HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008

2 T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI DANIġMAN: Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 i

3 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI ÖZET YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ DANIġMAN: Yrd.Doç.Dr. Nusret GÖKSU Yıl :2008 Sayfa :69 Jüri : Yrd.Doç.Dr. Nusret GÖKSU Yrd.Doç.Dr. Bülent ÖZ Yrd.Doç.Dr. Seyhan TaĢ Ġnovasyon kıran kırana rekabetin olduğu günümüz iģletmelerinde Ģirketlerin bu rekabetten fayda sağlaması adına organizasyon ve yönetim anlayıģlarını Ģekillendirerek bu yönde çalıģmaları teģvik eden bir kuram olarak karģımıza çıkmaktadır. Özellikle hizmet sektöründe rekabetin hizmet anlayıģının kalitesine bağlı olması sebebiyle varlığı daha çok hissedilen Ġnovasyon kavramı ulusal olmayıp uluslar arası piyasa koģullarında da ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde Ġnovasyon konusunda baģlayan bilinçlenme faydalı olmakla beraber yetersizdir. Bu çalıģmada hizmet sektöründe Ġnovasyon yapmanın kaçınılmaz olduğu, Ġnovasyon kavramı ve örnek olarak bankacılık sektörü ele alınarak sunulmuģtur. Anahtar Kelimeler: Ġnovasyon, Bankacılık, Yeni ürün geliģtirme. ii

4 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM UNIVERSITY SOCIAL SCIENCE ENSTITUTE MANAGEMENT DEPARTMENT SUMMARY MASTER PROJECT INNOVATION PRACTICES IN BANKING SECTOR ERKAN GÖLGELĠ Supervisor: Assist. Prof. Dr. Nusret GÖKSU YEAR :2008 PAGE :69 Jury: : Assit. Prof. Dr. Nusret GÖKSU Assit. Prof. Dr. Bülent ÖZ Assit. Prof. Dr. Seyhan TaĢ Innovation, a management concept affecting and shaping the organization and management, encourages organizations to work on this matter to benefit from competition in today s competitive business world. In particular, it has become very important in local and international markets because competition depends on service quality in service sector. Although the innovation awareness has begun in Turkey, it is not sufficient. This study aims to explain and analyze the innovation and its related concepts along with its importance in banking industry. Key Words: Innovation, Banking, New Product Development iii

5 KISALTMALAR OECD : Ġktisadi ĠĢbirliği ve GeliĢme TeĢkilatı TÜBĠTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu TTGV : Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı TBB : Türkiye Bankalar Birliği AR-GE : AraĢtırma ve GeliĢtirme ĠEE : Ġlim ve Edebiyat Eseri iv

6 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... ii KISALTMALAR... iv ĠÇĠNDEKĠLER... v ÖNSÖZ... vii 1.GĠRĠġ ĠNOVASYON KAVRAMI Ġnovasyon ve Tanımı Ġnovasyon Sözcüğü Ġnovasyonun Tanımı Neden Ġnovasyon Fark Yaratan Ġnovasyonlar Ġnovasyon Türleri Ürün Ġnovasyonu Süreç Ġnovasyonu Pazarlama Ġnovasyonu Radikal ve Düzen Bozucu (Stratejik) Ġnovasyonlar Deneyim Ġnovasyonu ĠĢ Modeli (Business Model) Ġnovasyonu Yapısal Ġnovasyon Uygulama Ġnovasyonları Ġnovasyon Kültürü Ġnovasyon Kültürünün YerleĢtirilmesi Ġnovasyon Organizasyonu Ġnovasyon Süreci ĠNOVASYON YÖNETĠMĠNĠN TEMEL BĠLEġENLERĠ, ORGANĠZASYONU VE STRATEJĠSĠ Ġnsan BileĢeni Teknoloji BileĢeni Süreç BileĢeni Ġnovasyon Yönetim Organizasyonu Ve Stratejileri Ġnovasyon Yönetim Organizasyonu Hizmetlerde AR-GE Yönetimi Stratejik Teknoloji Planlama Yaratıcı Kurumsal Tasarım Gelecek Değer Optimizasyonu Ġnovasyon Stratejisi BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMALARI Türkiye de Hizmet Sektöründe Ġnovasyon ÇalıĢmaları Bankacılıkta Ġnovasyon Uygulama Örnekleri Ġnovasyon Uygulamalarında Garanti Bankası Garanti Bankasının Bankacılık Sektöründe Ġlk Uygulamalarından Bazıları: Hizmet Sektöründe Ġnovasyonu Motive Eden Etkenler Finansal Ödüller Takdir v

7 Terfi Bankacılık Sektöründe Yeni Bir Ġnovasyon Çek ve Senet Sorgulama Sisteminin ĠĢleyiĢi SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ EKLER EK-1: Noter Tescil Belgesi.53 EK-2:Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Tescil Belgesi.55 EK-3:Türk Patent Enstitüsü Patent Müracaat Belgesi...57 Ek- 4: Patent Müracaat Dosyası...58 EK-5: Noter Onaylı Anket Sonuç Formu 69 vi

8 ÖNSÖZ Bu çalıģma, hizmet sektörü içerisinde yer alan bankacılık sektörü içerisinde Ġnovasyon un önemini ortaya çıkardığı gibi, ayrıca Ģahsımın Ġnovasyon ile ilgili bankacılık sektöründe olmayan yeni bir ürünün kullanılmasına ve yeni bir Ġnovasyon sürecinin baģlatmasına sebep olmuģtur. Bu çalıģmanın ortaya çıkartılmasında yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen danıģman hocam Yrd. Doç. Nusret GÖKSU ya, HemĢehrim ve Ġnovasyon ile ilgili yıl içindeki çalıģmalarımda baģarılı olmama yardımcı olan Doç. Dr. Ġsmail BAKAN a, her zaman yanımda olan ve akademik kariyerimde yol gösterici konumunda olan değerli kardeģim, Öğretim Görevlisi Hüseyin AĞIR a, Bankacılık sektöründe, yeni bir buluģ olan ve sürecini baģlatmıģ olduğum inovasyonun bulunmasında emeği geçen Murat DENĠZ e, yoğun iģ yaģantısında ve hayatımın her anında yanımda olan eģim Ayfer ve biricik Oğlum Efe ye sonsuz teģekkürler. Türk insanının bu ve benzeri konularda araģtırma yaparak yeni inovasyonlara imza atması ve bu çalıģmanın yol gösterici olması dileğiyle vii

9 1.GĠRĠġ Ġnovasyon bilim ve teknoloji dünyasının son yıllardaki en güncel sözcüklerinden birisidir. Türkçe sözcük olmadığı için zaman zaman Yenilenme olarak adlandırılan, ancak bu durumda sadece eksik değil, yanlıģ da anlaģılabilen bir terimdir. Ġnovasyon, "Yeni ve değiģik bir Ģey yapmak" anlamındaki Latince "Innovare" kökünden türetilmiģtir. Ġnovasyon Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak Ģekilde yenilenmesi anlamına gelmektedir. Ġnovasyon denilince, bilim ve teknolojiyi kullanırken, çıktılarında ekonomi ve topluma yönelik yarar yaratması da özellikle vurgulanmalıdır. Tanımlamaya bakıldığında bilim ve teknoloji politikalarındaki kısa ve uzun vadeli hedeflerin de inovasyon ile aynı olduğu düģünülebilir. Çünkü her ikisinde de toplumsal yarar amaçlamaktadır. Ġnovasyon kendi baģına ayrı bir etkinlik değildir. Bilim ve teknoloji etkinliğinin tüm süreçlerini kapsamaktadır. Ancak inovasyondan beklenen, bilim ve teknoloji etkinliğinde bir fikrin kuram, eylem ve sonuç bakımından yarara dönüģmesi ve belki de anlam bakımından çok önemli olmak üzere bu yararın pazarlanabilir, somut bir çıktı ile birlikte olması demektir. Dolayısıyla, inovasyon basit anlamlı bir yenilenme değil, yenilenmenin kuramsal aģamasından baģlayarak yenilik ürününü de içine alan ve pazarlanabilme niteliğini kabul eden bir süreçtir. Bu kadar geniģ bir kuram, eylem ve çıktı süreçlerini içine alan etkinliğin her ülkenin, her bilimsel araģtırma alanının, her sanayi ünitesinin kendi özelliklerine göre oluģturması doğal bir beklentidir. Yani inovasyon duruma göre, yerel ve ulusal özelikleri olan bir etkinliktir. Ülkeler ulusal öncelliklerine göre kendi inovasyon stratejilerini çizmek zorundadır. Siyasi kurumlar, beyin gücü, üniversite, planlama, olanaklar, sanayi, teknoloji, endüstri ve piyasa gibi tüm elemanlar inovasyonun içinde yer alan parçalardır. Neredeyse bir ülkenin bilim ve teknolojisinin tüm elemanlarını içine alması gereken inovasyon etkinliğinin, yürüyebilmesi; öncelikle toplumun her kesiminin benimsemesinin ve desteklemesi ile yürüyebilmektedir. Bu çalıģma Hizmet sektöründe Ġnovasyon ile birlikte, inovasyon a önem veren hizmet sektörü içerisinde yer alan Bankacılık sektörüne yer verilmiģtir. Hizmet sektöründe yapılan iģin ve sunulan hizmetin çeģidi, sektörde yer alan firmalar arasında farklılık gösterdiğinden ve piyasa oyuncularının fazla olması sebebiyle 1

10 inovasyonun, müģteri odaklı çalıģan hizmet sektöründe, bir adım daha ön plana çıktığı görülmüģtür. 2. ĠNOVASYON KAVRAMI 2.1. Ġnovasyon ve Tanımı Günümüzün hızla değiģen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiģtirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiģtirme ve yenileme iģlemi "Ġnovasyon" olarak adlandırılır. Ġnovasyon, ekonomik veya toplumsal değer yaratmaktır. Ürünlerde, hizmetlerde, iģ yapıģ yöntemlerinde yapı yöntemlerinde yapılan değiģiklik, farklılık, yenilikler bütünüdür. Ġnovasyon verimliliği artırır. Pazarın büyümesine yol açar. KuruluĢların kârını ve rekabet gücünü artırır. Bu bölümde Ġnovasyon kavramı, tanımı ve neden inovasyona önem verilmesi konusuna yer verilmiģtir. Bu bölümde yabancı bir kelime olan inovasyon sözcüğünün lügatımıza nerden geldiği ve inovasyonun tanımının ne olduğu konusunda bilgilendirilecektir. Bir bütün olarak tanımı yapılan inovasyon ile karıģtırılan Yenilik kelimesi veya BuluĢ kelimesi arasındaki farkların ne olduğu konusunda yorumlar yapılarak konunun özümsenmesine çalıģılmıģtır Ġnovasyon Sözcüğü Ġnovasyon, Latince bir sözcük olan "innovatus"tan türemiģtir. "Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya baģlanması" anlamındadır. Türkçe'de "yenilik", "yenileme" gibi sözcüklerle karģılanmaya çalıģılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniģtir. Diğer yandan "yenilik" ve "yenileme" "inovasyon" sözcüğü ile ifade edilemeye çalıģılan kavramın dıģında da çağrıģımlara yol açmaktadır. Bu nedenle, "inovasyon"un teknik bir sözcük olarak kabul edilip, tıpkı "teknoloji" sözcüğünde olduğu gibi dilimize oturtulmasında yarar vardır. 2

11 Ġnovasyonun Tanımı Ġnovasyon; Yeni, değiģik ve farklı fikirlerin, bilgiyi kullanarak yeni ürün hizmet ve yöntemlere dönüģtürülmesidir. Ġnovasyon, yeni veya iyileģtirilmiģ ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliģtirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Bu nedenle, ortaya atılan, geliģtirilerek iģler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak Ģekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaģtırılarak kullanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur. Ġnovasyon, ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiģ ve geliģtirilmiģ ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla ya da adım adım yapılan, bir dizi geliģtirme ve iyileģtirme faaliyetini içeren çalıģmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. AraĢtırma-geliĢtirme (Ar-Ge), inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir. Ancak giriģimsel inovasyon yoksa, diğer bir deyiģle Ar- Ge'yi yapanların giriģimcilik niteliği yoksa, değer yaratılamaz; Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüģtürülemez. Dolayısıyla, teknoloji tabanlı firmalar dıģında, kalan tüm firmalarda yürütülen inovasyon çalıģmaları sadece, teknoloji tabanlı firmalarda her ne kadar ağırlığı teknolojik inovasyona verseler de organizasyonel inovasyona yeterli kaynak ayrılmadan baģarılı olunması beklenemez. Ekonomik inovasyonu Joseph Schumpeter, Ģöyle tanımlar (Schumpeter. 1934:66): Tüketicilerin daha önce alıģkın olmadığı yeni bir ürünün ya da bir ürünün yeni bir halinin piyasaya tanıtımı, Bilimsel yeni bir buluģla ortaya çıkan ve bir malı ticari olarak yeni bir yolla tutabilerek var olabilen yeni bir üretim metodunun tanıtımı, Daha önce, söz konusu ülkede, bu sektörde daha önce hiç girilmemiģ ve daha önce var olmayan yeni bir piyasanın açılması, Daha önce var olmayan yeni bir hammadde ya da yarı-ürün kaynağının piyasaya tanıtımı, Yeni bir tekelci pozisyonunun yaratılması ya da bir tekelci pozisyonunun bozulması gibi, herhangi bir sektörde, bir yeni bir örgütün icra edilmesi 3

12 Inovasyon Regis Cabral'a göre Ģöyle açıklanır (Cabral, 1998:813): "Ġnovasyon, en az iki oyuncu, öğe ya da düğüm, arasındaki hareketlerin maliyetlerini değiģtiren bir ağı tanıtan yeni bir öğedir. Amabile, inovasyonu ve yaratıcılıkla olan ilgisini Ģöyle tanımlar: Bütün inovasyonlar, yaratıcı fikirlerle baģlarlar. KiĢiler ya da takımlar tarafından çıkan yaratıcılık, inovasyonun baģlangıç noktasıdır; ilki önemlidir fakat ikincisi için gerekli koģul değildir. (Amabile, 1996:1154). Michael Porter inovasyonu Ģöyle tanımlar: "Ġnovasyon, teknoloji geliģtirmeyi ve iģleri daha iyi yöntemlerle ve yollarla yapmayı ifade eder. Firmalar, rekabet avantajını inovasyonla yakalar ve inovasyonu hem yeni teknolojileri hem de iģlerin yeni yapılıģ Ģekillerini kapsayan çok geniģ anlamlı bir kavram olarak görürler. (http://dor.hbs.edu/fi_redirect.jhtml?facinfo=bio&facemid=mporter& loc= extn). Ġnovasyon kelimesi bazen yaratıcılık ile karıģtırılmaktadır. Türkçe ye yenilikçilik veya yenilik olarak aktarılmaya çalıģıldıysa da bu kelimeler inovasyonu ifade edememektedir. Ġnovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüģtürülmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleģtirilmesidir. Ġnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir. Ġnovasyon bir dağıtma ve toplama sürecidir. BaĢlangıçta birçok fikrin ortaya çıkması sağlanırken daha sonra bu fikirlerin seçilmesi odaklanması ve firman hedeflerine en iyi hizmet edecek bir veya birkaç fikrin projelendirilmesi söz konusudur. Bir firmanın inovasyon yeteneği, sanılanın aksine bir parlak fikrin bir dahinin aklına gelmesine bağlı olmak zorunda değildir. Firmanın sürdürülebilir kârlılığının en önemli teminatı olan inovasyon, sistematik ve tekrarlanabilir hale getirilebilir. Genelde inovasyon denince akla ürün ve hizmetler gelmektedir. Ancak süreçlerde, dağıtımda, markada, müģteri deneyiminde, iģ modelinde de inovasyon yapılabilir. Ġnovasyon, büyük firmalarda de küçük firmalarda da baģarıyla gerçekleģtirilebilir. Ġnovasyon mutlaka büyük paralar da gerektirmez. Ġnovasyon sürecinin firmanın amaçlarına hizmet edecek Ģekilde yönetilmesi gerekir. 4

13 IBM AraĢtırma Bölümü inovasyonu Ģöyle tanımlıyor: Ġnovasyon = yaratıcı fikir + uygulama (Capital; 2006:11). ĠĢ alanındaki araģtırmanın yaratıcı gücüne odaklanmak ve en iyi endüstriyel ve uygulayıcı uzmanlarla çalıģmak, inovasyon ortamını hazırlar. Ġnovasyon, kavram olarak, hem bir süreci hem de bir sonucu anlatır. AB ve OECD literatürüne göre, inovasyon, süreç olarak, Bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliģtirilmiģ bir yönteme, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüģtürmesi olarak açıklamaktadır. Ġnovasyon problem çözmek için değiģik bakıģ açılarının bir araya getirilmesi eylemini içerir, dolayısıyla ekip çalıģması gerektirir. Projenin baģarısı etkin ve verimli bir ekip kurulmasına doğrudan bağlıdır Neden Ġnovasyon Günümüzün rekabetçi iģ ortamında kalıcı olmak ve sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlayabilmek inovasyondan geçmektedir. Eskiden rekabet avantajı sağlamak için yeterli olan Kalite-Maliyet avantajları bugün sadece geçici rahatlamalar sağlayabilmektedir. Ürünlerin ve hizmetlerin giderek birbirine benzediği, hızla metalaģtığı, ve bir iletiģim bombardımanı ile benzerleri arasında tüketiciye sunulmaya çalıģıldığı günümüz pazarlarında, önemli olan farklılık yaratmaktır. Ancak hiçbir ürün veya hizmet kalıcı değildir. Dolayısıyla, daha da önemli olan, sürekli inovasyon yapabilme ve farklılığı her seferinde kendini aģarak yaratabilme, yani inovasyon yeteneğine kavuģabilmektir. Bugün ve yarın sürdürülebilir karlılık ve sürdürülebilir büyüme için tek yol inovasyondan geçmektedir. Bu konuda Prof.Dr. Arman Kırım, Neden Ġnovasyon yapılması konusunu Ģöyle açıklamaktadır. Hızla değiģen zaman sizin baģarılı olmanızı sağlayacak olan rekabet tekniklerini de hızla değiģtiriyor, bir öncekileri demode hale getiriyor. Bugün karģınızda baģarılı olmanızı sağlayacak olan ve birbiriyle paralel gitmesi gereken yalnızca iki yol vardır: Ġnovasyon ve pazarlama. Üstelik artık pazarlamanın bile yenilikçi olması Ģart aksi halde sesinizi tüketiciye kolay duyuramıyorsunuz. O nedenle siz ve tüm Ģirketiniz her Ģeyi bir yana koyup bir an önce Ġnovasyon 5

14 yeteneklerimizi nasıl arttırabiliriz sorusuna odaklanmalısınız. (Kırım, 2006:6). Bu açıdan Ġnovasyon rekabetin fazla olduğu günümüz koģullarında kaçınılmazdır. Ġnovasyon bilgiye dayalıdır. Ġnovasyon baģarısını etkileyen faktörlerden biri de bilgi akıģının ve iletiģimin düzgün, sürekli ve doğru olmasıdır. Ġnovasyon deneme, deneyim, yansıtma ve kavram geliģtirme süreçlerini içeren öğrenme döngüsü ile de ifade edilebilir. Öğrenme ancak döngü tamamlandığında elde edilir. Her inovasyon ile sadece firmanın teknolojik bilgisine bilgi katılmaz, sürecin kendisinin nasıl yönetileceğine iliģkin bilgi birikimi de artar. Edinilen bilgi, proje ekibi dıģındakilerin de eriģebileceği Ģekilde (Prosedürler, patentler ve veritabanları gibi) mutlaka kaydedilmeli ve doküman olarak kayıt edilmelidir. Aksi halde bilgi kiģilerin kiģisel hafıza ve deneyimlerinde kalır ve firmadan ayrılmaları durumunda da kaybolur. Öğrenme inovasyon sürecini sürekli olarak iyileģtirir. GeliĢmiĢ ülkeler baģta olmak üzere, pek çok ülkede önemi anlaģıldıkça, inovasyon, devlet politikalarının odağı haline gelmiģtir. Bu politikalar doğrultusunda, inovasyon için gereken koģulların sağlanması devletlerin en önemli görevlerinden biri halini almıģtır. Bugün artık inovasyonun öneminin farkına varan ülkeler, firmalarının inovasyon faaliyetlerini baģarıyla yürütmelerini sağlamak için gereken yasal ve idari düzenlemelerin yanı sıra inovasyona kaynak ayırmalarını teģvik etmek ve sürekli bir faaliyet haline getirmelerini sağlamak için çok çeģitli mekanizmaları devreye sokup Ulusal inovasyon sistemlerine etkin ve kalıcı bir iģlerlik kazandırmaktadırlar Fark Yaratan Ġnovasyonlar Amerika da çıkan Scott Berkun un "Myths of Innovation" (Ġnovasyon Efsaneleri) adlı kitabı "Bugün-merkezlilik" adlı bir kavramdan bahsetmiģtir. Yani Ģu anda olan olayların tarihin herhangi bir döneminde olan en önemli Ģeyler olduğu inancındadır. En önemli inovasyonlara da bakarken bu gözlükle bakıyoruz. Belki de bu nedenle CNN in Mart 2005 te yaptığı bir araģtırmada ilk on sırayı Ģunlar almıģtır: Ġnternet Cep Telefonu 6

15 KiĢisel Bilgisayarlar Fiber Optik E-Posta GPS Konum Bulma Sistemleri TaĢınabilir Bilgisayarlar Hafıza Kartları Dijital Kamera RFID Radyo Frekanslı Tanıtma Kartları Bunun yakın geçmiģe odaklanan bir liste olduğu kuģkusuzdur. Fakat otomobile, uçağa, telefona, elektrik lambasına, televizyona, radyoya veya daha geriye gidersek paraya, tekerleğe, matbaaya ve diğer sistemlere neden ödül verilmemiģtir sorusu bu buluģların hepsinin zamanında birer inovasyon olarak ortaya çıkması daha sonra hayatın normal bir süreci olarak görmesinden kaynaklanılmıģtır. Bir an için durup, bunlardan herhangi biri bugün olmasaydı ne olurdu diye düģündüğümüzde, onlar olmadan hayatın devam etmeyeceği akla gelmektedir. Bu listedeki eksikler de gösteriyor ki ne kadar çarpıcı ve insanların hayatında etkili olursa olsun, bütün inovasyonlar bir süre sonra inovasyon kategorisinden çıkacak ve sıradanlaģacaktır. ġubat 2007 de Business Week dergisinde yayımlanan Bütün zamanların en büyük inovasyonları listesi de Ģunları içermektedir: Silahlar Para Matbaa Ameliyatlar Antibiyotikler Yarı iletkenler Ġnternet Konteyner TaĢımacılığı 7

16 Bu inovasyonlar insanlara ve firmalara ciddi paralar kazandırmakla kalmadı, genel yaģam standardını ve kalitesini de etkilemiģtir. Konteyner taģımacılığı hiçbir yeni teknoloji içermeyen, sadece bir kamyonun arkasını alıp gemi üstüne istiflemeyi öngören bir fikirdir. Bu sayede limanlarda yükleme, boģaltma ve bekleme süresi o derece azaldı ki gemi taģımacılığı çok ekonomik bir hale gelmiģtir. Bütün inovasyonların bir süre sonra kanıksandığı, yaygınlaģtığı ve inovasyonu yapan firmalara avantaj sağlamaktan çıktığı bir gerçektir. Firmalar açısından yapılması gereken, sürekli inovasyon yapabilme yeteneğine sahip olmaktır Ġnovasyon Türleri Ġnovasyon türleri Prof.Dr. Arman Kırım tarafından aģağıdaki türlerle detaylı olarak açıklanmıģtır: Ürün Ġnovasyonu Süreç Ġnovasyonu Pazarlama Ġnovasyonu Radikal ve Düzen Bozucu (Stratejik) Ġnovasyonlar Deneyim Ġnovasyonu ĠĢ Modeli (Business Model) Ġnovasyonu Yapısal Ġnovasyon Uygulama Ġnovasyonları (Kırım, 2005:73) Ürün Ġnovasyonu Yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliģtirilmiģ, iyileģtirilmiģ bir mal ve hizmetin pazara sunulması anlamına gelmektedir. Ġnovasyon yeni ürünler için gereklidir. Bilgi inovasyon faaliyetlerinin temel taģıdır. Bu çerçevede, inovasyon sisteminin; yeni fikirleri yeni veya geliģtirilmiģ ürün, hizmet ve proseslere dönüģtürme kapasitesinin iyileģtirilmesi ve bu konudaki faaliyetlerin muhtelif araçlarla teģvik edilmesi gerekmektedir. 8

17 ĠĢletmeler için inovasyon, rekabet avantajı sağlamak ve tüketici için en iyi değeri yaratmak bakımından en temel araçtır. Tamamen teknoloji tabanlı iģletme tipinin dıģındaki iģletmelerin, sadece yeni ürün geliģtirmenin teknolojik yönüne değil fakat aynı zamanda piyasadaki pozisyonlarını iyileģtirmeye yönelik inovasyon-buluģ yollarına da odaklanmaları önemlidir. Asla unutulmamalıdır ki, kalıcı bir teknoloji performansı kazanılmasında, ithal teknoloji, hiçbir biçimde, ülkenin kendisinin, sağlam bir bilim temeli ile belirli bir inovasyon kapasitesine sahip bulunmasının yerini tutamaz. Bu konuda önem verilmesi gereken husus, yaparak öğrenme ve araģtırarak öğrenme yoluyla, knowhow ın özümsenmesi ve bilgiye eriģimdir (www.sanayi.gov.tr). Günümüzde ekonomi artan bir Ģekilde bilgi üzerine temellenmektedir. Bilgi ekonomi içerisinde rolünü artırmakta ve Cisimsiz ekonomi ye katkılar yapmaktadır. Yeni ürünlerin ve hizmetlerin yaratılmasında bilgi temel faktördür (Gupta, 2000: 19). Bilginin üretildiği, dağıtıldığı ve kullanıldığı süreçleri belirleyen modern inovasyon sistemleri bilgi ekonomilerinin esasını oluģturur. Öyle ki, bu sistemleri artık herhangi bir ürün, üretim tekniği veya sektörle kısıtlamak güçleģmektedir. Bunun yanında, bölgesel ve ulusal sınırların ötesinde uluslar arası bir inovasyon sisteminden söz edilmektedir. Yeni ürün aslında tüketicilere yönelik yeni özellik ve faydaları kapsayan bir pakettir (Danneels, 2002:1095) Süreç Ġnovasyonu Yeni veya önemli ölçüde değiģtirilmiģ, iyileģtirilmiģ üretim veya dağıtım yöntemleriyle, tekniklerde, ekipmanlarda, yazılımda değiģimin sağlanmasıdır. Ġnovasyon, süreç olarak, Bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliģtirilmiģ bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüģtürmektir Ġnovasyon, dönüģtürme süreci sonunda ortaya konan, Pazarlanabilir, yeni ya da geliģtirilmiģ ürün, yöntem ya da hizmettir (Avrupa Komisyonu, 1995). KeĢif ve buluģ/inovasyon süreci, yaģam standardındaki uzun vadeli iyileģmeleri yaratan süreçtir. Sonuçta geliģmiģ ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan 9

18 kaynaklanmıģtır. Ġnovasyonda ölçümleyemediğinizi yönetemezsiniz, tanımlayamadığınızı da ölçümleyemezsiniz. Bu nedenle aģağıdaki süreçlerin sürekli takip edilmesi gereklidir: MüĢteriler ve tedarikçilerle yapılan pazarlıklarda karlı iģ yapıģ Ģekillerinin ortaya çıkarılması Kâr getiren ürünlere odaklanılması Kârlılık odaklı müģteri segmentasyonu çalıģmaları ve müģteri yöneticilerinin karlılığa göre teģviklendirilmesi. Minimum sipariģ miktarı uygulaması gibi kar getirecek iģletme politikası değiģiklikleri ĠĢlerin fiyatlandırılması ya da kabulü aģamasında karlılık analizlerinin yapılması MüĢteri ve tedarikçi değerlendirmelerinin karlılık ile iliģkilendirilmesi Ürün ve süreç tasarım çalıģmalarının karlılık ile iliģkilendirilmesi Operasyonel iyileģtirmeler, vs Pazarlama Ġnovasyonu Ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleģtirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlamada önemli değiģikliklerle pazarlamaya yeni ve farklı Ģekilde yön verilmesidir. Ġnovasyon, tek aģamalı bir faaliyet değil; aksine, tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak Ģekilde iç ve dıģ faktörlerle etkileyen sürekli faaliyettir. Bu nedenle inovasyonu teģvik eden ve yöneten bir sistem kuran firmalar ürün ve hizmetlerini daha üstün özelliklerde firmayı geliģtirme, daha çok üretme ve pazarlama Ģansına sahiptir. Firmaların baģarısı bu engellerin üstesinden gelme kapasitesiyle ilgilidir. Bunlar ise; Üretim sistemlerinin hızlı değiģen teknolojiyle uyumunun sağlanması. Finansal sorunlar Pazarlama problemleri 10

19 Yönetsel sorunlardır. Bu sorunları ortaya çıkaran faktörler ise küreselleģme, AB üyeliği, korumacılık politikaları, biliģim teknolojileri, internet ve müģterilerin ürünler hakkında artan bilgisi, çevre baskıları ve politik iklimdir (AltunıĢık; 2002:23). Uluslararası direkt fiziki yatırımların serbestleģmesi ile birlikte teknoloji transferi ve bilgi akıģı için önemli bir kanal oluģmuģtur. Fiziki yatırımların artması ile bilgi ekonomilerindeki üretim süreçleri daha evrensel ve rekabete açık bir nitelik kazanarak etkinleģmektedir. Çünkü bu yatırımlar sayesinde sadece ülkenin sermaye stoku artmamakta, aynı zamanda yönetim tecrübesi, teknik insan sermayesi, yeni ürün ve üretim süreci teknikleri ve uluslar arası pazarlama kanallarına iliģkin bilgi akıģı da sağlanmaktadır. Üretim ve pazarlama gibi ekonomik aktiviteler sürecinde gerçekleģtirilen bilgi edinme süreci ise Dolaylı öğrenme ile olmaktadır. Modern bilgi ekonomilerinin esasını oluģturan inovasyon sistemlerinde dolaylı öğrenmenin önemi büyük oranda artmıģtır. Aynı zamanda üretim ve pazarlama sürecinin kendi iģleyiģi çerçevesinde geliģen bilgi üretilerek ülkenin bilgi stokuna katkı sağlanmaktadır. Böylece yeni ekonominin üretim yapısı sadece binalar, araç gereç ve benzeri gibi maddi kaynaklardan oluģmamakta, aynı zamanda maddi olmayan ve üretim sürecinde elde edilmiģ olan bilgi stokundan da oluģmaktadır. Bu anlamda, yeni ekonomilerde gerek ulusal ve gerekse uluslararası alanda firmalara rekabet üstünlüğü sağlayan unsurda bu tür bilgiler olmaktadır. Pazarlama inovasyonu ve organizasyon inovasyon teknolojik olmayan inovasyon sınıfına girer ve en az teknolojik inovasyon kadar önemlidir. Örneğin; AR-GE çalıģmalarının sonuçlarını kullanarak teknolojik inovasyon yapan bir firmanın pazarlama inovasyonu yapmaması durumunda geliģtirmiģ olduğu üründe ticari baģarıyı yakalaması mümkün değildir Radikal ve Düzen Bozucu (Stratejik) Ġnovasyonlar Yeni çalıģma ve iģ yapma yöntemlerinin geliģtirilmesi yada var olan yöntemlerin firma Ģartlarına uyarlanarak uygulanmasıdır. Kurumların çalıģmasında, iģyeri organizasyonunda, dıģ iliģkilerde farklılığı yaratmaktır. 11

20 Babadan kalma usullerle verimi artırmaya, pazarları büyütmeye imkân kalmamıģtır. Küresel pazarda var olabilmek için "Ġnovasyon"a önem vermeye mecburuz. Örneğin; 1990 lardan itibaren öncelikle Toyota ve Komatso gibi Japon firmalarında uygulanmaya baģlanan ve daha sonra diğer ülkelerde de yaygınlaģan sürekli iyileģtirme (Kaizen) yaklaģımı bu inovasyona örnektir. Kaizen yaklaģımına göre iģçilerde dahil olmak üzere bir firmadaki tüm çalıģanlar yaptıkları iģ ile ilgili süreçleri iyileģtirme konusunda söz sahibi olup bu iyileģtirme fikirlerine kafa yorarlar. Kaizen sayesinde Toyota 50 yılı aģkın bir süredir dünyanın en düģük maliyetli ve yüksek kaliteli otomobil üreticisi olmayı baģarmıģtır. Büyük organizasyonlar için inovasyon; artan satıģlarla ve Pazar payıyla geliģtirilmiģ, iyileģtirilmiģ, dağıtım performansıyla portföyündeki yeni ürünlerin artan sayısıyla kazancın da artması; yeni ürünlerin pazara çıkma sürelerindeki kısalması ile artan üretkenlik-üretim, dağıtımdaki süre azalması, kaynakların ve zamanın daha iyi kullanılmasıyla maliyetlerin azalması anlamına da gelir. Bu nedenle inovasyona kurumsal stratejinin en önemli parçasını oluģturan ve sürekliliği olan bir faaliyet olarak yaklaģılmalıdır (www.focusinnovation.net) Deneyim Ġnovasyonu Deneyimler, yeni teknoloji-tabanlı firmaların baģarısının, içinde bulundukları iģ çevresinin destekleyici hizmet ortamı kadar, ilgili ürün ve üretim teknolojilerinin, pazar araģtırmasının, finansal plânlamanın, muhasebenin, yasal konuların, sözleģmeler ve ağ yapısının bütünsel olarak çok iyi algılanmasını sağlayacak üst düzey bir yönetiliģini ve yönetimi gerektirdiğine iģaret etmektedir BaĢarılı bir inovasyon politikası açısından, kurumsal öğrenme kapasitesi, yaģamsal önemde belirleyicidir. Bu, diğer ülkelerin deneyimlerinden öğrenmek kadar inovasyon sistemi içindeki süreçlerden öğrenmenin de önemini vurgular. Ancak diğer ülkelerin deneyimlerinden öğrenmek sınırlıdır. Ulusal inovasyon sisteminin kurumsal kurgusu o denli özgündür ki, bir baģka ülkeden bütün ayrıntılarıyla birlikte kopyalanamaz. Her bir ülkenin inovasyon sisteminin ince ayarı, ayrı ayrı tasarımlanmalıdır. Bu ince ayarın yönü, uygun bir dönem boyunca yaģanan deneme yanılma sürecinde bulunabilir (TEKES, 2002:62). 12

21 Bir araya gelen kümeleģen firmaların birbirlerinden görerek, aralarında konuģarak, bilgi ve deneyimlerini paylaģarak öğrenmeleri, bilim ve teknoloji politikalarında ya da bu politikaların uygulanmasındaki süreksizliğin nedenlerinden biridir. Sonuç olarak GeçmiĢin bilgi ve deneyim birikimini önyargısız değerlendirerek bundan yararlanma ve yeniyi bu mirasın üzerine inģa etme ve böylece kadrolar değilse bile, kararların ve kurumların sürekliliğini sağlama deneyim inovasyonu ile sağlanmalıdır. Jan Nahum, TTGV tarafından düzenlenen "Desteknoloji Sohbetleri" dizisinde, aynı tema üzerine yaptığı bir konuģmada da Ģunları söylemiģtir (Nahum J., 2001:81): "Bizim en temel sorunumuz stratejik düģünmemek ve deneyim eksikliği. Teknoloji üretim merkezi üzerinde konuģurken bunu stratejik bir ana yapı ve sağlam temeller üzerine oturtmazsak moda olarak kalır; gerektiği kadar geliģemez..." ĠĢ Modeli (Business Model) Ġnovasyonu Ġnovasyon, iģ anlayıģına tamamen yeni bir yaklaģımla da olabilir. Örnek olarak yeni pazar alanı yaratmak veya mevcut pazarda daha fazla kazanç sağlamak için on-line perakendeciliğin yeni iģ modelleri verilebilir(capital Dergisi; 11:2007) Ġnovasyonun, inovasyon olarak adlandırılabilmesi için "Firma için yeni" olması yeterlidir. Örneğin, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yıkandığında buruģmayan bir kumaģ geliģtirebilir. Bir restoran bilgisayar kontrollü sipariģ ve faturalama sistemine geçebilir. Bir seyahat acentesi on-line rezervasyon ve bilgi servisi ile müģterilerine hizmet vermeye baģlayabilir. Bir ürünün teslim süresini kısaltmak veya bir hizmetin sunuģ kalitesini artırmak için kalite standartları uygulanmaya baģlanabilir; bir imalat firması tam zamanında üretim tekniklerini kullanarak üretim sistemini yeniden yapılandırabilir. Tüm sektörlerde faaliyet gösteren her türlü firmanın tüm iģ alanlarında inovasyona gereksinimi vardır. Ġnovasyonun iģ alanlarında baģarı ile uygulanması için inovasyon da bir takım modelleri uygulamak gerekmektedir. Bunlardan önemli 13

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi İNOVASYON Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi kullanılmıştır. Bu yaklaşımın benimsenmesindeki temel

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

KALİTE TEMELLİ SEÇİM SİSTEMİ FIDIC QBS KILAVUZU DÜNYA VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. Haluk Doğançay PY Günleri 11 Nisan 2012

KALİTE TEMELLİ SEÇİM SİSTEMİ FIDIC QBS KILAVUZU DÜNYA VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. Haluk Doğançay PY Günleri 11 Nisan 2012 KALİTE TEMELLİ SEÇİM SİSTEMİ FIDIC QBS KILAVUZU DÜNYA VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Haluk Doğançay PY Günleri 11 Nisan 2012 1 Hakca rekabet Amac Uygun secimin onemi Yasam dongusu Teknik temelli bilgi hizmetleri

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V.

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi TÜBĠTAK ARDEB in PaydaĢları Kamu Ar-Ge Enstitüleri ARDEB Gruplar ve Mali

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA Ar-Ge ve İnovasyon Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA 2013 Ar-Ge Nedir? AR-GE, bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, bilim ve teknolojinin

Detaylı

Op.Dr. A.Güven Akıncı. Avrasya Hospital Başhekim Yrd.

Op.Dr. A.Güven Akıncı. Avrasya Hospital Başhekim Yrd. Op.Dr. A.Güven Akıncı Avrasya Hospital Başhekim Yrd. İnnovation: yenileşim karlılık getiren farklılaşma anlamına gelmektedir. Yani yaratıcılığın ticari ustalıkla birleştirilmesidir. SAĞLIK TURİZMİNDE İNOVASYON

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

i eknolojt yon Ġnovas

i eknolojt yon Ġnovas UMT a.ģ. Ġnovasyon Teknoloji Biz Kimiz? 2015 yılında faaliyete başlayan firmamız bilgisayar destekli tasarım ve üretim alanında ürün geliştiren, güvenlik sistemleri, donanımsal çözümler sunan, mobil yazılım

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Yeni KOSGEB

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı. Gülgün ÇELİK Adnan Selçuk ERGİNÖZ YÖNETMELİK

TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı. Gülgün ÇELİK Adnan Selçuk ERGİNÖZ YÖNETMELİK TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı Gülgün ÇELİK Adnan Selçuk ERGİNÖZ Şube Müdürü Şube Müdürü 1 TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı; 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki

Detaylı

Entelektüel Varlık Yönetimi

Entelektüel Varlık Yönetimi Entelektüel Varlık Yönetimi USĐMP 5. Ulusal Kongresi Sabancı Üniversitesi Đstanbul 21-22 Haziran 2012 Samir Deliormanlı Yönetim Kurulu Üyesi Licensing Executives Society (LES) - Türkiye LESI (Licensing

Detaylı

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Bugün Litvanya, Batı değerleri ile Baltık gelenekleri ve zihniyetini baģarılı bir Ģekilde harmanlayan her türden akademik kurumu ile modern ve çok geliģmiģ

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010

Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010 Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010 Genel olarak aģağıdaki bütün açıklamalar bir soruya bağlıdır: Fotovoltaik için bir yenilenebilir enerji yasasındaki

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programa Etken Olan 2 Temel Sorular 3 1505 Programı Paydaşları Genel Bakış 4 Temel Sorular / Beklentiler 1505 Programı Paydaşları Şirketlerle üniversitelerin işbirliği,

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

DEMĠRYOLU ALTYAPISI ve LOJĠSTĠĞĠ. Hacer UYARLAR

DEMĠRYOLU ALTYAPISI ve LOJĠSTĠĞĠ. Hacer UYARLAR DEMĠRYOLU ALTYAPISI ve LOJĠSTĠĞĠ Hacer UYARLAR 05.03.2011 SEKTÖRDE YÜK TAġIMA ORGANĠZASYONLARI YAPAN BĠR ĠġLETMENĠN SAHĠBĠ OLARAK; TAġIMA ORGANĠZASYONU HĠZMETLERĠNĠ YERĠNE GETĠRĠRKEN KARġILAġTIĞIMIZ SORUNLAR

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası Genel Bilgiler - KalDer Kuruluş : 1990 Yapı ve çalışma tarzı : Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı