Elektronik Bankacılık ve Riskler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Bankacılık ve Riskler"

Transkript

1 I Doç. Dr. Aslı Yüksel Mermod Finansal Küreselleşme Işığında Elektronik Bankacılık ve Riskler

2 II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2402 İşletme-Ekonomi Dizisi : Bask Mart 2011 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Müge Önenerk Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Babam Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL in aziz ruhuna... Kendime model almaya çal flt m, sonsuz özledi im, tüm hayat n bilime adayarak yaflam fl olan, tan d m en çal flkan, en güçlü karakterli, en adil insana...

4

5 v ÖNSÖZ Küreselleflme rüzgarlar ülkeleri, insanlar, sistemleri, finans piyasalar n gitgide birbirne yaklaflturd ve birbirinden beslenir, birbirine ba ml hale gelir duruma getirdi. Bu düzenin durmas n beklemek bu saatten sonra hiç gerçekçi olamaz, olmas gereken sisteme ayak uydurabilmek, sistemin kolayl klar ndan faydalanabilmek, sistemi, sistemin kurumlar n ve araçlar n tan yabilmek ve yap labilecek insani yanl fllar yüzünden sistemden zarar görmemek. Bunun için de sistemi, kurumlar n, tehditleri, f rsatlar ö renebilmek. Kand r lmamak için dikkatli olabilmenin gereklerini bilmek ve uygulamak. Bu kitap bizleri hem uyarmak, hem karfl karfl ya kald m z finansal risklerden haberdar etmek, hem de sistemi kendi faydam za kullanabilmek için yaz ld. 1990lar n ikinci yar s ndan beri h zla hayat m za girmifl olan elektronik sistemleri takip edebilmek teknolojinin ve de iflimin gereklerine ayak uydurabilmek giderek zorlafl yor. Gerek kullan c - banka müflterisi, gerekse banka çal flan olarak gündemi her ne kadar takip etmeye çal flsak da bu kadar h zl de iflen bir sistemde güncel kalabilmek gerçekten zor. Elektronik Bankac l k ifllemleri yapan bankalar her gün çeflitli problemlerle karfl karfl ya kal yorlar. Bilirkifliler ço u zaman flaflk n, hangi taraf n sorumlu oldu u konusunda zorlanmaktalar, dünyadan benzer örnekler aramakla meflguller, oysa ki sistem ve içerik yeni oldu u için karfl lafl lan riskler de yeni ve emsaller bulmak oldukça zor, bu durumda elektronik finans n temelini anlay p, sistemin özünü kavrad ktan sonra yorum yapabilmek çok daha kolaylaflacak. Bu konuyla ilgili internette hayli kaynak mevcut, ancak hepsini toparlay p, hangisinin gerçekten iflimize yarayabilece ini seçebilmek de apayr bir sanat. Bilgi ça nda bilgi kirlili i içinde çok zaman alan bir u rafl. Bu nedenle pek çok konuyu öz bir flekilde bir araya toplamaya çal flt m. Elektronik bankac l k hakk nda araflt rma yaparken konunun asl nda sadece finans yönetimi, bilgi teknolojileri, hukuk ve risk yönetimi ile s n rl kalmad n, bunun yan s ra yeni ç kan denetim sistemlerinden tutun da adeta dedektiflik sanat gibi kara para aklama dahil daha pek çok genifl bir alan kapsad n görüyoruz. Bu konuyu yaklafl k 5 senedir Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k Enstitüsü Lisansüstü ö rencilerimle beraber araflt r yoruz. Özellikle hukuk ve denetim konusunda hukukçu ö rencilerimden, banka iç iflleri konusunda finansal piyasalarda üst düzey yönetim görevleri olanlardan, bilgi teknolojileri konusunda IT mühendisleri olan de erli ö rencilerimden bu konuda bilgilendirilmeme olan katk lar yads namaz. Konu çok uzun ve içerik oldukça derin, flimdiye kadar da piyasada bu konunun böyle etrafl ca ifllendi i bir yaz l materyale rastlamad m zdan bu eksi i gidermek için elimizden geleni yapt k. Yeri geldi birlikte anketler düzenledik, yeri geldi beraber yeni düzenlemeleri BASEL II ve III ü, BDDKy inceledik,tart flt k. Yeri geldi elektronik bankac l k, mobil bankac l k, sistemler konusunda halk e itimi verdik ve bu esnada deneyler ve güvenlik konusunda flovlar yapt k. fiafl rt c tepkilerle karfl laflt k, sistemin fayda maliyet analizini yapt k, pek çok riskine karfl faydal oldu u kanaatine vard k.

6 Onca araflt rmay bir küçücük kitaba s d rmak oldukça zor, hele konunun güncelli ini yitirmemesi aç s ndan hemen bask ya girmesi gereken bir kitaba herfleyi s d ramad m ancak ikinci bask da elimden geldi ince eksiklikleri doldurmaya ve zaman nedeniyle yetifltiremedi im k s mlar n da içeri e aktar lmas na çal flaca m. Kitap, elektronik ticaret, elektronik finans ve elektronik bankac l n do mas na neden olan küreselleflme olgusu ile bafll yor. Küreselleflme gerçekleflmeseydi; yani deregulasyon, teknolojik geliflmeler, rekabet artmasayd belki bu teknik sistemlere geçilmeyecek veya çok daha sonra geçilecekti. Oysa flimdi bir t kla büyük miktarda sermaye bir ülkeden bir ülkeye seyahat edebiliyor. Art k ne sermayenin, ne üretimin tam bir memleketi yok.sadece iyi olan, en iyi hizmeti sunan, en kaliteli ürünü en ucuza imal eden ayakta kal yor bu vahfli yar flta. Her kurum hizmetin en iyisini verirken maliyetlerini de düflürmeye çal fl yor, ancak fiyat art k piyasa belirliyor. Maliyetler ancak veri fiyata göre ayarlanmaya çal fl l yor. Aksi takdirde sat fl yapmak, Pazar bulmak hayal gibi gözüküyor. flte bu nedenle bankalar elektronik bankac l k sistemlerini kullanarak maliyetlerini büyük ölçüde düflürebilmeyi baflar yorlar. fiubeden servis 2.5-3USD a mal olurken internet bankac l n n 1 cent gibi bir rakama mal olmas ilginç de il midir? Bu nedenle elektronik sistemler finansal piyasalarda h zla gelifliyor, tabii yan nda büyük riskler de getiriyorlar. En büyük risk; operasyonel risk olmakla beraber, yasal riskler, itibar riski, kredi riski, stratejik risk gibi pek çok risk çeflidi ile karfl karfl ya bankalar bu sanal dünyada. Bir de bunlar n yan s ra teknoloji riski ve doland r c l k riski çok yo un yaflan yor. lk 4 bölüm bu konular kapsamakta. Daha sonra bunlarla nas l mücadele edilmeli, bu risklere karfl nas l önlem al nmal konusu anlat lmakta, Son bölümlerde ise hukuki alt yap, gündemdeki kanunlar, yönetmelikler ve denetim sistemlerinden bahsedilmektedir. Dilerim okuyucu zevkle okur ve be enir, eksik veya gereksiz buldu u yerler için de yazar uyar arak katk da bulunur. Kitab m n haz rlanmas nda araflt rmalar ma katk da bulunan tüm ö rencilerime, henüz bas lmadan beni heyecanland ran kitab m n haz rlanmas nda manevi destek gösteren Sayg de er Seyhan Bey e ve büyük özveri ile kendi konusuymuflcas na flevkle bana yard m eden Gonca Han m a, onlarla beraber zaman geçiremeyip, kendime ve kitab ma ay rd m saatler boyunca bundan duyduklar rahats zl ifade etmeyip beni hep pozitif teflvik eden Anneme, Philippe e ve o lum Atakan a sonsuz teflekkürler. ASLI YÜKSEL MERMOD Çengelköy,

7 vii ÇER K 1. BÖLÜM KÜRESELLEfiME VE F NANSAL P YASALARA ETK S 1.1. Küreselleflme- Globalizasyon Tan m Ekonomik Alanda Küreselleflme Mali Alanda Küreselleflme Üretimin Küreselleflmesi Teknolojik Küreselleflme Küreselleflmenin Finansal Piyasalara Etkisi Finansal Küreselleflmeyi Oluflturan Yap, Kavram ve Düzenlemeler Bafll ca Kavramlar Bretton Woods Kurumlar Uluslararas Finans Kurulufllar (International Financial Institutions-IFI s) Yap sal Uyum Politikalar (SAP s Structural Adjustment Policies) Yap sal Uyum Kredisi (SAL s Structural Adjustment Loans) Dünya Bankas (World Bank-International Bank for Reconstruction and Development) Uluslararas Para Fonu (IMF- International Monetary Fund) Uluslararas Finans Kurumu (IFC- International Finance Corporation) Dünya Ticaret Örgütü (WTO-World Trade Organization) Küreselleflmenin Mimari Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Uluslararas Finansal Hizmetler Liberasyonunun Geliflim Aflamalar a. Uluslararas Finansal Piyasalar n Liberasyonu b. DTÖ nün GATS Antlaflmas nda Finansal Hizmetler Kavram c. DTÖ finansal Hizmetler Antlaflmas n n çeri i Finansal Küreselleflmenin flletmelere Yarar ve Zararlar Entegre Finansal Sistemin Yararlar Küreselleflmenin Dezavantajlar Küreselleflme Sonucu Finansal Piyasalar n Geliflimi Finansal Küreselleflmeyi H zland ran Nedenler Deregülasyon (Kural ve denetlemeden ar nma) Teknolojik Geliflmeler

8 viii Finans teorisindeki Geliflmeler Vadeli fllem Piyasalar n n Geliflmesi Sermaye Piyasalar ndaki Dalgalanmalar Uluslararas Bankac l k Finansal Küreselleflme ve Elektronik Bankac l k BÖLÜM ELEKTRON K T CARET(E-T CARET), ELEKTRON K F NANS (E-F NANS) VE ELEKTRON K BANKACILIK (E-BANKACILIK) 2.1. Elektronik Ticaret Tan m ve Özellikleri E-Ticarette Ödeme Biçimleri Kartl Ödeme Sistemleri a. Ak ll Kartlar Temasl Ak ll Kartlar Temass z Ak ll Kartlar b. Kredi Kartlar EMV (Europay Mastercard Visa) POS (Point of Sale - Sat fl Noktas Terminali) ve Chip & PIN (Personal Identification Number) Chip & Pin c. Ak ll Kart ve Kredi Kartlar n n Kullan m Risklerine Karfl Kart Sahiplerinin Sorumluluklar d. Kartl Ödeme Sistemlerinde Güvenlik Sanal Al flveriflte 3D Secure Sistemi D Secure Basamaklar e. BKM (Bankalararas Kart Merkezi) Elektronik Finans Tan m ve Kapsam Elektronik Finans n Geliflimi Elektronik Finansta Kullan lan Sistemler Elektronik Fon Transferi Elektronik Menkul K ymet Transferi Otomatik Vezne Makineleri EFTPOS Elektronik Fon Transferi nternet Bankac l WAP Kablosuz Uygulama Protokolü Bankac l SMS Bankac l K sa Mesaj Servisi Dijital Televizyon Bankac l ve Kabin Bankac l E-Finansta Bafll ca Sorunlar Elektronik Para Sanal Kartlar ve Elektronik Cüzdan

9 ix 2.4. Elektronik Bankac l k Tan m ve Kapsam Elektronik Bankac l n Tarihsel Geliflimi Türkiye de Elektronik Bankac l n Geliflimi Dünyada Elektronik Bankac l n Geliflimi Elektronik Bankac l k Uygulamalar n n Sa lad Faydalar Elektronik Bankac l k Uygulamalar n n Bankalara Sa lad Avantajlar Elektronik Bankac l k Uygulamalar n n Banka Müflterisi Aç s ndan Sa lad Kolayl klar Elektronik Bankac l k Kanallar ATM (Otomatik Vezne Makinalar ) POS (Point of Sale) Ofis/ Ev Bankac l Televizyon Bankac l Mobil Bankac l k Telefon Bankac l * Ülkemizde Mobil Bankac l k Üzerine Yap lan Araflt rma Sonuçlar nternet Bankac l nternet Bankac l statistikleri Yat r m fllemleri Finansal fllemler BÖLÜM ELEKTRON K BANKACILIK VE R SKLER 3.1. Elektronik Bankac l kta Risk Tan mlar Operasyonel Risk Kapsam nda Riskler Operasyonel Riske Neden Olan Faktörler nsan Faktörü Sistem Faktörü Süreç Faktörü D flsal Faktörler Operasyonel Risklerin Tesbit Edilmesinin Önemi Türkiye deki D fl Veri Havuzlar a. (KKB) Kredi Kay t Bürosu b. (BKM) Bankalar Aras Kart Merkezi Operasyonel Risk Bildirimlerini Artt rma Aray fl Whistle Blowing Elektronik Bankac l kta Finansal Riskler tibar Riski

10 x Yasal Risk Di er Riskler a) Kredi Riski b) Likidite Riski c) Faiz Oran Riski d) Piyasa Riski d1) Genel Piyasa Riski d2) Kur Riski d3) Spesifik Risk d4) Emtia Riski d5) Takas Riski e) Sermaye Yeterlilik Riski f) Stratejik Risk g) S n r Ötesi Riskler Elektronik Bankac l kta Risk Yönetimi Risk De erlendirme Riskleri Yönetme ve Kontrol Etme Güvenlik Önlemleri ç letiflim De erlendirme ve Yükseltme D flar ya Yapt rma (Outsourcing) Müflteri E itimi Olas l k Planlama Riskleri zleme Sistem Test Etme ve Tarama Denetleme S n r Ötesi Risklerin Yönetimi Basel Komitesinin Risk Yönetim lkeleri Yönetim Kurulu ve Yönetim denetimi Güvenlik Kontrolleri Yasal Riskin ve tibar Riskinin Yönetimi BÖLÜM BANKACILIKTA, ÖZELL KLE ELEKTRON K BANKACILIKTA H LE VE DOLANDIRICILIK, SU ST MAL VE TEKNOLOJ K R SKLER 4.1. Hile Teorisi Doland r c l k Tan m ve Kavramlar Bankac l kta S k Rastlanan Doland r c l k Türleri Sahte Baflvurular * Sahte Kimlikle Di er fiube Müflterisi Hesab ndan Para Çekme

11 xi Kartl fllemlerde Sahtecilik a) Debit Kart ya da Banka Kart ile Al fl Verifl b) ATM Kart S k flt rma c) Kart Kopyalama Sahte Kimlikle Aç lan Kampanya Hesaplar (Kampanyac l k) Vaatçilik Nakit H rs zl / T rnakç l k Sahte Teminat Mektuplar Sahte Hacizler nternet Bankac l ve Doland r c l k Sosyal Mühendislik * Sosyal Mühendislerin en çok kulland klar yöntemler nternet Doland r c l Çete Yap s Virüsler Truva Atlar Ve Casus Yaz l mlar * Keylogger programlar nas l bulafl r? Phishing (Olta Sald r lar ) a) Phishing Metodu ile Yap lan Online Sahtekarl kta Çal nan Bilgiler b) Phishing Metodu ile lgili Örnek Olaylar c) Phishing Sald r lar ndan Korunma Yöntemleri Sahte Siteler Bankalar Online Güvenli i Sa lamak Maksad ile Neler Yapmal d rlar? Doland r c l n Tespiti Halinde Yap lmas Gerekenler * Doland r c l k ile nternet fiubesine Havale Yapan Kifli Paray Çekmeye Geldi inde Yap lmas Gerekenler BÖLÜM BANKACILIK ALANINDA ÖZELLIKLE ELEKTRONIK BANKACILIKTA HUKUK DÜZENLEMELER 5.1. Düzenleyici Kurumlar, Kanunlar ve Geliflmeler Uluslararas Kurumlar Elektronik Bankac l k için Risk Yönetimi lkeleri Banka Standartlar Avrupa Komitesi BSAK (The European Committee for Banking Standards - ECBS) Ulusal Kurumlar BDDK Bankac l k Genel Hukuku

12 xii Genel olarak Bankac l k (ve kredi) hukuku Merkez Bankac l k hukuku Ticaret (ifl) bankac l hukuku Bankac l k ifllemlerine uygulanacak hukuk dal say l Bankac l k Kanunu Risk Yönetimi Tarihi Türk Bankac l k Sistemine Girifli Dünya daki Risk Yönetimi Uygulamalar n n Tarihsel Geliflimi Risk Yönetimi, Kontrol ve Denetim Görevleri ç Kontrol Sisteminin Kapsam Banka Yönetim Kurulunun Sorumlulu u Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik a) fllevsel Görev Ayr m b) Bilgi Sistemlerinde Bulunmas Gereken Temel Özellikler c) Acil Durum ve fl Süreklili i Planlar d) letiflim Kanallar n n ve Bilgi Sistemlerinin Kontrolü D fl Kaynak Kullan m ve Destek Hizmeti Al m na liflkin Düzenlemeler D fl Kaynak Kullan m n n Riskleri ve Konuya Iliflkin Yönetmelik Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Al nacak lkelere liflkin Tebli Bankalarda Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Elektronik Bankac l k çin Risk Yönetim Prensipleri a) Yönetim Gözetimi b) Güvenlik Kontrol Sürecinin Tesis Edilmesi ve Yönetilmesi c) Destek Hizmeti Al m Süreci d) Kimlik Do rulama e) nkar Edilemezlik ve Sorumlu Atama f) Görevler Ayr l Prensibi g) Yetkilendirme h) fllemlerin Kay tlar n ve Verilerin Bütünlü ü i) Denetim zlerinin Oluflturmas j) Veri Gizlili i k) Müflterilerin Bilgilendirilmesi l) Müflteri Bilgilerinin Mahremiyeti m) Bilgi Sistemlerine liflkin fl Süreklili i ve Kurtarma Plan n) Acil ve Beklenmedik Durum Plan

13 xiii Bilgi Sistemlerine liflkin ç Kontrollerin Tesisi ve Takibi a) ç Kontrollerin Yap s Uygulama Kontrolleri Genel Kontroller b) Kontrollerin Takibi c) Özellik Arz Eden fllemler Operasyonel Risk Kapsam na Giren Elektronik Bankac l kta Karfl lafl labilinecek Di er Risklere Karfl Düzenlemeler Elektronik mza Hesap Sahibinin Sorumlu Oldu u Durumlar Bankan n Sorumlu Oldu u Haller Doland r c l k Suçu ve Cezas a) Elektronik Ortamda Gerçekleflen fllemlere liflkin Doland r c l k Faaliyetleri Konusundaki Hukuki Düzenlemeler b) Elektronik Ortamda Gerçekleflen fllemlere liflkin Doland r c l k Faaliyetlerin Tespiti c) Elektronik Ortamda Gerçekleflen fllemlere liflkin Doland r c l k Faaliyetlerine Karfl Bankalar n Uygulayabilecekleri Önlemler d) Di er Doland r c l k Faaliyetlerini çeren Riskler d.1.) Banka veya Kredi Kartlar n n Kötüye Kullan lmas Yoluyla Doland r c l k d.2.) Zimmet d.3.) Doland r c l k Faaliyetlerinin Soruflturulmas d.4.) Biliflim Suçlar na ait cezalar BÖLÜM ELEKTRON K BANKACILIKTA DENET M FAAL YETLER 6.1. Bilgi Teknolojileri Aç s ndan Önemli Ulusal Ve Uluslararas Düzenlemeler Basel Komitesi ve Elektronik Bankac l a iliflkin Düzenlemeler Birleflik Forum (The Joint Forum) COBIT (Bilgi ve lgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri) ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyap Kütüphanesi) ITIL n Tan m ve Geliflimi BS 7799/ ISO 17799/ISO (Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi) ISO COSO: (Commitee of Sponsoring Organizations)

14 xiv PCI(Payment Cards Industry) Data Security Standard (Ödeme Kartlar Endüstrisi Veri Standard ) OCTAVE Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Financial Action Task Force Kurumsal Yönetim Kodlar Türkiye de Uygulanan Ba ms z Denetim Kurulufllar nca Gerçeklefltirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Banka Denetimi Ba ms z Denetim Kurulufllar nca Gerçeklefltirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankac l k Süreçlerinin Denetimine liflkin Rapor Hakk nda Tebli BÖLÜM TÜRK YE DE ELEKTRON K BANKACILIK ÜZER NE GENEL DE ERLEND RME VE B R ARAfiTIRMA 7.1. Genel De erlendirme Türkiye de Hala Tam Kullan ma Geçememifl Bir Baflka Teknik Konu: IBAN IBAN Türkiye Format flin S rr, Teknik Olarak Do rulama fllemi Nas l Yap l r? Türkiye de nternet Bankac l Kullan m Al flkanl klar ve Beklentiler Üzerine Bir Araflt rma Çal flma Metodolojisi Çal flma Bulgular K sa Bir De erlendirme, Sonuç ve Öneriler Referans Listesi

15 xv fiek L L STES fiekil I.1. Küreselleflen Ortamda Bankac l k ve Finans Sektörü fiekil II.1. Kartl Sistemler ve Banka liflkileri fiekil II Senesinde Tercih Edilen Bankac l k Yöntemleri fiekil II.3. En Çok Tercih Edilen Banka Yöntemlerinin Karfl laflt r lmas fiekil II.4. Elektronik Finans n Geliflimi ile lgili Hong Kong Ekonomisinden bir Örnek fiekil II.5. E-Para ve E-Barter n Konumu fiekil II.6 Mobil Bankac l k Sistemi fiekil IV.1. Hile Üçgeni fiekil IV.2 Internet Doland r c l Çete Yap s fiekil IV.3 Suç Tiplerinin Hukuktaki Karfl l fiekil VI.1 COBIT in Tarihsel Geliflimi fiekil VI.2. Bir Bankadan Beklentiler (Paydafllar ve Banka liflkisi) fiekil VII.1. IBAN n flleyifli TABLOLAR LiSTESi Tablo I.1. Finans Sektörüyle lgili Teorik Geliflmeler ve Uygulama Alanlar...23 Tablo II.1. E Finans n Ulkeleraras Geliflim Aflamalar Tablo II.2. Dünyada Internet Kullan m Oran ve Nüfus Istatistikleri Tablo II.3. nternet Bankac l n Kullanan Müflteri Say s Tablo II.4. nternet Bankac l nda Yat r m fllemleri Tablo II.5. nternet Bankac l nda Finansal fllemler Tablo II.6. Avrupa Ülkelerinde nternet Bankac l na Eriflim Oranlar Tablo IV.1. Sanal Suclarin Özellikleri Ve Etkileri (Cyber Crimes and Their Effects ) Tablo V.1. Bankalar için D fl Kaynak Kullan m Riskleri Tablo V.2. Bilisim Suçlar na Ait Cezalar Tablo VI.1. Bilgi Teknolojilerinin Yap sal Çerçevesi Tablo VI.2. Türkiye Bankac l k Sektöründe BT Harcamalar Tablo VI.3. COBIT Kontrol Hedefleri Tablo VI.4. Ülke Uygulamalar ve Benimsedikleri Yaklafl mlar Tablo VI.5. COBIT ile Di er Uygulamalararas Karfl laflt r lma Tablo VII.1. nternet Bankac l Müflteri Say s /Türkiye Tablo VII.2. Baz Avrupa ülkelerindeki IBAN yap s Tablo VII.3. Türkiye de IBAN Yap s

16 xvi KISALTMALAR L STES ABD : Amerika Birleflik Devletleri ACQUIRER : Kredi Kart fllemlerinde Kart Kabul Eden syeri Bankas ADK : Alternatif Da t m Kanallar ATM : Automated Teller Machine Otomatik Vezne Makinesi BDDK : Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu BIS : Bank for International Settlements-Uluslararas Takas Bankas BKM : Bankalararas Kart Merkezi BnkK : Bankalar Kanunu BSAK : Banka Standartlar Avrupa Komitesi The European Commitee For Banking Standards ECBS COBIT : Control Objectives For Information and Related Technology- Bilgi ve lgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri BT : Bilgi teknolojileri CRM : Müflteri liflkileri Yönetimi Çev. : Çeviren DPT : Devlet Planlama Teflkilat DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü WTO- World Trade Organization DTM : D fl Ticaret Müsteflarl EBK : Elektronik Bankac l k Komitesi ECBS : European Committee for Banking Standards EDB : European Development Bank Avrupa mar ve Kalk nma Bankas EDI : Electronic Data Interchange EFT : Electronic Funds Transfer - Elektronik Fon Transferi EMKT : Elektronik Menkul K ymet Transferi EMV : Europay Mastercard - Visa E- Bankac l k : Elektronik Bankac l k E-Ticaret : Elektronik Ticaret FATF : Financial Action Task Force Mali Eylem Görev Gücü GATS : The General Agreement on Trade in Services- Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas IAIS : International Association of Insurance Supervisors Uluslararas Sigorta Denetçileri Derne i IFC : International Finance Corporation Uluslararas Finans Kurumu IFI : International Financial Institutions- Uluslararas Finans Kurulufllar IMF : International Monetary Fund- Uluslararas Para Fonu MKB : stanbul Menkul K ymetler Borsas

17 xvii ISACA : Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli i-information Systems Audit and Control Association IT : Information Technology- letiflim teknolojileri..b.f. : ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi GEME : hracat Gelifltirme Etüd Merkezi ISSUER : Kredi Kart fllemlerinde Kart hraçç s Olan Banka ITGI : IT Governance Institute IOSCO : International Organization of Securities Commissions- Uluslararas menkul De erler Komisyonu ISMS : Information security Management system KIOSK : Dokunmatik Bilgi Terminal KKB : Kredi Kay t Bürosu KKDF : Kamu Kesimini Destekleme Fonu KRS : Kredi Referans Sistemi MASAK : Mali Suçlar Araflt rma Kurulu MO/TO : Mail Order/Telephone Order - Posta Emirli/Telefon Emirli PCI : Payment Card Industryy Ödeme Kartlar Endüstrisi PIN : Personal Identification Number TBB : Türkiye Bankalar Birli i TCK : Türk Ceza Kanunu WAP : Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama Protokolü OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development ktisadi flbirli i ve Gelifltirme Teflkilat POS : Point of Sale - Sat fl Noktas Terminali RAM : Rastgele eriflimli bellek ROM : Yaln z okunur bellek SAL : Structural Adjustment Loans- Yap sal Uyum Kredisi SAP : Structural Adjustment Policies Yap sal Uyum Politikalar SMS : K sa Mesaj Servisi SWIFT : Dünya Bankalararas Elektronik Fon Transferi TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas UN CEFACT : United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business Yay.Haz. : Yay na haz rlayan

18 xviii

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL 6 30 BANKACILIK KANUNU Bankacılık Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Çek Kanunu Vakıflar Bankası Kanunu Ziraat Bankası, Halk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI Risk Primi (Hasar Maliyeti) + [Yüklemeler = Emniyet Payı + (Genel Giderler Payı + Üretim Masrafları Payı + Kar Payı] +... Mehmet KAHYA Yay n No :

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BANKACILIKTA BİLGİ SİSTEMLERİ MEVZUATI VE DENETİMİ Mustafa Turan BANKACILIK UZMANI UYARI Bu sunumda ifade bulan görüşler, Kurum dahilinde Bilgi Sistemleri

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

BANKACILIK ve SİGORTACILIKTA PAZARLAMA

BANKACILIK ve SİGORTACILIKTA PAZARLAMA Yrd.Doç.Dr. Aziz ÖZTÜRK Ömer Faruk GÜVEN BANKACILIK ve SİGORTACILIKTA PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta Yayın No : 3050 İşletme-Ekonomi Dizisi : 638 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-077

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM (Governance, Risk and Compliance GRC) OCEG OCEG GRC Capability Model - Red Book OCEG GRC Technology Solutions Guide ISO 31000 ve 38500 Hile ile Mücadelede

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi İÇİNDEKİLER Sunuş W Önsöz v ŞEKİLLER LİSTESİ xiv TABLOLAR LİSTESİ xv KISALTMALAR xvi Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kara Para Aklama 5 1.1.1. Viyana Konvansiyonuna

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008 I B L fi M SUÇLARI TCK daki Suç Tipleri Karfl laflt rmal Hukuktaki Durum Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleflmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Elektronik mza Kanunu 5651 Say l Kanun ve Eriflimin Engellenmesi

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı (1.

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME I Yay n No : 2397 İletişim Dizisi : 77 1. Bask Şubat 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-420 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL SU KAYNAKLARI MÜHEND SL Prof. Dr. Cevat ERKEK Prof. Dr. Necati A IRAL O LU YED NC BASKI Yay n No : 2968 Teknik Dizisi : 160 7. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-993 - 3 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı