GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr"

Transkript

1 dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11 OCK 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr ni as ya.com.tr Yargýlanacaklar 12 EYLÜL DRBECLERNDEN, HLEN HYTT OLN KENN EVREN VE THSN ÞHNKY NHYET MHKEME ÖNÜNE ÇIKRILIYOR. Kenan Evren Tahsin Þahinkaya ÐIRLÞTIRILMIÞ MÜEBBET HPS TLEB u n ka ra 12. ðýr Ce za Mah ke me si, 12 Ey lül dar be - si ne i liþ kin, dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný, 7. Cum - hur baþ ka ný Ke nan Ev ren i le E mek li Org. Tah sin Þa - hin ka ya'nýn þüp he li o la rak yer al dý ðý id di a na me yi ka - bul et ti. Suç ta ri hi nin 2 Ocak 1980 i le 12 Eylül ralýk 1983 a ra sý o la rak gös te ril di ði id di a na me de, sa - nýk la ra a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ceza sý istendi. DURUÞM TRH SONR BELL OLCK ud di a na me de, sa nýk lar Tür ki ye Cum hu ri ye ti - na ya sa sý nýn ta ma mý ný ve ya bir kýs mý ný de ðiþ tir me - ye ve ya or ta dan kal dýr ma ya ve a na ya sa i le te þek - kül et miþ o lan TBMM'yi or ta dan kal dýr ma ya ve ya gö re vi ni yap ma sý na en gel ol ma ya ceb ren te þeb büs et mek le suç la nýr ken, du ruþ ma ta ri hi nin bi lâ ha re be lir le ne ce ði a çýk lan dý. nha be ri say fa 8 de B: DLETTE YÞNN PROBLEMLERDEN 1982 NYSSI SORUMLU Bu a na ya sa re form la ra en gel u B Kon se yi n san Hak la rý Ko mi se ri Tho mas Ham mar berg, Türk a da let sis te mi ü ze ri ne ha zýr la dý ðý kap sam lý ra por da, Türk a da let sis te min de ki iþ le yiþ prob lem le - rin den 1982 de ya pý lan as ke rî a na ya sa nýn so rum lu ol du ðu nu vur gu la dý.ham mar - berg, Tür ki ye a ley hi ne v ru pa n san Hak la rý Mah ke me sin de ve ri len bir sü rü ka ra - rýn ar ka sýn da da 1982 na ya sa sý nýn ol du ðu nun al tý ný çiz di. nha be ri say fa 9 da KILIÇDROÐLU VE MLLETVEKLLER: DOKUNULMZLIÐIMIZ KLDIRILSIN CHP den fezleke tepkisi u CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, hakkýnda fezleke düzenlenmesi üzerine, Meclis Baþkanlýðýna baþvurarak, dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýný talep etti. Grup toplantýsýnda milletvekilleri de Kýlýçdaroðlu'nun fezlekeye konu alan cümlelerini hep birlikte tekrarladýlar ve dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasý için Meclis Baþkanlýðýna dilekçe verdiler. Erdoðan ise fezleke için Olmasý gereken oldu yorumu yaptý. n8 de 6 Temmuz 2008'de tutuklanmasýna karar verilen Emekli Orgeneral Hurþit Tolon, yaklaþýk yedi ay tutulduðu cezaevinden 7 Þubat 2009'da saðlýk durumunun bozulduðu gerekçesiyle tahliye edilmiþti. 3 YIL ÖNCE THLYE EDLEN To lon a yi ne tu tuk la ma u s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me si, i kin ci Er ge ne kon dâ vâ sý kap sa mýn da tu tuk suz yar gý la nan es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Hur þit To lon un tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. Mah ke me he ye ti, To lon un de lil le ri ka rart ma ih ti ma li bu lun ma sý, hak kýn da ki suç la ma la rýn CMK nýn 100. mad de sin de sa yý lan ka ta log suç lar dan ol ma sý ve dâ vâ dos ya sý na u la þan ye ni de lil le ri göz ö nü ne a la rak tu tuk lan ma sý na hük metti. nha be ri say fa 8 de Mý sýr srail den 500 milyar dolar istedi u Mý sýr, Si na Ya rý ma da sýný iþ gal et ti ði 1967 i le 1982 yýl la rý a ra sýn da böl - ge ye ver di ði za ra rýn kar þý lan ma sý i çin s ra il den 500 mil yar do lar tu ta rýn - da taz mi nat ta lep et mek ü ze re 750 say fa lýk bir ra por ha zýr la dý. n7 de FO TOÐ RF: DEMRTÞ'IN YPTIÐI, DENSZLKTR Erdoðan: On ba þý ol mak þe ref tir u Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Bu mil let e, bu top rak la ra küf ret mek a ma cýy la Ge nel kur may Baþ ka ný mý zý he def al mak, o - na gü ya ha ka ret et mek, a çýk söy lü yo rum; den siz lik tir. De ðil ge ne ral, on ba þý bi le ol - mak bu top rak la rýn ta ma mýn da bir gu rur, bir þe ref ve si le si dir de di. nha be ri say fa 8 de U lu de re i çin Meclis ko mis yo nu kuruldu u U lu de re il çe si ne bað lý Or ta su Kö yüne ya kýn I rak sý ný rýn da mey da na ge len ve 34 ki þi nin ö - lü müy le so nuç la nan o la yý in ce le mek ü ze re TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu bün ye sin de alt ko mis yon ku rul du. n9 da Þýr nak ta 15 böl ge ye gi riþ ya sa ðý u9 ISSN Me mu ra % 2.68 enf las yon far ký u10 3. Köprü ihalesi iptal edildi u10

2 2 11 OCK 2012 ÇRÞMB Y LÂHK llah sizin ihlâsýnýza mükâfat olarak kâfirlerin kuvvet ve þiddetini akim býrakýr. llah ýn kuvveti ise daha yüksek, cezasý da daha þiddetlidir. Nisâ Sûresi: 84 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Mü min kar de þin den gör dü ðün fe na lýk kar þý sýn da... Ye tiþ kin ler o ku ma prog ram la rý Mü min kar de þin den sa na ge len bir fe na lý ðý bü tün bü tün o na ve rip o nu mah kûm e de mez sin. Çün kü, ev ve lâ ka de rin on da bir his se si var. O nu çý ka rýp, o ka der ve ka zâ his se si ne kar þý rý za i le mu ka be le et mek ge rek tir. Dör dün cü Düs tur: Ehl-i kin ve a dâ vet, hem nef si ne, hem mü min kar de þi ne, hem rah met-i lâ hi ye ye zul me der, te ca vüz e der. Çün kü, kin ve a dâ vet le nef si ni bir a zâb-ý e lîm de bý ra kýr. Has mý na ge len ni met ler den a zâ bý ve kor ku sun dan ge len e le mi nef si ne çek ti rir, nef si ne zul me der. E ðer a dâ vet ha set ten gel se, o bü tün bü tün a zap týr. Çün kü, ha set ev ve lâ hâ si di e zer, mah ve der, yan dý rýr. Mah sud hak kýn da za ra rý ya az dýr ve ya yok tur. Ha se din ça re si: Hâ sid a dam, ha set et ti ði þey le rin â ký be ti ni dü þün sün. Tâ an la sýn ki, ra ki bin de o lan dün ye vî hü sün ve kuv vet ve mer te be ve ser vet, fâ ni dir, mu vak kat tir. Fay da sý az, zah me ti çok tur. E ðer uh re vî me zi yet ler i se, za ten on lar da ha set o la maz. E ðer on lar da da hi ha set yap sa, ya ken di si ri ya kâr dýr; â hi ret ma lý ný dün ya da mah vet mek is ter. Ve ya hut mah sû du ri ya kâr zan ne der, hak sýz lýk e der, zul me der. Hem o na ge len mu si bet ler den mem nun ve ni met ler den mah zun o lup, ka der ve rah met-i lâ hi ye ye, o nun hak kýn da et ti ði i yi lik ler den kü sü yor. Â de tâ ka de ri ten kit ve rah me te i ti raz e di yor. Ka de ri ten kit e den, ba þý ný ör se vu rur, ký rar. Rah me te i ti raz e den, rah met ten mah rum ka lýr. ca ba bir gün a dâ ve te deð me yen bir þe ye bir se ne kin ve a dâ vet le mu ka be le et me yi han gi in saf ka bul e der, bo zul ma mýþ han gi vic da na sý ðar? Hal bu ki, mü min kar de þin den sa na ge len bir fe na lý ðý bü tün bü tün o na ve rip o nu mah kûm e de mez sin. Çün kü, ev ve lâ ka de rin on da bir his se si var. O nu çý ka rýp, o ka der ve ka zâ his se si ne kar þý rý za i le mu ka be le et mek ge rek tir. Sa ni yen, ne fis ve þey ta nýn his se si ni de a yý rýp, o a da ma a dâ vet de ðil, bel ki nef si ne mað lûp ol du ðun dan, a cý mak ve ne da met e de ce ði ni bek le mek. Sa li sen, sen ken di nef sin de gör me di ðin ve ya gör mek is te me di ðin ku su ru nu gör, bir his se de o na ver. Son ra bâ ki ka lan kü çük bir his se ye kar þý, en se lâ met li ve en ça buk has mý ný mað lûp e de cek af ve safh i le ve u lüv vü ce nap lýk la mu ka be le et sen, zu lüm den ve za rar dan kur tu lur sun. Yok sa, sar hoþ ve di va ne o lan ve þi þe le ri ve buz par ça la rý ný el mas fi ya týy la a lan cev her ci bir Ya hu di gi bi, beþ pa ra ya deð me yen fâ ni, zâ il, mu vak kat, e hem mi yet siz u mur-u dün ye vi ye ye, gü ya e be dî dün ya da du rup e be dî be ra ber ka la cak gi bi þe dit bir hýrs la ve da i mî bir kin le, mü te ma di yen bir a dâ vet le mu ka be le et mek, sî ga-i mü ba la ða i le, bir za lû mi yet tir ve ya bir sar hoþ luk tur, bir ne vî di va ne lik tir. þ te, ha yat-ý þah si ye ce bu de re ce mu zýr o lan a dâ ve te ve fikr-i in ti ka ma, e ðer þah sý ný se ver sen yol ver me ki kal bi ne gir sin. E ðer kal bi ne gir miþ se, o nun sö zü nü din le me. Bak, ha ki kat bîn o lan Ha fýz-ý Þi ra zî yi din le: Dün ya öy le bir me tâ de ðil ki ni zâ a deð sin. Çün kü, fâ ni ve ge çi ci ol du ðun dan kýy met siz dir. Ko ca dün ya böy le i se, dün ya nýn cüz î iþ le ri ne ka dar e hem mi yet siz ol du ðu nu an lar sýn. Hem de miþ: ki ci ha nýn ra hat ve se lâ me ti ni i ki harf tef sir e der, ka zan dý rýr: Dost la rý na kar þý mü rüv vet kâ râ ne mu a þe ret ve düþ man la rý na sulh kâ râ ne mu a me le et mek tir. E ðer der sen: h ti yar be nim e lim de de ðil; fýt ra tým da a dâ vet var. Hem da ma rý ma do kun dur muþ lar, vaz ge çe mi yo rum. El ce vap: Sû-i hulk ve fe na has let e se ri gös te ril mez se ve gýy bet gi bi þey ler le ve muk te za sýy la a mel e dil mez se, ku su ru nu da an la sa, za rar ver mez. Ma dem ih ti yar se nin e lin de de ðil, vaz ge çe mi yor sun. Se nin, mâ ne vî bir ne da met, giz li bir tev be ve zým nî bir is tið far hük mün de o lan ku su ru nu bil men ve o has let te hak sýz ol du ðu nu an la man, o nun þer rin den se ni kur ta rýr. Za ten bu Mek tu bun bu Meb ha sý ný yaz dýk, tâ bu mâ ne vî is tið fa rý te min et sin; hak sýz lý ðý hak bil me sin, hak lý has mý ný hak sýz lýk la teþ hir et me sin. Câ-yý dik kat bir ha di se: Bir za man, bu ga raz kâ râ ne ta raf gir lik ne ti ce si o la rak gör düm ki, mü te dey yin bir ehl-i i lim, fikr-i si ya sî si ne mu hâ lif bir â lim-i sa li hi, tek fir de re ce sin de tez yif et ti. Ve ken di fik rin de o lan bir mü na fý ðý, hür met kâ râ ne med het ti. þ te, si ya se tin bu fe na ne ti ce le rin den ürk tüm, Þey tan dan ve si ya set ten l lah a sý ðý ný rým de dim, o za man dan be ri ha yat-ý si ya si ye den çe kil dim. Mek tu bat, 22. Mek tub, (ye ni tan zim) s. 448 nü nü ze çý kan fýr sat la rý na sýl de ðer len di rir si niz? O Me se lâ, þid det li bir fýr tý na çýk tý ve a de ta a ðaç la rý kö kün den sö kü yor. Sak la na cak bir yer mi a rar sý nýz, yok sa rüz gâr gül le ri di kip fýr tý na yý e ner ji ye mi çe vi rir si niz? Bir iþ te ça lý þý yor su nuz ve ö nü nü ze bir ta til/i zin çýk tý. Ne ya par sý nýz? Yat ma yý mý ter cih e der si niz? Si zin gi bi i man ve Kur ân dâvâ sý na i nan mýþ bi ri le riy le bir lik te ö nü nü ze kýþ or ta sýn da de ðer len di ri le cek bir za man di li mi ko nul du. Ne dü þü nür sü nüz? Ne re ye gi der si niz? Siz dü þün me ye de vam e din. Ben ya kýn za man da ya þa dýk la rý mý ve gör dük le ri mi pay laþ mak is ti yo rum. ra lýk a yý or ta la rýn da l man ya nýn nur lu þeh ri Böb lin gen den Os man kar deþ a ra dý. v ru pa ge ne lin de yýl so nun da iþ yer le ri nin ve o kul la rýn ta til ol du ðun dan ba his le on gün lük bir o ku ma prog ra mý ya pa cak la rý ný, be nim de bu prog ra ma ka týl ma mý ar zu la dýk la rý ný söy le di. Da ha ön ce bu tür pek çok prog ra ma ka týl mýþ tým. Çe þit li se vi ye de öð ren ci o ku ma ve Kül li yat Bi tir me Prog ram la rý ný gör düm. i le prog ram la rý i çin de bu lun dum. On lar la prog ram son ra sý ge zi ler yap týk. Bu ve si ley le Is par ta ya, Bar la ya de fa lar ca git mek ve gez mek na sip ol du. U nu ta ma dý ðým ve gü zel ha tý ra la rým ol du. Üs ta dý ve nu run ilk ta le be le ri ni ha ya len ta kip et tim. Bar la a de ta be nim i çin bir med re se-i Nu ri ye hük mü ne geç ti. On la rýn bir kýs mý ný dost la rýn teþ vi kiy le Bar la Reh be ri a dý al týn da bir a ra ya ge tir dim. Þim di o ku yu cuy la bu luþ tu. Os man kar de þin da ve ti nin yi ne bir öð ren ci prog ra mý ol du ðu nu zan ne de rek bu se fer on la ra uy gun genç bir a ða bey gön der me yi dü þün müþ tüm. Es ki a lýþ kan lýk la rým dan kur tu la ma ya rak prog ra mý han gi yaþ grup la rý i çin ya pa cak la rý ný sor dum. O da ye tiþ kin ler i - çin ya pa cak la rý ný söy le di. Doð ru su bu ha ber be ni hem dü þün dür dü, hem de se vin dir di. Çün kü bu ye tiþ kin ler i çin l man ya da gü zel bir ge liþ me i di. Öy le ya, yan ma yan ya ka maz dý. Za man za man ko nuþ tu ðu muz, a ma ha ya ta ge çir mek te tem bel lik et ti ði miz bir ya ra mý za par mak bas mýþ tý, Os man kar deþ. Hep ço cuk la rý mý zý dü þün dü ðü müz den ken di mi ze bir tür lü za man a yý ra mý yor duk. Hat ta haf ta da ka týl dý ðý mýz bir kaç der si ye ter li gö rü yor duk. Tek li fi ge ri çe vi re mez dim, faz la dü þün me den ka bul et tim. Bir kaç gün i çin de ken di mi l man ya da bul dum. Git ti ðim gün prog ram baþ la dý ve a ra lýk sýz on gün sür dü. Cid dî, yo ðun, fe yiz li ve ba na gö re çok ve rim li bir prog ram ol du. Prog ra ma ka tý lan la rýn ço ðu ley lî (ya tý lý), bir kýs mý ne ha rî (gün düz lü) i di. Ye tiþ kin le rin a ra sý na genç le rin de ka týl dý ðý o lu yor du. Es ki den genç le rin a ra sý na ye tiþ kin ler ka tý lýr dý. Þim di i se ye tiþ kin le rin a ra sý na genç ler ka tý lý yor du. Prog ra mý mýz da ço ðun luk la yer a lan i sim le ri ha tý rým da kal dý ðý ka da rýy la du â ma ka mýn da yaz mak is ti yo rum: Ö mer, Sa ba hat tin, Gül te kin, Os man, Ze ki, Ö ner, Þa ban, s ma il (2), Sey fi, Fer hat (2), Ha kan (3), Fa tih, Þe nol, So ner, Öz can, Meh met, Mu rat, Nu man, Za fer ve be nim gi bi ül ke dý þýn dan ka tý lan Yu nus. Çar þam ba ve Cu mar te si u mu mî, Cu ma ve Pa zar öð ren ci ders le ri ne ka tý lan la rýn i sim le ri ni de ya zar sak u zun bir lis te o lur. Öz can kar deþ o gün ler de ça lýþ mak zo run - da i di. n cak me sa i si dý þýn da prog ram la rý mý za ka tý la bi le cek ti. Bu du rum o nu çok ü zü yor du. þe gi der ken prog ra ma tam ka tý la ma dý ðý i çin du a et me mi zi is te di. Biz de o nun du a sý na â min! de dik. Prog ra mýn i kin ci gü nü ra hat sýz lan mýþ ve dok tor on gün is ti ra hat ver miþ ti. Ko lu sa rý lý o la rak gel di. Biz o nun has ta ol ma sý i çin du a et me miþ tik. ma prog ra ma ka tý la bil me nin yo lu her hal de has ta lýk tan ge çi yor du. Bi zim le bir lik te ka lan gün le ri ni tek ko lu nu kul la na rak ta mam la dý. Prog ram bo yun ca na maz lar ce ma at le ký lýn dý ve tes bi hat lar ya pýl dý. Sa bah na ma zýy la baþ la yan prog ram da tes bi hat la rýn ar ka sýn dan Hiz met Reh be ri ve hu su si o ku ma da Kas ta mo nu La hi ka sý ta kip e dil di. Ye mek ler kah val tý ve ak þam ye me ði i le sý nýr lan dý rýl dý. ma çay la rý mý za sý nýr ko nul ma dý. O bi lin di ði gi bi üç þart tan (!) bi ri i di. Bir ma na da Ra ma zan ýn son on gü nün de i - ti kâ fa gi rer gi bi ve ya in zi va ya çe ki lir gi bi yý lýn son on gü nün de ge ce li gün düz lü o ku ma prog ra mý yap mýþ týk. Ö zel lik le Yir mi Dör dün cü, Yir mi Do ku zun cu, O tu zun cu ve O tuz Bi rin ci Söz le ri, kin ci Þu â yý, Mey ve Ri sa le si nin Ü çün cü, Dör dün cü ve l týn cý Me se le le ri ni mü za ke re et mek fýr sa tý ný bul duk. Þevk le ve mu hab bet le il gi li ba his le ri o ku duk. Þef kat kah ra ma ný ha ným la rýn nö bet le þe ak þam ye mek le ri ni ha zýr la yýp gön der me le ri bi ze mü min le rin an ne si Hz. Ha ti ce (r.a.) va li de mi zi ha týr lat tý. O da Re sûl-i Ek rem (asm) E fen di miz Hi ra/nur da ðýn da ma ða ra da in zi va da i ba det le meþ gul ken ye mek le ri ni hiç u san ma dan yü rü ye rek gö tür müþ tü. Prog ra ma ka tý lan kar deþ le rin es pri le ri yüz le ri gül dür me ye ye ti yor du. Fýr sat lar a za mi de ðer len di ril di. Mut fak ta ki le rin ders ler den is ti fa de le ri i çin ge rek li ko lay lýk sað lan mýþ ve ses ya yýn ci ha zý o ra ya ka dar u za týl mýþ tý. Her kes te o ku mak ve din le mek þev ki var dý. de ta dün ya meþ ga le le ri bir ta ra fa a týl mýþ, sa de ce a hi ret dü þü nü lü yor du. Ký sa bir mo la, ye mek ler bi le de ðer len di ri li yor; so ru lar so ru lu yor ve i man ha ki kat le ri mü za ke re e di li yor du. Dur ma dan din len me den o ku mak az mi var dý her kes te. Ba zen bir ses siz lik hâ kim o lu yor du. Zan ne di yor su nuz ki, sa lon da kim se yok. Hâl bu ki her kes e li ne bir ri sa le yi al mýþ o ku yor du. Dý þa rý dan ge len ler bu man za ra yý gö rün ce Ses siz o lun, o ku yan var! lev ha sý ný gö rür gi bi o lu yor lar dý. Prog ra ma ka tý lan la rýn yüz le rin den mem nu ni yet i fa de le ri o ku nu yor du. Her kes çok feyz al dýk la rý ný, çok is ti fa de et tik le ri ni, bir lik te ge çir dik le ri gün le ri u nu ta ma ya cak la rý ný ve ha yat la rýn da bir dö nüm nok ta sý teþ kil et ti ði ni söy lü yor lar dý. Tür ki ye de ya pý la cak ben zer prog ram lar dan ha ber dar e dil me le ri ni is te di ler. Bi zim i çin de ay rýl mak zor gel miþ ti on lar dan. Tek rar tek rar ku cak laþ týk. Hep si se lâm gön der di, Tür ki ye de ki nur a ða bey ve kar deþ le ri ne. Kim bi lir bir da ha gö rüþ mek na sip o la cak mýy dý? Ger çi Üs ta dýn de di ði gi bi Bi ri miz dün ya da, bi ri miz â hi ret te, bi ri miz þark ta, bi ri miz garb da, bi ri miz þi mâl de, bi ri miz ce nub da ol sak; biz yi ne bir bi ri miz le be ra be riz. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 600)

3 Y HBER 11 OCK 2012 ÇRÞMB 3 Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü b dul lah E R ÇIK BÞ Ya zý þ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER s tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met K R Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBN Görsel Yönetmen: brahim ÖZDBK bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. Tel: (0212) N K R TEM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: L MN Y TEM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC TEM SL C L Ð: v ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN N MZ V KT LE R Hic rî: 17 Safer 1433 Ru mî: 29 K. Evvel 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý YGS ye baþ vu ru lar Cu ma gü nü so na e re cek ÜNVERSTEYE gi riþ te uy gu la nan bi rin ci a þa ma sý na vý Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý na (YGS) baþ vu ru lar, 13 O cak 2012 ta ri hin de so na e re cek. day lar 2012-ÖSYS Ký la vu zu i le a day baþ vu ru for mu na, ÖSYM nin in ter net ad re sin den u la þa bi le cek. day lar is ter ler se ör nek ký la vuz la rý baþ vu ru mer kez le rin de in ce le ye bi le cek. Ký la vuz da, baþ vu ru iþ lem le ri, pu an la rýn he sap lan ma sý, sý nav la rýn uy gu lan ma sý, ü ni ver si te ye gi riþ te i kin ci a þa ma sý na vý o lan Li sans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) i le il gi li ay rýn tý lý bil gi ler yer a lý yor. ÖSYS nin ilk sý na vý o lan YGS ye baþ vu ru lar bu gün den i ti ba ren 13 O cak 2012 ye ka dar ya pý la cak öð re tim yý lýn da yük se köð re ti min tüm li sans ve ön li sans (sý nav sýz ge çiþ da hil) prog ram la rýn da öð re nim gör mek is te yen a day lar 2012-ÖSYS ye baþ vu ra cak.van da öð re nim gö ren an cak dep rem sebeby le öð re ti me de vam e di le me di ði i çin di ðer or ta öð re tim ku rum la rý na nak le di len ve 2012-ÖSYS ye baþ vur mak is te yen son sý nýf öð ren ci le ri i se öð re ni me de vam et tik le ri or ta öð re tim ku ru mun da baþ vu ru la rý ný ya pa bi le cek ler. Öð re ni me de vam et tik le ri o kul la rý nýn baþ vu ru mer ke zi ol ma ma sý du ru mun da i se bu öð ren ci ler o kul mü dür lük le ri ta ra fýn dan en ya kýn baþ vu ru mer ke zi ne yön len di ri le cek. n ka ra / a a l köð re tim öð ren ci le ri ne gü ven li in ter net öð re ti le cek ISPRT Em ni yet Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ha zýr la nan n ter net so kak tan fark sýz pro je siy le gü ven li in ter net kul la ný mý nýn yay gýn laþ tý rýl ma sý he def le ni yor. Is par ta Em ni yet Mü dü rü h met Ze ki Gür kan, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, v ru pa Bir li ði ta ra fýn dan ka bul gö rü len pro je le ri nin, po li sin sos yal so rum lu luk an la yý þý kap sa mýn da ha zýr lan dý ðý ný söy le di. Pro je nin gü ven li in ter net kul la ný mý ný yay gýn ha le ge tir me yi a maç la dý ðý ný an la tan Gür kan, 3 il köð re tim o ku lun dan se çi len 120 öð ren ci ye in ter ne tin na sýl gü ven li kul la ný la bi le ce ði ko nu sun da bil gi ve ri le ce ði ni be lirt ti. n ter net so kak tan fark sýz pro je si nin Mil li E ði tim Mü dür lü ðü ve o kul mü dür lük le riy le or tak la þa yü rü tü le ce ði ni vur gu la yan Gür kan, 6 bin do lar büt çe li pro je de e sas a maç, gü ven li in ter net kul la ný mý ný yay gýn ha le ge tir mek. Pro je miz ye ni ka bul e dil di. Uy gu la ma sý ö nü müz de ki gün ler de baþ la ya cak de di. Is par ta / a a Bað cý lar da bir bil gi e vi da ha a çýl dý BÐCILR Be le di ye si, ye ni bir bil gi e vi ni da ha hiz me te aç tý. Yüz yýl Ma hal le si nde e ði ti me baþ la yan bil gi e vi ne 650 öð ren ci ka yýt yap týr dý. Branþ öð ret men le ri nin gö rev yap tý ðý bil gi ev le rin de öð ren ci ler, ye te nek le ri ne uy gun, mü zik, re sim, ka ri ka tür gi bi kurs la ra da de vam e di yor. Bað cý lar da bir bil gi e vi da ha e ði ti me baþ la dý. Bað cý lar Be le di ye si ta ra fýn dan baþ la tý lan pro je kap sa mýn da 7. bil gi e vi Yüz yýl Ma hal le si nde a çýl dý. s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ya pý la rak Bað cý lar Be le di ye si nin kul la ný mý na bý ra ký lan Yüz yýl Bil gi E vi nde ka yýt lar de vam e di yor. Beþ e tüt sý ný fý ve bir bil gi sa yar sý ný fýn dan o lu þan Yüz yýl Bil gi E vi ne yo ðun il gi ya þa ný yor. Da ha ye ni hiz met ver me ye baþ la yan mer ke ze 650 öð ren ci ka yýt yap týr dý. Yüz yýl Bil gi E vi nin Bað cý lar da a çý lan 7. bil gi e vi ol du ðu nu söy le yen Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, he def le ri nin her ma hal le de bir bil gi e vi aç mak ol du ðu nu i fa de et ti. Bað cý lar Be le di ye si nin fark lý ma hal le ler de aç tý ðý bil gi ev le ri ne yak la þýk 10 bin öð ren ci de vam e di yor. s tan bul / ci han kar yagdi okullar TTiL FO TOÐ RF: Lo kan ta cý lar dan Fran sa boy ko tu! HMET TURN SÖYLER STNBUL YURTT et ki li o lan kar ya ðý þý se be bi yle bazý þehirlerde e ði ti me bir gün a ra ve ril di. E di ni len bil gi ye gö re, f yon ka ra hi sar mer kez ve il çe le rin de kar ya ðý þý do la yý sýy la ta þý ma lý e ði ti me 2 gün a ra ve ril di. l Mil li E ði tim Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, kar ya ðý þý se be biy le il ge ne lin de ta þý ma lý e ði tim den ya rar la nan 7 bin 494 öð ren ci, 2 gün o kul la rý na git me ye cek. Kar ka lýn lý ðý nýn il çe mer kez le rin de 20 san ti met re ye, yük sek ke sim ler de i se 60 san ti met re ye u laþ tý ðý bil di ril di. Haf ta so nun dan i ti ba ren et ki li o lan kar ya ðý þý se be biy le Ka ra man ýn Sa rý - STNBUL DK lo kan ta cý, bü fe ci ve pas ta cý es na fý, Fran sa Mec li sin de ka bul e di len 1915 o lay la rýy la il gi li Er me ni id di a la rý nýn red di ni suç sa yan tek lif ve esnafý maðdur eden uygulamarý sebebiyle, ye mek kar tý ve ren Fran sýz þir ket le ri ni boy kot ka ra rý al dý. s tan bul Lo kan ta cý lar O da sý Baþ ka ný Sa it Ka ra bað lý, yö ne ti m kurulu ü ye le ri i le Top ha ne de ki ta ri hi bi na da hiz met ve ren Fa su li Lo kan ta la rý nda yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da, 2011 yý lý so nu i ti ba ri i le iþ lem hac mi 2 mil yar do lar o lan ye mek kart la rý nýn o luþ tur muþ ol du ðu pas ta dan yüz de 90 pay a lan Fran sýz þir ket le ri ne kar þý 13 bin 500 ü ye miz i le ar týk ye ter ka ra rý al dýk. Fran sa da kol tuk uð ru na Tür ki ye is mi ni ka ra la mak is te yen le re en gü zel ce vap o la rak top ye kûn boy kot uy gu la ya ca ðýz. Es na fý mý zý a de ta sö mü ren bu ye mek kart la rý re za le ti ne de bir son ve ril me si ni is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Ka ra bað lý, ge rek li o lan bro þür, a fiþ ve bil gi len dir me a çý sýn dan tüm ça lýþ ma la rý ný yap týk la rý ný, es naf i le bun dan son ra hep bir lik te ha re ket e de cek le ri nin al tý ný çiz di. Baþ kan Sa it Ka ra bað lý, Ye mek kart la rý na uy gu la nan yüz de 8 i le 10 ko mis yo na kar þý du ruþ i çin baþ ta dev let bü yük le ri miz den de des tek bek li yo ruz Ül ke e ko no mi si ni de doð ru dan il gi len di ren ül ke ge ne lin de 160 bin lo kan ta ve ben ze ri es na fý mý zýn ra hat ne fes al ma sý ve Fran sa ya da ö nem li bir me saj ni te li ðin de ki bu ka ra rý mýz i çin ye di den yet mi þe her ke sim den des tek bek le mek te yiz de di. Çö züm i çin Baþ ba kan Er do ðan dan yar dým is te yen Ka ra bað lý þun la rý söy le di: Ça lý þa na ö den me si ge re ken ye mek pa ra la rý ban ka ya ya tý rýl ma sý zo run lu o lan ma aþ i le bir lik te ya tý rýl ma lý dýr. O za man ça lý þan ye mek har ca ma la rý ný ken di ne a it ma aþ he sa bý ü ze rin den kre di kar tý i le ya pa cak týr Ye mek kar tý ye ri ne kre di kar tý yay gýn la þa ca ðýn dan ka yýp ve ka çak ön le ne cek tir. Es na fý mýz da iþ lem ü ze rin den ye mek þir ket le ri ne yüz de 7 i le 10 ko mis yon ö de mek ye ri ne ban ka la ra yüz de 0.8 kre di kar tý ko mis yo nu ö de miþ o la cak týr. ve li ler ve Baþ yay la il çe le rin de ilk ve or ta öð re tim de e ði ti me dün a ra ve ril di. Ö te yan dan yet ki li ler, kar ka lýn lý ðý nýn il çe mer kez le rin de 40 san ti met re ye, yük sek ke sim ler de i se 60 san ti met re ye u laþ tý ðý ný bil dir di. Sa rý ve li ler de 8 köy le, Baþ yay la da 2 köy le u la þý mýn sað la na ma dý ðý be lir til di. Baþ yay la-taþ kent, Sa rý ve li ler-taþ kent ka ra yol la rý u la þý ma ka pan dý. Is par ta nýn Yal vaç il çe si Kay ma ka mý h met l týn taþ, il çe de et ki li kar ya ðý þý se be biy le kar ka lýn lý ðý nýn 20 san ti met re ye u laþ tý ðý ný ve bu se bep le il köð re tim o kul la rý ve li se ler de bir gün lük ta til ka ra rý al dýk la rý ný be lirt ti. Et ki li kar ya ðý þý se be biy le Yal vaç a bað lý Sa ðýr ve Ya rýk ka ya köy le ri nin u la þý ma ka pan dý ðý ný kay de den l týn taþ, sa bah sa at le rin den i ti ba ren yol aç ma ça lýþ ma la rý nýn baþ la dý ðý ný bil dir di. De niz li Va li si b dül ka dir De mir, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ön ce ki ge ce yük sek ra kým lý il çe ler de baþ la yan kar ya ðý þý se be biy le 3 il çe de e ði ti me bir gün a ra ve ril di ði ni be lirt ti. Be ya ðaç, Ça me li ve Ka le il çe le rin de ki il köð re tim o kul la rý ve li se le rin de dün e ði ti me a ra ve ril di ði ni bil di ren Va li De mir, Kar ya ðý þý de vam e di yor. Ta þý ma lý sis tem le il çe le re ge len ço cuk la rý mýz var. Öð ren ci le rin gü ven li ði a çý sýn dan yap tý ðý mýz de ðer len dir me de 3 il çe de ki o kul la rýn ta til e dil me si ni uy gun gör dük de di. Çiv ril l çe Mil li E ði tim Mü dü rü Meh met Öz can da kar ya ðý þý se be biy le Öz de mir ci ve Çý tak bel de le rin de ki il köð re tim o kul la rý na ta þý ma lý sis tem le ge len öð ren ci le re bir gün i zin ver dik le ri ni i fa de et ti. Bin göl ün Kar lý o va il çe sin de merkez ile bað lý köy ler de ki ilk ve or ta öð re tim o kul la rýn da e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Kar se be biy le il çe ye bað lý çok sa yý da köy yo lu u la þý ma ka pa nýr ken, e kip le rin bu ke sim ler de baþ lat tý ðý ça lýþ ma sü rü yor. Ka ra ma n/ a a stanbul Lokantacýlar Odasý Baþkaný Sait Karabaðlý, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basýn açýklamasý yaptý. ir ti ni as ya.com.tr Ce mal Tu ral dan lker Baþ buð a Tu tuk lan ma sý nýn iç ve dýþ yan ký la rý hâ lâ de vam e den l ker Baþ buð un, gö rev sü re si nin dol ma sý na 7 a ya ya kýn bir za man kal mýþ ken Ha ber türk ga ze te si ne beþ sa a ti ni a yý ra rak yap tý ðý ve bi zim gü nü çý kan TSK ve de ði þim ya zý mýz da de ðer len dir di ði miz de tay lý a çýk la ma la rý da ha týr la mak ta fay da var. O ra da ki be yan la rýn da top lum ve TSK da ki de ði þi mi da ha zi ya de ge li þim bað la mýn da yo rum lar ken, de ði þi me de is tis na lar ko yan Baþ buð, ta türk sev gi si, u lus dev let, ü ni ter dev let, cum hu ri ye tin te mel ni te lik le ri. Bun lar de ði þe bi lir mi? di ye so rup þöy le de vam et miþ ti: TSK bu an lam da de ðiþ mez, de ði þe mez. (Ha ber türk, ) Oy sa, i çe rik ve yo rum la nýþ bi çim le ri ne i lâ ve ten, sý ra lan ma sil si le si ne de dik kat e dil me si ge re ken bu kav ram la ra de ðiþ mez lik i za fe e den bir yak la þým la ger çek bir ge li þim o la bi lir miy di? Ve ki þi ek sen li bir sev gi his si ni ku rum sal laþ tý rýp; ça ðýn ge tir di ði de ði þim ve ge li þim sü re ci çer çe ve sin de de ðer len di ril me si ge re ken u lus dev let gi bi kav ram la rý ta bu laþ tý ran ve cum hu ri ye tin te mel ni te lik le ri þab lo nuy la i fa de e di len hu sus la rý de mok ra siy le ör tüþ tür me ih ti ya cý duy ma yan bir ba kýþ a çý sý i le ge liþ me sað la na bi lir miy di? Ke za Baþ buð un, o lum lu an lam da bir de ðiþ me ve ge liþ me nin en ö nem li þart la rýn dan bi ri o lan sa mi mî ö ze leþ ti ri bah sin de ki tu tuk lu ðu a þa ma yýp hem TSK yý en faz la yýp ra tan, hem de ül ke ye çok bü yük za rar lar ve ren dar be ler i çin r týk ge ri de kal dý, ge re ken ders le ri de çý kar dýk be ya ný nýn ö te sin de bir þey söy le me me si de, son de re ce cid dî bir han di kap ol ma ya de vam e di yor du. Oy sa tah ri ba tý, iz le ri ve tor tu la rý hâ lâ te miz le ne me yen va him ve fâ hiþ yan lýþ larý a çýk yü rek li lik le ik rar e di p, r týk bun lar dan a rýn dýk me sa jý ve re bil sey di hem or du ra hat lar dý, hem de mil let. Rö por taj da, Mu rat Bar dak çý nýn ak tar dý ðý çok ö nem li ve ta ri hî bir a nek dot da dik kat çe ki ciy di: Mas lak ta çok ge niþ bir a la na ya yý lan Harp ka de mi le ri komp lek si nin, Org. Ce mal Tu ral ýn e se ri ol du ðu nu Baþ buð dan öð ren dik. l ker Pa þa, Ge nel kur may ýn 60 lý yýl lar da a ra zi yi al ma ya ça lýþ tý ðý ný, a ma Ha zi ne nin ver mek is te me di ði ni söy le di ve Org. Tu ral e mir ver di, a ra zi yi bir ge ce tel ler le çe vir dik, bu sa ye de dün ya nýn en mo dern harp a ka de mi le rin den bi ri ne sa hip ol duk de di. y ný ya zý da Bar dak çý bir dö ne min ef sa ne ko mu ta ný o la rak ni te le di ði Tu ral i çin Baþ buð un Çok i yi bir as ker ol ma sý nýn ya ný sý ra Si lâh lý Kuv vet le re bü yük kat ký lar yap tý de di ði ni ak tar mýþ tý. ma ay ný Tu ral ýn hü kü me ti tak ma yýp ba þý na buy ruk ta výr lar ser gi le di ði i çin, dö ne min Baþ ba ka ný De mi rel ve Cum hur baþ ka ný Su nay ta ra fýn dan, Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn dan a lý nýp ön ce s ke rî Þû râ ü ye li ði ne kay dý rýl dý ðý ný ve beþ ay son ra e mek li ye ay rýl dý ðý ný i ki si de es geç miþ ler di. De mok ra si ta ri hin de ki ye ri bu o lan ve i lâ ve ten din dar la ra, ö zel lik le de Nur ta le be le ri ne yö ne lik o lum suz tav rýy la ha týr la nan Tu ral ýn, se lef le rin den bi ri ta ra fýn dan, fark lý ge rek çe ler le de ol sa öv gü ve tak dir le yad e dil me si, de ði þim ve ge li þim söy lem le riy le ör tü þen bir du rum ol ma sa ge rek ti. Bu, i þin bir bo yu tu. Di ðer bo yu tun da i se Harp ka de mi le ri Ko mu tan lý ðý nýn ü ze ri ne ku rul du ðu a ra zi ye, as ker ta ra fýn dan et ra fý tel ler le çev ri le rek fi i lî du rum mey da na ge ti ri lip el ko nul ma sý var. Ve Baþ buð, dün ya nýn en mo dern harp a ka de mi le rin den bi ri nin, bu gün an cak maf ya ya ya kýþ tý rý la bi len bir yön tem le el ko nu lan a ra zi ü ze ri ne in þa e dil miþ ol du ðu nu da öv güy le an la ta bil miþ ti. De mok ra tik hu kuk dev le tin de böy le bir þey o la bi lir mi? s ke rin ken di si ni mem le ke tin a sýl sa hi bi o la rak her ke sin ü ze rin de gö rüp o na gö re dav ran dý ðý nýn bun dan da ha i yi ör ne ði o lur mu? Pe ki, a ra dan kýrk se ne geç tik ten son ra bir Ge nel kur may Baþ ka ný nýn bu hu kuk dý þý o la yý tak dir kâr söz ler le gün de me ge tir me si nin i za hý olabilir miy di? Baþ buð bu gün in ter net si te le riy le hü kü me ti de vir me ye ça lýþ tý ðý ge rek çe siy le ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me sin ce tu tuk la nýp i çe ri ko nul du. ma ka mu o yu ve vic dan mah ke me sin de he sap la þýl ma yý bek le yen çok da ha a ðýr þey ler var...

4 4 Y 11 OCK 2012 ÇRÞMB Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU K RI DN Þ ÐI Y 1. Ol ma sý ve ya ya pýl ma sý is - te nen bir þe yin zi hin de al dý ðý bi çim. - Ge mi nin kýç ta ra fýn da ki bay rak se re ni ne a çý lan üç gen bi çi min de ki yel ken. 2. Si nir le il gi li, si nir sel. - Do yu ru cu ol ma yan ya da te dir gin e di ci du rum la rýn or ta ya çýk ma sý ný ön - le ye bil me de gü ven siz lik i çin de bu lu nul du ðu za man al gý la nan te dir gin e di ci bir duy gu. 3. Hak e di len ce za. - Bi sik le tin o tu ru la cak ye ri. 4. Va li de, an ne. - Çi çek, li mon gi bi a ðaç çýk la rý ko ru mak ve ö zel lik le yaz seb - ze le ri ni kýþ mev si min de de ye tiþ tir mek i çin ý sý týl mýþ, ze mi ni ta rý ma el ve riþ li du ru ma ge ti ril miþ ö zel ve ka - pa lý sý ðý nak lar. 5. Ki lo am pe rin ký sa sý. - Ko yun, kö pek, at vb. hay van la rýn ve ya in san la rýn de ri sin de a sa lak o - la rak ya þa yan, bu la þý cý has ta lýk la ra ne den o lan bö cek - le rin ge nel a dý. - Bir kim se yi, bir þe yi an lat ma ya, ta - ným la ma ya, a çýk la ma ya, bil dir me ye ya ra yan söz, i sim. 6. Düz ve ya kýv rým lý her çe þit yu mu þak ku maþ vb. mad de den ya pý lan baþ lýk. - Köy ih ti yar mec li si ü ye si. 7. s te me ye rek ve bil me ye rek ya pý lan yan lýþ, ku sur, ya nýl ma, ya nýl gý. - lk in san, ilk pey gam ber. 8. Vak tin de ký lýn ma yan na ma zý ve ya tu tul ma yan o ru cu son ra - dan ye ri ne ge tir me. - Bir dü þün ce yi an la tan bir ve ya bir kaç cüm le lik söz. 9. Kek li ðin boy nun da ki si yah hal - ka.- Ye ni çe ri kü tük def te ri. 10. Bar yum e le men ti nin sim ge si. - Ta rým ü rün le rin den a lý nan on da bir o ra - nýn da ki ver gi ler. 11. Ha lý, kol tuk, ya tak vb. yer ler de ve nem li or tam lar da ya þa yan, as tý ma yol a ça bi len, in - san vü cu dun dan dö kü len de ri toz la rýy la ve par ça cýk la rýy la bes le nen bir can lý tü rü. - Du var la rý taþ ve ya tuð - la dan, üs tü taþ bir ka pak la ör tü lü me zar. 12. Bu cak, il çe. - Ut ça lan çal gý cý, ut çu. SOL DN S Ð 1. Cep te ta þý nan tü tün ve ya si ga ra ku tu su. - Çe þit li ku - maþ lar dan ya pýl mýþ, kal ça ya ka dar i nen ve pal to ya ben ze yen üst giy si si. 2. Ef sa ne ye gö re Türk le rin Er ge ne kon dan çý ký þý ný sað la yan kurt. - Der - viþ le rin zi kir çem be ri. 3. Müs lü man la rý bay ram ve ya cu ma na ma zý na ça ðýr mak, ba zý yer ler de ce na ze i çin ký lý na cak na ma zý ha ber ver mek a - ma cýy la mi na re ler de o ku nan du a. - Ya ta ðýn yer den yük sek ol ma sý ný sað la yan ve ya san dýk o la rak kul la ný lan boþ böl me si. - ð rý, a cý du yul - du ðun da söy le nen bir söz. 4. Ço ban, de ve ci ve gö çe be le rin giy di ði u - zun, ya ka sýz üst lük, ke pe nek. - Bir ül ke de it hal e di le cek mal lar i çin ge ti ri len sý nýr la ma. - Hint v ru pa dil a i le si. 5. Ri sa le de ilk he ce. - Öv me meth et me. - Bir bi ri nin ay ný o lan ve ya bir bi ri ne çok ben ze yen i ki þey den her bi ri, ben ze ri. 6. Gü neþ'in ilk ba har nok ta sýn dan art ar da i ki ge çi þi a ra sýn da ka lan za man sü re si.- kýt ma, mey let tir me. 7. Turp gil ler den, yap rak la rý sa la ta o la rak ye nen ba har lý bir bit ki. - Top - rak, kum ve sa man e le me ðe ya rý yan i ri de lik li kal bur. 8. Ka vis li, ký sa, uç bö lü mü ge niþ, kab za sý na doð ru da ra lan bir tür ký lýç. - Bir a lan da de rin bil gi si o lan ve ya bir a la ný be nim se yen. - Derviþ zikri. 9. Bir þart e ki.- zer bay can hal kýn dan o lan kim se. - rap ça da bay ram. 10. Tersi bir renk. - Sür dür me, de vam et tir me. - Ge le cek, is tik bal. BULMC M L E M T O E F E R G N E T N E G B R M N L R O O O O Ç E B B L S P N K F P D R E V O F N D E B K E R T B E P R N BR ÖNCEK BULMCNIN CEVBI N Þ M F Þ L L N Z T R V K V M M F T Z T K KÜLTÜR SNT Ef kâr-ý Þi ta n san ye ni bir yý lýn i çi ne gir di mi ve ge çen öm rün sa ni ye le ri da ha bir güç lü na býz la rýn da týn týn at tý mý, kim bi lir han gi duy gu lar i çin de o lu yor? Her ne ka dar Ca hit Sýt ký Ta ran cý Dan te gi bi or ta sýn da - yýz öm rün di ye bir ta ným la ma ya pý yor sa da sa de ce o tuz beþ yaþ i çin, as lýn da he men her kes bir ba ký ma ha ya týn or ta sýn da bu lu yor ken di ni her O cak a yýn - da. On dan dýr Ce nap Þe ha bet tin in El han-ý Þi ta (Kýþ Nað me le ri) þi i ri ne na zi re o la rak Kýþ Dü þün ce le ri (Ef kâr-ý Þi ta) de yi þim. Zi ra Gül dev ri ni gör sey dim, bül bül o lur dum di yen Meh met  kif mi sa li, so ðuk ha va la rýn þar ký sý ný tür lü þe kil ler de dil len dir mek ye - ri ne, ef kâ rý ný tel len dir mek da ha i yi dir. yaz üs tü ne rüz gâr ve rüz gâr la be ra ber ge len yað - mur dan son ra, þim di de kar ha ber le ri. O cak bu, baþ - ka ay la ra ben ze mez. Dik kat is ter, bir o ka dar da her an i lik le ri mi ze iþ le ye cek a man sýz so ðu ða ha zýr lý ðýn ol ma sý ge rek ti ði ni ih tar e der. Do la yý sýy la da her ne ka dar ka ram sar lýk ve ya o nul maz bir kýþ yal nýz lý ðý nýn his si ni ver se de ba na, ký þýn e sas sa hi bi O cak a yý na yi - ne de gü zel bak mak is ti yo rum ben. Öy le ya, ya þa dýk - la rý mýz, kar þý laþ týk la rý mýz; on la rý al gý la yýþ bi çim le ri - mi ze gö re renk de ðiþ ti ri yor sa þa yet, pe kâ lâ O cak ka - ra ký þýn de ðil, nâ rin ve þef faf bir ba ha rýn ha ber ci si o - la rak gö rü ne bi lir ba na. De ðil mi ki Bâ kî, Os man - lý nýn deb de be si ni ya þa yan bi ri o la rak, son ba ha rýn a - ya zýn da sa ra ran yap rak la rý Os man lý ya her yan dan ge len ga ni met al tý na ben ze tir ken, Fu zu lî ö mür den gi den bir ay rý lýk o la rak gör müþ; o hâl de al gý la ma bi - çi mi dir in sa ný ü zen ya da se vin di ren. l gý la ma bi çi min de þe kil ze min i liþ ki si ni de u nut - ma ya lým. Söz ge li mi O cak a yý nýn a ya zý si zi ü þü tür ken, kar þý laþ tý ðý nýz, göz le di ði niz bir kar de len çi çe ði pe kâ lâ i çi ni zi ý sý ta bi lir. Kar de len çi çe ði in sa na ne ler his set tir - mez ki Or ta lýk ta kol ge zen so ðuk lar yü re ði ni zin boþ lu ðun da ya ka la dý ðý sý cak lýk la bir kar de le ne dö - nü þe bi lir. Ve o kar de len to mur cuk la na rak, bel ki de ký þýn ar dýn dan ge le cek ba ha ra ha zýr lýk a ma cýy la ka rýn al týn da ol gun laþ ma sý i çin bek let ti ði niz ha yal - le ri ni zin ger çek leþ miþ hâ li þek lin de gö zü kür. Kim bi lir, bel ki de o kar de len, uð run da baþ koy du ðu nuz ha ya li ni zin tat lý bir baþ lan gý cý dýr. On dan son ra, gel sin ha ya ta dâ ir med hi ye ler s lýn da gö rü nüþ te u mut suz luk ve zor lu ðun sim ge - si O cak a yýy la bir lik te u mu dun sim ge si kar de le ne bu ka dar de ðin me min se be bi; za man zem be re ði so ðuk ha va la ra yel ken a çar ken, top lum sal ha yat ta da so ðuk ha va la ra bi linç li ya hut bi linç siz bir yel ken a çý þýn var lý - ðý nýn bi lin me si ge rek ti ði ni an lat mak tan i ba ret tir. Çün kü ge çen ler de o lum suz dav ra nýþ lar ü ze ri ne ko - nuþ mak ye ri ne, o lum lu dav ra nýþ lar ü ze ri ne ko nuþ - mak is te di ði mi söy le di ðim öð ren ci le ri me, Ki þi li ði niz - de be ðen di ði niz, gü zel gör dü ðü nüz, yap mak la ö vün - dü ðü nüz dav ra ný þý nýz ne dir? so ru su nu yö nel tin ce, na dir ce vap lar a la bil dim. Is rar la, Hiç mi o lum lu bul - du ðu nuz dav ra ný þý nýz yok? de me me rað men, ço ðu baþ la rýn yer ler de ol ma sý, as lýn da sü rek li o lum suz dü - þün me ye ve hep o lum suz de ðer len dir me ye ma ruz ka lan top lu mun bi rer pa no ra ma sý gi biy di. Sor mak lâ zým: Ne den o lum lu söz ve dav ra nýþ lar or ta ya ko nup ge nel de ðer len dir me ya pýl dýk tan son - ra, o lum lu dav ra nýþ la rýn yay gýn laþ tý rýl ma sý dü þü nül - mü yor da doð ru dan o lum suz dav ra nýþ lar de ðer len - dir me ye a lý nýp or ta dan kal dý rýl ma ya ça lý þý lý yor? Oy - sa, o lum suz dav ra nýþ lar dan bah set mek, kýþ ay la rýn - da ö zel lik le dað la rýn e tek le rin de ye ti þen ren gâ renk bit ki le ri ör ten ko yu sis ta ba ka sý na ben zer. O lum lu dav ra nýþ lar dan bah set mek i se, o ko yu du ma ný da ðý - tan ok þa yý cý bir gü neþ ve o gü neþ ten son ra uf ka doð ru or ta ya çý kan gök ku þa ðý dýr. Her ne ka dar ço - ðu za man ya þa dýk la rý mýz bi zi o lum suz lu ða dü þür se de kar de len mi sa li gü zel lik le rin en so ðuk þart lar da bi le i çi miz ve dý þý mý zý ý sý ta ca ðý ný u nut ma ya lým. Be di üz za man ýn, Gü zel gö ren, gü zel dü þü nür; gü - zel dü þü nen ha ya týn dan lez zet a lýr sö zü ne tek rar tak - rar ku lak ver mek la zým. Bu gün, Müs lü man kim dir? so ru su na a þa ðý yu - ka rý ay ný ce va bý ve ri riz: Kur ân ve s lâm Pey - gam be ri Hz. Mu ham med e (asm) i na nan, bu di nin ge rek le ri o lan i ba det le ri ye ri ne ge ti ren, hak tan ay rýl ma yan kim se dir. Te o ri de söy le ne ge len bu cüm le ha ya týn i çin de de ði - þik al gý ve mânâ lar da kar þý lýk bu lur. Öy le ki, böl ge böl - ge, ül ke ül ke ya þa nan fark lý lýk lar i nan cýn ma hi ye ti ko - nu sun da þüp he le re dü þü rür za man za man in sa ný. Mi sal: Te set tür ko nu sun da Tür ki ye de ya þa nan s - lâm i le f ga nis tan da ya þa nan bir de ðil. Her i ki si de Müs lü man nü fu sun yo ðun o la rak ya þa dý ðý bir ül ke i ken, pra tik te uy gu la nan Müs lü man lýk bam baþ ka. Bi ri si la ik söy lem ler pe þin de i de o lo jik kay gý lar gü - der, ka mu da ba þör tü lü ka dýn la rýn var lý ðý na im kân ta ný maz ken; di ðe ri, ka dý ný zo run lu bir te set tür em - riy le bur ka nýn ka pa lý dün ya sý na hap se der. Hat ta bir dö nem 1996 da Ta li ban, yö ne ti mi Mü ca hit - ler den ceb ren al dý ðýn da - ka dýn la rýn öz gür lük le ri ta - ma men ký sýt la nýr, hem de s lâm kis ve si al týn da. Ev - le rin den mah rem siz dý þa rý çýk ma la rý, ça lýþ ma ha ya - tý ný sür dür me le ri ya sak la nýr. Kýz o kul la rý ka pa tý lýr. Mü cev her tak ma la rý, çe ki ci, gös te riþ li ký ya fet ler giy - me le ri ya sak lar lis te sin de ye ri ni a lýr. Þim di ler de bu ya sak la ma la rýn bi raz da ha ha fif le di ði ni med ya dan öð re ni yo ruz. Bir de ki tap lar dan Kha led Hos se ý ný in U çurt ma v cý sý i le Bin Muh - te þem Gü neþ i sim li e ser le ri ni duy ma ya ný nýz az dýr. Her i ki ro man f ga nis tan ýn son dö nem ta ri hi ni göz - ler ö nü ne ser me si a çý sýn dan ö nem li. Ken di si de f - gan lý o lan ya zar, hak kýn da pek az bil gi sa hi bi ol du ðu - muz f ga nis tan a da ir an lat týk la rýy la yü re ði mi zi dað lý - yor. da let ve öz gür lük kav ram la rý ný yan lýþ yer de kul la nan bir mil le tin s lâmî de ðer ler den na sýl u zak laþ - tý ðý ný; Kur ân, ha dis ve sün net öð re ti le ri nin ge li þi gü zel ve key fin ce yo rum la na rak s lâ mi ye tin ya þa nýl ma sý zor bir din ha li ne ge ti ril di ði ni öð re ni yo ruz an lat týk la - rýn dan E ðer s lâm ý Ku r'ân dan de ðil de Müs lü man lar dan öð ren sey dim, e ðer Kur ân dan ön ce Müs lü man la rý ta - ný say dým as la Müs lü man ol maz dým. Bu söz, bir za man lar Cat Ste vens a dý ný ta þý yan Yu - suf s lâm a a it. Ve bu tes pit ma a le sef Müs lü man lý ðýn hak ký ný ve re me di ði mi zin, Pey gam ber in (asm) yo lun - dan gi de me di ði mi zin, sa ha be mes le ði ni be nim se ye - me di ði mi zin gös ter ge si. s tis na lar var dýr el bet. n cak ge nel tab lo bu nu gös - te ri yor. Hay di, çu val dý zý bi raz da ken di mi ze ba tý ra lým. Ba - þör tü lü, a ma boy nu a çýk ha ný me fen di ler, na mah - rem le ri i le to ka la þan er kek ler/ka dýn lar, cid dî bir i liþ ki sür dür dük le ri id di a sýy la flört le ri ni mu bah gö ren mu - ha fa za kâr genç ler, gö zü nü ha ram dan sa kýn ma yan bir de ðil, i ki de ðil üç beþ ba ký þýn mü da vim le ri ne fis ler, el - ham dü lil lah Müs lü man ým laf zý nýn ar ka sý na sý ðý nan bî ça re ler, bî ga ne ler Sa hi, bi zim ki si han gi Müs lü man lýk? Biz, Müs lü man ý e lin den ve di lin den e min o lu - nan 1 di ye bi lir dik. Çün kü öy le bu yur muþ tu Pey - gam be ri miz (asm). Tah ki kî i ma nýn a bi de vî ör ne ði - dir der se vi nir dik. Zi ra ha ki ki i ma ný el de e den kâ i - na ta mey dan o ku ya cak güç te o lur, ne pa ra nýn, ne in san ü rü nü izm le rin zih ni ne, yü re ði ne hük met - me si ne i zin ve rir di. 2 Ve Kur ân ýn em riy le on lar þu nun i çin ya rý þýr dý: Ey i man e den ler! l lah tan, O na ya ra þýr þe kil de kor kun ve an cak Müs lü man lar o la rak can ve rin. 3 Dip not lar: 1. Bu hâ rî, man: 4; Müs lim, man: 64, 65, Söz, Be di üz za man Sa id Nur sî 3. l-m ran sü re si, 102. Hangi Müslümanlýk? STNBUL Þe hir Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. r vin Ce mil Schick, ya zý kav ra mýy la s lâm di nî nin i çi çe ol du ðu nu, s lâm kül tü - rün de ya zý nýn ku ru cu te mel le ri nin Kur ân-ý Ke rim ve sün net ol du ðu nu söy le di. Bi lim Yo lu E ði tim, Kül tür ve Sos yal raþ týr ma lar Mer ke zi (BL SM) ta ra fýn dan dü zen le nen Kül tür Ku þa ðý Kon fe rans lar Di zi si nde bu haf ta Geç miþ ten Ge le ce ðe Hat Sa na tý ko nu - su e le a lýn dý. l Ge nel Mec li si top lan tý sa lo - nun da ki kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak s tan - bul Þe hir Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. r vin Ce mil Schick ka týl dý. Ce mil Schick, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, hat sa na tý na baþ - la ma öy kü sü nü an lat tý. Ta sav vuf i le il gi le nir - ken, Os man lý ca öð ren me ye baþ la dý ðý ný be lir - ten Schick, Bir ke re rap harf le ri ni öð re nin - ce de et ki le rin den bir da ha kur tu la ma dým. Ko lek si yo num da ki ilk hat e se ri ni 1975 ya zýn - da Üs kü dar bit pa za rýn dan al dým. Ma lûm, o za man lar hat sa na tý mo da de ðil di, her mü za - ye de de, her an ti ka cý da bu lun maz dý. ma bu na mu ka bil nis pe ten u cuz du ta bi, þim di ki gi bi de ðil. de di. s lâm kül tü rün de ya zý nýn ve yaz ma nýn ku ru cu te mel le ri nin, Kur ân-ý Ke - rim ve sün net ol du ðu nu di le ge ti ren Schick, þöy le de di: s lâm kül tü rün de ya zý nýn ve yaz ma nýn ku ru cu te mel le ri, Kur ân-ý Ke - rim ve Sün net tir. Ya ni bu ka dar do lay sýz bir i liþ ki var dýr s lâm ve ya zý a ra sýn da. Bir ha di se gö re l lah, ilk ön ce ka le mi ya rat - mýþ týr. Dü þü nün, ne ka dar an lam lý ve ne ka dar güç lü bir fi kir. l lah, ilk ön ce ka le mi ya rat mýþ ve o na yaz ma sý ný em ret miþ tir. Ka lem de ne ya za yým? di ye sor du ðun da gel miþ geç miþ ge le cek her þe yi yaz di ye em ret miþ. Lev hi Mah fuz un bu ol du ðu na i na nan lar var dýr. Ya ni her þey, en ba þýn dan i yi sak lan mýþ o lan bir lev ha da ya zý lý dýr. Kur ân da l lah, ka lem ü ze ri ne ka sem e - der. Hz. Mu ham med in (a.s.m.), pey gam - ber li ði nin en ö nem li de li li, ki ta bý dýr, ya ni ya zý lý bir me tin o lan Kur ân-ý Ke rim. Bir - çok ha dis, l lah ýn me lek le re ya zý yaz dýr dý - ðýn dan söz e der, ör ne ðin Mi raç es na sýn da Hz. Mu ham med in (a.s.m.) ka lem le rin cý - zýr tý sý ný duy ma sý, l lah ýn buy ruk la rý ný ya - zý ya ge çi ren me lek le rin ka mýþ ka lem le ri nin se si o la rak yo rum lan mýþ týr. Kur ân ýn doð - ru dan doð ru ya l lah ýn ke lâmý ol du ðu na i - na nýl dý ðýn dan, in san la ra bu ke lâ mý ku sur - suz ve yü ce li ði ne lâ yýk bir þe kil de mu ha fa - za et mek gö re vi düþ mek te dir, do la yý sýy la hüsn-i hat ve di ðer ki tap sa nat la rý or ta ya çýk - mýþ týr. Ký sa ca sý ya zý kav ra mýy la s lâm di nî iç i çe dir. Ben ce s lâm ý ya zý ol ma dan dü þün - mek müm kün de ðil dir. Ma lat ya / ci han Yazý, slâm ile içiçedir Prof. Dr. r vin Ce mil Schick, ya zý kav ra mýy la s lâm di nî iç i çe dir. Ben ce s lâmý ya zý ol ma dan dü þün mek müm kün de ðil dir. di ye ko nuþ tu. FO TOÐ RF: CHN Koca Sinan oyunu tanýtýldý MMR Sinan ýn hayatýnýn bir bölümünü, Süleymaniye Camisi nin yapým sürecini, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan ve Mimar Sinan ýn kiþiliklerini de anlatan Koca Sinan adlý tiyatro oyununun stanbul galasý 27 Ocak ta, nkara galasý da Þubat ayýnda yapýlacak. stanbul Boðaziçi Sanat ve Kültür Platformu ile SNPÞ GYO nun iþbirliðiyle hayata geçirilen Koca Sinan adlý tiyatro oyununun tanýtýmý Süleymaniye deki Darüzziyafe Restoran da gerçekleþtirildi. Oyunun genel sanat yönetmeni rda ydoðan, burada yaptýðý açýklamada, güçlü ve geliþmiþ toplumlarda sanatýn, ülkelerin uygarlýk düzeylerinin en önemli kriteri olduðunu vurguladý. stanbul / aa E de bi yat di zi si ne beþ ye ni ki tap PROFL Ya yýn la rý nýn b ra him Te ne ke ci yö ne ti min de ki E de bi yat Di zi si, beþ ye ni ki tap la 2012 ye mer ha ba der ken, beþ ya zar bir den ya yý ne vin de o kur la rýy la bu luþ tu. i ir a dý na u zun sü ren bir ses siz lik son ra sý Öm rü mün Ký sa Gü nü ad lý ki ta býy la þi ir se ver le ri se - lam la yan Hü se yin kýn, Se ni Ne h ti yar lat tý? ad lý öy kü ki ta býy la b dul lah Har man - cý, E leþ ti ri ya zý la rýn dan o lu þan Kral Yo lu ad lý ki ta býy la li Gör kem U ser, Dar Za - man ad lý ki ta býy la E mel Öz kan ve Ke sik Dil a dýy la þi ir le ri ni ki tap laþ tý ran ilk e se riy le b ra him Gök bu run, Pro fil ya yýn la rý mer ke zin de o kur la rý i le bu luþ tu ve e ser le riy le il gi li so ru la rý ce vap la ya rak, ki tap la rý na im za at tý lar. Kültür Sanat Servisi Âþýklýk geleneði Bursa da yaþatýlýyor NDOLU Y özgü aþýklýk geleneði, Bursa da Barýþ Manço Kültür Merkezi nde haftada 3 gün icra edilerek yaþatýlýyor. Yýldýrým Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Barýþ Manço Kültür Merkezi, aþýklarý aðýrlýyor. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiði programlar, aþýklarýn ilginç atýþmalarýna sahne oluyor. Yýldýrým Belediye Baþkaný Özgen Keskin, Uluslararasý Türkiye þýklar ve Þairler Bayramý na ev sahipliði yaptýklarýný, pazartesi, çarþamba ve cuma günleri düzenlenen etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Keskin, aþýklýk geleneðinin yaþatýlmasýnýn çok önemli olduðunu vurguladý. Bursa / cihan Âkif in ruhundan habersiz kuru dallar gibi savruluyoruz HLÂT Selçuklu Kültür Merkezi nde, Mehmet kif Ersoy u anmak amacýyla, Bitlis Eren Üniversitesi tarafýndan Hayatý Eserinden Büyük Sanatçý Mehmet kif konulu konferans ve Safahat-Mehmet kif Dönüyor. Ya Siz Neredesiniz? adlý tiyatro, öðrencilerin yoðun katýlýmýyla düzenlendi. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doðru, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Dünyada stiklâl Marþý yazan þairler içinde; hem milletin var olma mücadelesine katýlmýþ bir kahraman, hem milletin dilini bu kadar iyi kullanan bir yazar, hem toplumun deðerlerini kendi þahsýnda bütünlemiþ bir ahlâk adamý, hem de istiklal marþýný yazmadan önce de ülkesinin büyük bir þairi olarak tanýnan baþka biri yoktur dedi. Konferansta, Mehmet kif Ersoy hakkýnda bilgi veren Dr. Lütfü Þehsuvaroðlu da Biz kif in ismi ile meclisleri doldurduk, kif in hatýrasýyla rant peþine düþtük, kif in ismi ile bu toplumda itibar sahibi olduk fakat kif in þiirlerinden habersiz, kif in ruhundan, kif in felsefesinden habersiz kuru dallar gibi savrulup duruyoruz. diye konuþtu. Program, tiyatro sanatçýsý hmet Yenilmez in sahnelediði Safahat-Mehmet kif Dönüyor. Ya Siz Neredesiniz? adlý tek kiþilik tiyatro gösterisi ile devam etti. Gösteriden sonra Yenilmez, önümüzdeki yýl için Türk Dünyasý Üniversitelerarasý Tiyatro Festivali nin, köprünün beþiði hlât ta baþlatýlmasýnýn ve buradan da ilham alarak gelenekselleþtirilmesinin daha uygun olacaðýný söyledi. Bitlis / cihan Âþýklýk geleneði Bursa Barýþ Manço Kültür Merkezi nde haftada 3 gün icra ediliyor. FO TOÐ RF: CHN

5 Y 11 OCK 2012 ÇRÞMB MKLE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Si ya set le meþ gul o lan, ta raf tar ol du ðu si - ya sî te þek kül de ki gü nah kâr, ha ta lý in - san la rý hoþ gö rüp; mu ha lif par ti de ki i yi, sa lih ve doð ru in san la rý le ke le ye bi lir. 1 Hat ta, za lim dýþ si ya set le rin uy gu la ma la rý ný, zu lüm - le ri ni bi le, ye ri ge lir, hoþ gö rür. - Kur ân ýn el mas gi bi ha ki kat la rý ný, si ya set pro - pa gan da sýy la cam par ça la rý kýy me ti ne in di rir. 2 - l lah i çin sev me nin ve l lah i çin buðz et - Þef ka tin a te þi þk tan üs tün bir duy gu. Þef kat. Tek ke li me. ma bir çok þe yi i çi ne a lan bir de ðe ri - miz. Þef kat bir bi ri kim is ter. Bu nun en gü zel ör ne ði ni Pey gam be ri - miz (asm) ver miþ tir. Bir sa vaþ son ra sý e sir ler i çin de bir ka - dý nýn te lâþ ve he ye can i çin de yav ru su nu a ra dý ðý an la þý lýr. Bul du ðu her ço cu ða þef kat i le sa rýl dý - ðý ný ve göz ya þý dök tü ðü nü gö ren Pey - gam be ri miz (asm) þöy le bu yu rur: þ te bu an ne nin þef ka ti Ce nab-ý Hakk ýn þef ka ti nin sa de ce kü çük bir pý - rýl tý sý dýr. der. Mer ha met sa hi bi Rab bi miz. Yok sa hâ li miz ne o lur du? Bü tün can lý la ra ve ri len rý zýk lar bu þef - ka tin bir te za hü rü dür. Doð du ðu an da üm me tî, üm me tî di - yen o (asm) i di. Mah þer de deh þet i çin sa de ce ken di le - ri ni dü þü ne cek bü tün in san lý ða rað men Üm me tî, üm me tî, üm me ti mi de al ma - dan Cen ne te gir mem di ye cek o lan yi ne o dur (asm). O þef kat ten ör nek al dý in san lýk Mü sa ma ha yý, mu hab be ti, kâ i na týn bir se beb-i vü cu du ka bul ey le di. Kalb-i in sa ni den þef kat ve mer ha met çýk sa, o in sa ný ga yet a di bir ca na var hük mü ne ge ti rir. sö zü nü söy let ti Be di - üz za man a. Ben ken di e lem le ri me sab ret tim, fa - kat â lem-i s lâm a in di ri len dar be le rin en ön ce kal bi me in di ril di ði ni his se di yo - rum de miþ ti ay ný za man da. Ve mes le ði nin a na mad de le rin den bi - ri ni þef kat o la rak va sýf lan dýr dý. lev ler i çin de ya nan ev la dý ný kur tar - mak i çin koþ tu. Þef kat a te þi on dan son ra bü tün si ne - le ri sar mýþ tý. Hz. Pey gam ber (asm), Kom þu su aç - ken tok ya tan biz den de ðil dir bu yur - muþ tu. Bu sa de ce ka rýn tok lu ðu i le sý nýr lý de - ðil di. Ma ne vî aç lý ðýn pen çe sin de ki le ri de kur tar ma ya ça lýþ tý lar. On ca kah ra ve en gel le re rað men... Þef kat bu a çý dan ö nem li dir. Bo ðul ma ða ça lý þý lan la rýn el le ri ni tut - tu lar. Her in sa nýn bu mânâ da bir ha yat hi - kâ ye si var dýr. Týp ký sa ha bi ler gi bi Ya Rab! Ce hen nem de vü cu du mu öy - le bü yüt ki, ehl-i i ma na o ra da yer kal - ma sýn. di yen þef kat ve mer ha me tin zir - ve sin de ki Haz re ti E bû be kir E fen di miz gi bi. Bu yol da o nun i çin koþ tuk ve ko þu yo - ruz. E vet, mü min, kar de þi ni se ver ve sev - me li. Fa kat fe na lý ðý i çin yal nýz a cýr. Ta - hak küm le de ðil, bel ki lü tuf la ýs lâ hý na ça lý þýr. de miþ ti u lu sul tan. Her bir þa kir di ni bir Sa id o la rak va sýf - lan dýr dý. Çok að la dý, çok sýz la dý. ç tý se ma ya el le ri ni, bu mil le tin se lâ - met ve re fa hý i çin ne yi var sa fe da et ti. þ te þef ka tin a te þi böy le yak mýþ tý si ne - le ri. O za man an la dýk þef ka tin aþk tan üs - tün ol du ðu nu. Günümüz siyasetinin bazý menfîlikleri (2) me nin ye ri ni, 3 si ya set i çin sev mek, si ya set i - çin buðz et mek a lýr. Me lek gi bi bir ha ki kat kar de þi ne düþ man lýk ve el han nâs gi bi bir si - ya set ar ka da þý na mu hab bet ve ta raf tar lýk la zul mü ne rý za gös te rip ci na ye ti ne mâ nen or - tak o lur. 4 - Si ya set te de â dil ol mak mü mi nin þi â rý ol - ma lý. Bi ri si nin ha ta sýy la baþ ka la rý ný suç la ma - mak, Hiç bir gü nah kâr baþ ka sý nýn gü na hý ný yük len mez 5 Kur ân a dâ le ti nin bir þar tý dýr. k si hal de, yi ne, Kur ân ýn Ger çek ten in san çok zâ lim, çok câ hil dir 6 teh did-i lâ hî si ne he def o lu nur. - Bu za man da ki si ya set, kalb le ri if sat e dip a sa bî ruh la rý a zap i çin de bý ra kýr; se lâ met-i kalb ve is ti ra hat-ý ruh is te yen a da mýn si ya se ti bý rak ma sý ge re kir. 7 - Bu gün kü si ya set çi, ya lan pro pa gan da ya da la bi lir. Oy sa, pro pa gan da da ger çek le rin ol - du ðu gi bi an la týl ma sý, söz ka la ba lý ðý na gi dil - me me si, 8 his si ya týn de ðil, fik rin e sas a lýn ma - sý, 9 ya lan cý lý ðýn de ðil, doð ru lu ðun ter cih e dil - me si 10 ge re kir. Bu, mü min ce dav ra ný þýn bir ge re ði dir. - Si ya set çi, ek se ri ya tam müt ta kî, tam din - dar o la maz. Tam ve ha ki ki din dar müt ta kî o - lan lar da, si ya set çi ol maz lar. 11 Na sýl o lu na cak ki, za lim pro pa gan da, bu gün kü si ya se tin bi - rin ci mal ze me si dir ve ya lan cý lý ðýn ta ken di si - dir. Tam müt ta kî na sýl ya lan söy le ye cek tir; al kol, fa iz gi bi s lâ mýn ke sin lik le ya sak la dý ðý þey le ri na sýl mü da fa a e de cek ve ya yay gýn laþ - ma sý i çin na sýl ça lý þa cak ve ya im za a ta cak týr? - Gü nü müz si ya se ti nin fel se fe si, mad dî ve nef sî çý kar lar dýr. Bu nun i çin her þe yi mü bah gö rür. Hal bu ki dün ye vî, nef sî, in dî, his sî öl - çü ler ya nýl tý cý dýr. Dün ye vî ma kam lar ve rüt - be ler de ka bir ka pý sý na ka dar dýr. Dip not lar: 1- Be di üz za man, E mir dað Lâ hi ka sý, 67.; 2- Be di - üz za man, Hut be-i Þâ mi ye, s. 52.; 3- Be di üz za - man, Mek tû bat, s. 53.; 4- Bu ha rî, Î mân: 1.; 5- En âm, 164; s râ, 15; Fâ týr, 18; Zü mer, 7.; 6- h zâb Su re si: 72.; 7-Sik ke-i Tes dik-i Gay bî, s. 185.; 8- Be - di üz za man, Sü nû hat, s. 18.; 9- Mu hâ ke mât, s. 77.; 10- Söz ler, s ; 11- Be di üz za man, E mir dað Lâ hi ka sý-i, s yýllýk hadisât ve icraatýn dökümü (4) Ký rým Ku le li Vak a sý Yakýn Tarih Yazýlarý 14 Ey lül 1859 ta ri hin de, Se ras ker lik (Ge nel Kur may) ma ka mý na bir ih bar da bu lu nu lur. Bu ih ba ra gö re, Sul tan b dül me cid'i de vir mek mak sa dýy la giz li bir ce mi yet teþ kil e dil miþ. d di a e dil di ði ü ze re, a ra la rýn da yük sek rüt be li su bay la rýn, ba zý a lim le rin ve hat - ta genç le rin bu lun du ðu bu ce mi ye tin ü ye sa yý sý el li den faz la dýr. h bar da bu lu nan ki þi, ay ný za man da bu giz li ce mi ye tin ü ye si o la rak bi li ni yor. Bir ba ký ma, ken di si ni ve ar ka daþ la rý - ný ih bar et miþ tir. Se ras ker lik ma ka mý, ge len ih ba rý a nýn da de - ðer len di rir ve du ru mu ay ný gün hü kü me te in ti - kal et ti rir. Hü kü met der hal ha re - ke te ge çer ve ce mi yet ü - ye si ol du ðu id di a e di len kýrk tan faz la ki þi yi tu - tuk la ta rak Ku le li Kýþ la sý - na sevk e der. Bo ðaz ký yý sýn da yer a lan bu kýþ la, gü nü müz de Ku - le li s ke rî Li se si o la rak hiz met ve ri yor. Tu tuk la nan lar, ka yýk la Ku le li'ye gö tü - rü lür ken, r na vut Ca fer Pa þa is min de ki bir zan lý nýn, ken di ni a ni den de ni ze a ta - rak in ti har et ti ði söy le nir. Ba zý kay nak la ra gö re 41 ki þi nin mu ha - ke me e dil di ði "dar be ye te þeb büs dâ vâ sý" i çin, bü yük bir he yet teþ kil e di lir. "Di vân ý Mah sus" is miy le teþ kil e di - len ve Sad râ zam'ýn baþ kan lý ðýn da top la - nan bu bü yük mec lis te, Þey hü lis lâm, Se - ras ker, s ke rî Þû râ re is le ri, Tan zi mat ve h kâm ý d li ye ü ye le ri yer a lýr. Ya pý lan mu ha ke me ne ti ce sin de, e le - ba þý o la rak tes bit e di len dört ki þi nin i - da mý na, di ðer le ri nin i se de re ce le ri ne gö re çe þit li ce za la ra çarp tý rýl ma sý na ka - rar ve ri lir. Ne var ki, i dam ce za la rý nýn in faz e dil - me si ni uy gun bul ma ya n Sul tan b dül - me cid, bu ra da i ni si ya tif kul la na rak i - dam lýk þa hýs la ra "mü eb bet kü rek ce za sý" ve ril me si ni te min e der. Kü rek ce za sý: þ le di ði suç yü zün den, do nan ma da ki ge mi ler de uy gu la nan kü - rek çek me ce za sý dýr. * * * Bu ta ri hî ha di se nin is mi Ku le li Vak'a sý ol mak la be ra ber, ne Ku le li'de, ne de bir baþ ka yer de her han gi bir vu ku at ol muþ de ðil dir. Vu ku at ol ma, ya ni dar be ye te þeb büs ih ti ma li ne bi na en, giz li ör güt ü ye si ol - du ðu id di a e di len þa hýs lar, sýrf Ku le li'de yar gý lan dý ðý i çin, ha di se bu i sim le ka yýt - la ra geç miþ. d di a la ra gö re, Sul tan b dül me cid'i de - vir mek is te yen bu giz li ör güt, ye ri ne o nun kar de þi b dü la ziz'i ge çir mek is te miþ. Dar be ni ye ti nin ge rek çe si hak kýn da i - se, tah min ler þu i ki nok ta ü ze rin de top - la ný yor: 1) Tan zi mat ve Is lâ hat ha re ke ti nin yol aç tý ðý da hi lî ra hat sýz lýk lar. 2) Sa ray eh li nin ve pa di þah ya kýn la rý - nýn ha yat tarz la rýn da gö rü nen lüks, deb - de be, þa ta fat, is ra fat gi bi hal le rin se be - bi yet ver di ði mem nu ni yet siz lik ler. Ha yýr ve hiz met e ser le ri 25 Ha zi ran 1861'de, he nüz genç de ni - le cek bir yaþ ta, 39 ya þýn da ve fat e den Sul tan b dül me cid, o da ba ba sý ve di ðer Os man lý pa di þah la rý gi bi ge ri de bir çok ha yýr ve hiz met e se ri bý rak tý. Bun la rýn bir kýs mý ný, sý ra sýy la ve baþ - lýk lar ha lin de þöy le ce sý ra la ya bi li riz: * 1841: Mec lis i Ma a rif i U mu mi ye, ya ni Mil lî E ði tim Mec li si nin ku ru lu þu. * 22 O cak 1842: s ke rî Bay tar Mek te - bi nin a çý lý þý. gâh Efendi'nin yönetiminde çýkan Tercüman ý hval gazetesinin bir nüshasý. * Ey lül 1845: da di le rin te si si. Ya ni, li - se mek te bi nin ku ru lu þu. * 17 Mart 1847: Ma a rif i U mu mi ye Ne za re ti nin te si si. Ya ni, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn ku ru lu þu. * 18 Tem muz 1851: En cü men i Da - niþ'in a çý lý þý. Fran sýz lim ler ka de mi si ör nek a lý na rak teþ kil e di len bu a ka de - mik he yet, bil has sa kay nak e ser le rin te - lif (Ta rih i Cev det gi bi) ve ter cü me si (bn Hal dun'un Mu kad di me si gi bi) hu - su sun da tak di re þâ yân hiz met ler de bu - lun du. * 9 Ey lül 1855: Os man lý'da ilk tel graf hat tý ku ru la rak hiz me te gir di. * 1 ðus tos 1840: Ce ri de i Ha va dis i - sim li ya rý res mî ga ze te s tan bul da ya - yým lan ma ya baþ la dý. Dev le tin teþ vik yar dý mýy la Wil li am Churc hill a dýn da bir n gi liz ta ra fýn dan neþ re di len bu ga ze te, ön ce haf ta lýk, 1865'ten son ra i se "Ruz - nâ me i Ce ri de i Ha va - dis" is miy le gün lük o la - rak ya yýn ha ya tý na de - vam et ti. TRHN ÇNDEN ltur han Cel kan 21 E kim 1860: lk ö zel Türk çe (Os man lý ca) ga - ze te o lan Ter cü man ý h va l ya yýn ha ya tý na baþ la dý. Þi na sî ve gâh E fen di ta ra fýn dan çý ka rý - lan bu ga ze te nin ya zý kad ro sun da ay rý ca Zi ya Pa þa, Re fik Bey ve h - med Ve fik Pa þa gi bi þöh - ret li im za lar yer al mýþ týr. Ca mi ler, sa ray lar, v.d. * 1854: Ya pý mý na bir yýl ön ce baþ la nan s tan - bul Or ta köy (Bü yük Me - ci di ye) Ca mi i nin in þa sý ta mam lan dý. * 23 Mart 1855: Dol ma bah çe Ca mii i - ba de te a çýl dý. * 1855: Ih la mur Kas rý nýn ya pý mý ta - mam lan dý. * 1856: Dol ma bah çe Sa ra yý a çýl dý. * 1857: Kü çük su (Gök su) Kas rý nýn in - þa sý ta mam la na rak hiz me te a çýl dý. * 1861: Sü veyþ Ka na lý i çin ilk ka zý ça - lýþ ma sý na baþ lan dý. Bu mu az zam ka nal, 8 yýl sü ren hum ma lý bir ça lýþ ma ne ti ce - sin de 16 Ka sým 1869'da ta mam la na rak hiz me te a çýl dý. (0 505) Ki bir ne za man sa lih a mel o lur? Or han Bey: Kib re kar þý ki bir sa - da ka dýr. der ler. Bu söz doð ru mu - dur? Doð ru i se a çýk lar mý sý nýz? Mü min ki bir len mez. Fa kat iz ze ti ni ye re de dü þür mez. Mü min ge rek ti ði yer de te va zu sa hi bi, ge rek ti ði yer de iz zet sa hi bi dir. Kur ân, Mu ham med l lah ýn Re sû lü - dür. Be ra be rin de o lan lar kâ fir le re kar þý çe tin ve iz zet li, bir bir le ri a ra sýn da mer - ha met li dir ler. 1 bu yu ru yor. Yi ne Kur ân da l lah ýn öv dü ðü mü min ler top lu lu ðu, mü min le re kar þý al çak gö nül lü, kâ fir le re kar þý o nur lu ve þid det li dir ler. 2 Bu â yet ler den an lý yo ruz ki, mü min, kâ fi re kar þý þid de ti ni, iz ze ti ni, o nu ru nu ve va ka rý ný ko ru sa da; mü mi ne kar þý düþ man lýk gör sün gör me sin, þef kat, mer - ha met, te va zû ve al çak gö nül lü lük me le ði ke sil me li dir. Mü min mü min den ki bir gör se de, ki - bir le kar þý lýk ver mez. O nun ki bir gös ter mek le ha ta et ti ði ni bi lir, o na bu ha ta dan ve var ta dan kur tul - ma sý i çin du a e der. ma as la o na ki bir le kar þý lýk ver mez. Çün kü mü mi nin mü mi ne kar þý ki bir gös ter me si ha ram dýr. Mü mi nin, muh te lif hal le re gö re mak - bul dav ra nýþ la rý ný þöy le sý ra la ya bi li riz: 1) Kâ fir den þid det ve düþ man lýk gör - dü ðün de, ay ný þid det ve ay ný sert lik le ce - vap ve rir. Kâ fi rin kib ri ne kar þý, mil le ti ve di nî a dý na ki bir li o lur. 2) Kâ fir den düþ man lýk gör me di ðin de, iz ze ti ni ve hey be ti ni ko ru mak la be ra ber, kâ fi rin hak ve hu ku ku na say gý yý e sir ge - mez, o na i yi lik e der. 3) Mü min den i yi lik gör dü ðün de o na i - yi lik e der, mü te va zi o lur. 4) Mü min den kö tü lük gör dü ðün de, o - na yi ne dost luk gös te rir, yi ne i yi lik e der, yi ne te vâ zû u nu ek sik et mez. Bu gün sos yal ha ya týn ne re sin de o lur - sak o la lým; öl çü müz, ö zet le me ye ça lýþ tý - ðý mýz bu e sas lar ol ma lý dýr. Be dî üz za man Haz ret le ri, mü mi nin, ke rim ol du ðun dan, ya ni ya ra tý lýþ i ti ba riy - le mü ker rem ol du ðun dan ne ka dar kö tü - lük ya par sa yap sýn ken di si ne ya pý lan i yi - lik ve ik ra mý çok i yi al gý la ya ca ðý ný ve düþ man lýk tan vaz ge çip dost luk yü zü nü gös te re ce ði ni kay de di yor. 3 De mek mü mi nin mü mi ne ay ný düþ - man lýk la, ay ný kö tü lük le, ay ný ka ba lýk la, ay ný ki bir le ce vap ver me si ne di ni miz de i - zin yok tur. Bi la kis düþ man lýk da gör se, kö tü lük de gör se, ka ba lýk da gör se, ki bir de gör se mü mi ne kar þý hep i yi yü rek li, hep i yi lik ve ik ram sa hi bi ol ma lý dýr. Ya ni mü min a da vet et mek is ter se kal - bin de ki a da vet dür tü le ri ne ve düþ man lýk duy gu la rý na a da vet et me li dir ve mü mi ne kar þý tam bir mu hab bet fe da i si ke sil me li dir. Be di üz za man bu hu su su þu ve ciz i fa - de siy le ö zet ler: Biz mu hab bet fe da i le ri - yiz. Hu su me te vak ti miz yok 4 Ö zet ler sek, Kib re kar þý ki bir sa da ka - dýr sö zü, mü mi nin mü min kar þý sýn da ki du ru þu nu de ðil, kâ fir kar þý sýn da ki du ru - þu nu ta ným lý yor ol mak kay dýy la doð ru an la þý la bi lir. Ya ni mü min kâ fi rin kib ri ne ki bir le, hey bet ve a za met le ce vap ve rir. Fa kat mü min den ki bir de gör se, ki bir - le kar þý lýk ve re mez. Mü min, mü mi ne kar þý te va zu dan ay - rýl maz. Sa da ka sý bu dur! De mek sa da ka o lan, sa lih a mel den o - lan, mü mi nin, her hâl ve þart ta mü mi ne kar þý te va zu u; kâ fi rin kib ri ne kar þý i se kib ri dir. DU Ey Rabb-i Zül ce lâl! Mü mi ne kar þý e li - me te va zu ka na dý ný ver, ki bir han çe ri ni ver me! Kâ fi rin kib ri ne kar þý e li me iz zet, a za met ve ki bir þa hi ka sý ver, zil let ve te - zel lül i ni þi ver me! Mü mi ne kar þý bi zi ha - lim, se lim ve ke rim kýl, le îm kýl ma! Â min! Dip not lar: 1- Fe tih Sû re si: Mâ i de Sû re si: Mek tu bat, s Hut be-i Þa mi ye, s. 73

6 Y 6 YURT HBER 11 OCK 2012 ÇRÞMB Sa ha be ler le (ra) soh bet et me ye ne der si niz? Evet, kim is te mez sa ha be ler le (ra dý yal - la hu an hüm ec mâ în) soh bet et me yi? O hal de bu yu run, Ye ni s ya nýn siz le - ri sa ha be ler le gö rüþ tü re cek, soh bet et ti re - cek Ha ya tü s-sa ha be e se ri ne... Sa ha be, sa ha be-i ki ram, s hab-ý Suf fa... Bun lar, Hz. Pey gam ber in (asm) gök te ki yýl dýz la rý dýr. Öy le de mi yor mu Re su lul lah (asm): s ha bým gök te ki yýl dýz lar gi bi dir. Han gi si ne tâ bi o lur sa nýz hi da ye te e rer si - niz. Sa ha be ol mak ko lay bir þey de ðil. Ce nâb-ý Hak, kâ i na tý Pey gam ber (asm) yü zü su yu hür me ti ne ya rat tý ðý ný bil di ri yor. þ te böy le kâ i na týn e fen di si bir za ta (asm) mu ha tab ol - mak, o nu sað lý ðýn da gör mek, o nun la soh bet et mek, son ra o na sa ha be ol mak... Ko lay bir þey mi? Her ke se na sib ol ma yan bu ul vî mer te be ye u la þan ve Hz. Pey gam ber in (asm) soh be tin de bu lun du ðun dan do la yý on la ra sa ha be is mi ve ri len bü yük zat la rýn mer te be si de bü yük o lu yor. Üs tad Be di üz - za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, bu ma ne vî mer te be le ri an la týr ken, sý ra la ma da Pey gam - ber ler den son ra ge len le rin sa ha be ler ol du - ðu nu söy lü yor. Dü þü nün bir ke re, çöl le rin be de vi si i ken, câ hil ve za lim bir top lu luk i ken, l lah Re sû - lü ne (asm) mu ha tap o lu yor, o nun bir lâh za da ol sa soh be tin de bu lu nu yor, on dan son ra dün ya nýn en bil gi li, en nur lu in sa ný o lu yor. Bu lun du ðu ye re, git ti ði ye re ý þýk sa çý yor, nur o lu yor. Ge ce ka ran lý ðýn da ki yýl dýz mi sâl o lu yor, yol la rý ný ay dýn la tý yor. Bel ki bir kaç da ki ka lýk gö rüþ me den son ra o nu hiç gör - mü yor a ma o pa ye yi, o un va ný a lý yor, sa ha - be o lu yor. Öy le ki, bel ki faz la ca bir in sa nýn i ma ný ný kur tar ma ya se beb ol ma sa bi le, sa - ha be ol ma sýn dan do la yý, en bü yük bir ve li da hi ken di si nin ma ka mý na ye ti þe mi yor. On la rýn her bi ri nin çok de ði þik, çok ib - ret lik ha yat la rý var. Ba zý la rý ný bi li yo ruz, du - yu yo ruz a ma tam kay na ðýn dan o ku yup ta - kip e de mi yo ruz bel ki. þ te, ga ye si va tan sat hý ný bir mek tep yap mak o lan ve in sa ný ve kâ i na tý o kut mak i çin gay ret e den Ye ni s ya nýn, 13 O cak ta baþ la ya cak Ha ya tü s- Sa ha be kam pan ya sý na siz le ri bek li yo ruz. Hem o ku yun, hem o ku tun. bo ne o lun, a - bo ne bu lun. za ha tý ga ze te miz de ya pý lan ve sa ha sýn da en bü yük bir e ser o lan ve Hin dis - tan, Pa kis tan s lâm a lim le rin den o lan. h med Ned vî i le Sa hib En sa rî ta ra fýn dan ya zý lan, Üs ta dýn ar ka da þý Eþ ref E dip ta ra fýn - dan da ya yý na ha zýr la nan bu kýy met li e se ri ka çýr ma ya lým. Ve sa ha be ler le soh bet e di - yor mu þuz gi bi, o ta dý, o haz zý a la rak o ku ya - lým bu de ðer li e se ri. VN V L L ÐN DEN BR ÇIK L M Ye ni s ya da, 9 O cak gü nü Dep rem ze de - le rin bir ek si ði oy du! baþ lýk lý bir ya zý yaz - mýþ týk. Ha týr lar sa nýz o ra da, o ku du ðu muz bir ha ber den öð ren di ði mi ze gö re Van da ki dep rem ça dýr la rýn da bir yýl ba þý eð len ce prog ra mý nýn ya pýl dý ðý ný öð ren di ði mi zi ve bu na ü zül dü ðü mü zü be yan i le, biz de ol ma - yan ve sev me di ði miz bu örf ve â det le rin, dep rem de za ten çok sý kýn tý lý du ru ma düþ - müþ dep rem ze de le rin der di ne bir ça re o la - ma ya ca ðý gi bi, fay da sý nýn da ol ma dý ðý ný ký - sa ca i fa de ye ça lýþ mýþ týk. y ný gün bir te le fon gel di. ra yan ha ný - me fen di, va li lik ten a ra dýk la rý ný, va li lik ö zel ka lem mü dü rü l pas lan be yin bi zim le gö - rüþ mek is te di ði ni bil dir di. Van Va li li ði Ö zel Ka lem Mü dü rü l pas lan bey, ki bar bir in - san dý. l gi li ya zý mý zý o ku duk la rý ný ve o nun hak kýn da bir i za hat ta bu lu na cak la rý ný söy le - ye rek, ba sýn da Van da ki il gi li fa a li yet le a lâ - ka lý bir kaç ya zý da ha ol du ðu nu, a ma bi zim ya zý mý zýn da ha çok dik kat le ri ni çek ti ði ni bil - di re rek, o ha be ri ba sý nýn bi raz da yan lýþ ak - set tir di ðin den do la yý bi zim öy le yaz dý ðý mý zý i fa de e dip, as lýn da ken di le ri nin de yýl ba þý eð len ce si tar zý na kar þý ol duk la rý ný ve o ra da da ha zi ya de ço cuk la rýn mo ral le ri nin yük sel - til me si ne ma tuf bir ta kým fa a li yet yap týk la - rý ný söy le di ler. Ve ta bi i, bi zim o ra da ol ma - yýp, gör me di ði miz den do la yý tam o la rak bi - le me di ði mi zi söy le di ler. Ge lip gel me di ði mi - zi sor duk la rýn da, dep rem den ön ce Van a bir kaç de fa ge lip git ti ði mi zi a ma dep rem ve son ra sýn da git me di ði mi zi söy le dik. Biz de ta bi i, med ya nýn o tarz da ve ri þin den ve bu mev zu u la ra has sa si ye ti miz den do la yý öy le yaz dý ðý mý zý bil dir dik ve ken di le ri ne has sa si - yet le rin den ve î za hat la rýn dan do la yý te þek - kür le ri mi zi i fa de et tik. On lar da bi ze te þek - kür et ti ler. fet yö ne ti mi ne çe ki dü zen FET VE CL DURUM YÖNETM BÞKNLIÐI RÞTIRM, ETÜT VE PROJE YPTIRM USUL VE ESSLRIN DR YÖNETMELK, RESM GZETE'DE YYIMLNRK YÜRÜRLÜÐE GRD. FET YÖNETM BELRL PRENSPLERE BÐLNDI. FET ve cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý - raþ týr ma, E tüt ve Pro je Yap týr ma U sul ve E - sas la rý na Da ir Yö net me lik, Res mi Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Yö net me lik, fet ve cil Du rum Yö ne ti - mi Baþ kan lý ðý nýn Teþ ki lat ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nun u ya rýn ca fet ve cil Du - rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan gö rev - le riy le il gi li o la rak ih ti yaç duy du ðu ko nu - lar da yer li ve ya ban cý ger çek ve tü zel ki þi le - re a raþ týr ma, e tüt ve pro je yap tý rýl ma sý na da ir u sul ve e sas la rý dü zen li yor. Yö net me li ðe gö re, fet ve cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý, bu e sas lar kap sa mýn - da ki a raþ týr ma, e tüt ve pro je a lým la rýn da say dam lý ðý, re ka be ti, e þit mu a me le yi, giz li li - ði, gü ve ni lir li ði, ka mu o yu de ne ti mi ni, ih ti - yaç la rýn uy gun þart lar da ve za ma nýn da kar - þý lan ma sý ný, kay nak la rýn ve rim li kul la nýl - ma sý ný sað la mak la so rum lu o la cak. Bu e sas lar kap sa mýn da bü tün lük arz e - den a raþ týr ma, e tüt ve pro je a lým la rý ký sým - la ra bö lü ne me ye cek. ra la rýn da ka bul e di - le bi lir do ðal bir bað lan tý ol ma dý ðý sü re ce a - raþ týr ma, e tüt ve pro je a lý mý bir a ra da i ha le e di le me ye cek. Ö de ne ði bu lun ma yan hiç bir iþ i çin a raþ týr ma, e tüt ve pro je a lý mý ya pý la - ma ya cak. raþ týr ma, E tüt ve Pro je yü rü tü cü le ri, þart - na me de be lir ti len for ma ta uy gun o la rak ha - zýr la dýk la rý ni hai ra po ru, a raþ týr ma, e tüt ve pro je nin ta mam lan ma sýn dan i ti ba ren þart na - me de be lir ti len sü re de bi rim baþ kan lý ðý na su - na cak. Yü rü tü len a raþ týr ma, e tüt ve pro je ler le il gi li ni hai ra por pro je ko or di na tö rün ce ha zýr - la nan de ðer len dir me ra po ruy la bir lik te bi rim baþ ka ný na tev di e di le cek. Baþ kan lýk ça yü rü tü len a raþ týr ma, e tüt ve pro je ler es na sýn da ve ya so nu cun da or ta ya çý - kan e ser, bu luþ, ta sa rým, pro je, ha ri ta, plan, pa tent, ký la vuz ve tek nik bil gi gi bi her tür lü fik ri ve sý nai ü rü nün mül ki yet hak ký nýn Baþ - kan lý ða a it ol ma sý e sas o la cak. Bu ne den le Baþ kan lýk be del siz bir li sans hak ký na sa hip o - la cak. Pro je nin ge liþ ti ril me si a ma cýy la Baþ kan - lýk bu hak ký ný dev re de bi le cek. H LE LER, P ZIR LIK U SU LÜY LE Y PI L CK raþ týr ma, e tüt ve pro je yap tý rýl ma sý na i - liþ kin i ha le ler, a çýk i ha le u su lü, bel li is tek li ler a ra sýn da i ha le u su lü ve pa zar lýk u su lüy le ya - pý la cak sa yý lý Ka nun ve di ðer ka nun lar - da ki hü küm ler ge re ðin ce ge çi ci ve ya sü rek li o la rak ka mu i ha le le ri ne ka týl mak tan ya sak - lan mýþ o lan lar la 3713 sa yý lý Te rör le Mü ca de - le Ka nu nu kap sa mý na gi ren suç lar dan ve ya ör güt lü suç lar dan ve ya hut ken di ül ke sin - de ya da ya ban cý bir ül ke de ka mu gö rev li le ri - ne rüþ vet ver me su çun dan do la yý hü küm lü bu lu nan lar, il gi li mer ci ler ce hi le li if las et ti ði - ne ka rar ve ri len ler, i ha le yi ya pan Bi rim Baþ - kan lý ðý nýn i ha le yet ki li si ki þi le riy le bu yet ki ye sa hip ku rul lar da gö rev li ki þi ler le bu ki þi le rin eþ le ri ve ak ra ba la rý, doð ru dan ve ya do lay lý ve ya alt yük le ni ci o la rak, ken di le ri ve ya baþ - ka la rý a dý na hiç bir þe kil de i ha le le re ka tý la ma - ya cak. Baþ kan lý ðýn ge rek li gör dü ðü ve ya i ha le do kü ma nýn da yer a lan bel ge ler de i ha le nin ya pýl ma sý na en gel o lan ve dü zel til me si müm kün bu lun ma yan hu sus la rýn bu lun du - ðu nun tes pit e dil di ði hal ler de i ha le sa a tin den ön ce i ha le ip tal e di le bi le cek. Yö net me li ðe gö re ya pý la cak i ha le ler söz leþ me ye bað la na - cak. Söz leþ me ler, Baþ kan lýk ça ha zýr la na cak ve i ha le yet ki li siy le yük le ni ci ta ra fýn dan im - za la na rak yü rür lü ðe gi re cek. n ka ra / a a L SD EV LE RN DE H YT BÞ L DI LLE L Sa na yi ci ve þa dam la rý Der ne ði (L S D) ýn Van lý dep rem ze de le re ver di ði pre fab rik ko nut la rýn 80 in de hayat baþ la dý. Er ciþ te 80 a i le nin ya þa mý na baþ la ma sý nýn ar dýn dan 20 pre fab rik ko nu tun da Van da ki öð ret men le re tah sis e dil me si he def le ni yor. Dep rem ze de ler, ku ru lan pre fab rik ma hal le ler den bir ta ne si ne L S D Ma hal le si a dý ný ver di L S D, Van lý dep rem ze de le re yap tý ðý ay nî ve nak dî yar dým lar dan son ra, Er ciþ de ki 80 a i le ye pre fab rik ko nut des te ði ver di. Er ciþ de ki 80 a i le nin ya þa mý na baþ la ma sý nýn ar dýn dan L S D, 20 pre fab rik ko nu tu da Van da ki öð ret men le re tah sis et me ye ha zýr la ný yor. L S D Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Gý ya set tin Ey yüp ko ca, bu gü ne ka dar a fe tin ol du ðu her yer de yar dým e li ni u za tan La le li es na fý nýn ha yýr se ver yö nü nü or ta ya koy du ðu nu be lir te rek þun la rý söy le di de yak la þýk 1,5 mil yon li ra yý bu lan sos yal so rum lu luk ve yar dým fa a li yet le ri ger çek leþ tir - dik. Bu ra ka mýn 300 bin li ra sý so ma li ye nak di yar dým, 1 mil yo nu Van ve Er ciþ te yap týr dý ðý mýz pre fab rik ev ler. Van da ki dep re min ar dýn dan en bü yük ih ti yaç lar dan bi ri o lan ko nut so ru nu na çö züm bul mak a ma cýy la böy le bir ça lýþ ma baþ lat týk. 21 met re ka re a la na sa hip pre fab rik ko nut lar bir a i le nin tüm ih ti yaç la rý ný gi de re cek þe kil de ta sar lan dý. çe ri sin de mut fa - ðýn dan ban yo su na ka dar her þe yin mev cut ol du ðu bir a lan la ev or ta mý ný a rat ma ma ya ça lýþ týk. Bir ay ön ce çýk tý ðý mýz bu yol da bu gün Er ciþ te 80 a i le ya þa mý na baþ la dý. y rý ca Van Mer kez de yak la þýk 20 a det pre fab rik ko nut da öð ret men le re tah sis e di le cek. Dev let yet ki li le ri nin ka tý lý mýy la ö nü müz de ki gün ler de Van ve Er ciþ te a nah tar tes lim tö re ni ya pa cak la rý - ný vur gu la yan L S D Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Gý ya set tin Ey yüp ko ca, þöy le de vam et ti: Dep rem ze de ler, ku ru lan pre fab rik ma hal le ler den bir ta ne si ne L S D a dý ný ver miþ. Bu bi - zi çok duy gu lan dýr dý. L S D sa de ce böl ge sel de ðil u lus la ra ra sý bo yut ta da ne re de ih ti yaç var sa o ra da yar dým se ver li ði ni de vam et ti re cek tir. s tan bul / Ye ni s ya Laleli Sanayici ve þadamlarý Derneði'nin Vanlý depremzedeler için yaptýrdýðý prefabrik konutlarýn 80'i hizmete girdi. LSD Yönetim Kurulu Baþkaný Gýyasettin Eyyüpkoca, yardýmlarýn süreceðini söyledi. Bit lis ve Van da kre di borç la rý er te len di n BT LS TE ya þa nan don a fe ti i le Van da mey da na ge len dep rem ne de niy le za rar gö ren Bit lis te ki ger - çek ve tü zel ki þi le rin dü þük fa iz li kre di borç la rý er - te len di. Ba kan lar Ku ru lu nun ko nu ya i liþ kin ka ra rý, Res mi Ga ze te de ya yým lan dý. Ka ra ra gö re, 23 E kim 2011 ta ri hin de Van da mey da na ge len dep rem ne - de niy le za rar gö ren Bit lis te ki ger çek ve tü zel ki þi ü - re ti ci le rin (ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý ha riç), Zi - ra at Ban ka sý ve Ta rým Kre di Ko o pe ra tif le ri ta ra fýn - dan, es naf ve sa nat kâr la rýn i se Es naf ve Sa nat kâr lar Kre di ve Ke fa let Ko o pe ra tif le ri ke fa le tiy le ve ya doð ru dan Halk Ban ka ný.þ. ta ra fýn dan dü þük fa - iz li kre di kul lan dý rýl ma sý na i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu ka rar la rý kap sa mýn da ki kre di borç la rý, 24 E kim 2011 ta rih li Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le be lir le nen u sul ve e sas lar çer çe ve sin de er te le ne cek. 4 Ka sým 2011 ve 14 Ka sým 2011 ta rih le ri a ra sýn da Bit lis te mey da na ge len don a fe ti ne ma ruz ka lan ve söz ko - nu su a fet ne de niy le e ki liþ le ri, ü rün le ri, hay van var - lýk la rý, te sis le ri ve ya se ra la rý nýn en az yüz de 30 ve ü ze ri za rar gör dü ðü, 31 ðus tos 2010 ta rih li ka rar - na me de be lir til di ði þe kil de o luþ tu ru lan ha sar tes pit ko mis yon la rýn ca tes pit e di len ve Çift çi Ka yýt Sis te - mi ne (ÇKS) ka yýt lý ger çek ve tü zel ki þi ü re ti ci le rin (ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý ha riç), Zi ra at Ban ka sý ve Ta rým Kre di Ko o pe ra tif le ri ne o lan dü þük fa iz li kre di kul lan dý rýl ma sý na i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu kap sa mýn da ki kre di borç la rý, 24 E kim 2011 ta rih li Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le be lir le nen e sas lar çer çe - ve sin de er te le ne cek. Bit lis / a a Pen dik te si lâh lý soy gun n PEN DK TE bir mar ke te gi ren si lâh lý 3 ki þi, ka si - ye ri darp et tik ten son ra bir mik tar pa ra yý a la rak kaç tý. Kurt köy Se na So kak ta Er can Ka ra ha san a a it mar ke te ö zel bir o to mo bil le ge len mas ke li 3 ki þi, ka si yer Ze ki Gü ner i si lâh la et ki siz ha le ge ti re rek darp et ti. Ka sa da ki 650 li ra yý a lan soy gun cu lar, gel - dik le ri o to mo bil le u zak laþ tý. h bar ü ze ri ne o lay ye - ri ne ge len Pen dik l çe Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le - ri, soy gu nu ger çek leþ ti ren le rin ya ka lan ma sý i çin in - ce le me baþ lat tý. So ruþ tur ma sü rü yor. s tan bul / a a E sen ler, ham si ve ho ron fes ti va liy le coþ tu E SEN LER Ri ze li ler Der ne ði ta ra fýn dan bu yýl ü çün cü sü dü zen le nen Ham si ve Ho - ron Fes ti va li E sen ler Cum hu ri yet Mey - da ný nda ger çek leþ ti ril di. Fes ti va le ka tý lan E sen ler Be le di ye Baþ ka ný M. Tev fik Gök su da va tan daþ la ra ek mek a ra sý ham si da ðýt tý. Her gün baþ ka bir et kin li ðe sah ne o lan E sen ler, haf ta so nu da E sen ler Ri ze li ler Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen Ham si ve Ho ron Fes ti va li i le renk li ve coþ ku lu bir gün ge çir di. Ri ze kül tü rü nü E sen ler de ya - þat mak a ma cýy la E sen ler Ri ze li ler Der ne ði ta ra fýn dan dü zen len me ye baþ la yan ve bu yýl ü çün cü sü ger çek leþ ti ri len Ham si ve Ho ron Fes ti va li ne E sen ler Be le di ye Baþ - ka ný M. Tev fik Gök su, KP s tan bul Mil - let ve ki li Os man þ kýn Bak, E sen ler Ri ze li - ler Der ne ði Baþ ka ný Ba rýþ l ve çok sa yý da da vet li ka týl dý. So ðuk ha va ya al dý rýþ et me - den Ri ze li ar ka daþ, kom þu ve hem þe ri le - riy le bir lik te ham si yi yip, ho ron te pen E - sen ler li ler eð len ce li bir gün ge çir di. Hal kýn yo ðun il gi gös ter di ði fes ti va le so - ðuk ha va nýn da en gel ol ma dý ðý göz le nir - ken der nek ü ye le ri ve Ri ze li ler il gi den son de re ce mem nun kal dý. Fes ti val de ko nu þan Ri ze li ler Der nek Baþ ka ný Ba rýþ l, a maç la - rý nýn E sen ler de Ri ze kül tü rü nü ya þat mak ve bir lik ve be ra ber li ði sað la mak ol du ðu nu söy le di. s tan bul / Ye ni s ya SE ZO NUN ILK BURS TÖ RE NI NE YO ÐUN IL GI- DI Y MN LI LR Vak fý nýn e ði tim ve öð re tim se zo nu ilk burs tö re ni, bü yük bir ka tý lým la ger çek leþ ti. Fa tih k soy un Kur ân ti la ve ti nin ar dýn dan, burs tö re ni nin a çý - lýþ ko nuþ ma sý ný va kýf baþ ka ný Ö mer Öz kar tal yap tý. Ha yýr se ver va tan daþ la ra te þek kür e de rek sö ze baþ la yan va kýf baþ ka ný Ö mer Öz kar tal, 16 yýl dýr ge le nek ha li ne ge ti ri len burs hiz me ti nin dün ol du ðu gi bi ge le cek te de sür dür me ye ka rar lý ol duk la rý ný, ge le ce ðin te mi na tý o lan genç le re ya tý rým yap ma nýn ve on la ra sa hip çýk ma nýn vak fýn bir gö re vi ol du ðu nu di le ge tir di. dý ya man lý lar Vak fý ku ru cu ge nel sek re te ri ve KP Teþ - ki lat Baþ kan yar dým cý sý Mah mut Gök su, bu gü ne ka dar ge li nen sü reç te va kýf tan burs a lan öð ren ci le rin et nik kö ke ni ne ba kýl mak sý zýn bu hiz - me tin sür dü rül dü ðü nü be lir tti. Es ki dý ya man Be le di ye Baþ ka ný b dul ka dir Kýr mý zý, Zey tin bur nu e mek li müf tü sü b dul lah Ci han gir ve s - tan bul va i zi Mus ta fa k gül i se bi rer se lam la ma ko nuþ ma sý yap tý. s tan bul / Ye ni s ya

7 Y DÜN Y 11 OCK 2012 ÇRÞMB 7 Su u di ra bis tan dan Ye men e des tek sö zü n KÖR FEZ tu ru na çý kan Ye men Baþ ba ka ný Mu ham med Ba sind va, Su u di ra bis tan dan des tek sö zü a la rak ay rýl dý. Ba sind va nýn ge zi si ne ka tý lan Ye men Dý þiþ le ri Ba ka ný E bu be kir El Kir bi, ül ke sin de ki ge çiþ dö ne min de Kral b dul lah hü kü me tin den Ye men e des tek sað la ma sý i çin so mut ta ah hüt al dýk la rý ný söy le di. El Kir bi, Su u di ra bis tan ýn yap ma yý ta ah hüt et ti ði yar dý mýn mik ta rý nýn i se he nüz bel li ol ma dý ðý ný, an cak ya kýn da a çýk lan ma sý ný ü mit et ti ði ni be lirt ti. Ba sind va nýn dün Su u di Kra lý b dul lah i le gö rüþ tü ðü kay de dil di. Ri yad / a a s ra il ve Fi lis tin he yet le ri, Ür dün de i kin ci kez gö rüþ tü n S R L ve Fi lis tin he yet le ri, ye ni ba rýþ gö rüþ me le ri ih ti ma li ni de ðer len dir mek a ma cýy la Ür dün de bir haf ta i çin de i kin ci kez gö rüþ tü. Fi lis tin li bir kay nak, s ra il ta ra fý na, 1967 sý nýr la rý ve gü ven lik ko nu sun da ki dü þün ce le ri ni ken di le ri ne sun ma la rý i çin son ta ri hin 26 O cak ol du ðu nu ve bu ta ri he ka dar yer le þim fa a li yet le ri ni dur dur ma la rý ge rek ti ði ni i let tik le ri ni söy le di. s ra il i le Fi lis tin a ra sýn da ki is tik þa fi gö rüþ me le rin il ki 3 O cak ta m man da ya pýl mýþ tý. Ra mal lah / a a h me di ne jad Ve ne zu e la da n VE NE ZU E L Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez, ül ke si ni zi ya ret e den ran Cum hur baþ ka ný Mah mud h me di ne jad ý ka bul et ti. Cha vez, h me di ne jad ý Ca ra cas ta ki baþ kan lýk sa ra yýn da ka bu lü sý ra sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, Bi zi sal dýr gan o la rak gös te ri yor lar. ran, hiç bir ye ri iþ gal et me di. Kim a tom bom ba la rý da hil ol mak ü ze re bin ler ce bom ba at tý? di ye ko nuþ tu. ran Cum hur baþ ka ný h me di ne jad da gü lüm se ye rek e li ni ko lu na koy du ðu Cha vez i em per ya lizm le sa va þýn þam pi yo nu o la rak ni te le di ve Da i ma bir lik te o la ca ðýz di ye ko nuþ tu. ran Cum hur baþ ka ný Mah mud h me di ne jad, Ve ne zu e la dan son ra Ni ka ra gu a, Kü ba ve Ek va dor u zi ya ret e de cek. Ca ra cas / a a U NI FIL as ker le ri, sý nýr bo yu dev ri ye sin de n S R L N ül ke nin ku ze yin de ki Þe ba a Çift lik le ri ve Go lan Te pe le ri ci va rýn da baþ lat tý ðý as ke ri tat bi kat ü ze ri ne, Gü ney Lüb nan da bu lu nan Bir leþ miþ Mil let ler Ba rýþ gü cü (U NI FIL) as ker le ri nin sý nýr böl ge sin de dev ri ye gö re vi ne baþ la dý ðý bil di ril di. Lüb nan ba sý nýn da yer a lan ha ber le re gö re, Þe ba a Çift lik le ri böl ge sin den ge len þid det li pat la ma ses le ri Gü ney Lüb nan dan du yu lu yor. s ra il or du su nun, me ri kan as ke ri güç le riy le bir lik te böl ge de ge niþ çap lý fü ze sa vun ma sis tem le ri tat bi ka tý ya pa ca ðý ge çen haf ta a çýk lan mýþ tý. Söz ko nu su tat bi ka týn, s ra il in sa vun ma sis te mi ni güç len dir me yi ve me ri kan güç le riy le s ra il güç le ri a ra sýn da ki iþ bir li ði ni ar týr ma yý a maç lý yor. Bey rut / a a Tür ki ye, BD i çin çok kri tik ö ne me sa hip n BD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn v ru pa ve v ras ya þ le rin den So rum lu Ba kan Yar dým cý sý Phi lip Gor don, BD nin ye ni sa vun ma stra te ji si çer çe ve sin de de Tür ki ye nin ken di le ri i çin çok kri tik ö ne me sa hip bir müt te fik ol ma ya de vam e de ce ði ni söy le di. Gor don, Was hing ton da ki Ya ban cý Ba sýn Mer ke zi nde BD nin ge çen haf ta a çýk la dý ðý ye ni sa vun ma stra te ji sin de Tür ki ye nin ko nu mu na da ir bir so ru yu da ce vap la dý. Tür ki ye nin kri tik ö nem de bir N TO müt te fi ki ol ma yý sür dür dü ðü nü i fa de e den Gor don, Böl ge ge ne lin de teh dit ler ve zor luk la rýn bu lun ma ya de vam et ti ði bir sýr de ðil ve BD nin, hem i ki li dü zey de hem de bir N TO müt te fi ki o la rak Tür ki ye i le sa vun ma a la nýn da ki or tak lý ðý kri tik ö ne mi ni sür dü re cek de di. Was hing ton / a a TZYE Muhterem kardeþimiz tila ltuntaþ'ýn amcasý; Güneri Türkmen ltuntaþ'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y MÜBREK E VTN HNET SUÇLMSI MI SIR IN i dam is te miy le yar gý la nan es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in du ruþ ma sýn da gös te ri ci le rin a vu kat la rý Mü ba rek i Va ta na i ha net i le suç la dý lar. Mü ba rek, o ðul la rý Ce mal ve la i le es ki çiþ le ri Ba ka ný Ha bib El d li ve ba zý i çiþ le ri men sup la rý nýn, gös te ri ci le re a teþ a çýl ma sý i çin ta li mat ver - mek, rüþ vet, ka mu mal la rý ný çý kar a maç lý kul lan mak ve zim met suç la ma la rý i le yar gý lan ma la rý na Ka hi re ðýr Ce za Mah ke me sin de de vam e dil di. Du ruþ - ma da Mü ba rek in sa vun ma yap ma sý bek le ni yor du, fa kat mah ke me, dâ vâcý a vu kat la rý na id di a na mey le il gi li bir kez da ha ko nuþ ma la rý na im kân ta ný dý. Mu ha lif le rin a vu kat la rýn dan Se mih þur, Mü ba rek re ji mi nin, Ce mal Mü ba rek i ik ti da ra ta þý ya bil mek i çin BD ve s ra il e sa yý sýz ö dün ver di ði ni, Mü ba - rek in sý nýr da gö rev ya pan Mý sýr as ker le ri i le Gaz ze de ki Fi lis tin li le rin s ra il ta ra fýn dan öl dü rül me si ne bu se bep ten do la yý ses çý kar ma dý ðý ný ve ken di a - maç la rý uð ru na va ta na i ha net ni te li ðin de suç lar iþ le di ði ni söy le di. O lay lar sý ra sýn da, Mü ba rek yö ne ti mi nin i le ti þim a raç la rý ný ke se rek iþ le dik le ri ci na yet le ri giz le me ye ça lýþ tý ðý ný i le ri sü ren þur, o lay lar i le il gi li mad dî de lil le ri yok e den çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý Dev let Gü ven li ði ve Mil li Gü ven lik ku rum la rý nýn yet - ki li le ri nin, gös te ri ci le rin öl dü rül me si o la yýn da suç or ta ðý o la rak ka bul e dil me si ve bu ki þi le rin mah ke me ye çað rýl ma sý ge rek ti ði ni sa vun du. Kahire / a a Mýsýr eski Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek, idamla yargýlandýðý Kahire ðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmalara sedye üzerinde katýlýyor. FO TOÐ RF: MISIR DN REKOR TZMNT TLEB MISIR, SRL'DEN SN YRIMDSI'NI ÞGL ETTÐ 15 YIL BOYUNC VERDÐ ZRRIN KRÞILNMSI ÇN 500 MLYR DOLR TZMNT STYOR. MISIR, BRLEÞMÞ MLLETLER'E SUNULMK ÜZERE 750 SYFDN VE 190 HRTDN OLUÞN BR RPOR TNZM ETT. MI SIR, Si na Ya rý ma da sý ný iþ gal et ti ði 1967 i le 1982 yýl la rý a ra sýn da böl ge ye ver di ði za ra rýn kar þý lan ma sý i çin s ra il den 500 mil yar do lar tu ta rýn da taz mi nat ta lep et mek ü ze re 750 say fa lýk bir ra por ha zýr la dý. Mý sýr med ya sýn da yer a lan ha ber le re gö re, s ra il in, Si na Ya rý ma da sý ný iþ gal et ti ði 15 yýl bo yun ca böl ge de ki pet rol ve su da hil tüm do ðal kay nak la rý kul lan ma sý na kar þýn 500 mil yar do lar taz mi nat ta lep e den Mý sýr, Bir leþ miþ Mil let ler e su nul mak ü ze re 750 say fa dan ve 190 ha ri ta dan o lu þan bir ra por tan zim et ti. El Mu hit ad lý in ter net si te si, Ka hi re nin re kor dü zey de ki taz mi nat ta le bi i le il gi li me se le nin çö zül me si i çin s ra il ve BD li dip lo mat la rýn Mý sýr ta ra fý i le giz li gö rüþ me ler de bu lun duk la rý ný ö ne sür dü. Mý sýr lý s ra il uz ma ný Tev hid Mec di, Mü ba rek re ji mi nin s ra il i le Mý sýr a ra sýn da 1979 yý lýn da im za la nan Camp Da vid n laþ ma sý nýn 8. mad de si ni kas ten uy gu la ma ya koy ma dý ðý ný id di a et ti. Söz ko nu su mad de nin, i ki ül ke a ra sýn da ko mis yon ku ru la rak rap s ra il sa vaþ la rý sý ra sýn da o lu þan za rar la rýn tes pit e dil me si ve bu za rar la rýn kar þý lýk lý o la rak ö - den me si ni ön gör dü ðü nü be lir ten Mec di, Mü ba rek son ra sý ik ti dar lar bu mad de nin uy gu la na rak Mý sýr ýn za ra rý nýn kar þý lan ma sý ný is ti yor lar de di. Ra por da, s ra il in Sü veyþ Ka na lý ný sa vaþ sü re sin ce ge mi tra fi ði ne ka pat ma sý nýn Mý sýr ý e ko no mik o la rak za ra ra uð rat tý ðý na yer ve ril di. s ra il in Si na böl ge sin de bu lu nan ta ri hi e ser le ri yað ma la dý ðý i le ri sü rü le rek, Bu ko nu da, BM in ce le me si nin ger çek leþ me si ha lin de o lay in ce le nil mek ü ze re U NES CO nun gün de mi ne ta þý ný la cak týr de nil di. Sa vaþ lar sý ra sýn da, s ra il or du su nun 250 bin as ker ve si vil Mý sýr lý yý öl dür dü ðü, 1 mil yon ki þi nin i se ya ra lan dý ðý ve ya sa kat kal dý ðý i le ri sü rül dü. s ra il 1967 i le 1982 yýl la rý a ra sýn da iþ gal et ti ði Si na top rak la rý nýn yüz de 2 si ni ma yýn la dý ðý ve i ki ül ke a ra sýn da ba rýþ an laþ ma sý ya pýl ma sý na rað men ma yýn ha ri ta la rý nýn Mý sýr ta ra fý na ve ril me di ði bil gi si de ra por da yer al dý. Mý sýr i le s ra il 1948 rap s ra il Sa va þý, 1956 Sü veyþ Kri zi, 1967 l tý Gün Sa vaþ la rý ve 1973 Yovm Kip pur Sa va þý ol mak ü ze re 4 kez kar þý kar þý ya gel di. s ra il 1967 yý lýn da iþ gal et ti ði Si na dan 1982 yý lýn da ge ri çe kil di. Kahire / a a TZ M NT LÞ KN O LY LR MISIR IN s ra il den taz mi nat ta lep et me si ne yol a çan o lay lar, ha zýr la nan ra por da ö zet le þöy - le sý ra lan dý: s ra il, Si na iþ ga lin de böl ge de ki pet - ro lü kul lan dý, mer mer ve di ðer de ðer li taþ ya - tak la rý nýn yüz de 25 ni çý ka ra rak ken di ül ke si ne gö tür dü. Si na da bu lu nan 2 ay rý al týn ma de ni ta ma men bo þal týl dý. 490 mil yon do lar lýk kul la - ný ma el ve riþ li kum s ra il ta ra fýn dan ça lýn dý. s ra - il böl ge yi iþ gal et ti ði sü re i çe ri sin de Si na dan çý - kar dý ðý bu gü nün de ðe ri ne gö re 49 mil yar do lar - lýk ka yaç ve ta þý yurt dý þý na ih raç et ti. Mý sýr Mil li Ban ka sý, Mý sýr Zi ra at Ban ka sý i le di ðer ban ka la - rýn Gaz ze þu be le ri 1967 sa va þý sý ra sýn da s ra il or du su ta ra fýn dan yað ma lan dý, bu ban ka lar da bu lu nan pa ra i le al týn, s ra il or du su ta ra fýn dan ko mu tan la ra da ðý týl dý. Ký zýl de niz de bu lu nan mer can ka ya lýk la rý nýn yüz de 40 ý s ra il ta ra fýn - dan tah rip e dil di ve böl ge ba lýk çý lý ðý öl dü rül dü. s ra il Si na da bu lu nan su kay nak la rý ný kul lan dý ve ha len gö mü lü bo ru þe be ke si sa ye sin de böl - ge den su te min et me ye de vam e der ken böl ge - den el de e di len su, s ra il in yüz de 30 o ra nýn da su ih ti ya cý ný kar þý lý yor. Si na da ya þa yan ve en - der bu lu nan an ti lop i le cey lan lar s ra il ta ra fýn - dan gö tü rül dü, kurt ve til ki gi bi hay van la rýn nes li de ri le rin den fay da la nýl mak ü ze re av la na - rak tü ke til di. Böl ge de bu lu nan yý lan lar i laç sa - na yin de kul la nýl mak ü zer top lan dý. rap Bir li ði, bi zi Bir lik ten a ta bi lir SU RYE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad, rap Bir li ði nin ken di le ri ni Bir lik ten a ta bi le ce ði ni, an cak rap lýk tan a ta ma ya ca ðý ný söy le di. Þam Ü ni ver si te sin de ko nu þan ve Su ri ye dev let te le viz yo nun dan can lý o la rak ya yým la nan ko nuþ ma sýn da E sad, rap Bir li ði nin ken di le ri ni Bir lik ten a ta bi le ce ði ni, an cak rap lýk tan a ta ma ya ca ðý ný, çün kü rap lý ðýn bir ü ye lik ol ma dý ðý ný kay det ti. E sad, ba zý rap ül ke le ri nin ken di le ri ni kal ben des tek le di ði ni, an cak si ya si o la rak des tek le me di ði ni be lir te rek, bu nun e ge men lik kav ra mýy la il gi li ol du ðu nu ve rap ül ke le ri nin Su ri ye ko nu sun da ki si ya set le ri nin bir bi rin den fark lý ol du ðu nu vur gu la dý. rap Bir li ði nin ü ye lik le ri ni don dur ma sý nýn so run ol ma dý ðý ný, a sýl so ru nun ki min kay be de ce ði ol du - Su riye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ðu nu söy le yen E sad, Bir vü cut kalp siz ya þa ya maz de di. E sad, Su ri ye nin rap mil li yet çi li ði nin kal bi ol du ðu nu ve bu rap lý ðýn sa de ce ýrk kav ra mý na da yan ma dý ðý ný i fa de et ti. E sad, her za man hal ka da yan dýk la rý na ve hal kýn hâ lâ ken di le ri ni des tek le di ði ni sa vun du. Beþ þar E sad, ül ke nin bir komp lo ya ma ruz kal dý ðý ný, si lâh lý grup la rýn ka mu ve ö zel mülk le re za rar ver di ði ni, te rör es tir di ði ni ve ka os ya rat ma ya ça lýþ tý ðý ný kay det ti. Su ri ye ye yö ne lik sa va þýn bir med ya sa va þý ol du ðu nu ve yüz ler ce ba sýn or ga ný nýn Su ri ye a ley hin de fa a li yet gös ter di ði ni vur gu la ya rak, bu na, son o la rak me ri kan BC te le viz yo nu na ver di ði mü la ka týn tah rif e dil me si ni ör nek gös ter di. Þam / a a / Fit ne mih rak la rý Hý ris ti yan rap la rý kul la ný yor! Bir ta raf tan Ba tý nýn i le ri ka ra ko lu s ra il, di ðer ta raf tan da dik ta tör re jim ler al týn da yýl lar ca ka hýr çe ken Or ta do ðu halk la rý, tsu na mi kuv ve tin de o lan a yak lan ma la ra im za a ta rak 40 yýl lýk is tib dat re jim le ri ni de vir di ler. Bir yýl ön ce si ne ka dar hür se çim le rin rü ya ol du ðu Tu nus ve Mý sýr'da, ar týk se çim le iþ ba þý na ge len hü kü met ler ül ke yi yö ne te cek ler. Tek par ti re ji mi nin göz yum du ðu rüþ vet ve yol suz luk lar se be biy le fa kir li ðin pen çe si ne dü þen halk, ça lýp çýrp ma ya cak la rý na ve ül ke ye da ha i yi hiz met ve re cek le ri ne i nan dýk la rý mu hâ fa za kâr par ti le re gö rev ver di. Ne var ki, hal kýn hür i ra de si i le gö rev ba þý na ça ðý rý lan bu hü kü met le ri çok zor bir dö nem bek li yor. p le ri Ba tý da o lan fit ne mih rak la rý nýn Tu nus ve Mý sýr da se çim le ri ka za nan h van-ý Müs li min kö ken li mu hâ fa za kâr par ti le ri kö tü le mek i çin ka ra la ma kam pan ya sý baþ lat mýþ ol duk la rý â þi kâr. Kam pan ya da kul la ný lan kart lar i se, ka dýn la ra ör tün me zo run lu lu ðu, iç ki ya sa ðý, sa hil ler de tu rist le re bas ký, vs... Ge rek Tu nus ta ki en-nah da ha re ke tin den, ge rek se Mý sýr da h van-ý Müs li min den Kim se nin ký ya fe ti ne ve iç ki si ne ka rýþ ma ya ca ðýz. Ön ce li ði miz e ko no mi yi dü zelt mek o la cak yö nün de a çýk la ma ya pýl ma sý na rað men, kor ku ya yan de di ko du lar de vam e di yor; ö zell lik le de sa nat çev re le rin de. Ka ra la ma kam pan ya sýn da kul la ný lan en ö nem li kart i se, yüz yýl lar dýr Müs lü man la rýn a ra sýn da ba rýþ i çin de ya þa yan Hris ti yan rap la rýn du ru mu dur. Fit ne ci ler, ya kýn ge le cek te Or ta do ðu da þe ri a týn hü küm sü re ce ði ni, do la yý sýy la da, H ris ti yan rap la rýn ha ya tý nýn teh li ke de ol du ðu de di ko du su nu ya yý yor lar. Mý sýr n san Hak la rý Fe de ras yo nu Ne cip Gab ri el in son a çýk la ma sý da de di ko du la ra tam gaz ver di. ber turk.com/dun ya/ha ber/ kip ti ler-goc-e di yor. Gab ri el e gö re, ra di kal s lâm cý la rýn bas ký sý se be biy le 1 yýl i çin de 93 bin Kýp ti (Msýr lý Hris ti yan) v ru pa, vus tu ral ya ve Ka na da ya göç et miþ. Bu ra kam 2012 yý lý so nu na doð ru 250 bi ni bu la cak mýþ! Gab ri el in bu a çýk la ma sý na, res men gö çe tah rik de nir. Ve et nik bir g ru bu tah rik et mek su çun dan Ga bri el hak kýn da so ruþ tur ma ya pýl ma sý lâzým dýr. ma Mý sýr da du rum o ka dar ka rý þýk ki, kim se nin bu a çýk la ma ya kar þý ta výr ko ya cak ha li kal ma mýþ. me ri ka da haf ta da 10 mil yon din le yi ci ye ses le nen bir rad yo prog ra mý var. Prog ra mýn ha zýr la yý cý sý ve su nu cu su o lan Dr. Mic ha el Sa va ge. Ju de o- Cris ti an (Ya hu di a sýl lý ol duk la rý na i na nan Hýris ti yan lar) ol mak la ö vü nen Sa va ge, Sa va ge Na ti on ad lý rad yo prog ra mýn da, rap ül ke le rin de mey da na ge len halk a yak lan ma la rý nýn al týn da el-kâ i de nin ol du ðu nu id di a e di yor. v ru pa ve me ri ka da ki si ya set çi le ri mü nâ fýk lýk la suç la yan Sa va ge, Mý sýr da Kip ti le rin gö çe zor lan dýk la rý ný söy lü yor ve tüm me ri ka lý la rý ö zel lik le de Ya hu di kö ken li o lan la rý ö zel bir yar dým fo nu o luþ tu rup Kýp ti le re sa hip çýk ma ya ça ðý rý yor. O ba ma, Car ter ve Clin ton gi bi si ya set çi le rin rap ül ke le rin de ki o lay la rý rap Ba ha rý o la rak i lân et tik le ri ni, as lýn da bu nun Ka ran lýk rap Ký þý ol du ðu nu söy lü yor. Prog ra ma te le fon la ka tý lan bir din le yi ci nin Or ta do ðu halk la rý is te dik le ri ni seç ti ler. Biz bu na ka rý þa ma yýz, ka rýþ ma ma lý yýz de me si ne çok si nir le nen Sa va ge, Mil yon lar ca in sa ný öl dü ren Hit ler de se çim le iþ ba þý na gel miþ ti. Ne ya ni, et nik te miz li ðe mâ ruz ka lan ve ha yat la rý teh li ke de o lan Hris ti yan la rý kur tar ma ya cak mý yýz? Tüm rap Hi l â lin de (Or ta do ðu yu kas te di yor) et nik te miz lik ya pý lý yor di ye ko nu þu yor. te gory:a rab-chris ti ans?or derby=re le van ce&up lo ad-ti me=this-month Ney se ki, fit ne mih rak la rý na kar þý Hak ta raf ta rý o lan in san lar da yok de ðil el ham dü lil lah. Yu han na Fu ad ad lý bir Kýp ti ra hip, Mý sýr lý Kýp ti le rin de di ko du la ra ku lak as ma ma la rý ný, ül ke de h van-ý Müs li min in ba þa gel me sin den kor kup hic ret et me me le ri ge rek ti ði ni a çýk la dý. Hz. sa nýn do ðu mu nu kut la ma prog ra mý çer çe ve sin de Mý sýr ýn el-dem þi riy ye mýn tý ka sýn da ki el-z ra ki li se sin de yap tý ðý a yin de, Hz. sa nýn Hak sö zü söy le mek ü ze re gel di ði ni, ken di si nin de doð ru yu söy le ye ce ði ni be lir ten Yu han na Fu ad þun la rý söy le di: Yýl ba þýn da bir grup in san ya ný ma gel di. Son ra an la dým ki, be nim le to ka la þýp re sim çek ti ren s ke rî Po lis Ko mu ta ný (Jan dar ma) Gen. Ham di Be dîn miþ. O nun la to ka laþ tý ðým i çin siz den ö zür di le rim. Bir e li te miz le mek is ter sen di ðer e lin te miz ol ma sý lâ zým. Bun lar; (Mü ba rek re ji min den ka lan as ke ri ve si vil ze vat lar) zâ lim ve ya lan cý lar dýr. s lâm cý lar ül ke nin i da re si ni e le ge çir dik le ri i çin kork tu ðu mu zu söy lü yor lar. Ni ye kor ka lým ki? Hüs nü Mü ba rek den da ha mý kö tü o la cak lar! En a zýn dan bun la rýn vic da ný var. n san lar di yor lar ki Se le fi ler bi ze kâ fir di ye cek ler. De sin ler e fen dim. On la ra ce vap ver mek câ iz de ðil. E fen dim iç ki yi ya sak la ya cak lar mýþ. San ki biz e li miz de iç ki þi þe le ri so kak lar da do la þý yo ruz da... Biz (Kýp ti ler) bu top rak la rýn tu zu yuz. Tuz bo zu lur sa ne o lur?... mel nor.org/vb/showt hre ad.php?t=118961

8 8 11 OCK 2012 ÇRÞMB HBER Y ONBÞI OLMK ÞEREF VESLES ca ni as ya.com.tr Tür ki ye ye o dun lâ zým k de niz h ra cat çý Bir lik le ri ve Mo bil ya Sa na yi ci le ri Der ne ði nin Kay se ri de dü zen le di ði Mo bil ya da no vas yon ve h ra cat ko nu lu pa ne le ka týl mak i çin bir gün lü ðü ne de ol sa Kay se ri ye git mek na sip ol du. 9 O cak 2012 Pa zar te si gü nü Hil ton Kay se ri de dü zen le nen pa nel de, bel ki þa þý ra cak sý nýz a ma Tür ki ye nin o dun a muh taç ol du ðu or ta ya ko nul du. Kay se ri, mo bil ya da ha ki ka ten çý ðýr a çan bir i li miz ol du. Yak la þýk 20 yýl sü ren ça lýþ ma lar so nun da sa de ce Tür ki ye nin de ðil, dün ya nýn da ta ný dý ðý ve ter cih et ti ði mar ka lar bu gü zel þeh ri miz den çýk tý. Bu ba kým dan Mo bil ya da no vas yon ve h ra cat ko nu lu pa ne lin Kay se ri de dü zen len me si çok i sa bet li bir ter cih. Top lan tý da, ö vün mek ye ri ne çok da ha faz la ça lýþ ma mýz ge rek ti ði or ta ko nul du. Tür ki ye, son yýl lar da ih ra ca tý ný art týr dý, a ma bir o ka dar da it ha la tý mýz ar tý yor. Ne ti ce de ih raç et ti ði miz den çok da ha faz la mal ve hiz met ya ban cý ül ke ler den sa týn al dý ðý mýz i çin, be li mi zi doð rul ta mý yor, ca ri a çýk ve ri yo ruz. Bu nok ta da ye ni lik ve mar ka laþ ma ih ti ya cý ken di si ni his set ti ri yor. Tür ki ye h ra cat çý lar Mec li si (TM) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, çar pý cý bir mi sal ve rip þöy le de di: Tür ki ye 1 ki log ram mo bil ya yý 3 do lar, tal ya i se 10 i la 20 do lar a ra sýn da sa tý yor. 3 do la ra sat tý ðý mýz mo bil ya yý 15 do la ra sat ma nýn yo lu an cak i no vas yon ve mar ka laþ ma i le müm kün dür. k de niz ðaç Ma mul le ri ve Or man Ü rün le ri h ra cat çý Bir lik le ri Sek tör Ku ru lu Baþ ka ný b dul lah Te ver i se dün ya mo bil ya ih ra ca týn da Tür ki ye nin 2011 yý lýn da yüz de 1,1 pay al dý ðý ný be lir te rek, Tür ki ye de gün lük 30 bin met re küp sun ta ve MDF ü re til mek te dir. Bu ü re ti min ya pý la bil me si i çin her gün 45 bin ton o du na, yýl lýk 15 mil yon ton o du na ih ti yaç var. Sý kýn tý bu ra da baþ lý yor. Bu o du nun yurt i çin den, ya ni Or man Ge nel Mü dür lü ðü nden te min e dil me si zor. Þu an da 8-9 mil yon to nu Or man Ge nel Mü dür lü ðü nden, ge ri ka la ný baþ ka ül ke ler den te min e dil mek te dir de di. Gör dü nüz mü? Ne re dey se o dun ih ti ya cý mý zýn ya rý sý ný yurt dý þýn dan, ya ban cý ül ke ler den te min e di yo ruz. Pe ki, ham mad de si nin ya rý sý ný dý þar dan te min e den bir sek tör, ger çek an lam da bir dün ya li de ri o la bi lir mi? k de niz ðaç Ma mul le ri ve Or man Ü rün le ri h ra cat çý la rý Bir li ði Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Bü lent y men de bu sý kýn tý ya dik kat çek ti ve ge rek o dun ih ti ya cý nýn ve ge rek se u cuz e ner ji ih ti ya cý nýn mut la ka kar þý lan ma sý ný ta lep et ti. y men þu nu da söy le di: Biz ken di mi ze ay rý ca lýk is te mi yo ruz. Dev le tin or man köy lü sü ne ver di ði fi yat tan bi ze de o dun ver me si ni is ti yo ruz. Hiç de ðil se bu nu sa de ce ih ra ca tý des tek le mek i çin, ih raç ü rün le rin de kul la nýl ma þar týy la ver sin. Bel ki ye te ri ka dar or man ser ma ye miz ol ma dý ðýn dan bah se di le bi lir. ma var o lan ser ma ye miz den ge rek ti ði gi bi is ti fa de e de me di ði mi zi söy le mek de müm kün. Me se lâ, ba zý or man la rý mýz da ki o dun lar çü rü me ye ter ke dil miþ du rum da. ðaç kat li â mý yap ma dan, i lim, a kýl ve in saf öl çü le rin de or man la rý mý zýn ta ze len me si i çin o dun lar dan da ha faz la is ti fa de e de mez mi yiz? De mek ki mü sa it ve boþ a ra zi ler de sa de ce o dun ye tiþ ti ril se, it ha lat ta mil yar do lar lýk a zal ma ve bu na bað lý o la rak da ih ra cat ta ar týþ müm kün. Böy le fa i de li iþ le ri yap mak ye ri ne, boþ ö vün me ler le ne re ye ka dar gi de bi li riz? Pa nel de ko nu þan bir ko nuþ ma cý nýn, Ü ni ver si te son sý ný fa gel miþ ba zý öð ren ci le ri miz MDF i le sun ta nýn far ký ný bi le mi yor. Lüt fen te sis le ri ni zi öð ren ci le ri mi ze a çýn, on la ra staj im kâ ný ve rin di ye a de ta sa na yi ci le re yal var ma sý da dik kat çe ki ciy di. Top lan tý ön ce sin de ki ser best za man da bi ze mih man dar lýk ya pan ve Ta las tan li Da ðý na, Gaz ze Þe hi di Fur kan Do ðan ýn kab rin den Ho bi Bah çe le ri ne ka dar pek çok ye ri gör me mi ze ve si le o lan Kay se ri Tem sil ci miz Þe rif Gün düz ve di ðer dost la ra da bu ve si le i le te þek kür le ri mi zi su na rýz. Bir gün lü ðü ne de ol sa Kay se ri de na do lu ha va sý te nef füs et tik. U nut ma ya lým ki o dun dan mey ve de çý ký yor, zen gin lik de... TZYE Muhterem kardeþimiz Celâleddin Çelebi, Sabiha ve brahim Çelebi nin babasý Mustafa Çelebi nin elim bir kaza sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Dr. Mehmet Kaðan ve ilesi KP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Bu mil let te, bu top rak la ra küf ret mek a ma cýy la Ge nel kur may Baþ ka ný mý zý he def al mak, o na gü ya ha ka ret et mek de a çýk söy lü yo rum; den siz lik tir. De ðil ge ne ral, on ba þý bi le ol mak bu top rak la rýn ta ma mýn da bir gu rur, bir þe ref ve si le si dir de di. Par ti si nin grup top lan tý sýn da ko nu þan Er do ðan, BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ýn ken di si ve Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel e i liþ kin söz le ri ni de ðer len dir di. Er do ðan, þun la rý kay det ti: Çýk mýþ BDP Ge nel Baþ ka ný, Biz se ni ta ný mý yo ruz di yor. l lah aþ ký na ta ný san ne ya zar, ta ný ma san ne ya zar. Bi zi mil let ta ný yor, mil let... Bi ze mil le ti mi zin mu hab be ti, ha yýr du a sý, tak di ri, te þek kü rü, zi ya de siy le ye ter. Sen bý rak bi zi. y na ya bak, ken di ni ta ný ya maz sýn. Çün kü ay na ya ba kar san, ka ný ný em di ðin genç le ri gö re cek sin. O nur lu bir si ya si mü ca de le de ðil, te rö rün step ne si, te rö rün ye de ði ol muþ, kan le ke si ol muþ yü zü nü gö - 12 EYLÜL DDNMES KBUL EDLD Yargýlanacaklar 12 EY LÜL DR BE C LE - RN DEN, H LEN H YT T O LN KE NN EV REN VE TH SNÞ HN K Y N H YET MH KE ME Ö NÜ NE ÇI K RI LI YOR. 12 EY LÜL as ke ri dar be si ne i liþ kin dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný, 7. Cum hur baþ ka ný Ke nan Ev ren i le E mek li Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya nýn þüp he li o la rak yer al dý ðý id di a na me ka bul e dil di. n ka ra 12. ðýr Ce za Mah ke me si, 12 Ey lül as ke ri dar be si ne i liþ kin dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný, 7. Cum hur baþ ka ný Ke nan Ev ren i le E mek li Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya nýn þüp he li o la rak yer al dý ðý id di a na me yi ka bul et ti. Ö zel yet ki li n ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Hü se yin rür sün. Ül ke nin yüz de 50 oy a la rak se çi len ik ti da rý ný ta ný ma dý ðý ný söy le mek, ik ti da rýn meþ ru i ye ti nin ol ma dý ðý ný söy le mek, de mok ra si yi ka bul len me mek tir, mil li i ra de ye say gý sýz lýk týr. Da ha da ö te si þu ur suz luk tur. U lu de re ha di se si ni dev let te rö rü gi bi, dev le tin va tan da þý ný kat let me si gi bi lan se et mek, bü yük bir he ze yan dýr. Bu ül ke ye, bu mil let te, bu top rak la ra küf ret mek a ma cýy la Ge nel kur may Baþ ka ný mý zý he def al mak, o na gü ya ha ka ret et mek de a çýk söy lü yo rum; den siz lik tir. De ðil ge ne ral, on ba þý bi le ol mak bu top rak la rýn ta ma mýn da bir gu rur, bir þe ref ve si le si dir. IRK' SÐDUYU ÇÐRISI I rak yö ne ti mi nin çok bü yük, ta ri hi bir me su li yet al týn da ol du ðu nu i fa de e den Er do ðan, I rak ta ge ri li mi týr man dý ran lar, bir mez hep ça týþ ma sý na ze min ha zýr la yan lar is ter Sün ni, is ter Þii ol sun lar ge le cek te her za man Ye zid sý fa týy la a nýl ma ya mah kum o la cak lar dýr. I rak ta ki ta raf la rý ak lý se li me, sað du yu ya da vet e di yo rum de di. n ka ra / a a Gö rü þen in ba sýn söz cü sü sý fa týy la ver di ði bil gi ye gö re, n ka ra 12. ðýr Ce za Mah ke me si, id di a na me ü ze rin de ki in ce le me si ni ta mam la ya rak, id di a na me nin ka bu lü ne ka rar ver di. d di a na me de, dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný, 7. Cum hur baþ ka ný Ke nan Ev ren i le dö ne min Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný E mek li Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya sa nýk o la rak yer a lý yor. d di a na me de, Ev ren i le Þa hin ka ya nýn Tür ki ye Cum hu ri ye ti na ya sa sý nýn Ta ma mý ný ve ya Bir Kýs mý ný De ðiþ tir me ye ve ya Or ta dan Kal dýr ma ya ve na ya sa le Te þek kül Et miþ O lan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ni Or ta dan Kal dýr ma ya ve ya Gö re vi ni Yap ma sý na En gel Ol ma ya Ceb ren Te þeb büs Et mek su çu nu iþ le dik le ri kay de di le rek, a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma la rý is te ni yor. Es ki Cum hu ri yet Sav cý sý Ka ya su nun, dar be yi ya pan lar hak kýn da 2000 yý lýn da ha zýr la dý ðý id di a na me de bu id di a na me nin de lil le ri a ra sýn da yer al dý. n ka ra / a a Ye ni a na ya sa nýn i çi dol du rul ma lý DY NET-SEN Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, Ye ni na ya sa ça lýþ ma la rý nýn i çi dol du rul ma lý dýr de di. Bay rak tu tar, ga ze te mi zin n ka ra Tem sil ci si Meh met Ka ra ya ne za ket zi ya re tin de bu lun du. Zi ya ret te ko nu þan Bay rak tu tar, ye ni a na ya sa ko nu sun da ya pý lan ça lýþ ma la rýn i çi nin dol du rul ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ke rek ye ni a na ya sa nýn faz la za man kay bet me den ö nü müz de ki dö nem de mut la ka çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ye ni bir a na ya sa ko nu sun da mil le tin hem fi kir ol du ðu nu kay de den Bay rak tu tar, Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na ge rek Me mur-sen, ge rek se Di ya net-sen o la rak kat ký sað la mak a ma cýy la gü zel ça lýþ ma la rý mýz ol du. Pa nel, kon gre sa ha a raþ týr ma sý i le ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na kat ký sun ma ya ça lýþ týk. Si ya si le ri mi zin de bu sü re ci da ha da hýz lan dý ra rak bir Bayraktutar ýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Temsilcimiz Mehmet Kara (solda), din görevlilerinin maddî ve manevî deðerlere sahip çýkan örnek insanlar olduðuna dikkat çekti. Kara, Sizlerin yaptýðý güzel çalýþmalara bizler de elimizden geldiðince katkýda bulunmak isteriz dedi. an ön ce bu mil le te ya ký þýr ký sa, öz, mil le tin ön plan da ol du ðu, öz gür lük le rin ký sýt lan ma dý ðý bir a na ya sa ha zýr la ma la rý ný bek li yo ruz di ye ko nuþ tu. Ye ni s ya Ga ze te si nin top lu mu mu zun mil lî, ma ne vî de ðer le ri ne say gý lý bir ya yýn an la yý þý na sa hip ol du ðu na dik kat çe ken Bay rak tu tar, Ha ber le ri mi zi a çýk la ma la rý mý zý si zin a ra cý lý ðý nýz i le du yur mak hem bi zim hem de ü ye le ri mi zin is te ði dir þek lin de ko nuþ tu. n ka ra / Ye ni s ya BR UCUNDN BDP, BR UCUNDN CHP ER DO ÐN, U lu de re de a cý o lay ya þan dýk tan he men son ra te rör ör gü tü, ör gü tün si ya si u zan tý la - rý, CHP ve ba zý med ya ku ru luþ la rý nýn, me se le yi bir is tis mar ze mi ni ne çek mek, a cý yý ken di le ri i çin fýr sa ta dö nüþ tür mek i çin yo ðun ça ba i çi ne gir dik le ri ni be lirt ti. Er do ðan, BDP, ta bu tun bir baþ ka u cun dan tu ta rak, ta bu tu çe kiþ ti re rek, ce na ze ler ü ze rin den ay ný þe kil de tah rik gay ret le ri ne gir di. na mu ha le fet par ti si CHP, ta bu tun bir baþ ka u cun dan çe kiþ ti re rek, BDP ve PKK i le ay ný üs lu bu, di li kul la na rak, o da ce na ze ler ü ze rin den fýr sat dev þir me ça ba sý i çin de ol du de di. CEZYR HLKI NE DEMEK STEDÐMZ NLDI CE Z YR Baþ ba ka ný h met U yah ya nýn, Fran sýz la rýn Ce za yir de iþ le di ði soy ký rý mý ha týr lat ma la rýn - dan ra hat sýz lý ðý ný di le ge tir di ði ni ha týr la tan Er do ðan, Kar deþ Ce za yir hal ký, bi zim ne de mek is te di - ði mi zi ga yet i yi an la dý, an lý yor. na mu ha le fet li de ri de ge re ken ce va bý a nýn da ver di. Di ðer mu ha le - fet ve ko a lis yon da bu lu nan lar da ge rek li de ðer len dir me yi, ce va bý ver di ler di ye ko nuþ tu. FEZLEKEYE YBNCI MISINIZ? BÞ B KN Er do ðan, Si liv ri Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da - roð lu'nun do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý ný i çe ren fez le key le il gi li olarak da ''Fez le ke le re ya ban cý mý sý nýz? Bü tün ar ka daþ lar i çin bu tür fez le ke ler o la bi li yor. Baþ ba kan, Baþ ba kan Yar dým cý la rý hep si i çin bu tür fez le ke ler var. y ný þe yin Sa yýn Ký lýç da roð lu i çin de, he le he le o kul lan dý ðý i fa de ler i çin hay di hay di ol ma sý ge re kir. Ol ma sý ge re ken ol muþ tur'' de di. Bah çe li: d di a, ak lýn ve man tý ðýn if la sý nmhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, es ki Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral l ker Baþ buð un tu tuk lan ma sý nýn ak lýn ve man tý ðýn if las et ti ði nin gös ter ge si ol du ðu nu ö ne sür dü. Bah çe li, par ti si nin grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, es ki Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral l ker Baþ buð un n ter net n dý cý dar be id di a la rý çer çe ve sin de tu tuk lan ma sý nýn ö nem li, va ha met dü ze yi yük sek bir o lay ol du ðu nu i fa de et ti. Baþ buð a it ham e di len suç la ma nýn çok a ðýr ol du ðu nu ve hiç bir vic dan sa hi bi ta ra fýn dan da ka bul e di le me ye ce ði ni i fa de e den Bah çe li, Mil li Gü ven lik Ku ru lu nda yer al mýþ, TSK nýn en üst mev ki si ne týr man mýþ, kah ra man Türk as ke ri ne ko mu ta et miþ bir ki þi, ne ha zin dir ki te rör ör gü tü kur mak tan ve yö net mek ten do la yý ce za e vi ne ko nul muþ tur. Bu küs tah id di a, ak lýn ve man tý ðýn if las et ti ði nin gös ter ge si dir. Bu du rum gös ter mek te dir ki, hem Baþ ba kan, hem de sö zü e di len þah si ye tin Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na a tan ma sý i çin o nay ve ren Cum hur baþ ka ný, te rö rist fa a li yet le ri bi li nen bir ko mu ta na göz yum muþ ve bir suç var sa iþ ti rak et miþ ler ve ya az met tir miþ ler dir. di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a To lon ye ni den tu tuk lan dý ns TN BUL 13. ðýr Ce za Mah ke me si, i kin ci Er ge ne kon da va sý kap sa mýn da tu tuk suz yar gý la nan e mek li Or ge ne ral Hur þit To lon un ye ni den tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. Mah ke me he ye ti, da va da tu tuk suz yar gý la nan es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Hur þit To lon un de lil le ri ka rart ma ih ti ma li bu lun ma sý, hak kýn da ki suç la ma la rýn CMK nýn 100. mad de sin de sa yý lan ka ta log suç lar dan ol ma sý ve da va dos ya sý na u la þan ye ni de lil le ri göz ö nü ne a la rak tu tuk lan ma sý na hük met ti. Ka ra rýn ar dýn dan du ruþ ma ya öð le a ra sý ve ri lir ken, To lon un du ruþ ma sa lo nun dan ay rýl ma dý ðý gö rül dü. To lon, Er ge ne kon so ruþ tur ma kap sa mýn da 1 Tem muz 2008 de gö zal tý na a lýn mýþ ve tu tuk lan mýþ, a vu kat la rý nýn i ti ra zý ü ze ri ne Nö bet çi s tan bul 12. ðýr Ce za Mah ke me si ta ra fýn dan 6 þu bat 2009 ta ri hin de tah li ye e dil miþ ti. Yak la þýk 7 ay tu tuk lu kal dýk tan son ra tah li ye e di len To lon, yak la þýk 3 yýl son ra ye ni den tu tuk lan dý. s tan bul / a a CHP den fez le ke tep ki si ns LV R Cum hu ri yet Baþ sav cý sý li þ gö ren in hak kýn da fez le ke ha zýr la dý ðý CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý ný ta lep et ti. Ký lýç da roð lu, TBMM na ya sa- da let Ko mis yo nun da bu lu nan dos ya la rý i çin do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý ný i çe ren di lek çe yi, TBMM Baþ kan lý ðý na i let ti. y rý ca, CHP mil let ve kil le ri nin de ay ný yön de TBMM Baþ kan lý ðý na di lek çe ve re ce ði be lir til di. Ký lýç da roð lu hak kýn da fez le ke ha zýr la ma sý na CHP li ler da tep ki gös ter di. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Par ti Söz cü sü Bir gül y man Gü ler: Top lu mu te rö ri ze et mek ve kor ku im pa ra tor lu ðu na bi at et tir mek i çin CHP nin Sa yýn Ge nel Baþ ka ný ný he def seç ti ler. Çün kü a yak ta ka lan tek ve gü ve ni lir mu ha lif ka le CHP dir, Sa yýn Ge nel Baþ ka ný dýr. CHP Grup Baþ kan ve ki li E mi ne Ül ker Tar han: Es ki bir ge nel kur may baþ ka ný nýn tu tuk lan ma sý, ar dýn dan a na mu ha le fet par ti si ge nel baþ ka ný nýn sus tu rul ma ya ça lý þýl ma sý top lu ma göz da ðý a ra cý o la rak ve ril miþ me saj lar di ye dü þü nü yo rum. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin: Sa yýn sav cý nýn CHP ta ri hi ne bir bak ma sý, o ku ma sý la zým. CHP ta ri hin de hiç bir dö nem, hiç kim se ye bo yun e ðil me miþ tir. O nun i çin bu nu çok cid di ye al mý yo rum. Bu a ra da Ký lýç da roð lu hak kýn da fez le ke ha zýr la ma sý, Be yoð lu nda top la nan bir grup ta ra fýn dan pro tes to e dil di. s tan bul-n ka ra / a a TZYE Muhterem kardeþimiz Celâleddin Çelebi, Sabiha ve brahim Çelebi nin babasý Mustafa Çelebi nin elim bir kaza sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Üskadar Yeni sya Okuyucularý

9 U lu de re yi Mec lis so ruþ tu ra cak ni RK sý ný rýn da mey da na ge len ve 35 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan o la yý in ce le mek ü ze re TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu bün ye sin de alt ko mis yon ku rul du. KP Sa - kar ya Mil let ve ki li y han Se fer Üs tün ün baþ - kan lý ðýn da top la nan ko mis yon, KP, CHP ve BDP grup la rý nýn, U lu de re de mey da na ge len ve 35 va tan da þýn ha ya tý ný kay bet ti ði o lay i le il - gi li alt ko mis yon ku rul ma sý na i liþ kin ö ner ge le - ri ni gö rüþ tü. Ko mis yon, mü za ke re le rin ar dýn - dan, Þýr nak ýn U lu de re l çe sin de, I rak sý ný rýn - da ya pý lan ha va ha re kâtý so nu cun da mey da na ge len o la yý in ce le mek ü ze re alt ko mis yon ku - rul ma sý na ka rar ver di. Ko mis yon da, KP den 5, CHP den 2, MHP ve BDP den bi rer mil let - ve ki li yer al dý. Da ha son ra ya pý lan alt ko mis - yon top lan tý sýn da, baþ kan lý ða KP Or du Mil - let ve ki li h san Þe ner se çil di. n ka ra / a a Þýr nak ta 15 böl ge ye gi riþ ya sa ðý nþir NK Va li li ði, 15 böl ge yi ge çi ci gü ven lik böl ge si i lan et ti. Þýr nak ta bu lu nan ve gü ven lik a çý sýn dan teh li ke li o lan ba zý böl ge ler le il gi li Þýr nak Va li li ði gi riþ ya sa ðý ge ti ril di ði ni a çýk la - dý. Þýr nak Va li li ði ta ra fýn dan ya pý lan ya zý lý a - çýk la ma da, 15 böl ge nin 4 O cak 2012 i le 4 Ni - san 2012 ta rih le ri a ra sýn da gi riþ ya sa ðý ge tir di - ði ni du yur du. Bu na gö re 4 Ni san 2012 ta ri hi - ne ka dar si vil le re ya sak lý o la cak o lan böl ge ler þöy le: Kü pe li Da ðý, Cu di Da ðý, Yaz lý ca Da ðý Gü ne yi, Meh met Yu suf ve Mey dan Dað la rý, n ce bel Dað la rý, l týn Dað lar, Çað la yan/pi rin - çe ken, B Rej gar Da ðý - lan düz U zul Da ðý, - ki ya ka Dað la rý, Bal ka ya Da ðý, Ka ra dað/ge dik Te pe/çi men da ðý, Kur þun lu/dic le/di yar ba kýr, Yaz lý ca Da ðý Ku ze yi, Yas sý dað. Þýr nak / ci han TM, 50 bin ih ra cat çý ya ye ni a na ya sa yý so ra cak ntür KYE h ra cat çý lar Mec li si (TM), 50 bin ü ye si nin ye ni a na ya sa ko nu sun da ki gö rüþ le ri ni pay laþ ma sý i çin an ket ça lýþ ma sý baþ lat tý. TM, ye ni a na ya sa hak kýn da ü ye le ri nin gö rüþ le ri ni, kat ký la rý ný ve bek len ti le ri ni ad re sin de aç tý ðý an ket le be lir le ye cek. Mar ma ra Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si ve na ya sa Mah - ke me si es ki ra por tö rü Doç. Dr. Os man Can, ya pý la cak ça lýþ ma nýn mo de ra tö rü o la cak. TM Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, ye ni a na ya sa ça - lýþ ma sý na i liþ kin bil gi ver mek a ma cýy la dü zen - le nen ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, TM in a na ya sa de ði þik lik le ri nin ol du ðu 12 Ey - lül 2010 re fe ran du mu da hil ol mak ü ze re, a na - ya sa i le il gi li ya pý lan tüm de ði þik lik le rin, ça lýþ - ma la rýn ta ra fý ol du ðu nu be lirt ti. Ba þýn dan be ri Tür ki ye nin ye ni bir na ya sa ya ih ti ya cý ol du - ðu nu söy le dik le ri ni i fa de e den Bü yü kek þi, Ni - ye ye ni bir a na ya sa? Çün kü mev cu dun ya zýl dý - ðý þart lar nor mal de ðil di. Dün ya de ðiþ ti, Tür ki - ye de ðiþ ti. Tür ki ye nin sos yo e ko no mik dü ze yi bü yük bir dö nü þüm ge çir di de di. TM o la rak iþ dün ya sý nýn gö rüþ le ri ni, kat ký la rý ný, bek len ti - le ri ni yan sý ta cak bir ça lýþ ma yý ha zýr la ma ya baþ - la dýk la rý ný bil di ren Bü yü kek þi, þun la rý kay det ti: Biz TM in 50 bin ü ye si ne na ya sa yý so ru yo - ruz. si te miz den bir an ke ti ü ye - le ri mi ze aç týk. s ti yo ruz ki TM in 50 bin ü ye si ak tif bir þe kil de gö rüþ le ri ni be lirt sin. Na sýl bir a na ya sa is te dik le ri ni bi zim le pay laþ sýn lar. n - ke ti miz de hem þýk lý so ru la rý mýz var hem de her ke sin tüm ö ne ri le ri ni pay la þa ca ðý bir bö lüm var. Biz bir a na ya sa met ni yaz ma ya ca ðýz. Bir çer çe ve ra po ru ha zýr la ya ca ðýz. Te mel il ke le ri ve bek len ti le ri pay la þa ca ðýz. Ge le cek tüm gö - rüþ le ri de der le ye rek hem Yü ce Mec lis e hem de si ya si par ti le ri mi ze su na ca ðýz. k ti dar ve mu ha le fe tin ye ni bir na ya sa ko nu su nu se çim va at le ri nin i çi ne al ma sý biz le ri u mut lan dý rý yor. na ný yo ruz ki, mil le ti mi zin i ra de si nin te cel li et ti ði Yü ce Mec lis top lu mun tüm ke sim le ri nin hak la rý ný ko ru ya cak, her ke sin ar ka sýn da du ra - ca ðý ve an la ya ca ðý bir met ni or ta ya çý ka ra cak - týr. So ru la rý da ce vap la yan Bü yü kek þi, an ket ça lýþ ma sý ný bir ay lýk bir sü re i çin de bi tir me yi plan la dýk la rý ný söy le di. s tan bul / Ye ni s ya drbat ho o.com H BER 9 11 OCK 2012 ÇRÞMB Y HRNT Dink ci na ye ti da va sý ný tu tuk lu sa nýk - la rýn dan Ya sin Ha yal, Be ni da va da is mi ge - çen her kes kul lan dý de di. s tan bul 14. ðýr Ce za Mah ke me sin de de - vam e den du ruþ ma da, Dink a i le si nin a vu kat - la rý na, e sa sa i liþ kin gö rüþ le ri so rul du. Mü da - hil a vu kat lar dan Fet hi ye Çe tin, in ce le dik le ri Te le ko mü ni kas - yon le ti þim Baþ kan lý ðý (TB) ka yýt la rý na i liþ kin a çýk la ma la rý ve ted bir ta lep le ri nin yer al dý ðý di lek çe yi o ku du. Çe tin, Ge len ka yýt la rýn in - ce le me sin de, o lay ye rin de bu - lu nan ve sa nýk lar la ir ti bat lý 5 ki þi ra hat lýk la tes pit e dil di ði gi - bi, o lay ye rin de ol ma mak la bir lik te o lay ye rin den a ra nan 14 ki þi nin de yi ne sa nýk ve þüp he li ler le ir ti bat lý ol du ðu tes pit e dil miþ tir i fa de si ni kul la na rak, di lek - çey le bir lik te mah ke me ye sun du ðu ek ler de, sa nýk lar la doð ru dan ir ti ba tý o lan ki þi ler i le bu ki þi le rin ir ti bat lý ol du ðu, o lay ye rin de bu lu - nan ki þi le rin lis te si nin yer al dý ðý ný di le ge tir di. Tu tuk lu sa nýk Ya sin Ha yal, ce za e vin de, gar di yan lar ta ra fýn dan teh dit e dil di ði ni id di a e de rek, Bü tün dün ya nýn þu nu bil me si ni is ti - yo rum: Be nim genç li ðim den, be nim he ye ca - ným dan ve fa kir li ðim den fay da la nan Tür ki ye Cum hu ri ye ti, be ni or ta dan kal dýr mak is ti yor. Bir gün ö lür sem, o top si yap ma ya kal kar sa - nýz, bu na ge rek yok. Be nim ka ti lim bel li dir. Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti dir. Þu an i ti ba - riy le is yan baþ la tý yo rum. Sun du ðum di lek çe - de ki þart lar ye ri ne ge ti ri le ne ka dar da is ya ný - mý sür dü re ce ðim de di. vu kat Çe tin, Ha yal e Ben kul la nýl dým de di ði ni ha týr la ta - rak, Se ni kim ler kul lan dý, teh - dit e den ler ay ný ki þi ler mi, na sýl teh dit e di yor lar, is ya ný ný so na er me si i çin þart la rý kim ler ye ri - ne ge ti re cek? so ru la rý ný yö - nelt ti. Ha yal, kul la nýl dý ðý nýn doð ru ol du ðu nu söy le ye rek, Be ni da va da is mi ge çen her - kes kul lan dý. Bun la rýn a ra sýn da Er han Tun cel, Ra ma zan k - yü rek var. Teh dit e den ki þi le - rin ay ný ki þi ler o lup ol ma dý ðý ný bil mi yo rum. Te kir dað F ti pi Ka pa lý Ce za e vin de ki gar di - yan lar ba na göz da ðý ve ri yor. sim le ri ni bil mi - yo rum. ma yüz yü ze gö rü þür sek, teþ his e - de bi li rim. Mah ke me He ye ti, þart la rý mý ye ri ne ge tir mez se, et ra fý mý ra hat sýz e de ce ðim. Mah ke me ve ce za e vin de ki gö rev li le re say gý gös ter me ye ce ðim. Gü rül tü pa týr tý çý ka ra rak çev re mi ra hat sýz et me ye ca ným çý ka na ka dar de vam e de ce ðim de di. s tan bul / a a BÞ B KN Yar dým cý sý Be þir ta lay, O cak ta ki gö rüþ me le rin ya pý cý bir rol oy na - ma sý ha lin de i yi bir fýr sat ol du ðu nu söy le di. Baþ ba kan Yar dým cý sý ta lay, Dip lo ma - si Mu ha bir le ri Der ne ði ü ye le riy le kah - val tý lý soh bet top lan tý sýn da bir a ra ya gel di. Kýb rýs so ru nu ko - nu sun da ki son ge liþ me le ri an - la tan ta lay, ta raf lar a ra sýn da - ki mü za ke re le rin yo ðun bir þe kil de yü rü dü ðü nü gö rüþ me - le rin ne re dey se son e ta bý na ge lin di ði ni söy le di. da ya Tür ki ye den sað la na - cak su pro je si nin bü tün hý zýy la de vam et ti ði ni bil di ren ta lay, pro je nin na mur kýs mý ve ba raj kýs mý nýn i ha le saf ha sýn da ol du - ðu nu, KKTC de ki ba raj ve da ðý - tým ça lýþ ma la rý nýn da ya pýl mak ta ol du ðu nu kay det ti. Pro je nin 2014 yý lý nýn ba ha rýn da fa a li ye te geç me si ni he def le dik le ri ni vur gu la yan ta - lay, an cak KKTC de su yun iç da ðý tý mý nýn i yi yü rü tül me si ne bü yük ö nem ver dik le ri ni söy le di. Kýb rýs Rum Ke si mi nin o lum lu bir yak la - þým ve gay re ti ol ma dý ðý ný vur gu la yan ta - lay, an cak O cak ta ki gö rüþ me le rin ö - nem li bir dö ne meç o la rak gö rül me si ge - rek ti ði ni söy le di. Bu gö rüþ me le rin ya pý cý bir rol oy nan - ma sý ve so nu ca gö tü rül me si müm kün ol ma sý ha lin de i yi bir fýr sat ol du ðu na i - þa ret e den ta lay, gö rüþ me le rin ö nem li bir dö ne meç ol du ðu nu vur gu la ya rak, O nok ta - dan son ra baþ ka þey ler tar tý þý la bi lir de di. Ba þa rý sýz lýk ha lin de Kýb rýs ne o lur? so ru su ü ze ri ne ta lay, her ha - lü kâr da Kýb rýs ýn güç lü o la ca ðý ný be lir te rek, Da i ma bi zim dýþ po li ti - ka mý zýn Kýb rýs la il gi li B pla ný var dýr de di. ta lay, Þýr nak sý ný rýn - da ki o lay da ha ya tý ný kay - be den le rin ya kýn la rý na ve ri le cek taz mi nat ça lýþ - ma la rý bit tik ten son ra da U lu de re ye gi de ce ði ni söy le di. Þýr nak sý - ný rýn da ki o lay dan son ra gö rev den a lý nan Jan dar ma Tu gay Ko mu ta ný yla il gi li so ru ü ze ri ne i se ta lay, Biz bu so ruþ tur ma la - rý ö nem li gö rü yo ruz. Bu ra da va tan da þýn vic da ný ný da ra hat la ta cak her ke sin her a - çý dan bil gi le ne ce ði bir so nu ca u la þýl ma sý la zým de di. n ka ra / a a Be le di ye ler ve gay ri in sa nî uy gu la ma la rý Son ya zým da bir çöp top la yý cý nýn nef se ver di ði bir ders ten bah set miþ tim. Bu gün iz ni niz le ben zer bir der si be le di ye ci le re du yur mak is te rim. Ön ce ko nu i le il gi li bir ha - tý ra: E vi niz de, as lýn da es ki me miþ, a ma si zin ar - týk giy me di ði niz i ki ta kým el bi se var. Çö pe at - sa nýz is raf o la cak, ha ra ma gi re cek si niz. Fa kir bi ri le ri ni bu lup ver mek is ti yor su nuz a ma et ra - fý nýz da es ki el bi se a la cak tür den fa kir yok. Siz de es ki si ni el den çý kar ma dan ye ni si ni al - ma yan lar dan sý nýz. Ça re siz si niz ya ni. Bir gün so ka ðý nýz da çöp ko va la rý nýn dan ay - rýþ tý rý la bi len çöp le ri top la yan bi riy le kar þý la þý - yor su nuz. Yak la þýp se lam ve ri yor su nuz ve hoþ be þi ge - çip doð ru dan so ru yor su nuz: -Es ki el bi se le ri de ðer len di ren bir sis te mi niz de var mý? -Na sýl ya ni? -Ya ni in san la rýn ev le rin de du rup du ran ve kim se ye de ve re me dik le ri es ki giy si le ri a lýp de - ðer len di re bi lir mi si niz? -De ðer len dir mek? Na sýl ya ni? -Ya ni me se lâ be nim kul la na ma dý ðým i ki ta - kým el bi sem var, bun la rý da top la yýp is raf ol - mak tan kur ta ra bi li yor mu su nuz? -Ba na ve rir se niz ne den is raf ol sun ki a bi, ben gi ye rim, ken dim ya ni, ba zen ar ka da þý ma da ve ri rim, ta kým el bi se ne de ol sa. - lýr mý sý nýz sa hi? -Ve rir sen ne den al ma ya lým a bi. Es ki el bi se ni zi ev den a lýp mu ha ta bý ný za ve ri - yor su nuz. Mu ha ta bý ný zýn mut lu gü lüm se yi þi i - çi nin te miz li ði ni yan sý tý yor. -l lah ra zý ol sun sen den, be ni is raf tan ve gü nah tan kur tar dýn, di yor su nuz. - min a bi, sen sa ðol. y rýl mak is ti yor su nuz. ma mu ha ta bý nýz soh bet et mek is ti yor. Mu ha ta bý ný zýn Ur fa yla Di yar ba kýr ýn a ra sýn - dan ko pup gel di ði ni, a i le si ni Bað lar da bý rak tý - ðý ný, bu þe hir de hem þe ri le riy le bir lik te e kip o - la rak ça lýþ týk la rý ný, be le di ye nin cad de ve so - kak la rý e kip le re tak sim ve tah sis et ti ði ni, gün de alt mýþ yet miþ li ra ka zan dýk la rý ný, be le di ye ye a - dam ba þý ay lýk el li beþ li ra so kak tah sis be de li ö de dik le ri ni, he la lin den ka zan mak tan ke yif al - dýk la rý ný, a ma iþ le ri nin de zor ol du ðu nu öð re - ni yor su nuz. Bir so ru so ru yor: - bi be nim bir fik rim var. Sen bel ki yar dým e der sin. -Es tað fu rul lah, ne dir? -Þe hir de o to büs çü ler, mi ni büs çü ler a ra ba la - rý nýn dý þý na rek lam a lý yor lar. Ben de a ra ba mýn çu va lý nýn dý þý na rek lam al mak is ti yo rum. Na sýl bu lu rum rek lam ve re cek bi ri le ri ni? ra ba ya ba ký yor su nuz, bir bi ri ne kay na týl mýþ se kiz on de mir ve i ki te ker lek ten o lu þan i ri ce bir el a ra ba sý, çek çek de ni len den. Rek lam a - la ný de di ði de el a ra ba sý nýn bo yun dan da bü - yük ko ca man kir li bir çu val. Þim di so rum be le di ye yet ki li le ri ne: Bel de niz de ki hal ka a çýk tüm a lan la rý rek lam a la ný o la rak gö rüp ge lir el de et me ye ça lý þý yor - su nuz. Gü zel. Pe ki çöp top la yan la rýn çu val la rý nýn ü ze ri ni de rek lam a la ný o la rak gö rüp on la ra da rek lam bu la bi lir mi si niz? k lý nýz dan bi le ge çir mez si niz. Zi ra kir li dir, rek la ma gel mez. Pe ki be le di ye ni zin böy le so kak or ta sýn da ve gay ri in sa ni bi çim de çöp ay rýþ týr ma uy gu la ma - sý ný na sýl o lu yor da i çi ni ze sin di ri yor su nuz? Bu i þin da ha in sa nî bir yo lu nu bu la mý yor mu su nuz? Me de ni le rin çö züm le ri ne bak mak da mý ak lý ný za gel mi yor! nayasa reformlara engel Y ZR Hü da Ka ya nýn ka le me al dý ðý ve ba - þör tü sü so ru nun dü nü ve bu gü nü i le an la týl - dý ðý Ba þör tü sü ne Öz gür lük Yo lun da-gö - rül müþ tür ki ta bý ta ný týl dý. Fa tih Be le di ye si - nin Top ka pý da ki sos yal te sis le rin de dü zen - le nen ta ný tým top lan tý sýn da ko nu þan Ka ya, ba þör tü sü ya sak la rý nýn sa de ce 28 Þu bat sü - re ci i le de ðer len di ri len bir ko nu ol ma dý ðý ný söy le di. Ka ya, ken di si nin bi re bir ya þa dý ðý spe si fik bir o lay dan, 28 Þu bat sü re ci ve ba - þör tü sü pa ra le lin de yo la çý ka rak ki ta býn or - ta ya çýk tý ðý ný be lir te rek, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Ba þör tü sü de yin ce sa de ce ü ni - ver si te le ri ha týr lý yo ruz. Ba þör tü sü bi zim ha - ya tý mý zýn her a la nýn da bir du ruþ, bir di re niþ, bir ki þi lik ge rek ti ren bir mev zu. Ba þör tü sü mü ca de le miz, du ru þu muz ve di re ni þi miz bi - zim a da let a ra yý þý mý zýn, hak ký sa vu nu þu mu - zun sa de ce bir a la ný. Bu e ser de yer a lan, bi - zim ba þör tü sü i le il gi li ya þa dýk la rý mý za yö ne - lik ka le me a lý na bi len sa de ce bir a lan. Ba þör tü sü nün a da let mü ca de le le ri nin bir a la ný ol du ðu nu vur gu la yan Ka ya, nan dý ðý gi bi her kes ya þa sýn ve gi yin sin ve ko nu þa bil - sin. Ba þör tü sü i le il gi li 28 Þu bat sü re ci ne psi - ko lo jik, sos yal o at mos fe ri kýs men his set ti re - bi le ce ði ne i nan dý ðým bu ki tap, he nüz o dö - nem de ya þa dýk la rý mý zýn ay rýn tý la rý ný i fa de e - den bir ki tap de ðil. Bu ça lýþ mam de vam e di - yor. Ba þör tü sü di re ni þi mi zi, mü ca de le mi zi ka yýt sýz þart sýz ha ya tý mý zýn her a la nýn da öz - gür ce ya þa ya bi le ce ði miz þart lar o lu þun ca ya ka dar so nuç lan dýr ma mý zý di li yo rum þek lin - de ko nuþ tu. Ka ya, ba þör tü sü bir ha ya týn, bir i nan cýn yan sý ma sý ol du ðu na i þa ret e de rek, Ben ha ya - týn her a la nýn da ba þör tüm le ka yýt sýz þart sýz va ro la bil me li yim de di. MR GU L ES: B ÞÖR TÜ SÜ BT MÞ BR MÜ C DE LE DE ÐL Ya zar Ro ni Mar gu li es de Tür ki ye de fark lý dü þün ce, kö ke ne ve i nan ca sa hip o lan in san - la rýn or tak la þa ve re ce ði çok faz la mü ca de le ol du ðu nu vur gu la dý. Mar gu li es, her ke sin is te - di ði þe kil de gi yi ne bil me si ge rek ti ði ne i nan dý - ðý ný i fa de e de rek, Her kes bu mem le ket te ne is ter se o nu giy me li de di. Ki ta bý sa de ce ba - þör tü sü ko nu su na de ðil, da ha ge niþ un sur la ra i þa ret et ti ði i çin ö nem li bul du ðu nu ak ta ran Mar gu li es, Ba þör tü sü bit miþ bir mü ca de le de ðil, ka dýn lar hâ lâ bu nun la il gi li so run lar la kar þý la þa bi li yor þek lin de ko nuþ tu. Ga ze te ci Hi lal Kap lan da, ki tap ça lýþ ma sý - ný ilk duy du ðun da he ye can lan dý ðý ný be lir te - rek, 28 Þu bat sü re ci aç tý ðý tüm ya ra la ra rað men ve gü nü müz de bu sü re ci aþ tý ðý mýz söy len me si ne rað men o dö ne me da ir ta nýk - lýk lar, ya þa ný lan la rý ay dýn lat ma ko nu sun da ne ya zýk ki çok faz la bir þey ya pýl mýþ de ðil. Sa de ce bel li si ya si le rin söy lem le ri ni du yu - yo ruz. Bu ki tap bu an lam da çok de ðer li di - ye ko nuþ tu. s tan bul / a a Ba þör tü sü so ru nunun dü nü ve bu gü nü bu kitapta VRUP KONSEY YETKLS, 12 EYLÜL NYSSI, REFORMLRIN TM NLMIYL RZU EDLEN POTNSYELE ERÞMESNN ÖNÜNDE BÜYÜK BR ENGEL. VRUP Konseyi nsan Haklarý Komiseri Thomas Hammarberg, mevcut anayasanýn, son dönemde gerekleþtirilen anayasal, yasal ve kurumsal reformlarýn, tam anlamýyla arzu edilen potansiyele eriþmesinin önünde büyük bir engel oluþturduðunu söyledi. E kim a yýn da Tür ki ye ye yap tý ðý zi ya ret son - ra sý Türk a da let sis te mi ü ze ri ne kap sam lý bir ra por ka le me a lan Ham mar berg, Hâ kim ve sav cý la rýn bi re ye kar þý dev le ti ko ru ma ya yö - ne lik ref leks le ri nin ar ka sýn da 1980 dar be si son ra sý as ker ler ce ya pý lan a na ya sa nýn met ni ve ru hu bu lun mak ta dýr. Bu a na ya sa nýn var lý - ðý, son dö nem de ge rek leþ ti ri len a na ya sal, ya - sal ve ku rum sal re form la rýn, tam an la mýy la ar zu e di len po tan si ye le e riþ me si nin ö nün de de bü yük bir en gel o luþ tur mak ta dýr. Tür ki ye a ley hi ne v ru pa n san Hak la rý Mah ke me - si nde ve ri len bir sü rü ka ra rýn ar ka sýn da da bu var de di. RE FE RN DUM DE Ð ÞK LK LE R N TK DR LE Z L YO RUZ Son dö nem de Türk top lu mu ve si ya si yel pa ze sin de bu a na ya sa nýn de ðiþ ti ril me si ko nu sun da o lu þan mu ta ba kat tan bü yük mem nu ni yet duy du ðu nu di le ge ti ren v - ru pa Kon se yi üst dü zey yet ki li si, Mec lis te dört par ti ni ka tý lý mýy la ku ru lan Uz la þý Ko mis yo nu nun ö nem li ol du ðu nu kay det - ti. Ham mar berg, Türk si vil top lum ku ru - luþ la rý ve hal kýn, a na ya sa nýn ha zýr lan ma sü re ci ne kat ký ve re cek ol ma sý ný ö nem li bul du ðu nu vur gu la ya rak, Þef faf sür dü rü - le cek bir sü reç son ra sý da ha de mok ra tik bir a na ya sa ha zýr lan ma sýy la, in san hak la rý - na say gý, Türk hu kuk sis te mi nin mer ke zi - ne yer leþ miþ o la cak týr de di. Tür ki ye de son za man da ya pý lan re form la - rý ve ö zel lik le re fe ran dum da ka bul e di len a - na ya sa de ði þik lik le ri ni tak dir le iz le dik le ri ni kay de den Ham mar berg, yar gý da de vam e den so run lar la il gi li Türk hü kü met yet ki li le ri nin ve yar gý men sup la rý nýn çö züm i çin sa mi mi gay ret sarf et tik le ri ni söy le di. Türk yet ki li ler yar gý sis te min de ya pý sal so run la rýn ol du ðu nu bi li yor ve çö züm ü ret me ye ça lý þý yor di yen Ham mar berg, u zun yar gý la ma ve tu tuk lu luk hal le ri ni ör nek ver di. TE RÖR LE MÜ C DE LE DE ET K L ME K NZ M LR KUL L NIL M LI Türk yet ki li ler da va la rýn hýz lan ma sý ný sað - la ma lý ve tu tuk lu luk ha li dý þýn da ki ya tý rým la rý da ha faz la kul lan ma lý di yen v ru pa Kon se yi yet ki li si, Er ge ne kon, Bal yoz ve KCK dâ vâ la rý - na da a týf ta bu lu na rak, Te rö rün Tür ki ye de ne ka dar cid di bir teh li ke arz et ti ði nin far kýn - da ol duk la rý na vur gu yap tý. Ham mar berg, Türk dev le ti nin te rör le mü ca de le de et ki li me ka niz ma la rý kul lan ma so rum lu lu bu lun - du ðu nu be lir te rek, te rör ve te rör ör güt le ri nin Türk hal ký na ne ka dar cid dî bir teh li ke o luþ - tur du ðu nu ga yet i yi bil di ði ni söy le di. n cak bu mü ca de le de in san hak la rý ve de mok ra si ko nu su na say gý gös te ril me si ni is te yen Ham - mar berg, sa let duy gu su ren ci de e di lir se bu e sa sen te rö re hiz met e der di ye u ya rý da bu - lun du. Tür ki ye de an ti-te rör ya sa sý nýn uy gu la ma - sýn da ya þa nan prob lem le re de dik kat çe ken v ru pa Kon se yi n san Hak la rý Ko mi se ri, Þid det ya da þid det teh di di i çe ren tüm un - sur lar te rör kap sa mýn da dýr de di. Ham mar berg, an cak bu nun i fa de hür ri ye ti, dü þün ce öz gür lü ðü ve top lan ma hak ký gi bi te mel in san hak la rý ko nu la rýn dan ay rýl ma sý ge rek ti ði ne vur gu yap tý. HSYK NIN YE N Y PI SI O LUM LU Ham mar berg, re fe ran dum i le ya pý sý de ðiþ - ti ri len Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru - lu nun (HSYK) ye ni ya pý sý ný da o lum lu bul - duk la rý ný be lirt ti. Ham mar berg, ra po run da Ye ni HSYK, sa de ce hu ku ki an lam da de ðil ger çek te de güç lü ve o to nom ya pý sý ve ken di sek re tar ya sý i le or ta ya çýk mýþ týr. Tef tiþ yet ki si da hil bir çok yet ki da let Ba kan lý ðý ndan, HSYK ya dev re dil miþ tir de di. n ka ra / cihan Ko mis yon, öl dü rü len PKK lý nýn ba ba sý ný din le ye cek TBMM n san Hak la rý ný n ce le me Ko mis yo nu bün ye sin de o luþ tu ru lan Te rör ve Þid det O lay la rý Kap sa mýn da Ya þam Hak ký h lal le ri nin n ce len - me si ne yö ne lik alt ko mis yon, Ka zan Va di si o pe - ras yo nun da öl dü rü len te rör ör gü tü PKK ü ye si Se zer rs lan ýn ba ba sý ný din le ye cek. KP mas - ya Mil let ve ki li Na ci Bos tan cý baþ kan lý ðýn da ki alt ko mis yon, ça lýþ ma la rý ný bu haf ta da sür dü re cek. Ko mis yon, ya rýn, Ka zan Va di si o pe ras yo nun da öl dü rü len PKK lý Se zer rs lan ýn ba ba sý Meh met rs lan ve ya þa dýk la rý kö yün muh ta rý Mah mut rat ýn bil gi si ne baþ vu ra cak. lt ko mis yon, 11 O cak Çar þam ba gü nü de n ka ra Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim ü ye si Prof. Dr. nýl Çe çen ve Sos yo log Prof. Dr. E rol Gö ka yý din le - ye cek. Ka zan Va di si nde öl dü rü len te rö rist ler den 19 ya þýn da ki Se zer rs lan ýn ba ba sý te rö re tep ki - si ni gös ter mek i çin ta zi ye e vi ne Türk bay ra ðý as - mýþ tý. Meh met rs lan, oð lu nun PKK ta ra fýn dan kan dý rýl dý ðý ný i fa de e de rek, O ku yup öð ret men o la cak tý, çok gör dü ler. Baþ ka ço cuk lar öl me sin a çýk la ma sý yap tý. n ka ra / a a Ham mar berg, E kim a yýn da Tür ki ye ye yap tý ðý zi ya ret son ra sý Türk a da let sis te mi ü ze ri ne kap sam lý bir ra por ka le me al dý. Ya sin Ha yal: Be ni kul lan dý lar Kýb rýs gö rüþ me le ri i yi bir fýr sat

10 EKONOM OCK 2012 ÇRÞMB Y HBERLER DÖ VZ E FEK TF MER KEZ BN K SI DÖ VZ KUR L RI 2011 Cin si Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS TRL Y DO L RI 1 D N MR K KRO NU 1 E U RO 1 N G LZ STER L N DÖ VZ E FEK TF 9 OCK LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ S VÇ RE FRN GI 1 S VEÇ KRO NU 1 K N D DO L RI 1 KU VEYT D N RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U D R BS TN R Y L 100 J PON YE N LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO LR DÜN 1,8700 ÖN CE K GÜN 1,8850 p S E R B E S T P Y S E U RO L TIN C. L TI NI DÜN 2,3880 ÖN CE K GÜN 2,4580 p DÜN 98,05 ÖN CE K GÜN 97,00 p DÜN 663 ÖN CE K GÜN 656 p Türkye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar Ya ðýþ lar seralarý vurdu ntür K YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, k de niz ve E ge böl ge le rin de a þý rý ya ðýþ lar, ba zý yer ler de gö rü nen fýr tý na ve hor tu mun en faz la se ra ü rün le ri ne za rar ver di ði ni bil dir di. Bay rak tar, o lu þan za rar la rýn bo yut la rý nýn ö nü müz de ki gün ler de net le þe ce ði ni bil dir di. Ha sar tes pit ça lýþ ma la rý ný ta ki ben ön ce lik le çift çi le rin ban ka la ra o lan kre di borç la rý nýn fa iz siz er te len me si ge rek ti ði ne dik ka ti çe ken Bay rak tar, Çift çi le ri mi zin kre di borç la rý fa iz siz er te len me li dir. de di. n ka ra / Yen s ya 3. köprü ihalesi iptal nkryollri Ge nel Mü dür Yar dým cý sý ve Ku zey Mar ma ra O to yo lu ha le si Ko mis yo nu Baþ ka ný h san k bý yýk, s tan bul Bo ða zý na 3. köp rü ya pý mý ný da i çe ren Ku zey Mar ma ra O to yo lu i ha le si ne tek lif ve ren ol ma dý ðý ný bil dir di. k bý yýk, ba sýn men sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, ko mis yon o la rak i ha ley le il gi li bü tün ha zýr lýk la rý yap týk la rý ný ve i ha le yi ger çek leþ tir mek i çin sa lo na gel dik le ri ni be lir te rek, Sa at i ti ba riy le tek lif le rin ve ril me si ge re kir di. Bu sa a te ka dar tek lif gel me di de di. Bun dan son ra ki a þa ma da ko mis yo nun ka ra rý ný ya za rak üst ma kam la ra gön de re cek le ri ni bil di ren k bý yýk, de vam e den sü reç te U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý i le Ge nel Mü dür lük le ri nin yön len dir me le ri doð rul tu sun da ça lý þa cak la rý ný söy le di. çýk la ma nýn ar dýn dan bir ga ze te ci nin U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým ýn Tek lif gel mez se B pla ný ný uy gu la rýz sö zü nü a ným sa ta rak, B pla ný nýn ne ol du ðu nu sor ma sý ü ze ri ne k bý yýk, bu na ba kan lý ðýn ka rar ve re ce ði ce va bý ný ver di. k bý yýk, bir baþ ka ga ze te ci nin tek lif gel me me si nin i ha le nin ip tal e dil di ði an la mý na ge lip gel me di ði so ru su ü ze ri ne i se Bu sü reç sa at i ti ba riy le ta mam lan dý. Tek lif ol ma yan i ha le so na er miþ tir. Bun dan son ra ye ni sü reç baþ la ya cak de di. n ka ra/a a þ siz ka lan ma aþ i çin Þ KUR a baþ vur du nge ÇEN yý lýn a ra lýk a yýn da 49 bin 73 ki þi iþ siz lik ö de ne ðin den ya rar lan mak ü ze re Tür ki ye þ Ku ru mu na (Þ KUR) baþ vu ru da bu lun du. þ siz lik Si gor ta sý Fo nu y lýk Bül te nin de ki bil gi le re gö re, uy gu la ma nýn baþ la dý ðý 2002 Mart a yýn dan 31 ra lýk 2011 e ka dar sis te me 3 mil yon 14 bin 398 ki þi baþ vu ru da bu lun du ve 2 mil yon 418 bin 212 ki þi iþ siz lik ö de ne ði al ma ya hak ka zan dý. Üc ret Ga ran ti Fo nu ndan 123 ki þi ye top lam 160 bin 337 li ra ö de me ya pý lýr ken, 293 ki þi ye 221 bin 8 li ra ký sa ça lýþ ma ö de ne ði ve ril di. 31 ra lýk 2011 ta ri hi i ti ba riy le fo nun top lam var lý ðý, 53 mil yar 521 mil yon li ra ol du. n ka ra / a a ODD ö dül le ri sa hip le ri ni bul du ntürk o to mo tiv sek tö rü nün 53 mar ka sý ný ça tý sý al týn da bu lun du ran O to mo tiv Dis tri bü tör le ri Der ne ði nin (ODD) ba þa rý lý þir ket, ü rün ve pro je le ri ni ö dül len dir mek i çin dü zen le di ði ODD Sa týþ ve le ti þim Ö dül le ri 2011 Glad ya tör le ri renk li ve he ye can lý bir fi na le sah ne ol du. Fo ur Se a sons at the Bosp ho rus da dü zen le nen tö re nin de ko nu þan ODD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mus ta fa Bay rak tar, Der ne ði miz bil di ði niz gi bi, Tür ki ye de fa a li yet gös te ren o to mo tiv sek tö rü nün 53 mar ka sý ný ça tý sý al týn da ba rýn dý rý yor. O to mo tiv sek tö rün de ki ge li þim ve bü yü me ye i ti ci güç o luþ tur mak a ma cýy la bir çok fa a li yet yü rü tü yo ruz de di. Ge ce de, o to mo tiv sek tö rü nün 2011 pa zar ra kam la rý da ay ný ge ce de a çýk lan dý. Ö dül lan Glad ya tör ler S TIÞ Ö DÜL LE R En Hýz lý Bü yü yen Ha fif Ti ca ri raç Mar ka sý Mer ce des-benz; En Çok Sa tý lan Ha fif Ti ca ri raç Mo de li Ford Con nect; En Çok Sa tý lan Ha fif Ti ca ri raç Mar ka sý Ford; En Hýz lý Bü yü yen O to mo bil Mar ka sý Mi ni; En Çok Sa tý lan O to mo bil Mo de li Re na ult Symbol; En Çok Sa tý lan O to mo bil Mar ka sý Re na ult; En Çok Sa tý lan O to mo bil ve Ha fif Ti ca ri raç Mar ka sý Ford LE T ÞM Ö DÜL LE R Yý lýn TV Rek la mý Fi at; Yý lýn Ga ze te la ný Ford Fi es ta S2000; Yý lýn Rad yo Spo tu Cit ro ën Ne mo; Yý lýn Der gi la ný Mer ce des-benz; Yý lýn PR/Et kin lik Uy gu la ma sý Mer ce des-benz Ro ads how; Yý lýn Di ji tal Uy gu la ma sý Volk swa gen Fan E di ti on; Yý lýn O ut do or Uy gu la ma sý O pel Cor sa; Yý lýn Sos yal So rum lu luk Pro je si Re na ult So kak ta lk dým lar; Yý lýn En teg re le ti þim Kam pan ya sý Pe u ge ot 508; Yý lýn Ba sýn Lans ma ný BMW 1 Se ri si; Turk cell Mo bil le ti þim Ö dü lü To yo ta-tür ki ye nin 3G li lk O to mo bil Pro je si; Yý lýn Jü ri Ö zel Ö dü lü To yo ta-mit EF 50K þ Pla ný Ya rýþ ma sý E ko no mi Ser vi si Ye ni pa zar lar bul ma lý yýz TÜRKYE HRCTÇILR MECLS (TM) YÖNETM KURULU BÞKNI MEHMET BÜYÜKEKÞ, 2012 YILIND HRCTI 150 MLYR DOLR ÇIKRMYI HEDEFLEDKLERN, BUNUN ÇN DE YEN PZRLR HTYÇ OLDUÐUNU KYDETT. TÜR KYE h ra cat çý lar Mec li si (TM) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, 2012 yý lýn da ih ra ca tý 150 mil yar do la ra çý kar ma yý he def le dik le ri ni, bu nun i çin de ye ni pa zar la ra ih ti yaç ol du ðu nu kay det ti. Bü yü kek þi, k de niz h ra cat çý Bir lik le ri ve Mo bil ya Sa na yi ci le ri Der ne ði nin Kay se ri de dü zen le di ði Mo bil ya da no vas yon ve h ra cat ko nu lu pa ne lin a çý lý þýn da, TM o la rak Tür ki ye nin ge le ce ði ni, re fa hý ný ve kü re sel gü cü nü i no vas yon da gör dük le ri ni be lir te rek, 21. yüz yýl e ko no mi si nin i no vas yo nun ü ze rin de yük se le ce ði ni vur gu la dý. Ta sa rým ve ye ni li ðin, tüm e ko no mi le rin di na mik i ti ci gü cü ha li ne gel di ði ne dik ka ti çe ken Bü yü kek þi, dün ya ya ka li te yi ye ni ta sa rým lar la sa tan Türk mo bil ya sek tö rü i çin i no vas yo nun ha ya ti bir me se le ol du ðu nu, mo bil ya sek tö rü nün, bil gi ve ser ma ye yo ðun bir sek tör ol ma yö nün de de ði þim den geç ti ði ni an lat tý. Tür ki ye den 1 ki log ram mo bil ya yý 3 do la ra, tal ya nýn i se 10 i la 20 do lar a ra sýn da sat tý ðý ný be lir ten Bü yü kek þi, 3 do la ra sat tý ðý mý zý 15 do la ra sat ma nýn yo lu nu an cak i no vas yon la bu la bi li riz de di. k de niz ðaç Ma mul le ri ve Or man Ü rün le ri h ra cat çý la rý Bir li ði Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Bü lent y men de, o lum suz luk la ra rað men ih ra cat ta yüz de 18,2 lik ar týþ ger çek leþ ti ði ni a ným sa ta rak, Bu, Türk ih ra cat sý nýn ye ni pa zar lar la il gi li yap tý ðý ça lýþ ma la rýn çok net bir ne ti ce si dir. Ha ri ta da ye ri ni bi le bil me di ði miz bir çok ül ke ye 2011 yý lýn da ih ra cat Me mur ma aþ kat sa yý la rý de ðiþ ti B KN LR Ku ru lu, me mur ma aþ kat sa yý la rý ný ye ni den be lir le di. Ba kan lar Ku ru lu nun Ka mu Per so ne li nin Ma aþ la rý nýn He sa bý na E sas Tu tu lan Kat sa yý la rýn Tes pi ti ve l gi li Mev zu a tý U ya rýn ca s tih dam E di len Söz leþ me li Per so ne lin Üc ret le ri nin r tý rýl ma sý, Dev let Me mur la rý na Ö de ne cek Zam ve Taz mi nat lar i le Ba zý Ka rar lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na liþ kin Ka ra rý, Res mi Ga ze te nin ün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, 2011 yý lý nýn Tem muz- ra lýk dö ne min de 0,06446 o la rak uy gu la nan ma aþ kat sa yý sý 0, ye, 0,86251 o lan ta ban ay lýk kat sa yý sý 0,88562 ye, 0,02044 o lan yan ö de me kat sa yý sý da 0, ye çý ka rýl dý. Ka ra ra gö re, KT ler de söz leþ me li o la rak ça lý þan per so ne lin 3 bin 382 li ra o lan üc ret ta va ný O cak ta 3 bin 473 li ra o la cak. 657 Sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu 4-B kap sa mýn da ça lý þan la rýn üc ret ta va ný 2 bin 999 li ra dan, 3 bin 79 li ra ya yük sel til di. En yük sek dev let me mu ru o lan Baþ ba kan lýk Müs te þa rý nýn 2011 yý lý nýn Tem - 45 bin ki þi, ka mu da ge çi ci is tih dam e di le cek Ö ZEL LEÞ TR ME uy gu la ma la rý so nu cun da iþ siz ka lan 45 bin ki þi, 2012 de ka mu da ge çi ci iþ çi o la rak is tih dam e di le cek. Ba kan lar Ku ru lu nun ko nu ya i liþ kin ka ra rý, Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Ka ra ra gö re, 2012 yý lýn da a za mi 45 bin ge çi ci iþ çi 4/C kad ro sun da, ba kan lýk lar baþ ta ol mak ü ze re bir çok ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da 11 a yý geç me mek ü ze re ça lýþ tý rý la bi le cek. s tih dam e di le cek ge çi ci per so ne lin 60 gün sü re i çin de il gi li ku rum la ra baþ vur ma sý ge re ke cek. Ka ra ra gö re, a za mi 45 bin ki þi o la cak ge çi ci per so nel den yük se köð re nim me zun la rý na gös ter ge ra ka mý nýn, li se ve den gi o kul me zun la rý na gös ter ge ra ka mý nýn, il köð re tim me zun la rý na gös ter ge ra ka mý nýn me mur ma aþ kat sa yý sý i le çar pý mýn dan el de e di le cek brüt üc ret ö de ne cek. Ö de me ler, gö re vin ya pýl ma sý ný mü te a ki ben her a yýn 15 in de ya pý la cak. Hiz met söz leþ me si nin so na er di ril me si ha lin de he sap la nan üc ret, ay rýl ma ta ri hi ni ta kip e den a yýn ba þýn da ö de ne cek. Ge çi ci per so ne lin ça lýþ ma sa at ve sü re le ri nin be lir len me sin de, ça lýþ týk la rý ku rum da ki dev let me mur la rý i çin tes pit e di len ça lýþ ma sa at ve sü re le ri uy gu la na cak. Ka rar kap sa mýn da, ö zel leþ tir me uy gu la ma la rý so nu cun da iþ siz ka lan ve bi la ha re iþ siz ka la cak o lan iþ çi ler dý þýn da per so nel is tih dam e di le me ye cek. Ka rar, 1 O cak 2012 ta ri hin den i ti ba ren ge çer li ol mak ü ze re, dün den i ti ba ren yü rür lü ðe gir di. n ka ra / a a E mis yon hac mi a zal dý PI Y S D K ka ðýt pa ra mik ta rý ný gös te ren e mis yon hac mi dün 6 O cak Cu ma gü nü ne gö re 665 mil yon 259,17 bin li ra a za la rak 53 mil yar 381 mil yon 151,65 bin li ra o la rak ger çek leþ ti. Mer kez Ban ka sý ve ri le ri ne gö re 6 O cak Cu ma gü nü e mis yon hac mi 54 mil yar 46 mil yon 410,82 bin li ra dü ze yin dey di. Bu a ra da dün in ter bank iþ lem le riy le 20 mil yon 972 bin li ra pi ya sa dan çe kil di, a çýk pi ya sa iþ lem le riy le 2 mil yar 670 mil yon 678 bin li ra pi ya sa ya ve ril di. n ka ra / a a k de niz h ra cat çý Bir lik le ri ve Mo bil ya Sa na yi ci le ri Der ne ði nin Kay se ri de dü zen le di ði Mo bil ya da no vas yon ve h - ra cat ko nu lu pa ne l, Hilton Otel'de yapýldý. Toplantýya katýlan konuþmacýlara plaket takdim edildi. ger çek leþ tir dik. h ra ca tý mý zýn 12,6 mil yar do lar lýk bö lü mü nü, k de niz h ra cat çý Bir lik le ri bün ye sin de ki 6 bin ih ra cat çý ger çek leþ tir di di ye ko nuþ tu. muz- ra lýk dö ne min de 3 bin 489 li ra o lan ay lýk söz leþ me üc re ti de O cak ta 3 bin 583 li ra o la rak be lir len di. Ka ra ra gö re, ka mu da ça lý þan me mur ve her sta tü de ki söz leþ me li per so ne lin ta ban ve ta van üc ret le ri (Tem muz a yýn da al dýk la rý yüz de 4 zam ma i la ve ten) yüz de 2,68 o ra nýn da ar tý rýl dý. Kap sa ma da hil, tüm per so nel i çin 2012 yý lý nýn bi rin ci al tý ay lýk dö ne min de ki or ta la ma üc ret top la mý üst sý ný rý 6 bin 485 li ra o la rak tes pit e dil di. Bu a ra da, Ma li ye Ba kan lý ðý yet ki li le ri, top lu söz leþ me gö rüþ me le rin den çý ka cak so nuç i le o lu þa cak far kýn, O cak a yýn dan ge çer li ol mak ü ze re ma aþ la ra yan sý tý la ca ðý ný be lirt ti. n ka ra / a a Kay se ri Sa na yi O da sý (KY SO) Baþ ka ný Mus ta fa Boy dak i se mo bil ya sek tö rü nün, kat ma de ðer a çý sýn dan ül ke ye ö nem li kat ký sað la dý ðý ný vur gu la ya rak, Son yýl lar da mar ka lý mo bil ya ih ra ca tý art mak ta. Bun lar, ih ra ca týn ge liþ me si i çin çok ö nem li ham le ler de di. E ko no mi Ba kan lý ðý h ra cat Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Sa lih Çi çek de, sek tö rün ih ti yaç la rý a na liz e dil di ðin de mo dern ve ta sa rým o dak lý ü re tim an la yý þý ve dýþ pa zar ko nu sun da ye te rin ce bil gi le ne me me gi bi hu sus la rýn ih ra ca týn ö nün de ki en bü yük en gel ler ol du ðu nu söy le di. k de niz ðaç Ma mul le ri ve Or man Ü rün le ri h ra cat çý Bir lik le ri Sek tör Ku ru lu Baþ ka ný b dul lah Te ver i se dün ya mo bil ya ih ra ca týn da Tür ki ye nin 2011 yý lýn da yüz de 1,1 pay al dý ðý ný be lirt ti. Boy dak Hol ding Üst Yö ne ti ci si (CE O) Mem duh Boy dak da yýl lar ön ce ger çek leþ tir dik le ri çek yat i no vas yo nu sa ye sin de ba þa rý yý ya ka la dýk la rý ný i fa de e de rek, Son ra dan bi ze ra kip ler çýk tý. Ta sa rým bi zi re ka be tin a cý ma sýz lý ðýn dan kur tar dý di ye ko nuþ tu. Ya þar Ü ni ver si te si Mi mar lýk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Tay fun Ta ner i se in san la rý i no vas yo na sevk et mek i çin top lum sal gü dü ge rek ti ði ni söy le di. s tan bul Tek nik Ü ni ver si te si En düs tri Ü rün le ri Ta sa rý mý Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. l pay Er de ba þa rý yý ya ka la mak i çin sek tö rel dü zey de po li ti ka lar ge liþ ti ril me si ge rek ti ði ni kay det ti. Kayseri / Yeni sya Me mu ra enf las yon far ký yan sý tý lý yor K MU D K ça lý þan la rýn üc ret le ri ne, 15 O cak ta yüz de 2,68 lik enf las yon far ký yan sý tý la cak. Ba kan lar Ku ru lu nun Ka mu Per so ne li nin Ma aþ la rý nýn He sa bý na E sas Tu tu lan Kat sa yý la rýn Tes pi ti ve l gi li Mev zu a tý U ya rýn ca s tih dam E di len Söz leþ me li Per so ne lin Üc ret le ri nin r tý rýl ma sý, Dev let Me mur la rý na Ö de ne cek Zam ve Taz mi nat lar i le Ba zý Ka rar lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na liþ kin Ka ra rý, Res mi Ga ze te nin bu gün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Ma li ye yet ki li le ri, top lu söz leþ me gö rüþ me le rin den çý ka cak so nuç i le o lu þa cak far kýn, O cak a yýn dan ge çer li ol mak ü ze re ma aþ la ra yan sý tý la ca ðý ný be lirt ti. n ka ra / a a Bor sa 50 bin pu a nýn üs tün de sey re di yor S TN BUL Men kul Kýy met ler Bor sa sý (MKB) 100 En dek si ,10 pu an se vi ye sin de bu lu nu yor. MKB 100 En dek si bi rin ci se an sýn ilk ya rý sý ný, ön ce ki ka pa ný þa gö re 441,12 pu an ar ta rak, ,10 pu an dan geç ti. His se se net le ri ön ce ki ka pa ný þa gö re yüz de 0,89 o ra nýn da de ðer ka zan dý. Bu da ki ka lar da en prim li his se ler i se Do ðu san, Ber ko san, Do ðuþ Gay ri men kul, Göz de Gi ri þim ve De va Hol ding o la rak ö ne çýk tý. s tan bul / a a

11 Y 11 OCK 2012 ÇRÞMB MEDY POLTK 11 Ke ma liz me bað lý lýk a þý lan dýk ça, askerî ve sa yet bit irilemez EMEKL Or ge ne ral l ker Baþ buð un da bu sý fa tý ka za nan ilk es ki Ge nel kur may Baþ ka ný o la rak tu tuk la na rak ce za e vi ne ko nul ma sýy la, hü kü me ti de vir me ye yö ne lik dar be ye te þeb büs et tik le ri id di a sýy la hap se di len ge ne ral ve a mi ral sa yý sý, 58 i mu vaz zaf ol mak ü ze re 139 u bul du. Baþ lý ca Er ge ne kon, Bal yoz, r ti cay la Mü ca de le Ey lem Pla ný ve n ter net n dý cý da va la rýn da yar gý lan mak ta o lan ge ne ral ve a mi ral le rin id di a e di len suç la rý iþ le yip iþ le me dik le ri yar gý sü re ci so nun da bel li o la cak. Bu ko nu da faz la bir tar týþ ma gö rün mü yor. Tar tý þý lan ko nu, tu tuk lu o la rak yar gý lan ma la rý nýn ge rek li o lup ol ma dý ðý. So ru lan so ru lar þun lar: Tu tuk lan ma say dý lar ka ça bi lir, a leyh le rin de ki de lil le ri ka rar ta bi lir ya da dar be gi ri þim le ri ni sür dü rür müy dü ler? Mah ke me le rin es ki ye u za nan bir a lýþ kan lýk la tu tuk la ma yý ce za ya dö nüþ tür me le ri so nu cun da bu gün Tür ki ye ce za ev le rin de ya tan 128 bin do la yýn da ki þi nin yüz de 40 ka da rý nýn hü küm lü de ðil tu tuk lu kim se ler ol ma sý nýn do ður du ðu kay gý lar, bir öl çü de tu tuk lu ge ne ral ve a mi ral le ri de kap sý yor. Bu nun i çin dar be gi ri þim le ri nin he de fi o lan hü kü me tin Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent rýnç da hi, Baþ buð un tu tuk lan ma sýy la il gi li gö rü þü so rul - BRÇOK ge nel le me gi bi, or du, TSK ve O yak la il gi li ha ber ve ya zý lar da as ker ge nel le me si yap mak da so run lu. Bu yüz den TSK yö ne ti ci le ri i fa de si ni kul la na ca ðým. Zi ra, sa de ce as ke re ko mu ta et mi yor, in ter net si te le riy le ka ra pro pa gan da ya pa bi li yor, Tür ki ye nin en bü yük hol ding le rin den bi ri ne a dý na ko nu þa bi le cek ka dar ya kýn o la bi li yor lar. Dar be ve Da nýþ tay bas ký ný gi bi bað lan tý lý so ruþ tur ma lar da son o la rak TSK nýn en üst dü zey yö ne ti ci si nin tu tuk lan dý ðý na, TSK e mek li le ri nin o luþ tur du ðu Tür ki ye nin en bü yük hol ding le rin den bi ri nin CE O su nun e vi nin a ran dý ðý na, yö ne ti ci le ri nin gö zal tý na a lýn dý ðý na ta nýk ol duk. ki si nin de ar ka sýn da ay ný so run ya tý yor: Gö re vi ve hak ký nýn dý þýn da im kan lar kul lan mak. Bu de yim es ki Ge nel kur may Baþ ka ný I þýk Ko þa ner e a it. Ko þa ner in ðus tos 2011 de in ter ne te dü þen ses kay dýn da, O yak ký yak la rý da da hil hak la rý ol ma yan ba zý im kan la rý kul lan dýk la rý ný, ha len de kul lan ma ya de vam et tik le ri ni söy lü yor du. Da ha ö nem li si, r týk hiç bir þey giz li kal mý yor, on lar da kar þý mý za çý ka cak. Ga ze te ci ler den u zak du run di yor du. ULUDERE kat li a mýn da na sýl kor kunç bir ih ti ma lin he yu la gi bi kar þý mý za di kil di ði ni kav ra ya bil mek i çin a dým a dým git me li yiz ben ce. O tuz dört köy lü nün u çak lar dan a tý lan bom ba lar la pa ram par ça e dil me sin den son ra Baþ ba kan ve Ge nel kur may Baþ kan lý ðý a çýk la ma lar yap tý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, ge len bir is tih ba rat üs tü ne bu o pe ras yo nun ger çek leþ ti ril di ði ni a çýk la dý. Baþ ba kan Er do ðan, bu is tih ba ra týn on gün ön ce gel di ði ni söy le di. Er do ðan, bu kat li am la il gi li el le rin de dört sa at lik He ron gö rün tü sü ol du ðu nu da a çýk la ma la rý na ek le di. Bi zim ço cuk lar, Tun cer Kö se oð lu, Tuð ba Te ke rek ve Rem zi Bu dan cir, ön ce ki gün U lu de re de ki kö ye gi dip, bir ge ce yi ken di le ri ni a ðýr la yan ke der li köy lü ler le bir lik te ge çir di ler. O la yý bir de bu sal dý rý dan sað kur tu lan lar dan din le di ler. Köy lü le rin an lat týk la rý, as lýn da he pi mi zin ka fa sýn da ki ka rý þýk al gý yý bir dü ze ne ko yup net leþ ti ri yor. Bi rin ci si, köy lü le rin ka çak mal al mak i çin git tik le ri yer sý ný rýn çok ya ký ný. Da ha i yi an la þý la bil me si, n ka ra da ki yö ne ti ci le rin de göz le rin de can la na bil me si i çin bir mi sal le söy le mek ge re kir se, Çan ka ya dan çý ký yor lar Ký zý lay a gi di yor lar, mal la rý ný yük le yip ge ri dö nü yor lar. Çok ký sa bir me sa fe bu. du ðun da, n san la rýn tu tuk lan ma sýn dan mem nu ni yet de ðil, tah li ye e dil me le rin den se vinç du yan bir an la yý þa sa hip ol duk la rý ný... söy lü yor. Baþ buð un es ki Ge nel kur may Baþ ka ný o la rak, Öz den Ör nek ve b ra him Fýr tý na nýn es ki kuv vet ko mu tan la rý o la rak na ya sa Mah - s ke rî o kul lar da su bay la ra öz gür lük çü ve ço ðul cu de mok ra si ye de ðil, Ke ma liz me bað lý lýk a þý lan - dý ðý sü re ce, as ke rî ve sa yet - çi li ðin so nu gel me ye bi lir. ke me si nde mi, yok sa ö zel yet ki li mah ke me de mi yar gý lan ma sý ge rek ti ði ko nu sun da ki tar týþ ma da (her hal de gö rü len lü zum ü ze ri ne) na ya sa nýn 148. mad de si ne 2010 re fe ran du muy la ek le nen fýk ra u ya rýn ca na ya sa Mah ke me si nde yar gý lan ma la rý ba na ma kul ma ga ze te ci ler on lar dan u zak dur ma dý ve Ko þa ner in, dö ne min Mil li Sa vun ma Müs te þa rý o la rak, s tan bul, n ka ra ve Te kir dað da tril yon luk Ha zi ne a ra zi le ri ni Ma li ye Ba kan lý ðý ndan ha ber siz O yak a dev ret ti ði ni or ta ya çý kar dý. ra zi çe vir me o pe ras yo nu nun al týn da O yak Ge nel Mü dü rü Coþ kun U lu soy un da im za sý var dý. Oy sa U lu soy, 2009 da e mek li ü ye ler top lan tý sýn da, Bir ký dem li al bay e mek li o lun ca dev let ten 55 bin, O yak tan 248 bin, bir kor ge ne ral dev let ten 65 bin, biz den 441 bin li ra a lýr. O yak e mek li si ne bir ev bir a ra ba ve re bi li yor. Ha ki mi ne, dok to ru na bun la rý ve re me yen dev let bu nu bir dü þün sün di ye rek ba þa rý sý ný an la tý yor du. Bu gün i se e mek li su bay la rýn O yak tan e mek li ik ra mi ye le ri nin 5 ka tý pa ra al ma la rý nýn ar ka sýn da yö ne tim ba þa rý sý mý, yok sa a ra zi çe vir me, yüz bin ler ce as teð men ve ast su bay dan ke si len an cak kar þý lý ðý ö den me yen a i dat lar, va tan-mil let slo gan la rýy la a lý nan a ma ar dýn dan ya ban cý la ra sa tý lan de mir çe lik fab ri ka la rý, ban ka la rýn ol du ðu tar tý þý lý yor. y ný U lu soy un e vi ge çen haf ta Da nýþ tay sal dý rý sý ne de niy le sa bah tan ak þa ma ka dar a ran dý, kin ci si, çok düz, a çýk lýk a lan da, ra hat ça gö zet le ne bi le cek bir yol dan gi dip ge li yor lar. Ü çün cü sü, da i ma ay ný yo lu kul la ný yor lar. Dör dün cü sü, sý ný rý geç tik le ri sý ra da te pe le rin de ki He ron un vý nýl tý sý ný du yu yor lar. Be þin ci si i se bu son fa ci a da yo la çý kýþ sa at le riy le, vu rul duk la rý an a ra sýn da ge çen sü re nin ký sa lý ðý. Köy lü ler o gün 38 ki þi lik ve 60 ka týr lýk bir ka çak kon vo yuy la sa at 16:30 da köy den ay rý lý yor lar. Üç ki lo met re ö te de ki ka çak ma lý yük le ye cek le ri ye re gi di yor lar. Mal la rý ný yük lü yor lar. Sa at 19:30 da ye ni den kö ye doð ru yo la ko yu lu yor lar. Sa at 21:00 de sý ný ra gel dik le rin de, a i le le ri nin te le fon e dip as ker bu ra da, bek le yin de me si ü - gö rü nü yor. Be nim tu tuk lu ge ne ral, a mi ral ve ö te ki su bay lar la il gi li o la rak zih ni mi kur ca la yan so ru lar fark lý. 12 Ey lül as ke rî yö ne ti mi ta ra fýn dan ya pý lan ve ha len ge çer li o lan a na ya sa, öz gür lük çü ve ço ðul cu de mok ra si yi de ðil o to ri ter la ik lik ve mil li yet çi li ði, ya ni Ke ma lizm i e sas a lý yor. na ya sa nýn Mil li Gü ven lik Ku ru lu a ra cý lý ðýy la as ker le re si ya sî rol yük le yen, as ke ri dev let i çin de dev let ký lan dü zen le me le ri ye rin de du ru yor. Dar be le re hu ku kî ge rek çe o la rak kul la ný lan, TSK nýn ç Hiz met Ka nu nu nun Si lah lý Kuv vet le rin va zi fe si Türk yur du nu ve na ya sa i le ta yin e dil miþ o lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni kol la mak ve ko ru mak týr. di yen 35. mad de si de ye rin de du ru yor. Bu mev zu at ý þý ðýn da ki mi as ker le rin dar be yap ma yý gö rev bil me le ri þa þýr tý cý gö rü le bi lir mi? Da ha da çok so rul ma yý hak e den so ru i se þu: Ne re dey se bü tün o kul la rýn, a ma ö zel lik le as ke rî o kul la rýn öð ren ci le ri ne Ke ma lizm i tel kin et tik le ri bir ül ke de, su bay la rýn Ke ma lizm e ay ký rý gör dük le ri ge liþ me ler den ken di le ri ne gö rev çý kar ma la rý nýn so nu ge le bi lir mi? Ka tý þýk sýz Ke ma lizm, su bay la ra þun la rý tel kin e di yor: Dev le tin ve mil le tin sa hi bi as ker dir. Halk ken di ken di ni yö net me ol - þir ket yö ne ti ci le ri gö zal tý na a lýn dý. Da nýþ tay da O yak Gü ven lik ta ra fýn dan ku ru lan ka me ra sis te mi nin sal dý rý sý ra sýn da ka yýt yap ma dý ðý a çýk lan mýþ, an cak TÜ B TK Ka yýt ya pýl dý, an cak si lin di ra po ru ver miþ, si lin me kay dý ný da kur tar ma yý ba þar mýþ tý. Bir kor ge ne ral e mek li o - lun ca dev let ten 65 bin, biz - den 441 bin li ra a lýr. O YK O yak la TSK yö ne ti ci le ri nin pa ra da ke si þen yo lu nun ge çen haf ta Da nýþ tay sal dý rý sýn da da ke siþ me si te sa düf mü? Yok sa O yak yö ne ti ci le ri sa de ce a ra zi i þin de de ðil, baþ ka iþ ler de de gö rev le ri nin dý þýn da i ni si ya tif ler mý kul lan mýþ lar dý? ze ri ne du ru yor lar ve bi raz son ra da top lu hal de bom ba la ný yor lar. Ev le rin den çý kýp, malla rý ný a lýp, sý ný ra dön me le ri top lam dört bu çuk sa at a lý yor. Þim di, res mî a çýk la ma la rý ve köy lü le rin an lat týk la rý ný yan ya na ko yun. Or du bir lik le ri ve is tih ba rat çý lar, on gün ön ce ge len is tih ba rat, o ra dan PKK lý la rýn ka çak çý ký lý ðýn da ge çe ce ði ni söy le di ði i çin on gün den be ri ka çak çý la rýn geç ti ði bu yo lu göz lü yor lar. Ka çak çý la rýn sü rek li geç ti ði tek yol ol du ðu i çin o yol göz lem al týn da. Ka çak çý lar sý ný rý geç tik le rin de He ron un se si ni du yu yor lar. Is sýz dað la rýn ses siz li ðin de sa ný rým o He ron la rýn se si ni duy mak da ha ko lay. Dö ne ne ka dar o He ron hep te pe le rin de. Za ten Baþ ba kan da el le rin de dört sa at lik He ron gö rün tü sü ol du ðu nu söy lü yor. Bü tün bun la rý bi ra ra ya ge tir di ði niz de þu kor kunç so nuç la kar þý la þý yor su nuz: Hem yer de ki is tih ba rat kay nak la rý nýn hem de te pe de ki He ron un bu köy lü le rin gi di þi ni gör müþ ve kay det miþ ol ma sý ge re ki yor. El le rin de ki PKK ka çak çý ký lý ðýn da sý za cak is tih ba ra tý na rað men o yo lu gö zet le me me le ri za ten pek müm kün gö zük mü yor. Þim di 38 ki þi nin 60 ka týr la gi dip, mal yük le yip ge ne 38 ki þi ve 60 ka týr la ge ri dön dü ðü nü gör dü ðü nüz hal de o köy lü le ri ni ye bom ba la dý nýz? E ðer dev let yet ki li le ri, biz o ka çak çý la rýn git - gun lu ðu na sa hip de ðil dir. Ken di çý kar la rý pe þin de ko þan yoz po li ti ka cý lar, hal ký ül ke çý kar la rý a ley hi ne yön len di re bi lir. Din, ö zel lik le s lam di ni, mo dern leþ me ye en gel dir; ka mu sal a lan da her tür lü te za hü rü ir ti ca, ge ri ci lik tir. Din de ne tim al týn da tu tul ma lý, di nî i nanç la ra ký sýt la ma ge ti ril me li dir. Mo dern bir dev let an cak tek-dil li, tek-kül tür lü bir top lu mu zo run lu ký lar. O nun i çin Ge nel kur may Baþ ka ný, ken di gö rev a la nýy la hiç il gi si ol ma yan bir ko nu da ko nuþ mak ta sa kýn ca gör mü yor. Kürt çe i le il gi li bir so ru ya ce va ben: E ði tim de ve ka mu sal a lan da fark lý dil le rin kul la nýl ma sý nýn top lum da ay rýþ ma ya ra ta ca ðý ný [dü þü nü yo rum] ve bu ne den le baþ ka bir di lin e ði tim de ve ka mu da kul la nýl ma sý ný uy gun bul mu yo rum... di ye bi li yor. Yar gý lan mak ta o lan su bay lar sa vun ma la rýn da pe kâ lâ a na ya sa ya, ya sa la ra ve ye tiþ me tarz la rý na gön der me ya pa bi lir ler. Öz gür lük çü ve ço ðul cu de mok ra si yi e sas a lan a na ya sa ve ya sa lar ka bul e dil me di ði, as ke rî o kul lar da su bay la ra öz gür lük çü ve ço ðul cu de mok ra si ye de ðil Ke ma lizm e bað lý lýk a þý lan dý ðý sü re ce, ya ni bes le yen kay nak lar ku ru tul ma dýk ça as ke rî ve sa yet çi li ðin so nu gel me ye bi lir. Þa hin l pay / Za man, TSK ve O YK yö ne ti ci le ri hak la rý ol ma yan im kân la rý hâ lâ kul la ný yor mu? U lu de re de ne ol du? Þimdi dehþet verici soru þu: 38 kiþinin 60 katýrla gidip, mal yükleyip gene 38 kiþi ve 60 katýrla geri döndüðünü gördüðünüz halde o köylüleri niye bombaladýnýz? e mek li si ne bir ev, bir a ra ba ve re bi li yor. Ko þa ner in sö zü nü et ti ði hak ký ol ma yan im kan lar sa de ce O yak la sý nýr lý de ðil di. E mek li Or ge ne ral l ker Baþ buð u, ik ti dar par ti si nin ka pa týl ma sý na de lil ü re ten ka ra pro pa gan da si te le ri ku rul ma sý na yö ne lik an dý ca ka ðýt par ça sý, Er ge ne kon un LW si lah la rý na bo ru de di ði ba sýn top lan tý sýy la ta ný dýk. Sav cý lýk ta, Ko mu tan o la rak TSK mo ral ver mek ni ye tin de ya pýl mýþ a çýk la ma dýr de di ði ni yaz dý ga ze te ler. Za ten ýs rar e de mez di, çün kü TSK nýn in ter net si te sin den ya yýn la nan... söz ko nu su bel ge nin ýs lak im za lý as lý nýn mev cu di ye ti id di a la rý ný doð ru la ya bi le cek ba zý de lil le rin el de e dil me si ne de niy le... a çýk la ma sý ha la ar þiv ler de du ru yor. TSK yý ve fon la rý ný yö ne tir ken hak ký ol ma yan im kan la rý kul la nan ve bu nu yap ma ya hak ký nýz yok di ye ni de TSK yý yýp ra tý yor lar di ye suç la yan yö ne ti ci ler bu hak sýz lýk la rýn ya nýn da, yö net ti ði ku ru mun o nu ru nu ken di ne süt re yap ma nýn da he sa bý ný ver me li dir. Sa hi, bu ku rum la rý yö ne ten ler hak la rý ol ma yan han gi im kan la rý ha la kul la ný yor lar? Mus ta fa Kur taþ / Star, ti ði ni gör me dik di yor lar sa, o za man da ce vap lan ma sý ge re ken i ki so ru þu: Siz o yo lu is tih ba ra tý al dý ðý nýz dan be ri ya ni on gün dür gö zet le mi yor muy du nuz? Baþ ba kan ýn sö zü nü et ti ði o dört sa at lik ka yýt ta ki gö rün tü ler de ne var? El de ki ve ri ler den çý kan so nuç, or du bir lik le ri nin, gi diþ le ri ni gör dük le ri köy lü le ri dö nüþ te vur muþ ol duk la rý. Bu, çok kor kunç bir ih ti mal ve çok a ðýr bir suç O nun i çin, hü kü me tin bü tün bu kuþ ku la rý or ta dan kal dý ra cak ay rýn tý lý bir a çýk la ma yap ma sý ve el de ki dört sa at lik kay dý ba sýn men sup la rý na gös ter me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Kar þý kar þý ya ol du ðu muz kat li am, öy le öf ke li po le mik ler le, ga ze te kö þe le rin den a çý lan kü für sal vo la rýy la, res mî ses siz lik ler le ge çiþ ti ri le bi le cek gi bi bir þey de ðil. O tuz dört si vi lin, kim ol duk la rý bi li ne rek öl dü rül me ih ti ma lin den söz e di yo ruz. Bu nun üs tü nü ör te mez si niz, ses siz kal mak bu su çu bü yü tür ve suç or tak la rý çem be ri ni ge niþ le tir. U lu de re de ne ol du ðu nu hal ka a çýk la yýn. çýk a lan da ki üç ki lo met re lik bir gü zer gâh ta, dört bu çuk sa at i çin de 38 ki þi o la rak gi dip 38 ki þi o la rak dö nen si vil le ri ne den bom ba la dý ðý ný zý an la týn U nut ma yýn ki hü kü me tin ve med ya nýn ses siz li ði, kuþ ku la rý art týr mak tan baþ ka bir i se va ra mý vor. h met l tan/ Ta raf, sya ho o.com Uhrevî yýldýzlar Sahabelerin hayatlarýna hizmet, onlarýn ýþýðýndan istifadeyi sonuç verir. Yeter ki gündemimiz sahabeler olsun. Onlarý okumak, onlarý okutmak ve onlarla düþünmek; yaþanan zamaný, ibadetleþtirmek anlamýna gelecektir. Gazetemizin hediye olarak vermeye baþladýðý, Hayatü s-sahabe isimli eserimizi, heyecanla hemen teslim aldýk. Ve çevremdeki arkadaþ, dost ve komþularýmýza abone olmalarý için çoktan telefonlaþmaya baþladýk. Yani bir þey güzelse, anlamlý ise, istifadeye medarsa ve bu bir hizmetse, o zaman ben dostlarýma, akrabalarýma, komþularýma neden tavsiye etmeyeyim. Bunu böyle bildiðimiz halde, birilerine bildirmemek olacak þey mi? Kendimin inandýðý ve kabul ettiði bir þeyi, bir baþkalarýna iletmiyorsam, o zaman bende problem var demektir. letiyorsam, kabul görmüyorsa ki böyle bir durum vaki deðil o zaman ben yine rahatým görevimi yapýyorum demektir. Sonucu belirlemek Cenab-ý Hakkýn iþidir. þimi yaparým, güzel yaparým, ama O nun iþine karýþmam. Bir gün yine ev oturumundayýz. Hani her hanede olduðu gibi, kayýn birader, eþi saygýdeðer hanýmefendi ve biz. Konu, gazetemizin verdiði kitaba geldi. Dostlarýmýza bu kitabý edinmeyi tavsiye edelim diye konuþurken, kayýn birader hemen telefonu çevirmeye baþladý. Bizim normal þartlarda ulaþamayacaðýmýz insanlar bunlar. ma onlar arkadaþ olduklarý için birbirlerine nazlarý geçiyor. Konuþuyorlar da konuþuyorlar. Karþýdaki kiþi diyor ki, bana hayýr yap, de, yapayým, ama ben bir gazete okuyucusu deðilim, ne yapayým alýp gazeteyi? diyor. Kayýn birader ise, Kardeþim, zaten bu da hayýr, bu gazeteyi görünce ve tanýyýnca býrakamayacaksýn. Sen þimdi okumasan da evde eþin, çocuklarýn okusun. diyor. llah konuþturuyor. Biz de izliyoruz. Bakalým sonuç ne olacak diye. Tabiî kendisi de pazarlama tekniklerini iyi bildiði ve yaþadýðý için, neyi, ne zaman konuþacaðýný çok iyi biliyor. Yani ikna kabiliyeti epeyce yüksek. Durum onu gösteriyor ki, pazarlama yapacaklarýn da belli bir eðitimden geçmeleri, baþarý düzeyini arttýracaktýr. Malûm her þey bir kanuna tabi. Derken bir akþam oturumunun bir parçasýnda beþ adet aboneye ulaþtýk. Kýsa günün kârý derler ya. ma düþünün ki, ailede hepimiz, misafirlerimiz de dahil. Kimi arayalým, ne diyelim diye bir yoðun düþünce içerisindeydik. Yani böyle bir çaba olunca, elbette güzel niyetlerle neticesiz kalýnmasý mümkün deðildi. Nitekim uðraþ içerisinde bir þey de öðrendik ki, bir þeyi yaparken inanarak yapmak, olacaðýna güvenerek adým atmak tam bir dua hali oluyor. Yani yapýyor olduðun iþle ilgili hüsn-ü zan içerisinde olmak önemlidir. ksi halde, o zaten abone olmaz, bu zaten þöyledir gibi bir ön kanaat ile birilerini aramak neticesiz kalýyor. þte bu durum da, bizim küçük bir abone antrenmanýndaki dersimiz oldu. Çünkü, o, olur, olur, diyerek, inanarak aradýðýmýz kiþilerden aldýðýmýz cevaplar olumlu idi. ma o mu, geçelim; ama neyse bir arayalým dediklerimizden aldýðýmýz cevaplar týpký düþündüðümüz gibiydi. Yani bu aslýnda henüz daha iyi niyetle görevini yapmadan, sonuçla uðraþmak anlamý içeriyor olduðu için, zaten netice oluþmuyordu. Neyse, benim yazýmýn konusu bu deðildi. ma görüyorsunuz ki bir þey, bir þeylere sürüklüyor sanki. Ben de býraktým kendimi gidiþata. ma yazýmýn baþlýðýný deðiþtirmek durumundayým. Çünkü gelinen nokta ile çýkýþ noktasý çok farklýlaþtý. Vardýr bir hayýr diyoruz ve devam ediyoruz. Þimdi de, memleketteki ablamý ve bazý arkadaþlarýmý arýyorum. Sonuç hesabý yapmýyorum. ma aramalarýný, müfritane irtibatýn bir parçasý olarak yapýyorum. Bu satýrlarý yazarken de, günlük okuma kitabým olan þârâtü l- câz, (s. 321) isimli nur risalesini okuyorum. Bu günlere tekabül eden konu da dikkat çekici. Evet, âlemde tekamül kanunu vardýr. Bu kanuna tabi olan, neþvünema kanununa dahildir. Bu kanuna dahil olanýn bir ömr-ü tabiisi vardýr. Ömr-ü tabisi olanýn, ecel-i fýtrisi vardýr; ecelin pençesinden kurtulamaz. Ben, bu satýrlardan, þimdi taþýyor olduðum halet-i ruhiye ile ilgili þunu anlýyorum, llah kâinata kanunlar koymuþ. Bu kanunlara riayet eden sonuca ulaþýyor. Riayet etmeyen ise, ulaþamýyor. Oturduðun yerde, hiçbir teþebbüs etmeden sonuç beklemek tam bir yanlýþ acziyet hali. Oysa olmasý gereken, eðer bunu sadece oturarak yapabiliyorsan, alýp eline teknoloji vasýtasý aletleri dostlara ulaþmak ya da facebook u devreye koymak. Bir þey yapmadan, bir þey yapanlarýn hakkýnda ileri geri konuþmak ne derin bir düþüklüktür. Hiçbir þey yapmadan, halinden þikâyetçi olmak, bir de bu þikâyetlerini yaymak, saða sola negatif enerji daðýtmak tam bir yýkým halidir. cýmak lâzým böylelere ve dualar etmek lâzým. Nur talebeleri, karanlýkta yaþayan, ýþýðý sönmüþlerin düðmelerine dokunarak, aydýnlanmalarýna hizmetle mükelleftir. Onlar dua etseler de etmeseler de vazife budur. Hele hele karanlýk ortamlarda nur talebelerinin karanlýkta bulunmasý, onlarýn okuduðu kitaplarýn, satýrlarýn tabiatýna aykýrý bir durumdur. Elinde nuru olanýn, karanlýktan korkusu olmaz. Nur, aydýnlatýr. O yolun yolcularýndan olmak duasýyla. Yeni sya meþalesini yürekten taþýmaya ve yaþamaya devam

12 11 OCK 2012 ÇRÞMB 12 LN Y TZYE Muhterem kardeþimiz Celâleddin Çelebi'nin babasý; Mustafa Çelebi'nin müessif bir kaza sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hakk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kocasinan Yeni sya Okuyucularý TZYE Muhterem kardeþimiz Celâleddin Çelebi, Sabiha ve brahim Çelebi'nin babasý Mustafa Çelebi' nin elim bir kaza sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. nkara Yeni sya Okuyucularý TZYE Muhterem kardeþimiz Celâleddin Çelebi,'nin babasý Mustafa Çelebi' nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Þahintepe Yeni sya Okuyucularý Dosya No: 2006/1059 Esas. Örnek No: Tapu Kaydý: Mersin li, namur Ilçesi, Ören/Ortaköy Mah, Köyiçi Mevkii, 320 da, 8 Parsel,(eski: 1069 nolu parsel) 3407,77 m 2 yüzölçümlü, rsa Cinsi niteliðindeki taþýnmaz. Borçlu hissesi tam. Hali Hazýr Durumu : Satýþa konu parsel üzerinde nþai muktesat bulunmamaktadýr. razi halk arasýnda kayak toprak olarak adlandýrýlan killi -týnlý toprak yapýþma, genel olarak %15-20 e ði me sa hip i ken kýs men har fi yat ya pý la rak e ðim dü zel til miþ tir. Ü ze rin de ta rým sal bir faa li yet yok tur. ra zý kul la ným ka bi li ye ti sý nýf la ma sý na gö re I I.sý nýf ta rým a ra zi si dir. Su lu ta rým þart la rý na uy gun dur. Sa tý þa ko nu par sel Köy yer le þik sa ha sýn da dýr, þe hir mer ke zi ne, ad li ye, hü kü met bi na sý na, sos yal te sis le re ve a lýþ ve riþ mer kez le ri ne u zak ko num da dýr. U la þým yo lu as falt týr. mar Durumu : Parsel imar planý kapsamýndadýr. Parselin yapýlanmasý 0.25/0.50 alanýndadýr. Muhammen Bedeli : ,10 TL Satýþ Saati : 12:00-12:10 rasý 2 - Tapu Kaydý : Mersin li, namur lçesi, Ören/Ortaköy Mah., Köyiçi Mevkii, 320 ada 7 parsel ( eski: 1072 Parsel ), 3643,64 m 2 yüzölçümlü, rsa Cinsi, niteliðindeki taþýnmaz. Borçlu hissesi tam Hali Hazýr Durumu : Satýþa konu parsel üzerinde nþai ve zirai muktesat yoktur. Satýþa konu parsel Köy yerleþik sahasýndadýr, þehir merkezine, adliye, hükümet binasýna, sosyal tesislere ve alýþveriþ merkezlerine uzak konumdadýr. razi halk arasýnda kayrak toprak olarak adlandýrýlan killi -týnlý toprak yapýsýna,genel olarak %15-20 eðime sahip iken kýsmen harfiyat yapýlarak eðim düzeltilmiþtir. Üzerinde tarýmsal bir faliyet yoktur. razi kullaným kabiliyeti sýnýflamasýna göre ll.sýnýf tarým arazisidir. Sulu tarým þartlarýna uygundur. mar Durumu : Parsel imar planý kapsamýndadýr. Parselin yapýlanmasý ayrýk nizamda, komþudan 3m, yoldan 5m çekmeli olarak mümkündür. Muhammen Bedeli : ,20 TL Satýþ Saati : 16:40-16:50 rasý Satýþ Þartlarý : 1-Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da N MUR BE LE D YE S MEC LS S LO NU ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e - di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü N MUR BE LE D YE S MEC - LS S LO NU ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ ist eye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le - bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3-potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak lan ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ayn ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak larý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma lan i lan o lu nur. þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*)l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( Km.126) B: 1596 T. C. NMUR CR MÜDÜRLÜÐÜ (TÞINMZIN ÇIK RTIRM LNI) Dosya No: 2011/104 Esas. Örnek No:27 Tapu Kaydý : Mer sin i li, na mur il çe si, Yýl dý rým be ya zýt ma hal le si, Çi riþ bu mu so kak, 314 a da, 56 par sel m 2 ev ve tar la nýn ta ma mý. Hali Hazýr Durumu : Satýþa konu parsel üzerinde iki katlý ev vardýr. Yýðma sistemde yapýlmýþ olan yapýya, betonarme ilaveler yapýlarak kullaným alaný zaman içerisinde geniþletilmiþtir. Yapý 300 m 2 oturumludur. Zemin katta 2 daire mevcuttur. Her bir daire 2 oda, 1 salon. 1 mutfat, banyo, wc den müteþekkildir. Dairenin tabaný karo mozaik kaplý olup, kapý ve pencere doðramalarý ahþaptýr. Birinci kat 2 oda, salon, mutfak, bonyo, wc ile iki açýk balkondan müteþekkildir. Taban karo mozaik kaplý olup iç kapý doðramalarý ahþap ve pvc dir. Mutfak tezgâhý mermerdir. Tezgâh altýnda ve üstünde ahþap dolaplarý vardýr. Parsel toprak yapýsý kumlu-týnlý bir yapýya sahip, arazi % 2-3 meyilli düz -düze yakýn olup elektrik. su ve ulaþým olanaklarý mevcuttur. Parsel üzerinde zirai muhtesat olarak 63 adet 2-3 yaþlarýnda Nar, 7 adet 2-3 yaþlarýnda portakal, 11 adet 2-3 yaþlarýnda kaysý aðacý bulunmaktadýr. Satýþa konu parsel sosyal tesislere, þehir merkezine, okullara, alýþveriþ bölgesine uzaktýr. Yerleþim sahasýndadýr. Ulaþýmý kolaydýr. mar Durumu : mar Planý kapsamýndadýr. Bu imar durumuna göre parsele ayrýk nizamda ve E: 1.20 olarak yapýlaþma imkâný vardýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 09:20-09:30 rasý Satýþ Þartlarý : 1-Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda NMUR BELEDYES MECLS SLONU adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedele alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü N MUR BE LE D YE S MEC - LS S LO NU ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le - bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3-potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*)l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( K.m.126) B: 1595 T. C. NMUR CR MÜDÜRLÜÐÜ (TÞINMZIN ÇIK RTIRM LNI) Dosya No. 2010/3006 Tal. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymet, adedi, evsafý: TPU KYDI: Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Güzeller mah.g22b19c4b pafta.13 parsel, 138 cilt, 4258 ada nolu, sahife no ile kayýtlý arsa nitelikli taþýnmaz. MR DURUMU : Gebze Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn ta rih, 2425 sa yý lý ya zý sýn - da, kýy met tak di ri ya pý la cak par sel, Geb ze Be le di ye Mec li si'nin ta rih ve 104 no lu ka ra rý i le o nay la nan, ta þýn maz par se lin 1/1000 öl çek li i mar pla nýn da, ko nut a la nýn - da kal dý ðý, ay rýk ni zam, 5.kat, H: 15,50 m ve Taks: 0,40 ol du ðu nu be lirt miþ tir. GYRMENKULUN HL HZIR DURUMU VE NTELKLER : Sa tý þa ko nu ta þýn maz; Geb ze il çe si, Gü ze I ler mah. 954/1 so ka ða cep he li par sel de ka - pý nu ma ra sý 8 o lan be to nar me üç kat lý ya pý bu lun mak ta dýr.ya pý da her kat ta bir da i re - den top lam üç a det ba ðým sýz bö lüm mev cut tur. Da i re ler i ki o da, sa lon, mut fak, ban yo tu va le ti be ra ber, an tre bu lun mak ta dýr. Sa lo nun, o da I arýn, mut fa ðýn ve an tre nin ze mi ni ah þap lam bri tah ta, ban yo nun se ra mik kap lý dýr. Mut fak su ni mut fak tez gâhý ve al tý üs - tü mo bil ya do lap lý dýr. ç ve dýþ doð ra ma lar ah þap doð ra ma lý dýr. Plas tik ba da na lý da i re - ler so ba i le ý sýt ma lý ol du ðu gö rül müþ tür. Ya pý ze min de 92,16 m 2 bü yük lük te o lup, top - lam in þa at a la ný 312,16 m 2 dir. Sa tý þa ko nu ta þýn ma zýn in þa a týn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, ö zet le ya pý sal ö zel lik le ri dik ka te a lý na rak T.C. Ba yýn dýr lýk ve s kan Ba - ka nah ðý'nýn ya pý yak la þýk ma li yet cet vel le ri ne gö re, 3.sýnýf () gru bu ya pý tü rün de ol du - ðu ka na a ti ne va rýl mýþ týr. Ya pý yak la þýk yýllýk týr. Çev re sin de yo ðun o la rak ko nut tü rü bi na lar bu lun mak ta dýr. Þe hir mer ke zi ne ya kýn ve u la þým im kân la rý i le tüm be le di - ye hiz met le rin den fay da lan ma sý nda göz ö nü ne a lýn dýðýn da, bu par se le, çev re sin de ki em sal ar sa a lým sa tým la rý ir de len di ðin de par se lin ser best pi ya sa da ki m 2 bi rim fi ya tý nýn TL/m 2 o la rak be lir len miþ tir. GYRMENKÜLÜN DEÐER : Ye ri, i ma rý ve bi na ö zel lik le ri be lir ti len ta þýn maz mes - ke nin pa ra nýn sa týn al ma gü cü, ser best a lým sa tým ra yiç le ri ne gö re bi na ve ar sa pa yý ra - yiç le ri ne gö re bi na ve ar sa pa yý da hil, yýp ran ma sý dü þü le rek, pe þin de ðe ri; ,90 TL ( ki yüz yet miþ beþ do kuz yüz at mýþ se kiz li ra dok san ku ruþ TL) dir. STIÞ ÞRTLRI : 1- Sa týþ 21/02 / 2012 gü nü sa at 11.00' dan 11.10'a ka dar Geb ze di ye si 7. kat Geb ze 2. c ra Mü dür lü ðü ko ri do run da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der - le ri ni geç me þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak þar týy la 02/03/2012 gü nü ay ný yer de sa at a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak - la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin %20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir, a lý cý is te ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. ha le dam ga pu lu, %... KDV. Ta pu har cý nýn ½ 'si, tah li ye ve tes lim mas raf lar a lý cý ya a it tir, tel la li ye ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak lak la rý sa hip le ri de da hil dir) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la - rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se K.nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil o lu na cak, bu fark, var - sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/3006 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: 1447 GEBZE 2. CR MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TÞINMZIN ÇIK RTIRM LNI) Dosya No: 2011/484 Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu. mar Durumu : KIRKÐÇ LÇES KRL MHLLES 283 D 51 PRSEL 17 SK. 5/15 RS PYLI BRNC KT 1 NOLU BÐIMSIZ BÖLÜMDE KYITLI MESKEN Taþýnmaz 97 M 2.YÜZÖLCÜMÜNDE olup 2 oda, Salon, Mutfak, Banyo ve wc'den ibaret percereleri pvc doðramadan imal edilmiþ, kapýlarý ahþaptýr. Elektrik ve suyu mevcuttur. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 15:30-15:40 rasý 2- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu. mar Durumu : KIRKÐÇ LÇES KRL MHLLES 17 SK. 283 D 51 PRSELDE KYITLI 5/15 RS PYLI KNC KT 2 NOLU BÐIMSIZ BÖLÜMDE KYITLI MESKEN Taþýnmaz 97 M 2.YÜ ZÖL CÜ MÜN DE 15 yýl lýk bi na o lup 2 o da, Sa lon, Mut fak, Ban yo ve wc'den i ba ret pen - ce re le ri pvc doð ra ma dan i mal e dil miþ o lup ka pý la rý ah þep týr. E lek trik ve su yu mev cut tur. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 15:45-15:55 rasý 3- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, mar Durumu : KIRKÐÇ L ÇE S K R L M HL LE S 17 SK. 283 D 51 PR SEL DE K YIT LI 5/15 R S PY LI ZE MN KT 3 NO LU B ÐIM SIZ BÖ LÜM DE K YIT LI DE PO VS FIN D T - ÞIN MZ. T ÞIN MZ 97 M 2.YÜ ZÖL CÜ MÜN DE O LUP 15 YIL LIK BR B N DIR. DE PO VS FIN D O LUP E LEK TRK VE SU YU MEV CUT TUR. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 16:00-16:10 rasý Satýþ Þartlarý : 1-Birinci açýk artýr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da KIR K ÐÇ C R MÜ DÜR LÜ ÐÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü KIR K ÐÇ C R MÜ DÜR LÜ - ÐÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar - týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40'ý ný bul ma sý la zým - dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le - bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3-potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las Ka nu nu nun 133 ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % I0 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5-Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ve ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur (*)l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( K m.126) B: 1522 T. C. KIRKÐÇ CR MÜDÜRLÜÐÜ (TÞINMZIN ÇIK RTIRM LNI) Dosya No: 2011/181 TL. Müdürlüðümüzün yukarýda talimat numarasý belirtilen dosyasýnda 23/12/2011 günü yapýlan gazete satýþ ilanýnda muhammen bedelinin karþýsýnda KDV oraný sehven %19 olarak yayýnlanmýþtýr. Satýþa çýkarýlan ilgili taþýnmazda ki KDV oraný %1 olduðu ilanen duyurulur. Basýn Tashihi T.C. CDE CR MÜDÜRLÜÐÜ DÜZELTME METN 2011/5 STIÞ Satýlarak Ortaklýðýn giderilmesi amacýyla satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti ve önemli özellikleri; 1-TPU KYDI: s tan bul li, Ka dý köy l çe si, Koz ya ta ðý Ma hal le si, 1439 a da, 170 par sel sa yý lý 290/6641 r sa pay lý, 11. Kat 22 No lu Ba ðým sýz Bö lüm de bu lu nan da i re nin ta ma mý. 2- MR DURUMU: Ka dý köy l çe si, Koz ya ta ðý Ma hal le si, 171 Paf ta, 1439 a da, 170 par sel nu ma ra lý ta þýn - maz la a la ka lý ta rih li ve 1/1000 öl çek li i mar du rum bil gi le ri ne gö re ya pý lan - ma þart la rý o la rak, ay rýk ni zam, TKS:0,35, KKS:2.07, H:Ser best ir ti fa lý ko nut sa ha - sýn da ol du ðu be lir til mek te dir. 3-TÞINMZIN NTELÐ: Gayrimenkul stanbul li, Kadýköy lçesi, Kozyataðý Mahallesi, Oyak Sitesi Sokak, no:1'deki Oyak Sitesi Yuvam part ma ný 11. Kat (22 no'lu ba ðým sýz bö lüm dür) par sel ü - ze rin de mi mar lýk hiz met le ri ne e sas yak la þýk 30 yýl ön ce in þa e di len IV. Sý nýf gru bu ya pý lar dan o lan ze min kat ve 11 nor mal kat lý be to nar me kar kas bir bi na var dýr. Par sel et ra fýn da ki kom þu par sel ler le bir bü tün si te o la rak kul la nýl mak ta dýr. Bi na nýn kat a lan - la rýn da 2 a det da i re var dýr. Bah se ko nu 11. Kat 22 no'i u da i re bi na nýn do ðu yö nü ne cep - he li o lup, en üst kat ta bu lun mak ta dýr. Da i re de gi riþ ho lü, 3 o da, sa lon, mut fak, ban yo, tu va let ve bal kon ma hal le ri bu lun mak ta ve yak la þýk 100 m 2 in þa at a lan lý dýr. Ba ðým sýz bö lü mün sa lon ze mi ni ah þap par ke, o da ze min dö þe me le ri mar ley mal ze mey le ýs lak ze min dö þe me le ri i se ka ro mo za ik mal ze me i le kap lan mýþ týr. Mer ke zi sis tem li ka lo ri - fer li ý sýn ma tü rün de dir. Bi na nýn o to park a la ný a san sör te si sa tý var dýr. Be le di ye alt ya pý hiz met le ri bu lu nan ve u la þým im kân la rý bu lu nan par sel dir. 4-TÞINMZIN DEÐER: Bulun du ðu semt, semt i çin de ki ye ri, i mar du ru mu, in þa tar zý, ha li ha zýr va zi ye ti, bu ci var da ki da i re a lým sa tým ra yiç le ri, kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, bi na nýn yýp ran ma pa yý, kýy me ti - ne et ki e den tüm hu sus lar i le gü nün ik ti sa di ko þul la rý da göz ö nün de bu lun du ru la rak, da i re nin ta ma mý nýn TL(i ki yüz sek sen bin Türk Li ra sý) kýy me tin de o la ca ðý ka na a ti ne va rýl mýþ týr. d res te teb li gat ya pý la ma ma sý, teb lið im kân sýz lý ðý ve ad re si Ta pu Si cil Mü dür lü ðün - ce bi lin me yen ve dos ya mý za bil di ril me yen il gi li le re ga ze te de ya yým la nan i la nýn teb lið ve ri ne ka im ol ma sý na, 5- STIÞ ÞRTLRI: Yukarýda yazýlý taþýnmazýn 1. satýþý günü saat: arasýnda Kadýköy 2. cra Müdürlüðü'nde açýk arttýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu arttýrmada tahmin edilen kýymetin %60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ta þýn maz 27/02/2012 gü nü ay ný yer de ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se, gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç han lý o lan. a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çev ril me si ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç - me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga ver gi si, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye ve Bi rik miþ Ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. b- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. c- ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah - sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. d- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. e- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/5 S TIÞ sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. *(c. f. K. 126) *(*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *Yö net me lik Ör nek No: 27 B: 1472 KDIKÖY 2. CR MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TÞINMZIN ÇIK RTTIRM LNI) nstanbul Üniversitesine ait öðrenci pasomu kaybettim.hükümsüzdür. Burak Orbay ZY nnüfus Cüzdaným çalýnma sonucu kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Fatullah Nur Hacý Nebioðlu nnüfus Cüzdanýmý ve Ziraat Bankasý kartýmý kaybettim.hükümsüzdür. Mustafa Özcýkla TZYE Muhterem kardeþimiz ve kurucu müdürümüz Celâleddin Çelebi'nin babasý; Mustafa Çelebi'nin müessif bir kaza sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Can Kardeþ Çocuk Köþkleri

13 Y LE - SÐLIK 11 OCK 2012 ÇRÞMB 13 Ye ni den mer ha ba der ken i le re i si mi zin a me li yat-ne ka het sü re ci Sa tý ra ra sý na bir müd det a ra ver me yi ge rek tir di. Ger çi kü çük not def te rim ya ným da ký sa not lar al ma ya her za man ki gi bi de vam et tim, a ma ya þa dý ðý mýz hýz lý sü reç bu not la rý ya zý ya dök me ye i zin ver me di. Has ta ne þart la rýn da (or tam ne den li mü - sa it o lur sa ol sun) re fa kat çi o la rak kal ma yý ya þa yan bi lir. Has ta ný zýn gö zü nün i çi ne ba - ka rak ne his set ti ði ni an la ma ya ça lý þýr, dok - tor ve hem þi re üç lü sü a ra sýn da do la þýr, i çi - niz den de l lah ým ba na güç ver ki ge re ke - ni ya pa bi le yim! di ye mý rýl da nýr du rur su nuz. Be ri yan da haf ta lar dýr has ta ne de ol du ðu hal de teþ his ko nu la ma yan has ta la rý duy du - ðu nuz da ha li ni ze Be te rin be te ri var! di ye de þük re der si niz. Ha ya ta da ir sý cak do ku - nuþ la rýn ya þan dý ðý il ginç me kân lar dýr has ta ne ler Çan ta nýz da o ku mak i - çin ge tir di ði niz Has ta lar Ri sa le si nde ki ha ki kat le ri o kur ken keþ fet ti ði niz sýr - lar, ev de ra hat kol tu ðu - nuz da o tu rur ken o ku duk - la rý nýz dan çok da ha zen - gin dir. Zah met te rah met böy le bir þey ol ma lý! di ye dü þü nür sü nüz. Be di üz za man Haz ret le - ri nin ha ya týn an la mý ný keþ fet me nok ta sýn da n ne le re süt yar dý mý 41 kart la de vam e de cek KO C E L Bü yük þe hir Be le di ye - si nin ör nek pro je si n ne le re süt kam pan ya sý 41 kart la de vam e de - cek. Bü yük þe hir Be le di ye si nin, Bir leþ miþ Mil let le rin ör nek gös ter - di ði pro je si n ne le re süt kam pan - ya sý ye ni yýl la be ra ber fark lý bir uy - gu la ma i le yü rü tü le cek. Bü yük þe - hir Be le di ye si nin ö zel lik le sos yal gü ven ce den yok sun ve dar ge lir li a i le le rin be bek le rin de ye ter siz bes - len me den mey da na ge len ö lüm o - lay la rý nýn yük sek ol ma sý ne de ni i le baþ lat tý ðý n ne le re Süt Yar dý mý Pro je si ge niþ le ye rek sür dü rü lü yor. Sað lýk lý ne sil le rin ye tiþ me si ni sað la - mak a ma cýy la ha ya ta ge çi ri len ör - nek pro je 2005 yý lýn dan i ti ba ren a - ra lýk sýz de vam e di yor. Hiz met i le 119 bin 963 an ne ye 1 mil yon 439 bin 556 lit re süt da ðý týl dý. BÞ VU RU LR LE SÐ LIK MER KEZ LE R NE Ko ca e li ge ne lin de ha mi le an ne - le re, do ðum dan ön ce 3 ay ve do - ðum dan son ra 3 ay ol mak ü ze re ay da 12 lit re sü tün da ðý týl dý ðý pro je de ye ni yýl i le fark lý bir uy gu - la ma ya ge çil di yý lý i ti ba ri i le ha mi le an ne le re ve ri le cek süt ler süt ta ným lý 41 kart lar i le sað la na - cak. Ye ni sis tem de süt al mak is te - yen ha mi le an ne ler ken di si ni ta - kip e den i le Sað lý ðý Mer ke - zi nde ki dok to ru na baþ vu ra rak sü re ce dâ hil o la cak. Sað lýk per so - ne li ta ra fýn dan kay dý a lý nan süt yar dý mý a la cak an ne ler Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si ne bil di ri le - cek. Ban ka ya bil di ri le rek ba sý mý sað la nan süt ta ným lý 41 kart lar an - ne le re cep te le fon la rý na SMS i le bil gi ve ri le cek. 41 Kart lar i le Sað lý ðý Mer ke zi nin (Sað lýk O ca ðý) bað lý bu lun du ðu top lum sað lý ðý mer ke zin den (Sað lýk Grup Baþ - kan lý ðý) nü fus cüz da ný ný gös te re - rek tes lim a lý na cak. Kart da ðý tým gün le ri ni öð ren mek ve bil gi al mak i çin i se i le Sað lý ðý Mer ke zi ne baþ vu ru la bi le cek. Kocaeli / ci han has ta ne, ha pis ha ne ve me za ris tan la rý te - fek kür a lan la rý o la rak zik ret me si nin sýr la - rýn dan bi ri ni keþ fe der si niz. «««Ne ka het dö ne min de i se ye ni ha yat mo du - nuz da bit mek bil me yen iþ le ri ni zi dü ze ne sok ma ya ça lý þýr sý nýz. Kü çük ký zý ný zýn ür kek bir ses to nuy la sor du ðu n ne ba bam yi ne es ki si gi bi i yi o la cak mý? so ru su ku la ðý nýz da çýn la yýp du rur Ha ya týn bin bir tür lü ha li nin ol du ðu nu, be - te rin be te ri var di ye þük ret me miz ge rek ti ði ni, her þe yin yo lun da, i yi ye doð ru git ti ði ni di li niz dön dü ðü nüz ce an lat ma ya ça lý þýr sý nýz. Faz la bir þey söy le me ye ge rek yok tur as lýn - da. Za man ço ðu kez dok tor la rýn hak lý lý ðý ný, her þe yin da ha i yi ye doð ru git ti ði ni gös te rir Y ZI YZ DI RI LIR Def te ri me al dý ðým ký sa not lar, duy gu lar, dü þün ce ler, a nek dot lar dan bah set miþ tim ya Ne gü zel bir ya zý çý kar bun dan di ye rek ya zý yor dum her bi ri ni Gel ge le lim zih ni mi top la ya mý yor dum. Ha va a la nýn da sev dik le ri - ni u ður la ma ya gi den ki - þi ye ne ka dar da çok ben zi yor du ha lim. Her bir ya zý ko nu su a de ta kalk ma za ma ný gel miþ bir u çak gi bi ha va la ný - ve ri yor du da ar dýn dan ye ti þe mi yor, ba ka ka lý - yor dum. Ne ya pa lým. Bu da ha yat ki ta bý nýn bir baþ - ka say fa sý i di iþ te. Söz ge li mi bu lun du - ðu muz has ta ne yi vak fe den Bezm-i  - lem Va li de Sul tan ne sa li ha bir ha ným dý! Ö lü mün den son ra ge ri de a mel def te ri ne de vam lý se vap lar gön de ren çok bü yük bir ha yýr bý rak mýþ tý. Sa - de ce bi zim gi bi ler de ðil, na do lu nun u zak kö þe le rin den, hat ta So ma li den ge len staj yer dok tor lar bi le bu ha yýr dan is ti fa de e de bi li yor - du. Has ta ne o da sý nýn pen ce re sin den baþ la - rýn da ho ca la rý kü çük bir ka fi le hâ lin de bah çe - de i ler le yen si ya hî dok tor la rý iz ler ken bun la rý dü þü nü yor dum. Ha ným lar da ki bu þef kat ma de ni ni her dem ta ze tu tan güç i man dan ge li yor du þüp he siz. Pey gam be ri miz (asm) Sa ha be ha ným la ra yö ne lik soh bet ler de her za man on la rý sa da ka ver me ye teþ vik et mi yor muy du? Þüp he siz gü nü müz de de böy le si ha yýr se ver ha ným lar var dý E vet en a zýn dan bu ko nu dan gü zel bir ya zý çý kar dý, a ma þim di lik bu ka dar la kal dý MEK TEB- MU S BET DERS LE R Be di üz za man Haz ret le ri e ser le rin de ha ya - týn da ki zor luk la rý mek teb-i mu si bet o la rak ni te len di rip, o o lay da ki ders le ri Ce nâb-ý ile ile ti þim uz ma ný rif Ö zut ku, bir mil le tin ge le ce ði nin a i le le rin ko run ma sý i le müm kün o la ca ðý ný söy le di. FO TOÐ RF: CHN Hakk a ba kan hik met yön le riy le ak ta rýr ya, ken di a dý ma mek teb-i has ta ne de al dý ðým en te mel tev hid ders le rin den bi ri si de þuy du: Ben  lem le rin Rab bi yim. Her bir â le mi ken di ne uy gun þe kil de ter bi ye e de rim. Si - zin de Rab bi ni zim. Ya zý yý yaz dý ran zi hin ber rak lý ðý ný, ke li me le ri, harf le ri ya zan par - mak uç la rý nýn ha re ke ti ni, ko lu nu ra hat kul la na bil me ni ( ) sað la yan kud ret ve bu - na i zin ve ren i ra de sa de ce Ba na a it tir. Cüz î i ra de ni ve cüz i kud re ti ni doð ru yön - de kul lan. Ni ye ti ni te miz tut. Va zi fe ni yap. Ne ti ce ye ka rýþ ma!... Hz. Mev la na Ce lâ led din (ra) bu ha li ne gü - zel ö zet ler. Be di üz za man da Mek tu bat ýn da o nun bu tes bit le ri ne yer ve rir: O ben se nin Rab bin de ðil mi yim? de di. Sen Be lâ (e vet)! Rab bim sin de din. E vet de me nin þük rü ne dir? Be lâ çek mek tir. Be lâ nýn sýr rý nýn ne ol du ðu nu bi lir mi sin? O, l lah a kar þý fak rý ný his set me nin ve l lah a da yan ma dýk ça hiç li ði ni bil me nin yo lu dur. ileyi koruyan yapý taþý deðerlerimiz NSN VÜCUDUNUN TEMEL YPI TÞINI HÜCRE, TOPLUMUN SE LE OLUÞTURDUÐUNU BELRTEN LE LETÞM UZMNI RF ÖZUTKU, LELERN KORUNMSI ÇN BZ BZ YPN DEÐERLERN VE KÜLTÜREL YOZLÞMNIN ÖNÜNE KEND ÖZ DEÐERLERMZLE GEÇLEREK SHP ÇIKBLRZ DED. LE i le ti þim uz ma ný rif Ö zut ku, bir mil le tin ge le ce ði nin a i le le rin ko run ma sý i le müm kün o la ca ðý ný söy le di. Kül tü rel yoz laþ ma ya bað lý son yýl lar da a i le ya pý sý nýn çok bü yük ya ra al dý ðý na dik kat çe - ken Ö zut ku, sað lýk lý ne - sil le rin de sý cak a i le yu - va sýn dan çý ka ca ðý nýn hiç bir za man a kýl dan çý ka rýl ma ma sý ge rek ti - ði ni kay det ti. n tal - ya nýn Ma nav gat il - rif Ö zut ku Bezm-i  lem Va li de Sul tan Vakýf Hastanesi, bizim için nice hayat dersleri çýkardýðýmýz bir mektep oldu. çe sin de i le Bil gi len dir me ve Da nýþ man - lý ðý Prog ra mý (B DP), a i le yi ko ru ma ça lýþ ma la rý ný De ðir men li kö yün de baþ lat - tý. Ma nav gat Kay ma kam lý ðý nýn ha - ya ta ge çir di ði pro je kap sa mýn da, bil gi len dir me ça lýþ ma sý ný Se ma Ko le ji reh ber öð ret me ni ve a i - le i le ti þim uz ma ný rif-sev de Ö zut ku çif ti ya pý yor. i le i le - ti þim uz ma ný rif Ö zut ku, pro je çer çe ve sin de 4 köy i le Oy ma pý nar bel de le rin de a i le - nin ko run ma sý ve eþ ler a ra sý sað lýk lý i le ti þim hu su - sun da köy lü le ri bil gi len di re cek - le ri ni söy le di. n san vü cu du - nun te mel ya - pý ta þý ný hüc - re, top lu - mun i se a i le o luþ tur du ðu nu be lir ten Ö - zut ku, bir mil le tin ge le ce ði nin a i le le rin ko run ma sý i le müm kün o la ca ðý ný i fa de et ti. Kül tü rel yoz laþ ma ya bað lý son yýl lar - da a i le ya pý sý nýn çok bü yük ya ra al dý ðý na dik kat çe ken Ö zut ku, sað lýk lý ne sil le rin de sý cak a i le yu va sýn dan çý ka ca ðý nýn hiç bir za man a kýl dan çý ka rýl ma ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Son 20 yýl i çin de kül tü rel yoz laþ - ma nýn ay ný za man da bo þan ma la rý da be - ra be rin de ge tir di ði ni an la tan Ö zut ku, dün ya da bo þan ma nýn ya sak ol du ðu tek ül ke nin Fi li pin ler ol du ðu nu söy le di. Ö - zut ku, Kül tü rel yoz laþ ma ya kar þý top - lum ca tek vü cut ol ma yýz. Sað lýk lý ne sil le - rin yo lu mut lu ve hu zur lu a i le yu va sýn - dan ge çi yor. Kül tü rel yoz laþ ma nýn ö nü ne ken di öz de ðer le ri mi zi ko ru ya rak çý ka lým. Bi zim çok kuv vet li a i le ge le ne ði miz var. Eþ ler a ra sý aþ laþ ma da en ö nem li so run eþ - le rin sað lýk lý i le ti þim ku ra ma ma sý. Bir bi ri - ni an la ma ma sý. Ev li lik mü es se sin de be - nim de di ðim o la cak sö zü ve an la yý þý yan - lýþ. Eþ ler bi zim de di ði miz o la cak der se o a i le de yu va sýn da mut lu luk ve hu zur o - lur. di ye ko nuþ tu. ntalya / ci han HBERLER O kul lar ka li te i çin ya rý þa cak n NEV ÞE HR DE Mil li E ði tim Mü dür lü ðü, Nev þe - hir He def 2023 O kul la rý mýz Ka li te de Ya rý þý yor i - sim li bir ya rýþ ma baþ lat tý. Ya rýþ ma ya Nev þe hir il ge - ne lin de hiz met ve ren tüm il köð re tim ve or ta öð re - tim ku rum la rý ka tý la bi le cek. Baþ vu ru lar, 25 Ni san 2012 ta ri hi ne ka dar ya pý la cak. 80 ve ü ze ri pu an a lan o kul lar sa ha in ce le me si ne ta bi tu tu la cak. De re ce ye gi ren o kul lar Nev þe hir Va li li ði ta ra fýn dan ka li te be - ra tý i le ö dül len di ri le cek. Ka li te be ra tý al ma ya hak ka za nan o kul lar i çin 01 Ha zi ran 2012 ta ri hin de ö dül tö re ni dü zen le ne cek. Newþehir / cihan Statinler orta yaþtaki kadýnlarda diyabet riskini arttýrýyor. Ko les te rol i lâ cý, þe ker has ta lý ðý ris ki ni ar tý ra bi lir n BD DE ya pý lan bir a raþ týr ma, ko les te rol dü þü rü cü i lâç lar o la rak bi li nen sta tin le rin, or ta ve da ha i le ri yaþ - ta ki ka dýn lar da di ya bet ris ki nin art ma sýy la il gi si o la bi - le ce ði ni or ta ya koy du. n nals of In ter nal Me di ci ne der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da, bu ih ti ma le rað - men sta tin le rin risk i çin de ki ki þi le re sað la dý ðý fay da la - rýn bu i lâç la rý hâ lâ de ðer li kýl dý ðý vur gu lan dý. Bin ler ce ka dýn la ya pý lan a raþ týr ma da, 6-7 yýl sü ren ça lýþ ma nýn ba þýn da her han gi tür den sta tin kul la nan ka dýn la rýn yak la þýk yüz de 50 si nin hiç sta tin kul lan ma yan ka dýn - la ra o ran la þe ker has ta sý ol ma ih ti ma li nin da ha yük sek ol du ðu sap tan dý. Mas sac hu setts Ü ni ver si te si Týp Fa - kül te sin den Yun þeng Ma, me no poz son ra sýn da sta tin te da vi si gö ren ka dýn lar da þe ker has ta lý ðý ris ki nin art tý - ðý ný be lirt ti. raþ týr ma cý lar, Ka dýn Sað lý ðý Gi ri þi mi nin 50, 60 ve 70 li yaþ la rýn da ki þe ker has ta sý ol ma yan bin - ler ce ka dý nýn ve ri le ri ni kul lan dý la rýn or ta sýn da baþ la yan a raþ týr ma kap ma sýn da ka dýn la ra sta tin kul la - nýp kul lan ma dý ðý ve di ya bet le bað lan tý lý o la bi le cek ki lo ve yap tý ðý et kin lik ler gi bi un sur lar la il gi li so ru lar so rul - du ðu, ka tý lým cý la rýn or ta la ma o la rak 6-7 yýl ta kip e dil - di ði kay de dil di. Ko les te rol i lâç la rý kul la nan ka dýn la rýn 10 bin 200 ü nün, ya ni ka tý lým cý la rýn yüz de 48 i nin þe - ker has ta sý ol du ðu bil di ril di. nkara / a a So ba yý yat ma dan ön ce dol dur ma yýn n S TN BUL l Sað lýk Mü dür lü ðü 2011 yý lýn da kar bon mo nok sit ga zýn dan bin 107 ki þi nin ze hir - len di ði ni, 3 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði ni a çýk la dý. So ba sa tý cý la rý da bu kap sam da va tan da þý so ba yý ya kar ken dik kat li ol ma la rý ko nu sun da u yar dý. Her kýþ mey da na ge len so ba ze hir len me le ri, 2011 yý lýn - da da ya þan dý. So ba sa tý cý la rý, ev le rin de so ba i le ý sý - nan la ra doð ru kul la ným ko nu sun da bil gi ver di. Sa - tý cý la rýn or tak i ka zý, so ba nýn yat ma dan ön ce dol - du rul ma ma sý ve ba ca la rýn te miz li ði ne dik kat e dil - me si ol du. So ba sa tý cý la rýn dan Rem zi E mir, So ba kul la nan la rýn bir ga ze te par ça sý ya kýp ba ca nýn çe - kip çek me di ði ni kon trol et me le ri la zým. Es ki den o - dun ko yup ü ze ri ne kö mür a tar lar dý fa kat þim di tam ter si ön ce kö mür ko yul ma lý so ba ya, ü ze ri ne o - dun ve bir de çý ra par ça sý. di ye rek so ba nýn düz - gün ya kýl ma þek li ni an lat tý. s tan bul / cihan Nikotin bandý ve sakýz sigarayý býrakmada etkili deðil. Ni ko tin ban dý si ga ra yý bý rak týr mý yor n BD DE ya pý lan bir a raþ týr ma da, ni ko tin ban dý ve sa ký zý nýn, bu te da vi le re psi ko lo jik des tek se ans la ra ek - len se bi le tir ya ki le rin si ga ra yý ka lý cý bi çim de bý rak ma - la rýn da et ki siz ol du ðu or ta ya çýk tý. To bac co Con trol der gi si nin in ter net say fa sýn da ya yým la nan a raþ týr ma - nýn ba þýn da yer a lan Har vard Ü ni ver si te si Halk Sað lý - ðý Fa kül te si nden Hil lel l pert, a raþ týr ma nýn, ö zel lik le ni ko tin ban dý ve sa ký zý nýn, u zun dö nem de si ga ra a lýþ - kan lý ðý ný bý rak mak is te yen le re hiç yar dým cý ol ma dý ðý - ný or ta ya koy du ðu nu be lirt ti. BD nin Mas sac hu setts e ya le tin de ký sa sü re ön ce si ga ra yý bý ra kan 787 tir ya ki ü ze rin de ya pýl dý. Ka tý lým cý lar, a raþ týr ma cý la ra ni ko tin ban dý, ni ko tin sa ký zý, bu run spre yi ve ya mas ke yön - tem le rin den han gi si ni kul lan dýk la rý, de vam lý lý ðý ol - ma dan bu yön tem ler den bi ri ne baþ vur duk la rýn da en u zun ne ka dar sü re si ga ra iç me dik le ri so ru la rý na ya - nýt ver di ler. y rý ca, bir he ki min ve ya bir baþ ka uz ma - nýn, si ga ra yý bý rak ma ça ba la rý na des tek ve rip ver me - di ði ni de be lirt ti ler. raþ týr ma nýn so nuç la rý, bir sü re - li ði ne si ga ra yý bý ra kan la rýn yak la þýk üç te bi ri nin ye ni - den si ga ra ya baþ la dý ðý ný gös ter di. Washington / a a

14 14 11 OCK 2012 ÇRÞMB SPOR Y Spor Bakaný Kýlýç herkesi rahatlattý GENÇ LK VE SPOR B K NI SU T KI LIÇ, "S YIN ER DO ÐN BY RK TR'IN FUT BO L YÖ NE LK ÇIL M L RI, SÜ RE C ET - K LER M H YET TE DE ÐL DR. SÜ REÇ; YR GI VE TFF'DR" DE D. GENÇLK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar'ýn - Trab zon'da yap tý ðý ve yan sý ma la ra ne den o lan ko nuþ ma la rý na da ir a çýk la ma lar da bu lun du. Ký lýç, ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, ba kan Bay rak tar'ýn fut bo la yö ne lik söy lem le ri nin, sü re ci et ki ler ma hi yet te ol ma dý ðý na dik ka ti çe ke rek, ''Sü reç; Yar gý ve TFF'dir'' de di. ''Si ya se tin sü reç ü ze rin de mü es sir ol ma sý söz ko nu su bi le de ðil dir. TFF'nin ö zerk li ði i çin de ya þa nan la ra si ya set ku ru mu te sir et me ye cek tir'' di yen ba kan Su at Ký lýç, þun la rý kay det ti: ''Fe ner bah çe de Trab zons por da bi zim. Ta raf tar a ra sý na ta mi ri zor ih ti laf la rýn so kul ma ma sý akl_ý se li min ge re ði dir. Ya pý lan a çýk la ma la rý ki þi sel gö rüþ ler o la rak bir ke nar da tu ta lým. Ka rar me ka niz ma sý si ya set de ðil ken yan lýþ an la þýl ma la ra ne den ol ma ya lým. Ko nu has sas bir ko nu dur. Trab zons por ta raf tar la rý i çin de Fe ner bah çe ta raf tar la rý i çin de has sa si yet en üst dü zey de dir.'' BY RK TR GE R DIM T TI Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, Trab zons por i le il gi li söz le ri ne Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç i liþ kin, ''Bu i þi has sas, in ce e le yip sýk do ku yor lar da bi zim ku pa mý zý ve re cek ler di ye ka na a ti mi söy le dim'' de di. Ba kan Bay rak tar, Trab zon'da ki a çý lýþ tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma sý nýn bir bö lü mün de Trab zons por i le il gi li söy le di ði söz ler le il gi li a çýk la ma yap tý. Trab zon Ha va li ma ný'ndan n ka ra'ya ha re ket et me den ön ce ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Bay rak tar, bir ga ze te ci nin, '' Trab zons por i le il gi li yap tý ðý nýz ko nuþ ma nýz çok ký sa sü re de çok fark lý tep ki le re yol aç tý. Ö zel lik le 'in ce a yar' ü ze ri ne gi di li yor. Bu ra da ne de mek is te di niz, bi raz a çar mý sý nýz?'' þek lin de ki so ru su ü ze ri ne, þun la rý söy le di: ''Bu i þi has sas, in ce e le yip sýk do ku yor lar da bi zim ku pa mý zý ve re cek ler di ye ka na a ti mi söy le dim. Trab zons por'un hak ký ol ma sa ni ye bi zi v ru pa ku pa la rý na ça ðýr dý lar, Þam pi yon Ku lüp le re bi zi ça ðýr dý lar.bi zi der ken Trab zon'u ça ðýr dý lar. Trab zon'u ça ðýr dýk la rý na gö re ku pa nýn da ve ril me si ge rek ti ði ni i fa de et tim. Yi ne ay ný sö zü mü söy lü yo rum.''bay rak tar, ga ze te ci nin ''n ce a ya rý bi raz a çar mý sý nýz'' so ru su nu, ''O nu on lar ya pý yor ben yap mý yo rum. On la rýn yap tý ðý ný söy le dim'' di ye ce vap ver di. NUR ÞHN KDROY GREMYOR REL Mad rid'in bu se zon ki yýl dýz trans fe ri o la rak Bo rus si a Dort mund'dan a lý nan an cak ar ka ar ka ya sa kat lýk lar ya þa yan Nu ri, 2 ay dan faz la bir sü re dir nor mal o la rak an tre man la ra çýk ma sý na rað men Mo u rin ho'nun is te di ði for ma he nüz gi re me di. s pan yol ba sý nýn da sü rek li tar tý þý lan 23 ya þýn da ki genç fut bol cu, Mo u rin ho'nun i ki kez ilk 11'de þans ver di ði Kral Ku pa sý maç la rýn da bu kez kad ro ya bi le ça ðý rýl ma dý. Por te kiz li tek nik a dam, ''Þa hin'i na sýl gö rü yor sun?'' þek lin de s pan yol ba sý ný nýn yö nelt ti ði bir so ru - ya ''Nu ri'yi nor mal gö rü yo rum. Þu an da ki du ru mu sa de ce ya þa dý ðý bir çok fi zik sel so ru nun so nu cu'' ce va bý ný ver di.bu a ra da, s pan yol ve l man ba sý nýn da, Nu ri'nin Re al Mad rid'de o la sý bir ba þa rý sýz lý ðýn da Bo rus si a Dort mund'a ge ri dö ne bil ce ði id di a sý or ta ya a týl dý. Nu ri'nin Bo rus si a Dort mund'dan es ki ta kým ar ka da þý Ma ri o Göt ze de Bild ga ze te si ne ver di ði de meç te ''Þa hin'in Re al Mad rid'te ba þa rý lý o la ca ðý na i nan cým de vam e di yor a ma ol maz sa, Dort mund'a dön me si be ni mut lu e der'' de di. Kadýköy'de 32 maçtýr yenilmiyor FENERBHÇE ka le cisi Vol kan De mi rel, 3-1 yendikleri Ga zi an teps por kar þý laþ ma nýn ilk ya rý sýn da ta ký mýn ter cü man la rýn dan Sa met Gü zel'in ku la ðý na tek nik he ye te i let me si i çin söy le di ði söz ler i çin, ''Bun lar a i le i çin de kal ma sý ge re ken þey ler. Ge rek li gör dü ðüm þey ler söy le dim. Be nim söy le dik le rim de ðil, sa ha da uy gu la ma mýz ö nem li. Bi zim ta kým da i le ti þim böy le dir, gör dü ðü mü zü i le te rek ta ký mýn men fa a ti i çin e li miz den ge le ni yap ma ya ça lý þý yo ruz. lk ya rý da çok po zis yon ye dik. Bi raz ra hat baþ la dýk, re ha ve te ka pýl dýk di ye bi li riz a ma i kin ci ya rý da de ði þik lik ler le be ra ber i yi bir Fe ner bah çe var dý. Ra ki bin 10 ki þi kal ma sý da ay rý bir fak tör'' di ye ko nuþ tu. Fe ner bah çe'nin i çin de bu lun du ðu sü re ce de de ði nen Vol kan De mi rel, 'd di a mýz var a ma zor bir dö nem de yiz, 'o na gö re her kes yo rum yap sýn' di yo ruz'' de di. Gol ler son ra Süper Lig'in 19. haftasýnda Gaziantepspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, ligde Kadýköy'de 32 maçtýr yenilmiyor. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'ndaki son maðlubiyetini sezonunun 22. haftasýnda, 22 Þubat 2010'da Bursaspor'a karþý 3-2'lik ltýn Top 3. defa Messi'nin V RU P Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði (U - E F) Baþ ka ný Mic hel Pla ti ni, 3. kez FI F l týn Top Ö dü lü ne la yýk gö rü len r jan tin li Li o nel Mes si'nin Dün ya Ku pa sý'nda da ba þa rý lý ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Pla ti ni, ''Di e go Ma ra do na'ya ba kýn, her kes o nun 1986'da ne ler yap tý ðý ný ha týr lý yor. n cak Na po li ve Bar ce lo na'da yap týk la rý o ka dar çok ha týr lan mý yor, dün ya ku pa sý, in san la rýn ha fý za la rý na ka zý ný yor'' de di. 24 ya þýn da ki Mes si'nin, r jan tin Mil li Ta ký mý i le dün ya ku pa sý ný ka zan sa da, ka zan ma sa da çok bü yük bir fut bol cu ol du ðu nu söy le yen Pla ti ni, ''Jo han Cruyff da dün ya ku pa sý ka zan sa da ka zan ma sa da her za man çok bü yük bir fut bol cu o la cak týr an cak dün ya ku pa sý ö zel bir þey'' di ye ko nuþ tu. ''l týn Top''u üst üs te 3. kez ka za nan Mes si, böy le ce bu ö dü le 3. kez la yýk gö rü len 4. fut bol cu ol muþ tu. Da ha ön ce Mic hel Pla ti ni, Jo han Cruyff ve Mar co Van Bas ten (Hol lan da) ö dü lü 3 kez ka zan mýþ tý. Barcelonalý bidal uçakta Kur'an okuyor ya þa nan se vinç le re i liþ kin i se Vol kan De mi rel, ''Bu zor lu dö nem de faz la yü zü müz gül mü yor. Gol ler den son ra yü zü müz gü lü yor ve bu nu ar ka daþ la rý mýz i le kut lu yo ruz. E li miz den gel di ði ka dar mü ca de le e di yo ruz. Bu zor lu gün ler de dý þa rý dan ge len ses le re ku lak ver me ye lim. Se zon so nu na ka dar e li miz den ge le ni ya pa ca ðýz'' de di. CRSTN TEÞEKKÜR ETT Bre zil ya lý fut bol cu su Cris ti an i se tek nik di rek tör y kut Ko ca man'a ken di si ne ver di ði des tek ten do la yý te þek kür et ti. t tý ðý gol den son ra da ye dek ku lü be si ne y kut Ko ca man'ýn ya ný na git ti ði ni i fa de e den Cris ti an, ''He pi mi zin geç ti ði sý kýn tý lý dö nem ler den ben de ge çi yo rum. Des tek gör dü ðüm in san la rýn ba þýn da y kut Ko ca man ge li yor. Ö zel lik le bu zor dö nem ler de ve ö zel lik le son haf ta i çin de yük sek bir þe kil de öz gü ve ni mi ka zan - BRCELONLI futbolcu E ric bi dal'in Kur'a ný Ke rim o kur ken çe ki len gö rün tü le ri sos yal pay la þým si te le rin de bü yük il gi gö rü yor. Kan se ri ye nen ve sa ha la ra dö nen Bar ce lo na'nýn Mar ti nik kö ken li Fran sýz o yun cu su her fýr sat ta Müs lü man ol du ðu nu söy lü yor du. Fran sa Mil li Ta ký mý ve Bar ce lo na'nýn dep las man se ya hat le rin de e lin den Kur'an'ý dü þür me yen bi dal, i nanç la ra say gý lý ol du ðu nu Müs lü man lý ðýn ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me ye ça lýþ tý ðý ný söy le di. skorla alan sarý-lacivertli ekip, bu maçýn ardýndan çýktýðý 32 maçýn 26'sýný kazanýrken, 6 maçý berabere tamamladý. 32 maçlýk periyotta 84 puan alýp 12 puan yitiren Fenerbahçe, rakip fileleri 63 kez havalandýrýrken, kalesinde 15 gol gördü. FOTOÐRF:. MORLSZ F.BHÇE'NN LCI GLBYET OLUYOR mam i çin be nim le ko nuþ ma lar yap tý. Bel ki bir ba ba nýn oð lu na ya pa ca ðý ko nuþ ma lar bun lar. Ver di ði des tek ten do la yý te þek kür e di yo rum. O lum lu o lan gö rün tüm de pay sa hi bi ol du. Gol den son ra o na git mem de ba na yap týk la rý kar þý sýn da u fak bir jest ti'' þek lin de ko nuþ tu. KESML: MUTLUYUZ Fe ner bah çe li fut bol cu Ser dar Ke si mal, Ga zi an teps por kar þý sýn da 1-0 ge ri den ge le rek 31 ka zan dýk la rý maç ta, ye dik le ri gol den son ra sa býr lý oy na ya rak so nu ca git tik le ri ni i fa de et ti. Ke si mal, '' ma ma a le sef i yi baþ la ya ma dýk. Gol den son ra da ha i yi oy na ma ya baþ la dý ðý mý zý dü þü nü yo rum. Da ha is tek li da ha i yi oy na dý ðý mý zý dü þü nü yo rum. Ra kip de 10 ki þi ka lýn ca, sa býr lý oy na yýp o yu nu da ha faz la ke nar la ra in di rip ke nar lar dan gel me ye ça lýþ týk. Sa býr lý oy na yýp maçý çevirdiðimiz için mutluyuz'' diye konuþtu. Li o nel Mes si çok mutlu olduðunu söyledi. ykut Kocaman'da yorgunluk baþladý Fe ner bah çe'de fut bol cu lar ve y kut Ko ca man'da ki me tal ve men tal yor gun luk a çýk ça gö rü lü yor. Se zon ba þýn da ki ka zan ma hýr sý ve mü ca de le gü cü mak si mum dü zey dey ken, dev re nin so nu na doð ru ken di ni tam ter si gö rün tü le re bý rak tý. 3 Tem muz'dan bu ya na ya þa nan lar da ar ka la rýn da yö ne ti ci le ri gö re me yen ve her tür lü so run la tek baþ la rý na mü ca de le et mek zo run da ka lan ho ca ve ta le be le ri, et raf tan ge len yo ðun þi ke bom bar dý man la rý na da ya na ma yýn ca sa ha i çin de de fal so lar ver me ye baþ la dý lar. Ge çen se ne ye gö re kad ro ka li te si ge ri ye gi den ta kým, ye þil çim ler de ki öz ve ri li gay ret le ri ve bir lik te lik le riy le bu a çý ðý ka pat mýþ lar dý. r týk fi zik güç le ri i le si nir sis tem le ri haf ta lar i ler le dik çe bu yü kü kal dý ra ma yýn ca pu an ka yýp la rý da ka çý nýl maz ol du. Bu yor gun luk y kut Ko ca man'da da ha faz la sýy la or ta ya çý ký yor. O yu na mü da ha le le rin de ye ni bir tak tik ya da de ði þik bir plan uy gu la ya mý yor. O yun cu de ði þik lik le rin de bir mev ki i nin a da mý çýk tý ðýn da ye ri ne o ra da oy na ya bi len baþ ka bir fut bol cu yu sa ha ya sü rü yor. lex de So u za ol sa da ol ma sa da tek for vet i le ta ký mý ný oy na tý yor. ma ye ri ne oy na yan o nun yap tý ðý kat ký yý ger çek leþ ti re mi yor. E lin de ki kad ro da faz la al ter na ti fi o la ma dý ðý i çin de faz la var yas yo na gi re mi yor. Böy le o lun ca da çý ký þý he def sap tý ra rak bul ma ya ça lý þý yor. Fe ner bah çe'ye in ce in ce ký yým ya pýl dý ðý ný söy lü yor. Ta bi bu nu cid di ye a lýp ce vap ye tiþ ti ren ler de hak lý o la rak ta ký mý nýn pu an far kýy la ön de ol du ðu gün ler de de ay ný ha kem le rin ol du ðu nu i fa de e di yor. Geç ti ði miz se zon Trab zons por'lu lar da þam pi yon lu ðu kay bet me le ri nin se be bi ni y kut ho ca nýn "Ra kip le ri mi ze ve ri len pe nal tý la ra da bir ba kýl sýn" söz le ri ne bað la mýþ lar dý. On lar na sýl hak sýz sa ho ca da bu de meç le rin de he def sap tý rý yor. Bu tür laf lar la va kit har ca ya ca ðý na, trans fer dö ne mi ni i yi de ðer len di rip kad ro su nu güç len dir me nin yol la rý ný a ra ma lý. Ge çen se ne Ka dý köy'de ki Ga zi an teps por ma çýn da e cel ter le ri dö küp, n dre San tos'un 90+4'de at tý ðý gol le 3 pu a ný kur ta ran Fe ner bah çe yi ne öl dü öl dü di ril di. Kar þý laþ ma ya çok hýz lý baþ la yan ra ki bi kar þý sýn da a bon de ne ol du lar. lk 45 da ki ka da so yun ma o da sý na 4-0 ye nik o la rak gi de bi lir ler di. Bu ol ma dýy sa ön ce Vol kan De mi rel'e son ra da þans la rý na du a et me li ler. Bir de 45+1'de Ke rim Zen gin'in kýr mý zý kart gör me si ge ri dö nüþ le ri ni ko lay laþ týr dý. Yok sa bir çu val in cir ber bat o la bi lir di. Çok gü zel oy na ma sa da lex de So u za o yu nun son bö lü mün de sah ne ye çý kýp, yap tý ðý a sist ler i le ta ký mý ný ip ten al dý. 10 ki þi ka lan ra ki bi kar þý sýn da fut bol cu la rýn bi raz ký pýr dan ma la rý i þe ya ra dý. n cak form suz Se mih Þen türk ve ye ter siz Hen ri Bi en ve nu i le bu ka dar o lu yor. ler le yen haf ta lar da þans la rý bu ka dar ya ver git me ye bi lir. TÜRKYE KUPSI'ND BUGÜN Boluspor-Gençlerbirliði: Mete Kalkavan Eyüpspor-Eskiþehirspor: Mustafa Öðretmenoðlu khisar Belediyespor-Kayserispor: Serkan Çýnar BUGSÞ Spor-Manisaspor: Mürvet Sezer Gaziosmanpaþa-MP ntalyaspor: Murat Türker Kardemir Karabükspor-Ünyespor: Ercan Hellaç Trabzonspor-stanbul Güngören: Kutluhan Bilgiç nkaragücü-kasýmpaþa: Hakan Ceylan danaspor-stanbul B.Belediye: Taner Gizlenci Mersin dmanyurdu-sivasspor: bdullah Yýlmaz Beþiktaþ-Gaziantep B.Belediye: Özgüç Türkalp Samsunspor-Orduspor: ytekin Durmaz 12 OCK PERÞEMBE: Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Süleyman bay Fenerbahçe-Konya Torku Þeker: Koray Gençerler

15 RÖPORTJ 11 OCK 2012 ÇRÞMB 15 Hayata dair herþey Peygamberimizin ve Sahabelerin hayatýnda mevcuttur PROF. DR. CEVT KÞT: TEFSRLERE BKMDN KUR'ÂN-I KERM NLÞILMYCÐI GB, SLÂMYET DE PEYGMBERMZN TEBLÐ ETTKLERN HYTLRIND TTBK EDEN SHBEYE BKMDN NLÞILMZ. ONLR ÖRNEK MÜSLÜMNLRDIR. Bir ço ðu mu zun te le viz yon ek ran la rýn dan se ve - rek din le di ði miz Prof. Dr. Ce vat k þit ho ca mýz i - le çok gü zel bir soh bet ol du. Kýy met li e þi i le be ra - ber biz le ri gü ler yüz le riy le a ðýr la yan ho ca mý zýn soh be tiy le ba zen göz le ri miz dol du, ba zen de gü - lüm se dik. E fen di mi zi ve Sa ha be-i Ki ram'ý ko nuþ - tuk. Ya þa yan ör nek ler ol duk la rý i çin bi zi de rin den et ki li yor lar. Ö mür le ri ni, ha yat la rý ný böy le si gü zel bir hiz met le ge çir miþ bu gü zel in san la ra ko nuk ol ma nýn de rin hu zu ruy la ay rýl dýk ev le rin den. U - ma rým bu ya zý yý o kur ken siz ler de o hu zur ve lez - ze ti ya ka lar sý nýz. Sa ha be-i Ki ra mýn s lâmý ya þa ma nok ta sýn da ki gay re ti ve tav rý na sýl dýr? Bi zim sa ha be-i ki ra ma çok bü yük bir min net bor cu muz var dýr. Tef sir le re bak ma dan Kur'ân-ý Ke rim an la þýl ma ya ca ðý gi bi s lâm di ni de sa ha be ye bak ma dan an la þýl maz. Ku r'ân l lah'ýn kelamýdýr. l lah'ýn üs tün de hiç bir þey yok tur. O nu da be þe rin an la ya ca ðý se vi ye de Pey - gam ber an lat mýþ týr. Pey gam ber se l la h'ýn seç ti ði elçidir. O na da her kes u la þa maz. Her kes E bu Be - kir o la maz. Bi zim gi bi a ciz ler na sýl u la þa cak o nun ya þan tý sý na? Bi ze ör nek ler ge rek liy di. O ör nek sa - ha beler dir. Bi ze Kur'ân-ý Ke ri mi uy gu la ma nok - ta sý ný fi i len gös ter miþ ler dir. Sa ha be a de ta s lam hü küm le ri nin so nuç lan ma sý ný sað la yan kimselerdir. Hü küm ler or ta ya çýk sýn di ye ilk on lar uy - gu lamýþ týr Kur'ân-ý Ke rim. Ör ne ðin bir sa ha be zi na et miþ. Çok piþ man ol muþ ve gel miþ e fen di - mi ze i ti raf et miþ. E fen di miz 'þa hit var mý?' de miþ. Sa ha be yok de yin ce 'git de miþ, sen zi na et me - miþ sin dir. Çün kü þa hit yok. Ma iz, tam üç de fa gel miþ.. Dör dün cü de fa ge lip 'Ya Ra su lel lah ce za - mý dün ya da çe ke ce ðim a hi re te kal ma sýn' de yin - ce, bu nun ü ze ri ne Efen di miz di ðer sa ha be le re recm ce za sý ný 'uy gu la yýn' de miþ. Rec me ha zýr lan - mýþ lar. Recm es na sýn da Ma iz taþ la rý be de nin de his se din ce kaç mýþ. Bu nu E fen di mi ze an lat mýþ lar. 'Ya Ra su lel lah ma iz taþ la rý yi yin ce kaç tý' de miþ ler. E fen di miz 'Siz ne yap tý nýz' de yin ce, sa ha beler 'Ya ka la dýk ve hük mü ye ri ne ge tir dik' di yor lar. Bu nun ü ze ri ne e fen di miz 'l lah'ým ben or ada de ðil dim. Ka çan a da mý el le me ye cek ti niz. O ba na piþ man o la rak gel di za ten. Mak sat ha sýl ol du. Gel me sey di l lah'tan baþ ka kim se bil me ye cek ti' di yor. O ra da bu lu nan Ha lid bin Ve lid o nun i çin Prof. Dr. Cevat kþit EBRU OLUR 'a za kal lah' di yor. E fen di miz 'meh len ya Ha lid' di - yor. 'Öy le de me. O öy le bir töv be et ti ki þim di Cen net te, Cen net mey ve le rin den yi yor' di yor. Sa ha be so nuç ne o lur sa ol sun di ni nin hak ký ný ver mek a dý na be de li ca ný da ol sa ge lip ken di si i ti - raf e di yor du. Bu ra da bi ze gös te ri len he def in sa nýn piþ - man ol ma sý ve dü zel me si dir. Â dem ba ba mýz iþ le di ði ha ta ü ze ri ne 'rab be na za lem na' di ye - rek ha ta sýn dan dön müþ tür. þ te in sa nýn þey - tan i le ar sýn da ki fark bu dur. Yi ne bir gün sa ha beler Ee fen di miz le (asm) be - ra ber na maz ký lar ken na maz es na sýn da e fen di - miz 'Se mi al la hü li men ha mi de' (l lah hamd e de - nin ham di ni i þi tir) de yin ce sa ha be coþ muþ. Ve 'Rab be na ve le kel hamd' de miþ. Na ma zýn ar dýn dan E fen di miz sa ha be si ne dö ne rek 'Bu nu kim söy le - di'? diye soru yor. ç le rin den bi ri he men a ya ða kal - ka rak, 'Ce zam ney se ra zý yým ya Ra su lel lah ben söy le dim' de miþ. Bu nun ü ze ri ne E fen di miz '10 ta - ne me lek gör düm. Bu nun se va bý ný ben ya za yým di ye rek bir bi ri le riy le ya rý þý yor lar dý.' Ba kýn sak lan - mý yor lar. Dos doð ru bir þe kil de i ti raf e di yor. Ce za sý ney se çe ke rim di ye rek din le ri ni ya þa mak ve öð - ren mek a dý na her þe ye kat lan ma ya ra zý ge li yor lar. On la rýn gay re ti ve s lâma sa rý lýþ la rý böy ley di. Ki tap lar da ge çen þek liy le sa ha be ne dir az çok bi li - ni yor. Bu nun dý þýn da Sa ha be de mek ne de mek tir? Sa ha be de mek, pey gam ber ne yap týy sa 'ne den ve ni çin?' sor mak sý zýn he men yap mak de mek tir. Gü nü müz in sa ný he men sor gu ha li ne ge çi yor 'ne - den ve ni çin?' di yor. Bu gü nü müz in sa ný nýn tav rý - dýr. Sa ha be bu de ðil dir. Bi li yor su nuz Peygamber E fen di miz mesh gi yi yor du. Bir gün Efen di miz na - maz ký lar ken mes hi çýk mýþ. O çý ka rýn ca he men ya nýn da du ran Hz. E bu Be kir de mes hi ni çý kar - mýþ. Hz. E bu Be kir çý ka rýn ca bü tün sa ha be ay ný þe yi yap mýþ lar. E fen di miz na ma zý bi ti rip on la ra doð ru dö nün ce bir ba ký yor ki bü tün ce ma a tin bir a ya ðýn da mesh yok. Ne ol du ðu nu so ru yor. Sa ha be di yor ki; 'Ya Ra su lel lah! Sen mes hi ni çý kar dýn biz de çý kar dýk' di yor lar. Ba kýn a nýn da Pey gam be re u - yu yor lar. Sor gu, su al, ne den, ni çin yok. þ te bu, pey gam be re ga raz sýz ivaz sýz ya ni sor gu suz uy mak de mek tir. Ya ni ka rak ter dir. Me se lâ, si ze kýz gýn lý - ðýn gü zel bir þey ol ma dý ðý an la tý lý yor. Kýz dý ðý nýz za man bu bil gi yi ha týr lý yor ve vaz ge çi yor su nuz. Yan lýþ bir iþ ya par ken "Bu nu yap ma" di yor sa Pey - gam ber, bu nu ha týr lý yor ve yap mý yor su nuz. Vaz - geç mek gü zel bir er dem dir. Fa kat e sas er dem bu de ðil dir. Kýz ma mak bir huy o la cak siz de, iþ te a sýl me se le bu dur. Çün kü Pey gam ber böy ley di. n sa nýn bir ne fis ta ra fý, bir de ruh ta ra fý var dýr. Ö nem li o lan mü ca de le yi ka zan mak týr. Ha yat ne fis i le mü ca de le de mek tir. sýl me se le di nîn dur de - di ði yer de du ra bil mek tir. Müs lü man ke li me si nin as lý tes li mi yet tir. Tes li mi yet se sor gu suz su al siz dir. Ba kýn be nim ak lý ma ta ký lan bir so ru var dý. Sa ha be ye bak tý ðý mýz da Hz.E bu Be kir sa ha be - nin bir nu ma ra sý dýr. Fa kat Hz. Ö mer'e ba ký - yor su nuz. Sa ha be sý ra la ma sýn da i ki nu ma ra - dýr. Oy sa o nun ha ya tý Hz. E bu Be kir'in ha ya - týn dan da ha faz la hiz met ve fa a li yet le do lu dur. Bu nun sebebi ni çok a raþ týr dým. Ve an la dým ki Hz. E bu Be kir e fen di mi ze ha ya tý bo yun ca as la "Ne den ya Ra su lul lah?" de me miþ tir. Oy sa Hz. Ö mer i ki de fa i ti raz et miþ tir. Bu nu din gay re ti a dý na ya pý yor ol sa bi le, Efen di mi ze i ti raz e dil - me me li dir. s lâ mi yetin ö zü ne den siz, ni çin siz tes li mi yet tir. Sa ha be nin bü yük lü ðün de tes li - mi ye tin sor gu suz lu ðun da dýr. Hz. E bu Be kir bu nu ba þar mýþ, bir nu ma ra ol muþ tur. Sa ha be-i Ki ram e fen di mi zi, Pey gam be ri - miz de on la rý na sýl sev di? E fen di miz 'Ben yal nýz ba þý ma or ta ya çýk tý ðým da ya ným da on lar var dý' di yor. On lar e fen di mi ze 'Se - ni ka ný mý zýn son dam la sý na ka dar des tek le ye ce - ðiz' de di ler. Ve böy le yap tý lar. Sa ha be ler de in san - dýr, ha ta ya par, fa kat tes li mi ye ti en yük sek in - san lar dýr. Sa ha be, E fen di mi ze 'sen bi ze a te - þe at la de sen biz o a te þe at la rýz' di yor lar dý. On lar E fen di mi zi her þe yin ü ze rin de se - ve rek o na i ta at et ti ler. Ha ya týn i çin de ge çen her tür lü o lay lar on la rýn ü ze rin - de uy gu lan dý so nuç lar or ta ya çýk tý ki; biz öð re ne lim. Bu o lay lar yü zün den hiç bi ri ne dil u za ta ma yýz. Fe da et ti ler ken di le ri ni. On lar E fen di mi zi can la - rý pa ha sý na sev di ler. "l la he l la he as ha bi hi" 's ha bým hak kýn da l - lah'dan kor kun. Her bi ri yýl dýz lar gi bi dir' di yor E fen di miz. Ve on la - ra bir bir le ri a ra sýn da bi le laf söy - let mi yor. Kim se nin e leþ tir me si - ne i zin ver mi yor. hir za man da sa ha be nin s lâmý ya þa mak ve o na duy - du ðu sev gi yi kar þý laþ týr sak or - ta ya na sýl bir tab lo çý kar dý? Biz sa ha be yi gö rün ce ön ce ken di mi ze þu nu sor ma mýz Prof. Dr. Cevat kþit kimdir? 1938'de Denizli/Yataðan'da doðdu. Henüz 4 yaþýndayken ilim sahibi bir þahsiyet olan babasý Þakir li Efendi'yi kaybetti. nnesi Havva Haným tarafýndan yetiþtirildi. lkokulu bitirdikten sonra 2 yýl amcasý Zühtü kþit'ten Kur'ân-ý Kerim ve rapça dersleri aldý. 1952'de Isparta mam- Hatip Okulu'na girdi. 1956'da stanbul mam-hatip Okulu'na nakil oldu.1958'de buradan mezun oldu. yný yýl müezzin olarak tayin edildiði Fatih-Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun yýllar Mehmed Zahid Koktu Hazretlerinden ilim tahsil etti. 1963'te stanbul Yüksek slâm Enstitüsü ve 1965'te stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki ayrý fakülteyi bir arada bitirdi. 1975'te doktor, 1980'de doçent, 1988'de slâm Hukuku profesörü oldu arasý dönemde öðretim üyeliðinin yaný sýra Erzurum Yüksek slam Enstitüsü Müdürlüðü, zmir ve stanbul barolarýnda avukatlýk gibi çeþitli idarî, hukukî, sýnaî ve ticarî faaliyetleri bir arada yürüttü. Fransýzca ve rapça bilen Prof.Dr.Cevat kþit'in þletme Hukuku ve þ Hukuku konularýnda üniversitelerde ders kitabý olarak okutulan eserlerinin yanýnda slâm Hukuku ve þ Hukuku alanýnda çeþitli kitaplarý ile yurtiçi ve yurtdýþýnda yayýnlanan makale, konferans ve tebliðleri mevcuttur. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi slâm Hukuku Kürsüsünde na Bilim Dalý Baþkanlýðý yapmýþ ve buradan emekli olmuþtur. Evli ve 4 çocuk babasýdýr. ge re ki yor. 'On la rýn fe da kâr lý ðý gi bi fe da kâr lýk ya - pa bi li yor mu yuz?' Ba kýn Han za la, U hud ga zâ sý na çý ký la ca ðý ge ce ev len miþ ti. O ge ce nin so nu na doð ru Pey gam ber E fen di mi zin harb ha be ri ni a - lýn ca, boy ab des ti al ma fýr sa tý bu la ma dan U hud Har bi ne ka týl dý ve þe hîd ol du. Harb son ra sý Me - dî ne'ye dö nül dü ðün de, ha ný mý, Han za la'yý so - run ca, Re sû lul lah E fen di miz þe hîd ol du ðu nu bil - dir di. Ha ný mý tek rar: "Yâ Re sû lal lah! O, boy ab - des ti al ma dan har be ka týl mýþ tý, bu lu nup yý kan - sýn" de yin ce, Pey gam ber e fen di miz; "Sen Han za - la i çin hiç me rak et me. Ben Han za la'yý rah met su la rý i le me lek ler ta ra fýn dan yý ka nýr ken gör - düm" bu yur du. Bu na sýl bir sev gi dir? Sa ha be nin i ta a ti böy ley di. E bu Ey yüb-el En sa ri sek sen ya þýn - da s tan bul'da ve fat e di yor. Ve fat e de ce ði za man di yor ki; E fen di miz den i þit tim, en uç nok ta da þe - hit dü þen en gü zel dir. Ö lün ce be ni gö tü rün en uç nok ta ya gö mün di yor. Ve fat e din ce va si ye ti ger çek leþ tir mek is te yen ar ka daþ la rý ce na ze yi a lý - yor lar. Ok yað mu ru al týn da i ler ler li yor lar. Der - ken bu nu gö ren m pa ra tor, 'Du run, bir so ra lým'. Sa ha be ar ka daþ la rý di yor ki; "Bu pey gam ber dos - tu dur. Bi ze bir va si yet et ti. Ö lün ce be ni þu ra ya gö mün" de di. "Biz de o nun is te ði ni ye ri ne ge tir - me ye ça lý þý yo ruz" diyorlar. m pa ra tor, "Siz ne ka - dar ap tal a dam lar sý nýz. Siz o nu göm dük ten sonra ben o nun me za rý ný da ðý tý rým. Ne den bu ka dar uð ra þýr sý nýz?" de yin ce sa ha be; "Biz va si ye ti ye ri ne ge ti ri riz. Ge ri si l lah'ýn i þi dir" de yip sa ha be yi gö - mü yor ve ge ri dö nü yor lar. Bu o lay ü ze ri ne or du ku man da ný o lan Ye zid, im pa ra to ra bir mek tup gön der miþ. 'E ðer pey gam ber dos tu nun kab ri ne bir þey ya par san ö nü me çý kan tüm Hýris ti yan la rý ke se rim' di yor. Bu nun ü ze ri ne im pa ra tor 'E yüp El En sa ri Haz ret le ri ne ilk tür be yi ben yap tý ra ca ðým ve kim se o na bir za rar ver me ye cek' di yor. Ya þý na rað men pey gam ber sö zü nü tut mak i çin ba kýn na - sýl bir sev gi ve tes li mi yet le ri var. Pey gam ber sö zü - ne sa hip çýk ma nýn pa ha sý ha yat la rý ol sa da on lar bu nu gö ze a lý yor lar dý. Bu as rýn in sa ný nýn sa ha - bey le a ra sýn da ki fark bu ol sa ge rek. hir za man in sa ný s lâmý ya þa mak ko nu sun da na sýl bir tab lo o luþ tu ru yor? Ba kýn Efen di mi zin bir ha di s-i þe ri fi var dýr. 'Üm me ti min ba þýn da ki ler mi, yok sa so nun da ki ler mi da ha üs tün? Se çe mem" di yor. Bu, in sa na bi raz da ol sa u mut ve ri yor. El bet te biz on lar gi bi o la - ma yýz. Ü mit siz li ðe de düþ me mek ge re ki yor. Gü - nü müz de so ka ða çýk tý ðý mýz da her yer ha ram lar la do lu dur. Te le viz yo nu aç tý ðý nýz da ne gö rü yor su - nuz? En vai çe þit her tür den ah lâk yý ký cý ya pým lar. Genç ler bu nu gö rü yor. n sa nlar bun la ra he ves le - ni yor. So nuç ta a ciz dir in san dýr. Ö zel lik le genç ler i çin çok ca zip ge len þey ler var. Tüm bun la rýn da - ve ti ne uy ma dan zi na et me me si, gö zü nü ha ra ma i liþ tir me me si ne ka dar zor dur. Ti ca ret â le mi der - se niz ay ný du rum da dýr. Fa iz le iþ ya pan lar çok ka - za ný yor gö rü nü yor. Tek dert le ri pa ra ka zan mak - FOTOÐRF: NGEHN BYRM týr. Gü nü müz in sa ný tüm bun la rýn i çin de ken di ni ko ru ya bil me si ne ka dar zor dur. Böy le bir or tam - da ken di ni ko ru ya bi len bir a dam i çin E fen di miz 'Se çe mem' i fa de si ni kul la ný yor. þ te bu yüz den E - fen di miz bu þe kil de ko nu þu yor. Ku r'ân-ý Ke rim' de sa ha be nin ye ri ne dir? On la - rýn va sýf la rý na sýl an la tý lý yor Kur'ân'da? On lar da bi zim gi bi ha ta ya pa bi len in san lar - dýr. Ha ta ya pan in sa na nasýl mu a me le e di lir? l lah bi ze s lâmý on lar va sý ta sýy la öð ret ti. Kur'ân on lar i çin Fe tih Sû re sin de 'vel le zi ne ma u bey ne hum' "Düþ ma na kar þý þid det li, ken di a ra - la rýn day sa þef kat li dir ler" di yor. Va sýf la rý ný ö vü - yor. On lar öy le bir fe da kâr lýk ör ne ði dir ki e þi ben ze ri yok tur. Dü þü nün, sa va þa gi de cek, kar - nýn da lok ma, a ya ðýn da po tin, e lin de so pa bi le yok. Pey gam be ri miz gel de yin ce 'gel dim ya ra - su lel lah' di yor. Hiç bir þe yi yok. O ka dar fa kir lik var. Sa ha be bu dur. 'Gel dim ve öl me ye ha zý rým' de mek tir. þ te bü tün sýr bu ra da ki lit le ni yor. Ör - ne ðin Be dir'de 313 ki þi lik bir or du yo la çý ký yor - lar. 72 ki lo met re yi en kýz gýn za ma nýn da hem de o ruç lu o la rak git miþ ler. O çö lü su yok, han, lo - kan ta, ha mam yok, a ma yü rü müþ ler. Var dýk la - rýn da E fen di miz on la rý ko nuþ lan dýr mýþ. Kes kin bý çak gi bi ka ya la rýn ü ze ri ne o tur muþ lar. Za ten 72 ki lo met re ceb ri yü rü yüþ yap mýþ lar. Nö bet çi - le ri dik miþ ve "s ti ra ha ta çe ki lin" de miþ. Mo ral - ler sý fýr ya lýn a yak na sýl ký lýç sal la ya cak lar. Pey - gam ber Efen di miz sa ba ha ka dar l la h'a yal va rý - yor. Ce nab-ý Hak ge ce bir yað mur ve ri yor. Sa - ha be ler sa bah bir kalk mýþ lar ki, çu kur lar su dol - muþ. Ka ya la rýn a ra la rý yas týk gi bi kum la do lu. Ya ni siz l lah i çin fe da kâr lýk e der se niz öl me ye ha zý rým de di niz mi? l lah da si zin ar ka nýz da du rur. Ba kýn l lah na sýl yar dým e di yor? Ö lüm den kork ma yan dan kor kar lar. Hâ lâ öy - le dir ö lü mü hi çe sa yan a dam dan her kes kor kar. Me se le fe dâ e de bil mek te dir. Sa ha be l lah yo - lun da her þe yi fe dâ e de bi le cek þe kil de tes lim o - lan in san de mek tir. l la h'a ve pey gam be re ne - den ve ni çin sor mak sý zýn tes lim o lan lar dýr. 'Ra - dý yal la hü an hüm ve ra du anh' "On lar l lah'dan ra zý, l lah da on lar dan ra zý dýr' di yor Kur'ân-ý Ke rim. l lah i çin fe da kâr lýk et ti ði niz an da ol ma - ya cak de di ði niz þey le ri bi le ol du rur. Sa ha be nin en gü zel yö nü, hiç kork ma dan öy le l la h'a i nan - mýþ lar ki 'O'nun de di ði ni ye ri ne ge ti re lim, ö lü - rüz ka lý rýz, o nun bi le ce ði iþ' di ye rek tes lim ol - muþ lar dýr. Me se le tes lim ol mak ta dýr. l lah ken - di si ne tes lim o lan la rý Kur'ân i le öv müþ tür. Gaztemezin o ku yu cu la rý na ve re ce ði ki tap tan bah set miþ tik si ze. Bu hiz met hak kýn da ne ler söy - le mek is ter si niz? Sa ha be yi o ku mak on la rýn gü zel ha yat la rý ný ken di mi ze ör nek al mak Kur'â n-ý Ke rim de ve ay - ný za man da E fen di miz ta ra fýn dan em re dil miþ tir. Böy le bir he ye ca na in sa ný mý zýn çok ih ti ya cý var - dýr. Bu gü zel bir hiz met tir. Di nin te me li ha ram he lâl bil gi si dir. Ha ya ta da ir her þey E fen di mi zin ve sa ha be nin ha yat la rýn da var dýr. Gü nü müz in - sa ný çe þit li bas ký lar al týn da ka la rak bu nal mýþ du - rum da dýr. Bu tür hiz met ler o bu nal mýþ lý ðý def e - de cek gay ret ler dir. n sa ný s lâm ki þi li ði ne yak laþ - tý ra ca ðý i çin ki þi yi ra hat lar lar. Ye ni s ya ga ze te si - ni teb rik e di yo rum. Çok gü zel bir hiz met tir. De - va mý ný di li yo rum. l lah ha yýr lý yol da Müs lü - man la ra hiz met e den her ke se yar dým et sin. Ha lis ni ye ti niz ol duk ça kork ma ya ge rek yok tur. l lah in sa ný im ti han e der. Zor luk lar ve rir. Bu na rað - men de vam e der se niz l lah her da im yar dým cý - nýz dýr. l lah yar ve yar dým cý nýz ol sun.

16 Ü M T V Â R O L U N U Z : Þ U S T K B L N K I L Â B I Ç N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S D Â S L Â M I N S D Â S I O L C K T I R Y11 OCK 2012 ÇRÞMB Çin li le rin on da bi ri di ya bet hastasý n ÇN DE ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re, 18 ya þýn dan bü yük her 10 Çin - li den bi ri di ya bet has ta sý. Þin hu a a jan sý nýn Çin Sað lýk E ði tim Mer ke - zi nin ra po ru na da yan dý ra rak ver di - ði ha ber de, Çin ge ne lin de ye tiþ kin - ler a ra sýn da 97 mil yon ki þi nin di ya - bet has ta sý ol du ðu ve bu nun yüz de 9,7 ye te ka bül et ti ði bil di ril di. Di ya - bet has ta la rý nýn yüz de 19,6 sý nýn 60 ve ü ze ri yaþ gru bun dan ol du ðu be lir ti lir ken, kent ler de di ya bet has - ta sý o ra ný nýn yüz de 12,3, kýr sal ke - sim ler de i se yüz de 8,4 ol du ðu i fa - de e dil di. Þang hay / a a Ka ran lýk mad de ye en kap sam lý ha ri ta n U LUS L R R SI bir as tro nom e ki bi, ev re nin yüz de 25 i ni o luþ - tu ran es ra ren giz ka ran lýk mad de - nin þim di ye ka dar ki en kap sam lý ha ri ta sý ný yap ma yý ba þar dý. s - tro nom lar bu ha ri ta yý, u za yýn dört de ði þik böl ge sin de ki yak la - þýk 10 mil yon ga lak si yi a na liz e - de rek yap tý lar. Göz lem le nen böl - ge, 13,7 mil yar ya þýn da ol du ðu tah min e di len ev re nin yak la þýk ya rý sý na kar þý lýk ge len 6 mil yar ý - þýk yý lý (1 ý þýk yý lý: 9,4 tril yon km) u - zak lý ðýn da bir me sa fe yi kap sý yor. raþ týr ma, The me ri can Jo ur nal of Hu man Ge ne tics de yayýmlandý Türk bi lim a dam la rý ye ni bir gen bul du K R DE NZ Tek nik Ü ni ver si te sin de (KTÜ) bir grup bi lim a da mý, em bri yo nun ge li þim sü re cin de rol oy na yan ye ni bir gen ta ným la dý. KTÜ Ge nel Sek re ter li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ü ni ver si te nin Týb bi Bi yo lo ji na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Er san Ka lay ýn ön cü lü ðün de ger çek leþ ti ri len bir a raþ týr ma kap sa mýn da, em bri yo nun ge li þim sü re cin de kri tik ö ne me sa hip o lup, ço ðun luk la ak ra ba ev li lik le ri so nu cu or ta ya çý kan ve ek sik li ði diz ar ka sýn da ge niþ bir per de ya pý sý i le ek lem ha re ket le ri ni ký sýt la yan, a ðýr yüz ve fark lý or gan a no ma li le riy le sey re den, ge nel de ö lüm cül o lan O to zo mal Re se sif Tip Pop li te al Ptery gi um Sen dro mu na ne den o lan ye ni bir gen (RIPK4) ta ným lan dý ðý be lir til di. KTÜ raþ týr ma Fo nu ta ra fýn dan des tek le nen a raþ týr ma nýn, ge ne tik a la nýn da dün ya nýn sa yý lý der gi le rin den o lan The me ri can Jo ur nal of Hu man Ge ne tics der gi sin de ya yým lan dý ðý kay de dil di. Trabzon / aa Öz kan Yýl dýz: 17 yýl dýr u yuþ tu ru cu ba ðým lý sý yým. l lah ra zý ol sun ho ca la rým dan, be nim le il gi len di ler, be ni o il let ten kur tar dý lar. Um re ye git mek de na sip ol du. FOTOÐRF: CHN MMLRDN ÖRNEK ÇLIÞM BURSLI MMLRIN KURDUÐU DERNEK, UYUÞTURUCU LLETNDEN KURTRDIÐI GENC UMREYE GÖNDERYOR. BUR S D i mam la rýn kur du ðu U yuþ tu ru cuy la Mü ca de le Kim se siz le ri Bak ma ve Ko ru ma Der ne ði, u yuþ tu ru cu ba ta ðýn dan kur tar dý ðý Öz kan Yýl dýz ý um re ye gön de ri yor. Der nek Baþ ka ný E bu be kir De mir ci, Yýl dý rým ve Ni lü fer Müf tü lü ðü ne bað lý i mam lar dan o lu þan der ne ðin, u yuþ tu ru cu ba ðým lý sý genç le re e ðil di ði ni i fa de et ti. U yuþ tu ru cu ba ðým lý lý ðýn dan kur tar dýk la rý Öz kan Yýl dýz ý l mir Tur un mas raf la rý kar þý la ma sýy la um re ye gön der dik le ri ni be lir ten De mir ci, þöy le ko nuþ tu: He de fi miz u yuþ tu ru cu ba ðým lý lý ðýn dan kur ta ra ca ðý mýz 10 ki þi yi um re ye gön der mek tir. Bu nun i çin ça lýþ ma la rý mý za de vam e di yo ruz. Um re ye gön de re ce ði miz di ðer ki þi ler i çin de spon sor des te ði bek li yo ruz. þa dam la rý ný bek li yo ruz. De mir ci, der ne ðin sos yal so rum lu luk kap sa mýn da çok ö nem li pro je le ri bu lun du ðu nu i fa de et ti. Bursa / cihan HO C L RIM DN L LH R ZI OL SUN U YUÞ TU RU CU DN kur ta rý lan 35 ya þýn da ki Öz kan Yýl dýz i se duy gu la rý ný þöy le i fa de et ti: 17 yýl dýr u yuþ tu ru cu ba ðým lý sý - yým. l lah ra zý ol sun ho ca la rým dan, be nim le il gi len di ler, be ni o il let ten kur tar dý lar. Um re ye git mek de na sip ol du. U yuþ - tu ru cu dan kur tul mak is te yen le re de ses le nen Yýl dýz, þun la rý kay det ti: O il let ten kur tul ma ya ça lýþ sýn lar. Bu ra da ho ca la rý - mýz on la ra des tek ve re cek ve il gi le ne cek. U yuþ tu ru cu yu bý - rak mak el bet te ko lay de ðil an cak e ðer sa mi mi bir þe kil de is - ter se niz ba þa rýr sý nýz. Ben u yuþ tu ru cu yu bey nim de sil dim ve bý rak tým. i lem de çok mut lu ve ho ca la rý ma du a e di yor. l - mir Tur Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Bü lent Gü leç de der ne ðe her za man des tek ve re cek le ri ni i fa de et ti. Cam dan çý kan ek mek Pen dik Be le di ye si nin Ek me ði ni Cam dan Çý kar Pro je si sa ye sin de cam i le ta ný þan KÞ GEM li De niz Gü - ney, 8 ay ön ce KÞ GEM de iþ ye ri ni de aç tý. PEN DK Be le di ye si nin Ek me ði ni Cam dan Çý kar Pro je si sa ye sin de cam i le ta ný þan KÞ - GEM li De niz Gü ney, 8 ay ön ce KÞ GEM de iþ ye ri ni de aç tý. Gü ney in he de fi füz yon da mar ka ol mak. Tu rizm o tel ci lik me zu nu o lan De niz Gü ney, tu rizm a la nýn da ça lý þa ma ya ca ðý ný an la dýk tan son ra 2000 yý lýn da ab la sý va sý ta sýy la mo za ik le ta nýþ mýþ. 3 yýl i çe ri sin de mo za ik ça lýþ ma la rý na ev de ho bi a maç lý yap ma ya de vam e den Gü ney, yap tý ðý i þin son de re ce zah met li ve ma li yet li bir mes lek ol du ðu nu i fa de e der ken, t las De ko ras yon i sim li iþ ye rim de mo za ik, füz yon ve vit ray ça lýþ ma la rý mý sa tý þa su nu yo rum. Çok sa býr ge rek ti ren bir iþ. Cam lar yurt dý þýn dan bo ya lý ve pla ka ha lin de ge li yor. Cam la rý yap mak is te di ðim þe kil le re gö re ke si yo rum. Bir bi ri ü ze ri ne ge len cam la rý kay naþ ma sý i çin 830 de re ce ye ka dar fý rýn lar da pi þi ri yo rum di yor. Cam la ta nýþ ma sý ný da ak ta ran Gü ney þun la rý söy lü yor: Muh tar lýk ta bir i þim var dý. O ra da Pen dik Be le di ye si nin Ek me ði ni Cam dan Çý kar pro je si nin a fi þi ni gör düm. Ben de cam füz yon kur su na git mek is ti yor dum. n cak Üs kü dar da bir a töl ye var dý ve üc ret liy di. Bu ra sý üc ret siz o lun ca bu ra ya git me ye ka rar ver dim. Bu ra da 2 ay te mel e ði tim al dým. 200 ki þi a ra sýn dan 20 kur si yer se çil di ve ben de bun lar a ra sýn day dým. Da ha son ra 6 ay i le ri dü zey de cam la il gi li e ði tim al dým. Cam-füz yon kur su na de vam e der ken a ra sý ra KÞ GEM bi na sýn da se mi ner le re ge len Gü ney, kur sun so nun da ho bi a maç lý yap tý ðým cam iþ çi li ði ü ze ri ne iþ ye ri aç ma ya ka rar ve rir ve 8 ay ön ce de a çar. Gü ney, i le ri de mar ka ol mak is te di ði ni be lir te rek, Füz yon de ni lin ce ak la De niz Gü ney is mi nin gel me si ni is ti yo rum. Bu nun i çin sa býr la ça lý þý yo rum di yor. stanbul / Yeni sya

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com. 550 TUTUKLU DH HÜRRTN KVUÞTU fýlýstýn de ýkýncý tahlýye sevýncý H B R S F 7'D BÇG eni sya yý da fiþlemiþ / 9 da BÞ VKT NSNI RINDIRIOR naaz, hayatin ýlk hedefýdýr H B R S F 16 D GR ÇK TN H BR V RiR IL:

Detaylı