ATATÜRK ÜN BÜYÜK TAARRUZ DE ERLEND RMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜN BÜYÜK TAARRUZ DE ERLEND RMELER"

Transkript

1 ATATÜRK ÜN BÜYÜK TAARRUZ DE ERLEND RMELER Atatürk s Evaluations on The Great Attack Cezmi ERASLAN ÖZET Atatürk Türk istiklal harbinin en son ve önemli aflamas olan büyük taarruz ile ilgili olarak yapt konuflmalarda pek çok önemli hususun alt n çizmifltir. Gerek askeri harekât hakk nda söyledikleri, gerekse savafl ve toplum hayat üzerine yapt de erlendirmeler onu anlamak hususunda büyük önem tafl maktad r. Bu makalede onun tek adam de il ekip adam oldu unu gösteren anlay fl n de erlendirmeye çal flt k. Anahtar Kelimeler: Atatürk, Büyük Taarruz, Türk Ordusu, Türk toplum hayat. * Prof. Dr, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. Akademik hayat na de Genel Türk Tarihi Anabilim dal nda Araflt rma Görevlisi olarak bafllayan Dr. Eraslan, 1989 y l nda, ngiliz arfliv ve kütüphanelerinde araflt rma yapmak üzere Londra da bulundu. Nisan 1991 de II. Abdülhamid Devrinde Osmanl Devleti nin slam Birli i Siyaseti adl tezini vererek Tarih Doktoru unvan n alan Dr. Eraslan, Temmuz 1991 de Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dal nda Yard mc Doçent olarak göreve bafllad. Ekim 1994 te Yeni Osmanl lardan Atatürk e Türk Ayd n nda Cumhuriyet Düflüncesinin Geliflimi konulu takdim tezi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçenti unvan n ald y l nda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dal nda Doçentlik kadrosuna atand y llar aras nda (Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Mehmet Saray n T.C. D fliflleri Bakanl -T KA Bafl Dan flmanl süresince) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dal Baflkan Vekilli i yapt y llar aras nda Atatürk Araflt rma Merkezi Bilim Kurulu Aslî Üyeli i yapt. Ayr ca Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dal Baflkan olan Doç. Dr. Eraslan, Aral k 2004'te itibaren Atatürk Araflt rma Merkezi Baflkanl Yay n Çal flma Grubu Üyeli ine seçilmifl olup bu görevlerini halen sürdürmektedir. 10 Ocak 2005 de Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dal Baflkanl na seçilen Dr. Eraslan, 8 Aral k 2005 tarihinde Profesör olmufltur. SAYFA SOSYAL 6 BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SOSYAL SAYI: 2, BiLiMLER A USTOS DERGiSi 2008 / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS SAYFA

2 ABSTRACT Atatürk has underlined a lot of important case in his speeches on the Great Attack that was the last and the most important stage of Turkish independence war. His sayings on either military operations or war and social life have great importance in order to understand of his thought. In this article we have tried to appreciate his understanding of team mentality, rather than one man concept. Key words: Atatürk, the Great Attack, Turkish Army, Turkish social life. *** Türk stiklal Harbinin en son safhas n teflkil eden Büyük Taarruz aflamas 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesiyle bafllayan ve zmir in iflgali ile en ileri derecesine varan düflman iflgalinden Türk yurdunu ve milletini kurtaran mukaddes bir süreçtir. Türk milletinin bilhassa Sakarya "melhame-i Kübra"s ndan sonra bir bütün halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun reisi, baflkumandan Gazi Mustafa Kemal in etraf nda toplanarak kazand bu zafer Anadolu nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalaca n tescillemifltir. Atatürk ün büyük nutkunda "her safhas yla düflünülmüfl, ihzar, idare ve zaferle intaç edilmifl olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk zabitan ve kumanda heyetinin, yüksek kudret ve kahramanl n tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin lâyemut abidesidir..." (Atatürk, 1989; 450). Sözleriyle tan mlad bu zafer Türk milletine giydirilmek istenilen Sevr paçavras n kesinlikle yok etti i gibi diplomasi sahas ndaki baflar lar n da kayna olmufltur. Biz bu çal flmada büyük asker ve devlet adaml vasf n n seçkin örneklerinin verildi i ilk de erlendirme konuflmalar n incelemeye, bu güne fl k tutacak esaslar n alt n çizmeye çal flaca z. 30 A ustos 1924 de Dumlup nar da yap lan ilk anma töreninde Türk Oca ad na konuflan Hamdullah Suphi Tanr över, Atatürk ve efli Latife Han m, Afyonlular, köylü han mlar, çiftçiler, erlerimiz ve subaylar m za hitaben flöyle diyordu: "Burada, hâdise sözden çok kuvvetli bir mevkidedir. Ben size ne söyleyebilirim ki, bu ovalar n üstünde geçen vak alar kadar derin, manal, beli ve flümullü olsun Söz burada fiil karfl s nda acizdir. Bak yorum, aram zda Anadolu kad nlar var, hiçbir felâketin üstüne gözyafl ak tmam fl, yüzleri kayalar gibi kat, yüzleri da bafllar ndaki kayalar gibi yan k, say s z muharebelere say s z flehitler vermifl Anadolu kad nlar var. Aram zda alaca gömlekleriyle, ç plak ayaklar yla köylüler ve köy çocuklar görünüyor. Da bafllar ndaki yaylalardan Yörükler inmifl, içtimaa onlar da gelmifller, içtima tamamd r. Burada olanlar kadar burada olmayanlar da burada Türk milletinin ruhu, bu harp meydan n n kenar nda flimdi el ba lam fl duruyor" SAYFA 16 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

3 (Tanr över, 2000; 102). Türk milletinin harp sahas nda elde etti i baflar lar n zemininde yatan birlik ve bütünlü ün önemini ortaya koyan bu manzaray günümüzde gerçeklefltirmek milli birlik ve beraberli in devam için en etkili yollardan biri olacakt r. Atatürk ün bu ilk kutlama töreninde yapt konuflmaya geçmeden önce s ca s ca na Meclise bilgi verirken 4 Ekim 1922 tarihli konuflmas nda alt n çizdi i hususlara iflaret etmekte fayda vard r. Baflar bir kiflinin eseri de ildir: Türk istiklal harbinin en son aflamas ndaki konuflma öncelikle flu sorunun cevab n vermifltir. Zaferin Sahibi kimdir? Atatürk, Büyük Taarruz un hemen akabinde TBMM yi bilgilendirmek için 4 Eylül 1922 tarihinde yapt konuflmada elde edilen zaferin adresini göstermifltir. "Milletin mukadderat n do rudan do ruya deruhde ederek yeis yerine ümit, periflanl k yerine intizam, tereddüt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskoca bir varl k ç karan Meclisimizin, civanmert ve kahraman ordular n n bafl nda bir asker sadakat ve itaatiyle emirlerinizi yerine getirmifl oldu umdan dolay, bir insan kalbinin nadiren duyabilece i bir memnuniyet içindeyim. Kalbim bu meserretle dolu olarak pek aziz ve muhterem arkadafllar m bütün dünyaya karfl temsil ettikleri hürriyet ve istiklâl fikrinin zaferinden dolay tebrik ediyorum" (Büyük Zafer Hakk nda 4 Ekim 1922 tarihinde TBMM de yapt konuflma, Atatürk ün Söylev ve Demeçleri (bundan sonra ASD) I, 1997; 265). Dikkat edilirse Atatürk elde edilen neticeyi Meclise, kurmay heyetine, neferinden genelkurmay baflkan na kadar Türk Ordusuna ve her türlü fedakârl a katlanan Türk milletine mâl etmektedir. Burada flahs na ç kar lan pay sadece görevini yapm fl olmaktan duyulan mutluluktur. Muhalifiyle muvaf kiyle, cephede savaflan yla, geri planda elefltiri yapan yla Türk Milletini bir bütün halinde kendi ekibi olarak gören bir anlay flla karfl karfl yay z. Bu anlay fl ve sahibini de erlendirirken ezber edilmifl kilifle sözleri tekrarlamaktan kaç nmak gereklidir. Atatürk yapt klar n milletinin beklentilerini karfl lamaktan ibaret gören bir millet adam d r. Elde edilen zaferin büyüklü ünün ancak tarihçilerin inceden inceye tetkikinden sonra mümkün olaca n n bilinci ile bu konuflmada meclisin onun a z ndan bir fleyler duymak iste ini tatmin için kendisince önemli görülen noktalara temas etmifltir. Büyük Taarruzun gerek askeri, gerek lojistik, gerekse siyasi haz rl k ve uygulama safhalar hakk nda tatminkâr de erlendirmeler yap lm flt r. Dolay s yla biz burada Atatürk ün de erlendirmelerinin içinden gerçeklefltirilen hamlelerin mahiyetine yönelik olanlar öne ç karmay uygun buluyoruz. SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 17

4 Atatürk ve Türk Milleti nin ilk tercihi savafl de il bar flt r: Sakarya Meydan Muharebesinden sonra her zaman oldu u gibi durumu Meclise arz ederken belirtti i düflman ülkeden kovuncaya kadar taarruza devam etmek karar n n gerçeklefltirilebilmesi için flartlar haz rlamak gerekti. Zira "ordumuzun o günkü hâli, vaziyeti, fleraiti ve vesaiti hemen uzun mesafeler üzerinde seri hareket icras na müsait bulunmuyordu". Her fleyden önce bu sahadaki eksiklikler tamamlanmal yd. Eksiklikleri tamamlamak için milletin elindeki imkânlar n sonuna kadar ordu emrinde kullan lmas gerekecekti. Bu haz rl klar n tamamlanmas hemen cephe hareketinin bafllamas yla neticelenmedi. Evet, harp sahas nda düflman yenecek noktaya gelinmiflti. Ancak bu toplanan birikimin de tüketilmesi demekti. Dolay s yla en son bar flç çare kullan lmadan giriflilecek bir savafl n cinayet olaca na inanan Gazi Mustafa Kemal, hedefe önce kan dökmeden ulaflmak yolunu bir vazife olarak denedi. Bunun için "en k ymetli arkadafllar m zdan hüsnü tetkikine ve isabet-i nazar na fevkalade ehemmiyet ve itimat etti imiz mühim ricali hükümetimizden Fethi Beyefendi Hazretlerini Londra ya kadar göndermifltik". Fethi Bey, ngiltere ve di er büyük devletlerin merkezlerindeki sorumlu ve yetkili devlet adamlar yla her türlü görüflme, müzakere ve sulh yapmak için tam yetkili idi. TBMM hükümeti ve baflkumandan n "hissiyat- insaniyemizin icabat olarak", yapm fl oldu u bu giriflim lay k oldu u karfl l alamad için Fethi Bey in raporu: "makas d- milliyemizin istihsali, ancak faaliyet-i askeriye ile kabil olabilecektir. Baflka tetkike, baflka tefsire mahal yoktur" (Ayn konuflma, ASD I; 267) ifadeleriyle bitti. Avrupa daki siyasi temsilcilerin raporlar da ayn do rultuda olunca hem insan olman n bir gere i hem de milletin birikimlerini, de erlerini harcamadan neticeye ulaflmak için yap lan hamleden sonra ifl silahlara kal yordu. Taarruz Plan n n Haz rlanmas -(Netice Tesadüf De ildir): Taarruz karar ndan önce Erkân Harbiye-i Umumiye Reisi ve Baflkumandan son bir kontrol için cepheye giderek orduyu tekrar gözden geçirmifl, düflman mevzilerini incelemifl ve kati olarak taarruza haz rl k emrini ondan sonra vermifltir. Atatürk diyor ki: "Efendiler! Taarruzumuz, öteden beri Erkân Harbiye-i Umumiye Reisi Pafla hazretlerinin pek derin ilme ve vukufa ve pek derin feyiz ve tecaribe müsteniden ihzar etti i plân dâhilinde vuku bulacakt. Bu plan düflman ordusunu kaç rmak için de il, fakat tutup bo mak esas n ihtiva eden bir plând " (Ayn konuflma, ASD I; 267). SAYFA 18 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

5 En ince ayr nt s na kadar tamamen düflünülmüfl, tespit edilmifl, haz rlanm fl, idare edilmifl ve neticelendirilmifl olan bu taarruzun hiçbir flekilde tesadüf olarak görülemeyece inin alt n çizen Atatürk, düflman n bu felakete maruz kalmamak için ne yapmak laz m gelirse hepsini yapt n da belirterek haklar n teslim etmiflti. Ayn zamanda savafl n her kademesinde fikir birli i içinde oldu u üç flah stan özellikle bahsetmekteydi. "Kemali hürmet ve tebcil ile zikretmek mecburiyetindeyim ki, do rudan do ruya harekât- askeriye ile alâkadar ve bunu ihzar ve idareye memur olan her üç zat da benimle tamamen hemfikirdi. Zikretmek mecburiyetindeyim ki, ayn kuvvet ve kanaatle bana ifltirak eden bu zevattan birisi muhterem Erkân harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Pafla Hazretleridir. Di eri Garp Cephesi kumandan smet Pafla ve üçüncüsü de Müdafaa-i Milliye Vekili Kâz m Pafla Hazerat d r. Ordu kumandanlar paflalar hazerat ile kolordu ve f rka kumandanlar harekât büyük bir cesaret ve maharetle idare etmifller ve di er bütün cüzütam kumandanlar da flayan g pta ve siyayifl bir hissi fedakâri ile ifay- vazife eylemifllerdir (Ayn konuflma, ASD I; 282). Hemen ifade edelim ki yukar da her kademedeki askeri ve idari sorumlulardan bafllayarak ordunun en k demsiz askerine kadar mücadelenin içinde yer alanlar bir bütün olarak mütalaa eden, her ferdi ekibinin bir üyesi gören ve fikrî farkl l klar örten Baflkumandana mukabil kumandanlar s k nt lar dile getirmifllerdi 1. Zafer, Neferinden Komutanlar na Türk Ordusu nun Baflar s d r: Taarruz plan n n hayata geçirilmesinde Ordu nun her ferdinin büyük fedakârl klar yapt, kahramanl klar gösterdi i flüphesizdir. Atatürk, ün Türk milletinin temsilcilerine gün be gün anlat rken yapt de erlendirmeler zaferin mahiyetini de kendili inden ortaya koyar niteliktedir. Taarruzun ilk k sm nda Türk ordusunun topçu k talar n n katk lar n flöyle aktarmaktad r: "Arkadafllar! Topçular m z bu mevzilere gece geldiler ve karanl k içinde mevzi ald lar ve fecirle beraber bütün dünyan n gözlerinin aç ld zaman atefle bafllad lar. Kemali takdirat ve hürmetle bunu zikretmek isterim ki, topçular m z n o gün göstermifl oldu u maharet ve vukuf, bütün dünya topçular için misal olacak mahiyetteydi. Hayat- askeriyemde bu kadar mükemmel bir topçu ve bu kadar mükemmel idare edilmifl bir topçu atefli nadiren gördüm. Topçular m z saat 4.30 da endahta bafllad lar; bilirsiniz ki, 1 Bat Cephesi kumandan smet Pafla bilhassa Yakup fievki Pafla ve Ali hsan Sabis Pafla n n itirazlar n dile getirirken ( nönü, 1992; ); Cephe kurmay baflkan As m Gündüz de taarruz plan n n haz rlanmas konusundaki fikir ayr l klar n farkl bir aç dan dile getirmifltir. (Gündüz, 1973; ). SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 19

6 topçulukta evvelâ atefl tanzim etmek için, endaht yap l r. Yar m saat zarf nda bütün bu cephe üstünde endaht tanzim edilmifl ve saat beflte yani yar m saat sonra, bu sayd m nikat üzerine fliddetle tesir endaht na bafllanm flt r" (Ayn konuflma, ASD I, s. 270). Türk subaylar n n savafltaki cesaret, gayret ve vazifelerini yerine getirme anlay fl n ayr ca öven Atatürk, yol olmad için topçu deste inin verilemedi i T naztepe çarp flmalar n örneklemektedir. 57. F rka kumandan Reflat Bey i Mufl ta ve Suriye deki mesai arkadafll ndaki baflar lar yla çok k ymetli bir asker olarak hat rlamaktad r. Reflat Bey in hedefe ulaflmak için istedi i yar m saatlik sürede baflar l olamamas üzerine intihar etmesini kabul edilir bulmamakla beraber bir noktaya dikkat çekmeyi de ihmal etmemifltir: "Ordumuzda zabitan ve kumandanlar n kendilerine verilen vazifeyi ifada gösterdi i tehalükü ve hissî namusu göstermek isterim. Ordumuzdaki zabitan ve kumanda heyeti âliyesi yekdi erine karfl böyle bir muhabbetle, hürmetle, emniyet ve itimatla merbuttur ve mafevkten ald klar emri bir namus telakki ederek ifa ederler" (Ayn konuflma, ASD I; 271). 28 A ustos günkü muharebeler için özellikle süvari birliklerinin katk s takdirle an lm flt r. "Bütün bu muharebat olurken, süvarilerimiz tamamen düflman k taat n n gerilerinde olmak üzere, hareket ediyordu. Meselâ: Olucak ta ve Baflkilise de bazen piyade gibi, atefl muharebesi yapt ve fakat ekseriya k l c n çekti ve dörtnala düflman saflar içerisine girdi. Arkadafllar! Süvarilerimizin burada göstermifl oldu u hamaset tasavvurun fevkindedir ve gayri kabil-i tasvirdir. Henüz muharebeye girmifl taze düflman f rkalar n görür görmez süvarilerimiz tahammül edemiyorlard, bunlar tevkif etmeye imkân yoktu ve derhal k l c n çekiyor ve düflman n içerisine dal yorlard. Ve hakikaten; bu kahramanl k sayesinde garba çekilmek isteyen düflman k taat durmaya ve vaziyet almaya mecbur edildi ve o esnada bir taraftan piyadelerimiz ve topçular m z yetiflti ve düflman tekrar muharebeye mecbur ettik" (Ayn konuflma, ASD I; 275). 31 A ustos sabah harp sahas n gezerken gördü ü manzara karfl s nda düflman askerlerinin durumuna üzülmekten kendini al koyamayan Baflkumandan, "Allah n bunlara bunu mukadder etmifl olmas na göre, burada bu vaziyete girenler asker de ildir. Bunlar herhalde caniler ve katillerdir" sözleriyle tepkisini dile getirmifltir. Atatürk ün bu noktada hissi davranmad n söylemek durumunday z. Zira düflman çekilirken, u rad her yeri yakm fl, y km fl ve âciz, müdafaas z ahaliyi, kad n ve çocuklar öldürmüfl, yakm flt r. Dolay s yla "bu müthifl faciay kemali lânet ve nefretle yâdetmek laz m gelir" (Ayn konuflma, ASD I; 282) derken bir anlamda bu katillere verilen as l dersi de izah etmektedir. SAYFA 20 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

7 26 A ustos sabah bafllay p befl gün befl gece devam eden Afyon-Karahisar ve Dumlup nar Meydan Muharebesinin sonunda düflman n as l kuvvetlerinin imha edilmifltir. Savafl s ras nda "topçular m z n, piyadelerimizin, süvarilerimizin, makineli tüfeklerimizin, tayyarecilerimizin ve her s n f askerlerimizin gösterdikleri gayret ve kahramanl k her türlü takdirat n fevkindedir. Ve bahusus askerlerimizin yunan ordusunun kalb ve vicdan na verdi i dehflet haiz-i ehemmiyettir. O havf-ü haflyet ve dehflet buradaki mahv ü müzmahil olan k taattan baflka bütün Yunan ordusuna sirayet etmifl bulunuyordu. Müteakip hareket bunun flahid-i katîsi olmufltur. Bu muharebenin neticesi Yunanlar n ve Rumlar n kalbini s nd rm flt r. Binaenaleyh; bu muharebeye Rum S nd Meydan Muharebesi demek çok muvaf k olur. Bu suretle Afyon-Karahisar dan zmir e kadar dört yüz küsur kilometrelik mesafe, müteaddit meydan muharebeleri de dâhil oldu u halde ordular m z taraf ndan on befl günde katedilmifl ve milli ordunun bu müstesna kudret ve hareketi bilhassa flayan- tezkâr bulunmufltur" (Ayn konuflma, ASD I; 279). Meclisteki Farkl Görüfllerin de fllevi Önemlidir: Neticeyi ancak süngülerimizin gücü ile alaca m za kanaat getirdikten sonra bunu hükümet üyeleriyle paylaflan, onlar n da bütün kalb ve kanaatleriyle Baflkumandanl n karar n tasvip ve takviye etti ini belirten Gazi Mustafa Kemal, göstermifl oldu u kolayl klar dolay s yla Maliye bakan na Meclis huzurunda teflekkür ederken, Mecliste herkesin ayn fikirde olmad klar n da ifade etmekteydi. "25 A ustos günü baflta bulunan zevatla birbirimize dedik ki; Taarruz edece iz, bilâfâs la takip edece iz ve düflman imha ederek, nihayet behemehal muvaffak olaca z. Bu kanaate sahip olmayanlar da vard. Arkadafllar bu kanaate sahip olmayanlar de il; ordumuzun yerinden k p rdayamayaca ve taarruz kabiliyetinden mahrum oldu u zehab na kap lan baz kimseler de vard, belki de bu zehap ve bu sözlerin telaffuz edilmifl olmas düflmanlar m z ümitlendirdi. Belki de isabet oldu. Fakat bugün tahakkuk eden neticenin tarihimize kuvvetle fleref bahflolmas na delâlet etmifl olduklar ndan dolay, onlara da ayr ca teflekkür etmek lâz m gelir" (Ayn konuflma, ASD I; 282). Hedef Baflar lar Kal c Hale Getirmektir: Mücadeleyi ve neticesini her fleyi ile millete ve meclisine mâl eden Baflkomutan n bu tavr tabiidir ki eserin bütün milletçe sahiplenilmesine birlik ve beraberli in muhafazas na yönelik idi. Bununla birlikte Sakarya Meydan muharebesine kadar gerek düzenli orduya asker almada gerekse ihtiyaçlar n karfl lamada çekilen maddi s k nt lar kadar Meclis içinde ve SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 21

8 d fl nda gereksiz yere savafl istemek, vatan bofl yere tahrip ettirmek fleklinde yap lan tenkitler bilinmektedir. Atatürk büyük zaferin coflkusu ile muhaliflerine k saca cevap vermifl olmakla beraber ilgisini gelece e yöneltmifltir. Gerçekten de Büyük Taarruz mücadelenin sonunu baflar yla getirmek hususunda büyük ümitler vermiflti: "Arkadafllar! Bu Anadolu zaferi tarih aras nda, bir millet taraf ndan tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kâdir ve ne kadar muhyi bir kuvvet oldu unun en güzel misali olarak kalacakt r. Önümüze dikilen bütün mevanii birer, birer y k p aflt ktan sonra bugün art k Misak- Milli nin çizdi i hudutlar dâhilinde, mesut, müreffeh ve hür yaflamak için, her ne lâz msa, bunlar n hepsini istihsâl edece iz. Düflman elleriyle viran olmufl ve milletimiz taraf ndan her köflesini kurtarmak için seve, seve can verilmifl ve çocuklar m z n kan yla sulanm fl olan yurdumuzun ufkunda art k sulhun tatl günefli gecikmeyecektir. Arkadafllar! Milletimiz, tek bir adam gibi, gösterdi i sars lmaz vahdet ve gayret sayesinde bu muvaffakiyeti ihraz etmifltir. Milletimizin sulh ifllerinde de sulhtan sonraki ifllerde de, ayn himmet ve gayreti ve vahdeti göstererek; bu zaferi itmam edece ine flüphe yoktur. Bu zafer bize bir imkân bahflediyor. Biz bu imkân memleketimizin, milletimizin münevver, mesut ve müreffeh istikbali için kullanaca z (Büyük Zafer Hakk nda 4 Ekim tarihli konuflma, ASD I; 286). Atatürk ün savafltan sonra s ca s ca na dile getirdi i bu elefltirileri 1928 y l büyük Taarruz kutlamalar s ras nda da bir flekilde dile getirdi ini görmekteyiz. Gerçekten de o, "30 A ustosta sevk ve idare etti im muharebe, Türk Milletinin yan mda bulundu u halde, idare etti im ilk ve son muharebedir. Bir insan kendini, milletle beraber hissetti i zaman, ne kadar kuvvetli buluyor bilir misiniz? Bunu tarif müflküldür. E er ben, izahta izhar- acz edersem beni mazur görünüz" (Büyük Zafer Hakk nda Bas n mümessillerine demeç, ASD II; 122) sözleri ile geçmiflteki fikir ayr l klar ndan do an s k nt lar n da unutulmamas gerekti ini ihtar ediyordu. Milleti bir bütün halinde ayn hedefe sevk edebilmek yolunda yaflananlar bilerek bu tavr alabilmenin zemini ise kâmil anlamda bir devlet ve millet adam olmaktan geçmektedir. Bu zemin ortaya konan mücadele ve elde edilen eserin kal c olmas n n bir nevi garantisini oluflturmufltur. Netice Millete Hediye Edilmifltir:" Arkadafllar! Sözlerime hitam vermeden evvel kemali iftiharla flunu arzedeyim: Bu hareketi yapan bir ordunun babalar ndan ve analar ndan ibaret olan milletimiz bütün cihana karfl en yüksek mevki-i hürmeti ve mevkii izzeti kazanm flt r. Milletimiz bîperva iftihar edebilir. Bu en kuvvetli fleraitle hakk d r ve böyle bir milletin âciz bir ferdi olmakla en büyük saadeti hissediyorum. Bu muharebe meydanlar nda, emsalsiz kahramanl klar ve flehamet göstermifl olan zâbitlerimizin, neferlerimizin ve kumandanlar m z n SAYFA 22 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

9 her biri ayr, ayr bir menk be, bir destan teflkil eden harekât n kemali tebcille ve hürmetle ve takdirle yâdediyorum. Ve bu flehamet meydanlar nda rahmeti rahmana kavuflan flühedam z n muazzez ervah na hep beraber fâtihalar ithaf edelim. Arkadafllar! En son sözüm budur. fiehamet meydan nda ölenlerin analar na babalar na taziyeler de il, fakat tebrikât m z îsal edelim" (Ayn konuflma ASD I; 287). Atatürk daha 21 Eylül1922 de Akflam gazetesi muhabiri Falih R fk ya verdi i mülakatta "milletimiz zafer sevinci ile gerçek ve hayati menfaatlerini unutacak kadar kendinden geçmemifltir" 2 derken yukar da de erlendirdi imiz konuflmas yla bunu ispat etmifltir. Büyük zaferin üzerinden geçen ilk y lda iç ve d fl politik mücadeleler devam etti i için zaman ayr lamayan büyük zafer kutlamalar n n ilki 1924 y l nda yap labilmifltir. Genelkurmay baflkan Fevzi Pafla n n konuflmas ile bafllayan tören, üniversite, bas n, Türk Ocaklar ve di er resmi ve sivil toplum kurulufllar ndan sonra halk ad na Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi Fethi Bey taraf ndan yap lan konuflmalarla devam etmiflti. Çal flman n giriflinde al nt lad m z Hamdullah Suphi Beyin konuflmas n n da aralar nda bulundu u bütün bu konuflmalardan sonra son sözü Cumhurbaflkan Gazi Mustafa Kemal alm flt. Atatürk e Göre Savafl Nedir? Gazi Mustafa Kemal Pafla, çok önemli gördü ü birkaç noktay vurgulad ktan sonra savafl kavram n n nas l anlafl lmas gerekti ini izah etmifltir. O na göre "harb, muharebe, nihayet meydan muharebesi yaln z karfl karfl ya gelen iki ordunun çarp flmas de ildir. Milletlerin çarp flmas d r. Meydan muharebesi, milletlerin bütün mevcudiyetler ile ilim ve fen sahas ndaki seviyelerile, ahlâklarile, harslarile, k sacas bütün maddi ve manevi kudret ve faziletlerile ve hür türlü vas talarile çarp flt bir imtihan sahas d r. Bu sahada, çarp flan milletlerin hakiki kuvvet ve k ymetleri ölçülür. Netice yaln z kuvvei cismaniyenin de il, bütün kuvvetlerin, bilhassa ahlakî ve harsî kuvvetlerin tefevvükünü sübuta vard r r. Bu sebeple meydan muharebesinde yenilen taraf milletçe ve memleketçe ve bütün mevcudat maddiye ve maneviyesiyle ma lup say l r" (Dumlup narda Konuflma, ASD II, s. 184) 3. Atatürk burada devlet adamlar na millet yönetiminde unutulmamas gereken çok temel bir esas iflaret etmekteydi. "kendilerine bir milletin talihi tevdi olunan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yaln z ve ancak yine 2 3 Son Taarruz Hakk nda, Akflam Gazetesi muhabiri Falih R fk ya zmir de verilen beyanat, (ASD III; 61). Bu konuflman n sadelefltirilmifl metni ve kutlama program n n ayr nt lar için bkz. (Tuncel, 1972;62). SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 23

10 milletin hakiki ve kabili istihsal menfaatleri yolunda kullanmakla mükellef olduklar n bir an hat rlar ndan ç karmamal d rlar. Bu adamlar düflünmelidirler ki bir memleketi zapt ve iflgal etmek, o memleketlerin sahiplerine hâkim olmak için yeterli de ildir. Bir milletin ruhu zabtolunmad kça, bir milletin azim ve iradesi k r lmad kça, o millete hâkim olman n imkân yoktur. Hâlbuki as rlar n mevlûdu olan bir ruhu milliye, kavi ve daimî bir iradei milliyeye hiçbir kuvvet mukavemet edemez" (Tuncel, 1972; 63). Mahkûm olmak istemeyen bir milleti esaret alt nda tutabilecek diktatörlerin art k dünya yüzünde kalmad na dikkat çeken Atatürk, Türk milletinin son mücadelesiyle bu hakikati dünyaya gösterdi ini ifade etmifltir. Türk tarihinin zaferlerle dolu olmas na karfl n burada kazan lan zafer kadar kesin neticeli ve dünya tarihine etkili olmufl bir baflka meydan muharebesi olmad n n da alt n çizmifltir (Dumlup narda konuflma, ASD II; 185). Yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyetinin temelinin burada sa lamlaflt r ld n, "hayat ebediyesi burada tetviç olundu" diyen Gazi, "burada akan türk kanlar, bu semada pervaz eden flehit ruhlar devlet ve Cumhuriyetimizin ebedi muhaf zlar d r" sözleriyle temeli at lmakta olan fiehit Asker abidesinin bütün o flehitlerle birlikte Türk milletini temsil edece ini hat rlatm flt r. Milli Egemenlik zaferin kazan lmas ndaki en büyük etkendir: Büyük zaferi mümkün k lan en büyük etkeni "Türk milletinin bilâkaydüflart hâkimiyetini eline alm fl olmas "nda gören Mustafa Kemal Pafla, bunun Türk ve dünya tarihinde çok büyük ve feyizli bir ink lâp oldu una dikkat çekmifltir: "Efendiler, hâkimiyeti milliye öyle bir nurdur ki, onun karfl s nda zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Milletlerin esareti üzerine kurulmufl müesseseler her tarafta y k lmaya mahkûmdurlar" sözleriyle bu esasa olan inanc n dile getirmifltir (Dumlup nar da konuflma, ASD II; 185).Bu zaferin millete dayanmayan makamlar y kt n, söz konusu makam sahiplerinin Türk vatan ndan ç kar lmalar n n düflmanlar n denize dökülmesinden daha önemli bir hareket oldu una de inerek milletin bu topraklarda "tam manas yla efendi olarak yaflamas n n ancak fuzuli ve bîmâna olduktan baflka mevcudiyeti mahz zarar ve felaket olan makamlar n bertaraf edilmesiyle mümkün" olaca n n alt n çizmifltir (Ayn konuflma, ASD II; 186). Türkiye nin mevcut harap halinin sebebini Türkiye yi yönetenlerin Türkiye den baflka her fleyi düflünmelerinden kaynakland na dikkat çeken Atatürk, milletin çekti i zararlar telafi etmenin ancak "Türkiye de Türkiye den baflka bir fley düflünmemek" ile mümkün olabilece ini, selamet ve saadet hedeflerine böyle ulafl labilece ini göstermifltir. SAYFA 24 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

11 Yenileflme Yaflaman n Temel fiart d r: Hedefi böylece gösteren lider bunun yolunu da çok net bir biçimde çizecektir: "Efendiler, milletimizin hedefi, milletimizin mefkûresi bütün cihanda tam mânas yla medeni bir heyeti içtimaiye olmakt r". Dünyada her milletin varl, k ymeti ve ba ms zl n n sahip oldu u ve yapaca medeni eserlerle orant l oldu unu ve insanl k tarihinin kendisinin bu tespitini do rulad n ifade etmektedir. Atatürk dünyada hür ve müreffeh bir flekilde yaflamak için temel flart "medeniyet yolunda yürümek ve muvaffak olmak" fleklinde tespit etmifltir. Medeniyet yolunda durmak, ileriye de il geriye bakmak gafletinde bulunanlar n "medeniyeti umumiyenin huruflan(coflkun) seli alt nda bo ulmaya mahkûm" (Ayn konuflma, ASD II; 187) olduklar uyar s n yapmaktad r. Medeniyet yolunun baflar s rr n n sosyal ve ekonomik hayatta, ilim ve teknoloji sahas nda yenileflmeye ba l oldu unu ihtar eden Atatürk, hayata ve yaflama dair hükümlerin zamanla de iflip geliflmesinin, yenileflmesinin zaruri oldu una dikkat çekmektedir. lmî ve teknolojik bulufllar n dünyay h zla de ifltirdi i bir devirde "as rl k köhne zihniyetlerle, maziperestlikle muhafazai mevcudiyet mümkün de ildir" (Ayn konuflma, ASD II; 188) diyen Gazi Mustafa Kemal Pafla, medeniyetin, geliflme ve güçlenmenin temelinin aile hayat oldu unu milletine aktarmakta, aileyi teflkil eden kad n ve erkek unsurlar n tabii haklar na sahip olmalar n n önemini göz önüne almaktad r. Ekonomik Ba ms zl k Vazgeçilemezdir: Toplum hayat n n temelini sa lam att ktan sonra milletin zaferi kal c k lacak yeni hedeflere yönelmesi gerekti ine iflaret eden Atatürk önemi hiç azalmayacak bir hedefe iflaret edecektir. ktisadi ba ms zl k. "Bilirsiniz ki, iktisaden zay f bir bünye fakrü sefaletten kurtulamaz; kuvvetli bir medeniyete, refah ve saadete kavuflamaz; içtimaî ve siyasî felaketlerden yakas n kurtaramaz. Memleketin idaresindeki muvaffakiyet de iktisadiyat ndaki müktesebat derecesiyle mütenasip olur. Hiçbir medeni devlet yoktur ki, ordu ve donanmas ndan evvel iktisad n düflünmüfl olmas n. Memleket ve istiklâl müdafaas için vücudu lâz m olan bütün kuvvetler ve vas talar iktisadiyat n inbisat ve inkiflafiyle mükemmel olabilir" (Dumlup narda konuflma ASD II; 188) sözleriyle tespit edilen hususlar Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflundan sonsuza kadar önemini yitirmeyecek hakikatler olarak de er kazanm flt r. Atatürk bu esaslar çerçevesinde kendisini anlayan her yafltan gençlere flöyle seslenmektedir: "Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta oldu unuz terbiye ve irfan ile insanl k meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en k ymetli timsali olacaks n z. Ey yükselen SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 25

12 yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ilâ ve idame edecek sizsiniz" (Ayn konuflma, ASD II; 188). Atatürk ün devlet ve milletin gelece i hususundaki ümitlerini ve beklentilerini bu flekilde ifade ettikten sonra Afyon daki o günlerin ve törenin atmosferini aktarabilmek ayr bir önem tafl maktad r. Yeni Türk devletinin kurulmas n n ve Türk milletinin bu topraklar üzerinde ilelebet hür yaflamas n n yolunu sonuna kadar açan Büyük Taarruzun isimsiz kahramanlar n n; bu topraklarda oldu u kadar kalblerimizde yatan flehidlerimizin hâl diliyle gelecek nesillere verdi i mesaj Hamdullah Suphi nin bu törendeki konuflmas n n flu k sm ile aktarmak istiyorum: "Bu topraklar n içinde zerre zerre par lt larla örtülü, bembeyaz genç diflleri aras ndan istiklâl flehidleri bir fley say kl yorlar: "Ey Türk milleti, senin için! Diyar diyar, iklim iklim, bütün o bo uflmalar, o mücahedeler ve bu ölüm, ey Türk milleti senin için, senin için" (Tanr över, 2000; s.104). Türk milletinin bir bütün halinde, ilini töresini terk etmeden ba ms z yaflamas yolunda can verenlerin emanetine lay k olabilecek nesiller yetifltirmek için hem milli mücadeleyi hem de ona yön ve flekil veren lideri lay k yla anlamak ve anlatmak gerekti i aç kt r. KAYNAKÇA ATATÜRK, Kemal. (1989), Nutuk, , Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Atatürk Araflt rma Merkezi yay n. "Büyük Zafer Hakk nda 4 Ekim 1922 tarihinde TBMM de yapt konuflma", Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, I, (1997), Ankara. "Büyük Zafer Hakk nda Bas n Mümessillerine Demeç", Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, II, (1997), Ankara. Cumhuriyet Gazetesi nin 30 A ustos 1924 Tarihli Nüshas. "Dumlup narda Konuflma", Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, II, (1997), Ankara. GÜNDÜZ, As m. (1973), Hat ralar m, (dinleyen ve yazan hsan Ilgar), stanbul. NÖNÜ, smet. (1992), Hat ralar, I, (Yay. Haz. Sabahattin Selek) Ankara. Son Taarruz Hakk nda. (1997), Akflam Gazetesi muhabiri Falih R fk ya zmir de verilen beyanat, Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, III Ankara. TANRIÖVER, Hamdullah Suphi. (2000), Da Yolu (1), (yay na haz rlayan Fethi Teveto lu), Ankara. TUNCEL, Bedrettin. (1972), Atatürk ve 30 A ustos Zaferinin lk Kutlan fl, Ankara: TTK Bas mevi. SAYFA 26 SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008

13 EK: Cumhuriyet Gazetesi nin 30 A ustos 1924 Tarihli Nüshas nda Kutlama Haberleri SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2, A USTOS 2008 SAYFA 27

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Anlamak...

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Anlamak... Prof. Dr. Cezmi Eraslan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Anlamak... Atatürk Türk İstiklal Harbi'nin en son ve önemli aşaması olan büyük taarruz ile ilgili olarak yaptığı konuşmalarda

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

"Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t

Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu Yalan na Yan t Sakl Tarih Sinan Meydan "Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t A Atatürk ün kurdu u 1 ba ms z Türkiye Cumhuriyeti nin yerine kurulmas planlan Yeni Osmanl ya uygun yeni bir tarih kurgulamakla

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

A " Cami Yalanlar na Yan t (III) Atatürk ün yapt rd camiler

A  Cami Yalanlar na Yan t (III) Atatürk ün yapt rd camiler SAKLI TAR H Sinan Meydan Cami Yalanlar na Yan t (III) Atatürk ün yapt rd camiler A " tatürk'ün camileri kapattırdığı" iddialarının yalan olduğunu kanıtlayan çok önemli bazı belgeler var elimizde... Bu

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı