KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ"

Transkript

1 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

2 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇOLAR KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI NAKĠT AKIM TABLOLARI ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR NOT 1 NOT 2 NOT 3 NOT 4 NOT 5 NOT 6 NOT 7 NOT 8 NOT 9 NOT 10 NOT 11 NOT 12 NOT 13 NOT 14 NOT 15 NOT 16 NOT 17 NOT 18 NOT 19 NOT 20 NOT 21 NOT 22 NOT 23 NOT 24 NOT 25 NOT 26 NOT 27 NOT 28 NOT 29 NOT 30 NOT 31 NOT 32 NOT 33 NOT 34 NOT 35 NOT 36 NOT 37 NOT 38 NOT 39 NOT 40 NOT 41 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Ġġ ORTAKLIKLARI BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ FĠNANSAL YATIRIMLAR FĠNANSAL BORÇLAR DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER MADDĠ DURAN VARLIKLAR MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ġerefġye DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER TAAHHÜTLER ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR EMEKLĠLĠK PLANLARI DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDERLER FĠNANSAL GELĠRLER FĠNANSAL GĠDERLER SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĠL) HĠSSE BAġINA KAZANÇ ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR FĠNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA MALĠ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR

3 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR BĠLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLĠDE) Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

4 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR BĠLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faal.den Borçlar Devlet TeĢvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara ĠliĢkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet TeĢvik ve Yardımları Borç KarĢılıkları Kıdem Tazminatı KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi Ġhraç Primleri 0 0 Değer ArtıĢ Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

5 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Referansı SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) ( ) ( ) FAALĠYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet DıĢı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet DıĢı) Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) ( ) ( ) - ErtelenmiĢ Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer kapsamlı gelir: 0 Finansal Varlıklar Değer ArtıĢ Fonundaki DeğiĢim Duran Varlıklar Değer ArtıĢ Fonundaki DeğiĢim Finansal Riskten Korunma Fonundaki DeğiĢim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki DeğiĢim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine ĠliĢkin Vergi Gelir/Giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse BaĢına Kazanç 36 0,0027 0,0011 0,0022 0,0014 SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaĢına Kazanç 36 0,0027 0,0011 0,0022 0,0014 Sürdürülen Faaliyetlerden SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç

6 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE NAKĠT AKIM TABLOLARI KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI (TL) (SERĠ:XI, NO:29 - KONSOLĠDE) Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ GeçmiĢ Notlar 30 Haziran Haziran 2010 A. ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI Net Dönem Karı Amortisman ve itfa payları 18, Kıdem tazminatındaki değiģim ErtelenmiĢ vergi varlıklarındaki değiģim ( ) ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğündeki değiģim 35 (15.347) Faiz Gideri Faiz geliri 32 ( ) ( ) Gider ve diğer karģılık tahakkukları 22,35 ( ) ( ) Ana ortaklık dıģı paylardaki değiģim ĠĢletme sermayesindeki değiģikliklerden önceki faaliyet karı Ticari alacaklardaki artıģ / azalıģlar Diğer alacaklardaki artıģ / azalıģlar 11 ( ) Stoklardaki artıģ / azalıģ 13 ( ) ( ) Diğer dönen varlıklardaki artıģ / azalıģ 26 ( ) ( ) Finansal Yatırımlardaki artıģ / azalıģ 7 (46.000) 0 Diğer duran varlıklardaki artıģ / azalıģ 26 ( ) ( ) Ticari borçlardaki artıģ / azalıģ ( ) Diğer borçlardaki artıģ / azalıģ Diğer yükümlülük ve borçlardaki artıģ / azalıģ Diğer artıģ / azalıģ 27 ( ) 0 Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI Maddi varlık satın alımları 18 ( ) ( ) Maddi olmayan varlık satın alımları 19 ( ) ( ) Maddi varlık satıģı Mali Duran Varlık AlıĢ / SatıĢlar 20, Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI Faiz ödemeleri 33 ( ) ( ) Alınan faizler Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artıģ / azalıģ 8 ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artıģ Dönem baģındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

7 KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 VE 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI (SERĠ:XI, NO:29 - KONSOLĠDE) 01 Ocak 2010 Tarihi itibariyle bakiye ÖdenmemiĢ Sermaye Enflasyon Hisse Senetleri Kardan Ayrılan GeçmiĢ Yıl Dönem Net Sermaye Toplam Sermaye Düzeltmesi Farkları Ġhraç Primleri KısıtlanmıĢ Yedekler Kar/(Zararları) Karı/(Zararı) Bağlı Ortaklık Hisse SatıĢı ( ) ( ) ( ) Yedeklere Transfer ( ) 0 Hisse Seneti Alım Satım Farkı Net dönem karı / zararı Haziran 2010 Tarihi itibariyle bakiyeleri Ocak 2011 Tarihi itibariyle bakiye Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Kar Payı ( ) ( ) Yasal Yedeklere Alınan ( ) 0 Hisse Senedi SatıĢları ( ) Düzeltmeler ( ) ( ) Net dönem karı / zararı Haziran 2011 Tarihi itibariyle bakiyeleri Ocak 30 Haziran 2011 Hesap dönemine ait hazırlanan konsolide finansal tablolar, Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri A.ġ. Yönetim Kurulu tarafından 09 ġubat 2012 tarihinde onaylanmıģtır. 5

8 DĠPNOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ĠĢletmenin ticaret ünvanı: Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri Anonim ġirketi olarak, tarih ve 1400 no lu Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan esas mukavelesi ile Anonim ġirket olarak kurulmuģtur. Merkez adresi: Necatibey Caddesi 56/B Sıhhıye/Ankara'dır. Grup Ģirketi ise ait olduğu grubun adı: ġirketin 52,25 % oranındaki hissesi Ġpek Doğal Enerji Kaynakları AraĢtırma ve Üretim A.ġ. ye aittir. ĠĢlem gördüğü borsa(lar): Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) kayıtlı olup, hisselerinin % 45 i halka açık olarak tarihinden itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (ĠMKB) iģlem görmektedir. Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu davetiye, tebrik, kartadres, kartpostal, poster, her türlü baskı, cilt iģleri, kâğıt karton kutu ve ambalaj malzemeleri imali, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, matbaa makinaları, matbaa malzemeleri, kırtasiye, ölçü, hesap ve yazı makinaları alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüģ, antimuan gibi madenlerin çıkarılması, iģletilmesi ve elektrik enerjisi, bio enerji üretimidir. Ortaklık yapısı ile iģletmede dolaylı kontrolü bulunan ortak(lar): Sermaye Pay Oranı (%) Sermaye Pay Oranı (%) Ġpek Doğal Enerji Kayn.ArĢ.ve Ürt. A.ġ , ,25 Diğer (Halka Açık ) , ,00 Diğer , ,75 TOPLAM Kategorileri itibariyle yıl içinde çalıģan personelin ortalama sayısı: itibariyle grup bünyesinde ortalama çalıģan sayısı kiģi ( : kiģi) dir. ĠĢletmenin bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları ġirketin bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları aģağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Kontrol Oranları (Koza A.ġ.) Ünvanı Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı ATP ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. 99,04 % 99,04 % Faaliyet Konusu ĠnĢaat, Turizm, Gıda, Madencilik, Ticaret, Ġthalat ve Ġhracat Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. 45,01 % 50,56 % Madencilik Özdemir Antimuan Madenleri A.ġ. 99,95 % 99,95 % Madencilik Koza Ġpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ. 83,76 % 83,76 % Basın, Yayın ATP Havacılık Ticaret A.ġ. 99,00 % 99,00 % Hava TaĢımacılığı Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.ġ. 99,20 % 98,80 % Radyo ve Televizyon Yayıncılığı YaĢam Televizyon Yayın Hizm. A.ġ. 100,00 % 100,00 % Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ve Produksiyon Koza Prodüksiyon ve Tic. A.ġ. 99,58 % 99,58 % Basın, Yayın, Prodüksiyon ve DanıĢmanlık Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.ġti. 100,00 % 100,00 % Medya ve Reklam Ġçerik 6

9 Ġpek Online BiliĢim Hizm. Ltd.ġti.(*) 99,99 % 99,99 % Keyland Turzim Seyh. ve Tic. A.ġ. 99,99 % 99,99 % Koza Ġpek Madencilik San.ve Tic. A.ġ.(**) ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.ġ.(***) Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.ġ. (****) - 100,00 % Madencilik Hazırlamak, Sunmak ve Pazarlamak Medya Ġçin AraĢtırmalar ve Ajans Hizmetleri Sunmak Turizm, Seyahat ve Otel ĠĢletmeciliği 92,00 % - Gıda, Tarım ve Hayvancılık 58,00 % - Madencilik Etkin Oranları (Koza A.ġ.) Ünvanı Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı ATP ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. 99,04 % 99,04 % Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. 44,58 % 50,10 % Özdemir Antimuan Madenleri A.ġ. 98,99 % 98,99 % Koza Ġpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ. 82,96 % 82,96 % ATP Havacılık Ticaret A.ġ. 98,05 % 98,05 % Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.ġ. 98,25 % 97,85 % YaĢam Televizyon Yayın Hizm. A.ġ. 99,04 % 99,04 % Koza Prodüksiyon ve Tic. A.ġ. 98,62 % 98,62 % Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.ġti. 99,04 % 99,04 % Ġpek Online BiliĢim Hizm. Ltd.ġti.(*) 99,03 % 99,03 % Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.ġ. 99,03 % 99,03 % Koza Ġpek Madencilik San.ve Tic. A.ġ.(**) - 44,65 % ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.ġ.(***) 91,12 % - Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.ġ. (****) 25,86 % - Yukarıda yer alan dolaylı bağlı ortaklık olan Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. halka açık Ģirket olup, diğer Ģirketlerin tamamı halka açık olmayan Ģirketlerdir. * YaĢam Haber Ajansı Ticaret Ltd.ġti. firmasının Unvanı tarihinde Ticaret Sicil de tescil ve tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak Ġpek Online BiliĢim Hizmetleri Ltd.ġti. olarak değiģtirilmiģtir. ** Koza Ġpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.ġ.nin tarihinde yapılan Genel Kurulu ile Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. ne devir iģlemi gerçekleģmiģ, tarih ve 7765 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil iģlemi ilan olunmuģtur. *** ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.ġ tarihinde Ticaret Sicil de tescil ve tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak kurulmuģtur. Gayri faal olduğu için konsolidasyon kapsamına alınmamıģtır. **** Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.ġ tarihinde Ticaret Sicil de tescil ve tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak kurulmuģtur. Gayri faal olduğu için konsolidasyon kapsamına alınmamıģtır. ĠĢtirakleri ve müģterek yönetime tabi teģebbüslerinin ticaret unvanları : Yoktur. ( :Yoktur.) 7

10 DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları ĠliĢikteki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ne göre hazırlanmıģtır. Bu tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģtir. Bu tebliğe istinaden, iģletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafindan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Finansal tabloların hazırlanıģ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara iliģkin dipnotlar SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuģtur. Bu kapsamda geçmiģ dönem konsolide finansal tablolarında gerekli değiģiklikler yapılmıģtır. Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri A.ġ. ve Türkiye de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu na ( TTK ), vergi mevzuatına, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır. 2.2 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları a) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan ġirket tarafından uygulanmıģ, mevcut standartlardaki değiģiklikler ve yeni standartlar: - UMS 24 (Revize), ĠliĢkili Taraf Açıklamaları, Kasım 2009 tarihinde yayınlanmıģtır. Yeni standart 2003 yılında yayınlanan UMS 24, ĠliĢkili Taraf Açıklamaları ortadan kaldırmıģtır. UMS 24 (Revize) nin uygulanması 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında baģlayan dönemler için zorunludur. Revize standart iliģkili taraf tanımını basitleģtirmiģtir ve tanıma açıklık getirmiģtir. Ayrıca revize standart kamu iktisadi teģebbüslerinin diğer kamu iktisadi teģebbüsleri ve devlet ile olan tüm iģlemlerini açıklama zorunluluğunu ortadan kaldırmıģtır. b) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardaki değiģiklikler ve yorumlar, ġirket faaliyetleri ile ilgili veya finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olmadığından listelenmemiģtir. c) 2011 yılında henüz geçerli olmayan ve ġirket tarafından uygulanmamıģ, mevcut standartlardaki değiģiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: - UFRS 7 (DeğiĢiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar 1 Temmuz 2011 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢiklikler, transfer iģlemlerinde Ģeffaflığı arttırma ve finansal varlık transferleri ile ilgili maruz kalınan risklerin ve bu risklerin iģletmenin finansal durumu üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaģılması amacını taģımaktadır. - UFRS 1 (DeğiĢiklik), UFRS nin Ġlk Defa Uygulanması 1 Temmuz 2011 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢiklik, bir iģletmenin fonksiyonel para biriminin hiper enflasyona maruz kalması sebebiyle UFRS lere uygunluk sağlayamadığı bir dönemin ardından nasıl UFRS ye uygun finansal tablo yayınlayacağını açıklamaktadır. - UMS 12 (DeğiĢiklik), Gelir Vergileri 1 Ocak 2012 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢiklik, makul değeri ile ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere iliģkin ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümlemesine iliģkin mevcut prensiplere istisna getirmektedir. 8

11 - UMS 19 (DeğiĢiklik), ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar, 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢiklikler, koridor metodunu yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasını öngörmektedir. - UMS 1 (DeğiĢiklik), Finansal Tabloların Sunumu, 1 Ocak 2012 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. DeğiĢikler sonucu ortaya çıkan temel geliģme iģletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları potansiyel olarak gelir tablosu ile iliģkilendirilecek olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir. - UFRS 9, Finansal Araçlar 1 Ocak 2013 tarihine kadar geçerli değildir, ancak erken uygulanması mümkündür. Bu standart, UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standardının değiģtirilme sürecinde ilk adımdır. UFRS 9 finansal araçların ölçümünde ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir. - UFRS 10, Konsolide Finansal Tablolar 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir iģletmenin konsolidasyon kapsamına alınması için belirleyici unsur kabul ederek varolan prensipleri geliģtirmektedir. Standart, kontrolün belirlenmesinin zor olduğu durumlarda ek açıklamalar getirmektedir. - UFRS 11, Ortak Düzenlemeler 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal Ģekli yerine düzenlemenin sağladığı haklara ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha gerçekçi bir bakıģ açısı getirmektedir. Ġki çeģit ortak düzenleme tanımlanmaktadır: ortak faaliyetler ve iģ ortaklıkları. Standart ile iģ ortaklarının oransal konsolidayon yöntemine son verilmiģtir. - UFRS 12, Diğer ĠĢletmelerdeki Paylar ile Ġlgili Açıklamalar 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, iģtirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dıģı araçlar da dahil olmak üzere diğer iģletmelerde bulundurulan tüm paylarla ilgili açıklama yükümlülüklerini içermektedir. - UFRS 13, Makul Değer Ölçümü 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm UFRS lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliģtirilmesi ve karmaģıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır. - UMS 27, Bireysel Finansal Tablolar 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, UMS 27 nin kontrol ile ilgili hükümlerinin yeni UFRS 10 da ele alınmasından sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile ilgili hükümleri içermektedir. - - UMS 28, ĠĢtiraklar ve iģ ortaklıkları 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11 in yayınlanmasının ardından özkaynak yöntemiyle muhasebeleģtirilecek iģ ortaklıkları ve iģtirakler ile ilgili yükümlülükleri içermektedir. 2.3 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK nın tarih ve 11/367 sayılı kararı ile 2005 yılı için Mali Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi Uygulamasına son verilmiģtir. SPK tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:XI No:29 Tebliğine iliģkin olarak tarihinde yapılan açıklamalara istinaden SPK nın yukarıda belirtilen kararının geçirliliğini koruması nedeni ile ġirketin mali tablolarında 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydı ile, UMSK tarafından yayınlanmıģ 29 No.lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıģ ve dolayısı ile ve tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamıģtır. 2.4 Konsolidasyon Esasları Konsolide bilanço ve gelir tablosu aģağıdaki esaslara göre düzenlenmiģtir: Bağlı ortaklıklar, Koza A.ġ. nın, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, sermaye ve yönetim iliģkileri 9

12 çerçevesinde % 50 den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu iģletmelerdir. ġirket in konsolide mali tablolarına dahil edilen bağlı ortaklıkların ünvanları, sermayesi ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aģağıdaki gibidir; Ticari ünvanı Nominal Sermaye (TL) Doğrudan Ortaklık Payı (%) Dolaylı Ortaklık Payı (%) Ana Ortaklık DıĢı Pay (%) ATP ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ ,04 0,96 Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ ,58 55,42 Özdemir Antimuan Madenleri A.ġ ,99 1,01 Koza Ġpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ ,96 17,04 ATP Havacılık Ticaret A.ġ ,05 1,95 Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.ġ ,25 1,75 YaĢam Televizyon Yayın Hizm. A.ġ ,04 0,96 Koza Prodüksiyon ve Tic. A.ġ ,62 1,38 Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.ġti ,04 0,96 Ġpek Online BiliĢim Hizm. Ltd.ġti ,03 0,97 Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.ġ ,03 0, Ticari ünvanı Nominal Sermaye (TL) Doğrudan Ortaklık Payı (%) Dolaylı Ortaklık Payı (%) Ana Ortaklık DıĢı Pay (%) ATP ĠnĢaat A.ġ ,04 0,96 Özdemir Antimuan Madenleri A.ġ ,99 1,01 Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ ,10 49,90 Koza Ġpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.ġ ,96 17,04 ATP Havacılık Ticaret A.ġ ,05 1,95 Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.ġ ,85 2,15 YaĢam Televizyon Yayın Hizm. A.ġ ,04 0,96 Koza Prodüksiyon ve Tic. A.ġ ,62 1,38 Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.ġti ,04 0,96 Ġpek Online BiliĢim Hizm. Ltd.ġti ,03 0,97 Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.ġ ,03 0,97 Koza Ġpek Madencilik San.ve Tic. A.ġ ,65 55,35 Ana ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri A.ġ. ile bağlı ortaklıkların ( Grup ) ödenmiģ sermayesi ve satın alma tarihindeki özsermayeleri dıģındaki bilanço kalemleri toplanmıģ ve yapılan toplama iģleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karģılıklı indirilmiģtir. Konsolide bilançonun ödenmiģ sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiģ/ çıkarılmıģ sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiģ/çıkarılmıģ sermayesi yer almamıģtır. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiģ/çıkarılmıģ sermaye dahil bütün özsermaye grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dıģı paylara isabet eden tutarlar indirilmiģ ve konsolide bilançonun özkaynaklar hesap grubundan Azınlık Payları hesap adıyla gösterilmiģtir. 10

13 Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama iģleminde konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirinden yapmıģ oldukları mal ve hizmet satıģları, toplam satıģ tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiģtir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan iģlemleri nedeniyle oluģmuģ gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karģılıklı mahsup edilmiģtir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar dıģındaki paylara isabet eden kısım, Dönem Kar/Zararının Dağılımı grubunun altında Azınlık Payları hesabı adıyla gösterilmiģtir. 2.5 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, ġirket in mali tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. ġirket, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanmıģ konsolide bilançosu ile; 30 Haziran 2011 hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide öz sermaye değiģim tablosunu ise 30 Haziran 2010 hesap dönemi ile karģılaģtırmalı olarak düzenlemiģtir. 2.6 NetleĢtirme/Mahsup Finansal varlık ve borçların netleģtirilmesi, sadece hukuken mümkün olması ve iģletmenin bu yönde bir niyetinin olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eģ zamanlı olduğu durumlarda mümkündür. 2.7 Hasılat SatıĢ gelirleri, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmiģ olması, gelir tutarının güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi ve iģlemle ilgili ekonomik faydaların ġirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satıģlar, indirimler ve iadeler düģüldükten sonraki faturalanmıģ satıģ bedelinden oluģmaktadır. Kira gelirleri dönemsel taahhuk esasına göre, faiz gelirleri etkin faiz yöntemine göre muhasebeleģtirilir. Temettü gelirleri ise tahsil etme hakkının oluģtuğu tarihte gelir yazılırlar. 2.8 Stoklar Stoklar, maliyetin veya net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenir. Net gerçekleģebilir değer, tahmini satıģ fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüģtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stok maliyeti hesaplama sistemi safha maliyeti olup, Grup stoklarını ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir. 2.9 Maddi Duran Varlıklar Maden varlıkları: Maden varlıkları; maden sahası geliģtirme, maden hakları, ertelenen maden çıkarma maliyetleri ile maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması ile ilgili indirgenmiģ maliyetlerden oluģmaktadır. Maden varlıkları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL'nin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiģ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiģ amortisman ve varsa kalıcı değer düģüklüğünün indirilmesi sonrasında oluģan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Maden varlıkları, üretimin baģlaması ile birlikte itfa edilmeye baģlanırlar. Maden varlıklarının amortisman giderleri üretim maliyeti ile iliģkilendirilmektedir. Maden sahası geliģtirme maliyetleri, yeni cevher damarlarının değerlendirilmesi ile geliģtirilmesinin yanı sıra var olan cevher damarlarının üretiminin devamı ve geliģtirilmesi amaçlı yer altı galerilerinin açılması, kazı yapılması, yolların yapılması gibi maliyetleri de içermektedir. Maden geliģtirme maliyetleri, söz konusu madenden gelecekte bir ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu, belirli maden alanları için tanımlanabildiği ve maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleģtirilir. Üretim sırasında katlanılan maliyetler, maden sahasının geliģtirilmesiyle birebir iliģkili olduğu sürece aktifleģtirilir. Üretimle ilgili maliyetler ise gider olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. GeliĢtirme giderlerinin araģtırma ve değerlendirme giderlerinden ayrımının yapılamadığı durumlarda, söz konusu geliģtirme giderleri oluģtukları dönemde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir. 11

14 Maden varlıkları, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının ġirket yönetimi tarafından belirlenen üretim kapasitesini karģılayacağı durumlarda amortismana tabi tutulmaya baģlanırlar. Maden geliģtirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda aktifleģtirilir ve ekonomik fayda dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Maden geliģtirme maliyetleri, ilk kayda alındıkları anda ilgili maden alanları bazında tanımlanabildiği ölçüde bölümlere dağıtılır ve her bir maden sahasındaki bölümler ayrı ayrı ekonomik faydalar göz önünde bulundurularak üretim birimleri yöntemi ("units of production method") kullanılarak amortismana tabi tutulur. Ġlgili madenin ömrü süresince elde edilecek ekonomik faydaların artmasını sağlayacak söz konusu madende yapılan büyük çapta ve önemli revizyon çalıģmaları, aktifleģtirilir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek, büyük çapta ve önemli revizyonlar haricindeki bakım ve onarım giderleri oluģtukları dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Her bir maden sahasındaki maden geliģtirme maliyetleri; dönem içerisinde ilgili madenden çıkarılan toplam miktar bazındaki maden miktarının, söz konusu madendeki toplam miktar bazındaki görünür ve mümkün iģlenebilir geri kalan maden rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan itfa oranı üzerinden amortismana tabi tutulur. Her bir maden sahasındaki görünür ve mümkün rezerv miktarları, öngörülebilir gelecekte ekonomik olarak çıkarılıp iģlenebilecek bilinen ve ölçülebilen kaynağı göstermektedir. Ertelenen maden çıkarma maliyetleri, dönem içerisinde cevher çıkarmak için katlanılan maliyetlerden oluģmakta olup madenin kullanılabilir geri kalan ömrü baz alınarak hesaplanan ertelenen maden çıkarma oranı dikkate alınarak amortismana tabi tutulmaktadır. Ertelenen maden çıkarma maliyetleri, tahmin edilen ertelenen maden çıkarma oranının gerçekleģen ertelenen maden çıkarma oranına bölünmesiyle bulunan oran üzerinden itfa edilir. GerçekleĢen maden çıkarma oranı, bilanço tarihine kadar açık ocaktan çıkarılan ve iģlenen ton bazındaki kümülatif pasa ve cevher miktarları toplamının dönem içerisinde açık ocaktan çıkarılan miktar bazındaki maden miktarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Madenin kullanılabilir geri kalan ömrü dikkate alınarak hesaplanan tahmini maden çıkarma oranı ise bilanço tarihine kadar açık ocaktan çıkarılan ve iģlenen ton bazındaki tahmini kümülatif pasa ve cevher toplamının, miktar bazındaki açık ocak rezerv toplamına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Buna istinaden, gerçekleģen maden çıkarma oranının, ilgili madenin kullanılabilir ömrü dikkate alınarak hesaplanan tahmini maden çıkarma oranından daha yüksek olması durumunda, yıl içerisindeki tahmini kümülatif pasa ve cevher çıkarmak için katlanılan maliyetin bir kısmı söz konusuoranlar doğrultusunda aktifleģtirilmektedir. Madenin kullanılabilir ömrü dikkate alınarak hesaplanan tahmini maden çıkarma oranının, gerçekleģen maden çıkarma oranından daha yüksek olması durumunda ise ilgili maliyetler, yukarıda belirtilen amortisman oranı dikkate alınarak kapsamlı gelir tablosunda üretim gideri olarak muhasebeleģtirilir. Madenin kullanılabilir ömrü yılda bir kez gözden geçirilir ve ertelenen maden çıkarma oranındaki değiģiklikler ise, ileriye dönük olarak muhasebeleģtirilir. Maden iģletme hakları ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yansıtılmakta olup dönem içerisinde yer altı ve açık ocaktan çıkarılan miktar bazındaki maden miktarının, görünür ve mümkün iģ lenebilir geri kalan miktar bazındaki maden rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan amortisman oranı kullanılarak itfa edilmektedir. Maden sahası geliģtirme aktivitelerine bağlı olarak ortaya çıkan maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması maliyetleri; madenlerin kapanması ve rehabilitasyonu sırasında harcanması kuvvetle muhtemel olan giderlerin karģılığının bilanço tarihi itibariyle indirgenmiģ maliyet değerleri üzerinden finansal tablolara yansıtılmasıdır. Söz konusu karģılıklar bilanço tarihindeki değerlerine piyasalarda oluģan faiz oranı ve yükümlülük ile ilgili risk dikkate alınarak, vergi öncesi olan ve gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermeyen iskonto oranı ile indirgenmiģ olup hesaplamalar her bir bilanço döneminde gözden geçirilmektedir. Maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması karģılığının hesaplanmasında kullanılan yönetim tahminlerindeki değiģikliklerden kaynaklanan değiģimler, maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması maliyetlerine yansıtılır. Öte yandan, her maden için, ilgili maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması maliyetleri; ilgili madenin kalan ekonomik ömürlerinin veya dönem içerisinde ilgili açık ocaktan çıkarılan miktar bazındaki maden miktarının, açık ocak görünür ve mümkün iģlenebilir geri kalan miktar bazındaki rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan amortisman oranından düģük olanı kullanılarak itfa edilmektedir. Mevcut programlar kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunmasına istinaden katlanılan maliyetler oluģtukları dönemde gider olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Maden varlıkları, değer düģüklüğü olabileceğini gösteren durumlarda, birbirlerinden bağımsız ve en küçük derecede nakit üreten birimler olarak gruplandırılarak geri kazanılabilir tutarı ile finansal tablolardaki taģınan değeri karģılaģtırılarak UMS 36'ya göre değer düģüklüğü açısından test edilir. Değer düģüklüğünün saptanması için maden varlıkları, nakit üreten birimler bazında değerlendirilirler. Eğer söz konusu maden varlığının veya o varlığa ait (varlığın ait olduğu) nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satılması için 12

15 gerekli olan giderler düģüldükten sonraki satıģ yoluyla geri elde edilecek tutardan yüksekse değer düģüklüğü meydana gelmiģtir. Değer düģüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. OluĢan değer düģüklüğü kaybı her raporlama döneminde gözden geçirilir ve ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıģın, değer düģüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliģkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düģüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir. Diğer maddi duran varlıklar: Maddi duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiģ baģlangıç değerleri ve cari yıl giriģlerinin maliyet değerlerinden birikmiģ amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düģülerek ifade edilmiģlerdir. Amortisman maddi duran varlıkların faydalı ömürleri dikkate alınarak normal (doğrusal) amortisman yöntemine göre hesaplanmaktadır. Maddi varlıkların ortalama faydalı ömürleri göz önüne alınarak belirlenen amortisman oranları aģağıda belirtilmiģtir. Yeraltı ve yerüstü düzenleri Binalar Makine, tesis ve cihazlar TaĢıt araç ve gereçleri DöĢeme ve demirbaģlar 5-25 yıl yıl 3-40 yıl 4-15 yıl 3-15 yıl ġirket, yasal kayıtlarında, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu nda ele alınan enflasyon muhasebesi uygulaması kapsamında tüm sabit kıymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutmuģtur. 30 Haziran 2011 tarihli mali tablolarda ise VUK kapsamında enflasyon düzeltmesi yapılmamıģtır. Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiģtirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifleģtirilmektedir. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleģtirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre gelir tablosunda muhasebeleģtirilmektedir Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiģ hakları, özel maliyetler ve diğer maddi olmayan duran varlıklardan oluģmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiģ baģlangıç değerleri ve cari yıl giriģlerinin maliyet değerlerinden birikmiģ amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düģülerek ifade edilmiģlerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varlıklar için doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak faydalı ömüre göre hesaplanmıģtır. Maddi olmayan duran varlıklar 3-20 yıl içinde itfa edilmektedir. Vergi mevzuatı çerçevesinde yapılan amortisman hesaplamalarında da aynı faydalı ömürler ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılmaktadır ancak kıst uygulanmaktadır Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Konsolide mali tablolarda, iktisap bedeli ile ġirket tarafından satın alınan Ģirketin net varlıklarının makul değerindeki payı arasındaki fark anlamına gelen pozitif Ģerefiye Ģerefiye aktifleģtirilir. ġerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düģüklüğü testi uygulanır ve gerekli görüldüğü takdirde kalıcı değer düģüklükleri zarar olarak kaydedilir. ġirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa iliģkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satıģ yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düģüklüğü meydana gelmiģtir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satıģ fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düģüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. Bir alacakta oluģan değer düģüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıģın, değer düģüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliģkilendirilebilmesi durumunda geri çevrilir. Diğer varlıklarda oluģan değer düģüklüğü kaybı, geri kazanılabilir tutar belirlenirken kullanılan tahminlerde bir değiģiklik olduğu takdirde geri çevrilir. Değer düģüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artıģ, önceki yıllarda hiç değer düģüklüğü kaybının mali tablolara alınmamıģ 13

16 olması halinde belirlenmiģ olacak kayıtlı değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aģmamalıdır Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve kapanması ile ilgili karģılıklar: Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve kapanmasına istinaden hesaplanan karģılık tutarı, yasal düzenlemelere, teknolojik imkanlara ve ġirket yönetiminin en iyi tahminlerine göre oluģturulmuģ planlar doğrultusunda hesaplanmıģtır. Söz konusu karģılıklar bilanço tarihindeki değerlerine piyasalarda oluģan faiz oranı ve yükümlülük ile ilgili risk dikkate alınarak, vergi öncesi olan ve gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermeyen iskonto oranı ile indirgenmiģ olup hesaplamalar her bir bilanço döneminde gözden geçirilmektedir. Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanmasına istinaden hesaplanan karģılık finansal tablolara ilk kez yansıtıldığında veya yönetimin tahminlerinde değiģiklik olduğunda, ilgili değiģiklik maddi duran varlıklar hesap grubu altındaki "maden tesisinin rehabilitasyon maliyeti" içerisinde takip edilir ve müteakip dönemlerdeki söz konusu yükümlülüğün indirgenmesi gibi diğer değiģimler ise kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır Borçlanma Maliyetleri Kullanıma ve satıģa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan iliģki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlık kullanıma veya satıģa hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmekte, diğer tüm borçlanma maliyetleri katlanılan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara alınmaktadır Finansal Araçlar Finansal araçlar aģağıdaki finansal varlık ve borçlardan oluģmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri Kasa, bankalar ve alınan çekler, nakit ve nakit benzerlerini oluģturmaktadır. Kasadaki paralar Türk Lirası ve dövizli bakiyelerden oluģmaktadır. Türk Lirası bakiyeler kayıtlı değerleriyle, dövizli bakiyeler ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz kuru esas alınmak suretiyle Türk Lirası na çevrilmiģ değerleriyle kayıtlarda gösterilmektedir. Banka mevduatları, vadeli ve vadesiz mevduatlardan ve bu mevduatların faizlerinden oluģmaktadır. Türk Lirası mevduatlar maliyet değerleriyle, döviz tevdiat hesapları ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz kuru esas alınmak suretiyle Türk Lirası na çevrilmiģ değerleriyle kayıtlarda gösterilmektedir. Alınan çeklerin vadesi bilanço tarihini aģanlar ticari alacaklar içinde gösterilmiģ olup devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda oluģan faiz haddi dikkate alınarak reeskonta tabi tutulmuģtur. Makul Değer Yabancı para cinsinden hazır değerlerin, bilanço tarihindeki geçerli kurlardan Türk Lirası na çevrilmiģ olması sebebiyle, bu varlıkların makul değerlerinin kayıtlı değerlerine eģdeğer olduğu kabul edilmektedir. Banka mevduatları, kasa ve alınan çeklerin kayıtlı değerlerinin, bu varlıkların kısa vadelerde elden çıkarılmaları ve değer düģüklüğü riski olmaması nedeniyle, makul değerleriyle aynı olduğu varsayılmaktadır. Ticari Alacaklar Ticari alacaklar, Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkları tarafından, alıcılara doğrudan mal satmak suretiyle yaratılan finansal varlıklardır. Ticari alacaklar ve vadeli çekler reeskonta tabi tutulmuģtur. Makul Değer Ticari alacakların iskonto edilmiģ ve Ģüpheli alacak karģılığı ayrılmıģ değerlerinin, varlıkların makul değerine eģdeğer olduğu varsayılmaktadır. ĠliĢkili Taraflar Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların hissedarları, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür gibi yönetici personeli, yakın aile üyeleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iģtirakler ve ortaklıklar iliģkili taraf olarak kabul edilmiģtir. 14

17 ġirket in faaliyet konusu ile ilgili iliģkili taraflarla yapılan iģlemler piyasa koģullarına uygun fiyatlarla gerçekleģtirilmiģtir. Ticari Borçlar Ticari borçlar, satıcılardan doğrudan mal ve hizmet almak suretiyle oluģan finansal borçlardır. Makul Değer Ticari borçların vadelerinin bir aydan kısa olmasından dolayı, kayıtlı değerlerinin, borçların makul değerine eģdeğer olduğu varsayılmaktadır. Kısa ve Uzun Vadeli Banka Kredileri Kısa ve uzun vadeli banka kredileri, anapara ve bilanço tarihi itibariyle tahakkuk eden faiz giderlerinin toplanması sonucu oluģan değerlerin etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto edilmiģ tutarları ile kayıtlarda gösterilmektedir. Makul Değer Kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin makul değerinin; bahse konu finansal borçların maliyetine, etkin faiz oranı üzerinden hesaplanıp bilanço tarihleri itibariyle tahakkuk etmiģ faiz borçlarının eklenmesi suretiyle oluģturulan kayıtlı değerlerine eģdeğer olduğu varsayılmaktadır ĠĢletme BirleĢmeleri ĠĢletme birleģmelerine iliģkin açıklamalar Dipnot 3 te yapılmıģtır Kur DeğiĢiminin Etkileri Grup, yabancı para cinsinden yapılan iģlemleri ve bakiyeleri TL ye çevirirken iģlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL ye çevrilmiģtir. Yabancı para cinsinden olan iģlemlerin TL ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır Hisse BaĢına Kazanç / (Zarar) Konsolide kar / zarar tablosunda belirtilen hisse baģına kazanç / zarar, dönem net kar / zararının, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuģtur. (Dip Not: 36) Türkiye deki Ģirketler mevcut hissedarlara birikmiģ karlardan ve özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak ( bedelsiz hisseler ) sermayelerini arttırabilir. Hisse baģına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmıģ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baģına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ġirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde mali tablo dipnotlarında açıklanır KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir olması durumunda mali tablolarda karģılık ayrılır. KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliģkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karģılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karģılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eģittir. KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karģılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleģtirilir. 15

18 2.20 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır Kiralama ĠĢlemleri ġirket e kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, finansal kiralamanın baģlangıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlığın rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı esas alınarak yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek Ģekilde anapara ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle doğrudan gelir tablosuna yansıtılmaktadır. AktifleĢtirilen kiralanmıģ varlıklar, varlığın tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır ĠliĢkili Taraflar Bu rapor kapsamında ġirket in hissedarları, Ġpek-Koza Grubu Ģirketleri; bunların yöneticileri ayrıca bu Ģirketler tarafından kontrol edilen veya onlarla ilgili olan diğer Ģirketler iliģkili kuruluģ olarak kabul edilmiģtir. ĠliĢkili taraflarla olan iģlemler mali tablo dipnotlarında açıklanır Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi bölümdür. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliģkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Grup un diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Grup un belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından baģka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dıģı müģterilere yapılan satıģlardan kazanılması ve grup dıģı müģterilere yapılan satıģlardan ve diğer bölümler ile gerçekleģtirilen iģlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere iliģkin iç ve dıģ toplam hasılatın en az %10 unu oluģturması veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az %10 una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10 unu oluģturmasıdır. Grubun ana faaliyet konusu davetiye, basın, madencilik, hava yolu yolcu taģımacılığı ve turizm olup, ġirket in satıģını yaptığı ürünler /hizmetler grup olarak davetiye, basın, madencilik, taģımacılık ve turizm Ģeklindeki bir gruplamaya tabi tutulmuģtur ĠnĢaat SözleĢmeleri Yoktur. ( : Yoktur) Durdurulan Faaliyetler Yoktur. ( : Yoktur) Devlet TeĢvik ve Yardımları 5084 sayılı kanunla getirilen vergi ve sigorta primi teģvikleri ile enerji desteği açısından Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert baģına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dıģında kalan ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik geliģmiģlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller kapsamında yeralan Dolaylı Bağlı Ortaklık Özdemir Antimuan Madenleri A.ġ. nin faaliyet gösterdiği Tokat-Turhal da ve Bağlı Ortaklık Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. nin faaliyet gösterdiği GümüĢhane de vergi ve sigorta primi teģvikleri ile enerji desteğinden yararlanmaktadır Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yoktur. ( : Yoktur) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 16

19 Hazırlanan mali tablolarda, ġirket in bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karģılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. ErtelenmiĢ vergi varlığı veya yükümlülüğü, varlıkların ve borçların mali tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. BaĢlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin SPK tebliğleri ve vergi kanunlarına göre değiģik raporlama dönemlerinde muhasebeleģmesinden kaynaklanmaktadır. ErtelenmiĢ vergi, varlıkların oluģtuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması beklenilen vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya aktifi, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artıģ ve azalıģ oranlarında iliģikteki mali tablolara yansıtılmaktadırlar. ErtelenmiĢ vergi aktifi, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaģıldığı oranda ilgili aktiften silinir. Son dönemlerini zararla sonuçlandırmıģ olan iģletmeler, kullanılmayan mali zarardan veya kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından faydalanmaya yetecek kadar yeterli mali karın oluģacağı konusunda ikna edici bir kanıt sunabilmeleri veya yeterli vergilendirilebilir geçici farkların bulunması halinde, kullanılmayan mali zararından veya kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından kaynaklanan ertelenen bir vergi varlığını mali tablolara alır. Bu tür durumlarda, ertelenen vergi varlığının tutarı ve söz konusu varlığın kayıtlara yansıtılmasını destekleyen kanıtın niteliği hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Türkiye de kurum kazançları dönemi için % 20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran dönemi için de % 20 dir. Ayrıca kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere yıl içinde üçer aylık ara dönemlerde beyan edilen kurum kazançları üzerinden % 20 oranında ( 2010 yılı için % 20 ) geçici vergi ödenmektedir. Türk vergi sisteminde mali zararlar takip eden beģ yıl içindeki mali karlardan (vergi matrahından) mahsup edilebilmektedir ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları Yürürlükteki kanunlara göre, ġirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iģ kanununda belirtilen davranıģlar dıģındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalıģanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karģılığı, tüm çalıģanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak iliģikteki mali tablolara yansıtılmıģtır Emeklilik Planları Yoktur. ( : Yoktur) Tarımsal Faaliyetler Yoktur. ( : Yoktur) Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme iliģkin nakit akımları iģletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup un davetiye, basın, madencilik ve taģımacılık alanlarındaki faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine iliģkin nakit akımları, Grup un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. DĠPNOT 3 - ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ tarihinde Grubun Bağlı Ortaklıklarından Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. nin Yönetim Kurulu kararı gereğince, %99,79 oranıyla kontrol edilen ġirketin bağlı ortaklığı Koza Ġpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.ġ.nin (Newmont Altın) tarihli bilançosu esas alınarak mevcut aktif ve pasiflerinin, TTK, 17

20 Kurumlar Vergisi Kanunu ve SPK nın ilgili hükümleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla, bir bütün halinde devir alınması suretiyle, ġirket ile birleģtirilmesine ve SPK ya konu ile ilgili olarak gerekli baģvuruların yapılmasına karar verilmiģtir. Söz konusu baģvuru SPK tarfından tarihinde kabul edilmiģtir. Koza Ġpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.ġ.nin tarihinde yapılan Genel Kurulu ile devir iģlemi gerçekleģmiģ, tarih ve 7765 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil iģlemi ilan olunmuģtur. Grubun Bağlı Ortaklıklarından, ATP ĠnĢaat Ticaret ve A.ġ., sahip olduğu Koza Ġpek Madencilik San.ve Tic. A.ġ. hisselerini Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. ye devretmiģtir Grubun Bağlı Ortaklıklarından, ATP ĠnĢaat Ticaret ve A.ġ.nin Bağlı Ortaklıklarından Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. Newmont Altın nın ( tarihinden itibaren Koza Ġpek Madencilik A.ġ.) %99,84 oranındaki hissesinin Newmont Overseas ve Canmont Mining ile yapılan Hisse Alım SözleĢmesine istinaden tarihinde Newmont Altını Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ. satınalmıģtır. Koza altın, %94,84 oranındaki Newmont Altın hisselerinin toplam satın alım bedeli olan ABD Dolarının, ABD Doları ve ABD Dolarını sırasıyla ve tarihlerinde ödemiģ, geri kalan ABD Doları tutarındaki satın alım bedelinin ABD Doları tutarındaki kısmı bilanço tarihinden itibaren en az bir yıl sonrası için planlanan Diyadin Projesinin baģlamasını müteakip ve kalan ABD Doları tutarındaki kısmı ise ikinci ödemeden bir yıl sonra ödenecektir. ĠĢletme birleģmelerini konu alan UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri, iktisap maliyetinin, iktisap edilen iģletmenin daha önceden finansal tabloalrında yer almayan duran varlıklar da dahil olmak üzere, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülükerin iktisap tarihindeki gerçeğe uygun değerleri belirlenmek suretiyle muhasebeleģtirilmesini öngörmektedir. Grup tarihindeki iģletme birleģmesinin ilk muhasebeleģtirmesi ile ilgili çalıģmalarını tamamlamıģ olup UFRS 3 (Revize) de yer alan, iģletme birleģmesinden itibaren bir yıl ile sınırlı olan, ölçme dönemi sona ermiģtir. Değerlendirmelerin sonucunda tarihi itibariyle Newmont Altının iktisabından kaynaklı Ģerefiyede herhangibir değer düģüklüğü beklenmemektedir. UFRS 3 (Revize) deki hükümler doğrultusunda, kontrol gücü olmayan paylar, iktisap edilen varlığın net varlıklar içindeki paylarının değeri üzerinden değerlendirilmiģ ve önemlilik ilkesi gereği kontrol gücü olmayan paylar konsolide finansal tablolara yansıtılmamıģtır. Newmont Altının tarihi itibariyle gerçeğe uygun değeri ile hesaplanan Ģerefiyesi ,00 TL, iktisaptan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin iktisap tarihindeki gerçeğe uygun değeri ,00 TL olmuģtur. Grubun Bağlı Ortaklıklarından, ATP ĠnĢaat Ticaret ve A.ġ., Newmont Altın nın ( tarihinden itibaren Koza Ġpek Madencilik A.ġ.) %0,16 oranındaki hissesinin Newmont Overseas ve Canmont Mining ile yapılan Hisse Alım SözleĢmesine istinaden tarihinde ,46 TL ye satın almıģtır tarihinde Ankara 8.Ticaret Mahkemesinin öz varlık tespiti sonucu söz konusu %0,16 oranındaki paylar için ,15 TL daha ödeme yapılmıģ ve toplam maliyet ,61 TL olmuģtur. Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ.nin hesap dönemine ait denetimden geçmiģ Konsolide Mali Tablolarında, Koza ipek Madencilik A.ġ.nin özkaynaklarının tamamının elemine edilmesi nedeniyle, ATP ĠnĢaat Ticaret ve A.ġ.nin Koza Ġpek Madencilik A.ġ.nin sermayesinde sahip olduğu %0,16 oranında ,61 TL tutarındaki payı Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri A.ġ.nin hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablolarında Ģerefiye olarak raporlanmıģtır ,61 TL Dipnot 20 ġerefiye dipnotunda raporlanmıģtır. DĠPNOT 4 Ġġ ORTAKLIKLARI Yoktur. ( :Yoktur). 18

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE MALĠ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇOLAR KAPSAMLI

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR ĠPEK MATBAACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İÇİNDEKİLER BİLANÇOLAR

Detaylı

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1-2 GELĠR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU...... 4 ÖZ KAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 5

Detaylı

ĠPEK MATBAACILIK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

ĠPEK MATBAACILIK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ĠPEK MATBAACILIK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU ĠPEK MATBAACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR ĠPEK MATBAACILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇOLAR

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR 31 ARALIK 2010 TARĠHLĠ BĠLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem Referansları 31.12.2010 Dönen Varlıklar 1.547.974 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.533.881 Finansal Yatırımlar 7 - Ticari Alacaklar 10 - Diğer Alacaklar

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEME AĠT

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 01.01. 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 01.01. 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. 01.01. 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU 01.01.-30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO...

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No KONSOLĠDE BĠLANÇOSU... 1-2 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 KONSOLĠDE

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Penguen

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN ARA HESAP DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO... 1-2 ÖZET

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOSU.. 1 ÖZET KAR

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 27 MAYIS 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET BĠLANÇO... 1-2 1 MART - 27

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONĠM ġġrketġ ARA DÖNEM ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU ÖZET BĠLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Cari Dönem 30 Haziran 2009 Ġncelemeden GeçmiĢ

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Penguen

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU...1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR...2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ...12 4. Ġġ ORTAKLIKLARI...12 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...12 6.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ANIL YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ĠÇĠNDEKĠLER. ANIL YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU...1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR...2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ...13 4. Ġġ ORTAKLIKLARI...13 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...13 6.

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĠCARET MERKEZĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĠCARET MERKEZĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĠCARET MERKEZĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FĠNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU Carrefoursa Carrefour Sabancı

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... 2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 14 4. Ġġ ORTAKLIKLARI... 14 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Çelik

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 10 Kasım 2011 Bu rapor 87 sayfa konsolide

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZĠRAN 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZĠRAN 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLARI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLARI HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU Tat Konserve Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu na GiriĢ Tat Konserve

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 31 ARALIK 2010 ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 31 ARALIK 2010 ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu na Ġstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN FĠNANSAL

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM BĠLANÇO... 1-2 ARA DÖNEM KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU...

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 2 MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 7

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU Tat Konserve Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu na GiriĢ

Detaylı

GOLDAġ KUYUMCULUK SANAYĠ ĠTHALAT ĠHRACAT A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR

GOLDAġ KUYUMCULUK SANAYĠ ĠTHALAT ĠHRACAT A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR GOLDAġ KUYUMCULUK SANAYĠ ĠTHALAT ĠHRACAT A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAFYA KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU 3 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

ĠPEK MATBAACILIK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

ĠPEK MATBAACILIK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ DĠPNOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ĠĢletmenin ticaret ünvanı: İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 08.01.1985 tarih ve 1174 no lu Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan

Detaylı

BAYINDIR MADENCĠLĠK VE TĠCARET A.ġ. 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

BAYINDIR MADENCĠLĠK VE TĠCARET A.ġ. 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU Bayındır Madencilik ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu na, Giriş Bayındır Madencilik ve Ticaret A.ġ. ( ĠĢletme ) nin ekte yer

Detaylı

Destek Menkul Değerler Anonim ġirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Destek Menkul Değerler Anonim ġirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar Destek Menkul Değerler Anonim ġirketi 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa FĠNANSAL DURUM TABLOSU 1 GELĠR TABLOSU 2 ÖZSERMAYE

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

TRAKYA CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR TRAKYA CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI NOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI NOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI NOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 KAPSAMLI

Detaylı