YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý sa vu nu la maz 12 Eylül de bütün sorumlular yargýlansýn 12 EYLÜL DRBESYLE HESPLÞMK ÇN SDECE K GENERL YRGILMK YETMEZ. DÐER SORUMLULRDN D HESP SORULMLI. u k si yon der gi si ne ko nu þan CHP li li To puz, Þap ka Ka nu - nu na kar þý çý kan la ra o ran tý sýz ce za uy gu lan dý ðý ný be lir te rek, Þap ka is ya nýn da Ri ze de 18 ki þi a sýl dý. Han gi hak la a lý yor - sun ca ný ný? s tik lâl mah ke me - le ri ve Yas sý a da da ki i dam ce - za la rý, in san lýk a dý na sa vu nu - la cak þey ler de ðil de di. n8 de li To puz TÜRKYE 12 EYLÜL DRBESYLE YÜZLEÞMEL u Çað daþ Hu kuk çu lar Der ne ði s tan bul Þu be si nin dü zen le di ði top lan tý da, "Tür ki ye 12 Ey lül dar be siy le yüz leþ me li dir" de nil di ve dar be nin tüm so rum lu la rý nýn yar gý lan ma sý ge rek ti ði vur gu - lan dý. vu kat la rýn ha zýr la dý ðý suç du yu ru sun da, "dar be nin so - rum lu la rý nýn sa de ce yar gý la na cak i ki ge ne ral ol ma dý ðý" i fa de e - di le rek, di ðer so rum lu la rýn da yar gý ö nü ne çý ka rýl ma sý is te ndi. FGNSTN KTLMI Kor kunç ve deh þet ve ri ci u BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, bir me ri kan as ke ri nin f ga nis - tan da 16 si vi li öl dür me si nin tra jik ve yü rek par ça la yý cý ol du ðu nu söy ler ken, n gil te re Baþ ba ka ný Da - vid Ca me ron da ay ný o la yý ke sin - lik le kor kunç ve deh þet ve ri ci söz le riy le de ðer len dir di.n7 de MISIR RBULUCU OLDU Gazze de ateþkes ilâný u s ra il ve s lâ mî Ci had, Mý sýr a ra - bu lu cu lu ðun da Gaz ze de a teþ ke se va rýl dý ðý ný te yid et ti. s ra il in pa sif sa vun ma dan so rum lu Ba ka ný Ma - tan Vil na i, dev let rad yo su na yap tý ðý a çýk la ma da, bir a teþ kes an laþ ma sý - na va rýl dý ðý ný ve sa ha da ne o lup bit - ti ði ni iz le dik le ri ni söy le di. n7 de SIKIYÖNETM KOMUTNLRI, BKNLR... u Diðer sorumlular arasýnda, darbeye karar veren ve uygulayan üst düzey komuta kadrosu; darbeye katýlan ve gerçekleþtiren sýkýyönetim komutanlarý; darbecilerin verdiði görevi kabul eden Bakanlar Kurulu üyeleri; Danýþma Meclisi üyeleri; mahallî sorgu-iþkence merkezleri ile mahallî cezaevlerinin asker ve sivil yöneticileri de yer alýyor. nha be ri say fa 9 da PROTESTOCULR POLS ZN VERMED Dâ vâ nýn za ma na þý mýn dan dü þü rül me si ne tep ki gös te ren ve n ka ra d - li ye si ö nün de yü rü yüþ yap mak is te yen gru ba po lis, bi ber ga zý ve taz yik li suy la mü da ha le et ti. FO TOÐ RF LR: Si vas dâ vâ sý düþ tü u Si vas ta, 2 Tem muz 1993 te Ma dý mak O te linin ya kýl ma sý na i liþ kin dâ vâ nýn, 2 sa nýk yö nün - den öl me le ri, 5 sa nýk yö nün den i se za mana þý mý sebebiy le dü þü rül me si ne ka rar ve ril di.n8 de MLLÎ EÐTM BKNI ÖMER DNÇER: Türkiye de okullarda din dersi okutulmuyor u Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Tür ki ye de o - kul lar da o ku tu lan din der si i çin, s lýn da o din der si de ðil. Ya ni þu an da Tür ki ye de biz bir bi ri mi zi al da tý yo ruz. Ben din dersi denildiðinde, meselâ slâmýn, Hýristiyanlýðýn, Musevîliðin öðretilmesini veya herkesin kendi dini neyse onu kast ediyorum. Bizde öyle bir din dersi yok dedi. n8 de TUÐGENERL SLM CÜNEYT KVUNCU EMEKL OLDU Uludere emekli ettirdi u U lu de re de He ron lar dan ge len is tih ba ra tý de ðer len di ren Ge nel - kur may Ko mu ta Kon trol Da i resinin Baþ ka ný Tuð ge ne ral Sa lim Cü - neyt Ka vun cu e mek li ye ay rýl dý. Ka vun cu nun ba þýn da bu lun du ðu bi rim, in san sýz ha va a ra cý He ron la rýn top la dý ðý is tih ba ra tý de ðer - len di ri yor du ve 34 ki þi nin öl dü ðü U lu de re o la yýn da ki He ron gö rün - tü le ri de bu da i re baþ kan lý ðýn ca iz len miþ ti. n8 de Diyanet þleri Baþkanlýðýndan afiþli uyarý TEM de sis kazasý: 20 araç birbirine girdi u3 u6 Tüketim çýlgýnlýðý ruhumuzu da tüketiyor u13 Sarkozy Kaddafi den para almýþ u7 YZR YUSUF KPLN: RSLE- NUR UN DL MEDENYET DLDR nftm YILMZ IN RÖPORTJI SYF 12 DE PROF. DR. HMET BTTL RSLE- NUR BR HUKUK DERS KTBIDIR nyvuz ÇLIÞKN IN HBER SYF 15 TE ISSN

2 2 14 MRT 2012 ÇRÞMB Y L H K  Y E T Göklerin, yerin ve ikisi arasýndakilerin hâkimiyeti llah a aittir. O ne dilerse yaratýr, dilediði gibi yaratýr. llah ýn herþeye gücü yeter. Mâide Sû re si: 17 /  ye t-i Ke ri me Me â li H D S ki þey vardýr ki, llah cezasýný dünyada verir: Biri zulüm, diðeri anne babaya karþý gelmek. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 98 / Ha di s-i Þe rif Me â li Birinci kýlýcýmýz maariftir Birinci kýlýcýmýz maarif, ikinci ittifak ve muhabbet-i millî, üçüncü de teþebbüs-i þahsî ve sa y-i nefsîdir. [Kürt çe o la rak neþ re di len bu ma ka le nin Türk çe ter cü me si, ga ze te nin 1 haf ta son ra ki sa yý sýn da (29 Teþ ri ni sa ni 1324/12 ra lýk 1908, sa yý: 2, say fa: 13.) ya yýn lan mýþ týr.] Be di üz za man Sa id Nur sî nin Na sa yi hi 5 ra lýk Teþ ri ni sa ni 1324, Kürt Te a vün ve Te rak ki ga ze te si, Sa yý: 1. Ya Ma þe re l-ek rat! t ti fak ta kuv vet, it ti hat ta ha yat, u huv vet te sa a det, hü kû met te se lâ met var. t ti ha dýn habl-i me tî ni ni, mu hab be tin da ya nýk lý ha la tý ný sý ký tu tun ki, si zi be lâ lar dan kur tar sýn. Gü zel ce ku lak ve ri niz, din le yi niz. Si ze bir þey söy le ye yim: Bi li niz ki; üç, e vet üç cev he ri miz var dýr ki, mu ha fa za sý ný biz den is ti yor lar. Bi rin ci si: s lâ mi yet ki, mil yon lar la þü he da mý zýn ka ný ný o na pa ha ver mi þiz. kin ci si: Cev her-i in sa ni yet ki, bi zi he yet-i iç ti ma i ye na za rýn da in san gös te re cek o dur. Ü çün cü: Mil li yet ki, pi þe va la rý mý zýn, se lef le ri mi zin ruh la rý ný me zar da þâd et ti re cek bir tuh fe miz ve on lar la ra bý ta-i e ze li ye ve e be di ye miz o la cak týr. Þu üç cev he re mu ka bil bir de üç düþ ma ný mýz var dýr ki, bi zi mah ve di yor: Bi rin ci si: Fakr ki, s tan bul da ki kýrk bin ha ma lýn vü cu du o düþ ma ný mý zýn nu mu ne-i ta sal lu tu dur. kin ci si: Ce hil ki, bi rin ci düþ ma ný mý zýn is ti lâ sý na bü yük bir yar dým cý dýr. Ze bun-i fakr o lan o kýrk bin ha ma lýn i çin de bin de bi ri bir ga ze te yi o ku ya mý yor ki, bir ta rik-ý ne cat bul sun. Ü çün cü sü: h ti lâf ve mu a dat-ý ca hi lâ ne miz dir ki, biz bir bi ri miz le bo ðuþ tuk ça bir ter bi ye ye bi hak kýn kesb-i is tih kak e di yor duk. Hü kû met da hi ter bi ye-i vi fa ki ye ye ri ne tez yid-i ni fa ka ça lý þý yor, hak ký mýz da her nev î zu lüm ve i ti saf ic ra sý na bi zi lâ yýk gö re rek in saf sýz lýk e di yor du. Þim di bil me li ve an la ma lý yýz ki, þu üç düþ ma ný mý zý kah ret mek ve o üç cev he ri mi zi on la rýn el le rin den kur tar mak i çin de el mas tan mas nu üç seyf-i sâ tý-ý ce lâ det bi ze lâ zým dýr: Bi rin ci ký lý cý mýz ma a rif, i kin ci it ti fak ve mu hab bet-i mil lî, ü çün cü de te þeb büs-i þah sî ve sa y-i nef sî dir. Her kes nef si ne i ti mat et me li dir ki, ha ri cin mu a ve net im ti na nýn dan, te zel lül den, if ti kâr dan is tið na hâ sýl et sin, me zel let yük le ri al týn da e ðil mek ten, her dest-i kahr-ý i ti sa fa bo yun eð mek ten a za de kal sýn. Son va si ye tim þu dur: O ku mak, yi ne o ku mak, yi ne o ku mak! Son ra, bir bi ri ni zin e li ni sý ký tut mak, it ti hat et mek, it ti fak â le min de ya þa mak! Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Ma ka lât, s. 24. LÛ GT ÇE: nasayih: Nasihatlar. Ya Ma þere l-ekrat!: Ey Kürt topluluðu. habl-i metîn: Saðlam ip. piþeva: Önder. selef: Daha önce yaþamýþ olan, ata. tuhfe: Hediye, armaðan. rabýta-i ezeliye ve ebediye: Geçmiþ ve geleceðin baðý. numune-i tasallut: Musallat olma örneði. zebun-i fakr: Fakirlik, yoksulluk düþkünü. tarik-ý necat: Kurtuluþ yolu. muadat-ý cahilâne: Cahilce karþýlýklý düþmanlýk. kesb-i istihkak: Hak etme, hak kazanma. terbiye-i vifakiye: Uzlaþtýrýcý terbiye ve eðitim. tezyid-i nifak: Nifak ve parçalamayý arttýrma. itisaf: Haksýzlýk. masnu: Yapýlmýþ, san atla yapýlmýþ eþya. seyf-i sâtý-ý celâdet: Parlak yiðitlik kýlýcý. teþebbüs-i þahsî: Þahsî teþebbüs, þahsî giriþim. sa y-i nefsî: Þahsî çaba ve gayret. muavenet: Yardým, yardýmlaþma. imtinan: Minnet, baþa kakma. tezellül: Zillet, boyun eðme. iftikâr: Muhtaç olma. istiðna: htiyaçsýzlýk, gerek duymazsýzlýk. mezellet: lçalma, aþaðýlýk. dest-i kahr-ý itisaf: Haksýzlýðýn kahredici eli. Za man da yol cu luk müm kün mü? Za man da yol cu luk ya pý la - bi lir mi? n san za ma nýn þart la rýn dan kur tu lup ge le ce ðe ve ya geç mi þe gi de bi lir mi? Ve ya ye ni â let ler keþ fe de rek dün ya þart la rý nýn dý þý na çý kýp ye ni bo yut la ra se ya hat e de bi lir mi? Ça ðý mýz bi lim dün ya sýn da en çok me rak e di len su al ler bun lar. Bil has sa te o rik fi zik çi ler ta ra fýn dan bu ko nu da çok cid dî a raþ týr ma lar ya pý lý yor. El de e di len son ve ri ler bu nok ta da o lum lu gö rüþ le ri des tek ler ma hi yet te. s rýn ba þýn da bu lu nan re la ti vi te te o ri si i le bu ko nu da za ten fik ri bir alt ya pý var dý. Tak yon lar gi bi ý þýk tan hýz lý ha re ket e den a tom al tý par ça cýk la rýn keþ fi i le za man da yol cu luk ya pý la bi le ce ði hu su sun da ki ka na at güç len miþ bu lu nu yor. Þa yet ý þýk tan da ha bü yük hýz lar mev cut i se bu du rum, ý þýk al tý hýz bo yut la rý nýn ge çer le ri ol du ðu bu dün ya ve bu dün ya i çin de ki za man þart la rý nýn ö te si ne ge çi le bi le ce ði nin i þa re ti dir. Za ten gü nü müz bi lim a dam la rý za man da i le ri ve ya ge ri git me nin te o rik o la rak müm kün ol du ðu ko nu sun da hem fi kir dir ler. Pe ki bu ko nu da Ri sâ le-i Nur da ne ler var der si niz? Üs tad e ser le rin de bu ko nu ya te mas et miþ mi dir? Nur lar da za man yol cu lu ðu hak kýn da bir i þa ret, bir bil gi ve ya bir mi sâl var mý dýr? E vet, Ri sâ le-i Nur da bu ve ben ze ri su al le rin ce vap la rý na a it i þa ret ler var. Hem de za man yol cu lu ðu ko nu sun da a çýk ve net bil gi ler ve ril miþ. Üs te lik ba zý mi sal ler yo lu i le de fi i li du rum la ra dik kat çe kil miþ. Bu ko nu da na zar la ra su na ca ðý mýz ilk i fa de 15. Mek tup ta ge çi yor: Me se lâ, na sýl ki dün ge ce ki Ley le-i Kadr e u laþ mak i çin i ki yol var: Bi ri, bir se ne ge zip do la þýp tâ o ge ce ye gel mek tir. Bu kur bi ye ti ka zan mak i çin bir se ne me sa fe yi tay yet mek lâ zým ge lir. Þu i se, ehl-i sü lû kün mes le ði dir ki, ehl-i ta ri ka tin ço ðu bu nun la gi der. kin ci si, za man la mu kay yet o lan cism-i mad dî gý lâ fýn dan sýy rý lýp te cer rüd le ru hen yük se lip, dün ge ce ki Ley le-i Kadr i ö bür gün ley le-i îd i le be ra ber, bu gün kü gi bi ha zýr gör mek tir. Çün kü ruh za man la mu kay yet de ðil. His si yat-ý in sa ni ye ruh de re ce si ne çýk tý ðý va kit, o ha zýr za man ge niþ le nir; baþ ka la rý na nis be ten ma zi ve müs tak bel o lan va kit ler, o na nis be ten ha zýr hük mün de dir. þ te bu tem si le gö re, dün ge ce ki Ley le-i Kadr e geç mek i çin, mer te be-i ru ha çý kýp ma zi yi ha zýr de re ce sin de gör mek tir. (Mek tu bat, s. 55) fa de de ru hun za man la sý nýr lý ol ma yý þý, ay ný za man da ru ha bað lý o lan in san his si ya tý nýn da za man ve me kân ka yýt la rý na ve þart la rý na ta bi ol ma ma sý bir hay li dik kat çe ki ci ta bir ler. Te cer rüd le ru hen yük sel mek tâ bi ri de ü ze rin de dü þü nül me si ge re ken bir ta bir. ca ba yük sel me ke li me si i le baþ ka bo yut la ra ve ya fark lý se ma kat man la rý na se ya hat et mek ma na sý mý an la þý lý yor? E vet bu nok ta da il mî ve fen nî bil gi ler ý þý ðýn da güç lü bir te fek kür ge re ki yor. De vam e di yo ruz: 22. Söz den baþ ka bir ta bir bi ze mi sal yo lu i le za man da yol cu luk ya pýl dý ðý ný i fa de e di yor gi bi. Þöy le ki: Gel ey ar ka daþ! Þim di sa na, geç miþ o lan on bür han kuv ve tin de kat î bir bür han da ha gös te re ce ðim. Gel; bir (Hâ þi ye-19) ge mi ye bi ne ce ðiz; þu u zak ta bir ce zî re var, o ra ya gi de ce ðiz. Çün kü bu týl sým lý â le min a nah tar la rý o ra da o la cak. Hem her kes o ce zî re ye ba ký yor, o ra dan bir þey ler bek li yor, o ra dan e mir a lý yor lar. þ te, bak, gi di yo ruz. Þim di þu ce zî re ye çýk týk. Bak, pek bü yük bir iç ti mâ var. Þu mem le ke tin bü tün bü yük le ri bu ra ya top lan mýþ gi bi, mü him ih ti fâl gö rü nü yor. yi dik kat et. Bu ce mi yet-i a zî me nin bir re i si var. Gel, da ha ya - kýn gi de ce ðiz. O re i si ta ný ma lý yýz. þ te bak, ne ka dar par lak ve bin den zi yâ de ni þan la rý var. Ne ka dar kuv vet li söy lü yor, ne ka dar tat lý bir soh bet e di yor. Þu on beþ gün zar fýn da, bun la rýn de dik le ri ni ben bir par ça öð ren i ak gun il.com dim; sen de ben den öð ren. Hâ þi ye-19: Ge mi, ta ri he ve ce zî re i se sr-ý Sa a det e i þa ret tir. Þu as rýn zu lü mât lý sa hi lin de, mim - siz me de ni ye tin giy dir di ði li bas tan so yu nup, za ma nýn de ni zi ne gi rip, ta rih ve Si yer se fi ne si ne bi nip, sr-ý Sa a det ce zî re si ne ve Ce zî re tü l- rab mey da ný na çý kýp, Fahr-i  le mi (a.s.m.) iþ ba þýn da zi yâ ret et mek le bi li riz ki, o zât, o ka dar par lak bir bür han-ý tev hid dir ki, ze mi nin baþ tan ba þa yü zü nü ve za ma nýn geç miþ ve ge le cek i ki yü zü nü ý þýk lan dýr mýþ, kü für ve da lâ let zu lü ma tý ný da ðýt mýþ týr. (Söz ler, s. 261) Bir ge mi ye bin mek, za man de ni zi ne gir mek, ce zi re ye çýk mak, o za tý (asm) va zi fe ba þýn da zi ya ret et mek ta bir le ri ol duk ça sýr lý, mi sal yo lu i le an la tý lan mü him ha ki kat le re i þa ret e di yor. Ce lâ led din-i Su yu tî gi bi ba zý mü ba rek zat la rýn biz zat Re sûl-i Ek rem (asm) i le gö rüþ me le ri nin mi sâl yo lu i le ha ki kat le ri ne dik kat çe ki li yor. De mek ki ba zý zat lar za man de ni zi i çin de se ya hat e de rek sr-ý Sa a det sa hi bi zat la (asm) doð ru dan gö rü þe bi li yor lar. Za ma nýn i za fî ol du ðu, za man sýç ra ma la rý nýn müm kün ol du ðu, za man da i le ri ve ge ri gi di le bil di ði hu su sun da bel ki de en net i fa de ler a þa ðý da, 3. Lem a ad lý bö lüm de i zah e di len i fa de ler dir. Mez kûr bö lüm den ký sa bir kýs mý ný a lý yo ruz: Bu ha ki ka te i þa re ten, Ley le-i Ka dir gi bi bir tek ge ce, sek sen kü sur se ne den i ba ret o lan bin ay hük mün de ol du ðu nu, nass-ý Kur ân gös te ri yor. Hem bu ha ki ka te i þa ret e den, ehl-i ve lâ yet ve ha ki kat bey nin de bir düs tur-u mu hak kak o lan bast-ý za man sýr rýy la, çok se ne ler hük mün de o lan bir kaç da ki ka lýk za man-ý Mi rac, bu ha ki ka tin vü cu du nu is pat e der ve bil fi il vu ku u nu gös te ri yor. Mi ra cýn bir kaç sa at müd de ti, bin ler se ne ler hük mün de vüs a ti ve i ha ta sý ve u zun lu ðu var dýr. Çün kü, o, Mi rac yo lun da be ka â le mi ne gir di. Be ka â le mi nin bir kaç da ki ka sý, þu dün ya nýn bin ler se ne si ni ta zam mun et miþ tir. Hem þu ha ki ka te bi na e di len bey ne l-ev li ya kes ret le vu ku bul muþ o lan bast-ý za man ha di se le ri dir. Ba zý ev li ya bir da ki ka da bir gün lük i þi gör müþ, ba zý la rý bir sa at te bir se ne va zi fe si ni yap mýþ, ba zý la rý bir da ki ka da bir hat me-i Kur â ni ye yi o ku muþ ol duk la rý ný ri va yet e dip ih bar e di yor lar. Böy le ehl-i hak ve sýdk, bi le rek kiz be el bet te te nez zül et mez ler. Hem o de re ce had siz ve kes ret li bir te va tür le bast-ý za man (H Þ YE) ha ki ka ti ni ay nen mü þa he de et tik le ri me dar-ý þüp he o la maz. Þu bast-ý za man, her kes çe mu sad dak bir ne vî, rü ya da gö rü nü yor. Ba zan bir da ki ka da in sa nýn gör dü ðü rü ya yý, ge çir di ði ah vâ li, ko nuþ tu ðu söz le ri, gör dü ðü lez zet le ri ve ya çek ti ði e lem le ri gör mek i çin, ya ka za â le min de bir gün, bel ki gün ler lâ zým dýr. H Þ YE: [ ç le rin den sö ze baþ la yan bi ri, Bu hal de ne ka - dar kal dýk? di ye sor du. Bir gün, ya hut da ha da az de di ler. Kehf Sû re si, 18:19] â ye tiy le [ On lar ma ða ra la rýn da üç yüz yýl kal dý lar, bu na do kuz yýl da ha kat tý lar. Kehf Sû re si, 18:25] â ye ti tayy-ý za ma ný gös ter di ði gi bi, [ Rab bi nin ka týn da bir gün, si zin he sa bý ný za gö re bin yýl gi bi dir. Hac Sû re si, 22:47] â ye ti de bast-ý za ma ný gös te rir. (Le ma lar, s. 23) Bü tün bu i fa de ler den an lý yo ruz ki, za man da yol cu luk et mek müm kün dür. Ba zý ö zel in san lar bu nu za ten ya pý - yor lar. Hý zýr (as), sa (as), l yas (as) gi bi zat lar bir öl çü de za man gez gin le ri dir. Za man i çin de i lim ve fen yo lu i le de za man i çin de se ya hat et mek müm kün o la bi le cek gi bi gö - zü kü yor. Bel ki de ya kýn bir ge le cek te in san lar kâ i nat ta ko - nul muþ o lan ba zý yol la rý keþ fe de cek ler ve za man de ni zi i - çin de ba zý ta rih sa hil le ri ne çý ka bi le cek ler. ah me ta il.com s lýn da yan gýn i çi miz de! Biz mi de ði þi yo ruz? Za man mý kö tü le þi yor? Yok sa ha yat mý da ha faz la dün ya ya çe ki yor bi zi? Bi le mi yo rum... ma Bir þey le rin an la mý, ha ya tý mýz da ki a lan la rý, ö nem sý ra la ma sý in sa nî ve do la yý sýy la i ma nî düz lem den ka yý yor mu? di ye sor ma dan e de mi yo rum. Sa hi ne o lu yor bi ze? Mo der nizm de nen þe ye, mim siz me de ni ye te bir kaç ký rýk dö kük lâf-ý gü zaf i le kar þý çý kar ken, ha yat la rý mý zýn tam or ta ye ri ne mi a lý yo ruz yok sa me de ni ye tin yo lu na re van o lan ar zu la rý mý zý, is tek le ri mi zi?! Böy le bel ki bi raz faz la kö tüm ser baþ la mam i çin se bep ney di? s lýn da pa ra dok sal bi çim de me de ni ye tin en te sir li ay gý tý o lan te le viz yon iz ler ken kar þý laþ tý ðým bir ay rýn tý, bir nü ans... ti raf e de yim bir bas ket bol ma çý ný iz ler ken alt ta ge çen son da ki ka ha be ri be ni a lýp gö tür dü. ma ü zün tü mü, dü þün ce mi da ha da de rin leþ ti ren son da ki ka ban dýn da o ha ber dur mak ta i ken a ra ya gi ren rek lâm lar dý. Maç de vam e der ken alt ta ki son da ki ka ban dýn da kýr mý zý lar la s tan bul da lüks (!) bir in þa at ta ça lý þan 11 iþ çi nin ça dýr la rýn da ya na rak ve fat et ti ði ha be ri ya zýl dý. O kur o ku maz þim þek sür a tin de zih nim den ne ler ne ler geç ti: þ çi le rin o so ðuk ta üç beþ ku ruþ uð ru na bir ça dýr da ya þa mak zo run da kal dýk la rý ný... Sos yal gü ven ce le ri nin o lup ol ma dý ðý ný... Yap týk la rý in þa at lar da on la rýn bel ki o tuz yýl ça lý þa rak ka za na bi le cek le ri ni bir ge ce de har ca ya cak in san la rýn bu lu na ca ðý ný... Bir kaç ha be re ko nu o la cak ö lüm le ri nin bir kaç gün i çin de u nu tu lup gi de ce ði ni... Maç tan kop muþ tum, a ma o sý ra da baþ la yan rek lâm lar be ni dün ya mýn tam or ta ye rin den bir kez da ha vur du. s tan bul da ve Tür ki ye de son za man la rýn mo da sý o lan de va sa bo yut ta lüks bir si te in þa a tý nýn rek lâ mý ya pý lý yor du. lt ta i se hâ lâ du ru yor du in þa at iþ çi le ri nin ö lü mü! Ek ran da o lu þan man za ra da ki zýt lý ðý ha yal e de bi li yor mu su nuz? Bu zýt lý ðýn o luþ tur du ðu ah lâk sýz lý ðý? Rek lâ mýn ah lâ kî bir de ðe ri o la bi le ce ði ni sa vu nan la rýn ku lak la rý çýn la sýn! þin da ha en fü sî, ba na dö nük ta ra fý ye ni baþ lý yor du oy sa... Ken di me sor dum, nef si me sor dum: ca ba o rek lâ mý ya pý lan bi na da ya þa mak is ter miy dim? ca ba o tu ru yor ol say dým ha týr lar mýy dým bu iþ çi le ri? lk so ru ya kes kin bir e vet, i kin ci si ne hü zün lü bir ha yýr ce va bý gel di i çim den... Ka pat tým te le viz yo nu. Oy sa Be ni dün ya ya ça ðýr ma di yen bir Üs tad ý o ku yor dum. Oy sa dün ya bü tün þa þa a sý na rað men a hi re te nis pe ten bir zin dan hük mün de dir hük mü nü kim bi lir kaç de fa o ku muþ tum? ma nef sim o þa þa a nýn sa de ce bir kýs mý na al da ný yor du iþ te... Öy le bir al da nýþ ki di ðer in san la rýn ö lüm le ri bi le bir de ðer i fa de et mi yor du, as lýn da in san lý ðýn di ðer gâm lý ðý öl dü rü lü yor du. Öy le bir al da nýþ ki bu, di nî ar ka pla ný o lan bi zim gi bi bir çok la rý ný bi le ö nü ne ka týp gö tü rü yor du... k lým bir baþ ka ay rýn tý ya gi di yor du bu se fer. Re su lul lah ýn (asm) dün ya dan na si bi ne... Hiç dü þün dü nüz mü Re sû lul lah ýn (asm) sa a det ha ne le ri di ye hak kýy la i sim len di ri len e vi kaç kat lýy dý?! O da la rý kaç met re ka rey di?! Ben söy le yim is ter se niz: En bü yü ðü nün e ni 1,5 bo yu 2 met re i miþ. Met re ka re si ni va rýn siz he sap la yýn. Þim di da ha i yi an lý yo rum dün ya ya gel miþ En Gü zel n sa nýn dün ya dan ni ye bu ka dar az na sip len di ði ni... O nun yo lun da gi den le rin, dün ya nýn bu ken di ne ba kan yö nün den ni ye i ti nây la kaç týk la rý ný. Me se lâ Üs tad ý mýn dün ya lý ðý ný ni ye tek e lin de ta þý ya bil di ði ni? Þim di o iþ çi ler ü ze rin den yok e fen dim gü ven lik le ri sað lan ma mýþ tý, za ten ça dýr lar da ya þý yor lar dý, yok e fen dim þart la rý i yi leþ tir mek lâ zým dýr þek lin de sis tem e leþ ti ri si ya pa cak la ra a cý yo rum. Oy sa bil mi yor lar ki in san la rýn dün ya ya me yil le ri ni bu de re ce hoy rat ça art tý rýp, on la rýn a hi re te o lan i nan cý ný ve a hi ret le i liþ ki si ni bu de re ce a zal týr sa nýz da ha çok iþ çi ler ya na cak, da ha çok in san lar ka yýp o la cak. Dün ya nýn en gü zel, en ku sur suz sis te mi ni kur sa nýz bi le in sa nýn ah lâ ký ný, in san lý ðý ný ko ru ya maz sa nýz, dün ya yý bir yan gýn ye ri ne çe vir mek ten kur ta ra maz sý nýz! Ve þim di ler de as lýn da ya nan þey i ma ný mýz, i nan cý mýz dýr...

3 Y HBER 14 MRT 2012 ÇRÞMB 3 Ya zý þ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) N K R TEM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI E rol DO YURN 36 L MN Y TEM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOBN , Fax: KKTC TEM SL C L Ð: v ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: brahim ÖZDBK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya b dul lah E R ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ N MZ V KT LE R Hic rî: 21 Rebiülahir 1433 Ru mî: 1 Mart 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý DYNET TEN FÞL UYRI DN ÞLER YÜKSEK KURULU, CMLERE STIÐI FÞTE KÞNN HSTLIÐI VEY ENGEL DOLYISIYL NMZI- NI YKT KILMIYORS OTURDUÐU YERDE Y D YTRK M LE KILMSI GEREKTÐNE DKKT ÇEKT. DN þ le ri Yük sek Ku ru lu nun a yak ta du ra ma ya cak ka dar has ta ve ya en gel li o lan la rýn na sýl na maz ký la bi le cek le riy le il gi li al dý ðý ka rar a fiþ ha li ne ge ti ri le rek ca mi le re a sýl dý. Ca mi ler de ta bu re ve san dal ye de na maz ký lan la rýn ço ðal dý ðý na dik kat çe ki len a fiþ te, ki þi nin has ta lý ðý ve ya en ge li dolayýsýyla na ma zý ný a yak ta ký la mý yor sa o tur du ðu yer de ya da ya ta rak i ma i le kýl ma sý ge rek ti ði ne vur gu ya pýl dý. Hiç bir þe kil de o tur ma sý müm kün ol ma yan la rýn i se san dal ye de ký la bi le ce ði kay de dil di. Üs tün ye te nek li ço cuk lar i çin ko mis yon ÜS TÜN ye te nek li ço - cuk la rýn keþ fi, e ði tim le - riy le il gi li so run la rýn tes - bi ti ve ül ke nin ge li þi mi - ne kat ký sað la ya cak et - kin is tih da mý nýn sað - lan ma sý a ma cýy la bir Mec lis raþ týr ma sý Ko - mis yo nu ku rul ma sý na i - liþ kin ka rar Res mî Ga ze - te de ya yým lan dý. Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý - sýn da yer a lan ka rar da, Üs tün ye te nek li ço cuk - la rýn keþ fi, e ði tim le riy le il gi li so run la rýn tes bi ti ve ül ke mi zin ge li þi mi ne kat ký sað la ya cak et kin is tih dam la rý nýn sað lan - ma sý a ma cýy la na ya - sa nýn 98 in ci, ç tü ðü zün 104 ve 105 in ci mad de - le ri u ya rýn ca bir Mec lis a raþ týr ma sý a çýl ma sý na, bu a raþ týr ma yý ya pa cak ko mis yo nun 17 ü ye den ku rul ma sý na, ko mis yo - nun ça lýþ ma sü re si nin baþ kan, baþ kan ve ki li, söz cü ve kâ tip ü ye se çi - mi ta ri hin den baþ la - mak ü ze re 3 ay ol ma sý - na ve ge rek ti ðin de n - ka ra dý þýn da da ça lýþ - ma sý na, ge nel ku ru lun 6/3/2012 ta rih li 74'ün - cü bir le þi min de ka rar ve ril miþ tir. de nil di. Öð ren ci ler, Van da ki le ri u nut ma dý EL BS TN Bat tal ga zi l - köð re tim O ku lu öð ren ci - le ri Van lý dep rem ze de kar deþ le ri ni u nut ma dý. Bat tal ga zi l köð re tim O - ku lu öð ren ci le ri o kul bün ye sin de bir kum ba ra o luþ tu ra rak harç lýk la rý ný Van lý dep rem ze de ço - cuk la ra gön de re cek. Öð - ren ci tem sil ci si Me li ke Ki re mit, r ka daþ la rý - mýz la bir a ra ya ge le rek o ku lu mu za Bat tal ga zi l köð re tim O ku lu Kum - ba ra sý yap týk. Kum ba ra - mýz da top la nan pa ra la - rý Van i çin ya pý la cak o - kul la rýn he sa bý na ya tý - ra ca ðýz. Van da ya pý la - cak o lan o kul la ra biz de az da ol sa kat ký da bu lu - na bi lir sek çok mut lu o - la ca ðýz. di ye ko nuþ tu. Öð ren ci le rin bu du yar lý dav ra ný þý kar þý sýn da et - ki le nen öð ret men ler i - se kam pan ya ya des tek ve re cek le ri ni kay det ti. K. Ma raþ/ci han KUPON: 14 Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý Din þ le ri Yük sek Ku ru lu, has ta ve en gel li le rin na sýl na maz ký la bi le cek le ri ni, â yet ve ha dis ler den ör nek ler gös te re rek ka ra ra bað la dý. 1 ra lýk 2010 ta ri hin de san dal ye de na maz baþ lý ðýy la çý ka rý lan ve son ra dan a fiþ ha li ne ge ti ri len ka rar, Kay se ri de ki ca mi ler de ce ma a tin gö re bi le ce ði uy gun yer le re a sýl dý. fiþ te, son za man lar da ca mi ler de ta bu re ve san dal ye le rin ço ðal ma ya baþ la dý ðý na dik kat çe kil di. Has ta ve en gel li le rin a yak la rý ný kýb le ye u za ta rak ve ya is te di ði bir þe kil de o tu rup na ma zý ný ký la bi li yor sa ta bu re ve ya san dal ye de na maz ký la ma ya ca ðý na vur gu ya pý la rak hiç bir þe kil de o tu ra ma yan la rýn bun dan mu af tu tul du ðu na i þa ret e dil di. Din þ le ri Yük sek Ku ru lu bu ka ra rý na, Hz. Pey gam berin (a.s.m.) na sýl na maz ký la ca ðý ný so ran has ta bir sa ha be ye Na ma zý ný a yak ta kýl. E ðer gü cün yet mez se o tu ra rak, bu na da gü cün yet mez se yan ü ze re kýl. (Bu ha ri, Tak si ru s- Sa lat, 19) Ha dis-i Þe ri fi ni kay nak gös ter di. YK T DU R M YN LR N M ZI N SIL KIL M LI? DB'N res mî in ter net si te sin de ya yýn la nan Din þ - le ri Yük sek Ku ru lu nun ka ra rýn da a yak ta du ra ma - ya cak la rýn na sýl na maz ký la ca ðý i se þu þe kil de ta rif e dil di: yak ta du ra bi len ve ye re o tu ra bil di ði hal - de sec de e de me yen kim se na ma za a - yak ta baþ lar, rü kû dan son ra ye re o - tu ra rak sec de le ri i ma i le ya par. - yak ta du ra bil di ði hal de o tur duk - tan son ra a ya ða kal ka ma yan ki - þi na ma za a yak ta baþ lar, sec de - den son ra na ma zý ný o tu ra rak ta - mam lar. yak ta dur ma ya ve rü - kû yap ma ya gü cü yet ti ði hal de ye - re o tu ra ma yan kim se na ma za a yak ta baþ lar rü kû dan son ra sec de yi ta bu re ve ben ze ri bir þey ü ze ri ne o tu ra rak i ma i le e da e der. yak ta dur ma ya gü cü yet me yen, ye re de o tu ra - ma yan kim se na ma zý ta bu re, san dal ye ve ben ze ri bir þey ü ze ri ne o tu ra rak rü kû ve sec de le ri i ma i le ye ri ne ge ti rir. Ku rul ka ra rýn da ay rý ca, na ma zý ný ta bu re, san dal ye ve ben ze ri þey ler ü ze rin de ký lan la rýn i le ri sür dü ðü ma ze ret le rin ken di le ri ni vic da nen ra hat la ta cak bo yut ta ol ma sý ge rek ti ði de be lir - til di. Na ma zý as lî þek li ne uy gun o la rak kýl ma ya en gel ol ma ya cak ha fif be - de ni ra hat sýz lýk lar bu ko nu da meþ rû ma ze ret o la rak gö rül me - me li dir. de ni len ka rar da, di nî a - çý dan zo run lu ve meþ rû bir se - bep bu lun ma dýk ça ca mi ler de san dal ye de na maz kýl ma nýn gö - ze hoþ gel me yen bir gö rün tü o luþ - tur du ðu ve bu nun ca mi kül tü rüy le bað daþ ma dý ðý i fa de e dil di. Din þ le ri Yük - sek Ku ru lu nun ka ra rý þu tav si ye i le so na er di: Has ta lýk ve ö zür lü lük gi bi her han gi bir ra hat - sýz lý ðý bu lu nan kim se le rin, zo run lu ol ma dýk ça na maz la rý ný san dal ye de de ðil, ye re o tu ra rak kýl - ma la rý uy gun dur. Kay se ri / ci han ir ti ni as ya.com.tr Müf lis pro je Tür ki ye de ki o lum lu ge liþ me le ri Ke ma liz min ha ne si ne ya zar ken, bi lu mum so run ve sý kýn tý la rý de mok ra si ye fa tu ra e den bir an la yýþ hâ lâ var. ncak tür lü de ma go ji ve çar pýt ma lar la zey tin ya ðý gi bi her du rum da üs te çýk ma iþ gü zar lý ðý ný el den bý rak ma yan bu an la yýþ her ge çen gün da ha da mar ji nal le þi yor. Çün kü hep tek rar la nan bir söz de vur gu lan dý ðý gi bi, Ger çek le rin er ya da geç or ta ya çýk ma gi bi bir hu yu var. Giz le nen ya da çar pý tý lan ger çek ler, bir gün mut la ka gün yü zü ne çý ký yor. Es ki me ri kan baþ kan la rýn dan, zen ci-be yaz ay rým cý lý ðý na kar þý ver di ði mü ca de le i le ta ri he ge çen b ra ham Lin coln ün Ba zý in san la rý her za man, bü tün in san la rý za man za man al da ta bi lir si niz. ma her ke si de vam lý al da ta maz sý nýz sö zü de ay ný mâ nâ yý çok gü zel i fa de et mek te. Be di üz za man ýn da bu bað lam da son de re ce ö nem li ve ma ni dar be yan ve tes bit le ri mev cut. Me se lâ, Ka hýr ve ce bir le (zor la) za hi rî bir ha ki mi yet, sat hî (sýð) bir ta hak küm, ký sa bir za man da ib ka e di le bi lir (sür dü rü le bi lir). (...) Teh dit ler le, kor ku lar la, hi le ler le ef kâr-ý am me yi (ka mu o yu nu) baþ ka bir mec ra ya çe virt mek müm kün o lur. Fa kat te si ri cüz î dir (az dýr), sat hî dir, mu vak kat o lur i fa de le ri ( þâ râ tü l- caz, s. 269). Ke za ti ka dým ve ya kî nim dir (ke sin i nan cým dýr) ki, hak neþv ü ne ma bu la cak týr (ge li þe cek tir) e ðer çen dan (her ne ka dar) top rak ta giz len se... Ve ta raf tar ve mül te zim le ri (hak ka bað lý o lan lar) mu zaf fer o la cak lar dýr e ðer çen dan za man ve ze mi nin mer ha met siz li ðin den az ve za yýf ol sa lar... cüm le le ri (Mu ha ke mat, s. 23). Ve Mil let u yan mýþ, mu ga lâ ta (de ma go ji) ve cer be zey le (hak ký bâ týl, bâ tý lý hak gös te re rek) ið fal o lun sa (al da týl sa) da, de vam et me ye cek tir. Ha ki kat te lâk kî o lu nan ha ya lin öm rü ký sa dýr. Fe ve ran e den (co þan) ef kâr-ý u mu mi ye (ka mu o yu) i le o al dat ma lar ve mu ga lâ ta lar da ðý la cak týr ve ha ki kat mey da na çý ka cak týr in þa al lah be yan la rý (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 145). Sa id Nur sî nin yüz se ne ön ce di le ge tir di ði bu ha ki kat ler, son ra ki sü reç te or ta ya sü rü lüp en va i çe þit bas ký, teh dit, da yat ma, hi le ve al dat ma lar la sür dü rül me ye ça lý þý lan ya lan lar i çin de ge çer li. Ke ma lizm de ol du ðu gi bi... Mut lak ik ti da rý e lin de tut tu ðu dö nem ler de top lu mu ken di an la yý þý na gö re bi çim len dir mek i çin her yo la baþ vu ran bu i de o lo ji, her a lan da yol aç tý ðý kök lü ve de rin tah ri bat dý þýn da, he def le ri ne u la þa ma dý, fi yas koy la so nuç la nýp if lâs et ti. Cum hu ri yet a dý al týn da uy gu la dý ðý is tib da d-ý mut lak, cum hu ri ye te ger çek an la mý ný ka zan dý ran de mok ra si ge liþ tik çe za yýf la ya rak e ri di. Din kar þýt lý ðý þek lin de an la yýp öy le tat bik et ti ði la ik lik de mok ra tik bir yo ru ma tâ bi tu tul duk ça, din ve vic dan öz gür lü ðü ü ze rin de ki bas ký lar ha fif le di, din e ði ti mi ve di nî ya yýn lar ge liþ ti, di nî ha yat can lan dý, din dar lýk te za hür le ri yay gýn laþ tý. Halk çý lýk a dý na hal ka rað men sür dür dü ðü da yat ma ve bas ký lar, bi rer bi rer or ta dan kal ký yor. Mil li yet çi lik a dý al týn da yap tý ðý ay rým cý lýk ve bas ký lar, bil has sa Kürt so ru nu o la rak or ta ya çý kan kro nik prob lem ör ne ðin de gö rül dü ðü gi bi, yol aç tý ðý re ak si yon ve ak sü la mel ler le ters tep ti. Her þe yi dev let tekelin de yü rüt me e sa sý na da ya lý dev let çi lik, dev le tin et ki a la ný ný gi de rek da ral týr ken top lu mun a la ný ný ge niþ le ten çað daþ ge liþ me ler le her ge çen gün da ha da za yýf lý yor. Ve sü rek li i le ri ye dö nük bir ge liþ me ve i ler le me nin i fa de si ol ma sý ge re ken dev rim ci lik, tam ter si ne do nuk bir sta tü ko bek çi li ði ne dö nüþ tü. Bu du ru mu giz le yip ört bas et mek i çin de tür lü de ma go ji ve sap týr ma lar dan me det u mu lu yor. ma na fi le. Gö rü nen köy ký la vuz is te mi yor. Müf lis pro je çok tan yo lun so nu na gel di. Þim di ye ka dar bas ký, teh dit, hi le ve al dat ma lar la sin di ri lip ya nýl tý lan top lum, ar týk u yan mýþ, ne yin ne ol du ðu nu çok bü yük öl çü de fark et miþ, ya lan la rýn def te ri ni dü rüp yer le ri ne doð ru la rý i ka me et me ye ha zýr ha le gel miþ du rum da. Ye ter ki, a ra ya so ku lup ya lan la rýn öm rü nü bi raz da ha u zat mak i çin kul la ný lan bal ta nýn sap la rý na da al da ný la rak, bi raz da ha za man kay be dil me sin.

4 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU K RI DN Þ ÐI Y 1. n la ma ve kav ra ma ye te ne ði. - Hel yum e le men ti - nin sim ge si. 2. Ses, yan ký. - Ta yin et mek. 3. Ti yat ro ve si ne ma sa nat çý la rý nýn üst - len di ði gö rev. - Sa han alt lý ðý. 4. s pan yol se vinç ni da sý. 5. Por ta kal, li mon tü rü mey ve le rin ge nel a dý. 6. l gi, mü na se bet. - Yar dým cý bil gi. 7. Bir ya pým e ki. - Türk göl ge o yu nu i le Or ta o yu nu'nda gö rü len ka ba da yý ti pi. 8. Har man so nun da ka lan toz lu ta ne le ri týr mýk la top la mak, sü pür mek. 9. l lah'ýn nur dan ya rat tý ðý ve cin si - ye ti bu lun ma yan var lýk lar. - Bir ha be ri ya da bil gi yi nak le - den kim se. 10. rit yu mun sim ge si. - Or ta na do lu'da ye tiþ ti ri len, kuy ru ðu i ri ve yað lý bir tür ko yun. 11. Bü - tün çiz gi le ri be lir gin o lan, gö zün bü tün ay rýn tý la rýy la al - gý la nan, i yi gö rü nen. - Ki mi yö re le ri miz de a ða nýn söy le - ni þi. 12. Yý lýn o nun cu a yý, teþ ri ni ev vel. - ki ül ke a ra sýn - da ya pý lan a lýþ ve ri þin kar þý - lýk lý o la rak mal la ö den me si. SOL DN S Ð 1. Et ler de ki hor - mo nu ölç mek i çin ya pý lan a na liz. - Me tal eþ ya ü ze ri ne vu ru lan renk li cam kat ma ný. 2. Duy du ðu ses le ri ay - nen yan sý tan. - Hz. Üs ta da men zil ol muþ Van ya kýn la rýn da bir dað. 3. Sýk a mel ve kus ma i le ken di ni bel li e - den sal gýn ve öl dü rü cü has ta lýk. - Bir renk. - Bo ru se si. 4. Tek ba þý na, yal - nýz. 5. Bir ser hat þeh ri miz. - Ge çin - me pa ra sý. 6. na do lu'da ya þa mýþ bir uy gar lýk. - Ya ban cý. - Þim þek, gök gü - rül tü sü. 7. Öl dü rü len hay van la rýn i - çi ni bo þal ta rak gö rün tü sü nü mu ha - va za et me i þi. - ri ta ne li be zel ye. 8. rap ça da su. - Yü rek ke li me si nin bi - rin ci he ce si. - n ka ra'nýn bir il çe si. 9. Yet miþ ye di yýl da bir dün ya mý zýn ya - ký nýn dan ge çen bir kuy ruk lu yýl dýz. - Ki mi yö re le ri miz de ay va. 10. Tec rü - be sa hi bi. - Bir ba lýk tü rü. BULMC K T Z M Y M H Y N R K N E E T R M S L K D E S E N N Z B B Y K M L F E D E D M C T U T T D L E R T M O M N K O N BR ÖNCEK BULMCNIN CEVBI S N M D U M R F Z Z K N R Y T N S S Þ L U R K 4 Y KÜLTÜR SNT 14 MRT 2012 ÇRÞMB Mart ta rih ten bak tý rýr Mart ka pý dan bak tý rýr, kaz ma kü rek yak - tý rýr sö zü nü her Mart a yýn da de ðiþ tir - me ge re ði du yar, Mart ta rih ten bak tý - rýr, a kýl gö nül u ya rýr de me ih ti ya cý his se de rim. Zi ra s tik lâl Mar þý nýn 12 Mart ta ki ka bu lü, s tik lâl Sa va þý ve Ça nak ka le Sa va þý nýn yýl dö nü mü i le i man þâ i ri - miz Meh met  kif in var lý ðý do la yý sýy la, mil lî ve ma - ne vî de ðer ler a çý sýn dan þu u ru ta ze le me a yý ol ma ö - zel li ði ni faz la sýy la hak ke di yor. Bu hak ke diþ, öz de ðer le ri miz, var ol ma sebebi - miz ve da hi ta ri hin bi ze yük le di ði so rum lu luk tan do ðan gâ ye le ri mi ze o lan bað lý lý ðý mýz hak kýn da bir ö ze leþ ti ri yap mak tan i le ri ge li yor. O hâl de Yi ne mi ta rih ten, mil lî þu ur dan bah se de cek sin? gi bi - sin den mo da lâf la rýn rað mý na, her Mart a yýn da þap ka yý ö nü mü ze ko yup dü þün mek, ka çý nýl maz bir ol gu o la rak kar þý mý za çý ký yor. Yal dýz lý söz ler le slo ga nik i fa de le rin burç la rýn da þap ka dan tav þan çý kar ma ya ni ye ti miz yok. n cak Be di üz za man ýn Ki min him me ti mil le tiy se, o tek ba þý na bir mil let tir i fa de siy le, tek ba þý na bir mil - let o la bil miþ â bi de þah si yet le ri na za ra sun mak týr a ma cý mýz. Ye ri gel di ðin de Bül bül ü va tan ve mil let i çin öt tü ren, Ley lâ der ken, ak lý na va tan ge len bir þah si ye tin Gül dev ri ni gör sey dim o - nun, bül bül o lur dum/yâ Rab be ni ev vel ge ti rey - din ne o lur du! di ye söy le nir ken, fe lâ ket as rýn da ya þa dý ðý nýn bi lin cin de o la rak, iþ gâl al týn da bu lu - nan va tan, mil let, din ve nâ mus uð ru na ne çi le ler çek ti ði ni id rak et mek tir as lo lan. Bu id rak bi ze sa de ce bir ki þi nin þah si ye ti ni ha týr - lat maz. O nun þah si ye tin de bir dev rin top lu vu ran yü rek le ri nin þah si ye ti ni de ha týr la týr. Da ha sý, Git oð lum, ya ga zi ol ya þe hid! Ben se ni bu gün ler i çin do ður dum. Da ma rýn da ki ka ný he lâl süt le yo ður - dum dü þün ce siy le ký na lý ku zu lar ý ný va tan sa vun - ma sý na gön de ren yi ðit a na la rýn fe da kâr lýk la rý an lam bu lur. Sa hi, s tik lâl Mar þý, Ça nak ka le Sa va þý ve Meh met  kif o kun ma dan, an la þýl ma dan 15, 18, 20 ve da ha ni ce yaþ lar da þe ha det þer be ti ni i çen ký na lý ku zu lar na sýl bi li nir ve na sýl ha týr la nýr? Sa hi, ah de ve fa bor cu muz dan na sýl ha ber dar o lu ruz? E vet, Na mýk Ke mal in ç va tan göð sü nü, lah ý - na aç!/þü he da ný çý kar da or ta ya saç! di ye in le di ði a - teþ çem ber le rin den bak tý ran ay dýr, Mart. Bas tý ðýn yer le ri top rak di ye rek geç me ta ný/dü þün al týn da ki bin ler ce ke fen siz ya ta ný u ya rý sý nýn çýð lýk mi sa li, sa - ðýr ku lak la rý çýn lat tý ðý ay dýr Mart. Ça nak ka le de ve da hi s tik lâl Sa va þý nda Ru hu mun sen den lâ hî, þu - dur an cak e me li/deð me sin ma be di min göð sü ne na mah rem e li/bu e zan lar ki þe ha det le ri di nin te - me li/ E be dî yur du mun üs tün de be nim in le me li gâ ye siy le Ye tiþ ya Mu ham med, ki ta býn gi di yor gi - bi sin den ni da la rýn yük sel di ði çe lik i man la düþ ma na kar þý ko yan ec da dýn, e be dî â le me gö çün ce, Þü kür ki son ne fe si miz de de Re su lul lah ýn san ca ðý al týn da can ve ri yo ruz de di ði ay dýr Mart. Mart a yý de mek, Bu va tan i çin ö lü rüz! gi bi ku ru ve slo ga nik i fa de ler den çok, ma zi nin bi ze ne ler yük - le di ði ni bi le rek na sýl ya þa dý ðý mý zý sor gu la mak de - mek tir. Ver me, dün ya la rý al san da, bu cen net va ta - ný! va si ye ti ni i lik le ri mi ze ka dar ya þa yýp ü ze ri mi ze dü þen mis yo nun ne ka da rý ný hak kýy la ya pa bil di ði - mi zin mu ha se be si ni yap mak de mek tir. He le ki, ma zi de nen neh rin yo lun dan sap mýþ â vâ re ve ta - ným sýz bir nes lin a yak ses le ri nin te pin me le ri or ta - sýn da, ma ne vî de ðer ler den bir ko pu þun boþ lu ðu nu id rak et mek tir Mart. Ta ri hi ne, mil li ye ti ne ya ban cý o lan ve di nî, i ma nî, i ti ka dî ve il mî an lam da bil gi siz - li ðin dip siz ku yu la rýn da ya þa yan bir nes lin yok ol - ma ya mah kûm o la ca ðý ný u nut ma mak týr Mart. Hâ sý lý, Ça nak ka le Sa va þý, s tik lâl Mar þý ve s tik - lâl Sa va þý nýn ý þý ðýn da, mil lî ve ma ne vî te fek kü rün kan di liy le Bin yýl dýr bi ze e ma net bu top rak lar da va tan, i man ve bay rak uð ru na câ ný, câ nâ ný ve ye ri gel di ðin de bü tün ma lý ný ve ren ec dâ da lâ yýk o la - cak ne ler yap týk? he sap laþ ma sý i çin de, gö nül le ri u yar ma nýn a yý dýr Mart Yazar nasýl olunur abla? On i ki ya hut on üç ya þýn da ol ma lý. Na zik, kör - pe cik bir kýz ço cu ðu. Me rak lý ba kýþ la rý ný u - zun müd det ü ze rim de gez di ri yor. Na sýl da ür kek bir ser çe ku þu na ben zi yor. n ne sin den al dý - ðý güç i le ni ha yet çe kin gen li ði ni ye ne rek ya ný ma yak la þý yor ve gü nün en gü zel so ru su nu so ru yor: Ya zar na sýl o lu nur ab la? He ye can la baþ lý yo rum an lat ma ya. * Ke li me do ku ma cý lý ðýn dan ay rý lýp, say fa la rýn a ra - sýn dan sýy rý lýp o ku yu cu la rýn dün ya sý na ka rýþ tý ðý mýz im za gün le ri ni met ler den bir ni met. Ben de bu ni - met ten na sip len mek ü ze re ge çen Cu mar te si gü nü Bur sa Ki tap Fu a rýn day dým. Pek çok il ginç, hoþ, lâ tif gü zel lik ler ya þa ný yor böy le si gün ler de. Hem ya zar hem o kur i çin. Bu gün da hi hav sa lam da fu ar lar da ta nýþ tý ðým ya zar lar la yap tý ðým soh bet ler ö zen le sak lý du rur. Zi ra be nim i çin o va kit ler en kýy met li ha zi ne ler den bi ri dir. * Ge le lim kü çük ký zýn so ru su na. Bu na ya zar la rýn ço ðu fark lý ce vap lar ver miþ tir. n cak hep si nin mu - ta býk ol duk la rý bir baþ lan gýç cevabý var dýr: Çok ça o ku mak, dur mak sý zýn yaz mak. Me lih rat, bir kö þe ya zý sýn da bu ko nu hak kýn da tec rü be le rin den yo la çý ka rak ba kýn ne an la týr: Ya zar - lý ða gi den bi rin ci yol sa ný rým, çöp ku tu su nu kul lan - mak tan ge çer. lk ya zý la rý mý or ta la ma al tý de fa yaz - dým. Yaz dým, bi ri le ri ne o kut tum; e leþ ti ri le ri o kur ge ri bil di ri mi ni al dým ye ni den, ye ni den yaz dým. Hat ta yir mi de fa yaz dý ðým bir ya zý bi le ol du. yi bir ya zar ben ce al tý ay da bir dil bil gi si ki ta bý ný göz den ge - çir me li. m lâ ký la vu zu nu ya nýn dan a yýr ma ma lý. Her ya zý sý ný da yaz dýk tan son ra en az bir de fa o ku ma lý. E lif Þa fak i se ya zar lýk sü re ci nin ki þi den ki þi ye de - ðiþ ti ði dü þün ce sin de dir: Her in sa nýn ha ya tý ve ki þi - li ði, ma ya sý ve kim ya sý na sýl fark lýy sa, ya zý se rü ve ni de fark lý dýr. Her ke se u yan ev ren sel bir re çe te yok. Ki mi kýr kýn dan son ra yaz ma ya baþ lar, ki mi en gü - zel e ser le ri ni genç li ðin de ve rir. Ki mi bir ki ta bý beþ se ne de ta mam lar, ki mi beþ ay da. Hiç bir yol, bir di - ðe ri ne üs tün de ðil dir. s lo lan, or ta ya çý kan e se rin de rin li ði ve ka li te si dir. Pe ya mi Sa fa, so ru yu bi raz da ha ö zel leþ ti re rek, i yi bir ro man ya hut öy kü ya za rý ol ma nýn il ke si ni, in - san ru hu nun ka ran lýk ta raf la rý na da la bi le cek tah lil - ler yap mak o la rak be lir ler. Ya za rýn an lat tý ðý öy - kü/ro man ha ya týn kro no lo jik de ðil psi ko lo jik ya pý - sý na ta bi ol ma lý dýr, der. Re þat Nu ri Gün te kin de bir rö por ta jýn da il ginç ya zar lýk tü yo la rý ve rir. Ba zen bir o la yýn ba zen bir in san ti pi nin dik ka ti ni çe ke rek zih ni nin bir kö þe si - ne yer le þi ver di ði ni söy ler. r dýn dan ko nu nun ne o la ca ðý fik ri do ðar di ma ðýn da, o da zih nin bir baþ ka kö þe si ne yer le þir. De va mý ný ya zar dan din le ye lim: Hiç bir za man he men der hal bu mev zu nun pla ný - ný ya pýp da yaz ma ya baþ la dý ðým va ki de ðil dir. Bul du - ðum mev zu u zih nim de bir kö þe ye a ta rým. O nun fran ca la ha mu ru gi bi ken di ken di ne ka bar ma sý i çin u zun müd det bý ra ký rým. Çok de fa a ra dan bir çok se - ne le rin geç ti ði de va ki dir. Bu müd det zar fýn da mev - zu a ba zý i lâ ve ler ya pa rým. Ba zý ký sým la rý ný tay ye de - rim, a ta rým, çý ka rý rým. Va k'a la rý rö tuþ e de rim. Tip le ri de ve lo pe e de rim (ge liþ ti ri rim). Yaz ma i þi ne baþ la dý - ðým za man da çok mun ta zam ça lý þý rým. Ro ma nýn so nu nu na sýl bi ti re ce ði mi ta yin et me den ya zý ya baþ - la mam. Ev ve la u mu mî bir þe ma ya pa rým. Fa kat e ser he nüz de fi ni tif (ke sin, be lir li) ol ma mýþ týr. Or ta da þa - hýs lar var dýr, va k'a lar var dýr, e se rin a na hat la rý var dýr. Fa kat yaz ma ya baþ la dýk tan son ra þa hýs lar ek se ri yet le hü vi yet le ri ni de ðiþ ti rir ler, ev vel ce hiç dü þün me di ðim vak a lar, ye ni þa hýs lar ge lir. Yüz ler ce ya zar ne söy ler se söy le sin, na sýl ya zar sa yaz sýn; a sýl sýr yaz ma ya ni yet e de nin kal bin de, zih - nin de ve ka le min de sak lý dýr. MEH MET  kif Er soy un mil lî mü ca de le yýl la rýn da n ka ra da kal dý ðý ve s tik lâl Mar þý ný yaz dý ðý Ta cet tin Der gâ hý nýn bir ben ze ri, as lý na uy gun o la rak Bað cý lar da mü ze o la rak in þa e dil di. Bað cý lar Be le di ye - si nden ya pý lan a çýk la ma da, be le di ye nin Kâ zým ka ra be kir Ma hal le - si nde in þa et ti ði Meh met  kif Er soy Kül tür Sa nat Mer ke zi ve Mü ze - si nin, bu gün a çý la ca ðý be lir til di. çýk la ma da, Er soy un ki þi sel eþ ya sý i le ken di si ve s tik lâl Mar þý ü ze ri ne ya zý lan ki tap la rýn ser gi le ne ce ði mü ze nin, Tür ki ye nin en zen gin Meh met  kif Er soy mü ze le rin den bi ri ha li ne gel di ði i fa de e dil di. T CET TN DER G HI E SS LIN DI Ve ri len bil gi ye gö re, top lam 2 bin 225 met re ka re kul la ným a la ný na sa - hip o lan mer kez; bod rum, ze min ve 2 kat tan o lu þu yor. n ka ra da ki Ta cet tin Der gâ hý nýn pro to ti pi e sas a lý na rak in þa e di len mü ze bö lü - mün de de Er soy un eþ ya sý, e ser le ri ve hak kýn da ya zý lan ki tap lar ser gi - le ne cek. Çok a maç lý sa lon, se mi ner o da la rý ve kü tüp ha ne nin bu lun - du ðu kül tür mer ke zin de i se sos yal ve kül tü rel faaliyet ler i le Meh met  kif Er soy a töl ye ça lýþ ma la rý nýn ya ný sý ra a raþ týr ma cý-ya zar M. Er - tuð rul Düz dað eþ li ðin de Sa fa hat o ku ma la rý ger çek leþ ti ri le cek. Bað cý - lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, ko nu ya i liþ kin de ðer len dir me - sin de, Tür ki ye de  kif ü ze ri ne en zen gin mü ze ler den bi ri nin ar týk Bað - cý lar da ol du ðu nu söy le ye bi li riz de di. Kül tür Sa nat Ser vi si Baðcýlar da Mehmet Âkif Ersoy Müzesi açýlýyor MEHMET ÂKF ERSOY UN MLLÎ MÜCDELE YILLRIND NKR D KLDIÐI VE STKLÂL MRÞI NI YZDIÐI TCETTN DERGÂHI NIN BENZER, BÐCILR D MÜZE OLRK NÞ EDLD. Va tan Þâ i ri þi ir le riy le yâd e di le cek STNBUL Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür.þ. i le or tak - la þa dü zen le nen, Meh met  kif Er soy dan Þi ir ler ve Bes - te le nen ler ad lý kon ser 16 Mart Cu ma gü nü sa at da Fa tih li E mi ri E fen di Kül tür Mer ke zi nde ger - çek le þe cek. Meh med  kif Er soy un þi ir le ri nin ve de ði þik bes te kâr lar ta ra fýn dan bes te le nen e ser ler den o lu þan bir re per tu var i le bü yük va tan þa i ri yâd e di le cek. Dr. Mu rat Sâ lim Tokaç ýn sa nat yö net men li ðin de ger çek leþ ti rile - cek kon ser i le il gi li bil gi al mak is te yen ler 0(212) nu ma ra lý te le fon dan a la bi lir ler. Kül tür Sa nat Ser vi si Tarihî Beykapý Köprüsü ortaya çýkarýlmalý PRO FES YO NEL Fo toð raf Sa nat çý la rý Der ne ði (PFSD) Þan lý ur fa Be le di ye si Ko ru ma maç lý mar Mü dür lü ðü ta - ra fýn dan o na rý mý u zun sü re dir de vam e den Bey ka pý sý sur la rý ve Mah mu toð lu Ku le si ça lýþ ma la rý ný kut la dý ðý ný a - ma Bey ka pa sý Köp rü sü nün res to ras yon ça lýþ ma la rý i çi ne a lýn ma sý ný is te di. Pro fes yo nel Fo toð raf Sa nat çý la rý Der ne - ði a dý na ya zý lý bir a çýk la ma da bu lu nan der nek baþ ka ný Ya - sin Kü çük, Mah mu toð lu Ku le si ö nün de yak la þýk 800 yýl ön ce ya pý lan ve 1980 li yýl lar da yý ký lan Bey ka pý sý Köp rü - sü nün bu res to ras yon ça lýþ ma la rý i çin de ol ma dý ðý ný öð - ren miþ bu lu nu yo ruz. Ö zel lik le tu riz min ge liþ me si a çý sýn - dan ta ri hî de ðer le ri mi zi ko ru mak ve ta ri hî ya pý la rý mý zý ön pla na çý kar ma nýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nu dü þü - nür sek, Bir za man lar ü ze rin den de ve ker van la rý nýn geç - ti ði bu ta ri hî köp rü mut la ka bu res to ras yon ça lýþ ma nýn i - çi nde yer al ma lý, bu ça lýþ ma i le bu ta ri hî köp rü de ye ni den or ta ya çý ka rýl ma lý dýr de di. Kül tür Sa nat Ser vi si KÜ TH Y Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) Ta - rih, Kül tür ve Tu rizm ku lü bü ta ra fýn dan U nu - tul maz Ça nak ka le: Za fer ve ra de ko nu lu pa nel Fen E de bi yat Fa kül te si Kon fe rans Sa lo nun da ya - pýl dý. Pa nel baþ kan lý ðý ný Ta rih Bö lü mü 4. Sý nýf Öð ren ci si Si nan De mi rað ýn yap tý ðý pa nel de, Ta - rih Bö lü mü öð ren ci le rin den Mu rat U zun, Mer ve Se miz pa ne list o la rak ka týl dý lar. Pa ne lin su nu cu lu ðu nu, Di lan la göz yap tý. Ça nak ka le Za fe ri ni bir mu' ci ze o la rak ni te len di ren Di lan la göz, Bu mu 'ci ze nin al týn da Meh met çi ðin ye nil mez i ma ný, va tan, mil let sev gi si ve ba ðým - sýz lýk aþ ký yat mak ta dýr. Ge li bo lu Ya rý ma da sýn - da ya tan 250 bin ke fen siz va tan ev lâ dý, bü tün dün ya ya Ça nak ka le ge çil mez di ye hay kýr mýþ - týr de di. Si nan De mi rað, Ça nak ka le Sa va þý nýn dö nüm nok ta sý ol du ðu nu kay de de rek Çok bü yük ha yal ler ve ü mit ler so nu cu gel dik le ri Ça nak ka le den hüs ran la dön dü ler de di. Ça - nak ka le Sa vaþ la rý ný ka ra ve de niz ha re kâ tý yö - nüy le e le a lan pa ne list Se miz Ka ra þun la rý söy - le di: Bu mu ha re be De niz Mu ha re be si o la - rak da ad lan dý rýl mak ta dýr. Hal bu ki de niz mu - ha re be si i ki de niz kuv ve ti a ra sýn da o lur. Bu ra - da i se bir de niz kuv ve ti ve ký yý müs tah kem mev ki a ra sýn da ce re yan et miþ tir. Bun dan do - la yý Ça nak ka le Bo ðaz Mu ha re be si de mek sa - ný rým ye rin de o lur. Ça nak ka le Sa va þý dün ya da bir çok il ke sah ne ol muþ tur. Bun lar dan en ö - nem li si ka ra da ve de niz de ay ný an da ilk kez sa - va þýl mýþ týr. O ka dar kü çük bir a lan da o ka dar çok mer mi ve o ka dar çok as ker le sa va þýl mýþ týr. Yi ne bu sa vaþ ta ilk kez 8 sa at ö lü top la ma mo - la sý ve ril miþ tir Kül tür Sa nat Ser vi si Çanakkale destanýnda baðýmsýzlýk aþký yatar Çanakkale Savaþý çocuklar için oyun oldu BUR S D bir ya yý ne vi, Ça - nak ka le Sa va þý ný ço cuk la ra ta nýt mak a ma cýy la zar kul la - nýl ma dan oy na nan U ya nýþ Ça nak ka le Des ta ný a dýy la ma - sa üs tü o yun ü ret ti. 10. Bur sa Ki tap Fu a rý nda gö rü cü ye çý - kan o yun, ço cuk ve genç le rin il gi siy le kar þý laþ tý. O yun hak - kýn da bil gi ve ren ya yý ne vi sa hi - bi Su at Tur gut, Türk ta ri hi ni çiz gi ro man la an lat týk la rý ný söy le di. Bur sa / ci han Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Tarih, Kültür ve Turizm kulübü tarafýndan düzenlenen panele, tarih bölümü öðrencilerinden Murat Uzun, Merve Semiz panelist olarak katýldýlar. Panelin baþkanlýðýný 4. Sý nýf Öð ren ci si Si nan De mi rað yaptý. Bað cý lar Be le di ye si tarafýndan inþa edilen Meh met  kif Er soy Kül tür Sa nat Mer ke zi ve Mü ze si bugün hizmete açýlacak.

5 14 MRT 2012 ÇRÞMB MKLE 5 Y Ke lâ mul lah o lan Kur ân, aç tý ðý il mî u fuk, tav - si ye ve ver di ði te sel lî le riy le mad dî-mâ ne vî þi fâ men bâ ý dýr. Du â da kâ i nat ve in san a ra - sýn da ki den ge yi sað la dý ðýn dan; o kun ma sý da, uy - gu lan ma sý da þi fâ dýr. Hz.  i þe (ra); Hz. Pey gam - ber (asm), a i le sin den bi ri si has ta lan dý ðý za man, o - na Mu av vi ze teyn (Nas ve Fe lak) Sû re le ri ni o kur, üf ler di. Ve fa tý ný ne ti ce ve ren has ta lý ða ya ka lan dý ðý za man, ben o na Mu av vi ze teyn Sû re le ri ni o ku yup, üf le me ye ve ken di e liy le vü cu du nu mes het me ye baþ la dým. Þüp he siz ki, o nun e li be nim kin den çok da ha mü ba rek ti 1 der. Ya ni, o nun i ma ný, duy gu yo ðun lu ðu ve e lek tro-bi yo-man ye tik gü cü da ha faz la i di ma na sý na da ge le bi lir bu. s lýn da has ta du ây la i yi leþ ti ði gi bi, ken di si de baþ ka la rý ný i yi leþ ti rir! Has ta nýn du â sý nýn mak bûl sa yýl ma sý nýn se be bi ni hiç dü þün dü nüz mü? Dik - kat e di lir se, ev li ya, mü te dey yin, sâ lih has ta nýn du â sý gi bi her han gi bir ka yýt kon mu yor. Çün kü has ta, kim o lur sa ol sun ri yâ sýz, i vaz sýz yük sek bir ar zuy la, ger çek ten sa mi mî bir di lek te bu lu na rak po zi tif e ner ji ya yar ve kar þý lý ðý ný mu hab bet, þef kat ve yar dým o la rak a lýr. Bu ha ki kat le re bi nâ en dir ki Ta bib-i Ne bî, Has ta la rýn du â sý ný a lý nýz; on la rýn du â sý mak bul dür der. 2 Sý la-i ra hîm le, ak ra ba, has ta zi ya re tiy le du â la rý nýn a lýn ma sý nýn teþ vik e - dil me si nin hik met ler den bi ri de bu de ðil mi? Bi yo-man ye tik e ner jiy le þi fâ ya ve sî le o lan la rýn ö zel lik le ri ni ge lin ce... Hat ta, l lah i çin dö kü len göz yaþ la rý, gö zü müz da hil, ya ra la rý mý zý da te da vi e dip i yi leþ tir di ði tes bit e dil miþ tir. Min nes so ta Ü ni ver si te si nden Wil li am Frey in san göz yaþ la rý nýn ger gin li ðe ve stre se se bep o lan kim ye vî mad de le ri te miz le yip dý þa rý at mak su re tiy le, ru hî sý kýn tý la rý gi de re rek in sa ný ra hat lat - tý ðý ný ve fe rah lat tý ðý ný a çýk la dý. Es ki Sov yet ler Bir li - ði Týb bî Bi lim ler ka de mi si nden bir grup a raþ týr - ma cý, göz yaþ la rý nýn fi zi kî o la rak da in sa ný i yi leþ tir - di ði ni tes bit et miþ ler. Di ðer bir ça lýþ ma la rýn da hay van la rýn de ri le rin de ya ra lar aç tý lar ve son ra on la rý si nir len di re cek ve að la ma ya sevk e de cek ha re ket ler yap tý lar. Ba sit bir að la ma ne ti ce sin de ya ra la rýn i yi leþ tir me hý zý nýn bü yük bir o ran da art - tý ðý ný bul du lar. Göz ya þý gud de le ri çý ka rýl mýþ hay - van la rýn ya ra la rý nýn i yi leþ me hý zý nýn i se ya vaþ la dý - ðý göz lem len di. lim a dam la rý göz ya þý gud de le ri - nin, kan do la þým sis te mi ne ba zý kim ye vî mad de ler çý kar dý ðý ný, bu mad de le rin i se vü cu da i yi leþ ti ri ci te si re sa hip ol du ðu nu söy le mek te dir. He nüz bu du rum da ha tam is pat lan ma mýþ ol sa da i lim a - dam la rý bu mad de le rin de ri ü ze rin de fay da lý bir te si ri nin bu lun du ðu nu ka bul et mek te ler. Kâ i nat ta hiç bir can lý nýn a bes ol ma dý ðý ný, ya ra tý - lan hiç bir þe yin a maç sýz ve boþ ye re ya ra týl ma dý ðý - nýn en ba riz ör ne ði ni bu ra dan an la ya bi li riz. Kü - çük bir can lý nýn hem ru hî hem de cis ma nî ih ti ya - cý ný göz ya þý gud de le ri i le te da rik e den Zat, a ca ba kâ i na týn ha li fe si o lan in sa nýn hak ka týn da â lî o lan göz yaþ la rý ný hiç ce vap sýz ve ne ti ce siz bý ra kýr mý? ca ba s lâm Pey gam be ri (asm) ge ce-gün - düz de vam et tir di ði du â la rýn da bol bol göz - ya þý dök me si nin ve Be nim bil dik le ri mi bil - sey di niz, az gü ler, çok að lar dý nýz 3 de me si nin sýr la rýn dan bi ri si de bu nun la mý il gi li dir? Dip not lar: 1- Bu ha ri, Da a vat: 12; Müs lim, Se lam: 50; E bu Da vud, Týb: Fey zü l-ka dîr, 1:341/ Câ mi ü s-sa ðîr, No: fer sa dog ni as ya.com.tr l lah ý ta ný tan üç bü yük ta rif e di ci Nu ri Ka pý sýz: Be di üz za man a gö re l lah ý ta ný - tan üç mu al li min i za hý ný ya par mý sý nýz? Be di üz za man Sa id Nur sî bü tün â le mi l - lah ý bi ze ta ný tan ta rif e di ci ler o la rak de ðer - len dir mek le, l lah ýn var lý ðý ný de lil len dir - me yak la þý mý na fark lý ve zen gin bir bo yut ge ti ri - yor. Bu bo yut la bü tün â lem l lah ý bi ze ta ný tan mu ar rif, ya ni mu al lim un va ný ka za ný yor. Be di üz - za man a gö re bu ma na da üç kül li mu ar rif var dýr: a) Pey gam ber E fen di miz Haz ret-i Mu ham - med (asm) Be di üz za man a gö re kâ i nat ki ta bý nýn ko nu þan de li li ve en bü yük â ye ti o lan Pey gam - ber E fen di miz (asm), l lah tan va hiy a lýp in san - la ra teb lið et miþ tir. O nun ge tir di ði s lâm di ni 1400 kü sûr yýl dan be ri hiç tar týþ ma sýz dün ya yý ay dýn lat mýþ týr ve ay dýn lat ma ya de vam et mek te - dir. O nun ge tir di ði ki tap o lan Kur ân, kâ i na tý doð ru an la ma ve in san la ra doð ru yol gös ter me ba ký mýn dan 1400 kü sur yýl dan be ri dos tun ve düþ ma nýn tas di kiy le eþ siz ve tek reh ber ki tap týr. b) Kur ân Be di üz za man a gö re Kur ân, kâ i nat ki - ta bý nýn e ze lî ter cü me si dir. Gayb â lem le ri nin li sa ný - dýr. Þa ha det â lem le ri nin mü fes si ri dir. Ya ra dý lýþ â - yet le ri ni o ku yan e be dî ter cü ma ný dýr. Kur ân, doð - ru dan l lah tan gel miþ tir kü sûr yýl dan be ri â - le me yay dý ðý ha ki kat ler le bu na dost-düþ man þa hit - tir. n san lý ðýn ter bi ye e di ci si, s lâ mi yet in ý þý ðý, ay - dýn lý ðý ve kay na ðý o lan Kur ân, l lah ýn var lý ðý ko - nu sun da çok net ha ber ve ren kay nak la rýn ba þýn da ge lir. Kur ân çok a çýk ve net so ru yor: Gök le ri ve ye ri ya ra tan l lah hak kýn da þüp he mi var? 1 Kur ân, l lah ýn var lý ðý ný kav ra ma mýz i çin kâ - i nat ki ta bý na çok sýk bak ma mý zý tav si ye e di yor: De ve ye bak mý yor lar mý, na sýl ya ra týl mýþ týr! Gö - ðe bak mý yor lar mý, na sýl yük sel til miþ tir! Dað la ra bak mý yor lar mý, na sýl di kil miþ ler dir! Yer yü zü - ne bak mý yor lar mý, na sýl ya yýl mýþ týr! r týk sen ö ðüt ver! Sen an cak bir ö ðüt ve ri ci sin. 2 c) Bü yük kâ i nat ki ta bý Be di üz za man ýn di lin de kâ i nat bü yük bir ki tap týr. Bu bü yük ki tap ve bu bü - yük e ser, bir mü el li fi ve sa hi bi bu lun du ðu nu, mü el - lif siz ya zý la ma ya ca ðý ný ve ya ra tý cý sýz ya pý la ma ya ca - ðý ný a çýk ve net bi çim de gös te ri yor. 3 Kâ i nat ta her þey mü kem mel, mun ta zam, ha - ta sýz ve ku sur suz ya ra týl mak ta dýr. l lah ýn var lý - ðý na çok net de lil ler den bi ri si, bu göz ö nün de ki ku sur suz ya ra dý lýþ týr. Kur ân bu nu, Ye di kat gö - ðü bir bi riy le tam u yum i çin de ya ra tan O dur. Rah man ýn ya rat ma sýn da hiç bir ni zam sýz lýk gö - re mez sin. Gö zü nü çe vir de bir bak: Her han gi bir ku sur gö re bi lir mi sin? Son ra tek rar tek rar gö zü - nü çe vir de bak; göz bir ku sur bu la ma dý ðýn dan, e li boþ ve bit kin ge ri dö ner. 4 â ye tiy le i lân e di yor. Sa id Nur sî, öl müþ yer yü zü nün ih ya sý hük mün - de o lan ba har mev si min de, haþ rin 300 bin den zi - ya de nu mu ne le ri ni mun ta za man i cat et me nin ve yer yü zü say fa sýn da bir bi ri i çin de 300 bin muh te lif cin sin fert le ri ni ha ta sýz, se hiv siz, ga lat sýz, nok san - sýz, ga yet öl çü lü, ga yet düz gün, ga yet mun ta zam ve ga yet mü kem mel bir su ret te ya rat ma nýn el bet - te sý nýr sýz bir kud re ti bu lu nan Ce nâb-ý l lah a mah sus bir te cel li ol du ðu nu be yan e der. 5 Be di üz za man a gö re, Ce nâb-ý Hak ya rat tý ðý her þey i çin bir ol gun luk nok ta sý ta yin et miþ tir. O ol gun nok ta ya doð ru o þe ye bir me yil ver mek te, bu me yil on da bir þid det li ih ti yaç þek lin de or ta ya çýk mak ta dýr. Bu ih ti yaç ö nü ne ge çil mez bir þevk hâ li ni al mak ta, bu þevk vaz ge çil mez bir ca zi be ye dö nüþ mek te dir. Ne ti ce de Ce nâb-ý Hakk ýn kâ i - nat la il gi li e mir le ri bu ca zi be, bu þevk, bu ih ti yaç ve bu me yil çe kir dek le ri nin yön len dir me siy le eþ - ya nýn ma hi ye ti ta ra fýn dan doð ru o la rak al gý lan - mak ta ve har fi yen uy gu lan mak ta dýr. 6 Be di üz za man a gö re, Ce nâb-ý Hakk ýn e ze lî i ra - de sin den ge len Kün! em ri ne var lýk la rýn har fi yen i ta at e diþ le rin de, lâ hî i ra de nin te cel li si o lan me yil, ih ti yaç, þevk ve ca zi be kuv ve le ri, hep si bir den gö - rü nür ler. 7 Di ðer yan dan, kâ i nat ta her þey de bir den faz la hik met ve fay da gö ze til miþ tir. Hik met siz, fay da sýz, boþ, an lam sýz, ga ye siz, he def siz hiç bir þey ya ra týl mýþ de ðil dir. Tek bir zer re de bi le a maç - sýz lýk, sa vur gan lýk, rast ge le lik ve te sa düf söz ko nu - su de ðil dir. Sa yý sýz hik met ler, ga ye ler ve fay da lar la mey da na çý kan var lýk la rýn a kýl lý, þu ur lu, bi linç li ve kav ra yýþ sa hi bi ol duk la rý ný id di a et mek i se müm - kün de ðil dir. Öy ley se sý nýr sýz i lim ve son suz hik - met sa hi bi bir Ya ra tý cý nýn var lý ðý ný ve bü tün bu hik met le ri gö zet ti ði ni dü þün mek, ak la en uy gun o la ný dýr. Fi zik, kim ya, bi yo lo ji, e ko lo ji, je o lo ji, týp, as tro no mi gi bi bü tün po zi tif i lim ler, yer ler den gök le re her þey de gö ze ti len sa yý sýz hik met le ri göz ler ö nü ne ser mek te dir ler. Ce nâb-ý Hakk ýn hik met sý fa tý nýn ve Ha kîm is mi nin bü tün kâ i na tý ku þat tý ðý ný kay de den 8 Sa id Nur sî, kâ i na týn her bir bö lü mü nün bir bü yük ki tap ma hi ye ti ta þý dý ðý ný, bu ki ta býn her har fi nin yü zer ke li me, her ke li me - si nin yü zer sa týr, her sa tý rý nýn bin ler bab, her ba - bý nýn da bin ler kü çük ki tap hük mün de bil gi ler ve hik met ler sak la dý ðý ný be yan e di yor. 9 Sa id Nur sî ye gö re, bir çi çe ðin in ce ve de rin prog ra mý ný kü çü - cük to hu mun da derc et mek, bü yük bir a ða cýn a - mel say fa sý ný, ha ya tý nýn ö ze ti ni, kü çü cük bir çe - kir dek te ma ne vî ka der ka le miy le yaz mak, an cak son suz bir hik met ka le miy le müm kün dür. Her þe yin ya ra dý lý þýn da son suz de re ce gü zel sa nat la rýn hâ kim ol ma sý, her þe yin an cak son suz de re ce Ha - kîm o lan bir Sâ ni in nak þý ol du ðu nu gös te rir. 10 Dip not lar: 1- Kur ân-ý Ke rim, b ra him Sû re si: 10., 2- Kur ân-ý Ke rim, Ga þi ye Su re si: , 3- Söz ler, s. 214, 4- Kur ân-ý Ke rim, Mülk Su re si: 3-4., 5- Söz ler, Ye ni s - ya Neþr., Ger many, 1993, s. 270., 6- Söz ler, Ye ni s - ya Neþr., Ger many, 1993, s. 487., 7- Söz ler, Ye ni s - ya Neþr., Ger many, 1993, s. 487, 488., 8- Þu â lar, Ye - ni s ya Neþr., Ger many, 1994, s. 37., 9- Þu â lar, Ye ni s ya Neþr., Ger many, 1994, s. 72., 10- Söz ler, Ye ni s ya Neþr., Ger many, 1993, s (0 505) Dün ya i se çin de mi sa fi re ten bu lun du ðu muz dün ya Kim ler gel di? Kim ler geç ti? O na a þýk o lan lar, O nu boþ ve ren ler, O na al dýr ma yan lar, O nu yol ü ze rin de bir mik tar ka lýp gi di le cek bir me kân o la rak gö ren ler O na ki mi le ri ya lan dün ya de di. Oy sa dün ya nýn hiç bir ye ri ya lan de ðil di. Zer re ka dar da ol sa, ne i yi lik ve ne de fe na - lýk boþ luk ta kal dý. Hep si ka yýt al tý na a lýn dý ve a lý ný yor. Ve dün ya, a hi ret ha ya tý na nis be ten zin dan o la rak ka bul le nil di mü min gö nül ler de. Bir ký sým in san lar i se, o na ke ne gi bi ya pýþ tý. Da i mî ka lý na cak bir yer zan ne dil di dün ya. Ki mi ni an sý zýn a lýp gö tür dü. Ki mi ni ha ber li gö tür dü. Ki mi le ri de dün ya yý lâ net le di. Oy sa in san en þe ref li var lýk o la rak ya ra týl - mýþ tý. Her or ga ný dün ya la ra be del di. ma ba zý in san lar bu nu an la ma dý. Dün ya nýn sa de ce bir eð len ce ye ri ol du ðu - nu zan net ti ler. n sý zýn has ta lýk lar ya ka mý za ya pýþ tý. Mu sî bet ler pe þi mi zi hiç bý rak ma dý. Fe lâ ket ler ol du, he lâ ket ler ol du. Ki mi le ri doð du, ki mi le ri öl dü. Böy le ce ha yat de vam et ti git ti. Dün ya biz den u san ma dý. Her ge le ni mi sa fir et ti. Dost-düþ man a yýr ma dý. Ge len git ti, gi den bir da ha gel me di. Gi den le rin ba zý la rý bin piþ man ol du. Bi rik tir dik le ri ser vet ler mi ras çý la rýn a ra sý ný da boz du. Böy le ce ha yat de vam et ti. Son ra bi ri çý kýp þöy le de di: Mal da ya lan, mülk de ya lan, var bi raz da sen o ya lan Hep o ya lan dýk. Dün ya da bi ze he di ye e di len gý da la rý hoy - rat ça ye dik, iç tik. Dost la rý mýz ve ya kýn la rý mýz ve fat et ti ðin de ya að la dýk ya da ü zül dük. Bir gün sý ra nýn bi ze ge le ce ði ni ha týr la mak is te me dik bel ki de. Ka bir ha ya týn dan dost la rý mý zýn, bi ze mek - tup gön der me le ri müm kün ol sa i di a ca ba na - sýl deh þe te dü þer dik? Hal bu ki ne ti ce bel li i di. Zin dan la rý, da ha deh þet li zin dan la ra dö - nüþ tür dük. Þu dün ya yý sa bit zan net tik. Oy sa, o ka dar kay gan dý ki dün ya Hep o ya lan dýk. r ka da ka lý cý e ser ler bý rak ma ya a kýl er di re - me dik. Ne fis hep bi zi en gel le di. Ha ki kat ler i se hiç de ðiþ me di. Þart lar de ðiþ ti, a ma ha ya týn ka nun la rý hiç mi hiç de ðiþ me di. n san yi ne za yýf tý, in san yi ne fa kir di, in san yi ne a ciz di. Za man bir sel gi bi a kýp gi di yor du. Ge çen za ma ný ge ri dön dür mek müm kün de ðil di. Ge le cek i se bir meç hul den fark sýz dý. Ne þar ký la rýn nað me le ri, ne de tür kü le rin ha zin mý rýl tý la rý bu na bir ça re bu la ma dý. l dýr ma, böy le gel miþ, böy le gi der söz le ri sa de ce bir a vam te ker le me sin den i ba ret kal - dý. Oy sa ger çek le rin þa ka sý yok tu. Son piþ man lýk hiç bir fay da ver me di. Ha yat i se ak tý git ti. n san la rýn bu a ký þa al dýr ma dýk la rý baþ la rý na be lâ ol du. Hal bu ki dün ya, a hi re te nis be ten bir zin - dan dan fark sýz i di. TRHN ÇNDEN ltur han Cel kan llah için dökülen gözyaþlarýnýn þifasý I I. Meþ rû ti yet haf ta sýnýn kro no lo ji si 20 Tem muz 1908: Ko la ða sý (bin ba þý) Res ne li Ni ya zi Bey, Ma nas týr'da Hür ri ye - ti i lân et ti ði ni du yur du. 23 Tem muz: En ver ve Ni ya zi Bey le rin ba þý ný çek ti ði Jön Türk ler, Ma nas týr'da Meþ rû ti ye ti i lân et ti. 24 Tem muz: Sul tan I I. b dül ha mid, bir fer man la I I. Meþ rû ti ye ti res men i lân et ti. 26 Tem muz: Be di üz za man Sa id Nur sî, ön ce s tan bul Sul ta nah met Mey da nýn da, ar dýn dan Se la nik Hür ri yet Mey da nýn da hür ri yet ve meþrû ti ye te da ir ilmî/fikrî mahiyette bir "Nu tuk" i rad et ti. Nâ ze nin Meþ rû ti yet uðrunda... Bu gün a dý na "de mok ra si" de di ði miz meþ rû ti ye tin i kin ci kez i lân e dil me - si nin ü ze rin den bir a sýr dan faz la bir za man di li mi geç ti. Tür ki ye'de, e sa sýn da yak la þýk 150 yýl dýr hür ri yet ve de mok ra si mü ca de le si ve ri li - yor: 1965'te Genç Os man lý lar Ce mi ye ti nin (Jön Türk ler/fr: Je u nes Turcs) ku rul ma sýy la mey da na çý kan bu mü ca de le, 1876 yý lý son - la rýn da ilk mey ve si ni ver me ye baþ la dý. He nüz ye ni tah ta çýk mýþ o lan Sul tan I I. b dül ha mit, 23 ra lýk ta Kà nun i E sâ si yi ( na ya sa) ka bul i le meþ rû ti yet sis te mi ni i lân et miþ ol du. r dýn dan, Me bû san i le  yân Mec lis le ri ku rul du ve böy le ce meþ - rû tî yö ne ti me ge çil miþ ol du. Ne var ki, bu de mok ra si bay ra mý nýn öm rü çok ký sa sür dü. Os man lý Rus har bi (1878) dað da ða sý i çin de Mec lis fes he dil di, a na ya sa as ký ya a lýn dý; böy le lik le meþ rû ti - ye tin bi rin ci fas lý ka pan mýþ ol du. Sul tan I I. b dül ha mid, 30 yýl müd det le meþ rû ti ye tin ö nün de set ler o luþ tu rup en - gel ler koy mak la meþ gul o lur ken, h rar de ni len Os man lý hür ri yet çi le ri i se, bu - gün kü an la mýy la de mok ra si ve öz gür lük mü ca de le si ver me ye de vam et ti. Bu u ður da yýl lar yý lý bü yük gay ret ler sarf e dil di, çok a ðýr be del ler de ö den di. n cak, yi ne de hür ri yet ve meþ rû ti yet, ha ki ki veç - he siy le bir tür lü av det et mi yor du. s ker ve si vil ke sim den bir çok Os man lý ay dý ný meþ rû ti yet mü ca de le si ver me ye ka - rar lý lýk la de vam et ti. Lâ kin, or ta da çok bü - yük bir ek sik lik var dý. Þöy le ki: Med re se ce - na hýn dan, ya ni u le mâ ca ni bin den he men hiç des tek yok tu. Meþ rû ti ye tin Kur'ân'a uy - gun, s lâm la ba rý þýk bir sis tem ol du ðu nu i - zah e de cek â lim ler mey dan da gö rün mü - yor du. Ya ni, bu ci het - te ür kü tü cü ol du ðu ka dar, pek dü þün dü - rü cü bir boþ luk var dý. þ te, o bü yük boþ - lu ðu 1907 yý lý son la - rýn da Os man lý dev - let mer ke zi ne, ya ni Der sa a det' e ge len Be di üz za man Sa id Nur sî dol dur ma ya gay ret et ti. s tan bul' a ge lir gel mez hü kü me te ma a rif ko nu sun da bir di lek çe ve ren genç Sa id, ay rý ca Þe - ker ci Han da ken di si ne tah sis e di len o fi si bir ci het te "mec lis i ef kâr"a çe vi re rek, u le mâ ve hü ke mâ ya mey dan o ku ya rak, ge rek il mî ve ge rek se si ya sî me se le ler de fi kir ve hat ta i ni si ya tif sa hi bi ol du ðu nu ka mu o yu na i lân et ti. Be di üz za man, bu nun la da ye tin me ye - rek, s tan bul'un en göz de ca mi le rin de va - az lar ve rip hi ta be ler de bu lu na rak, hür ri - yet ha ki ka ti ni ve meþ rû ti ye tin fa zi le ti ni kit le le re mal et me ye ça lýþ tý. Tu tuk la nýp hap se a týl ma sý na rað men, o bu dâ vâ sýn - dan as la vaz geç me di. Ha pis te mah kûm i - ken da hi, hük met me ye de vam e di yor du. Her bü yük dâ vâ bir be del ge rek ti ri yor - du; Üs tad Be di üz za man da be del ö dü yor ve ha ya tý pa ha sý na bu be de li ö de me ye ha - zýr ol du ðu nu bil fi il is pat e di yor du. Jön Türk le re men sup Ni ya zi ve En ver Bey gi bi gö zü pek su bay lar, Be di üz za - man'ýn bu ka rar lý hiz me tin den de ce sa - ret a la rak, 1908 Tem muz'un da Sul tan b dül ha mid'in mut la ki - yet re ji mi ne kar þý di re ni - þe geç ti ler. Ru me li'de yýl lar dýr Bal - kan çe te le ri i le Ma ke don ko mi ta cý la rý na kar þý yi - ðit çe mü ca de le ve ren Ko - la ða sý Ni ya zi Bey Ma nas - týr'da, Bin ba þý En ver Bey de Se la nik'te as ker le riy le bir lik te da ða çý ka rak, Sul - tan b dül ha mid'i meþrû - ti yet i da re si ni ye ni den i - lân et me ye zor la dý lar. Pa di þah, ilk baþ ta me - se le nin cid di ye ti nin far - kýn da de ðil di. Bu nu ba sit bir is yan ha re ke ti zan ne - de rek, as ker kuv ve tiy le bas týr ma yý dü þün dü. Hat ta Bi rin ci Fe rik (Kor ge ne ral) Þem si Pa þa yý tef tiþ ve göz da ðý ver mek mak sa - dýy la Ma nas týr'a gön der di. n cak, um du - ðu ne ti ce yi a la ma dý ðý gi bi, du rum da ha da a ley hi ne dön dü. Bu a ra da, 20 Tem muz'da top la nan r - na vut luk ku rul ta yý, meþ rû ti ye tin der hal i - lân e dil me si ni is te di; ak si hal de, s tan bul'a doð ru yü rü yü þe ge çe cek le ri ni bil dir di. Sul tan b dül ha mid, du ru mun fev ka lâ - de cid dî ol du ðunu gö rüp du rak la dý, hat ta ge ri a dým at mak zo run da kal dý. Me se le nin ol gun laþ tý ðý na ve dâ vâ la rý - nýn nis be ten ta ban bul du ðu na ka na at ge - ti ren En ver ve Ni ya zi Bey ler, a ra yý hiç so ðut ma ya rak 23 Tem muz gü nü Se la nik ve Ma nas týr'dan hür ri ye ti i lân et tik le ri ni s tan bul'a bil dir di ler. r týk, ha di se le rin fýt rî sey ri ne ra zý ol - mak tan baþ ka ça re si kal ma yan Sul tan b dül ha mid, he men er te si gün, ya ni 24 Tem muz 1908'de res mî bir fer man la meþrû ti ye tin ye ni den te sis e di le ce ði ni i - lân et ti. Ya rýn: Bu nun a dý "Hür ri yet Bay ra mý"dýr Ma nas týr'dan yük se len hür ri yet sa dâ sý Resneli Niyazi Beyin Hatýratý O ðuz bo yu na men sup Türk men ler den o - lan Ka çar Ha ne da ný (Sal ta nat ý Ka ca ri ye), yýl la rý a ra sýn da bu gün kü ran ve zer bay can top rak la rý nýn ço ðu nu i çi ne a lan ge niþ bir böl ge de hü küm sür müþ tür. þ te, bu ha ne da nýn mü him tem sil ci le rin - den bi ri o lan Mü za fe rüd din Þah, 1900 yý lý Güz ay la rýn da " ran Þa hý" sý fa týy la s tan - bul'a ge lir ve Sul tan b dül ha mid i le i ki li gö rüþ me ler de bu lu nur. Sul tan b dül ha mid, bu gö rüþ me es na - sýn da mev ki da þý Þah'tan o za ma na ka dar zer bay can mek tep le rin de ted ri si ya sak o - lan "li sân ý Tür kî" ü ze rin de ki ya sa ðýn kal dý - rýl ma sý ta le bin de bu lun du. Þah da, bu ta le bin hak lý ve ye rin de ol du - ðu na ka na at ge tir di ve bu yön de ki ka ra rý ný he nüz se ya hat ha lin dey ken bir tel graf la - ran'da ki hü kü met er kâ ný na (Ma a rif Ne za - re ti ne) bil dir di. O gün kü s tan bul ga ze te le ri, bu müj de li ha be ri þöy le söz ler le neþ ret ti ler: "Mu zaf fe - rüd din Þah, ' zer bay can da bu lu nan mek - tep ler de bun dan böy le Fars di li i le be râ ber Türk di li nin da hi ted ri si ne ve bil has sa Türk - çe nin lâ yý ký veç hiy le öð re til me si ne i ti nâ e - dil me si ni' em ret miþ tir." (29 E kim 1900 ta rih li Ter cü mân ý Ha ki kat) Ga rip tir ki, ran' ýn yüz yýl lar bo yu Türk/Türk men ha ne dan lar i da re et tik le ri hal de, bu dev let le rin res mî di li ge nel de hep Far ça ol muþ tur. Hat ta, bu ge le nek Sel çuk - lu lar da da ay nen de vam et miþ tir. Res mî di lin o ta rih ler de Far sça ol ma sý nýn ya dýr ga na cak bir ta ra fý ol ma sa ge rek tir. Zi ra, rap ça'dan son ra e de bî yön den en kuv vet li bir li san o lan Fars ça, ay ný za man da yer le þik bir me de ni yet li sa ný ol ma hü vi ye ti ni ha iz dir. Tu haf o lan hu sus, Türk men le rin i da re sin - de o lan ve mut lak ek se ri ye ti ni ze rî Türk'ün teþ kil et ti ði zer bay can'da a na dil Türk çe'nin u zun sü re e ði tim öð re tim a la nýn da terk e - dil miþ, ya hut ya sak lan mýþ ol ma sý dýr. Sul tan I I. b dül ha mid, öy le an la þý lý yor ki bu tu haf lý ða son ve ril me si hu su sun da mü - him bir rol oy na mýþ. zer bay can'da Türk çe ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý

6 6 14 MRT 2012 ÇRÞMB YURT HBER Y HBERLER Düzce'deki zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi. TEM o to yo lu Gü mü þo va ram pa sýn da zin cir le me ka za n TEM o to yo lu Gü mü þo va ram pa la rý mev ki in de yak la þýk 20 a ra cýn ka rýþ tý ðý tra fik ka za sý mey da na gel di. Ka za dolayýsýyla yo lun n ka ra is ti ka me ti bir sü re tra fi ðe ka pan dý. Ka pa nan yol da ha son ra tek þe rit ten tra fi ðe a çýl dý. s tan bul dan n ka ra ya git mek te o lan 01 TM 311 plâkalý Dur sun y dýn i da re sin de ki yol cu o to bü sü, Gü mü þo va ram pa - la rý mev ki in de, se yir ha lin dey ken 06 ENB 38 plâ ka lý Yu suf Kök i da re sin de ki hay van ye mi yük - lü TIRa ar ka dan çarp tý. Yo ðun sis ve giz li buz lan - ma nýn da et ki siy le 20 ci va rýn da a raç bir bi ri ne gir - di. O lay ye ri ne Sa kar ya ve Düz ce den çok sa yý da am bu lans ve it fa i ye e ki bi sevk e dil di. raç lar da sý ký þan çok sa yý da ki þi, o lay ye ri ne ge len it fa i ye e - kip le ri ta ra fýn dan kur ta rýl dý. Sa kar ya ve Düz - ce de ki çe þit li has ta ne ler de te da vi al tý na a lý nan ya ra lý lar dan 6 sý nýn du ru mu nun cid di ye ti ni ko - ru du ðu bil di ril di. Bu a ra da u la þý ma ka pa nan yol ye ni den tra fi ðe tek þe rit ten a çýl dý. Düz ce / a a Göç men ka çak çý lý ðý ya pan suç ör gü tü çö ker til di n E DR NE DE, çe þit li ha va li man la rý ve sý nýr ka pý - sý nýn po lis gi riþ-çý kýþ mü hür le ri nin sah te le ri ni kul la na rak, Yu na nis tan a ya sa dý þý göç men ka - çak çý lý ðý yap týk la rý id di a e di len 16 ki þi tu tuk lan dý. lý nan bil gi ye gö re, E dir ne Jan dar ma Ko mu tan - lý ðý e kip le ri, Me riç Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ko or - di ne sin de, suç iþ le mek a ma cýy la ör güt kur duk la rý id di a sýy la 6 ay dýr iz le ni len gru ba yö ne lik E dir ne, s tan bul, Kýrk la re li ve Te kir dað da eþ za man lý o - pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon kap sa mýn da 20 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Gö zal tý na a lý nan ki þi le rin ev ve iþ yer le rin de ya pý lan a ra ma lar da, ta türk ve z mir d nan Men de res ha va li man la rý i le Ka pý - ku le Sý nýr Ka pý sý po lis gi riþ-çý kýþ mü hür le ri, sah te no ter müh rü, sah te kim lik, plâ ka ve pa ra lar i le zod yak bot e le ge çi ril di. Gö zal tý na a lý nan zan lý - lar dan, ör güt e le ba þý ol duk la rý id di a e di len I rak a - sýl lý M. E. M ve C. B i le diðer zanlýlar çý ka rýl dýk la rý mah ke me de, suç iþ le mek a ma cýy la ör güt kur - mak, göç men ka çak çý lý ðý yap mak, pa ra da sah te - ci lik, Pa sa port Ka nu na mu ha le fet, sah te kim lik kul lan mak, res mî ev rak ta sah te ci lik, rüþ vet al mak ve ver mek suç la rýn dan tu tuk lan dý. E dir ne / a a Si vas ta yol cu o to bü sü dev ril di: 1 ö lü, 25 ya ra lý n S VS T yol cu o to bü sü nün dev ril me si so - nu cu 1 ki þi öl dü, 25 ki þi ya ra lan dý. Kon ya nýn E - reð li il çe sin den Er zu rum a gi den h met Bu luç (55) yö ne ti min de ki 42 E 8903 plâ ka lý yol cu o to - bü sü, Kay se ri-si vas ka ra yo lu nun Þar kýþ la-ko - yun cu bö lü mün de ki Es ki köy yol ay rý mý ya kýn la - rýn da buz lan ma dolayýsýyla kon trol den çýk tý. Buz lu yol da ka yan o to büs, kar þý þe ri de geç tik ten son ra yo lun ke na rý na dev ril di. Ka za nýn ar dýn - dan böl ge ye çok sa yý da am bu lans ve po lis e ki bi sevk e dil di. E kip ler, yo ðun ti pi dolayýsýyla gö rüþ me sa fe si nin düþ tü ðü böl ge ye yo lun da buz lu ve kay gan ol ma sý sebebiy le güç lük le u laþ tý. Ka za da, o tur du ðu kol tuk tan sav ru la rak dý þa rý ya fýr la yan 6 ya þýn da ki U mut Can Koç ka nat, o lay ye rin de öl dü. O to büs te bu lu nan 25 yol cu i se ya ra lan dý. Ya ra lý lar dan a cil o lan lar, am bu lans lar la Si vas ta - ki has ta ne le re kal dý rýl dý. Sað lýk du ru mu cid dî ol - ma yan yol cu lar i se so ðuk ha va dan et ki len me - me le ri i çin, ka za a nýn da yol dan ge çen baþ ka bir yol cu o to bü sü nün i çe ri si ne ta þýn dýk tan son ra böl ge ye am bu lans gel me si ni bek le di. Bir sü re o - to büs te bek le yen ya ra lý lar da böl ge ye u la þan am bu lans lar la has ta ne le re nak le dil di. Ya ra lý la - rýn te da vi si, Si vas Dev let Has ta ne si, Nu mu ne Has ta ne si ve Cum hu ri yet Ü ni ver si te si Týp Fa - kül te si raþ týr ma ve Uy gu la ma Has ta ne sin de sü rü yor. Ö te yan dan, Si vas-kay se ri ka ra yo lu - nun Ko yun cu-ka ya di bi mev ki le ri a ra sýn da 2 yol cu o to bü sü ve 1 kam yo nun da buz lan ma dolayýsýyla yol dan çýk tý ðý öð re nil di. Yol da ka lan o to büs ler de ki yol cu la rýn, baþ ka a raç lar la yol cu - luk la rý na de vam et ti ði be lir til di. Si vas / a a Ma te ma tik öð ret men le ri GE DER zir ve sin de bu luþ tu Gönülle Eðitimciler Derneði, Türkiye'deki matematik eðitiminde yaþanan sorunlarý masaya yatýrmak için stanbul'- da bir matematikçiler zirvesi düzenledi. Zirveye katýlan yaklaþýk 200 öðrenmen fikirlerini meslektaþlarýyla paylaþtý. YURT DI ÞIN D O KU MK S TE YEN LE RE GÜN DOÐ DU "21. IEFT YURT DIÞI EÐTM FURLRI'' BÞLIYOR. ÜNVERSTEY YURT DIÞIND OKUMK STEYEN DY- LR, EÐTM VE BURS MKÂNLRININ NLTILCÐI FURLRIN LK 15 MRT'T KONY'D DÜZENLENECEK. BU YIL 150 OKUL ÖÐRENCILELERE, TOPLM 1 MLYON DOLR BURS MKÂNI SUNCK. Ü NVER S TE Y yurt dý þýn da o ku mak is te yen a - day la ra, e ði tim ve burs im kân la rý nýn an la tý la ca ðý 21. I EFT Yurt Dý þý E ði tim Fu ar la rý, 15 Mart ta Kon ya, 17 Mart ta Es ki þe hir, 18 Mart ta n ka ra, 20 Mart ta z mir, 22 Mart ta da na, Mart ta s tan bul ve 27 Mart ta KKTC de dü - zen le ne cek. lý nan bil gi ye gö re, yak la þýk 12 yýl - dýr 25 fark lý ül ke den, a la nýn da uz man pek çok ü ni ver si te ve ko le jin ka týl dý ðý I EFT Yurt Dý þý E - ði tim Fu ar la rý, Türk genç le ri nin yurt dý þý e ði - tim plan la rý ný ve ge le cek le ri ni be lir le me le rin de yar dým cý o lu yor. Her yýl 50 bin ki þi nin zi ya ret Sað lýk e ki bi de mah sur kal dý S VS IN Za ra il çe sin de yo lu ka pa nan köy de ki ya ra lý yý al mak ü ze re ha re ket e den sað lýk e ki bi, o lum suz ha va þart la rý nýn et ki li ol du ðu böl ge de u zun sü re mah sur kal dý. Yol a çýl dýk tan son ra kur ta rý lan sað lýk per so ne li, köy de ki ya ra lý yý a la - rak has ta ne ye u laþ týr dý. l çe ye 38 ki lo met re u - zak lýk ta ki Çe vir me han Kö yü nün muh ta rý z zet Bek taþ (58), dün kar yý ðý ný ný te miz le mek i çin çýk tý ðý i ki kat lý e vi nin ça tý sýn dan a ya ðý ka ya rak düþ tü. O muz ve bo yun kýs mýn da þid det li að rý lar his se den Bek taþ, Za ra Dev let Has ta ne si ni a ra - ya rak yar dým is te di. Bek taþ, du ru mu jan dar ma - ya ve l Ö zel da re Mü dür lü ðü e kip le ri ne de bil - dir di. Bu nun ü ze ri ne kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla yo lu u la þý ma ka pa lý o lan köy de ki z zet Bek - taþ ý has ta ne ye kal dýr mak i çin To kat tan as ke rî he li kop ter, ha va lan dý. He li kop ter, ha va þart la rý - nýn uy gun ol ma ma sý dolayýsýyla dön mek zo - run da kal dý. Köy yo lu nun u la þý ma a çýl ma sý i çin Ö zel da re e kip le ri ta ra fýn dan ça lýþ ma baþ la tý - lýn ca Za ra Dev let Has ta ne si nden 2 ki þi lik sað lýk e ki bi am bu lans la yo la çýk tý. Yol aç ma ça lýþ ma sý sý ra sýn da a raç la rý nýn a rý za lan ma sý ü ze ri ne Þe re - fi ye bel de si ne dö nen Ö zel da re e kip le ri ça lýþ - ma la rý na a ra ver mek zo run da kal dý. Yo lun a çýk ol du ðu bö lüm de bir sü re i ler le yen sað lýk e ki bi i - se Þe re fi ye bel de si i le Çe vir me han Kö yü a ra sýn - da mah sur kal dý. Þe re fi ye ye dö ne me yen sað lýk e ki bi, a raç i çe ri sin de kur ta rýl ma yý bek le di. ra - cýn ý sýt ma sis te min den ya rar la nan sað lýk per so - ne li u zun sü re son ra e kip ler ta ra fýn dan bu lun - duk la rý yer den kur ta rýl dý. Sað lýk e ki bi yol aç ma ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan u - laþ týk la rý köy de muh tar z zet Bek taþ ý a la rak Za - ra Dev let Has ta ne si ne kal dýr dý. Si vas / a a et ti ði fu ar la ra ka tý lan öð ren ci ler, ö zel lik le me - ri ka, n gil te re, vus tral ya, l man ya, Ka na da, Fran sa, Hol lan da, s veç, tal ya, Rus ya, Çin, Es - ton ya, Ma lez ya, Bul ga ris tan ve s pan ya yý yurt dý þýn da e ði tim gör mek i çin ter cih e di yor. Dil e ði ti mi, li se, ü ni ver si te, mas ter, dok to ra, yaz o ku lu, trans fer, staj ve ya iþ ol sun yurt dý þýn - da o ku mak is te yen ler, fu ar da ö nem li o kul la rýn ya ný sý ra burs ku ru luþ la rýn dan ül ke a ta þe lik le ri - ne ka dar e ði tim de hem mad dî, hem kül tü rel en i yi þart la rý gö rü þe bi le cek. Fu ar la ra ka tý lan 150 o - kul, yurt dý þýn da o ku mak is te yen öð ren ci le re S TN BUL Gö nül lü E ði tim ci ler Der ne ði nin ( GE DER) dü zen le di ði I. Ma te ma tik Öð ret - men le ri Zir ve si nde Ma te ma tik Öð ret men - le ri de ne yim ve bil gi le ri ni pay laþ mak ü ze re bu luþ tu. s tan bul i çin den ve dý þýn dan 200 e ya kýn öð ret men ve öð ret men a da yý nýn ka tý - lý mý i le ger çek leþ ti ri len zir ve, hem öð ret - men ler le a ka de mis yen le ri bir a ra ya ge tir - me si, hem de öð ret men le rin or tak prob - lem le ri nin pay la þýl ma sý ba ký mýn dan ol duk - ça fayda lý ol du ðu be lir til di. GE DER Yö ne - tim Ku ru lu Baþ ka ný Cü neyt n cýn ýn a çý lýþ ko nuþ ma sý i le baþ la yan, Doç. Dr. h met Þ. Öz de mir in öð ret men le ri ö mür bo yu öð - ren me ko nu sun da yü rek len dir di ði pro to kol ko nuþ ma sý i le de vam et ti. Gün bo yu sü ren zir ve nin a çý lýþ pa ne lin de, Yard. Doç. Dr. Sa re Þen gül, kav ram sal öð ren me nin o kul - lar da hâ lâ tam o la rak yer le þe me di ðin den, öð ren ci ler de ki kav ram ya nýl gý la rý nýn, i yi or ga ni ze e dil miþ ör nek ler le kar þý laþ tý rýl ma - ma la rýn dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. Ha liç Ü ni ver si te si nde gö rev ya pan Yard. Doç. Dr. li Er do ðan, ka tý ez ber ci zih ni yet le ma te ma ti ðin da ha ilk yýl lar da ki yan lýþ öð re - ti mi nin, ü ni ver si te sý ra la rý na ka dar de vam et ti ði nin, ders ha ne ler de öð ren ci le re hâ lâ mi ni mum sü re de mak si mum so ru ya doð - top lam 1 mil yon do lar burs im kâ ný su na cak. O kul la rýn burs kri ter le ri ne uy gun o lup ol ma - dý ðý ko nu sun da da fu ar da bil gi a lý na bi le cek. Fu - ar lar, me ri ka, Ka na da, n gil te re, vus tral ya, Yu na nis tan, Fran sa, l man ya, Hol lan da, Ma ca - ris tan, r lan da, Ye ni Ze lan da, Es ton ya, Bel çi ka, tal ya, s viç re, s veç, Çin, Slo vak ya, Bul ga ris tan, Rus ya, Uk ray na, Po lon ya, s pan ya ve KKTC gi - bi ül ke le rin ya ný sý ra s tan bul da ki yurt dý þý e ði - tim da nýþ man lýk þir ket le ri ni bu luþ tu ra cak. Üc ret siz ter cü man lýk hiz me ti nin de su nu la - ca ðý fu ar la rýn s tan bul ve n ka ra du rak la rýn - Düz ce de 3 a fet e vi yan dý Düz ce de çý kan ve ký sa sü re de ya yý lan yan gýn da, 3 ev kul la ný la maz ha le gel di. Mer ke ze bað lý Gü müþ pý nar Kö yün de 12 Ka sým 1999 da ki Düz ce dep re mi son ra sý yurt dý þýn dan ge len yar dým - lar la in þa e di len ve UM KOR ev le ri o la rak ta bir e di len böl ge de Fev zi Maz lum a a it ev de, he nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. Va tan daþ la rýn ken di ça ba sý i le sön dür mek is te di ði yan - gýn, e vin bir bö lü mü nün ah þap ol ma sý dolayýsýyla ký sa sü re de ya yýl dý. Yan gýn, bi ti þi ðin de ki Ra - ma zan Do ðan ve Zey nel Ko ca bey in e vi ne de sýç ra dý. Düz ce ve Kay naþ lý it fa i ye e kip le ri nin yak - la þýk 1 sa at sü ren ça lýþ ma sý son ra sý kon trol al tý na a lý nan yan gýn da 3 ev kul la nýl maz ha le gel di. Sön dür me ça lýþ ma la rý na va tan daþ lar da des tek ver di. Du man dan et ki le nen 3 ki þi ye o lay ye rin - de bu lu nan sað lýk e kip le rin ce mü da ha le e dil di. Düz ce / a a ru cevap ver me he de fi ve ril me si nin yan lýþ - lý ðý nýn al tý ný çiz di. li Er do ðan, Ma te ma ti - ðin muh taç ol du ðu muz bir ders ol du ðu nu öð ren ci le re öð ret mek i le i þe baþ la nýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Pa ne lin son ko nuþ - ma cý sý o lan ve zir ve i çin Bo lu bant z zet Bay sal Ü ni ver si te si nden ge len Yard. Doç. Dr. E rol Ka ra ký rýk i se ken di si nin Türk çe - leþ tir di ði Sketc hpad ge o met ri ya zý lý mýn - dan söz e der ken din le yi ci le re ol duk ça eð - len ce li an lar ya þat tý. Öð le den son ra ki ilk o tu rum da Tür ki ye nin çe þit li þe hir le rin - den ka tý lan Ma te ma tik ve Sý nýf Öð ret - men le ri ta ra fýn dan, öz gün faaliyet le ri i çe - ren 3 pay la þým su nul du. kin ci o tu rum i se Ma te ma tik e ði ti mi ne fark lý yak la þým lar ka zan dý ran tek no lo ji des tek li pay la þým lar - la sür dü. GE DER Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka - ný Cü neyt n cýn, s tan bul Gö nül lü E ði - tim ci ler Der ne ði nin ka pý sý nýn her ke se so - nu na ka dar a çýk ol du ðu nun al tý ný çiz di. - GE DER, 2012 yý lý i çe ri sin de Ö zel E ði tim, Bi li þim Tek no lo ji le ri, n gi liz ce ve Reh ber Öð ret men ler zir ve le ri ni ger çek leþ ti re cek. GE DER da ha ön ce de Sý nýf, Türk çe/e de - bi yat, Ta rih, O kul Ön ce si, Fen ve Tek no - lo ji ve Reh ber Öð ret men ler zir ve le ri ni ge - çek leþ tir miþ ti. s tan bul / Ye ni s ya da MB ve yük sek li sans se mi ner le ri de dü - zen le ne cek. Sa de ce Tür ki ye nin de ðil v ru pa ve Or ta Do ðu nun da en bü yük ve kap sam lý yurt dý þý e ði tim fu a rý o lan 21. I EFT Fu ar la rý, ka pý la rý ný 15 Mart ta Kon ya da a ça cak. Fu ar - lar, 17 Mart ta Es ki þe hir, 18 Mart ta n ka ra, 20 Mart ta z mir, 22 Mart ta da na, Mart ta s tan bul ve 27 Mart ta KKTC de ger - çek leþ ti ri le cek. Hal ka a çýk ve üc ret siz o lan fu - ar la ra, ö zel lik le me ri ka, n gil te re, vus tral - ya da ki hem dev let, hem de ö zel ü ni ver si te ler yo ðun ka tý lým gös te ri yor. s tan bul / a a Gör me en gel li bil gi ye da ha ko lay u la þa cak GÖR ME ö zür lü le rin bil gi ye e ri þi - mi ko nu sun da ö nem li bir a dým a týl dý. r týk gör me ö zür lü ler ya zý - lý ma ter yal le re ra hat ça u la þa bi le - cek ler. Gör me ö zür lü ler, alt ya pý i - çin ge rek li dü zen le me le rin ha ya ta ge çi ril me si nin ar dýn dan Tür ki - ye de ba sý la cak o lan bütün e ser le - re Mil lî Kü tüp ha ne den e ri þe bi le - cek. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li - si nce 22 Þu bat 2012 de ka bul e di - lip, 29 Þu bat 2012 ta ri hin de Res - mî Ga ze te de ya yýn la na rak yü rür - lü ðe gi ren 6279 sa yý lý Ço ðal týl mýþ Fi kir ve Sa nat E ser le ri ni Der le me Ka nu nu i le yur ti çin de ki tap, ka - bart ma harf li ki tap, ki tap çýk, an - sik lo pe di, al büm, at las ve no ta gi - bi tek ba þý na ya da bir ta ký mýn ve - ya bir di zi nin par ça sý ni te li ðin de o lan ay rý ya yým lan mýþ e ser ler i le ga ze te, der gi, yýl lýk, bül ten, tak vim gi bi sü re li ya yýn lar, yurt dý þýn da ba sý mý ve ya ço ðal tý mý ya pý la rak, yurt i çin de sa tý þý ve da ðý tý mý ya pý - lan e ser ler ve e lek tro nik or tam da ü re ti le rek kul la ný ma su nul muþ e - lekt ro nik ya yýn la rýn e lek tro nik or ta ma ak ta rý lan bi rer nüs ha sý gör me en gel li le rin hiz me ti ne su - nul mak ü ze re Mil lî Kü tüp ha ne' ye gön de ri le cek. Tür ki ye de ya yýn la - nan bütün ya zý lý e ser ler ka nu nun ön gör dü ðü ve uy gu la ma yý be lir - le ye cek Yö net me likten sonra gör me ö zür lü le rin hiz me ti ne su - nu la cak. s tan bul / Ye ni s ya GEÇMÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ethem Hayta'nýn oðlu Said Hayta'nýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, llah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Yeþilyurt Yeni sya Okuyucularý ZMR TEBRK Muhterem kardeþimiz Metin Çam'ýn oðlu Said Çam ile Leyla Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki cihan saadeti dileriz. Yeþilyurt Yeni sya Okuyucularý ZMR TZYE Muhterem kardeþimiz Erol nce'nin annesi yþe nce'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Yeþilyurt Yeni sya Okuyucularý ZMR TZYE Muhterem kardeþimiz Erol nce'nin annesi yþe nce'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Buca - Þirinyer - Üçyol Merkez Yeni sya Okuyucularý / ZMR ZY nmuðla Üniversitesinden aldýðým Geçici Mezuniyet Belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Merter Keskin nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Eþref Mert

7 Y DÜNY 14 MRT 2012 ÇRÞMB 7 BM NN Su ri ye i çin a ta dý ðý Ba ðým sýz U lus la ra ra sý So ruþ tur - ma Ko mis yo nu, in sa nî yar dým la ra i zin ve ril me si nin bir is tis - na de ðil, bir ku ral ol du ðu nu be lirt ti. Ko mis yon Baþ ka ný Bre - zil ya lý Pro fe sör Pa u lo Ser gi o Pin he i ro, BM n san Hak la rý Kon - se yi ne sun du ðu i kin ci ra po run da, ay lar sü ren en gel le me - ler den son ra hü kü me tin in sa nî yar dým ör güt le ri ne sý nýr lý bir gi riþ sað la dý ðý ný be lir te rek, in sa nî yar dý mýn, en gel le kar þý - laþ mak sý zýn ge nel bir ku ral o la rak sað lan ma sý ge rek ti ði ni bu nun bir is tis na ol ma dý ðý ný kay det ti. Pin he i ro, hü kü me - tin tav rý yü zün den ih ti yaç sa hip le ri ne yar dým et mek i çin za - man kay be dil di ði ni ve fýr sat la rýn kaç tý ðý ný kay de de rek, uy - gun týb bi te da vi nin ve te mel mal ze me le rin ol ma ma sý yü - zün den bir çok ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti. Ko mis yon Baþ ka ný, Tür ki ye, Lüb nan ve Ür dün e göç le rin sür dü ðü nü i fa de e de - rek, si vil le rin bu u mut suz du ru mu nun, mut lak a cil du rum o la rak e le a lýn ma sý ge rek ti ði ni, böl ge den ka çan la ra, yar gý sýz in faz la rýn uy gu lan dý ðý ný ve yo ðun bir þe kil de key fi gö zal tý na al ma la rýn ol du ðu nu söy le dik le ri ni i fa de et ti. Cenevre / a a Suriye de ateþkes þart Suriye'de þehirleri kuþatan hükümetin emrindeki tanklar, sivil halký ateþ altýnda tutuyor. Yardým görevlilerinin giremediði þehirlerde ne olup bittiðini bilen yok. SURYE HÜKÜMETYLE DÜZENL OLRK TEMST OLDUKLRINI SÖYLEYEN RUSY DIÞÞLER BKNI SERGEY LVROV, ''SURYE'DE TEÞKESN ÞRT OLDUÐUNU'' BELRTEREK, RUSY'NIN KOF NNN' DESTEK VERDÐN DE BELRTT. RUS Y Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov da BM de yap tý ðý gö rüþ me ler ý þý ðýn da, Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se yi (BMGK) ü ye le ri nin bir ka rar ta sa rý sý ü ze rin de po zis yon la rý ný yak laþ týr ma yo lun da bir an la yýþ ol du ðu nu gör dü ðü nü be lirt ti. Lav rov, BMGK da ül ke le rin ce za lan dý rýl ma la rý ya da suç lan ma la rý ye ri ne Su ri ye hal ký nýn çý kar la rý i çin ha re ke te ge çil me si ge rek ti ði ni, bu kap sam da BMGK nýn da i mî ü ye le ri a ra sýn da uz laþ ma sað la nýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. BMGK da ül ti ma tom ver me nin i þe ya ra ma ya ca ðý ný i fa de e den ve BMGK nýn ba tý lý ül ke le ri ni i sim ver me den e leþ ti ren Lav rov, Su ri ye hü kü me tiy le dü zen li o la rak te mas ta ol duk la rý ný da söy le di. Su ri ye de a teþ ke sin þart ol du ðu nu be lir ten Lav rov, Rus ya nýn Ko fi n nan a des tek ver di ði ni de be lirt ti. n cak her þe yi Rus ya dan bek le mek ol maz, han gi ül ke o lur sa ol sun tek ül ke nin gi ri þim le riy le dün ya nýn so run la rý çö zü le mez di ye ko nu þan Lav rov, Ger çek çi ol ma lý, BMGK o la rak a kan ön ce ka ný dur dur ma lý yýz, a da le tin sað lan ma sý bi raz bek le ye bi lir de ðer len dir me sin de bu lun du. Su ri ye den ye ni dö nen BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un in sa nî iþ ler den so rum lu yar dým cý sý Va le ri e mos Tür ki ye, Lüb nan ve Ür dün e sý nýr la rý ný a çýk tut tuk la rý ve yar dým et tik le ri i çin te þek kür e di yo ruz di ye ko nuþ tu. BMGK ka ra rý ol ma dan da Su ri ye ye in sa nî yar dý mýn ya pý la bi le ce ði ni be lir ten mos, Bu nun i çin BMGK ka ra rý na de ðil, Su ri ye li yet ki li le rin rý za sý na ih ti ya cý mýz var de di. Birleþmiþ Milletler / a a MSUM NSNLRIN ÖLÜMÜ SON ERMEL BD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton da, Her þey den ön ce Su ri ye re ji mi nin þid de te son ver - me si ge rek de di. Clin ton, BM Gü ven lik Kon se yi nin Su ri ye ko nu lu top lan tý sý nýn ar dýn dan BM de ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lun du ve so ru la rý cevap la dý. Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov i le Su ri ye ko nu sun da ya pý cý bir gö rüþ me yap týk la rý ný be lir ten Clin ton, Lav - rov un rap Bir li ði i le þid de tin dur ma sý, in sa ni yar dý mýn en gel siz bir þe kil de sað lan ma sý, Ko fi n nan ta ra fýn dan yü rü tü le cek, rap Bir li ði pla ný ve BM Ge nel Ku ru lu ka ra rý kap sa - mýn da ki si ya sî sü re cin baþ la týl ma sý ko nu la rýn da uz laþ týk la rý na dik ka ti çek ti. Clin ton, Rus ya ve Çin da hil bütün u lus la rýn Su ri ye ko nu sun da bir a ra ya gel me za ma ný dýr. E sad re - ji mi nin si lâh la rý sus ma lý, in sa nî yar dý ma ve ger çek si ya sî ge çiþ sü re ci ne i zin ver me li dir. Su - ri ye de ma sum in san la rýn ö lü mü so na er me li, si ya sî ge çiþ sü re ci baþ la ma lý dýr di ye ko nuþ - tu. Clin ton, Bu ol maz sa Su ri ye de kan lý iç sa vaþ çý ka cak ve bu da bütün böl ge i çin teh li ke li so nuç lar do ðu ra cak týr i fa de si ni kul lan dý. Clin ton, r týk ha re ke te geç me za ma ný. BMGK ü ye le ri o la rak ba rý þý ve gü ven li ði ko ru ma yo lun da so rum lu luk al ma za ma ný dýr de di. BM ve rap Bir li ði nin Su ri ye ö zel tem sil ci si Ko fi n nan NSNÎ YRDIMLR ZN VERLMES TEMEL BR KURL Kofi n nan, mu ha lif li der ler le gö rüþ tü BM ve rap Bir li ði nin Su ri ye ö zel tem sil ci si Ko fi n nan, i yi ni yet ve ka rar lý lýk la Su ri ye ko nu sun da i ler le me kay de di le ce ðin den u mut lu ol du ðu nu be lir te rek, (E sad dan bek le nen ya nýt) Bu cevabý al dý ðý mýz da na sýl bir tep ki ve re ce ði mi zi de bil miþ o la ca ðýz de di. n nan, Hil ton O te li nde Su ri ye U lu sal Kon se yi Baþ ka ný Bur han Gal yun baþ kan lý ðýn da ki Su ri ye li mu ha le fet tem sil ci siy le ba sý na ka pa lý ger çek le þen gö rüþ me nin ar dýn dan ga ze te ci le re a çýk la ma yap tý. Mu ha lif grup la rý Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad la gö rüþ me si ne da ir bil gi len dir di ði ni söy le yen na nan, ay rý ca Su ri ye yö ne ti min den bek le di ði ni kay det ti. n nan, u lus la r a ra sý ca mi a nýn bu so ru nun çö zü mü i çin ken di le ri ne bü yük des tek ver di ði ni be lir te rek, yi ni yet ve ka rar lý lýk la i ler le me kay de de ce ði miz den u mut lu yum de di. Bur han Gal yun i le ol duk ça fay da lý ve ya rar lý bir gö rüþ me ger çek leþ tir dik le ri ni de i fa de e den n nan, ge le cek te ki sü re cin na sýl i ler le ye ce ði ni e le al dýk la rý ný ve ken di dü þün ce le ri ve yak la þý mý ný Gal yun a i let ti ði ni söy le di. Su ri ye li mu ha lif le rin ken di le ri ne tam iþ bir li ði sö zü nü ver di ði ni be lir ten n nan, n cak bu þe kil de ba þa rý lý o la bi le cek le ri ni an lat tý. Ko fi n nan, te mas la rý nýn ar dýn dan Tür ki ye den ay rýl dý. nkara / a a HBERLER srail ve Gazze'deki Filistinli örgütler ateþkes için anlaþtý. Gaz ze de a teþ kes sað lan dý n MI SIR is tih ba ra tý, Gaz ze Þe ri di nde ki Fi lis tin li ör güt le ri i le s ra il a ra sýn da a teþ kes sað la dý ðý ný bil dir di. Mý sýr ýn Gaz ze de a teþ kes sað la ma ya yö ne lik gi ri þi min de yer a lan Mý sýr is tih ba ra týn dan bir yet ki li, i ki ta raf a ra sýn da su i kast le rin de dur du rul ma sý da hil bütün ça týþ ma la rýn so na er di ril me si yö nün de tam ve kar þý lýk lý bir an laþ ma sað lan dý ðý ný be lir te rek, bu an laþ ma nýn dün ye rel sa at le de yü rür lü ðe gir di ði ni be lirt ti. Mý sýr lý yet ki li, Gaz ze Þe ri di nde as ke rî o pe ras yon la rýn dur du rul ma sý ve Fi lis tin in kan gö lü ha li ne gel me si ne en gel o lun ma sý i çin Ka hi re nin i ki ta raf la da yo ðun te mas yü rüt tü ðü ne i þa ret et ti. Mý sýr lý yet ki li, ül ke si nin bu an laþ ma nýn ta kip çi si o la ca ðý ný be lir tir ken, s ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu ve s ra il or du su her han gi bir a çýk la ma da bu lun ma dý. Mý sýr is tih ba ra týy la son gün ler i çin de te mas lar da bu lu nan Gaz ze de ki yö ne ti min ba þýn da yer a lan Ha mas da a çýk la ma yap ma dý. Da ha son ra s ra il ve s lâ mî Ci had, Mý sýr a ra bu lu cu lu ðun da Gaz ze de a teþ ke se va rýl dý ðý ný te yit et ti. s ra il in pa sif sa vun ma dan so rum lu Ba ka ný Ma tan Vil na i, dev let rad yo su na yap tý ðý a çýk la ma da, ça týþ ma ha li nin ge ri de kal dý ðý ný be lirt ti. s lâ mî Ci had söz cü sü Da vud Þe bab da Gaz ze de yap tý ðý a çýk la ma da, s ra il sal dý rý la rý na ve su i kast le ri ne son ve re rek a teþ ke si uy gu la ma yý ka bul e der se, ken di le ri nin de bu na u ya ca ðý ný söy le di. s ra il in Gaz ze ye ön ce ki gün ak þam dü zen le di ði ye ni ha va sal dý rý sýn da 2 Fi lis tin li nin ö lü müy le Cu ma dan bu ya na ö len le rin sa yý sý nýn 25 e yük sel di. Gazze / a a O ba ma: Kat li âm tra jik ve yü rek par ça la yý cý n BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, me ri kan as ke ri nin f ga nis tan da 16 si vi li öl dür me si nin tra jik ve yü rek par ça la yý cý ol du ðu nu söy le di. Kan da har böl ge sin de gö rev ya pan bir me ri kan as ke ri nin dün er ken sa at ler de üs sün ya ký nýn da ki köy de si vil le re a teþ et me si so nu cu 9 u ço cuk, 3 ü ka dýn 16 ki þi nin ö lü müy le i le il gi li il gi li dün ba zý med ya or gan la rý na de meç ve ren O ba ma, o la yýn son de re ce tra jik ve yü rek par ça la yý cý ol du ðu nu i fa de et ti. Baþ kan O ba ma, o la yýn BD nin, f ga nis tan da as ker le ri nin kal ma sý na yö ne lik plan ve ya stra te ji yi de ðiþ tir me ye ce ði ne i þa ret e de rek, BD as ker le ri nin e ve za ma nýn da ge ti ril me si ve gü ven lik ko nu su nun f gan la ra dev re dil me si ne yö ne lik pla na bað lý ka lýn ma sý nýn ö ne mi ne dik ka ti çek ti. Ö te yan dan BD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, f ga nis tan da 16 si vi lin gad dar ca kat le dil me sin den so rum lu tu tu lan me ri kan ast su ba yý nýn me ri kan as ke rî mah ke me si ta ra fýn dan i dam ce za sý na çarp tý rý la bi le ce ði ni be lirt ti. Pa net ta, so ruþ tur ma ge re ði is mi giz li tu tu lan ast su ba yýn han gi sebep ler le böy le bir ký yý ma gi riþ ti ði ni hâ lâ bil me dik le ri ni, zan lý nýn gö zal týn da ol du ðu nu söy le di. Was hing ton / a a Sar kozy, Kad da fi den 50 mil yon E u ro al mýþ! n FRN S D ye ni den cum hur baþ ka ný se çil mek i çin yo ðun bir kam pan ya sür dü ren Ni co las Sar kozy nin 2007 yý lýn da Lib ya nýn dev rik li de ri Kad da fi den 50 mil yon E u ro ba ðýþ al dý ðý id di a e dil di. y ný id di a yý Mu am mer Kad da fi or ta ya at mýþ an cak bel ge yi ya yým la ma fýr sa tý bu la ma dan ik ti dar dan u zak laþ tý rýl mýþ tý. Fran sa da bir in ter net si te sin de ya yýn la nan bel ge ye gö re, Ni co las Sar kozy, se çim ler den i ki yýl ön ce 6 E kim 2005 yý lýn da Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi den 50 mil yon E u ro se çim ba ðý þý al dý. Me di a part in ter net si te si nin ya yýn la dý ðý ve sav cý lý ða ver di ði bel ge ye gö re, 50 mil yon E u ro nun NS nin (Ni co las Sar kozy) se çim kam pan ya sýn da kul la nýl ma sý þartýy la al mak i çin Lib ya da i ki ki þi bu luþ tu. Sar kozy ye ve ril di ði id di a e di len pa ra nýn Pa na ma ve s viç re ban ka la rýn dan UMP li de ri Je an-fran co is Co pe nin kýz kar de þi ne a it ban ka he sa bý na ak ta rýl dý ðý id di a e dil di. Me di a part ýn ya yýn la dý ðý bel ge ye gö re Kad da fi i le Sar kozy a ra sýn da ki bað lan tý yý si lâh ka çak çý lý ðý na is mi ka rýþ mýþ o lan ZT Zi yad Ta kit tin sað la dý. Söz ko nu su ki þi nin Sar kozy ye ya kýn bir çok ki þiy le i liþ ki si ol du ðu da sa vu nul du. Dýþ Haberler Servisi Brük sel de ca mi ye sal dý rý n BEL ÇK NIN baþ þehri Brük sel de Þiî ca mi si ni he def a lan ve i ma mýn öl dü rül dü ðü sal dý rý nýn Ku zey f ri ka kö ken li ler ce ger çek leþ ti ril di ði be lir til di. Ca mi nin yö ne tim ku ru lun da gö rev a lan til la Ka len der i sim li Türk, yap tý ðý a çýk la ma da, n der lecht sem tin de ki ca mi ye ak þam sa at le rin de, i mam ve ce ma a tin na ma za ha zýr lan dý ðý sý ra da gi ren ve rap ça ko nu þan i ki sal dýr gan dan bi ri nin ký lý cý ný çe ke rek teh dit ler sa vu rur ken di ðe ri nin et ra fa ben zin dö ke rek tu tuþ tur du ðu nu an lat tý. Hýz la mü da ha le e de rek ca mi de ki yan gý ný kon trol al tý na a lan it fa i ye gö rev li le ri nin, 46 ya þýn da ki b dul lah i sim li ca mi i ma mý nýn ce se diy le kar þý laþ tý ðý bil di ril di. Sal dý rý da, 1 ki þi de ya ra lan dý. O la yýn ar dýn dan çev re de ge niþ gü ven lik tedbirle ri a lan po lis, gör gü þahitlerinin sal dýr gan o la rak teþ his et ti ði bir ki þi yi gö zal tý na al dý. Bel çi ka Di ya net Vak fý, baþ kent Brük sel de dün ge ce bir ca mi ye yö ne lik sal dý rý yý þid det le ký na dý. çýk la ma da, Bu vah þe tin, Müs lü man la rýn i çi ne ni fak to hum la rý ek me ye ça lý þan bir zih ni ye tin ü rü nü ol du ðu nu dü þü nü yo ruz de nil di. Brüksel / a a

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 H BER 14 MRT 2012 ÇRÞMB 12 Ey lül bit me di ki 28 Þu bat bit sin! Her ne ka dar Yan lýþ he sap, Bað dat dan dö - ner de nil miþ se de ba zen Bað dat a git me - den, ba zen de Bað dat a git tik ten ve o ra da bir sü re bek le dik ten son ra dö nü yor. Ya kýn ta rih te ya pý lan yan lýþ lar dan bi ri de, mil le tin rey le riy le se çi - len bir mil let ve ki li nin, sýrf ba þý ör tü lü di ye ve kil li - ði nin e lin den a lýn mýþ ol ma sý dýr. n sa noð lu u nut ma has ta lý ðý i le has ta lýk lý ol du ðu i çin, ya kýn za man da ya þa nan la rý da u nu ta bi li yor. U - nu tan lar i çin ký sa ca ha týr lat mak ge re kir se, Mer ve Sa fa Ka vak çý, 18 Ni san 1999 se çim le rin de s tan bul mil let ve ki li o la rak se çil miþ ti. 2 Ma yýs 1999 da TBMM de and iç me/ ye min et me tö re ni sý ra sýn da, ba þör tü lü ol du ðu i çin mec lis ten çý kar týl dý. O gün ya þa nan la rý can lý ya yýn lar la ta kip e den ler bi lir ki, Mec lis ten çý ka rýl mýþ gayr-ý me de nî bir þe kil de, in - san lý ðý ný bir ya na bý ra kan lar ca Dý þa rý, dý þa rý, dý þa rý tem po lu al kýþ la rýy la ve yi ne o gü nün baþ ba ka nýn ca Bu ka dý na had di ni bil di rin! em riy le ger çek leþ miþ ti. O gün ler de i fa de et me ye ça lýþ mýþ týk, ye ni den tek rar la ya lým: Mil le tin ter ci hiy le se çi lip ge len bir mil let ve ki li ni, sýrf ba þý ný ör tü yor di ye ve kil lik ten at mak, hiçbir þe kil de ka bul e di le mez. Her ne ka dar bu nu ya pan lar, ken di le rin ce baþ ka ba ha ne ler bul - ma ya ça lýþ týy sa lar da ha ki kat bu dur. Ta biî o gün, men sup ol du ðu par ti si nin bi le ma a le sef ba þör tü lü ve kil i ne sa hip çýk ma mýþ ol ma sý ay rý bir ko nu dur. On la rýn ha ta sý, Dý þa rý, dý þa rý, dý þa rý di ye tem po tu tan la rý ve bu ta výr kar þý sýn da ses siz ka lan la rýn yan lý þý ný dü zelt mez... He men her se çim dö ne min de ya da ka dýn hak la rý nýn ko nu þul du ðu top lan tý lar da Me rve Ka vak çý o la yý gün de me ge lir. n ka ra da dü zen - le nen e ði tim ko nu lu bir top lan tý da da yi ne ko nu gün de me gel miþ. Me mur-sen Ka dýn Ko mis yo nu ta ra fýn dan dü zen le nen, n san Hak ký h lâ li O la - rak Ka dý na Þid det ve Top lum sal Et ki le ri ko nu lu pa nel de ko nu þan Ka vak çý, ken di si hak kýn da linç kam pan ya sý a çan lar la hu kuk ö nün de he sap la þa - ca ðý ný söy le miþ. O gü nü ya þa yan ki þi ler o la rak dört bir kol dan linç kam pan ya sý a çýl dý ðý ný, ya - lan-yan lýþ ha ber ler le Ka vak çý nýn i ti bar sýz laþ tý rýl - ma ya ça lý þýl dý ðý ný, o nun ü ze rin den bü tün ba þör - tü lü lü le re ha ka ret e dil di ði nin þa hi di yiz. Ba þör tü sü ta kan ha ným la rýn doð ru dan ya da do - lay lý o la rak þid det e ma ruz kal dý ðý ný i fa de e den Ka vak çý, Si zin ba þör tü lü me mur lar o la rak 28 Þu - bat ý nýz bit ti mi di ye sor ma ya ca ðým. Ben 1988 de Týp Fa kül te si nden bu ne den le ay rýl dým. Be nim an - nem YÖK dü zen le me le ri çer çe ve sin de Ev ren dö - ne min de gö re vin den ay rýl dý. Ba þör tü lü ka dýn lar o - la rak 12 Ey lül dö ne mi miz bit me di. Her üç ka dýn - dan i ki si bu ül ke de ba þý ný ört mek te dir. Bu ka dýn la rý gör mez den gel mek ten da ha bü yük bir þid det o la bi - lir mi? di ye sor muþ. (Mil li yet, 11 Mart 2012) Ger çek ten de bir ta raf tan 28 Þu bat bit ti, te sir le ri a zal dý der ken; a sýl 12 Ey lül 1980 de a tý lan to hum - la rýn a cý mey ve le ri ni ye mi yor mu yuz? Bu gün i ti ba - rýy la 12 Ey lül dar be si son ra sýn da ha zýr la nan ve mil - le te zor la ka bul et ti ri len bir a na ya sa i le yö ne til mi - yor mu yuz? ra dan bun ca yýl geç me si ne rað men, 12 Ey lül dar be si ne im za a tan lar la hu kuk ö nün de a - dil bir he sap laþ ma bi le o la ma dý. Ger çi bu ko nu da ba zý a dým lar a týl dý, a ma 12 Ey lül de baþ la tý lan pek çok uy gu la ma bir þe kil de de vam e di yor. Bir ya da i - ki ki þi nin mah ke me ö nü ne çý ka rýl mýþ ol ma sý, ger - çek an lam da hu ku kî he sap laþ ma nýn ya pýl dý ðý an la - mý na ge lir mi? Dar be ci an la yýþ la hu kuk ö nün de bir he sap laþ ma ya pý la cak sa, bu na 27 Ma yýs 1960 kan lý dar be siy le baþ la mak lâ zým. Son ra sýn da 12 Ey lül ve (a ra dar - be le ri de u nut ma dan) 28 Þu bat 1997 ye ge le bi li riz. Hu kuk ö nün de, a dil ve hak ka ni yet li bir he sap laþ ma ol ma dan ye ni dar be le rin ö nü nü kes mek ko lay ol - ma ya cak. Dar be le rin mil let bün ye sin de se bep ol - du ðu de rin ya ra la rýn far ký na va ra lým ve el bir li ði i le te da vi et me ye ça lý þa lým, ves se lâm... TZYE Erciþ'te Türkçe Öðretmeni olan Hasan Karademir ile li Karademir kardeþlerimizin babasý Manisa-Demirci eþrafýndan Hüseyin Karademir'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Erciþ Yeni sya Okuyucularý TSK da U lu de re e mek li li ði nuludere DE He ron lar dan ge len is tih ba ra tý de ðer - len di ren Ko mu ta Kon trol Da i re Baþ ka ný nýn e mek li ye ay rýl dý ðý öð re nil di. U lu de re o la yýy la il gi li so ruþ tur ma lar sü rü yor. Cum hu ru ye tin ha be ri ne gö re, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nde (TSK) e mek li ye ay rý lan i ki ge ne ral den bi ri nin Ge nel kur may Ko mu ta Kon trol Da i re Baþ ka ný Tuð ge ne ral Sa lim Cü neyt Ka vun cu ol du ðu öð re nil di. Ka vun cu nun ba þýn da bu lun du ðu bi rim, in san sýz ha va a ra cý He ron la rýn top la dý ðý is tih ba ra tý de ðer len dir - mek le gö rev liy di. 34 va tan da þýn öl dü ðü U lu de re o la - yýn da ki He ron gö rün tü le ri de bu da i re baþ kan lý ðýn ca iz len di. E mek li ye ay rý lan di ðer is min i se Bor no va da ki Top çu Tu ga yý nýn Ko mu ta ný Tuð ge ne ral Er kan ta - lay ol du ðu bil di ril di. ta lay ýn sað lýk ge rek çe le riy le e - mek li ol du ðu öð re nil di. TSK de i ki ge ne ral ses siz se da - sýz gö rev den ay rýl dý. Gö rev den ay rýl ma lar, Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý nýn, dü zen li o la rak ay lýk gün cel le me ye baþ la dý ðý per so nel is ta tis tik le ri ni in ter net si te sin de ye - ni le me si ü ze ri ne or ta ya çýk tý. Bu is ta tis tik ler de, bir ön - ce ki a ya gö re en ö nem li fark lý lýk ge ne ral sa yý la rýn da gö rül dü. Ha len 58 ge ne ral ve a mi ral çe þit li da va lar ne - de niy le tu tuk lu bu lu nur ken TSK de gö rev de ki ge ne ral ve a mi ral sa yý sý 362 o la rak a çýk lan dý. Bir ön ce ki is ta tis - tik te bu ra kam 364 o la rak yer al mýþ tý.ge nel kur may Baþ kan lý ðý, or du dan ay rý lan i ki ge ne ral ko nu sun da bil - gi ver mez ken, i sim ler sýr gi bi sak la ný yor du. s tan bul 4+4+4, 2 haf ta sonra Ge nel Ku ru l a gel e cek nkp Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun tek li fi - nin 2 haf ta TBMM Ge nel Ku ru lu na gel me ye ce ði ni söy le di. Er do ðan, par ti si nin TBMM grup top lan tý - sýn da, gün de me i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lun du. Er do ðan ýn ko nuþ ma sýn da ö ne çý kan me saj lar þöy le: Tü kür dük le ri ni ya la ma nýn ver di ði e zik lik le TBMM yi te rö ri ze et me gay re tin de ler. Mec lis ko - mis yo nun da cep he a ça rak par ti i çi me se le le ri ör te - cek le ri ni zan ne di yor lar. Bun lar her 10 yýl da bir mü - da ha le ye ve bu mü da ha le nin can su yu ver di ði CHP ye a lýþ mýþ lar. Tür ki ye de e ði tim sis te mi za a fa uð ra týl mýþ týr. Tür ki ye de ma a le sef e ði tim de ðil, öð re - tim ya pý lý yor. Biz Þim di bu nu e ði tim-öð re tim ha li ne ge ti ri yo ruz. (Zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun tek li fi) 2 haf ta son ra ge nel ku ru la gel miþ o la cak. Pa - zar gü nü TBMM de Mil lî E ði tim Ko mis yo nun da bu ta ri hi ka rar, de mok ra si miz a dý na, genç ne sil le ri miz a dý na çok ö nem li bir a dým dýr. Pa zar gün kü tab lo, CHP Ge nel Baþ ka ný nýn ve gö zü dön müþ CHP mil - let ve kil le ri nin e se ri dir.bun la rýn çað daþ lýk öl çü sü; ba - þör tü sü ta ka rak ü ni ver si te ye ge len le ri ka pý nýn ö nün - den çe vir mek tir. Mil yar lar ca li ra kâr el de e den le rin; a lýn te riy le ge çi nen iþ çi le rin ha ya tý ný hi çe say ma sý ný, on la rýn ha ya tý ný bu ka dar u cuz gör me si ni as la ka bul et me yiz. E sen yurt ta ki o la yýn bütün yön le riy le a çý ða ka vuþ tu rul ma sý i çin ya kýn ta kip te yiz. þ ka za la rý ný, mes lek has ta lýk la rý ný mi ni mu ma in dir mek, iþ ve iþ çi gü ven li ði ni en i de al þe kil de te sis et mek i çin çok da ha ka rar lý ted bir le ri ha ya ta ge çi re ce ðiz. n ka ra / a a Bah çe li va de bi çen le re sert çýk tý nmhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, par ti si nin TBMM grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Baþ - ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn sað lý ðý na i liþ kin med - ya da yer a lan ha ber le ri de ðer len dir di. Er do ðan, Baþ - ba kan Er do ðan ýn, sað lý ðý ü ze rin de so ru i þa re ti o luþ - tur mak, be lir siz li ði kö rük le mek ve in san öm rü ne ku - lak tan dol ma þa yi a lar la va de biç mek en ha fif ta bi riy le ah lâk sýz lýk ve u tan maz lýk týr. Er do ðan ýn sað lý ðý ü ze - rin den ya pý lan ha ber le rin, i ki yýl lýk öm rü kal dý ðý na dö nük çir kin ve in saf sýz ya yýn cý lý ðýn bi zim nez di miz - de hiç bir kýy met hük mü bu lun ma mak ta dýr. Bir yý lý aþ kýn dýr tu tuk lu luk hal le ri de vam e den dört ga ze te ci - nin tah li ye ha ber le rin den duy du ðum mem nu ni ye ti i - fa de et mek is ti yo rum de di. Bah çe li, TBMM Mil lî E - ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nun da ya þa - nan o lay la rý de ðer len di rir ken de þun la rý söy le di: E ði - tim a la nýn da ya pýl ma sý dü þü nü len bir dü zen le me nin, yan gýn dan mal ka çý rýr ca sý na ya sa laþ ma sý i çin uð ra þý lýr ve top lum da ki fark lý gö rüþ, ka na at ler din len me den vic dan lar ka na tý lýr sa bu nun a dý dün ya nýn her ye rin de des pot luk o la rak ta ným la na cak týr. Hü kü met, böy le bir müs te bit si ya set has ta lý ðý na ya ka lan mýþ ve l man Na zi yö ne ti mi ne bi le taþ çý kar mýþ týr. Zor la ma lar la ve em ri va ki ler le TBMM Ge nel Ku ru lu na ge ti ri len ya sa tek li fi nin, mut la ka ge ri çe kil me si ve ger gin li ðin a ci len son lan dý rýl ma sý ge rek mek te dir. n ka ra / a a Mo dern li ði yan lýþ an la dýk nhs Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Tür - ki ye nin, dün ya da mo dern li ði en yan lýþ an la yan ve uy - gu la yan ül ke ol du ðu nu i fa de e de rek, Bi ze, mo der - nizm di ye rek ka lýp, þe kil öð re til di. Mo dern lik kol tuk - ta, ký ya fet te de ðil zi hin de dir de di. Kur tul muþ, s tan - bul Ü ni ver si te si Ma li ye Ku lü bü ta ra fýn dan dü zen le - nen E ko no mi de Pa ra dig ma tik De ði þim ler baþ lýk lý sem poz yum da yap tý ðý ko nuþ ma da, bu gün kü dün ya - nýn te mel çýk ma zý nýn, bü tün dün ya yý kü re sel pa zar o - la rak gör mek ve her ke si ü ret me ye teþ vik et mek ol du - ðu nu, an cak bu ü rün le rin sa tý þý so nu cu or ta ya çý kan ka pi ta lin ne re ye har ca na ca ðý nýn muð lak lýk ta þý dý ðý ný söy le di. E ko no mi nin en te mel de ðer le ri nin ba tý de - ðer le ri ol du ðu nu i fa de e den Kur tul muþ, ba tý lý an lam - da mo dern zih nin dün ya ya mül ki yet duy gu suy la bak - tý ðý ný ve s te di ðim gi bi kul la na bi li rim de di ði ni vur - gu la dý. Tür ki ye nin, dün ya da mo dern li ði en yan lýþ an - la yan ve uy gu la yan ül ke ol du ðu nu di le ge ti ren Kur - tul muþ, Bi ze, mo der nizm di ye rek ka lýp, þe kil öð re - til di. Mo dern lik kol tuk ta, ký ya fet te de ðil zi hin de dir de di. Nu man Kur tul muþ, dün ya nýn ö zel lik le 1990 lar - dan son ra kü re sel leþ me nin hýz lan ma sýy la bir lik te ye ni bir dö ne me gir di ði ne i þa ret e de rek, Ö nü müz de ki dö nem de pet rol kri zi gi bi gý da kri zi, su kri zi o la cak. Çün kü ka pi ta lizm, var lý ðý pay la þan bir sis tem a ma dar lý ðý pay la þa mý yor di ye ko nuþ tu. s tan bul / a a CHP'l li To puz, Þap ka Ka nu nu na kar þý çý kan la ra o ran tý sýz ce za uy gu lan dý ðý ný be - lirt ti. k si yon der gi sin de yer a lan rö por - ta jýn da d ris Gür soy un so ru la rý ný ce vap - la yan To puz, din e ði ti mi nin ih ti yaç ol du - ðu nu be lir te rek, Çað daþ e ði tim le din e ði - ti mi iç i çe so ku lu yor. mam ha tip le rin a - çýl ma sý, ka pa týl ma sý de ðil me se le. Bir in - san di ni ni öð ren me si la zým. Din in sa ný ha ya ta bað la yan bir þey dir. Ya ra dý lýþ la il - gi li bir dü þün ce ye sa hip ol mak in sa ný dün ya da a ya ðý ný ye re bas tý ran þey dir. Din e ði ti mi al mam ba na bir ba kýþ a çý sý sað la - mýþ týr. de di. Þap ka is ya nýn da de de si nin s tan bul a kü rek mah ku mu o la rak sür gün e dil di ði ni i fa de e den To puz, Þap ka is ya ný ko nu - sun da genç yaþ ta ba zý tar týþ ma la rý ya þa - dým. Gör düm ki þap ka ba ha ne e dil miþ. ta türk e kar þý gü ven siz li ði o lan çev re ler þap ka yý ba ha ne e dip þap ka yý giy me ye ce - ðiz, di ye in san la rý tah rik e dip is yan ha re - ke ti ne dö nüþ tür me ye baþ la mýþ týr. De dem biz a dam öl dür me ye gel me dik, þap ka giy me ye ce ðiz de me ye gel dik di yor. Ba ba - an nem, ba ba mýn da ba þý na bir þey ge lir di ye o nu s tan bul a gön der miþ. Din a - dam la rý nýn say gýn lý ðý i le din a dam la rý nýn so rum suz ca yap týk la rý þey le ri al gý la ma im ka ný bul dum. Ob jek tif ba ka bi le cek nok ta ya ge tir dim ken di mi. Den ge li bir ba kýþ a çý sý na gö tür dü bu o lay la rý ya þa mýþ ol mam di ye ko nuþ tu. To puz, Þap ka Ka nu nu na kar þý çý kan la - ra o ran tý sýz ce za uy gu lan dý ðý ný be lir te rek, þun la rý kay det ti: ta türk þap ka is ya nýn - dan bir yýl ön ce Ri ze ye ge li yor. O sý ra da müf tü ler den bir kýs mý bir le þe rek ta - türk e di lek çe ver miþ ler, med re se le ri tek - rar aç di ye. ta türk de biz med re se ler ye ri ne o kul lar a ça ca ðýz de miþ. O ta rih te med re se ler de ho ca lýk ya pan lar as ker lik - ten mu af tý ve pa ra a lý yor lar dý. Yap tý ðým in ce le me ler de gör dü ðüm ka da rýy la o ran - tý sýz ce za uy gu la mýþ lar. dam ce za la rý nýn ol ma ma sý ný dü þü nü yo rum. Þap ka is ya - nýn da Ri ze de 18 ki þi a sýl dý. E vet bir in ký - lap ya pýl mýþ, o to ri te sað lan ma sý la zým, a - ma bu nun i çin i dam ce za sý ný kul lan mak fev ka la de yan lýþ ol muþ tur. Suç iþ le miþ se ce za ver me nin çe þit li yol la rý var dýr, hür ri - yet le ri tah dit e der sin, a ma ca ný ný al mak o lur mu? Han gi hak la a lý yor sun ca ný ný? s tik lal mah ke me le rin de ki i dam ce za la rý, Yas sý a da da ki i dam ce za la rý, in san lýk a dý - na sa vu nu la cak þey ler de ðil di. Keþ ke bun - lar ol ma say dý. n ka ra / cihan MLL E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Þu an da Tür ki ye de biz bir bi - ri mi zi al da tý yo ruz. Din Kül tü rü ve h lâk Bil gi si der si, as lýn da te - mel hat la rýy la ba kýl dý ðýn da baþ ka ül ke ler de gös te ri len din der si ne te ka bül e den bir ders de ðil de di., CNN Türk te ka týl dý ðý prog ram da gün de me i liþ - kin so ru la rý ce vap lan dý ran Din çer, Be þin ci sý nýf - tan i ti ba ren seç me li ders le rin a ra sý na Kur an e ði ti - mi gi re cek mi? so ru su ü ze ri ne, bu ko nu da ka ra - rýn Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lun ca ve ri le ce ði ni söy - le di. Han gi ders le re ih ti yaç du yul du ðu na da ir þu a na ka dar bir ça lýþ ma yap ma dýk la rý ný an la tan Din çer, ma is te ðe bað lý din der si a la bil me si ko nu sun da þu a na ka dar ge nel ka mu o - yun dan o lum lu ge ri bil di rim ler ge - li yor bi ze. Ya ni öð ren ci ler is te ðe bað lý o la rak din der si a la bil sin ler ta le bi var de di. O kul lar da Din Kül tü rü ve h - lâk Bil gi si der si nin ol du ðu nun ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Din çer, þun la rý söy le di: s lýn da o din der si de ðil. Ya ni þu an da Tür ki ye de biz bir bi ri mi zi al da tý yo ruz. Din Kül tü rü ve h lâk Bil gi si der si, as lýn da te mel hat la rýy la ba - kýl dý ðýn da baþ ka ül ke ler de gös te ri len din der si ne te ka - bül e den bir ders de ðil. Baþ ka ül ke ler de ki iþ te da ha çok va tan daþ lýk, sos yal so rum lu luk, va tan daþ lýk bi - lin ci nin ge liþ ti ril me si gi bi ko nu lar da bi raz da ha di - ni bir pers pek tif ten ve ri len bir ders o la rak gö re bi - le ce ði miz bir hu sus. Do la yý sýy la ben din der si de - nil di ðin de, me se la s lâm ýn öð re til me si, Hris ti yan - lý ðýn öð re til me si ni, Mu se vi li ðin öð re til me si ni ve ya her ke sin ken di di ni ney se o nu kast e di yo rum. Biz de öy le bir din der si yok doð ru su. Din çer, Bu gün biz e - ði tim sis te mi nin ta ma mý ný al tüst et mi yo ruz, ya pý sal bir dü zen le me ya pý yo ruz, sü re yi u za tý yo ruz ve di ye üç ka de me li ha le ge ti ri yo ruz. Za ten sis tem - de se çim lik ders var ken o nu da ha sis te ma tik ha le ge ti ri yo ruz, ya pý lan þey bun dan i ba ret di - ye ko nuþ tu. n ka ra / a a S VS'T 2 Tem muz 1993 te Ma - dý mak O te li nin ya kýl ma sý ve 37 ki þi nin ö lü mü ne i liþ kin a na da va - dan dos ya la rý ay rý lan 7 sa nýk hak - kýn da ki dâ vâ nýn, 2 sa nýk yö nün - den öl me le ri ne de niy le or ta dan kal dý rýl ma sý na, 5 sa nýk yö nün den i se za man a þý mý dolayýsýyla dü þü - rül me si ne ka rar ve ril di. n ka ra 11. ðýr Ce za Mah ke - me si nde ki du ruþ ma da, a vu kat la rýn son be yan la rý nýn din len me si nin ar - dýn dan ka rar a çýk lan dý. Mah ke me, sa nýk lar Ca fer Er çak mak ve Yýl maz Bað hak kýn da ki dâ vânýn öl me le ri se be biy le or ta dan kal dý rýl ma sý na; Þev ket Er do ðan, Kök sal Ko çak, h - san Çak mak, Ha kan Ka ra ca ve Nec mi Ka ra ö me roð lu yö nün den i - se za man a þý mý se be biy le dü þü rül - me si ne ka rar ver di. Ka ra rý o ku yan Mah ke me Baþ ka ný Dün dar Örs de - mir, sa nýk Ca fer Er çak mak ýn 20 Tem muz 2011 de, sa nýk Yýl maz Bað ýn da 25 ra lýk 2006 da öl dük - le ri nin nü fus ka yýt la rýy la da be lir - len di ði ni be lir te rek, bu sa nýk lar hak kýn da ki ka mu dâ vâ sý nýn ö lüm se be biy le dü þü rül me si ne ka rar ve - ril di ði ni bil dir di. 12 Ey lül dâ vâ sý ör nek gös te ril di MÜÞTEK a vu kat la rýn dan Þe nal Sa rý han i se Si vas o lay la rý - na 15 bin ki þi nin ka týl dý ðý ný, an cak sa de ce 160 ki þi nin yar gý ö nü ne çý ka rýl dý ðý ný savunarak, Ül ke mi zin ö nü a çýk ol ma lý - dýr. Ül ke miz de in san o nu ru nun, in san ya þa mý nýn de ðe ri ol - ma lý dýr. Tür ki ye in san hak la rýn da da ön cü bir ül ke ol sun di - ye bu ra da yýz. cý lar hiç za man a þý mý na uð rar mý? i fa de le - ri ni kul lan dý. n san lý ða kar þý suç lar da za man a þý mý nýn uy - gu la na ma ya ca ðý ný di le ge ti ren Sa rý han, n ka ra Cum hu ri - yet Baþ sav cý lý ðý nýn, in san lý ða kar þý suç lar da za man a þý mý - nýn uy gu lan ma ya ca ðý ge rek çe siy le, 12 Ey lül dö ne mi ne i liþ - kin iþ ken ce suç la rýy la il gi li id di a na me ha zýr la dý ðý ný ha týr lat tý. Tür ki ye de din der si yok Þap ka dan o ran tý sýz ce za çýk tý CHP'L L TO PUZ, ÞP K K NU NU'N KR ÞI ÇI KN L R O RN TI SIZ CE Z UY GU - LN DI ÐI NI BE LR TE REK, " DM CE Z L RI - NIN OL M M SI NI DÜ ÞÜ NÜ YO RUM" DE D. Davanýn zaman aþýmýndan düþürülmesine tepki gösteren ve nkara dliyesi önünden yürüyüþ yapmak isteyen gruba, polis, biber gazý ve tazyikli suyla müdahale etti. Olaylar sýrasýnda Milliyet Gazetesi foto muhabiri Serdar Özsoy da baþýna taþ isabet etmesi sonucu yaralanarak, arkadaþlarý tarafýndan hastaneye kaldýrýldý. Polis ile göstericiler arasýndaki arbede sürüyor. KRRI PROTESTO EDEN GRUP POLSLE ÇTIÞTI Madýmak dâvâsý düþtü CHP'li li Topuz Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer

9 Y 14 MRT 2012 ÇRÞMB H BER 9 Bilinmezliklerle muallel tek li fi, Mec lis Mil lî E ði tim Ko mis yo nu ndan geç ti. n cak böy le si ne ö nem li bir me se le nin hü kû met ta sa rý sý o la rak Ba kan lar Ku ru lu nda gö rü þül me den, il gi li e ði tim çev re le rin ce ye te rin ce a raþ tý rýl ma dan ik ti dar par ti si grup baþ kan ve kil le ri nin tek li fi yle a par to par ge ti ril me si ü ze rin de ki is tif ham lar gi de ril me den ye ni tar týþ ma la ra sü rük len mek te. Baþ ba kan ýn geç en haf ta Mar din de Pa zar a ka dar mut la ka çý ka cak! tâ li ma týy la, da ha ön ce 6 gün de 6 mad de yi an cak gö rü þe bi len Ko mis yon da, kar ga þa ve ar be de i çin de ge ri ka lan 21 mad de nin 25 da ki ka da oy lan ma sý, da ha baþ tan tek lif in ü ze ri ne göl ge dü þür mek te. Ni te kim kav ga lý o tu rum un ç tü zü ðe ay ký rý ol du ðu, meþ rû ol ma yýp yok sa yý la rak ip tal e dil me si ve tek lif in Ko mis yo na ge ri gön de ril me si tar týþ ma la rý bu nun gös ter ge si. E ði ti min e sas la rýy la ve muh te va sýy la a lâ ka sýz ha ra ret li po li tik u sûl a týþ ma la rý bir ya na, tek lif in bi lin me yen le ri or ta ya çýk týk ça, ge ri a dým lar ýn sür dü ðü su yü zü ne çý ký yor. Bi lin di ði gi bi, da ha baþ tan 8 yýl lýk te mel e ði tim in 12 yý la çý ka rýl ma sýy la, o kul da ki klâ sik ör gün öð re tim e pa ra lel o la rak a çýk öð re tim e, ev de ve u zak tan e ði tim ve öð re ti me en gel ko nul du. Baþ ta v ru pa n san Hak la rý Söz leþ me si ne gö re va tan daþ la rýn ken di di nî ve fel se fî i nanç ve ter cih le ri ne gö re ço cuk la rý na di nî Türk yýl dý zý düþ tü, pi lot þe hit ol du cev ni as ya.com.tr nh V Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý nýn ak ro ba si ti mi Türk Yýl dýz la rý na a it F-5 ti pi u ça ðýn düþ me si so nu cu bir yüz ba þý pi lot þe hit ol du. Kon ya Va li si y dýn Ne zih Do ðan, yap tý ðý a çýk la ma da, Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý na a it Türk Yýl dýz la rý bün ye sin de ki F-5 ti pi ak ro ba si u ça ðý nýn Kon ya-n ka ra ka ra yo lu ya kýn la rýn da Tü mo san Fab ri ka sý nýn ar ka sý na düþ tü ðü nü, bir yüz ba þý pi lo tun þe hit ol du ðu nu söy le di. Va li Do ðan, þe hi de l lah tan rah met, ya kýn la rý na ve Türk mil le ti ne baþ sað lý ðý di le di. Konya / a a 15 po li sin ya ra lan dý ðý pat la ma ya 8 gö zal tý nbe YOÐ LU ND Çe vik Kuv vet Þu be Mü dür lü ðün de gö rev ya pan po lis le ri ta þý yan mi di bü sün ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len ve 15 i po lis me mu ru 16 ki þi nin ya ra lan dý ðý pat la ma ya i liþ kin 8 ki þi gö zal tý na a lýn dý. s tan bul Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, Çe vik Kuv vet Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý mi di bü sün 1 Mart ta Süt lü ce m ra hor Cad de si nden ge çiþ yap tý ðý sý ra da mey da na ge len ve 15 i po lis me mu ru 16 ki þi nin ya ra lan dý ðý pat la ma ya i liþ kin 8 ki þi yi gö zal tý na al dý. Ko nu ya i liþ kin so ruþ tur ma nýn sür dü ðü, gö zal tý na a lý nan ki þi le ri nin sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði bil di ril di. s tan bul / a a So ðuk ve ya ðýþ ge ri dön dü n OR T k de niz ü ze rin den ge len ve Tür ki ye ge ne lin de et ki li o lan ya ðýþ lý ha va nýn, haf ta so nun da yur du terk et me si bek le ni yor. Ha va sý cak lý ðýn da ki a za lý þýn bu gün iç ke sim ler de, 15 ve 16 ta rih le rin de de do ðu böl ge ler de de vam e de ce ði tah min e di li yor. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü nden al dý ðý bil gi ye gö re, bu gün Mar ma ra nýn ba tý sý dý þýn da bütün yurt ya ðýþ lý ge çe cek. Ya ðýþ lar, n ka ra, Ký rýk ka le, Ço rum, mas ya, Ha tay, Os ma ni ye, Tun ce li, Bin göl, Muþ, Bit lis ve Si irt çev re le rin de kuv vet li ol mak ü ze re, ge nel lik le yað mur ve sa ða nak, iç ve do ðu böl ge ler de kar la ka rý þýk yað mur ve kar þek lin de ger çek le þe cek. So ðuk ve ya ðýþ lý ha va, 15 ve 16 Mart ta rih le rin de ku zey, iç ve do ðu böl ge ler de et ki li ol ma sý nýn ar dýn dan haf ta so nun da yur du terk e de cek. nkara / a a þ çi le rin ce na ze le ri a i le le ri ne tes lim e dil di ne SEN YURT T bir a lýþ ve riþ mer ke zi in þa a tý þan ti ye sin de ki ça dýr lar da çý kan yan gýn da vefat e den 11 iþ çi den 7 si nin ce na ze si a i le le ri ne tes lim e dil di. d lî Týp Ku ru mu na ge le rek DN ör ne ði ve ren a i le ler, ya pý lan DN tes ti so nu cun da kim lik le ri tesbit e di len ya kýn la rý nýn ce na ze le ri ni tes lim al dý. i le le rin ce ce na ze le ri tes lim a lý nan iþ çi ler den Fa tih cun ve Sey fet tin To pal Or du ya, h met Kes kin Bar týn a, sa To pal Sam sun a, b dur rah man Kes kin To kat a, Sev din Ö zen de top ra ða ve ril mek ü ze re Van a gön de ril di. Ha kim li can ýn ce na ze si i se l týn þe hir Gü ver cin te pe Ma hal le si ndeký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan top ra ða ve ril di. s tan bul / a a e ði tim ver me le ri ol mak ü ze re, mes le kî ve tek nik e ði ti min ö nü ka pa týl dý. Böy le ce 28 Þu bat tan kal ma zo run lu e ði tim sü re si de vam et ti ril di; da ha sý te mel e ði tim e dört yýl da ha ek le ne rek da ha da kat mer leþ ti ril di. De mok ra tik ül ke ler de uy gu la nan de mok ra tik, a çýk, es nek, öz gür e ði ti me fýr sat ve ril me di MES LEK O KU LU YE R NE P KET PROG RM MI? Ke za baþ ta ilk dört yýl lýk ilk ka de me nin (il ko kul) ar dýn dan i kin ci dört yýl lýk ka de me de (or ta o kul da) B nin de u yar dý ðý ve e sa sen Tür ki ye nin ih ti ya cý o lan mes le kî ve tek nik e ði ti min yay gýn laþ tý rýl ma sýn dan, mes lek o kul la rý nýn a çýl ma sýn dan da ge ri a dým a týl mak ta. Ön ce Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn iz ni ne bað lý o lan mes le kî ve tek nik o kul la rýn a çýl ma sý nýn ba kan lar ku ru lu ka ra rý na bað lan ma sý nýn ya ný sý ra þim di de i kin ci ka de me de mes le kî ve tek nik or ta o kul lar ye ri ne seç me li ders li pa ket prog ram lar ko nul mak ta. Bu na gö re her ne ka dar il köð re tim ku rum la rý, zo run lu dört yýl lýk ilk ka de me den son ra i kin ci ka de me/or ta öð re tim ku rum la rý, dört yýl lýk zo run lu öð re nim ve ren ge nel, mes le kî ve tek nik öð re tim ku rum la rý o la rak ta ným lan sa da, seç me li ders ler in yer a la ca ðý pa ket prog ram lar se çe ne ði nin ge ti ril me si, i kin ci ka de me de de yi ne mes le kî ve tek nik o kul la rýn a çýl ma ya ca ðý nýn ör tü lü sin yal le ri o la rak al gý la ný yor. Doð ru su, il köð re tim ku rum la rý nýn top lam e ði tim sü re si nin 8 yýl o la ca ðý nýn be lir til di ði tek lif te, bu o kul lar da ke sin ti siz e ði tim ya - hararetli politik usûl Eðitimin esaslarýyla ve muhtevasýyla alâkasýz atýþmalarý bir yana, teklif in bilinmeyenleri ortaya çýktýkça, geri adýmlar ýn sürdüðü su yüzüne çýkýyor. pý lýr çe liþ ki si ka nun dan çý ka rýl sa da, i kin ci ka de me de (or ta o kul da) ha len uy gu la nan Türk çe, sos yal, ma te ma tik, fen, n gi liz ce a na ders le ri ne, spor/be den e ði ti mi, mü zik, i mam ha tip, gör sel sa nat lar, tek no lo ji ve ta sa rým gi bi seç me li ders prog ram la rý nýn ek le ne cek ol ma sý, ye ni bi lin mez lik ler le mes le kî ve tek nik o kul la rýn or ta kýs mýn dan vaz ge çil di ði ni dü þün dü rü yor. Tek lif te, il köð re tim i kin ci ka de me nin son ders yý lýn da da or ta öð re tim de de vam e de bi le cek öð ren ci le re, o kul ve prog ram la rýn han gi mes lek le rin yo lu nu a ça bi le ce ði, bu mes lek le rin ken di le ri ne sað la ya ca ðý ya þam stan dar dý ko nu sun da ta ný tý cý bil gi ler ve ri le ce ði ve bu nun la il gi li ge rek li ça lýþ ma lar ya pý la ca ðý nýn ya zýl ma sý, bu hu sus ta ki is tif ham la rý art tý rý yor. Bu na bað lý o la rak haf ta da bir-i ki sa at lik ders le rin, ne de re ce mes le kî e ði tim ye ri ne ge çe ce ði bi lin mi yor BE LR SZ LK VE EN D ÞE LER G DE RL ME L Zi ra tek lif te da ha ön ce ka mu o yu na i fâ de e dil di ði gi bi mes le kî ve tek nik o kul la rýn i kin ci ka de me de (or ta o kul se vi ye sin de) a çý la ca ðý na da ir a çýk ta ným la ma ve te mi nat yok. Ger çi, ya sa da ki ke sin ti siz i bâ re si çý ka rýl mýþ. Lâ kin tek lif te i kin ci ka de me il köð re tim o kul la rý nýn or ta öð re tim prog ram la rýy la i liþ ki len di ri le ce ði, han gi prog ram lar i çin il köð re tim i kin ci ka de me o kul la rý nýn o luþ tu ru la ca ðý nýn Ba kan lýk ça çý ka rý la cak yö net me lik le be lir le ne ce ði be lir ti li yor. n cak or ta o kul se vi ye sin de i mam ha tip ler le mes le kî ve tek nik o kul la rýn a çýl ma sý na a çýk lýk ge ti ril mi yor. Ký sa ca sý, tek lif te ke sin ti li e ði tim in na sýl uy gu la na ca ðý na, ö zel lik le mes le kî ve tek nik o kul la rýn han gi se vi ye de ve han gi þart lar la a çý la ca ðý na da ir ka fa ka rý þýk lý ðý de vam e di yor. Ve bü tün bun lar, pe þi nen çý rak lýk ya þý nýn 14 ten 11 e in di ril me sin den vaz ge çil me si ve zo run lu e ði tim in ilk ka de me den son ra kal dý rýl ma sýn dan ca yýl ma sý gi bi, mes le kî ve tek nik e ði tim den, bil has sa mes lek o kul la rý nýn a çýl ma sýn dan ca yýl dý ðý en di þe le ri ni art tý rý yor. Ne ti ce de on ca kav gay la ge çi ri len tek lif in a tý lan ta þa deð me di ði ve dað ýn fa re do ður du ðu yo rum la rý na yol a çý yor. Ge nel Ku rul saf ha sýn da ön ce lik le mes le kî ve tek nik e ði ti me ve or ta o kul la ra da ir be lir siz li ðin net li ðe ka vuþ tu rul ma sý ve en di þe le rin gi de ril me si ge re ki yor Çað daþ Hu kuk çu lar Der ne ði s tan bul Þu be si'nin s tan bul Ba ro su Or han li pay dýn Sa lo nu'nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, "Tür ki ye 12 Ey lül dar be siy le yüz leþ me li dir" de nil di. Bütün sorumlular YRGILNSIN 12 EYLÜL DRBESNN SORUMLUSUNUN SDECE K GENER- L OLMDIÐINI SÖYLEYEN VUKTLR, DÐER SORUMLU- LRIN D YRGI ÖNÜNE ÇIKRILMSINI TLEP ETTLER. DR BE NN so rum lu su nun sa de ce i ki ge ne ral ol ma dý ðý ný söy le yen a vu kat lar, yar gý la ma sü re ci nin hýz lan ma sý i çin dâ vâ la rýn tas nif len me si ge rek ti ði ni i fa de et ti ve ha zýr la dýk la rý suç du yu ru sun da si vil ve as ke rî so rum lu la rý sý ra la dý. 12 Ey lül dar be si yar gý la ma sý nýn þüp he li sa yý sý nýn gi de rek art ma sý ve uy gu la na cak ce za mad de le rin de ki tar týþ ma lar, so ruþ tur ma yý ya vaþ la tý yor. Dar be yi ger çek leþ ti ren le rin ve di ðer so rum lu la rýn tes bi ti ve sý nýf lan dýr ma sý, yar gý sü re ci nin iþ le yi þi ve hý zý ba ký mýn dan çok ö nem li. Çað daþ Hu kuk çu lar Der ne ði (ÇHD) s tan bul Þu be si nin s tan bul Ba ro su Or han li pay dýn Sa lo nu nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Tür ki ye 12 Ey lül dar be siy le yüz leþ me li dir den ildi ve dar be nin bütün so rum lu la rý nýn yar gý lan ma sý ge rek ti ði ni al tý çi zil di. vu kat lar Fik ret l kiz, Eþ ber Yað mur de re li, Er gin Cin men ve Ha luk na ný cý, 12 Ey lül so ruþ tur ma sý nýn yü rü tül dü ðü n ka ra Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na i le til mek ü ze re bir suç du yu ru su ha zýr la dý. Top lan tý da a çýk la nan suç du yu ru sun da, 12 Ey lül dar be si nin so rum lu la rý nýn sa de ce yar gý la nan i ki ge ne ral ol ma dý ðý i fa de e di le rek, di ðer so rum lu lar sý ra la ný yor ve hep si nin yar gý ö nü ne çý ka rýl ma sý ta le bi yer a lý yor. 12 Ey lül 1980 dar be siy le il gi li, dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný ve 7. Cum hur baþ ka ný Ke nan Ev ren i le dö ne min Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný E mek li Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya hak kýn da a çý - lan dâ vâ nýn ilk du ruþ ma sý 4 Ni san da gö rü le cek. n ka ra 12. ðýr Ce za Mah ke me si nin ka bul et ti ði Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ke mal Çe tin in ha zýr la dý ðý id di a na me de, sa nýk Ev ren ve Þa hin ka ya nýn, 765 sa yý lý Türk Ce za Ka nu nu nun (TCK) Dev let Kuv vet le ri ley hin de Cü rüm ler e i liþ kin 146. mad de si i le 80. mad de si u ya rýn ca a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma la rý is te ni yor. 17 BN S NIK L DL YR GI L M OL MZ ÇHD s tan bul Þu be si Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Güç lü Se vim li, 12 Ey lül dâ vâ sý nýn bu dü zey de ye ter li ol ma dý ðý ný, dar be nin yar gý la ma sý nýn çok da ha kap sam lý þe kil de ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. vu kat na ný cý da sö ze, 12 Ey lül dar be si nin mü seb bi bi sa de ce i ki ge ne ral miþ gi bi gös te ri li yor di ye baþ la dý ve þöy le de vam et ti: Bu di lek çe yi di ðer suç lu la rýn da or ta ya çý ka rýl ma sý a dý na ha zýr la dýk. Ger çek bir yüz leþ me is te ni yor sa, tam bir hu ku kî so ruþ tur ma ya pýl ma lý. s ke rî gö rev li ler den, si vil bü rok ra si ye, sa de ce em ri ve ren ler de ðil, e mir le ri ye ri ne ge ti ren ler de yar gý ö nü ne çý ka rýl ma lý. n ka ra da dar bey le il gi li de vam e den so ruþ tur ma da þüp he li sa yý sý nýn 17 bi ne u laþ tý ðý ný söy le yen na ný cý, bu þe kil de sað lýk lý bir yar gý la ma ya pý la ma ya ca ðý ný, a dil bir yar gý la ma i çin dâ vâ la rýn ay rý ay rý a çýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. s tan bul / bia Þ KEN CE Y PIL DI ÐI YER DE YR GI LN M LI SUÇ du yu ru sun da, a çý la cak da va la rýn þu beþ ka te go ri de top lan - ma sý is te ni yor: l 12 Ey lül dar be si ne ka rar ve ren ve uy gu la yan üst dü zey ko - mu ta kad ro su, Mil lî Gü ven lik Kon se yi (MGK) baþ kan ve ü ye le ri. ldar be ye ka tý lan ve ger çek leþ ti ren sý ký yö ne tim ko mu tan la rý. l Dar be su çu nu iþ le yen, dar be yi yö ne ten ko mu ta kad ro su i le bu kad ro la rýn ver di ði gö re vi ka bul e den Ba kan lar Ku ru lu ü ye le ri. ldar be ye ka týl mýþ o lan Da nýþ ma Mec li si ü ye le ri. l Ma hal lî sor gu-iþ ken ce mer kez le ri i le ma hal lî ce za ev le ri nin as ker ve si vil yö ne ti ci le ri; bu sor gu mer kez le ri i le ce za ev le ri nin bu lun du ðu ye rin en bü yük mül kî a mir le ri, sý ký yö ne tim ko mu - tan la rý, sý ký yö ne tim ko mu tan yar dým cý la rý. na ný cý, dö ne min na ya sa Mah ke me si nin MGK bil di ri - le ri ne ka nun mu a me le si yap tý ðý ný, yük sek mah ke me yar gýç la rý nýn da dar be ye iþ ti rak et tik le ri ni ek le di. na ný cý, Bu mah ke me ka rar la rý, hu ku ki yol lar la te miz len me li. Da - va lar bir leþ ti ri le rek de ðil, tas nif e di le rek sür dü rül me li iþ - ken ce dos ya la rý ma hal lî mah ke me ler de ol ma lý de di. TOP LUM YÜZ LEÞ ME YE H ZIR GÖ RÜ NÜ YOR VU KT Yað mur de re li de 12 Ey lül dar be si nin et ki le ri nin bu gün de þid det le his se dil di ði ni i fa de et ti. Yað mur de re li, Dar be in san lýk su çu dur, bu nun hu ku kî alt ya pý sý ný ha zýr la yan lar da suç lu dur. Cüb - be le riy le ge ne ral le rin ö nü ne di zi len yar gýç lar da, Yük se köð re nim Ku ru lu (YÖK) ü ye le ri de dö ne min Türk Sa na yi ci ve þ dam la rý Der ne ði (TÜ S D) ü ye le ri de so rum lu. 12 Ey lül e ba þýn dan be ri kar þý çýk týk, be nim iþ ken ce baþ vu ru ma, za ma na þý mý na uð ra dý - ðýn dan ko vuþ tur ma ya yer yok ya ný tý ve ril di. Þim di 12 Ey lül i le ö - nem li bir ka mu o yu o luþ muþ du rum da, top lum geç miþ ler he sap - laþ ma ya yat kýn gö rü nü yor di ye ko nuþ tu. Yað mur de re li, hu kuk - çu lar o la rak yar gý la ma sü re ci nin ta kip çi si o la cak la rý ný ek le di. sya ho o.com Bir a dým da ha Yý ký cý lar, ge ce gün düz me sai har ca yýp, Bir ki þi da ha ka za na bi lir mi yiz a ca ba?, Bir ki þi yi da ha hal ka mý za ka ta bi lir mi yiz, bir ki þi yi da ha na sýl tu za ðý mý za dü þü re bi li riz, bir ki þi yi da ha han gi za a fýn dan ya ka la yýp o pe ras yo nu mu zu ger çek leþ ti re bi li riz? vb. bir gay ret, bir ça ba, bir e mek, bir mas raf, bir har ca ma i çe ri sin de i ken; e be dî bir dün ya yý ka zan mak ya da kay bet mek dâ vâ sýn da o lan la rýn, bu ka dar ol ma sa da, bir a dým da ha a ta cak, bir ham le da ha ya pa cak, bir teb lið da ha ger çek leþ ti re cek ça ba la rý, gay ret le ri, ha mi yet le ri, me sa i le ri, e mek le ri, mas raf la rý, har ca ma la rý ol maz sa, o za man Ce nâb-ý Hak el bet te yý ký cý la rýn e mek le ri nin kar þý lý ðý ný a da let-i lâ hî çer çe ve sin de ve re cek tir. Genç le ri miz, ço cuk la rý mýz, ka dýn ve kýz la rý mýz, a i le le ri miz ü ze rin de bu de re ce yý kým plan la rý, yý kým har ca ma la rý, yý kým me sa i le ri ger çek le þir ken; ehl-i i ma nýn, ya pý cý la rýn; ka dýn la rý mý zý, kýz la rý mý zý, genç le ri mi zi, ço cuk la rý mý zý ve a i le le ri mi zi na sýl mu ha fa za e de bi li riz, na sýl on la rý bu þer o dak la rý nýn pen çe si ne düþ mek ten kur ta ra bi li riz he sa bý, der di, ta sa rý i çe ri sin de ol maz sa; o za man yý ký mýn da ha be lir gin o la rak ken di ni gös ter me si ka çý nýl maz o la cak týr. l lah mu ha fa za! Bu u zun i ki pa rag raf tan son ra, sa de de ge le lim. Üs te lik tah rip ko lay, ta mir çok zor ken. Ya ni ehl-i i ma nýn, çok da ha güç lü me sa i ler, mas raf lar, ça ba lar i çe ri sin de ol ma sý ka çý nýl maz ken Bir de se nin yir mi yýl dýr e mek sarf et ti ðin ev lâ dý na ka zan dýr dýk la rý ný, yý kým e ki bi, yir mi da ki ka lýk bir film le yok e di yor lar. O za man Ne yap ma mýz ge re ki yor? so ru su ü ze rin de dü þün me miz ge re ki yor. Her þey den ön ce, eþ ve ço cuk la rý mýz la çok sað lam bir i le ti þim i çe ri sin de ol ma mýz þart. Ya ni on lar la her þe yi ko nu þa bi le ce ði miz bir or tam o luþ tu rul ma lý dýr. On la rý çok güç lü o la rak din le me miz ge re ki yor. Dün ya da en çok ken di le ri nin se vil di ði ni bil me le ri ve his set me le ri ge re ki yor. Ev ve a i le or tam la rý nýn, dün ya nýn en ne þe li, zevk li ve eð len ce li or tam lar ol du ðu nu ya þa ma la rý ge re ki yor. Meþ rû da i re þart la rý çer çe ve sin de, hür ri yet le ri ni, öz gür lük le ri ni þa ha ne o la rak ya þa ma la rý ge re ki yor. On la rýn ken di le ri ü ze rin de ne gi bi de rin o dak la rýn, na sýl plan lar ve pro je ler i çe ri sin de ol duk la rý ný on lar la ko nuþ ma mýz ve on la rý u yar ma mýz ge re ki yor. On la ra yük sek bir him met ka zan dýr ma mýz ge re ki yor. Ken di le ri ni a þýp, bü tün bir Müs lü man top lu mun he ye ca ný ný, haz zý ný iç le rin de his set me le ri ni sað la mak ge re ki yor. O nun i çin, ya þý ve þart la rý ne o lur sa ol sun, her ke sin mut la ka bir a dým da ha a ta bi le cek bir he ye ca ný, po tan si ye li, gü cü, kuv ve ti var dýr. ma ba zen bi ri si nin a ta bi le ce ði a dým, bir baþ ka sý nýn a ta bi le ce ði a dý ma bað lý o la bi li yor. O nun i çin kü çük kü çük ký pýr da nýþ lar, git gi de, bir çýð gi bi bü yü ye cek tir. Ko ca man bir a dým de ðil, kü çük de ol sa, bir a dým da ha kam pan ya sý, çok þey le ri de ðiþ ti re bi le cek ni te lik te dir. U nut ma ma lý dýr ki, Hiç bir kü çük, kü çük de ðil dir. Bir ki þi nin, bir a dým da ha at tý ðý ný dü þü nün; i ki o lu yor. O i ki nin, bir a dým da ha at tý ðý ný dü þü nün; dört o lu yor. Dör dü dü þü nün, se kiz o lu yor. Der ken, top lum sal de ði þim ve dö nü þüm iþ te böy le ger çek le þi yor. Bir ca mi a da, böy le bir ha re ke ti dü þü nün, ya ni bin ki þi nin bir an da, bir a dým da ha at tý ðý ný dü þü nün; i ki bin ki þi lik bir ký pýr da nýþ ger çek le þi yor. Za ten bý ra kýn bin ki þi le ri, gü cü ne i na na rak bir ki þi nin ba zen ni te lik li bir a dý mý, bin ler ki þi nin u ya ný þý na, ký pýr da ný þý na, ha re ke ti ne ve si le o la cak týr. ma bu a dým la rýn hep si nin al týn da bir ha ki kat giz li dir ki o da, ih lâs týr. h lâs lý bir a dým, bin ler a dý mý be ra be rin de ge ti re cek tir. Ta biî her kes ken di a dý mý ndan so rum lu dur. O bir a dým a tar sa, ben de a ta rým þek lin de de ðil, Ben, ken di a dý mý mý at mak la so rum lu yum. dur ol ma sý ge re ken. ma þu nu da u nut ma mak ge re ki yor ki, bir a dým, bir a dým da ha, bir a dým da ha o lun ca, bir top lum sal ruh o lu þu yor, se fer ber lik baþ lý yor. Böy le ce u yu yan ni ce ruh lar da ha re ke te ge çi yor ve u ya ný yor. Hay din o za man hep bir lik te; ne ya pý yor sak ve ne ka dar ya pý yor sak, ha yýr lar, ha se nat lar ve i yi lik ler an la mýn da, bir a dým da ha a ta lým. Gö re cek si niz çok þey ler de ði þe cek. Bü tün bun lar, bir fab ri ka nýn bir düð me si ne do kun mak gi bi. Ko ca man bir fab ri ka iþ li yor, bin ler ce çark lar dön me ye baþ lý yor ve ü rün ler ken di ni gös te ri yor. O za man da ha ne bek li yo ruz? Sa de ce bir a dým da ha.

10 EM LK Ko nut GYO Ge nel Mü dü rü Mu rat Ku rum, fet Ris ki l týn da ki lan la rýn Dö nüþ tü rül me si Hak kýn da Ka nun Ta sa rý sý nýn ka nun laþ ma sý i le risk li ya pý sto ku nun or ta dan kal dý rý la - rak, gü ven li ya þa ma a lan la rý nýn o luþ - tu ru la ca ðý ný söy le di. Ku rum, Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý nýn ha zýr la dý ðý, TBMM Ge nel Ku rul gün de mi - ne a lý nan ta sa rý nýn ka - nun laþ ma sý i le bir lik te va tan daþ la rýn a fet le re kar þý gü ven li ya pý la ra, gü ven li böl ge le re ka vu - þur ken bir yan dan da yý ký lan a lan lar da bü - tün cül bir plan la ma an la yý þý ve ye ni alt ya pý ve u la þým sis tem le ri i le þe hir le - rin da ha dü zen li ha le gel me si nin sað - la na ca ðý ný be lirt ti. Ku rum yap tý ðý ya - zý lý a çýk la ma da böy le ce kay nak is ra fý - nýn en gel le ne ce ði ne dik kat çe ke rek, Kent sel ta sa rým pro je le riy le, kül tü rel a lan lar, mü ze ler, ti yat ro lar, spor ve sað lýk a lan la rý gi bi sos yal ak ti vi te le rin yo ðun ol du ðu ka rý þýk kul la ným lý me - kân lar ve pey zaj un sur la rý i le i liþ ki len - di ri len pro je de, ye ni le ne bi lir e ner ji zo run lu o la cak. di ye ko nuþ tu. Ya sa - nýn ül ke ge le ce ði a çý sýn dan bü yük ö - nem arz et ti ði ni vur gu la yan Ku rum, Bu ya sa rant sal de ðil dep rem o dak lý dö nü þü mün ö nü nü a çý yor. Sek tör de - ki in þa at fir ma la rý, si vil top lum ör güt - le ri ve ö zel lik le de risk li bi na lar da ya þa - yan lar i çin bu ya sa nýn ö ne mi bü yük. Tür ki - ye nin ge le ce ði bu ya - sa i le in þa e dil me li. Dö nü þü mün ma li ye - ti nin 400 mil yar li ra o - la ca ðý dü þü nül dü ðün - de ül ke e ko no mi si ne ve iþ siz li ðe kat ký sý nýn ne ka dar bü yük o la ca ðý gö rü le cek tir. þek lin de ko nuþ - tu. Ku rum, risk li bi na lar da i ka met e - den va tan daþ la ra da bü yük so rum lu - luk lar düþ tü ðü ne vur gu yap tý. Hoþ de - re ve Ze ke ri ya köy de bü yük öl çek li a - ra zi ler i çin, kent sel ta sa rým ça lýþ ma sý ger çek leþ ti ril di ði ni i fa de e den Ku rum, glo bal þe hir ci lik il ke le ri doð rul tu sun - da bu a lan lar da ye ni kent ler ku ra cak - la rý ný söy le di. E ko no mi Ser vi si Cin si DÖ VZ E FEK TF LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ Cin si MER KEZ BN K SI DÖ VZ KUR L RI DÖ VZ E FEK TF LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ 1 BD DO L RI 1 VUS TRL Y DO L RI 1 D N MR K KRO NU 1 E U RO 1 N G LZ STER L N 12 MRT S VÇ RE FRN GI 1 S VEÇ KRO NU 1 K N D DO L RI 1 KU VEYT D N RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U D R BS TN R Y L 100 J PON YE N EKONOM 14 MRT 2012 ÇRÞMB 10 Y HBERLER S E R B E S T P Y S E U RO L TIN C. L TI NI DÜN 97,45 ÖN CE K GÜN 98,35 DÜN 657 ÖN CE K GÜN 663 DO LR DÜN 1,7973 ÖN CE K GÜN 1,7988 DÜN 2,3479 ÖN CE K GÜN 2,3594 p p Moody's, Rumlar'ýn "Baa3" olan kredi notunu "Ba1" çekti. Bireysel borç lu luk en dek si ge li yor MEHMET SEZGN, KRED KYIT BÜROSU'NUN HZRN'D UYGULMYI PLNLDIÐI BREYSEL BORÇLULUK ENDEKS LE BNKLRIN, BORÇLULR KRED VE KRT VERMEYEBLECEÐN BELRTT. G RN T Ö de me Sis tem le ri Ge nel Mü dü - rü Meh met Sez gin, Kre di Ka yýt Bü ro su nun ü ze rin de ça lýþ tý ðý bi rey sel borç lu luk en dek - si nin Ha zi ran a yýn da uy gu lan ma sý nýn plan - lan dý ðý ný, son ra sýn da her ban ka nýn sý ra sýy la ken di si ne a dap te e de ce ði ni ve ban ka la rýn o en deks te ki bil gi yi a lýp na sýl kul la na ca ðý na ka rar ve re ce ði ni bil dir di. Sez gin, Shell & Tur cas ve Ga ran ti Ban ka sý nýn ge liþ tir di ði Shell Part ner Card ýn ta ný týl dý ðý ba sýn top - lan tý sý son ra sýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Kre di ler de ban ka la rýn uy gu la dý ðý kri ter ler den bi ri o lan sko run geç miþ te ki ö - de me ve ö de me me per for man sý na bak tý ðý - ný, bu ki þi bor cu nu ö de ye bi lir ve ya ö de ye - mez gi bi bir de ðer len dir me nin söz ko nu su ol du ðu nu an la tan Sez gin, þun la rý kay det ti: En deks uy gu la ma ya baþ la dý ðýn da biz di ye - ce ðiz ki bu ki þi nin borç lu luk en dek si çok yük sek, do la yý sýy la bor cu nu ö de ye me me o - la sý lý ðý yük sek. Bu, þu a na ka dar bir ge cik - me si ol ma sa da bu ü rü nü ver me ye bi li rim nok ta sý na ge le bi lir. Bi rey sel borç lu luk en - dek si i se si zin o a na ka dar al dý ðý nýz bü tün kre di le re ba kýp ö nü nüz de ki dö ne mi test e - di yor. Öy le bir plan la ma. Skor geç mi þe, bi - rey sel borç lu luk en dek si ge le ce ðe ba ký yor. Kre di Ka yýt Bü ro su nun bu en deks i le bi - rey sel kre di ve rir ken ek bir bil gi ve re ce ði ni i fa - de e den Sez gin, Bu tür a raç lar Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu (BDDK) i le ko nu þup a ma cý mýz e ðer en alt ge lir gru - bun da ki in san la rý borç sar ma lý na sok ma mak - sa, biz bun la rý bu þe kil de yap ma ya ça lý þý yo - ruz u an lat ma ya ça lý þa ca ðýz. So nuç ta ku ral ko - yu cu on lar de di. EN DEKS, KRE D KR TI D HL TÜM B REY SEL KRE D LER ÇN GE ÇER L O L CK Geç ti ði miz gün ler de ko nuy la il gi li Kre di Ka yýt Bü ro su nun su num yap tý ðý ný be lir ten Sez gin, Kre di Ka yýt Bü ro su, bi rey sel borç lu - luk en dek si ni Ha zi ran da uy gu la ma yý plan lý - yor. Son ra her ban ka sý ray la ken di si ne a dap te e de cek. Her ban ka, o en deks te ki bil gi yi a lýp, na sýl kul la na ca ðý na ka rar ve re cek di ye ko - nuþ tu. Meh met Sez gin, bi rey sel borç lu luk en - dek si nin, ki þi nin o za ma na ka dar al dý ðý bü tün kre di ler i le borç lu luk du ru mu na ba ký la rak o - luþ tu ru la ca ðý na dik ka ti çe ke rek, en dek si sa de - ce Kre di Ka yýt Bü ro su nun he sap la ya ca ðý ný ve tek bir en deks o la ca ðý ný bil dir di. Bü tün ban - ka la rýn za ten bütün bil gi le ri Kre di Ka yýt Bü ro - su na ver dik le ri ne de ði nen Sez gin, þöy le ko - nuþ tu: Ban ka o la rak be nim o en dek si a lýp sis - te me na sýl en teg re e de ce ði me ka rar ver mem ge re ki yor. Li mit art tý rýr ken, bi rey sel kre di, kre di kar tý ve rir ken... Di ye lim ki bi rey sel en - dek si niz 100 ü ze rin den 70 se vi ye sin de çok borç lu... O kre di yi, baþ ka ban ka da ki kre di yi ka - pat mak i çin mi kul la ný yor su nuz? Yok sa gi dip tek rar ken di ni ze ev eþ ya sý mý a la cak sý nýz? Ka - pat mak i çin a lý yor sa nýz kre di yi ve re yim mi, ev eþ ya sý a la cak sa nýz ver me ye yim mi? Bü tün bun - la rý a raþ tý rýp öð ren me miz ge re ke cek. O saf ha ya ge le ce ðiz. Sez gin, bi rey sel borç lu luk en dek si - nin kre di kar tý da hil bü tün bi rey sel kre di ler i çin ge çer li o la ca ðý ný söy le di. s tan bul / a a fet ya sa sý Tür ki ye nin ge le ce ði ni þe kil len di re cek Yu na nis tan a 130 mil yar e u ro o nay lan dý E U RO Böl ge si ma li ye ba kan la rý Yu nan is - tan a 130 mil yar e u ro - luk i kin ci kur tar ma pa ke ti ne pren sip te o - nay ver di. ti na nýn ge çen haf ta ki ba þa rý lý tah vil ta ka sýn da ö zel ban ka la ra o lan bor cu - nun yak la þýk 100 mil - yar e u ro su nu sil me si, kur tar ma pa ke ti nin ö - nü nü aç mýþ tý. E u ro Böl ge si nin, U lus la ra - ra sý Pa ra Fo nu nun pa ke te 18 mil yar e u ro dü ze yin de bek le nen kat ký sý nýn ke sin leþ me - siy le ni haî o na yý Çar - þam ba gü nü ver me si bek le ni yor. E u ro Gru - bu Baþ ka ný ve Lük - sem burg Baþ ba ka ný Je - an-cla u de Junc ker, i - kin ci kur tar ma pa ke - tiy le Yu na nis tan ýn borç yü kü nün 2020 yý - lýn da gay ri sa fi yur ti çi ha sý la sý nýn yüz de 117 si ne i ne ce ði ni söy - le di. Borç ta ka sýn da ve fa iz ö de me le rin de kul - lan mak ü ze re i kin ci kur tar ma pa ke tin den Yu na nis tan a ge çen haf ta 35,5 mil yar e u ro - yu ser best bý ra kan v - ro Böl ge si nin ti na ya bu ay 5,9 mil yar e u ro, Ni san a yýn da 3,3 mil - yar e u ro, ve ma yýs a - yýn da 5,3 mil yar e u ro da ha a cil ö de me yap - ma sý plan la ný yor. Ö te yan dan s pan ya nýn bu yýl he de fi a þa ca ðý ný du yur du ðu büt çe a çý - ðý ný da gö rü þen E u ro Böl ge si ye ni hü kü met - ten da ha faz la ke mer sýk ma is te di. s pan ya, B Ko mis yo nu yla ko - or di nas yon i çin yüz de 4,4 o la rak be lir le di ði 2012 yý lý büt çe a çý ðý he de fi ni ge çen haf ta yüz de 5,8 e yük sel tin ce Brük sel in tep ki si ni çek miþ ti. Junc ker, ma li - ye ba kan la rý nýn s pan - ya dan bu yýl ki büt çe a - çý ðý ný yüz de 5,3 e çek - me si ni is te dik le ri ni bil - dir di. þ siz lik o ra nýn da yüz de 24,3 le B re ko - ru nu e lin de bu lun du - ran s pan ya nýn ge çen yýl ki büt çe a çý ðý da yüz de 6 he de fi ni hay li a þa rak yüz de 8,5 o la rak a çýk lan - mýþ tý. Brük sel / a a EKGYO Genel Müdürü Murat Kurum Kar engel oldu, o dun it hal e dil di YO ÐUN kar do la yý sýy la or man lar da ü re tim ya pý la ma dý ðý i çin, Kas ta - mo nu da bir fir ma Uk ray na dan o - dun it ha la tý na baþ la dý. Kas ta mo - nu da fa a li yet gös te ren SFC En teg - re Or man Ü rün le ri fir ma sý, 3 yýl a - ra dan son ra Uk ray na dan o dun it - ha la tý na baþ la dý. Sun ta ve MDF ü - re ti mi ya pan fab ri ka ya o dun ge ti - ren i ki ge mi ne bo lu Li ma ný is ke le - si ne ya naþ tý. Rus ya bay rak lý Nak - hod ka i sim li yük ge mi si Uk ray - na nýn Ni ko la yev Li ma ný ndan 2 bin 600 ton, Sa int Kitts ve Ne vis bay rak lý E fa ad lý ge mi de 2 bin 400 ton o dun ge tir di. Nak hod ka ad lý ge mi de ki o du nun kam yon lar la Kas ta mo nu ya sev ki ne baþ lan dý. - ne bo lu Li ma ný na ö nü müz de ki gün ler de 3 ge mi nin da ha Uk ray - na dan o dun ge ti re ce ði kay de dil di. Uk ray na dan ger çek leþ ti ri len o dun it ha la tý nýn, yo ðun kar dolayýsýyla Kas ta mo nu or man la rýn da ü re tim ya pý la ma ma sýn dan kay nak lan dý ðý bil di ril di. Kas ta mo nu / a a GE ÇEN haf ta baþ la yan top lu söz leþ - me ya sa ta sa rý sý lt Ko mis yon da gö rü þül me ye de vam e di yor. TBMM Plan ve Büt çe Ko mis yo nu bün ye - sin de o luþ tu ru lan lt Ko mis yon, bir ay lýk ge cik me i le top lu söz leþ me ya - sa ta sa rý sý ü ze rin de ki ça lýþ ma la rý na ge çen haf ta baþ la dý. Star ýn ha be ri ne gö re, i ki gün üst üs te top lan tý ya pan lt Ko mis yon, ilk gün sen di ka la rý ve bü rok rat la rý din le di. kin ci gün ya pý lan top lan tý da i se mil let ve kil le - ri nin ta sa rý ü ze ri de ki gö rüþ le ri a lýn - dý. lt Ko mis yon un ta sa rý ü ze rin - de ki gö rüþ me le ri ni bu haf ta ta - mam la ma sý bek le ni yor. lt Ko mis - yon ü ye si bir mil let ve ki li yap tý ðý a - çýk la ma da ge cik me nin sen di ka lar - dan kay nak lan dý ðý ný be lir te rek Sen di ka lar a ra la rýn da an laþ ma sað - la ya ma dý ðý i çin ça lýþ ma lar u za dý de ðer len dir me sin de bu lun du. Ta sa - rý nýn, bu ay i çin de Mec lis te ka bul e dil me si ve Ni san a yýn da da top lu söz leþ me gö rüþ me le ri ne ge çil me si plan la ný yor. Bu du rum da me mur lar zam la rý ný en er ken Ma yýs a yýn da a - la bi le cek ler. TO TEST Mer ke zi Pro je si ta ný týl dý S TN BUL Ti ca ret O da sý ( TO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat Yal çýn taþ, Ne ka dar ka li fi ye, Tür - ki ye nin ih ti yaç la rý na ce vap ve ren iþ gü cü o luþ tu rur sak, o ka dar yük - sek kat ma de ðer li ü re tim ya pa bi - li riz ve Tür ki ye nin re fah pa yý ný yu ka rý ya ta þý ya bi li riz de di. - TO nun mer kez bi na sýn da dü - zen le nen TO TEST Mer ke zi Pro je si ta ný tým top lan tý sýn da ko - nu þan Yal çýn taþ, ba zen e ði tim ku - rum la rý ta ra fýn dan ve ri len bel ge - le rin ki þi le rin sa hip ol du ðu mes le - ki ye ter li lik le ri gü ve ni lir bi çim de yan sýt ma dý ðý ný i fa de e de rek, E le - man a lý mý ya pý lýr ken o ku du ðu o - ku la, al dý ðý ders le re ba kýl ma sý nýn ya ný sý ra re fe rans is te ni yor ve de - ne me sü re si ko nu lu yor. Bu iþ dün ya sý nýn dip lo ma ya rað men i þi bi len ve bil me ye ni a yýrt e de bi le - cek, doð ru ve gü ve ni lir þe kil de öl - çe cek sis te me ih ti ya cý gös te ri yor di ye ko nuþ tu. Bi rey le rin mes le ki be ce ri le ri ni ölç me, de ðer len dir me ve bel ge len dir me sis te mi ne baþ - lan dý ðý ný an la tan Yal çýn taþ, þun la - rý söy le di: Bu a maç la Mes le ki Ye ter li lik Ku ru mu ku rul du ve bu çer çe ve de U lu sal Ye ter li lik Sis te - mi Güç len dir me Pro je si ha ya ta ge çi ril di. Bu nun Tür ki ye i çin mi - henk ta þý ol du ðu na i na ný yo rum. Çün kü bu ilk de fa mes lek stan - dart la rýn ha zýr lan ma sý ve ki þi le rin mes lek stan dart la rý na gö re öl çül - me si ve de ðer len di ril me si ya pý lý - yor. TO o la rak 350 bin ü ye miz i - le bir lik te mes le kî ye ter li lik ve stan dart lar doð ru dan doð ru ya il - gi li a la ný mý za gi ri yor. Ne ka dar ka li fi ye, Tür ki ye nin ih ti yaç la rý na ce vap ve ren iþ gü cü o luþ tu rur sak, o ka dar yük sek kat ma de ðer li ü re - tim ya pa bi li riz ve Tür ki ye nin re - fah pa yý ný yu ka rý ya ta þý ya bi li riz. Biz ba sým ya yým, ik lim len dir me, te le ko mü ni kas yon sek tör le rin de mes lek stan dart la rý ný ha zýr la dýk. Ba sým ya yým sek tö rü nün ih ti yaç - la rý ný e le a la rak mes le kî ye ter li lik ha zýr lý ðýn da yýz. Pro je de e ði tim ve is tih dam a ra sýn da i liþ ki nin dü zen - len me si i çin des tek ve ri le ce ði ni kay de den Yal çýn taþ, Mü ra ca at e - den le rin mes le kî ye ter li lik le ri ni u - lus la ra ra sý se vi ye de ak re di te e di le - cek, sý nav ve bel ge len dir me te sis e - di le cek. Re el sek tö rün ih ti yaç la rý ný ce vap ve re cek. Çok cid dî bir ta lep var de di. TO TEST Mer ke zi Pro je Yö ne ti ci si Yrd. Doç. Dr. Kah ra man rs lan da, mer ke zin ge le cek se ne Mart a yýn da a çý lý þý ný plan la dýk la rý ný kay det ti. s tan bul / a a Me mu run a la ca ðý zam Ma yýs a kal dý Sa at ler, 25 Mart ta 1 sa at i le ri a lý na cak S T LER, 25 Mart 2012 Pa zar gü nü sa at dan i ti ba ren 1 sa at i le ri a lý na cak. Ba kan lar Ku ru lu nun ko nu ya i liþ kin ka ra rý, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya - yým lan dý. Bu na gö re, gün ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar lan mak a ma cýy la bü tün yurt - ta sa at le rin, 25 Mart 2012 Pa zar gü nü sa at dan i ti ba ren bir sa at i le ri a lýn - ma sý, 28 E kim 2012 Pa zar gü nü sa at dan i ti ba ren de bir sa at ge ri a lýn ma sý ka rar laþ tý rýl dý. n ka ra / a a TEBRK bdulkadir Kurt kardeþimizin Esma, Mehmet sýlsoy kardeþimizin Muhammed Burak isimli çocuklarý dünyaya gelmiþtir. küçük yavrulara hayýrlý ve uzun ömürler dileriz. Gebze Yeni sya Okuyucularý Mo ody s, Rum lar ýn no tu nu dü þür dü nu LUS L R R SI kre di de re ce len dir me ku ru - lu þu Mo ody s, Gü ney Kýb rýs Rum Ke si mi nin Ba a3 o lan u zun va de li kre di no tu nu bir ka de - me dü þü re rek Ba1 e çek ti, kre di not gö rü nü - mü nü i se ne ga tif o la rak be lir le di. Ku ru luþ tan ya pý lan a çýk la ma da, not in di ri mi nin, a ðýr borç kri ziy le mü ca de le e den Yu na nis tan da ki du ru - mun Gü ney Kýb rýs Rum Ke si mi ban ka cý lýk sis te - mi ne o la sý et ki si ve ül ke ye yö ne lik ya tý rým cý gü ve - nin de ki ký rýl gan lý ðý yan sýt tý ðý vur gu lan dý. Mo - ody s in, Gü ney Kýb rýs ýn kre di no tu nun ne ga tif o la rak be lir len me si nin i se or ta va de de ül ke nin no tu nun tek rar dü þü rü le bil me o la sý lý ðý na i þa ret et ti ði be lir til di. Ku ru luþ, Gü ney Kýb rýs Rum Ke si - mi nin u zun va de li kre di no tu nu Ka sým a yý ba þýn - da o la sý bir in di rim i çin ne ga tif iz le me ye al mýþ - tý. Bir di ðer u lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku - ru lu þu Stan dard and Po or s da (S&P) o cak a yýn da Gü ney Kýb rýs ýn u zun va de li kre di no tu nu i ki ba - sa mak dü þü re rek BB ya çek miþ ti. Pa ris / a a Bul ga ris tan Hü kü me tin den Na buc co ya des tek nbul G RS TN Hü kü me ti, 2011 yý lýn da, Na - buc co Gaz Pe ep li ne n ter na ti o nal GMbH i le Na buc co Gaz Pe ep li ne Bul ga ri a a ra sýn da Na - buc co do ðal gaz pro je si i le il gi li an laþ ma ya des tek ve re rek, an laþ ma nýn par la men to ta ra fýn dan o - nay lan ma sý ný ö ner di. Bul ga ris tan ýn ya ný sý ra - vus tur ya, Ma ca ris tan ve Tür ki ye nin or tak ol du - ðu Na buc co Pro je si kap sa mýn da an laþ ma ya des - tek ve ren Bul ga ris tan pro je nin ül ke top rak la rýn - dan ge çen bö lü mü nün ya pý mý nýn lo jis ti ði ni sað - la ya cak. Ha zi ran 2011 de pro je ye ta raf o lan bütün ül ke ler, Na buc co Gaz Pe ep li ne n ter na ti - o nal GMbH i le an laþ ma lar im za la mýþ tý. Ha zar hav za sýn da ki do ðal ga zý zer bay can, Gür cis - tan,tür ki ye Bul ga ris tan, Ro man ya, Ma ca ris tan ve vus tur ya ü ze rin den Ba tý v ru pa ya ta þý ma yý he - def le yen Na buc co pro je si nin v ru pa;nýn do ðal gaz ih ti ya cý nýn yüz de 5 i ni kar þý la ma sý plan la ný yor. Pro je i le ha zar hav za sýn dan v ru pa ya yýl da 31 mil - yar met re küp do ðal gaz ak ta rý la cak. Sof ya / a a 12 bin ü ni ver si te li yi is tih dam e de cek ler nk DE NZ Ü ni ver si te si ( Ü) ta ra fýn dan dü zen le - ne cek 5. k de niz U lus la ra ra sý Gi ri þim ci lik ve þ Fýr sat la rý Fu a rý na ka tý la cak fir ma la rýn 12 bin den faz la ü ni ver si te me zu nu i çin is tih dam ta le bin de bu lun du ðu bil di ril di. Ü Gi ri þim ci lik ve þ Ge liþ - tir me Mer ke zi (K GM) ta ra fýn dan þin yok sa gel slo ga nýy la bu yýl be þin ci si ger çek leþ ti ri le cek k de niz U lus la ra ra sý Gi ri þim ci lik ve þ Fýr sat la rý Zir ve si Mart 2012 ta rih le ri a ra sýn da n tal ya Ex po Cen ter da dü zen le ne cek. Fu ar ön ce sin de bil - gi ver mek a ma cýy la dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn - da ko nu þan K GM Mü dü rü Ke nan Yü ce, me - zun la rý na iþ sað la mak i çin il ki ni 2008 de dü zen le - dik le ri fu a rýn bu yýl u lus lar a ra sý hü vi yet ka zan dý ðý - ný söy le di. Bu yýl bir il ke da ha im za a tý la rak is tih da - mýn ya ný sý ra gi ri þim ci li ðe de yer ve ril di ði ni an la tan Yü ce, Tür ki ye is ti dam so ru nu nu çö ze cek se bu nu sa de ce iþ a ra yan la ra iþ sað la mak la de ðil ken di i þi ni kur mak is te yen ler le de çö ze cek. Bu yýl hem iþ bul - mak hem de ken di i þi ni kur mak is te yen a day la ra da iþ kur may la il gi li fir ma la rý mýz fýr sat lar su na cak - lar. di ye ko nuþ tu. Fu a ra ka tý lan 5 fir ma bel li sa yý - da ki gi ri þim ci ye, ba yi lik ver mek su re tiy le, ken di i þi - ni kur ma im ka ný su na cak. Ge çen yýl 8 bin 663 ki þi - nin iþ bul ma sý na a ra cý lýk e den fu a ra bu yýl grup þir - ket le ri da hil e dil di ðin de 250 fir ma nýn ka tý la ca ðý bil - gi si ni ve ren Yü ce, Þu a na ka dar fir ma lar dan ge len is tih dam ta le bi 12 bin 552. Bu sa yý art ma ya de vam e di yor. de di. Ü Rek tö rü Prof. Dr. s ra fil Kurt cep - he, fu a rý dü zen le me de ki a maç la rý nýn me zun et tik - le ri öð ren ci ler i le ni te lik li e le man a ra yan iþ yer le ri ni bu luþ tur mak ol du ðu nu kay det ti. ntalya/cihan p p

11 Y 14 MRT 2012 ÇRÞMB MEDY POLTK 11 SUÇ VE CEZ BR de mok ra si ve hu kuk dev le tin de en bü yük suç hu kuk dü ze ni ni zor la yýk mak týr. Ya ni dar be yap mak týr. Do la yý sýy la týp ký 27 Ma yýs ve ya 12 Ey lül gi bi 28 Þu bat da çok a ðýr bir suç tur. s ter post-mo dern ol sun, is ter se nor mal; is ter ba þa rý lý ol sun, is ter se ba þa rý sýz dar be ci lik suç tur ve mut lak su ret te ce za lan dý rýl ma lý dýr. Pe ki, ce za lan dýr ma nýn öl çü sü ne ol ma lý dýr? Son gün ler de ki tar týþ ma la ra ba kar sak ce za i le in ti kam kav ram la rý ka rýþ tý rý lý yor. Ba zý yo rum cu lar 28 Þu bat ý yar gý la ma gi ri þim le ri nin rö van þist bir man týk la ca dý a vý na dön me sin den kor ku yor. Hat ta ba zý la rý on la rýn düþ tü ðü ha ta ya biz düþ me ye lim, dev ri sa býk ya rat ma ya lým. Yok sa biz den son ra ki ler de ay ný man týk la biz den in ti kam al ma ya kal kar lar di yor. *** Her þey den ön ce dar be le rin ve dar be gi ri þim le ri nin mut lak su ret te yar gý lan ma sý ge re ki yor. n cak bu nun öl çü sü duy gu la rý mýz de ðil, ev ren sel hu ku kun ob jek tif kri ter le ri ol ma lý dýr. Bu bað lam da ce za nýn öl çü sü bü yük ö nem ka za ný yor. Hu kuk ta ce za te mel o la rak 3 te mel mak sat la ve ri lir: 1) Suç lu nun hak et ti ði ce za lan dýr ma yý yap mak, bu yol la mað dur la rýn ve top lu mun vic da ný ný ra hat lat mak; 2) Suç lu yu i zo le e de rek ve di ðer yön tem ler le ýs lah et mek, 3) le ri de bu su ça te þeb büs e de cek le re me saj ve re rek ye ni suç la rýn o lu þu mu nu en gel le mek. De mek ki 28 Þu bat baþ ta ol mak ü ze re dar be ci le re ve ri le cek ce za nýn ilk o la rak mað dur la rý ve top lu mu vic da nen ra hat lat ma sý ge re ki yor. k si tak dir de rö van þist Yoktu diyebiliriz. Daha doðrusu baþta vardý, giderek azaltýldý ve sonunda kaldýrýldý. Cumhuriyet kurulup Öðretim Birliði Yasasý çýkarýldýktan sonra 1924 te, ilkokullara (birinci sýnýf hariç) haftada 2 saat Kur'ân-ý Kerim ve Din Dersi kondu. Bu ders, 1929 da 3 ve 5 lerde haftada birer saate indirildi da yalnýzca 5. sýnýf öðrencilerine, o da ebeveyni isterse, haftada yarým saat okutuluyordu. Sonra o da kaldýrýldý arasýnda okullarda din eðitimi yapýlmadý. (Bkz: S. Kalkanoðlu, smet nönü: Din ve Laiklik, Tekin, 1991) Dersin yeniden müfredata giriþi, CHP nin 1946 seçim yenilgisinden sonradýr de DP, din derslerini seçmeli olarak müfredata soktu; 12 Eylül de, 4. ve 5. sýnýflarda, haftada 2 saat zorunlu hale getirdi. Yani Cumhuriyet i kuranlar, okulda din dersinden yana deðildi. Can Dündar Milliyet, dav ran ma ya lým der ken, vic dan la rý ka nar hal de bý ra ký rýz. Bu bað lam da so rul ma sý ge re ken so ru þu dur, 28 Þu bat ta ve di ðer dar be ler de ya þa nan a cý la rýn mü seb bip le ri hak et tik le ri ce za la rý al dý mý? Fiþ le nen ki þi le rin, e þi nin gi yi mi ne de niy le iþ ten a tý lan la rýn, ka ri yer le ri so na er di ri len le rin hak la rý taz min e dil di mi? So rum lu lar hâ kim kar þý sý na çý ka rý la bil di mi? Top lum bu ki þi ve ku rum la - Dar be ci ler iþ le dik le ri suç tan hâ lâ u tan mý yor lar, yap týk la rý ný hâ lâ suç say mý yor lar. rý ta ný dý mý? Gasp e di len hak ve i ti bar lar mað dur la ra i a de e dil di mi? Suç lu la ra ce za ver me de i kin ci mu ra dýn suç lu nun ýs la hý ol du ðu nu söy le miþ tik. Bu na gö re 28 Þu bat ta ve ön ce sin de dar be ya pan la rýn yap týk la rýn dan piþ man ol ma la rý, ya pýp et tik le ri ni a yýp la ma la rý, ký sa ca sý ha ta la rý ný ka bul et me le ri ve bu nu da a çýk ça top lu ma i lan et me le ri ge re kir. Böy le ce hem i le ri de ay ný su ça ni yet le ne bi le cek le re güç lü bir me saj ve ril miþ o lur, hem de top lum sal vic dan su çun ik ra rý i le ra hat la mýþ o lur. Son o la rak su ça ve suç lu ya ve ri len ce za öy le bir ce za ol ma lý dýr ki bir da ha ay ný suç iþ len me sin. Ya ni mah ke me ce za ve re rek o la sý suç lu la ra bir tür göz da ðý ver miþ ol sun. Ve ri len ce za öy le si ne cid di ol ma lý dýr ki ki þi - ler dar be ye te þeb büs bir ya na, bu fik ri ak lý na da hi ge tir mek is te me me li dir. *** Þim di dü þü ne lim. 27 Ma yýs, 12 Ey lül ve ya 28 Þu bat dar be ci le ri, hat ta son 10 yýl da ya þa dý ðý mýz dar be gi ri þim le ri nin so rum lu la rý yu ka rý da say dý ðý mýz ö zel lik le ri i çe ren ce za la ra çarp tý rý la bil di ler mi? Gö re bil di ðim ka da rýy la dar be ci le rin ö nem li bir kýs mý mah ke me yü zü da hi gör me di. Ye ni dar be gi ri þim le ri ni ön le ye bi le cek me ka niz ma lar da he nüz o luþ tu ru la ma dý. Hat ta ba zý mað du ri yet ler ay nen de vam e di yor. Ör ne ðin as ke ri o kul la rýn da ki þi is ter Müs lü man ol sun, is ter se Hý ris ti yan ken di di nin de i ba det le ri ni ya pa cak ol sa ha la a týl ma teh li ke si i le kar þý kar þý ya. yi leþ me ler yok de ðil el bet te. Hak ye me ye lim, biz ler rü ya la rý mýz da da hi gö re me ye ce ði miz pek çok a dý mýn a týl dý ðý ný gör dük. Bu a çý dan gö zü müz a çýk git me yiz. n cak dar be ci lik gi bi hu ku ku kök ten kat let me su çu he nüz hak et ti ði kar þý lý ðý bu la bil miþ de ðil. Dar be ci ler iþ le dik le ri suç tan hâ lâ u tan mý yor lar, yap týk la rý ný hâ lâ suç say mý yor lar, top lu mun ve mað dur la rýn vic dan la rý hâ lâ ra hat la mýþ de ðil ve en ö nem li si a lý nan on ca me sa fe ye rað men ay ný su ça ni yet le nen ler hâ lâ yýl dý rý la bil miþ de ðil. Hu kuk tan çok da ha ö nem li si i se de mok ra si nin iç sel leþ ti ril me si, bir kül tür ha li ne ge ti ri le bil me si dir. Cum hur baþ ka ný b dul lah Gül ün de be lirt ti ði gi bi, ö nem li o lan ba zý i yi leþ me le ri tep ki sel o la rak sað la mak tan çok, o nu ge ri ye dö nü le mez ha le ge tir mek tir. Se dat La çi ner / Star, tatürk ün okullarýnda din dersi var mýydý? Salih Memecan / Sabah, / Ku veyt e pet rol le be ra ber ge len re fâh ve hiz met çi dra mý! Pet rol bu lun ma dan ön ce in ci av cý lý ðý, ba lýk çý lýk ve tek ne ya pým cý lý ðýy la uð ra þan Ku veyt li ler, þim di ki gi bi sa ray yav ru su vil la lar da de ðil, top rak ev ler de o tu ru yor lar dý. Çöl ül ke si ol du ðun dan tat lý su sý kýn tý sý çe ki lir di. Bu yüz den, yað mur su la rýn dan iç me su yu el de et mek i çin ev le rin da mýn da o luk ya pý lýr ve bu o lu ðun al tý na da ku yu ka zý lýr dý. Yað mur ya ðýn ca, su la rýn ku yu da top lan ma sý sað la nýr; son ra da da mý tý la rak i çi lir di. y rý ca, ka týr ve de ve ler le çöl de ki su ku yu la rýn dan ya da Bas ra dan tat lý su ge ti ri lir di. Yaþ lý Ku veyt li le rin an lat tý ðý na gö re, Bas ra dan ge ti ri len tat lý su ik ram ye ri ne geç ti ðin den, mi sa fir ler gel di ðin de bu tat lý su lar dan ik ram e di lir miþ. 1. Dün ya Sa va þý nýn ne ti ce si o la rak n gi liz sö mür ge si al tý na gi ren Ku veyt, yýl la rý a ra sýn da bu lu nan zen gin pet rol ku yu la rý na tam mâ nâ sýy la e ge men o la ma mýþ tý yý lýn da n gil te re den ba ðým sýz lý ðý ný a lýn ca, ka de me li o la rak pet rol ku yu la rý na da ha kim ol du. Ku veyt çöl le rin de bu lu nan bü tün pet rol ku yu la rý an cak 1975 yý lýn da mil lî leþ ti ri le bil di. Pet rol zen gin li ði, ký sa sü re de ül ke nin sos yo-e ko no mik ya pý sýn da bü yük de ði þim yap tý. Ge niþ ge niþ as falt yol lar, o kul lar ve has ta ha ne ler in þa a e dil di. Ül ke de ki bu kal kýn ma dan, ev ler de na si bi ni al mýþ tý ta biî o la rak. Top rak ve taþ ev ler den o lu þan ma hal le ler, ye ri ni bah çe li vil la lar dan o lu þan semt le re bý rak mýþ tý. Dev let, vil la ya pýp u zun va de li ö de me ler le va tan da þý na da ðý tý yor du. Dev le tin yap tý ðý vil la lar da o tur mak is te me yen le re i se vil la yap ma sý i çin kre di ve ri li yor du. Her bir vil la nýn ö nün de 3-4 ta ne son mo del a ra ba nýn sý ra lan ma sý ta biî bir man za ra o la rak gö rü lü yor du ar týk! Sö mür ge al týn da ol duk la rý yýl lar da, yük sek e ði tim al mak i çin dýþ ül ke le re git mek zo run da ka lan Ku veyt li genç ler, 1966 yý lýn da Ku veyt Ü ni ver si te si nin a çýl ma sýy la e ði tim le ri ni va tan la rýn da yap ma ya baþ la mýþ lar dý. Ü ni ver si te nin a çýl ma sýy la kýz lar da ü ni ver si te ye git me im kâ ný na ka vuþ muþ lar dý. El de e di len mad dî re fâh ve ka dý nýn yük sek e ði tim al ma sý, Ku veyt top lu mu nun iç ti mâî ya pý sý ný de ðiþ tir miþ ti. Ü ni ver si te e ði ti mi al mýþ o lan Ku veyt ka dý ný nýn top lum da ki sta tü sü; ev de ça lý þan ha ným ol mak tan çýk mýþ, dý þa rý da ça lý þan ha ný ma in ti kal et miþ ti. Bu na bað lý o la rak, ih ti mam la rý ve ön ce lik le ri de fark lý laþ mýþ tý! Ku veyt li ka dýn la rýn iþ ha ya tý na a týl ma sýy la be ra ber, ev ler de hiz met çi ih ti ya cý doð muþ ol du. Te miz lik çi ve bah çý va nýn ya nýn da, ba zý ev ler de þo för ve aþ çý da ça lýþ tý rýl ma ya baþ lan dý. Ön ce le ri, Hin dis tan dan ve es ki is mi Sey lan o lan Sri lan ka dan hiz met çi ler ge ti ri li yor du. Da ha son ra ki yýl lar da, Fi li pin ler ve En do nez ya da hat ta gir di. Þim di ler de i se, u cuz ol ma sý do la yý sýy la E ti yop ya ve Ne pal den ge ti ri len hiz met çi ler pi ya sa yý dol dur muþ va zi yet te. Son is ta tis tik ler; Ku veyt li le rin ev le rin de aþ çý, þo för, te miz lik çi ve bah çý van o la rak ça lý þan hiz met çi sa yý sý nýn 600 bi ni aþ tý ðý ný gös te ri yor. Ku veyt in top lam nü fu su (ya ban cý lar la be ra ber) 3.5 mil yon ci va rýn da. Bu ra kam i çin de Ku veyt li le rin sa yý sý yak la þýk 1.5 mil yon. Ya ni ne re dey se her i ki ki þi ye bir hiz met çi dü þü yor! Res mî o la rak bel li bir ev de ça lý þý yor gi bi gö zü küp ser best ça lý þan hiz met çi ler de var çok ça. Bu hiz met çi ler, bir Ku veyt li i le yýl lýk do lar kar þý lý ðý an la þý yor lar. Kâ ðýt ü ze rin de san ki o nun e vin de ve ya iþ ye rin de ça lý þý yor gi bi gö zü küp, o tu rum iz ni ni an laþ týk la rý Ku veyt li nin ü ze ri ne yap tý rý yor lar. Bu iþ ya sak ol ma sý na rað men, el de bu lun du ru la bi le cek hiz met çi a de di ko nu sun da ka nu nî o la rak bir sý nýr la ma ol ma dý ðý i çin, ba zý Ku veyt li ler bu þe kil de ka nun suz pa ra ka za ný yor lar. Bu ki þi ler, i kâ met tüc car la rý ma nâ sý na ge len Tüc câr el- kâ me di ye ta ný ný yor lar. Ku veyt te s ya ve f ri ka ül ke le rin den hiz met çi ge ti ren on lar ca þir ket var. Ve bu iþ ten müt hiþ pa ra ka za ný yor lar. Hiz met çi al mak is te yen ler, iþ te bu þir ket le re baþ vu ru yor lar. Bu ra da il ginç bul du ðum bir a nek do tu an lat mak is ti yo rum. Ka dýn hiz met çi ta le bin de bu lu nan ba zý ha ným lar, ko ca la rý na ve o ðul la rý na fit ne kay na ðý ol ma ma sý i çin ge tirt mek is te dik le ri hiz met çi nin dik kat çe ki ci gü zel lik te ol ma ma sý ný ö zel lik le be lir ti yor lar mýþ! Hiz met çi fi yat la rý mil li yet, din ve iþ tec rü be le ri ne gö re de ði þi yor. Hiz met çi ler ev de ki kü çük ço cuk la rýn ba ký mýn dan da so rum lu ol duk la rý i çin, ön ce lik le Müs lü man hiz met çi ter cih e di li yor; bu da fi yat la rý art tý rý yor. Me se lâ müþ te ri ler, Müs lü man ve iþ tec rü be si o lan Fi li pin li hiz met çi i çin þir ke te bir de fa ya mah sus 1200 di nar (7 bin li ra dan faz la) ö dü yor lar. Hiz met çi ye i se ay da 80 di nar (500 TL) ö de ni yor. En do nez ya lý, Hint li ve Sri lan ka lý hiz met çi ler i çin se hem þir ke te, hem de hiz met çi ye da ha az pa ra ve ri yor lar. Pi ya sa da ki en u cuz hiz met çi ler i se E ti yop ya dan ge len ler. E ti yop ya lý hiz met çi i çin þir ke te bir de fa ya mah sus 450 di nar (yak la þýk 3 bin TL) hiz met çi ye i se ay da di nar (350 TL) ö dü yor lar. Hiz met çi ler i þe baþ la yýn ca pa sa port la rý iþ ve ren a i le nin e lin de ka lý yor. Do la yý sýy la, an laþ týk la rý iþ müd de ti bit me den iþ de ðiþ ti re mi yor lar. Ev le re gö re de ði þen hiz met çi me sâi sa at le ri, ge nel lik le sa bah 6, ak þam 9 o la rak dü zen len miþ. Ba zý ev ler de hiz met çi le re haf ta da bir gün i zin ve ri lir ken, bir çok ev de hiz met çi ler haf ta so nu iz ni ne çý ka mý yor lar. Ge rek çe o la rak i se, Hiz met çi le rin gay ri meþ rû i liþ ki kur ma la rý na en gel ol mak di ye gös te ri li yor! Hiz met çi ler has ta lan dýk la rýn da iþ ve ren ta ra fýn dan dok to ra gö tü rü lü yor. O nun ha ri cin de; ne iþ si gor ta sý ya pý lý yor, ne de hiz met le ri bit ti ðin de ik ra mi ye ve ri li yor! Son o la rak þu nu söy le mek is ti yo rum: Hiz met çi le rin Ku veyt li le rin gün lük ha yat la rý na ko lay lýk sað la dý ðý bir ger çek. n cak, ko lay lý ðýn ya nýn da bir çok prob le min kay na ðý ol duk la rý da ay rý bir ger çek. Ya ni ni met i çin de nik met var! Gün geç mi yor ki ga ze te le rin son say fa sý va him sa yý la bi le cek hiz met çi ha ber le ri i le do lu ol ma sýn. Ve ri len i þi gü zel yap ma dý ðý ge rek çe siy le iþ ve ren den da yak yi yip has ta ha ne lik o lan hiz met çi ler den baþ ka, ye di ði da ya ðýn et ki siy le ö len hiz met çi ler de var. Kö tü mu a me le gör dü ðü ev sa hi bin den in ti kam al mak i çin ça lýþ tý ðý ev de ki ço cu ðu ya kan ve ya bý çak la yýp öl dü ren hiz met çi ler de var. þ ve ren den i yi mu a me le gör se de, gur bet te a ðýr ça lýþ ma tem po su nu kal dý ra ma yýp cin net ge çi ren ve e li ne ge çir di ði sa týr la or ta lý ðý ka na bu la yan hiz met çi ler de var! Sa de ce bir ka çý ný say dý ðý mýz o lum suz hiz met çi ha ber le ri nin ya nýn da, s lâ mý ger çek an lam da ya þa yan Ku veyt li a i le ler den et ki le nip Müs lü man o lan hiz met çi ler de var el bet te ve ben bu na bir kaç ke re þâ hit ol dum. n cak; ne den dir bi lin mez, bu gü zel ha ber ler ya zý lý ba sýn da faz la yer al mý yor ma a le sef! Ger çek ten de ðiþ tik mi? DR. BURHN ÖZFTUR Gün ler dir, 28 Þu bat i le il gi li ya zý la rý yo rum la rý, de tay lý bi çim de ta kip e di yo rum. Ke sip, ar þi vi me ko yu yo rum. Her kes, ken di a çý sýn dan yo rum lu yor ve bir ta kým so nuç la ra va rý yor. Bir çok ki þi, Tür ki ye nin ar týk de ðiþ ti ði ni; bun dan son ra, bu tür -re zil- ha re kât la rýn ol ma ya ca ðý ný i fa de e di yor. ca ba, ger çek ten de ðiþ tik mi? Tür ki ye ye de mok ra si kül tü rü yer leþ ti mi? Ce sur laþ týk mý? çi miz den, tan kýn ü ze ri ne çý ka cak ba ba yi ðit ler çý ka bi le cek mi? Çý kar la rý mýz, i de o lo jik ve po li tik sap lan tý la rý mýz uð ru na, (bun dan son ra) dar be teþ vik çi li ði ve des tek çi li ði yap ma ya cak mý yýz? s ra il/bd ve B çý kar la rý na u þak lýk et me ye cek mi yiz? Hal ka ve seç tik le ri ne say gý gös te re cek; ken di mi zi hal kýn ü ze rin de gör mek ten vaz ge çe cek mi yiz? La ik çi lik ve ta türk çü lük is tis mar la rý na son ve re cek mi yiz? Uz laþ ma kül tü rü nü be nim se ye cek; fark lý dü þü nen le re ta ham mül et me yi, say gý duy ma yý öð re ne cek mi yiz? Ne ya zýk ki, mev cut tab lo pek ü mit ve ri ci de ðil dir. Es ki has ta lýk lar ay nen de vam et mek te dir. Ge nel baþ kan la rýn -i pe sa pa gel mez- kav ga la rý, sü rüp git mek te dir. Mev cut dü ze nin de, de mok ra si i le hiç il gi si yok tur; tam bir ge nel baþ kan lar dik ta tor ya sý hü küm sür mek te dir. Çý kar he sap la rý, i de o lo jik ve po li tik sap lan tý lar yi ne ön plan da dýr. Hal ký ve ül ke yi dü þü nen çok az dýr. Hal ký mý zýn da pý sý rýk lý ðý/ vur dum duy maz lý ðý/ her þe yi dev let ten bek le me a lýþ kan lý ðý/ tem bel li ði ar tan tem po da de vam et mek te dir. De mok ra si nin var lý ðý/ yok lu ðu i le il gi le nen yok tur. Bu ka dar yüz ký zar tý cý/ið renç/ in san lýk dý þý o lay la ra (dar be le re) rað men, hiç ib ret der si al mý yo ruz. Ken di mi ze ve ül ke mi ze çe ki dü zen ver mi yo ruz. Sa de ce, ký sa va de li çý kar la rý mý zý dü þün mek ten u tan mý yo ruz. Son ra da her ke si suç lu yo ruz. -Pe ki, ney di (bir po li ti ka cý o la rak, ya kýn dan þa hit ol du ðum) 28 Þu bat re za le ti? 1- Hiç bir ah lâ kî ve in sa nî de ðe re ö nem ve ril me yen; her tür lü bas ký yý/ þan ta jý/ if ti ra yý/ ya la ný/ rüþ ve ti/ teh di di mu bah sa yan bir dö nem di. 2- Se nar yo ve yö ne tim; s ra il/ BD ve n gil te re nin e lin dey di. Zi ra, Tür ki ye mon taj sa na yi in den mil lî sa na yi ye geç me yi plan lý yor du; 1996 so nu i ti ba riy le, e ko no mik gös ter ge ler, IMF/ Dün ya Ban ka sý vb. ma þa la ra muh taç ol mak tan kur tu la ca ðý mý za i þa ret et mek tey di: Ha vuz uy gu la ma sý i le fa iz ö de me le ri hýz la ge ri le mek tey di; na do lu ser ma ye si s tan bul Dü ka lý ðý kar þý sýn da güç ka zan ma ya, re ka bet et me ye baþ la mýþ tý. Hü kü met, da ha ön ce tamamý TÜ S D ü ye le ri ne ak ta rý lan kre di le rin bü yük bö lü mü nü, na do lu ser ma ye si ne yön len dir miþ ti. O gü ne ka dar ko ru ma cý lýk zýr hý ve mon taj sa na yii i le ge liþ miþ hol ding ler, B ye gir mek ten ve Güm rük Bir li ði nden çok kor ku yor lar dý ve re ka be te hiç a lýþ ma mýþ lar dý; D-8 bir li ði sö mür ge ci ül ke le ri ür kü tü yor du; ül ke miz ü ze rin de ki BD-l man ya çe kiþ me sin de, l man ya ön pla na geç me ye baþ la mýþ tý vs. vs. Su yu bu lan dýr mak i çin ba ha ne bul mak zor de ðil dir. Her za man ki gi bi, la ik çi lik ve ta türk çü lük is tis mar la rý (Mer hum Er ba kan ýn bir ta kým ge rek siz söz ve dav ra nýþ la rý). Yan daþ med ya nýn ya lan la rý, if ti ra la rý, a bart ma la rý. Su sur luk o la yý nýn is tis ma rý. n dýç lar. Fa di me Þa hin/ Kal kan cý vb. a jan la rýn pro vo ka tif dav ra nýþ la rý. Si si gi bi tip le re ka dar düþ müþ pro vo kas yon lar. Müs lüm Gün düz gi bi tip ler. C /MOS SD vb. ör güt le rin kýþ kýrt ma la rý, te rö rü des tek le me le ri. 3- Pe ki, ve bal ki min dir? Say mak la bit mez; - Dýþ mih rak la ra a let o lan, ka fa la rý de vam lý dar be pla ný i le meþ gul, bir ta kým ko mu tan lar. nanç lý ke si mi, de vam lý o la rak po tan si yel suç lu sa yan ve fiþ le yen tip ler. Ken di ni, hal kýn ü ze rin de gör me ve tek o to ri te far zet me has ta lý ðý. De mok ra si kül tü rü nün yok lu ðu. Dar be has ta lý ðýn dan kur tu la ma yan, Ye ni çe ri ge ni. -TOBB/Yük sek Yar gý nýn tamamý/sen di ka lar/tü S - D/YÖK ve rek tör ler/chp/ken di ni ay dýn zan ne den mar ji nal grup/ Med ya nýn bü yük bö lü mü/fa iz lo bi si/as ker ve med ya nýn em ri ne gir me yi iç le ri ne sin di ren Me sut Yýl maz ve Bü lent E ce vit ve ö zel lik le de (Ço ðu, Sn. Çil le rin ta ký mým de di ði) bas ký/ teh dit/ þan taj/ rüþ vet vb. fak tör ler le, par ti sin den is ti fa e den DYP mil let ve kil le ri. Ül ke si ni ve Ge nel Baþ ka ný ný han çer le yen tip ler. 4- Ne ti ce de ne ol muþ tur? Tür ki ye e ko no mik/po li tik ve sos yo lo jik o la rak çok bü yük za rar la ra uð ra mýþ týr. Yað ma, rüþ vet ve yol suz luk lar ba þý ný a lýp git miþ tir. (Ö zel lik le, o dö nem de ki si lâh a lý mý i ha le le ri ti tiz bi çim de in ce len me li dir.) Tür ki ye; BD ve s ra il in kö le si ha li ne ge ti ril miþ tir. (IMF/ Dün ya Ban ka sý ve bü yük (?) e ko no mist Ke mal Der viþ e liy le.) Kar tel med ya sý az mýþ, gö zü doy maz (peþ keþ çe ki len ban ka la ra, i ha le le re, e ner ji da ðý tým iþ le ri ne rað men) ha le gel miþ tir. Med ya pat ron la rý nýn baþ ba kan la rý pi ja ma i le kar þý la ma sý, ba kan ta yin et me si ve sý ra dan ga ze te ci le rin tav la ba þýn dan ay rýl ma mak i çin, ba kan te le fon la rý na ce vap ver me me si; o la ðan sa yý lýr ol muþ tur. So nuç ta da, Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük e ko no mik kri zi ya þan mýþ, mil lî ge li rin ya rý sý kay ba uð ra mýþ týr. Pe ki ni çin ib ret der si al mý yo ruz? Ni çin hal ký mýz - de mok ra si a dý na- ký lý ný bi le ký mýl dat mý yor? Ne re de o, 28 Þu bat dö ne min de ki; Ye þil ser ma ye di ye a þa ðý la nan, am bar go ya ta bi ký lý nan, or du dan (se bep siz ye re) ih raç e di len ve aç lý ða mah kûm e di len kar deþ le ri mi ze sa hip çýk ma yan, öd lek (din dar ge çi nen) tip ler? O -pa lav ra dan- mü ca hid ler, (her i ha le nin ve ha ra mýn pe þin de ko þan) mü te ah hit ko nu mu na na sýl gel di ler? Ni çin, hâ lâ göz le ri doy mu yor? Ha ram-he lâl ver l la hým. Ku lun doy maz, yer l la hým di ye bi li yor lar? Ve de 28 Þu bat dö ne min de, ken di le ri ne her tür lü ha ka re ti e den le ri, -yük sek üc ret ler le- da nýþ man o la rak, na sýl o lup da is tih dam e de bi li yor lar? Sev gi li Pey gam be ri miz (asm), ne gü zel bu yur muþ: Her top lum, lâ yýk ol du ðu yö ne tim i le i da re e di lir. Biz ak lý mý zý ba þý mý za al maz, a dam ol maz sak, (Ce nâb-ý Hak [CC] ko ru sun a ma) ni ce 28 Þu bat lar ya þa rýz.

12 12 14 MRT 2012 ÇRÞMB RÖPORTJ Y FTM YILMZ Be di üz za man Sa id Nur sî nin e ser le ri o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý, ge nel an lam da ya þa nan si ya sî, sos yal ve en ö nem li si ki þi sel so run la ra, sý kýn tý la ra ö nem li ve müt hiþ çö züm tek lif le ri su nu yor. Ve fa tý nýn ü ze - rin den ya rým as rý aþ kýn bir sü re geç me si ne rað men hâ lâ ko nu þu lan ve yaz dýk la rý bir çok dün ya di li ne çev ri len, Kur ân ve sün ne ti ken di ne þi ar e din miþ o - lan Be di üz za man ýn tes bit le ri ne þu çal kan tý lý a sýr da çok ih ti ya cý mýz var lü yýl la rýn ba þýn da, do ðu da Med re se tüz-zeh - ra a dýn da, din ve fen i lim le ri nin bir lik te o ku tul du ðu bir s lâm Ü ni ver si te si kur mak fik riy le s tan bul a ge len ve ha ya tý bo yun ca bu fik ri ni ger çek leþ tir mek i çin gay ret gös te ren bir þah si yet o. Bel ki is te di ði bir þe kil de ü ni ver si te ku ra ma dý, a ma dün ya nýn her ye - rin de o nun ki tap la rý o ku nu yor, u lus lar a ra sý a re na - lar da fi kir le ri hak kýn da sem poz yum lar dü zen le nip tes bit le rin den fay da la ný lý yor. Ri sâ le le rin sa de leþ ti ril me si nin tar tý þýl dý ðý þu gün - ler de Be di üz za man ý, il mi ni, ce sa re ti ni, son za - man lar da o na da ir ka le me al dý ðý ya zý la rýy la dik kat çe ken Ya zar Yu suf Kap lan la ko nuþ tuk. Sa id Nur sî nin muh te þem bir ze kâ sý ve ha fý za sý ol du ðu ma lûm Pe ki, bu nun la bir lik te na sýl bir me tot ta kip e di yor du a ca ba i lim tah sil e der ken? Be di üz za man Haz ret le ri nin en te re san bir ö zel li ði var. Klâ sik me tin le ri bir kaç ay i çin de o tur muþ ez ber le miþ, tah sil et miþ, ya ni klâ sik u sû lü ay nen uy gu la mýþ. Ne dir klâ sik u sûl? lk ön ce ki ta býn ken di siy le ha þir ne þir ol muþ. Kü çük yaþ lar da ki ta býn öð re nil me si, hýf ze dil me si, te mel i lim le rin tah sil e dil me si söz ko nu su. s lâ mî, Kur â nî i lim le ri tah sil e di yor, bu nun dý þýn da da da ha a kýl ü ze rin den iþ le yen man týk gi bi ders le ri tah sil e di yor. Bu gün biz bu klâ sik i lim tah si li nin çok çok u za ðýn da yýz. O yön te me ye ni den dön me miz lâ zým. Be di üz za man ýn met ni ne o yüz den bi zim ih ti ya cý mýz var. Çün kü Be di üz za man ýn met nin de bü tün s lâ mî i lim ler mev cut. s lâ mî i lim ler der ken sa de ce tef sir, a ka id, ha dis u sûl le ri ni de ðil, ay ný za man da ke lâm, hik met, fel se fe, ma a ni, be yan, ta rih, li san gi bi i lim le ri de kas te di yo rum. Bi zim s lâ mî i lim le ri sa de ce tah sil et me miz de ðil, ay ný za man da on la ra nü fûz e de bil me miz lâ zým. Þu an ya þa dý ðý mýz sü reç te sa de ce Müs lü man la rýn de ðil, Ba tý dý þýn da ki tüm top lum la rýn sý kýn tý sý bu. Ken di kül tür le ri ne ve ya Ba tý dý þýn da ki kül tür le re, me de ni yet le re, din le re ney se o o la rak nü fuz e de bil me sý kýn tý sý ya þý yo ruz. Biz bu ra da ki al gý la ma bi çim le ri miz le, mo dern, post mo dern is ter bi le rek is ter bil me ye rek vü cut al gý la ma, se kü ler al gý la ma bi çim le riy le klâ sik li te ra tü re yak la þý yo ruz. Bu a rý za yý gi der mek i çin de Ri sâ le-i Nur lar çok ö nem li. Sa id Nur sî kur mak is te di ði ü ni ver si te i çin pa di þah la gö rüþ me ye gi di yor. Do ðu nun bir kö þe sin den s tan bul a ge li yor ve ko ca bir dev le tin sul ta nýy la gö rü þe bi le ce ði ni dü þü nü yor? O nun bu mo ti vas yo nu nun kay na ðý ne re den ge lir, sýr rý ne dir? Bu nun, fik rî, sos yo lo jik ve si ya sî ne den le ri var. Do ðu da ö zel lik le Müs lü man bir en te li jan si ya nýn o luþ ma sý lâ zým. lim, ir fan, hik met iþ le riy le uð ra þan in san la rýn o luþ ma sý lâ zým. O ra dan ye ti þe cek â lim le rin do ðu da ki çý ka bi le cek kar ga þa yý ön le me ih ti ma li çok faz la. Çün kü Tür ki ye nin mo dern leþ me si týr nak i çin de Ba tý lý laþ ma sý, do la yý sýy la Tür ki ye nin s lâ mî tec rü be sin den, de rin li ðin den u zak laþ tý rýl ma sý sü re ci var. Bu sü re cin yol a ça bi le ce ði sos yo lo jik, si ya sî çal kan tý la rýn, zih nî sav rul ma la rýn ö nü ne ge çe bil mek i çin hem s lâ mî i lim le rin, hem de fü nun-u me de ni ye bi lim le ri nin de tah sil e di le ce ði bir ü ni ver si te den bah se di yor. O za man lar bir þe kil de me de ni yet çök mek ü ze re. Meþ rû ti yet ler le bir lik te bir Ba tý lý laþ ma dal ga sý var. Tan zi mat i le bir lik te med re se ler git miþ ye ri ne mek tep ler gel miþ. Ya ni med re se le rin son dö ne mi ber bat, ge len mek tep le rin de ne ya pa ca ðý bel li de ðil. Na sýl bir in san ti pi ye tiþ ti re cek, na sýl bir e ði tim mo de li var o çok bel li de ðil. Üs tad bu ra da a na mec ra nýn yi ti ri le ce ði ni dü þün müþ o la bi lir, bu nu bi le mi yo ruz. Bu ko nu da e li miz de çok faz la ve ri ve mal ze me yok. Fa kat ya zý lan lar dan, or ta ya koy du ðu ça ba dan biz bu an lam da bir kay gý ta þý dý ðý ný gö rü yo ruz. Bi zim ken di i lim, fi kir ve dü þün ce ge le ne ði mi zin bir bü tün o la rak çað daþ dün ya nýn bi lim le riy le de im ti zaç e di le rek öð re til me si ni sað la ya bi le cek, do la yý sýy la Ba tý lý laþ ma ya da, Ba tý cý pro je le re de bir þe kil de bu an lam da ký sa dev re yap tý ra cak bir pro je. ma bu ra da þöy le bir þey yok; bir ta raf tan s lâ mî i lim ler var, di ðer ta raf tan Ba tý lý i lim ler var. Yok öy le bir þey. Böy le al gý la ma mak lâ zým. Ri sâ le ler de u lum-u s lâ mi ye i le fü nun-u me de ni ye di yor ya, bu nu Bek ta þî man tý ðýy la an la ma mak lâ zým. Met nin bü tü nü i çin de an la mak ge rek. Ba tý da ge liþ ti ri len bi lim le il gi li za ten Be di üz za man ýn me tin le rin de gör dü ðü müz þey deh þet bir þey. Ya ra tý cý fik rin den u zak laþ mýþ bir bi lim al gý sýy la çok þid det li bir þe kil de mü ca de le e di yor. Çok düz bir man týk la Ba tý lý i lim ler le s lâ mî i lim le ri mez ce din, ha yýr bu böy le de ðil. Bu, bu ka dar ba sit de ðil. ma þu var, o i lim le ri a lýp vah - yin süz ge cin den ge çi re rek, bel li bir pers pek ti fin ba kýþ a çý sý ný ye di re rek tah sil e de bi li riz. Þöy le bir ay rýn tý da var; il mî, fik rî bir ge liþ me, bir sýç ra ma var sa biz o na ka yýt sýz ka la ma yýz. Ta rih te de böy le. Hiç bir þe kil de Müs lü man la rýn böy le fo bik bir tav rý ol ma mýþ týr, öz gü ven mev cut tur hep. Ba tý lý lar bu nu böy le yap ma dý lar. Bir sü rü þe yi biz den al dý lar, a ma kay nak la rý ný a çýk et me di ler. Bu gün Des car tes, Kant gi bi bi lim a dam la rý nýn -ay ný za man da fel se fe ci bun lar- kay nak larý ný çok fe ci bir þe kil de giz le dik le ri ni gö rü yo ruz. þ te Be di üz za man da bu öz gü ven var. O nun dö ne min de, Üs tad ýn dý þýn da ki â lim ler de çok faz la gör me di ði miz bir þey. Di ðer le rin de de var ta bi î. Meþ rû ti yet dö ne min de bü yük bir fik rî sýç ra ma var. h met Cev det Pa þa dýr, Sa it Ha lim Pa þa dýr, El ma lý lý dýr Ta biî ki bu in san la rýn or ta ya koy du ðu ça ba çok cid dî ça ba. Or tak bir ça ba var. Za ma ný nýn din a dam la rý, med re se men sup la rý meþ rû ti yet le bir lik te hür ri ye te bi le kar þý çý kar ken o ne den meþ rû ti ye te ve hür ri ye te sa hip çýk tý? Bu iç ti ha dý ný ne ye da yan dý rý yor du? Be di üz za man ça ðý nýn ço cu ðu dur. ma ça ðý na bir þey söy le ye bil me si i çin ke sin lik le ça ðý nýn að la rýn dan kur tul ma sý ge re kir. Do la yý sýy la ça ðý nýn dý þý na çý ka bil me si, baþ ka çað la ra a çý la bil me si ge re kir. Bir dü þü nü rün ger çek an lam da ça ðý nýn ço cu ðu o la bil me si i çin ça ðý nýn mah kû mu ol ma ma sý ge re kir. Be di üz za man bu an lam da Ba tý da ge li þen mo dern sü re cin in san lý ðý ne re ye gö tür dü ðü nü ö zel lik le 19. yüz yýl da çok ne fis bir þe kil de gö rü yor; bir de izm kav ga sý var ve bu çok fe ci bir þe kil de a te iz me ev ri le cek, s lâm dün ya sýn da ki kit le le ri de de rin den sar sa cak. Bu nu gö rü yor ve his se di yor Be di üz za man. Çün kü Os man lý ya po zi ti vizm dal ga sý gir miþ. Po zi ti vizm çok fe ci bir þe kil de en te li jan si ya dýr. En te li jan si ya yý s lâm a kar þý þüp hey le yak la þýr bir du ru ma ge tir miþ. þ te s lâm bi zi ge ri bý rak týr dý, ha yýr s lâm te rak ki ye ma ni de ðil dir gi bi saç ma sa pan þey ler ko nu þul muþ tur. s lâm te rak ki ye ma ni dir ve ya ma ni de ðil dir po zis yon la rý ay ný zi hin ya pý sý nýn ü rü nü dür. s lâm te rak ki ye ma ni dir di yen de, s lâm te rak ki ye ma ni de ðil dir di yen de as lýn da bu ra da çu val lý yor. Te rak ki nin ne ol du ðu nu bil mi yor lar, ya ni i ler le me de di ði miz þe yin ne ol du ðu nu bil mi yor lar. ler le me ne dir, tek no lo jik i ler le me dir. Ni te lik sel de ðil ni ce lik o la rak bir i ler le me dir. Ya ni in sa nýn ha ya tý ný an lam lý ký la bi le cek, da ha de ru nî bir þe kil de ha ya tý an lam lan dý ra bil me si ni sað la ya bi le cek, da ha hu zur lu bir ha yat ya þa ma sý ný sað la ya bi le cek, a da le tin hak ka ni ye tin, fark lý kül tür le re, fark lý lýk la ra say gý duy ma sý ný sað la ya bi le cek bir i ler le me de ðil. Pe ki, i ler le me ne dir? ler le yen þey ne dir? Ge ri le mek ne de mek? Biz ge ri kal dýk, ge ri de yiz, bun lar saç ma sa pan þey ler. So nuç ta ge li nen nok ta da in san la rý kit le ler ha lin de öl dü ren si lâh la rýn ya pýl dý ðý, bü tün kýt a la rýn sö mür ge leþ ti ril di ði bir uy gar lýk tec rü be si var. Ba tý uy gar lý ðý, me de ni yet de ðil dir. Uy gar lýk týr, si vi li zas yon dur. Si vi li zas yon la me de ni ye ti ka rýþ týr ma mak lâ zým. Si vi li zas yon se k ü l e r d i r, y a t a y d ý r, YZR YUSUF KPLN: RSÂLE- NUR UN DL MEDENYET DLDR Y ZR KP LN, BU GÜN KÜ TÜRK ÇE NN KÜL TÜ RÜ YN SI T M Y CK K DR SIÐ BR DL OL DU ÐU NU, BE D ÜZ Z MN'IN KUL LN DI ÐI TÜRK ÇE NN SE GEÇ MÞ LE GE LE CEÐ BÐLYN H K K DL OL DU ÐU NU SÖYLED. tek bo yut lu dur. Me de ni yet de di ði miz þey hem ya tay, hem di key ek sen li dir, in sa nýn hem ru hî, hem de fi zi kî bo yu tu nu ay ný an da ha re ke te ge çi rir. Do la yý sýy la ge ri kal mak, i le ri git mek kav ram la rý çok prob lem li kav ram lar dýr. Be di üz za man me tin le rin de bun lar ü ze ri ne yo ðun laþ mak ye ri ne as lýn da da ha si ya sal an lam da bu sö mür ge ci le rin kur du ðu dü zen le rin bir þe kil de çök me si ni sað la ya bi le cek hür ri yet gi bi kav ram lar ü ze rin de yo ðun la þý yor. Me se lâ li be ra lizm le il gi li söy le di ði þey ler çok ö nem li. Li be ra liz min in sa ný na sýl dâl li ne sü rük le ye ce ði ni, na sýl a þa ðý la rýn a þa ðý sý na sü rük le ye ce ði ni, sa de ce ken di ni dü þün dü ðü nü, hep ba na me se le si ü ze rin de yo ðun laþ tý ðý ný çok en fes bir þe kil de a çýk lý yor. O ra da ki hür ri yet al gý sý li be ra lizm de ðil. Þe ri at-ý Gar ra-i h me di ye di yor za ten. Do la yý sýy la li be ra lizm, öz gür lük, hür ri yet, de mok ra si gi bi kav ram la rýn an cak s lâm ýn fil tre sin den ge çi ril di ði sü re ce an lam i fa de e de bi le ce ði ni vur gu lu yor. Ya ni o kav ram lar dan ha re ket et mek ye ri ne s lâ mî il ke ler den o kav ram la ra git ti ði ni gör mek lâ zým. Bu gün kü tek no lo ji Ba tý uy gar lý ðý nýn ge liþ tir di ði ha yat tar zý nýn bir ü rü nü dür. O tür za af la ra, tu zak la ra Be di üz za man düþ me miþ tir. Ek mek siz ya þa rým hür ri yet siz ya þaya mam a de ði ne lim bi raz. Þim di ki genç lik, i de al ve þe ri a ta uy gun an lam da bu ru ha na sýl ka vu þa bi lir? Sö mür ge ci lik tec rü be siy le bir lik te bü tün in san lýk ta ri hin de ge liþ ti ril miþ 26 me de ni yet ten 16 sý ný fi i len ta rih ten si len, Ba tý lý la rýn baþ ka me de ni yet le - Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn di li nin bir me de ni yet di li ol du ðu nu yaz dý nýz. Sa de leþ tir me tar týþ ma la rý ný bu çer çe ve de de ðer len di rir mi si niz? Sa de leþ tir me bu an lam da bir kay ba yol a çar mý? Be di üz za man ýn ge liþ tir di ði i ki dil var. Bi rin ci si, s lâ mî te fek kür ge le ne ði nin þif re le ri ni çö ze rek gü nü mü ze ta þý yan, ken di ne has bir Türk çe dir: Bu Türk çe, bu gün Tür ki ye de hiç kim se nin vâ kýf o la ma dý ðý, a ma en faz la vu kû fi yet kes bet me ye ih ti yaç his set ti ði miz muh te þem ve mu az zam bir Türk çe dir; ya pý sý i ti ba riy le sa de ce Be di üz za man a mah sus, sem bo lik ve me ta fo rik dün ya sý son de re ce de rin ve zen gin bir dil dir. Bu gün kü Türk çe, mâ nâ ve ruh kök le rin den, sem bo lik de rin li ðin den ve dün ya sýn dan a rýn dý rýl mýþ, ken di siy le hiç bir öz gün ça ba nýn or ta ya ko n u l m a s ý m ü m k ü n o l m a y a n, r e h a y a t hak ký ta ný ma dý ðý, öz gür lük, de mok ra si ve in san hak la rý nýn ol ma dý ðý bir dö nem. Öz gür lük, de mok ra si ve in san hak la rý Ba tý uy gar lý ðý baþ ka coð raf ya la ra bun la rý gö tür müþ de ðil. Bun la rýn hep si re to rik. Bu kav ram la rýn ken di le ri za ten so run lu. lk ön ce bu iþ hu ku kul lah tan baþ lar, hu ku ku li bad dan baþ la maz. Be di üz za man ýn al tý ný çiz di ði þey ler den bi ri bu dur. Hu ku kul lah ý müd rik ol ma yan bi ri si hu ku ku li ba dý an la ya maz. Ya ra tý cý i le i liþ ki nin mer ke ze o tur ma dý ðý bir dün ya nýn in sa ný öz gür lük le rin i çi ne gö tü re ce ði ni bek le me yin. Tam ter si ne in sa ný ya ra tý cý dan u zak laþ týr dý ðý nýz an dan i ti ba ren öz gür lük bi ter. Dos to yevs ki en bü yük ro man cý lar dan bi ri si, söy le di ði þey þu; Tan rý i nan cý ný yi ti ren bir in san, bu i nan cý ný yi tir di ði an dan i ti ba ren ar týk her þe yi tan rý laþ týr ma ya baþ la yan bir in san dýr. Öz gür lük, hür ri yet, ek mek me se le si ni ben ce bu bað lam da an la mak lâ zým. Be di üz za man bu ko nu da çok cid dî þey ler söy lü yor. Ki þi an cak l lah a i nan cý ný i lân et tik ten son ra hür dür. Ger çek an lam da eþ ya ya, ar zu la rý na, pa ra ya ta pýn mak tan, on la ra kul ol mak tan an cak bu þe kil de kur tu la bi lir. Hür ri yet an cak kul luk la o la bi lir. Ke li me-i Þa ha det te Ke li me-i Tev hidde a çýk ça bel li de ðil mi? Ön ce ab du hu son ra re su lu hu. Hz. Pey gam ber (asm) ön ce kul, on dan son ra el çi dir. Bu çok ö nem li bir þey. Kul luk el çi lik ten ön ce ge lir. Re sul lük, el çi lik Hz. Pey gam ber in (asm) doð ru dan l lah i le o lan ir ti ba tý i le il gi li bir þey dir. O kul lu ðu nu ger çek leþ ti re cek do la yý sýy la biz de ek mel in san o la rak o nun kul lu ðu ü ze rin den bi zim kul lu ðu mu zu test e de ce ðiz. se kü ler leþ ti ril miþ, sýð bir dil dir. Be di üz za man ýn Türk çe nin bir a nýt e se ri ni or ta ya koy ma sý ný sað la yan a sýl þey i se, kur du ðu i kin ci dil dir. Bi rin ci dil, va sý ta dýr; i kin ci dil, va sat a a it tir. Bu i ki dil, bir bi riy le bað lan tý lý dýr; bi ri ol ma dan, di ðe ri de ol maz ve var o la maz. Bu i kin ci dil, bü tün bir s lâm me de ni ye ti bi ri ki mi ni, mün ha sý ran da tef sir, ha dis, a ka id, fý kýh, ke lâm, ta sav vuf, fel se fe, ta rih, gra mer, man týk, li san gi bi i lim ler den mü te þek kil bü tün bir s lâm dü þün ce si ge le ne ði ni ha re ke te ge çi re rek ku rul muþ bir dil dir. Dün ya ve ha yat ta sav vu ru mu zun kay na ðý ný o luþ tu ran kav ram la rý mý zýn s lâ mî bir dü þün ce in þa sý a me li ye si i le de þif re e di le rek ye ni den þif re len me si, ku rul ma sý ça ba sý dýr bu. Me de ni ye ti mi zin sol ma ya yüz tu tan di li ni, bu di le ha ya tý ný ve ha ya ti ye ti ni ka zan dý ran ru hu, ruh-kö kü nü kav ra ya bil mek ve ye ni den ü re te bil mek i çin Be di üz za man ý ta ný mak zo run da yýz. Bir dil, týp ký Be di üz za man ýn i ki dil i gi bi, bir me de ni ye ti i fa de e di yor sa ve bir me de ni ye tin -bü tün bo yut la rýy la- i fa de siy se ha kî kî bir dil dir; ve o dil ü ze rin den ye ni ye miþ ler dev þi re bil mek i çin yü rü ne bi lir ve ye ni ko ri dor lar a çý la bi lir an cak. Ri sâ le ler in di li, in sa ný çar pan, cez be den, sar san, de rin den et ki le yen bir dil dir. Me de ni yet ler de dil çok ö nem li dir. ma me de ni yet le rin var lýk la rý ný sür dü re bil me le ri, an cak in san la rýn ha yat la rýn da so lu duk la rý ve ya þa dýk la rý dil i (ha ya tý) sür dü re bil me le ri, bu di li de ði þen þart lar da ve me kân lar da ye ni den ü re te bil me le riy le müm kün dür: þ te bu de vam lý lý ðý sað la yan, me de ni ye tin ge liþ tir di ði ha ya tý, dün ya yý her hâl ve her þart ta so lu tan ve ya þa tan sü re ci ve iþ le mi, üst dil o la rak ad lan dý rý yo rum. Dil, me de ni ye tin ha yat kök le ri ni su nar; üst dil i se ha ya ti yet kay nak la rý ný. Me de ni ye tin ha ya ti ye ti ni de vam et ti re bil me si, üst dil le ri ni ge liþ ti re bil me siy le müm kün dür. E ðer bir me de ni ye tin üst dil i yok sa, yok ol muþ sa, o me de ni ye tin dil i nin de, ken di si nin de yok ol du ðu na hük me de bi li riz. Be di üz za man ýn ge liþ tir di ði üst dil, o nun, geç miþ le ge le cek a ra sýn da ki bað la rý mý zý muh kem bir þe kil de ku ra rak ge le ce ðin bu ra da ol ma sý ný sað la ya bi le cek çað a çan bir dü þü nür ol ma sý ný sað lý yor. Be di üz za man ýn i çin de ya þa dý ðý mýz mo dern ça ða en ö nem li me saj la rý ve kat ký la rý han gi a lan lar da ve han gi nok ta lar da ol muþ tur? n san lýk bu me saj la rý doð ru an la mýþ ve uy gu la ma ya geç miþ mi dir? Be di üz za man ýn yap tý ðý i þin ça pý ný ve ha ya ti ye ti ni kav ra ya bil miþ de ði liz. Be di üz za man, hem ça ðý nýn ço cu ðu dur ve ça ðý nýn so run la rý ný de rin le me si ne kav ra mýþ týr. Ça ðýn að la rý na ve bað la rý na ta kýl ma dan, bu að la rý ve bað la rý ký ra rak, a þa rak bi ze çað a ça bi le cek bir üst dil ar ma ðan et miþ tir. Be di üz za man, Os man lý dan Cum hu ri yet e ge çiþ sü re cin de dü þün ce si ni ku ran, hem s lâ mî i lim le re, hem de çað daþ dün ya nýn bü tün dün ya yý bü yük u çu rum la rýn e þi ði ne fýr la tan fel se fî so run la rý na de rin le me si ne ve vu kû fi yet le vâ kýf, tek ve son dü þü nür dür: Ya ni a nah tar dýr. Ve her ba kým dan a nah tar on da dýr: s lâm ýn ka pý sý ný, s lâm dü þün ce si nin ka pý sý ný, s lâm me de ni ye ti nin ka pý sý ný ve bü tün bun la rý müm kün ký la cak, her a lan da, s lâ mî bir dil ge liþ ti re bil me ça ba sý nýn ka pý sý ný o nun a nah ta rýy la a ça bi li riz an cak. Be di üz za man ýn yaz dýk la rý ve yap týk la rý a vâ mî ve u mû mî þey ler de ðil dir. El bet te ki, u mû mu da il gi len di ren; a ma e sas lý, kök lü bir sil ki niþ, di ri liþ ve va ro luþ pro je si dir. O yüz den Be di üz za man ýn a sýl mu ha tap la rý ha vass týr. Be di üz za man, kit le le re ye te rin ce u laþ tý rýl dý za ten, u laþ tý rý lý yor da. Fa kat a sýl ya pýl ma sý ge re ken, Be di üz za man ýn ha vass a, ya ni dün ya nýn dü þün ce uf ku na u laþ tý rý la bil me si. Be di üz za man ýn sö zü, a sýl mu ha tap la rý na hi tap et ti ði ân dan i ti ba ren, o nun dü þün ce si ve me de ni yet pro je si, bi hak kýn an la þý la bi lir ve an la tý la bi lir. (Genç Yak la þým Der gi si, Mart 2012 sa yý sýn dan a lýn mýþ týr.)

13 Y 14 MRT 2012 ÇRÞMB LE - SÐLIK 13 ilenin kýymeti anlaþýlýnca... Hem ül ke miz de, hem de kül tür ve ge le - nek a çý sýn dan biz den çok fark lý ya pý ya sa hip ol ma la rý na rað men Ba tý ül ke le rin - de, mut lu luk-a i le bað la rý ü ze ri ne ya pý lan a raþ - týr ma la rýn or ta ya çý kar dý ðý or tak bir ne ti ce var: Bo þan ma la rýn (nü fus ar tý þý ný da u nut ma - mak kay dýy la) art tý ðý bir ger çek. Bir baþ ka ger - çek i se ev li le rin be kâr-bo þan mýþ çift ler den çok da ha mut lu ol duk la rý HYT MEM NU N YE T RÞ TIR M SI Tür ki ye s ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ K) yap tý ðý a raþ týr ma ne ti ce le ri de bu ger çe ði doð ru lar ni te - lik te. TÜ K in 2011 de ger çek leþ tir di ði Ya þam Mem nu ni ye ti raþ týr ma so nuç la rý þöy le: Ev li ler be kâr lar dan da ha mut lu lar. Ev li le rin yüz de 65,5 i, be kâr la rýn yüz de 52,9 u ken di si ni mut lu o la rak ta ným lý yor. Ka dýn lar er kek ler den da ha mut lu lar. Ka dýn lar - da mut lu luk o ra ný yüz de 64,6, er kek ler de i se bu o ran yüz de 59,5. Genç ler yaþ lý lar dan da ha mut lu lar yaþ gru bun da mut luk o ra ný 96,5 i ken, 65 ve da ha yu - ka rý yaþ ta ki grup ta bu o ran 57,8. E ði tim se vi ye si yük sel dik çe mut lu ol ma o ra ný da art mak ta. Yük sek o kul ü ni ver si te me zun la rý, il ko kul me zun la rýn dan da ha mut lu lar. MUT LU YUM, LEM VR! raþ týr ma ya ka tý lan la ra ken di le ri ni mut lu e - den kay nak la rý sor duk la rýn da a i le bað la rý ilk sý ra - da gel mek te. Sað lýk i se i kin ci Mut suz luk kay nak la rý nýn ba þýn da i se e ko no - mik kay gý lar gel mek te. Borç lan ma, ge li rin a zal - ma sý, ta sar ruf lar da dü þüþ Her a raþ týr ma nýn mut la ka is tis na la rý o lur. Bu - nun la bir lik te þu ra sý bir ger çek tir ki: s tis na lar ka - i de yi boz maz lar. RÞ TIR M Ü ZE R NE BR YO RUM * Top lu mu muz da, mo dern dün ya nýn fýr tý na lý, ko þuþ tur ma lý or ta mýn da, bütün sav rul ma la ra rað men a i le nin bir sý ðý nak ve ko ru nak, dün ya da - ki cen net ol du ðu ger çe ði de ðiþ me miþ. *Gö rü len o ki, er kek ler ka dýn la ra o ran la dýþ dün ya nýn tah rip e di ci et ki le ri ne da ha faz la ma - ruz kal dýk la rýn dan, psi ko lo jik o la rak yýp ran ma o ran la rý faz la. * U zun ha yat tec rü be le ri nin ge tir di ði a ðýr yük - ler, yaþ lý in san la rýn za yýf o muz la rýn da da ha da yýp ra tý cý o lu yor. Mo dern dün ya nýn on la ra hu zur lu bir or tam i - çin ver di ði mut lu luk si gor ta sý i se sa yý la rý git tik çe ar tan hu zu rev le ri. Son ge liþ me ler, ül ke miz de bir kaç yer de de - ne nen yaþ lý kreþ le ri nin de yay gýn laþ tý rý la ca ðý ný gös te rir ma hi yet te. Ya ni yaþ lý a i le bü yü ðü sa - bah bu kreþ le re ya kýn la rý ta ra fýn dan bý ra ký la - cak, ak þam i se yi ne ya kýn la rý ta ra fýn dan a lý na - cak. y nen ço cuk la rýn kre þe bý ra kýl ma sý gi bi, yaþ lý lar da i kin ci ço cuk luk la rý ný ya þa dýk la rý ö - mür le ri nin son dem le rin de kreþ te ki ar ka daþ - la rýy la hem hal o la cak lar b ret li bir tab lo el bet te! * TÜ K a raþ týr ma sýn da ken di le ri ni çok da ha mut lu his se den genç le ri ve ka dýn la rý bek le yen bir va zi fe var. Ma dem ki, da ha faz la mut lu lar, o za - man zor du rum da o lan er kek le re ve ö zel lik le de ih ti yar la ra her za man kin den da ha faz la ö zen gös ter me li ler. n ne ler, tey ze ler, ha la lar, ab la lar ma dem ki, þef kat i le ha mur la rý yoð rul muþ o hal - de genç le ri bu yön de hu su sî teþ vik et me li ler HÜ LÂ S TÜL HÜ LÂ S raþ týr ma ya ka tý lan ki þi le rin mut lu luk kay - na ðý o la rak ilk sý ra ya yer leþ tir dik le ri yi ki a i - lem var! cüm le ci ði as lýn da her þe yi ö zet li yor. Top lu mu sar san dert ler var sa der man da ya ný ba þýn da! i le bað la rý mý zý ye ni baþ tan göz den ge çi rip, yýp ra nan, tah rip o lan la rý ta mir e dip, güç len - dir mek, ye ni le mek. Bel ki ra ha tý mýz bi raz bo zu la cak, a ma yo rul - ma ya de ðer! Çün kü bu gü nün bir de ya rý ný; Dün ya nýn bir de a hi re ti var. Be ra ber li ði miz, a i le bað la rý mýz ký sa cýk dün ya ha ya tý i le sý nýr lý de ðil. Ye tiþ kin ler o la rak biz ler ih ti yar la rý mý za, a i le re i si o lan er kek le re ö zen gös te re ce ðiz ki on lar da bi ze du â la rýy la des tek ol sun lar. Ço cuk la rý mýz da bi ze ih ti yar la dý ðý mýz da ö zen gös ter sin ler. k si tak dir de Þi raz lý Ha fýz ýn de di ði gi bi: Dün ya öy le bir me ta de ðil ki, bir ni za a deð sin! Ya ni hiçbir þey kalp hu zu ru muz dan ve a i le - miz den da ha kýy met li de ðil! ÇOCUK Eðitimi ve Geliþimi Uzmaný Kevser leri, okul öncesi çocuklara masal anlatmanýn ya da okumanýn çocuðun hayal dünyasýný geliþtirdiðini, düþünme kapasitesini arttýrdýðýný ve daha güzel konuþmasýný saðladýðýný belirtti. Kevser leri, özellikle okul öncesi çocuklara mutlaka masal anlatýlmasýný tavsiye ediyor. nne babalarýn, yatmadan önce çocuklarýna masal için ayýracaklarý dakikanýn, çocuðun zihinsel geliþiminde çok büyük faydalar saðlayacaðýný ifade eden leri, Bu kadar kýsa bir zamanda anne baba, belki farkýnda olmayabilir, ama çocuðuna büyük iyilik etmiþ oluyor. dedi. Masal okumanýn ya da anlatmanýn, öncelikle çocuk ile ebeveyn arasýnda güçlü bir iletiþim kurmasýný saðladýðýný vurgulayan leri, bunun, ayný zamanda aile içi baðý da kuvvetlendirdiðini kaydetti. Erken yaþta masal dinleyen çocuklarýn cümleleri daha iyi kurduðunu ve daha güzel konuþtuðunun altýný çizen leri, Çocuk, masal dinlerken kelime haznesi geliþir. Daha rahat ve daha güzel cümleler kurmaya baþlar. Daha güzel konuþur. yrýca, o ana kadar duymadýðý kelimeleri de sorarak çabucak öðrenir. Masal dinlerken hayal kurar. Bu þekilde hayal gücü geliþir. Masalla ilgili sorduðu sorular ve yaptýðý yorumlar da analiz kabiliyetini güçlendirir. Zihinsel geliþim açýsýndan çocuða büyük yararlar saðlar. Masal bittikten sonra yeniden masalý düþünür ve hatýrlamaya çalýþýr. Bu da hafýzasýný kuvvetlendirir. Masalýn kitaptan okunmasýnýn ise çocuðun ileride kitap okuma alýþkanlýðýnýn daha kolay kazanmasýný saðlayacaðý bilgisini verdi. Sakarya / cihan Tüketim çýlgýnlýðý ruhumuzu da tüketiyor! SNILNIN KSNE "NE KDR ÇOK ÞEYE SHP OLURSK, O KDR ÇOK MUTLU OLURUZ" DÜÞÜNCES NSNLRI ZMNL MUTSUZLUÐ SÜRÜKLÜYOR. ÇÐIMIZIN en bü yük prob lem le rin den bi ri o lan tü ke tim çýl gýn lý ðý nýn baþ lý ca sebebi do yum suz luk fak tö rü o la rak be lir ti li yor. Sa ný la nýn ak si ne ne ka dar çok þe ye sa hip o - lur sak, o ka dar çok mut lu o lu ruz dü þün ce si in san la rý za man la mut suz lu ða sü rük lü yor. De ði þim Psi ko lo ji ve Da nýþ man lýk Mer ke zi nden Psi ko log y þe Ya nýk Knud sen, ço ðu za man sa hip ol duk la rý mýz ye ter li gel - mi yor, ye me, iç me, ba rýn ma, sað lýk, gi yin me ve e ði - tim gi bi te mel ih ti yaç la rý mý zý kar þý la ya bil sek de ye ni a ra yýþ lar i çi ne gi ri yo ruz. þý rý ye mek yi yo ruz, çok a - lýþ ve riþ ya pý yo ruz ve hep da ha faz la sý ný is ti yo ruz. þ ye rin de do yum suz luk ya þý yor, ka ri yer ve yük sel me hýr sýy la ba þa rý ya gi den yol da ha ta lar ya pý yo ruz. Pa ra ka zan dýk ça da ha çok pa ra ka zan ma is te ði o lu þu yor. Bu sebep le stre se gi ri yo ruz, hayatý mý zý ya þan maz þe kil le re so ku yo ruz, çok az þey ler den zevk a lý yor do yum suz ve þi kâ yet çi o lu yo ruz. So nuç o la rak i se yi ne mut suz his se di yo ruz þek lin de a çýk lý yor. BE DE N M Z DO YU RUR KEN RU HU MUZ Ç K LI YOR çin de bu lun du ðu muz ma ne vî boþ lu ðu gi de - re bil mek i çin o lum suz dav ra nýþ bi çim le ri ser - gi le ye bi li yo ruz di yen Knud sen söz le ri ne þöy le de vam et ti, ya pý lan a raþ týr ma lar da ba zý te - mel ih ti yaç la rý kar þý la mak i çin ge rek li o lan pa ra i le lüks mal ze me le re ö de nen ra kam - lar kar þý laþ tý rýl dý ðýn da or ta ya il ginç bir tab lo çý ký yor. Bu na gö re, dün ya ge - ne lin de ka dýn lar yýl da 18 mil yar do - la rý mak yaj mal ze me le ri ne ve rir ken par fü me 15 mil yar do lar har ca ný yor. Sü - rek li o la rak be de ne ya tý rým yap mak ve be de nin sý nýr sýz ta lep le ri ni kar þý la ma ya ça lýþ mak pek çok has - ta lý ðýn da te tik le yi ci si o lu yor. Bil gi ve tek no lo ji nin baþ dön - dü rü cü bir hýz la ge liþ ti ði gü nü müz de; ha ber leþ me, u la þým, þe hir leþ me, ti ca ret, sa na yi, tu rizm ve he men di ðer bü tün sa - ha lar da mey da na ge len i ler le me ler, in sa nýn ma ne vî ve ruh var lý ðýn dan çok, mad dî var lý ðý na hiz met et ti ði ni be lir ti yor. LIÞ VE RÞ VE TÜ KE TM ÇIL GIN LI ÐI çin de bu lun du ðu muz çað da tü ke tim çýl gýn lý ðý, ü re ti min i - na nýl maz bo yut la ra u laþ ma sý ve bin ler ce ye ni ü rü nün pi ya sa ya sü rül me si i le ken di ni gös ter mek te dir i fa de si ni kul la nan Knud - sen, ar dýn dan, bu ü rün le rin in san lar ta ra fýn dan bir ih ti yaç o la - rak al gý lan ma sý ve tü ke til me si i çin rek lâm kam pan ya la rý baþ la - týl mak ta dýr. n san lar, her yýl yak la þýk 500 mil yar do la rýn har - can dý ðý bu rek lâm lar va sý ta sýy la, ken di si ne su nu lan ha yat tar zý - ný ve ü rün le ri el de e de bil mek i çin kit le iç gü dü süy le a cý ma sýz bir ya rý þýn i çi ne sü rük le di ði ni söy le di. Knud sen, Sü rek li a lý yo - ruz, a ma mut lu de ði liz. Çün kü çok faz la þe ye sa hip o lun ca sa - hip ol duk la rý mý zýn far kýn da lý ðý ný kay be di yo ruz. Li mit le ri nin ü ze rin de har ca dý ðý mýz kre di kart la rý mýz la be ra ber teh li ke li bir se rü ve nin i çin de bo ca lý yo ruz. Mâ ne vi yat ve pay laþ ma ha ya tý mý zýn kay bo lan ö ge le ri ne ya zýk ki di ye be lirt ti. Masal anlatýlan çocuk daha güzel konuþuyor DO YUM SUZ LUK DEP RES YO N SEBEP O LU YOR KNUD SEN, dep res yon ça ðý mýz da en sýk rast la nan ruh sal bir sý kýn tý sü re ci o la rak çok sýk kar þý mý za çý ký yor. Sa de ce ken di sý kýn tý ve dert le ri miz le bo ðuþ mak ye ri ne, ya kýn ya da u zak çev re miz de ki le rin de ne ler ya þa dýk la rý ný gör mek ve hat ta e li miz den ge le ni yap mak bir çe þit te da vi me - to du dur as lýn da. þý rý tü ke ten top lum lar da, e ko no mik prob lem le rin ya nýn da za man la ah lâ kî prob lem ler de ço ðal mak ta dýr. l kol, si ga ra ve u yuþ tu ru cu gi bi mad - de le rin tü ke ti mi; a i le ve top lum a çý sýn dan bü yük sos - yal ve e ko no mik çö kün tü le re se bep ol mak ta dýr. h ti ya - cý o lan ye ri ne ih ti ya cý ol ma ya ný ken di mi ze ör nek al dýk. Sa hip ol duk la rý mýz ye ri ne sa hip ol ma dýk la rý mý zý gö rü - yo ruz. çi miz de ki boþ lu ðu dol dur ma nýn yo lu hep al mak de ðil as lýn da ba zen de kar þý lýk sýz ve re bil mek tir de di. Her gün kýrmýzý et, erken öldürüyor HER gün kýrmýzý et tüketmek, erken ölüm riskini arttýrýyor. Harvard Üniversitesinde 120 bin denek üzerinde yapýlan, 30 yýldan fazla süren araþtýrmaya göre, düzenli kýrmýzý et tüketimi, özellikle kanser ve genç yaþta kalp krizi riskini yükseltiyor. Sonuçlarý týp dergisi JM da yayýmlanan araþtýrma, her gün iþlenmemiþ et tüketenlerin ölüm riskinin yüzde 13 fazla olduðunu gösterdi. Her gün, salam, sosis gibi iþlenmiþ et tüketenlerde risk yüzde 20 daha fazla. raþtýrma, beyaz etin ise ölüm riskini düþürebildiðini de teyit etti. Düzenli olarak balýk tüketenlerin ölüm riskinin yüzde 7, kümes hayvanlarý tüketenlerin yüzde 14 oranýnda düþtüðü görüldü. nkara / aa ÞI RI YE MEK YE ME PSKOLOJK aç lýk ve sü rek li ye mek ye me is te ði be ra - be rin de bir çok o lum suz du ru mu da be ra be rin de ge ti - ri yor. O be zi te, tek ba þý na ol ma sa da yol aç tý ðý di ðer ö - nem li ve öl dü rü cü has ta lýk lar la be ra ber ha ya tý mý zý teh dit e der ken, za man la sos yal i liþ ki le re de za rar ve - re bi li yor. ç lýk gü dü sü bas tý rý la ma dý ðýn da, a þý rý ye me is te ðiy le þiþ man lar sý nýz duy gu la rý ný za da ha çok ya - ba ncý la þýr be de ni niz den hoþ lan maz ha le ge lir si - niz. Oy sa ki be den sel do yum ru hun o ru cun dan ge çi yor. Ya ni doy mak as lýn da az ye mek ten, be de nin tat mi ni ruh sal do yum dan ve her þe ye sa hip ol ma ar zu sun dan vaz geç ti ði - miz za man ger çek le þi yor. Kor ku la rý ný zý en di þe le ri ni zi bes ler si niz on la ra çö - züm bu lu na ma dý ðý i çin da ha da kar - ma þýk ve bü yük ha le ge lir ler. N SIL BÞ E D LE B LR? Son o la rak Tü ke tim çýl gýn lý ðý ve psýko lo jik so run lar la na sýl baþ e de bi li ri zin ip uç la rý ný ve ren, De ði þim Psi ko lo ji ve Da nýþ man lýk Mer ke zi Dok to ru Psi ko log y þe Ya nýk Knud sen söz le ri ni þu þe kil de ta mam la dý: * i le niz le ve ar ka daþ la rý nýz la va kit ge çir me yi ih mal et me yin. *Sos yal faaliyet le re ka tý lýn sos yal pro je ler de yer a lýn, bu du rum si zin ha ya ta ba kýþ a çý ný zý de ðiþ ti re cek tir. *Bu aç lýk ve tü ke tim dü þün ce si i le baþ e de bil mek i çin si zi o ya la ya cak ak ti vi te ler bu lun. *Yü rü yü þe çýk mak, so ru nu an la yýp ne ol du ðu nu bul - du ðu nuz da bu so run hak kýn da ko nu þup des tek al mak si ze i yi ge le bi lir. * þý rý uy ku dan ka çý nýn. *Ho bi ler e di nin ve ho bi le ri ni zi dü zen li o la rak yap ma ya gay ret e din. *Ye mek ye me dav ra ný þý ný zýn ü ze rin de sü rek li o la rak dü þün mek, o an his set ti ði niz duy gu la rýn yo ðun lu ðu nu art tý ra bi lir. Bu yüz den ho bi ler le uð raþ mak, il gi ni zi, baþ ka yö ne kay dý rý yor ol ma nýz i þe ya ra ya cak týr. *Kar ný nýz aç ken a lýþ ve riþ yap ma yýn. *Zi hin sel ak ti vi te ler o ya lan mak i çin ol duk ça i yi uð raþ - lar dýr, meselâ bul ma ca çöz mek, ki tap o ku mak gi bi.

14 14 14 MRT 2012 ÇRÞMB SPOR Y SEB STED, KRDENZ EVET DED BEÞKTÞ DVN KURULU VE KULÜP BÞKN VEKL YLÇIN KRDENZ BÞKNLIÐ DY OLDUÐUNU ÇIKLDI. BEÞKTÞ'IN, Mart'ta yapýlacak olaðanüstü seçimli genel kurulu öncesinde, kulübün Divan Kurulu ve Baþkan Vekili Yalçýn Karadeniz, baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Beþiktaþ'ýn onursal baþkaný Süleyman Seba'nýn destek verdiði Yalçýn Karadeniz, yaptýðý yazýlý açýklamada, adaylýðý konusunda þöyle dedi: ''Unutulmaz baþkanýmýz sayýn Süleyman Seba'nýn, kulübümüzde baþlayan yeni bir baþkan ve yönetim kurulu seçim süreci için þahsýmý baþkan adayý olarak iþaret etmesini emir kabul ettiðimden, bu ulvi göreve aday olduðumu Beþiktaþ ve spor kamuoyumuzun bilgilerine saygýlarýmla arz eder, yüce Beþiktaþýmýz için hayýrlara vesile olmasýný dilerim.'' DLI: ORTM SMMYETSZ Beþiktaþ Kulübü'nde 25 Mart Pazar günü yapýlacak olaðanüstü seçimli genel kurul öncesi baþkan adaylýðý gündeme gelen eski yönetici Serdal dalý yaptýðý açýklamada, ''Büyük Beþiktaþ camiasýnýn ve büyük taraftarýnýn benden ne beklediðini biliyorum ancak bu samimiyetsiz ve kaotik ortamda benim Beþiktaþ'a hizmet etmem ve faydalý olmam mümkün deðildir'' dedi. dalý yaptýðý yazýlý açýklamada, baþkanlýk için mevcut adaylara ve bundan sonra aday olacak Beþiktaþlýlara baþarýlar dileyerek, ''Beþiktaþ camiasý ve büyük taraftarý hakkýný helal etsin, her zaman kalbimin onlarla olduðunun bilinmesini istiyorum'' ifadelerini kullandý. tletico Madrid maçýný talyan hakem yönetecek BEÞKTÞ'IN UEF vrupa Ligi 3. tur rövanþýnda spanya'nýn tletico Madrid takýmýyla 15 Mart Perþembe günü stanbul'da oynayacaðý karþýlaþmayý talyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Fiyapý nönü Stadý'nda saat 22.05'te baþlayacak maçta Tagliavento'nun yardýmcýlýklarýný, Massimiliano Grilli ve Gianluca Cariolato yapacak. Cüneyt Çakýr'a yeni görev FIF kokartlý hakem Cüneyt Çakýr, UEF vrupa Ligi'nde spanya'nýn thletic Bilbao takýmý ile ngiltere'nin Manchester United ekibi arasýnda oynanacak 3. tur rövanþ maçýný yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Elit Kategori'de yer alarak vrupa'nýn en üst 21 hakemi arasýnda bulunan Cüneyt Çakýr'ýn yöneteceði thletic Bilbao-Manchester United maçý, 15 Mart Perþembe günü Bilbao'daki San Mames Stadý'nda oynanacak ve TS 20.00'de baþlayacak. Þük rü Sa ra coð lu Sta dý 1907 tri bü nün de im za tö re nin de yö ne ti ci li Yýl dý rým i le bir lik te ba sý nýn kar þý sý na çý kan ykut Ko ca man, söz leþ me si ni 3 yýl da ha u za tan im za yý at tý. Kocaman imzaladý FENERBHÇE Ku lü bü, tek nik di rek tör y - kut Ko ca man'ýn söz leþ me si ni 3 yýl u zat tý. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý 1907 tri - bü nün de im za tö re nin de yö ne ti ci li Yýl dý - rým i le bir lik te ba sý nýn kar þý sý na çý kan Ko ca - man, söz leþ me si ni 3 yýl da ha u za tan im za yý at tý. li Yýl dý rým, Ko ca man'ýn mu ka ve le si ni 3 yýl da ha ye ni le dik le ri ni be lir te rek, ''y kut Ko ca man, a dam gi bi bir a dam. 3 Tem - muz'dan bu ya na ya þa dý ðý mýz sü reç te dik du ran yö ne tim ku ru lu, ta raf tar lar ve baþ ta Ko ca man var dý. Ho cam her þey gön lün ce ol sun, ba þa rý lar di li yo rum'' de di. y kut Ko - ca man i se baþ ta ku lüp baþ ka ný ziz Yýl dý - rým ol mak ü ze re ken di si ne gö re vi sü re sin de i yi ve kö tü za man da ver dik le ri des tek i çin yö ne tim ku ru lu na te þek kür e de rek, ''Ön ce spor tif di rek tör o la rak ku lü bü me dön düm. 1 se ne son ra hiç is te me di ðim hal de tek nik di rek tör ol dum. 3 Tem muz'dan son ra bam baþ ka bir fa ci ay la kar þý laþ týk. Her za - man doð ru ol du ðu na i nan dý ðý mýz bir þe kil - de ön ce ku lü bü mü zü sa hip çýk ma, doð ru la - rý sa vun ma a dý na yap ma ya ça lýþ tý ðým þey ler ol du. Çok sý kýn tý lý ev re ler den geç tik. Geç tik di yo rum, çün kü ar týk geç ti ði mi ze i na ný yo - rum. Bü yük bir güç le bi ri ne ke net le nen bu ca mi a, sal dý rý la ra bü yük ce vap ver di. Ye ni bir se rü ven baþ lý yor. Bu nu u zun so luk lu sür dür mek a ma cým. n þal lah mah cup ol - F.Bahçe Teknik Direktörü ykut Kocaman sözleþmesini 3 yýl daha uzatan imzayý attý yý lý na ka dar tek patron olacak Ko ca man'a, yýl lýk 1 mil - yon 750 bin do lar ö de ne cek. Sözleþmede tazminat maddesinin yer almadýðý bildirildi. mam. Bü tün gay re tim le ça ba sarf et me ye de vam e de ce ðim'' di ye ko nuþ tu. BÜTÜN HESPLR G.SRY MÇI Söz leþ me sin de taz mi nat mad de si ol ma - dý ðý ný be lir ten Ko ca man, ''3 yýl lýk söz leþ me - de taz mi nat o la bi lir gi bi bir ta kým þey ler söy le ni yor. Böy le bir þe yin ol ma ya ca ðý nýn bi lin me si ni is ti yo rum. Ba zý in san lar ra hat - sýz. Be nim a dý ma böy le bir þey yok. Sa yýn li Yýl dý rým'ýn, ö zel lik le sa yýn baþ ka nýn böy - le ya pa rak bir ta kým þey le rin ö nü ne geç me - ye ça lýþ tý ðý söy le ni yor. Böy le bir za man da bi le ha ya tý ný Fe ner bah çe'ye a da mýþ bir in - san i çin a cý bir þey. Ne sa yýn baþ ka nýn ne be nim taz mi nat la il gi li bir þe yim yok'' þek - lin de ko nuþ tu. "Na sýl bir trans fer plan la ma sý dü þü nü yor su nuz?" so ru su na y kut Ko ca - man, "Gi den fut bol cu la rýn ay rýl ma sý na ned - en o lan or tam tah rip e di ciy di. En ö nem li ka yýp o yun cu la rýn çap la rýn dan zi ya de Fe - ner bah çe'nin fut bol cu gön der me ye mec bur kal ma sýy dý. Trans fer le il gi li ça lý þý yo ruz, a ma þu an da bü tün he sap ki ta bý mýz Ga la ta sa - ray'ý yen mek ü ze ri ne. Ha zi ran'dan son ra trans fer i çin bol bol vak ti miz o la cak" ce va - bý ný ver di. Ko ca man þi ke so ruþ tur ma sýy la il gi li o la rak, "Bu ko nu lar da ön ce sa ha ya ba - ký lýr. E ðer sa ha da bir þey bu lu nur sa, ü ze ri me dü þe ni ya pa ca ðý mý söy le dim. Di ðer ta ra fýy la il gi li yo rum yap ma dým" de di. 3 TEMMUZ'D BELMZ KIRILDI "Fe ner bah çe i le il gi li ha ya li niz ne dir, Fe - ner bah çe'yi ne re de gör mek is ti yor su nuz?" þek lin de ki so ru yu Ko ca man, "s lýn da ha - yal le ri me doð ru gi den bir yol var dý. da ri ve ma li or ga ni zas yon da çok ö nem li bir e - þi ðe ge lin miþ ti. Tür ki ye Li gi þam pi yon luk - la rý nýn dý þýn da Þam pi yon lar Li gi'nde tec - rü be ler ka za nýl dý. n cak 3 Tem muz'la be - ra ber Fe ner bah çe'nin be li ký rýl dý, ge ri çe kil - di. 2 Tem muz'a tek rar Fe ner bah çe'yi ge ri dön dür mek ilk he def ol ma lý" i fa de le ri ni kul lan dý. Söz leþ me si 2015 yý lý na ka dar u za - tý lan Ko ca man'a, yýl lýk 1 mil yon 750 bin do lar ö de ne ce ði öð re nil di. vni ker'de Sivasspor'u 2-1 yenen Trabzonspor ilk golünü lanzinho'nun ayaðýndan kazandý. TRBZONSPOR'D ZORLU DÖNEM SÜPER Lig'de sahasýnda Sivaspor'u 2-1 yenerek play-off yolunda önemli bir galibiyet alan bordo-mavilileri, normal sezonun son 4 haftasýnda da zorlu maçlar bekliyor. Beþiktaþ ve Sivaspor galibiyetleriyle zorlu periyota iyi bir baþlangýç yapan ve 30. hafta sonunda 52 puanla üçüncü sýrada yer alan bordo-mavililer, Bursaspor'da Pinto rüzgârý esiyor BUR SS POR'UN a ra tranf ser de kad ro su na kat tý ðý Þi li li fut bol cu Se - bas ti an Pin to, ký sa sü re - de u yum sað la ya rak hem gol le ri, hem de gol pas la rýy la ta ký mý na kat - ký sað la dý. Ye þil- be yaz lý ta ký ma 21. haf ta dan i ti - ba ren da hil o lan Pin to, oy na dý ðý fut bol la ta raf - tar la rý nýn ve ca mi a nýn sev gi si ni ký sa sü re de ka - zan dý. Pin to, ye þil -be - yaz lý for ma al týn da 4 go le im za at tý. son 4 maçýnýn 3'ünü deplasmanda 1'ini kendi sahasýnda oynayacak. Sýrasýyla Gençlerbirliði (d), Galatasaray (d), Fenerbahçe (i) ve Orduspor (d) ile karþýlaþacak olan bordo-mavililerin bu maçlardan alacaðý sonuçlar, play-off'a katýlýp katýlamayacaðýný ve katýlýrsa buradaki konumunu belirleyecek. HFTNIN GÖRÜNÜÞÜ 4 büyükler zirvede Li der Ga la ta sa ray, 30. haf ta da sa ha sýn da Genç ler bir li - ði'ni 2-0 mað lup et ti. Kar þý laþ ma nýn ilk ya rý sý 0-0 e - þit lik le so na e rer ken, sa rý-kýr mý zý lý e kip 47. da ki ka da Me lo, 58. da ki ka da i se Sel çuk'un at tý ðý gol ler le 2-0 ga lip gel di. Üst üs te 6. ga li bi ye ti ni el de e den Ga la ta sa ray, haf ta yý 69 pu an la ka pat tý ve nor mal se zo nun bi ti mi ne 4 haf ta ka la Play-off Þam pi yon lar Gru bun da mü - ca de le et me yi ga ran ti le di. Ga la ta sa - ray'ýn en ya kýn ta kip çi si Fe ner bah çe i - se lig den düþ me si da ha ön ce ke sin le - þen n ka ra gü cü'nü 15. da ki ka da Sow ve 70. da ki ka da Meh met To puz'un at tý ðý gol ler le 2-0 yen di. Sa rý-la ci vert li E ROL DO YURN ta kým 60 pu a na u la þa rak Ga la ta sa ray e ni as ya.com.tr gi bi Play-off Þam pi yon lar Gru bun da mü ca de le et me hak ký ka zan dý. Pun cet ve lin de 3. sra da bu lu nan Trab zons por, sa ha sýn da Si vass por'u 2-1 ye ne rek, 3 pu a nýn sa hi bi ol du. Hü se yin v ni ker Sta dýn da oy na nan kar þý laþ ma da Ped ri el'in go lüy le 1-0 ge ri ye dü þen Trab zons por, ilk ya rý yý bu skor la ta mam la dý. - kin ci ya rý da ö zel lik le lan zin ho'nun o yu na gi ri þiy le ha re ket le - nen bor do-ma vi li ler ay ný fut bol cu nun go lüy le 1-1 e þit li ði sað - la dý. Vol kan Þen'in i kin ci go lüy le sko ru 2-1 ya pan Trab zons - por, sa ha dan ga li bi yet le ay rýl dý. Trab zons por'un gol cü sü Bu - rak, maç ta bir pe nal tý a tý þýn dan ya rar la na ma dý. Dep las man da Or dus por i le 1-1 be ra be re ka lan Be þik taþ, is te di ði çý ký þý bu haf ta da ya ka la ya ma dý. 19 Ey lül Sta dýn - daki maçta Or dus por'un go lü nü 45. da ki ka da Stan cu at tý. 2. ya rý nýn son la rý na doð ru to par la nan Be þik taþ, 71. da ki ka - da E du i le e þit li ði ya ka la dý. Kar þý laþ ma 1-1 be ra be re so na e rer ken lig de son 7 ma çýn da sa de ce 1 ga li bi yet a la bi len Be þik taþ, 50 pu anla 4. sýrada yer aldý. TOPLU SONUÇLR nkaragücü - Fenerbahçe...( 0-2) stanbul Büyükþehir Belediye- Kayserispor...( 1-0 ) Galatasaray-Gençlerbirliði...( 2-0 ) Samsunspor-Gaziantepspor...( 0-0 ) Kardemir Karabükspor-MP ntalyaspor...( 2-1 ) Manisaspor-Mersin dman Yurdu...( 2-0 ) Orduspor-Beþiktaþ...( 1-1 ) Eskiþehirspor-Bursaspor...( 1-1 ) Trabzonspor - Sivasspor......( 2-1) GOL KRLLIÐI TRBZONSPORLU Burak Yýlmaz'ýn 30 golle liderliðini sürdürdüðü gol krallýðýnda, Gençlerbirliði'nden Tum 13 golle ikinci sýrada yer alýyor. stanbul Belediyesporlu Webo ile Fenerbahçeli lex 12'þer golle 3. sýrayý paylaþtý. HFTNIN FUTBOLCUSU Selçuk nan (G.Saray) HFTNIN HKEM Kuddusi Müftüoðlu ( TRBZONSPOR - SVSSPOR ) HFTNIN TKIMI Karabükspor 31. HFTNIN PROGRMI 16 Mart Cu ma: 20:00 Genç ler bir li ði - Trab zons por, 17 Mart Cu mar te si: 15:00 MP n tal yas por - Es ki þe hirs por, 15:00 Si - vass por - Or dus por, 19:00 Bur sas por - n ka ra gü cü, 20:00 Fe - ner bah çe - Ga la ta sa ray, 18 Mart Pa zar: 19:00 Ga zi an teps por - Kar de mir Ka ra büks por, 19:00 Kay se ris por - Sam suns por, 19:00 Mer sin d man Yur du - s tan bul Bü yük þe hir Be le di yes - por, 19 Mart Pa zar te si: 20:00 Be þik taþ - Ma ni sas por PUN DURUMU TKIMLR O G B M Y V P 1. GLTSRY FENERBHÇE TRBZONSPOR BEÞKTÞ ESKÞEHRSPOR GENÇLERBRLÐ BURSSPOR SVSSPOR STNBUL BÞ BEL ORDUSPOR MERSN DMNYURDU KYSERSPOR KRDEMR KRBÜK GZNTEPSPOR MP NTLYSPOR MNSSPOR SMSUNSPOR NKRGÜCÜ

15 HBER Y 14 MRT 2012 ÇRÞMB 15 YVUZ ÇLIÞKN NKR P r o f. D r. h m e t B a t t a l k o n f e r a n s t a k o n u þ t u Risâle-i Nur bir hukuk ders kitabýdýr GZETEMZN ya zar la rýn dan Prof. Dr. h met Bat tal, n ka ra Pur sak lar s ya - nur Kül tür Mer ke zi nde Be di üz za - man a Gö re da let ve Hu kuk Kav ra mý baþ lýk lý bir kon fe rans ver di. Kon fe ran sýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný Ye ni s - ya Med ya Grup Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Sa - mi Ce be ci ger çek leþ tir di. Ce be ci, s ya nur Kül tür Mer ke zi nde her ay ter tip et tik le ri kon fe rans la rýn 91 in ci si ni dü zen le mek ten do la yý duy duk la rý mem nu ni ye ti di le ge tir - di ði ko nuþ ma sýn da, a da let ve hu kuk kav - ram la rý ný da ha de rin lik li an la mak ve Be - di üz za man ýn bu hu sus lar da ki gö rüþ le ri ni id rak e de bil mek a dý na böy le bir kon fe - rans ter tip e dil di ði ni ve her ay dü zen li o - la rak s ya nur Kül tür Mer ke zi nde bu kon - fe rans la ra de vam e di le ce ði ni vur gu la dý. Da ha son ra kon fe rans ko nuþ ma sý na ge - çen Prof. Dr. h met Bat tal, Be di üz za - man ýn a da let an la yý þý der ken, Kur ân ýn a - da let an la yý þý ný kast et tik le ri ni be lir te rek, Be di üz za man ýn a da let an la yý þý, Kur ân ýn a da let an la yý þý dýr, s lâ mýn a da let an la yý þý - dýr. Do la yý sýy la biz on dan bah se der ken as - lýn da s lâm dan bah set miþ o la ca ðýz de di. KUR ÂN, D LE T ÖÐ RE T YOR Bir çok hu kuk öð ren ci si nin, fa kül te le ri ni bi tir me le ri ne rað men hu kuk ve a da let ma - na sý ný tam o la rak kav ra ya ma dan ve ger çek an lam da hiçbir þe yi öð ren me den gel di ði ni vur gu la yan Prof. Dr. h met Bat tal, Öð - ren ci ler hu kuk fa kül te le ri ne, hu kuk hak - kýn da tek ke li me da hi bil gi si ol ma dan ge li - yor lar. Hal bu ki a da let gi bi bir kav ram ta ilk o kul dan bu ya na hat ta o kul ön ce sin de a i le - den öð re ni le cek mü him bir kav ram dýr. Ni - te kim Be di üz za man Haz ret le ri Nur Ri sâ le - KUR ÂN, HK VE HUKUK KVRMLRINI HYTIN MERKEZNE TÞIMKTIR. BEDÜZZMN D BU MÜHM MESELEY GÜNDEMMZE TÞIYRK, MÜCEDDD OLDUÐUNU ORTY KOYMUÞTUR. BU BKIMDN RSÂLE- NUR BZM ÇN YNI ZMND BR HUKUK DERS KTBIDIR. Prof. Dr. h met Bat tal, Be di üz za man ýn a da let an la yý þý der ken, Kur ân ýn a da let an la yý þý ný kast et tik le ri ni be lir te rek, Be di üz za man ýn a da let an la yý þý, Kur ân ýn a da let an - la yý þý dýr, s lâ mýn a da let an la yý þý dýr. Do la yý sýy la biz on dan bah se der ken as lýn da s lâm dan bah set miþ o la ca ðýz de di. le rin de, E vet, dün ya da en yük sek ha ki kat, pe der ve va li de le rin ev lât la rý na kar þý þef kat - le ri dir. Ve en â li hu kuk da hi, on la rýn o þef - kat le ri ne mu ka bil hür met hak la rý dýr di ye - rek, da ha en baþ ta a i le den hu kuk kav ra mý - ný ha ya tý mý za so ku yor. E vet, Kur ân, hak ve hu kuk kav ram la rý ný ha ya týn mer ke zi ne ta þý mak ta dýr. Be di üz za man da bu mü him me se le yi gün de mi mi ze ta þý ya rak, mü ced - did ol du ðu nu or ta ya koy muþ tur. Bu ba - kým dan Ri sâ le-i Nur bi zim i çin ay ný za - man da bir hu kuk ders ki ta bý dýr. de di. D LET KV R MI H Y TIN ÇN DE OL M LI Hu ku kun top lum sal ha ya ta ak se de bil - me si i çin hu kuk kav ra mý ný ha ya týn mer - ke zi ne al mak ge rek ti ði ni be lir ten Bat tal söz le ri ni þöy le sür dür dü: da let her ke sin hak ve yü küm lü lü ðü dür. da le tin sem bo - lü te ra zi dir. Bu hem Kur â nî bir ha ki kat tir, çün kü Kur ân da mi zan dan bah se di lir hem de ta Os man lý dan bu ya na, Os man lý ar ma sýn da da ol du ðu gi bi te ra zi ö nem li bir sem bol dür. Çün kü te ra zi mi zan, den - ge, öl çü, kýs tas gi bi çok mü him ma na la rý ih ti va e der. n cak ne ya zýk ki, bu gün ba zý hu kuk fa kül te le ri nin sem bol le rin de yi ne e lin de bir te ra zi ve bir ký lýç ol du ðu hal de göz le ri bað lý bir ka dýn fi gü rü ne rast la rýz. Bu Yu nan a da let tan rý ça sý The mis i sem - bo li ze e der. Bu gün Yar gý tay ýn ö nün de de bu sem bol var dýr. Ya ni biz a da let kav ra - mý ný i lâ hî ve Kur â nî bað la rýn dan ko par - mýþ ve tut muþ te ra zi yi bir pu tun e li ne tut - tur mu þuz. Bu da a da let kav ra mý nýn ha ya - tý mýz dan ve top lum sal ha yat tan ko pup git ti ði nin bir sem bo lü dür bi ze gö re... D LE TN LÂ HÎ YÖ NÜ U NU TUL M M LI da le tin i lâ hî yö nü ol du ðu nu be lir ten Bat tal þöy le ko nuþ tu: Kur ân da dört te mel me se le, tev hid, nü büv vet, ha þir ve i ba det tir. Bun la rýn hep si de a da let kav ra mýy la bað lan - tý lý dýr. da le te u laþ mak i çin en ö nem li kay - na ðý mýz Kur ân dýr. On dan son ra Sün net-i Ra su lul lah ve en son a kýl ve vah yin mez cin - den o lu þan iç ti hat lar ge lir. Bu ra da vic dan-ý u mu mî de ba zý du rum lar da kýs tas o la bi lir. Me de nî hu kuk an la yý þýn da i se a da le tin kay - na ðý dev let ve dev le tin ka nun la rý dýr. da le - tin bi ze gö re bi rin ci a ma cý l lah rý za sý dýr. Ya ni a da le tin he de fi ne dir di ye so ra cak o - lur sak, biz l lah ýn rý za sý de riz. Za ten Müs - lü man ýn her gün Fa ti ha Sû re sin de o ku du - ðu sý rat-ý müs ta kim i fa de si, as lýn da he pi - miz i çin a da le tin yo lu o la rak tef sir e di le bi lir. Kon fe ran sýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný Ye ni s ya Med ya Grup Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Sa mi Ce be ci ger çek leþ tir di. s lâ mýn ön gör dü ðü dev let ve a da let an la yý - þýn da böy le bir ca zi be un su ru var dýr. n cak mo dern hu ku kun ve dev let an la yý þý nýn üç kuv ve ti o lan Ya sa ma-yü rüt me ve Yar gý bir ne vi da fi a dev le ti ma na sý ný ih ti va e der. Ya - ni su çu ve suç lu yu def et mek ma na sýn da dýr. n cak s lâm ýn ve l lah ýn Ra su lu nun sal ta - na tý sa de ce za hi ri de ðil, kalp ve a kýl la rý cez - be den ma ne vî bir ca zi be dev le ti dir. Ya ni bu ca zi be dev le ti kav ra mý, kalp ler de ve ruh - lar da ku ru lan bir sal ta na tý i þa ret et mek te dir. D LET, Þ EH L NE VER MEK TR Be di üz za man da l lah Ra su lu nun (asm) sr-ý Sa a det dö ne min de te sis et ti ði mad dî ve ma ne vî dev le te i þa ret e de rek, o in ký lâ ba vur gu ya pý yor. O çöl or ta mýn da mev cut bu - lu nan ah lâk-ý sey yi e yi, ah lâ ký ha se ne ye na sýl teb dil et ti ði ni an la tý yor. Bi zim an la yý þý mý za gö re dev le tin in san la rý dö nüþ tür me si doð ru ol maz. Hür ri yet-i vic da na ya ni din ve vic - dan hür ri ye ti ne ay ký rý bir du rum dur bu. Ya - ni top lum fert fert l lah i çin hük met me - den, ha kim ve sav cý la rýn l lah i çin hük met - me si ni bek le mek a bes o lur. þ te an cak böy le ma ne vî bir sal ta nat la bu in ký lâp lar ger çek le - þe bi lir. k si hal de müm kün de ðil dir di yen Prof. Dr. h met Bat tal, da ha son ra i se Be di - üz za man ýn a da let-i mah za kav ra mýn dan bah set ti. Be di üz za man ýn da let, i þi eh li ne ver mek tir ma na sý ný vur gu la dý ðý ný be li ren Bat tal, da let-i mah za i se dev le tin de - vam ve be ka sý i çin ya pý la bi le cek zu lüm le - ri en gel ler. Böy le zu lüm ler an cak gö re ce li ve nis bi bir a da le te da ya na bi lir. Ya ni yi ne Be di üz za man ta bi riy le, a da let-i i za fi ye per de si al týn da ya pý lan zu lüm dür de di. H K KÎ D LE TE N SIL U L ÞI LIR? HKKÎ a da le ti na sýl u la þý la ca - ðý nýn ta ri fi ni de ya pan Prof. Bat tal, da le te doð ru sý ray la u laþ mak ö nem li dir. Ba zý la rý ön - ce dev let me ka niz ma sý ný e le ge çi rip, top lu mu di zayn et mek is ti yor. Ya ni bu te pe den in me ci bir yak la þým dýr. Hal bu ki ter si ni be nim se yen ler var. n san la rýn doð ru dan kalp ve a kýl la rý na hi - tap e de rek on la rý a da le te ça - ðýr mak yo lu nu be nim se miþ ler. Dev le ti bi rin ci a raç o la rak gö - ren, in ký lâp çý, dev rim ci zih ni - yet ler hiçbir so nu ca u la þa ma - mýþ lar dýr. Bu ba kým dan Be di - üz za man ýn for mü li ze et ti ði ha liy le, i man-ha yat-þe ri at da i - re le ri de re ce de re ce kat e dil - me li dir. man der ken bu ra - da bi re yi, ha yat der ken top lu mu ve þe ri at der ken de a da let dev le ti ni an lý yo - ruz. þ te bu sý ra la may la dö - nü þüm ta mam la na cak týr. YR GI B ÐIM SIZ LI ÐI Ö NEM L PROF. Dr. h met Bat tal ýn su - nu mu nun ar dýn dan so ru ce vap fas lý na ge çil di. Bu ra da son za - man lar da Tür ki ye de de vam e - den ba zý dâ vâ lar la il gi li so ru lan so ru ü ze ri ne Prof. Dr. Bat tal, Bu ra da de vam e den dâ vâ sü - reç le rin de hiçbir za man a kýl dan çý ka rýl ma ma sý ge re ken en ö - nem li kav ram ay ný za man da Kur â nî bir kav ram o lan su çun þah sî li ði pren si bi dir. Ku ru nun ya nýn da ya þýn da yan ma ma sý - na ö zen gös te ril me si el zem - dir. Bu dâ vâ lar mu ha lif o la ný ce za lan dýr mak ma na sý na ge - ti ri lir se o za man a da let ten söz e dil mez, zu lüm o lur. Bu - nun ya nýn da son za man lar da yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý i le il gi li ya pý lan tar týþ ma la ra da dik - kat et mek ge re ki yor. Yar gý - nýn bir dö nü þüm ge çir di ði a - þi kâr dýr. n cak bu yar gýç la rýn ba ðým sýz lýk la rý hu su sun da so - ru i þa ret le ri yö nel ti li yor. Ba zý en di þe ler hak sýz de ðil, an cak di le riz ki böy le ol ma sýn de di.

16 Bebek 7 kilo doðdu BD NN Ca li for ni a e ya le tin de ya þa yan Cynthi a Sig ler 7 ki lo a ðýr lý ðýn da bir er kek be bek dün ya ya ge tir di. Dok to ru, Jay den is mi ve ri len be be ðin bu gü ne ka dar do ðurt tu ðu 20 bin be be ðin en i ri si ol du ðu nu söy le di. Sig ler be be ði ne al dý ðý bü tün ký ya fet le ri bü yük be den le riy le de ðiþ ti re ce ði ni söy ler ken a i le si nin be be ðin ki lo su na i nan ma dý ðý ný ve þa ka yap tý ðý ný san dýk la rý ný be lirt ti. Sig ler ya kýn la rý ný be be ði Jay den i tar tý ya ko yup ib re 7 ki lo yu gös ter di ðin de çek ti ði fo toð raf la ik na e de bil di. California / aa Ü MT VÂR O LU NUZ: ÞU S TK BL N KI LÂ BI ÇN DE EN YÜK SEK GÜR S DÂ S LÂMIN S DÂ SI O L CK TIR Y14 MRT 2012 ÇRÞMB HBERLER TRHE SNL ZYRET 3DLO C T O NE RTH.COM, GER ÇEK LEÞ TR D Ð SOS YL SO RUM LU LUK PRO JE S LE ÜL KE M ZN Ö NEM L KÜL TÜR VE T RH M RS L RI NI, 3 BO YUT LU MO DEL LE YE REK GO OG LE E RTH Ü ZE RN DEN S NL Z Y RE TE Ç TI. Görpe, Tür ki ye nin tu ris tik böl ge le ri ni de ö ne çý kar ta cak ben zer pro je ler ger çek leþ tir me yi istediklerini kaydetti. TURSTK YERLER 3D MODELLEYEREK SNL ZYRETE ÇBLRZ SR KE C O tel ler Böl ge si ve SU YD (Sul ta nah met Tu rizm ve Ya tý rým cý la rý Der ne ði) i le ger çek leþ tir dik le ri 3D Sul ta nah met pro je sin de ol du ðu gi bi il gi li Tür ki ye nin tu ris tik böl ge le ri ni de ö ne çý kar ta cak ben zer pro je ler ger çek leþ tir me yi is te dik le ri ni söy le yen Gör pe, Bir lik ten kuv vet do ðu yor. Tu rizm lo kas yon la rýn da ki ö zel ku ru luþ lar, der nek ler, mes lek o da la rý ve be le di - ye ler i le bir lik te, tüm böl ge yi 3. Bo yut lu mo del le ye rek, Go og le E arth ü ze rin den sa nal zi ya re te aç tý ðý mýz da, dün ya nýn in - ter net kul la ný lan her ye rin den ar týk tu rist çe ke bi lir ha le ge le bi li riz de di. 3DLo ca ti o ne arth.com ü ze rin de ki 3 bo yut lu ta ri hî ve kül tü rel e ser le ri gör mek i çin ca ti o ne arth.com ad re si ni zi ya ret e de bi lir si niz. YÜ ZE ya kýn fark lý sek tör den 30 bi ni aþ kýn me kâ ný Go og le E arth e ü ze rin den 3 bo yut lu o la rak ser gi le yen 3DLo ca ti o ne arth.com, fark lý bir sos yal so rum lu luk pro je si nin al tý na im za at tý. Fir ma, her yýl mil yon lar ca tu ris ti a ðýr la yan s tan bul da ki ö nem li ta ri hî e ser le rin 3 bo yut lu mo del le ri ni çý kar ta rak, Go og le E arth ü ze rin de ser gi li yor. Pro je i le; Top ka pý Sa ra yý, Sul ta nah met Ca mii ve Sul ta nah met Meyda ný, ya sof ya, Mý sýr Çar þý sý, Ye di ku le Zin dan la rý, Ru me li Hi sa rý, Çý ra ðan ve Dol ma bah çe Sa ray la rý, Ga la ta Ku le si ve Kýz ku le si, n ka ra Ka le si, Bod rum Ka le si, E fes n tik Ti yat ro ve r te mis Ta pý na ðý, Mer yem na Ki li se si, s pen dos, Si de n tik Ti yat ro, Mer sin Kýz Ka le si ve n tik Ro ma Yo lu, Kon ya da ki Mev lâ nâ Tür be si ve Mü ze si gi bi Tür ki ye i le öz deþ le þen 500 e ya kýn ta ri hî ve kül tü rel e ser 3 bo yut lu o la rak su nu lu yor. E ser ler Go og le E arth ün ya ný sý ra ca ti o ne e arth.com ad re sin den de bir a ra da gö rü le bi li yor. Sa de ce s tan bul da bin ler ce e ser ol du ðu na dik kat çe ken 3DLo ca ti o ne arth.com Ge nel Mü dü rü y bars Gör pe, he def le ri nin E dir ne den Kars a Tür ki ye nin her kö þe sin de ki bü tün ta ri hî zen gin lik le ri 3. Bo yu ta ta þý mak ve Go og le E arth ü ze rin de ser gi le mek ol du ðu nu söy lü yor. Uy gu la ma yý s tan bul i le de sý nýr lý bý rak ma yan 3DLo ca ti o ne arth.com, n ka ra, Bur sa, z mir, n tal ya, Kon ya, Mer sin gi bi il ler de ki dün ya ca ün lü e ser le ri de 3. Bo yu ta ta þý dý. stanbul / Yeni sya Korkutan; Okuma yazma bilmezken çok sýkýntý çektim. 62 ya þýn da ön ce o ku ma yý son ra Kur ân'ý öð ren di n ÇU KU RO V Müf tü lü ðü ne bað lý b dul ba ki Fat ma Si ve rek li Kýz Kur ân Kur su na gi den Naz mi ye Kor ku tan 62 ya þýn da ol ma sý na rað men bü yük a zim ve gay re tiy le sý ný fýn en i yi le ri a ra sýn da ol ma yý ba þar dý. Öð ren me nin mut lu lu ðu nu ya þa dý ðý ný ve ço cuk yaþ ta i ken ba ba sý ta ra fýn dan o ku la gön de ril me di ði ni be lir ten Kor ku tan, Ma hal le mi zin Kur ân kur su öð re ti ci si ve si le siy le hem o ku ma yaz ma yý hem de Kur ân-ý öð ren dim. Ba bam be ni o ku la gön der me di ði i çin o ku ma yaz ma yý bil mi yor dum. Da ha ön ce dý þa rý git ti ðim za man o ku ma yaz ma bil me di ðim i çin çok sý kýn tý çe ki yor dum. O ku ma yaz ma yý öð ren dik ten son ra ken di ba þý ma is te di ðim ye re gi de bi li yo rum. de di. dana / cihan Kum, projenin ilk denemesinde baþarýlý olduklarýný söyledi. Ha fif rüz gâr la 20 kat faz la e ner ji ü re te cek n DÜZ CE NN Göl ya ka il çe si Ye þi lo va Kö yü nde i ka met e den 55 ya þýn da ki Ha san Kum, yap tý ðý i cat la ha fif rüz gâr la 20 kat da ha faz la e ner ji ü re te ce ði ni id di a et ti. Pro to tip ça lýþ ma nýn ar dýn dan, ü re tim saf ha sý na, pro je ye i na nan bir iþ a da mý nýn yar dý mýy la baþ la dýk la rý ný be lir ten mu cit Ha san Kum, þu a na ka dar 50 bin li ra pa ra har ca dýk la rý ný ve ilk de ne me de ba þa rý lý ol duk la rý ný söy le di. Pro je nin he nüz ta mam lan ma dý ðý ný i fa de e den Ha san Kum, ça lýþ ma la rý sür dür dük le ri ni ve yap tý ðý i ca dýy la id di a lý ol du ðu nu söy le di. Düzce / cihan

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı