TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢbu sözleģmede geçen; TESAN: ÇobançeĢme M. Bilge S. No:17 Yenibosna Ġstanbul adresinde mukim Tesan ĠletiĢim A.ġ. dir. TESANBURADA: TESAN ın internet üzerinden bayilerine online olarak ürün/hizmet satıģı yaptığı isimli web sitesi üzerindeki satıģ kanalına verilen isimdir. TESAN POS: TESAN adına tanımlı olan farklı bankalara ait sanal pos servis sistemleridir. DĠĞER POS: TESAN ın ürün veya hizmet aldığı iģortakları (KVK, Gen-pa, BaĢarı, Telpa vb.) adına tanımlı olan farklı bankalara ait ve TESAN ı yetkilendirdikleri, TESAN ın da kendi bayilerini yetkilendirmeye izin ve imkân sağladıkları sanal pos servis ve sistemleridir. TESAN TAHSILAT: TESAN ın internet üzerinden TESAN POS aracılığı ile bayilerinin kullanımına sunduğu ve adresli web siteleri üzerindeki tahsilat sistemlerine verilen isimdir. DĠĞER TAHSĠLAT: DĠĞER POS sistemleri üzerinden, TESAN ın kendisinin kullandığı ve TESAN ın izin verdiği ve yetkilendirdiği alt bayilerinin kullanımına sunduğu sistemlerdir. EBAYĠ: TESAN ın, TESANBURADA, TESAN POS ve / veya DĠĞER POS sistemlerini kullanacak olan ve bu sözleģmeyi imzalayan Kurumsal bayisidir. HĠZMETLERĠN TANIMI: TESAN, Sanal POS Kullanım SözleĢmesi ni imzalayan bayilerine internet ortamında değiģik iletiģim servisleri (elektronik posta, ürün bilgisi alma, satıģ yapma, tahsilat yapma vb.) ile alıģveriģ imkânı ve finansal iģlemleri için elektronik ortamda ödeme/tahsilat araçları sunar. 2) Taraflar: Bir taraftan, TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. (ĠĢ bu sözleģmede kısaca TESAN olarak anılacaktır.) Adresi : ÇobançeĢme M. Bilge S. No: Yenibosna Bahçelievler Ġstanbul Türkiye. Diğer taraftan, adresinde mukim (ĠĢ bu sözleģmede kısaca EBAYĠ olarak anılacaktır.) 3) SözleĢmenin Konusu: ĠĢ bu sözleģme, TESAN ın, TESANBURADA, TESAN TAHSILAT ve DĠĞER TAHSĠLAT sistemleri aracılığı ile yapılacak tüm iģlemlere iliģkin usul ve esasları, çalıģma yöntemlerini, TESAN ile EBAYĠ nin karģılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenler. 4) SözleĢmenin Onaylanması: ĠĢ bu sözleģme, EBAYĠ nin sözleģmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve Ģartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. 5) TESANBURADA Üyelik Sistemi: 5.1) EBAYĠ, TESAN ın belirleyeceği kullanıcı bilgileri ve ilk kullanımdan sonra değiģtirmesi gereken bir "geçici Ģifre"ye sahip olur. 5.2) "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı EBAYĠ ye verilmez. 5.3) "Geçici ġifre" TESAN tarafından üretilir. EBAYĠ nin ilk kullanımda bu Ģifreyi değiģtirmesi zorunludur. ġifre'nin değiģtirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile EBAYĠ nin sorumluluğundadır. TESAN Ģifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 5.4) EBAYĠ nin TESANBURADA üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve Ģifresini girmesi gereklidir. Bu iģlem TESANBURADA ya "login" olmak Ģeklinde tanımlanır. 6) EBAYĠ'nin Kabul ve Yükümlülükleri: 6.1) EBAYĠ, TESANBURADA dan ve servislerinden yararlandığı sırada; 6.1.1) Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (Ģifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, kabul ve beyan eder ) TESANBURADA ya eriģim için kendisine verilen Ģifrenin, kullanıcı kodu ve kendi yaratacağı Ģifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve Ģifrelerle yapılacak iģlemlerin EBAYĠ adına yapıldığını ve bu kod ile Ģifreleri kullanan kiģilerin EBAYĠ tarafından yetkilendirildiğini kabul ve beyan eder. 1

2 6.1.3) TESANBURADA da verilen servislerin, özgün içeriklerin ve yazılımların telif hakkının TESAN'a ait olduğunu, bu yazılım ve içerikleri hiçbir Ģekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) TESANBURADA servislerini kullandığında ileri sürdüğü Ģahsi fikir, düģünce, ifade, TESANBURADA ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kiģilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve TESAN'ın bu dosyalardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder ) Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlıģ adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan TESAN ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder ) TESANBURADA'da sunulan hizmetlere TESAN tarafından belirlenen Ģekil dıģında ve yetkisiz Ģekilde ulaģmamayı ve yazılımı hiçbir Ģekilde değiģtirmemeyi, değiģtirilmiģ olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda TESAN ın uğrayabileceği tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder ) EBAYĠ, verilerinin yetkisiz kiģilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü TESAN ın sorumlu olmayacağını beyan eder ) Tehdit edici, ahlak dıģı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaģmalara aykırı mesajlar göndermeyeceğini kabul ve beyan eder ) Ortama eklenecek yazıģma, konu baģlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmeyeceğini kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek Ģekilde davranmayacağını kabul ve beyan eder ) KiĢi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakıģıksız ya da kanun dıģı materyal ya da bilgiler yayımlamayacağını, basmayacağını, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyeceğini kabul ve beyan eder ) TESANBURADA servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiģ malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olacağını, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olacağını, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı TESAN dan tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder ) TESAN ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyeceğini kabul ve beyan eder ) Kurallara aykırı davrandığı takdirde TESAN ın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dıģına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder ) TESAN ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanacağını kabul ve beyan eder ) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamayacağını ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi postaları dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) BaĢkalarına ait olan kiģisel bilgileri kayıt etmeyeceğini, kötüye kullanmayacağını kabul ve beyan eder ) Sistem üzerindeki satın alma iģlemini TESAN ın belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satıģ esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alıģveriģ yapamayacağını kabul ve beyan eder ) Ürün / Hizmet teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstereceğini, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vereceğini ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olacağını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini kabul ve beyan eder ) Ürün bir baģka Ģahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan Ģahısın ürünü teslim almaya dair EBAYĠ ye ait antetli kağıda imzalı ve kaģeli bir teslim alma yetki belgesi ve imza sirküleri ibraz edeceğini ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kiģi adına bu Ģahısın imzalamak zorunda olacağını, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısı ile sipariģin gerçekleģmemiģ sayılacağını kabul ve beyan eder ) EBAYĠ nin sisteme üye olduğunda verdiği eposta adresine veya faks numarasına yapılacak tebligatların bizzat kendisine yapılmıģ sayılacağını kabul ve taahhüt eder ) EBAYĠ, duyuru mecrası olan TESANBURADA da belirtilmiģ olan tüm duyuruları tebellüğ etmiģ olarak kabul edeceğini beyan eder ) Üçüncü Ģahıslara ait kredi kartlarından yapılacak iģlemlerle ilgili çekim yapılan tutarın TESAN'ın nezdindeki EBAYĠ nin cari hesabına alacak kaydedileceğini, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve TESAN'ın hesaplarına aktarılmaz ise; ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte TESAN'ın talep ettiği tarihte nakit olarak TESAN'a ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve TESANBURADA dan yazdıracağı Kredi Kartı Ödeme Talimatı formunu imzalatacağını kabul ve taahhüt eder. 2

3 6.2) DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT servislerinden yararlandığı sırada ) EBAYĠ, iģbu sözleģmede öngörülen yükümlülüklerine ve iģbu sözleģme hükümlerine uygun davranacaktır. Özellikle; 6.2.2) TESAN dan yazılı izin almak suretiyle yapabileceği Alt bayi YETKĠLENDĠRME sinden doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, i- YETKĠLENDĠRME ye dair tüm Ģifre, hesap ve kullanıcı kodlarını gerektiği gibi kullanacağını ve/veya kullandıracağını, ii- YanlıĢ YETKĠLENDĠRME halinde ve/veya yetki vermediği halde personelinin ve/veya 3.kiĢinin DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT üzerinden iģlemler yapması halinde, söz konusu iģlemlerin kendisini bağlayacağını ve tüm iģlemlerden sorumlu olacağını, bu tür hatalı iģlemler sonucunda TESAN her hangi bir bedel ödemek zorunda kalır ise EBAYĠ TESAN ın ilk yazılı talebi üzerine iģ bu bedeli hiçbir mahkeme hükmüne ve yahut ihtara gerek kalmaksızın derhal TESAN a ödeyeceğini, aksi halde EBAYĠ, TESAN ın diğer zarar ve tazminat taleplerinden bağımsız olarak TESAN tarafından ödenen bedelin iki katı tutarında cezai Ģartı TESAN a ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder ) DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT üzerinden yapacağı tahsilatlarda iģlemin kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı dahilinde yapılacağını, yapılacak tahsilatın gerçeği yansıtacağını beyan kabul ve taahhüt etmekle beraber ayrıca kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almak, kredi kartı sahibine Sistem üzerinden yazdıracağı Kredi Kartı Ödeme Onay Formu nu imzalatmakla, ilgili formu muhafaza etmek ve TESAN ın talep etmesi halinde üç gün içinde TESAN a ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi davranıģ sözleģmenin feshi nedeni olur ve böyle bir durumda sözleģme feshedilirse EBAYĠ, TESAN a bu durumdan kaynaklanacak tüm zararlarını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder ) EBAYĠ, TESAN dan Yazılı Ġzin Almak Sureti ile yetkilendirileceği alt bayi ile arasında iģ bu sözleģmenin tüm hükümleri içerir Ģekilde Bayilik SözleĢmesi yapmak zorundadır ) EBAYĠ nin Sanal POS tan yapacağı iģlem sadece mal veya hizmet karģılığı olacaktır ) Alt bayilerin yapacağı tüm iģlemlerden, yetkilendirmeyi ve tanımlamayı yapan EBAYĠ, sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. EBAYĠ, Alt bayinin yaptığı tüm iģlerden TESAN a karģı sorumlu kalmaya aynen devam eder. BaĢka bir deyiģle Alt bayinin yaptığı iģlemler sanki EBAYĠ yapmıģ gibi sonuç doğurur. EBAYĠ Alt Bayinin iģlemlerinde ki sorumluluğundan hiçbir gerekçe ile kurtulamaz. TESAN ın EBAYĠ yanında Alt Bayiye de müracaat etme hakkı saklıdır ) EBAYĠ, Kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı tek baģına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda E-Bayi Üyelik ve Sanal POS Kullanım SözleĢmesinin TESAN tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, TESAN ın bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karģılayacağını kabul ve beyan eder ) EBAYĠ kendisine verilen Ģifreyi DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT sistemlerini ilk kullanmaya baģladığı andan itibaren derhal değiģtireceğini, eriģim ile ilgili Ģifre kod ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu Ģifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün iģlemlerin EBAYĠ tarafından yapılmıģ sayılacağını, bu kod ve Ģifreyi kullanacak kiģilerin EBAYĠ tarafından yetkilendirilmiģ sayılacağını ve Ģifreyi kullandırmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder ) EBAYĠ, Sisteme Ģifre ve bayi kodu / kullanıcı adı ile yapacağı tüm iģlemlerden gerek TESAN a ve gerekse 3. kiģilere karģı bizzat kendisinin kayıtsız Ģartsız sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ) EBAYĠ, DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT sistemlerinin kullanımı esnasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlıģ adrese iletilecek evrak, mesaj ve bilgilerden TESAN ın her ne sebeple olursa olsun sorumlu olmayacağını kabul eder ) EBAYĠ, DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT sistemlerine TESAN tarafından belirlenen Ģartlar dıģında yetkisiz bir Ģekilde girmemeyi ve/veya yazılımı hiçbir surette değiģtirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, TESAN ın ve/veya 3. kiģilerin uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin etmeyi beyan ve kabul eder ) EBAYĠ, Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dıģı, kiģi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile baģkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi/ettirtmemeyi, yayımlamamayı / yayımlatmamayı, dağıtmamayı / dağıttırmamayı kabul ve taahhüt eder ) EBAYĠ, TESAN ın yazılı izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı/yaptırtmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı/sattırtmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaģmalar ve kanunlara ve tüm yasal mevzuata göre suç teģkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi kabul eder. 3

4 6.2.15) EBAYĠ, , ve maddelerin ihlali halinde sözleģmenin derhal ve tek taraflı olarak hiçbir bildirimde bulunmaksızın TESAN tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini, TESAN ın ve 3. kiģilerin bu sebeplerle doğmuģ ve doğacak tüm maddi ve manevi zararlarını hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder ) EBAYĠ nin veya yetkilendirdiği alt bayisinin, sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlıģ Ģekilde yapılan sanal pos iģlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve TESAN'ın hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun EBAYĠ ye ait olduğunu, bu kabil iģlemlerde iģleme ait bedelin tamamından ve 9.8 madde ii den EBAYĠ nin sorumlu olduğunu. TESAN ın söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın EBAYĠ den tahsile yetkili olduğunu ve TESAN'ın talep ettiği tarihte nakit olarak TESAN'a ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT sistemleri üzerinden yazdıracağı Kredi Kartı Ödeme Onay formunu imzalatacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7) TESAN ın Yükümlülükleri: 7.1) TESAN, TESANBURADA nın ve TESAN TAHSĠLAT sistemlerinin iģbu sözleģmede öngörülen amaçlarla sürekliliğini ve verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaģılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar, 7.2) TESAN, TESANBURADA da yer alan birçok bilginin TESAN dıģında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. 7.3) TESAN, TESANBURADA dan verilen sipariģlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi Ģekilde teslim etmek için gayret gösterir, 7.4) TESAN, sipariģ verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak TESAN dıģında veya TESAN ın bilgisi dahilinde oluģabilecek değiģikliklerden sorumlu tutulamaz. 7.5) TESAN, iģbu sözleģmenin imzalanmasından sonra EBAYĠ ye gerekli bayilik, web servisleri ve sanal pos Ģifrelerini sağlamakla yükümlüdür. 7.6) TESAN, kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın EBAYĠ ye bu hizmeti vermekten sakınabilir, EBAYĠ yi bu sistem dıģına çıkarabilir. Bu durumda EBAYĠ TESAN dan hiçbir isim altında hiçbir zarar ve sair talebinde bulunamaz. 7.7) TESAN, Webservis entegrasyonları ile EBAYĠ nin satıģ yaptığı kendi internet sitesi üzerinden TESAN POS unu ve/veya DĠĞER POS unu kullanmasına izin verir. EBAYĠ ye tanımlanan kullanıcı bilgileri ve TESAN a bildirdiği IP adresi/adresleri ile otomatik olarak sisteme giriģ yapar ve gerekli çekim iģlemlerini gerçekleģtirir. Webservis aracılığı ile yapılan her iģlem iģbu sözleģme hükümlerine tabidir. EBAYĠ, son tüketicinin kartını webservis aracılığıyla TESAN POS unda ve/veya DĠĞER POS unda kullanacağını, son tüketiciye duyurmakla yükümlüdür. Bu servis sağlayıcı aracılığıyla oluģabilecek kart bilgisi çalınma veya bu tip iģlemlerden TESAN sorumlu değildir. 8) TESAN a Verilen Yetkiler Bu sözleģme kapsamında TESAN aģağıdaki yetkilere kayıtsız ve Ģartsız sahiptir. 8.1) TESAN herhangi bir zamanda TESANBURADA ve/veya TESAN TAHSILAT sistemlerinin çalıģmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı EBAYĠ nin, EBAYĠ üyelerinin ve/veya üçüncü kiģilerin uğrayabileceği zararlardan TESAN hiçbir Ģekilde ve sebeple sorumlu olmayacaktır. 8.2) EBAYĠ tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan Ģirket sorumlusunun TESAN ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ ni imzalayıp, kaģeleyip TESAN a göndermesinden sonra Kullanıcı Kodu ve/veya Kullanıcı Adı ve ġifresi TESAN tarafından EBAYĠ ye mektupla veya E-Posta yoluyla gönderilir. TESAN sözleģmeyi imzalamıģ olan EBAYĠ lerinin ya da sözleģmeyi daha önce imzalamıģ ve tanımlanmıģ üyelik giriģ bilgilerini kullanmaya baģlamıģ olan EBAYĠ lerinin yeni bir Ģifreye sahip olmalarını ya da Ģifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın süreli veya süresiz olarak engelleme hakkına sahiptir. 8.3) TESAN, TESANBURADA servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 8.4) TESAN, TESANBURADA üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Ġhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 8.5) TESAN, TESANBURADA üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği dönemlerde yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme iģlemlerinden dolayı TESAN sorumlu tutulamaz. 8.6) TESAN kendi ürettiği ve/veya dıģarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 4

5 8.7) TESAN ın, TESANBURADA'da yaptığı satıģlar, kendi stokları ile sınırlıdır. TESAN stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmama hakkına sahiptir, sipariģi iptal ederek, sipariģ tutarını EBAYĠ hesabına iade etme veya TESAN daki hesabına aktarma hakkına sahiptir. Ürünlerin TESANBURADA da teģhir edilmesiyle TESAN ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. 8.8) TESAN, TESANBURADA EBAYĠ nin ilettiği kiģisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletiģim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 8.9) TESANBURADA'da satıģa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiģtirme yükümlülüğü TESAN a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluģtuğu takdirde TESAN hatayı düzeltecek Ģekilde ürün teslimatı yapmak veya sipariģi iptal ederek, sipariģ tutarını müģteri hesabına iade etmek konusunda tam yetkilidir. 8.10) TESAN, EBAYĠ nin TESANBURADA dan baģka web-sitelerine geçiģini yapma hakkına sahiptir. Bu taktirde EBAYĠ nin geçiģ yapacağı sitelerin içeriğinden TESAN sorumlu tutulamaz. 8.11) TESAN, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla iģbu sözleģmenin uygulamasında değiģiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiģtirme veya yeni maddeler ilave etme hakkına sahiptir. Bu halde EBAYĠ nin hizmetlerden yararlanabilmesi için TESANBURADA ana sayfasında veya Ģifre giriģ sayfasında duyurulacak sözleģme değiģiklikleri ile ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, onay butonuna basarak değiģiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde EBAYĠ nin üyeliğini TESAN iptal etme veya onay verilene kadar askıya alma hakkına sahiptir. 8.12) TESAN, TESANBURADA nın üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüģtürme, TESANBURADA da ilave servisler açma, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiģtirme veya ücretli hale dönüģtürme hakkına sahiptir. 8.13) TESAN, kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müģterilerine alıģveriģ yapma izni verme hakkına sahiptir. 8.14) TESAN, TESANBURADA dan verilen sipariģlerde eğer elinde sipariģ içinde olan üründen yoksa, EBAYĠ nin hesabına alıģveriģ tutarını aktarır. EBAYĠ bu paranın banka komisyonu kesildikten sonraki iadesini isteme yada daha sonra bu tutara karģılık TESAN dan alıģveriģ yapabilme hakkına sahiptir. 8.15) TESAN, TESANBURADA dan verilen sipariģlerde eğer elinde ilgili renk adedinden yok ve aksi yönde bir detay belirtilmediyse EBAYĠ ye elindeki renklerden sevk yapma hakkına sahiptir. EBAYĠ herhangi bir not ile bu konuyu TESAN a iletmiģ ise o zaman 8.14 maddesindeki Ģartlar uygulanır. 8.16) TESAN, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir. 8.17) TESAN, internet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir. 8.18) TESAN, günlük kredi kartı baģına iģlem limiti ve iģlem adedini belirlemeye, 3D Secure güvenlik katmanını kullandırmaya yetkilidir. 9) Tahsilat ve Tahsilat Sistemleri Kullanım KoĢulları 9.1) EBAYĠ nin DĠĞER TAHSĠLAT ve/veya TESAN TAHSĠLAT üzerinden yaptığı tahsilatlar TESAN tarafından belirtilen süre sonunda EBAYĠ nin ilgili cari hesabına komisyon oranı düģüldükten sonra alacak kaydedilecektir. 9.2) EBAYĠ, TESAN TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT sistemleri üzerinden yapılmıģ iģlemlerin iptal veya iade süreçleri TESAN tarafından yapılacaktır. EBAYĠ, Ġptal ve iade iģlemleri ile ilgili taleplerini TESAN a elektronik ortamda iletmekle yükümlüdür. 9.3) ĠĢlem iade veya iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse EBAYĠ ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte TESAN'ın talep ettiği tarihte nakit olarak TESAN'a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.4) EBAYĠ nin tanımladığı alt bayilerin yapacağı Sanal POS iģlemleri EBAYĠ nin hesabına alacak kaydedilecektir. EBAYĠ iģlem iptal süreci alt bayi içinde geçerlidir. 9.5) TESAN ile EBAYĠ arasındaki cari hesapta EBAYĠ nin alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, TESAN hiçbir Ģekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet satıģı ile karģılanacaktır. 9.6) TESAN TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT sistemleri üzerinden yapılan iģlemlerden bankaca kesilen komisyon tutarı, TESAN tarafından Sanal POS ĠĢlem Komisyonu olarak EBAYĠ ye fatura edilecektir. 9.7) TESAN ın, TESAN TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT sistemlerini web servisi gibi entegrasyon yöntemleri aracılığı ile kendi sistemlerine entegre etmesi ile ve TESAN ın ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleģtirmek için iģleme koyabileceği diğer yeni uygulamalarda da EBAYĠ iģbu sözleģme ile tarafına yüklenen yükümlülüklerin ve taahhütlerinin geçerli olacağını gayrikabili rücu ve koģulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiģtir. 5

6 9.8) EBAYĠ, TESAN TAHSĠLAT ve / veya DĠĞER TAHSĠLAT SĠSTEMĠ üzerinden ödeme yaptığı esnada, i. Kan/sıhrî hısımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi üçüncü bir kiģiye ait kredi kartlarını kullandığı takdirde, üçüncü kiģilerin TESAN dan mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariģ konusu mal ve hizmetin kendisine ulaģmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek itiraz etmeleri halinde, ii. Ayrıca her türlü gerçek dıģı ve usulsüz iģlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan eylemler nedeniyle TESAN ın 3. kiģileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, TESAN ı iģbu talep ve davalardan derhal beri kılmayı, TESAN ın bu sebeplerle yapmak mecburiyetinde kalacağı her türlü ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu iģlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekâlet ücreti vesair masrafları, ödeme tarihinden TESAN ın tazmin edeceği tarihe kadar geçen sürede, Bankalarca cari kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte TESAN a ödemeyi gayrikabili rücu ve koģulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 10) Vergilendirme: Bu sözleģme kapsamı dıģında gerçekleģecek tüm kanuni değiģikliklerden kaynaklanan iģlemler TESAN nın sorumluluğu dıģındadır ve aynen sözleģmeye yansıtılır. 11) Ürün Sevkiyat ve Teslimatı: 11.1) TESAN, TESANBURADA sisteminden sipariģ edilen ürünleri Kargo ya da kendi araçlarıyla teslim etme hakkına sahiptir. Kargo ile gerçekleģtirilen ürün teslimatı sürecinde EBAYĠ sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise EBAYĠ ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. EBAYĠ üç gün içinde TESAN ile iletiģime geçtiği takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karģılığı gerçekleģtirilir. EBAYĠ üç gün içinde iletiģime geçmediği takdirde, ürün sipariģi verilmemiģ kabul edilecektir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti EBAYĠ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmıģ sipariģlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. 11.2) Ürün nakliyesini TESAN ile anlaģmalı kargo Ģirketlerinin gerçekleģtirmediği alıģveriģlerde, taģıma koģulları ilgili kargo Ģirketi tarafından belirlenir. 11.3) TESAN kargo ücretlerinin tamamını veya bir kısmını ödeme hakkını saklı tutar. Bu tamamen TESAN ın uyguladığı politikalarla ilgilidir. TESAN, EBAYĠ ye haber vermek koģulu ile bu uygulamadan vazgeçme yada oranlarını değiģtirme hakkına sahiptir. 11.4) EBAYĠ, sistemde kayıtlı adresinin veya sistemde tanımlı Ģubelerinin adresleri haricinde baģka bir adrese irsaliyeli teslimat istemesi halinde teslim adresini ve/veya teslim edilecek kiģi bilgisini TESAN a elektronik posta veya faks yolu ile ulaģtırır. Teslim alacak kiģilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kiģilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kiģilere teslimat yapılır, teslimatın yapıldığı kiģilerin isimleri kayıt altına alınır. Bu bilgiler istenilmesi durumunda EBAYĠ ye temin edilir. Ġrsaliyenin imzalanmıģ olması ile EBAYĠ ürünleri teslim almıģ kabul edilir. Burada teslim alan kiģinin kimlik kontrolü yapılır ve EBAYĠ tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmez. Bu Ģekilde yapılan teslimatların tümünün EBAYĠ tarafından alınmıģ kabul edileceğini EBAYĠ kabul ve beyan eder. 12) Ürün Ġadesi: EBAYĠ, ayıplı ürünleri eline geçtiği günden itibaren en geç 3 gün içerisinde iade edebilir. Ancak, iade edilecek ürün veya ürünlerin sevkiyatı yapılmadan önce iade irsaliyesinin TESAN_a fakslanıp teyidinin alınması gerekmektedir. Ġade Ġrsaliyesi doldurmayıp EBAYĠ tarafından teyidi alınmadan sevk edilen ürünlerin iadesi kabul edilemez. EBAYĠ, TESANBURADA tarafından kendisine gönderilen ürünler ile ilgili sevkiyat sorunlarını ve farklarını 3 gün içinde TESAN a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder, aksi takdirde ürünlerin eksik veya kusurlu gönderildiği hususunda herhangi bir hak iddia edemez. 13) SipariĢ Ġptali: SipariĢ iptali ancak gün içinde yapılabilir. Aynı gün içersinde verilen sipariģlerin iptali, aynı gün saat 17:00 den önce, konu baģlığında sipariģ numarasının ve iptal ibaresinin olduğu bir mail ile TESANBURADA nın sisteminde kayıtlı EBAYĠ nin mail adresinden mail adresine mail atılması ile yapılır. Ġptal edilen sipariģ ile ilgili kredi kartı ödemesi var ise, EBAYĠ nin kredi kartı ödemesi iptal edilerek, tahsilat yapılmaz. SipariĢ verildiği gün saat 17:00 den sonra sipariģ iptali yapılamaz. 14) Ürün Garanti Süreleri: TESANBURADA'da satıģa sunulan ürünlerin tamamı üretici ve ithalatçı firmaların garantisi altındadır. Garanti süresi bütün ürünlerde en az iki yıldır. Ürünlerin garanti koģulları her ürünün garanti belgesinde belirtildiği Ģekil ve Ģartlardadır. 6

7 15) Kayıtların Geçerliliği: EBAYİ, İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TESAN ı n defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunlar ın usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul be yan ve taahhüt eder. 16) Gizlilik EBAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde TESANBURADA ve/veya TESAN TAHSİLAT ve/veya DİĞER TAHSİLAT SİSTEMİ ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını TESAN ı n yazılı izni olmaksızın hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. TESAN, EBAYİ nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve/veya EBAYİ nin TESAN ı n uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır. 17) Uygulanacak Hükümler: Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır. 18) Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 19) Yürürlük: TESANBURADA EBAYİ Üyelik Sözleşmesi, firma tanıtım formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 20) Fesih: TESAN veya EBAYİ dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir. 21) Tebligat: Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Sözleşmed e belirtilen adrese ve adreslerine yapılacak tebligatlar, bila dönmüş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır. İş bu sözleşme 21 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak / / tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır. Tarih : / /20 Şirket: Yetkili: İmza ve Kaşe: Tarih : / /20 Şirket: Yetkili: İmza ve Kaşe: 7

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ İşbu sözleşmede geçen; TESAN: Çobançeşme M. Bilge S. No:17 Yenibosna İstanbul adresinde mukim Tesan İletişim A.Ş. dir. TESAN POS:

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Gunesnet üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Gunesnet üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. GÜNEŞ BİLGİSAYAR A.Ş. gunesnet

Detaylı

Kiremit İnşaat Elektronik Tic. Ve İthalat Bayilik Sözleşmesi

Kiremit İnşaat Elektronik Tic. Ve İthalat Bayilik Sözleşmesi 1-Taraflar Kiremit İnşaat Elektronik Tic. Ve İthalat Bayilik Sözleşmesi Bir taraftan, Cumhuriyet Mah. Rehber Cad. No.10 Bahçelievler/ İstanbul adresinde mukim KİREMİT İNŞAAT ELEKTRONİK TİC. VE İTHALAT

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

... adresinde mukim. ... (Bundan böyle BAYI" olarak anılacaktır.)

... adresinde mukim. ... (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır.) 1 IBS BILGISAYAR BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar Bir taraftan, Batman yolu üzeri No: 130 adresinde mukim IBS Bilgisayar (Bundan böyle IBS" olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan,... adresinde mukim...

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

BARIŞ B2B KULLANIM SÖZLEŞMESi

BARIŞ B2B KULLANIM SÖZLEŞMESi BARIŞ B2B KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Mahmutbey Mahallesi İstoç 15. Ada No: 15 Bağcılar

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi

B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi * Bu sözleşme ile birlikte E-Bayi İmza Sirküleri nin gönderilmesi, her sayfanın kaşelenerek imza sirkülerinde imzaları olanlar tarafından imzalanması zorunludur. Sözleşme Avnet e iki nüsha olarak gönderilecektir.

Detaylı

GÜNCEL DİJİTAL E-BAYİ ÜYELİK VE SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

GÜNCEL DİJİTAL E-BAYİ ÜYELİK VE SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ Ankara cad. Halil Lütfü 4. İş Merk. No : 102 Kat 3 Kapı No : 54 Sirkeci / İstanbul +90 212 512 11 06 +90 212 512 11 07 +90 212 512 11 09 +90 212 512 11 08 GÜNCEL DİJİTAL E-BAYİ ÜYELİK VE SANAL POS KULLANIM

Detaylı

B2BWICOMTR KULLANIM SÖZLEŞMESİ

B2BWICOMTR KULLANIM SÖZLEŞMESİ B2BWICOMTR KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine Mukim...... ( Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sultan Orhan Mah. 1117 Sk. No : 6 K : 2 GEBZE

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ MADDE 1 SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ĠĢ bu sözleģme ; Barbaros Mah. Evren Cad. No:56 Yenisahra / Ġstanbul adresinde mukim ASBIS TR Bilgisayar Ltd. ġti. (Bundan böyle kısaca

Detaylı

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Parantez Elektronik ve Bilişim Sistemleri Satış Dağıtım Tic. Ltd. Sti. Perpa Tic.Mrk. A Blok Kat:11 No: 1554 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel : (0212) 320 84 58 info@parantezelektronik.com MADDE 1-

Detaylı

KORATEK BİLİŞİM VE BAYİALIS.COM SÖZLEŞMESİ

KORATEK BİLİŞİM VE BAYİALIS.COM SÖZLEŞMESİ KORATEK BİLİŞİM VE BAYİALIS.COM SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları KORATEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak No:66/A Umraniye İstanbul Bu sözleşmede kısaca

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

YETKİLİ AD SOYAD İMZA

YETKİLİ AD SOYAD İMZA Venas Güvenlik Sistemleri Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. Perpa Tic.Merkezi A Blok Kat:8 No: 934 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel :0212 210 33 10 Fax:212 210 55 58 info@venas.com.tr www.venas.com.tr B2B

Detaylı

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Hastane Cd. 5221 Sk. No:14 Mersin adresinde mukim ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. (Bundan böyle ERTEM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1- Taraflar: Bir taraftan: Ihlamur kuyu Mah. Alemdağ Cad. No: 245 F Blok D:4 Ümraniye - İSTANBUL adresinde mukim Lale Bilişim Paz. ve Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ ENDEKSB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B-1 34696 Üsküdar İSTANBUL

Detaylı

Osman Turizm ve Tic. A.Ş - Aloucak Elektronik Acente ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Osman Turizm ve Tic. A.Ş - Aloucak Elektronik Acente ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Aloucak üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Aloucak üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Bir taraftan, Camikebir

Detaylı

ÖZSEKER INSAAT GID. OTO. PAZ.SAN. TIC.LTD STI. SANAL POS VE FIZIKI POS KULLANIM SÖZLESMESI

ÖZSEKER INSAAT GID. OTO. PAZ.SAN. TIC.LTD STI. SANAL POS VE FIZIKI POS KULLANIM SÖZLESMESI ÖZSEKER INSAAT GID. OTO. PAZ.SAN. TIC.LTD STI. SANAL POS VE FIZIKI POS KULLANIM SÖZLESMESI MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI Is bu sözlesme; 25 MART MAHALLESI ISTANBUL DEVLET YOLU NO 184 adresinde mukim ÖZSEKER

Detaylı

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta, Çetin Emeç Bulvarı 1042. Cadde No: 92/19 Öveçler / Ankara adresinde mukim ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik

Detaylı

B2B. B2b, Bayi Başvuru ŞAHIS FİRMA BAŞVURULARI. LTD. ve A.Ş. FİRMA BAŞVURULARI ALKAYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

B2B. B2b, Bayi Başvuru ŞAHIS FİRMA BAŞVURULARI. LTD. ve A.Ş. FİRMA BAŞVURULARI ALKAYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. B2B ALKAYA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bayilik Başvurusun da nasıl bulunabilirim? Bayilik başvurusu için Sözleşmesi ve Sanalpos E-ödeme sözleşmesinin her sayfasını kaşeli ve imzalı olarak kargo adresimize

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Maltepe Mah. Demirciler Çarşısı A Blok No: 22,Zeytinburnu / İstanbul adresinde ikamet eden BCOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

(Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy / İstanbul adresine

(Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy / İstanbul adresine ORTAK BAYİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dereboyu caddesi Pazar sokak İzçınar apt.no:43 Mecidiyeköy

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Topkapı Maltepe Yolu No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde ikamet eden Armada Bilgisayar A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ANDIRAN ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMI : Bu sözleşme, 1834. Sokak Orhan Saik Gökyay Cad. No:1/B 35530 Karşıyaka / İZMİR adresinde mukim ANDIRAN

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.) Ersa Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Ersa Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. ERSA A.Ş. ERSA

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. ***

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** ġirketler için : AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** 1 - Ġmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi

Detaylı

RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. FĐRMA BĐLGĐLERĐ. Şahıs Firması Ortakların Adı 1 3 Soyadı 2 4

RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. FĐRMA BĐLGĐLERĐ. Şahıs Firması Ortakların Adı 1 3 Soyadı 2 4 & RIW OTOMOTİV DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. BAYĐ BĐLGĐ FORMU FĐRMA BĐLGĐLERĐ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu Đş Tel Đş Faks Cep Tel Yetkili email (0...) (0..). (0..)...@... (0...) (0..). (0..)...@...

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Belgeler

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Belgeler SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.)

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

Finans Ekibi Abonelik Sözleşmesi

Finans Ekibi Abonelik Sözleşmesi A - Sözleşmenin Onaylanması Finans Ekibi Abonelik Sözleşmesi Finans Ekibi hizmetlerinden faydalanmak için önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gereklidir. Bu

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. FİBERMARKET E-PAZAR PLATFORMU E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Cornet Bilişim Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ 1. Sözleşmenin Tarafları DENGE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç Đş Merkezi No:25/10 Şişli - ĐSTANBUL Bu sözleşmede kısaca DENGE olarak

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYİKANALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresine mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Osmanağa Mah. Başçavuş sok. Dedeoğlu işhanı No:12 Kadıköy

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

PARTNERLİK SÖZLEŞMESİ

PARTNERLİK SÖZLEŞMESİ PARTNERLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi A -21 Blok No. 25 Esenler / İstanbul adresinde mukim İnternet Reklamciliği ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd.

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

FĠRMA TANITIM FORMU ADINIZ:..SOYADINIZ: UNVAN/GÖREV: FĠRMA ÜNVANI: ADRESĠ: ĠL:.ĠLÇE:. POSTA KODU:. TELEFON:...TELEFON2: FAALĠYET KONUSU:

FĠRMA TANITIM FORMU ADINIZ:..SOYADINIZ: UNVAN/GÖREV: FĠRMA ÜNVANI: ADRESĠ: ĠL:.ĠLÇE:. POSTA KODU:. TELEFON:...TELEFON2: FAALĠYET KONUSU: Düzenleme Tarihi:../../20 ERASLAN ELEKTRONĠK & BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ FĠRMA TANITIM FORMU KĠġĠSEL BĠLGĠLER ADINIZ:..SOYADINIZ:. UNVAN/GÖREV:... GSM:.TC:... E-POSTA:..WEB SĠTESĠ:. FĠRMA BĠLGĠLERĠ FĠRMA ÜNVANI:

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez)

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez) www.daynex.com.tr SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı Blok Kat:5 No : 153 Esenler / İstanbul adresinde mukim DAYNEKS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, tarafları olan Cevizdere Köyü Söğüt Pınarı Mevkii No: 7/2 Ünye - ORDU adresinde mukim ATİK KÖMÜR GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ(İş

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 - Sözleşme Taraflari Bu sözleşme bir taraftan WWW.ADLBİLGİSAYAR.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ... adresinde mukim..... (Bundan böyle BAYİ olarak anilacaktir) ile diğer taraftan Caferağa Mah. Dr.Esat Işık Cad.

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

FİRMA KAYIT FORMU KULLANICI BİLGİLERİ ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... E-POSTA:... GSM:... FİRMA ÜNVANI:... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ NO:...

FİRMA KAYIT FORMU KULLANICI BİLGİLERİ ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... E-POSTA:... GSM:... FİRMA ÜNVANI:... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ NO:... FİRMA KAYIT FORMU KULLANICI BİLGİLERİ ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... E-POSTA:...... GSM:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI:... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ NO:... ADRESİ:...... İL:... İLÇE:... POSTA

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... E-POSTA:... GSM:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ NO:... ADRESİ:

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... E-POSTA:... GSM:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ NO:... ADRESİ: Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... E-POSTA:... GSM:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ NO:... ADRESİ:......

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... E-POSTA:... GSM:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ NO:... ADRESİ:

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... E-POSTA:... GSM:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ NO:... ADRESİ: Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... E-POSTA:... GSM:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ NO:... ADRESİ:......

Detaylı