Büyükdere Cad. No. 127 Astoria A Kule Kat B Kule Kat: Esentepe-İstanbul Tel : Fax :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükdere Cad. No. 127 Astoria A Kule Kat 6-7-24-25-26-27 B Kule Kat: 24 34394 Esentepe-İstanbul Tel : +90 212 318 05 05 Fax : +90 212 318 05 06"

Transkript

1 Büyükdere Cad. No. 127 Astoria A Kule Kat B Kule Kat: Esentepe-İstanbul Tel : Fax : Ekim 2014 Ulusoy ve Ticaret Anonim Şirketi 1. OSB Oğuz Caddesi No:6 Sincan/Ankara İLGİ: Borsa İstanbul Kotasyon 'nün 11 Haziran 2010 tarihli ve 334 sayılı Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinin (h) ve (k) bentleri ve 15. maddesinin (c) bendi ile 16. maddesinin (d-7) bendinin uygulama esasları konulu Genelgesi uyarınca talep edilen Hukukçu Raporu'dur. HUKUKÇU RAPORU T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII sayılı Pay Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Ulusoy ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket" veya "Ulusoy Elektrik") ortak paylarının satışı suretiyle halka arzı ve Borsa İstanbul 'de ("BİAŞ" veya "Borsa İstanbul") işlem görmeye başlaması kapsamında işbu Hukukçu Raporu tarafınıza, BİAŞ'a ve talep edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") sunulmak üzere arz edilmektedir. İşbu Hukukçu Raporu, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin "Kotasyon Şartları"nı düzenleyen ve "Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu" başlıklı 13. maddesinin (h) bendi ile düzenlenen "Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması" ve (k) bendi ile düzenlenen, "Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi" şarttır hükümleri ile, Borsa İstanbul'un tarih ve 334 sayılı Genelgesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmış bulunmaktadır. İşbu Hukukçu Raporu, Şirket beyanı esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgeler incelenerek hazırlanmıştır. Hukukçu Raporu'muz, imza tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmakta olup, SPK tarafından onaylanan izahnamede yer alan bilgiler, Hukukçu Raporu'muzda yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan Hukukçu Raporu'muzun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler. İşbu Hukukçu Raporu'na ilişkin olarak ileriye dönük şekilde herhangi bir güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır. 1

2 Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Hukukçu Raporu'nun hazırlanması için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında aşağıdaki belgeler tarafımızca incelenmiştir: 1. Şirket'in Ana Sözleşmesi ve Ana Sözleşme değişikliklerine ilişkin Genel Kurul tutanaklarının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ("TTSG") ilgili sayfalarının sureti, 2. Şirket'in 2011, 2012 ve 2013, 2014 yıllarına ilişkin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları, söz konusu yıllara ilişkin faaliyet raporları, 3. Şirket'in 2011, 2012 ve 2013, 2014 yıllarında alınan yönetim kurulu kararları, 4. Şirket pay defteri ve hissedarlara ilişkin ilmühaber kopyaları, tarih ve 18 sayılı Şirket yönetim kurulu kararına istinaden düzenlenen ve Sincan 1. Noterliği tarafından tarih ve nolu yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri 6. Şirket Ana Sözleşmesi'ne yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine SPK tarafından verilen tarih ve 1862/9088 sayılı onay yazısı ("SPK Onay Yazısı"), 7. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin 28 Aralık 2010 tarih ve GSM-2010/029 sayılı "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı", 8. Şirket tarafından sahip olunan gayrimenkullere ilişkin 6 adet tapu senedi, 9. Şirket tarafından sahip olunan menkullere ilişkin liste, 10. Şirket'in taraf olduğu ürün satış, finansal, AR-GE, taşeron, hisse alım, tedarik ve bakım sözleşmeleri, 11. Şirket'in çalışanlarıyla akdettiği standart iş sözleşmelerinin bir örneği ve Şirket'in çalışanlar listesi, 12. Şirket'in sahip olduğu marka, patent ve faydalı modellere ilişkin kayıtlar, 13. Şirket'in vermiş olduğu teminat mektupları, 14. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ("SGK") 24 Temmuz 2014 tarihli Şirket'in sigorta borcu bulunmadığına ilişkin yazısı, 15. Ankara Valiliği tarafından Şirket'e verilmiş bulunan 17 Ocak 2007 tarih ve 255 sayılı "Özel Güvenlik İzin Belgesi", 16. Şirket vekili Av. Orkun Ağaoğlu tarafından tarafımıza iletilen 24 Ekim 2014 tarihli Şirket'in taraf olduğu derdest dava ve icra takiplerini gösteren liste. Yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde işbu Hukukçu Raporu tarihi itibariyle aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır. 1. ŞİRKET BİLGİLERİ I. Kuruluş ve Unvan Şirket, "Ulusoy ve Ticaret Limited Şirketi" unvanı ve kuruluş sermayesi ile 8 Nisan 1985 tarihinde Ankara Ticaret Sicili'ne sicil numarasıyla tescil edilerek 25 yıllık süre için Sait Ulusoy ve Akgül Ulusoy tarafından kurulmuştur. Şirket tesislerinde hava yalıtımlı modüler hücreler, metal-clad hücreler, havai hat ürünleri olan otomatik yük ayırıcısı ve otomatik tekrar kapamalı kesici, komple gaz yalıtımlı hücreler, monoblok beton köşkler, alçak ve orta gerilim kablo aksesuarları üretilmektedir. Şirket'in kuruluşu, TTSG'nin 11 Nisan 1985 tarih ve 1241 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket'in kayıtlı merkezi 1.OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 Sincan/Ankara'dır. Şirket kayıtlı merkezi haricinde, aşağıda adreslerde faaliyet göstermektedir: 1 1 Ocak 2005 tarihi öncesine ilişkin tüm parasal ifadeler bu tarih öncesinde geçerli olan Türk Lirası bilgilerini, 1 Ocak 2005 tarihi sonrasına ilişkin tüm parasal ifadeler ise bu tarih sonrasında geçerli olan Türk Lirası bilgilerini yansıtmaktadır. 1 Ocak 2005 tarihi öncesinde Türk Lirası bu tarih sonrasındaki değeri ile 1 Türk Lirası'na karşılık gelmektedir. 2

3 Niteliği Adres Görevleri İstanbul Bölge İrtibat Ofisi Ofisim İstanbul İş Merkezi Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. B Blok 9. Kat Ofis No: Maltepe / İSTANBUL Yurt dışı satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Bursa Bölge İrtibat Ofisi Demirtaşpaşa Mahallesi Celal Bayar Caddesi 11.Ata Sokak No: 2 Petek Bozkaya İş merkezi A Blok Kat:3 /305 Osmangazi /BURSA Yurt içi satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak İzmir Bölge İrtibat Ofisi Cezayir İrtibat Ofisi (UE Algeria) Sk. No:2 Daire: 303 Su Plaza Yenişehir / İZMİR Cite Chabani Lot no:13 Villa No:10 Val d Hydra, Hydra, Cezayir Yurt içi satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Yurt dışı satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Endonezya İrtibat Ofisi City Lofts Sudirman,Unit 1127 Jalan KH Mas Mansyur Kav 121 Karet, Jakarta Pusat 10220, Endonezya Yurt dışı satış pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Şirket, 10 Ekim 2001 tarihli Ortaklar Kurulu kararı ile "Ulusoy ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak nev'i değiştirmiş ve söz konusu nev'i değişikliği 21 Kasım 2001 tarihinde tescil edilmiş ve 26 Kasım 2001 tarih ve 5432 sayılı TTSG'nde yayınlanmıştır. Tür değişikliğiyle beraber şirketin süresi 99 yıl olarak değiştirilmiştir. Daha sonra 17 Eylül 2014 tarihli ve 17 Eylül 2014 tarihinde tescil olunan Genel Kurul kararıyla ilgili Esas Sözleşme maddesi Şirket'in süresiz olarak faaliyet göstereceğini belirten şekilde tadil edilmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin SPK düzenlemelerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi ve Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçmesi amacıyla gerekli olan Ana Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12 Eylül 2014 tarihli ve sayılı izni çerçevesinde, 17 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 17 Eylül 2014 tarihinde Ankara Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, 22 Eylül 2014 tarih ve 8658 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun 370. maddesi ile 6552 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesine eklenen fıkra hükümleri kapsamında tadil edilmesine ilişkin Ana Sözleşme değişikliği, 21 Ekim 2014 tarihinde Ankara Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, 24 Eylül 2014 tarih ve 8680 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 3

4 II. Faaliyet Konusu Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesi uyarınca, Şirket'in amaç ve konusu genel olarak elektrik, elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet, edevat ve cihazın imali, ithalatı ve ihracatını yapmaktır. Şirket'in bu iştigal konuları Şirket'in tadil edilmiş Ana Sözleşmesi'nde aşağıdaki şekilde belirtilmektedir: a) Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali, konusu ile ilgili taahhüt işlemlerine girme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri deruhte etme başkalarının aldığı taahhüt işlerini devir alma veya devir etme proje çizimi, kontrolörlük, her türlü teknik servis ve hizmeti yerine getirmek bu amaçla fabrika, imalathaneler, atölyeler kurmak, kiralamak, inşa etmek, satın almak. b) Her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerini transformatörler, jeneratörler, her nevi inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerini, boya, elektrikli ev aletleri, dekorasyon malzemeleri, kazanlar, ısı, su, ses, tecrit elemanlarını, elektronik ve mekanik alet ve cihazları, her türlü madenden mamul levha, çubuk, şerit, boru, tüpler, saç ve kütüklerin imalat alım, satım, ihracat ve ithalatları ile çimento ve alçı ile sertleştirilmiş maddelerin imalatı ve satışını yapmak, c) Her türlü iş makinaları başta olmak üzere nakil vasıtaları delici, kırıcı kaldırıcı, istifleyici, kısa ve uzun mesafelerde tel, ray ve bandaj üzerinde ulaşım yapan yol ve asfaltlama işlerinde kullanılan makine yedekleri ve cihazları ile optik tıbbi cihaz alet vesair ekipmanlara ait elektrik ve elektronik aksamlarını almak, kiralamak, imal etmek veya ettirmek satmak ithal etmek, ihracatta bulunmak komisyonculuğu ve mümessilliği işlerini yapmak, d) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri deruhte etmek bunları devretmek devralmak, taşeron anlaşmaları yapmak, her türlü projeler tanzim etmek, müteahhitlik hizmetleri vermek fizibilite rantabilite etüdleri yapmak mimarlık müşavirlik hizmetleri vermek. Yurt içi ve yurt dışında özel ve kamu kesimine ait her türlü enerji iletim, üretim ve dağıtım tesis hatları, liman, yol, her türlü sağlık ve sosyal tesisleri, inşaatları yapmak, onarmak, monte etmek, işletmek, mühendislik hizmetleri vermek, e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştigal konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni, şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletebilmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, devlet manalı idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin özel ve teşebbüse ait her türlü yerli ve yabancı şirketlerin çıkaracakları borçlanma aracı, pay ve diğer her türlü menkul kıymeti satın almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari ortaklıklara ve şirketlere ortak olmak veya onları birleştirmek, yatırım yapmak, faal şirket ve firmalar aynen veya kısmen devralmak, bunlarla, kredi ilişkileri tesis etmek, f) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili hususların tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları, makine ve aletleri, gayrimenkuller almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, satmak kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, g) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili işlerin yürütülmesi için her türlü vekaletnameleri almak, vermek, başkalarına veya şirkete ait gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde rehin, ipotek gibi haklar tesis etmek, fek etmek, üçüncü şahısların borçları için gayri menkullerini ipotek etmek, kredi işlemlerine girişmek, her türlü teminatı vermek veya almak orta, uzun, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, 4

5 III. h) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her tür sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirtilen özel durumlar kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesi hükmü saklıdır. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. i) Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişmek istenildiği taktirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunularak ve bu yolda karar alındıktan sonra işbu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklik şekliyle bu işleri de yapabilecektir. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Paylar i. Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları Şirket, 9 Nisan 1985 tarihinde 2,000,000,000 Eski sermaye ile kurulmuştur. Şirket'in kuruluş sermayesi ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır: Yeni Sermaye () Genel Kurul Tarihi Tescil Tarihi TTSG Tarih Sayı Eski Kuruluş 8 Nisan Nisan (2 ) Eski 28 Ekim Aralık Aralık (40 ) Eski 21 Aralık Aralık Aralık (200 ) Eski 14 Aralık Aralık Aralık (2.000 ) Ağustos Eylül Eylül Eski ( ) Ekim Kasım Kasım Eski ( ) ) Tür değiştirme (10 21 Kasım Kasım Eski ( ) Ekim 2001) Mayıs Mayıs Mayıs Aralık Aralık Aralık Mayıs Mayıs Mayıs Haziran Temmuz Temmuz

6 Son olarak, Şirket'in her biri 10 itibari değerde toplam adet paydan oluşan ve tamamı ödenmiş değerindeki sermayesi, 20 Haziran 2013 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile tutarında artırılmıştır. Böylece Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 10 itibari değerde adet paydan müteşekkil olmuştur.. 20 Haziran 2013 tarih ve YMM /01 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile bu defa artırılan 'lik kısmın yılı karlarının sermayeye ilavesiyle karşılandığı ve 'lik yeni çıkarılmış sermayenin tamamının ödendiği tespit edilmiştir. Şirket'in yeminli mali müşaviri Mehmet Altındağ tarafından 6 Ağustos 2014 tarihinde verilen yazılı beyanda, Şirket kayıtlarının Türk Ticaret Kanunu'nun madde 376. ve 377 maddeleri kapsamında incelenmesi sonucunda, herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun tespit edilmediği belirtilmiştir. ii. Güncel Pay Sahipliği Yapısı Şirket'in tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile tadil edilen güncel Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ve Şirket pay defteri uyarınca, Şirket'in halihazırda dört hissedarı olup, hissedarlık yapısı aşağıda belirtildiği gibidir: Toplam Hisse Hissedarlar Payları Toplam İtibari Değeri () Payı (%) Adedi Sait Ulusoy ,01 Akgül Ulusoy ,43 Kubilay Hakkı Ulusoy ,28 Enis Ulusoy ,28 TOPLAM Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket Yönetim Kurulu'nun tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket'in tarihli Genel Kurul toplantısında verilen karar uyarınca değiştirilen Esas Sözleşme ve aynı toplantıda alınan 9 numaralı karara göre Esas Sözleşme değişikliği sonucu oluşan yeni pay grupları ve Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımına uygun olarak Şirket'in (Kırk milyon Türk Lirası) olan sermayesine karşılık gelmek üzere aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde geçici ilmühaber bastırılarak ortaklara dağıtılmasına, artırım öncesi sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ortaklardan toplanıp iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. A GRUBU B GRUBU SAİT ULUSOY AKGÜL ULUSOY KUBİLAY HAKKI ULUSOY ENİS ULUSOY TOPLAM

7 Şirket paylarının %30 unun mevcut ortaklarca halka arzı planlanmakta olup, halka arz neticesinde belirtilen orandaki paylar BİAŞ'ta işlem görecektir. Şirket paylarının halka arza konu olmayan kısmı ise, mevcut Şirket ortaklarının mülkiyetinde kalacaktır. Şirket'in ortak satışı yoluyla mevcut paylarından halka arz edilecek olan paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: Grubu Nama/Hamiline İmtiyazlar Pay Pay Bir Payın Toplam Sermayeye Olduğu Sayısı Sayısının Nominal () Oranı (%) Grup Pay Değeri Sayısına () Oranı (%) B Nama Yoktur , iii. Paylar Üzerinde Takyidat TOPLAM Şirket'in pay defterinin incelenmesinden, Şirket pay sahiplerinin payları üzerinde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi lehine herhangi bir rehin veya takyidat kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. iv. Payların Devir ve Tedavülü Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyum amacıyla tadil edilmiş olan Ana Sözleşmesi'nin incelenmesinden, Şirket paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayan herhangi bir hükmün bulunmadığı anlaşılmıştır. v. Pay Grupları ve İmtiyazlar Şirket hisseleri A ve B Grubu olacak şekilde gruplara ayrılmıştır. Şirket'in tadil edilmiş Ana Sözleşmesi'ne göre gruplara bazı imtiyazlar tanınmıştır, söz konusu tanınan imtiyazlar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi kapsamında, A Grubu paylara tanınan imtiyazlar şunlardır: Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en fazla 2 üyenin, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en fazla 3 üyenin ve 9 üyeden oluşması durumunda ise en fazla 4 üyenin A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi, Şirket'in temsili ve ilzamı yetkisini haiz olacak Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekilinin, A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, kalan Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı seçimle boşalan üyeliğin doldurulması, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve A Grubu pay sahibi olan veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen yönetim kurulu üyelerinin imzalarını taşıması, Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkına sahip bulunması. 7

8 2. ŞİRKETİN YÖNETİM YAPISI I. Yönetim Kurulu i. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri 17 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Şirket Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca tadil edilmiş haliyle Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde, seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan A Grubu pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından Şirket'in temsili ve ilzamı yetkisini haiz olan bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Şirket'in 17 Eylül 2014 tarihinde tescil edilen tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında üç yıl süreliğine seçilen yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır: Adı Soyadı Sait Ulusoy Kubilay Hakkı Ulusoy Enis Ulusoy Ahmet Murat Malkoç Bülent Sönmez Mustafa Cumhur Ersümer Şadi Büyükkeçeci Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. ii. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 3 Ocak 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken kriterler aşağıda yer almaktadır: a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması, 8

9 b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması, d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması, e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) na göre Türkiye de yerleşmiş sayılması, f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması, g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması, h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması, i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması. Tarafımıza temin edilen Genel Kurul tutanaklarına göre, 17 Eylül 2014 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bülent Sönmez, Mustafa Cumhur Ersümer ve Şadi Büyükkeçeci Şirket'e bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır. Bu kişilerin Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmalarına engel teşkil edecek herhangi bir bilgi ya da dokümana tarafımızca rastlanmamıştır. iii. Temsil ve İlzam Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesine göre Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece, aşağıdaki fıkra saklı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve A Grubu pay sahibi olan veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketi temsil ve ilzam yetkisinin tamamını veya bir bölümünü müşterek ve/veya münferit imza ile yetkili olmak üzere, A Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden ve/veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden birine veya birden fazlasına ve/veya yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir. Temsil ve ilzam yetkisinin yönetim kurulu üyesi olmayan kişi ya da kişilere bırakılması durumunda, sözkonusu yetkiye sahip kişi ve kişiler en az bir A Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte temsil ve ilzama yetkilidirler. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile ilgili olarak lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde TTK md. 368 ve 371 hükümlerine göre ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK md. 371 hükmüne göre sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet akdiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. 9

10 Şirket'in tarih ve 18 sayılı Şirket yönetim kurulu kararına istinaden düzenlenen ve Sincan 1. Noterliği tarafından tarih ve nolu yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri uyarınca, Sait Ulusoy'un münferiden, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy un müştereken Şirket Unvanı ve Kaşesi altına atacakları imza ile Şirket'i temsil ve ilzam etmesi karara bağlanmıştır. iv. Yönetim Kurulu Komiteleri 17 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen Şirket olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca tadil edilmiş haliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddesine göre, yönetim kurulu Şirket i ilgilendiren belirli proje ve işlemler için hususi çalışma komiteleri oluşturarak yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçının bu komitelerde yer alarak söz konusu proje veya işlemin ifası konusunda münhasıran yetkili ve sorumlu olmalarını kararlaştırabilir. Riskin erken saptanması da dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında yönetim kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Raporumuz tarihi itibariyle henüz bu hususta alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. a) Denetimden Sorumlu Komite: Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, bu komitelerin görev alanları ve çalışma esasları işbu Ana Sözleşme'de belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Raporumuz tarihi itibariyle henüz bu hususta alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. b) Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere en az üç üyeden oluşur. Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanabilir. Raporumuz tarihi itibariyle henüz bu hususta alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. c) Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, Yönetim Kurulu üyeliği ve üst düzey yönetici pozisyonları için belirlenen kriterleri haiz adayların bulunması, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere en az üç üyeden oluşur. Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan ve konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir. Raporumuz tarihi itibariyle henüz bu hususta alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. II. Genel Kurul Şirket Ana Sözleşmesi'nin 17. maddesine göre, Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel 10

11 Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde SPK'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, alınacak olan kararın mahiyetine göre kanunda yazılı olan asgari nisaplar doğrultusunda karar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 29. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket'e ait 2011, 2012 ve 2013, 2014 yıllarında yapılan olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları incelenmiş ve yukarıda belirtilenler dışında aktarılması gereken başkaca önemli bir hususa rastlanmamıştır. III. Bağımsız Denetim Şirket Ana Sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan özel denetim hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket'in halka arz izahnamesinin ekinde yer alması planlanan, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren yıllık dönemlere ilişkin bağımsız denetim raporunu hazırlayan kuruluş DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (Deloitte Touche Tohmatsu Limited'e üye şirket)'dir. Şirket nezdinde bağımsız denetim gerçekleştiren kuruluşuna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Ticaret Unvanı Sorumlu Denetçi Adresi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Erdem Taş REŞİTPAŞA MAH., BÜYÜKDERE CAD., NO:1 PLAZA, MASLAK, SARIYER,İSTANBUL, TÜRKİYE 3. İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER I. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Şirket'in ortak olduğu şirketlere ilişkin bilgiler ve şirketlere iştirak oranları aşağıdaki tablodaki gibidir. Ticaret Unvanı Uyruğu Bağlı Olduğu Ticaret Sicili ve Tescil Tarihi Bozat Elektrik Türkiye Ankara/ Üretim 8 Mayıs 2008 Sermayesi İştirak Oranı (%)

12 Sarl UE Algeria Cezayir Cezayir/ Sarl Eldis Cezayir Cezayir/ Avro Avro 49 Şirket'in iki adet bağlı ortaklığı bulunmakta olup bu ortaklıklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Ticaret Unvanı Kurulduğu Ülke ve Merkezi Faaliyetleri İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı Sermaye Tutarı () Sarl UE Algeria Cezayir Ulusoy ve Ticaret nin üretmiş olduğu ürünlerin satış sonrası servis ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. % Bozat Elektrik Üretim Türkiye Giresun ili sınırları içerisindeki Bozat nehri üzerinde 4,18 MW kurulu güce sahip olan Zekere Hidroelektrik Santrali'nin üretim lisansına sahip olup, yakın zamanda söz konusu üretim tesisinin geçici kabulü yapılmıştır. Santral'in üretim lisansı tarihinden itibaren 48 yıl 20 gün süre için verilmiştir. % II. Rapor tarihi itibariyle İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflar İle Yapılan Her Türlü İşlem Şirket ortakları, üst düzey yönetici personeli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bunların yakın aile üyeleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar, muhasebe standartları açısından ilişkili taraflar olarak kabul edilmektedir. Şirket'in ilişkili taraflardan olan ticari alacakları incelendiğinde, bu alacakların genellikle satış işlemlerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır ve bu alacakların yaklaşık vadeleri gün arasıdır. Alacaklar, teminatsız olup, bunlara faiz işletilmemektedir. İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri gün arasıdır. Borçlara faiz işletilmemektedir. İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar ile ilişkili taraflara ticari olmayan borçların belirli vadeleri bulunmamaktadır ve söz konusu alacak ve borçlara faiz işletilmemektedir. Şirket ve bağlı ortaklıkları ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerinin detayları, DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 'nin 30 Haziran 2014 tarihi raporu itibarıyla aşağıda açıklanmıştır: 12

13 30 Haziran 2014 Alacaklar Kısa vadeli Borçlar Kısa vadeli İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari olmayan Ticari Ortaklar Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler Enel Enerji Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş Ocak 30 Haziran 2014 İlişkili taraflarla olan işlemler Stok alımları Mal satışları Kira geliri Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler Enel Enerji Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş Şirket ile Enel Enerji Arasında Akdedilen Tedarik Sözleşmesi: Şirket ile, ilişkili tarafı niteliğinde bulunan Enel Enerji arasında tarihinde akdedilen Tedarik Sözleşmesi uyarınca, Enel Enerji, Şirket'in imalatta kullanacağı malzemeleri Şirket için üretecek ve Şirket, Enel Enerji 'ne sözkonusu malzemelerin piyasa rayiç bedelini ödeyecektir. Sözleşme 5 yıl süreli olup, Şirket tarafından sözleşme süresinin bitiminden 1 ay önce Sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin bildirimin yapılmaması durumunda, sürenin bitiminden itibaren iki yıllık sürelerle Sözleşme yenilenecektir. 4. RUHSAAR VE İZİNLER Şirket'in faaliyetleri kapsamında alınması gerekli, şirketin faaliyetlerini doğrudan etkileyebilecek ve tabi olduğu mevzuat uyarınca gerekli olan izinler ve belgeler, dört ana başlık altında incelenmiştir: (i) Genel Ruhsat Yükümlülükleri: Şirket'in malvarlıkları, işyerleri ve faaliyeti sebebiyle alması gereken genel izinleri kapsamaktadır. (ii) Faaliyette Bulunduğu Sektör Uyarınca Alınması Gereken İzinler: Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör sebebiyle kanunen alması zorunlu izinleri içermektedir. Belirtmek isteriz ki, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör herhangi bir özel izne tabi değildir. Şirket'in faaliyetleri izne tabi olmamasına rağmen, Şirket'in halihazırda iştiraki olan Bozat Elektrik Üretim A.Ş'ne elektrik üretimi yapmasından ötürü Bozat Elektrik Üretim A.Ş adına düzenlenmiş Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik üretim lisansı verilmiştir. 13

14 (iii) Çevre Mevzuatından Kaynaklanan Yükümlülükler: Şirket'in faaliyetleri çerçevesi çevre mevzuatına ve yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla verilen izin ve belgeleri içermektedir. (iv) Teşvik ve Kalite Belgeleri: Şirket'in çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyumunu gösterir belgeler ile Şirket'in tasarruflarını yatırıma yönlendirmek üzere ilgili kurumlarca verilen belgeleri içermektedir. I. Genel Ruhsat Yükümlülükleri Şirket'in genel ruhsat yükümlülükleri kapsamında sahip olduğu tüm izinler aşağıdaki tablodaki gibidir: Belge Adı Belgeyi Veren Kuruluş Tarih Geçerlilik Süresi Belge No İşletme Belgesi Kurma İzni Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Süresiz 2007/ Süresiz 2007/ Süresiz 2010/029 Yerli Malı Belgesi Ankara Sanayi Odası Süresiz 4/ Evsel ve Endüstriyel Atıksular için Kanal Bağlantı Belgesi ve Kalite Kontrol İzin Belgesi Çevre İzin Geçici Faaliyet Belgesi Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Çevre ve Şehircilik İl ay 01/ yıl 155/977 Emisyon Raporları- Toz Ölçüm ve Ağır Metal Emisyon Raporları- Toz Ölçüm ve Uçucu Organik Bileşikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl F.077/Rev.04/1111 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl F.077/Rev.04/1111 Özel Güvenlik İzni: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun a göre kişilerin silahlı/silahsız personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Şirket, bu bağlamda özel güvenlik hizmetinin sunulması için SİTE PLUS Özel Güvenlik Hizmetleri ile sözleşme imzalamış olup Ankara Valiliği'nin 17 Ocak 2007 tarih ve 255 sayılı "Özel Güvenlik İzin Belgesi" çerçevesinde sözkonusu hizmetin sunulduğu anlaşılmıştır. 14

15 II. Çevre Mevzuatından Kaynaklanan Yükümlülükleri Çevre ve Şehircilik İl Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik'in 6. Maddesi gereğince Şirket'in 6 Haziran 2014 tarihli ve sayılı Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisansı başvurusu üzerine Şirket'e 08 Temmuz 2015 tarihine kadar geçerli olacak şekilde geçici faaliyet belgesi vermiştir. Geçici faaliyet belgesinin alınmasını takiben 6 ay içinde çevre izin/lisans başvurucu sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 'nün 21 Mayıs 2013 tarihli yazısı uyarınca Şirket, gürültü konusunda Çevre izni almaktan muaftır. Yapılan incelemeler sonucunda Şirket'in ve tarihli emisyon raporlarının çevre mevzuatına uygun olduğu görülmüştür. Şirket'in çevre mevzuatından kaynaklanan yükümlülükleri kapsamında sahip olduğu tüm izin ve belgeler tablodaki gibidir: Belge Adı Belgeyi Veren Kuruluş Tarih Geçerlilik Süresi Belge No Evsel ve Endüstriyel Atıksular için Kanal Bağlantı Belgesi ve Kalite Kontrol İzin Belgesi Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ay 01/ Çevre İzin Geçici Faaliyet Belgesi Emisyon Raporları- Toz Ölçüm ve Ağır Metal Emisyon Raporları- Toz Ölçüm ve Uçucu Organik Bileşikler Çevre ve Şehircilik İl yıl 155/977 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl F.077/Rev.04/1111 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl F.077/Rev.04/1111 Kapasite Raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /803 III. Teşvik ve Kalite Belgeleri Yatırım Teşviki: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 'nün Şirket'in 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar uyarınca yaptığı başvuru üzerine verdiği tarihli yatırım teşvik belgesi uyarınca Şirket'in yurt dışından temin edeceği Amerikan Doları değerindeki makine ve teçhizat KDV'den ve Gümrük Vergisi'nden muaftır. Aynı zamanda yurt içinden temin edeceği değerindeki makine ve teçhizat açısından da KDV'den muaftır. Şirket'in sahip olduğu kalite belgeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 15

16 Belge İsmi Belgeyi Veren Geçerlilik Tarihi ISO 9001:2008 Tüv Saarland ISO 14001:2004 Tüv Saarland OHSAS 18001:2007 Tüv Saarland TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE-8368 Türk Standartları Enstitüsü TSE-8367 Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü TSE Türk Standartları Enstitüsü Şirket'in kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gereken ve yukarıda listelenen tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile tabi bulunulan özel mevzuat uyarınca alınması zorunlu ruhsat ve izinlerin tamamının alınmış olduğu kanaatine ulaşılmıştır. 5. MALVARLIKLARI I. Şirket'in Sahip Olduğu Gayrimenkuller Tarafımıza sunulan tapu senetleri kopyalarından anlaşıldığı üzere, Şirket 6 (altı) adet taşınmazın maliki bulunmaktadır. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller aşağıda belirtilmiştir: Mevki Nitelik Ada Parsel Yüz ölçümü (m 2 ) Takyidat Durumu Ankara- Sincan Prefabrik Fabrika Binası Takyidat bulunmamaktadır. Ankara- Sincan Prefabrik Fabrika Takyidat ve İdari İşler bulunmamaktadır. Binası İstanbul-Maltepe- Gülsuyu Mah. Ankara- Sincan- Temelli/Hisarlıkaya Mahallesi Ankara- Sincan- Temelli/Hisarlıkaya Mahallesi Betonarme 2 Blok Ofis Binası ve Arsası ,75 Takyidat bulunmamaktadır. Ham Toprak Takyidat bulunmamaktadır. Tarla Takyidat bulunmamaktadır. 16

17 Kocaeli-Kartepe- Çiftlik Mahallesi 1 adet 3 Katlı betonarme Apartman ile 1 adet 4 katlı betonarme apartman ve arsası ,14 Takyidat bulunmamaktadır. Şirket'in sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde, Şirket'in faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyecek nitelikte herhangi bir sınırlama veya kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir. II. Arsa Ön Tahsis Sözleşmesi Şirket ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi arasında 28 Mart 2013 tarihinde Ankara Organize Sanayi Bölgesi içindeki ada, 14 parsel numaralı metrekare yüzölçümlü ve ada, 7 parsel numaralı metrekare yüzölçümlü parsellerin Şirket'e ön tahsisine ilişkin sözleşme yapılmıştır. Şirket, m 2 x40 /m 2 = arsa bedeli ve m 2 x38 /m 2 = alt yapı geçici katılım bedelini Mart 2013'te olmak üzere Şubat 2016'ya kadar her ay olarak ödeyecektir. Sözleşme kapsamında, Şirket'in dilediği zaman parsel alımından vazgeçme isteği ile yatırmış olduğu ön tahsis bedelini geri isteyebilme imkanı bulunmaktadır. Ön tahsis hakkından vazgeçme tarihine kadar yapılan toplam tahsis bedelinin %10 cezai şart olarak kesilerek kalan miktar, vazgeçme tarihini takip eden ilk mali yıl bütçesine konularak bir yıl içinde ödenir. Katılımcı, vazgeçme nedeniyle hiçbir surette faiz ve tazminat talep edemez. Bu şekilde parsel almaktan vazgeçen katılımcının yeniden müracaat etmesi halinde hiçbir öncelik hakkı olamaz. Sözleşme kapsamında Şirket, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ne tutarında senet vermiştir. III. Şirket'in Sahip Olduğu Menkuller Şirket'in sahibi bulunduğu menkullerin cinsi, maliyeti ve kayıtlı değerlerini içeren bir liste tarafımıza sunulmuş ve incelenmiştir. Şirket'in sahibi bulunduğu menkuller üzerinde, Şirket'in faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyecek nitelikte herhangi bir sınırlama veya kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir. IV. Şirket'in Taraf Olduğu Kira Sözleşmeleri (i) Gayrimenkullere ilişkin Kira Sözleşmeleri: Şirket, İzmir Bölge İrtibat Bürosu'nun yer aldığı gayrimenkulü kiracı sıfatıyla kullanmakta olup, ilgili kira sözleşmesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Adres Kiraya Veren Kiralayan Kira Bedeli Kira Başlangıcı Kiralananın Durumu 1201/1 Sokak No:2 Su Plaza Yenişehir- Konak/İZMİR İrfan Ali Cebeci Cem Akçakoyunlu Ulusoy Elektrik İmalat Ticaret A.Ş KDV (Aylık) Şirket'in kiraya verdiği gayrimenkuller aşağıda gösterilmiştir /1 yıl Sıfır Ofis Adres Sincan OSB Oğuz Caddesi Kiraya Veren Ulusoy Elektrik Kiralayan Kira Bedeli Kira Başlangıcı Ulusoy 250 +KDV /1 Elektrik (Aylık) yıl Kiralananın Durumu Ofis (İdari Bina içi) 17

18 No: 6 Oğuz Caddesi No: 6 İmalat Ticaret A.Ş Ulusoy Elektrik İmalat Ticaret Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş ENEL Enerji A.Ş 750 +KDV (Aylık) tarihine kadar ortak giderler katılım payı ,00 + KDV dir. Bu tutar tarihi itibarıyla (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artırılacaktır /1 yıl İşyeri Sincan OSB Oğuz Caddesi No:6 Ulusoy Elektrik İmalat Ticaret BOZAT Elektrik Üretim A.Ş 500 +KDV (Aylık) /1 yıl İşyeri (ii) Menkul mallara ilişkin Kira Sözleşmeleri: Hukuki incelememiz sırasında tarafımıza 30 (otuz) adet aracın kiralanmasına ilişkin aşağıda detayları bulunan araç kiralama sözleşmeleri verilmiştir. Otomobil Marka-Modeli Adet Otomobil Başına KDV Dahil Net Aylık Kira Bedeli FIAT LINEA 1.3 M.JET ACTIVE DÜZ VİTES DİZEL HYUNDAI ACCENT BLUE 1.4 MOD OTOMATİK BENZİNLİ FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 1549 FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 1550 FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 1945 FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 9328 FİAT LİNEA 1.3 ACTUEL Plaka No: 06 FD 9329 Kiralama Sona Erme Tarihi ŞİRKETİN TARAFI OLDUĞU SÖZLEŞMELER Şirket'in tarafı olduğu ve tarafımıza sunulan sözleşmeler, 5 başlık altında incelenmiştir: i. Ürün satış sözleşmeleri, 18

19 ii. Tedarik ve bakım sözleşmeleri, iii. Hisse alım sözleşmesi, iv. Finansal sözleşmeleri, v. AR-GE sözleşmesi ve vi. Taşeron Sözleşmeleri I. Satış Sözleşmeleri Şirket, üretmiş bulunduğu ürünlerin satışı amacıyla müşterileri ile "ürün alım sözleşmesi" akdetmektedir. Şirket'in güncel müşteri sayısı 675'tir. Müşteriler ile imzalanan bu sözleşmeler, esas itibariyle, Şirket tesislerinde üretilen ürünlerin satımına ilişkin olup, sözleşmelerinin hükümleri genel olarak aynı olmakla beraber, sadece bazı operasyonel maddelerde farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu standart sözleşmelerin önemli hükümlerini aşağıda yer almaktadır: Sözleşmelerin konusu Şirket'in ürettiği ürünlerin müşteri tarafından yıllık alım miktarın belirlenmesi ve taahhüt edilmesi ve Şirket'in sipariş edilen ürünleri mevzuata uygun olarak üretmesinden ve siparişi zamanında teslim edeceğini taahhüt etmesinden ibarettir. Şirket tarafından ürünlerin bedeli, satışa konu ürünler ve alım miktarına göre belirlenir ve kullanılan hammadde fiyatlarında %5 veya daha fazla artış söz konusu olursa bu satış bedeli revize edilebilir. Revize yapılabilmesi için bu iki tarih arasında TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endekslerindeki oran ile Dolar veya Avro'nun artışındaki oran arasında %5 fark bulunmalıdır. Üretilen malzemeler iki yıl Şirket tarafından garanti altına alınmıştır. Sözleşme, genel itibariyle 1 yıl için imzalanır ve sona erme tarihi sözleşmelerin taraflarınca belirlenir. Sözleşmenin bitimine en geç 15 gün kala Şirket'in belirleyeceği revize satış bedellerine müşteri tarafından herhangi bir itiraz gelmez ise sözleşme yenilenmiş sayılacaktır. Sözleşmeye Türk hukuku uygulanacaktır ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yetkili mahkeme Ankara Mahkemeleri'dir. Taraflardan birinin münferit sipariş sözleşmelerinde belirlenmiş olan herhangi bir hükme aykırı hareket etmesi durumunda, diğer tarafın sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır. Her iki taraf da fiyatlar ve firma faaliyetlerini (Halka ilan edilmesi uygun olan bilgilerin haricinde) ya da diğer tarafın gizli addettiği bilgileri geçerli kanunlar gerektirmedikçe gizli olarak tutmayı ve dolaylı ya da en dolaysız olarak üçüncü şahıslara vermemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. İncelememiz için tarafımıza sunulan ve Şirket ile müşteriler arasında ürün alımına ilişkin olarak akdedilmiş olan sözleşmelerin detayları aşağıdaki gibidir: Müşteri Satışa konu ürün Sözleşme Bitim Tarihi 1 ELİT Enerji İnş. LTD. ŞTİ 2,500,000 tutarında HMH UBET-RMU 2 EGE Prestij Tek. Malz. İnş. Taah. Tic. LTD. ŞTİ 600 adet Muhtelif tipte HMH ve 150 adet Muhtelif tipte UBET Doğuş Elektrik İnşaat Taah. San. Tic. 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 60 adet Muhtelif tipte UBET

20 4 YILDIZTEK Elektrik Enerji İnş. San. Tic. LTD. ŞTİ. 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 80 adet Muhtelif tipte UBET Yıldızlar Elektrik Tic. ve San. 400 adet Muhtelif tipte HMH ve 150 adet Muhtelif tipte UBET Yeğenler Elektrik İnşaat Tarım Turz. San. Tic. 230 adet Muhtelif tipte HMH ve 60 adet Muhtelif tipte UBET Girişim Elektrik Taah. Tic. ve San. A.Ş 8 Gökağaç Elk. Elektro. İnş. San. Tic. LTD. ŞTİ. 600 adet Muhtelif tipte HMH ve 150 adet Muhtelif tipte UBET 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 100 adet Muhtelif tipte UBET İletim Enerji Taah. Müh. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. LTD. ŞTİ. 10 TUNAHAN Elektrik Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ. 11 Şadırvan Elektrik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret 12 TÜMKAR Elektrik Proje İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 100 adet Muhtelif tipte UBET 300 adet Muhtelif tipte HMH ve 100 adet Muhtelif tipte UBET 200 adet Muhtelif tipte HMH ve 50 adet Muhtelif tipte UBET 1400 adet Muhtelif tipte HMH 240 adet Muhtelif tipte UBET Yukarıda detaylarını bulabileceğiniz standart form satış sözleşmeleri haricinde tarafımıza Şirket'in yurtdışı satışlarına ilişkin örnek proforma sipariş formları verilmiştir. Yurtdışındaki satışlara ilişkin detaylar için proforma detaylarını aşağıda bulabilirsiniz: Proforma Fatura Numarası SA Müşteri TRISHUL ENGINEERS Proforma Tarihi Satışa konu ürün Programmable LV Foil Coil Winding Machine ve Programmable Foil Coil Winding Machine Satış Bedeli 261, AVRO SA TUBOLY-ASTRONIC AG Transformer Lamination cut-tolength type CCC250, LV Foil Winding Machine Type Fbot ve 1 Unit HV Wire Winding Machine Type WHSF AVRO 20

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP MEMBER FIRM OF BAKER & MCKENZIE INTERNATIONAL A SWISS VEREIN Esin Avukatlık Ortaklığı Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. No. 2 Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 34335 Istanbul, Türkiye Tel: +90 212 376 64

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş: Madde 1: KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe

Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe KURULUŞ : Değişiklik yapılmamıştır Madde 1 Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir : Koç

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ Madde 1: Diyarbakır Ticaret Sicilinin 21347 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM l Kuruluş Madde 1: (25 Haziran 1985 tarih 1291 sayılı T.T.S.G.) Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ I. FASIL Madde 1 Kuruluş Beyoğlu 31 inci Noterliği nin 06.04.1999 tarih ve 1731 sayılı esas mukavelesinde adları, unvanları, uyrukları ve adresleri

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISACA HALK FAKTORİNG TEMEL GÖSTERGELER VİZYON, MİSYON YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER KURUMSAL YAPI

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1. 10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: (*) BİRİNCİ BÖLÜM Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin 2012 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul u, gündemindeki maddeleri

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, teb'aları ve ikametgahları yazılı kurucular

Detaylı

Ticaret Sicil No: İstanbul/41603 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Ticaret Sicil No: İstanbul/41603 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Ticaret Sicil No: İstanbul/41603 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 22 Mayıs

Detaylı

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı