Elektronik Bankacılık ve Riskler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Bankacılık ve Riskler"

Transkript

1 I Doç. Dr. Aslı Yüksel Mermod Finansal Küreselleşme Işığında Elektronik Bankacılık ve Riskler

2 II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2402 İşletme-Ekonomi Dizisi : Bask Mart 2011 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Müge Önenerk Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Babam Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL in aziz ruhuna... Kendime model almaya çal flt m, sonsuz özledi im, tüm hayat n bilime adayarak yaflam fl olan, tan d m en çal flkan, en güçlü karakterli, en adil insana...

4

5 v ÖNSÖZ Küreselleflme rüzgarlar ülkeleri, insanlar, sistemleri, finans piyasalar n gitgide birbirne yaklaflturd ve birbirinden beslenir, birbirine ba ml hale gelir duruma getirdi. Bu düzenin durmas n beklemek bu saatten sonra hiç gerçekçi olamaz, olmas gereken sisteme ayak uydurabilmek, sistemin kolayl klar ndan faydalanabilmek, sistemi, sistemin kurumlar n ve araçlar n tan yabilmek ve yap labilecek insani yanl fllar yüzünden sistemden zarar görmemek. Bunun için de sistemi, kurumlar n, tehditleri, f rsatlar ö renebilmek. Kand r lmamak için dikkatli olabilmenin gereklerini bilmek ve uygulamak. Bu kitap bizleri hem uyarmak, hem karfl karfl ya kald m z finansal risklerden haberdar etmek, hem de sistemi kendi faydam za kullanabilmek için yaz ld. 1990lar n ikinci yar s ndan beri h zla hayat m za girmifl olan elektronik sistemleri takip edebilmek teknolojinin ve de iflimin gereklerine ayak uydurabilmek giderek zorlafl yor. Gerek kullan c - banka müflterisi, gerekse banka çal flan olarak gündemi her ne kadar takip etmeye çal flsak da bu kadar h zl de iflen bir sistemde güncel kalabilmek gerçekten zor. Elektronik Bankac l k ifllemleri yapan bankalar her gün çeflitli problemlerle karfl karfl ya kal yorlar. Bilirkifliler ço u zaman flaflk n, hangi taraf n sorumlu oldu u konusunda zorlanmaktalar, dünyadan benzer örnekler aramakla meflguller, oysa ki sistem ve içerik yeni oldu u için karfl lafl lan riskler de yeni ve emsaller bulmak oldukça zor, bu durumda elektronik finans n temelini anlay p, sistemin özünü kavrad ktan sonra yorum yapabilmek çok daha kolaylaflacak. Bu konuyla ilgili internette hayli kaynak mevcut, ancak hepsini toparlay p, hangisinin gerçekten iflimize yarayabilece ini seçebilmek de apayr bir sanat. Bilgi ça nda bilgi kirlili i içinde çok zaman alan bir u rafl. Bu nedenle pek çok konuyu öz bir flekilde bir araya toplamaya çal flt m. Elektronik bankac l k hakk nda araflt rma yaparken konunun asl nda sadece finans yönetimi, bilgi teknolojileri, hukuk ve risk yönetimi ile s n rl kalmad n, bunun yan s ra yeni ç kan denetim sistemlerinden tutun da adeta dedektiflik sanat gibi kara para aklama dahil daha pek çok genifl bir alan kapsad n görüyoruz. Bu konuyu yaklafl k 5 senedir Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k Enstitüsü Lisansüstü ö rencilerimle beraber araflt r yoruz. Özellikle hukuk ve denetim konusunda hukukçu ö rencilerimden, banka iç iflleri konusunda finansal piyasalarda üst düzey yönetim görevleri olanlardan, bilgi teknolojileri konusunda IT mühendisleri olan de erli ö rencilerimden bu konuda bilgilendirilmeme olan katk lar yads namaz. Konu çok uzun ve içerik oldukça derin, flimdiye kadar da piyasada bu konunun böyle etrafl ca ifllendi i bir yaz l materyale rastlamad m zdan bu eksi i gidermek için elimizden geleni yapt k. Yeri geldi birlikte anketler düzenledik, yeri geldi beraber yeni düzenlemeleri BASEL II ve III ü, BDDKy inceledik,tart flt k. Yeri geldi elektronik bankac l k, mobil bankac l k, sistemler konusunda halk e itimi verdik ve bu esnada deneyler ve güvenlik konusunda flovlar yapt k. fiafl rt c tepkilerle karfl laflt k, sistemin fayda maliyet analizini yapt k, pek çok riskine karfl faydal oldu u kanaatine vard k.

6 Onca araflt rmay bir küçücük kitaba s d rmak oldukça zor, hele konunun güncelli ini yitirmemesi aç s ndan hemen bask ya girmesi gereken bir kitaba herfleyi s d ramad m ancak ikinci bask da elimden geldi ince eksiklikleri doldurmaya ve zaman nedeniyle yetifltiremedi im k s mlar n da içeri e aktar lmas na çal flaca m. Kitap, elektronik ticaret, elektronik finans ve elektronik bankac l n do mas na neden olan küreselleflme olgusu ile bafll yor. Küreselleflme gerçekleflmeseydi; yani deregulasyon, teknolojik geliflmeler, rekabet artmasayd belki bu teknik sistemlere geçilmeyecek veya çok daha sonra geçilecekti. Oysa flimdi bir t kla büyük miktarda sermaye bir ülkeden bir ülkeye seyahat edebiliyor. Art k ne sermayenin, ne üretimin tam bir memleketi yok.sadece iyi olan, en iyi hizmeti sunan, en kaliteli ürünü en ucuza imal eden ayakta kal yor bu vahfli yar flta. Her kurum hizmetin en iyisini verirken maliyetlerini de düflürmeye çal fl yor, ancak fiyat art k piyasa belirliyor. Maliyetler ancak veri fiyata göre ayarlanmaya çal fl l yor. Aksi takdirde sat fl yapmak, Pazar bulmak hayal gibi gözüküyor. flte bu nedenle bankalar elektronik bankac l k sistemlerini kullanarak maliyetlerini büyük ölçüde düflürebilmeyi baflar yorlar. fiubeden servis 2.5-3USD a mal olurken internet bankac l n n 1 cent gibi bir rakama mal olmas ilginç de il midir? Bu nedenle elektronik sistemler finansal piyasalarda h zla gelifliyor, tabii yan nda büyük riskler de getiriyorlar. En büyük risk; operasyonel risk olmakla beraber, yasal riskler, itibar riski, kredi riski, stratejik risk gibi pek çok risk çeflidi ile karfl karfl ya bankalar bu sanal dünyada. Bir de bunlar n yan s ra teknoloji riski ve doland r c l k riski çok yo un yaflan yor. lk 4 bölüm bu konular kapsamakta. Daha sonra bunlarla nas l mücadele edilmeli, bu risklere karfl nas l önlem al nmal konusu anlat lmakta, Son bölümlerde ise hukuki alt yap, gündemdeki kanunlar, yönetmelikler ve denetim sistemlerinden bahsedilmektedir. Dilerim okuyucu zevkle okur ve be enir, eksik veya gereksiz buldu u yerler için de yazar uyar arak katk da bulunur. Kitab m n haz rlanmas nda araflt rmalar ma katk da bulunan tüm ö rencilerime, henüz bas lmadan beni heyecanland ran kitab m n haz rlanmas nda manevi destek gösteren Sayg de er Seyhan Bey e ve büyük özveri ile kendi konusuymuflcas na flevkle bana yard m eden Gonca Han m a, onlarla beraber zaman geçiremeyip, kendime ve kitab ma ay rd m saatler boyunca bundan duyduklar rahats zl ifade etmeyip beni hep pozitif teflvik eden Anneme, Philippe e ve o lum Atakan a sonsuz teflekkürler. ASLI YÜKSEL MERMOD Çengelköy,

7 vii ÇER K 1. BÖLÜM KÜRESELLEfiME VE F NANSAL P YASALARA ETK S 1.1. Küreselleflme- Globalizasyon Tan m Ekonomik Alanda Küreselleflme Mali Alanda Küreselleflme Üretimin Küreselleflmesi Teknolojik Küreselleflme Küreselleflmenin Finansal Piyasalara Etkisi Finansal Küreselleflmeyi Oluflturan Yap, Kavram ve Düzenlemeler Bafll ca Kavramlar Bretton Woods Kurumlar Uluslararas Finans Kurulufllar (International Financial Institutions-IFI s) Yap sal Uyum Politikalar (SAP s Structural Adjustment Policies) Yap sal Uyum Kredisi (SAL s Structural Adjustment Loans) Dünya Bankas (World Bank-International Bank for Reconstruction and Development) Uluslararas Para Fonu (IMF- International Monetary Fund) Uluslararas Finans Kurumu (IFC- International Finance Corporation) Dünya Ticaret Örgütü (WTO-World Trade Organization) Küreselleflmenin Mimari Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Uluslararas Finansal Hizmetler Liberasyonunun Geliflim Aflamalar a. Uluslararas Finansal Piyasalar n Liberasyonu b. DTÖ nün GATS Antlaflmas nda Finansal Hizmetler Kavram c. DTÖ finansal Hizmetler Antlaflmas n n çeri i Finansal Küreselleflmenin flletmelere Yarar ve Zararlar Entegre Finansal Sistemin Yararlar Küreselleflmenin Dezavantajlar Küreselleflme Sonucu Finansal Piyasalar n Geliflimi Finansal Küreselleflmeyi H zland ran Nedenler Deregülasyon (Kural ve denetlemeden ar nma) Teknolojik Geliflmeler

8 viii Finans teorisindeki Geliflmeler Vadeli fllem Piyasalar n n Geliflmesi Sermaye Piyasalar ndaki Dalgalanmalar Uluslararas Bankac l k Finansal Küreselleflme ve Elektronik Bankac l k BÖLÜM ELEKTRON K T CARET(E-T CARET), ELEKTRON K F NANS (E-F NANS) VE ELEKTRON K BANKACILIK (E-BANKACILIK) 2.1. Elektronik Ticaret Tan m ve Özellikleri E-Ticarette Ödeme Biçimleri Kartl Ödeme Sistemleri a. Ak ll Kartlar Temasl Ak ll Kartlar Temass z Ak ll Kartlar b. Kredi Kartlar EMV (Europay Mastercard Visa) POS (Point of Sale - Sat fl Noktas Terminali) ve Chip & PIN (Personal Identification Number) Chip & Pin c. Ak ll Kart ve Kredi Kartlar n n Kullan m Risklerine Karfl Kart Sahiplerinin Sorumluluklar d. Kartl Ödeme Sistemlerinde Güvenlik Sanal Al flveriflte 3D Secure Sistemi D Secure Basamaklar e. BKM (Bankalararas Kart Merkezi) Elektronik Finans Tan m ve Kapsam Elektronik Finans n Geliflimi Elektronik Finansta Kullan lan Sistemler Elektronik Fon Transferi Elektronik Menkul K ymet Transferi Otomatik Vezne Makineleri EFTPOS Elektronik Fon Transferi nternet Bankac l WAP Kablosuz Uygulama Protokolü Bankac l SMS Bankac l K sa Mesaj Servisi Dijital Televizyon Bankac l ve Kabin Bankac l E-Finansta Bafll ca Sorunlar Elektronik Para Sanal Kartlar ve Elektronik Cüzdan

9 ix 2.4. Elektronik Bankac l k Tan m ve Kapsam Elektronik Bankac l n Tarihsel Geliflimi Türkiye de Elektronik Bankac l n Geliflimi Dünyada Elektronik Bankac l n Geliflimi Elektronik Bankac l k Uygulamalar n n Sa lad Faydalar Elektronik Bankac l k Uygulamalar n n Bankalara Sa lad Avantajlar Elektronik Bankac l k Uygulamalar n n Banka Müflterisi Aç s ndan Sa lad Kolayl klar Elektronik Bankac l k Kanallar ATM (Otomatik Vezne Makinalar ) POS (Point of Sale) Ofis/ Ev Bankac l Televizyon Bankac l Mobil Bankac l k Telefon Bankac l * Ülkemizde Mobil Bankac l k Üzerine Yap lan Araflt rma Sonuçlar nternet Bankac l nternet Bankac l statistikleri Yat r m fllemleri Finansal fllemler BÖLÜM ELEKTRON K BANKACILIK VE R SKLER 3.1. Elektronik Bankac l kta Risk Tan mlar Operasyonel Risk Kapsam nda Riskler Operasyonel Riske Neden Olan Faktörler nsan Faktörü Sistem Faktörü Süreç Faktörü D flsal Faktörler Operasyonel Risklerin Tesbit Edilmesinin Önemi Türkiye deki D fl Veri Havuzlar a. (KKB) Kredi Kay t Bürosu b. (BKM) Bankalar Aras Kart Merkezi Operasyonel Risk Bildirimlerini Artt rma Aray fl Whistle Blowing Elektronik Bankac l kta Finansal Riskler tibar Riski

10 x Yasal Risk Di er Riskler a) Kredi Riski b) Likidite Riski c) Faiz Oran Riski d) Piyasa Riski d1) Genel Piyasa Riski d2) Kur Riski d3) Spesifik Risk d4) Emtia Riski d5) Takas Riski e) Sermaye Yeterlilik Riski f) Stratejik Risk g) S n r Ötesi Riskler Elektronik Bankac l kta Risk Yönetimi Risk De erlendirme Riskleri Yönetme ve Kontrol Etme Güvenlik Önlemleri ç letiflim De erlendirme ve Yükseltme D flar ya Yapt rma (Outsourcing) Müflteri E itimi Olas l k Planlama Riskleri zleme Sistem Test Etme ve Tarama Denetleme S n r Ötesi Risklerin Yönetimi Basel Komitesinin Risk Yönetim lkeleri Yönetim Kurulu ve Yönetim denetimi Güvenlik Kontrolleri Yasal Riskin ve tibar Riskinin Yönetimi BÖLÜM BANKACILIKTA, ÖZELL KLE ELEKTRON K BANKACILIKTA H LE VE DOLANDIRICILIK, SU ST MAL VE TEKNOLOJ K R SKLER 4.1. Hile Teorisi Doland r c l k Tan m ve Kavramlar Bankac l kta S k Rastlanan Doland r c l k Türleri Sahte Baflvurular * Sahte Kimlikle Di er fiube Müflterisi Hesab ndan Para Çekme

11 xi Kartl fllemlerde Sahtecilik a) Debit Kart ya da Banka Kart ile Al fl Verifl b) ATM Kart S k flt rma c) Kart Kopyalama Sahte Kimlikle Aç lan Kampanya Hesaplar (Kampanyac l k) Vaatçilik Nakit H rs zl / T rnakç l k Sahte Teminat Mektuplar Sahte Hacizler nternet Bankac l ve Doland r c l k Sosyal Mühendislik * Sosyal Mühendislerin en çok kulland klar yöntemler nternet Doland r c l Çete Yap s Virüsler Truva Atlar Ve Casus Yaz l mlar * Keylogger programlar nas l bulafl r? Phishing (Olta Sald r lar ) a) Phishing Metodu ile Yap lan Online Sahtekarl kta Çal nan Bilgiler b) Phishing Metodu ile lgili Örnek Olaylar c) Phishing Sald r lar ndan Korunma Yöntemleri Sahte Siteler Bankalar Online Güvenli i Sa lamak Maksad ile Neler Yapmal d rlar? Doland r c l n Tespiti Halinde Yap lmas Gerekenler * Doland r c l k ile nternet fiubesine Havale Yapan Kifli Paray Çekmeye Geldi inde Yap lmas Gerekenler BÖLÜM BANKACILIK ALANINDA ÖZELLIKLE ELEKTRONIK BANKACILIKTA HUKUK DÜZENLEMELER 5.1. Düzenleyici Kurumlar, Kanunlar ve Geliflmeler Uluslararas Kurumlar Elektronik Bankac l k için Risk Yönetimi lkeleri Banka Standartlar Avrupa Komitesi BSAK (The European Committee for Banking Standards - ECBS) Ulusal Kurumlar BDDK Bankac l k Genel Hukuku

12 xii Genel olarak Bankac l k (ve kredi) hukuku Merkez Bankac l k hukuku Ticaret (ifl) bankac l hukuku Bankac l k ifllemlerine uygulanacak hukuk dal say l Bankac l k Kanunu Risk Yönetimi Tarihi Türk Bankac l k Sistemine Girifli Dünya daki Risk Yönetimi Uygulamalar n n Tarihsel Geliflimi Risk Yönetimi, Kontrol ve Denetim Görevleri ç Kontrol Sisteminin Kapsam Banka Yönetim Kurulunun Sorumlulu u Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik a) fllevsel Görev Ayr m b) Bilgi Sistemlerinde Bulunmas Gereken Temel Özellikler c) Acil Durum ve fl Süreklili i Planlar d) letiflim Kanallar n n ve Bilgi Sistemlerinin Kontrolü D fl Kaynak Kullan m ve Destek Hizmeti Al m na liflkin Düzenlemeler D fl Kaynak Kullan m n n Riskleri ve Konuya Iliflkin Yönetmelik Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Al nacak lkelere liflkin Tebli Bankalarda Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Elektronik Bankac l k çin Risk Yönetim Prensipleri a) Yönetim Gözetimi b) Güvenlik Kontrol Sürecinin Tesis Edilmesi ve Yönetilmesi c) Destek Hizmeti Al m Süreci d) Kimlik Do rulama e) nkar Edilemezlik ve Sorumlu Atama f) Görevler Ayr l Prensibi g) Yetkilendirme h) fllemlerin Kay tlar n ve Verilerin Bütünlü ü i) Denetim zlerinin Oluflturmas j) Veri Gizlili i k) Müflterilerin Bilgilendirilmesi l) Müflteri Bilgilerinin Mahremiyeti m) Bilgi Sistemlerine liflkin fl Süreklili i ve Kurtarma Plan n) Acil ve Beklenmedik Durum Plan

13 xiii Bilgi Sistemlerine liflkin ç Kontrollerin Tesisi ve Takibi a) ç Kontrollerin Yap s Uygulama Kontrolleri Genel Kontroller b) Kontrollerin Takibi c) Özellik Arz Eden fllemler Operasyonel Risk Kapsam na Giren Elektronik Bankac l kta Karfl lafl labilinecek Di er Risklere Karfl Düzenlemeler Elektronik mza Hesap Sahibinin Sorumlu Oldu u Durumlar Bankan n Sorumlu Oldu u Haller Doland r c l k Suçu ve Cezas a) Elektronik Ortamda Gerçekleflen fllemlere liflkin Doland r c l k Faaliyetleri Konusundaki Hukuki Düzenlemeler b) Elektronik Ortamda Gerçekleflen fllemlere liflkin Doland r c l k Faaliyetlerin Tespiti c) Elektronik Ortamda Gerçekleflen fllemlere liflkin Doland r c l k Faaliyetlerine Karfl Bankalar n Uygulayabilecekleri Önlemler d) Di er Doland r c l k Faaliyetlerini çeren Riskler d.1.) Banka veya Kredi Kartlar n n Kötüye Kullan lmas Yoluyla Doland r c l k d.2.) Zimmet d.3.) Doland r c l k Faaliyetlerinin Soruflturulmas d.4.) Biliflim Suçlar na ait cezalar BÖLÜM ELEKTRON K BANKACILIKTA DENET M FAAL YETLER 6.1. Bilgi Teknolojileri Aç s ndan Önemli Ulusal Ve Uluslararas Düzenlemeler Basel Komitesi ve Elektronik Bankac l a iliflkin Düzenlemeler Birleflik Forum (The Joint Forum) COBIT (Bilgi ve lgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri) ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyap Kütüphanesi) ITIL n Tan m ve Geliflimi BS 7799/ ISO 17799/ISO (Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi) ISO COSO: (Commitee of Sponsoring Organizations)

14 xiv PCI(Payment Cards Industry) Data Security Standard (Ödeme Kartlar Endüstrisi Veri Standard ) OCTAVE Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Financial Action Task Force Kurumsal Yönetim Kodlar Türkiye de Uygulanan Ba ms z Denetim Kurulufllar nca Gerçeklefltirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Banka Denetimi Ba ms z Denetim Kurulufllar nca Gerçeklefltirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankac l k Süreçlerinin Denetimine liflkin Rapor Hakk nda Tebli BÖLÜM TÜRK YE DE ELEKTRON K BANKACILIK ÜZER NE GENEL DE ERLEND RME VE B R ARAfiTIRMA 7.1. Genel De erlendirme Türkiye de Hala Tam Kullan ma Geçememifl Bir Baflka Teknik Konu: IBAN IBAN Türkiye Format flin S rr, Teknik Olarak Do rulama fllemi Nas l Yap l r? Türkiye de nternet Bankac l Kullan m Al flkanl klar ve Beklentiler Üzerine Bir Araflt rma Çal flma Metodolojisi Çal flma Bulgular K sa Bir De erlendirme, Sonuç ve Öneriler Referans Listesi

15 xv fiek L L STES fiekil I.1. Küreselleflen Ortamda Bankac l k ve Finans Sektörü fiekil II.1. Kartl Sistemler ve Banka liflkileri fiekil II Senesinde Tercih Edilen Bankac l k Yöntemleri fiekil II.3. En Çok Tercih Edilen Banka Yöntemlerinin Karfl laflt r lmas fiekil II.4. Elektronik Finans n Geliflimi ile lgili Hong Kong Ekonomisinden bir Örnek fiekil II.5. E-Para ve E-Barter n Konumu fiekil II.6 Mobil Bankac l k Sistemi fiekil IV.1. Hile Üçgeni fiekil IV.2 Internet Doland r c l Çete Yap s fiekil IV.3 Suç Tiplerinin Hukuktaki Karfl l fiekil VI.1 COBIT in Tarihsel Geliflimi fiekil VI.2. Bir Bankadan Beklentiler (Paydafllar ve Banka liflkisi) fiekil VII.1. IBAN n flleyifli TABLOLAR LiSTESi Tablo I.1. Finans Sektörüyle lgili Teorik Geliflmeler ve Uygulama Alanlar...23 Tablo II.1. E Finans n Ulkeleraras Geliflim Aflamalar Tablo II.2. Dünyada Internet Kullan m Oran ve Nüfus Istatistikleri Tablo II.3. nternet Bankac l n Kullanan Müflteri Say s Tablo II.4. nternet Bankac l nda Yat r m fllemleri Tablo II.5. nternet Bankac l nda Finansal fllemler Tablo II.6. Avrupa Ülkelerinde nternet Bankac l na Eriflim Oranlar Tablo IV.1. Sanal Suclarin Özellikleri Ve Etkileri (Cyber Crimes and Their Effects ) Tablo V.1. Bankalar için D fl Kaynak Kullan m Riskleri Tablo V.2. Bilisim Suçlar na Ait Cezalar Tablo VI.1. Bilgi Teknolojilerinin Yap sal Çerçevesi Tablo VI.2. Türkiye Bankac l k Sektöründe BT Harcamalar Tablo VI.3. COBIT Kontrol Hedefleri Tablo VI.4. Ülke Uygulamalar ve Benimsedikleri Yaklafl mlar Tablo VI.5. COBIT ile Di er Uygulamalararas Karfl laflt r lma Tablo VII.1. nternet Bankac l Müflteri Say s /Türkiye Tablo VII.2. Baz Avrupa ülkelerindeki IBAN yap s Tablo VII.3. Türkiye de IBAN Yap s

16 xvi KISALTMALAR L STES ABD : Amerika Birleflik Devletleri ACQUIRER : Kredi Kart fllemlerinde Kart Kabul Eden syeri Bankas ADK : Alternatif Da t m Kanallar ATM : Automated Teller Machine Otomatik Vezne Makinesi BDDK : Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu BIS : Bank for International Settlements-Uluslararas Takas Bankas BKM : Bankalararas Kart Merkezi BnkK : Bankalar Kanunu BSAK : Banka Standartlar Avrupa Komitesi The European Commitee For Banking Standards ECBS COBIT : Control Objectives For Information and Related Technology- Bilgi ve lgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri BT : Bilgi teknolojileri CRM : Müflteri liflkileri Yönetimi Çev. : Çeviren DPT : Devlet Planlama Teflkilat DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü WTO- World Trade Organization DTM : D fl Ticaret Müsteflarl EBK : Elektronik Bankac l k Komitesi ECBS : European Committee for Banking Standards EDB : European Development Bank Avrupa mar ve Kalk nma Bankas EDI : Electronic Data Interchange EFT : Electronic Funds Transfer - Elektronik Fon Transferi EMKT : Elektronik Menkul K ymet Transferi EMV : Europay Mastercard - Visa E- Bankac l k : Elektronik Bankac l k E-Ticaret : Elektronik Ticaret FATF : Financial Action Task Force Mali Eylem Görev Gücü GATS : The General Agreement on Trade in Services- Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas IAIS : International Association of Insurance Supervisors Uluslararas Sigorta Denetçileri Derne i IFC : International Finance Corporation Uluslararas Finans Kurumu IFI : International Financial Institutions- Uluslararas Finans Kurulufllar IMF : International Monetary Fund- Uluslararas Para Fonu MKB : stanbul Menkul K ymetler Borsas

17 xvii ISACA : Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli i-information Systems Audit and Control Association IT : Information Technology- letiflim teknolojileri..b.f. : ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi GEME : hracat Gelifltirme Etüd Merkezi ISSUER : Kredi Kart fllemlerinde Kart hraçç s Olan Banka ITGI : IT Governance Institute IOSCO : International Organization of Securities Commissions- Uluslararas menkul De erler Komisyonu ISMS : Information security Management system KIOSK : Dokunmatik Bilgi Terminal KKB : Kredi Kay t Bürosu KKDF : Kamu Kesimini Destekleme Fonu KRS : Kredi Referans Sistemi MASAK : Mali Suçlar Araflt rma Kurulu MO/TO : Mail Order/Telephone Order - Posta Emirli/Telefon Emirli PCI : Payment Card Industryy Ödeme Kartlar Endüstrisi PIN : Personal Identification Number TBB : Türkiye Bankalar Birli i TCK : Türk Ceza Kanunu WAP : Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama Protokolü OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development ktisadi flbirli i ve Gelifltirme Teflkilat POS : Point of Sale - Sat fl Noktas Terminali RAM : Rastgele eriflimli bellek ROM : Yaln z okunur bellek SAL : Structural Adjustment Loans- Yap sal Uyum Kredisi SAP : Structural Adjustment Policies Yap sal Uyum Politikalar SMS : K sa Mesaj Servisi SWIFT : Dünya Bankalararas Elektronik Fon Transferi TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas UN CEFACT : United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business Yay.Haz. : Yay na haz rlayan

18 xviii

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı