HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008

2 T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI DANIġMAN: Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 i

3 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI ÖZET YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ DANIġMAN: Yrd.Doç.Dr. Nusret GÖKSU Yıl :2008 Sayfa :69 Jüri : Yrd.Doç.Dr. Nusret GÖKSU Yrd.Doç.Dr. Bülent ÖZ Yrd.Doç.Dr. Seyhan TaĢ Ġnovasyon kıran kırana rekabetin olduğu günümüz iģletmelerinde Ģirketlerin bu rekabetten fayda sağlaması adına organizasyon ve yönetim anlayıģlarını Ģekillendirerek bu yönde çalıģmaları teģvik eden bir kuram olarak karģımıza çıkmaktadır. Özellikle hizmet sektöründe rekabetin hizmet anlayıģının kalitesine bağlı olması sebebiyle varlığı daha çok hissedilen Ġnovasyon kavramı ulusal olmayıp uluslar arası piyasa koģullarında da ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde Ġnovasyon konusunda baģlayan bilinçlenme faydalı olmakla beraber yetersizdir. Bu çalıģmada hizmet sektöründe Ġnovasyon yapmanın kaçınılmaz olduğu, Ġnovasyon kavramı ve örnek olarak bankacılık sektörü ele alınarak sunulmuģtur. Anahtar Kelimeler: Ġnovasyon, Bankacılık, Yeni ürün geliģtirme. ii

4 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM UNIVERSITY SOCIAL SCIENCE ENSTITUTE MANAGEMENT DEPARTMENT SUMMARY MASTER PROJECT INNOVATION PRACTICES IN BANKING SECTOR ERKAN GÖLGELĠ Supervisor: Assist. Prof. Dr. Nusret GÖKSU YEAR :2008 PAGE :69 Jury: : Assit. Prof. Dr. Nusret GÖKSU Assit. Prof. Dr. Bülent ÖZ Assit. Prof. Dr. Seyhan TaĢ Innovation, a management concept affecting and shaping the organization and management, encourages organizations to work on this matter to benefit from competition in today s competitive business world. In particular, it has become very important in local and international markets because competition depends on service quality in service sector. Although the innovation awareness has begun in Turkey, it is not sufficient. This study aims to explain and analyze the innovation and its related concepts along with its importance in banking industry. Key Words: Innovation, Banking, New Product Development iii

5 KISALTMALAR OECD : Ġktisadi ĠĢbirliği ve GeliĢme TeĢkilatı TÜBĠTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu TTGV : Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı TBB : Türkiye Bankalar Birliği AR-GE : AraĢtırma ve GeliĢtirme ĠEE : Ġlim ve Edebiyat Eseri iv

6 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... ii KISALTMALAR... iv ĠÇĠNDEKĠLER... v ÖNSÖZ... vii 1.GĠRĠġ ĠNOVASYON KAVRAMI Ġnovasyon ve Tanımı Ġnovasyon Sözcüğü Ġnovasyonun Tanımı Neden Ġnovasyon Fark Yaratan Ġnovasyonlar Ġnovasyon Türleri Ürün Ġnovasyonu Süreç Ġnovasyonu Pazarlama Ġnovasyonu Radikal ve Düzen Bozucu (Stratejik) Ġnovasyonlar Deneyim Ġnovasyonu ĠĢ Modeli (Business Model) Ġnovasyonu Yapısal Ġnovasyon Uygulama Ġnovasyonları Ġnovasyon Kültürü Ġnovasyon Kültürünün YerleĢtirilmesi Ġnovasyon Organizasyonu Ġnovasyon Süreci ĠNOVASYON YÖNETĠMĠNĠN TEMEL BĠLEġENLERĠ, ORGANĠZASYONU VE STRATEJĠSĠ Ġnsan BileĢeni Teknoloji BileĢeni Süreç BileĢeni Ġnovasyon Yönetim Organizasyonu Ve Stratejileri Ġnovasyon Yönetim Organizasyonu Hizmetlerde AR-GE Yönetimi Stratejik Teknoloji Planlama Yaratıcı Kurumsal Tasarım Gelecek Değer Optimizasyonu Ġnovasyon Stratejisi BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMALARI Türkiye de Hizmet Sektöründe Ġnovasyon ÇalıĢmaları Bankacılıkta Ġnovasyon Uygulama Örnekleri Ġnovasyon Uygulamalarında Garanti Bankası Garanti Bankasının Bankacılık Sektöründe Ġlk Uygulamalarından Bazıları: Hizmet Sektöründe Ġnovasyonu Motive Eden Etkenler Finansal Ödüller Takdir v

7 Terfi Bankacılık Sektöründe Yeni Bir Ġnovasyon Çek ve Senet Sorgulama Sisteminin ĠĢleyiĢi SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ EKLER EK-1: Noter Tescil Belgesi.53 EK-2:Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Tescil Belgesi.55 EK-3:Türk Patent Enstitüsü Patent Müracaat Belgesi...57 Ek- 4: Patent Müracaat Dosyası...58 EK-5: Noter Onaylı Anket Sonuç Formu 69 vi

8 ÖNSÖZ Bu çalıģma, hizmet sektörü içerisinde yer alan bankacılık sektörü içerisinde Ġnovasyon un önemini ortaya çıkardığı gibi, ayrıca Ģahsımın Ġnovasyon ile ilgili bankacılık sektöründe olmayan yeni bir ürünün kullanılmasına ve yeni bir Ġnovasyon sürecinin baģlatmasına sebep olmuģtur. Bu çalıģmanın ortaya çıkartılmasında yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen danıģman hocam Yrd. Doç. Nusret GÖKSU ya, HemĢehrim ve Ġnovasyon ile ilgili yıl içindeki çalıģmalarımda baģarılı olmama yardımcı olan Doç. Dr. Ġsmail BAKAN a, her zaman yanımda olan ve akademik kariyerimde yol gösterici konumunda olan değerli kardeģim, Öğretim Görevlisi Hüseyin AĞIR a, Bankacılık sektöründe, yeni bir buluģ olan ve sürecini baģlatmıģ olduğum inovasyonun bulunmasında emeği geçen Murat DENĠZ e, yoğun iģ yaģantısında ve hayatımın her anında yanımda olan eģim Ayfer ve biricik Oğlum Efe ye sonsuz teģekkürler. Türk insanının bu ve benzeri konularda araģtırma yaparak yeni inovasyonlara imza atması ve bu çalıģmanın yol gösterici olması dileğiyle vii

9 1.GĠRĠġ Ġnovasyon bilim ve teknoloji dünyasının son yıllardaki en güncel sözcüklerinden birisidir. Türkçe sözcük olmadığı için zaman zaman Yenilenme olarak adlandırılan, ancak bu durumda sadece eksik değil, yanlıģ da anlaģılabilen bir terimdir. Ġnovasyon, "Yeni ve değiģik bir Ģey yapmak" anlamındaki Latince "Innovare" kökünden türetilmiģtir. Ġnovasyon Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak Ģekilde yenilenmesi anlamına gelmektedir. Ġnovasyon denilince, bilim ve teknolojiyi kullanırken, çıktılarında ekonomi ve topluma yönelik yarar yaratması da özellikle vurgulanmalıdır. Tanımlamaya bakıldığında bilim ve teknoloji politikalarındaki kısa ve uzun vadeli hedeflerin de inovasyon ile aynı olduğu düģünülebilir. Çünkü her ikisinde de toplumsal yarar amaçlamaktadır. Ġnovasyon kendi baģına ayrı bir etkinlik değildir. Bilim ve teknoloji etkinliğinin tüm süreçlerini kapsamaktadır. Ancak inovasyondan beklenen, bilim ve teknoloji etkinliğinde bir fikrin kuram, eylem ve sonuç bakımından yarara dönüģmesi ve belki de anlam bakımından çok önemli olmak üzere bu yararın pazarlanabilir, somut bir çıktı ile birlikte olması demektir. Dolayısıyla, inovasyon basit anlamlı bir yenilenme değil, yenilenmenin kuramsal aģamasından baģlayarak yenilik ürününü de içine alan ve pazarlanabilme niteliğini kabul eden bir süreçtir. Bu kadar geniģ bir kuram, eylem ve çıktı süreçlerini içine alan etkinliğin her ülkenin, her bilimsel araģtırma alanının, her sanayi ünitesinin kendi özelliklerine göre oluģturması doğal bir beklentidir. Yani inovasyon duruma göre, yerel ve ulusal özelikleri olan bir etkinliktir. Ülkeler ulusal öncelliklerine göre kendi inovasyon stratejilerini çizmek zorundadır. Siyasi kurumlar, beyin gücü, üniversite, planlama, olanaklar, sanayi, teknoloji, endüstri ve piyasa gibi tüm elemanlar inovasyonun içinde yer alan parçalardır. Neredeyse bir ülkenin bilim ve teknolojisinin tüm elemanlarını içine alması gereken inovasyon etkinliğinin, yürüyebilmesi; öncelikle toplumun her kesiminin benimsemesinin ve desteklemesi ile yürüyebilmektedir. Bu çalıģma Hizmet sektöründe Ġnovasyon ile birlikte, inovasyon a önem veren hizmet sektörü içerisinde yer alan Bankacılık sektörüne yer verilmiģtir. Hizmet sektöründe yapılan iģin ve sunulan hizmetin çeģidi, sektörde yer alan firmalar arasında farklılık gösterdiğinden ve piyasa oyuncularının fazla olması sebebiyle 1

10 inovasyonun, müģteri odaklı çalıģan hizmet sektöründe, bir adım daha ön plana çıktığı görülmüģtür. 2. ĠNOVASYON KAVRAMI 2.1. Ġnovasyon ve Tanımı Günümüzün hızla değiģen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiģtirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiģtirme ve yenileme iģlemi "Ġnovasyon" olarak adlandırılır. Ġnovasyon, ekonomik veya toplumsal değer yaratmaktır. Ürünlerde, hizmetlerde, iģ yapıģ yöntemlerinde yapı yöntemlerinde yapılan değiģiklik, farklılık, yenilikler bütünüdür. Ġnovasyon verimliliği artırır. Pazarın büyümesine yol açar. KuruluĢların kârını ve rekabet gücünü artırır. Bu bölümde Ġnovasyon kavramı, tanımı ve neden inovasyona önem verilmesi konusuna yer verilmiģtir. Bu bölümde yabancı bir kelime olan inovasyon sözcüğünün lügatımıza nerden geldiği ve inovasyonun tanımının ne olduğu konusunda bilgilendirilecektir. Bir bütün olarak tanımı yapılan inovasyon ile karıģtırılan Yenilik kelimesi veya BuluĢ kelimesi arasındaki farkların ne olduğu konusunda yorumlar yapılarak konunun özümsenmesine çalıģılmıģtır Ġnovasyon Sözcüğü Ġnovasyon, Latince bir sözcük olan "innovatus"tan türemiģtir. "Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya baģlanması" anlamındadır. Türkçe'de "yenilik", "yenileme" gibi sözcüklerle karģılanmaya çalıģılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniģtir. Diğer yandan "yenilik" ve "yenileme" "inovasyon" sözcüğü ile ifade edilemeye çalıģılan kavramın dıģında da çağrıģımlara yol açmaktadır. Bu nedenle, "inovasyon"un teknik bir sözcük olarak kabul edilip, tıpkı "teknoloji" sözcüğünde olduğu gibi dilimize oturtulmasında yarar vardır. 2

11 Ġnovasyonun Tanımı Ġnovasyon; Yeni, değiģik ve farklı fikirlerin, bilgiyi kullanarak yeni ürün hizmet ve yöntemlere dönüģtürülmesidir. Ġnovasyon, yeni veya iyileģtirilmiģ ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliģtirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Bu nedenle, ortaya atılan, geliģtirilerek iģler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak Ģekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaģtırılarak kullanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur. Ġnovasyon, ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiģ ve geliģtirilmiģ ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla ya da adım adım yapılan, bir dizi geliģtirme ve iyileģtirme faaliyetini içeren çalıģmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. AraĢtırma-geliĢtirme (Ar-Ge), inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir. Ancak giriģimsel inovasyon yoksa, diğer bir deyiģle Ar- Ge'yi yapanların giriģimcilik niteliği yoksa, değer yaratılamaz; Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüģtürülemez. Dolayısıyla, teknoloji tabanlı firmalar dıģında, kalan tüm firmalarda yürütülen inovasyon çalıģmaları sadece, teknoloji tabanlı firmalarda her ne kadar ağırlığı teknolojik inovasyona verseler de organizasyonel inovasyona yeterli kaynak ayrılmadan baģarılı olunması beklenemez. Ekonomik inovasyonu Joseph Schumpeter, Ģöyle tanımlar (Schumpeter. 1934:66): Tüketicilerin daha önce alıģkın olmadığı yeni bir ürünün ya da bir ürünün yeni bir halinin piyasaya tanıtımı, Bilimsel yeni bir buluģla ortaya çıkan ve bir malı ticari olarak yeni bir yolla tutabilerek var olabilen yeni bir üretim metodunun tanıtımı, Daha önce, söz konusu ülkede, bu sektörde daha önce hiç girilmemiģ ve daha önce var olmayan yeni bir piyasanın açılması, Daha önce var olmayan yeni bir hammadde ya da yarı-ürün kaynağının piyasaya tanıtımı, Yeni bir tekelci pozisyonunun yaratılması ya da bir tekelci pozisyonunun bozulması gibi, herhangi bir sektörde, bir yeni bir örgütün icra edilmesi 3

12 Inovasyon Regis Cabral'a göre Ģöyle açıklanır (Cabral, 1998:813): "Ġnovasyon, en az iki oyuncu, öğe ya da düğüm, arasındaki hareketlerin maliyetlerini değiģtiren bir ağı tanıtan yeni bir öğedir. Amabile, inovasyonu ve yaratıcılıkla olan ilgisini Ģöyle tanımlar: Bütün inovasyonlar, yaratıcı fikirlerle baģlarlar. KiĢiler ya da takımlar tarafından çıkan yaratıcılık, inovasyonun baģlangıç noktasıdır; ilki önemlidir fakat ikincisi için gerekli koģul değildir. (Amabile, 1996:1154). Michael Porter inovasyonu Ģöyle tanımlar: "Ġnovasyon, teknoloji geliģtirmeyi ve iģleri daha iyi yöntemlerle ve yollarla yapmayı ifade eder. Firmalar, rekabet avantajını inovasyonla yakalar ve inovasyonu hem yeni teknolojileri hem de iģlerin yeni yapılıģ Ģekillerini kapsayan çok geniģ anlamlı bir kavram olarak görürler. (http://dor.hbs.edu/fi_redirect.jhtml?facinfo=bio&facemid=mporter& loc= extn). Ġnovasyon kelimesi bazen yaratıcılık ile karıģtırılmaktadır. Türkçe ye yenilikçilik veya yenilik olarak aktarılmaya çalıģıldıysa da bu kelimeler inovasyonu ifade edememektedir. Ġnovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüģtürülmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleģtirilmesidir. Ġnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir. Ġnovasyon bir dağıtma ve toplama sürecidir. BaĢlangıçta birçok fikrin ortaya çıkması sağlanırken daha sonra bu fikirlerin seçilmesi odaklanması ve firman hedeflerine en iyi hizmet edecek bir veya birkaç fikrin projelendirilmesi söz konusudur. Bir firmanın inovasyon yeteneği, sanılanın aksine bir parlak fikrin bir dahinin aklına gelmesine bağlı olmak zorunda değildir. Firmanın sürdürülebilir kârlılığının en önemli teminatı olan inovasyon, sistematik ve tekrarlanabilir hale getirilebilir. Genelde inovasyon denince akla ürün ve hizmetler gelmektedir. Ancak süreçlerde, dağıtımda, markada, müģteri deneyiminde, iģ modelinde de inovasyon yapılabilir. Ġnovasyon, büyük firmalarda de küçük firmalarda da baģarıyla gerçekleģtirilebilir. Ġnovasyon mutlaka büyük paralar da gerektirmez. Ġnovasyon sürecinin firmanın amaçlarına hizmet edecek Ģekilde yönetilmesi gerekir. 4

13 IBM AraĢtırma Bölümü inovasyonu Ģöyle tanımlıyor: Ġnovasyon = yaratıcı fikir + uygulama (Capital; 2006:11). ĠĢ alanındaki araģtırmanın yaratıcı gücüne odaklanmak ve en iyi endüstriyel ve uygulayıcı uzmanlarla çalıģmak, inovasyon ortamını hazırlar. Ġnovasyon, kavram olarak, hem bir süreci hem de bir sonucu anlatır. AB ve OECD literatürüne göre, inovasyon, süreç olarak, Bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliģtirilmiģ bir yönteme, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüģtürmesi olarak açıklamaktadır. Ġnovasyon problem çözmek için değiģik bakıģ açılarının bir araya getirilmesi eylemini içerir, dolayısıyla ekip çalıģması gerektirir. Projenin baģarısı etkin ve verimli bir ekip kurulmasına doğrudan bağlıdır Neden Ġnovasyon Günümüzün rekabetçi iģ ortamında kalıcı olmak ve sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlayabilmek inovasyondan geçmektedir. Eskiden rekabet avantajı sağlamak için yeterli olan Kalite-Maliyet avantajları bugün sadece geçici rahatlamalar sağlayabilmektedir. Ürünlerin ve hizmetlerin giderek birbirine benzediği, hızla metalaģtığı, ve bir iletiģim bombardımanı ile benzerleri arasında tüketiciye sunulmaya çalıģıldığı günümüz pazarlarında, önemli olan farklılık yaratmaktır. Ancak hiçbir ürün veya hizmet kalıcı değildir. Dolayısıyla, daha da önemli olan, sürekli inovasyon yapabilme ve farklılığı her seferinde kendini aģarak yaratabilme, yani inovasyon yeteneğine kavuģabilmektir. Bugün ve yarın sürdürülebilir karlılık ve sürdürülebilir büyüme için tek yol inovasyondan geçmektedir. Bu konuda Prof.Dr. Arman Kırım, Neden Ġnovasyon yapılması konusunu Ģöyle açıklamaktadır. Hızla değiģen zaman sizin baģarılı olmanızı sağlayacak olan rekabet tekniklerini de hızla değiģtiriyor, bir öncekileri demode hale getiriyor. Bugün karģınızda baģarılı olmanızı sağlayacak olan ve birbiriyle paralel gitmesi gereken yalnızca iki yol vardır: Ġnovasyon ve pazarlama. Üstelik artık pazarlamanın bile yenilikçi olması Ģart aksi halde sesinizi tüketiciye kolay duyuramıyorsunuz. O nedenle siz ve tüm Ģirketiniz her Ģeyi bir yana koyup bir an önce Ġnovasyon 5

14 yeteneklerimizi nasıl arttırabiliriz sorusuna odaklanmalısınız. (Kırım, 2006:6). Bu açıdan Ġnovasyon rekabetin fazla olduğu günümüz koģullarında kaçınılmazdır. Ġnovasyon bilgiye dayalıdır. Ġnovasyon baģarısını etkileyen faktörlerden biri de bilgi akıģının ve iletiģimin düzgün, sürekli ve doğru olmasıdır. Ġnovasyon deneme, deneyim, yansıtma ve kavram geliģtirme süreçlerini içeren öğrenme döngüsü ile de ifade edilebilir. Öğrenme ancak döngü tamamlandığında elde edilir. Her inovasyon ile sadece firmanın teknolojik bilgisine bilgi katılmaz, sürecin kendisinin nasıl yönetileceğine iliģkin bilgi birikimi de artar. Edinilen bilgi, proje ekibi dıģındakilerin de eriģebileceği Ģekilde (Prosedürler, patentler ve veritabanları gibi) mutlaka kaydedilmeli ve doküman olarak kayıt edilmelidir. Aksi halde bilgi kiģilerin kiģisel hafıza ve deneyimlerinde kalır ve firmadan ayrılmaları durumunda da kaybolur. Öğrenme inovasyon sürecini sürekli olarak iyileģtirir. GeliĢmiĢ ülkeler baģta olmak üzere, pek çok ülkede önemi anlaģıldıkça, inovasyon, devlet politikalarının odağı haline gelmiģtir. Bu politikalar doğrultusunda, inovasyon için gereken koģulların sağlanması devletlerin en önemli görevlerinden biri halini almıģtır. Bugün artık inovasyonun öneminin farkına varan ülkeler, firmalarının inovasyon faaliyetlerini baģarıyla yürütmelerini sağlamak için gereken yasal ve idari düzenlemelerin yanı sıra inovasyona kaynak ayırmalarını teģvik etmek ve sürekli bir faaliyet haline getirmelerini sağlamak için çok çeģitli mekanizmaları devreye sokup Ulusal inovasyon sistemlerine etkin ve kalıcı bir iģlerlik kazandırmaktadırlar Fark Yaratan Ġnovasyonlar Amerika da çıkan Scott Berkun un "Myths of Innovation" (Ġnovasyon Efsaneleri) adlı kitabı "Bugün-merkezlilik" adlı bir kavramdan bahsetmiģtir. Yani Ģu anda olan olayların tarihin herhangi bir döneminde olan en önemli Ģeyler olduğu inancındadır. En önemli inovasyonlara da bakarken bu gözlükle bakıyoruz. Belki de bu nedenle CNN in Mart 2005 te yaptığı bir araģtırmada ilk on sırayı Ģunlar almıģtır: Ġnternet Cep Telefonu 6

15 KiĢisel Bilgisayarlar Fiber Optik E-Posta GPS Konum Bulma Sistemleri TaĢınabilir Bilgisayarlar Hafıza Kartları Dijital Kamera RFID Radyo Frekanslı Tanıtma Kartları Bunun yakın geçmiģe odaklanan bir liste olduğu kuģkusuzdur. Fakat otomobile, uçağa, telefona, elektrik lambasına, televizyona, radyoya veya daha geriye gidersek paraya, tekerleğe, matbaaya ve diğer sistemlere neden ödül verilmemiģtir sorusu bu buluģların hepsinin zamanında birer inovasyon olarak ortaya çıkması daha sonra hayatın normal bir süreci olarak görmesinden kaynaklanılmıģtır. Bir an için durup, bunlardan herhangi biri bugün olmasaydı ne olurdu diye düģündüğümüzde, onlar olmadan hayatın devam etmeyeceği akla gelmektedir. Bu listedeki eksikler de gösteriyor ki ne kadar çarpıcı ve insanların hayatında etkili olursa olsun, bütün inovasyonlar bir süre sonra inovasyon kategorisinden çıkacak ve sıradanlaģacaktır. ġubat 2007 de Business Week dergisinde yayımlanan Bütün zamanların en büyük inovasyonları listesi de Ģunları içermektedir: Silahlar Para Matbaa Ameliyatlar Antibiyotikler Yarı iletkenler Ġnternet Konteyner TaĢımacılığı 7

16 Bu inovasyonlar insanlara ve firmalara ciddi paralar kazandırmakla kalmadı, genel yaģam standardını ve kalitesini de etkilemiģtir. Konteyner taģımacılığı hiçbir yeni teknoloji içermeyen, sadece bir kamyonun arkasını alıp gemi üstüne istiflemeyi öngören bir fikirdir. Bu sayede limanlarda yükleme, boģaltma ve bekleme süresi o derece azaldı ki gemi taģımacılığı çok ekonomik bir hale gelmiģtir. Bütün inovasyonların bir süre sonra kanıksandığı, yaygınlaģtığı ve inovasyonu yapan firmalara avantaj sağlamaktan çıktığı bir gerçektir. Firmalar açısından yapılması gereken, sürekli inovasyon yapabilme yeteneğine sahip olmaktır Ġnovasyon Türleri Ġnovasyon türleri Prof.Dr. Arman Kırım tarafından aģağıdaki türlerle detaylı olarak açıklanmıģtır: Ürün Ġnovasyonu Süreç Ġnovasyonu Pazarlama Ġnovasyonu Radikal ve Düzen Bozucu (Stratejik) Ġnovasyonlar Deneyim Ġnovasyonu ĠĢ Modeli (Business Model) Ġnovasyonu Yapısal Ġnovasyon Uygulama Ġnovasyonları (Kırım, 2005:73) Ürün Ġnovasyonu Yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliģtirilmiģ, iyileģtirilmiģ bir mal ve hizmetin pazara sunulması anlamına gelmektedir. Ġnovasyon yeni ürünler için gereklidir. Bilgi inovasyon faaliyetlerinin temel taģıdır. Bu çerçevede, inovasyon sisteminin; yeni fikirleri yeni veya geliģtirilmiģ ürün, hizmet ve proseslere dönüģtürme kapasitesinin iyileģtirilmesi ve bu konudaki faaliyetlerin muhtelif araçlarla teģvik edilmesi gerekmektedir. 8

17 ĠĢletmeler için inovasyon, rekabet avantajı sağlamak ve tüketici için en iyi değeri yaratmak bakımından en temel araçtır. Tamamen teknoloji tabanlı iģletme tipinin dıģındaki iģletmelerin, sadece yeni ürün geliģtirmenin teknolojik yönüne değil fakat aynı zamanda piyasadaki pozisyonlarını iyileģtirmeye yönelik inovasyon-buluģ yollarına da odaklanmaları önemlidir. Asla unutulmamalıdır ki, kalıcı bir teknoloji performansı kazanılmasında, ithal teknoloji, hiçbir biçimde, ülkenin kendisinin, sağlam bir bilim temeli ile belirli bir inovasyon kapasitesine sahip bulunmasının yerini tutamaz. Bu konuda önem verilmesi gereken husus, yaparak öğrenme ve araģtırarak öğrenme yoluyla, knowhow ın özümsenmesi ve bilgiye eriģimdir (www.sanayi.gov.tr). Günümüzde ekonomi artan bir Ģekilde bilgi üzerine temellenmektedir. Bilgi ekonomi içerisinde rolünü artırmakta ve Cisimsiz ekonomi ye katkılar yapmaktadır. Yeni ürünlerin ve hizmetlerin yaratılmasında bilgi temel faktördür (Gupta, 2000: 19). Bilginin üretildiği, dağıtıldığı ve kullanıldığı süreçleri belirleyen modern inovasyon sistemleri bilgi ekonomilerinin esasını oluģturur. Öyle ki, bu sistemleri artık herhangi bir ürün, üretim tekniği veya sektörle kısıtlamak güçleģmektedir. Bunun yanında, bölgesel ve ulusal sınırların ötesinde uluslar arası bir inovasyon sisteminden söz edilmektedir. Yeni ürün aslında tüketicilere yönelik yeni özellik ve faydaları kapsayan bir pakettir (Danneels, 2002:1095) Süreç Ġnovasyonu Yeni veya önemli ölçüde değiģtirilmiģ, iyileģtirilmiģ üretim veya dağıtım yöntemleriyle, tekniklerde, ekipmanlarda, yazılımda değiģimin sağlanmasıdır. Ġnovasyon, süreç olarak, Bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliģtirilmiģ bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüģtürmektir Ġnovasyon, dönüģtürme süreci sonunda ortaya konan, Pazarlanabilir, yeni ya da geliģtirilmiģ ürün, yöntem ya da hizmettir (Avrupa Komisyonu, 1995). KeĢif ve buluģ/inovasyon süreci, yaģam standardındaki uzun vadeli iyileģmeleri yaratan süreçtir. Sonuçta geliģmiģ ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan 9

18 kaynaklanmıģtır. Ġnovasyonda ölçümleyemediğinizi yönetemezsiniz, tanımlayamadığınızı da ölçümleyemezsiniz. Bu nedenle aģağıdaki süreçlerin sürekli takip edilmesi gereklidir: MüĢteriler ve tedarikçilerle yapılan pazarlıklarda karlı iģ yapıģ Ģekillerinin ortaya çıkarılması Kâr getiren ürünlere odaklanılması Kârlılık odaklı müģteri segmentasyonu çalıģmaları ve müģteri yöneticilerinin karlılığa göre teģviklendirilmesi. Minimum sipariģ miktarı uygulaması gibi kar getirecek iģletme politikası değiģiklikleri ĠĢlerin fiyatlandırılması ya da kabulü aģamasında karlılık analizlerinin yapılması MüĢteri ve tedarikçi değerlendirmelerinin karlılık ile iliģkilendirilmesi Ürün ve süreç tasarım çalıģmalarının karlılık ile iliģkilendirilmesi Operasyonel iyileģtirmeler, vs Pazarlama Ġnovasyonu Ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleģtirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlamada önemli değiģikliklerle pazarlamaya yeni ve farklı Ģekilde yön verilmesidir. Ġnovasyon, tek aģamalı bir faaliyet değil; aksine, tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak Ģekilde iç ve dıģ faktörlerle etkileyen sürekli faaliyettir. Bu nedenle inovasyonu teģvik eden ve yöneten bir sistem kuran firmalar ürün ve hizmetlerini daha üstün özelliklerde firmayı geliģtirme, daha çok üretme ve pazarlama Ģansına sahiptir. Firmaların baģarısı bu engellerin üstesinden gelme kapasitesiyle ilgilidir. Bunlar ise; Üretim sistemlerinin hızlı değiģen teknolojiyle uyumunun sağlanması. Finansal sorunlar Pazarlama problemleri 10

19 Yönetsel sorunlardır. Bu sorunları ortaya çıkaran faktörler ise küreselleģme, AB üyeliği, korumacılık politikaları, biliģim teknolojileri, internet ve müģterilerin ürünler hakkında artan bilgisi, çevre baskıları ve politik iklimdir (AltunıĢık; 2002:23). Uluslararası direkt fiziki yatırımların serbestleģmesi ile birlikte teknoloji transferi ve bilgi akıģı için önemli bir kanal oluģmuģtur. Fiziki yatırımların artması ile bilgi ekonomilerindeki üretim süreçleri daha evrensel ve rekabete açık bir nitelik kazanarak etkinleģmektedir. Çünkü bu yatırımlar sayesinde sadece ülkenin sermaye stoku artmamakta, aynı zamanda yönetim tecrübesi, teknik insan sermayesi, yeni ürün ve üretim süreci teknikleri ve uluslar arası pazarlama kanallarına iliģkin bilgi akıģı da sağlanmaktadır. Üretim ve pazarlama gibi ekonomik aktiviteler sürecinde gerçekleģtirilen bilgi edinme süreci ise Dolaylı öğrenme ile olmaktadır. Modern bilgi ekonomilerinin esasını oluģturan inovasyon sistemlerinde dolaylı öğrenmenin önemi büyük oranda artmıģtır. Aynı zamanda üretim ve pazarlama sürecinin kendi iģleyiģi çerçevesinde geliģen bilgi üretilerek ülkenin bilgi stokuna katkı sağlanmaktadır. Böylece yeni ekonominin üretim yapısı sadece binalar, araç gereç ve benzeri gibi maddi kaynaklardan oluģmamakta, aynı zamanda maddi olmayan ve üretim sürecinde elde edilmiģ olan bilgi stokundan da oluģmaktadır. Bu anlamda, yeni ekonomilerde gerek ulusal ve gerekse uluslararası alanda firmalara rekabet üstünlüğü sağlayan unsurda bu tür bilgiler olmaktadır. Pazarlama inovasyonu ve organizasyon inovasyon teknolojik olmayan inovasyon sınıfına girer ve en az teknolojik inovasyon kadar önemlidir. Örneğin; AR-GE çalıģmalarının sonuçlarını kullanarak teknolojik inovasyon yapan bir firmanın pazarlama inovasyonu yapmaması durumunda geliģtirmiģ olduğu üründe ticari baģarıyı yakalaması mümkün değildir Radikal ve Düzen Bozucu (Stratejik) Ġnovasyonlar Yeni çalıģma ve iģ yapma yöntemlerinin geliģtirilmesi yada var olan yöntemlerin firma Ģartlarına uyarlanarak uygulanmasıdır. Kurumların çalıģmasında, iģyeri organizasyonunda, dıģ iliģkilerde farklılığı yaratmaktır. 11

20 Babadan kalma usullerle verimi artırmaya, pazarları büyütmeye imkân kalmamıģtır. Küresel pazarda var olabilmek için "Ġnovasyon"a önem vermeye mecburuz. Örneğin; 1990 lardan itibaren öncelikle Toyota ve Komatso gibi Japon firmalarında uygulanmaya baģlanan ve daha sonra diğer ülkelerde de yaygınlaģan sürekli iyileģtirme (Kaizen) yaklaģımı bu inovasyona örnektir. Kaizen yaklaģımına göre iģçilerde dahil olmak üzere bir firmadaki tüm çalıģanlar yaptıkları iģ ile ilgili süreçleri iyileģtirme konusunda söz sahibi olup bu iyileģtirme fikirlerine kafa yorarlar. Kaizen sayesinde Toyota 50 yılı aģkın bir süredir dünyanın en düģük maliyetli ve yüksek kaliteli otomobil üreticisi olmayı baģarmıģtır. Büyük organizasyonlar için inovasyon; artan satıģlarla ve Pazar payıyla geliģtirilmiģ, iyileģtirilmiģ, dağıtım performansıyla portföyündeki yeni ürünlerin artan sayısıyla kazancın da artması; yeni ürünlerin pazara çıkma sürelerindeki kısalması ile artan üretkenlik-üretim, dağıtımdaki süre azalması, kaynakların ve zamanın daha iyi kullanılmasıyla maliyetlerin azalması anlamına da gelir. Bu nedenle inovasyona kurumsal stratejinin en önemli parçasını oluģturan ve sürekliliği olan bir faaliyet olarak yaklaģılmalıdır (www.focusinnovation.net) Deneyim Ġnovasyonu Deneyimler, yeni teknoloji-tabanlı firmaların baģarısının, içinde bulundukları iģ çevresinin destekleyici hizmet ortamı kadar, ilgili ürün ve üretim teknolojilerinin, pazar araģtırmasının, finansal plânlamanın, muhasebenin, yasal konuların, sözleģmeler ve ağ yapısının bütünsel olarak çok iyi algılanmasını sağlayacak üst düzey bir yönetiliģini ve yönetimi gerektirdiğine iģaret etmektedir BaĢarılı bir inovasyon politikası açısından, kurumsal öğrenme kapasitesi, yaģamsal önemde belirleyicidir. Bu, diğer ülkelerin deneyimlerinden öğrenmek kadar inovasyon sistemi içindeki süreçlerden öğrenmenin de önemini vurgular. Ancak diğer ülkelerin deneyimlerinden öğrenmek sınırlıdır. Ulusal inovasyon sisteminin kurumsal kurgusu o denli özgündür ki, bir baģka ülkeden bütün ayrıntılarıyla birlikte kopyalanamaz. Her bir ülkenin inovasyon sisteminin ince ayarı, ayrı ayrı tasarımlanmalıdır. Bu ince ayarın yönü, uygun bir dönem boyunca yaģanan deneme yanılma sürecinde bulunabilir (TEKES, 2002:62). 12

21 Bir araya gelen kümeleģen firmaların birbirlerinden görerek, aralarında konuģarak, bilgi ve deneyimlerini paylaģarak öğrenmeleri, bilim ve teknoloji politikalarında ya da bu politikaların uygulanmasındaki süreksizliğin nedenlerinden biridir. Sonuç olarak GeçmiĢin bilgi ve deneyim birikimini önyargısız değerlendirerek bundan yararlanma ve yeniyi bu mirasın üzerine inģa etme ve böylece kadrolar değilse bile, kararların ve kurumların sürekliliğini sağlama deneyim inovasyonu ile sağlanmalıdır. Jan Nahum, TTGV tarafından düzenlenen "Desteknoloji Sohbetleri" dizisinde, aynı tema üzerine yaptığı bir konuģmada da Ģunları söylemiģtir (Nahum J., 2001:81): "Bizim en temel sorunumuz stratejik düģünmemek ve deneyim eksikliği. Teknoloji üretim merkezi üzerinde konuģurken bunu stratejik bir ana yapı ve sağlam temeller üzerine oturtmazsak moda olarak kalır; gerektiği kadar geliģemez..." ĠĢ Modeli (Business Model) Ġnovasyonu Ġnovasyon, iģ anlayıģına tamamen yeni bir yaklaģımla da olabilir. Örnek olarak yeni pazar alanı yaratmak veya mevcut pazarda daha fazla kazanç sağlamak için on-line perakendeciliğin yeni iģ modelleri verilebilir(capital Dergisi; 11:2007) Ġnovasyonun, inovasyon olarak adlandırılabilmesi için "Firma için yeni" olması yeterlidir. Örneğin, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yıkandığında buruģmayan bir kumaģ geliģtirebilir. Bir restoran bilgisayar kontrollü sipariģ ve faturalama sistemine geçebilir. Bir seyahat acentesi on-line rezervasyon ve bilgi servisi ile müģterilerine hizmet vermeye baģlayabilir. Bir ürünün teslim süresini kısaltmak veya bir hizmetin sunuģ kalitesini artırmak için kalite standartları uygulanmaya baģlanabilir; bir imalat firması tam zamanında üretim tekniklerini kullanarak üretim sistemini yeniden yapılandırabilir. Tüm sektörlerde faaliyet gösteren her türlü firmanın tüm iģ alanlarında inovasyona gereksinimi vardır. Ġnovasyonun iģ alanlarında baģarı ile uygulanması için inovasyon da bir takım modelleri uygulamak gerekmektedir. Bunlardan önemli 13

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LĠNSANS

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI Yüksek Lisans Tezi SERAY NÂSIRLI ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672 Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 Ebsco HOST PUBLĠSHĠNG

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN YERİ VE ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. Selim CENGİZ * ÖZET Son yıllarda yaģanan iģletme skandallarından sonra, kurumsal yönetim ve

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI:

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: KURUMLAR,

Detaylı