KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ"

Transkript

1 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

2 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇOLAR KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI NAKĠT AKIM TABLOLARI ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR NOT 1 NOT 2 NOT 3 NOT 4 NOT 5 NOT 6 NOT 7 NOT 8 NOT 9 NOT 10 NOT 11 NOT 12 NOT 13 NOT 14 NOT 15 NOT 16 NOT 17 NOT 18 NOT 19 NOT 20 NOT 21 NOT 22 NOT 23 NOT 24 NOT 25 NOT 26 NOT 27 NOT 28 NOT 29 NOT 30 NOT 31 NOT 32 NOT 33 NOT 34 NOT 35 NOT 36 NOT 37 NOT 38 NOT 39 NOT 40 NOT 41 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Ġġ ORTAKLIKLARI BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ FĠNANSAL YATIRIMLAR FĠNANSAL BORÇLAR DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER MADDĠ DURAN VARLIKLAR MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ġerefġye DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR EMEKLĠLĠK PLANLARI DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDERLER FĠNANSAL GELĠRLER FĠNANSAL GĠDERLER SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĠL) HĠSSE BAġINA KAZANÇ ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR FĠNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA MALĠ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR

3 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR BĠLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLĠDE) Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

4 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR BĠLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faal.den Borçlar Devlet TeĢvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara ĠliĢkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet TeĢvik ve Yardımları Borç KarĢılıkları Kıdem Tazminatı KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi Ġhraç Primleri 0 0 Değer ArtıĢ Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

5 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Referansı SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) ( ) ( ) FAALĠYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet DıĢı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet DıĢı) Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) ( ) ( ) - ErtelenmiĢ Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer kapsamlı gelir: 0 Finansal Varlıklar Değer ArtıĢ Fonundaki DeğiĢim Duran Varlıklar Değer ArtıĢ Fonundaki DeğiĢim Finansal Riskten Korunma Fonundaki DeğiĢim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki DeğiĢim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine ĠliĢkin Vergi Gelir/Giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse BaĢına Kazanç 36 0,0027 0,0011 0,0022 0,0014 SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaĢına Kazanç 36 0,0027 0,0011 0,0022 0,0014 Sürdürülen Faaliyetlerden SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç

6 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE NAKĠT AKIM TABLOLARI KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI (TL) (SERĠ:XI, NO:29 - KONSOLĠDE) Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ GeçmiĢ Notlar 30 Haziran Haziran 2010 A. ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI Net Dönem Karı Amortisman ve itfa payları 18, Kıdem tazminatındaki değiģim ErtelenmiĢ vergi varlıklarındaki değiģim ( ) ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğündeki değiģim 35 (15.347) Faiz Gideri Faiz geliri 32 ( ) ( ) Gider ve diğer karģılık tahakkukları 22,35 ( ) ( ) Ana ortaklık dıģı paylardaki değiģim ĠĢletme sermayesindeki değiģikliklerden önceki faaliyet karı Ticari alacaklardaki artıģ / azalıģlar Diğer alacaklardaki artıģ / azalıģlar 11 ( ) Stoklardaki artıģ / azalıģ 13 ( ) ( ) Diğer dönen varlıklardaki artıģ / azalıģ 26 ( ) ( ) Finansal Yatırımlardaki artıģ / azalıģ 7 (46.000) 0 Diğer duran varlıklardaki artıģ / azalıģ 26 ( ) ( ) Ticari borçlardaki artıģ / azalıģ ( ) Diğer borçlardaki artıģ / azalıģ Diğer yükümlülük ve borçlardaki artıģ / azalıģ Diğer artıģ / azalıģ 27 ( ) 0 Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI Maddi varlık satın alımları 18 ( ) ( ) Maddi olmayan varlık satın alımları 19 ( ) ( ) Maddi varlık satıģı Mali Duran Varlık AlıĢ / SatıĢlar 20, Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI Faiz ödemeleri 33 ( ) ( ) Alınan faizler Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artıģ / azalıģ 8 ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artıģ Dönem baģındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

7 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI (SERĠ:XI, NO:29 - KONSOLĠDE) 01 Ocak 2010 Tarihi itibariyle bakiye ÖdenmemiĢ Sermaye Enflasyon Hisse Senetleri Kardan Ayrılan GeçmiĢ Yıl Dönem Net Sermaye Toplam Sermaye Düzeltmesi Farkları Ġhraç Primleri KısıtlanmıĢ Yedekler Kar/(Zararları) Karı/(Zararı) Bağlı Ortaklık Hisse SatıĢı ( ) ( ) ( ) Yedeklere Transfer ( ) 0 Hisse Seneti Alım Satım Farkı Net dönem karı / zararı Haziran 2010 Tarihi itibariyle bakiyeleri Ocak 2011 Tarihi itibariyle bakiye Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Kar Payı ( ) ( ) Yasal Yedeklere Alınan ( ) 0 Hisse Senedi SatıĢları ( ) Düzeltmeler ( ) ( ) Net dönem karı / zararı Haziran 2011 Tarihi itibariyle bakiyeleri Ocak 30 Haziran 2011 Hesap dönemine ait hazırlanan konsolide finansal tablolar, Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri A.ġ. Yönetim Kurulu tarafından 09 ġubat 2012 tarihinde onaylanmıģtır. 5

8 DĠPNOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ĠĢletmenin ticaret ünvanı: Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri Anonim ġirketi olarak, tarih ve 1400 no lu Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan esas mukavelesi ile Anonim ġirket olarak kurulmuģtur. Merkez adresi: Necatibey Caddesi 56/B Sıhhıye/Ankara'dır. Grup Ģirketi ise ait olduğu grubun adı: ġirketin 52,25 % oranındaki hissesi Ġpek Doğal Enerji Kaynakları AraĢtırma ve Üretim A.ġ. ye aittir. ĠĢlem gördüğü borsa(lar): Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) kayıtlı olup, hisselerinin % 45 i halka açık olarak tarihinden itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (ĠMKB) iģlem görmektedir. Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu davetiye, tebrik, kartadres, kartpostal, poster, her türlü baskı, cilt iģleri, kâğıt karton kutu ve ambalaj malzemeleri imali, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, matbaa makinaları, matbaa malzemeleri, kırtasiye, ölçü, hesap ve yazı makinaları alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüģ, antimuan gibi madenlerin çıkarılması, iģletilmesi ve elektrik enerjisi, bio enerji üretimidir. Ortaklık yapısı ile iģletmede dolaylı kontrolü bulunan ortak(lar): Sermaye Pay Oranı (%) Sermaye Pay Oranı (%) Ġpek Doğal Enerji Kayn.ArĢ.ve Ürt. A.ġ , ,25 Diğer (Halka Açık ) , ,00 Diğer , ,75 TOPLAM Kategorileri itibariyle yıl içinde çalıģan personelin ortalama sayısı: itibariyle grup bünyesinde ortalama çalıģan sayısı kiģi ( : kiģi) dir. ĠĢletmenin bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları ġirketin bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları aģağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Kontrol Oranları (Koza A.ġ.) Ünvanı Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı ATP ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. 99,04 % 99,04 % Faaliyet Konusu ĠnĢaat, Turizm, Gıda, Madencilik, Ticaret, Ġthalat ve Ġhracat Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. 45,01 % 50,56 % Madencilik Özdemir Antimuan Madenleri A.ġ. 99,95 % 99,95 % Madencilik Koza Ġpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ. 83,76 % 83,76 % Basın, Yayın ATP Havacılık Ticaret A.ġ. 99,00 % 99,00 % Hava TaĢımacılığı Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.ġ. 99,20 % 98,80 % Radyo ve Televizyon Yayıncılığı YaĢam Televizyon Yayın Hizm. A.ġ. 100,00 % 100,00 % Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ve Produksiyon Koza Prodüksiyon ve Tic. A.ġ. 99,58 % 99,58 % Basın, Yayın, Prodüksiyon ve DanıĢmanlık Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.ġti. 100,00 % 100,00 % Medya ve Reklam Ġçerik 6

9 Ġpek Online BiliĢim Hizm. Ltd.ġti.(*) 99,99 % 99,99 % Keyland Turzim Seyh. ve Tic. A.ġ. 99,99 % 99,99 % Koza Ġpek Madencilik San.ve Tic. A.ġ.(**) ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.ġ.(***) Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.ġ. (****) - 100,00 % Madencilik Hazırlamak, Sunmak ve Pazarlamak Medya Ġçin AraĢtırmalar ve Ajans Hizmetleri Sunmak Turizm, Seyahat ve Otel ĠĢletmeciliği 92,00 % - Gıda, Tarım ve Hayvancılık 58,00 % - Madencilik Etkin Oranları (Koza A.ġ.) Ünvanı Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı ATP ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. 99,04 % 99,04 % Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. 44,58 % 50,10 % Özdemir Antimuan Madenleri A.ġ. 98,99 % 98,99 % Koza Ġpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ. 82,96 % 82,96 % ATP Havacılık Ticaret A.ġ. 98,05 % 98,05 % Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.ġ. 98,25 % 97,85 % YaĢam Televizyon Yayın Hizm. A.ġ. 99,04 % 99,04 % Koza Prodüksiyon ve Tic. A.ġ. 98,62 % 98,62 % Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.ġti. 99,04 % 99,04 % Ġpek Online BiliĢim Hizm. Ltd.ġti.(*) 99,03 % 99,03 % Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.ġ. 99,03 % 99,03 % Koza Ġpek Madencilik San.ve Tic. A.ġ.(**) - 44,65 % ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.ġ.(***) 91,12 % - Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.ġ. (****) 25,86 % - Yukarıda yer alan dolaylı bağlı ortaklık olan Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. halka açık Ģirket olup, diğer Ģirketlerin tamamı halka açık olmayan Ģirketlerdir. * YaĢam Haber Ajansı Ticaret Ltd.ġti. firmasının Unvanı tarihinde Ticaret Sicil de tescil ve tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak Ġpek Online BiliĢim Hizmetleri Ltd.ġti. olarak değiģtirilmiģtir. ** Koza Ġpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.ġ.nin tarihinde yapılan Genel Kurulu ile Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. ne devir iģlemi gerçekleģmiģ, tarih ve 7765 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil iģlemi ilan olunmuģtur. *** ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.ġ tarihinde Ticaret Sicil de tescil ve tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak kurulmuģtur. Gayri faal olduğu için konsolidasyon kapsamına alınmamıģtır. **** Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.ġ tarihinde Ticaret Sicil de tescil ve tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak kurulmuģtur. Gayri faal olduğu için konsolidasyon kapsamına alınmamıģtır. ĠĢtirakleri ve müģterek yönetime tabi teģebbüslerinin ticaret unvanları : Yoktur. ( :Yoktur.) 7

10 DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları ĠliĢikteki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ne göre hazırlanmıģtır. Bu tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģtir. Bu tebliğe istinaden, iģletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafindan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Finansal tabloların hazırlanıģ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara iliģkin dipnotlar SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuģtur. Bu kapsamda geçmiģ dönem konsolide finansal tablolarında gerekli değiģiklikler yapılmıģtır. Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri A.ġ. ve Türkiye de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu na ( TTK ), vergi mevzuatına, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır. 2.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları a) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan ġirket tarafından uygulanmıģ, mevcut standartlardaki değiģiklikler ve yeni standartlar: - UMS 24 (Revize), ĠliĢkili Taraf Açıklamaları, Kasım 2009 tarihinde yayınlanmıģtır. Yeni standart 2003 yılında yayınlanan UMS 24, ĠliĢkili Taraf Açıklamaları ortadan kaldırmıģtır. UMS 24 (Revize) nin uygulanması 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında baģlayan dönemler için zorunludur. Revize standart iliģkili taraf tanımını basitleģtirmiģtir ve tanıma açıklık getirmiģtir. Ayrıca revize standart kamu iktisadi teģebbüslerinin diğer kamu iktisadi teģebbüsleri ve devlet ile olan tüm iģlemlerini açıklama zorunluluğunu ortadan kaldırmıģtır. b) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardaki değiģiklikler ve yorumlar, ġirket faaliyetleri ile ilgili veya finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olmadığından listelenmemiģtir. c) 2011 yılında henüz geçerli olmayan ve ġirket tarafından uygulanmamıģ, mevcut standartlardaki değiģiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: - UFRS 7 (DeğiĢiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar 1 Temmuz 2011 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢiklikler, transfer iģlemlerinde Ģeffaflığı arttırma ve finansal varlık transferleri ile ilgili maruz kalınan risklerin ve bu risklerin iģletmenin finansal durumu üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaģılması amacını taģımaktadır. - UFRS 1 (DeğiĢiklik), UFRS nin Ġlk Defa Uygulanması 1 Temmuz 2011 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢiklik, bir iģletmenin fonksiyonel para biriminin hiper enflasyona maruz kalması sebebiyle UFRS lere uygunluk sağlayamadığı bir dönemin ardından nasıl UFRS ye uygun finansal tablo yayınlayacağını açıklamaktadır. - UMS 12 (DeğiĢiklik), Gelir Vergileri 1 Ocak 2012 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢiklik, makul değeri ile ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere iliģkin ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümlemesine iliģkin mevcut prensiplere istisna getirmektedir. 8

11 - UMS 19 (DeğiĢiklik), ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar, 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢiklikler, koridor metodunu yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasını öngörmektedir. - UMS 1 (DeğiĢiklik), Finansal Tabloların Sunumu, 1 Ocak 2012 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢikler sonucu ortaya çıkan temel geliģme iģletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları potansiyel olarak gelir tablosu ile iliģkilendirilecek olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir. - UFRS 9, Finansal Araçlar 1 Ocak 2013 tarihine kadar geçerli değildir, ancak erken uygulanması mümkündür. Bu standart, UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standardının değiģtirilme sürecinde ilk adımdır. UFRS 9 finansal araçların ölçümünde ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir. - UFRS 10, Konsolide Finansal Tablolar 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir iģletmenin konsolidasyon kapsamına alınması için belirleyici unsur kabul ederek varolan prensipleri geliģtirmektedir. Standart, kontrolün belirlenmesinin zor olduğu durumlarda ek açıklamalar getirmektedir. - UFRS 11, Ortak Düzenlemeler 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal Ģekli yerine düzenlemenin sağladığı haklara ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha gerçekçi bir bakıģ açısı getirmektedir. Ġki çeģit ortak düzenleme tanımlanmaktadır: ortak faaliyetler ve iģ ortaklıkları. Standart ile iģ ortaklarının oransal konsolidayon yöntemine son verilmiģtir. - UFRS 12, Diğer ĠĢletmelerdeki Paylar ile Ġlgili Açıklamalar 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, iģtirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dıģı araçlar da dahil olmak üzere diğer iģletmelerde bulundurulan tüm paylarla ilgili açıklama yükümlülüklerini içermektedir. - UFRS 13, Makul Değer Ölçümü 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm UFRS lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliģtirilmesi ve karmaģıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır. - UMS 27, Bireysel Finansal Tablolar 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, UMS 27 nin kontrol ile ilgili hükümlerinin yeni UFRS 10 da ele alınmasından sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile ilgili hükümleri içermektedir. - - UMS 28, ĠĢtiraklar ve iģ ortaklıkları 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11 in yayınlanmasının ardından özkaynak yöntemiyle muhasebeleģtirilecek iģ ortaklıkları ve iģtirakler ile ilgili yükümlülükleri içermektedir. 2.3 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK nın tarih ve 11/367 sayılı kararı ile 2005 yılı için Mali Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi Uygulamasına son verilmiģtir. SPK tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:XI No:29 Tebliğine iliģkin olarak tarihinde yapılan açıklamalara istinaden SPK nın yukarıda belirtilen kararının geçirliliğini koruması nedeni ile ġirketin mali tablolarında 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydı ile, UMSK tarafından yayınlanmıģ 29 No.lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıģ ve dolayısı ile ve tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamıģtır. 2.4 Konsolidasyon Esasları Konsolide bilanço ve gelir tablosu aģağıdaki esaslara göre düzenlenmiģtir: Bağlı ortaklıklar, Koza A.ġ. nın, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, sermaye ve yönetim iliģkileri 9

12 çerçevesinde % 50 den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu iģletmelerdir. ġirket in konsolide mali tablolarına dahil edilen bağlı ortaklıkların ünvanları, sermayesi ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aģağıdaki gibidir; Ticari ünvanı Nominal Sermaye (TL) Doğrudan Ortaklık Payı (%) Dolaylı Ortaklık Payı (%) Ana Ortaklık DıĢı Pay (%) ATP ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ ,04 0,96 Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ ,58 55,42 Özdemir Antimuan Madenleri A.ġ ,99 1,01 Koza Ġpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ ,96 17,04 ATP Havacılık Ticaret A.ġ ,05 1,95 Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.ġ ,25 1,75 YaĢam Televizyon Yayın Hizm. A.ġ ,04 0,96 Koza Prodüksiyon ve Tic. A.ġ ,62 1,38 Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.ġti ,04 0,96 Ġpek Online BiliĢim Hizm. Ltd.ġti ,03 0,97 Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.ġ ,03 0, Ticari ünvanı Nominal Sermaye (TL) Doğrudan Ortaklık Payı (%) Dolaylı Ortaklık Payı (%) Ana Ortaklık DıĢı Pay (%) ATP ĠnĢaat A.ġ ,04 0,96 Özdemir Antimuan Madenleri A.ġ ,99 1,01 Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ ,10 49,90 Koza Ġpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ ,96 17,04 ATP Havacılık Ticaret A.ġ ,05 1,95 Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.ġ ,85 2,15 YaĢam Televizyon Yayın Hizm. A.ġ ,04 0,96 Koza Prodüksiyon ve Tic. A.ġ ,62 1,38 Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.ġti ,04 0,96 Ġpek Online BiliĢim Hizm. Ltd.ġti ,03 0,97 Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.ġ ,03 0,97 Koza Ġpek Madencilik San.ve Tic. A.ġ ,65 55,35 Ana ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri A.ġ. ile bağlı ortaklıkların ( Grup ) ödenmiģ sermayesi ve satın alma tarihindeki özsermayeleri dıģındaki bilanço kalemleri toplanmıģ ve yapılan toplama iģleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karģılıklı indirilmiģtir. Konsolide bilançonun ödenmiģ sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiģ/ çıkarılmıģ sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiģ/çıkarılmıģ sermayesi yer almamıģtır. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiģ/çıkarılmıģ sermaye dahil bütün özsermaye grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dıģı paylara isabet eden tutarlar indirilmiģ ve konsolide bilançonun özkaynaklar hesap grubundan Azınlık Payları hesap adıyla gösterilmiģtir. 10

13 Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama iģleminde konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirinden yapmıģ oldukları mal ve hizmet satıģları, toplam satıģ tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiģtir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan iģlemleri nedeniyle oluģmuģ gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karģılıklı mahsup edilmiģtir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar dıģındaki paylara isabet eden kısım, Dönem Kar/Zararının Dağılımı grubunun altında Azınlık Payları hesabı adıyla gösterilmiģtir. 2.5 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, ġirket in mali tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. ġirket, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanmıģ konsolide bilançosu ile; 30 Haziran 2011 hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide öz sermaye değiģim tablosunu ise 30 Haziran 2010 hesap dönemi ile karģılaģtırmalı olarak düzenlemiģtir. 2.6 NetleĢtirme/Mahsup Finansal varlık ve borçların netleģtirilmesi, sadece hukuken mümkün olması ve iģletmenin bu yönde bir niyetinin olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eģ zamanlı olduğu durumlarda mümkündür. 2.7 Hasılat SatıĢ gelirleri, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmiģ olması, gelir tutarının güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi ve iģlemle ilgili ekonomik faydaların ġirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satıģlar, indirimler ve iadeler düģüldükten sonraki faturalanmıģ satıģ bedelinden oluģmaktadır. Kira gelirleri dönemsel taahhuk esasına göre, faiz gelirleri etkin faiz yöntemine göre muhasebeleģtirilir. Temettü gelirleri ise tahsil etme hakkının oluģtuğu tarihte gelir yazılırlar. 2.8 Stoklar Stoklar, maliyetin veya net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenir. Net gerçekleģebilir değer, tahmini satıģ fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüģtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stok maliyeti hesaplama sistemi safha maliyeti olup, Grup stoklarını ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir. 2.9 Maddi Duran Varlıklar Maden varlıkları: Maden varlıkları; maden sahası geliģtirme, maden hakları, ertelenen maden çıkarma maliyetleri ile maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması ile ilgili indirgenmiģ maliyetlerden oluģmaktadır. Maden varlıkları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL'nin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiģ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiģ amortisman ve varsa kalıcı değer düģüklüğünün indirilmesi sonrasında oluģan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Maden varlıkları, üretimin baģlaması ile birlikte itfa edilmeye baģlanırlar. Maden varlıklarının amortisman giderleri üretim maliyeti ile iliģkilendirilmektedir. Maden sahası geliģtirme maliyetleri, yeni cevher damarlarının değerlendirilmesi ile geliģtirilmesinin yanı sıra var olan cevher damarlarının üretiminin devamı ve geliģtirilmesi amaçlı yer altı galerilerinin açılması, kazı yapılması, yolların yapılması gibi maliyetleri de içermektedir. Maden geliģtirme maliyetleri, söz konusu madenden gelecekte bir ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu, belirli maden alanları için tanımlanabildiği ve maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleģtirilir. Üretim sırasında katlanılan maliyetler, maden sahasının geliģtirilmesiyle birebir iliģkili olduğu sürece aktifleģtirilir. Üretimle ilgili maliyetler ise gider olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. GeliĢtirme giderlerinin araģtırma ve değerlendirme giderlerinden ayrımının yapılamadığı durumlarda, söz konusu geliģtirme giderleri oluģtukları dönemde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir. 11

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar KONSOLĠDE ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE ARA

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI NOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA SINIRLI

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir. NOT 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Ankara Cd. Monero İş Mrk. No:221 K:4 5 Sirkeci, Eminönü / İstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı