Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler The Frequency and Affecting Factors of Smoking Among Nurses of Medicine Faculty of Meram, University of Selçuk, Konya Ruhuşen KUTLU *, Kamile MARAKOĞLU **, Selma ÇİVİ*** ÖZET Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi hemşirelerinde 2004 Şubat-Mart aylarında sigara içme sıklığını ve etkileyen faktörleri belirlemek için tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışma planlanmıştır. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan 248 hemşire bu çalışmaya dahil edildi. 32 parametrelik bir anket uygulandı. Veriler SPSS 10.0 programı ile değerlendirildi. Araştırmaya katılan hemşirelerin % 81.0 ı kadın, % 56.5 i evli, % 77.0 ı yaş grubunda idi. Sigara içme sıklığı % 56.5 (kadınlarda % 48.4, erkeklerde % 89.4), quit ratio bırakma oranı % 9.6 olarak bulundu. Sigaraya başlama yaşı en küçük 10, en büyük 37, ortanca değer 19 yaş olarak bulundu. Sigaraya başlatan etmenler birinci sırada sosyal çevre ve arkadaş grupları (% 50.0), ikinci sırada stres ve sıkıntı (% 24.3) idi. Katılanların %73.9 u sigaranın insan sağlığı üzerine oldukça zararlı etkileri olduğunu düşünüyordu. Sigara içmeyenlerin ailelerinde sigara içmeme oranı önemli ölçüde yüksekti (p<0.05). Sigara içenlerin yakın arkadaş grubunda, içme sıklığı içmeyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). Sigaranın insan sağlığı üzerine yaptığı ölümcül etkilerini çok yakından takip eden hemşirelerin yarısından fazlası sigara içmektedir. Bu nedenle hemşireler arasında sigara içme davranışı önemli bir sağlık sorunudur. Bu konuda hemşirelere özgü sigara bıraktırma programları hazırlanmalı ve motive edilmelidirler. Anahtar Kelimeler: Hemşire, sigara içme davranışı, sigara bırakma, bırakma oranı SUMMARY A descriptive and cross-sectional study was carried out between February and March 2004 in order to determine the frequency and affecting factors of smoking among nurses Meram Faculty of Medicine, University of Selçuk, Konya. 248 nurses working at Meram Faculty of Medicine were included in this study. A questionnaire of 32 parameters was applied. The data were evaluated with SPSS 10.0 software. Of the 248 nurses, 81.0 % were women, 56.5 % were married, 77.0 % were aged between 21 and 30. The ratio of smoking was 56.5% and quit ratio was 9.6 The lowest age at starting smoking was 10 years, the highest age was 37 years and the median value was 19 years. Social environment and friend groups were the first reason to start smoking (50.0 %). The second reason was stress and anxiety 24.3 %. Of the participants, 73.9 % thought that smoking had harmful effects on human health. families of non-smokers, the ratio of never smoking) was significantly high (p<0.05). The ratio of smoking among the close friends who were ever-smokers was significantly higher than the never smokers (p<0.05). ( More Than half of the nurses observing the mortal effects of smoking on human health closely were smoking )So, smoking habit is an important health problem among nurses. Special quitting smoking programs for nurses should be organized and the nurses should be motivated. Key words: Nurse, smoking behavior, quitting smoking, quit ratio. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 27 (1): 29 34, 2005 * Yrd. Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KONYA ** Uzm. Dr., Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KONYA *** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KONYA 29

2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaygınlığının giderek artması nedeniyle pek çok tıbbi, sosyal, ekonomik ve yasal sorunlara neden olan sigara bağımlılığı günümüzde önemli bir sağlık sorunu halini almıştır (1,2). Sigara dünyada en yaygın önlenebilir ölüm nedeni olup her sekiz saniyede bir kişi sigaraya bağlı gelişen bir hastalıktan hayatını kaybetmektedir (3,4). Sigara içmek bir yetişkin alışkanlığı gibi görülmekte ise de genç bireylerin kendi özgürlük ve bağımsızlık duygularını kanıtlamak şeklinde başlayan özentileri zamanla tütüne karşı bağımlılık olarak devam etmektedir. Sigaraya başlama yaşının ilkokul çağlarına kadar düştüğü ülkemizde özellikle 20 yaş altındaki gençlerin sosyal çevre, arkadaş grubu, merak, heves ve özenti ile ilk içiciliğe başladığı görülmektedir (5,6). Gelişmiş ülkelerde sigara karşıtı örgütlerin yaptığı çalışmalar, özel bıraktırma kampanyaları, halkın sigaranın zararları konusunda bilgilenip bilinçlendirilmeleri ve hukuki düzenlemeler sonucunda tüketimin azalmasına karşın, bizimde içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelerde tüketim artmaktadır. Sigara üreten firmalar reklam kampanyalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte olup, insanları değişik yönlerde etkilemektedirler. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri, gençleri ve kadınları kendilerine hedef seçmişler ve bu konuda da başarılı olmuşlardır. Pek çok araştırmada sigaraya başlama yaşının çoğunlukla 20 yaşın altında olması bu durumu desteklemektedir (5-7). Ülkemizde her yıl vatandaşımız erken yaşlarda sigaradan hayatını kaybetmekte olup, gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki 20 yılda bu sayı e çıkacaktır. Sigaranın yol açtığı ölümler trafik, terör, iş kazaları vb. gibi tüm ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu ilan etmiştir (8-10) Hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları topluma koruyucu ve tedavi edici hizmet verdikleri için, sigaraya başlama davranışının önlenmesi ve sigarayı bıraktırma kampanyalarında birinci sırada görevli kişiler olmalıdırlar. Tüm sağlık personeli sigara içmeyerek ve sigara bıraktırma kampanyalarına bizzat katılarak da eğitim verme ve örnek birey olma niteliklerini göstermelidirler (1,2,11). Bu çalışmanın amacı; hastanemiz hemşirelerinde sigara içme sıklığı ve etkileyen bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmektir. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmada 2004 Şubat-Mart aylarında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde çalışan toplam 350 hemşireden 248 ine(% 70.9) ulaşıldı. Çalışma döneminde hemşirelerin bazılarının izinli olması, bazılarının nöbetlerinin uygun olmaması, bir kısmının da çalışmaya katılmayı istememeleri katılma oranının düşük olmasına yol açmıştır. Katılımcılara 32 soruluk bir anket yüz yüze görüşme tekniği ile Aile Hekimliği AD uzmanı ve araştırma görevlileri tarafından uygulandı. Bağımsız değişkenler olarak yaş, cinsiyet, medeni durum, aile bireylerinin ve yakın arkadaş çevresinin sigara içme alışkanlıkları alındı. Bağımlı değişken hemşirelerin sigara içme davranışı idi. Sigara içme sıklığı, quit ratio, günlük içilen sigara sayısı, başlama yaşı, içilen yıl sayısı saptandı. Sigarayı bırakanların niçin ve nasıl bıraktığı, sorgulandı. Anket formunda, sigara içme durumunun tasnifi ile ilgili üç soru yer almıştır. Bunlar ABD de sigara içme durumunun tasnifi için kullanılan soruların Türkçe sürümüdür (12). Bırakmış olanların, içmiş olanlar içersindeki payı (quit ratio): Bırakmış olanlar / (Halen içenler + Bırakmış olanlar ) x 100 olarak hesaplandı. İçenlerin ve bırakanların; Bırakmada Aşamalı Değişim Süreci yönünden tasnifi için, Prochaska ve arkadaşlarının önerdiği soru takımının Türkçe sürümü (12,13), bağımlılık puanlamasında ve tasnifinde ise Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi sorularının Türkçe sürümü kullanılmıştır (12,14). Veriler 10.0 SPSS programı ile frekans değerleri ve ki-kare testi uygulanarak değerlendirildi. BULGULAR Çalışmaya katılan 248 hemşirenin % 81.0 ı kadın, %19.0 u erkek olup, % 56.5 i evli, % 42.7 si bekar, % 0.8 i dul idi. Katılanların % 77.0 ı yaş grubunda idi (Tablo 1). Hemşirelerde sigara içme sıklığı % 56.5 (n=140), quit ratio % 9.6 (n=15), sigara içmeme % 37.5 (n=93) olarak bulundu. Sigaraya başlama yaşı en küçük 10, en büyük 37, ortanca değer 19 yaş olarak bulundu. Tablo 2 de sigara içme ile ilgili alışkanlıklar 30

3 Kutlu ve ark. verilmiştir. Sigaraya başlama yaşı % 50.7 sıklıkta 15 19, % 33.6 sıklıkta yaş gruplarında toplanmıştır. Sigara içme süresi % 90.0 ında 1 10 yıl arasında değişiyordu. Hemşirelerin kendi ifadelerine göre, sigara içmeyi başlatan en önemli etmen sosyal çevre ve arkadaş grupları (% 50.0) idi. İkinci sırada % 24.3 le stres ve sıkıntı idi. Sigara içen hemşirelerde Fagerstrom nikotin bağımlılık testi yapıldığında, % 50.0 ında bağımlılık düzeyinin çok az, % 22.8 inde az, % 10.0 ında orta, % 13.6 sında yüksek, % 3.6 sında çok yüksek olduğu bulundu. Kullanılan sigara markası % 46.0 LM idi (Tablo 2). Prochaska ve arkadaşlarının önerdiği sigarayı bırakma sürecinin aşamalı tasnifine göre % 44.9 u bırakmayı düşünmeyenler, % 49.3 ü bırakmaya hazırlananlar, % 5.9 u bırakmayı düşünenler grubunda olarak değerlendirildi. % 23.9 u daha önce hiç sigara bırakmayı denememişlerdi. Buna karşın % 76.1 i daha önce bir veya daha fazla sigara bırakmayı denemişlerdi. Sigaranın sağlık üzerine oldukça fazla zararlı olduğunu düşünenler % 74.9 sıklıkta idi. % 83.1 i sigaranın zararları konusunda medyanın yeterli derecede yayın yapmadığına inanıyordu. Sigarayı bırakanların (n=15) % 42.9 u sigaranın zararlı olduğunu düşünerek, % 42.9 u ise sağlık problemleri nedeni ile sigarayı bırakmışlardı. Sigarayı birdenbire bırakma % 64.3 idi. Tüm katılanların ailelerinde sigara içme sıklığı % 77.8 idi. Tablo 1. Araştırmaya Alınanların Sosyo demografik Özellikleri (n) (%) Cinsiyet Kadın Medeni Durum Yaş Grubu Erkek Evli Bekar Dul yaş ve üzeri Sigara içenlerin ailelerinde sigara içme durumu önemli ölçüde yüksekti (p<0.05) (Tablo 3). Hemşirelerden halen sigara içen gruptakilerin (% 64.4 ü) arkadaşlarının çoğu sigara içiyordu (Tablo 3). Sigara içen grupta arkadaşlarının sigara içme sıklığı önemli ölçüde yüksekti (p<0.05). Tablo 2. Çalışmaya Alınanların Sigara İçme İle İlgili Özellikleri Alışkanlıklar n (%) Sigara içme durumu Halen içenler Bırakanlar Hiç içmeyenler Günlük tüketilen sigara miktarı (tane) ve üzeri Sigara içmeye başlama yaşı (yaş) ve üzeri Sigara içme süresi (yıl) ve üzeri Sigara içmeyi başlatan sebepler Sosyal faktörler (çevre, arkadaş grupları) Stres ve sıkıntı Özenti ve heves Keyif ve zevk Diğer Sigara Markası LM Winston Tekel Marlboro Tekel Samsun Diğer Sigara bırakma sebepleri Sağlık problemi Zararlı olduğu için Diğer Sigara bırakma şekli Herhangi bir sağlık programına katılarak Birdenbire Azaltarak yavaş yavaş Diğer

4 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler Tablo 3. Çalışmaya Alınanların Aile ve Yakın Arkadaş Çevresinde Sigara İçme Durumu Sigara içme durumu Ailede sigara içme İçen İçmeyen Toplam n % n % n % Yok Var Toplam X 2 =7.776 p=0.005 ( 9 kişinin ailelerinde sigara içme durumu tespit edilemedi.) Arkadaş Grubunda Yok Var Toplam X 2 =5.97 p=0.014 TARTIŞMA Sigara bağımlılığı gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkenin olduğu gibi bizimde önemli bir sağlık sorunumuzdur. Sigara içme alışkanlığı, uzun yıllardan beri zevk verici bir alışkanlık olarak toplumda sosyal bir davranış biçimi olarak kabul görmüş, ancak yan etkiler ortaya çıkıp insanlar sigaraya bağlı bir hastalıktan hayatlarını kaybetmeye başlayınca da bırakılması zor bir alışkanlık ve salgın bir hastalık olarak kabul edilmiştir. Kullanan kişiye verdiği zararların yanı sıra pasif içici durumda kalan yakınları üzerindeki etkileri de bu alışkanlığın bir diğer önemli zararlı boyutunu göstermektedir (1 4) PİAR araştırma raporunu göre ülkemizde erkeklerin % 62.8 i, kadınların % 24.3 ü, 45 yaş üzeri nüfusumuzun % 43.6 sı sigara kullanmaktadır (8). Bu çalışmamızda Tıp Fakültesi hemşireleri arasında sigara içme alışkanlığını % 56.5 (kadınlarda % 48.4, erkeklerde % 89.4) olarak tespit ettik. Bu sonuçları sağlık personeli için farklı yerlerde yapılan çalışmalarla karşılaştırınca, verilerin birbiri ile paralellik gösterdiklerini gördük. Elazığ da Sezer ve arkadaşlarının çalışmasında sigara içme sıklığı hekim ve diş hekimlerinde erkeklerde % 54.9, kadınlarda % 39.5, ebe ve hemşirelerde % 50.7 olarak bildirilmektedir (4,9,15). Erbaycu ve arkadaşlarının İzmir ilinde sağlık çalışanları üzerinde yaptıkları bir araştırmada sigara içme sıklığı % 54.6, hemşirelerde % 59.3, hastabakıcılarda % 64.1 olarak tespit edilmiştir (16). Dilbaz ve arkadaşlarının 2001 yılında Ankara Numune Hastanesi hemşirelerinde yaptığı araştırmada sigara içme sıklığı % 58.8, bırakma oranı ise % 14.0 olarak bulunmuştur. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde çalışan hemşirelerde % 56.6, Ege Üniversitesinde çalışan hemşirelerde % 47.6, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hemşirelerinde ise % 51.9 olarak belirlenmiştir (15-21). Bu veriler Türkiye genelinde sigara kullanma alışkanlığının salgın bir hastalık boyutuna ulaştığını ve bunu durdurmak için acil önlemlerin alınması konusunda geç kalındığını göstermektedir. Birçok ülkede hemşirelerde sigara içme alışkanlığı oldukça yüksekti. Ohido ve arkadaşları Japonya da ulusal hastanelerde çalışan 2207 hemşirede yaptıkları çalışmada sigara içme sıklığını % 18.6 bulmuşlardı. Bu oran Japon genel kadın nüfusundaki içicilik oranından (% 6.8) yüksek olup, çalışmadaki sigara içen hemşirelerin % 45 i sigarayı bırakmayı düşünüyorlardı (22). İngiltere de hemşirelerde sigara içme sıklığı % 43.0, Fransa da %25.0, Kanada da % 17.0, İtalya da % 41.0, İspanya da % 47.7, Yeni Zelanda da % 18.0, Avustralya da % 21.0 olarak tespit edilmiştir (23-28). Gelişmiş ülkelerde son 10 yılda yapılan özel çalışma programları, halkın aktif olarak bilinçlendirilmesi, sigara karşıtı kampanyalar ve hukuki düzenlemeler sonucunda sigara içme davranışı önemli ölçüde azalmıştır. Bu nedenle dev sigara firmaları pazarlarını özellikle genç nüfusa, kadınlara ve 3. Dünya ülkelerine yöneltmişlerdir. Bu ülkelerde nüfus artış 32

5 Kutlu ve ark. hızının yüksek oluşu ve sigaraya karşı kanunların yetersiz ya da yaptırım gücünün olmayışı bu duruma sebep olabilir (29). Sigaranın içinde bulunan nikotin alkol, eroin, kokain, kafein ve esrardan daha fazla bağımlılık yapar. Temininin kolay ve ucuz, kullanımının yasal olması nedeniyle nikotin bağımlılığı en sık görülen ve en önemli madde bağımlılığı tipidir. Yapılan çalışmalar yaş grubunu madde bağımlılığının gelişmesi açısından riskli grup olarak tanımlamış ve madde kullanma davranışının sosyalleşme ile ilişkili olduğunu göstermiştir (18). Bizim çalışmamızda hemşirelerin % 77.0 ı 30 yaş altında idi. Bu grupta sigaraya başlama yaşı % 84.3 oranı ile yaş aralığında olup, sigaraya başlatan temel sebep birinci sıklıkta % 50.0 ile sosyal çevre ve arkadaş grupları idi. Bu yüksek oranlar dikkate alındığı zaman hemşirelik okullarında ve mesleğin ilk yıllarında hastanelerde uygulanacak olan sigarasızlık politikalarına önem verilmelidir. Tüm katılımcıların % 83.1 i sigaranın zararları konusunda medyanın yeterince yayın yapmadığına inanıyordu. Bu veriler göz önüne alınacak olursa sigara ile mücadelede toplumsal bir uyanışa geçmeli ve özellikle gençlere, belli yaş gruplarına ve mesleklere özel bıraktırma kampanyaları hazırlanmalı, sigaranın zararları konusunda kişiler daha sigara ile tanışmadan bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidirler. Ailede ebeveynlerden birinin sigara içiyor olması genç bireylerin sigaraya başlamasında önemli bir etmendir (10,30). Evde sigara içiminin çocuklar için özendirici bir faktör olduğu da düşünülürse sorunun ne kadar büyük olduğu dikkati çekmektedir. Bizim çalışmamızda ailede sigara içen yoksa sigara içme sıklığı % 47.3 iken, içen olması durumunda içme sıklığı % 69 idi. Sigara içmeyenlerin ailelerinde sigara içmeme önemli ölçüde yüksek bulundu (p<0.05). Arkadaş grubunda içenlerin olması durumunda sigara içme sıklığı % 64.4 iken, arkadaş grubunda içmeyenler olduğunda içme sıklığı % 25.0 olarak bulundu. Sigara içen grupta arkadaşlarının içme sıklığı istatistiki olarak önemli ölçüde yüksekti (p<0.05). Sigara ile mücadelede başarılı ülkeler incelendiğinde sağlık personelinin bu programda aktif olarak yer aldıkları ve sigara içmeyerek örnek oldukları görülmektedir. Halbuki ülkemizde yapılan pek çok araştırmada hemşirelerdeki sigara içme oranının genel ülke içicilik oranından oldukça yüksek olduğu dikkati çekmektedir (19,20,31). Hemşireler hastanedeki sigara içme yasağına daha az uymakta ve belki de en önemlisi hastalarını sigarayı bıraktırmaya cesaretlendirmekte daha isteksiz davranmaktadırlar. Nelson ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ABD de 1974 ten 1991 e dek sigara içme sıklığı doktorlarda % 18.8 den % 3.3 e, hemşirelerde % 31.7 den % 18.3 e gerilemiştir (31). Günümüzde zararları çok iyi bilinen sigaranın tüketimi konusunda gelişmiş ülkelerde gerekli önlemler alınırken, ülkemizde halkı eğitici ve koruyucu rolleri olan hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin sigara içmesi kabul edilebilir bir davranış değildir. Bizim çalışmamızda hemşirelerin % 76.1 i daha önce sigara bırakmayı denemiş fakat başarılı olamamışlardı ve % 24.8 i kesinlikle sigarayı bırakmayı düşünmüyordu. Buna göre halen sigara içen hemşirelerin psikolojik ve/veya medikal destekli bırakma eylemine yönlendirilebileceği düşünülebilir. SONUÇ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi hemşirelerinde sigara içme sıklığı diğer üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelere benzer biçimde ülkemiz genel oranından oldukça yüksektir. Gelişmiş batı ülkelerinde sağlık personeline özel tütün kontrol programları ile önlemler alınırken, bizim ülkemizde de bu salgını azaltmak için acil önlemler alınmalı ve hemşirelik okulu öğrencilerine eğitimleri sırasında bu konu ile ilgili bilgiler verilip, bilinçlendirilmelidirler. Hemşireler hem sağlık konusunda toplumsal değişime önderlik edecek, hem de sigara salgını ile mücadelede etkin bir görev üsleneceklerdir. Ayrıca hemşirelerin hastalarda sigarayı bıraktırma motivasyonunu oluşturma, bırakma motivasyonu oluşmuş hastalarda da bırakma başarısını arttıran davranışsal ve medikal tedaviyi sağlama görevleri vardır. Sigara salgınından korunabilmek için özellikle hemşirelerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Eğitim ve Araştırma hastaneleri Sigara Bırakma Polikliniği oluşturarak topluma olduğu gibi, tüm sağlık personeline de eğitim ve tedavi hizmeti vermelidir. KAYNAKLAR 1. Hodgetts G, Broers T, Godwin M. Smoking behaviour, knowledge and attitudes among Family Medicine physicians and nurses in Bosnia and Herzegovina. BMC Fam Pract 2004; 11(1): Tezcan S, Yardım N. Türkiyede çeşitli sağlık kurumlarında doktor, hemşire ve tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme boyutu. Tuberk Toraks 2003; 51(4): Schultz AS. Nursing and tobacco reduction: a review of the literature. Int J Nurs Stud 2003; 40(6): Sezer RE, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Açık Y, Çandır Z, Özdemir N. Elazığ da görev yapan hekimlerin ve diş hekimlerinin sigara konusundaki davranışları tutumları. Doğa Tr J Medical Sciences 1990; 14,

6 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler 5. Dedeoğlu N, Dönmez L, Aktekin M. Antalya da sağlık personelinde tütün kullanımı. Sağlık için Sigara Alarmı 1994; 1: Öztürk M, Önder Y, Gür R, Sevgi H. Askerlik görevini yapmakta olan doktorlar arasında sigara içme durumu: Kasım 1995-Samsun. Sağlık için Sigara Alarmı 1996; 3(1-2): Güneş G, Pehlivan E, Eğri M, Genç M. Turgut Özal Tıp Merkezi hekim, hemşire ve tıp öğrencilerinde sigara içme sıklığı. Journal of Turgut Özal Medical Center 1997; 4 (4): PİAR. Sigara alışkanlıkları ve sigarayla mücadele kampanyası kamuoyu araştırması. Ocak; Sezer RE, Açık Y. Smoking and smoking cessation in Baskil Township of Elazığ, Turkey,1993. J. Smoking- Related Dis 1994; 5: Schultz AS. Nursing and tobacco reduction: a review of the literature.int J Nurs Stud 2003; 40(6): Rice VH, Stead LF. Nursing interventions for smoking cessat Cochrane Database Syst Rev 2004; (1):CD Sezer RE, Marakoğlu K, Sezer H, Marakoğlu İ. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Sigara Kullanım Durumu ve Sigara ile Bağlantılı Görüşleri 2001; 23(1): Prochaska JO, Velicer WF, Rossi JS, Goldstein MG, Marcus BH, Rakowski W, Fiore C, Harlow LL, Redding CA, Rosenbloom D, et al. Stages of change and decisional balance for 12 problem behaviors. Health Psychol 1994; 13(1): Fagerstrom KO, Heatherton TE, Kozlowski LT. Nicotine addiction and its assesment. Ear Nose Throat J 1992; 69: Sezer E, Açık Y, Bilgin N, ve ark. Elazığ ilinde görev yapan hemşire ve ebelerin sigara konusundaki tutum ve davranışları. Sigara Alarmı 1992;2: Erbaycu AE, Aksel N, Çakan A, Özsöz A. İzmir İlinde sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıkları. Toraks Dergisi 2004; 5(1): Dilbaz N, Apaydın L. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşireler arasındaki sigara içme, bırakma sıklığı ve sigara içme davranışının özellikleri. Bağımlılık Dergisi 2002; 3(2): Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi. İstanbul; 1997 Kasım Öncel S. İzmir Metropolünde çalışan sağlık personelinin sigara konusundaki tutum ve davranışları, T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir; Uysal H, Özyurda F. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışan hemşirelerde sigara içme durumu ve sigaraya başlama nedenlerinin tespiti (Uzmanlık Tezi), Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Ankara; Özkan H, Uçan S. Ankara toplumunun çeşitli kesimlerinde sigara içme sıklığı ve sigara içenlerde dispepsi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1992; 12(3): Ohida T, Osaki Y, Kobayashi Y, Sekiyama M, Minowa M. Smoking prevalence of female nurses in the national hospitals of Japan. Tob Control 1999; 8(2): Carmichael A, Cockcroft A. Survey of student nurses' smoking habits in a London teaching hospital. Respir Med 1990; 84(4): Vakeflliu Y, Argjiri D, Peposhi I, Agron S, Melani AS. Tobacco smoking habits, beliefs, and attitudes among medical students in Tirana. Albania. Prev Med 2002; 4(3): Hay DR. Cigarette smoking by New Zealand doctors and nurses: results from the 1996 population census. N Z Med J 1998; 7(111)106: Ruız F, Luisa M and Bayle S, Marciano. Smoking prevalence of women physicians and nurses in the community of Madrid. Esp. Salud Publica 1999; 73(3), Hughes AM, Rissel C. Smoking: rates and attitudes among nursing staff in central Sydney. Int J Nurs Pract 1999; 5(3): Nagle A, Schofield M, and Redman S. Australian nurses' smoking behaviour, knowledge and attitude towards providing smoking cessation care to their patients Health Promotion International 1999; 14: Kutlu R. Sigara içenler arkadaşınızı tanıyor musunuz? Konya Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları 2002; 46: Andrews JO, Heath J. Women and the global tobacco epidemic: nurses call to action Int Nurs Rev 2003; 50(4): Nelson DE et al. Trends in cigarette smoking among US physicians and nurses. JAMA 1994; 271(16): Yazışma Adresi : Yrd. Doç.Dr., Ruhuşen KUTLU Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KONYA 34

Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu *

Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu * Smoking Status of Individuals Over 10 Years Old Living in Çayboyu District

Detaylı

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi İlknur Sayan 1, Ö. Faruk Tekbaş 2, Ercan Göçgeldi 2, Eylem Paslı 3, Mustafa Babayiğit 2 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Detaylı

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Sabahat TEZCAN*, Nazan YARDIM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Detaylı

Konya İli Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Konya İli Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Araştırma/Research Article Konya İli Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Ruhuşen Kutlu*, Selma Çivi Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Konya *Ruhuşen

Detaylı

MERAM ÇIRAKLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA SIKLIĞI

MERAM ÇIRAKLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA SIKLIĞI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE MERAM ÇIRAKLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA SIKLIĞI Ruhuşen KUTLU Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

Elazığ Emniyet Teşkilatı Personelinin Sigara İçme Davranışları, Bağımlılık Düzeyleri ve Sigara-Sağlık İlişkisine Yaklaşımları #

Elazığ Emniyet Teşkilatı Personelinin Sigara İçme Davranışları, Bağımlılık Düzeyleri ve Sigara-Sağlık İlişkisine Yaklaşımları # Elazığ Emniyet Teşkilatı Personelinin Sigara İçme Davranışları, Bağımlılık Düzeyleri ve Sigara-Sağlık İlişkisine Yaklaşımları # S. Erhan DEVECİ*, Haydar GÜLER**, Figen DEVECİ***, Yasemin AÇIK*, M. Hamdi

Detaylı

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler*

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler* Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 2007 www.insanbilimleri.com Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler* Cantürk Çapık** Şeyda Özbıçakcı *** Özet Sigara bağımlılığı üzerine

Detaylı

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (1): 33-39 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0482 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencileri arasında

Detaylı

Sivas ta ebelik öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve ilişkili faktörler

Sivas ta ebelik öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve ilişkili faktörler Cumhuriyet Medical Journal Cumhuriyet Med J 2011; 33:10-16 Orijinal araştırma-original research Sivas ta ebelik öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve ilişkili faktörler Smoking and related factors

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler

Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler Oğuzhan OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs

Detaylı

İstanbul un Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerindeki sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıkları ve sigara içmeye yaklaşımları

İstanbul un Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerindeki sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıkları ve sigara içmeye yaklaşımları İstanbul un Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerindeki sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıkları ve sigara içmeye yaklaşımları Fahrettin TALAY 1, Sedat ALTIN 2, Erdoğan ÇETİNKAYA 2 1 Abant İzzet Baysal

Detaylı

Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları

Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları Mehmet ÜNLÜ*, Ayşe ORMAN*, Murat CİRİT*, Reha DEMİREL** * Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları

Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları Research Article doi: 10.2399/tahd.14.00058 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (2): 58-62 TAHUD 2014 Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları Knowledge, attitudes

Detaylı

BİR POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANIM SIKLIĞI ARAŞTIRMASI PREVALENCE OF SMOKING AMONG A POLICE SCHOOL STUDENTS

BİR POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANIM SIKLIĞI ARAŞTIRMASI PREVALENCE OF SMOKING AMONG A POLICE SCHOOL STUDENTS BİR POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANIM SIKLIĞI ARAŞTIRMASI PREVALENCE OF SMOKING AMONG A POLICE SCHOOL STUDENTS Yasemin AÇIK, S. Aytaç POLAT, Erhan DEVECİ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Dilek ÇİLİNGİR 1, Sevilay HİNTİSTAN 1, Havva ÖZTÜRK 2

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Dilek ÇİLİNGİR 1, Sevilay HİNTİSTAN 1, Havva ÖZTÜRK 2 SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Dilek ÇİLİNGİR 1, Sevilay HİNTİSTAN 1, Havva ÖZTÜRK 2 ÖZET Çalışma, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sigara kullanma

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Demirel, Reports) Sezer

ARAŞTIRMALAR (Research Demirel, Reports) Sezer ARAŞTIRMALAR (Research Demirel, Reports) Sezer SİVAS BÖLGESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA SIKLIĞI Smoking prevalence among University Students in Sivas region Yeltekin DEMİREL 1, R Erol SEZER

Detaylı

Original Investigation / Özgün Araştırma. Mustafa Hamidullah Türkkanı 1, Leyla Yılmaz Aydın 2, Tarkan Özdemir 3. Abstract. Özet

Original Investigation / Özgün Araştırma. Mustafa Hamidullah Türkkanı 1, Leyla Yılmaz Aydın 2, Tarkan Özdemir 3. Abstract. Özet Original Investigation / Özgün Araştırma Eurasian J Pulmonol 2014; 16: 175-9 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Sonrası Sigara İçen Sağlık Çalışanlarında Sigara İçme Alışkanlıklarındaki

Detaylı

Giriș. Hamit Sırrı Keten 1, Mustafa Haki Sucaklı 1, Özgür Ersoy 2, Hüseyin Üçer 1, Nagihan Sarı 1, Mustafa Çelik 1

Giriș. Hamit Sırrı Keten 1, Mustafa Haki Sucaklı 1, Özgür Ersoy 2, Hüseyin Üçer 1, Nagihan Sarı 1, Mustafa Çelik 1 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2014; 4(1):14 18 doi: 10.5505/kjms.2014.92486 Sigara ve Zararlarına Yönelik Eğitimin Etkinliği: Bir Konferans Değerlendirmesi Efficicacy of an Education

Detaylı

Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri

Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri Göksel KITER 1, Sevin BAŞER 1, Beyza AKDAĞ 2, Ali EKİNCİ 1, Nihal ÜNAL 1, Esma ÖZTÜRK 1 1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Solunumsal Yakınması Olan Hastaların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Solunumsal Yakınması Olan Hastaların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi Solunumsal Yakınması Olan Hastaların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi Cengiz ÖZGE, Münir TÜMKAYA, Eylem S. ÖZGÜR, Suzan EKER Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Kocaeli de sigara içme prevalansı

Kocaeli de sigara içme prevalansı Kocaeli de sigara içme prevalansı Serap ARGUN BARIŞ 1, Füsun YILDIZ 2, İlknur BAŞYİĞİT 2, Haşim BOYACI 2 1 SB M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kocaeli, 2 Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesi nde sigara içme prevalansı

Doğu Karadeniz Bölgesi nde sigara içme prevalansı Doğu Karadeniz Bölgesi nde sigara içme prevalansı Gamze ÇAN 1, Haşim ÇAKIRBAY 2, Murat TOPBAŞ 1, Murat KARKUCAK 2, Erhan ÇAPKIN 3 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları ARAŞTIRMA

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları Erhan Yengil 1 Cengiz Çevik 2 Gökhan Demirkıran 1 Ayşe Neslin Akkoca 3 Gül Soylu Özler 2 Cahit Özer 1 1 Mustafa

Detaylı

SİGARA BIRAKMA SÜRECİ

SİGARA BIRAKMA SÜRECİ SİGARA BIRAKMA SÜRECİ DOÇ DR ZEYNEP AYFER SOLAK EÜTF GÖĞÜS HASTALIKLARI AD Çevresel ve sosyal faktörler. Medya, merak, aile. Sosyoekonomik yapı. Kültürel yapı Davranışsal ve psikolojik faktörler. Öğrenme.

Detaylı

Sivas Çimento Fabrikasında Çalışanların Sigara İçme Durumu, 2001

Sivas Çimento Fabrikasında Çalışanların Sigara İçme Durumu, 2001 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas Çimento Fabrikasında Çalışanların Sigara İçme Durumu, 2001 Smoking Among Personnel VVorking For The Sivas Cement Factory, 2001 Yeltekin DEMİREL *, Nuran GÜLER**,

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kılıç N, Ek NH ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA YÖNELİK, BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI* Knowledge,

Detaylı

Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 63-67 Mayıs 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları

Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları Smoking Habits and Attitudes of High School Students Towards Smoking

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi International Journal of Science Culture and Sport December 2016 : 4 (Special Issue 3) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS629 Field : Sport Psychology Type : Research Article Recieved: 10.10.2016 -

Detaylı

Deniz Çalışkan, Gönül Çulha, Özlem Sarışen, Saadet Karpuzoğlu, Arslan Tunçbilek

Deniz Çalışkan, Gönül Çulha, Özlem Sarışen, Saadet Karpuzoğlu, Arslan Tunçbilek DAHİLİ BİLİMLER/ MEDICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 200; 8:2-3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarının sigara içme durumu

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi Ersin GÜNAY 1, Ziya ŞİMŞEK 2, Gürkan KUTUCULAROĞLU 2, Gürkan METİNYURT

Detaylı

Sigara içme alışkanlığı hakkında ne kadar bilgilisiniz? Sayın (ebeveyn / bakıcı)

Sigara içme alışkanlığı hakkında ne kadar bilgilisiniz? Sayın (ebeveyn / bakıcı) Sayın (ebeveyn / bakıcı) Aşağıdaki faaliyet, sigara kullanımıyla ilgili konuları çocuğunuzla konuşmanıza yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu aynı zamanda çocuğunuzun bilgilenmesinde katkınız olmasını

Detaylı

Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Prevalansı, Nikotin Bağımlılığı ve Solunum Fonksiyon Testleri #

Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Prevalansı, Nikotin Bağımlılığı ve Solunum Fonksiyon Testleri # Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Prevalansı, Nikotin Bağımlılığı ve Solunum Fonksiyon Testleri # Sibel ÖZKURT*, Mehmet BOSTANCI**, Remzi ALTIN*, Aysun ÖZŞAHİN**, Beyza AKDAĞ*** * Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Uzm. Dilek Erol Sahillioğlu 02.05.2011 1 Sigara İlk kullanıcıları Aztekler ve Mayalar olduğu tahmin edilen sigaranın geçmişi

Detaylı

Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri

Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri Şevket ÖZKAYA 1, Şuayip EDİNSEL 2, Elif ÖZKAYA 2, Hasan HAMZAÇEBİ 3 1 Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler

Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNDE STANDARDİZASYON

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNDE STANDARDİZASYON SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNDE STANDARDİZASYON TARTIŞMA HEDEFLERİ Sigara bırakma politikasını vurgulamak Sigara bırakma polikliniklerinin özelliklerini irdelemek Türkiye de yaşanan sorunları tanımlamak

Detaylı

Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler

Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA / Original Article TÜTÜN VE SAĞLIK / Smoking and Health Toraks Dergisi 2006; (2): 120-12 Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler Arife Azak Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağının Hemşire ve Doktorların Sigarayı Bırakma Durumuna Etkisi*

Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağının Hemşire ve Doktorların Sigarayı Bırakma Durumuna Etkisi* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2011) Cilt 19 - Sayı 1: 9-16 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağının Hemşire ve Doktorların Sigarayı Bırakma Durumuna Etkisi* The Effect of Giving Up

Detaylı

Sigara bırakmaya eğilimi artıran faktörler

Sigara bırakmaya eğilimi artıran faktörler KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(2): 129-135 Geliş Tarihi/Received: 21/01/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27/03/2012 Sigara bırakmaya eğilimi artıran faktörler Emine ARGÜDER,

Detaylı

Araştırmalar / Original Articles

Araştırmalar / Original Articles ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Araştırmalar / Original Articles Emniyet Personelinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Eğitim Toplantılarının Sigara Alışkanlıkları

Detaylı

Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın, Mustafa Armutlukuyu Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý ve sigara

Saðlýk çalýþanlarý ve sigara 32 DERLEME Saðlýk çalýþanlarý ve sigara Önder Öztürk Süleyman Demirel Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý AD, Isparta, Türkiye Özet Ülkemizde saðlýk çalýþanlarý arasýndaki sigara içme oraný genel popülasyona

Detaylı

Muhtarlarda Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi

Muhtarlarda Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi Klinik Araştırma Muhtarlarda Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi Edibe PİRİNÇCİ 1,a, Serdar DENİZ 2, Süleyman Erhan DEVECİ 1, Nurdan YURT 3, Erdem ÜÇER 1, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL 1, Ahmet Tevfik OZAN

Detaylı

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER Doç. Dr. Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 8 Nisan 2009 Hastasının sigarayı bırakmasını sağlamak her hekimin görevi

Detaylı

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 483-490 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0459 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Cemil Işık Sönmez 1 Duygu Ayhan Başer 2 Sevil Aydoğan 1. Sönmez CI ve ark.

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Cemil Işık Sönmez 1 Duygu Ayhan Başer 2 Sevil Aydoğan 1. Sönmez CI ve ark. ARAŞTIRMA MAKALESİ Cemil Işık Sönmez 1 Duygu Ayhan Başer 2 Sevil Aydoğan 1 1 Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Düzce, Türkiye 2 Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kocaeli, Türkiye Yazışma

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

İKİ GAZETEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI HABERLERİ. Nefise KAYKA, Cem ÖZDAĞ, Mustafa SERCAN

İKİ GAZETEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI HABERLERİ. Nefise KAYKA, Cem ÖZDAĞ, Mustafa SERCAN İKİ GAZETEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI HABERLERİ Nefise KAYKA, Cem ÖZDAĞ, Mustafa SERCAN Sağlık ortamında hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda artış göstermektedir. Sağlık kurumunda

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜTÜN KULLANIMI VE SORUMLULUKLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜTÜN KULLANIMI VE SORUMLULUKLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜTÜN KULLANIMI VE SORUMLULUKLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Araş. Gör. Handan EREN Sunum Planı Küreselleşme ve sigara Sağlık Çalışanlarında Sigara Kullanımı

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI

İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI Necdet KONAN / 74 İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI Yrd. Doç. Dr. Necdet KONAN Özet Bu araştırma, öğretmenlerin sigara içme alışkanlıklarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması

Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması Enquiries into Cigarette Smoking Habits of University Students Sevda Yüksel 1, Zübeyde Cücen 2 1 Fatih

Detaylı

İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları #

İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları # İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları # Fahrettin TALAY*, Sedat ALTIN**, Erdoğan ÇETİNKAYA** * Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

İstanbul da Bir Grup İşyerinde Sigara İçme Yasakları ve Bu Yasakların Çalışanların Sigara İçme Durumlarına Etkisi

İstanbul da Bir Grup İşyerinde Sigara İçme Yasakları ve Bu Yasakların Çalışanların Sigara İçme Durumlarına Etkisi A r a ş t ı r m a m a k a l e s i İstanbul da Bir Grup İşyerinde Sigara İçme Yasakları ve Bu Yasakların Çalışanların Sigara İçme Durumlarına Etkisi Nadi BAKIRCI Tülay OKUŞLUK ÖZET Amaç: Bu araştırmada,

Detaylı

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION Ankara da Yetişkinlerde Sigara İçme Davranışının İncelenmesi Lütfen her soruda sizin için doğru olan yanıtı

Detaylı

TÜTÜNLE MÜCADELEDE DÜNYA ÖRNEĞİ. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

TÜTÜNLE MÜCADELEDE DÜNYA ÖRNEĞİ. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı TÜTÜNLE MÜCADELEDE DÜNYA ÖRNEĞİ Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı nbilir@hacettepe.edu.tr 01 Nisan 2009 Dünyada Tütün Mücadelesi 1577: Avrupa: doktorlar diş ağrısı,

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Rüveyda Esra ERÇİM, Ayla Gülden PEKCAN ÖZET Amaç: Türkiye nin değişik üniversitelerinde

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarında light sigara içme sıklığı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarında light sigara içme sıklığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarında light sigara içme sıklığı Mine Esin OCAKTAN, Deniz ÇALIŞKAN, Oya KANYILMAZ, Ayşe YILDIZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim

Detaylı

Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması #

Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması # Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması # Leyla SAĞLAM, Hasan KAYNAR, Metin GÖRGÜNER, Arzu MİRİCİ Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM # Toraks Derneği

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitelerine Etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitelerine Etkisi ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION TÜTÜN VE SAĞLIK SMOKING AND HEALTH Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitelerine Etkisi Tobacco Smoking and its Effect

Detaylı

Elazığ il merkezinde iki eğitim araştırma sağlık ocağı bölgesinde kadınların sigara ARAŞTIRMALAR içme sıklığı (Research Reports) Abstract

Elazığ il merkezinde iki eğitim araştırma sağlık ocağı bölgesinde kadınların sigara ARAŞTIRMALAR içme sıklığı (Research Reports) Abstract Elazığ il merkezinde iki eğitim araştırma sağlık ocağı bölgesinde kadınların sigara ARAŞTIRMALAR içme sıklığı (Research Reports) ELAZIĞ İL MERKEZİNDE İKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KADINLARIN

Detaylı

HEMAR-G. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tütün ve Tütün Mamulleri Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Kesitsel Bir Çalışma

HEMAR-G. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tütün ve Tütün Mamulleri Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Kesitsel Bir Çalışma HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tütün ve Tütün Mamulleri Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Kesitsel Bir Çalışma Özlem ÖRSAL* * Dr., Eskişehir Osmangazi

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGARA KULLANIMININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi nbilir@hacettepe.edu.

TÜRKİYE DE SİGARA KULLANIMININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi nbilir@hacettepe.edu. TÜRKİYE DE SİGARA KULLANIMININ EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi nbilir@hacettepe.edu.tr 18-19 Ocak 2008 Dünyada 1.3 milyar sigara içen Türkiye de 17 milyon sigara içen Bazı

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA KAMPÜSÜ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SĐGARA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA KAMPÜSÜ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SĐGARA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA KAMPÜSÜ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SĐGARA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Sevda YÜKSEL 1, Öğr.Gör. Zübeyde

Detaylı

Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları

Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 252-257 Orijinal Makale Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları Ali Ayçiçek Eskişehir Devlet Hastanesi

Detaylı

Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları

Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları Araştırma/Research Article Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları Atilla Senih Mayda 1 *, Nihan Tufan 2, Selen Baştaş 2 1 Düzce Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ. Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi

SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ. Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi Mini Dersin Hedefleri MİNİ DERSİN AMACI: Kursiyerlerin, gebelik sırasında sigara kullanımı ile ilişkili olası problemler hakkında

Detaylı

Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara bırakma konusundaki düşünceleri

Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara bırakma konusundaki düşünceleri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 717-723 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0506 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara

Detaylı

Hastanemizde Çal flan Personelin Sigara çme Durumu ve Etkileyen Faktörler

Hastanemizde Çal flan Personelin Sigara çme Durumu ve Etkileyen Faktörler ÖZGÜN ARAfiTIRMA ORIGINAL ARTICLE TÜTÜN VE SA LIK SMOKING AND HEALTH Hastanemizde Çal flan Personelin Sigara çme Durumu ve Etkileyen Faktörler Smoking Habits of the Personnel Employed in Our Hospital and

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

Sigarayı bırakmanın solunum işlevleri üzerine etkisi

Sigarayı bırakmanın solunum işlevleri üzerine etkisi Türk Aile Hek Derg 2015;19 (3): 129-133 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02129 Sigarayı bırakmanın solunum işlevleri üzerine etkisi Effect of smoking cessation on the respiratory functions

Detaylı

Cantürk Çapık 1, Dilek Cingil 2 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE

Cantürk Çapık 1, Dilek Cingil 2 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2013; 3(2):55 61 doi: 10.5505/kjms.2013.91885 Hemșirelik Öğrencilerinde Sigara Kullanımı, Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve İlișkili Etmenler Cigarette Smoking,

Detaylı

Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi

Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi Research Article /Araştırma Makalesi Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi The Effect of Indoor Smoking Restriction Law on Smoking

Detaylı

5A 5R KAVRAMLARI. Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

5A 5R KAVRAMLARI. Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 5A 5R KAVRAMLARI Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Genel İlkeler Tütün bağımlılığı kronik bir hastalıktır. Genellikle birkaç denemeden sonra bırakılır. Her

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):43-48 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi [Determining Smoking Prevalence among Uludag University

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresif Belirti ve Sigara İçme Sıklığı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresif Belirti ve Sigara İçme Sıklığı Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(6):489-496 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresif Belirti ve Sigara İçme Sıklığı [The Frequency of Depression and Smoking Habit among the Medical Students]

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Mustafa Haki Sucaklı 1 Hamit Sırrı Keten 1 Mustafa Çelik 1 Soner Ölmez 1 Ahmet Yılmaz 2. Sucaklı MH ve ark.

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Mustafa Haki Sucaklı 1 Hamit Sırrı Keten 1 Mustafa Çelik 1 Soner Ölmez 1 Ahmet Yılmaz 2. Sucaklı MH ve ark. ARAŞTIRMA MAKALESİ Mustafa Haki Sucaklı 1 Hamit Sırrı Keten 1 Mustafa Çelik 1 Soner Ölmez 1 Ahmet Yılmaz 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD. Kahramanmaraş 2 Dicle

Detaylı

TÜTÜN KONTROLÜ ve HEKİMİN ROLÜ. Doç. Dr. Metin ÖZKAN GATA Göğüs Hastalıkları AD

TÜTÜN KONTROLÜ ve HEKİMİN ROLÜ. Doç. Dr. Metin ÖZKAN GATA Göğüs Hastalıkları AD TÜTÜN KONTROLÜ ve HEKİMİN ROLÜ Doç. Dr. Metin ÖZKAN GATA Göğüs Hastalıkları AD Tütün üretiyoruz Tütünü tüketiyoruz İthal ediyoruz İhraç ediyoruz Sigara içiyoruz (1/2-1/2) Sigaraya başlama yaşı düştü ESELLEŞME

Detaylı