TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢbu sözleģmede geçen; TESAN: ÇobançeĢme M. Bilge S. No:17 Yenibosna Ġstanbul adresinde mukim Tesan ĠletiĢim A.ġ. dir. TESANBURADA: TESAN ın internet üzerinden bayilerine online olarak ürün/hizmet satıģı yaptığı isimli web sitesi üzerindeki satıģ kanalına verilen isimdir. TESAN POS: TESAN adına tanımlı olan farklı bankalara ait sanal pos servis sistemleridir. DĠĞER POS: TESAN ın ürün veya hizmet aldığı iģortakları (KVK, Gen-pa, BaĢarı, Telpa vb.) adına tanımlı olan farklı bankalara ait ve TESAN ı yetkilendirdikleri, TESAN ın da kendi bayilerini yetkilendirmeye izin ve imkân sağladıkları sanal pos servis ve sistemleridir. TESAN TAHSILAT: TESAN ın internet üzerinden TESAN POS aracılığı ile bayilerinin kullanımına sunduğu ve adresli web siteleri üzerindeki tahsilat sistemlerine verilen isimdir. DĠĞER TAHSĠLAT: DĠĞER POS sistemleri üzerinden, TESAN ın kendisinin kullandığı ve TESAN ın izin verdiği ve yetkilendirdiği alt bayilerinin kullanımına sunduğu sistemlerdir. EBAYĠ: TESAN ın, TESANBURADA, TESAN POS ve / veya DĠĞER POS sistemlerini kullanacak olan ve bu sözleģmeyi imzalayan Kurumsal bayisidir. HĠZMETLERĠN TANIMI: TESAN, Sanal POS Kullanım SözleĢmesi ni imzalayan bayilerine internet ortamında değiģik iletiģim servisleri (elektronik posta, ürün bilgisi alma, satıģ yapma, tahsilat yapma vb.) ile alıģveriģ imkânı ve finansal iģlemleri için elektronik ortamda ödeme/tahsilat araçları sunar. 2) Taraflar: Bir taraftan, TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. (ĠĢ bu sözleģmede kısaca TESAN olarak anılacaktır.) Adresi : ÇobançeĢme M. Bilge S. No: Yenibosna Bahçelievler Ġstanbul Türkiye. Diğer taraftan, adresinde mukim (ĠĢ bu sözleģmede kısaca EBAYĠ olarak anılacaktır.) 3) SözleĢmenin Konusu: ĠĢ bu sözleģme, TESAN ın, TESANBURADA, TESAN TAHSILAT ve DĠĞER TAHSĠLAT sistemleri aracılığı ile yapılacak tüm iģlemlere iliģkin usul ve esasları, çalıģma yöntemlerini, TESAN ile EBAYĠ nin karģılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenler. 4) SözleĢmenin Onaylanması: ĠĢ bu sözleģme, EBAYĠ nin sözleģmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve Ģartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. 5) TESANBURADA Üyelik Sistemi: 5.1) EBAYĠ, TESAN ın belirleyeceği kullanıcı bilgileri ve ilk kullanımdan sonra değiģtirmesi gereken bir "geçici Ģifre"ye sahip olur. 5.2) "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı EBAYĠ ye verilmez. 5.3) "Geçici ġifre" TESAN tarafından üretilir. EBAYĠ nin ilk kullanımda bu Ģifreyi değiģtirmesi zorunludur. ġifre'nin değiģtirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile EBAYĠ nin sorumluluğundadır. TESAN Ģifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 5.4) EBAYĠ nin TESANBURADA üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve Ģifresini girmesi gereklidir. Bu iģlem TESANBURADA ya "login" olmak Ģeklinde tanımlanır. 6) EBAYĠ'nin Kabul ve Yükümlülükleri: 6.1) EBAYĠ, TESANBURADA dan ve servislerinden yararlandığı sırada; 6.1.1) Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (Ģifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, kabul ve beyan eder ) TESANBURADA ya eriģim için kendisine verilen Ģifrenin, kullanıcı kodu ve kendi yaratacağı Ģifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve Ģifrelerle yapılacak iģlemlerin EBAYĠ adına yapıldığını ve bu kod ile Ģifreleri kullanan kiģilerin EBAYĠ tarafından yetkilendirildiğini kabul ve beyan eder. 1

2 6.1.3) TESANBURADA da verilen servislerin, özgün içeriklerin ve yazılımların telif hakkının TESAN'a ait olduğunu, bu yazılım ve içerikleri hiçbir Ģekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) TESANBURADA servislerini kullandığında ileri sürdüğü Ģahsi fikir, düģünce, ifade, TESANBURADA ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kiģilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve TESAN'ın bu dosyalardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder ) Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlıģ adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan TESAN ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder ) TESANBURADA'da sunulan hizmetlere TESAN tarafından belirlenen Ģekil dıģında ve yetkisiz Ģekilde ulaģmamayı ve yazılımı hiçbir Ģekilde değiģtirmemeyi, değiģtirilmiģ olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda TESAN ın uğrayabileceği tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder ) EBAYĠ, verilerinin yetkisiz kiģilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü TESAN ın sorumlu olmayacağını beyan eder ) Tehdit edici, ahlak dıģı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaģmalara aykırı mesajlar göndermeyeceğini kabul ve beyan eder ) Ortama eklenecek yazıģma, konu baģlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmeyeceğini kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek Ģekilde davranmayacağını kabul ve beyan eder ) KiĢi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakıģıksız ya da kanun dıģı materyal ya da bilgiler yayımlamayacağını, basmayacağını, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyeceğini kabul ve beyan eder ) TESANBURADA servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiģ malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olacağını, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olacağını, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı TESAN dan tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder ) TESAN ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyeceğini kabul ve beyan eder ) Kurallara aykırı davrandığı takdirde TESAN ın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dıģına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder ) TESAN ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanacağını kabul ve beyan eder ) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamayacağını ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi postaları dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) BaĢkalarına ait olan kiģisel bilgileri kayıt etmeyeceğini, kötüye kullanmayacağını kabul ve beyan eder ) Sistem üzerindeki satın alma iģlemini TESAN ın belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satıģ esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alıģveriģ yapamayacağını kabul ve beyan eder ) Ürün / Hizmet teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstereceğini, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vereceğini ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olacağını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini kabul ve beyan eder ) Ürün bir baģka Ģahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan Ģahısın ürünü teslim almaya dair EBAYĠ ye ait antetli kağıda imzalı ve kaģeli bir teslim alma yetki belgesi ve imza sirküleri ibraz edeceğini ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kiģi adına bu Ģahısın imzalamak zorunda olacağını, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısı ile sipariģin gerçekleģmemiģ sayılacağını kabul ve beyan eder ) EBAYĠ nin sisteme üye olduğunda verdiği eposta adresine veya faks numarasına yapılacak tebligatların bizzat kendisine yapılmıģ sayılacağını kabul ve taahhüt eder ) EBAYĠ, duyuru mecrası olan TESANBURADA da belirtilmiģ olan tüm duyuruları tebellüğ etmiģ olarak kabul edeceğini beyan eder ) Üçüncü Ģahıslara ait kredi kartlarından yapılacak iģlemlerle ilgili çekim yapılan tutarın TESAN'ın nezdindeki EBAYĠ nin cari hesabına alacak kaydedileceğini, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve TESAN'ın hesaplarına aktarılmaz ise; ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte TESAN'ın talep ettiği tarihte nakit olarak TESAN'a ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve TESANBURADA dan yazdıracağı Kredi Kartı Ödeme Talimatı formunu imzalatacağını kabul ve taahhüt eder. 2

3 6.2) DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT servislerinden yararlandığı sırada ) EBAYĠ, iģbu sözleģmede öngörülen yükümlülüklerine ve iģbu sözleģme hükümlerine uygun davranacaktır. Özellikle; 6.2.2) TESAN dan yazılı izin almak suretiyle yapabileceği Alt bayi YETKĠLENDĠRME sinden doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, i- YETKĠLENDĠRME ye dair tüm Ģifre, hesap ve kullanıcı kodlarını gerektiği gibi kullanacağını ve/veya kullandıracağını, ii- YanlıĢ YETKĠLENDĠRME halinde ve/veya yetki vermediği halde personelinin ve/veya 3.kiĢinin DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT üzerinden iģlemler yapması halinde, söz konusu iģlemlerin kendisini bağlayacağını ve tüm iģlemlerden sorumlu olacağını, bu tür hatalı iģlemler sonucunda TESAN her hangi bir bedel ödemek zorunda kalır ise EBAYĠ TESAN ın ilk yazılı talebi üzerine iģ bu bedeli hiçbir mahkeme hükmüne ve yahut ihtara gerek kalmaksızın derhal TESAN a ödeyeceğini, aksi halde EBAYĠ, TESAN ın diğer zarar ve tazminat taleplerinden bağımsız olarak TESAN tarafından ödenen bedelin iki katı tutarında cezai Ģartı TESAN a ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder ) DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT üzerinden yapacağı tahsilatlarda iģlemin kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı dahilinde yapılacağını, yapılacak tahsilatın gerçeği yansıtacağını beyan kabul ve taahhüt etmekle beraber ayrıca kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almak, kredi kartı sahibine Sistem üzerinden yazdıracağı Kredi Kartı Ödeme Onay Formu nu imzalatmakla, ilgili formu muhafaza etmek ve TESAN ın talep etmesi halinde üç gün içinde TESAN a ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi davranıģ sözleģmenin feshi nedeni olur ve böyle bir durumda sözleģme feshedilirse EBAYĠ, TESAN a bu durumdan kaynaklanacak tüm zararlarını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder ) EBAYĠ, TESAN dan Yazılı Ġzin Almak Sureti ile yetkilendirileceği alt bayi ile arasında iģ bu sözleģmenin tüm hükümleri içerir Ģekilde Bayilik SözleĢmesi yapmak zorundadır ) EBAYĠ nin Sanal POS tan yapacağı iģlem sadece mal veya hizmet karģılığı olacaktır ) Alt bayilerin yapacağı tüm iģlemlerden, yetkilendirmeyi ve tanımlamayı yapan EBAYĠ, sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. EBAYĠ, Alt bayinin yaptığı tüm iģlerden TESAN a karģı sorumlu kalmaya aynen devam eder. BaĢka bir deyiģle Alt bayinin yaptığı iģlemler sanki EBAYĠ yapmıģ gibi sonuç doğurur. EBAYĠ Alt Bayinin iģlemlerinde ki sorumluluğundan hiçbir gerekçe ile kurtulamaz. TESAN ın EBAYĠ yanında Alt Bayiye de müracaat etme hakkı saklıdır ) EBAYĠ, Kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı tek baģına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda E-Bayi Üyelik ve Sanal POS Kullanım SözleĢmesinin TESAN tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, TESAN ın bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karģılayacağını kabul ve beyan eder ) EBAYĠ kendisine verilen Ģifreyi DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT sistemlerini ilk kullanmaya baģladığı andan itibaren derhal değiģtireceğini, eriģim ile ilgili Ģifre kod ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu Ģifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün iģlemlerin EBAYĠ tarafından yapılmıģ sayılacağını, bu kod ve Ģifreyi kullanacak kiģilerin EBAYĠ tarafından yetkilendirilmiģ sayılacağını ve Ģifreyi kullandırmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder ) EBAYĠ, Sisteme Ģifre ve bayi kodu / kullanıcı adı ile yapacağı tüm iģlemlerden gerek TESAN a ve gerekse 3. kiģilere karģı bizzat kendisinin kayıtsız Ģartsız sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ) EBAYĠ, DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT sistemlerinin kullanımı esnasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlıģ adrese iletilecek evrak, mesaj ve bilgilerden TESAN ın her ne sebeple olursa olsun sorumlu olmayacağını kabul eder ) EBAYĠ, DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT sistemlerine TESAN tarafından belirlenen Ģartlar dıģında yetkisiz bir Ģekilde girmemeyi ve/veya yazılımı hiçbir surette değiģtirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, TESAN ın ve/veya 3. kiģilerin uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin etmeyi beyan ve kabul eder ) EBAYĠ, Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dıģı, kiģi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile baģkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi/ettirtmemeyi, yayımlamamayı / yayımlatmamayı, dağıtmamayı / dağıttırmamayı kabul ve taahhüt eder ) EBAYĠ, TESAN ın yazılı izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı/yaptırtmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı/sattırtmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaģmalar ve kanunlara ve tüm yasal mevzuata göre suç teģkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi kabul eder. 3

4 6.2.15) EBAYĠ, , ve maddelerin ihlali halinde sözleģmenin derhal ve tek taraflı olarak hiçbir bildirimde bulunmaksızın TESAN tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini, TESAN ın ve 3. kiģilerin bu sebeplerle doğmuģ ve doğacak tüm maddi ve manevi zararlarını hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder ) EBAYĠ nin veya yetkilendirdiği alt bayisinin, sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlıģ Ģekilde yapılan sanal pos iģlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve TESAN'ın hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun EBAYĠ ye ait olduğunu, bu kabil iģlemlerde iģleme ait bedelin tamamından ve 9.8 madde ii den EBAYĠ nin sorumlu olduğunu. TESAN ın söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın EBAYĠ den tahsile yetkili olduğunu ve TESAN'ın talep ettiği tarihte nakit olarak TESAN'a ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT sistemleri üzerinden yazdıracağı Kredi Kartı Ödeme Onay formunu imzalatacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7) TESAN ın Yükümlülükleri: 7.1) TESAN, TESANBURADA nın ve TESAN TAHSĠLAT sistemlerinin iģbu sözleģmede öngörülen amaçlarla sürekliliğini ve verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaģılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar, 7.2) TESAN, TESANBURADA da yer alan birçok bilginin TESAN dıģında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. 7.3) TESAN, TESANBURADA dan verilen sipariģlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi Ģekilde teslim etmek için gayret gösterir, 7.4) TESAN, sipariģ verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak TESAN dıģında veya TESAN ın bilgisi dahilinde oluģabilecek değiģikliklerden sorumlu tutulamaz. 7.5) TESAN, iģbu sözleģmenin imzalanmasından sonra EBAYĠ ye gerekli bayilik, web servisleri ve sanal pos Ģifrelerini sağlamakla yükümlüdür. 7.6) TESAN, kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın EBAYĠ ye bu hizmeti vermekten sakınabilir, EBAYĠ yi bu sistem dıģına çıkarabilir. Bu durumda EBAYĠ TESAN dan hiçbir isim altında hiçbir zarar ve sair talebinde bulunamaz. 7.7) TESAN, Webservis entegrasyonları ile EBAYĠ nin satıģ yaptığı kendi internet sitesi üzerinden TESAN POS unu ve/veya DĠĞER POS unu kullanmasına izin verir. EBAYĠ ye tanımlanan kullanıcı bilgileri ve TESAN a bildirdiği IP adresi/adresleri ile otomatik olarak sisteme giriģ yapar ve gerekli çekim iģlemlerini gerçekleģtirir. Webservis aracılığı ile yapılan her iģlem iģbu sözleģme hükümlerine tabidir. EBAYĠ, son tüketicinin kartını webservis aracılığıyla TESAN POS unda ve/veya DĠĞER POS unda kullanacağını, son tüketiciye duyurmakla yükümlüdür. Bu servis sağlayıcı aracılığıyla oluģabilecek kart bilgisi çalınma veya bu tip iģlemlerden TESAN sorumlu değildir. 8) TESAN a Verilen Yetkiler Bu sözleģme kapsamında TESAN aģağıdaki yetkilere kayıtsız ve Ģartsız sahiptir. 8.1) TESAN herhangi bir zamanda TESANBURADA ve/veya TESAN TAHSILAT sistemlerinin çalıģmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı EBAYĠ nin, EBAYĠ üyelerinin ve/veya üçüncü kiģilerin uğrayabileceği zararlardan TESAN hiçbir Ģekilde ve sebeple sorumlu olmayacaktır. 8.2) EBAYĠ tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan Ģirket sorumlusunun TESAN ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ ni imzalayıp, kaģeleyip TESAN a göndermesinden sonra Kullanıcı Kodu ve/veya Kullanıcı Adı ve ġifresi TESAN tarafından EBAYĠ ye mektupla veya E-Posta yoluyla gönderilir. TESAN sözleģmeyi imzalamıģ olan EBAYĠ lerinin ya da sözleģmeyi daha önce imzalamıģ ve tanımlanmıģ üyelik giriģ bilgilerini kullanmaya baģlamıģ olan EBAYĠ lerinin yeni bir Ģifreye sahip olmalarını ya da Ģifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın süreli veya süresiz olarak engelleme hakkına sahiptir. 8.3) TESAN, TESANBURADA servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 8.4) TESAN, TESANBURADA üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Ġhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 8.5) TESAN, TESANBURADA üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği dönemlerde yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme iģlemlerinden dolayı TESAN sorumlu tutulamaz. 8.6) TESAN kendi ürettiği ve/veya dıģarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 4

5 8.7) TESAN ın, TESANBURADA'da yaptığı satıģlar, kendi stokları ile sınırlıdır. TESAN stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmama hakkına sahiptir, sipariģi iptal ederek, sipariģ tutarını EBAYĠ hesabına iade etme veya TESAN daki hesabına aktarma hakkına sahiptir. Ürünlerin TESANBURADA da teģhir edilmesiyle TESAN ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. 8.8) TESAN, TESANBURADA EBAYĠ nin ilettiği kiģisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletiģim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 8.9) TESANBURADA'da satıģa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiģtirme yükümlülüğü TESAN a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluģtuğu takdirde TESAN hatayı düzeltecek Ģekilde ürün teslimatı yapmak veya sipariģi iptal ederek, sipariģ tutarını müģteri hesabına iade etmek konusunda tam yetkilidir. 8.10) TESAN, EBAYĠ nin TESANBURADA dan baģka web-sitelerine geçiģini yapma hakkına sahiptir. Bu taktirde EBAYĠ nin geçiģ yapacağı sitelerin içeriğinden TESAN sorumlu tutulamaz. 8.11) TESAN, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla iģbu sözleģmenin uygulamasında değiģiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiģtirme veya yeni maddeler ilave etme hakkına sahiptir. Bu halde EBAYĠ nin hizmetlerden yararlanabilmesi için TESANBURADA ana sayfasında veya Ģifre giriģ sayfasında duyurulacak sözleģme değiģiklikleri ile ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, onay butonuna basarak değiģiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde EBAYĠ nin üyeliğini TESAN iptal etme veya onay verilene kadar askıya alma hakkına sahiptir. 8.12) TESAN, TESANBURADA nın üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüģtürme, TESANBURADA da ilave servisler açma, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiģtirme veya ücretli hale dönüģtürme hakkına sahiptir. 8.13) TESAN, kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müģterilerine alıģveriģ yapma izni verme hakkına sahiptir. 8.14) TESAN, TESANBURADA dan verilen sipariģlerde eğer elinde sipariģ içinde olan üründen yoksa, EBAYĠ nin hesabına alıģveriģ tutarını aktarır. EBAYĠ bu paranın banka komisyonu kesildikten sonraki iadesini isteme yada daha sonra bu tutara karģılık TESAN dan alıģveriģ yapabilme hakkına sahiptir. 8.15) TESAN, TESANBURADA dan verilen sipariģlerde eğer elinde ilgili renk adedinden yok ve aksi yönde bir detay belirtilmediyse EBAYĠ ye elindeki renklerden sevk yapma hakkına sahiptir. EBAYĠ herhangi bir not ile bu konuyu TESAN a iletmiģ ise o zaman 8.14 maddesindeki Ģartlar uygulanır. 8.16) TESAN, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir. 8.17) TESAN, internet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir. 8.18) TESAN, günlük kredi kartı baģına iģlem limiti ve iģlem adedini belirlemeye, 3D Secure güvenlik katmanını kullandırmaya yetkilidir. 9) Tahsilat ve Tahsilat Sistemleri Kullanım KoĢulları 9.1) EBAYĠ nin DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT üzerinden yaptığı tahsilatlar TESAN tarafından belirtilen süre sonunda EBAYĠ nin ilgili cari hesabına komisyon oranı düģüldükten sonra alacak kaydedilecektir. 9.2) EBAYĠ, TESAN TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT sistemleri üzerinden yapılmıģ iģlemlerin iptal veya iade süreçleri TESAN tarafından yapılacaktır. EBAYĠ, Ġptal ve iade iģlemleri ile ilgili taleplerini TESAN a elektronik ortamda iletmekle yükümlüdür. 9.3) ĠĢlem iade veya iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse EBAYĠ ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte TESAN'ın talep ettiği tarihte nakit olarak TESAN'a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.4) EBAYĠ nin tanımladığı alt bayilerin yapacağı Sanal POS iģlemleri EBAYĠ nin hesabına alacak kaydedilecektir. EBAYĠ iģlem iptal süreci alt bayi içinde geçerlidir. 9.5) TESAN ile EBAYĠ arasındaki cari hesapta EBAYĠ nin alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, TESAN hiçbir Ģekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet satıģı ile karģılanacaktır. 9.6) TESAN TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT sistemleri üzerinden yapılan iģlemlerden bankaca kesilen komisyon tutarı, TESAN tarafından Sanal POS ĠĢlem Komisyonu olarak EBAYĠ ye fatura edilecektir. 9.7) TESAN ın, TESAN TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT sistemlerini web servisi gibi entegrasyon yöntemleri aracılığı ile kendi sistemlerine entegre etmesi ile ve TESAN ın ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleģtirmek için iģleme koyabileceği diğer yeni uygulamalarda da EBAYĠ iģbu sözleģme ile tarafına yüklenen yükümlülüklerin ve taahhütlerinin geçerli olacağını gayrikabili rücu ve koģulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiģtir. 5

6 9.8) EBAYĠ, TESAN TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT SĠSTEMĠ üzerinden ödeme yaptığı esnada, i. Kan/sıhrî hısımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi üçüncü bir kiģiye ait kredi kartlarını kullandığı takdirde, üçüncü kiģilerin TESAN dan mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariģ konusu mal ve hizmetin kendisine ulaģmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek itiraz etmeleri halinde, ii. Ayrıca her türlü gerçek dıģı ve usulsüz iģlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan eylemler nedeniyle TESAN ın 3. kiģileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, TESAN ı iģbu talep ve davalardan derhal beri kılmayı, TESAN ın bu sebeplerle yapmak mecburiyetinde kalacağı her türlü ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu iģlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekâlet ücreti vesair masrafları, ödeme tarihinden TESAN ın tazmin edeceği tarihe kadar geçen sürede, Bankalarca cari kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte TESAN a ödemeyi gayrikabili rücu ve koģulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 10) Vergilendirme: Bu sözleģme kapsamı dıģında gerçekleģecek tüm kanuni değiģikliklerden kaynaklanan iģlemler TESAN nın sorumluluğu dıģındadır ve aynen sözleģmeye yansıtılır. 11) Ürün Sevkiyat ve Teslimatı: 11.1) TESAN, TESANBURADA sisteminden sipariģ edilen ürünleri Kargo ya da kendi araçlarıyla teslim etme hakkına sahiptir. Kargo ile gerçekleģtirilen ürün teslimatı sürecinde EBAYĠ sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise EBAYĠ ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. EBAYĠ üç gün içinde TESAN ile iletiģime geçtiği takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karģılığı gerçekleģtirilir. EBAYĠ üç gün içinde iletiģime geçmediği takdirde, ürün sipariģi verilmemiģ kabul edilecektir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti EBAYĠ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmıģ sipariģlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. 11.2) Ürün nakliyesini TESAN ile anlaģmalı kargo Ģirketlerinin gerçekleģtirmediği alıģveriģlerde, taģıma koģulları ilgili kargo Ģirketi tarafından belirlenir. 11.3) TESAN kargo ücretlerinin tamamını veya bir kısmını ödeme hakkını saklı tutar. Bu tamamen TESAN ın uyguladığı politikalarla ilgilidir. TESAN, EBAYĠ ye haber vermek koģulu ile bu uygulamadan vazgeçme yada oranlarını değiģtirme hakkına sahiptir. 11.4) EBAYĠ, sistemde kayıtlı adresinin veya sistemde tanımlı Ģubelerinin adresleri haricinde baģka bir adrese irsaliyeli teslimat istemesi halinde teslim adresini ve/veya teslim edilecek kiģi bilgisini TESAN a elektronik posta veya faks yolu ile ulaģtırır. Teslim alacak kiģilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kiģilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kiģilere teslimat yapılır, teslimatın yapıldığı kiģilerin isimleri kayıt altına alınır. Bu bilgiler istenilmesi durumunda EBAYĠ ye temin edilir. Ġrsaliyenin imzalanmıģ olması ile EBAYĠ ürünleri teslim almıģ kabul edilir. Burada teslim alan kiģinin kimlik kontrolü yapılır ve EBAYĠ tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmez. Bu Ģekilde yapılan teslimatların tümünün EBAYĠ tarafından alınmıģ kabul edileceğini EBAYĠ kabul ve beyan eder. 12) Ürün Ġadesi: EBAYĠ, ayıplı ürünleri eline geçtiği günden itibaren en geç 3 gün içerisinde iade edebilir. Ancak, iade edilecek ürün veya ürünlerin sevkiyatı yapılmadan önce iade irsaliyesinin TESAN_a fakslanıp teyidinin alınması gerekmektedir. Ġade Ġrsaliyesi doldurmayıp EBAYĠ tarafından teyidi alınmadan sevk edilen ürünlerin iadesi kabul edilemez. EBAYĠ, TESANBURADA tarafından kendisine gönderilen ürünler ile ilgili sevkiyat sorunlarını ve farklarını 3 gün içinde TESAN a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder, aksi takdirde ürünlerin eksik veya kusurlu gönderildiği hususunda herhangi bir hak iddia edemez. 13) SipariĢ Ġptali: SipariĢ iptali ancak gün içinde yapılabilir. Aynı gün içersinde verilen sipariģlerin iptali, aynı gün saat 17:00 den önce, konu baģlığında sipariģ numarasının ve iptal ibaresinin olduğu bir mail ile TESANBURADA nın sisteminde kayıtlı EBAYĠ nin mail adresinden mail adresine mail atılması ile yapılır. Ġptal edilen sipariģ ile ilgili kredi kartı ödemesi var ise, EBAYĠ nin kredi kartı ödemesi iptal edilerek, tahsilat yapılmaz. SipariĢ verildiği gün saat 17:00 den sonra sipariģ iptali yapılamaz. 14) Ürün Garanti Süreleri: TESANBURADA'da satıģa sunulan ürünlerin tamamı üretici ve ithalatçı firmaların garantisi altındadır. Garanti süresi bütün ürünlerde en az iki yıldır. Ürünlerin garanti koģulları her ürünün garanti belgesinde belirtildiği Ģekil ve Ģartlardadır. 6

7 15) Kayıtların Geçerliliği: EBAYİ, İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TESAN ı n defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunlar ın usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul be yan ve taahhüt eder. 16) Gizlilik EBAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde TESANBURADA ve/veya TESAN TAHSİLAT ve/veya DİĞER TAHSİLAT SİSTEMİ ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını TESAN ı n yazılı izni olmaksızın hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. TESAN, EBAYİ nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve/veya EBAYİ nin TESAN ı n uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır. 17) Uygulanacak Hükümler: Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır. 18) Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 19) Yürürlük: TESANBURADA EBAYİ Üyelik Sözleşmesi, firma tanıtım formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 20) Fesih: TESAN veya EBAYİ dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir. 21) Tebligat: Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Sözleşmed e belirtilen adrese ve adreslerine yapılacak tebligatlar, bila dönmüş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır. İş bu sözleşme 21 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak / / tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır. Tarih : / /20 Şirket: Yetkili: İmza ve Kaşe: Tarih : / /20 Şirket: Yetkili: İmza ve Kaşe: 7

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. ***

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** ġirketler için : AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** 1 - Ġmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.***

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** Şirketler için : Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** 1 - İmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi İstenen

Detaylı

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Gunesnet üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Gunesnet üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu Elektronik Acente ve Kurumsal Müşteri Üyelik Sözleşmesi nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), taraflarca onaylayıp imzalanması ile birlikte Sözleşme

Detaylı

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMI : Bu sözleşme, 1834. Sokak Orhan Saik Gökyay Cad. No:1/B 35530 Karşıyaka / İZMİR adresinde mukim ANDIRAN

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ 1. Sözleşmenin Tarafları DENGE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç Đş Merkezi No:25/10 Şişli - ĐSTANBUL Bu sözleşmede kısaca DENGE olarak

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Topkapı Maltepe Yolu No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde ikamet eden Armada Bilgisayar A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı