Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler The Frequency and Affecting Factors of Smoking Among Nurses of Medicine Faculty of Meram, University of Selçuk, Konya Ruhuşen KUTLU *, Kamile MARAKOĞLU **, Selma ÇİVİ*** ÖZET Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi hemşirelerinde 2004 Şubat-Mart aylarında sigara içme sıklığını ve etkileyen faktörleri belirlemek için tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışma planlanmıştır. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan 248 hemşire bu çalışmaya dahil edildi. 32 parametrelik bir anket uygulandı. Veriler SPSS 10.0 programı ile değerlendirildi. Araştırmaya katılan hemşirelerin % 81.0 ı kadın, % 56.5 i evli, % 77.0 ı yaş grubunda idi. Sigara içme sıklığı % 56.5 (kadınlarda % 48.4, erkeklerde % 89.4), quit ratio bırakma oranı % 9.6 olarak bulundu. Sigaraya başlama yaşı en küçük 10, en büyük 37, ortanca değer 19 yaş olarak bulundu. Sigaraya başlatan etmenler birinci sırada sosyal çevre ve arkadaş grupları (% 50.0), ikinci sırada stres ve sıkıntı (% 24.3) idi. Katılanların %73.9 u sigaranın insan sağlığı üzerine oldukça zararlı etkileri olduğunu düşünüyordu. Sigara içmeyenlerin ailelerinde sigara içmeme oranı önemli ölçüde yüksekti (p<0.05). Sigara içenlerin yakın arkadaş grubunda, içme sıklığı içmeyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). Sigaranın insan sağlığı üzerine yaptığı ölümcül etkilerini çok yakından takip eden hemşirelerin yarısından fazlası sigara içmektedir. Bu nedenle hemşireler arasında sigara içme davranışı önemli bir sağlık sorunudur. Bu konuda hemşirelere özgü sigara bıraktırma programları hazırlanmalı ve motive edilmelidirler. Anahtar Kelimeler: Hemşire, sigara içme davranışı, sigara bırakma, bırakma oranı SUMMARY A descriptive and cross-sectional study was carried out between February and March 2004 in order to determine the frequency and affecting factors of smoking among nurses Meram Faculty of Medicine, University of Selçuk, Konya. 248 nurses working at Meram Faculty of Medicine were included in this study. A questionnaire of 32 parameters was applied. The data were evaluated with SPSS 10.0 software. Of the 248 nurses, 81.0 % were women, 56.5 % were married, 77.0 % were aged between 21 and 30. The ratio of smoking was 56.5% and quit ratio was 9.6 The lowest age at starting smoking was 10 years, the highest age was 37 years and the median value was 19 years. Social environment and friend groups were the first reason to start smoking (50.0 %). The second reason was stress and anxiety 24.3 %. Of the participants, 73.9 % thought that smoking had harmful effects on human health. families of non-smokers, the ratio of never smoking) was significantly high (p<0.05). The ratio of smoking among the close friends who were ever-smokers was significantly higher than the never smokers (p<0.05). ( More Than half of the nurses observing the mortal effects of smoking on human health closely were smoking )So, smoking habit is an important health problem among nurses. Special quitting smoking programs for nurses should be organized and the nurses should be motivated. Key words: Nurse, smoking behavior, quitting smoking, quit ratio. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 27 (1): 29 34, 2005 * Yrd. Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KONYA ** Uzm. Dr., Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KONYA *** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KONYA 29

2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaygınlığının giderek artması nedeniyle pek çok tıbbi, sosyal, ekonomik ve yasal sorunlara neden olan sigara bağımlılığı günümüzde önemli bir sağlık sorunu halini almıştır (1,2). Sigara dünyada en yaygın önlenebilir ölüm nedeni olup her sekiz saniyede bir kişi sigaraya bağlı gelişen bir hastalıktan hayatını kaybetmektedir (3,4). Sigara içmek bir yetişkin alışkanlığı gibi görülmekte ise de genç bireylerin kendi özgürlük ve bağımsızlık duygularını kanıtlamak şeklinde başlayan özentileri zamanla tütüne karşı bağımlılık olarak devam etmektedir. Sigaraya başlama yaşının ilkokul çağlarına kadar düştüğü ülkemizde özellikle 20 yaş altındaki gençlerin sosyal çevre, arkadaş grubu, merak, heves ve özenti ile ilk içiciliğe başladığı görülmektedir (5,6). Gelişmiş ülkelerde sigara karşıtı örgütlerin yaptığı çalışmalar, özel bıraktırma kampanyaları, halkın sigaranın zararları konusunda bilgilenip bilinçlendirilmeleri ve hukuki düzenlemeler sonucunda tüketimin azalmasına karşın, bizimde içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelerde tüketim artmaktadır. Sigara üreten firmalar reklam kampanyalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte olup, insanları değişik yönlerde etkilemektedirler. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri, gençleri ve kadınları kendilerine hedef seçmişler ve bu konuda da başarılı olmuşlardır. Pek çok araştırmada sigaraya başlama yaşının çoğunlukla 20 yaşın altında olması bu durumu desteklemektedir (5-7). Ülkemizde her yıl vatandaşımız erken yaşlarda sigaradan hayatını kaybetmekte olup, gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki 20 yılda bu sayı e çıkacaktır. Sigaranın yol açtığı ölümler trafik, terör, iş kazaları vb. gibi tüm ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu ilan etmiştir (8-10) Hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları topluma koruyucu ve tedavi edici hizmet verdikleri için, sigaraya başlama davranışının önlenmesi ve sigarayı bıraktırma kampanyalarında birinci sırada görevli kişiler olmalıdırlar. Tüm sağlık personeli sigara içmeyerek ve sigara bıraktırma kampanyalarına bizzat katılarak da eğitim verme ve örnek birey olma niteliklerini göstermelidirler (1,2,11). Bu çalışmanın amacı; hastanemiz hemşirelerinde sigara içme sıklığı ve etkileyen bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmektir. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmada 2004 Şubat-Mart aylarında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde çalışan toplam 350 hemşireden 248 ine(% 70.9) ulaşıldı. Çalışma döneminde hemşirelerin bazılarının izinli olması, bazılarının nöbetlerinin uygun olmaması, bir kısmının da çalışmaya katılmayı istememeleri katılma oranının düşük olmasına yol açmıştır. Katılımcılara 32 soruluk bir anket yüz yüze görüşme tekniği ile Aile Hekimliği AD uzmanı ve araştırma görevlileri tarafından uygulandı. Bağımsız değişkenler olarak yaş, cinsiyet, medeni durum, aile bireylerinin ve yakın arkadaş çevresinin sigara içme alışkanlıkları alındı. Bağımlı değişken hemşirelerin sigara içme davranışı idi. Sigara içme sıklığı, quit ratio, günlük içilen sigara sayısı, başlama yaşı, içilen yıl sayısı saptandı. Sigarayı bırakanların niçin ve nasıl bıraktığı, sorgulandı. Anket formunda, sigara içme durumunun tasnifi ile ilgili üç soru yer almıştır. Bunlar ABD de sigara içme durumunun tasnifi için kullanılan soruların Türkçe sürümüdür (12). Bırakmış olanların, içmiş olanlar içersindeki payı (quit ratio): Bırakmış olanlar / (Halen içenler + Bırakmış olanlar ) x 100 olarak hesaplandı. İçenlerin ve bırakanların; Bırakmada Aşamalı Değişim Süreci yönünden tasnifi için, Prochaska ve arkadaşlarının önerdiği soru takımının Türkçe sürümü (12,13), bağımlılık puanlamasında ve tasnifinde ise Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi sorularının Türkçe sürümü kullanılmıştır (12,14). Veriler 10.0 SPSS programı ile frekans değerleri ve ki-kare testi uygulanarak değerlendirildi. BULGULAR Çalışmaya katılan 248 hemşirenin % 81.0 ı kadın, %19.0 u erkek olup, % 56.5 i evli, % 42.7 si bekar, % 0.8 i dul idi. Katılanların % 77.0 ı yaş grubunda idi (Tablo 1). Hemşirelerde sigara içme sıklığı % 56.5 (n=140), quit ratio % 9.6 (n=15), sigara içmeme % 37.5 (n=93) olarak bulundu. Sigaraya başlama yaşı en küçük 10, en büyük 37, ortanca değer 19 yaş olarak bulundu. Tablo 2 de sigara içme ile ilgili alışkanlıklar 30

3 Kutlu ve ark. verilmiştir. Sigaraya başlama yaşı % 50.7 sıklıkta 15 19, % 33.6 sıklıkta yaş gruplarında toplanmıştır. Sigara içme süresi % 90.0 ında 1 10 yıl arasında değişiyordu. Hemşirelerin kendi ifadelerine göre, sigara içmeyi başlatan en önemli etmen sosyal çevre ve arkadaş grupları (% 50.0) idi. İkinci sırada % 24.3 le stres ve sıkıntı idi. Sigara içen hemşirelerde Fagerstrom nikotin bağımlılık testi yapıldığında, % 50.0 ında bağımlılık düzeyinin çok az, % 22.8 inde az, % 10.0 ında orta, % 13.6 sında yüksek, % 3.6 sında çok yüksek olduğu bulundu. Kullanılan sigara markası % 46.0 LM idi (Tablo 2). Prochaska ve arkadaşlarının önerdiği sigarayı bırakma sürecinin aşamalı tasnifine göre % 44.9 u bırakmayı düşünmeyenler, % 49.3 ü bırakmaya hazırlananlar, % 5.9 u bırakmayı düşünenler grubunda olarak değerlendirildi. % 23.9 u daha önce hiç sigara bırakmayı denememişlerdi. Buna karşın % 76.1 i daha önce bir veya daha fazla sigara bırakmayı denemişlerdi. Sigaranın sağlık üzerine oldukça fazla zararlı olduğunu düşünenler % 74.9 sıklıkta idi. % 83.1 i sigaranın zararları konusunda medyanın yeterli derecede yayın yapmadığına inanıyordu. Sigarayı bırakanların (n=15) % 42.9 u sigaranın zararlı olduğunu düşünerek, % 42.9 u ise sağlık problemleri nedeni ile sigarayı bırakmışlardı. Sigarayı birdenbire bırakma % 64.3 idi. Tüm katılanların ailelerinde sigara içme sıklığı % 77.8 idi. Tablo 1. Araştırmaya Alınanların Sosyo demografik Özellikleri (n) (%) Cinsiyet Kadın Medeni Durum Yaş Grubu Erkek Evli Bekar Dul yaş ve üzeri Sigara içenlerin ailelerinde sigara içme durumu önemli ölçüde yüksekti (p<0.05) (Tablo 3). Hemşirelerden halen sigara içen gruptakilerin (% 64.4 ü) arkadaşlarının çoğu sigara içiyordu (Tablo 3). Sigara içen grupta arkadaşlarının sigara içme sıklığı önemli ölçüde yüksekti (p<0.05). Tablo 2. Çalışmaya Alınanların Sigara İçme İle İlgili Özellikleri Alışkanlıklar n (%) Sigara içme durumu Halen içenler Bırakanlar Hiç içmeyenler Günlük tüketilen sigara miktarı (tane) ve üzeri Sigara içmeye başlama yaşı (yaş) ve üzeri Sigara içme süresi (yıl) ve üzeri Sigara içmeyi başlatan sebepler Sosyal faktörler (çevre, arkadaş grupları) Stres ve sıkıntı Özenti ve heves Keyif ve zevk Diğer Sigara Markası LM Winston Tekel Marlboro Tekel Samsun Diğer Sigara bırakma sebepleri Sağlık problemi Zararlı olduğu için Diğer Sigara bırakma şekli Herhangi bir sağlık programına katılarak Birdenbire Azaltarak yavaş yavaş Diğer

4 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler Tablo 3. Çalışmaya Alınanların Aile ve Yakın Arkadaş Çevresinde Sigara İçme Durumu Sigara içme durumu Ailede sigara içme İçen İçmeyen Toplam n % n % n % Yok Var Toplam X 2 =7.776 p=0.005 ( 9 kişinin ailelerinde sigara içme durumu tespit edilemedi.) Arkadaş Grubunda Yok Var Toplam X 2 =5.97 p=0.014 TARTIŞMA Sigara bağımlılığı gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkenin olduğu gibi bizimde önemli bir sağlık sorunumuzdur. Sigara içme alışkanlığı, uzun yıllardan beri zevk verici bir alışkanlık olarak toplumda sosyal bir davranış biçimi olarak kabul görmüş, ancak yan etkiler ortaya çıkıp insanlar sigaraya bağlı bir hastalıktan hayatlarını kaybetmeye başlayınca da bırakılması zor bir alışkanlık ve salgın bir hastalık olarak kabul edilmiştir. Kullanan kişiye verdiği zararların yanı sıra pasif içici durumda kalan yakınları üzerindeki etkileri de bu alışkanlığın bir diğer önemli zararlı boyutunu göstermektedir (1 4) PİAR araştırma raporunu göre ülkemizde erkeklerin % 62.8 i, kadınların % 24.3 ü, 45 yaş üzeri nüfusumuzun % 43.6 sı sigara kullanmaktadır (8). Bu çalışmamızda Tıp Fakültesi hemşireleri arasında sigara içme alışkanlığını % 56.5 (kadınlarda % 48.4, erkeklerde % 89.4) olarak tespit ettik. Bu sonuçları sağlık personeli için farklı yerlerde yapılan çalışmalarla karşılaştırınca, verilerin birbiri ile paralellik gösterdiklerini gördük. Elazığ da Sezer ve arkadaşlarının çalışmasında sigara içme sıklığı hekim ve diş hekimlerinde erkeklerde % 54.9, kadınlarda % 39.5, ebe ve hemşirelerde % 50.7 olarak bildirilmektedir (4,9,15). Erbaycu ve arkadaşlarının İzmir ilinde sağlık çalışanları üzerinde yaptıkları bir araştırmada sigara içme sıklığı % 54.6, hemşirelerde % 59.3, hastabakıcılarda % 64.1 olarak tespit edilmiştir (16). Dilbaz ve arkadaşlarının 2001 yılında Ankara Numune Hastanesi hemşirelerinde yaptığı araştırmada sigara içme sıklığı % 58.8, bırakma oranı ise % 14.0 olarak bulunmuştur. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde çalışan hemşirelerde % 56.6, Ege Üniversitesinde çalışan hemşirelerde % 47.6, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hemşirelerinde ise % 51.9 olarak belirlenmiştir (15-21). Bu veriler Türkiye genelinde sigara kullanma alışkanlığının salgın bir hastalık boyutuna ulaştığını ve bunu durdurmak için acil önlemlerin alınması konusunda geç kalındığını göstermektedir. Birçok ülkede hemşirelerde sigara içme alışkanlığı oldukça yüksekti. Ohido ve arkadaşları Japonya da ulusal hastanelerde çalışan 2207 hemşirede yaptıkları çalışmada sigara içme sıklığını % 18.6 bulmuşlardı. Bu oran Japon genel kadın nüfusundaki içicilik oranından (% 6.8) yüksek olup, çalışmadaki sigara içen hemşirelerin % 45 i sigarayı bırakmayı düşünüyorlardı (22). İngiltere de hemşirelerde sigara içme sıklığı % 43.0, Fransa da %25.0, Kanada da % 17.0, İtalya da % 41.0, İspanya da % 47.7, Yeni Zelanda da % 18.0, Avustralya da % 21.0 olarak tespit edilmiştir (23-28). Gelişmiş ülkelerde son 10 yılda yapılan özel çalışma programları, halkın aktif olarak bilinçlendirilmesi, sigara karşıtı kampanyalar ve hukuki düzenlemeler sonucunda sigara içme davranışı önemli ölçüde azalmıştır. Bu nedenle dev sigara firmaları pazarlarını özellikle genç nüfusa, kadınlara ve 3. Dünya ülkelerine yöneltmişlerdir. Bu ülkelerde nüfus artış 32

5 Kutlu ve ark. hızının yüksek oluşu ve sigaraya karşı kanunların yetersiz ya da yaptırım gücünün olmayışı bu duruma sebep olabilir (29). Sigaranın içinde bulunan nikotin alkol, eroin, kokain, kafein ve esrardan daha fazla bağımlılık yapar. Temininin kolay ve ucuz, kullanımının yasal olması nedeniyle nikotin bağımlılığı en sık görülen ve en önemli madde bağımlılığı tipidir. Yapılan çalışmalar yaş grubunu madde bağımlılığının gelişmesi açısından riskli grup olarak tanımlamış ve madde kullanma davranışının sosyalleşme ile ilişkili olduğunu göstermiştir (18). Bizim çalışmamızda hemşirelerin % 77.0 ı 30 yaş altında idi. Bu grupta sigaraya başlama yaşı % 84.3 oranı ile yaş aralığında olup, sigaraya başlatan temel sebep birinci sıklıkta % 50.0 ile sosyal çevre ve arkadaş grupları idi. Bu yüksek oranlar dikkate alındığı zaman hemşirelik okullarında ve mesleğin ilk yıllarında hastanelerde uygulanacak olan sigarasızlık politikalarına önem verilmelidir. Tüm katılımcıların % 83.1 i sigaranın zararları konusunda medyanın yeterince yayın yapmadığına inanıyordu. Bu veriler göz önüne alınacak olursa sigara ile mücadelede toplumsal bir uyanışa geçmeli ve özellikle gençlere, belli yaş gruplarına ve mesleklere özel bıraktırma kampanyaları hazırlanmalı, sigaranın zararları konusunda kişiler daha sigara ile tanışmadan bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidirler. Ailede ebeveynlerden birinin sigara içiyor olması genç bireylerin sigaraya başlamasında önemli bir etmendir (10,30). Evde sigara içiminin çocuklar için özendirici bir faktör olduğu da düşünülürse sorunun ne kadar büyük olduğu dikkati çekmektedir. Bizim çalışmamızda ailede sigara içen yoksa sigara içme sıklığı % 47.3 iken, içen olması durumunda içme sıklığı % 69 idi. Sigara içmeyenlerin ailelerinde sigara içmeme önemli ölçüde yüksek bulundu (p<0.05). Arkadaş grubunda içenlerin olması durumunda sigara içme sıklığı % 64.4 iken, arkadaş grubunda içmeyenler olduğunda içme sıklığı % 25.0 olarak bulundu. Sigara içen grupta arkadaşlarının içme sıklığı istatistiki olarak önemli ölçüde yüksekti (p<0.05). Sigara ile mücadelede başarılı ülkeler incelendiğinde sağlık personelinin bu programda aktif olarak yer aldıkları ve sigara içmeyerek örnek oldukları görülmektedir. Halbuki ülkemizde yapılan pek çok araştırmada hemşirelerdeki sigara içme oranının genel ülke içicilik oranından oldukça yüksek olduğu dikkati çekmektedir (19,20,31). Hemşireler hastanedeki sigara içme yasağına daha az uymakta ve belki de en önemlisi hastalarını sigarayı bıraktırmaya cesaretlendirmekte daha isteksiz davranmaktadırlar. Nelson ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ABD de 1974 ten 1991 e dek sigara içme sıklığı doktorlarda % 18.8 den % 3.3 e, hemşirelerde % 31.7 den % 18.3 e gerilemiştir (31). Günümüzde zararları çok iyi bilinen sigaranın tüketimi konusunda gelişmiş ülkelerde gerekli önlemler alınırken, ülkemizde halkı eğitici ve koruyucu rolleri olan hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin sigara içmesi kabul edilebilir bir davranış değildir. Bizim çalışmamızda hemşirelerin % 76.1 i daha önce sigara bırakmayı denemiş fakat başarılı olamamışlardı ve % 24.8 i kesinlikle sigarayı bırakmayı düşünmüyordu. Buna göre halen sigara içen hemşirelerin psikolojik ve/veya medikal destekli bırakma eylemine yönlendirilebileceği düşünülebilir. SONUÇ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi hemşirelerinde sigara içme sıklığı diğer üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelere benzer biçimde ülkemiz genel oranından oldukça yüksektir. Gelişmiş batı ülkelerinde sağlık personeline özel tütün kontrol programları ile önlemler alınırken, bizim ülkemizde de bu salgını azaltmak için acil önlemler alınmalı ve hemşirelik okulu öğrencilerine eğitimleri sırasında bu konu ile ilgili bilgiler verilip, bilinçlendirilmelidirler. Hemşireler hem sağlık konusunda toplumsal değişime önderlik edecek, hem de sigara salgını ile mücadelede etkin bir görev üsleneceklerdir. Ayrıca hemşirelerin hastalarda sigarayı bıraktırma motivasyonunu oluşturma, bırakma motivasyonu oluşmuş hastalarda da bırakma başarısını arttıran davranışsal ve medikal tedaviyi sağlama görevleri vardır. Sigara salgınından korunabilmek için özellikle hemşirelerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Eğitim ve Araştırma hastaneleri Sigara Bırakma Polikliniği oluşturarak topluma olduğu gibi, tüm sağlık personeline de eğitim ve tedavi hizmeti vermelidir. KAYNAKLAR 1. Hodgetts G, Broers T, Godwin M. Smoking behaviour, knowledge and attitudes among Family Medicine physicians and nurses in Bosnia and Herzegovina. BMC Fam Pract 2004; 11(1): Tezcan S, Yardım N. Türkiyede çeşitli sağlık kurumlarında doktor, hemşire ve tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme boyutu. Tuberk Toraks 2003; 51(4): Schultz AS. Nursing and tobacco reduction: a review of the literature. Int J Nurs Stud 2003; 40(6): Sezer RE, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Açık Y, Çandır Z, Özdemir N. Elazığ da görev yapan hekimlerin ve diş hekimlerinin sigara konusundaki davranışları tutumları. Doğa Tr J Medical Sciences 1990; 14,

6 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler 5. Dedeoğlu N, Dönmez L, Aktekin M. Antalya da sağlık personelinde tütün kullanımı. Sağlık için Sigara Alarmı 1994; 1: Öztürk M, Önder Y, Gür R, Sevgi H. Askerlik görevini yapmakta olan doktorlar arasında sigara içme durumu: Kasım 1995-Samsun. Sağlık için Sigara Alarmı 1996; 3(1-2): Güneş G, Pehlivan E, Eğri M, Genç M. Turgut Özal Tıp Merkezi hekim, hemşire ve tıp öğrencilerinde sigara içme sıklığı. Journal of Turgut Özal Medical Center 1997; 4 (4): PİAR. Sigara alışkanlıkları ve sigarayla mücadele kampanyası kamuoyu araştırması. Ocak; Sezer RE, Açık Y. Smoking and smoking cessation in Baskil Township of Elazığ, Turkey,1993. J. Smoking- Related Dis 1994; 5: Schultz AS. Nursing and tobacco reduction: a review of the literature.int J Nurs Stud 2003; 40(6): Rice VH, Stead LF. Nursing interventions for smoking cessat Cochrane Database Syst Rev 2004; (1):CD Sezer RE, Marakoğlu K, Sezer H, Marakoğlu İ. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Sigara Kullanım Durumu ve Sigara ile Bağlantılı Görüşleri 2001; 23(1): Prochaska JO, Velicer WF, Rossi JS, Goldstein MG, Marcus BH, Rakowski W, Fiore C, Harlow LL, Redding CA, Rosenbloom D, et al. Stages of change and decisional balance for 12 problem behaviors. Health Psychol 1994; 13(1): Fagerstrom KO, Heatherton TE, Kozlowski LT. Nicotine addiction and its assesment. Ear Nose Throat J 1992; 69: Sezer E, Açık Y, Bilgin N, ve ark. Elazığ ilinde görev yapan hemşire ve ebelerin sigara konusundaki tutum ve davranışları. Sigara Alarmı 1992;2: Erbaycu AE, Aksel N, Çakan A, Özsöz A. İzmir İlinde sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıkları. Toraks Dergisi 2004; 5(1): Dilbaz N, Apaydın L. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşireler arasındaki sigara içme, bırakma sıklığı ve sigara içme davranışının özellikleri. Bağımlılık Dergisi 2002; 3(2): Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi. İstanbul; 1997 Kasım Öncel S. İzmir Metropolünde çalışan sağlık personelinin sigara konusundaki tutum ve davranışları, T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir; Uysal H, Özyurda F. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışan hemşirelerde sigara içme durumu ve sigaraya başlama nedenlerinin tespiti (Uzmanlık Tezi), Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Ankara; Özkan H, Uçan S. Ankara toplumunun çeşitli kesimlerinde sigara içme sıklığı ve sigara içenlerde dispepsi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1992; 12(3): Ohida T, Osaki Y, Kobayashi Y, Sekiyama M, Minowa M. Smoking prevalence of female nurses in the national hospitals of Japan. Tob Control 1999; 8(2): Carmichael A, Cockcroft A. Survey of student nurses' smoking habits in a London teaching hospital. Respir Med 1990; 84(4): Vakeflliu Y, Argjiri D, Peposhi I, Agron S, Melani AS. Tobacco smoking habits, beliefs, and attitudes among medical students in Tirana. Albania. Prev Med 2002; 4(3): Hay DR. Cigarette smoking by New Zealand doctors and nurses: results from the 1996 population census. N Z Med J 1998; 7(111)106: Ruız F, Luisa M and Bayle S, Marciano. Smoking prevalence of women physicians and nurses in the community of Madrid. Esp. Salud Publica 1999; 73(3), Hughes AM, Rissel C. Smoking: rates and attitudes among nursing staff in central Sydney. Int J Nurs Pract 1999; 5(3): Nagle A, Schofield M, and Redman S. Australian nurses' smoking behaviour, knowledge and attitude towards providing smoking cessation care to their patients Health Promotion International 1999; 14: Kutlu R. Sigara içenler arkadaşınızı tanıyor musunuz? Konya Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları 2002; 46: Andrews JO, Heath J. Women and the global tobacco epidemic: nurses call to action Int Nurs Rev 2003; 50(4): Nelson DE et al. Trends in cigarette smoking among US physicians and nurses. JAMA 1994; 271(16): Yazışma Adresi : Yrd. Doç.Dr., Ruhuşen KUTLU Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, KONYA 34

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 265-272 Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Araştırma/Research Article Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Nefize Gökmen 1 *, Ayşe Yıldız 2, Ömer Deniz 3 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji

Detaylı

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Araştırmalar / Researches E. Avcı, M. N. İlhan, E. F. Civil Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Prevalance of The Tobacco Alcohol and Products

Detaylı

Sigara kullanıcılarda nikotin bağımlılık düzeyinin yaş ve cinsiyetle ilişkisi: Diyarbakır örneklemi

Sigara kullanıcılarda nikotin bağımlılık düzeyinin yaş ve cinsiyetle ilişkisi: Diyarbakır örneklemi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 712-716 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0505 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sigara kullanıcılarda nikotin bağımlılık düzeyinin yaş ve cinsiyetle

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE TÜTÜN KULLANIMI EPİDEMİYOLOJİSİ Tütün Salgını Açısından Riskli Gruplar NAZMİ BİLİR

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE TÜTÜN KULLANIMI EPİDEMİYOLOJİSİ Tütün Salgını Açısından Riskli Gruplar NAZMİ BİLİR DÜNYADA ve TÜRKİYE DE TÜTÜN KULLANIMI EPİDEMİYOLOJİSİ Tütün Salgını Açısından Riskli Gruplar NAZMİ BİLİR I Dünyada Tütün Ürünü Kullanımı Tütün kullanımı dünyada oldukça yaygın bir davranıştır. Halen dünya

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Letter Annadurai K and et al. Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Kalaivani Annadurai, Raja Danasekaran, Geetha Mani Department of Community Medicine Shri Sathya Sai Medical College

Detaylı

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri Research Article doi:10.15511/tahd.14.03149 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 149-155 TAHUD 2014 Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri The reasons of

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Bir Grup Hemşirenin Sosyodemografik Verileri ve Tükenmişlik Düzeyleri Bağlamında Organ Bağışına Bakış Açıları

Bir Grup Hemşirenin Sosyodemografik Verileri ve Tükenmişlik Düzeyleri Bağlamında Organ Bağışına Bakış Açıları ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(1):26-32 Bir Grup Hemşirenin Sosyodemografik Verileri ve Tükenmişlik Düzeyleri Bağlamında Organ Bağışına Bakış Açıları Özgür

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Esin Dinçel 1, Kemal Kısmet 2, Serap Erel 2, Didem Sunay 3, Mefaret Şahin 2, Volkan Taşova 2, Mehmet Ali Akkuş 2 1 Nevşehir Devlet

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 53 Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler High School Student s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and

Detaylı

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 ISSN 1300-0853 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerine Baþvuran 55 Yaþ ve Üstü Kadýnlarýn Saðlýklý Yaþam Biçimi Davranýþlarý

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık ARAŞTIRMA İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık Changes in Recognition of Cigarette Brand Names and Logos Among Primary School Children

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi 40 Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Serpil KOLAY AKFERT, 1 Ebru ÇAKICI, 2

Detaylı

Ebelik ve Hemþirelik Öðrencilerinin Genetik Hastalýk ve Genetik Danýþmanlýk Bilgi Durumlarý

Ebelik ve Hemþirelik Öðrencilerinin Genetik Hastalýk ve Genetik Danýþmanlýk Bilgi Durumlarý S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayý : 2 Mart Nisan 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Yeni Baþlangýçlara Hazýr mýyýz? Bir Üniversitenin 60 Yaþ Üzeri Akademik ve Ýdari Personelinin

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET HAZİRAN 2014 ANKARA ÖNLENEBİLİR BİR SORUN HEKİME YÖNELİK ŞİDDET TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-83-6 Araş rmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri ÖNLENEBİLİR

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 541-561 GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA BURNOUT SYNDROME: AN IMPORTANT PROBLEM TODAY,

Detaylı

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ MedCHAMPS TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Sonuç Raporu Aralık 2012 - İZMİR ÖNSÖZ Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kalp damar hastalıkları

Detaylı

AFYON ĠLĠNDE HALKIN VE AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SAĞLIK ÇALIġANLARININ ORGAN BAĞIġI KONUSUNA ĠLGĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AFYON ĠLĠNDE HALKIN VE AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SAĞLIK ÇALIġANLARININ ORGAN BAĞIġI KONUSUNA ĠLGĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ AFYON ĠLĠNDE HALKIN VE AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SAĞLIK ÇALIġANLARININ ORGAN BAĞIġI KONUSUNA ĠLGĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sevda EFİL 1, Şengül ŞİŞE 2, Hanife ÜZEL 3, Olcay ESER 4 ÖZET

Detaylı

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Araştırma Makalesi 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Knowledge And Beliefs Of Mothers With 0-6 Year Old Children Regarding Fever And Antipyretics

Detaylı