Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):43-48 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi [Determining Smoking Prevalence among Uludag University Faculty of Medicine] ÖZET AMAÇ: öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (U.Ü.T.F) de okuyan öğrenciler arasında sigara içme sıklığının saptanmasıdır. YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi nde okumakta olan 1208 öğrenci oluşturmuş olup, çalışmaya katılmayı kabul eden 765 öğrenciye (%63,3) anket formları uygulanmıştır. BULGULAR: Sigara içme sıklığı %17,3 bulunmuşur. Sigaraya başlama yaşı ortalama 17,6 ± 2,8 dir. Sigaraya başlama nedenlerine bakıldığında ilk sırada %46,3 ile stres/can sıkıntısı yer almakta bunu %15,9 ile merak izlemektedir. Sigara içme sıklığıyla cinsiyetin erkek olması, sınıfın ileri olması, yaşadığı ortamda sigara içilmesine izin verilmesi ile anlamlı ilişkili bulunmuştur. Sigara içenlerin %65,2 si(n=86) sigarayı bırakmayı denediğini, %71,2 si(n=94) sigarayı bırakmayı düşündüğünü belirtmiştir. SONUÇ: Hekimlerin davranışlarının toplumu etkilediği düşünüldüğünde, halkı sigara konusunda eğitecek olan hekim adaylarına yönelik eğitim programları uygulanarak sigarayı bırakmaları ve tekrar başlamamaları sağlanmalıdır. Sigarayı bırakmak isteyenler de desteklenmelidir. SUMMARY AIM: The purpose of this study to determie the smoking prevalance of students in Uludag University Medical Faculty in the term of METHODS: In this desciptive study questionnaires applied to 765 students (63.3 %) who accepted to participate to the study of all 1230 students of the Uludag University Medical Faculty in the term of RESULTS: The prevalance of smoking was found 17.3%. The mean smoking age was 17.6±2.8.The main reason for beginning to smoke was stress (46.3%) and curiosity (15.9%).The relationship between smoking prevalance and male sex, higher classes and the place which is smoking free was statistically significant (p<0.05).of the students who have been smoking currently, 86 students (65.2%) hed been tried to quit smoking, 94 students (71.2%) have wanted to quit smoking. CONCLUSION: Considering that behaviors of physicians have effected the community, physicians have to be ensured to quit smoking and not to begin again with education programmes. Students who want to quit smoking must be supported. İlknur Vatan, Hande Ocakoğlu, Emel İrgil Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Anahtar Kelimeler: Tıp fakültesi öğrencisi, sigara içme Key words: Medical faculty students, smoking Sorumlu yazar/ Corresponding author: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Görükle Kampusü, Bursa, Türkiye. GİRİŞ Tütün kullanımı tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde en önemli halk sağlığı sorunudur. Dünya genelinde 1,3 milyar sigara içicisi olduğu herhangi bir müdahale yapılmaz ise bu rakamın 2025 yılında 1.7 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Her saniye tütüne bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir kişi ölmektedir (1). Düzenli bir şekilde sigara içmeye başlayıp, içmeyi sürdürenlerin yarısı sigara nedeniyle yaşamlarını kaybetmektedir (2). Hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri toplumsal düzeyde tütüne bağlı sağlık sorunlarında riskin azaltılmasında giderek önemi artan bir rol taşımaktadırlar (1) yılında Türkiye örneklemini temsil eder nitelikteki PİAR araştırmasında 15 yaş üzerindeki erkeklerin %62,8 i, kadınların %24,3 ü, tüm nüfusun ise %43,6 sının sigara içtiği saptanmıştır(3). Hekimlerde de sigara içme alışkanlığı yaygındır(4). Birçok çalışmada hekimlerde sigara içme alışkanlığı %35 ve üzerinde saptanmıştır (5-8). Sigara içme alışkanlığı yaklaşık %40 oranında yaşlarında başlamakta (9) ve sağlık çalışanlarının da genellikle öğrencilik yıllarında sigaraya başladıkları görülmektedir (10-13). Toplumda sigara içme sıklığının azaltılması, çeşitli yöntemlerin bir arada kullanıldığı, toplum katılımıyla birlikte özellikle sağlık çalışanlarının etkin ve inançlı desteğini gerektiren, uzun süreli bir mücadeleyle olasıdır. Önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olan sigara içme alışkanlığının azaltılmasında en başarılı ülkeler, hekimler arasında sigara içme sıklığının en düşük olduğu ülkelerdir (4). Sigara ile mücadelede geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi ögrencilerinin 43

2 sigara içme alışkanlıklarının bilinmesi, bu nedenle çok önemlidir. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara içme durumlarının saptanması amaçlanmıstır. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi nde okumakta olan 1208 öğrenci oluşturmuş olup, örneklem seçimi yapılmadan tüm evrene ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma, Ocak- Haziran 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenci sayısı 765 tir (%63,3). Ondokuz sorudan oluşan anket formları öğrencilere dağıtılarak isimlerini belirtmeksizin soruları yanıtlamaları istenmiştir. Sigara içmenin ölçüsü olarak; günde birden az, haftada birden fazla içenler ara-sıra kullanıcı, her gün en az bir sigara içenler ise sık ya da düzenli kullanıcı grubunda olup halen sigara içenler olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verile SPSS 15.0 programında değerlendirilmiş olup, istatistiksel analizinde yüzde hesaplamaları, bağımsız gruplarda t testi ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmaya katılan öğrencilerin %52,4 ünü erkekler (401 kişi), %47,6 sını kadınlar (364 kişi) oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 22,3±2,3, ortanca yaş 22 dir. Öğrenciler arasında hiç sigara içmeyenlerin oranı %52,4 olup (401 kişi), sigara içmeyi deneyenler %27,8 (213 kişi) ile ikinci sırada yer almaktadır. Halen sigara içenlerin oranı %17,3 (132 kişi) olarak bulunmuştur. Sigaraya başlama yaşı ortalama 17,6±2,8 dir. En düşük sigara içmeye başlama yaşı 7 olup, en yüksek yaş 24 tür. Kız öğrencilerde sigara içmeye başlama yaşı ortalaması 18,9 ± 2,4, erkek öğrencilerde 17,2±2,8 olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Öğrencilerin %47,8 inin yaşadığı ortamda sigara içilmemektedir, %31 inin yaşadığı ortamda belli yerlerde sigara içilebilmektedir ve %19,2 sinin yaşadığı ortamda her yerde sigara içilebilmektedir. Tablo 1 de katılımcıların sigara içmeyle ilgili durumları ve yaşadıkları ortamda sigarayla ilgili tutumlar görülmektedir. Öğrencilerin yaşadıkları ortamlardaki sigara içmeyle ilgili tutumlarla öğrencilerin sigara içme durumları karşılaştırıldığında; yaşadıkları ortamda sigara içmenin yasak olduğu öğrencilerde sigara içme oranı %2,5 iken, yaşadıkları ortamda sigara içmeyle ilgili bir kural bulunmayan veya yaşadıkları ortamda belli yerlerde sigara içilebilen öğrencilerin sigara içme oranları %30,8 olarak saptanmıştır ve aralarında anlamlı fark bulunmuştur (p=0.001). Tablo 1. Katılımcıların sigara içme durumları ve yaşadıkları ortamda sigarayla ilgili tutumlar. Sigara içme durumu Sayı(n) Yüzde(%) Hiç içmemiş ,4 Denemiş ,8 Ara sıra içiyor 19 2,5 Sık/düzenli içiyor ,8 İçiyormuş, bırakmış 19 2,5 Yaşadığı ortamda sigarayla ilgili tutumlar Sigara içilmez ,8 Belli yerlerde sigara içilir ,0 Her yerde sigara içilebilir ,2 Diğer 15 2,0 Toplam ,0 Cinsiyetler arasında halen sigara içme durumlarına bakıldığında; erkeklerin sigara içme oranı %25,4 kızlarda %8,2 dir ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.001). Anketi yanıtlayan öğrencilerin sınıf dağılımına bakıldığında ilk sırada %27,1 ile son sınıf öğrencileri, ikinci sırada %20,6 ile ikinci sınıf öğrencileri, daha sonra % 16,5 ile üçüncü sınıf öğrencileri yer almaktadır. Öğrencilerin bulundukları sınıflara göre sigara içme durumlarına bakıldığında; sigara içme yüzdesi 29,4 ile 5. sınıf öğrencilerinde en yüksek oranda görülmekte, bunu sırasıyla 6, 4, 2, 3 ve 1. sınıf öğrencileri takip etmektedir (sırasıyla %22,7, %18,2, %15,8, %11,9 ve %10,9). Sınıflar arasında sigara içme yüzdeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (kikareeğim= p=0.001). Temel tıp eğitimin alındığı ilk üç sınıfta sigara içme oranı %13,2 olup, klinik uygulamaların görüldüğü son üç sınıfta sigara içme oranı %21,8 dir ve aradaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0.002). Klinik uygulamaların başladığı 4. sınıftan itibaren sigara içme oranlarının arttığı görülmüştür. Öğrenciler yaşlarına göre gruplandırıldığında 20 yaş ve öncesi öğrencilerde sigara içme oranı %9,3 olup, 21 yaş ve sonrası öğrencilerde bu oran %20,1 dir. Aralarındaki fark anlamlıdır (p=0.001). 44

3 Tablo 2. Katılımcıların bazı tanımlayıcı özelliklerine göre sigara içme durumları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2009: 8(1) Cinsiyet Halen sigara içiyor Sigara içmiyor Toplam * Sayı % Sayı % Sayı % Erkek , , ,4 Kadın 30 8, , ,6 Sınıf , , , , , , , , , , , , , ,6 34 4, , , ,1 Kalınan yer Evde ailesiyle 18 12, , ,5 Evde arkadaşlarıyla 66 18, , ,0 Evde yalnız 18 23, ,3 76 9,9 Yurtta 26 16, , ,1 Diğer 4 21, ,9 19 2,5 Baba öğrenim durumu Okuryazar değil 2 33,3 4 66,7 6 0,8 Okuryazar 4 23, ,5 17 2,2 İlkokul mezunu 18 12, , ,6 Ortaokul mezunu 11 17, ,5 63 8,2 Lise mezunu 30 16, , ,1 Üniversite/yüksekokul mezunu 67 19, , ,1 Anne öğrenim durumu Okuryazar değil 7 12, ,5 56 7,3 Okuryazar 6 15, ,6 39 5,1 İlkokul mezunu 40 15, , ,7 Ortaokul mezunu 11 16, ,8 68 8,9 Lise mezunu 39 21, , ,8 Üniversite/yüksekokul mezunu 29 17, , ,2 Ailesinin sosyal durumu Anne-baba sağ, birlikte , , ,4 Anne-baba sağ, ayrı 6 27, ,7 22 2,9 Anne öldü 5 27, ,2 18 2,4 Baba öldü 4 15, ,6 26 3,3 Toplam , , ,0 *Yüzdeler, ilgili soruya cevap veren kişi sayıları üzerinden alınmış kolon yüzdesidir. Tablo 2 de katılımcıların bazı tanımlayıcı özelliklerine göre sigara içme durumları görülmektedir. Öğrencilerin %48 i evde arkadaşlarıyla, %20,1 i öğrenci yurdunda, %19,5 inin evde ailesiyle beraber kalmaktadır. Anne-baba öğrenim durumları incelendiğinde babaların %46,1 i üniversite/ yüksekokul mezunu iken; annelerin %33,7 si ilkokul mezunudur. Bunu lise mezunları (babası lise mezunu olanlar %24,1, annesi lise mezunu olanlar %23,8) takip etmektedir. Halen sigara içmekte olan öğrencilerin ebeveyninin sigara içme durumu değerlendirildiğinde; hem annesi hem babası sigara içen öğrencilerde sigara içme oranı %28,4 olup, ebeveynlerinden hiçbiri sigara içmeyen ya da en az bir ebeveyni sigara içen öğrencilerde bu oran %16,2 dir ve aralarındaki fark anlamlıdır (p=0.012). Ailelerinin sosyal durumuyla, anne ve babaların öğrenim durumlarıyla, öğrencilerin şu anda kaldıkları yerlerle sigara içme durumları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Tablo 3 te sigara içenlerin sigara içmeye başlama nedenlerine göre dağılımı ve gün içinde içtikleri sigara miktarı sunulmuştur. Buna göre, öğrencilerin sigara içmeye başlama nedenleri arasında; ilk sırayı %46,3 ile stres/can sıkıntısı almakta, bunu %15,9 ile merak ve %14,6 ile özenti takip etmektedir. Arkadaş teşviki dördüncü sırada yer almaktadır. 45

4 Diğer nedenler arasında ise; belirli bir nedeni yok(5 kişi), canım içmek istedi(4 kişi), bilmiyorum(2 kişi), zevk/hoşuma gidiyor(2 kişi), ilgim vardı içtim(1 kişi), rahatlama(1 kişi), arayış içinde olmak(1kişi), sigara içmenin eksikliği(1 kişi) gibi nedenler bulunmaktadır. Sigara içen öğrencilerin %37,1 i günde adet arası sigara içmektedir. Yüzde 82,1 i sigara içmenin sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı endişe hissetmektedir. Halen sigara içen öğrencilerin %65,2 si sigarayı bırakmayı denediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca %71,2 si sigarayı bırakmak istemektedir. Tablo 3. Sigara içenlerin sigara içmeye başlama nedenlerine göre dağılımı ve içtikleri sigara miktarı. Sigara başlama nedenleri Sayı (n) Yüzde(%) Merak 24 15,9 Arkadaş teşviki 18 11,9 Stres/can sıkıntısı 70 46,3 Herkes içiyordu,ben de içtim 22 14,6 Diğer 17 11,3 İçtikleri sigara adedi 5 den az 30 19, arası 41 27, arası 56 37,1 20 den fazla 24 15,9 Sigaranın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe etme Evet ,1 Hayır 27 17,9 Toplam ,0 Tablo 4. Sigara içmeyi etkilediği düşünülen faktörler. Değişkenler Exp(B) Güven aralığı (Odds Ratio) (CI %95) Cinsiyetin erkek olması 3,804 2,369-6,106 Sınıfın daha ileri olması 0,594 0,358-0,985 Yaşadığı ortamda sigara içilmesi 0,055 0,027-0,111 Her iki ebeveynin sigara içmesi 0,714 0,373-1,365 Yaş > 20 olması 0,609 0,316-1,173 Tablo 4 te sigara içmeyi etkilediği düşünülen faktörlerin modele konularak lojistik regresyon uygulandıktan sonraki durumları gösterilmiştir. Cinsiyetin erkek olması, sınıfın daha ileri olması ve yaşadığı ortamda sigara içilmesiyle, kişinin sigara kullanması arasında anlamlı derecede ilişki bulunmuştur. Daha önce öğrencilerin sigara içmesiyle ilişkili bulunan yaş ve ailede sigara kullanımının öğrencilerde sigara kullanımını etkilemediği ortaya konmuştur. TARTIŞMA Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde, sigaraya başlama yaşı 17,6±2,8 dir. Bu yaş grubu genel olarak gençlerin liseyi bitirip üniversiteye başladığı döneme denk gelmektedir. Üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada kız öğrencilerin %41,3 ünün, erkek öğrencilerin %16,9 unun, tüm öğrencilerin %24,3 ünün sigaraya üniversite birinci ve ikinci sınıflarda başladığı saptanmıştır (14). Çalışmamızda sigara içme sıklığı erkek öğrencilerde anlamlı derecede yüksek bulunmuştur ve başka çalışmalardaki sonuçlarla uyumludur (15-21). Bu çalışmada sigara içme sıklığı % 17,3 olarak bulunmuştur. Fakültemizde yıllarında yapılan sigarayla ilgili çalışmalarda sigara kullananların oranı toplamda sırasıyla %29,3 ve %21,8 dir (21,29). Farklı üniversitelerin Tıp fakültelerinde yapılan çalışmalarda da bu oran %20 lerin üzerinde bulunmuştur (15,20,23) yılında fakültemizde yapılan çalışmada sigara kullanımı 1.sınıf öğrencilerinde %10,3, son sınıf öğrencilerinde %32,3 olup şimdiki çalışmamızda bu oran sırasıyla %10,9 ve %22,7 dir (21) yılında fakültemiz son sınıf öğrencilerinde bu oran %39,4 çıkmıştır (24). Livaditis ve ark. yazdığı makalede, tıp öğrencilerinde eğitimleri sırasında sigara alışkanlığında artış olmasının, aldıkları tıbbi eğitim ve klinik pratiklerin öğrencileri sigaradan vazgeçiremediğinin göstergesi olduğu vurgulanmıştır (25). Richmond, makalesinde tıp öğrencilerinde sigaranın sağlığa zararlı etkilerinin bilinmesinin sigara alışkanlığını rölatif olarak düşük oranda etkilediğini, sigara içme konusundaki bilgilerin sigara içme davranışına yansımadığı sürece etkili olamayacağını belirtilmiştir (11). Çalışmamızda klinik uygulamaların başladığı 4. sınıftan itibaren sigara içme oranlarının anlamlı ölçüde artması (ilk 3 sınıfta %13,2 son 3 sınıfta %21,8) bu çıkarımları desteklemektedir ve bulgular diğer tıp fakültelerinde yapılan benzer çalışmalarla da uyumlu bulunmuştur (15,19,23,26-28). Fakültemiz öğrencilerinde yıllar geçtikçe sigara içme oranlarının düşmesi sevindirici olmakla beraber sigara içme alışkanlığında ilk sınıflarla ileri sınıflar arasındaki anlamlı fark devam etmektedir. Tıp öğrencileri üzerinde yürütülen çalışmalarda tıp öğrencilerinin hem sağlık profesyonellerinden hem de aynı yaştaki genel populasyondan daha düşük oranda sigara içtikleri vurgulanmaktadır (11) yılında fakültemizde araştırma görevlileri arasında 46

5 yapılan bir çalışmada sigara içme oranı %37,3 ile öğrencilerden yüksek bulunmuştur (22). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarında yapılan çalışmada da öğrencilerde sigara içme oranı sağlık çalışanları ve akademik personelden daha düşük bulunmuştur (23). Bu sonuçlar tıp fakültesinde girişle başlayan, araştırma görevliliği ve çalışma yaşamıyla devam eden süreçte sigara kullanımının arttığını desteklemektedir. Bu çalışmada sigaraya başlama nedenleri arasında en çok %46,3 ile stres/can sıkıntısı yer almaktadır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigarayla ilgili yapılan çalışmalarda, sigaraya başlama nedenlerine bakıldığında sırasıyla %36,7 ve %54,4 ile ilk sırayı arkadaş etkisi almaktadır. Daha sonra özenti ve merak gelmektedir. Bizim çalışmamızda arkadaş teşviki %11,9 ile dördüncü sırada gelmektedir. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan çalışmada ilk sırayı %32 ile merak, %23 ile stres almaktadır. Bizim çalışmamızda sigaraya başlama nedenleri arasında merak %15,9 ile ikinci sırada bulunmaktadır (15,19,28). Çalışmamızda sigara içme sıklığıyla; cinsiyetin erkek olması, sınıfın ileri olması, yaşadığı ortamda sigara içilmesine izin verilmesi ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Ailelerin sosyal durumu, anne ve babalarının öğrenim durumları, öğrencilerin şu anda kaldıkları yerler ve kimlerle beraber yaşadıklarıyla sigara içme durumları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bunun nedeni bizim çalışmamızda sigaraya başlamanın ilk nedeninin özenti, merak ya da arkadaşlarının teşviki değil, büyük oranda strese ve kişisel faktörlere bağlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. İncelenen aynı bağımsız değişkenlerin öğrencilerdeki sigara içme durumuyla anlamlı ilişkili bulunduğu çalışmalar da vardır (15,18-19). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde yapılan çalışmada da ebeveynlerin eğitim durumu, ebeveynlerin sigara içme durumu, ailenin sosyal durumuyla öğrencilerin sigara içmesi arasında ilişki saptanamamıştır. Farklı olarak o çalışmada kardeşlerin sigara içmesiyle öğrencilerin sigara içme durumu arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (20). Bizim çalışmamızda kardeşlerin sigara içme durumu irdelenmemiştir. Sigara içme sıklığının yaşla olan ilişkisine bakıldığında, 20 yaş sonrası öğrencilerde sigara içmenin anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya konduğu halde yaş değişkeni modele konduğunda anlamlılığın kaybolduğu görülmüştür. Fakat sınıfın ileri olmasının anlamlılığı modelde de devam etmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin yaşa bağlı olmaksızın tıp fakültesinin ileri sınıflarında daha çok strese/sıkıntıya maruz kaldıkları ve sigara içme sıklıklarının buna bağlı olarak arttığını düşündürebilir. Çalışmamızda öğrencilerin %82,1 i sigara içmenin sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı endişe hissettiklerini ve %71,2 si sigarayı bırakmayı düşündüklerini belirtmişlerdir. SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç olarak; tıp öğrencileri sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilmektedirler ve buna rağmen sigara içmektedirler. Sınırlayıcı yasaların konması ve özendiriciliğin azaltılmaya çalışılması belli bir noktaya kadar etkili olabilir. Fakat daha çok günlük sigara tüketimini azaltma yönünde etkili olmaktadırlar. Çalışmamızda sigara içenlerin büyük çoğunluğu sigarayı bırakmak istediklerini belirttiklerinden bu gruba yönelik bireysel ve kitlesel çalışmalar yapılabilir. Toplumun sigara içme alışkanlığının azaltılmasında hekimlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Geleceğin hekimleri olacak tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarının azaltılması için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi müfredatında bulunan sigarayla ilgili eğitimlerin devam ettirilmesi ve mezuniyet sonrası eğitimlerle de desteklenmesi düşünülebilir. KAYNAKLAR 1. World Health Organization Tobacco Free Initiative. Building blocks for tobacco control: a handbook. WHO, 2004, p Doll R, Wheatley K, Gray R, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 40 years observation on male British doctors. BMJ. 1994; 309: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sigara Alışkanlıkları ve Sigarayla Mücadele Kampanyası Kamuoyu Araştırması. PİAR, Asut Ö. Hekim ve Sigara. Birinci Baski. Türk Tabipleri Birligi Yayinlari, Bilir N, Dogan BG, Yildiz AN. Sigara Içme Konusundaki Davranislar ve Tutumlar. Ankara. Hacettepe Halk Sagligi Vakfi Yayinları No: 7, Cirit M, Orman A, Ünlü M. Afyon da Sigara Içme Aliskanligi. Toraks Dergisi. 2002; 3(3): Erbaycu AE, Aksel N, Çakan A, Özsöz A. İzmir İlinde Saglık Çalisanlarinin Sigara İçme Alışkanlıkları. Toraks Dergisi., 2004; 5(1):

6 8. Kosku N, Kosku M, Çikrikçioglu U, Tümer ZÖ. Toraks Dernegi Üyelerinin Sigara Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranislari. Toraks Dergisi. 2003; 4 (3): Yorgancioglu A, Esen A. Sigara Bagimliligi ve Hekimler. Toraks Dergisi. 2000; 1: Nagy K, Barabás K, Nyári T. Attitudes of Hungarian healthcare professional students to tobacco and alcohol. Eur J Dent Educ. 2004; 8(suppl. 4): Richmond R. Teaching medical students about tobacco. Thorax. 1999; 54: Vakeflliu Y et al. Tobacco smoking habits, beliefs, and attitudes among medical students in Tiran, Albania. Preventive Medicine. 2002; 34: Mas A et al. Smoking habits among sixth-year medical students in Spain. Arch Bronconeumol. 2004; 40: Demirel Y, Sezer E. Sivas Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde Sigara Kullanma Sıklığı. Erciyes Tıp Dergisi. 2005; 27(1): İlhan F, Aksakal N, İlhan M N, Aygün R. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2005; 4(4): Çan G, Özlü T, Torun P, Bülbül Y. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ögrencilerinin Sigara Içme Aliskanliklari. Tüberküloz ve Toraks. 1998; 46: Oktay G, Hodoglugil NS, Agca E,Akdogdu E, Ardagil A, Çelik E. Smoking Behaviour and Attitudes of 6th Year Medical Students of Hacettepe University. İstanbul. International Public Health Congress (Health 21 in Action), 2000, p Çalışır ZE, Yıldız AK, Çöl M. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Alışkanlığı, Bağımlılık Düzeyi ve Biçiminin Degerlendirilmesi. Sivas. 8. Halk Sağlığı Günleri, 2003, p Mayda SA, Tufan N, Baştaş S. Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(5): Yoldascan E, Usal G, Özdemir B, Akdemir S. Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Örgencilerinde Sigara Içme Sikligi ve Etkileyen Faktörler. Diyarbakır. 8. Ulusal Halk Sagligi Kongresi, 2002, Gültekin BK, İrgil E. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Aktiviteleri ve Sağlıkla İlgili Tutum ve Davranışları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 27(1-2- 3): Güvercin C, İrgil E. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Alışkanlıkları ve Yaşam Biçimleri. Sağlık ve Toplum 2000; 1: Çalışkan D,Çulha G, Sarışen Ö, Karpuzoğlu S,Tunçbilek A. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci ve Çalışanlarının Sigara İçme Durumu ve Etkili Faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005; 58: İrgil E, Halil B, Arslan S, Duralı N. Smoking Among Last-Year Medical Students And Scores of Fagerstorm Test for Nicotin Dependence. San Francisco. American Public Health Association 131st Annual Meeting & Exposition, CA. 2003, : Board Livaditis M, Samakouri M, Kafalis G, Tellidou C, Tzavaras N. Sociodemographic and psychological characteristics associated with smoking among Greek Medical Students. Eur Addict Res. 2001; 7: Uçkun I, Metintaş S, Özdemir N, Kolsuz M, Metintaş M, Erginel S, Alataş. Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde ve Ailelerinde Sigara Alışkanlığı: dört yıllık kohort çalışması ilk sonuçları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 1999; 47(3): Özen Ş, Arı M, Gören S, Palancı Y, Sır A. Tıp Fakültesi Birinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Kullanım Sıklığı. Anatolian journal of Psychiatry. 2005; 6: Kara A, Öğüş AC, Özdemir T, Çilli A, Şenol Y. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ve VI. Sınıf öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları. Bursa. 25. yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı, 2000, p İrgil E, Erkenci Y, Güner R, Bağcı S. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanma Alışkanlıkları. Bursa Devlet Hast. Bült. 1999; 15:

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Cemil Işık Sönmez 1 Duygu Ayhan Başer 2 Sevil Aydoğan 1. Sönmez CI ve ark.

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Cemil Işık Sönmez 1 Duygu Ayhan Başer 2 Sevil Aydoğan 1. Sönmez CI ve ark. ARAŞTIRMA MAKALESİ Cemil Işık Sönmez 1 Duygu Ayhan Başer 2 Sevil Aydoğan 1 1 Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Düzce, Türkiye 2 Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kocaeli, Türkiye Yazışma

Detaylı

GAZI ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI ÖGRENCILERININ SIGARA IÇME DURUMU

GAZI ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI ÖGRENCILERININ SIGARA IÇME DURUMU ARASTIRMA GAZI ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI ÖGRENCILERININ SIGARA IÇME DURUMU Ar. Gör. Dr. Fatma ILHAN, Ögr. Gör. Dr. F. Nur AKSAKAL, Ögr. Gör.Dr. Mustafa N. ILHAN, Prof. Dr. Remzi AYGÜN Gazi Üniversitesi

Detaylı

Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları

Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları Araştırma/Research Article Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları Atilla Senih Mayda 1 *, Nihan Tufan 2, Selen Baştaş 2 1 Düzce Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması

Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması Tuğba GÖKTALAY 1, Beyhan CENGİZ ÖZYURT 2, Ayşın ŞAKAR COŞKUN 1, Pınar ÇELİK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları

Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları Mehmet ÜNLÜ*, Ayşe ORMAN*, Murat CİRİT*, Reha DEMİREL** * Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kılıç N, Ek NH ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA YÖNELİK, BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI* Knowledge,

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Demirel, Reports) Sezer

ARAŞTIRMALAR (Research Demirel, Reports) Sezer ARAŞTIRMALAR (Research Demirel, Reports) Sezer SİVAS BÖLGESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA SIKLIĞI Smoking prevalence among University Students in Sivas region Yeltekin DEMİREL 1, R Erol SEZER

Detaylı

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Araştırmalar / Researches E. Avcı, M. N. İlhan, E. F. Civil Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Prevalance of The Tobacco Alcohol and Products

Detaylı

Deniz Çalışkan, Gönül Çulha, Özlem Sarışen, Saadet Karpuzoğlu, Arslan Tunçbilek

Deniz Çalışkan, Gönül Çulha, Özlem Sarışen, Saadet Karpuzoğlu, Arslan Tunçbilek DAHİLİ BİLİMLER/ MEDICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 200; 8:2-3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarının sigara içme durumu

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması

Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması Enquiries into Cigarette Smoking Habits of University Students Sevda Yüksel 1, Zübeyde Cücen 2 1 Fatih

Detaylı

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Sabahat TEZCAN*, Nazan YARDIM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi International Journal of Science Culture and Sport December 2016 : 4 (Special Issue 3) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS629 Field : Sport Psychology Type : Research Article Recieved: 10.10.2016 -

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Dilek ÖZMEN*, Araş.Gör. Aynur Çakmakçı ÇETİNKAYA*, Araş.Gör. Sevgi NEHİR** *Celal Bayar Üniv. Sağlık Yüksekokulu Halk

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarının Sigara İçimi Konusundaki Bazı Düşünce ve Davranışları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarının Sigara İçimi Konusundaki Bazı Düşünce ve Davranışları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarının Sigara İçimi Konusundaki Bazı Düşünce ve Davranışları Meftun ÜNSAL*, Murat TOPBAŞ**, A. Güven ATICI*, Davut UĞURLU*, Adviye ÖZER*, Levent ERKAN* *

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencileri arasında

Detaylı

Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Arttıran Nedenler

Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Arttıran Nedenler Araştırma/Research Article Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Arttıran Nedenler Metin Pıçakçıefe 1 *, Pembe Keskinoğlu 1, Banu Bayar 2, Kılıçhan Bayar 2 1 Dokuz

Detaylı

Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu *

Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu * Smoking Status of Individuals Over 10 Years Old Living in Çayboyu District

Detaylı

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler*

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler* Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 2007 www.insanbilimleri.com Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler* Cantürk Çapık** Şeyda Özbıçakcı *** Özet Sigara bağımlılığı üzerine

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları

Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 252-257 Orijinal Makale Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları Ali Ayçiçek Eskişehir Devlet Hastanesi

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları ARAŞTIRMA

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları Erhan Yengil 1 Cengiz Çevik 2 Gökhan Demirkıran 1 Ayşe Neslin Akkoca 3 Gül Soylu Özler 2 Cahit Özer 1 1 Mustafa

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NARMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER *

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NARMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER * Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 2011 237 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NARMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER * Serap BEDİR

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 483-490 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0459 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları

Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları Smoking Habits and Attitudes of High School Students Towards Smoking

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin tütün mamullerialkol kullaným durumlarý ve sigaraya yaklaþýmlarý

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin tütün mamullerialkol kullaným durumlarý ve sigaraya yaklaþýmlarý ARAÞTIRMA 34 Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin tütün mamullerialkol kullaným durumlarý ve sigaraya yaklaþýmlarý Medet Korkmaz*, Sýddýka Ersoy**, Þükran Özkahraman***, Emel Taþçý Duran****, Esin

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Türkiye'de Dumansız Hava Sahası Yasağına Verilen Desteğin Belirleyicileri

Türkiye'de Dumansız Hava Sahası Yasağına Verilen Desteğin Belirleyicileri Türkiye'de Dumansız Hava Sahası Yasağına Verilen Desteğin Belirleyicileri Prof. Dr. Mutlu Hayran, MD, PhD Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ana Navas-Acien, MD, PhD

Detaylı

GAZI ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GAZI ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ GAZI ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of the Usage of Cigarette and Alcohol Among the Students of Physical Education

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler

Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA / Original Article TÜTÜN VE SAĞLIK / Smoking and Health Toraks Dergisi 2006; (2): 120-12 Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler Arife Azak Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Sıklığı

Kırklareli Üniversitesi Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Sıklığı Klinik Araştırma Kırklareli Üniversitesi Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Sıklığı Neşe ULUKOCA, Şenlen GÖKGÖZ a, Ali KARAKOÇ Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Kırklareli,

Detaylı

Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri

Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri Göksel KITER 1, Sevin BAŞER 1, Beyza AKDAĞ 2, Ali EKİNCİ 1, Nihal ÜNAL 1, Esma ÖZTÜRK 1 1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ)

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) C. Gazi UÇKUN 1, Seher UÇKUN 2, Burcu ÜZÜM 3 Özet Bireyler kendi beceri

Detaylı

Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü

Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Ülkemizdeki antibiyotik kullanımı ile ilgili gerçeklerin araştırılması Toplumda Antibiyotik Kullanımı

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Dilek ÇİLİNGİR 1, Sevilay HİNTİSTAN 1, Havva ÖZTÜRK 2

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Dilek ÇİLİNGİR 1, Sevilay HİNTİSTAN 1, Havva ÖZTÜRK 2 SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Dilek ÇİLİNGİR 1, Sevilay HİNTİSTAN 1, Havva ÖZTÜRK 2 ÖZET Çalışma, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sigara kullanma

Detaylı

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (GATA, 2004) Uzm. Dr. Cengiz Han AÇIKEL*, Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ*, Yrd. Doç. Dr. Muharrem UÇAR*, Uzm. Dr.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (1): 33-39 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0482 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışları ve İlişkili Sosyodemografik Özellikleri

Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışları ve İlişkili Sosyodemografik Özellikleri DOI: 10.5152/ttd.2013.29 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL INVESTIGATION Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışları ve İlişkili Sosyodemografik Özellikleri Smoking Habits and the Related Sociodemographic

Detaylı

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Uzm. Dilek Erol Sahillioğlu 02.05.2011 1 Sigara İlk kullanıcıları Aztekler ve Mayalar olduğu tahmin edilen sigaranın geçmişi

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması #

Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması # Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması # Leyla SAĞLAM, Hasan KAYNAR, Metin GÖRGÜNER, Arzu MİRİCİ Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM # Toraks Derneği

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Yaşam Biçimleri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Yaşam Biçimleri ve Karşılaştıkları Sorunlar Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(4):311-316 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Yaşam Biçimleri ve Karşılaştıkları Sorunlar [Some Characteristics

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Rüveyda Esra ERÇİM, Ayla Gülden PEKCAN ÖZET Amaç: Türkiye nin değişik üniversitelerinde

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):421-426 15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler [The Healthy Lifestyle Behaviors of 15 49 Age Group Women

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitelerine Etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitelerine Etkisi ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION TÜTÜN VE SAĞLIK SMOKING AND HEALTH Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitelerine Etkisi Tobacco Smoking and its Effect

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE GİRİŞ PUANLARI İLE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ŞİDDETE KARŞI TUTUMLARI

ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE GİRİŞ PUANLARI İLE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ŞİDDETE KARŞI TUTUMLARI ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE GİRİŞ PUANLARI İLE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ŞİDDETE KARŞI TUTUMLARI Atilla Senih MAYDA, Kayıhan KARAÇOR, Gökmen Umut ERDEM,

Detaylı

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMININ YAYGINLIĞI, 2015 LEPİM LEFKOŞA PSİKİYATRİ MERKEZİ ÇALIŞMASI

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER Doç. Dr. Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 8 Nisan 2009 Hastasının sigarayı bırakmasını sağlamak her hekimin görevi

Detaylı

Mardin Kent Merkezinde 15 Yaş Üstü Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı

Mardin Kent Merkezinde 15 Yaş Üstü Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı Araştırmae/Research Article Kor Hek. 2008; 7(2):141-146 Mardin Kent Merkezinde 15 Yaş Üstü Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı [Smoking Prevalance in Women Aged Over 15 in Mardin City Center] ÖZET AMAÇ: Bu

Detaylı

İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları #

İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları # İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları # Fahrettin TALAY*, Sedat ALTIN**, Erdoğan ÇETİNKAYA** * Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler ÇOCUK/SAGLIK 0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler Dr.Handan ALP* Dr.Sevin ALTINKAYNAK* Dr.Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU* ÖZET Bu araştırmada Erzurum (merkez), Aşkale, Pasinler ilçeleri

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Solunumsal Yakınması Olan Hastaların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Solunumsal Yakınması Olan Hastaların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi Solunumsal Yakınması Olan Hastaların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi Cengiz ÖZGE, Münir TÜMKAYA, Eylem S. ÖZGÜR, Suzan EKER Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Kanser Hakkında Eğitimin Erbaş/Erlerin Tutumlarına ve Davranışlarına Yansıması

Kanser Hakkında Eğitimin Erbaş/Erlerin Tutumlarına ve Davranışlarına Yansıması Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):475-480 Kanser Hakkında Eğitimin Erbaş/Erlerin Tutumlarına ve Davranışlarına Yansıması [The Effects of Education about Cancer to the Behaviours and

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE

ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 2011 Düzce Medical Journal e-issn 1307-671X www.tipdergi.duzce.edu.tr duzcetipdergisi@duzce.edu.tr Düzce Tıp Dergisi 2011; 13(1): 32-44 33 Tüberkülin deri testinin yorumlanması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı