TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04."

Transkript

1 Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber Bütçe kalemi: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA Bileşen IV Tedbir 3.1: Hayat boyu öğrenme konusunda uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi Referans: EuropeAid/136279/ID/ACT/TR Ön Teklifler için son başvuru tarihi: Türkçe Rehber ve Ekleri ile İngilizce Rehber ve Ekleri arasında uyumsuzluk olması durumunda İngilizce Rehber ve Ekleri esas alınacaktır Page 1 of 32 HBO_Tr_Rehber

2 Uyarı Bu, sınırlı bir Teklif Çağrısıdır. İlk aşamada, değerlendirme için sadece Ön Teklifler sunulmalıdır. Ön Teklifleri kabul edilen başvuru sahipleri Tam Başvuru Formlarını teslim etmeleri için ayrıca davet edilecektir. Tam Başvuru Formlarının değerlendirmesinin ardından, şartlı olarak kabul edilen başvurular için uygunluk kontrolü yapılacaktır. Bu uygunluk kontrolü, Sözleşme Makamının talep ettiği destekleyici belgeler ve başvuru ile birlikte imzalı şekilde gönderilmiş olan Başvuru Sahibinin Beyanı esas alınarak yapılacaktır.

3 İçindekiler 1. TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II HİBE PROGRAMI ARKA PLAN PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ HUSUSLAR SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ DESTEK TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR UYGUNLUK KURALLARI Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri) Bağlı Kuruluşlar İştirakçiler ve Yükleniciler Uygun Faaliyetler: Hibe Başvurusunda Yapılabilecek Faaliyetler Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe Kapsamında Uygun Kabul Edilebilecek Maliyetler BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER Proje Ön Teklifi İçeriği Proje Ön Teklifi Nereye ve Nasıl Gönderilecektir Proje Ön Tekliflerinin Gönderilmesi için Son Tarih Proje Ön Teklifi Hakkında İlave Bilgi Tam Başvuru Formu Tam Başvuru Formu Nereye ve Nasıl Gönderilecektir Tam Başvuru Formu için Son Teslim Tarihi Tam Başvuru Formu Hakkında İlave Bilgi BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ ŞARTLI OLARAK KABUL EDİLEN TEKLİFLER İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERİN SUNULMASI SÖZLEŞME MAKAMININ KARARININ BİLDİRİLMESİ Kararın İçeriği Öngörülen Takvim SÖZLEŞME MAKAMININ HİBENİN VERİLMESİ KARARINDAN SONRAKİ UYGULAMAYA DAİR KOŞULLAR EK LİSTESİ Page 1 of 32 HBO_Tr_Rehber

4 1. TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II HİBE PROGRAMI 1.1 ARKA PLAN 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü Türkiye nin yanı sıra diğer aday ve potansiyel aday ülkeler için Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) yasal dayanağını oluşturmaktadır. IPA nın temel amacı Avrupa ya entegrasyon konusunda yaşanılan güçlüklerin giderilmesi ve AB üyeliği sürecindeki Kopenhag kriterlerinin karşılanması için gerekli olan reformların uygulanması açısından faydalanıcı ülkelere destek vermektir. Bu bağlamda, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi IPA nın bileşenlerinden biridir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP), insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında IPA fonlarından yardım almak için programlama esaslarını belirlemektedir. İKG OP nin genel amacı daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemek tir. İKG OP hazırlanan bu teklif çağrısının konusunu oluşturan hayat boyu öğrenme ile birlikte dört öncelik eksenine sahiptir. IPA tarafından finanse edilen Türkiye de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu; Öncelik Ekseni 3: hayat boyu öğrenmenin uyumlu ve kapsamlı stratejileri hedefine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır. Buna göre, başarılı bir şekilde topluma entegrasyon ve iş gücüne katılım için temel oluşturan beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ), kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdam açısından kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla yaşamı boyunca üstlendiği tüm öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanır. Dolayısıyla, HBÖ bilgi ve yetkinliğin artmasını sağlayan eğitim, öğretim ve öğrenme faaliyetlerini kapsar. Toplumun bilgi toplumu haline getirilmesini, vatandaşların sosyal ve demokratik yaşamın her alanına aktif bir şekilde katılmalarını ve sonuç olarak da kendi yaşamlarını kontrol altına alabilmelerini amaçlamaktadır. HBÖ nün temel prensipleri şu şekildedir; bilgi toplumu ve ekonomisine aktif katılım için yeni beceriler kazanılması ve bu yolla öğrenme fırsatlarına küresel düzeyde sürekli erişim sağlanması, insan kaynaklarına yatırımların artırılması, hayat boyu ve hayatın her alanında öğrenmenin devamlılığı için yeni öğretme ve öğrenme yöntem ve kavramlarının geliştirilmesi, öğrenmeye katılımın yanı sıra çıktıları değerlendirmeye ve anlamaya yönelik metotların geliştirilmesiyle öğrenmeye değer verilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gözden geçirilmesi, bireylere mümkün olduğunca fazla öğrenme fırsatı sunarak evlere kadar ulaşılması. HBÖ; örgün, yaygın ve enformal eğitimi kapsar ve yaş, sosyoekonomik statü ya da eğitim seviyesinden bağımsızdır. Öğrenme süreci hayat boyu ve her alanda devam eder, zira sadece okullarda değil kişilerin yaşam boyu dâhil oldukları toplumsal, siyasi, kültürel ve özel hayatlarında da devam ettiği gerçeğine dayanır. TÜİK verilerine göre, 2013 te olan Türkiye toplam nüfusunun 2020 de 80 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. TÜİK in nüfus verilerine göre, Türkiye nüfusunun yarısı 28,8 yaşın altında, %67 si yaşları arasında ve %26 sı 0-14 yaşları arasındadır. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere Türkiye Avrupa nın en büyük nüfuslu ülkelerinden biri olması ile birlikte ülkenin ileriki sosyal ve ekonomik gelişimi için büyük bir fırsat olan en genç nüfusa da sahiptir. Ancak hayat boyu öğrenmeyi de içeren eğitim ve mesleki eğitim üzerinde gerekli ilerleme kaydedilmediği takdirde Türkiye bu fırsatı kaçırma riskiyle yüz yüzedir. Diğer taraftan, istihdam ve eğitime katılımdaki yeni trendler göz önüne alındığında, insan kaynaklarının geliştirilmesinde ciddi bir modernizasyon ve reforma gidilmemesi halinde söz konusu bu fırsattan yararlanamayacaktır. Çalışan nüfusun eğitim seviyesi AB nin 28 Üye Ülkesine veya diğer aday ülkelere kıyasla daha düşüktür (Ör; işgücünün %68 i ilköğretim mezunu ya da eğitimini yarıda bırakmış olan kişilerden oluşmaktadır, ortalama eğitime devam etme yılı erkeklerde 6,8, kadınlarda ise 5,3 yıldır, vs.). Toplumsal cinsiyet, kırsal/kentsel veya sosyal altyapıya ilişkin hususlardan kaynaklanan eğitime erişim problemleri hala mevcuttur (kayıt, okulu terk ve mezuniyet oranları gibi). TÜİK 2011 verilerine göre, % 2.37 si erkek, % 5.32 si kadın olmak üzere nüfusun % 7.69 u okuma yazma bilmemektedir. EUROSTAT verileri ise, Türkiye de eğitimini yarıda bırakanların oranının % 43,1 iken, AB 28 Üye Ülkesinde bu oranın % 14,1 olduğunu göstermektedir. TÜİK verilerine göre işgücüne katılım AB Üye Ülkeleri ile kıyaslandığında çok düşüktür. Türkiye sürdürülebilir bir gelişme sağlayıp ve bilgi toplumu haline gelip rekabet edilebilir bir ekonomiye sahip olarak AB üyesi olmayı hedeflemektedir. HBÖ; eşitlik, kalite, demokratik vatandaşlık ve sosyal sermayeye ilişkin bu hedefleri gerçekleştirmek için stratejik bir öneme sahiptir Page 1 of 32 HBO_Tr_Rehber

5 Bu Teklif Çağrısı, AB uygulamaları ile uyumlu olarak, öğrenmeye değer veren bir sistem içinde istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla kişilerin eğitime erişimlerini desteklemek için HBÖ açısından kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturarak bu konuda uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına destek sağlayacaktır PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ HUSUSLAR Bu teklif çağrısının genel hedefi hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir. Teklif Çağrısının özel hedefleri ise aşağıdaki gibidir: Özellikle dezavantajlı kişiler ve yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması, HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması, Uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması, HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi (ağ oluşturma sürecini desteklemek- hayat boyu öğrenme ile ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek) HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi için sektör ve eğitim ve öğretim kurumlarının desteklenmesi Teklif Çağrısı için temel hedef gruplar (İKG OP de belirtildiği üzere): yaş aralığındaki yetişkinler, Yaygın eğitim ve mesleki eğitim kurumlarındaki yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler, Kadınlar başta olmak üzere işsiz yetişkinler, Ev hanımları, emekliler vs. gibi aktif çalışma hayatının dışında olan kişiler, Her hangi bir sebepten dolayı örgün eğitim sistemi dışında kalan kişiler, HBÖ alanında çalışan sivil toplum kuruluşu personeli, Özel politikalara ve uygulamalara ihtiyaç duyan, kadınlar, genç erkekler, uzun süre işsiz kalmış kişiler, istihdam ve eğitime erişimde çok büyük zorluklar çeken ve özel itina gösterilmesi gereken kişiler gibi gruplar. Uygulamalar aşağıda belirtilen IKG OP 1 göstergelerinden en az iki tanesine katkıda bulunmalıdır. Bununla birlikte, kullanılabilecek göstergeler aşağıdaki listede belirtilenlerle sınırlı değildir: Mesleki bilgi ve beceri konusunda sınava tabi tutulmuş ve belge kazanmış katılımcıların sayısı, Temel beceri kurslarından belge kazanmış kişilerin sayısı (özellikle, öğrenmeyi öğrenme, yabancı diller, Bilgi ve İletişim Teknolojileri), HBÖ kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetlere katılmış olan kişilerin ve uzman/personelin sayısı, Yeni izleme metotları (gelişme göstergeleri dâhil), bireylerin öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve ölçülmesi konusunda eğitilmiş öğretmen ve eğitici personel sayısı. 1

6 Yukarıdakilere ek olarak, başvuruların aşağıdaki İKG OP yatay konularından bir veya daha fazlasını içermesi gerekmektedir: Cinsiyet eşitliği, Sivil toplumun katılımı, Dezavantajlı kişilerin sorunları, Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması, İyi yönetişim. 1.3 SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞ LANACAK MALİ DESTEK Bu teklif çağrısı kapsamında toplam indikatif tutar Avrodur. Bu miktar, aşağıda belirtilen öncelik bölgelerine, planlanan mali dağılıma göre dağıtılacaktır. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar. Fonların tahmini (lot/coğrafi) dağılımı aşağıdaki gibidir: Fonların toplam miktarı faaliyetlerin çoğunluğunun uygulanacağı illere göre aşağıda bahsi geçen Öncelik Bölgelerine dağıtılacaktır. Öncelik Bölgesi 1 İKG OP de belirtilen ve GSYH si ülke ortalamasının % 75 ninin altında olan 12 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 43 il) kapsar. Öncelik Bölgesi 1 için ayrılmış fon miktarı tahmini olarak Avrodur. Erzurum Bayburt Erzincan Kars Ağrı Ardahan Iğdır Malatya Elazığ Bingöl Tunceli Van Bitlis Hakkâri Muş Gaziantep Adıyaman Kilis Diyarbakır Şanlıurfa Batman Mardin Siirt Şırnak Kahramanmaraş Hatay Osmaniye Kayseri Sivas Yozgat Kastamonu Çankırı Sinop Samsun Amasya Çorum Tokat Trabzon Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Öncelik Bölgesi 2 kalan diğer 14 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 38 il) kapsar. Öncelik Bölgesi 2 için ayrılmış fon miktarı tahmini olarak Avrodur. İstanbul Tekirdağ Edirne Kırklareli Balıkesir Çanakkale İzmir Aydın Denizli Muğla Manisa Afyonkarahisar Kütahya Uşak Bursa Eskişehir Bilecik Kocaeli Sakarya Düzce Bolu Yalova Ankara Konya Karaman Antalya Isparta Burdur Adana Mersin Kırıkkale Aksaray Niğde Nevşehir Kırşehir Zonguldak Karabük Bartın

7 Bir bölge için öngörülen hibe miktarının, alınan tekliflerin nitelik veya sayısal olarak yetersiz olması nedeniyle kullanılamaması durumunda, Sözleşme Makamı kalan fonu diğer bölgeye aktarma hakkını saklı tutar. Hibe Miktarı: Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır. Asgari tutar: Avro Azami tutar: Avro Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen her hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin aşağıda belirtilen asgari ve azami oranları arasında olmalıdır: Asgari oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 80 i Azami oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 90 ı (ayrıca bölüm e bakınız) Kalan tutar (projenin toplam maliyeti ile Sözleşme Makamından talep edilen tutar arasındaki fark gibi) Avrupa Birliği bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan finanse edilmelidir TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu Rehber, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi (PRAG) hükümlerine uygun olarak, bu Teklif Çağrısı çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kuralları içermektedir (Söz konusu Rehbere şu internet sitesinden ulaşılabilir: 2.1 UYGUNLUK KURALLARI Üç çeşit uygunluk kriteri bulunur: (1) Taraflar; Başvuru sahibi, yani başvuru formunu (2.1.1) sunan kurum/kuruluş, Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri (aksi belirtilmedikçe Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri bundan böyle Başvuru Sahipleri olarak anılacaktır) (2.1.1), ve eğer varsa, Başvuru Sahibine ve/veya Eş-Başvuru Sahibine/Sahiplerine Bağlı Kuruluş(lar). (2.1.2), (2) Projeler; Hibe verilebilecek projeler (2.1.4), 2 Bir hibe Avrupa Kalkınma Fonundan finanse edildiğinde, Avrupa Birliği finansmanından her söz edildiğinde bu Avrupa Kalkınma Fonu olarak anlaşılmalıdır.

8 (3) Maliyetler; Hibenin miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek maliyet türleri (2.1.5) Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri) Başvuru Sahibi (1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir; Tüzel kişiliğe sahip olmak ve Kâr amacı gütmemek ve Bir Avrupa Birliği üyesi devlette veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü nün faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı nın faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı nın üyesi bir devlette kurulmuş olmak 3 (Bu gereklilik uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir) ve Projenin hazırlanması ve yönetiminden Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri ve Bağlı Kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermiyor olmak ve Aşağıda belirtilen türde kurumlardan olmak: Eğitim, mesleki eğitim ve öğretim, hayat boyu öğrenme, vb. teklif çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK 4 ) veya Profesyonel kuruluşlar (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, iş destek kuruluşları, memur sendikaları/konfederasyonları, işveren sendikaları/konfederasyonları, işçi sendikaları/konfederasyonları, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar gibi), Halk eğitim merkezleri, Olgunlaşma enstitüleri, Mesleki eğitim merkezleri, Turizm eğitim merkezleri, Sürekli eğitim merkezleri, Meslek yüksekokulları. Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. maddesi ile tanımlanan Uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar Merkez ofisinin uygun olan ülkelerden birinde olması ve ulusal hukuk kuralları etrafında kurulmuş olması koşuluyla kuruşların yasal statüleri baz alınarak belirlenecektir. Bu bağlamda statüleri yerel olarak kayıt altına alınmış ya da Mutabakat Anlaşması imzalanmış olsa bile statüsü başka bir ülkede kurulan herhangi bir tüzel kişilik uygun yerel kuruluş olarak değerlendirilemez. Sivil toplum kuruluşları: a) kuruluşu ve personel ve yöneticilerinin atanması açılarından devletten bağımsız, b) mali ve idari konularda özerk ve demokratik bir yapıya sahip, c) kar amacı gütmeyen kurumlardır.

9 Siyasi partiler ve bağlı yapıları bu Teklif Çağrısı kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. Bireysel ticari işletmeler ya da işletme grupları bu Teklif Çağrısı nda uygun Başvuru Sahibi veya Eş- Başvuru Sahibi değildir. Ancak, uygun durumlarda, iştirakçi olarak yer almaları teşvik edilmektedir. Merkezi yönetim ve bunların il/bölge müdürlükleri bu teklif çağrısı kapsamında Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alamamalarına rağmen iştirakçi olarak katılım gösterebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı ve Söz konusu Bakanlığın il/bölge müdürlükleri başvuru sahibi, eş-başvuru sahibi, bağlı kuruluş ve iştirakçi olarak uygun kurum değildir. (2) Potansiyel Başvuru Sahipleri, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi nin (PRAG) bölümünde sayılan durumlardan herhangi birine giriyorsa, Teklif Çağrısına katılamaz veya hibeden yararlanamazlar: Başvuru Sahibi, Hibe Başvuru Formunun (A) Kısmı 3. Bölümünde (Başvuru Sahibinin Beyanı) kendi kurumunun, Eş-Başvuru Sahibinin/Sahiplerinin ve Bağlı Kuruluşun/Kuruluşların yukarıda bahsedilen durumlardan herhangi birine girmediklerini beyan etmek zorundadır. Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen şartlara uygun Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri ile birlikte başvuruda bulunmalıdır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan Başvuru Sahibi Ek E3h1 de (Özel Koşullar) Koordinatör olarak tanımlanan Faydalanıcı olacaktır. Koordinatör Sözleşme Makamının ana muhatabıdır. Bu kurum diğer eşfaydalanıcıları temsil eder, onların adına hareket eder ve projenin tasarımını ve uygulanmasını koordine eder. Eş-Başvuru Sahibi /Sahipleri Başvurularda Eş-Başvuru Sahibi sayısı en az 1 (bir) olmalıdır. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, projenin tasarımına ve uygulamasına katılır ve bunların giderleri de Başvuru Sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır. Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri, Hibe Başvuru Formunun (B) Kısmı 4.Bölümünde yer alan Yetkilendirme Beyanını imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanması halinde, Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri projenin faydalanıcısı (Koordinatörle birlikte) haline gelecektir Bağlı Kuruluşlar Bağlı Kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri Bağlı Kuruluş(lar) ile hareket edebilir. Yalnızca aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibine ve/veya Eş-Başvuru Sahibine/Sahiplerine Bağlı Kuruluş olarak değerlendirilir: Başvuru sahipleriyle sadece yapısal bağlantısı olan kuruluşlar, özellikle de yasal ve sermaye bağı bulunanlar. 5 Uluslararası kuruluşlar, hükümelerarası anlaşmalarla kurulmuş uluslarası kamu-sekötürü kuruluşları ve onlar tarafından kurulan özelleştirişmiş ajanslardır; Kızıl Haç Uluslararası Komitesi ve Ulusal Kızıl Haç Federasyonu da uluslararası kuruluş olarak tanınmaktadır.

10 Bu yapısal bağlantı başlıca aşağıdaki 2 kavramı kapsar; (i) 2013/34/EU sayılı Direktifteki tanıma uygun olarak yıllık mali tabloların, konsolide mali tabloların ve ilgili raporların kontrolü. Dolayısıyla faydalanıcıya bağlı kuruluşlar aşağıdaki kuruluşlardır; - Doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanıcı tarafından kontrol edilen kuruluşlar (alt şirketler veya ilk kademede bağlı şirketler). Bunlar, faydalanıcı kuruluş kontrolünde olan bir kuruluşun kontrolündeki bir kuruluş da olabilir (ikinci derecede alt şirketler ve ikinci kademede bağlı kuruluşlar) ve bu husus diğer alt kontrol kademeleri için de geçerlidir; - Faydalanıcı kuruluşu doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol eden kuruluşlar (ana kuruluşlar). Benzer şekilde bu kuruluşlar faydalanıcıyı kontrol eden kuruluşu kontrol eden bir kuruluş da olabilmektedir. - Doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanıcı kuruluş ile aynı kontrol altında olan kuruluş (kardeş kuruluşlar) (ii) Üyelik, diğer bir deyişlefaydalanıcı kuruluşun, gerek önerilmekte olan bağlı kuruluş gerekse de önerilmekte olan faydalanıcı kuruluşun da katıldığı ağ, federasyon, dernek ve benzeri bir oluşum içerisinde yasal olarak tanımlanmış olması. Yapısal bağ genel kural olarak bahse konu projeyle sınırlı kalamaz ve uygulamanın tek amacı olarak kurulamaz. Bu da söz konusu bağın, hibenin verilmesinden bağımsız olarak var olduğu anlamına gelmektedir, teklif çağrısından önce var olması gerekmektedir ve proje sonlanıncaya kadar da geçerli kalmalıdır. İstisnai olarak, bir kuruluşun tek başvuru sahibi ya da tek faydalanıcı diye adlandırılan durumda olması halinde sadece bir projenin uygulanması amacıyla özellikle kurulmuş yapısal bir bağı olsa bile faydalanıcıya bağlı kuruluş olarak değerlendirilebilir. Tek başvuru sahibi ya da tek faydalanıcı hibenin verilmesi için gerekli kriterlere birlikte uyan bir kaç kuruluştan (kuruluşlar grubu) oluşmuş kuruluştur. Örneğin; bir dernek ve onu oluşturan üyeleri. Bağlı kuruluş kapsamına girmeyen kuruluşlar hangileridir? Aşağıda özellikleri verilmiş olan kuruluşlar faydalanıcıya bağlı kuruluş olarak nitelendirilemez: - Faydalanıcı ile sözleşme (tedarik sözleşmesi) ya da alt sözleşme imzalayan, faydalanıcı adına kamu hizmetlerinde yetkili ya da temsilci olarak rol alan kuruluşlar, - Faydalanıcıdan mali destek alan kuruluşlar, - Mutabakat metni kapsamında faydalanıcı ile düzenli olarak iş birliği yapan ya da hisseleri paylaşan kuruluşlar, - Hibe sözleşmesi altında konsorsiyum antlaşması imzalamış olan kuruluşlar. Faydalanıcı ile gerekli bağın varlığı nasıl doğrulanır? Kontrol esasına dayanan bağ, özellikle faydalanıcının ve önerilen bağlı kuruluşların mensubu olduğu kuruluşların konsolide mali tabloları bazında kanıtlanabilir. Üyeliğe dayanan bağ, kuruluş tüzüğü ya da faydalanıcının oluşturduğu ya da katıldığı kuruluşu oluşturan benzer nitelikteki yasalar (ağ, federasyon, dernek) temelinde kanıtlanabilir. Başvuru sahiplerinin sözleşme imzalamaya hak kazanması durumunda, bağlı kuruluş(lar) projenin Faydalanıcısı ya da sözleşmenin taraf(lar)ı kabul edilmez. Ancak bu kuruluş(lar) projenin hazırlanması ve uygulanmasında yer alır ve Hibe Sözleşmesi nde Faydalanıcının uyması gereken kurallara uygun olması

11 durumunda yapmış oldukları harcamalar uygun harcama olarak kabul edilebilir (Sözleşmenin uygulanması ve 3.taraflara mali destek sağlanması sırasında yapılan harcamalar dâhil). Bağlı kuruluşlar başvuru sahipleri ve eş-başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşımalıdır. Bağlı kuruluşlar başvuru formundaki Bölüm B kısım 5 te bulunan bağlı kuruluş beyanını imzalamalıdır İştirakçiler ve Yükleniciler Aşağıda belirtilen kuruluşlar Başvuru Sahibi/Sahipleri veya Bağlı Kuruluş olarak kabul edilmemektedir ve yetkilendirme beyanı veya Bağlı Kuruluş(lar) Beyanı imzalamak zorunda değillerdir: İştirakçiler Diğer kuruluşlar, projede iştirakçi olarak yer alabilir. Bu iştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenir ancak günlük harcırahlar ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar. İştirakçi kuruluşlar için, Bölüm deki uygunluk kriterlerini sağlama şartı yoktur. İştirakçiler, Hibe Başvuru Formu (B) Kısmı 6. Bölümdeki Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri altında belirtilmelidirler. Yükleniciler Hibe faydalanıcıları ve bunların Bağlı Kuruluş(lar)ının sözleşme yapmalarına izin verilmektedir. İştirakçiler veya Bağlı Kuruluş(lar) projede ayrıca yüklenici olamazlar. Yükleniciler, Standart Hibe Sözleşmesine Ek IV te yer alan satın alma kurallarına tabidirler Uygun Faaliyetler: Hibe Başvurusunda Yapılabilecek Faaliyetler Tanım: Bir proje birbiriyle ilişkili bir dizi faaliyetten oluşur. Süre: Bir projenin planlanan süresi 10 aydan az, 12 aydan fazla olamaz. Sektörler veya konular: Bu Teklif Çağrısı kapsamında desteklenecek sektörler veya konular açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak, projeler özelleştirilmiş olmalı ve başvurularda yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar ve hedef grupların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış faaliyetler içermelidir. Yer: Projeler yukarıda Bölüm 1.3 de belirtilen bölgelerden bir ya da birkaçında gerçekleştirilmedilir. Proje birden fazla ilde uygulama içeriyorsa, projenin ana uygulama yeri, faaliyetlerin çoğunluğunun gerçekleştirildiği il olacaktır. Ayrıca, uygulama sürecinde projelerin izlemesi, ana uygulama yerinde yapılacaktır. Bu nedenle, hibe faydalanıcısı faturalar, ücret bordroları vb. destekleyici belgelerle birlikte projenin ilgili tüm belgelerini ana uygulama ilinde kurulacak proje ofisinde temin etmek zorundadır. Proje bütçesinden ve büyüklüğünden bağımsız olarak, proje yönetim işleri için her projenin tam zamanlı bir proje koordinatörü ve proje asistanı ile muhasebeci görevlendirmesi tavsiye edilmektedir. İlaveten, projede

12 ek bir bölge ofisi kurulacaksa, burada görev alacak tam zamanlı bir yerel personelin de görevlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, uygulama sürecinde hibe faydalanıcısı projenin ana uygulama yeri olan ilde bir proje ofisinin mevcut olacağını ve yeterli personel ve proje koordinatörü ile faaliyet göstereceğini temin etmelidir. Proje koordinatörü proje süresince ana uygulama ilinde ikamet etmelidir. Proje Türleri: Projeler Hibe Rehberi Bölüm 1.2 'de belirtilen Teklif Çağrısının öncelikleri ile ilgili olmalıdır. Faaliyetlerin aşağıdaki liste ile sınırlı olmadığı ve Başvuru Sahiplerine bu teklif çağrısı altında desteklenebilecek proje türleri için rehber olarak sunulduğu unutulmamalıdır. HBÖ konusuna yönelik farkındalık artırma faaliyeleri, İşgücü piyasası talepleriyle uyumlu olarak HBÖ faaliyetleri düzenlenmesi, MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılması HBÖ fırsatlarına erişimin, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak, uzaktan eğitim gibi alternatif eğitim yöntemleri ile artırılması Önceki Öğrenmelerin Tanınması (RPL) uygulamasının MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile yaygınlaştırılması Hayat Boyu Öğrenme Kalite Kontrol Hizmetlerinin MEB HBÖ Genel Müdürlüğü işbirliği ile yaygınlaştırılması Aşağıdaki proje türleri uygun kabul edilmemektedir: Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere, konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler, Sadece veya büyük ölçüde, çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler, Halihazırda, devlet bütçesinden, başka Topluluk programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmiş ya da edilmekte olan projeler, Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir defaya mahsus olan projeler. Bu projeler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, başvuranın hâlihazırda destek aldığı (örn. devlet bütçesi) herhangi bir konferans için hazırlık faaliyetleri ve işlemlerin yayımlanması, kendi başlarına daha kapsamlı bir proje oluşturmamaktadır, Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan projeler, Sadece araştırma faaliyetleri içeren projeler, Kar amacı güden projeler, Ticari faaliyetler, Bağışlar, Siyasi nitelikli veya siyasi partilerle ilgisi olan projeler, Sadece araştırma faaliyetleri, strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik faaliyetleri içeren projeler, Hibe veren faaliyetler (diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni)) hibe vermek veya kendi işlerini kurabilmek vb. nedenlerle diğer kişi ya da kuruluşlara kredi sağlamak),

13 Alt yapı projeleri veya esas olarak ekipman satın alımına yönelen projeler. Faaliyet Türleri: Bu Teklif Çağrısı kapsamında fonlanabilecek bazı faaliyet türleri aşağıda verilmiştir. Lot 1 ve Lot 2 kapsamında olan projeler için tüm faaliyetler uygundur. Faaliyetler, bu listede verilenlerle sınırlı değildir. Projeler, özünde hedef grupların HBÖ katılım oranlarını, istihdamı ya da uyum yeteneğinin geliştirilmesini artırmalıdır. Tüm proje faaliyetleri bu amaca ulaşmaya destek vermelidir. Standartları Resmi Gazete de 6 yayınlanan meslekler için mesleki eğitim ve öğretim desteği sağlanması; - Mevcut modül ve müfredatın uygulanması ve revizyonu - Mevcut müfredatı ve modülleri olmayan mesleklerden seçilenlerin 8 düzeyi için modül ve müfredat geliştirilmesi ve uygulanması 7 - Geliştirilen modüllerin ve müfredatın MEB HBÖ Genel Müdürlüğü ne resmi onay 8 için sunulması (geliştirme sonrasında 9 ) Mesleklere yönelik olarak modül ve müfredata ilişkin eğitim verecek başvuru sahiplerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirme faaliyetleri (başvuru sahiplerinin test etme, eğitim ekipmanı ve insan kaynakları kapasiteleri), Öğretim ve idari personelleri ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarının katılımcıları arasında ve sektör ile STK lar arasındaki ağın güçlendirilmesi için personel hareketliliği gibi modeller dâhil olmak üzere yenilikçi metotların geliştirilmesine yönelik faaliyetler, Uzaktan eğitim sisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler, HBÖ ile uyumlu olarak herkes için eşit fırsatlar amaçlayan Her yerde öğrenme kavramını güçlendirerek HBÖ üzerinde farkındalık artırmak ve HBÖ kültürü oluşturmak için öğrenme festivallerine 10, konferanslara, seminerlere, çalıştaylara, vs. katılarak geliştirecek ve uygulayacak yeni modeller geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetler, Başvuru sahiplerinin kapasitesinin artırılması için idari ve öğretim personeline yönelik yetişkin eğitimi yöntem ve teknikleri, HBÖ Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri, HBÖ Kalite Kontrol Hizmetleri ve Önceki Öğrenmelerin Tanınması üzerine eğitim faaliyetleri, 6 7 Resmi Gazete de yayınlanan meslek standartları hakkında detaylı bilgi için lütfen internet sitesini inceleyiniz. Meslek yüksek okulları düzey 5 meslek standartlarına ilişkin modül, müfredat ve öğrenme çıktılarını geliştirecek, güncelleyecek ve uygulayacaktır. 8 Detaylı bilgi için lütfen internet sitesinde yer alan tarih ve 652 sayılı MEB kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunu inceleyiniz. 9 Modül ve müfredat revizyonu ve geliştirme MEB HBÖ Genel Müdürlüğü eğitim programları çerçevesinde yapılmalıdır. Revize edilen ve geliştirilen eğitim programları MEB HBÖ Genel Müdürlüğü ne onay için sunulmalıdır. Hibe başvuru sahipleri eğitim programı hazırlanması, onay alınması ve uygulamayı hibe süresine göre planlamalıdır. Eğitim programlarının süresi hibe dönemini aşıyorsa hibe başvuru sahibinin yalnızca belli modülleri uygulamasına izin verilir. Eğitim programları öğrenme çıktılarına bağlı ve modüler sistemi destekleyen modüllerden oluşmalıdır. MEB HBÖ Genel Müdürlüğü eğitim programlarının onayını 20 iş günü içinde sonlandıracaktır. Ayrıca, eğitim programı süreç sonunda değerlendirilecek ve HBÖ Genel Müdürlüğü eğitim programları havuzuna dâhil edilecektir. Eğitim programları e-yaygın sisteminde yer alacaktır. 10

14 Bireylerin eğitime katılımının sağlanması için başvuru sahiplerinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler (özellikle çocuklu kadınların eğitim ve öğretime katılımlarının artırılması için çocuk bakım ünitelerinin kurulması için mevcut tesislerin renovasyonu, dezavantajlı kişiler için mevcut fiziksel altyapının güçlendirilmesi gibi), HBÖ Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler, HBÖ Kalite Kontrol Hizmetleri uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler. ÖNEMLİ 1. Başvuru Sahiplerinin projenin uygulanmasında mevcut yasa ve yönetmeliklere uyması ve uyuşmazlıklardan sakınmalıdır. 2. Hibe projeleri altında desteklenen tüm eğitim faaliyetlerinin VOC-TEST merkezlerince test edilmesi ve sertifikalandırılması beklenmektedir. Belirli bir alanda olmaması durumunda ise test etme ve sertifikasyon Önceki Öğrenmelerin Tanınması (RPL) Rehberi ile uyumlu olarak MEB HBÖ Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yapılmalıdır. 3. Her başvuru için SMART (Sürdürülebilir, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zaman-bazlı) çıktı ve sonuç göstergelerinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu göstergeler ilgili faaliyetlerle desteklenmelidir. 4. Hedef grubun seçiminde cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulmalıdır. Kadınlar için belirli bir kota ayrılması önemle tavsiye edilmektedir. 5. Değerlendirme aşamasında, projelerde, fayda-maliyet etkinliğinin (projenin verimliliği, etkililiği ve sürdürülebilirliği açılarından) öngörülmüş olması önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, Başvuru Sahipleri tekliflerini hazırlarken proje bütçesi ile beklenen sonuçları dikkatlice değerlendirmelidir. 6. Eş-Başvuru Sahiplerinin, Bağlı Kuruluşların ve/veya iştirakçilerin proje faaliyetlerindeki rolleri açık bir biçimde tanımlanmalıdır. 7. Proje ile hayat boyu öğrenme için gerekli beceri ve yeterliliklerinin gelişiminin desteklenmesine yönelik gereklilikler arasındaki ilişkinin açıkça gösterilmesi tavsiye edilmektedir. 8. Hedef grupların seçimine ilişkin olarak, proje teklifinde hedef grupların seçim ve bunlara erişimle ilgili detaylı bilgiler ile bunlar için önerilen eğitimlerin nedenlerine ilişkin detaylı bilgi yer almalıdır. Proje faaliyetleri bu grupların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmalıdır. 9. Teklifler projelerin sürdürülebilirliğini sağlamanın yollarını, özellikle projenin uygulama safhasından sonra projeden elde edilen sonuçların ve deneyimlerin nasıl kullanılacağını tanımlamalıdır. 10. Başvuru Sahipleri, eğitim faaliyetleri içeren projelerin hazırlanması sürecinde ilgili ulusal mevzuatı; özellikle de Mart 2007 tarihli 2594 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı na Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi ni (Mart 2007 tarihli 2594 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan tarih ve 1084 sayılı Makam Onayı) dikkate almak zorundadırlar. İlgili düzenleme için lütfen internet adresini inceleyiniz. 11. İlke olarak, başvuruların hedef grubun ihtiyaçlarına, problemlerine özgü ve orijinal olması ve uygun çözümler ve uygulama yöntemleri ile tasarlanması gerekmektedir. Bu nedenle, kopyala-yapıştır şeklindeki başvurular değerlendirme sürecinde elenebilir.

15 12. Proje faaliyetlerinin uygulanması için zaruri durumlarda başvuru sahiplerinin ve eş-başvuru sahiplerinin binalarının yenilenmelerine ilişkin mevcut altyapının tadilatı ve modernizasyonu maliyetleri uygun doğrudan maliyet olarak kabul edilebilir. Bu maliyetler Avroyu geçmemelidir. 13. Harcama Doğrulaması, hibe miktarı Avronun üzerindeki tüm projeler için zorunludur. Ara ve Nihai raporlarda olmak üzere iki Harcama Doğrulama Raporu talep edilmektedir; dolayısıyla buna ilişkin giderler uygun biçimde bütçelendirilmelidir. Üçüncü taraflara mali destek 11 : Başvuru Sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemez. Görünürlük: Başvuru sahipleri, projenin Avrupa Birliği tarafından finanse ya da eş-finanse edildiği gerçeğini duyurmak için gerekli tüm adımları atmalıdır. Tamamen ya da kısmen Avrupa Birliği tarafından fonlanan projeler mümkün olduğu müddetçe bu desteğin etkilerini ve sonuçlarının yanında ilgili ülke ya da bölgede proje için AB desteği sağlanmasının nedenlerine yönelik belirli ya da genel bir kitlenin farkındalığını artıracak bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri içermesi gerekmektedir. Başvuru Sahiplerinin hedefler ve önceliklere uyması ve AB finansmanının görünürlüğünü sağlaması gerekmektedir (bkz. Avrupa Komisyonu nun adresinde yayınlanan AB Dış Faaliyetlerine İlişkin İletişim ve Görünürlük Rehberi). Başvuruların sayısı ve her bir başvuru sahibi için sağlanacak hibeler: Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir. Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla hibeden yararlanamaz. Bir Başvuru Sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda Eş-Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir. Bir Eş-Başvuru Sahibi/bağlı kuruluş, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir. Bir Eş-Başvuru Sahibi/bağlı kuruluş, bu Teklif Çağrısı kapsamında ikiden fazla hibeden yararlanamaz. Bir Eş-Başvuru Sahibi/bağlı kuruluş, aynı zamanda başka bir başvuruda Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe Kapsamında Uygun Kabul Edilebilecek Maliyetler Hibe kapsamında sadece uygun maliyetler karşılanır. Uygun olarak kabul edilen ve edilmeyen maliyetler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Bütçe hem bir maliyet tahmini, hem de "uygun maliyetler için bir tavan niteliğindedir. Uygun maliyetlerin ödenmesi aşağıdakilerden bir veya birkaçına göre yapılabilir: Hibe faydalanıcı(lar)ı ve Bağlı Kuruluş(lar) tarafından harcaması gerçekleştirilmiş masraflar Bir ya da daha fazla basitleştirilmiş maliyet seçeneği. Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri aşağıdaki şekillerde olabilir: 11 Söz konusu üçüncü taraflar bağlı kuruluş, iştirakçi veya yüklenici değildir.

16 Birim Maliyetler: Birim başına miktar referans alınarak önceden net biçimde belirlenen uygun maliyetlerin tüm kategorilerini veya belli kategorilerini kapsar, Götürü Miktar: Götürü olarak önceden net biçimde belirlenen uygun maliyetlerin tüm kategorilerini veya belli kategorilerini kapsar, Sabit oranlı finansman: beklenen sabit bir yüzdelik oran uygulamasıyla, önceden net biçimde belirlenen uygun maliyetlerin belli kategorilerini kapsar. Miktarlar veya oranlar, istatistiksel verilere veya başka türlü objektif yöntemler kullanılarak Başvuru Sahipleri veya Bağlı Kuruluş(lar)ın geçmişe dair belgelenebilir veya denetlenebilir verileri referans alınarak yapılan tahminlere dayandırılmalıdır. Birim maliyetler, götürü tutarlar veya sabit oranların belirlenmesinde kullanılan yöntemler Ek (K) de verilen kriterlerle uyumlu olmalı ve özellikle maliyetlerin Hibe Faydalanıcı(lar)ı ve bağlı kuruluş(lar) tarafından gerçekleşen harcamalarla, bunların muhasebe uygulamaları ile tutarlı olduğu teyit edilmeli; ayrıca, kar elde edildiği ve harcamaların aynı zamanda başka finansman kaynaklarından zaten karşılanmış olduğu tespit edilmemelidir (çifte finansman uygulanamaz). Teklif edilen miktarların kabul edilmesi için makul gerekçeleri içeren gerekli asgari koşulları değerlendirmek için talimatlar ve kontrol listesi için Ek (K) yi inceleyiniz. Bu şekilde ödeme talep eden Başvuru Sahibi Ek (B) sayfa 1 de yer alan her bir uygun maliyet başlığı/kaleminde bu tip finansmanı belirtmelidir; başka bir deyişle, birim sütununda BİRİM MALİYET (ay/uçuş, vs.), GÖTÜRÜ veya SABİT ORAN gibi büyük harfle referans bilgi verilmelidir (Ek (K) deki örneği inceleyiniz). Ayrıca Ek B nin 2. sayfasında yer alan tablonun Tahmini maliyetlerin gerekçelendirilmesi başlıklı ikinci sütununda, Başvuru Sahibi her bir bütçe kalemi veya başlığında uygun düşen alana: Maliyetler için belirlenen birim maliyet, götürü ve/veya sabit oran tutarını belirlerken başvurulan yöntem ve bilgi vb.yi tanımlamalı, Nihai uygun tutarın hesaplanması için kullanılan formülleri net olarak açıklamalı 12, Her bir faydalanıcı (basitleştirilmiş maliyet seçeneklerini kullanabilmesinin uygun olduğu) için kullandırılacak azami miktarı doğrulamak üzere basitleştirilmiş maliyet seçeneğini kullanacak faydalanıcıyı belirlemeli (bağlı kuruluş olması halinde, ilk olarak faydalanıcı belirtilmeli). Sözleşme aşamasında, Sözleşme Makamı Başvuru Sahibinin sunduğu bütçede önerilen miktar veya oranların kabul edilip edilemeyeceğine, Başvuru Sahibi tarafından uygulanan hibelerin veya benzer faaliyetlerin verilerini analiz ederek ve Ek (K) de yer alan kontrolleri yaparak karar verir. Sözleşme Makamı tarafından her bir Başvuru Sahibi (Bağlı Kuruluş(lar)ın önerdiği basitleştirilmiş maliyet seçenekleri de dâhil olmak üzere) için yetkilendirilebilecek basitleştirilmiş maliyetler seçeneğinin toplam finansman miktarı Avroyu (dolaylı maliyetler hariç) geçemez. Hibe verilmesi yönünde alınacak tavsiye kararı, hibe sözleşmesinin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde bütçe değişikliği gerektirecek herhangi bir sorun çıkmamasına bağlıdır (örneğin, aritmetik hatalar, tutarsızlıklar, gerçekçi olmayan maliyetler ve diğer uygun olmayan maliyetler). Kontroller, söz konusu hata ya da tutarsızlıklar için Başvuru Sahibinden ilave açıklama istenmesini ve Sözleşme Makamının hibe tutarında değişiklik yapmasını veya indirime gitmesini gerektirebilir. Bütçedeki muhtemel değişiklikler, Sözleşme Makamından talep edilen hibe miktarını ya da eş finansman yüzdesini artırmayacaktır. Bu nedenle, gerçekçi ve maliyet-etkin bir bütçe sunmak Başvuru Sahibinin yararına olacaktır. 12 Örnekler:- personel maliyeti için: çalışma gün veya saati sayısı * personelin kategorisi için önceden belirlenmiş saatlik veya günlük miktar;- seyahat maliyeti için: km bazında uzaklık * km başına önceden belirlenmiş ulaşım maliyeti; gün sayısı * ülke için önceden belirlenmiş günlük harcırah;- etkinlik organizasyonu için özel maliyetler için: etkinliğe katılacak kişi sayısı * önceden belirlenmiş katılımcı başına maliyet miktarı vs.

17 Uygun doğrudan maliyetler: Bu teklif çağrısı kapsamında maliyetlerin uygun kabul edilmesi için, bu maliyetlerin Standart Hibe Sözleşmesinin Genel Koşullar bölümünün 14 no.lu maddesindeki hükümlere uygun olması gerekmektedir (Hibe Rehberi Ek- G). Hibe Sözleşmesinin Genel Koşullar bölümünün 14 no.lu maddesindeki hükümlere ve Hibe Sözleşmesi Ek IV ün hükümlerine riayet edilmesine bağlı olarak, Faydalanıcı(lar) tarafından karşılanacak diğer uygun doğrudan maliyetler şunlardır: İhtiyat akçesi: Piyasa fiyatlarına uygun olması koşuluyla, faaliyetin gerçekleştirilmesi için yeni ekipman ve malzeme alımı veya kiralanması ve hizmet alımı maliyetleri. Satın alınacak ekipman ve malzeme alımı ile ilgili toplam tutar, toplam doğrudan uygun maliyetlerin toplamının %15 inden fazla olamaz. Tahmini doğrudan uygun giderlerin %5 ini aşmayan bir yedek akçe, proje bütçesine dâhil edilebilir. Yedek akçe sadece, Sözleşme Makamının önceden yazılı izni alınarak kullanılabilir. Uygun dolaylı maliyetler: Projeyi yürütürken meydana gelen dolaylı maliyetler, tahmini toplam doğrudan uygun maliyetlerin %7 sini aşmamak üzere, sabit oranlı finansman olarak hesaplanır. Dolaylı maliyeler standart hibe sözleşmesi bütçesinin bir başka kalemi altından karşılanabilen bir maliyeti içermediği sürece uygun kabul edilir. Başvuru Sahibinden, sözleşme imzalanmasından önce, talep ettiği idari gider yüzdesi hakkında gerekçelendirme talep edilebilir. Ancak sabit oranın standart hibe sözleşmesinin özel şartlarında nihai olarak sabitlenmesinin ardından destekleyici doküman sunulmasına gerek yoktur. Eğer Başvuru Sahipleri veya Bağlı Kuruluş(lar), AB tarafından finanse edilen bir işletme hibesi almaktaysa, teklif edilen projenin bütçesinden hiçbir dolaylı maliyet talep edilemez. Ayni katkılar: Ayni katkılar mal veya hizmetlerin ücretsiz olarak üçüncü bir taraf tarafından faydalanıcı(lar) veya Bağlı Kuruluş(lar)a sağlanmasıdır. Ayni katkılar faydalanıcı(lar) veya Bağlı Kuruluş(lar) için bir harcama teşkil etmediğinden, uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Ayni katkılar, hibe faydalanıcısı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, sunulan projede ayni katkı yer almakta ise, bu katkıların temin edilmesi gerekmektedir. Uygun olmayan maliyetler: Aşağıdaki maliyetler proje bütçesinde uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilir: borçlar ve borçlar ile ilgili masraflar (faiz), zararlar veya gelecekteki olası yükümlülükler, faydalanıcı(lar) tarafından başka bir program ya da faaliyet kapsamında beyan edilmiş ve Avrupa Birliği bütçesinden (Avrupa Kalkınma Fonu da dâhil) harcamalar, projenin eş-finansman süresi içinde doğrudan ilgili değil ise bina ve arazi alımları ve kiralanması; paranın en iyi şekilde değerlendirilmesi açısından diğer çözümler tercih edilebilir, kur farkından kaynaklanan zararlar, üçüncü taraflara verilen krediler,

18 proje hazırlama maliyetleri, sözleşme dönemi dışında ortaya çıkmış olan maliyetler, hibe faydalanıcı(lar)ı ve/veya bağlı kuruluş(lar)ın normalde ödediğinden fazla ve piyasa fiyatlarının üzerindeki maliyetler, proje ile ilgili olmayan harcamalar, gümrük ve ithalat vergileri veya diğer harçlar, para cezaları, mali müeyyideler ve dava giderleri, ikinci el ekipman satın alımı, faydalanıcı tarafından verilecek banka teminatı ve benzeri bir güvence ile ilgili durumlar istisna olmak kaydıyla banka masrafları, döviz kuru dönüşüm masrafları ve maliyetleri ile projeye özel avro hesabına ilişkin döviz kuru zararları ile birlikte tamamen finansal nitelikteki diğer giderler, ayni katkılar, vergilerin hiçbir şekilde geri alınamadığı ve nihai faydalanıcı tarafından yüklenildiği durumlar dışında IPA Çerçeve Anlaşmasının 26. Maddesi ile uyumlu olarak KDV de dâhil olmak üzere vergiler. 2.2 BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER Bu Teklif çağrısı için daha önceden PADOR kaydı zorunlu değildir. Bu çağrıda PADOR bilgileri kullanılmayacaktır. Kısıtlı Teklif Çağrıları Proje Ön Teklifi İçeriği Başvurular Hibe Başvuru Formunun Proje Ön Teklifinde yer alan talimatlar doğrultusunda hazırlanarak teslim edilmelidir (Hibe Başvuru Rehberi, Ek A). Başvuru Sahipleri başvurularını İngilizce veya Türkçe sunmalıdır. Başvuru Sahipleri, Proje Ön Teklifinde, yalnızca Sözleşme Makamından talep edilen tahmini katkı miktarını ve bu miktarın toplam proje bütçesine olan yüzdesini belirtmek zorundadır. Sadece ikinci aşamada tam başvuru formunu sunmaya davet edilen Başvuru Sahiplerinin ayrıntılı bir bütçe sunmaları istenecektir. Proje Ön Teklifinde değerlendirilen unsurlar, Başvuru Sahibi tarafından Tam Başvuru Forumu nda değiştirilemez. Öte yandan, AB katkısının miktarı ön teklif aşamasında talep edilen miktarın %20 sinden fazla değişiklik gösteremez. Başvuru Sahibi Rehberi nin 1.3 nolu bölümünde belirtildiği gibi eş-finansman için geçerli azami ve asgari yüzdeler dâhilinde eş-finansman katkı yüzdesini belirlemekte serbesttir. Başvuru Sahiplerinin kendi katkıları herhangi bir zamanda başka donör katkılarıyla değiştirilebilir. Proje Ön Teklifi yönergelerinde listelenen noktalara ait herhangi bir hata veya önemli bir uygunsuzluk Ön Teklifin reddedilmesine yol açabilir. Ek açıklama yalnızca, sunulan bilginin Sözleşme Makamının tarafsız bir değerlendirme yapmasına olanak vermediği durumlarda talep edilecektir. El yazısı ile hazırlanmış başvurular kabul edilmeyecektir. Yalnızca Proje Ön Teklif formu değerlendirilecektir. Bu nedenle, bu belgenin proje ile ilgili TÜM bilgileri kapsaması önem arz etmektedir. İlave olarak başka bir ek gönderilmemelidir.

19 2.2.2 Proje Ön Teklifi Nereye ve Nasıl Gönderilecektir Proje Ön Teklifi, Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 2) ve Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu Kısım A, Bölüm 3) ile birlikte, her biri A4 boyutunda olmak üzere bir orijinal ve 2 kopya şeklinde sunulmalıdır. Proje Ön Teklifinin elektronik formatta da gönderilmesi zorunludur. Aşağıda belirtildiği biçimde mühürlü zarf içerisinde Proje Ön Teklifinin basılı hali ile birlikte bir CD içerisinde elektronik versiyonu da gönderilmelidir. Elektronik format matbu versiyon ile birebir aynı içeriğe sahip olmalıdır. Başvuru Sahibinin birden fazla Proje Ön Teklifi sunması halinde (Hibe Rehberinde bu şekilde belirtilmiş ise), her bir teklif ayrı ayrı teslim edilmelidir. Dış zarfın üzerinde Teklif Çağrısının referans numarası, (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR) ve Türkiye de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı başlığı ile birlikte Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun tam adı ve adresi ile Not to be opened before the opening session ve Açılış Oturumundan Önce Açmayınız ibareleri yer almalıdır. Proje Ön Teklifleri, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli / teslim edilmelidir: Posta adresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Elden veya özel kurye hizmeti için adres Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Başka yollarla (örn: faks ile veya elektronik posta ile) gönderilen veya başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir. Başvuru Sahipleri, Proje Ön Teklifi için kontrol listesini (Hibe Başvuru Formu Kısım A Bölüm 2) doldurarak Proje Ön Teklifinin eksiksiz şekilde doldurulmuş olduğunu doğrulamalıdır. Eksik Proje Ön Teklifleri reddedilebilir Proje Ön Tekliflerinin Gönderilmesi için Son Tarih Proje Ön Teklif Belgelerinin son teslim tarihi olup, son başvuru tarihinin teyidi için başvurunun yollama tarihi, damga pulu tarihi veya tediye tarihi esas alınır. Elden yapılan başvurular , yerel saatle 16:00 ya kadar kabul edilecek olup, başvuru, imzalı ve tarihli alındı fişiyle belgelendirilecektir. Son başvuru tarihinden sonra sunulan Proje Ön Teklifleri doğrudan reddedilecektir. Sözleşme Makamı, idari etkinliği sağlamak amacıyla, süresi içinde gönderilmesine rağmen Proje Ön Teklif değerlendirmesinin onay tarihinden sonra teslim alınan başvuruları reddedebilir (2.5.2 de yer alan öngörülen zaman çizelgesini inceleyiniz) Proje Ön Teklifi Hakkında İlave Bilgi Bu teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme toplantıları tarihleri arasında yapılacaktır. Teklif çağrısını açıkça referans gösteren sorular, veya faks yoluyla, Proje Ön Teklifinin gönderilmesi için son tarihin öncesindeki 21 günden geç olmamak üzere aşağıdaki adrese gönderilebilir:

20 E-posta adresi: Faks: Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamı soruları cevaplamakla yükümlü değildir. Sorulara, Proje Ön Teklifi teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar yanıt verilecektir. Başvuru Sahiplerine eşit muamele sağlamak amacıyla, Sözleşme Makamı, Başvuru Sahiplerinin, bağlı kuruluş(lar)ın, projenin veya belirli bir faaliyetin uygunluğu konusunda ön görüş beyan edemez. Diğer Başvuru Sahiplerini de ilgilendirebilecek sorular, yanıtları ile birlikte ve değerlendirme sürecinde Başvuru Sahiplerine yapılacak diğer önemli duyurular, ihtiyaç oldukça EuropeAid web sitesinde (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı web sitesinde (www.ikg.gov.tr) yayınlanacaktır. Bu nedenle, yayınlanan soru ve cevaplardan haberdar olmak amacıyla bahsedilen web sitelerinin düzenli olarak takip edilmesi tavsiye edilir Tam Başvuru Formu Proje Ön Teklifinin değerlendirilmesini takiben tam başvuru formunu sunmak üzere davet edilen başvuru sahipleri, başvuruları için bu rehberin eki olan başvuru formunun (Ek A) B kısmını doldurmalıdır. Başvuru Sahipleri başvuru formunun formatına kati suretle uymalı, paragrafları ve sayfaları sırasıyla doldurmalıdır. Proje ön teklifinde değerlendirilen unsurlar başvuru formunda Başvuru Sahibi tarafından değiştirilemez. Başvuru Sahibi, Rehber in 1.3 nolu bölümünde belirtildiği gibi eş-finansman için geçerli azami ve asgari yüzdeler dâhilinde eş-finansman katkı yüzdesini belirlemekte serbest olmakla birlikte AB katkısı proje ön teklifinde belirtilen miktarın %20 sinden fazla sapma gösteremez. Başvuru Sahipleri, tam başvurularını proje ön teklifinde kullandıkları dilde sunmalıdır. Lütfen tam başvuru formunu düzgün bir değerlendirmeye olanak sağlayacak şekilde dikkatli ve mümkün olduğunca açık bir biçimde tamamlayın. Hibe başvuru formunun Kısım B nin, 7. bölümünde yer alan kontrol listesindeki hususlarla ilgili herhangi bir hata veya başvuru formunda yer alan önemli tutarsızlıklar (örn: bütçe tablosunda belirtilen miktarlar arasındaki tutarsızlıklar) başvurunun reddine neden olabilir. Sunulan bilgilerin, Sözleşme Makamını objektif karar vermekten alıkoyacak şekilde, anlaşılır olmaması durumunda Başvuru Sahibinden açıklama istenecektir. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece Başvuru Formu ve yayınlanan eklerin (bütçe, mantıksal çerçeve) değerlendiricilere iletileceğine dikkat ediniz. Bu belgelerin proje ile ilgili TÜM bilgileri içeriyor olması büyük önem taşımaktadır. Uygun olan hallerde, Ek-P de doldurulmalıdır. Burada sayılanların dışında ilave herhangi bir ek yollanmamalıdır Tam Başvuru Formu Nereye ve Nasıl Gönderilecektir Başvurular, kapalı (mühürlü) zarf içinde, iadeli taahhütlü posta ile özel kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli/teslim edilmelidir:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Hibe

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı