TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr."

Transkript

1 TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. Yönetim Kurulu Baþkan : Mine Eray Baþkan Yrd. : Engin Uludamar Sekreter : Zeki Süral Muhasebe : Gülseren Kaya Üyeler : Ertan Arýkan, Murat Büyükay, Halil Yýldýz Yedek Üyeler : Özgen Akman Editör Yazý ve Danýþma Kurulu Tasarým Uygulama Çevirmen Reklamlar Yazýþma Adresi Ýnternet : Dernek Yönetim Kurulu adýna Baþkan Mine Eray : Murat Büyükay, Derya Ford, Zeki Süral, Ýhsan Yüz : Ýhsan Yüz : Hanna Süral, Engin Uludamar : Halil Yýldýz : Suomen Turkkilainen Yhdistys Ry Finlandiya Türk Derneði PL288, Helsinki : ÝÇÝNDEKÝLER 3 Önsöz 4 Pääkirjoitus 5 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý Kutlu olsun 6 Onnittelut 23. huhtikuuta kansallisen suvereniteetin ja lasten juhlapäivän johdosta 7 Yritystoiminnan Aloittamisesta 9 Esnaflýða Baþlama 11 Sosyal uzlaþtýrma ne demektir? 12 Mitä on sosiaalinen sovittelu? 15 Þeker hoca bir alem hoca 19 Geçmiþten esintiler 21 Þiirler 23 Yemek Tarifleri 24 Öyküler 2 Türk Sözü

2 ÖNSÖZ Deðerli okurlarýmýz, yeni bir yýl, yeni bir yönetim kurulu, ve de dergimizin yeni bir sayýsý ile tekrar karþýnýzdayýz. Derneðimize üye olup, her faaliyete çeþitli sebeplerden dolayý katýlamasa bile, hiç olmaz ise sorumluluklarýný yerine getirip yýllýk üyelik aidatý 20 euroyu zamanýnda ödeyen üyelerimiz sayesinde var olmaya devam ettik. Ayný þekilde bu üyelerimiz, yoðun olan iþ tempolarýndan, ailelerinden vakit ayýrýp, hiç bir karþýlýk beklemeden canla baþla çalýþan gerek yönetim kurulunda görevli, gerekse yönetim kurulu dýþýndan destek veren arkadaþlarýmýz ile çalýþmaya devam edeceðiz. Tabii aynen geçen sayýmýzda olduðu gibi gerek kaliteli yazýlarý, gerekse dergiye reklam vermek þeklinde destek veren kiþilere, ve de kuruluþlara teþekkür ederiz. Bu sayýnýn baþ yazýsýný Türkiye Cumhuriyetinin Finlandiya Büyükelçisi Sayýn Osman Paksüt yazdý. Kendisi görevine aralýk 2004 tarihinde baþladý. Bu vesile ile Sayýn Büyükelçimiz Osman Paksüt ve eþleri sayýn Ferda Paksüt e hoþgeldiniz der, Finlandiya da kalacaklarý sürede her þeyýn en güzel þekilde geliþmesini dileriz. Derneðin kurulduðu yýl olan 1981 yýlýnda Finlandiya da yaþayan Türk vatandaþý sayýsý 100 kiþinin altýnda iken bugün binlerce. Bu sayýlarý binleri bulan arkadaþlar arasýndan hiç bir þüphemiz yok bu iþin devamýný saðlayacak olan genç arkadaþlarýmýz olacak. Zaten var da. Þimdi sizlere sesleniyoruz. Eðer bu iþi devam ettirmek istiyorsanýz, lütfen þimdiden aktif olun. 3 Türk Sözü Belli bir birikimi olan, fedakarlýk yapmaya hazýr, birazda zaman ayýrabilecek arkadaþlarým ortaya çýkýn. Sizlere bu derneðin ihtiyacý var. Bir kez daha candan teþekkürler. Finlandiya Türk derneði gibi 24 yýllýk geçmiþe sahip, amacý sosyal beraberlik kurmaktan baþka hiçbir þey olmayan bir derneði sadece eleþtirmeyip, onun varolmasý için çeþitli þekilde destek veren büyüklerimize, üyelerimize, arkadaþlarýmýza ve de kuruluþlara. Bunlardan da özellikle bana dernek ne veriyor diye bir yaklaþým göstermeden, ben derneðe ne veriyorum diye soranlara, böyle bir özeleþtiri getirenlere. Ýlerleyen yaþlarýna, sürekli yükselen hayat þartlarýna raðmen halen dernek yaþasýn diye çaba gösterenlere. Finlandiya da geçici olarak bulunduðu halde, ben yardým etmek istiyorum diye haber verenlere. Öneri getirin. Ýsterseniz öneriyi eleþtiri þeklinde yapýn. Lakin eleþtirirken lütfen yapýcý olmaya özen gösterin. Sizlere güvenimiz sonsuz. Sizler bu derneðin sesisiniz. Bizim ulaþamadýðýmýz yerlere ulaþýn, bir derneðimizin olduðunu, hiç bir siyasi kuruluþ yada ideoloji ile ilgisi olmadýðýný, yeni insanlara kapýlarýn açýk olduðunu bildirin. Bunu yaptýktan sonrada siz kendinize teþekkür edin. Bugün kendi toplumuma hayýrlý bir iþ yaptým diye. Bu zevkin tadýna varýn. Bu tada bir kez vardýktan sonra, hep varmaya çalýþacaksýnýz. Hepinize en içten saygýlarýmla Yönetim kurulu adýna Baþkan Mine Eray

3 ESIPUHE Hyvät lukijat. Olemme taas edessänne uutena vuotena, uuden hallituksen ja lehtemme uuden numeron kanssa. Monet ovat liittyneet yhdistykseemme ja vaikka eivät eri syistä ole päässet osallistumaan tapahtumiimme, olemme silti jatkaneet olemassaoloamme vähimmäisen velvollisuutensa täyttäneiden, 20 euron jäsenmaksun ajallaan maksaneiden jäsentemme ansiosta. Samoin jatkamme työskentelyä niin hallituksen jäsenten kuin hallituksen ulkopuolisten tahojenkin kanssa, jotka ovat täysin vapaaehtoisesti uhranneet aikaansa huolimatta kiivaasta työtahdistaan tai perheistään. Kiitämme tietysti myös viime numeron tavoin niitä henkilöitä ja tahoja, jotka ovat tukeneet meitä niin laadukkailla kirjoituksillaan kuin mainoksillaankin. Tämän numeron pääkirjoituksen kirjoitti Turkin tasavallan Suomen suurlähettiläs Osman Paksüt. Hän aloitti virassaan joulukuussa Tässä yhteydessä haluamme toivottaa tervetulleiksi arvoisan suurlähettiläämme Osman Paksütin ja hänen arvoisan puolisonsa Ferda Paksütin ja toivomme, että kaikki sujuu parhain päin heidän Suomessa oleskelunsa aikana. Kun yhdistys perustettiin vuonna 1981, Suomessa asuvien Turkin kansalaisten määrä oli alle 100. Nyt se on tuhansia. Emme yhtään epäile, etteikö näiden tuhansien joukossa olisi tätä työtä jatkavia nuoria. Ja onkin. Nyt kutsumme teitä. Jos haluatte, että tämä työ jatkuu, pyydämme olemaan aktiivisia jo nyt. Tulkaa esiin te, joilla on jo kokemusta, jotka olette valmiita uhrautumaan ja antamaan hieman aikaanne. Tämä yhdistys tarvitsee teitä. Kiitän vielä kerran sydämellisesti niitä vanhempia, jäseniä, ystäviä ja tahoja, jotka ovat eri tavoin tukemalla edesauttaneet yhdistyksen olemassaoloa, eivätkä ole vain arvostelleet 24-vuotisen historian omaavaa Suomen turkkilaista yhdistystä, jonka tarkoitus on ainoastaan sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen. Lisäksi erityisesti niitä, jotka arvostelevat itseään kysymällä mitä voivat antaa yhdistykselle, eivätkä lähesty kysymällä mitä yhdistys voi antaa heille. Niitä, jotka lisääntyvästä iästään ja vaikeutuvista elämänehdoista huolimatta uurastavat yhdistyksen olemassaolon puolesta. Niitä, jotka haluavat auttaa, vaikka ovat Suomessa tilapäisesti. Antakaa meille ehdotuksia. Voitte halutessanne arvostella ehdotuksillanne. Mutta pyydämme, että olette rakentavia arvostellessanne. Luotamme teihin erittäin paljon. Te olette tämän yhdistyksen ääni. Ylettykää sinne, minne me emme ylety ja kertokaa että meillä on yhdistys, jolla ei ole mitään tekemistä poliittisten tahojen tai ideologioiden kanssa ja että ovemme ovat avoinna uusille ihmisille. Kiittäkää itseänne tämän tehtyänne, sillä teitte tänä päivänä yhteisöllenne hyvän työn. Ottakaa siitä ilo irti. Kun kerran olette päässeet sen makuun, haluatte tehdä sen aina uudestaan. Kunnioittaen, Hallituksen puolesta puheenjohtaja Mine Eray 4 Türk Sözü

4 85 yýl önce 23 Nisan 1920 de Ankara da Türkiye Büyük Millet Meclisi açýlmýþtý. Bu Meclis, Gazi Mustafa Kemal in önderliðinde Kurtuluþ Savaþýmýzý gerçekleþtirerek 1923 de Türkiye Cumhuriyetini ilan etmiþtir. 23 Nisan sadece Türk tarihinde deðil dünya tarihinde de önemli bir gündür. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, baðýmsýz bir devlet kuran, kendisi de baðýmsýz olarak kurulan ve mevcudiyetini hiçbir yabancý gücün veya egemen kiþi veya grubun gücüne veya iznine borçlu olmayan, kaynaðýný sadece halktan alan bir Parlamentodur. Dahasý, o günün uluslararasý toplumu olan Düveli Muazzam nýn yani büyük devletlerin Türk Milletinin meþru temsilcisi ve yöneticisi olarak tanýdýðý Osmanlý Devletine ve Padiþaha karþý çýkarak kurulmuþtur. Bu tür bir Parlamentonun dünya tarihinde pek fazla benzeri yoktur. Atatürk bu mutlu günü Çocuk Bayramý olarak kabul etmekle hem çocuklarýmýzýn geleceðimizin güvencesi olduðunu hem de her çocuðun ileride büyük iþler baþarabilecek bir potansiyel taþýdýðýný vurgulamak istemiþtir. Ayný zamanda, demokrasinin temeli olan Parlamentonun kuruluþ gününün Çocuk Bayramý yapýlmasýnda, Ulu önderin gelecek nesillerin demokrasi sevdalýsý olarak yetiþmesini istemiþ olmasý da kuþkusuz etken olmuþtur. Finlandiya daki deðerli vatandaþlarýmýzýn bu mutlu günün anlamýný çocuklarýmýza da anlatmasý dileðimizdir. 5 Türk Sözü 23 NÝSAN MÝLLÝ EGEMENLÝK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN Türkiye Cumhuriyeti nin temelinde demokrasi ve halka duyulan güven vardýr. Çocuklarýmýz bu gerçeði bilerek yetiþmelidirler ki Devletimize ileride içtenlikle sahip çýksýnlar, daha önceki nesillerin her alanda yaptýklarýný geliþtirip ülkemizi yüceltsinler, hata ve eksiklikleri de giderebilsinler. Halkýmýz Avrupalý ve çaðdaþ topluluklarýn yararlandýðý bütün hak ve özgürlükleri haketmiþtir. Bu anlayýþla, Finlandiya ya ne zaman ve hangi yolla gelmiþ olursa olsun bütün vatandaþlarýmýzý kucaklamak ve imkanlarýmýz ölçüsünde hizmet vermek amacýnda olan Büyükelçiliðimizin kapýsýnýn siz deðerli vatandaþlarýmýza her zaman açýk olduðunu tekrar hatýrlatmak isterim. Özellikle çocuklarýmýzýn geleceði bakýmýndan, bir yandan Finlandiya da kendilerine güzel bir gelecek hazýrlamak bir yandan da Türk kültür ve deðerlerini unutmamalarýný saðlamak ana-babalarýn olduðu kadar Devletimizin de vazifesidir. Bu þekilde yetiþecek çocuklarýmýzýn hem ileride yaþamlarýný kazanacaklarý Finlandiya ya, anavatanlarý Türkiye ye ve birlikte ait olduðumuz Avrupa ya yeni deðerler katacak vatandaþlar olacaklarýna kesinlikle inanmaktayým. 23 Nisan tüm çocuklarýmýz, anababalar ve vatandaþlarýmýza kutlu olsun. Osman Paksüt T.C. Helsinki Büyükelçisi

5 ONNITTELUT 23. HUHTIKUUTA KANSALLISEN SUVERENITEETIN JA LASTEN JUHLAPÄIVÄN JOHDOSTA sitten 23. huhtikuuta Ankarassa perustettiin Turkin 85vuotta eduskunta. Tämä eduskunta kävi Gazi Mustafa Kemalin johdolla pelastussodan ja julisti Turkin Tasavallan syntyneeksi. Huhtikuun 23. päivä ei ole tärkeä vain Turkin historiassa, vaan myös maailman historiassa, sillä Turkin eduskunta on itsenäisen valtion perustanut ja itsenäisesti perustettu eduskunta, joka ei ole olemassa minkään vieraan voiman tai hallitsevan henkilön tai ryhmän ansiosta, vaan se nojautuu ainoastaan kansaan. Lisäksi se perustettiin vastustaen Osmanli valtiota ja sulttaania, joita sen ajan kansainvälinen yhteisö eli suuret valtiot pitivät Turkin kansan laillisena edustajana ja hallitsijana. Maailman historiassa ei ole monta vastaavaa eduskuntaa. Hyväksymällä tämän onnellisen päivän lasten juhlapäiväksi Atatürk halusi korostaa, että lapsemme ovat tulevaisuutemme tae ja jokaisella lapsella on mahdollisuus tehdä suuria asioita menestyksekkäästi. Samalla siihen, että demokratian kulmakivenä olevasta eduskunnan perustamispäivästä päätettiin tehdä lasten juhlapäivä, vaikutti epäilemättä sekin seikka, että suurjohtaja halusi tulevien sukupolvien kasvavan demokratiaa rakastaviksi ihmisiksi. Toivomme, että Suomessa asuvat kansalaisemme kertoisivat tämän onnellisen päivän merkityksen myös lapsillemme. Turkin Tasavallan perustana on luottamus demokratiaan ja kansaan. Lastemme on kasvettava tietoisina tästä tosiasiasta, jotta tulevaisuudessa he sydämestään omisivat valtiomme, kehittäisivät edelleen aikaisempien sukupolvien saavutuksia kaikilla aloilla ja täten pitäisivät maamme kunniaa ja arvokkuutta aina korkealla, sekä voisivat korjata virheitä ja puutteita. Kansamme on ansainnut eurooppalaisten ja nykyaikaisten yhteiskuntien nauttimat kaikki oikeudet ja vapaudet. Haluaisin muistuttaa vielä kerran, että suurlähetystömme ovi on aina avoinna teille arvoisille kansalaisillemme, milloin ja kuinka te olette tulleetkin Suomeen. Suurlähetystömme pyrkii syleilemään kaikkia kansalaisiamme ja palvelemaan heitä mahdollisuuksiemme puitteissa. Erityisesti lastemme tulevaisuuden kannalta toisaalta heille Suomessa hyvän tulevaisuuden valmistaminen, toisaalta lastemme keskuudessa turkkilaisen kulttuurin ja turkkilaisten arvojen ylläpitäminen ovat yhtä lailla valtiommekin velvollisuus kuin vanhempienkin. Uskon ehdottomasti tällä tavalla kasvavien lastemme lisäävän uusia arvoja Suomeen, jossa he tulevaisuudessa saavat elantonsa, kotimaahansa Turkkiin ja Eurooppaan, johon kuulumme yhdessä. Onnittelen kaikkia lapsiamme, vanhempia ja kansalaisiamme 23. huhtikuun johdosta. Osman Paksüt Turkin Tasavallan suurlähettiläs 6 Türk Sözü

6 YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMISESTA Jossakin elämänvaiheessa herää useimmalle ajatus ryhtyä yrittäjäksi ja saada olla oma herransa. (Loput ymmärtävät, että herroja saavatkin olla yrittäjän asiakkaat, eivät yrittäjät.) Esittelen seuraavassa yritysmuodon valinnassa huomioitavia seikkoja. Lähtökohta Kaikkien taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden (siis myös yhden hengen yritysten) pitää ennen toiminnan aloittamista ilmoittautua Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen yhdessä ylläpitämiin rekistereihin käyttäen tarkoitusta varten mm. kaupparekisteristä (osoite: Arkadiankatu 6, Helsinki) saatavia lomakkeita. Tällöin yritys saa tunnuksen (ns. y-tunnus) ja yritys merkitään kaupparekisteriin sekä työnantaja- ennakonperintäja arvonlisäverorekistereihin. Yrittäjän ura alkaa virallisesti kun yritys on rekisteröity. Kaupparekisteri tarkastaa mm. että uuden yrityksen nimi poikkeaa riittävästi jo rekisteröidyistä nimistä eikä ole sekoitettavissa toisen rekisteröimään tavaramerkkiin. Samannimisiä yrityksiä ei siis voi olla. Suomessa on kirjanpitopakko mutta ei pakkoa käyttää ulkopuolista tilitoimistoa. Käytännössä hyvä tilitoimisto on yrittäjän paras ystävä. Ainoa syy olla käyttämättä tilitoimistoa on, että on itse perustanut sellaisen. Muiden kuin toiminimenä toimivien on käytettävä tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tehtävä on tarkastaa yhtiön johdon toimintaa yhtiön osakkaiden puolesta ja antaa sitten raporttinsa osakkaille (esim. yhtiökokouksessa). Tilintarkastaja on vastuussasiitä, että tarkastus on suoritettu riittävän tarkasti ja että mahdollisista lainvastaisesta menettelystä on ilmoitettu raportissa tai muulla oikeaksi katsotulla tavalla. Tilintarkastaja toimii itsenäisesti eikä anna tietoa verottajalle. Yritysmuotoja Toiminimellä tarkoitetaan yritystä, joka toimii yhden henkilön vastuulla. Henkilö vastaa yrityksen vastuista täysimääräisesti eli kaikella omaisuudellaan Kirjanpito on yleensä yksinkertaisempaa kuin muissa yritysmuodoissa. Työntekijöistä aiheutuvat velvoitteet ovat pääsääntöisesti samat kuin muissa yritysmuodoissa. ja mikäli se ei riitä, hän jää velkaa kunnes saa kaiken maksetuksi. Toiminimi voi halutessaan palkata työvoimaa tai valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yrityksen nimissä. Toiminimen tulos verotetaan progressiivisen tuloveroasteikon mukaan (samantapaisesti kuin esim. palkansaajaa verotetaan) ja verojen jälkeen jäävä määrä kuuluu verovapaana toiminimen omistajalle. Kirjanpito on yleensä yksinkertaisempaa kuin muissa yritysmuodoissa. Työntekijöistä aiheutuvat velvoitteet ovat pääsääntöisesti samat kuin muissa yritysmuodoissa. Avoin yhtiö on kahden tai useamman henkilön yhteenliittymä, jossa kaikki osakkaat vastaavat yhtiön veloista ja vastuista täysimääräisesti kuten toiminimen omistaja. Näinollen yksi vastaa kaikkien puolesta ja kaikki yhden puolesta suhteessa yhtiön ulkopuolisiin. Keskenään he tietysti vastaavat toisilleen omista teoistaan. Osakkaiden tulee laatia yhtiösopimus. 7 Türk Sözü

7 Kommandiittiyhtiössä on vastuunalaisia yhtiömiehiä (vastuu kuinavoimessa yhtiössä) ja vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka sijoittaa pääomaa mutta ei vastaa yhtiön veloista muulla tavalla. Tällaisella äänettömällä yhtiömiehellä ei ole valtaa päättää yhtiön asioista ja hän saa vain ennalta sovitun koron sijoitukselleen. Yhtiöstä saatavan voiton jakavat keskenään vastuunalaiset yhtiömiehet. Muutoin yhtiö on samankaltainen kuin avoin yhtiö. Osakeyhtiö edellyttää, että osakkaat sijoittavat yhteensä vähintään euron pääoman yhtiöön. Osakkaat eivät sitten vastaa yhtiön veloista (elleivät jostain syystä ole itse velvoittautuneet vastuuseen). Yhtiöllä pitää olla vähintäin yhden hengen hallitus ja mahdollisesti toimitusjohtaja.perustajan ja vähintään yhden hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tulee olla EU:n alueella vakituisesti asuva henkilö. Näinollen omistajan tai hallituksen jäsenenä voi olla myös sellainen, joka ei asu Suomessa tai muualla EU:n alueella. Osakeyhtiön hallituksen kokouksista ja yhtiökokouksista tulee pitää pöytäkirjaa. Osakeyhtiön tulosta verotetaan kiinteän veroprosentin mukaan (tällä hetkellä 25 %). Yhtiöstä osakkaille jaettavat tulot ovat veronalaista tuloa osakkaille, joskin veron määrä riippuu monista tekijöistä. joiden selittämiseen ei tämä sivu riitä. Osakas saa pääsääntöisesti kuitenkin osan yrityksen jakamasta voitosta verottomana. Muut yritysmuodot Toimintaa voidaan harjoittaa lisäksi mm. ulkomaisen yrityksen sivuliikkeenä ja yllämainittujen muotojen sekoituksena. Ne tulevat kyseeseen vain erityistapauksissa eikä niitä ole syytä käsitellä tässä yhteydessä. Ravil Asis asianajaja *** DEÐERLÝ ÜYELERÝMÝZ, DERNEÐÝMÝZÝ YAÞATABÝLMEK, DAHA ETKÝN VE ÇALIÞIR HALE GETÝRMEK ÝÇÝN LÜTFEN 20 EURO YILLIK ÜYELÝK AÝDAT ÜCRETÝNÝ DERNEÐÝMÝZÝN BANKA HESABINA YATIRINIZ. *** SÝZLERE DAHA ÇABUK ULAÞMAK, SÝZLERÝ GELÝÞMELERDEN DAHA ÝYÝ HABERDAR ETMEK ÝSTÝYORUZ. BÝZE BU KONUDA YARDIMCI OLUN VE ELEKTRONÝK POSTA ADRESLERÝNÝZÝ ADRESINE BÝLDÝRÝN VE ÝKAMETÐAH ADRESÝ DEÐÝÞÝKLÝKLERÝRÝNDEN BÝZÝ ZAMANINDA HABERDAR EDÝN. 8 Türk Sözü

8 ESNAFLIÐA BAÞLAMAK BBirçok insanda hayatýnýn bir aþamasýnda esnaf olma düþüncesi ve kendi kendine yetinme duygusu doðuyor. (Diðerler, esnaflarýn müþterilerinin daha fazla kendi kendine yetinme imkânýna sahip olduklarýný anlýyorlar.) Aþaðýda ticaret çeþitlerini seçerken dikkate alýnacak konularý sunuyorum. Baþlangýç noktasý Ekonomik kazanç saðlayan tüm oluþumlarýn (tek kiþilik ticaretlerin bile) çalýþmaya baþlamadan önce Ticaret Tescil Dairesi (Patentti- ja rekisterihallitus) ve Vergi (Verohallitus) dairelerine bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre, örneðin Ticaret Tescil Dairesinden (kaupparekisteri Adres: Arkadiankatu 6, Helsinki) alýnan form kullanýlabilinir. Böylece bir ticaret kayýt numarasý (y-tunnus) alýmýþ olup Ticari Tescil dairesine (kaupparekister) ve iþ veren, peþin vergi ve katma deðer vergisi kayýtlarýna ( työnantaja- ennakonperintä- ve arvonlisäverorekisteri) kayýt olunur. Resmi olarak ticaret bu kayýtlar tamamlandýktan sonra baþlar. Ticari Tescil Dairesi (Kaupparekisteri), örneðin yeni ticaretin isminin, kayýtlarda varolan isimlerden yeteri kadar farklý olduðunu ve bir baþkasýnýn tescil ettiði mala karýþma ihtimalý olmadýðýný kontrol eder. Böylece ayný isim de ticaret yapýlmaz. Finlandiya da muhasebe tutma zorunluluðu vardýr, ama dýþardan bir muhasebeciyle anlaþma zorunluluðu yoktur. Pratikte iyi bir muhasebeci, esnafýn en iyi arkadaþýdýr. Muhasebeciyi kullanmamak için tek sebep kendisinin bir muhasebeci bürosu kurmuþ olmasýdýr. Firma (toiminimi) olmayanlarýn hesap denetliyicisi kullanmalarý gerekmektedir. hesap denetliyicisi, þirket hissedarlarý yerine þirket yönetiminin çalýþmasýný kontrol edip raporunu hissedarlara sunar (örneðin yönetim kurulu toplantýsýnda). hesap denetliyicisi, kontrolün yeteri kadar dikkatli yapýlmasýndan ve yasadýþý iþler hakkýnda raporda yada baþka þekilde haber verilmesinden sorumludur. hesap denetliyicisi baðýmsýz çalýþýp vergi dairesine bilgi vermez. Þirket çeþitleri Toiminimi tek kiþinin sorumluluðu altýnda olan bir þirkettir. Bu kiþi, þirketin tüm sorumluluklarýndan tamamen, yani bütün mal varlýðýyla sorumludur. Bu bütün mal varlýðý da yetmezse herþeyi ödeyene kadar borçlu çýkar. Toiminimi istediði zaman iþçi alabilir veya toiminimi adý altýnda çalýþmak üzere baþka kiþiler tutabilir. Kiþisel firmalarda vergilendirme gelirin büyüklük veya küçüklük derecelerine göredir. (örneðin maaþlý çalýþanýn vergi ödediði gibi) ve vergi sonrasý kalan miktar firma sahibine vergisiz kalýr. Diðer þirket çeþitlerine göre muhasebe tutmak daha basitir. Ýþçilere karþý olan sorumluluklar genellikle diðer þirket çeþitlerine göre aynýdýr. Adi komandit sirket (Avoin yhtiö) iki yada daha fazla kiþiden oluþan, ortaklarýn hepsinin þirketin borçlarýndan ve sorumluluklarýndan toiminimi sahibi gibi sorumlu olduðu oluþumdur. Böylece bir kiþi herkes yerine ve herkes bir kiþi yerine þirket dýþýndakilere sorumlu olur. Ortak olarak da birbirlerine sorumlu olurlar. Ortaklarýn bir þirket anlaþmasý (yhtiösopimus) yapmalarý gerekmektedir. Komandit þirket (Kommandiittiyhtiö) de sorumluk sahibi olan kiþiler vardýr (sorumluluk avoin yhtiö deki 9Türk Sözü

9 gibi) ve en az bir, kapital yatýran ama þirketin borçlarýndan sorumlu olmayan söz hakký olmayan kiþi vardýr. Söz hakký olan þirketin karar vermesinde bir yetkisi yoktur ve o, sadece yatýrýmýna karþýlýk daha önceden anlaþtýðý faizi kazanabilir. Þirketten gelen kârý sorumlu kiþiler paylaþýr. Bu þekilde kurulan þirketler baþka özelliklere göre þirket avoin yhtiö ye benzer. Anonim þirket (Osakeyhtiö) þirkete hissedarlarýn toplam olarak en az euroluk kapital yatýrmalarýný þart koþmaktadýr. Hissedarlar böylece þirketin borçlarýndan sorumlu deðillerdir. (bir sebepten dolayý kendileri bunu istememiþler ise). Þirketin en az bir kiþilik yönetim kurulu ve mümkünse genel müdürü olmasý gerekmektedir. Kurucunun ve en az bir tane yönetim kurulu üyesinin ve genel müdürünün AB bölgesinde sürekli ikamet etmesi gerekmektedir. Böylece sahibi yada yönetim kurulu üyesi Finlandiya da yada AB bölgesinde yaþamayan bir kiþi de olabilir. Anonim þirketin yönetim kurulu toplantýlarýnda ve þirket toplantýlarýnda tutanak tutmak gerekmektedir. Anonim þirketin kazancindan sabit vergi yüzdesi kesilmektedir (þu anda % 25). Þirketten hissedarlara paylaþýlan kazanç vergiye tabi tutulmaktadýr; ama verginin miktari birçok þeye baðlý olduðu için bu yazýda onu ele almak yer açýsýndan mümkün deüildir. Genel olarak yine de hissedar, þirketin daðýttýðý kazancýn bir bölümünü vergisiz almaktadýr. Diðer þirket çeþitleri Bunlardan baþka þirket, örneðin yabancý þirketin bayisi olarak yada yukarýda belirtilen çeþitlerin karýþýmý olarak yapýlabilir. Onlar sadece özel durumlarda yapýlabildiði için bu yazýda ele almanýn anlamý yoktur. Ravil Asis Avukat SÝZÝN BÜRONUZ Büronuz; hukuki, ticari,mali, bürokratik yazýþmalarýnýzda, iþ takiplerinde ve her türlü sorunlarýnýzda yanýnýzdadýr. Hizmetlerimizden bazýlarý ve ücretleri Türkiyede boþanma davalarý (max.2 ay içinde neticelendirilir. 890 Tercüme hizmetlerimiz sayfasý 54 dan baþlamakta ve konusuna göre deðiþmektedir. Her türlü konuda bklemeden vekaletname hazýrlanýr. 46 Finlandiya da firma kurluþ iþlemleri ( T:mi, Ky, Oy ) Firma alým satým sözleþmeleri Tercüme ve Danýþmanlýk Bürosu Adres: Puistokatu 3b D 76, Helsinki Giriþ:Raatimiehenkatu 1 D Tel: / Fax: Çalýþma saatleri : P.tesi- Cuma 09:00-13:00 10 Türk Sözü

10 SOSYAL UZLAÞTIRMA NEDÝR? S OSYAL UZLATIRMA NEDÝR? Uzlaþtýrmaya iliþkin Temel Bilgiler. Uzlaþtýrmada yapýcý konuþmayla özel anlaþmazlýk konularýnýn ya da hukuki suç ve anlaþmazlýk konularýnýn taraflar arasýnda açýklýða kavuþturulmasý amaçlanýr. Uzlaþtýrmaya konunun taraflarý ile iki gönüllü eðitimli ve yansýz uzlaþtýrýcý katýlýr. 18 yaþýn altýndakilerin velileri uzlaþtýrmada bulunur. Uzlaþtýrma neye yarar Sosyal uzlaþtýrmanýn amacý çeliþkili durumlarý iþ iþten geçmeden ve onlarla ilgili suç duyurusu yapýlmadan uzlaþtýrmaya almaktýr. Taraflarýn birbirleri ile görüþme, olan bitenden ileri gelen maddi ve manevi zararlarý ele alma ve kendi çabalarý ile maddi ve manevi zararlarýn hafifletilmesi için önlemler konusunda anlaþma olanaðý vardýr. Uzlaþtýrma taraflarýn çeliþki yada suçun nedenlerini ve farklý taraflarýn uðradýklarý zararlarý anlamalarýna yardým eder. Amaç iki tarafý da memnun edecek bir çözüm ile hareket planýdýr.her bir taraf yaptýklarýnýn sorumluluðunu üzerine alýr, zarara uðrayan yada kurban tazminat yada olup biteni giderici bir hak eder. Özel anlaþmazlýklarda anlaþma yoluyla anlaþmazlýklarýn sürmesinin ve geliþmesinin engellenmesi amaçlanýr.sosyal uzlaþtýrmada farklý kültürlerden olan taraflarýn çeliþkileri, anlaþmazlýklar günlük yaþamý rahatsýz eden çatýþmalar durumuna gelmeden önce açýklýða kavuþturulur. Ýþin mahkemelik olmasý da böylece engellenebilir. Karþýlýklý konuþma yoluyla deðiþik düþünme biçimleri ve hareket daha iyi anlaþýlabilir. Konuþmanýn amacý taraflarýn hiç olmazsa biraz daha iyi birbirlerini ve olup biteni anlayabilmeleridir. Uzlaþtýrma sonucu taraflar bundan sonrada korku, öç alma yada kin duygusu olmaksýzýn birbirleri ile karþýlaþabilirler. Konu ne Zaman Uzlaþtýrýlabilir. Uzlaþtýrma için konunun açýkça belirlenebilen taraflarý olmasý ve taraflarýn da ele alýnan konuya etki edebilme olanaklarý olmalýdýr. Sosyal uzlaþtýrmada çeliþkiye taraf olan suç duyurusu olmadan konunun uzlaþtýrmada ele alýnmasý giriþiminde bulunabilir. Uzlaþtýrma konunun taraflarý buna gönüllü olduklarýnda gerçekleþir. Ceza konularýnda uzlaþtýrma giriþiminde polis, savcý, yada uzlaþmaya taraf olanlar bulunabilir. Uzlaþtýrmada baþlýca zarar verici eylemler, darp mala yönelik suçlar ve evin dokunulmazlýðýnýn bozulmasý (haneye tecavüz) ele alýnýr. Daha Fazla Bilgi Nereden Elde Edilebilir. Sosyal uzlaþtýrma özellikle Vantaa ve Helsinki uzlaþtýrma bürolarýnda geliþtirilmiþtir. Uzlaþtýrma hizmetleri Finlandiya da 145 yerel yönetimde verilir. Tertu Mehtonen Vantaa þehri uzlaþtýrma ofisi Müdürü Vantaa daki uzlaþtýrma çalýþmasýyla ilgili daha fazla bilgi için; tel: , , yada e-postayla veya Vantaa da gönüllü uzlaþtýrýcý Murat Büyükay dan (tel ) 11 Türk Sözü

11 MITÄ ON SOSIAALINEN SOVITTELU? Perustietoa sovittelutoiminnasta. Sovittelussa pyritään rakentavan keskustelun avulla selvittämään henkilökohtaisia riita- asioita sekä juridisia rikos- ja riita-asioita asianosaisten välillä. Sovitteluun osallistuvat asian osapuolet sekä kaksi vapaaehtoista, koulutettua ja puolueetonta sovittelijaa. Alle 18vuotiaiden huoltajat ovat mukana sovittelussa. Miksi asioita sovitellaan? Sosiaalisessa sovittelussa tavoitteena on saada ristiriitatilanteet sovitteluun jo ennen kuin ne kärjistyvät ja niistä tehdään rikosilmoitus. Osapuolilla on mahdollisuus kohdata toisensa, käsitellä tapahtuneesta aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden lievittämiseksi. Sovittelun periaatteet, joita ovat vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja puolueettomuus, luovat edellytyksiä eri näkökulmien yhteensovittamiselle ja sopimukseen pääsemiselle. Sovittelu auttaa osapuolia ymmärtämään ristiriidan tai rikoksen syitä ja eri osapuolten kärsimiä vahinkoja. Tavoitteena on saada aikaan molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu ja toimintasuunnitelma. Kukin osapuoli ottaa vastuun teostaan ja vahingonkärsijä tai uhri saa korvauksen tai hyvityksen tapahtuneesta. Henkilökohtaisissa riidoissa pyritään sopimuksen avulla katkaisemaan riidan jatkuminen ja kehittyminen. Sosiaalisessa sovittelussa eri kulttuureista olevien osapuolten ristiriitoja päästään selvittämään ennen kuin riidat kärjistyvät arkielämää häiritseviksi konflikteiksi. Myös rikosoikeusprosesseja voidaan näin ehkäistä. Keskustelun avulla voidaan paremmin ymmärtää erilaisia ajattelutapoja ja toimintaa. Keskustelun tavoitteena on, että osapuolet kykenevät edes hieman paremmin ymmärtämään toisiaan ja tapahtunutta. Sovinnon seurauksena osapuolet voivat kohdata toisensa jatkossa ilman pelkoja, kostoa tai kaunaa. Milloin asiaa voidaan sovitella? Sovitteluun pääsy edellyttää, että asiassa on selvästi määriteltävät osapuolet ja osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa käsiteltävään asiaan. Sosiaalisessa sovittelussa ristiriidan osapuoli voi tehdä aloitteen asian käsittelemiseksi sovittelussa ilman rikosilmoitusta. Sovitteluun toteutuu, kun asian osapuolet suostuvat siihen vapaaehtoisesti. Rikosasioissa aloitteen sovitteluun voi tehdä poliisi, syyttäjä, muu viranomainen tai asianosainen. Sovitteluun ohjautuu pääasiassa vahingontekoja, pahoinpitelyjä, omaisuusrikoksia ja kotirauhan häirintää. Mistä lisätietoja? Sosiaalista sovittelua on kehitetty erityisesti Vantaan ja Helsingin sovittelutoimistoissa. Sovittelupalveluja on saatavilla Suomessa 145 kunnassa. Tertu Mehtonen Vantan Kaupungin Sovittelu Tomiston Johtaja Lisätietoja Vantaan sovittelutoiminnasta, puh: , , tai sähköpostilla tai Murat Büyükay Türk Sözü

12 TANER NURGÜN Her türlü buzdolabý, derindondurucu, çamaþýr makinalarýnýzýn arýzalarýnda teknik servisimiz, sevgili vatandaþlarýmýzýn hizmetindedir. Tel : JÄRVENPÄÄN MÝLANO Yedi yýldýr profosyonel hizmet anlayýþý, ve ürünlerindeki kalitesiyle, Järvenpää ve çevre halkýnýn güvenini kazanmakla onur duyuyor. == MILANO == T:mi Halil YILDIZ Helsingintie Järvenpää Tel : Uydu antenleriniz en geliþmiþ tekniklerle itinalý þekilde montaj yapýlýr. Hakan Döner Tel: Türk Sözü

13 14 Türk Sözü

14 ÞEKER HOCA BÝR ALEM HOCA O,Malatya nýn ünlü Þeker Camii nin 29 yýllýk Þeker Hoca lakaplý imamý Celal Tilgen. Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler mezunu. Yaþýný sorduðunuzda, 52 modelim diyor. Onunla görüþüp dönerken anlattýðý bazý hikáyelere hálá gülüyorduk. - Sizin cemaatiniz camiden taþýyormuþ. Nedir bu iþin esbabý mucibesi? - Zebanilerden, cehennemde kaynayan kazanlardan, cehennem ateþinde yananlardan bahsetmem. Cami korkutma deðil, sevdirme yeridir. Adam camiye zaten dert, ýstýrap içinde geliyor. Bir de cehennemden mi bahsedeceðiz? - Camide promosyon uygulamanýz varmýþ. - Gelenleri caminin monoton havasýndan kurtarmak lazým. Camiye gelen çocuklara camiyi sevdirmek gerekir. Onlara sorular soruyorum, bilseler de bilmeseler de þehirlerarasý bilet, çeyrek, cumhuriyet altýný veriyorum. - Cemaatiniz sadece erkekler mi? Kadýnlar yok mu? - Kadýnlar özellikle teravih namazýna gelirler. Seda Sayan ýn programýna börekli çörekli gidersiniz, buraya eliniz boþ gelirsiniz diye takýlýrým. Kadýnlarý camiden uzaklaþtýrmak için bir dolu safsata uydurmuþuz. Niye kadýnlar cuma ya gelmesin, cenazede saf tutmasýnlar. Hacda herkes namazý karýþýk kýlýyor. Niyetin bozuk olduktan sonra Kábe de de niyetin bozuktur. AYAKKABILARIN KASKOSU VAR - Camilerde niye sürekli ayakkabýlar çalýnýr? - Bizde ayakkabýlar kaskoludur. Ayakkabýsý çalýnana ayakkabý alýyorum. - Hep böyle grand tuvalet mi giyinirsiniz? - Ýslam dini cüppe, sarýk, takke ve tespihten ibaret deðildir. Peygamberimiz sýcak iklimde yaþadýðý için entari giyinmiþti. Kutuplarda yaþasa öyle mi giyinecekti? Hayatta olsaydý, en þýk kýyafetleri giyer, en lüks ciplere binerdi. Zaten zamanýnda en iyi deveye binermiþ. - Türkiye de gereðinden fazla cami yok mu sizce? - Memlekette cami enflasyonu var, yurt yapalým deyince sen ne biçim hocasýn, camiye karþýsýn diyorlar. Sadece cami yapmakla iyi Müslüman olunmaz. Ýlimde ne kadar ilerlemiþsek, ne kadar ormanýmýz varsa, o kadar iyi insan, o kadar iyi Müslümanýz. AL SANA GÖBEK VER BANA BEBEK - Hurafeler ve batýl inançlara niçin bu kadar itibar ediliyor? - Þiddetle karþýyým. Gidiyorlar türbelere çaputlar baðlýyorlar, Al sana göbek, ver bana bebek bunlarla uðraþýyorlar. Malatya da Keþaf Baba Türbesi var. Bir baktým kadýnlar türbenin etrafýnda neredeyse içki kokteyli yapýyorlar. Yakýný içki içen elinde viski, þarap, raký ne varsa mezara getirmiþ. Þimdi bu adam kalksa bunlarý kovalasa hakký deðil mi? Bunlar dini takvim yapraklarýnda, cami duvar diplerinde öðrendikleri için oluyor. - Allah bilir sizin internet siteniz de vardýr. - Cemaate ye girin sorular sorun dedim. Cemaat araþtýrmýþ, Hocam bulamadýk dediler. Fazla w yazmýþ Akbank la karýþtýrmýþsýnýzdýr o zaman dedim. Sitem yok, espri yapmýþtým. Ama hazýrlýklarý yapýlýyor, yakýnda olacak. - Cuma namazýnýn farzýný kýldýrýp cemaati gönderdiðiniz oluyormuþ, niye? - En önemli ibadet çalýþmaktýr. Bu memleketin 330 milyar dolar borcu var. Namazýn farzýný kýldýktan sonra, hadi þimdi gidin çalýþýn memleket düzlüðe çýksýn diyorum. Haccýn farzý da bir kezdir. Memlekette çöpten ekmek toplayan insanlar 15 Türk Sözü

15 azalýnca ister 5, ister 10 kez gitsinler. - Sizden rahatsýzlýk duyanlar yok mu? - Neþeli þeyler anlatýyorum diye çok tepki verdiler. Dini preslemiþler, preslemiþler monoton hale getirmiþler. Ýslam dini güleryüzlü bir din ama biz namazý bile somurtarak kýlýyoruz. Cemaate galoþ giydirecek. Ben Þeker Camii ne yalýnayak gelinmesini yasakladým. Ayaðýnda mantar, gelinmesini yasakladým. Ayaðýnda mantar, egzama, baþka bir hastalýk olabilir. Ýnsanlar o ayaklarla basýlan yere secde ediyorlar. Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý na cemaate galoþ giydirelim dedim. Henüz alamadým ama 1000 tane alýp koyacaðým camiye. ÖZAL AÝLESÝNÝN ÝMAMLIÐINI YAPTI Sabah namazý... CAMÝDE REKLAM BÖYLE OLUR Cami yeni yapýldýðý zaman dört avize gerekiyordu. Halde çalýþan birine Sen camiye avizeleri getir, ben senin reklamýný yapayým dedim. Cami doluyken cemaate, namazýn farzý kaç diye sorsam aranýzda bilen olur, bilmeyen olur. Hadi ondan da vazgeçtim, abdestin farzýný sorsam onu da bilen olur, bilmeyen olur. Ama kaliteli, ucuz sebze ve meyvenin hal binasý No.47 Þahin Topaloðlu nda satýldýðýný bilir oraya gidersiniz dedim. 15 gün sonra avizeleri getirdi, hocam gelen giden benim dükkaný soruyor, caminin baþka bir ihtiyacý var mý, diye sordu. RADARA YAKALANDIM Dünya kupasý maçýydý. Birkaç rütbeli kiþi teravih namazýný da, maçý da kaçýrmak istemiyorlardý. Hocam ne yapacaðýz diye sordular. Teravihe gelin hýzlý kýldýrýp sizi maça yetiþtiririm dedim. Birkaç rekatý hýzlý hýzlý kýldýrdým. Sonra biraz rolantiye almýþým. Maça geciktiler. Hocam ne yaptýn? Ýyi gidiyordun sonra yavaþladýn dediler. Yahu radara yakalandým. Görmediniz mi cemaatin arasýnda Malatya Müftüsü vardý dedim Kaynak: Hürriyet Gazetesi 03/10/2004 Vihdintie 17, Vihti Puh: Keskellä Kirkonkylää Vihti halkýna hizmet etmekten onur duyar. Yýlmaz Kalýn ve tüm personeli 16 Türk Sözü

16 Jotakin uutta! Nyt Fredan Chillissä arkisin klo 10:30-15:00 Perinteisen ruokalistan lisäksi 3 ateriavaihtoehtoa sis. monipuolinen salaattipöytä, leipä ja kahvi. Tervetuloa Chilli Fastfood Restaurants Fredrikinkatu 47, puh: Türk Sözü

17 VIKING LINE SILJA LINE TALLINK ESTONIA SUPERFAST FERRIES Her türlü uçak biletlerinizi bizden alabilirsiniz DOMINO MATKA MONTE AURINKOMATKAT OK.MATKAT DETUR MATKAT PULKOVA Onur air ve Atlas jet havayollarýnýn Türkiye içhatlar biletlerini bizden alabilirsiniz. ÝZMÝR / ANKARA Baþlayan fiyatlarla ÝSTANBUL Baþlayan fiyatlarla Ticari ve Grup Seyahati / Yolculuk Sigortalarý Rusya için Mecburi Araç Sigortalarý / Rusya ve Ukrayna Vizeleri ET-Tours Keskuskatu 6, City käytävä 2. kat puh, / 42 fax e-posta: e-posta: 18 Türk Sözü

18 Geçmiþten esintiler Dernek geleneksel yemegi 2004 Yer : Ravintola Türk Sözü

19 Geçmiþten esintiler Dernek geleneksel yemegi 2004 Yer: Ravintola Türk Sözü

20 ÞÝÝRLER... þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler... BAHARI BEKLEYENE ben kisin güzelliðini söylerim ne gelirse dilime çünkü kýþ bir hazýrlýktýr soluðuma kýpkýrmýzý gülüme nice kýrmýzý ayaklar gelip geçti o gün katar katar kýþ günleri sözgeliþi ben bir çöp bile almadým elime altý kýz bir ay ýþýðý def calip þarkýlar söylediler beri yanda ormanlar yanardý, ciðerpareler lime artýk su uyur aþk uyanýr mendilim kana boyanýr bilirim bu baharda da herkes hasetlenir halime ve ellerim batik bir suda akar gözlerim her þeye bakar bahar bir gelsin yeter artýk eksikse de býrak elleme su uyur düþman uyumaz sularýn dibi güllerde altý kýz bir oðlan def çalýp þarkýlar söylediler baktým birinin kara bir gecesi düþüvermiþ mendilime simdi elimde baston silah, baþýmda þapka öyle aðzýmda kursun hýzýnda seçtiðim her kelime su. hiç kimse durmazsa her þey yürür, bu aþk demektir her þey kullanýlmazsa dirim bir ihanettir ölüme sakiniz elimiz filan temiz baharý filan bekleriz fincaný tastan oyarlar içine bade mi koyarlar biz silah kuþanýrýz bize bir þey söyleme. Turgut Uyar ( ) 21 Türk Sözü BAHAR VE BÝZ Yýlda bir kere çýldýrýr aðaçlar sevincinden Rabbim ne güzel çýldýrýr. Yýlda bir kere uzatýr avuçlarýný yaprak; Sevincinden titreyerek. Yýlda bir kere kendini verir toprak Yýlda bir kere yarýlýr bahçeler hazdan Rabbim ne güzel yarýlýr. Biz de bir kere sevinebilseydik. Çiçek açmýþ aðaçlar gibi çýldýrasýya. Kimbilir belki bir gün sulh olunca Biz de deliler gibi seviniriz, Aðaçlarý ve baharý taklit ederiz Renkli bez parçalarýyla donatýrýz þehri Renkli ampuller asarýz pencerelerden Kimbilir belki bir gün sulh olunca Biz de çatýr çatýr çatlarýz binbir yerimizden Aðaçlar gibi.. Bedri Rahmi Eyüboðlu ( )

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı