TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr."

Transkript

1 TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. Yönetim Kurulu Baþkan : Mine Eray Baþkan Yrd. : Engin Uludamar Sekreter : Zeki Süral Muhasebe : Gülseren Kaya Üyeler : Ertan Arýkan, Murat Büyükay, Halil Yýldýz Yedek Üyeler : Özgen Akman Editör Yazý ve Danýþma Kurulu Tasarým Uygulama Çevirmen Reklamlar Yazýþma Adresi Ýnternet : Dernek Yönetim Kurulu adýna Baþkan Mine Eray : Murat Büyükay, Derya Ford, Zeki Süral, Ýhsan Yüz : Ýhsan Yüz : Hanna Süral, Engin Uludamar : Halil Yýldýz : Suomen Turkkilainen Yhdistys Ry Finlandiya Türk Derneði PL288, Helsinki : ÝÇÝNDEKÝLER 3 Önsöz 4 Pääkirjoitus 5 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý Kutlu olsun 6 Onnittelut 23. huhtikuuta kansallisen suvereniteetin ja lasten juhlapäivän johdosta 7 Yritystoiminnan Aloittamisesta 9 Esnaflýða Baþlama 11 Sosyal uzlaþtýrma ne demektir? 12 Mitä on sosiaalinen sovittelu? 15 Þeker hoca bir alem hoca 19 Geçmiþten esintiler 21 Þiirler 23 Yemek Tarifleri 24 Öyküler 2 Türk Sözü

2 ÖNSÖZ Deðerli okurlarýmýz, yeni bir yýl, yeni bir yönetim kurulu, ve de dergimizin yeni bir sayýsý ile tekrar karþýnýzdayýz. Derneðimize üye olup, her faaliyete çeþitli sebeplerden dolayý katýlamasa bile, hiç olmaz ise sorumluluklarýný yerine getirip yýllýk üyelik aidatý 20 euroyu zamanýnda ödeyen üyelerimiz sayesinde var olmaya devam ettik. Ayný þekilde bu üyelerimiz, yoðun olan iþ tempolarýndan, ailelerinden vakit ayýrýp, hiç bir karþýlýk beklemeden canla baþla çalýþan gerek yönetim kurulunda görevli, gerekse yönetim kurulu dýþýndan destek veren arkadaþlarýmýz ile çalýþmaya devam edeceðiz. Tabii aynen geçen sayýmýzda olduðu gibi gerek kaliteli yazýlarý, gerekse dergiye reklam vermek þeklinde destek veren kiþilere, ve de kuruluþlara teþekkür ederiz. Bu sayýnýn baþ yazýsýný Türkiye Cumhuriyetinin Finlandiya Büyükelçisi Sayýn Osman Paksüt yazdý. Kendisi görevine aralýk 2004 tarihinde baþladý. Bu vesile ile Sayýn Büyükelçimiz Osman Paksüt ve eþleri sayýn Ferda Paksüt e hoþgeldiniz der, Finlandiya da kalacaklarý sürede her þeyýn en güzel þekilde geliþmesini dileriz. Derneðin kurulduðu yýl olan 1981 yýlýnda Finlandiya da yaþayan Türk vatandaþý sayýsý 100 kiþinin altýnda iken bugün binlerce. Bu sayýlarý binleri bulan arkadaþlar arasýndan hiç bir þüphemiz yok bu iþin devamýný saðlayacak olan genç arkadaþlarýmýz olacak. Zaten var da. Þimdi sizlere sesleniyoruz. Eðer bu iþi devam ettirmek istiyorsanýz, lütfen þimdiden aktif olun. 3 Türk Sözü Belli bir birikimi olan, fedakarlýk yapmaya hazýr, birazda zaman ayýrabilecek arkadaþlarým ortaya çýkýn. Sizlere bu derneðin ihtiyacý var. Bir kez daha candan teþekkürler. Finlandiya Türk derneði gibi 24 yýllýk geçmiþe sahip, amacý sosyal beraberlik kurmaktan baþka hiçbir þey olmayan bir derneði sadece eleþtirmeyip, onun varolmasý için çeþitli þekilde destek veren büyüklerimize, üyelerimize, arkadaþlarýmýza ve de kuruluþlara. Bunlardan da özellikle bana dernek ne veriyor diye bir yaklaþým göstermeden, ben derneðe ne veriyorum diye soranlara, böyle bir özeleþtiri getirenlere. Ýlerleyen yaþlarýna, sürekli yükselen hayat þartlarýna raðmen halen dernek yaþasýn diye çaba gösterenlere. Finlandiya da geçici olarak bulunduðu halde, ben yardým etmek istiyorum diye haber verenlere. Öneri getirin. Ýsterseniz öneriyi eleþtiri þeklinde yapýn. Lakin eleþtirirken lütfen yapýcý olmaya özen gösterin. Sizlere güvenimiz sonsuz. Sizler bu derneðin sesisiniz. Bizim ulaþamadýðýmýz yerlere ulaþýn, bir derneðimizin olduðunu, hiç bir siyasi kuruluþ yada ideoloji ile ilgisi olmadýðýný, yeni insanlara kapýlarýn açýk olduðunu bildirin. Bunu yaptýktan sonrada siz kendinize teþekkür edin. Bugün kendi toplumuma hayýrlý bir iþ yaptým diye. Bu zevkin tadýna varýn. Bu tada bir kez vardýktan sonra, hep varmaya çalýþacaksýnýz. Hepinize en içten saygýlarýmla Yönetim kurulu adýna Baþkan Mine Eray

3 ESIPUHE Hyvät lukijat. Olemme taas edessänne uutena vuotena, uuden hallituksen ja lehtemme uuden numeron kanssa. Monet ovat liittyneet yhdistykseemme ja vaikka eivät eri syistä ole päässet osallistumaan tapahtumiimme, olemme silti jatkaneet olemassaoloamme vähimmäisen velvollisuutensa täyttäneiden, 20 euron jäsenmaksun ajallaan maksaneiden jäsentemme ansiosta. Samoin jatkamme työskentelyä niin hallituksen jäsenten kuin hallituksen ulkopuolisten tahojenkin kanssa, jotka ovat täysin vapaaehtoisesti uhranneet aikaansa huolimatta kiivaasta työtahdistaan tai perheistään. Kiitämme tietysti myös viime numeron tavoin niitä henkilöitä ja tahoja, jotka ovat tukeneet meitä niin laadukkailla kirjoituksillaan kuin mainoksillaankin. Tämän numeron pääkirjoituksen kirjoitti Turkin tasavallan Suomen suurlähettiläs Osman Paksüt. Hän aloitti virassaan joulukuussa Tässä yhteydessä haluamme toivottaa tervetulleiksi arvoisan suurlähettiläämme Osman Paksütin ja hänen arvoisan puolisonsa Ferda Paksütin ja toivomme, että kaikki sujuu parhain päin heidän Suomessa oleskelunsa aikana. Kun yhdistys perustettiin vuonna 1981, Suomessa asuvien Turkin kansalaisten määrä oli alle 100. Nyt se on tuhansia. Emme yhtään epäile, etteikö näiden tuhansien joukossa olisi tätä työtä jatkavia nuoria. Ja onkin. Nyt kutsumme teitä. Jos haluatte, että tämä työ jatkuu, pyydämme olemaan aktiivisia jo nyt. Tulkaa esiin te, joilla on jo kokemusta, jotka olette valmiita uhrautumaan ja antamaan hieman aikaanne. Tämä yhdistys tarvitsee teitä. Kiitän vielä kerran sydämellisesti niitä vanhempia, jäseniä, ystäviä ja tahoja, jotka ovat eri tavoin tukemalla edesauttaneet yhdistyksen olemassaoloa, eivätkä ole vain arvostelleet 24-vuotisen historian omaavaa Suomen turkkilaista yhdistystä, jonka tarkoitus on ainoastaan sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen. Lisäksi erityisesti niitä, jotka arvostelevat itseään kysymällä mitä voivat antaa yhdistykselle, eivätkä lähesty kysymällä mitä yhdistys voi antaa heille. Niitä, jotka lisääntyvästä iästään ja vaikeutuvista elämänehdoista huolimatta uurastavat yhdistyksen olemassaolon puolesta. Niitä, jotka haluavat auttaa, vaikka ovat Suomessa tilapäisesti. Antakaa meille ehdotuksia. Voitte halutessanne arvostella ehdotuksillanne. Mutta pyydämme, että olette rakentavia arvostellessanne. Luotamme teihin erittäin paljon. Te olette tämän yhdistyksen ääni. Ylettykää sinne, minne me emme ylety ja kertokaa että meillä on yhdistys, jolla ei ole mitään tekemistä poliittisten tahojen tai ideologioiden kanssa ja että ovemme ovat avoinna uusille ihmisille. Kiittäkää itseänne tämän tehtyänne, sillä teitte tänä päivänä yhteisöllenne hyvän työn. Ottakaa siitä ilo irti. Kun kerran olette päässeet sen makuun, haluatte tehdä sen aina uudestaan. Kunnioittaen, Hallituksen puolesta puheenjohtaja Mine Eray 4 Türk Sözü

4 85 yýl önce 23 Nisan 1920 de Ankara da Türkiye Büyük Millet Meclisi açýlmýþtý. Bu Meclis, Gazi Mustafa Kemal in önderliðinde Kurtuluþ Savaþýmýzý gerçekleþtirerek 1923 de Türkiye Cumhuriyetini ilan etmiþtir. 23 Nisan sadece Türk tarihinde deðil dünya tarihinde de önemli bir gündür. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, baðýmsýz bir devlet kuran, kendisi de baðýmsýz olarak kurulan ve mevcudiyetini hiçbir yabancý gücün veya egemen kiþi veya grubun gücüne veya iznine borçlu olmayan, kaynaðýný sadece halktan alan bir Parlamentodur. Dahasý, o günün uluslararasý toplumu olan Düveli Muazzam nýn yani büyük devletlerin Türk Milletinin meþru temsilcisi ve yöneticisi olarak tanýdýðý Osmanlý Devletine ve Padiþaha karþý çýkarak kurulmuþtur. Bu tür bir Parlamentonun dünya tarihinde pek fazla benzeri yoktur. Atatürk bu mutlu günü Çocuk Bayramý olarak kabul etmekle hem çocuklarýmýzýn geleceðimizin güvencesi olduðunu hem de her çocuðun ileride büyük iþler baþarabilecek bir potansiyel taþýdýðýný vurgulamak istemiþtir. Ayný zamanda, demokrasinin temeli olan Parlamentonun kuruluþ gününün Çocuk Bayramý yapýlmasýnda, Ulu önderin gelecek nesillerin demokrasi sevdalýsý olarak yetiþmesini istemiþ olmasý da kuþkusuz etken olmuþtur. Finlandiya daki deðerli vatandaþlarýmýzýn bu mutlu günün anlamýný çocuklarýmýza da anlatmasý dileðimizdir. 5 Türk Sözü 23 NÝSAN MÝLLÝ EGEMENLÝK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN Türkiye Cumhuriyeti nin temelinde demokrasi ve halka duyulan güven vardýr. Çocuklarýmýz bu gerçeði bilerek yetiþmelidirler ki Devletimize ileride içtenlikle sahip çýksýnlar, daha önceki nesillerin her alanda yaptýklarýný geliþtirip ülkemizi yüceltsinler, hata ve eksiklikleri de giderebilsinler. Halkýmýz Avrupalý ve çaðdaþ topluluklarýn yararlandýðý bütün hak ve özgürlükleri haketmiþtir. Bu anlayýþla, Finlandiya ya ne zaman ve hangi yolla gelmiþ olursa olsun bütün vatandaþlarýmýzý kucaklamak ve imkanlarýmýz ölçüsünde hizmet vermek amacýnda olan Büyükelçiliðimizin kapýsýnýn siz deðerli vatandaþlarýmýza her zaman açýk olduðunu tekrar hatýrlatmak isterim. Özellikle çocuklarýmýzýn geleceði bakýmýndan, bir yandan Finlandiya da kendilerine güzel bir gelecek hazýrlamak bir yandan da Türk kültür ve deðerlerini unutmamalarýný saðlamak ana-babalarýn olduðu kadar Devletimizin de vazifesidir. Bu þekilde yetiþecek çocuklarýmýzýn hem ileride yaþamlarýný kazanacaklarý Finlandiya ya, anavatanlarý Türkiye ye ve birlikte ait olduðumuz Avrupa ya yeni deðerler katacak vatandaþlar olacaklarýna kesinlikle inanmaktayým. 23 Nisan tüm çocuklarýmýz, anababalar ve vatandaþlarýmýza kutlu olsun. Osman Paksüt T.C. Helsinki Büyükelçisi

5 ONNITTELUT 23. HUHTIKUUTA KANSALLISEN SUVERENITEETIN JA LASTEN JUHLAPÄIVÄN JOHDOSTA sitten 23. huhtikuuta Ankarassa perustettiin Turkin 85vuotta eduskunta. Tämä eduskunta kävi Gazi Mustafa Kemalin johdolla pelastussodan ja julisti Turkin Tasavallan syntyneeksi. Huhtikuun 23. päivä ei ole tärkeä vain Turkin historiassa, vaan myös maailman historiassa, sillä Turkin eduskunta on itsenäisen valtion perustanut ja itsenäisesti perustettu eduskunta, joka ei ole olemassa minkään vieraan voiman tai hallitsevan henkilön tai ryhmän ansiosta, vaan se nojautuu ainoastaan kansaan. Lisäksi se perustettiin vastustaen Osmanli valtiota ja sulttaania, joita sen ajan kansainvälinen yhteisö eli suuret valtiot pitivät Turkin kansan laillisena edustajana ja hallitsijana. Maailman historiassa ei ole monta vastaavaa eduskuntaa. Hyväksymällä tämän onnellisen päivän lasten juhlapäiväksi Atatürk halusi korostaa, että lapsemme ovat tulevaisuutemme tae ja jokaisella lapsella on mahdollisuus tehdä suuria asioita menestyksekkäästi. Samalla siihen, että demokratian kulmakivenä olevasta eduskunnan perustamispäivästä päätettiin tehdä lasten juhlapäivä, vaikutti epäilemättä sekin seikka, että suurjohtaja halusi tulevien sukupolvien kasvavan demokratiaa rakastaviksi ihmisiksi. Toivomme, että Suomessa asuvat kansalaisemme kertoisivat tämän onnellisen päivän merkityksen myös lapsillemme. Turkin Tasavallan perustana on luottamus demokratiaan ja kansaan. Lastemme on kasvettava tietoisina tästä tosiasiasta, jotta tulevaisuudessa he sydämestään omisivat valtiomme, kehittäisivät edelleen aikaisempien sukupolvien saavutuksia kaikilla aloilla ja täten pitäisivät maamme kunniaa ja arvokkuutta aina korkealla, sekä voisivat korjata virheitä ja puutteita. Kansamme on ansainnut eurooppalaisten ja nykyaikaisten yhteiskuntien nauttimat kaikki oikeudet ja vapaudet. Haluaisin muistuttaa vielä kerran, että suurlähetystömme ovi on aina avoinna teille arvoisille kansalaisillemme, milloin ja kuinka te olette tulleetkin Suomeen. Suurlähetystömme pyrkii syleilemään kaikkia kansalaisiamme ja palvelemaan heitä mahdollisuuksiemme puitteissa. Erityisesti lastemme tulevaisuuden kannalta toisaalta heille Suomessa hyvän tulevaisuuden valmistaminen, toisaalta lastemme keskuudessa turkkilaisen kulttuurin ja turkkilaisten arvojen ylläpitäminen ovat yhtä lailla valtiommekin velvollisuus kuin vanhempienkin. Uskon ehdottomasti tällä tavalla kasvavien lastemme lisäävän uusia arvoja Suomeen, jossa he tulevaisuudessa saavat elantonsa, kotimaahansa Turkkiin ja Eurooppaan, johon kuulumme yhdessä. Onnittelen kaikkia lapsiamme, vanhempia ja kansalaisiamme 23. huhtikuun johdosta. Osman Paksüt Turkin Tasavallan suurlähettiläs 6 Türk Sözü

6 YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMISESTA Jossakin elämänvaiheessa herää useimmalle ajatus ryhtyä yrittäjäksi ja saada olla oma herransa. (Loput ymmärtävät, että herroja saavatkin olla yrittäjän asiakkaat, eivät yrittäjät.) Esittelen seuraavassa yritysmuodon valinnassa huomioitavia seikkoja. Lähtökohta Kaikkien taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden (siis myös yhden hengen yritysten) pitää ennen toiminnan aloittamista ilmoittautua Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen yhdessä ylläpitämiin rekistereihin käyttäen tarkoitusta varten mm. kaupparekisteristä (osoite: Arkadiankatu 6, Helsinki) saatavia lomakkeita. Tällöin yritys saa tunnuksen (ns. y-tunnus) ja yritys merkitään kaupparekisteriin sekä työnantaja- ennakonperintäja arvonlisäverorekistereihin. Yrittäjän ura alkaa virallisesti kun yritys on rekisteröity. Kaupparekisteri tarkastaa mm. että uuden yrityksen nimi poikkeaa riittävästi jo rekisteröidyistä nimistä eikä ole sekoitettavissa toisen rekisteröimään tavaramerkkiin. Samannimisiä yrityksiä ei siis voi olla. Suomessa on kirjanpitopakko mutta ei pakkoa käyttää ulkopuolista tilitoimistoa. Käytännössä hyvä tilitoimisto on yrittäjän paras ystävä. Ainoa syy olla käyttämättä tilitoimistoa on, että on itse perustanut sellaisen. Muiden kuin toiminimenä toimivien on käytettävä tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tehtävä on tarkastaa yhtiön johdon toimintaa yhtiön osakkaiden puolesta ja antaa sitten raporttinsa osakkaille (esim. yhtiökokouksessa). Tilintarkastaja on vastuussasiitä, että tarkastus on suoritettu riittävän tarkasti ja että mahdollisista lainvastaisesta menettelystä on ilmoitettu raportissa tai muulla oikeaksi katsotulla tavalla. Tilintarkastaja toimii itsenäisesti eikä anna tietoa verottajalle. Yritysmuotoja Toiminimellä tarkoitetaan yritystä, joka toimii yhden henkilön vastuulla. Henkilö vastaa yrityksen vastuista täysimääräisesti eli kaikella omaisuudellaan Kirjanpito on yleensä yksinkertaisempaa kuin muissa yritysmuodoissa. Työntekijöistä aiheutuvat velvoitteet ovat pääsääntöisesti samat kuin muissa yritysmuodoissa. ja mikäli se ei riitä, hän jää velkaa kunnes saa kaiken maksetuksi. Toiminimi voi halutessaan palkata työvoimaa tai valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yrityksen nimissä. Toiminimen tulos verotetaan progressiivisen tuloveroasteikon mukaan (samantapaisesti kuin esim. palkansaajaa verotetaan) ja verojen jälkeen jäävä määrä kuuluu verovapaana toiminimen omistajalle. Kirjanpito on yleensä yksinkertaisempaa kuin muissa yritysmuodoissa. Työntekijöistä aiheutuvat velvoitteet ovat pääsääntöisesti samat kuin muissa yritysmuodoissa. Avoin yhtiö on kahden tai useamman henkilön yhteenliittymä, jossa kaikki osakkaat vastaavat yhtiön veloista ja vastuista täysimääräisesti kuten toiminimen omistaja. Näinollen yksi vastaa kaikkien puolesta ja kaikki yhden puolesta suhteessa yhtiön ulkopuolisiin. Keskenään he tietysti vastaavat toisilleen omista teoistaan. Osakkaiden tulee laatia yhtiösopimus. 7 Türk Sözü

7 Kommandiittiyhtiössä on vastuunalaisia yhtiömiehiä (vastuu kuinavoimessa yhtiössä) ja vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka sijoittaa pääomaa mutta ei vastaa yhtiön veloista muulla tavalla. Tällaisella äänettömällä yhtiömiehellä ei ole valtaa päättää yhtiön asioista ja hän saa vain ennalta sovitun koron sijoitukselleen. Yhtiöstä saatavan voiton jakavat keskenään vastuunalaiset yhtiömiehet. Muutoin yhtiö on samankaltainen kuin avoin yhtiö. Osakeyhtiö edellyttää, että osakkaat sijoittavat yhteensä vähintään euron pääoman yhtiöön. Osakkaat eivät sitten vastaa yhtiön veloista (elleivät jostain syystä ole itse velvoittautuneet vastuuseen). Yhtiöllä pitää olla vähintäin yhden hengen hallitus ja mahdollisesti toimitusjohtaja.perustajan ja vähintään yhden hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tulee olla EU:n alueella vakituisesti asuva henkilö. Näinollen omistajan tai hallituksen jäsenenä voi olla myös sellainen, joka ei asu Suomessa tai muualla EU:n alueella. Osakeyhtiön hallituksen kokouksista ja yhtiökokouksista tulee pitää pöytäkirjaa. Osakeyhtiön tulosta verotetaan kiinteän veroprosentin mukaan (tällä hetkellä 25 %). Yhtiöstä osakkaille jaettavat tulot ovat veronalaista tuloa osakkaille, joskin veron määrä riippuu monista tekijöistä. joiden selittämiseen ei tämä sivu riitä. Osakas saa pääsääntöisesti kuitenkin osan yrityksen jakamasta voitosta verottomana. Muut yritysmuodot Toimintaa voidaan harjoittaa lisäksi mm. ulkomaisen yrityksen sivuliikkeenä ja yllämainittujen muotojen sekoituksena. Ne tulevat kyseeseen vain erityistapauksissa eikä niitä ole syytä käsitellä tässä yhteydessä. Ravil Asis asianajaja *** DEÐERLÝ ÜYELERÝMÝZ, DERNEÐÝMÝZÝ YAÞATABÝLMEK, DAHA ETKÝN VE ÇALIÞIR HALE GETÝRMEK ÝÇÝN LÜTFEN 20 EURO YILLIK ÜYELÝK AÝDAT ÜCRETÝNÝ DERNEÐÝMÝZÝN BANKA HESABINA YATIRINIZ. *** SÝZLERE DAHA ÇABUK ULAÞMAK, SÝZLERÝ GELÝÞMELERDEN DAHA ÝYÝ HABERDAR ETMEK ÝSTÝYORUZ. BÝZE BU KONUDA YARDIMCI OLUN VE ELEKTRONÝK POSTA ADRESLERÝNÝZÝ ADRESINE BÝLDÝRÝN VE ÝKAMETÐAH ADRESÝ DEÐÝÞÝKLÝKLERÝRÝNDEN BÝZÝ ZAMANINDA HABERDAR EDÝN. 8 Türk Sözü

8 ESNAFLIÐA BAÞLAMAK BBirçok insanda hayatýnýn bir aþamasýnda esnaf olma düþüncesi ve kendi kendine yetinme duygusu doðuyor. (Diðerler, esnaflarýn müþterilerinin daha fazla kendi kendine yetinme imkânýna sahip olduklarýný anlýyorlar.) Aþaðýda ticaret çeþitlerini seçerken dikkate alýnacak konularý sunuyorum. Baþlangýç noktasý Ekonomik kazanç saðlayan tüm oluþumlarýn (tek kiþilik ticaretlerin bile) çalýþmaya baþlamadan önce Ticaret Tescil Dairesi (Patentti- ja rekisterihallitus) ve Vergi (Verohallitus) dairelerine bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre, örneðin Ticaret Tescil Dairesinden (kaupparekisteri Adres: Arkadiankatu 6, Helsinki) alýnan form kullanýlabilinir. Böylece bir ticaret kayýt numarasý (y-tunnus) alýmýþ olup Ticari Tescil dairesine (kaupparekister) ve iþ veren, peþin vergi ve katma deðer vergisi kayýtlarýna ( työnantaja- ennakonperintä- ve arvonlisäverorekisteri) kayýt olunur. Resmi olarak ticaret bu kayýtlar tamamlandýktan sonra baþlar. Ticari Tescil Dairesi (Kaupparekisteri), örneðin yeni ticaretin isminin, kayýtlarda varolan isimlerden yeteri kadar farklý olduðunu ve bir baþkasýnýn tescil ettiði mala karýþma ihtimalý olmadýðýný kontrol eder. Böylece ayný isim de ticaret yapýlmaz. Finlandiya da muhasebe tutma zorunluluðu vardýr, ama dýþardan bir muhasebeciyle anlaþma zorunluluðu yoktur. Pratikte iyi bir muhasebeci, esnafýn en iyi arkadaþýdýr. Muhasebeciyi kullanmamak için tek sebep kendisinin bir muhasebeci bürosu kurmuþ olmasýdýr. Firma (toiminimi) olmayanlarýn hesap denetliyicisi kullanmalarý gerekmektedir. hesap denetliyicisi, þirket hissedarlarý yerine þirket yönetiminin çalýþmasýný kontrol edip raporunu hissedarlara sunar (örneðin yönetim kurulu toplantýsýnda). hesap denetliyicisi, kontrolün yeteri kadar dikkatli yapýlmasýndan ve yasadýþý iþler hakkýnda raporda yada baþka þekilde haber verilmesinden sorumludur. hesap denetliyicisi baðýmsýz çalýþýp vergi dairesine bilgi vermez. Þirket çeþitleri Toiminimi tek kiþinin sorumluluðu altýnda olan bir þirkettir. Bu kiþi, þirketin tüm sorumluluklarýndan tamamen, yani bütün mal varlýðýyla sorumludur. Bu bütün mal varlýðý da yetmezse herþeyi ödeyene kadar borçlu çýkar. Toiminimi istediði zaman iþçi alabilir veya toiminimi adý altýnda çalýþmak üzere baþka kiþiler tutabilir. Kiþisel firmalarda vergilendirme gelirin büyüklük veya küçüklük derecelerine göredir. (örneðin maaþlý çalýþanýn vergi ödediði gibi) ve vergi sonrasý kalan miktar firma sahibine vergisiz kalýr. Diðer þirket çeþitlerine göre muhasebe tutmak daha basitir. Ýþçilere karþý olan sorumluluklar genellikle diðer þirket çeþitlerine göre aynýdýr. Adi komandit sirket (Avoin yhtiö) iki yada daha fazla kiþiden oluþan, ortaklarýn hepsinin þirketin borçlarýndan ve sorumluluklarýndan toiminimi sahibi gibi sorumlu olduðu oluþumdur. Böylece bir kiþi herkes yerine ve herkes bir kiþi yerine þirket dýþýndakilere sorumlu olur. Ortak olarak da birbirlerine sorumlu olurlar. Ortaklarýn bir þirket anlaþmasý (yhtiösopimus) yapmalarý gerekmektedir. Komandit þirket (Kommandiittiyhtiö) de sorumluk sahibi olan kiþiler vardýr (sorumluluk avoin yhtiö deki 9Türk Sözü

9 gibi) ve en az bir, kapital yatýran ama þirketin borçlarýndan sorumlu olmayan söz hakký olmayan kiþi vardýr. Söz hakký olan þirketin karar vermesinde bir yetkisi yoktur ve o, sadece yatýrýmýna karþýlýk daha önceden anlaþtýðý faizi kazanabilir. Þirketten gelen kârý sorumlu kiþiler paylaþýr. Bu þekilde kurulan þirketler baþka özelliklere göre þirket avoin yhtiö ye benzer. Anonim þirket (Osakeyhtiö) þirkete hissedarlarýn toplam olarak en az euroluk kapital yatýrmalarýný þart koþmaktadýr. Hissedarlar böylece þirketin borçlarýndan sorumlu deðillerdir. (bir sebepten dolayý kendileri bunu istememiþler ise). Þirketin en az bir kiþilik yönetim kurulu ve mümkünse genel müdürü olmasý gerekmektedir. Kurucunun ve en az bir tane yönetim kurulu üyesinin ve genel müdürünün AB bölgesinde sürekli ikamet etmesi gerekmektedir. Böylece sahibi yada yönetim kurulu üyesi Finlandiya da yada AB bölgesinde yaþamayan bir kiþi de olabilir. Anonim þirketin yönetim kurulu toplantýlarýnda ve þirket toplantýlarýnda tutanak tutmak gerekmektedir. Anonim þirketin kazancindan sabit vergi yüzdesi kesilmektedir (þu anda % 25). Þirketten hissedarlara paylaþýlan kazanç vergiye tabi tutulmaktadýr; ama verginin miktari birçok þeye baðlý olduðu için bu yazýda onu ele almak yer açýsýndan mümkün deüildir. Genel olarak yine de hissedar, þirketin daðýttýðý kazancýn bir bölümünü vergisiz almaktadýr. Diðer þirket çeþitleri Bunlardan baþka þirket, örneðin yabancý þirketin bayisi olarak yada yukarýda belirtilen çeþitlerin karýþýmý olarak yapýlabilir. Onlar sadece özel durumlarda yapýlabildiði için bu yazýda ele almanýn anlamý yoktur. Ravil Asis Avukat SÝZÝN BÜRONUZ Büronuz; hukuki, ticari,mali, bürokratik yazýþmalarýnýzda, iþ takiplerinde ve her türlü sorunlarýnýzda yanýnýzdadýr. Hizmetlerimizden bazýlarý ve ücretleri Türkiyede boþanma davalarý (max.2 ay içinde neticelendirilir. 890 Tercüme hizmetlerimiz sayfasý 54 dan baþlamakta ve konusuna göre deðiþmektedir. Her türlü konuda bklemeden vekaletname hazýrlanýr. 46 Finlandiya da firma kurluþ iþlemleri ( T:mi, Ky, Oy ) Firma alým satým sözleþmeleri Tercüme ve Danýþmanlýk Bürosu Adres: Puistokatu 3b D 76, Helsinki Giriþ:Raatimiehenkatu 1 D Tel: / Fax: Çalýþma saatleri : P.tesi- Cuma 09:00-13:00 10 Türk Sözü

10 SOSYAL UZLAÞTIRMA NEDÝR? S OSYAL UZLATIRMA NEDÝR? Uzlaþtýrmaya iliþkin Temel Bilgiler. Uzlaþtýrmada yapýcý konuþmayla özel anlaþmazlýk konularýnýn ya da hukuki suç ve anlaþmazlýk konularýnýn taraflar arasýnda açýklýða kavuþturulmasý amaçlanýr. Uzlaþtýrmaya konunun taraflarý ile iki gönüllü eðitimli ve yansýz uzlaþtýrýcý katýlýr. 18 yaþýn altýndakilerin velileri uzlaþtýrmada bulunur. Uzlaþtýrma neye yarar Sosyal uzlaþtýrmanýn amacý çeliþkili durumlarý iþ iþten geçmeden ve onlarla ilgili suç duyurusu yapýlmadan uzlaþtýrmaya almaktýr. Taraflarýn birbirleri ile görüþme, olan bitenden ileri gelen maddi ve manevi zararlarý ele alma ve kendi çabalarý ile maddi ve manevi zararlarýn hafifletilmesi için önlemler konusunda anlaþma olanaðý vardýr. Uzlaþtýrma taraflarýn çeliþki yada suçun nedenlerini ve farklý taraflarýn uðradýklarý zararlarý anlamalarýna yardým eder. Amaç iki tarafý da memnun edecek bir çözüm ile hareket planýdýr.her bir taraf yaptýklarýnýn sorumluluðunu üzerine alýr, zarara uðrayan yada kurban tazminat yada olup biteni giderici bir hak eder. Özel anlaþmazlýklarda anlaþma yoluyla anlaþmazlýklarýn sürmesinin ve geliþmesinin engellenmesi amaçlanýr.sosyal uzlaþtýrmada farklý kültürlerden olan taraflarýn çeliþkileri, anlaþmazlýklar günlük yaþamý rahatsýz eden çatýþmalar durumuna gelmeden önce açýklýða kavuþturulur. Ýþin mahkemelik olmasý da böylece engellenebilir. Karþýlýklý konuþma yoluyla deðiþik düþünme biçimleri ve hareket daha iyi anlaþýlabilir. Konuþmanýn amacý taraflarýn hiç olmazsa biraz daha iyi birbirlerini ve olup biteni anlayabilmeleridir. Uzlaþtýrma sonucu taraflar bundan sonrada korku, öç alma yada kin duygusu olmaksýzýn birbirleri ile karþýlaþabilirler. Konu ne Zaman Uzlaþtýrýlabilir. Uzlaþtýrma için konunun açýkça belirlenebilen taraflarý olmasý ve taraflarýn da ele alýnan konuya etki edebilme olanaklarý olmalýdýr. Sosyal uzlaþtýrmada çeliþkiye taraf olan suç duyurusu olmadan konunun uzlaþtýrmada ele alýnmasý giriþiminde bulunabilir. Uzlaþtýrma konunun taraflarý buna gönüllü olduklarýnda gerçekleþir. Ceza konularýnda uzlaþtýrma giriþiminde polis, savcý, yada uzlaþmaya taraf olanlar bulunabilir. Uzlaþtýrmada baþlýca zarar verici eylemler, darp mala yönelik suçlar ve evin dokunulmazlýðýnýn bozulmasý (haneye tecavüz) ele alýnýr. Daha Fazla Bilgi Nereden Elde Edilebilir. Sosyal uzlaþtýrma özellikle Vantaa ve Helsinki uzlaþtýrma bürolarýnda geliþtirilmiþtir. Uzlaþtýrma hizmetleri Finlandiya da 145 yerel yönetimde verilir. Tertu Mehtonen Vantaa þehri uzlaþtýrma ofisi Müdürü Vantaa daki uzlaþtýrma çalýþmasýyla ilgili daha fazla bilgi için; tel: , , yada e-postayla veya Vantaa da gönüllü uzlaþtýrýcý Murat Büyükay dan (tel ) 11 Türk Sözü

11 MITÄ ON SOSIAALINEN SOVITTELU? Perustietoa sovittelutoiminnasta. Sovittelussa pyritään rakentavan keskustelun avulla selvittämään henkilökohtaisia riita- asioita sekä juridisia rikos- ja riita-asioita asianosaisten välillä. Sovitteluun osallistuvat asian osapuolet sekä kaksi vapaaehtoista, koulutettua ja puolueetonta sovittelijaa. Alle 18vuotiaiden huoltajat ovat mukana sovittelussa. Miksi asioita sovitellaan? Sosiaalisessa sovittelussa tavoitteena on saada ristiriitatilanteet sovitteluun jo ennen kuin ne kärjistyvät ja niistä tehdään rikosilmoitus. Osapuolilla on mahdollisuus kohdata toisensa, käsitellä tapahtuneesta aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden lievittämiseksi. Sovittelun periaatteet, joita ovat vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja puolueettomuus, luovat edellytyksiä eri näkökulmien yhteensovittamiselle ja sopimukseen pääsemiselle. Sovittelu auttaa osapuolia ymmärtämään ristiriidan tai rikoksen syitä ja eri osapuolten kärsimiä vahinkoja. Tavoitteena on saada aikaan molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu ja toimintasuunnitelma. Kukin osapuoli ottaa vastuun teostaan ja vahingonkärsijä tai uhri saa korvauksen tai hyvityksen tapahtuneesta. Henkilökohtaisissa riidoissa pyritään sopimuksen avulla katkaisemaan riidan jatkuminen ja kehittyminen. Sosiaalisessa sovittelussa eri kulttuureista olevien osapuolten ristiriitoja päästään selvittämään ennen kuin riidat kärjistyvät arkielämää häiritseviksi konflikteiksi. Myös rikosoikeusprosesseja voidaan näin ehkäistä. Keskustelun avulla voidaan paremmin ymmärtää erilaisia ajattelutapoja ja toimintaa. Keskustelun tavoitteena on, että osapuolet kykenevät edes hieman paremmin ymmärtämään toisiaan ja tapahtunutta. Sovinnon seurauksena osapuolet voivat kohdata toisensa jatkossa ilman pelkoja, kostoa tai kaunaa. Milloin asiaa voidaan sovitella? Sovitteluun pääsy edellyttää, että asiassa on selvästi määriteltävät osapuolet ja osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa käsiteltävään asiaan. Sosiaalisessa sovittelussa ristiriidan osapuoli voi tehdä aloitteen asian käsittelemiseksi sovittelussa ilman rikosilmoitusta. Sovitteluun toteutuu, kun asian osapuolet suostuvat siihen vapaaehtoisesti. Rikosasioissa aloitteen sovitteluun voi tehdä poliisi, syyttäjä, muu viranomainen tai asianosainen. Sovitteluun ohjautuu pääasiassa vahingontekoja, pahoinpitelyjä, omaisuusrikoksia ja kotirauhan häirintää. Mistä lisätietoja? Sosiaalista sovittelua on kehitetty erityisesti Vantaan ja Helsingin sovittelutoimistoissa. Sovittelupalveluja on saatavilla Suomessa 145 kunnassa. Tertu Mehtonen Vantan Kaupungin Sovittelu Tomiston Johtaja Lisätietoja Vantaan sovittelutoiminnasta, puh: , , tai sähköpostilla tai Murat Büyükay Türk Sözü

12 TANER NURGÜN Her türlü buzdolabý, derindondurucu, çamaþýr makinalarýnýzýn arýzalarýnda teknik servisimiz, sevgili vatandaþlarýmýzýn hizmetindedir. Tel : JÄRVENPÄÄN MÝLANO Yedi yýldýr profosyonel hizmet anlayýþý, ve ürünlerindeki kalitesiyle, Järvenpää ve çevre halkýnýn güvenini kazanmakla onur duyuyor. == MILANO == T:mi Halil YILDIZ Helsingintie Järvenpää Tel : Uydu antenleriniz en geliþmiþ tekniklerle itinalý þekilde montaj yapýlýr. Hakan Döner Tel: Türk Sözü

13 14 Türk Sözü

14 ÞEKER HOCA BÝR ALEM HOCA O,Malatya nýn ünlü Þeker Camii nin 29 yýllýk Þeker Hoca lakaplý imamý Celal Tilgen. Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler mezunu. Yaþýný sorduðunuzda, 52 modelim diyor. Onunla görüþüp dönerken anlattýðý bazý hikáyelere hálá gülüyorduk. - Sizin cemaatiniz camiden taþýyormuþ. Nedir bu iþin esbabý mucibesi? - Zebanilerden, cehennemde kaynayan kazanlardan, cehennem ateþinde yananlardan bahsetmem. Cami korkutma deðil, sevdirme yeridir. Adam camiye zaten dert, ýstýrap içinde geliyor. Bir de cehennemden mi bahsedeceðiz? - Camide promosyon uygulamanýz varmýþ. - Gelenleri caminin monoton havasýndan kurtarmak lazým. Camiye gelen çocuklara camiyi sevdirmek gerekir. Onlara sorular soruyorum, bilseler de bilmeseler de þehirlerarasý bilet, çeyrek, cumhuriyet altýný veriyorum. - Cemaatiniz sadece erkekler mi? Kadýnlar yok mu? - Kadýnlar özellikle teravih namazýna gelirler. Seda Sayan ýn programýna börekli çörekli gidersiniz, buraya eliniz boþ gelirsiniz diye takýlýrým. Kadýnlarý camiden uzaklaþtýrmak için bir dolu safsata uydurmuþuz. Niye kadýnlar cuma ya gelmesin, cenazede saf tutmasýnlar. Hacda herkes namazý karýþýk kýlýyor. Niyetin bozuk olduktan sonra Kábe de de niyetin bozuktur. AYAKKABILARIN KASKOSU VAR - Camilerde niye sürekli ayakkabýlar çalýnýr? - Bizde ayakkabýlar kaskoludur. Ayakkabýsý çalýnana ayakkabý alýyorum. - Hep böyle grand tuvalet mi giyinirsiniz? - Ýslam dini cüppe, sarýk, takke ve tespihten ibaret deðildir. Peygamberimiz sýcak iklimde yaþadýðý için entari giyinmiþti. Kutuplarda yaþasa öyle mi giyinecekti? Hayatta olsaydý, en þýk kýyafetleri giyer, en lüks ciplere binerdi. Zaten zamanýnda en iyi deveye binermiþ. - Türkiye de gereðinden fazla cami yok mu sizce? - Memlekette cami enflasyonu var, yurt yapalým deyince sen ne biçim hocasýn, camiye karþýsýn diyorlar. Sadece cami yapmakla iyi Müslüman olunmaz. Ýlimde ne kadar ilerlemiþsek, ne kadar ormanýmýz varsa, o kadar iyi insan, o kadar iyi Müslümanýz. AL SANA GÖBEK VER BANA BEBEK - Hurafeler ve batýl inançlara niçin bu kadar itibar ediliyor? - Þiddetle karþýyým. Gidiyorlar türbelere çaputlar baðlýyorlar, Al sana göbek, ver bana bebek bunlarla uðraþýyorlar. Malatya da Keþaf Baba Türbesi var. Bir baktým kadýnlar türbenin etrafýnda neredeyse içki kokteyli yapýyorlar. Yakýný içki içen elinde viski, þarap, raký ne varsa mezara getirmiþ. Þimdi bu adam kalksa bunlarý kovalasa hakký deðil mi? Bunlar dini takvim yapraklarýnda, cami duvar diplerinde öðrendikleri için oluyor. - Allah bilir sizin internet siteniz de vardýr. - Cemaate ye girin sorular sorun dedim. Cemaat araþtýrmýþ, Hocam bulamadýk dediler. Fazla w yazmýþ Akbank la karýþtýrmýþsýnýzdýr o zaman dedim. Sitem yok, espri yapmýþtým. Ama hazýrlýklarý yapýlýyor, yakýnda olacak. - Cuma namazýnýn farzýný kýldýrýp cemaati gönderdiðiniz oluyormuþ, niye? - En önemli ibadet çalýþmaktýr. Bu memleketin 330 milyar dolar borcu var. Namazýn farzýný kýldýktan sonra, hadi þimdi gidin çalýþýn memleket düzlüðe çýksýn diyorum. Haccýn farzý da bir kezdir. Memlekette çöpten ekmek toplayan insanlar 15 Türk Sözü

TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr.

TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. Yönetim Kur urulu ulu Baþkan Baþkan Yrd. Sekreter Muhasebe Üyeler Yedek Üyeler : Mine Eray : Engin Uludamar : Sami Yýldýrým : Murtaza Muhammedi

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı