Turizme ivme kazandýracak hamle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizme ivme kazandýracak hamle"

Transkript

1 Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP de Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi beklenen hareketlilik devam ediyor. Aday sýralamasýnda 7 Nisan herþeyin netleþeceði önemli bir tarih. * HABERÝ 4 DE Ek poliklinikler hizmete hazýr Ýnþaat tamam, son rötuþlar yapýlýyor Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ek Poliklinik Binasý inþaasý tamamlandý. ye yakýn polikliniðin yer alacaðý ek binanýn tefriþatýnda son aþamaya gelindi. Ayakta tedavi hizmetlerinde büyük rahatlama saðlayacak binanýn yakýnda hizmete sunulmasý planlanýyor. * HABERÝ 8 DE Tefriþat çalýþmalarý devam eden ek poliklinik binasýnýn yakýnda hizmete sunulmasý bekleniyor. Bir yýl yetecek suyumuz var Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi nin sahip olduðu su rezervinin bir yýl yetecek miktarda olduðunu açýkladý. * HABERÝ DA Muzaffer Külcü ÇORUM BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN 5 MART 5 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý Rallide Çorumlu imzasý Otomobil Sporlarý konusundaki baþarýlý organizasyonlarý ile Çorum kamuoyunun yakýndan tanýdýðý hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk, Türkiye'de ilk kez organize edilecek bir projeye daha imza atmaya hazýrlanýyor. Unirally markasýyla Üniversiteler Arasý Rally Kupasý için adým atan Sami Býyýk'ýn çalýþmasý, Mesut Sami Býyýk motor sporlarýnýn en prestijli ajansýnda da haber oldu. * HABERÝ 9 DA Turizme ivme kazandýracak hamle Boðazkale ilçesinin isminin Hattuþa olarak deðiþtirilmesi için çalýþmalar yürüten Hattuþa Heyeti, dün TBMM nde parti gruplarýný ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu nun giriþimleriyle TBMM de Hitit Defilesi düzenlenecek. Heyet diðer parti gruplarý ile görüþtü. Milletvekili Uslu, Boðazkale'nin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirilmesi konusunda genel kabul olduðunu belirterek, yeni yasama döneminde bunun gerçekleþebileceðini söyledi. Boðazkale nin isminin Hattuþa olmasýna Baþbakan Ahmet Davutoðlu ndan destek gelmiþti. Üstelik Baþbakan bu desteðini, Çorum leblebisi yerken dile getirmiþti. * HABERÝ DE Baþbakan ýn Hattuþa desteði yanký buldu Boðazkale nin isminin Hattuþa olmasýna Baþbakan Ahmet Davutoðlu ndan gelen destek yaygýn basýnda yanký buldu. Anadolu Ajansý ve Hürriyet Baþbakan Ahmet Davutoðlu Baþbakan ýn bu desteðine haberlerinde geniþ yer verdi. * HABERÝ DE Þiiriyle birinciliði, asaleti ile gönülleri kazandý Çanakkale Malkara Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin düzenlediði þiir yarýþmasýnda birinci olan Çorumlu öðrenci Asena Beyza Biçer, þiiriyle büyük beðeni Asena Beyza Biçer toplarken, asýl takdiri 95 TL'lik para ödülünü almayýp, okuldaki maddi durumu iyi olmayan öðrencilere baðýþlamasýyla kazandý. * HABERÝ 6 DA TSO dan Teknokent projesi Projeye iliþkin sözleþme, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal tarafýndan imzalanarak, uygulanmaya baþ- 4 bin kiþinin kredi kartý bilgilerini çalmýþlar Çorum dan bir kiþinin þikâyeti üzerine büyük bir dolandýrýcýlýk ortaya çýkarýldý. Çorum ve Konya emniyet birimlerinin ortak operasyonu sonucunda yaklaþýk 4 bin kiþinin kredi kartý, adres ve nüfus kaðýdý bilgilerini çalarak, internet üzerinden alýþveriþ yapan 6 kiþilik çete yakalandý. * HABERÝ DE Polis yazdý, öðrenciler oynadý Son yýllarda ülke genelinde suça sürüklenen çocuklarýn sayýsýnýn artmasý üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüðü örnek bir projeye imza attý. * HABERÝ DE Hattuþa Heyeti dün TBMM nde parti gruplarýný ziyaret etti. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 'Çorum ve Ýrlanda Teknoloji ve Ýnovasyon Ortaklýðý' baþlýklý bir proje hazýrlanarak, Doðrudan Faaliyet Desteði Programý kapsamýnda deðerlendirilmek üzere Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sunuldu. * HABERÝ 5 DE Polis, Boþ Sandalye adlý bir tiyatro oyunu yazdý, öðrenciler sahne aldý. 8 ilde Bereket Ormanlarý kurmak için proje Çorum a Bereket Ormaný Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn öncülüðünde 8 ilde Bereket Ormanlarý kurmak için proje baþlattý. * HABERÝ 4 DE Þubat ta 677 konut satýldý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Þubat ayý konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Buna göre Samsun'da 5 Þubat ayýnda 46 konut, Tokat'ta 5 konut, Çorum'da 677 konut ve Amasya'da 9 konut satýldý. * HABERÝ 5 DE Kocasaraç a destek Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Avukat Muhsin Kocasaraç, ilk esnaf ve halk ziyaretini memleketi Ýskilip'te gerçekleþtirdi. * HABERÝ 9 DA Muhsin Kocasaraç

2 ÇARÞAMBA 5 MART 5 4 bin kiþinin kredi kartý bilgilerini çalmýþlar Elektrik kontaðý yangýn çýkardý Ýskilip in Karaçukur Köyü nde bir evde elektrik kontaðý yüzünden yangýn çýktý. C.D. nin evinde çýkan yangýn rüzgarýn da etkisiyle büyüyürek komþusu Y.D. nýn evine sýçradý. Yangýnda iki ahþap ev tamamen yanarak kullanýlamaz hale gelirken, 5 büyükbaþ, 5 küçükbaþ ve katýr telef oldu. Yangýn Ýskilip Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altýna alýndý. 54 yaþýnda kayýp Mecitözü nün Tanrývermiþ Köyü nde yaþayan 54 yaþýndaki vatandaþ kayýp. Ý.K. isimli vatandaþ sabah saatlerinde Çorum a gidiyorum diyerek evden çýktý. Ý.K. dan bir daha haber alamayan ailesi Jandarmaya baþvurdu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Çorum dan bir kiþinin þikâyeti üzerine büyük bir dolandýrýcýlýk ortaya çýkarýldý. Çorum ve Konya emniyet birimlerinin ortak operasyonu sonucunda yaklaþýk 4 bin kiþinin kredi kartý, adres ve nüfus kaðýdý bilgilerini çalarak, internet üzerinden alýþveriþ yapan 6 kiþilik çete yakalandý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ne gelen bir ihbarý deðerlendiren ekipler, vatandaþýn haberi olmaksýzýn kredi kartýyla bir internet alýþveriþ sitesinden yaklaþýk bin 5 TL. tutarýnda adet televizyonun satýn alýndýðýný belirledi. Bunun üzerine internet ortamýnda iz takibi yapan ekipler, alýþveriþ yapýlan firmalarla irtibata geçti. Derinleþen araþtýrmalar sonucunda televizyonun Konya da Y.K. isimli þahsa teslim edileceði öðrenildi. Elde edilen bilgilerle Çorum ve Konya Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü nün ortaklaþa yaptýðý operasyonda, kargo firmasýndan ürünleri teslim almaya gelen R.D., M.Þ.D. ve S.I. isimli þahýslar üzerlerinde sahte kimliklerle birlikte yakalandý. Þüphelilerin iþ, araç ve evlerinde yapýlan aramada, sahte kimlik yapmada kullanýlan, baský, mühür ve kesme makinalarý, çok sayýda deðiþik kiþilere ait nüfus cüzdaný, fotoðraflar ve bankalara ait kredi kartlarý, nüfus cüzdan örnekleri, cep telefon numarasý ve adres bilgileri, baþkasýna ait kredi kartlarý ile elde edilen deðiþik markalarda 4 bilgisayar, kayýt alma özelliði bulunan gizli kalem ve anahtarlýk kamera, deðiþik GSM ve kiþilere ait adet telefon sim kartý, çok sayýda dijital materyal (HDD, flaþh bellek, MýcroSD kart), deðiþik markalarda cep telefonu, çok sayýda deðiþik kiþiler adýna düzenlenmiþ yüksek meblaðlarda faturalar, deðiþik markalarda elektronik ev aletleri bulundu. Ayrýca, þüphelilere ait bilgisayarlar içerisinde yaklaþýk 6 bin 95 kiþiye ait banka kredi kartý bilgileri, banka kredi kartý þifreleri ve D güvenlik þifreleri, farklý kiþilere ait bin adet kredi kartý numarasý ve banka hesap bilgileri bulundu. Þüpheliler M.Þ.D., M.D., R.B., Ý.E., H.Ö. ve S.B. çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan Suç Ýþlemek Amacýyla Örgüt Kurmak, Banka ve Kredi Kartlarým Kötüye Kullanýmý, Resmi Belgede Sahtecilik, Baþkasýna Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanýlmasý suçlarýndan tutuklanarak cezaevine konuldular. Þüphelilerden S.I. nýn gerçek kimliðinin M.D. olduðu ve 8 yýl kesinleþmiþ hapis cezasý bulunduðu tespit edildi. Polis suçla ilgili 6 kiþilik çeteyi yakaladý. Eþekten düþüp öldü Bayat ýn Köpüklü Köyü nde 75 yaþýndaki yaþlý adam eþekten düþüp öldü. Hayvan otlatmak için Çukurtaþ mevkiinde giden R.K. akrabalarý tarafýndan eþekten düþmüþ ve ayaklarý bindiði eþeðin ipine takýlý vaziyette ölü bulundu. Cumhuriyet Savcýsý nýn talimatý ile yapýlan ilk muayenede cesette herhangi bir yara, darp ve kesici alet izine rastlanmadý. Cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Týp Kurumu na sevk edildi.(haber Merkezi) Bahçede kalp krizine yakalandý Sungurlu nun Hacýosman Köyü nde bahçede düþen yaþlý adam kalp krizinden hayatýný kaybetti. A.A.K.(6) evinin bahçesinde dengesini kaybedip düþtü. Yakýnlarý tarafýndan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi ne sevk edilen yaþlý adamýn kalp krizi geçirdiði belirlendi. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Merkez e baðlý Örencik Köyü nde de H.K. isimli 8 yaþýndaki yaþlý adam evinin önünde otururken düþüp hayatýný kaybetti. Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlan muayene ve incelemede yaþlý adamýn kalp krizi sonucu vefat ettiði belirlendi. Polis, Boþ Sandalye adlý bir tiyatro oyunu yazdý, öðrenciler sahne aldý. Polis yazdý öðrenciler oynadý Son yýllarda ülke genelinde suça sürüklenen çocuklarýn sayýsýnýn artmasý üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüðü örnek bir projeye imza attý. Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü nde görevli polis memuru Burhan Efteli tarafýndan suça ve sokaða sürüklenen çocuklar, aile içi iletiþim, madde baðýmlýlýðý ve sonuçlarý, güvenli internet kullanýmý ve kitap sevgisinin önemine dikkat çekmek amacýyla Boþ Sandalye adlý bir tiyatro oyunu yazdý. Ýki perdeden oluþan komedi ve dram tarzýnda yazýlan oyunda Hitit Üniversitesi nde eðitim gören öðrenciler rol aldý. Halkýn ve öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði ve ilgiyle izlenen oyunda geliþen teknolojiyle birlikte ortaya çýkan aile içi iletiþimsizliðe dikkat çekildi. Bunun sonucunda sokaða sürüklenen ve uyuþturucu tacirlerinin aðýna düþen liseli gençlerin baþlarýndan geçenler ve acý sonlarýnýn anlatýldýðý oyun büyük beðeni topladý. Tiyatro oyununu yazan Polis memuru Burhan Efteli, oyunu yazarken teknolojinin karanlýk yüzünü, karanlýk sayfasýný, aile içi iletiþimde teknlojinin fayda ve zararlarýný iþlemeye çalýþtýklarýný belirterek, Sigara, alkol ve uyuþturucu maddelere karþý çocuklarýnýzý dýþarýda yalnýz býrakmamanýz gerektiðini, internetin baþýnda da yalnýz býrakmamanýz gerektiðini göstermeye çalýþtýk. Oyunumuz ana öðelerinden bir taneside kitap sevgisi. Bilim, kültür, okuma ve kitap sevgisinin bize neler öðretebileceðini, yarýnlarýmýza nasýl sahip çýkmamýz gerektiðini, bilimin ve kültürün insaný hangi yönlere sevk edeceðini göstermek istedik. Çocuklarýmýzýn dýþarýda, herhangi bir sokakta veya herhangi bir kafede yalnýz kalmasýyla internetin baþýnda yalnýz kalmasý arasýnda hiçbir fark yok. Lütfen çocuklarýmýzý internetin baþýnda yalnýz býrakmayýn. Televizyonda izlemiþ olduðunuz dizi ve programlarýn çocuklar üzerinde ve aile içerisinde nasýl bir algý oluþturacaðýný düþünerek lütfen süzgeçten geçirin (ÝHA) Ýki perdeden oluþan komedi ve dram tarzýnda yazýlan oyunda Hitit Üniversitesi nde eðitim gören öðrenciler rol aldý. Alman Duvar Kaðýdý rulosu mm Laminat Parke iþçilik dahil m 6 TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M FÝYATI - LÝRA 5 LÝRA 4+ Ev silinebilir boya ve iþçilik 9 4+ Ev silinebilir boya ve iþçilik 75 + Ev silinebilir boya ve iþçilik 65 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) NELER YAPIYORUZ? * Alçý - Alçýpan - Boya * Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) * Bölme Duvar * Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat * Patlatma Doðal Taþ * Dekoratif Ýç Cephe * TV Üniteleri * Gergi Tavan Sistemleri - Barissol * Mobilya Ýç Dizayn * Duvar Kaðýdý * Cam Mozaik ve Çeþitleri Ýç Dekorasyon Uygulamamýz OÐUZ DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Referanslarýmýz: * Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya, * Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans. * Ahmet Haner * John Deere Traktör * Çorum Özel Hastanesi *Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR. Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A (Ç.HAK:5)

3 ÇARÞAMBA 5 MART 5 Hattuþa ya Baþbakan desteði Boðazkale nin isminin Hattuþa olmasýna Baþbakan Ahmet Davutoðlu ndan destek geldi. Üstelik Baþbaan bu desteðini, Çorum leblebisi yerken dile getirdi. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan ýn haberine göre, Hitit Medeniyet nin baþkenti Hattuþa nýn isminin bulunduðu ilçe Boðazkale ye verilmesine Baþbakan Ahmet Davutoðlu da destek verdi. Ýlginç konuþmanýn Meclis kulisinde leblebi yerken gündeme geldiði belirtilen haberde, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, geçtiðimiz günlerde AK Parti kulisine sürpriz bir ziyaret yaparak, milletvekilleriyle sohbet etti. Masada çið köfte ve meyvanýn yaný sýra leblebileri gören Davutoðlu, Çorum Milletvekili Salim Uslu ya dönerek, Sizin oraya Hattuþa ya, Macaristan cumhurbaþkanýnýn eþini gönderdik Uslu da, O ilçenin adý Boðazkale. Hattuþa nýn daha iyi Hattuþa Heyeti dün TBMM nde parti gruplarýný ziyaret etti. Hattuþa Heyeti destek arayýþýnda Boðazkale ilçesinin isminin Hattuþa olarak deðiþtirilmesi için çalýþmalar yürüten Hattuþa Heyeti dün TBMM nde parti gruplarýný ziyaret etti. TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu baþkanlýðýndaki heyet öncelikle AK Parti Grup Baþkanvekili hemþehrimiz Naci Bostancý ý ziyaret etti. Bostancý, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu baþkanlýðýndaki "Hattuþa Heyeti"ni kabul etti. Bostancý, "Ýnsanlýða iliþkin bir genel perspektif kazanabilmek, bütün bunlara iliþkin bilgi birikimi görme üzerine olabilir. Ben de Hattuþa'yý görün diyorum. Bütün bunlar siyasete iliþkindir. Siyasetin dýþýnda bir alan yok. Siyaset, çok temel bir motivasyondur, toplumlarýn geleceðe iliþkin kurgulanmasýnda, farklýlýklarýn yeniden üretilmesinde en temel unsurdur. Siyasetin olmadýðý bir alan yok. Bilimin, arkeolojinin, modanýn içinde de siyaset vardýr. Soylu siyaset var, soysuz siyaset var. insanlarýn hayrýna iþler de siyaset üzerinden geliþiyor, hayýrsýz iþler de... Ýnsanýn kendi tarihiyle, geçmiþiyle bað kurmasýný saðlamak, buna iliþkin kültür medeniyeti havzalarýný bugünün kuþaklarýna intikal ettirmek, bunun yollarýný açmak soylu siyasetin iþlerinden biridir. Bunu kim yaparsa... Biz þimdi yapma iddiasýyla varýz" diye konuþtu. Uslu da yaptýðý konuþmada, Anadolu coðrafyasýnda yaþayan her medeniyete sahip çýktýklarýný ve hepsinin mirasçýsý olduklarýný belirterek, medeniyetlerin yaþamasý, yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara taþýnmasý konusunda tarihsel sorumluluklarý olduðuna inandýklarýný dile getirdi. Boðazkale isminin "Hattuþa" olarak deðiþtirilmesinin, ilçenin turizm potansiyelini ortaya çýkarmasý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný savunan Uslu, bunu ideolojik, simgeler ve sembollerle tartýþmanýn yararý olmadýðýný kaydetti. ÇORUM UN KÜLTÜR DAVASI Uslu, "Hepimiz konuyu Çorum'ün kültür davasý olarak görüyoruz. Bunu siyaset üstü, ortak mesele olarak görüp takým halinde çalýþýyoruz. Aslýmýzý, neslimizi Hititler'de aramak derdimiz, gayretimiz yok. Bu coðrafyadaki bütün medeniyetlerin hepsi geçmiþimizdir ve bu topraklara aittir. Hepsini birden sahiplenmek, kucaklamak gibi engin bir anlayýþa sahibiz. Medeniyetler arasýnda ayrým yapmak, birini öncelemek, diðerini ötelemek gibi bir derdimiz de olamaz, olmamalýdýr. Aksi halde bu tarihi mirasý reddeden bir konuma düþmüþ oluruz ki hiç de þýk olmaz. Hitit medeniyetinin bu coðrafya için çok önemli olduðunu düþünüyorum. Peri bacalarýndan çok daha önemli sayýlabilecek bir tarihi mirasýmýz var. Bu konuda yeterince konaklama imkanýmýz yok, turizm teþviklerinden yeteri kadar istifade ettiðimiz söylenemez. Tüm bunlarýn çözümü siyasetten geçiyor" Uslu'nun "yeni dönemde Hattuþa ismine dönülmesi konusunda desteðinize ihtiyacýmýz var" sözlerine karþýlýk Bostancý, "Ýnþallah gelecek dönemde de bu yönde önemli adým olarak oraya Hattuþa ismi konulur. Böylelikle uluslararasý literatürü takip edenler, Hattuþa'nýn nerede olduðunu nokta atýþýyla bulabilir" karþýlýðýný verdi. Heyet daha sonra diðer parti gruplarýný ziyaret ederek, destek aradý.(aa) Baþbakan Ahmet Davutoðlu tanýtýlmasý için ilçenin adýný Hattuþa olarak deðiþtirmek istiyoruz. Ýl genel meclisi Hattuþa olarak deðiþtirilmesi için karar aldý, ancak yasa ile bunun yapýlmasý gerekiyor. Yine Hitit uygarlýðýnýn en önemli askeri ve din mirkezi olan Þapinuva da çok önemli bir antik merkez. O ilçenin adý da Ortaköy, ikisini de deðiþtirmek istiyoruz. Davutoðlu, bu konuda yasal düzenleme yapýlmasýna destek vereceðini belirterek, Çok iyi olur, isminin deðiþtirilmesi, Hattuþa nýn dünyada daha iyi tanýtýlmasýna katký saðlar. Gelip görmek isteyenlerin sayýsý artýr ifadelerine yer verildi. Yeni dönemde Boðazkale Hattuþa olabilir TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Boðazkale'nin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirilmesi konusunda genel kabul olduðunu belirterek, yeni yasama döneminde bunun gerçekleþebileceðini söyledi. Meclis'te siyasi parti gruplarýný ziyaret ettikten sonra Hattuþa heyetiyle görüþen Uslu, Hitit medeniyeti ve Hattuþa'nýn tanýtýlmasý için yoðun mesai harcadýklarýný ifade etti. Boðazkale'nin büyük bir medeniyetin baþkenti olduðunu anlatan Uslu, ilçenin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirilmesi konusunda genel kabul olduðunu kaydetti. Uslu, konunun kamuoyunda olgunlaþmasýndan itibaren yeni Boðazkale'nin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirilebileceðini söyledi. Salim Uslu, Ortaköy'ün adýnýn da eski adý olan Salim Uslu Þapinuva olarak deðiþmesi gerektiðini dile getirdi. Çorum açýk hava müzesinin geliþtirilmesi ve tanýtýmý için devletin daha fazla ilgi ve katkýsýna ihtiyaç olduðunu belirten Uslu, bölgeye ait deðiþik yerlerdeki tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi gerektiðini vurguladý. Uslu, "Hitit Aslaný Irak'ta Babil Kalesinde. Ýnþallah zarar görmemiþtir. Bunlarýn yerinde teþhir edilmesi son derece önemli. Diðer müzelerde imitasyonlarý olabilir. Nasýl gül dalýnda güzelse, tarih de yerinde güzeldir" diye konuþtu. Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa'nýn tanýtýmý ve hak ettiði deðeri görmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini söylediler.(aa) KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 6 Alo Paket: Yýlmaz Çývgýn KÝÞÝLÝK LÜKS TV KOLTUKLU ARAÇLARIMIZLA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. OKUL SERVÝSÝ - FABRÝKA SERVÝSLERÝ - ÖZEL SENÝMER VE GEZÝLERE ARAÇ TEMÝN EDÝLÝR. D- BELGELÝ ARAÇLAR. BÝZÝMLE GÖRÜÞMEDEN SEYAHAT KARARI VERMEYÝN. Galip Çývgýn Emrah Çývgýn Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Bilgin Boyacý Apt. No:

4 4 ÇARÞAMBA 5 MART 5 Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa M. Salih Uras Evlilik oranýmýz yüksek Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Türkiye'nin medeni durum haritasýný çýkardý. Evli oranýnda Nevþehir den sonra yüzde 68 oranýyla Çorum Türkiye nin ilk sýralarýndaki iller arasýnda. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Türkiye'nin medeni durum haritasýný açýkladý. Aralýk 4 tarihli Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de 5 yaþ üstü 58 milyon 84 bin 4 kiþinin bulunduðunu aktaran Uras, bunlardan 5 milyon 998 bin 4'ü hiç evlenmeyenlerden, 7 milyon 8 bin 7'si evlilerden, bir milyon 979 bin 6'ý boþananlardan ve milyon 78 bin 684'ü ise eþi ölenlerden oluþtuðunu söyledi. Kentlerde yaþayanlarýn medeni durumlarý, kentlerin 5 yaþ ve üstü nüfusuna oranlanarak hesaplanan medeni durum haritasýný açýklayan Uras, bekar oranýnda Hakkari, evli oranýnda Nevþehir, boþanma oranýnda Ýzmir, eþi ölenlerin oranýnda ise Kastamonu olduðunu bildirdi. Bu oranlara göre Çorum da bekar oraný yüzde iken, evlilik oraný yüzde 68. Evli oranýnda listenin baþýnda yüzde 69 ile Nevþehir var. Boþanma oraný ise yüzde. Çorum da eþi ölenlerin oraný bir hayli yüksek. Bu kategoride Kastamonu yüzde 9,4 ile birinci. Kastamonu yu yüzde 9, ile Sinop ve yüzde 8,6 ile Giresun takip ediyor. Çorum da eþi ölenlerin oraný yüzde 8. (ÝHA) Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn öncülüðünde 8 ilde Bereket Ormanlarý kurmak için proje baþlattý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn öncülüðünde 8 ilde aðaçlandýrma çalýþmalarý çerçevesinde Bereket Ormanlarý projesini hayata geçiriyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinden yapýlan açýklamaya göre, "Gönül Elçileri Projesi" çerçevesinde hayata geçirilen proje ile Mart itibarýyla kutlanan Orman Haftasý kapsamýnda HABER YORUM Mustafa Demirer MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi siyasi partilerde beklenen hareketlilik devam ediyor. MHP'de kapsamlý ve coþkulu bir aday adayý tanýtýmýnýn ardýndan gözler haliyle genel merkeze çevrildi.. Olaðan Büyük Kongresi'ni tamamlayan MHP'de Çorumlu Merkez Yürütme Kurulu'na girdi. Milletvekili Adaylarý'nýn sýralamasýnda MHP Genel Merkezi'nin belirleyici olacaðý biliniyor. MHP'nin etkin isimleri arasýnda yer alan Mustafa Hidayet Vahaboðlu MYK'da yer aldý. Vahaboðlu'nun milletvekili aday adaylýðý baþvurusunu Ankara'dan yaptýðý konuþuldu. Vahit Kayrýcý adaylýk açýklamasýný ilk günlerde yaparken, Muharrem Þemsek baþvuru süresinin son gününde partisinde düzenlediði basýn toplantýsýnda adaylýðýný kamuoyuna duyurdu. MHPGenel Merkezi'ne yakýn kaynaklar, Genel Baþkan Devlet Bahçeli'nin MYK'da görev verdiði isimleri milletvekili adayý göstermeyeceði eðiliminde olduðu yorumunu yapýyor. Bu durumda geçtiðimiz dönem birinci sýradan aday gösterilen ancak seçilemeyen Vahaboðlu'nun listeye girme þansý azalýyor. Geriye bir dönem vekillik yapan Vahit Kayrýcý ile ilk dönemde birinci sýra milletvekili adayý gösterilen ancak seçilemeyen Muharrem Þemsek'in listede yer alýp almayacaðý merak ediliyor. MHPcamiasý parti tabanýyla bütünleþmiþ, Çorumlu'nun rahatlýkla ulaþabildiði, memleketi tanýyýp bilen isimlerin milletvekili aday sýralamasýnda yer almasý beklentisi içinde. CHP DELEGESÝ FARKLI CHP'de çalýþmalarýný sürdüren 9 aday adayý hafta sonu yapýlacak ön seçime katýlacak. Parti üyesi bin ismin oy kullanacaðý ön seçimde hangi aday adayýnýn birinci sýrada çýkacaðý tahmin edilemiyor. CHP'ye yakýn isimler, önceden herhangi bir adayýn kesin olarak sandýktan birinci çýkacaðýný söylemenin kestirilemeyeceðini, çünkü delegelerin tavrýnýn hiç belli olmayacaðý yorumunu yapýyor. STK'LAR OY KULLANIRKEN, 8 ADAY ADAYI ÜST KOMÝSYONA ÇIKTI AK Parti'de bu yýl CHP ve MHP'den farklý bir aday adayý belirleme yöntemi gözlemlendi. dönemdir alýþýlagelen teþkilat temayülü, partiye yakýn sivil toplum kuruluþlarýnýn raporlarý, kamuoyu anketi, genel merkez komisyonlarýnda mülâkat ve tepe yönetiminin nihai aday sýralamasýný belirlemesi bildik yöntemlerdi. Ýktidar partisi bu yýl bir deðiþiklik yaptý, merkez ve tüm ilçelerde sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ve yönetim kurulu üyelerine temayül yaparak tercihlerini sordu. AK Parti Genel Merkezi baþlangýçta STK sayýsýný sýnýrlý tuttu. Sonra iþin içinden çýkamayacaklarýný anlayýnca 'kuþ severler' dahil istisnasýz tüm STK'lar kapsama dahil edildi. Mevzu son iki güne sýkýþtýrýlýnca davet almayanlara karar defterlerini getirerek aday adaylarýný tercih etme hakký verildi. Parti binasýnda kurulan sandýklarda sabahtan akþama kadar düzenlenen en az, en fazla 4 tercihli temayülde yaklaþýk bin 5 STK baþkan ve yönetiminden bin 6 kiþinin oy kullandýðý belirlendi. Temayüle katýlýmýn ilçeler deðil, daha çok þehir merkezi aðýrlýklý olduðu gözlendi. Temayülün yapýldýðý mekanýn herhangi bir salon yerine AK Parti binasý olmasý farklý siyasi görüþlerden mensubu olan ve kamuoyuna tarafsýz duruþ sergileme mecburiyeti bulunan STK larýn katlýmýný engelledi. Sonuç olarak AK Parti, bazý istisnalar dýþýnda kendisine dava ve misyon samimiyetiyle kayýtsýz-þartsýz destek veren, ortalý duruþ sergileyen STK'larýn görüþünü almýþ oldu. Bütün bunlar olup biterken, Ankara'da 8 aday adayýnýn üst komisyona çoktan çýktýðý kulisleri geliverdi. Hal böyle olunca onlarca aday adayý, STK temsilcisi ve vatandaþýn ne düþündüðüne siz karar verin. PARTÝ ÝÇÝ DEMOKRASÝ ANLAYIÞI(!) AK Parti'nin baþta baþörtüsü olmak üzere bir çok alanda ülkeye kazandýrdýðý insan hak ve özgürlüklerine þahit olduk. Hakký teslim edelim. Lâkin iktidarýn parti içi demokrasi sicili tartýþýlýr. Teþkilat seçimlerinde birden fazla aday çýktýðýnda hemen genel merkeze çaðýrýp tek listeye zorlayan, misyon ve davaya göre deðil, yukarýdaki dengelere ve kimlerin adamý olacaðýna göre il baþkaný belirleyip atama yapan, sonra il, ilçe kongrelerinin tarihlerini belirleyip tek adaylý sözde seçime yüzlerce insaný oy kullanmaya gönderen, bunun adýna da 'demokrasi' diyen bir AK Parti var karþýmýzda. Üç dönemdir milletvekili adaylarýnýn belirlenmesinde yaptýðý teþkilat temayüllerini, sivil toplum kuruluþlarýnýn görüþlerini ve kamuoyu anketlerini dikkate almayan bir parti var önümüzde. Diyeceðim odur ki, milleti her þeyin üstünde tuttuðu iddiasýnda olan iktidar,. Yüzyýlda, artýk vatandaþa 'demokrasicilik oyunu' oynatmasa da gerçekten parti içi demokrasiyi hakim kýlsa. Çorum a Bereket Ormaný bütün illerde belirlenen alanlara fidan dikimi yapýlacak. Proje çerçevesinde ilk fidanlar 6 Mart 5 tarihinde Ankara'da, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ile Emine Erdoðan'ýn da katýlýmýyla düzenlenen merasimde toprakla buluþacak. Merasime Emine Erdoðan ve Eroðlu'nun yaný sýra ilgili bakanlar, öðrenciler, sivil toplum örgütleri, sevgi evlerinde kalan çocuklar ve davetliler katýlacak. Ankara'daki merasimle ayný anda 8 ilde de benzer etkinlikler gerçekleþtirilecek. Bereket ormanlarý, orman alanlarýn 8 ilde Bereket Ormanlarý kurmak için proje baþlatýldý. geniþletilmesi, gelecek nesillere daha yeþil bir dünya býrakýlmasý, çocuklara ve gençlere aðaç sevgisinin kazandýrýlmasý maksadýyla oluþturuluyor. Açýklamada, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnýn, bundan sonra da aðaçlandýrma konusunda þuur oluþturmak için bu tip projelerin destekçisi olmaya devam Elvan YILMAZ Fitne (!) 8 Temmuz 4 yýlýnda yapýlan Ankara savaþý ortaçaðýn en büyük meydan muhaberesidir Ýki yüz binden fazla Türk askeri Çubuk ovasýnda birbiri ile savaþmýþtýr Timur, bu savaþta Osmanlý Padiþahý Yýldýrým Beyazýt'ý esir alýr Ankara savaþýnýn önemli neticeleri arasýnda; Anadolu Türk birliðinin parçalanmasý, Bizans ve Ýstanbul'un fethinin elli yýl daha uzamasý yine Osmanlý Devleti'nin geliþmesinin gecikmesi sayýlabilir Ancak bugünkü konumuz bu savaþ deðil Timur Ankara savaþý öncesi Çorum topraklarýna uðrar Þu andaki Fitne Baðlarý dediðimiz bölgede ordusuyla birlikte dinlenmek üzere birkaç gün konaklar Bu konaklayýþ sýrasýnda askerleri arasýnda ikilik, fitne çýkar Timur sýkýntýya girer Daha önce Timur'un ordusu içerisinde olmayan bir þeydir bu Bakar olacak gibi deðil, ordusunu toplar, planýndan birkaç gün önce burayý terk ederler Yanýndaki komutanlara ve o günlerde o yörede yaþayan halka "burasý fitne topraklar olmalý ki bizi bize düþürdü Buranýn adý artýk Fitne Baðlarýdýr" der Ordusuyla hýzla uzaklaþýr Uzaklaþýrken de, "bulaþan fitneyi de birlikte götürmeyelim" diye tüm askerlerinin ayaklarýndaki tozu topraðý çamuru yýkatýr Ve daha sonra Tarihin en kanlý savaþlarýndan biri olacak olan Ankara savaþýna gitmek üzere yola koyulurlar Fitne Baðlarý isminin buradan geldiði söylenir Ne kadar doðrudur bilemem Bunu niye anlattým onu da bilmiyorum Ama var bir þeyler Maalesef Çorum'da Fitne Baðlarý var Not: Ýzmit Körfezi geçiþi, asma köprüsünde cumartesi günü 'Catwalk' olarak bilinen halatýn kopmasýndan sorumlu tutulan Japon mühendis Kishi Ryoichi, binlerce yýllýk bir Japon geleneði olan, söz verilen görevin yerine getirilememesi sonucu baþvurulan "harakiri" yolunu seçti Biz olsak kakarakikiriyi seçerdik Keþke biri ona buranýn Türkiye olduðunu hatýrlatsaymýþ Köprü faaliyetteyken halat kopmuþ olsaydý kesin Japon mühendis kendini atomlara ayýrýrmýþ... Demek oluyor ki; Dünya üzerindeki en onurlu insanlar Japonlar kadar ahlaklý olsak bu ülkede adam kalmayacak O köprüden geçecek insan bulamayýz Ýyiki Japon deðiliz!!! Aðaç hayýrlý evlat gibidir Törene Ýlkadým Kaymakamý hemþehrimiz Turan Atlamaz da katýldý. Ýlkadým Belediyesi nin Dünya Ormancýlýk Haftasý nedeniyle ilkokul öðrencileri ile birlikte düzenlediði fidan dikim törenine Ýlkadým Kaymakamý hemþehrimiz Turan Atlamaz da katýldý. Mart Dünya Ormancýlýk Günü ve Orman Haftasý nedeniyle Ýlkadým Belediyesi, Ýlkadým Ýlçesi Kýþla Yaþardoðu Ýlkokulu nda öðrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleþtirdi. Okul bahçesinde gerçekleþen fidan dikimi etkinliðinde bahçeye ve okul çevresinde adet çam fidaný dikildi. Törene katýlan Ýlkadým Kaymakamý hemþehrimiz Turan Atlamaz, aðaçlarýn hayýrlý bir evlat gibi olduðunu ve ilgi ile yetiþtirildiðinde meyvelerini verdiðini belirterek, Toplumumuz için çocuklarýmýz gençlerimiz ne kadar önemliyse ülkemizin topraklarý için fidanlar o kadar önemlidir. Bugün rahat bir nefes alýyorsak, uçuþan kelebekler böcekler görebiliyorsak bunlarýn olmazsa olmazý aðaçtýr. Aðaç hayýrlý evlat gibidir. Eðer yetiþtirip ilgi gösterirseniz o aðaçta size ilgi gösterir size meyvelerini verir. Çocuklarýmýz toplumun geleceðisiniz, fidanýsýnýz. Miniklerimizin bu konuda bilgili olmasý geleceðimizi garantiye aldýðýmýz noktasýnda büyük bir imzadýr (Hürriyet.com.tr)

5 TSO dan Teknokent projesi Projeye iliþkin sözleþme, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal tarafýndan imzalanarak, uygulanmaya baþlandý. Þubat ta 677 konut satýldý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Þubat ayý konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Buna göre Samsun'da 5 Þubat ayýnda 46 konut, Tokat'ta 5 konut, Çorum'da 677 konut ve Amasya'da 9 konut satýldý. Ýpotekli konut satýþlarý 5 Þubat ayýnda 6 95 olarak gerçekleþti TÜÝK ten yapýlan açýklamaya göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %5,6 oranýnda artýþ göstererek 6 95 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn payý %8,9 oldu. Ýpotekli satýþlarda Ýstanbul konut satýþý ve %, pay ile ilk sýrayý aldý. Toplam konut satýþlarý içerisinde ipotekli satýþ payýnýn en yüksek olduðu il %58,5 ile Artvin oldu. Diðer satýþ türleri sonucunda konut el deðiþtirdi Diðer konut satýþlarý Türkiye genelinde bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %,8 oranýnda azalarak oldu. Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul 9 84 konut satýþý ve %6,9 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý %55,4 oldu. Ankara diðer konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý 55 konut satýþý ile Antalya izledi. Diðer konut satýþýnýn en az olduðu il, konut ile Ardahan oldu. Konut satýþlarýnda 4 66 konut ilk defa satýldý Türkiye genelinde ilk defa satýlan konut sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %6,8 artarak 4 66 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ilk satýþýn payý %4,8 oldu. Ýlk satýþlarda Ýstanbul 7 7 konut satýþý ile en yüksek paya (%8,9) sahip olurken, Ýstanbul'u 4 6 konut satýþý ile Ankara ve 5 konut satýþý ile Antalya izledi. Ýkinci el konut satýþlarýnda konut el deðiþtirdi Türkiye genelinde ikinci el konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %, artýþ göstererek 54_59 oldu. Ýkinci el konut satýþlarýnda da Ýstanbul konut satýþý ve %8,4 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde ikinci el satýþlarýn payý %56,5 oldu. Ankara 7 konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý 74 konut satýþý ile Ýzmir izledi. Yabancýlara 5 yýlý Þubat ayýnda 69 konut satýþý gerçekleþti Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda, Þubat 5'te ilk sýrayý 466 konut ile Ýstanbul aldý. Ýstanbul ilini sýrasýyla 56 konut satýþý ile Antalya, 6 konut satýþý ile Bursa, 77 konut satýþý ile Yalova, 75 konut satýþý ile Muðla ve 65 konut satýþý ile Aydýn izledi.ülkemizde 5 Þubat ayýnda 95 konut satýldý. Coðrafi Ýþaretleme ve Markalaþma Çorum Valiliði baþkanlýðýnda, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþbirliðinde; ilimizde üretilen yöresel ürünlerin coðrafi iþaretleme yoluyla deðerlendirilmesi ve markalaþmasýnýn önünü açarak, katma deðer yaratýlmasý konularýnda, bilgilendirme, geniþ tabanlý bir farkýndalýk ve bilinç oluþturma amacýyla, 'Coðrafi Ýþaretleme ve Markalaþma' konulu bir panel düzenlenecek. 7 Mart Cuma günü saat 4. de Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) konferans salonunda düzenlenecek olan panele konuþmacý olarak Dünyada ve Türkiyede Coðrafi Ýþaretleme baþlýklý sunumu ile Prof. Dr. Yahya Kemal Avþar, Coðrafi Ýþaretleme Süreci ve Kullanýmý sunumu ile Prof. Dr Mitat Þahin, Coðrafi Ýþaret Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 'Çorum ve Ýrlanda Teknoloji ve Ýnovasyon Ortaklýðý' baþlýklý bir proje hazýrlanarak, Doðrudan Faaliyet Desteði Programý kapsamýnda deðerlendirilmek üzere Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sunuldu. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, Çorum TEK- NOKENT'in altyapýsýný güçlendirmek ve uluslararasý standartlarda hizmet vermesini saðlamak amacýyla hazýrlanan proje, OKA Yönetim Kurulu tarafýndan onaylandý. Projeye iliþkin sözleþme, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal tarafýndan imzalanarak, uygulanmaya baþlandý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, söz konusu projesi ile Çorum'da faaliyete geçen TEKNOKENT'in altyapýsýný güçlendirmeyi, TEKNOKENT'te yer alan firmalarýn talep ve arz aktörlerini yerinde incelemeyi, bölgesel yenilik ve giriþimcilik kapasitesini geliþtirmeyi, kümelenme çalýþmalarýný desteklemeyi, teknoloji altyapýsý güçlü olan merkezleri inceleyerek TEKNOKENT algýsýný geliþtirmeyi hedefliyor. Proje kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde 8 kiþilik bir heyet, 4-8 Mayýs 5 tarihleri arasýnda Ýrlanda'ya giderek, buradaki TEKNOKENT yatýrýmlarýný inceleyecek. Ürünleri ve Metro baþlýklý sunumu ile Nilhan Aras ve Coðrafi Ýþaertlerin Önemi ve Faydalarý sunumu ile de Evren Alankuþ katýlacak. Coðrafi iþaretleme ve markalaþmanýn her yönüyle ele alýnacaðý bilgilendirme toplantýsýna tüm kurum ve kuruluþlar, konu ile ilgili Sivil Toplum Örgütleri, sektör temsilcileri ve iþadamlarý davet edildi. Merkez ve Osmancýk ta kesinti Çorum da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle programlý elektrik kesintisi uygulanacak. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, 7 Mart 5 tarihinde 8:-7: saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Sakarya ve Sokaklarýna, 8 Mart 5 tarihinde 8:-7: saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Atalay Cadde ve Eþref Hoca Caddedelerine, 5 Mart 5 tarihinde 9:-5: saatleri arasýnda Osmancýk ilçesine baðlý Yaylabaþý köyüne; 5:-7: saatleri arasýnda Osmancýk ilçesine baðlý Öbektaþ köyü, Öbektaþ Germeç Mahallesine; 6 Mart 5 tarihinde 9:-: saatleri arasýnda Osmancýk ilçesine baðlý Kumbaba Köyü, Girinoðlan Köyü Eskiköy ve Taþlýkbaþý Mahallesi, Karapýnar Çiftliði, Ambarköy, Ören Mahalleleri, Baþpýnar, Evlik, Umaç Köyleri,Güvercinlik, Kargý, Ýncesu Köyleri, Fýndýk Köyü Merkez Mahallesi ve Ballýpýnar, Kepçeli, Küçükalan Mahallesine; 7 Mart 5 tarihinde 9:-: saatleri arasýnda Osmancýk ilçesine baðlý Çay mahallesindeki müþterilerimizin bir kýsmýna; :-5: saatleri arasýnda Osmancýk ilçesine baðlý Þenyurt Mahallesi Daniþment Gazi Caddesi, Ýmamhatip Lisesi Arkasý ve Ömer Derindere Bulvarýnýn bir kýsmýna; 6 Mart 5 tarihinde 9:-5: saatleri arasýnda Çomar Barajý civarýna ve TED Koleji, Samanyolu Koleji, Belediye Sosyal Tesisleri'ne programlý olarak elektrik verilemeyecek. ÇARÞAMBA 5 MART 5 5 Rektör fakülteleri geziyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya gelerek üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmelerde bulundu, gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda öðretim elemanlarýný bilgilendirdi. Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen toplantýda, Dekan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, fakültenin mevcut durumuna iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulundu. Fen-Edebiyat Fakültesi akademik personelinin yoðun katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda konuþan Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile çalýþmalarýný sürdüren üniversitenin yapmýþ olduðu özverili çalýþmalar beraberinde her geçen gün geliþmekte ve tüm paydaþlarýndan aldýðý desteklerle de geliþimini sürdürmekte olduðunu belirtti. Üniversitenin eðitim faaliyetleri beraberinde üniversite sektör iþbirliði kapsamýnda sahip olduðu bilgi birikimini bulunduðu topluma aktaran, katma deðeri yüksek ürünler elde ederek topluma ekonomik katký saðlamayý amaçladýðýný belirten Alkan, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nin (HÜBTUAM) ve üniversite ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilen Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent imizin tamamlanan modern binalarýnýn faaliyete hazýr hale geldiðini belirterek, üniversite için büyük önem arz eden bu mekanlarý en iyi þekilde deðerlendirip araþtýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu ve bu baðlamda Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarýndan da Merkez Laboratuvarý ve Teknokenti in etkin kullanýmý için çok þey beklediðini ifade etti. Üniversitenin gücü yettiði oranda kamu, özel sektör ve STK larla iç içe olarak toplum yararýna iþler yapma gayretinde olduðunu, uluslararasý alanda yapýlan ikili iþbirliði anlaþmalarý ve beraberinde özverili çalýþmalar sonrasýnda Akademik Yayýn Performansý sayýlarýndaki artýþa dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede evrensel ölçülerde her türlü bilimsel, akademik ve eðitsel çalýþma ortamýnýn artýk oluþtuðunu, çalýþma yapmak isteyen herkes için gerekli her türlü fýrsatýn ve desteðin verildiðini, ülkeye ve daha da önemlisi insanlýða yapacaðý çalýþmalarýyla katký saðlamak isteyen her araþtýrmacýya desteklerin daha da artarak verileceðini kaydetti. Üniversitede Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý ve öðrenci projelerine verilen desteklere iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlarak nitelikli proje üretilmesi ve bu baðlamda bilimsel hareketliliðin arttýrýlarak ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Güney Kampüsü master planý ve yapýmýna hýzla devam eden Kuzey Kampüsü I. Etap altyapý ve üst yapý çalýþmalarý, MYO II. Etap, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarýmýza iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunarak en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat çekerek Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutularak mensuplarýmýza daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisindeyiz Oluþan bu sinerji ve beraberinde yapýlan gayretli çalýþmalarla üniversitenin hýzla geliþiminin devam edeceðine inandýðýný aktaran Rektör Prof. Dr. Alkan, fakülte öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.

6 6 ÇARÞAMBA 5 MART 5 Þiiriyle birinciliði, asaleti Çanakkale Malkara Anadolu Ýmam Hatip Lisesi yarýþma düzenledi. Çorumlu öðrenci Asena Beyza Biçer, þiiriyle büyük beðeni topladý. Çanakkale! Her nerede okusam ve duysam, Uhud u, Bedr i, andýran, o þerefli adýný Ýçim sýzlar,soluðum kesilir,elim titrer. Gözümün önüne gelir,on beþlik yiðitler. Dün, kitaptan okuduðun, bin yýllýk tarihi. Bugün cephede,yeniden yazmaya gelmiþsin. Asým ýn nesli olmandan mý cesaretin? Yoksa senin de, Asým olmak mý niyetin? Mektepte,küf kokulu sýralar,þimdi bomboþ durmakta. Dilinde tekbir, yiðidim,cennet hayâli kurmakta. Burasý kutlu hedefe giden meþakkatli yol. Ýster çelikten kalkan ol, istersen Hakk a râm ol Hasan Çorum un gülü Durmuþ Tekirdað dan Kimi Hayrabolu dan,kimi Malkara dan. Mirza yârdan kopmuþ gelmiþ, Ali anadan. Hepsi de kýnalý kuzu,esirgesin Yaradan. Bin yýllýk vatanýndahayret,sanki elmiþ gibi, Savaþa deðil de Mehmet,düðüne gelmiþ gibi. Yürekte imaný,saçýnda kýnasý,seviyor süsünü. Hem yazýyor,hem söylüyor,çanakkale Türküsünü. Ýngiliz yoksun dengeden,fransýz ayardan. Koþup gelmiþ Anzak, kýtalar ötesi diyardan Türk ü silmeye and içmiþ,kuþanmýþ silâhýný Nerede, çekerler bilmem,bu zulmün günahýný. Dayanmýþ kapýma nâmert,arsýzca,edepsizce Ey beþeriyet bu mu çaðdaþlýk, bu mu edep sizce? Kimi Hindu,kimi yamyam,kimi bilmem ne belâ. An geçmeden bir þehide, selâ üstüne selâ Cehenneme dönmüþ cennet beldem Seddülbahir. Boðazý geçerse zâlimbilirim karanlýk bana âhir. Gelibolu, Arýburnu,Conkbayýrý... Kan oluk oluk, Çanakkale m, mavin kýzýla dönmüþ, yeþilin soluk! Mübârek topraklar, yurdun giriþ kapýsý Çanakkale mahremim, Türk e kesilmiþ tapusu Asena Beyza Biçer in birincilik kazanan þiiri; ile gönülleri kazandý EROL TAÞKAN Çanakkale Malkara Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin düzenlediði þiir yarýþmasýnda birinci olan Çorumlu öðrenci Asena Beyza Biçer, þiiriyle büyük beðeni toplarken, asýl takdiri 95 TL'lik para ödülünü almayýp, okuldaki maddi durumu iyi olmayan öðrencilere baðýþlamasýyla kazandý. Ödül töreninde sahneye çýkarak þiirini seslendiren Asena Beyza Biçer, ödül takdiminde anlamlý bir konuþmayla duygularýný dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy'un hiç bir karþýlýk beklemeksizin Ýstiklal Marþý'ný yazdýðýný hatýrlatan Biçer, aydý duygulardan beslenmeye çalýþtýðýný belirterek, " Ecdadýmýza ve þehitlerimize samimiyetimizi gösterebilmek için ben bugün burada bunu yapmaya karar verdim." dedi ve ödül olarak kazandýðý 95 lirayý, ihtiyaç sahibi kiþilere verilmesi için okul müdürü Mümin Lütfüoðlu'na teslim etti. Ayný yarýþmada yine Çorum'dan Mehmet Akif Tahtacý Burasý Son Durak adlý þiiriyle 4. olarak mansiyona layýk görüldü. Ödül törenindeki konuþmasý ile salonda bulunanlar tarafýndan uzun süre alkýþlanan Asena Beyza Çýnar, duygularýný þu cümlelerle dile getirdi; "Ecdad bundan yýl evvel aziz vatan topraklarýndan düþmaný kovmak için kendi toplanmýþtý. Bugün de burada bizleri bir araya getirdi. Çorum'dan, Erzurum'dan, Konya'dan, Ankara'dan ve Þýrnak'tan. Bugün 8 Mart Çanakkale Zaferlerinin. yýl dönümü. Yakýn zaman önce þehitleri anma haftasýný, bir kaç gün önce ise Ýstiklal Marþýmýz'ýn kabulünün 94. yýl dönümünü kutladýk hep birlikte. Hep birlikte gururlandýk. Ne kadar övünsek az þanlý tarihimiz ve o tarihi yazan ecdadýmýzla. Onlar gibi olmamýz imkansýz belki. Ama onlarý taklit edebiliriz. Samimiyetimizi gösterebilmek için ben bugün burada bunu yapmak istiyorum. Müsadenizle cennet mekan Mehmet Akif Ersoy, sýrf para ödülü konduðu için yazmayý kabul etmemiþti, o en güzel þiirini. Soðuk kýþ günlerinde sýrtýna giyecek bir paltosu bile olmadýðý halde. O büyük zat, Tacettin Dergahý'nýn duvarlarýna týrnaklarýyla kazýdýðý o muhteþem Ýstiklal Marþýmýz için ödülü kabul etmemiþse, benim bugün, burada yumuþak yatakta ayaklarýmý uzatýp, sýcacýk çayýmý yudumlayarak peþ peþe sýraladýðým kafiyeli kelimelerin karþýlýðýnda ödül kabul etmem mümkün deðil. Ýnþallah Çanakkale'de þehitliðe vardýðýmýzda ecdadýn huzurunda Fatiha okuyacaðým. Fatiha'nýn huzuru bana yetecektir. Ben bu ödülü müsaadenizle ihtiyaç sahibi birine ulaþtýrýlmasý ricasý ve sevabýnýn da bu salonda bulunan herkese yazýlmasý duasýyla Okul Müdürümüz Mümin Lütfüoðlu'na teslim etmek istiyorum. Herþey için baþta Okul müdürümüz olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ederim." Mehmet Akif Tahtacý Harcýnda þehit kaný,duvarý imandan,nurdan çatýsý Þu dirence bir bak,kul deðil,belli ki Allah yapýsý Sinirler laçkalamýþ,düþman çokça gerilmiþ. Bir hilal uðruna Yâ Rab binler topraða serilmiþ. Tüfek atmaz,top patlamaz,elde üç beþ cýlýz silah, Bir mermiyle iki düþmanýn,niþan emri verilmiþ Ýçmeye su yok, topraða, taþa teyemmüm. Namaz, zikir, dua Yüzlerde garip tebessüm. Kuru ekmek,þekersiz hoþaf, kalan son erzak. Geldiði günden beri, kaçmanýn derdinde Anzak Ey onbeþli onbeþli,neden gözlerin yaþlý? Baksana düþman,senden daha telaþlý. Resul-ü Ekrem arkanda, önünde siper þühedâ Cennetle müjdelemiþ, seni Hazreti Hüdâ Elizabet ve Agememnon, ürkek ürkek yüzüyor. Haberi yok ki Nusret, gece mayýn diziyor. Dayan kurban olduðum dayan,sana zafer yakýn. Cenab-ý Hakk düðümü,teker teker çözüyor. Bouvet ile Ocean, boðazda deniz anasý. Ciðerimi yaktý benim,soyu sopu yanasý. Anla artýk gâfil,çanakkale GEÇÝLMEZ! Kimsenin haddi deðil,türk e kefen biçilmez. Taarruz deðil Mehmet e, ölüm emri verildi. Seyit in bünyesinde, cümle vatan irkildi. Destan,mucize,efsaneNe dersek adýna Dayanamaz sanýlan, hasta adam dirildi. 95 te, boy boyladýk,soy soyladýk. Çanakkale de esaret ile,istiklâli oyladýk. O muhteþem tarihe,yeni bir destan eklendi Bir an bile yýlmadan, hep þehâdet beklendi. 8 MartMaddeyle mananýn,amansýz vuruþmasý 45 ün,beþ asýrlýk duruþmasý Gereken cevap verildi,beþerin belâ devlerine. Ýki yüz bini misafir,kalan uðurlandý evlerine. Çorumlu Asena Beyza Biçer, Son Kale Çanakkale isimli þiiriyle birincilik kazanýrken, 95 TL olan para ödülünü almayýp, maddi durumu iyi olmayan öðrencilere baðýþladý Bahri Ertek, vefatýnýn ardýndan dostlarý tarafýndan hayýrla yad ediliyor. Kýrþehirliler Ertek i unutmadý Yaklaþýk iki yýl önce kaybettiðimiz Halk Oyunlarý uzmaný merhum hemþehrimiz Bahri Ertek i Çorum dýþýndaki dostlarý unutamýyor. Dünyanýn bir çok ülkesinde Çorum ve Türkiye nin her bölgesinin halkoyunlarýný tanýtarak fahri kültür elçisi gibi çalýþan hemþehrimiz Bahri Ertek, vefatýnýn ardýndan dostlarý tarafýndan hayýrla yad ediliyor. Kýrþehir den gelen aný ve methiyelerle dolu metin bunun güzel bir örneði. Kýrþehirli dostlarý Saim Selçuk, Sedat Gürses, Ziya Kabadayý, Halit Mutlu, Erdoðan Karlý, Murat Zobu, Ýsmet Kurutluoðlu, Ýbrahim Yýldýrým, Ramazan Karlý nýn imzasýný taþýyan metin, Bahri Ertek in tanýtýmýný içeren þu ifadelerle baþlýyor: Beklenmedik bir ölümle bütün dostlarýný, yakýnlarýný derin acýlar içerisinde býrakan deðerli dostumuz, arkadaþýmýz Bahri Ertek 94 yýlýnda Çorum ilinde doðmuþtur. Anadolu Bozkýrý sayýsýz yiðitler yaratmýþtýr. Her dalda Bahri Ertek kardeþimize Anadolu Bozkýrýnýn medarý iftiharý olan on parmaðýnda on hüneri ile yurt dýþýnda ülkemizi gururla teslim etmiþtir. Çünkü onlar kültür fýþkýran Hattuþaþ ta doðmuþ, medeniyet beþiðinde büyümüþ Hitit Vadisi nin sayýsýz yiðitlerinden 7-8 Hasan Paþa nýn torunlarýndandýr. Allah rahmet eylesin. Çorum a, ailesine ve yakýn dostlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek. Kýrþehirli dostlarý daha sonra Ertek e olan özlem ve sevgilerini Bahri Ertek Anýsýna baþlýðý ve Huzur içinde yat Sevgili Dostumuz temennileriyle þu mýsralarla dile getiriyor: Kara haber tez gelirmiþ Çorum dan Dertlere gark olduk biz Bahri Ertek Duyunca kahrolduk kötü yorumdan Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek. / Sen gerçek dünyada biz ise yalan Kýrþehir ilinde dostluklar kuran Her yýl uðrayarak hal hatýr soran Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek. / Bahri Ertek ölmüþ dosta bildirin Namazýný mahallede kýldýrýn Yola çýkmýþ da Ýbrahim Yýldýrým Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek / Çorum halayýnda takýyordu fes Gelin oyununu oynardý enfes Kýrþehir den gelen bay Sedat Gürses Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek. / Yaðmurla karýþýk yaðardý dolu Çok mu uzak bize Çorum un yolu Salacaktan tutan Kurutluoðlu Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek. / Saim Selçuk u ziyaret ederdin Tatlý tatlý muhabbetler ederdin Kýrþehir den sevgi dolu giderdin Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek. / Ramazan, Erdoðan iki kardeþi Halk oyunlarýnda doðan güneþi Bahri canýmýzýn bitmiþ nefesi Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek. / Yetmiþaltý senesinde tanýþtýk Çok kýsa sürede hemen kaynaþtýk Zaman zaman Kýrþehir de buluþtuk Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek. / Halk oyunlarýnda bir ulu çýnar Yoþinari, Dorette sana yanar Kýrþehirli Halit hep seni anar Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek. Halk Oyunlarý uzmaný merhum hemþehrimiz Bahri Ertek i Çorum dýþýndaki dostlarý unutamýyor.

7 Dodurga ya vekil desteði Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek, 5 yýlýnda planlanan çalýþmalar hakkýnda verdi, çeþitli bakanlýklarý sunulan projelere destek istedi. Milletvekili Baðcý ve Baþkan Aydýn, harita üzerinde yapýlacak çalýþma ve projeleri istiþare etti. Baþkan Aydýn, yaptýðý açýklamada, "Ýnþallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel iþler, projeler yaparak halkýmýza birlikte hizmet edeceðiz. Verdiðimiz sözleri tek tek gerçekleþtirerek halkýmýza hizmet sunacaðýz. Kültür Bakanlýðý'na sunduðumuz bin liralýk çevre düzenlemesi ve sokak saðlýklaþtýrma projesi kapsamýnda verdiðiniz desteðe teþekkür ediyorum." Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Milletvekili Cahit Baðcý yý ziyaret etti. getiren Baðcý ise, bir yýllýk performansý nedeniyle Baþkan Aydýn'ý kutladý. Baðcý, geçtiðimiz günlerde Dodurga'da yapýlacak çalýþmalarý, alýnan malzemeleri yerinde gördüðünü belirterek, "Özellikle farklý kaynaktan ilçeye su getirilmesiyle içme suyu sorununun çözülmesi, TOKÝ içme suyu hattýnýn ve yaklaþýk 6 milyon lira maliyetli kanalizasyonun yenilenmesi ve meyvecilik alanýnda öncü çalýþmalar takdir edilmesi gereken çalýþmalardýr. 6.4 hektarlýk sulama projesinin de yarýsý tamamlanmýþtýr. Sulama Birliði kuruluþ çalýþmalarý devam etmektedir. Dodurga Belediyesi AK Parti belediyeciliðine örnek olmuþtur. 5 yýlýnda son derece önemli çalýþmalarýn yapýlacaðýný düþüyorum. Emeði ve katkýsý için Baþkan Mustafa Aydýn'a teþekkür ediyorum." Muhsin-i tavrý devam ettireceðiz Büyük Birlik Partisi Ýl ve Ýlçe Teþkilatý, vefatýnýn 6. yýldönümünde þehit lider Muhsin Yazýcýoðlu nu andý. Þehit lidere yapýlan suikastýn bir an önce aydýnlatýlmasý istenilen açýklamada, þunlar kaydedildi; BBP olarak þehadetinin 6. sene-i devriyesinde rahmet ve vefa ile andýðýmýz þehit Genel Baþkanýmýz Muhsin Yazýcýoðlu nun kabrine yine mahcubiyetin verdiði hüzünle gideceðiz. Geçen 6 yýl içerisinde araþtýrmalarýn tatmin edici olmamasý Muhsin Yazýcýoðlu nu sevenlerin canýný acýtmaktadýr. Sayýn Cumhurbaþkanýnýn ve Hükümet yetkililerinin rahmetliye olan vefasýný seçim öncesinde görmek istiyoruz. Çünkü þehit liderimiz hayatta iken onlara siyasi vefasýný göstermiþtir. 55 yýllýk ömrüne bin yýl sýðdýran Yazýcýoðlu, bin yýllýk terkibin peþinde koþtu. Muhsin Baþkan ýn durduðu yer, Anadolu nun bin yýllýk tarihinden süzülen deðerler dünyasýydý. Ona göre pergelin sabit ayaðý ruh kökümüzde ve medeniyet tasavvurumuzda olmalýydý. Diðer hareketli ayaðý ile ecdadýn kokusunun yayýldýðý coðrafyalar olmalýydý. Son bin yýllýk tecrübelerimizi ihmal ederek bir yere varýlamayacaðýný savunan þehit liderimiz, Türk milletinin ruh köklerini oraya buraya dayandýrma çabalarýna karþý Türkiye Ýran olmayacak, Cezayir olmayacak ama Suriye olmasýna da biz asla izin vermeyeceðiz sözü ile Türk Ýslam coðrafyasý için bir çerçeve çizmiþtir. 4 yýlý aþkýn siyasi hayatý boyunca üstünlerin ve güçlülerin hukukunu deðil, hukukun üstünlüðüne inanarak kýrýp dökmeden vataný için yaþayan, düþünen, acý çeken Muhsin Baþkanýmýz yargýnýn siyasallaþmasýna hep karþý çýktý. Ýktidarlarýn yargýya karþý müdahalelerini yanlýþ buldu. Siyasetin kendi zemininde yapýlmasýný, sokaklara inen siyasetin Eðitimci-Yazar Hasan Ali Kalayoðlu, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'a nezaket ziyaretinde bulundu. Muhsin Yazýcýoðlu Ali Kalayoðlu kitabýný hediye etti Eðitimci-Yazar Hasan Ali Kalayoðlu, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Kalayoðlu ziyaretinde, Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý'ndan çýkan Oyun Kenti Ýskilip adlý kitabýný imzalayarak Kaymakam Gürsoy a hediye etti. Kaymakam Gürsoy, kitabýn Ýskilip in kültürel hayatýnda önemli bir boþluðu doldurduðunu ve tanýtýma katký saðladýðýný belirterek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Gürsoy, uzun süren çalýþmanýn kitaba dönüþmesini saðlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma ve emeði geçenlere teþekkür etti. Ýskilip Azmimilli Ýlkokulu 6-D sýnýfý öðrencileri, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Öðrenciler hayvan barýnaðý istedi Ýskilip Azmimilli Ýlkokulu 6-D sýnýfý öðrencileri, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Ýskilip'e hayvan barýnaðý talebinde bulunan öðrencilerle bir süre sohbet eden Baþkan Çatma, hassasiyetlerinden dolayý öðrencilere teþekkür etti. Hayvan barýnaðý konusunda bilgi getirmelerini isteyen Çatma, "Sizler bizim geleceðimizsiniz. Allah sizleri ülkesine hizmet eden, vatanýna, milletine, kutsal deðerlerine en iyi þekilde hizmet eden gençler olarak yetiþmeyi nasip etsin. (Ýskilip Belediyesi) kardeþleri birbirine hasým yapacaðýný anlattý tüm nefesiyle. Hak ve hürriyetlerin korunmasý ve geniþletilmesi yönünde tavýr aldý. Türk yurdunda tüm toplumu kucaklayacak demokratik ve sivil bir anayasadan yana oldu. O nun için aslolan vesayetçiliðe karþý durmaktý. Her dönemde ülkenin birlik ve beraberliðinden yana olan, kamplaþmaya, cepheleþmeye, kutuplaþmaya karþý çýkan Yazýcýoðlu, 9, ve. dönem milletvekili olarak yaklaþýk yýl süre ile mecliste temsil ettiði Türk milletinin deðerleri ve inançlarý idi. Yeri geldiðinde Meclis kürsüsünden Kuran a laf atanlara haddini bildirdi. Ülkenin baþýna bela olan PKK terörünün arkasýnda ABD, Ýsrail ve AB ülkelerinin olduðunu, bunlarýn terörü stratejik bir maþa olarak kullandýðýný daima dile getirmiþ ve terörle mücadelede kararlý tutumun ekonomik, siyasi, askeri yöntemler kullanýlmak suretiyle çözümlenirken asla teröre bulaþmamýþ vatandaþlarýn incitilmemesi gerektiðini savunmuþtur hep. Bunu yaparken devlet olmanýn gereði olarak bizi birbirimize düþürenlere mislinden fazlasýyla karþýlýk verilmesi üzerinde durmuþ görüþlerini ve tekliflerini Cumhurbaþkanlýðý yapan Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül, Baþbakanlýk ve Bakanlýk yapan birçok siyasetçiye ve siyasi parti liderlerine sunmuþ ve çözüm önerilerini onlara anlatmýþtýr. Hâl böyleyken bizler O nun kardeþleri ve izinden gidenler olarak kýrýp dökmeden, yýkmadan mücadelemizi sürdürmeye kararlýyýz. Ancak bu bizim acizliðimiz olarak veya zulme rýza göstereceðimiz þeklinde anlaþýlmamalýdýr. O nun çizdiði Muhsin-i tavrý devam ettireceðiz. Kavgamýz vurguncu düzene karþýdýr. Þehit liderimizi özlüyoruz ve Türk devletimizin bu suikastý bir an önce aydýnlatmasýný bekliyoruz. Ýstiklal Mahkemeleri'nin gizli arþivi açýlýyor Verdiði yüzlerce idam kararý nedeniyle 9 yýldýr tartýþma konusu olan Ýstiklal Mahkemeleri'yle ilgili çalýþmada sona gelindi. Vatana ihanet suçlarýný yargýlama gerekçesiyle kurulan mahkemenin verdiði kararlar yýllardýr tartýþýlýyordu. 94 bin sayfa belge ve 58 karar defterinden oluþan Ýstiklal Mahkemeleri'nin kararlarý hem kamuoyuyla paylaþýlacak hem de sergilenecek. Ýskilipli Atýf Hoca Meclis Baþkanvekili Sadýk Yakut, Ýstanbul Ýstiklal Mahkemesi, Elcezire Ýstiklal Mahkemesi adlý çalýþmalarýn yakýn zamanda açýklanacaðýný söyledi.(takvim) Ýstiklal Ýlkokulu idareci, öðretmen ve öðrencileri Son Mektup adlý filmi izledi Ýstiklal, Son Mektup u izledi Ýstiklal Ýlkokulu idareci, öðretmen ve öðrencileri Son Mektup adlý filmi izledi. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, 7 öðrenci, öðretmen ve veliden oluþan grup, Çanakkale Zaferi'nin konu edildiði Son Mektup isimli filmi izledi. Çorum Belediyesi, öðrencilere tarih bilincinin kazandýrýlmasýný amaçlayan faaliyete araç desteði saðladý. Okul idaresi belediye yetkililerine teþekkür etti. ÇARÞAMBA 5 MART 5 7 Düðün tarihini dolma ustalarý belirliyor Dünyanýn en eski medeniyetlerinden Hititler i tanýtým faaliyetleri sürüyor. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu nun giriþimleriyle Boðazkale Kaymakamlýðý öncülüðünde Hitit Üniversitesi, Boðazkale Belediye, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin hazýrladýðý proje kapsamýnda Hitit kýyafetleri yarýn Türkiye Büyük Millet Meclisi nde düzenlenecek programla tanýtýlacak. Çorum'un Ýskilip Ýlçesi'nde ne geline takýlacak altýnlar, ne daðýtýlacak hediyeler, ne de yeni eve alýnacak beyaz eþya ve mobilyalar. Ýskilip te düðünlerin en önemli unsuru hiç þüphesiz Ýskilip Dolmasý. Durum böyle olunca düðün vaktinde dolma ustasý neredeyse damattan daha önemli bir konuma geliyor. Düðün sahiplerini uyaran dolma ustalarý kendilerinden habersiz düðün gününe karar verilmemesini aksi takdirde dolmasýz düðün yapmak zorunda kalabileceklerini belirtiyor. Düðün ve hac dönüþü ikramýnýn vazgeçilmez unsuru olan ve Ýskilip in en eski geleneklerinden biri olan Ýskilip Dolmasý her þeye raðmen yaþatýlýyor. Bu önemli günlerde ikram edilecek olan Ýskilip Dolmasý nýn bir diðer yönü ise davetlerin verileceði günü dolma ustalarýnýn belirlemesi. Düðün yapacak aileler ve hac dönüþü daveti verecek olan hacýlar gün belirlemeden önce mutlaka dolma ustalarýna gitmek zorunda. Dolma ustasýnýn boþ günü öðrenilip ustadan onay alýndýktan sonra gün belirleniyor ve davetiyeler daðýtýlýyor. Hatta ustayý garantiye almak için ustanýn dolma malzemeleri rehin alan bile oluyor. Ustalarýn bu kadar önemli olmalarýný sanatlarýna ve yeni neslin dolma ustalýðýna ilgi göstermemesine baðlayan Dolma Ustasý Ýsmail Gençcan, gençlerin geleneði yaþatma adýna mutlaka bu iþi öðrenmeleri gerektiðini savunuyor. Düðün yapacak aileler düðün tarihi belirlerken genelde akraba ve dostlarýn rahat katýlabileceði bir tarih belirlemeye çalýþýr ancak Ýskilip te durum çok daha farklý. Düðünlerin en önemli unsuru dolma olunca en önemli kiþi de dolma ustalarý oluyor. Aileler düðün günü belirlemek için önce ustalarla görüþerek dolma ustasýnýn boþ gününü öðreniyor. Karþýlýklý mutabakattan sonra dolma ustasýnýn onayýyla düðün gününe karar veriliyor. Dolma ustasýnýn gün belirlemedeki önemli rolü tüm düðünlerin ve davetlerin yaz aylarýnda yapýlmasý buna karþýlýk dolma ustalarýnýn azlýðýna baðlanýyor. Haftada ortalama - arasý düðün daveti verildiði göz önüne alýndýðýnda dolma ustasýnýn önemi anlaþýlýyor.(ýha) TBMM deki programýn ardýndan Çorum heyeti Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve muhalefet partilerinin genel baþkanlarýný ziyaret edecek. Hitit kýyafetleri görücüye çýkýyor Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, "Canik Belediyesi nin organizesiyle Mavi Marmara Gemisi nin Samsun a gelerek, sonrasýnda Çanakkale þehitleriyle buluþmasý için yeniden denize açýlmasý Ýsrail'deki seçimlerde de krize yol açtý" Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, belediye hizmet binasýnda kahvaltýda ajans, gazete ve internet sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Mavi Marmara Gemisi'nin Samsun'a geliþi ve Çanakkale'ye gidiþi ile ilgili kahvaltý sonrasýnda açýklamalarda bulunan Baþkan Osman Genç, Mavi Marmara'nýn yeniden denize inmesinden dolayý Ýsrail'in rahatsýz söyledi. Baþkan Genç, "Canik Belediyesi nin organizesiyle Mavi Marmara Gemisi nin Samsun a gelerek, sonrasýnda Çanakkale þehitleriyle buluþmasý için yeniden denize açýlmasý Ýsrail'deki seçimlerde de krize yol açtý. Ýsrail ordusunun saldýrýsý sonrasý ilk kez Samsun a gelmek için yola çýkan Mavi Marmara gemisi, Ýsrail'deki seçimi de etkiledi. Samsun dan Çanakkale'ye giden ümmetin gemisi, Netanyahu'yu rahatsýz etti" Defilede Hititolog Özlem Sir Gavaz, Öðretim Görevlisi Nihal Gökçe, ünlü modacý Ahmet Özceyhan ve Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðretmenleri Demet Buharalý ile Zeynep Kurt tarafýndan hazýrlanan Hitit motiflerinden hazýrlanan kýyafet sergilenecek. TBMM deki programýn ardýndan Çorum heyeti Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve muhalefet partilerinin genel baþkanlarýný ziyaret edecek.(ýha) Mavi Marmara ya ilgi Osman Genç diye konuþtu. Samsun'da Mavi Marmara yý bin kiþinin ziyaret ettiðini ve 555 gençle Çanakkale'ye gidildiðini söyleyen Baþkan Genç, "Kurtuluþ Mücadelesi þehri Samsunumuzu, ümmetin gemisi Mavi Marmara yý ve ümmetin savaþtýðý þehitler diyarý Çanakkale yi yan yana getirdik. Samsun'da gün boyunca konferans düzenlendi. Konferanslara 9 bin kiþi dinleyici olarak katýldý. Samsun da gün kalan Mavi Marmara, sadece Samsun deðil, Sinop, Ordu, Giresun, Amasya, Çorum, Tokat, hatta Erzurum dan binlerce insanýmýzýn akýnýna uðradý. Dört bir yandan bin kiþi Mavi Marmara ya koþtu. 555 gencimizi ümmetin gemisiyle, ümmetin savaþýnda bu vatan uðruna canlarýný feda eden þehitlerimizle buluþturmanýn onurunu ve heyecanýný yaþadýk. Bütün bu bilgiler ýþýðýnda, Canik Belediyesi olarak büyük bir organizasyona imza attýk. Burada cesaret gösterip Mavi Marmara ya gelen bütün hemþerilerime, bütün bürokratlara ve siyasilere çok teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.(ýha)

8 8 ÇARÞAMBA 5 MART 5 Ek poliklinikler hizmete hazýr Ýnþaat tamam, son rötuþlar yapýlýyor RECEP MEBET Tefriþat çalýþmalarý devam eden ek poliklinik binasýnýn yakýnda hizmete sunulmasý bekleniyor. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ek Poliklinik Binasý inþaasý tamamlandý. Eski Devlet Hastanesi bahçesindeki otopark alanýnda inþaa edilen ek binanýn yakýnda hizmete sunulmasý planlanýyor. ye yakýn polikliniðin yer alacaðý binanýn hizmete girmesiyle birlikte hastanede yaþanan yoðunluðun azaltýlmasý hedefleniyor. Ayakta tedavi hizmetlerinde büyük rahatlama saðlamasý amaçlanan binanýn tefriþatýnda son aþamaya gelinirken yeni açýlacak olanlarla birlikte hastanedeki poliklinik sayýsýnýn 8 den 8 e çýkacaðý öðrenildi. HASTA MEMNUNÝYETÝ ARTACAK ye yakýn polikliniðin yer alacaðý ek bina hastanedeki yoðunluðu azaltacak. 6 metrekare alan üzerine inþaa edilen binada Ortopedi Polikliniði, Üroloji Polikliniði, Fizik Tedavi Polikliniði, Gastroenteroloji Polikliniði, EndoskopiKolonoskopi, Ultrasonografi gibi bölümler yer alýyor. Ana bina ile baðlantýlý olarak inþaa edilen ek polikliniklerden laboratuvar gibi bölümlere de geçiþ mümkün. Engelli hastalarýn kolayca ulaþabileceði ek bina tek kat üzerine inþaa edilirken içinde geniþ bir hasta bekleme salonu da bulunuyor. HASTANE RAHAT NEFES ALACAK Hastanedeki poliklinik sayýsý 8 den 8 e çýkacak. Serbest Kürsü ÇORUMLU GÖZÜYLE Ankara da yaþanabilir. yan bir Çorumlu olarak - Yeni açýlan Þeakraba ziyareti amacýyhirler Arasý Otobüs Terla sýk sýk Çorum a geliminali çok güzel bir yayorum. týrým olmuþ ama üzeringurbette yaþamaden ay geçmesine raðnýn verdiði hasretle men hala gönderinde memleketim Çorum a Türk bayraðý dalgalanve Çorumlular a karþý mýyor. Ayrýca terminaleþsiz bir muhabbet dude Çorum un tanýtýmý yuyorum. Ayrýca memile ilgili bir birim ve doleketimin ihtiyaçlarýný küman desteði yok. Baþkent te katýldýðým - Þehir içi ulaþým her platformda dile geyusuf Tay açýsýndan büyük önem tiriyorum. verdiðimiz toplu taþýgeçtiðimiz günlerde bir yakýmada pek çok þehirde hat numarasý nýmýzýn cenazesi için geldiðim Çouygulamasý olmasýna karþýn Çorum da kentleþme hususunda bazý rum da böyle bir uygulama yok. ayrýntýlar dikkatimi çekti. Bu vesile Halbuki pek çok insan uzaktan otoile memleketimizin geliþimi için dübüsün üzerindeki küçük levhayý þüncelerimi paylaþmayý arzu ediyookuyamýyor ama büyükçe yazýlan rum. hat numaralarýndan bineceði otobü- Çorum þehir giriþindeki Abi- sü seçebiliyor. Çorum da þehir içi otobüs güzergâhlarý konusunda yolde Meydaný yanýnda bulunan Þehitcularýn kolayca eriþebileceði bilgi ler Anýtý ve çevresinin düzenlenmelevhalarý olmalý ve hat numarasý uysi gerektiðini düþünüyorum. Zira gulamasý hayata geçirilmeli. hava þehitleri anýsýna yapýlan bu anýt yýllardýr bakýma muhtaç bir va- Akýllý su sayaçlarý konusunda ziyette ve kitabesi olmadýðý için da bir takým düzenlemelere ihtiyaç kimse ne anlam ifade ettiðini bilmivar. Mesela tüketiciler sayaçlarda yor. ne kadar metreküp su olduðunu gö- Çorum daki otopark proble- remiyor. minin bir nebze de olsa çözümü için - Gazi ve Ýnönü Caddeleri nin trafiðin yoðun olduðu güzergâhlarkaldýrýmlarý yenilenmesine karþýn daki okul bahçeleri tatillerde park hala yaðmurlu havalarda oynayan yeri olarak kullanýma sunulabilir. taþlar ve ýslanan paçalar en büyük Böylece elde edilecek gelir de söz dert. konusu okullarýn eðitim ihtiyaçlarýyetkililere sesleniyor ve yukanýn karþýlanmasýnda kullanýlabilir. rýda dile getirdiðim meseleler husu- Yerel televizyonlarda Çorum sunda memleketimizdeki eksikliklesanayisi ile ilgili tanýtýmlara aðýrlýk rin bir an önce giderilmesini rica verilebilir. Böylece Çorum un ticari ediyorum. ve ekonomik geliþimine katký saðla- Hastalarýn ilk kabulünün yapýlacaðý binanýn hizmete girmesiyle birlikte ana binada yaþanan yoðunluk azalacak ve yýðýlmalardan kaynaklanan pek çok problem çözülmüþ olacak. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne rahat bir nefes aldýracak olan ek poliklinikler, hasta iþlemlerinin daha hýzlý ve rahat yürütülmesine imkan saðlayacak. Tefriþatý devam eden ek poliklinik binasý, son gözden geçirmelerin ardýndan ilerleyen günlerde hizmete sunulacak. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ek Poliklinik Binasý inþaasý tamamlandý. Ümit Rulman yeni yerinde RECEP MEBET Ünal Recep Bölükbaþ ýn sahibi olduðu Ümit Rulman Makina, Çorum Sanayi Sitesi (KSS) 4. Cadde numara 7 ye taþýndý. Daha önce Aþaðý Sanayi 6. Sokak numara da faaliyet gösteren Ümit Rulman Makina, yeni adresinde hizmete girdi. Hizmetleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Ümit Rulman Makina yetkililerinden Ümit Bölükbaþ, Alanýnda öncü olan firmamýz nesildir güven, hizmet ve kalitenin rulman Ümit Bölükbaþ, rulmanýn sanayi sektöründeki yeri ve önemini anlattý. sektöründeki adý konumunda geldi. Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma ve Sanayi ve otomotiv sektörünün ihtiyaç duysürtünme yerine dönerek hareket etmeyi saðlayan duðu tüm rulman çeþitlerinin toptan ve perakende rulman isimli parçanýn sanayi üretiminde büyük satýþýný yapýyoruz. Dünyanýn ilk rulman üreticisi önem taþýdýðýný anlatan Ümit Bölükbaþ, Çorum FAG ve INA markalarýnýn bölge distribütörü olan sanayisinin bu alandaki ihtiyacýna cevap vermenin firmamýz, Japon NSK ve ORS rulmanlarýnýn da mutluluðunu yaþýyoruz diye konuþtu. bayiliðini yürütüyor. Ümit Rulman Makina nýn tarihçesi ve hizrulmanýn yaný sýra V-kayýþý, zaman kayýþý, metleri ile ilgili açýklamalarýný sürdüren Bölükbaþ, yað keçesi, kablin, diþli, zincir ve diðer aktarma þunlarý söyledi: organlarýnýn satýþýný yapýyoruz. 956 yýlýnda merhum büyükbabam Osman Geçmiþten gelen tecrübe ve güvenle Çorum Bölükbaþ ýn temellerini attýðý firmamýz, yedek baþta olmak üzere bölge sanayisinin hizmetindeparça ticareti ile faaliyetlerine baþladý. yiz. Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi Çorum un ilk yedek parçacýsý olan firmamýz, edinmek isteyen herkesi KSS 4. Cadde numara 984 yýlýnda babam Ünal Recep Bölükbaþ ýn yö7 deki yeni adresimize bekliyoruz. netiminde rulman ticaretine baþlayarak bugünlere Ümit Rulman yeni adresinde hizmet veriyor. Firma, yedek parça çeþitleriyle de müþterilerinin hizmetinde. ÇORUM

9 ÇARÞAMBA 5 MART 5 MHP adaylarý TSO da ÜNÝVERSÝTELER PARKURA ÝNÝYOR Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Aday Adaylarý Döndü Akkaþoðlu ve Haber-Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Ali Akcan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, MHP Milletvekili Aday Adayý Döndü Akkaþoðlu, "caným gibi sevdiðim ülkem ve memleketim Çorum`un her bir ilçesi, her bir insaný için düþündüklerimi yaþama koymak üzere, 5 Haziran seçimlerinde MHP`den milletvekili aday adayý olmaya Allah'ýn inayeti, halkýmýzýn ve partimizin teveccühüyle talip olmak istiyorum" 8 yýllýk eðitimcilik hayatýnda toplumsal olgularla ilgilendiðini, MHP'nin her zaman içerisinde yer aldýðýný belirten Akkaþoðlu, "Partimiz MHP'nin siyaset ilkelerini benimsemiþ olarak beni siyaset alanýnda göreceksiniz. Ýnsanýmýzýn içine düþtüðü ve geçmiþ dönemlerde yeterli hizmet almamýþ ilimizin; iktisadi, ekonomik, kiþisel ve kültürel alanýnda beni bir savaþçý olarak görecek, umutlarýnýzý hep diri tutmak için mücadele edeceðim" MHP Milletvekili Aday Adayý Ali Akcan da, nasip olur da milletvekili seçilirse, memleketi ve ülkesimilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili ne katký saðlayacaðýna inandýðýný söyledi. yýllýk Aday Adaylarý Döndü Akkaþoðlu, TSO yu ziyaret etti. sendikacýlýk tecrübesi ile milletvekilliðine aday adayý olduðunu vvurgulayan Akcan, Çorum'dan ayrý yaþamýþ olmasýna raðmen her zaman Çorum'un ve Çorumlular'ýn sorunlarýyla ilgilendiðini aktardý. Ülkede ciddi manada ekonomik ve siyasi sorunlarla karþý karþýya olunduðunu belirten Akcan, "Türkiye'nin yaþadýðý bu yýkým sürecini durdurabilecek tek güç, Milliyetçi Hareket Partisi'nin devletini ve milletini seven, Haber-Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Ali Akcan, TSO yu ziyaret etti. inançlý kadrolarýdýr" Ýskilip ten Kocasaraç a destek Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Avukat Muhsin Kocasaraç, ilk esnaf ve halk ziyaretini memleketi Ýskilip'te gerçekleþtirdi. Yapýlan açýklamaya göre, hemþehrilerinin büyük ilgisiyle karþýlaþan Kocasaraç, ilçe esnafý ve halký ile bir araya gelerek sohbet etti. Muhsin Kocasaraç'a ziyaretlerinde 4 yerel seçimlerinde MHP Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Olan Fikri Kýsar ve Ýskilip Ülkü Ocaklarý Baþkaný Atýf Boncuk da eþlik etti. Esnaf ve halkýn ilgisinden memnun kaldýðýný belirten Muhsin Kocasaraç, Çorum'a ve Ýskilip'e hizmet için yuvasýna döndüðünü ve bu büyük sorumluluða talip olduðunu MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Avukat Muhsin Kocasaraç, Ýskilip i ziyaret etti. kaydetti. Çorum'un ve Ýskilip'in meselelerini iyi bildiðini belirten Kocasaraç, "Çorum'un ve Ýskilip'in beklentilerini biliyorum. Çözümleri de biliyorum. Nasip olur vekil olursak bu meseleleri çözmek bize nasip ola- cak. Bu seçimler bir var olma ya da yok olma seçimi olup halkýmýzýn bu bilinçle oy kullanýlmasýný istiyoruz" diye konuþtu. Kocasaraç, "Halkýmýz bizi bu onura layýk görüyor. Biz de halkýmýzýn bu teveccühünü görü- yoruz. Ona göre hareket edip, milli ve manevi þuurla çalýþacaðýz. Allah nasip eder de vekil adayý gösterilirsek halkýmýzýn desteðinin arkamýzda olacaðýna eminiz. Biz de bu teveccühe layýk olmaya çalýþacaðýz." Engelli gençlere AFAD eðitimi Çorum Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri tarafýndan Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde "Temel Afet bilinci" eðitimi verildi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, merkezde eðitim gören gençler, öðretmenler ve personel verilen eðitim seminerinde ikaz-alarm, kayýplar, suda boðulma, sel felaketi ve deprem anýnda neleri yapmalarý gerektiði konusunda bilgilendirildi. Yaklaþýk,5 saat süren seminerin ardýndan anlatýlanlar uygulamalý olarak da tatbik edildi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, engelli eðitim merkezinde eðitim gören gençler ve personele yönelik düzenlenen temel afet bilinci semineri ile gençlere olasý bir deprem anýnda neler yapýlmasý gerektiðinin anlatýldýðýný söyledi. Yapýlan uy- gulamalý eðitimle "Depremde Bina Tahliyesi" tatbikatý gerçekleþtirildiðini de belirten Gül, "Hem personelimiz hem de engelli kardeþlerimiz tatbikatlarý büyük bir dikkatle izleyerek olasý bir doðal afette yapmalarý gereken konularý en iyi þekilde öðrendi. Se- minere 55 öðrenci katýldý. Engelli vatandaþlarýn hayatýn hiçbir alalýnda unutulmamasý gerektiðini söyleyen AFAD personeli, ilgileri nedeniyle engelli gençlere ve Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer'e teþekkür etti. Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde "Temel Afet bilinci" eðitimi verildi. Çocuklar fidan dikti Çorum Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Engelli Meclisi üyesi çocuklar Akkent Mahallesi'nde fidan dikti. Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da katýldýðý fidan dikim töreninde geleceðin teminatý olan gençler fidan dikmenin önemine dikkat çekti. Fidan dikme alýþkanlýðýnýn yeniden kazandýrýlmasý amacýyla Engelli ve Çocuk Meclisi'nin böyle bir etkinlik düzenlediðini belirten Candan, "Bilinçli bir gençliðe sahibiz. Ýnþallah Kent Konseyi'ndeki çalýþmalarýmýzla çevre bilincini tüm yaþ gruplarýna da aþýlamak istiyoruz. Buna benzer çalýþmalarýmýz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Kent Konseyinde çok verimli çalýþmalar yapýyoruz." (Belediye Basýn) Akkent Mahallesi'nde fidan toprakla buluþtu. 9 ÜNÝVERSÝTELER ARASI RALLY KUPASI NDA ÇORUMLU ÝMZASI EROL TAÞKAN Otomobil Sporlarý konusundaki baþarýlý organizasyonlarý ile Çorum kamuoyunun yakýndan tanýdýðý hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk, Türkiye'de ilk kez organize edilecek bir projeye daha imza atmaya hazýrlanýyor. Unirally markasýyla Üniversiteler Arasý Rally Kupasý için adým atan Sami Býyýk'ýn çalýþmasý, motor sporlarýnýn en prestijli ajansýnda da haber oldu. Ankara'da sürdürdüðü reklamcýlýk ve film yapýmcýlýðý sektörünün yanýsýra, Ankara Motor Sporlarý Kulübü (ANOK)'un yönetim kuruyu üyesi olan Mesut Sami Býyýk, üniversiteleri rally pistlerinde davet ediyor. Bu organizasyon için kurduðu Autosport Motor Sporlarý Ltd. Þti. ile organizasyonlarý gerçekleþtirecek olan Býyýk, Motor Sporlarý Federasyonu ile yaptýðý görüþmelerle de yarýþma kurallarýný oluþturuyor. Motor sporlarýnýn tutkunlarý tarafýndan da heye- canla karþýlanan bu müjde, þimdiden yarýþçýlarýn gündemindeki yerini aldý. üniversite takýmýnýn yarýþacaðý Unirally'de yarýþacak öðrenci takýmlarýna, Türkiye'nin ünlü rallicileri tarafýndan da eðitim verilecek. Baþsavcý ÇESOB u ziyaret etti Kýsa bir süre önce Çorum'a atanan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdakul, ÇESOB'u ziyaret etti. Ziyarette ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþen Baþsavcý Yurdakul, esnaf teþkilatýný yakýndan tanýma fýrsatý buldu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Baþsavcý Yurdakul'a görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdakul, ÇESOB'u ziyaret etti. Duran Ongu, Ömer Latif ve Osman Aþutoðlu ile Odasý Baþkaný Adem ÇýAkdað, Necmettin Uzun Fýrýncýlar ve Simitçiler kýk hazýr bulundu. Uhud Ýnþaat tan teknik gezi Çorum da inþaat malzemeleri ve doðalgaz mühendislik hizmetleri üzerine faliyet gösteren UHUD Ýnþaat Malzemeleri firmasý, sýhhi tesisatçýlar için teknik gezi düzenledi. Fýrat Plastik A.Þ. nin üretim faliyetlerini yerinde incelemek üzere Ýstanbul daki fabrikasýna düzenlenen teknik seminer ve gezide ayrýca Ýstanbul un tarihi ve turistik yerleri de gezildi. Geçtiðimiz Cuma sabahý Ýstanbul a varan heyet, Dolmabahçe Sarayý önünde yaptýklarý sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Topkapý Müzesi ni gezdi. Sultan Ahmet Camii ni de gezen heyet, ertesi gün Fýrat Plastik A.Þ. fabrikasýný gezdi. Gezi esnasýnda teknik seminer de alan heyet, geziden oldukça memnun ayrýldý. Uhud Ýnþaat Malzemeleri firma yetkilileri, Bu fýrsatý bizlere sunan baþta Fýrat Plastik A.Þ. olmak üzere bizleri yalnýz býrakmayan tesisatçý ustalarýmýza teþekkürlerimizi sunarýz. UHUD Ýnþaat Malzemeleri firmasý, sýhhi tesisatçýlar için teknik gezi düzenledi.

10 ÇARÞAMBA 5 MART 5 Arif Ersoy dan hizmet teþekkürü Türkiye yi yeniden inþa edeceðiz AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Murat Koçak, yarýnlarýn güçlü Türkiye si için herkesin üzerine büyük sorumluluklar düþtüðünü söyledi. Türkiye nin demokrasiyle 95 lerde tanýþtýðýný ancak iç ve dýþ destekli askeri darbelerle Türkiye de demokrasinin hep önünün kesildiðini hatýrlatan Koçak, kesintiye uðrayan demokrasi nedeniyle milletin zarar gördüðünü belirtti. den bu yana AK Partiyle beraber Türkiye de çok þeylerin deðiþtiðini dile getiren Koçak, Yollar, otobanlar baþta olmak üzere saðlýk, eðitim ve teknolojiye önem verildi. Türkiye nin iç ve dýþ ticaret hacmi büyüdü. Türkiye hemen hemen her alanda büyüyen, geliþen Ýslam coðrafyasýnda, Avrasya bölgesinde daha stratejik öneme sahip ülke oldu. Türkiye küresel ekonomide büyüyen ekonomisiyle dikkat çekti. Bugün 8 civarý ülkeye vize almadan, kapýda vize alarak civarýnda ülkeye gidebilen bir ülke olduk. Dünyanýn hemen hemen her ülkesine uçabilen seferleri olan dünya markasý hava yolu þirketimiz var. Yurt dýþýnda büyük iþler yapan uluslararasý Türk þirketlerimiz var Türkiye nin Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve ekibinin çalýþmalarýyla bu günlere geldiðini, 7 Haziran seçimlerinden sonra da Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu yla bu pozitif geliþmelerin devam edeceðini kaydeden Koçak, yeni anayasayla da ülke demokrasisinin daha da rahatlayacaðýnýn altýný çizdi. vizyonunda Türkiye nin dünya ülkeleri arasýnda sosyo-ekonomi olarak daha da büyüyerek, ilerleyeceðini anlatan Koçak, Ülkemiz barýþ sürecini sancýsýz sýkýntýsýz atlatmalýdýr. Ýktidarýyla, muhalefetiyle, devletimilletiyle sivil toplum örgütleriyle bir olma zamanýdýr. Milli takýmýmýz maç kazandýðýnda sevinci doruklara ulaþan, acýlarda da bir olan milletiz. Millet olmak devlet olmak Türkiye olmak çok önemli tarihi deðerdir. Her kesime saygý duyarak yaþadýðýmýz güzel Türkiye mizde tek vücut olmalýyýz. Türkiye olarak uyanýk olmalýyýz. Çok çalýþmalýyýz. Yarýnlarýn güçlü Türkiye si için hepimiz sorumluyuz. Siyaset milletle beraber millet için yapýlýr. Milletvekili adayý olduðumuz ve seçildiðimiz taktirde 7 den 7 e tüm Türkiye nin milletvekili olmalýyýz. Barýþ kardeþlik huzur mutluluk gibi dört mevsimi yaþadýðýmýz, baþka güzel Türkiye yok. Güçlü Türkiye için Allah yar ve yardýmcýmýz olsun ifadelerini kullandý(ýha) Koçak tan ÝHA ya ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Murat 7 Haziran genel seçimleri öncesi milletvekili Koçak, Ýhlas haber Ajansý adaylarýnýn belirlenmesi Çorum Bölge Müdürlüðü nü için AK Parti Genel Merkelarý, ziyaret etti. zi nce sivil toplum kuruluþ- meslek odalarý ve derneklerin görüþlerinin alýn- Ziyarette ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli ile görüþen AK Parti Çorum milletvekili adayý Murat Koçak, seçim çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. dýðýný hatýrlatan Koçak, seçim öncesi böyle bir çalýþmayý hem bir vatandaþ, hem de milletvekili aday adayý olarak önemsediðinin ifade etti. Siyasetin millet ve ülkeye hizmet için yapýldýðýný raklarda birlik, beraberlik Yeni Türkiye de yeni Anayasa ile birlikte bu top- dile getiren Koçak, bir kesimin deðil 7 den 7 e herkesin ve kardeþlik duygularýnýn pekiþerek devam edeceðini milletvekili olacaðýnýn anlatan Koçak, Yeni Ana- yasa Türkiye nin daha da sözünü verdi. Murat Koçak, Ýhlas haber Ajansý Çorum Bölge Müdürlüðü nü ziyaret etti. geliþip büyümesine katký sunacak Koçak, sivil toplum kuruluþlarý, meslek odalarý baþta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle el ele, omuz omuza vererek yeni Türkiye nin inþaasýna katký sunacaklarýnýn altýný çizdi. Koçak, sosyo-ekonomik yönden geliþmiþ, gençliðe, kadýnlara, gelenek ve göreneklerle, tarihine önem veren daha güzel bir Çorum için saat, zaman mefhumu gözetmeksizin çalýþacaðýný sözlerine ekledi.(ýha) Kulalý esnaf turunda AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, memleketi Ýskilip'te esnaf turu yaptý. Kulalý'nýn seçim çalýþmalarýna Ýskilip EROL TAÞKAN AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Belediye Baþkaný muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret ederek, Çorum'a saðladýðý hizmetler nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. "Kýsmet olursa bundan sonra birlikte çalýþacaðýz." diyen Ersoy, 7 Haziran seçimlerinin tarihi bir önem taþýdýðýna deðindi. AK Parti yöneticileri ile birlikte gerçekleþtirilen ziyarette konuþan Ersoy, belediyecilik hizmetlerinin siyasetin en zor ve en önemli hizmet noktasý Belediye Baþkaný Recep Çatma ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya eþlik etti Kulalý, Ýskilip sanayi esnafýný ziyaret ederek destek istedi. olduðuna deðinerek, kendi dönemine iliþkin anýlarýný paylaþtý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Ersoy7a 8,5 yýllýk baþkanlýk döneminde yaptýðý hizmetler nedeniyle teþekkür ettiðini belirterek, "Sizlerden devraldýðýmýz bayraðý daha ilerilere götürmek için çalýþýyoruz. Kimse hizmetlerinizi inkar edemez zira bu büyük haksýzlýk olur. Belediye Baþkaný olarak Çorum'a verdiðiniz hizmetler için teþekkür ediyorum." diye konuþtu. AK Parti'ye geliþi ve milletvekilliði aday adaylýðýnýn da hayýrlý olmasýný temenni eden Külcü, Ersoy'a aday adaylýðý ile ilgili de ba- Bir yýl yetecek suyumuz var AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Baþkan Külcü yü ziyaret etti. EROL TAÞKAN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi nin sahip olduðu su rezervinin bir yýl yetecek miktarda olduðunu açýkladý. Yaklaþýk ay önce 55 günlük içme suyu var açýklamasýnýn, kamuoyunda bazý zihin bulanýklýklarýna neden olduðunu ve bunu düzeltmek için mevcut durumla ilgili açýklama gereði hissettiðini bildirdiði konuþmasýnda, hali hazýrda barajlarda 7,5 milyon metreküp içme suyu bulunduðunu, ayrýca mevcut yeraltý kaynaklarýndan da Murat Koçak günlük su ihtiyacýnýn % 6 ýný karþýladýklarýný anlatarak, Tüm kaynaklarý esas aldýðýmýzda toplam bir yýl yetecek içme suyumuz mevcuttur. Koçhisar Barajý nýn proje ihalesi gerçekleþtirildi, inþaat ihalesi de tamamlanýp çalýþmalar bitirildiðinde su rezervlerimiz daha da büyüyecek. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, memleketi Ýskilip'te esnaf turu yaptý. Ersoy dan Vali Kara ya ziyaret M.BURAK YALÇIN AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. Ersoy ziyarette yaptýðý konuþmada, Vali Ahmet Kara'ya Çorum saðladýðý hizmetler nedeniyle teþekkür ederken, seçimlere dair düþüncelerini paylaþtý. 7 Haziran seçimleri kritik bir dönemde yapýldýðýný aktaran Ersoy, "Kritiklik coðrafyamýzla alakalý. Esas olan millete güzellikte yarýþmaktýr. Siyaset hizmet kurumudur, idare etme sanatýdýr. Siyasetçilerin en Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Gençlerimizi el üstünde tutuyoruz Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Parti den yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan STK temayül yoklamasýnda oy kullanan Genç MÜSÝAD Yönetim Kurulu üyeleri adýna bir konuþma yapan Týðlý, Genç dernek ve STK larýmýza da bu imkâný sunan AK Parti ye gönülden teþekkür ediyorum. Görüþlerimize deðer verildiðini bilmek bize verilen önemi anlamamýzý saðlýyor. önemli görevi de ülkede hukukun üstünlüðünü saðlamaktýr. 7 Haziran seçimlerinde elde edilen neticelerle dünyanýn en ileri gelen, en demokratik anayasasýna kavuþacaktýr ülkemiz.'' Vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,'' Aday adaylýðýnýzdan fevkalade memnun olduk. Zatý âlinizin Belediye Baþkanlýðý'nda baþarýlý olduðu gibi bu yolda da baþarýlý olacaðýnýza inanýyoruz. Bizler de yasamanýn koyduðu kurallar çerçevesinde ilimize en iyi þekilde hizmet etmeye çalýþýyoruz.'' diye konuþtu konuþtu. Genç STK lara her zaman önem verdiklerini dile getiren Bekiroðlu da, Onlarý ön planda tutuyoruz. Biz gençliðine önem veren ve her zaman el üstünde tutan bir partinin temsilcileriyiz. Gençler bizim geleceðimizdir, onlara verdiðimiz þanslarý deðerlendirerek her zaman daha ileriye gideceklerdir. Ayrýca nacizane hediyelerinden dolayý Alper kardeþime teþekkür ediyorum. diye konuþtu. Týðlý, Ýl Baþkaný Bekiroðlu na MÜSÝAD ý simgeleyen bir tabak hediye etti. Ruzin Bekiroðlu ndan KKSM lere övgü AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun eþi Ruzin Bekiroðlu, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun eþi Ruzin Bekiroðlu ve il yönetiminde yer alan kadýn üyeler Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni (KKSM) ziyaret etti. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir, yönetim kurulu üyeleri Yücel Ertekin, Sýla Kayý Dikibilen, Safure Umutlu, Didem Ildýrar ve il genel meclis üyesi Yurdanur Özzihinli'nin katýldýðý ziyarette AK Partili kadýnlar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ve KKSM Müdürü Hanife Nuran Hakyemez'den bilgi aldý. Merkezlerde yapýlan çalýþmalar nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'yü tebrik eden Ruzin Bekiroðlu, KKSM'lerin kuruluþunun 4. yýldönümünü kutladýðýný söyledi. Merkezlerdeki çalýþmalarý ilgi ve takdirle izlediklerini belirten Bekiroðlu, Burada yapýlan çalýþmalarla Çorumlu kendilerini geliþtiriyor, yeteneklerini ortaya koyuyor ve kültürümüzü yaþatýyorlar. Kadýnlarýmýz kendilerine yeni iþ sahalarý açýyor. Bu merkezlerin sayýsýnýn artmasý daha çok kadýnýn bu merkezlerden istifade edebileceði anlamýna geliyor. Yapýlan tüm bu hizmetler ve çalýþmalar nedeniyle emeði geçenleri tebrik ediyorum." Hatice Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek "Bizler toplum yararýna olacak her türlü projeye destek için hazýrýz. Bizim amacýmýz kadýnlarýmýzýn hünerlerini ortaya çýkarmak, aile bütçesine katkýda bulunmalarýný saðlamak ve kültürel deðerlerimizi yaþatabilmektir. Bu anlamda yapýlacak olan tüm çalýþmalarda partimizle her zaman iþbirliðine hazýrýz"

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 5 CEMÂZÝL - ÂHIR : 46 Hicri Þemsi:9 Rûmi: Mart 4 Kasým:8 5 5 MART HATIRLATMA:KIBLE SAATÝ VAKTÝ: Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde, Güneþ'e doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Türk Ocaklarý'nýn kuruluþu (9) - Muhsin Yazýcýoðlu helikopter kazasýnda vefât etti (9) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 5 Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat 55 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo Çevre 8 Cenaze Ýþlemleri 8 5 Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) 9-7 HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim NÖBETÇÝ ECZANELER KONAK ECZANESÝ EROL EBÝL (TEL: ) ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI METEOROLOJÝ BOZDOÐAN ECZANESÝ ARÝF BOZDOGAN (TEL: ) CEMÝLBEY CAD. 74/E - CUMA PAZARI YANI Camileri artýk gidecek yerleri kalmamýþ, arkadaþ edinecekleri ortamlar bitmiþ yaþlý amcalara terk etmemek gerekir. Ayrýca camileri canlý tutacak olan cemaatlerdir. Camilerde çocuklarý, gençleri gördüðünde insan daha mutlu olur. Bu nedenle camilerdeki faaliyetlerinde günün ihtiyaçlarýna göre farklýlaþmasý gerekir diye düþünmekteyim. Bu farklýlaþma yapýlýrken konusunda UZMAN olanlara bu alanda yer verilmeli. En basiti sigaranýn zararlarýný vaiz hocamýzdan dinlemekle, uzman bir hekimden dinlemek çok farklýdýr. Bu nedenle camilere neler girmeli baþlýðý altýnda önemli gördüðüm bazý konularý sizlerle paylaþmak istiyorum. Gönül ister kader gülermiþ ama umarým ses getirir. Deprem ve korunma tedbirleri girmeli. Cuma namazý öncesinde deprem anlatýlmalý ve akabinde uygulamalý olarak tatbikat yapýlmalý. Bir ortaokulumuzda seminer sonrasý müdür beyin odasýnda otururken bir öðrenci geldi ve '' Amca, bize çok güzel anlatýyorsunuz ama bu anlattýklarýnýzý evde babamýza aktardýðýmýzda bizleri dinlemiyorlar. Ne olur babalarýmýza siz anlatýn. Depremlerde, yangýnlarda babalarýmýzý kaybetmek istemiyoruz'' Geçmiþ yýllarda rahmetli Iþýkara Hoca Kocatepe Camisinde depremi anlatmýþtý. Bu baðlamda bizde il müftülüðümüzün izin ve teþvikleriyle Çorum Ulu Camide sinevizyon eþliðinde deprem ve korunmayý anlatýnca, cemaatten çok olumlu tepki almýþtýk. Ama. Yangýndan korunma ve doðru müdahale girmeli. Yangýndan korunma malzemelerinin (YSC, yangýn merdiveni vs.) gerekliliði hayatýn içinden örneklerle anlatýlmalý. Yangýn söndürme cihazlarýný doðru kullanýmý tatbikatý yapýlmalý.. Yýldýrým düþmesi ve korunma girmeli. Daðda çobanlýk yapan vatandaþýn þehirde Cuma namazýna geldiðini ve o günde camide yýldýrým düþme tehlikesi anýnda cep telefonuyla konuþulmamasý gerektiðinin anlatýldýðýný düþünelim. Bu uyarýyý çobanýn daðda uyguladýðýný farz edelim. Bir cümleyle bir çobanýn hayatýný kurtarabilir miyiz? Kocaman evet 4. Ýkaz - alarm sistemi girmeli. Cemaatin belki % 9'ný ilk defa duyacaktýr. 5. Pratik ilk yardým girmeli. Ýþin uzmaný tarafýndan anlatýlsa ne kadar faydalý olur. 6. Doðalgaz ve doðru kullanýmý girmeli. Bilgisizlik nedeniyle onlarca insan hayatýný kaybediyor. Geçmiþte ben bu konuyu bir camide anlattýðýmda cemaat çok memnun olmuþtu. Bunun yanýnda ne acýdýr ki, doðalgaz reklamý(!) yapýyor diye haksýz eleþtiriye maruz kalmýþtým 7. LPG ve doðru kullanýmý girmeli. Tutuþan piknik tüpünü balkondan atýyoruz. 8. Zehirlenme ve korunma girmeli. Soba - doðalgaz - ilaç ve kimyasallar zehirlenmelerden korunma anlatýlmalý. 9. Koruyucu güvenlik girmeli. Çocuklarýmýzýn güvenliði ve evlerimizin güvenliði vs.. Trafik kurallarýna uyma ve kavgasýz iletiþim girmeli. On araç park edilebilecek apartman önüne beþ aracý doðru dürüst park edemiyoruz. Kimsenin kimseye saygýsý kalmadý. Bir hiç uðruna trafikte onlarca kavga yapýyoruz. Cinayetler iþleniyor Aylar önce saniyeler, hatta saliseler ile baþladý Dakikalar ve saatler, sonra aylar ve günler ile devam ediyor. Yýllar arkasýndan geliyor. Tarihlerimiz miladi. Eskiden hicri idi. Tarihin olduðuna bakmayýn. Dünyanýn uzun bir ömrü var. Ýþte aylar sadece ondan bir basamak. Üç aylardan bahsediyorum. Ýçinde Cumalar var, mübarek gün ve geceler var, bayramlar var. Adeta ehli iman için bir manevi ticaret mevsimi yaþanýr. Sevaplarý ve bereketleri çoktur. Ehli iman bir ordu hükmüne geçer bu aylarda. Oruçlar, namazlar, ibadetin çeþit ve çeþitleri birbirini kovalar. Dünyanýn gam ve kederlerini bu ibadetler ile silmeye çalýþýrýz. Dünya ezicidir, gaddardýr, oburdur, belalýdýr, merhametsizdir, Camilere neler girmeli? Aylar Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Tefekkür Dostu yok denecek kadar azdýr. Dünyamýz Herkes kendi Dünyasýnýn telaþýndadýr. Varsa Dünya, yoksa Dünya Manevi hizmetler bile bu duygular ile karýþmýþ. Kimisi ona basamak, kimi ise dirsek, kimi ise koltuk yapýyor. Ýþte üç aylarda biraz kendimize geliyoruz. Çekidüzen veriyoruz, "aklýný baþýna al, Dünya sahipsiz deðil". Bize ihtar Raþit Yücel corumhakimiyet. net ediyor. Sonra gaflet tekrar baþlýyor. Dünya iþte böyle efendim. Gelen gider, giden gelmez. Bizler ise þu an bereket versin hayattayýz. Tövbe kapýsý ardýna kadar açýk. Aylar aylarý kovalar iken bizler kabýmýzý doldururuz. Açarýz elimizi ve gönlümüzü dergahýna, bizleri Rahmeti ve merhameti ile affeder. Affet Allahým. ÇARÞAMBA 5 MART 5. Çevre temizliði, nezaket kurallarý girmeli. Ev kazalarý ve korunma girmeli. Sel - boðulma- heyelan girmeli. Uyuþturucuyla mücadele girmeli. Ormanlarýmýzýn muhafazasý girmeli. Saðlýklý beslenme girmeli. Bilinçli tüketici olmanýn püf noktalarý girmeli Bizler ÝHL 'de okurken hocalarýmýz ''Çocuklar, camiler sosyal konularýn, Müslümanlarýn ortak dertlerinin anlatýldýðý ve hatta karþýlýklý fikir telakkisinde bulunulduðu alanlardýr'' derlerdi. Yukarýda ana baþlýklar olarak vermeye çalýþtýðým konular gündeme gelince vaizlerimiz bir iki cümle ile de olsa iþlemeye çalýþýyorlar ama bu kesinlikle yeterli deðildir. Ben kendi adýma bir saðlýklý beslenmeyi vaizden deðil de beyaz önlüklü diyetisyenden - hekimden dinlersem daha çok etkilenirim. Yine gýda maddeleri alýrken dikkat edilecek hususlarý bir gýda mühendisinden dinlersem daha çok etkilenirim. Uyarýlarýný dikkate almaya çalýþýrým. Bu tür örnekleri çoðaltabiliriz. Bu önerilerimi eleþtirenler, iþgüzarlýk olarak yorumlayanlar olacaktýr. Ama hiç önemli deðil. Ben kendi adýma bu tür noktalara kafa yoran, olasý afetlerin afiyette atlatýlmasý için en azýndan maaþ aldýðým mesleðimin zekâtýný verebilmek adýna öneriler sunmaya çalýþan biriyim. Bunlarý yapmaya çalýþýrken de hiçbir beklenti içerisinde deðilim. MEM dýþýnda da hangi kurumdan samimi bir davet alsam 7/4 emirlerine amadeyim. Çünkü bizim inancýmýza göre, ''Bir can kurtaran tüm insanlýðý kurtarmýþ gibi olur'' bundan daha büyük nimet olmaz. ÖZETÝN ÖZETÝ: Ýyi niyetle yapýlan hiçbir önerinin zararý olmaz. Bu tür konularda konferanslar düzenlendiðinde öðrenciler olmazsa salonlar bomboþ kalýyor. Velilerimizi okullara davet ettiðimizde merak edip gelen olmuyor. kiþilik salona 5- kiþi geliyor. O halde bizlerin de alternatif arayýþlar içerisine girmesi lazým. Bunun da en kolay yollarýndan biri yazýlý - görsel basýn ve her hafta on binlerce vatandaþýmýza kolay yoldan ulaþma imkâný saðlayacaðýmýz camilerimizdir. Diðer taraftan en azýndan merkezi camilerde demirbaþ projeksiyon - perde sistemin olmasýný ve zaman zaman yukarýdaki konular için (vaizlerimiz bile kullanabilir) kullanýlmasýný öneriyorum. Geçmiþte bizi Ulu Cami ve Alaca Sebilullah cami cemaatiyle buluþturan Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ve il Müftümüz Mehmet Aþýk hocalarýmýza kalbi teþekkürlerimi arz ediyorum. Gram.88.8 ALIÞ 98,8 Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Yýl:5 Sayý: 75 5 MART 5 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER 98,5 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. VEFAT EDENLER -Çamlýca Köyü' nden, Eski Belediye Baþkaný Ahmet GÜMÜÞ, Acil çalýþaný Musa GÜMÜÞ ve Halit GÜMÜÞ' ün babasý, Karasörcü Ýsmail YETÝÞGEN' in kayýnpederi; Kemal GÜMÜÞ. -Ýskilip' den gelme, Emekli Astsubay Mustafa, Þeref ve Atýf VAR' ýn babasý; Ýzzet VAR. -Çukurören Köyü' nden gelme, Rýza ÇAÐLAR' ýn eþi, Gazi, Sadýk, Serkan ve Hatem ÇAÐLAR' ýn annesi; Meryem ÇAÐLAR. 4-Kavacýk Köyü' nden gelme, Beþir, Hayrettin ve Haydar KESKÝN' in babasý; Durak KESKÝN. 5-Karakeçili Köyü' nden gelme, Milönü Esnafýndan Zafer, Mustafa, Ali ve Savaþ KELAM' ýn babasý; Hüseyin KELAM. 6-Göcenovacýðý Köyü' nden gelme, Emine SAL- MAN' ýn eþi, Mustafa, Necdet, Harun, Sefa ve Merve SALMAN' ýn babasý, Yunus DUMAN' ýn kayýnpederi, Duvar Ustasý; Satýlmýþ SALMAN. 7-Laçin' den gelme, Kahveci Esnafýndan Fevzi YÜCE' nin oðlu; Poyraz YÜCE. 8-Merhum Döþemeci Cemal KEPÇELÝ' nin eþi, Mehmet ve Cemal KEPÇELÝ' nin annesi, Salih ATLAS' ýn ablasý; Ülviye KEPÇELÝ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kadir Yüktaþýr com Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) :, 5 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : : Yurt Dýþý : Euro Baský Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL KOÇTÜRK MATBAACILIK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: 4 4 (pbx) 5 6 (pbx) (pbx) 5 4 (Fax) 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9)

12 ÇARÞAMBA 5 MART 5 Oyun pazar günü Çorumlu hayranlarýyla buluþuyor. Düþ Yakamdan Pazar günü sahnede Bozdoðan, Oðuzlar da çalýþtý CHP Milletvekili tik alanýnda ülke tarýmýna Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, son yýllarda Obruk Barajý ile sýk sýk turizm potansileyi gündeme gelen Oðuzlar ilçesinde CHP'li üyelerle buluþtu. Cevizi ile ünlü ilçenin bundan sonra turizmle de büyük katkýsý bulunduðunu, ancak yýllarda ülkede yapýlan yanlýþ tarým politikalarýndan Oðuzlar ýn da nasibini aldýðýný söyledi. Oðuzlar dan destek isteyen Bozdoðan, Hepiniz biliyorsunuz yýlýnda yapýlan ön seçimde anýlacaðýný kaydeden Bozdoðan, "Burada CHP'li bir þehir merkezinde en yakýn belediye iþ baþýnda. Bu nedenle kýsa sürede ilçenin rakibime fark attým ancak daha sonra Alaca ve sosyal ve kültürel çehresi deðiþti. Þimdi önümüzde baþka bir ilçemizden gelen yine bir seçim var. Önce oylarla az bir farkla sýraya düþtüm. Ýlçeler benim 9 Mart'ta CHP'nin adaylarýný belirleyeceðiz, sonra için çok önemli. Sizlerin Muharrem Bozdoðan, Oðuzlar ilçesinde CHP'li üyelerle buluþtu. ülkenin kaderini deðiþtirecek olan 7 Haziran seçimlerini yapacaðýz. Ýlk önce 9 Mart'ta yapýlacak olan aday belirleme seçimlerinde kime inanýyorsanýz, kime güveniyorsanýz, sizi Meclis te hangi aday daha iyi temsil edecekse o adaya oy verin" Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Tahtasýz, Özgür Kýlýç ve bir grup partili ile önce Oðuzlar ilçesinin köylerini gezen Bozdoðan daha sonra CHP ilçe binasýnda partililerle buluþtu. Oðuzlar Belediye de desteðiyle 9 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerden bu kez birinci olarak çýkmak istiyorum. Oðuzlar ve tüm köylerinin sorunlarýný çok iyi biliyorum. Her kesimin milletvekili olmak istiyorum. Tüm CHP üyelerinden destek bekliyorum. Ön seçimde bana, 7 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde CHP'ye destek verin ülkenin kaderini deðiþtirin. AKP ülkeyi her geçen gün bir bilinmeze sürüklüyor. Atatürk'ün kurduðu bir partinin mensuplarý olarak bu gidiþe seyirci kalamayýz. Baþkaný Orhan Ateþ, ilçe Baþkaný Osman Güllü, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayýda parti üyesinin katýldýðý toplantýda konuþan Bozdoðan, Oðuzlar ilçesinin önemine ve sorunlarýna deðindi. Büyük bir tarihi geçmiþe sahip, cevizi ile tüm Türkiye'ye adýný duyuran baský ve imkânlarýna raðmen Oðuzlar ilçesine CHP'nin bayraðýný Oðuzlar ilçemiz belediye seçimlerinde hükümetin her türlü Oðuzlar ilçesinin son yýllarda Obruk Barajý nýn yapýmý ile turizmde dikti. Ben önümüzdeki genel seçimde tüm Türk halkýnýn sizin gibi de adýný duyurmaya baþladýðýný kaydeden Bozdoðan, köklü bir geçmiþe sahip ilçenin yýllardýr Çorum baþta olmak üzere ceviz ve çel- inancým tamdýr. Çorum'da en az milletvekili çýkartmak istiyoruz" duyarlý bir þekilde sandýk baþýna giderek CHP'yi iktidar yapacaðýna diye konuþtu. AKP de çatlak dikkat çekici CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, Cumhurbaþkaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek arasýndaki polemiðe dikkat çekerek, son günlerde iktidar partisinde ortaya çýkan çatlaðýn dikkatlerden kaçmadýðýný, iktidarýn kirli çamaþýrlarý bir bir ortaya çýktýðýný iddia etti. Olup biten geliþmelerden halkýn menfaatlerinin düþünülmediðini, onun yerine kendi iktidar ve güçlerini korumak ve kurduklarý hýrsýzlýk, talan düzeninin devamýný amaçladýklarýný, bu durumdan en büyük zararý halkýn ördüðünü ifade etti. Ýlgü, yaptýðý deðerlendirmede þöyle dedi: "Son birkaç gündür Bülent Arýnç'ýn açýklamalarý gayet dikkat çekici, özellikle Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek tartýþmaya dâhil olduktan sonra durum giderek ilginç bir hal almaya baþladý. Burada irdelenmesi gereken önemli bir durum var. Arazileri yandaþlarýna peþkeþ çeken AKP'li bu insaný bile bilebelediye Baþkan Adayý gösteren Cumhurbaþkaný ve bunu kalkýp utanmadan söyleyen, üstelik bugüne kadar buna göz yuman da AKP'li. Burada zarar gören, mallarý mülkleri yaðmalanan halkýmýz oluyor. Bu olay AKPiktidarýnýn kendi kiþisel çýkarlarý ve ikballeri uðruna ülkeyi getirdikleri durumun göstergesidir. Tam da bu sebeple artýk ülkemizde iktidar deðiþikliði ihtiyacý doðmuþtur ve zorunludur. Artýk bir çeteye dönüþen iktidardan kurtulmanýn zamaný gelmiþ Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýnýn gerekliliði ortaya çýkmýþtýr. Ýktidarýn gerçek yüzü bu olayla meydana ayan beyan çýkmýþtýr. Arýnç'ýn ifadeleri suçun itirafýdýr, Savcýlarý gereðini yapmak üzere göreve davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çorum Milletvekili Aday Adayý olarak ben bu açýklamayý yapma gereði duydum çünkü yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceðini iddia eden AKP, iktidarý döneminde, ülkemizde satmadýk yer býrakmamýþtýr. Ben baþta çorum halký olmak üzere Türkiye'de yaþayan tüm yurttaþlarýmýzdan CHP'ye destek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olmasý için mücadelemi bugüne kadar sürdürdüm, bugünden sonrada sürdürmeye devam edeceðim. Yurttaþlarýmýzýn refahý, huzuru en önemli meselem olmaya devam edecek. Ülkemizde demokrasinin çaðdaþ normlara gelebilmesi için elimi deðil tüm gövdemi taþýn altýna sokmaya talibim.. Ülkem ve þehrim adýna yapacak çok þeyim var. Bu yolda Çorum halkýndan ve parti üyelerimizden destek istiyorum." Eðitim sistemi kalp krizi geçiriyor Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, eðitim sisteminin kalp krizi geçirdiðini bildirdi. 5 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarý eðitim sisteminin içler acýsý halini bir kez daha ortaya koyduðunu belirten Öztürk, milyon adaydan 4 bin 555 adayýn puanýnýn hiç hesaplanmadýðýný, hesaplanmadýðýný, çünkü bu adaylarýn hemen hemen tamamýnýn kocaman bir sýfýr çektiðini ifade etti. Öztürk, YGS üzerine yaptýðý deðerlendirmede þu görüþlere yer verdi: "8 baraj puanýný geçen öðrenci sayýsý 4 YGS' de yüzde 75 iken bu oran bu yýl yüzde 7 oranýna düþmüþtür. Puaný hesaplanan milyon 944 bin 9 öðrenciden 575 bin 786 öðrenci barajý geçemedi.bunun yanýnda matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde doðru cevap ortalamalarý ise gelen gideni aratýr misali geçmiþ yýllarýn daha da gerisinde olduðumuzu bir kez daha gösterdi. Milyonlarca öðrencinin, velinin büyük bir hayal kýrýklýðý yaþadýðý ve gençlerin gelecek beklentilerinin bir kez daha körelttiði zamanlarý yaþadýk. AKP iktidarý ve Milli Eðitim Bakanlýðý baþarýyý sadece kadrolaþma alanýnda göstermiþtir. Matematik, fen bilimleri, türkçe ve sosyal derslerinde ki gerileme dikkat çekicidir. Örneðin Matematik ortalamasý 4 soruda 5,'ye, Türkçe Ortalamasý 4 soruda 5,8'e, Sosyal ortalamasý 4 soruda,7'ye, Fen ortalamasý 4 soruda,9'a düþmüþtür. Önceki YGS ortalamalarýnýn çok gerisinde sonuçlar çýkmýþtýr Bu sonuçlar mevcut eðitim sisteminin kalp krizi geçirdiðini bir kez daha göstermiþtir. Sýk sýk deðiþtirilen eðitim sisteminin kurbanlarý milyonlarca çocuk ve genç olmuþtur. Eðitim sistemi sýnav üzerine inþa edilmiþ TEOG ve YGS'deki sorular katlanarak artmýþtýr. 'Sorularýn sadece yüzde 'si açýklandý' Yaptýðý her sýnav tartýþma konusu olan, adý kopya skandallarý ile anýlan ÖSYM`nin bu yýl ilk kez yýlýnda torba yasayla yapýlan yasal deðiþikliðe sýðýnarak Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýnýn çok az bir kýsmýný açýklamasý, milyonlarca öðrenci ve velinin ciddi kaygýlar yaþamasýna neden olmuþtur. Sinema ve tiyatro sahnelerinin ünlü ismi Cengiz Küçükayvaz, Pazar günü Çorumlu hayranlarýyla buluþuyor. Hemþerimiz Mustafa Arýkoðlu'nun yazdýðý Düþ Yakamdan adlý iki perdelik komedi oyunu Pazar günü saat.'de Devlet Tiyatro Salonu'nda tiyatro severlerin beðenisine sunulacak. Çorum Umut Tiyatrosu organizesinde gerçekleþtirilecek olan oyunda Cengiz Küçükayvaz'ýn yaný sýra Züleyha Karyaðdý Küçükayvaz, Tarýk Karyaðdý ve Eray Türk de rol alacak. Oyunun tam bir aile komedisi olduðunu belirten Çorum Umut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Taþkýran, özellikle Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun oyununu Çorumlular a izlettirmekten büyük mutluluk duyacaðýný söyledi. Turgut Ýlgü Mehmet Öztürk Oyuna yoðun bir talep olduðunu ve halihazýrda bilet satýþlarýnýn Þellale Cafe ve Gönülçelen Cafe'de devam ettiðini ifade eden Taþkýran, katkýlarýndan dolayý Kemal Öz Mantý, Gönülçelen Cafe Restaurant, Ýmza Consept, Kayra Halý, Kadifeler, Þellale Cafe, Hanoðlu Konaðý, Þahinler Beyaz Eþya ve Beyoðlu Kebap'a teþekkür etti. Geçtiðimiz yýllardan farklý olarak ilk defa bu yýl kaç sorunun yanlýþ olduðu, kaç öðrencinin sýnavda "sýfýr" çektiði öðrenilememiþ, ÖSYM sorularýn büyük bölümünü açýklamayarak kendisine yönelecek olasý eleþtirilerin önüne geçmiþtir. ÖSYM`nin soru havuzunu arttýrmak bahanesiyle aldýðý bu kararýn, ÖSYM`nin bozuk sicili ile birlikte deðerlendirildiðinde ne kadar yanlýþ bir karar olduðu anlaþýlmaktadýr. ÖSYM`nin, sorularýn tamamý açýklanmadan öðrencilerin cevap kaðýdýný optik okuyucu ile görmelerine saðlayacak uygulamasý ile övünmesi, sýnava giren öðrencileri ve velileri resmen çileden çýkarmýþ bulunmaktadýr. Çok açýktýr ki soru kitapçýðý önünde olmayan bir öðrencinin sadece cevap anahtarý üzerinden bir deðerlendirme yapmasý mümkün deðildir. Bu konuda çok sayýda öðrenci ve veliden þikâyetler gelmesine raðmen ÖSYM`nin öðrencileri ve velilerin taleplerini görmezden gelmesi kabul edilemez. Sýnav sorularýnýn içeriði, sorularýn hatalý olup olmadýðý, ölçme ve deðerlendirmenin doðru yapýlýp yapýlmadýðýný anlamanýn tek yolu, yeni soru iþaretleri yaratacak adýmlar atmak deðil; sorularýn tamamýný yayýnlayarak, en azýndan böylesine önemli bir konuda mümkün olduðunca þeffaf olmaktýr. Sýnav sorularý yayýnlanmadýðý için hangi soru ya da sorularýn yanlýþ olduðu tespit edilememiþ olmasý, tek bir sorunun bile binlerce öðrenciyi etkilediði bir ortamda yeni maðduriyetler yaratmasý kaçýnýlmazdýr. ÖSYM`nin son yýllarda yanlýþsýz ya da hatasýz sýnav yaptýðý görülmemiþ olmasýna raðmen son YGS`de "yanlýþ soru yok" açýklamasý yapmasý inandýrýcý deðildir. Bütün ýsrarlara raðmen YGS sorularýnýn açýklanmamasý, ÖSYM üzerindeki þaibeleri daha da arttýrmakta, sýnav sonuçlarýna olan güveni tamamen ortadan kaldýrmaktadýr. Eðitim Sen olarak ÖSYM`nin sýnavlarda sorulan bütün sorularý geçmiþte olduðu gibi açýklamasýný, topluma karþý daha þeffaf olmasýný bekliyor, bu konudaki þikâyetleri dikkate almasýný istiyoruz." Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Dinçer Solmaz, esnaf odasý baþkanlarýný ziyaret etti. Esnaf kan aðlýyor Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Dinçer Solmaz, esnaf odasý baþkanlarýný ziyaret etti. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda önce Oto Tamirciler Odasý ný ardýndan Kasaplar Odasý ný ziyaret eden Solmaz, esnaflarýn sorunlarý ve talepleri dinledi. Yapýlan açýklamaya göre, ilk olarak Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun ile görüþen Dinçer Solmaz, ülkenin içerisinde bulunduðu ekonomik darboðaza dikkat çekerek Çorum da da esnafýn kan aðladýðýný söyledi. 9 Mart ön seçimlerine hazýrlanýrken toplumun tüm kesimlerinin sorunlarýný dinlediðini dile getiren Solmaz, Milletvekili seçilirsem, Ankara da sizlerin sesi olacaðým Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun da, milletvekillerinin seçildikten sonra kendilerini unutmasýndan yakýnarak, esnafýn sorunlarýnýn göz ardý edilmemesini istedi. Daha sonra Kasaplar Odasý ný ziyaret ederek Oda Baþkaný Recep Gür ile görüþen Solmaz, tarým ve hayvancýlýkla ilgili sorunlara deðindi. Tarým sektörünün ciddi anlamda kan kaybettiðini söyleyen Solmaz, besi maliyetlerindeki artýþýnýn et fiyatlarýna zam olarak yansýdýðýna dikkat çekti. Av. Dinçer Solmaz, dün Osmancýk'ta köy ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Solmaz, Osmancýk ta Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, dün Osmancýk'ta köy ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Hem kendisi hem de partisi için Osmancýklýlardan destek isteyen Solmaz, 9 Mart'ta tüm Türkiye'de demokrasi þöleni yaþanacaðýný, 7 Haziran'da ise CHP'nin iktidara geliþini kutlayacaklarýný söyledi. Alým gücü düþtü esnaf periþan CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, Çorum un dört bir yanýnda faaliyet gösteren esnaflarý ziyaret ederek, CHP politikalarýný ve milletvekili olmasý halinde Çorum a katacaðý hizmetleri anlattý. Yapýlan açýklamaya göre Atlas, 9 Mart ta yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Atlas, önceki gün de Süt Üreticileri Birliklerinin yaný sýra Keresteciler Sitesi, Zafer Çarþýsý ve Çorum un dört bir yanýnda faaliyet gösteren esnaflarý ziyaret ederek, hal hatýr sordu, hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Esnaf ve sanatkârlar tarafýndan ilgiyle karþýlanan Cengiz Atlas, geçim þartlarýnýn çok zorlaþtýðýný ifade ederek, vatandaþýn alým gücünün çok düþtüðünü buna paralel olarak esnafýn ve halkýn þikayetlerini çok üst Osmancýklýlardan, oturduðu makamdan güç alan deðil, oturduðu makama güç katacak adaylar üzerinde tercih yapmalarýný isteyen Av. Dinçer Solmaz, "Çocuklarýmýza kan ve gözyaþý býrakmamak için, daha aydýnlýk bir Türkiye yaratmak için, bu hukuksuz ve zalim iktidar karþýsýnda halkýmýzý çaresiz býrakmamak için sizlerden destek istiyorum" CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, hükümeti eleþtirdi. düzeyde gördüklerini söyledi. Ýþsizliðin de çok yoðun bir þekilde yaþandýðýný belirten Atlas, bu sýkýntýlarýn ancak iktidarýn gitmesiyle düzeleceðini ifade etti. Ýnsan odaklý, emekten yana politikalarýn CHP iktidarýyla hayata geçeceðini dile getiren Atlas, ekonomik kalkýnmanýn, iþsizliðin çözümü için milletvekili aday adayý olduðunu ve herkesin doðru tercihini bu seçimde göreceðini kaydetti. Türkiye'nin birleþtirici gücü gibi çok anlamlý bir sloganlarýnýn olduðunu da söyleyen Atlas, Bütün güçlerin birleþtiði ve artýk iktidara yürüyen bir CHP'yi görmek istiyor halkýmýz. Bu nedenle demokratik bir yarýþla yani ön seçimle önümüzdeki dönemde Çorum umuza milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bu yolda bütün aday adayý arkadaþlarýma da baþarýlar diliyorum.

13 (Ç.HAK:7) SATILIK LÜKS DAÝRE. Stad Sokak ta m,. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: T.C ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ 4/5 TLMT. T.C. ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ 4/5 ESAS AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:8) + - m Mür. Tel: TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, 477 Ada, 8 Parsel, Gülabibey mah. Fitne mevkii, cilt 6, sayfa 697, 6, m yüzölçümlü, iki katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda, kat mülkiyeti yapýlý, zemin kat+ normal kat olmak üzere toplam katlý (kýsmi bodrum katlý) dubleks, alt katý takriben 7, m, üst katý 7, m olmak üzere toplam 4, m alanlý, alt katý l oda, salon, mutfak, antre, tuvalet ve iki balkon, içeriden merdivenle çýkýlan dubleks katý ise iki oda, banyo, hol ve iki balkondan oluþur. Isýnmasý sobalý, cephesi kuzey, doðu ve güney, kapý ve pencereleri ahþap, üzeri vernik boyalý mesken. Adresi : Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan 7.Sk, No: Merkez / ÇORUM Yüzölçümü : 6, m Hissesi : / imar Durumu : Var, Kat sayýsý, inþaat tarzý ayrýk nizam(batý cephesi bitiþik) yýðma kargir olarak inþa edilmiþ blok nizam, "nüve konut" alanýndadýr. Kýymeti : 5., TL KDV Oraný : % Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýnda olduðu gibi.. Satýþ Günü : 7/5/5 günü 4:-4:4 arasý. Satýþ Günü : /6/5 günü 4:- 4:4 arasý Satýþ Yeri : Adliye Mezat Salonu Çorum Satýþ þartlarý : - Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %5 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %5 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. - Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde () günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, / tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden, ödenir. - Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 4/5 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.//5 ÝÝKm.6) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 484) TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 987 Ada No, 458 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bolüm 4 katlý binanýn son katýnda bulunmakta olup ýsýnmasý doðal gaz kombli dir. Hali hazýrda kullanýlmakta olan daire 4 oda (bir odasý mutfakla birleþmiþtir)salon mutfak banyo tuvalet hal antre ve adet balkondan oluþmaktadýr. Daire 4 yöne cephelidir. Salon ve odalarýnýn zemini üzeri ahþap döþeme kaplama antre ve holün tabanlarý ise seramik döþemedir. Duvarlar plastik boyalý. Mutfak zemini seramik kaplama, kapý ve pencereleri ahþap üzeri vernik boyalýdýr. Adresi : Bahçelievler Mah Bahar 7.sok Yýldýz Kardeþler Apt No 9/4 ÇORUM Yüzölçümü : 6 m Arsa Payý : 7/7 imar Durumu : Ayrýk Nizam Katlý Konut Alanýndadýr. Kýymeti : 5.,TL KDV Oraný : %8 Kaydýndaki Þerhler : Kaydýndaki gibidir..satýþ Günü : 4/6/5 günü 4:- 4:4 arasý.satýþ Günü : /7/5 günü 4:- 4:4 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adliye Giriþinde Bulunan Mezat Salonunda Satýþ þartlarý : -Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %5 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda, teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %5 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. -Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri' lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde () günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, / tapu harcý ile masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. -ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (5), gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce; tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 4/5 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.//5 ÝÝKm.6) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 484) SATILIK ARITILMIÞ BÜYÜKBAÞ VE KANATLI HAYVAN GÜBRESÝ SS Eskice Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi tarafýndan separatörden geçirilerek arýtýlmýþ ton büyükbaþ ve ton da kanatlý hayvan gübresi teklif usulü ve/veya ikili görüþme yoluyla satýlacaktýr. Ýlgillere duyurulur. Müracaat : SS Eskice Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkan Enver ÜNAL Tel : (Ç.HAK:) 7 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat:. MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü yýllarý aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: Merkez / Çorum Saat:. NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Toner ve kartuþ sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý. Kat Ýhale Salonu Saat:. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik mal ve malzeme alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat:. 7 NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý. Kat Ýhale Salonu Saat:. Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 6 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat:. 8 NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 46 Ada no, Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan,96 m yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.4,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat:.-.. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 46 Ada, Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.49,6 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat:.5-.5 T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 TH 75 plakalý, 8 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 6/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: (Ç.HAK:74) 9 TH 75 plakalý, 8 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 6/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 7 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: 4. 4 NÝSAN Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat:. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat:. T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi. ÇARÞAMBA 5 MART 5 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Etap konut, adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: 4. 6 NÝSAN T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 ÜH 74 plakalý, model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel:.5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.7,5 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 6 Parsel sayýlý.48,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.8.697,5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-.

14 4 SALI 4 MART 5 Kazanan dostluk oldu Ýstanbul daki Osmancýk Dernekleri arasýnda düzenlenen turnuvada þampiyon Aþaðý Zeytinköyü oldu Ýstanbul da faaliyet gösteren Osmancýk Dernekleri arasýnda ilk kez düzenlenen futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Aþaðý Zeþtin Köyü kazandý. Altý derneðin mücadele ettiði turnuva sonunda açýklamada bulunan tüm Dernek Baþkanlarý kazanýlan þampiyonluk veþa dereceden daha önemlisinin tüm Osmancýklarýn bir araya gelerek hasret gidermesi ve tanýþmasý olduðunu belirterek önümüzdeki yýllarda bunun geleneksel hale gelmesini istediler. Ýstanbul'da faaliyet gösteren Osmancýk Dernekleri tarafýndan düzenlenen Futbol Turnuvasýnýn sona erdi. 6 takýmýn karþýlaþtýðý heyecanlý final coþkuyla tamamlandý. Turnuvaya Osmancýk Derneði, Yukarýzeytin Köyü Derneði, Akören Derneði, Aþaðýzeytin Derneði, Yaylabaþý Derneði ve Gecek Derneði katýldý. hafta süren turnuvada Osmancýklý dernekler tarafýndan oluþturulan 6 takým mücadele etti. Turnuvada Aþaðýzeytin Köyü birinci, Akören Köyü ikinci, Yukarýzeytin Köyü üçüncü oldu. Osmancýk Derneði ise en centilmen takým seçildi. Turnuvanýn amacýnýn dernekler arasýndaki kaynaþmanýn saðlanmasý olduðunu belirten Osmancýk Derneði Baþkaný Þerif Akkoca "Osmancýk'a ait 6 derneðin bir araya geldiði bir organizasyonu bu. Köy dernekleri ile ilçe derneði arasýnda kopukluk vardý. Bu turnuvada bunlarý gidermeye çalýþtýk. Turnuvayý dostluk içerisinde tamamladýk" Akören Köyü Derneði Baþkaný Ünal Kalabalýk da "Osmancýklýlar olarak büyük bir eksikliðimiz vardý. Dernek baþkanlarý bile birbirini tanýmazken, bu turnuva sayesinde herkes birbirini tanýdý. Tabi en büyük fedakarlýðý futbolcu kardeþlerimiz yaptýlar. Onlarýn alýn teri ile buradaki heyecaný oluþturduk. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Yukarýzeytin Köyü zasyon inþallah daha geniþ tabanlara yayýlarak devam edecektir" ifadelerini kullandý. Çorum Dernekler Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Urhan "Osmancýk Derneklerinin düzenlediði. Futbol Turnuvasý on haftadýr devam ediyor. Derneklerimiz bir araya geldi, gençlerimiz kaynaþtýlar. Biz son derece bundan memnun kaldýk. Þampiyon takýmý tebrik ediyorum. Turnuvaya katýlan tüm derneklerimize, futbolcularýmýza, hemþehrilerimize teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Ak Parti Ýstanbul. Bölge Milletvekili Aday Adayý Serdar Gürsoy ise "Bu turnuva Osmancýk'ýmýzýn derneklerini bir araya getiren, kaynaþtýran güzel bir turnuva oldu gerçekten. Maçlarýn ilk baþladýðý günden beri biz de arkadaþlarýmýzýn yanýnda olarak maddi ve manevi katký saðlamaya çalýþtýk. Çorumlu derneklerimizin birlik ve beraberliðine bir nebze de olsa katký saðlayabildiysek bu bizim için büyük bir mutluluk" diyerek turnuvanýn tüm Çorum dernekleri arasýnda yaygýnlaþtýrýlmasý temennisinde bulundu. Final maçýnýn ardýndan dereceye giren takýmlarýn kupalarý takdim Final maçýnýn ardýndan meþalelerle þampiyonluk kutlamasý renkli görüntüler ortaya çýkardý Derneði Baþkaný Ahmet Temir ise "Bir hayalimiz gerçek oldu. Açýkçasý baþka derneklerin bu tür faaliyetlerini kýskanýyordum. Örneðin Erzurumlular 8 yýldýr turnuva düzenliyorlar. Biz ilk defa böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Hayallerimiz gerçek oldu, çok sevinçliyim bu noktada. Ýnþallah gelecek yýl 6 takým deðil de 5 takýmla çýkarýz sahaya. Etkinliðimiz artarak devam eder" Þampiyon olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Aþaðý Zeytin Derneði Baþkaný Recep Karadaþ "Þampiyon biz olduk. Ancak bundan daha çok sevindiðimiz þey bir dostluk turnuvasý- Futbol hakem ve gözlemci semineri perþembe günü Merkez Hakem Kurulu Ulusal Eðitim Ko- U 6 da tüm maçlar nolu sahaya alýndý U 6 liginde bu hafta sonu oynanacak tüm maçlar nolu sahaya alýndý. Futbol Tertip Komitesi tüm maçlarý nolu sahaya aldý ve baçý maçlarýn saatlerinde deðiþiklik yaptý. Yeni planlamaya göre 8 Mart cumartesi günü nolu sahada oynanacak U 6 maçlarýnýn programý þöyle: Saat 9. Çimentospor - HE Kültürspor. Saat. Gençlik Çepnispor-Osmancýkspor. Saat. Ýl Özel Ýdarespor-Gençlerbirliði. Saat 5. Mimar Sinan Gençlik-Ýskilipgücüspor. mitesi tarafýndan hazýrlanan ve Bölgesel Eðitimci Mehmet Altuntaþ'ýn aktaracaðý Mart Ayý Eðitimi 6 Mart Perþembe saat 8:'de Çorum Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri derneði binasýnda gerçekleþtirilecek. Eðitim Seminerinde Merkez Hakem Kurulu tarafýndan belirlenen konular hakem ve gözlemcilere aktarýlacak. Seminere tüm hakem ve gözlemcilerin katýlýmý zorunlu olduðu belirtildi. ný baþarýyla tamamlamýþ olmak. Gençlerimiz birbiri ile tanýþtý, kaynaþtý. Dostluk içerisinde geçti. Temennimiz gelecek yýl daha geniþ katýlýmlý bir turnuva düzenlemek." Ýnal Köyü Derneði Baþkaný Recep Kaya "Turnuvayý düzenleyen dernek baþkanlarýmýzý tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonlar, tanýþma, kaynaþma, birlikteliði saðlama adýna çok güzel organizasyonlar. Bu sene kendimizi hazýr hissetmediðimiz için biz olamadýk bu organizasyonda fakat gelecek yýl takým oluþturarak biz de katýlacaðýz. Bu organi- Küçükler ve Yýldýzlarda yarý finalistler belli oldu Okullu Küçükler ve yýldýzlar futbol il birinciliðinde yarý finalistler belli oldu. Grup maçlarý ardýndan oynanan ikinci tur grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alarak yarý finale yükselmeye hak kazanan takýmlar belli oldu. Küçüklerde bugün oynanacak ilk yarý final maçýnda saat. da Mimar Sinan Ortaokulu ile Ýnkilap Ortaokulu karþýlaþacak. Saat. deki ikinci yarý final maçýnda ise Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ile Yýldýrým Beyazýt ortaokulu karþýlaþacak. Yýldýzlarda ise bugün oynanacak ilk maçta saat. de Mimar Sinan Ortaokulu ile Nisan Ortaokulu karþýlaþacak. Son maçta ise saat. de Sungurlu Sedat Melahat Baran Ortaokulu ile Merkez Yavuz Sultan Selim Ortaokulu karþýlaþacak. Küçüklerde yarý final maçlarýný kazanan takýmlar yarýn saat. de yýldýzlarda kazanan takýmlar ise saat. de finalde þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Bu maçlardan önce iki kategoride de kaybeden okullar üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Hitit in bugünki konuklarý Ahi Evran ve 9 Mayýs Atatürk Spor Salonu nda saat. de Hitit-Kýrþehir Ahi Evran, 5. de Hitit 9 Mayýs erkek takýmlarý karþýlaþacak Ünilig Voleybol da Hitit Üniversitesi bugün kýzlarda Kýrþehir Ahi Evren erkeklerde ise Samsun 9 Mayýs Üniversitesi ile Çorum da karþýlaþacak. Bugün saat. de Atatürk Spor Salonu nda oynanacak ilk maçta Hitit Üniversitesi ile Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi bayan takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýr ardýndan ise saat 5. de Hitit Üniversitesi ile Samsun 9 Mayýs Üniversitesi erkek takýmlarý karþýlaþacak. Hakemler Amasya dan Ünilig de bugün oynanacak maçlarý Amasya bölgesi hakemleri yönetecek. Hitit-Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi arasýndaki maçý Selçuk Ozan, Ali Erdal hakem ikilisi yönetecek. Hitit - Samsun 9 Mayýs erkek maçýnda ise Ali Erdal, Selçuk Özen görev yapacak. Maçýn gözlemcisi ise Çorum dan Recep Öztuna. A grubunda ilk iki belli gibi B grubunda mücadele zorlu A grubunda Ortaköy Belediyespor üçüncü maçýnda da Osmancýkgücüspor deplasmanýndan - galip dönerek dokuz puanla ilk yarýyý kayýpsýz lider tamamlarý ve final. Amatör Küme de ilk yarý sonunda A grubunda ilk iki takým belli gibi. B grubunda ise final grubuna yükselmek için üç takýmýn kafa kafaya mücadelesi var.. Amatör Küme Görünümü A Grubu haftanýn sonuçlarý: Osmancýkgücüspor - Ortaköy Þapinuva Bayat Belediyespor - Sungurluspor : - : 4- Grupta Puan Durumu 4 TAKIMLAR O G B M A Y P Ortaköyspor Bayat Belediye Osmancýkgücü Sungurluspor Haftanýn maçlarý: A grubunda Ortaköy ve Bayat Belediyespor final grubu için avantajlý. B grubunda ise Kargýgücüspor, Uðurludað Belediye ve Mecitözüspor arasýnda final grubu için zorlu bir mücadele yaþanacak. grubu biletini büyük oranda garantiledi. Bayat Belediyespor da sahasýnda Sungurluspor önünde 4- galip gelerek ikinci galibiyetini aldý ve ilk iki için büyük avantaj saðladý. Grupta ikinci yarýnýn ilk hafta maçlarý pazar günü oynanacak. Ýlk iki sýrada yer alan Bayat Belediyespor ile Ortaköy Belediyespor arasýndaki maç grup liderini büyük oranda belirleyecek gibi görünüyor. B grubunda ise mücadele çok daha zorlu geçecek. Ýlk iki maçýný kazanan Kargýgücüspor final grubu için mücadele eden Mecitözüspor deplasmanýndan 4- lik maðlubiyetle dönünce zirveyi karýþtýrdý. Uðurludað Belediyespor ise Oðuzlar deplasmanýndan 6- galip dönerek final grubu yarýþýnda bende varým Grupta Kargýgücüspor, Uðurludað Belediyespor ve Mecitözüspor takýmlarý ilk yarýyý 6 þar puanla kapattýlar. Ýlk iki takýmýn final grubuna çýkacaðý grupta ikinci yarýda üç takýmýn kendi arasýnda oynayacaðý maçlar iki takýmý belirleyecek gibi görünüyor. Bu haftanýn bu anlamdaki kritik maçýnda Uðurludað Belediyespor ile Mecitözüspor arasýndaki karþýlaþma olacak. Lider Kargýgücüspor ise Oðuzlar Belediyespor deplasmanýnda üç puan arayacak. Sungurluspor - Osmancýkgücüspor. Bayat Belediyespor - Ortaköy BLD Þapinuvaspor B Grubu haftanýn sonuçlarý: Mecitözüspor - Kargýgücüspor : 4- Oðuzlar Belediyespor - Uðurludað Belediye : -6 Grupta Puan Durumu Anadolu Gençlik Derneði tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen halý saha turnuvasý pazar günü oynanan maçlarla baþladý. Dört grupta takmýn mücadele ettiði turnuvanýn açýlýþ maçýný AGD Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk ve yönetim kurulu üyeleriyle Çorum Belediye Spor Müdürü Nadir Solak katýldý. Dört grupta yapýlacak maçlar sonunda ilk sýrayý alan takýmlar yarý final- de karþýlaþacak kazanan takýmlar finalde þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Ýlk hafta maçlarý son derece çekiþmeli geçti. Turnuvada ilk günki maçlarý Sefer Kurtaran, Ýsmail Topuz, Rýdvan Daðlý, Seydi Ahmet Eker ve Serkan Mumcu yönettiler. Gruplarda ikinci maçlar bu hafta sonu Doðan Halý Saha da oynanacak. 4 TAKIMLAR O G B M A Y P Kargýgücüspor Uðurludað Bel Mecitözüspor Oðuzlar Bele. Haftanýn maçlarý: Uðurludað Belediyespor - Mecitözüspor. Oðuzlar Belediyespor- Kargýgücüspor Kargýgücüspor son maçýný kaybetmesine raðmen liderliðini sürdürdü

15 ÇARÞAMBA 5 MART 5 5 Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere - En az lise mezunu - Diksyonu düzgün - Logo ve versiyonlarýnda en az yýl deneyimi olan - yaþýný aþmamýþ BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR. Müraacatlarýn adet fotoðrafla þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent mah. Gýda toptancýlar sitesi 5.sok no: (Ç.HAK:69) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA * TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 5 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:55) (Ç.HAK:698) (Ç.HAK:688) ELEMAN ARANIYOR Ardiyede çalýþtýrýlmak üzere yükleme iþi yapacak eleman alýnacaktýr. Ardiyemiz ilçededir. Kalacak yer verilecek ve maaþý dolgundur. Mür. Tel: DÜZELTME TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu nun ÝHA kaynaklý Ben Genç Giriþimciyim Projesi kapsamýnda düzenlediði eðitim çalýþmasý haberinde Giriþimcilik ve Ýþ Planý Hazýrlama eðitimini veren Araþtýrma Görevlisi Yasin Þeker in ismi yanlýþ yazýlmýþtýr. Düzeltiriz. MÝMAR Þirketimizin þantiye ortamýnda çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Mimar" takým arkadaþý aramaktayýz. Genel Nitelikler * Üniversitelerin Mimarlýk fakültelerinden mezun, * Þantiye yönetimine ve saha tecrübesine sahip; endüstriyel tesis, konut, avm vb. yapýlarýn inþaat sürecinde en az yýl deneyimli, * MS Office programlarý ve Autocad, dmax, Photoshop vb. mesleki çizim programlarýna hakim, * Uygulama projesi, malzeme ve detaylara hakim, * Alt iþveren yönlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyimli, * Ýmalatlarýn projeye uygun olarak yapýmýný denetleyecek, * Rutin olarak günlük, haftalýk ve aylýk þantiye durum ve gerçekleþme raporlarýnýn üst yönetime iletecek, * Ýþlerin zamanýnda ve kaliteli bir þekilde yapýlmasýný saðlayacak * Ýþ takibi ve geri bildirimi konusuna hassas, * Ýletiþim ve ifade yeteneði güçlü, iþ koordinasyon ve planlama becerisi yüksek * Esnek çalýþma saatlerine uyumlu ve yoðun tempoda çalýþabilen, * Sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen, * Tercihen Ýngilizce bilen, * Askerlik görevini tamamlamýþ bay Müracaatlarýn (bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. Eðridere Caddesi No:7 / Çorum Tel: (64) Faks: (64) 4 57 YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Faruk ÞAHÝN (Ç.HAK:694) Duran oðlu 984 Bayat Doðumlu (Ç.HAK:667) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 5 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu BAY eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 9. Sokak (Ç.HAK:67) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Mutlu Akü Çorum Bölge Bayiinde çalýþtýrýlmak üzere tercihen Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite motormakina elektrik bölümü mezunu seyahat engeli olmayan, sürücü belgesine sahip, askerliðini yapmýþ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: Adres: Aþaðý San.. Çelik Sok. No: (Kýþla Karþýsý) (Ç.HAK:669) (Ç.HAK:695) No: 8 Tel: ELEMAN ARANIYOR Mobilya maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 5 Tel: (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:59) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu 8-5 yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde. Sokakta No: (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (4 m-45 m-75 m) (Ç.HAK:686) SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter + servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr SAHÝBÝNDEN SATILIK ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE (Ç.HAK:6) Kavukçu Sok. No: (Ýkinci Bahar Yaný) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Beton Pompa Operatörleri ve Mikser Operatörleri Alýnacaktýr Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak üzere src belgeli beton pompa operatörleri ve mikser operatörleri alýnacaktýr. Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr. (Ç.HAK:699) (Ç.HAK:659) Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR. C&v Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: (Ç.HAK:584) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde 5 m eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 6 m evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) (Ç.HAK:588) PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:84 ÇORUM PÝRAMÝT MAKÝNA ELEMANLAR ARANIYOR * ATÖLYE ÞEFÝ (Makina imalatýnda deneyimli, idareci vasfýnda) * KAYNAKÇILAR * MAKÝNA MONTAJCISI * TAÞLAMACILAR (Ç.HAK:69) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:6) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Kiralýk Daire Bahçelievler de bodrum kat + kaloriferli, içi (Ç.HAK:68) DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:6) Küçük Sanayi Sitesi 7. Sok. No: 5 Tel: yapýlý daire kiralýktýr NO:7 ÇORUM Deðeri:. TL KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye

16 Yasin Pamay Dünya ikincisi Tayland ta yapýlan Üniversiteler Dünya Muay Thai þampiyonasýnda 75 Kg da mücadele eden Yasin Pamay final maçýnda Fas lý rakibine - yenilerek gümüþ madalya kazandý. Halil ÖZTÜRK Yasin Pamay Üniversiteler Dünya Muay Thai Þampiyonasýnda finalde yenilerek gümüþ madalya kazandý. Tayland on baþkenti Bankong ta yapýlan Üniversiteler Dünya Muay Thai Yönetim AK Parti ve MHP yi ziyaret edecek Çorum Belediyespor Yönetimi siyasi partileri ziyaretlerini bugün AK Parti ve MHM teþkilatlarý ile sürdürecek. Geçtiðimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi ni ziyaret eden Çorum Belediyespor yönetimi bugün saat 4. de AK Parti saat 5. de ise Milliyetçi Hareket Partisi ni ziyaret edecek. Yönetim ziyaretlerinde Çorum Belediyespor a destek isteyecek ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verecek. Þampiyonasý nda 75 Kg da Ankara Ünivresitesi adýna mücadele eden Çorumlu sporcu Yasin Pamay final maçýnda Fas lý rakibi Chakir Ýlyass a yenilerek gümüþ madalya kazandý. Pamay Dünya Þampiyonasý nda ilk olarak Rus Cegref ikinci maçýnda Ýranlý rakiplerini yenerek yarý finale yükseldi. Yarý finalde ev sahibi Tayland lý rakibini nakavtla yenen Pamay finale yükseldi. Final maçýnda Faslý sporcu Chakir Ýlyass ile karþýlaþan Pamay rakibine - lik skorla yenilerek gümüþ madalya kazandý. Yasin Pamaþ ödül töreninde kürsüde diðer rakipleriyle birlikte görülüyor ÇARÞAMBA 5 MART 5 Lider hazýrlýðý baþladý Eray ve Sefa Akýn iki hafta yok Çorum Belediyespor da Eray ve Sefa Akýn ýn iki hafta forma giyemeyeceði açýklandý. Geçtiðimiz hafta içinde Niðde Belediyespor ile oynanan maçýn ilk dakikalarýnda sakatlanarak oyundan çýkan Sefa nýn sað arka adelesindeki yýrtýk nedeniyle iki hafta daha güçlendirme Gaziosmanpaþa ya bir maç seyircisiz Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden Gaziosmanpaþa ya bir maç seyircisiz cezasý geldi. Geçtiðimiz hafta içinde Çatalcaspor ile kendi sahasýnda oynadýðý maçta taraftarlarýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza kuruluna sevk edilen Gaziosmanpaþa takýmýna bu eylemini bu sezon içinde beþinci kez olmasýndan dolayý bir maçý seyircisiz olnama ve üç bin lira para cezasý verildi. Gaziosmanpaþaspor önümüzdeki hafta sonu sahasýnda Þekerspor ile oynayacaðý maçý seyircisiz oynayacak. Harun AKKAYA Pazar günü sahasýnda grup lideri Tuzlaspor la karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu zorlu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan haftanýn ilk antrenmanýna sakatlýklarý bulunan Eray ve Sefa Akýn ile diþinden rahatsýz olan Muhammet Fatih katýlmadýlar. Haftanýn ilk çalýþmasý öncesinde futbolcularla geleneksel toplantýsýný yapan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Çatalca maçýný deðerlendirdi ve ligin kalan haftalarýnda puan kaybýna tahammülleri olmadýðýný belirterek tüm hesaplarý galibiyet üzerine yapmalarýný istedi. Çalýþma gruplar halinde yapýlan koþu ile baþladý ardýndan da dar alanda pas çalýþmasý ve son bölümde yarý sahada çift kale maçla devam etti. Çorum Belediyespor, Tuzlaspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. çalýþmasý yapacaðý forma giyemeyeceði açýklandý. Çatalca maçýnda sakatlanan Eray ýn ise önceki gün çekilen MR ýnda sað ayak bileðinde yýrtýk tesbit edildi. Masör Ali Köseer iki futbolcununda iki hafta daha forma giyemeyeceðini bu sürede güçlendirme çalýþmalarý yapacaklarýný söyledi. AFDK dan Ulukavak a bu kez iyi haber geldi Ünyespor a seyircisiz cezasý Ulukavakspor a AFDK dan bu kez müjdeli haber. Pazar günü deplasmanda oynayacaðý Ünyespor a seyircisiz oynama cezasý verildi. Ligden direk düþmemek için pazar günü Ünyespor ile kritik bir maça çýkacak olan Ulukavakspor a amatör futbol disiplin kurulundan iyi haber geldi, 7 Mart tarihinde Ünyespor un sahasýnda oynadýðý Fatsa Belediyespor maçýnda çýkan saha olaylarý nedeniyle yeþil beyazlý takýma bir maç saha kapatma ve seyircisiz oynama bin lira para cezasý verdi. Bu kararla Ulukavakspor un pazar günü Ünyespor ile oynayacaðý maç seyircisiz oynanacak. Ulukavakspor, ligden direk düþmemek için hayati önem taþýyan Ünyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Siyah Beyazlýlar bu deplasmanda alacaðý puan veya puanlarla Cumhuriyet final için bugün Trabzon önünde Yýldýzlar Futsal Yarý Final grubunda Cumhuriyet Ortaokulu dün Gümüþhane yi 8- yenerek gruptan birinci olarak çýktý. Bugün saat. de diðer grup ikincisi Trabzon Çarþýbaþý önünde Türkiye finallerine gitmek için mücadele edecek. Okullu Yýldýzlar futsal yarý final grup birinciliðinde Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü maçýnda Gümüþhane Torul Yakýlý Bölge Ortaokulu nu 8- yenerek yarý finale yükseldi. Bugün Trabzon Çarþýbaþý önünde Türkiye finallerine yükselmek için mücadele edecek. Zonguldak Karadeniz Ereðli de devam eden yýldýzlar futsal grup birinciliðinde ilk maçýnda Sinop u - yenen Cumhuriyet Ortaokulu ikinci maçýnda Kocaeli ile golsüz berabere kalmýþ ve penaltý atýþlarýnda avantajý 6-5 lik skorla Genç kaleciye nasihat Çorum Belediyespor devre arasýnda Ýl Özel Ýdarespor dan kadrosuna kattýðý genç kaleci Onur Tekin i doðru bir kararla dünden itibaren A takýmla çalýþmalara baþlattý. Çorum Belediyespor un ara transfer döneminde Ýl Özel Ýdarespor dan geliþim Ligi kadrosuna kattýðý kaleci Onur Tekin dün profesyonel takýmla antrenmanlara çýkmaya baþladý. PTT Gençlikspor da baþladýðý futbol hayatýný iki sezondur Ýl Özel Ýdarespor da sürdüren Onur Tekin 6 yaþýnda olmasýna karþýn fiziði ve geliþimi ile büyük beðeni topluyor. Çorum rakibine vermiþti. Dün Gümüþhane önünde etkili bir futbol ortaya koyan Cumhuriyet Sefa (), Emrah (), Kürþat (), Doðukan ve Emre nin attýðo gollerle rakibini 8- yendi. Grupta son maçta Sinop, Kocaeli ni - yenince Cumhuriyet Ortaokulu grup birincisi olarak yarý finale yükseldi. Cumhuriyet Ortaokulu bugün saat. de diðer grubu ikinci olarak bitiren Trabzon Çarþýbaþý temsilcisi ile Türkiye finallerine yükselmek için karþýlaþacak. Belediyespor yönetimide doðru bir hamle yaparak genç kaleciyi profesyonel takýmla antrenmanla çýkarmaya baþladý. Burada tecrübeli abileri ile yapacaðý çalýþmalarla geliþimine büyük katký saðlamasý beklenen Onur Tekin e ilk antrenmaný öncesinde Mali As Baþkan Fatih Özcan ve Genel Kaptan Hamit Iþýk tarafýndan hem uyarýlarda bulunuldu hemde nasihat edildi. düþme hattýndan uzak kalmayý amaçlýyor. x Basketbol Turu 9- Mayýs ta Çorum da Basketbol Federasyonu basketbolü tabana yaymak için FÝBA ile iþbirliði içinde x Basketbol turu düzenledi. Çorum etabý 9- Mayýs ta yapýlacak olan tura katýlmak için internet üzerinden takýmlarýn baþvuru yapmasý gerekiyor. Çorum ile birlikte 4 ilde eþ zamanlý olarak yapýlacak tur dört ayrý kategoride yapýlacak. Basketbol Federasyonu basketbolü tabana yaymak, Olimpiyatlarýna hazýrlýk amacýyla düzenlediði x Basketbol turu 9- Maþýs tarihlerinde Çorum da yapýlacak. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen in verdiði bilgiye göre dört ayrý kategoride yapýlacak olan müsabakalar için oluþturulacak takýmlar internet üzerinden kayýtlarýný yaptýrmalarý gerekiyor. Ýlk etapta Çorum ile birlikte 4 ilde yapýlacak olan turda müsabakalar 9- Mayýs ta yapýlacak. Ýkinci etapta ise 9 ilde 6-7 Mayýs tarihlerinde yapýlacak. Türkiye Turu sonunda illerinde birinci olanlar 5-6 Temmuz tarihlerinde Ýstanbun Caddebostan Sahili nde yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele edecek. Müsabakalar Büyük erkekler 8 yaþ üstü, genç erkekler 8 yaþ altý, büyük kadýnlar 8 yaþ üstü ve gneç kýzlar 8 yaþ altý kategorilerinde yapýlacak. Turnuvalarýn illerde organize edilmesi için en az 6 takýmýn baþvurmasý gerekiyor. Üst sýnýr olarakta takým olarak belirlendi. Turnuvalarýn FIBA onaylý olabilmesi, fikstürlerin yapýlmasý ve sporcularýn dünya sýralamalarýnda yer alabilmeleri (http://www.xplanet.com/en/rankings) için mutlaka https://www.xplanet.com/loginsignup sitesinden kayýt olmalarý gerekmektedir. Turnuva Kayýtlarý xplanet.com üzerinde açýlmýþ olup. Etap kayýtlarý 7 Nisan 5 tarihinde sona erecek. Cumhuriyet bugün Trabzon Çarþýbaþý önünde Türkiye finalleri için mücadele edecek

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Aralık 2014 AÖF Sınavları İlçemizde İlk Defa Yapıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için tüm alt yapı hizmetleri;

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı