Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest)"

Transkript

1 SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE TEDAVÝSÝ Yazarlar Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) Doç. Dr. Atilla Soykan A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalý Konsiltasyon Liyazon Psikiyatrisi Bilim Dalý Doç. Dr. Tülin Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü GlaxoSimithKline Ýlaçlarý San. ve Tic. A.Þ. nin Türk Týbbýna bir hizmetidir.

2 SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE TEDAVÝSÝ Ýçindekiler SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE SONUÇLARI Bölüm 1 Her türlü yayýn hakký saklýdýr. Kitabýn tümü veya bölümleri yazarlarýn izni olmadan basýlamaz, çoðaltýlamaz. Bilimsel amaçla kaynak gösterilerek alýntý yapýlabilir. Birinci Basým Nisan 2003 Gençöz, F. Gençöz,T. Soykan, A. Soykan, Ç Sigara Baðýmlýlýðýnýn Deðerlendirilmesi Sigara Baðýmlýlýðýnýn Farmakolojisi ve Nikotin Sigara Baðýmlýlýðýnýn Psikolojik Yönleri Sigara Baðýmlýlýðý ve Saðlýk Sorunlarý Sigara Baðýmlýlýðý ve Psikiyatrik Hastalýklar Pasif Ýçicilik ve Sonuçlarý SÝGARAYI BIRAKMAYA HAZIRLANAN BÝREYE YARDIM Bölüm Sigara Býrakma ile Ýlgili Sýk Sorulan Sorular Sigara Baðýmlýlýðýný Devam Ettiren Düþünce Yapýlarý Sigara Baðýmlýlýðý ve Tedavisi (4 Temel Bölüm ve Kaynaklarý Ýçermektedir.) SÝGARA BAÐIMLILIÐININ MEDÝKAL TEDAVÝSÝ Bölüm 3 ISBN Basým ART Ofset Matbaacýlýk San. ve Tic. Ltd. Þti. 2. Cadde 38. Sokak 8/ Tel: Fax: Balgat/Ankara 3.1. Sigarayý Býrakma Bilinci Bupropiyon (Zyban) Tedavisi Nikotin Yerine Koyma Tedavisi Nisan 2003 Ankara

3 Ýçindekiler SÝGARA ÝÇME DAVRANIÞINA MÜDAHALE Bölüm 4 Önsöz 4.1. Sigara Ýçme Alýþkanlýðýný Deðiþtirme Basamaklarý Sigara Ýçme Davranýþýnýn Kontrolüne Yönelik Yaklaþýmlar Kontrat Hazýrlama Sigara Ýçme ve Býrakma Sebeplerinin Belirlenmesi Yoksunluk Belirtileri Ýle Baþa Çýkma Sigarayý Býrakmaya Hazýrlanmak Býrakma Haftasý Kontrol Listeleri Olumsuz Duygular ve Stresle Baþetme Riskli Durumlarla Mücadele Tekrar Sigaraya Baþlamayý Önleyebilmek Sigaraya Elveda Kaçamaklar

4 Önsöz SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE SONUÇLARI BÖLÜM Sigara Baðýmlýlýðýnýn Deðerlendirilmesi 1.2. Sigara Baðýmlýlýðýnýn Farmakolojisi ve Nikotin 1.3. Sigara Baðýmlýlýðýnýn Psikolojik Yönleri 1.4. Sigara Baðýmlýlýðý ve Saðlýk Sorunlarý 1.5. Sigara Baðýmlýlýðý ve Psikiyatrik Hastalýklar 1.6. Pasif Ýçicilik ve Sonuçlarý 1

5 1.1. SÝGARA BAÐIMLILIÐININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Sigara baðýmlýlýðý, tüm dünyada 1 numaralý önlenebilir ölüm nedenidir. Her türlü toplum saðlýðý problemi gibi hekime baþvuran hastalarda araþtýrýlmasý ve tedavi önerilmesi gerekmektedir. Sigara baðýmlýlýðý tanýsý, çoðu olguda, kolayca konabilir. Hekimin, bu tanýyý araþtýrmasý ve sigaranýn býrakýlmasý gerektiðini söylemesi gibi basit bir müdahale bile pek çok olgunun sigarayý býrakmayý düþünmesine yol açmakta, sigara býrakma olasýlýðýný ikiye katlamaktadýr. Türkiye genelinde, 1997 OECD verilerine göre, 15 yaþ ve üstü erkeklerin % 51'i sigara içerken, kadýnlarda bu oran % 49'dur. Hekimlerde de benzer içme oraný olup, erkeklerde % 52.9, kadýnlarda % 41 oraný saptanmaktadýr. Ülkemizde 1970 yýlýnda 38 milyon adet sigara üretilmiþken, 1998 yýlýnda 118 milyon adet üretilmiþtir. Batýlý ülkelerin aksine, Türkiye'de sigara içimi yýllarý arasý artýþ göstermiþtir. Sigara satýþýnda batýlý ülkelerde uygulanan kýsýtlamalarýn ülkemizde olmamasý veya gecikmeli olarak uygulamaya konmasý bu baðýmlýlýðýn yayýlmasýnda önemli bir neden olmuþtur. Sigara dahil tüm tütün ürünleri içerdikleri nikotin nedeniyle baðýmlýlýk oluþturur. Her yaþta nikotin baðýmlýlýðý geliþebilmesine raðmen ilk sigara, genellikle erken ergenlik döneminde denenir. Baðýmlýlarýn 3/4'ü 20 yaþýndan önce düzenli sigara içmeye baþlamýþlardýr. Ülkemizde 7-13 yaþ arasý hergün sigara içme alýþkanlýðý, erkeklerin %14'ünde kýzlarýn ise % 9'unda saptanmaktadýr. Sigara üreten þirketlerin çoðunun pazarlama planlarý ergenlik döneminde sigara kullanýmýný yerleþtirmeye odaklanmýþtýr. Sigara baðýmlýsý bireylerin çoðu ya problemin ciddiyetini anlamamakta ya da her baðýmlý gibi çeþitli psikolojik mekanizmalarla konunun kendi saðlýðý için önemini minimalize etmektedir. Ayrýca, hekimlerin rutin sorgulamalarýna sigara baðýmlýlýðýný eklememeleri de bu hastalýða müdahalede gecikmelere neden olmaktadýr. Kendisi de sigara baðýmlýsý olan hekimlerin hastalarýnda bu hastalýðý sorgulama ve hatta tedavi önerme konusunda ayrýca ek güçlükleri vardýr. Öte yandan, hekimin sigara kullansa bile bu konuyu sorgulamasý gereklidir. Tablo Sigara baðýmlýlýðý taný ölçütleri Asaðýda sýralanan 8 sigara baðýmlýlýðý belirtisinden 3 yada fazlasý iþaretlenen birey sigara baðýmlýsýdýr. A B C Tolerans geliþmesi Yoksunluk, çekilme belirtileri Tasarlanandan daha uzun süre yada daha yüksek miktarda sigara kullanma Üst sýnýra ulaþana kadar kullanýlan sigara miktarýnýn gittikçe arttýrýlmasý Sürekli ayný miktarda kullanýlmasýna raðmen eskiden alýnan haz duygusunun kaybý Sigara içilmediðinde yoksunluk belirtilerinin ortaya çýkmasý Yoksunluk belirtilerden kurtulmak ya da ortaya çýkmasýný engellemek amacýyla tekrar içme ve rahatlama Sigarayý býrakmak ya da denetim altýna almak için sürekli istek ya da boþa giden çabalar Sigara saðlamak ve kullanmak için zaman harcama Sigara kullanmak için mesleki, toplumsal etkinliklere katýlmamak yada boþ zamanlarý sigara kullanarak geçirmek Sigaraya baðlý saðlýk sorunlarý olmasýna ya da ortaya çýkma olasýlýðýnýn bilinmesine raðmen býrakamama Fizyolojik baðýmlýlýk var: Tolerans yada yoksunluk belirtilerinden biri varsa DSM-IV'den deðiþtirilerek hazýrlanmýþtýr 2 3

6 1 Tablo Hekimin sigara baðýmlýlýðýnýn sorgulanmasý Tüm Hastalara Sor Tavsiyede Bulun Deðerlendir Yardým Et Takip Et Hasta sigara içiyor mu? Ne zamandýr ve kaç tane içiyor? Hastayý her görüþünüzde hala içip içmediðini sorun Kararlý fakat azarlayýcý olmayan bir tarzla hastaya sigarayý býrakmasý önerilmelidir. Ýletiþim tarzý profesyonelce olmalý ve hasta sigarayý býrakamadýðýnda suçlanmasýna neden olunmamalýdýr. Tablo de sunulan yaklaþýma göre hastanýn sigara baðýmlýlýðý konusunda ne kadar bilinçli ve hazýr olduðunu deðerlendirin Hasta býrakmaya hazýr ise, hastaya uygun tedavi yöntem(ler)ini saptayýn. Hazýr deðil ise, bilinçlendirici broþürler verin ve suçlayýcý olmayan bir tonda, sigara býrakmanýn saðlýklý yaþam için önemini vurgulayarak, gelecek muayenede konuyu tekrar ele alacaðýnýzý belirtin Sigarayý býrakmaya niyetli hastanýza tedavinin baþlarýnda oldukça sýk, daha sonra gittikçe azalan sýklýkta randevü verin 1 Bu sorgulama için gereken süre 1-3 dakikadýr Hasta sigara baðýmlýlýðý açýsýndan ele alýnýrken, baðýmlýlýðýn kendini kontrol etme becerisindeki yetersizliði sonucu geliþtiði hissi asla verilmemelidir. Tersine, sigara baðýmlýlýðýnýn ciddi reklam stratejileri ile özendirildiði, morfin veya alkol baðýmlýlýðý gibi beynin çalýþmasýna etki ederek oluþan bir baðýmlýlýk olduðu ve tedavisinin gerektiði vurgulanmalýdýr. Kolayca uygulanabilecek sorgulama ve ele alma stratejileri sigarayý býrakma sürecinde temel rol alýrlar. Tablo Hastanýn sigarayý býrakmaya ne derece hazýr olduðunun deðerlendirilmesi ve uygun yaklaþýmýn genel ilkeleri Safha 0; Býrakmam diyenler Yaklaþým: Hasta, sigarayý býrakmayý hiç düþünüyor mu?; Her zaman yardýmcý olmaya hazýr olduðunuzu söyleyin; Nötr bir tavýrla, sigara býrakma ile ilgili kýsa bilgi verin Safha 1; Belki býrakmayý düþünebilirim diyenler Yaklaþým: Ýçtiði sigara sayýsýný her gün azaltmasýný önerme gibi, küçük deðiþiklikler planlayýn; yavaþ yavaþ býrakma gününü planlamasýný saðlayýn Safha 2; Býrakmayý düþünüyorum diyenler Yaklaþým: Sigarayý býrakma yollarý, çekilme semptomlarý ile baþ etme gibi konular hakkýnda bilgilendirin; býrakma günü saptayýn ve gerekli ön hazýrlýklarý planlayýn; Farmakolojik tedavi önerin Safha 3; Býrakmaktayým Yaklaþým: Sigara içmeyi hatýrlatan düþünceleri ve davranýþlarý kontrol etmeyi öðretin Safha 4; A rtýk býraktým, tekrar içmemeliyim Yaklaþým: Baþarýyý ve ilerlemeleri desteklemeye devam edin; Relapsý engelleme yollarýný ele alýn. Ergenler, sigarayý merak, arkadaþ baskýsý, reklamlardan etkilenme gibi nedenlerle denediklerini belirtmekte ve býrakabileceklerini düþünmektedirler. Öte yandan, nikotin baðýmlýlýðý geliþtikten sonra artýk alýþtým ve sigara içmek hoþuma gidiyor sigara içmeyi sürdürme nedeni olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Sorulduðunda, ergenlerin % 44'ü gelecek 5 yýlda sigarayý býrakmýþ olacaklarýný ifade etmekle birlikte, yalnýzca ¼'ü amaçlarýna ulaþabilmektedir. Sigara baðýmlýlýðý ile ilgili olarak yapýlan görüþmenin ana temasý saðlýklý birey olmalýdýr. Saðlýklý birey kendisinin ve yakýnlarýnýn saðlýðýný daha iyiye götürmek için çaba sarfeden ve saðlýk bilinci 4 5

7 olan kiþidir. Saðlýklý birey, hastalýklarý olduðu kadar bu hastalýklara yol açan nedenleri de bilir; öncelikli hedefi problem çýkmadan durumu kontrol altýna almaktýr. Sigara baðýmlýlýðý, diyete dikkat etmeme ve egzersiz yapmama ölümcül hastalýklarýn ortaya çýkmasýna yol açan en önemli nedenlerdir. Þekil ABD'de ölüm nedenleri % Sigara Ýçme Diyet Egzersiz Yapmama Alkol Ýnfeksiyonlar Ýlk içilen sigaralardan alýnan haz nikotinin sitimulan etkilerine baðlýdýr. Baðýmlýlýk adayý bireyler ayný sitimulan etkiyi elde edebilmek için tekrar tekrar sigara içmeye baþlar. Kýsa sürede tolerans geliþerek ayný etkiyi elde etmek için gereken sigara miktarý artar. Zamanla, her gün kullanma isteði ve sigara olmadýðýnda arama davranýþý sonucunda sigara paketi ve çakmak taþýnmaya baþlanýr ve baðýmlýlýk geliþir. Ateþli Silahlar Cinsel Saldýrganlýk Trafik Kazasý çekilme belirtilerini engelleyecek düzeyde tutulmasýný saðlayacak þekilde planlanýr. Kan düzeyindeki olasý deðiþikliklerin yaratacaðý sýkýntýlar nedeniyle içilen sigara markasýnýn deðiþtirilmediði görülür; sigara baþýna alýnan nikotin sabitleþtirilir. Herhangi bir nedenle zamaný gelmesine -kandaki nikotin seviyesi düþmesineraðmen sigara içilememesi belirgin bir sýkýntý ve gerginliðe yol açar. Sigara içmenin mümkün olamayacaðý durumlar öncesinde sýk aralýklarla sigara içilerek, yükleme yapýlýr. Uzayan toplantýlarda sigara içme þartlarý zorlanýr; toplantýya ara verilerek sigara içilir. Baðýmlý kiþi ulaþabileceði bir yerde sigara bulunmasýný ister; sigara bulmak için uzun mesafeler gidebilir. Her gün sigara içenlerin % 75'i sigarayý býrakamamalarýnýn baþlýca nedenlerini býrakmanýn zor olmasý ve sigaranýn kendilerini gevþetmesi-rahatlatmasý olarak belirtmektedirler. Her iki durum da nikotinin baðýmlýlýðýnýn psikofarmakolojik etkileriyle doðrudan baðlantýlýdýr; kiþiler çekilme belirtilerinden kaçýnmaktadýrlar. Sigarayý býrakmayý deneyenlerin % 93'ünde en az 1 çekilme belirtisi gözlenmektedir. Ýçilen sigara miktarý ve kan nikotin düzeyi arttýkça çekilme belirtisi sayýsý ve þiddeti artmaktadýr. Sigara baðýmlýlarýnýn % 75'i bunun bir baðýmlýlýk olduðunun bilincindedir. Öte yandan, sigarayý azaltma giriþimleri çoðunlukla yetersiz kalmaktadýr; günde 6-15 sigara içen olgularýn bile % 83'ü doz azaltamadýklarýný belirtmektedirler. Olgularýn tedavisiz sigara býrakma olasýlýðý her yýl için ortalama % 2.5'dur. Sürekli sigara kullanýmý baþladýðýnda ise sigara içilmediðinde geliþen yoksunluk belirtilerini engellemek amacýyla sigara içimi gün içinde bir düzene oturur. Yaþantý, kan nikotin seviyesinin 6 7

8 Þekil Sigara baðýmlýðý düzeyine göre nikotin çekilme belirtileri 1.2. SÝGARA BAÐIMLILIÐININ FARMAKOLOJÝSÝ VE NÝKOTÝN < 6 Sigara Sigara 20 > 15 Sigara 0 Toplam Acýkma Sinirlilik Sigara Ýçme Ýsteði Dikkatini Toplama Güçlüðü Sigaranýn Ýçeriði Sigara % 1-4 nikotin içeren tütün yapraklarýnýn içine katký maddeleri katýlarak iþlenmesi ile içime hazýr hale getirilen bir üründür. Katký maddeleri 600 çeþit olup, üreticinin, tüketicinin beðenisini arttýrmak amacýyla eklediði nemlendirici, koku verici, inhalasyonu kolaylaþtýrýcý maddelerdir. Katký maddelerinin çoðunluðu tek baþlarýna zararsýz maddeler olmalarýna raðmen yüksek ýsý altýnda diðer maddelerle kimyasal etkileþime girdiklerinde zararlý maddeler ortaya çýkabilmektedir. Sigarada kullanýlan kaðýt ve filtre, katran ve duman miktarýný azaltmakla birlikte sigaranýn içimini kolaylaþtýrmak amacýyla hazýrlanmýþlardýr. Tütün yakýldýðýnda, havaya yayýlan binlerce gaz ve partikül oluþur. Duman sigaranýn ucundan ve filtreden çýkar. Toksik maddelerin konsantrasyonu sigaranýn ucundan çýkan dumanda çok yüksektir ve ortamdaki dumanýn % 85'ini bu tür duman oluþturur. Benzen, benzoprinler ve katran havaya partikül olarak yayýlýrlar. Karbon monoksit, amonyak, dimetilnitrozamin, formaldehit, hidrojen siyanid ve akrolin gibi maddeler ise gaz halinde havaya yayýlýrlar. Bu maddelerden 60 adedinin kanser yapýcý etkisi bilinmektedir. Katran, sigara yakýldýðýnda inhale edilen kahverengi partiküllere verilen ad olup, sigara içenlerin parmaklarýnýn ve diþlerinin sararmasýndan sorumludur. Ýçilen sigara markasý ile içerdiði katran miktarý deðiþmektedir. Zararlý etkileri fark edildikten sonra sigaralardaki ortalama katran miktarý 30 mg'dan 11 mg'a düþürülmüþtür. Avrupa Birliði ülkelerinde her sigaranýn içerdiði katran ve nikotin miktarýný belirtme zorunluluðu vardýr. Akciðer kanseri geliþmesinde sigara dumanýnda bulunan katran ve içerdiði benzaprin epoksit maddesinin önemli olduðu ve bu maddenin akciðer hücrelerinde tümör baskýlayýcý genlerin DNA yapýsýný bozduðu saptanmýþtýr. 8 9

9 Karbon monoksit egsoz dumanýnda da bulunan ve hemoglobine baðlanarak kanýn oksijen taþýma kapasitesini azaltan bir maddedir. Aðýr içicilerde kanýn oksijen taþýma kapasitesi % 15 kadar azalabilmektedir. Anjina pektoris ve periferik vasküler hastalýðý olanlarda kanýn bu düzeydeki bir oksijen taþýma kapasitesi azalmasý ciddi sonuçlar doðurabilmektedir. Baðýmlýlýðýn Nedeni: Nikotin Nikotin bir alkoloiddir. Yalnýzca 60 mg saf nikotin insaný dakikalar içinde öldürmeye yeterlidir. Sigara dumaný ile birlikte inhale edilir. Kolayca absorbe edilir ve 10 saniye içinde beyne varýr. Santral sinir sistemi stimülanýdýr. Sigara, nikotinin vücuda etkin olarak daðýlmasýný saðlayan ve eroin ya da kokain kadar baðýmlýlýk yapýcý etkisi bulunan bir maddedir. Nikotin otonomik gangliyonlar, adrenal medulla, nöromasküler bileþke ve beyinde yer alan asetilkolin reseptörlerine baðlanýr. Lokus seruleusu uyararak dikkat ve konsantrasyonda artmaya yol açar. Nörohormonal yolaklarý uyararak asetilkolin, noradrenalin, dopamin serotonin, vazopressin, endorfin, büyüme hormonu ve ACTH salgýsýna neden olur. Nikotin akut etkisi ile serotonin seviyesini arttýrýrken, kronik kullanýmda serotonin seviyesi düþmektedir. Görüntüleme teknikleri ile intravenöz nikotin verilmesi ile nükleus accumbens, amigdala ve frontal lobda, nikotin dozuyla korele aktivite artýþý olduðu gösterilmiþtir. Sigaraya baðýmlýlýk davranýþýnýn geliþmesinin ve býrakýlamamasýnýn nedeninin, içerdiði nikotin maddesi olduðu hem hayvan hem de insan deneylerinde gösterilmiþtir. Nikotin, eroin ve kokain gibi uyarýcýdýr ve dopamin sistemine etki eder. Öte yandan, paradoksal olarak hem uyarýcý hem de gevþetici etki ortaya çýkartýr. Diðer uyarýcýlar gibi beynin nukleus accumbens bölgesinde hücre dýþý dopamin miktarýnýn artmasýna neden olarak, ödül sistemi ile ilgili yolaklarý aktive eder ve haz duygusunun ortaya çýkmasýna yol açar. Uzun süre kullanýmda ise, nikotin, beynin haz duygusunu hissetme yeteneðini baskýlar ve içilmediðinde hoþ olmayan yoksunluk belirtilerine yol açar. Böylece, sigara içen birey, kan nikotin seviyesini belirli bir düzeyde tutarak yoksunluk belirtilerinin önüne geçen bir sigara içme düzeni oturtur. Baþlangýçta belirgin olan haz duygusu ve bu duygunun geliþtiði ortam fizik ve psikolojik baðýmlýlýðýn zeminini oluþtururken, baðýmlýlýk geliþtikten sonra yoksunluk belirtilerinin kontrolüne yönelik içme ön plana geçer. Sigara baðýmlýlarýnýn % 70'i geçmiþe dönüp sigaraya baþlamama þanslarý olsa sigaraya hiç baþlamayacaklarýný belirtmektedirler. Sigarayý Býrakamama Nikotin baðýmlýlýðýnýn en önemli göstergelerinden biri, býrakma isteðine raðmen sigarayý býrakamamadýr. Sigara baðýmlýsý bireylerin % 70'i sigarayý býrakmayý istemelerine raðmen, tedavi olmaksýzýn bir yýl süreyle kendi baþýna býrakma oraný % 2-3'dür. Sigara baðýmlýlarýnýn çoðu ancak pek çok denemeden sonra baþarýlý olabilmektedirler. Sigaraya baðlý hastalýklar nedeniyle cerrahi operasyon geçirenlerin bile býrakmayý becerememesi nikotin baðýmlýlýðýnýn þiddetinin bir delilidir. Akciðer kanseri olgularýnýn % 50'si ameliyattan sonra tekrar sigara içmeye baþlamaktadýr. Larinjektomi olanlarda bu oran % 40'dýr. Sigaraya Ara Verememe Baðýmlýlýðýn diðer bir göstergesi de kiþinin kendisini sigara içmek zorunda hissetmesi ve düzenli içmesidir. Baðýmlýlarýn % 94'ü sigara içmeye 1 gün bile ara vermezler. Baðýmlýlarýn % 15'i sabah uyandýktan sonraki 5 dakika içinde sigara içerken, % 46'sý ilk sigaralarýný 30 dakika içinde içmektedirler. Gün içindeki sigara içme düzeni sabit nikotin kan seviyesi saðlayacak þekilde ayarlanýr. Nikotin Çekilme Belirtileri Nikotin alýnamadýðýnda ya da miktarý azaltýldýðýnda yoksunluk ya da çekilme belirtilerinin ortaya çýkmasý baðýmlýlýk göstergelerinden biridir. Nikotin arama davranýþý, konsantrasyon güçlüðü, sýkýntý, sinirlilik, huzursuzluk, uyku bozukluklarý ve iþtah artýþý sýk 10 11

10 rastlanan çekilme belirtilerindendir. Çekilme belirtilerinin sigara içme davranýþýna deðil nikotin alýnamamasýna baðlý olduðu gösterilmiþtir. Çekilme belirtileri ve bunlara müdahale yöntemleri kitabýn ileriki bölümünde daha detaylý olarak ele alýnacaktýr. Þekil Nikotin ve metabolitleri Nikotin Metabolizmasý Sigarada bulunan nikotin akciðerlerden hýzla emilir. Yarý ömrü 1-2 saattir ve % 5'den azý proteinlere baðlanýr. Hem nikotin hem de metabolitleri böbrekler tarafýndan hýzla atýlýr. Atýlým hýzý sigara içenlerde içmeyenlere göre belirgin olarak azalmýþtýr ve % 80-90'ý metabolize edilerek atýlýr. Sitokrom 26A polimorfizmine baðlý olarak nikotin metabolizma hýzý deðiþmektedir. Sitokrom p450 ve flavin-içeren monoxsijenizasyon ile karaciðerde iki tür oksijenizasyona uðrar. Major matabolitlerinden olan kotinin'in yarý ömrü 15 saattir ve sigara içenlerle içmeyenlerde aynýdýr. Sigarayý býrakma programlarýnda kan kotinin düzeyi sigara içilip içilmediðinin takibinde kullanýlabilir. Genetik Etki Çalýþmalar nikotin metabolizmasýndan sorumlu ana enzim olan sitokrom 2A6 genindeki mutasyonun ve aktivite azalmasýnýn sigara baðýmlýlýðý riskini azalttýðýný düþündürmektedir. Sözkonusu enzimin aktivitesi yüksek olanlarda baðýmlýlýk riski daha yüksektir. Sitokrom 2B6 nikotinin ana metabolitlerinden biri olan cotinin'e dönüþümünden sorumlu baþlýca enzimlerdendir. Bu enzimin aktivitesi genetik olarak az olan bireyler sigarayý býraktýklarýnda, çekilme belirtileri yoðun olmakta ve nüks oraný 1.5 kez artmaktadýr

11 1.3. SÝGARA BAÐIMLILIÐININ PSÝKOLOJÝK YÖNLERÝ Sigara içmeye baþlamanýn ve ileriki yaþlarda alýþkanlýk edinmenin nedenleri birbirlerinden tamamen farklý olabilir. Bu bölümde alýþkanlýk sahibi olan hastanýn alýþkanlýðýný sürdürmesinin psikolojik nedenleri üzerinde durulacaktýr. Nikotin Yoksunluðunun Giderilmesi Sigara içme alýþkanlýðý olan kiþiler sigaranýn kendilerini rahatlattýðýný söylerler. Öte yandan, nikotinin vücut üzerinde yaptýðý ilk etki uyarýcý tarzdadýr. Yoksunluk belirtileri çeken hastalar, nikotinin bu belirtileri gidermesi nedeniyle sigara içtikçe rahatladýklarýný düþünürler. Bu yanlýþ algý sigara alýþkanlýðýnýn sürmesinin temel sebeplerindendir. Örneðin, alýþkanlýðý olan bir kimsenin uzun süren nikotinsizlik durumunda dikkatinin kolayca daðýlmasý nikotin eksikliðinin bir iþaretidir. Yani dikkatte daðýlma nikotin alýþkanlýðýnýn bir sebebi iken, nikotin alýmý dikkatle ilgili performansý normalden biraz daha aþaðý sýnýra getirebilir. Dikkat performansýnda ilerleme olduðunu hisseden kiþi bu durumu sigara içmesine atfeder ve sigaranýn performansýný arttýrdýðýný düþünür. Böylelikle dikkatinin daðýldýðý her durumda sigara içmek ister. Yoksunluk sýrasýnda zihinsel ve duygulanýma baðlý fonksiyonlarýn olumsuz etkilenmesi özellikle yoðun iþ hayatý olan ve baþarý oryantasyonlu insanlar için çok kolay farkedilir ve tolere edilemez. Bu durumda sigara içmek, performansý oldukça ani ve olumlu etkilediðinden bu gibi kimselerde sigara alýþkanlýðý çok kuvvetli derecelere ulaþýr ve dirençlidir. Kuvvetli alýþkanlýðý olan kiþilerin kendilerine gelen tepkileri Herþeyden vazgeçerim sigaradan geçemem gibi ifadelerle karþýlamalarý, hayatlarýnda oldukça önemsedikleri durumlarda sigaradan baþka baþaçýkma yolu bulamadýklarýna baðlý olabilir. Baþa Çýkma Becerileri Stresli durumlarla karþýlaþýldýðýnda, insanlarýn çözüm üretmek için denedikleri yollar iki alanda kategorize edilir. Probleme yönelik çözümler Duygulara odaklý çözümler Probleme yönelik çözüm üretme tepkileri problemin gerçek nedenleri üzerinde odaklaþýr. Muhtemel nedenler analiz edilir ve yapýlan müdahale ile problem kökünden çözülür. Duygulara odaklý çözümler ise stresli durumun kiþi üzerinde verdiði duygusal rahatsýzlýðý azaltma gayretlerini içerir. Sigara içme davranýþý tipik bir duyguya odaklý çözüm üretme gayretidir. Stresli olaylar nedeniyle yaþanan olumsuz duygular, duygulara odaklý çözüm yollarý ile azaltýldýðýnda, hasta problemin gerçek nedenleri üzerinde uðraþabilmek için daha rahat bir ortam bulabilir. Bununla birlikte duygularýnda rahatlama yaþayan kiþilerin probleme yönelik çözüm üretme motivasyonlarýnda azalma olabilir. Sigara içme alýþkanlýðý olan kiþinin olumsuz duygularýna müdahalesi bir sigara yakmak kadar kolay olur. Probleme yönelik çalýþýlabilmesi için gerek duyulan zihinsel fonksiyonlar da nikotin alýmýndan fayda görürler. Dolayýsýyla kiþinin stresle mücadelesi için sigara vazgeçilemez bir vasýta halini alýr. Oldukça stresli hayat yaþayan kiþilerin sigara alýþkanlýðýný kýramamalarýnýn ardýnda sigarayý stresle mücadelede en önemli silah olarak seçmeleri bulunur. Zihinsel Çarpýtmalar Yapýlan çalýþmalar sigara içenlerin içmeyenlere kýyasla sigaranýn zararlarýnýn algýlanmasý konusunda daha çok bilinçdýþý çarpýtma yaptýklarýný göstermektedir. Sigara içme alýþkanlýðý bulunanlar, sigaranýn zararlarýný içeren mesajlara ilk baþta dikkat etseler bile zamanla bu mesajlarýn kendi üstlerindeki olumsuz etkilerinden kurtulabilmek için bilinçdýþý yapýlan defans mekanizmalarý ile mesajýn içeriðini reddedebilir, unutabilir, duygularýný bastýrabilir 14 15

12 veya çarpýtabilirler. Bu nedenle, sigara içen bir kiþiyle alýþkanlýðýndan vazgeçirmek üzere sert tartýþmalara girmek, zorlamak ve rahatsýz edici mesajlarý tekrarlamak ters etkiler yapar. Kilo Kontrolü Sigara alýþkanlýðýný sürdürülmesinde etki eden diðer önemli bir faktör kilo kontrolüdür. Nikotin alýmý metabolizma hýzýný arttýrýcý yönde etkiler. Düzenli içilen sigara sedanter bir hayatý olan kiþi için kilo alýmýný engeller. Nitekim nikotin iþtahý da azaltýr. Nikotinin býrakýldýðý durumlarda kilo alýnmasý her zaman görülmeyebilse de büyük bir sürpriz deðildir. Bu nedenle özellikle bayanlar için sigara içme alýþkanlýðýndan vazgeçme düþüncesi fiziki cazibenin kaybedilebileceði düþüncesi ile oldukça kaçýnýlan bir hal alýr. Çevre ve Kiþilik Gerek sigaraya baþlamada gerekse alýþkanlýðýn sürdürülmesinde, içinde bulunulan çevredeki diðer kiþilerin sigarayla ilgili tavýrlarý çok önemli olmaktadýr. Çevredeki kiþilerle iliþki bir zaman sonra sigara içilmeden devam ettirilemiyorsa çevresine uygun tepkiler veremeyen kiþiler sigara içme alýþkanlýðýný soyal uyumlarýný sürdürebilme uðruna devam ettirirler. Örneðin, toplumumuzda kiþiler arasý iliþkilerde, sunulan sigarayý reddetme, karþýdaki kiþiyi reddetme olarak algýlanabilmektedir. Ancak bu gibi durumlarý deðiþtirebilmek, kýsmen de olsa kiþinin vereceði tepkilerin uygunluðuna baðlý olarak kendi elindedir. Ortamý kabullenici ve benlik algýsý kuvvetli olmayan kiþilik tarzýna sahip olanlar çevreye karþý gerçek isteklerini belli etmezler. Bununla beraber içinde bulunduklarý durumdan da çok hoþnut deðillerdir. Bu durum iliþkilere dolaylý yollardan olumsuz yönlerde akseder. Bununla birlikte insanýn kendi isteðini karþý tarafa uygun ifadelerle belli etmesi hem karþýdakini hem de kendisini rahatlatýr. Çevre içinde isteklerin karþý tarafa uygun dille aktarýlmasý ve çevreden gelen isteklerin algýlanmasý iletiþimde giriþkenlik becerilerinin seviyesine baðlýdýr. Bu beceriler açýsýndan eksik veya geliþmemiþ kiþiler çevrelerinde sigara içiliyorsa sigara içmeye devam edeceklerdir SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE SAÐLIK SORUNLARI Sigara baðýmlýlýðýnýn en önemli ölçütlerinden biri sigaraya baðlý olarak saðlýk problemlerinin çýkabileceðinin bilinmesine raðmen, içme davranýþýnýn sonlandýrýlamamasýdýr. Saðlýk sorunu çýkmýþ olan bireylerde bile, bir önceki bölümde açýklanan psiko-sosyal nedenlerden sigara içmeye devam edilebilmektedir. Sigara 20 çeþit ölüm nedenine yol açan, 50 tür saðlýk probleminin ortaya çýkmasýna neden olur. Düzenli sigara kullananlarýn ½'si, doðrudan sigara kullanma sonucu ortaya çýkan saðlýk sorunu yaþayacaklardýr; yine ½'si erken ölecektir. Erken ölen olgularýn yaþam süresi ortalama 23 yýl kýsalmýþtýr. Günümüzde her beþ ölümden biri sigaraya baðlý nedenlerle gerçekleþmektedir. ABD'de 1964 yýlýnda sigaranýn saðlýða zararlý olduðunun toplumsal bazda bildirilmesini takiben, sigaranýn saðlýk üzerindeki etkileri detaylarýyla araþtýrýlmýþtýr. Sigaranýn içinde 250'den fazla kimyasal madde, felç, akciðer hastalýklarý, kalp hastalýklarý ve baþta akciðer, larinks, ozafagus, aðýz ve idrar kesesi kanseri olmak üzere çeþitli kanser türlerine neden olmaktadýr. Sigara ve Akciðer Hastalýklarý Akciðer Kanseri Tüm kanserlerin % 22'si akciðer kanseridir. En sýk rastlanan kanser türü olup, erkekte 1. kadýnda 2. sýrada yer alýr. Akciðer kanserine baðlý ölümlerin % 80'i uzun süre sigara içmiþ olmakla baðlantýlýdýr. Sigara içme, içenlerin yarýsýnda ömrü kýsaltýrken, ölümlerin ¼'ü akciðer kanseri nedeniyledir. Kanser riski içilen sigara miktarý ve süresi ile doðrudan iliþkili olarak artar. Ýçme süresi uzadýkça risk artar; 40 yýl günde 20 sigara içen bireyin kanser riski 20 yýl günde 40 sigara içenden 8 kat fazladýr. Ýçilen sigaradaki katran miktarýnýn yüksekliði de riski arttýrmaktadýr. Ayrýca, akciðer kanserinden 16 17

13 Þekil ABD'de sigaraya baðlý ölüm nedenlerinin daðýlýmý ( arasý 406,000 olgu) Diðer Hast 25% ASKH 20% KOAH 20% Akc. Kans. 31% Felç 4% ölüm riski, sigara içmemiþ olanlara göre, 1-14 arasýnda içenlerde 8 kat, arasý içenlerde 13 kat ve 25'den fazla içenlerde 25 kat artmýþtýr. Sigara içen ergenlerde kalýcý genetik deðiþikler olduðunu ve sigara býrakýlsa bile kanser riskinin yüksek kaldýðýný destekleyen veriler saptanmaktadýr. Sigarayý býrakanlarda kanser ihtimali, 10 yýl sonraki takiplerde, býrakmayanlara göre 2-3 kat azalmaktadýr. Orta yaþtan önce sigarayý býrakmýþ olanlarda ise risk % 90 azalýr. Kronik Obstruktif Akciðer Hastalýðý (KOAH) KOAH progresif bir hastalýktýr. Küçük hava yollarýnýn týkanmasý veya daralmasý ve hava keselerinin tahribi ile karakterizedir. Solumun güçlüðü ve oksijen yetersizliði ilerleyicidir ve nadiren geri dönüþlüdür. KOAH hastalarýnda yaþam kalitesi belirgin düþer. Sigara içiminin akciðer fonksiyonlarýný bozduðu kesin olarak bilinmektedir. Bu baðlamda, KOAH'ýn temel nedeni sigara baðýmlýlýðýdýr ve KOAH'a baðlý ölümlerin % 80'i sigara içimine baðlýdýr. Ýçilen sigara miktarýnýn fazlalýðý KOAH geliþme olasýlýðýný arttýrýr. Sigaranýn içindeki katran miktarýnýn azaltýlmasý riski azaltmaktadýr. Akciðer fonksiyonlarý bozuk, orta yaþlý bireyler sigarayý býraktýklarýnda yaþam beklentileri artmakta ve akciðer fonksiyonlarýnda düzelme görülebilmektedir. KOAH geliþmiþ yaþlý olgularda ise sigarayý býrakma oluþan akciðer hasarlarýný geri döndürmemekle birlikte, hastalýðýn ilerleme süreci sigara içmeyenlerle ayný hale gelmektedir. Sigara ve Kanser Ýnsanlarýn 1/3'ü yaþamlarý süresince bir kanser türü geliþtirirler; bunlarýn ¼'ü kanser nedeniyle ölürler. Kanserden ölümlerin 1/3'ünde sigara etyolojik öneme sahiptir. Aðýz ve Boðaz Kanserleri Aðýz, dil, dudak ve boðaz kanserleri olan kiþilerin % 90'ý sigara, pipo veya sigar kullanmaktadýrlar. Ýçilen sigara sayýsý arttýkça risk artmaktadýr. Larinks kanseri olan aðýr sigara içicilerde mortalite kat artmaktadýr. Sigara ve alkolü birlikte kullanan olgularda risk katlanarak artmaktadýr; örneðin, larinks kanserlerinin 9/10'unda her iki maddeyi bir arada kullanma sorumlu tutulmaktadýr. Günde 40'dan fazla sigara içen ve 4 kadehten fazla alkollü içki kullananlarda aðýz ve boðaz kanseri riski 35 kat artmaktadýr. Özafagus kanserinde artan risk sigara býrakýlsa bile yüksek kalmaktadýr. Mesane ve Böbrek Kanseri Mesane kanserlerinin erkeklerde ½'si kadýnlarda ¹/3'ü sigara baðýmlýlýðý ile ilgilidir. Risk, kullanma süresi ve miktarýyla artmakta; sigaranýn býrakýlmasý ile azalmaktadýr. Böbrek kanseri de sigara içenlerde daha fazla görülmektedir

14 Pankreas kanseri Pankreas kanseri ortalama 5 yýllýk yaþama oraný % 4 olan fatal bir kanserdir. Risk, sigara kullanma süresi ve miktarýyla 2.7 kat artmakta; sigaranýn býrakýlmasý ile azalmakta ve 10 yýl sonra normale dönmektedir. Meme Kanseri Kýrk yýl ya da daha fazla sigara içen kadýnlarda meme kanseri riski % 60 artmaktadýr. Bu hastalardan günde 20 ya da daha fazla içenlerde risk % 83 daha yüksektir. Diðer Kanserler Mide, karaciðer, kolon, ve rektum ve serviks kanserleri ve lösemi sigara içenlerde daha sýk ortaya çýkar. Risk kullanma süresi ve miktarýyla artmaktadýr. Sigara ve Kardiyovasküler Sistem Hastalýklarý Kalp hastalýðýna baðlý ölümler, tüm ölüm nedenleri arasýnda 1. sýradadýr ve kalp hastalýðýna baðlý ölümlerin % 17'si doðrudan Tablo Sigara baðýmlýðý ve kalp hastalýðý riski MI riski 2-3 kez artmaktadýr Sigara içenlerde kolesterol düzeyi yükselir, HDL oraný düþer; tansiyon yükselir Hipertansiyon ve kolesterol yüksekliði de ayný kiþide mevcut ise MI riski 8 kat artmaktadýr. 45 yaþýna gelmemiþ bir erkek, 25 yýldan fazla süredir sigara içiyorsa, KKH riski 15 kez artmaktadýr Hafif sigara baðýmlýlarýnda da KKH riski anlamlý düzeyde yüksektir (kadýnlarda daha beirgin) Günde 1-4 sigara içen kadýnlarda KKH riski 2.5 kez artar Sigara içen ve oral kontraseptif kullanan menopozal kadýnlarda kalp hastalýðý riski 10 kat artar; risk 45 yaþ üstünde daha belirgindir Koroner aterosklerozu olan erkeklerde cinsel iþlev bozuklarýna daha sýk rastlanmaktadýr sigara kullanma ile baðlantýlýdýr. Sigara hem sempatik sistemi aktive ederek hem de parasempatik sistemin etkisini bloke ederek kardiyovasküler sisteme etki eder. Koroner Kalp Hastalýðý (KKH) Koroner kalp hastalýðýnýn en sýk nedeni aterosklerozdur. Kan akýmýnýn kýsa süreli yetersiz kalmasý angina pektorise yol açarken, uzun süreli týkanma myokart dokusunda infarkt oluþmasýyla sonuçlanýr. Sigara içimini takiben vücuda daðýlan nikotin kan basýncýný ve kalp atým hýzýný yükseltir; vazokonstriksiyon ve yüksek kan karbon monoksit düzeyi nedeniyle kanýn oksijen taþýma kapasitesi düþer. Kan fibrinojen ve trombosit seviyeleri artarak pýhtýlaþma kolaylaþýr. Tüm bu etkenler ateroskleroz ve KKH, MI, felç ve tromboz olasýlýðýný arttýrýr. Hafif (light) sigara içimi ile kalp hastalýðýnýn azaldýðýna iliþkin somut veriler yoktur. Öte yandan, sigarayý býrakma ile kalp hastalýðý riski azalýr. Bu özellikle diðer risk faktörlerine sahip bireylerde hayati önem gösterir. Sigarayý býraktýktan sonraki 1 yýlda MI riski 1/3 oranýnda azalýrken, 3-4 yýl içinde hiç sigara içmemiþ olanlarla ayný seviyeye iner; bu azalma hiperkoagulabilitenin düzelmesiyle yakýndan iliþkilidir. Öte yandan, KKH riskinin hiç sigara içmemiþ olanlarla ayný seviyeye inmesi 10 yýl alýr ve sigaranýn ateroskleroz yapýcý etkisinin düzelmesiyle baðlantýlýdýr. Felç Sigara içme ile serebral emboli, tromboz ve subaraknoid kanama arasýnda güçlü ve doza baðýmlý bir iliþki saptanmýþtýr. Tüm felçlerin % 11 i sigara içmeye baðlýdýr ve felç olasýlýðý sigara içenlerde 1.5 kat artar. Günde 20 ve fazlasý sigara içenlerde ise risk 2-4 kez artmýþtýr. Orta yaþ erkeklerde risk en yüksek olup, ileri yaþlarda risk azalmaktadýr. Sigarayý býrakma ile risk 2-5 yýl içinde hiç sigara içmemiþlerle ayný seviyeye iner. Buerger Hastalýðý Kol ve bacaklardaki küçük ve orta boy arterleri, venleri ve sinirleri 20 21

15 etkileyen nadir bir hastalýktýr. Hastalýk sigara içimiyle yakýndan iliþkilidir; hastalýðýn ilerlemesini ve ampütasyonlarý engellediði ispatlanmýþ tek tedavi yöntemi sigarayý býrakmaktýr. Sigara, Cinsel Yaþam ve Üreme Sistemi Sigara içme kadýn ve erkek fertilitesini; erkek cinsel iþlevlerini; hamile kadýnýn ve doðacak çocuðun saðlýðýný etkiler. Fertilite Çocuk isteyen ve hamile kalabilmek için 1 yýldan daha fazla süre bekleyen kadýnlarda sigara içme oraný 3.4 kat fazladýr. Sigara içenlerde ilk siklusta hamile kalma oraný % 10 daha azdýr. Ýçilen sigara miktarý ile hamile kalma süresinde uzama arasýnda doðrusal bir iliþki vardýr. Erkek fertilitesi de sigara içmekle azalmaktadýr. Ejekülat hacmi, sperm sayýsý ve hareketliliði, spermin ovuma penetrasyon yeteneði sigara içen erkeklerde daha azdýr. Muhtemelen Y kromozomu taþýyan spermlerin sigaranýn etkilerine daha hassas olmasý nedeniyle, sigara içen erkeklerin kýz bebek sahibi olma olasýlýðý artmaktadýr. Sigara içen ve yaþ aralýðýndaki erkeklerde empotans ve ereksiyon kusurlarýna rastlanma olasýlýðý % 50 artmýþtýr. Empotan erkeklerin sigara içiyor olma olasýðý, normal popülasyondan 1/3 oranýnda daha fazladýr. Bu bulgular sigara içmenin empotans riskini arttýrdýðýna iþaret etmektedir. Öte yandan, sigarayý býraktýktan sonraki 1 ay içinde penil kan akýmýnýn arttýðý ve bazý olgularda empotansýn düzeldiði saptanmýþtýr. Hamilelik Hamile kadýnlarýn ortalama % 30'u sigara içmektedir. Sigara içenlerin yalnýzca ¼'ü hamilelik sýrasýnda sigarayý býrakabilmektedirler. Býrakanlarýn 2/3'ü ise doðumdan sonra tekrar baþlamaktadýr. Sigara içen hamilelerde plasenta kan akýmý azalmakta ve bebekler düþük doðum aðýrlýklý doðmaktadýr. Ortalama 200 gr hafif olan bebek doðum kilosu, özellikle 2. ve 3. trimestrde sigara içimi ile baðlantýlýdýr. Sigara sayýsý arttýkça, doðum kilosu düþmekte; bebeklik ve çocukluk döneminde hastalýklara yakalanma ve ölüm riski artmaktadýr. Ayrýca hamilelik sýrasýnda spontan abortus, kanama ve premature doðum olasýlýðý da sigara içimi ile artmaktadýr. Ani bebek ölümü sigara içen annelerin bebeklerinde daha sýktýr ve bu ölümlerin ¼'ü sigara içimine baðlanmaktadýr. Sigara içen annelerin bebeklerinde ciddi üst solunum yolu enfeksiyonlarýna yakalanma oraný 2 misli artmýþtýr. Bu çocuklarýn ortalama boyu kýsadýr; fiziksel ve zihinsel geliþmeleri, matematik ve okuma becerileri yaþýtlarýndan geridir. Menapoz Sigara içen kadýnlarýn menapoza girme yaþý ortalama 1.7 yýl kýsalmýþtýr. Bu risk günde 10 ve daha fazla sigara içen kadýnlarda belirgindir. Sigarada bulunan polisiklik hidrokarbonlarýn yumurtalarýn premature ölümüne yol açtýðý ve bunun de erken menapoza neden olduðu düþünülmektedir. Sigara ve Cilt Ortamda bulunan sigara dumaný cildi kurutmakta ve aðýz ve göz çevresinde kýrýþýklýklara neden olmaktadýr. Deride kýrýþýklýklar içilen sigara miktarý ile doðru orantýlý olarak artar. Aðýz kokusu, parmaklarda ve diþlerde sararma ortaya çýkabilir. Ayrýca, vazokonstriksiyon nedeniyle deriye ulaþan kan miktarý azalarak derinin oksijenizasyonu ve beslenmesi bozulmaktadýr. A vitamini depolarýnýn azalmasý ile deri üzerinde olumsuz etkiler ortaya çýkabilmektedir. Sigara ve Diyabet Sigara içmeye baþlama yaþý ve içilen sigara miktarý Tip II diyabet geliþmesi için major bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Sigara içenlerde risk kat artmaktadýr. Ayrýca, insülin direnci geliþme riski de sigara içimi ile artmaktadýr

16 Diyabet hastalarýnýn sigara içmesi ise kardiyovasküler hastalýklara baðlý ölüm riskini arttýrmaktadýr. Geçmiþte sigara içmiþ diyabet hastalarýnda risk 1.3 kat, 1-14 arasý sigara içenlerde 1.4 kat, arasý içenlerde 1.6 kat, 35 ve üstünde içenlerde ise 2.19 kat artmaktadýr. Sigara ve Ölümcül Olmayan Hastalýklar Sigara baðýmlýlýðý yaþam kalitesini düþüren fakat ölümcül olmayan hastalýklara yol açabilir. Ayrýca, bazý hastalýk semptomlarý sigara içenlerde daha fazladýr. Tablo Sigara içenlerde riski artan hastalýklar Sigara Ýçenlerde Riski Artan Hastalýklar Diþeti hastalýklarý, diþ kaybý Angina Pektoris (20 x risk) Katarakt (2-3 x risk) Periferik damar hast.(16 x risk) Osteoartrit Mide, Duodonum ülseri Crohn Hastalýðý Psoriasis (2 x risk) Gözde mantar enfeksiyonu Maküler dejenerasyon (2 x risk) Pnömoni Depression Sýrt ve Boyun Aðrýsý Nistagmus Ereksiyon güçlükleri Empotans (2 x risk) Osteoporoz (her iki cinste de) Kolon Polipleri Romatoid artrit (aðýr içicilerde) Deride kýrýþma (2 x risk) Optik nöropati (16 x risk) Tip II Diyabet Tüberküloz Grip Sigara Ýçenlerde Semptomlarý Kötüleþen Hastalýklar Astým Kronik Rinit Diabetik retinopathy Crohn Hastalýðý Graves Hastalýðý Multiple Sclerosis Optik Neurit Tuberküloz 1.5. SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE PSÝKÝYATRÝK HASTALIKLAR Son 20 ile 30 yýl içinde saðlýk konusunda artan bilinçlenmeye paralel olarak sigaranýn saðlýk üzerindeki olumsuz etkileri konusunda toplum bilinçlendirilmekte ve sigarayý býrakma giriþimleri gittikçe artmaktadýr. Ancak ciddi bir baðýmlýlýk olan sigara býrakýlmak istendiðinde duygu durum üzerinde belirgin bir sýkýntý, konsantrasyonda bozulma ve iþtahta artma gibi semptomlarla karakterize bir klinik durum ortaya çýkmaktadýr. Günümüzde nikotin çekilme sendromunun anlamlý bir psikolojik sýkýntýyý ortaya çýkardýðý düþünülmektedir. Genel olarak sigara içme davranýþý ile diðer psikolojik bozukluklar arasýnda bir iliþki olduðu bilinmekle birlikte, bu iliþkilerin niteliði ve sigaranýn açýk etkilerinin anlaþýlmasý son yýllarda gerçekleþmiþtir. Sigara ve stres Sigara kullananlarýn, sigaranýn stres ve gerginlik duygularýný azalttýðýna iliþkin yoðun bir inancý bulunmakla birlikte, gerçekte, içicilerin stres düzeylerinin içici olmayanlara göre daha yüksek olduðu bilinmektedir. Ayrýca sigarayý býrakanlarýn stres düzeyi uzun vadede sigaraya devam edenlere göre anlamlý derecede azalmaktadýr. Sigara içenlerin sosyal ve ekonomik zorluk çekenlerin arasýnda daha fazla olduðu düþünülürse, sigara içme davranýþýnýn stresi azaltmayan bir baþetme davranýþý olarak kullanýldýðý fikri oluþmaktadýr. Sigara ve depresyon Konuyla ilgili pek çok epidemiyolojik çalýþma klinik depresyon ve sigara içme davranýþý arasýnda ciddi baðlantýlardan söz etmektedir. Bazý çalýþmalar uzun süreli nikotin kullanýmý sonucunda beyinde majör depresyona neden olabilecek bazý etkilerin oluþtuðunu gösterirken bazýlarý da paylaþýlan çevresel ve genetik faktörlerin hem sigara içme davranýþýný hem de depresyonu predispoze 24 25

17 ettiðini ortaya koymaktadýr. Genellikle önceden sigara içme öyküsü olanlarda depresif semptomlarda ve majör depresyon ataklarýnda artma görülmektedir. Sigara içme davranýþý ve majör depresyon arasýndaki iliþkinin her iki durumu ortaya çýkaran genlerden kaynaklandýðý da düþünülmektedir. Yine hem sigara içme davranýþýnýn hem de depresyonun ortaya çýkýþýnda sosyal çevre, kiþilik ve baþetme biçimleri gibi ortak faktörler önem taþýmaktadýr. Bazý içiçiler için nikotin bir anti-depresan olarak iþlev görebilmektedir. Sigarayý býrakma davranýþýnýn ise genellikle depresif semptomlarýn, bazý vakalarda ise ciddi bir majör depresyonun ortaya çýkmasýný tetiklediði bilinmektedir. Sigara içme alýþkanlýðý olan depresyonlu hastalarýn ve sigarayý býrakma sýrasýnda depresyon semptomlarý gösterenlerin depresyonlarýnýn tedavisi sigarayý býrakma davranýþýna yardýmcý olacaktýr. Sigara baðýmlýlýðýnýn tedavisinde kullanýlan bupropiyon (Zyban) ayný zamanda eþdeðer dozlarda antidepresan etki de göstermektedir. Bu nedenle hem depresyonu olan hem de sigarayý býrakma konusunda istekli hastalarda bu ilaç düþünülebilir. nedenle de þizofreni hastalarýnýn sigarayý hastalýklarý için bir ilaç olarak kullandýklarý düþünülebilir. Bunun yanýsýra sigaranýn þizofreni hastalarýnýn kullandýklarý ilaçlarla etkileþtikleri, nöroleptik plazma düzeylerini azaltarak muhtemelen gerekenden daha yüksek bir nöroleptik dozunun kullanýlmasýna neden olduðu düþünülmektedir. Sigara ve diðer psikiyatrik hastalýklar Sigara ve diðer bazý psikiyatrik bozukluklar arasýnda açýkca belirgin iliþkiler kurulmasa da genellikle yeme bozukluðu ile sigara arasýndaki bir iliþkiden söz edilmektedir. Burada özellikle vücut imajý kaygýsý yaþayan gençlerde ve kadýnlarda sigaranýn özellikle kilo kontrolü için tercih edildiði bilinmektedir. Yine dikkat daðýnýklýðý olan hiperaktivite bozukluðunda da kiþilerin sigarayý terapötik amaçlarla kullanabileceði düþünülmektedir. Psikiyatrik taný almýþ bireylerin sigarayý býrakma sürecinde izlenmeleri ve ilaç dozlarýnýn yeniden ayarlanmasý gerekebilir. Sigara ve alkol/madde baðýmlýlýðý Aðýr sigara içme davranýþý olanlarýn 15%- 20% kadarý alkol kötüye kullanýmý ya da alkol baðýmlýlýðý kriterlerini karþýlamaktadýr. Alkol ve madde kullanýmý olan içiciler genellikle bu sorunlarýndan kurtulmadan sigarayý býrakamamaktadýrlar. Bu nedenle öncelikle ya da birlikte alkol ve madde baðýmlýlýðýnýn da tedaviye alýnmasý gerekmektedir. Sigara ve þizofreni Þizofreni hastalarýnda sigara içme prevelansý oldukça yüksektir. Bu durumun nedeni kesin olarak bilinmemekte birlikte ve iliþkinin oldukça karmaþýk olduðu düþünülmektedir. Sigara içimi ile indüklenen dopamin salýnýmýndaki artýþ, muhtemelen bazý þizofrenik semptomlarýn yatýþmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. Bu 26 27

18 1.6. PASÝF ÝÇÝCÝLÝK VE SONUÇLARI Pasif içicilik, birey sigara kullanmamasýna raðmen, sigara içilen ortamda biriken sigara dumanýnýn solunumla birlikte alýnmasý sonucu ortaya çýkar. Pasif içicilerde erken belirtiler olarak gözlerde irritasyon, öksürük, baþ ve boðaz aðrýsý, baþ dönmesi ve bulantý ortaya çýkabilir. Astým vakalarýnda semptomlarda aðýrlaþma görülebilir. Yalnýzca 30 dakika dumana maruz kalma bile koroner kan akýmýný azaltmakta ve bu durum özellikle kalp hastalarýnda riskli olabilmektedir. Uzun süre pasif içici olarak sigara dumanýna maruz kalanlarda ise sigara içenlerde görülen hastalýk riski artýþlarý görülebilir. Pasif içicilerde kalp hastalýðý riski % 23, akciðer kanseri riski % artmaktadýr. Bu kiþilerde risk artýþý çok yüksek olmamasýna raðmen, her iki hastalýða da sýk rastlanmasý pasif içiciliðin önemini ortaya koymaktadýr. Pasif içiciliðin en kötü sonuçlarý çocuklarda görülmektedir. Her iki ebeveyni de sigara baðýmlýsý olan çocuklarýn solunum yollarý enfeksiyonuna yakalanma riski % 72 oranýnda artmaktadýr. Sigara içilen evde yaþayan çocuklarda bronþit, pnömoni, bronþiolit, orta kulak iltihabý riski belirgin olarak yükselir. Astýmlý çocuklarda semptomlar belirginleþmektedir. Bu çocuklarýn ileriki yaþlarda kardivasküler sistem hastalýklarý, KOAH ve kanser geliþtirme riski de artmaktadýr. Sigara içilen evde yaþayan bebeklerin bronþit ve pnömoni nedeniyle hastaneye yatýrýlma olasýlýðý artmaktadýr. Bu çocuklarýn koku alma yetenekleri, okuma becerileri ve karar verme yetenekleri de azalabilmektedir. Hamilelik esnasýnda pasif içicilik düþük doðum aðýrlýklý bebek doðurmaya yol açabilir. Ani bebek ölümü sendromu olasýlýðý artar, solunum kapasitesinde azalma görülebilir. Pasif içiciliðe baðlý saðlýk sorunlarý nedeniyle pek çok ülkede halka açýk yerlerde sigara içilmesi kýsýtlanmýþtýr. Sigara içenlerin çoðunluðu da bu kýsýtlamanýn gerekliliðine inanmaktadýr. SÝGARAYI BIRAKMAYA HAZIRLANAN BÝREYE YARDIM 2.1. Sigara Býrakma ile Ýlgili Sýk Sorulan Sorular 2.2. Sigara Baðýmlýlýðýný Devam Ettiren Düþünce Yapýlarý BÖLÜM

19 2.1. SÝGARA BIRAKMA ÝLE ÝLGÝLÝ SIK SORULAN SORULAR Sigara býrakmasýný istediðimiz bireyin oldukça sýkýntýlý geçebilecek býrakma sürecinde mukavemet gösterebilmesi için önemli bir motivasyona ihtiyacý vardýr. Herhangi bir motivasyonu olmayan bireyin sigara alýþkanlýðýndan vazgeçmesini bekleyemeyiz. Bu nedenle hastaya motivasyon kazandýrmak veya sahip olduðu motivasyonel faktörleri teþvik etmek oldukça önemlidir. Sigara býrakmaya motivasyonu olan kiþi kendisini hazýrlamak üzere süreç hakkýnda düþünecek ve sorular soracaktýr. Hastanýn bu sorularýný, kendisini teþvik eder nitelikte cevaplamak, býrakma sürecinde sürpriz olumsuzluklar yaþanmamasý için çok önemlidir. Sigaraya tekrar baþlatan en önemli faktör býrakma sürecinde yaþanan olumsuz olaylardýr. Olabilecek her türlü olumsuzluklara hastayý hazýrlamak onu süreç içinde kendine daha güvenli ve hazýr tutabilir. Aþaðýda sigara býrakma programlarýna katýlan bireylerin sýk sorduðu sorulardan örnekler, soru cevap þeklinde sunulmuþtur: Sigarayý azaltarak býrakmak daha iyi bir yol deðil mi? Hayýr. Sigarayý býrakmanýn en iyi yolu belirli bir tarihte sigarayý tamamen kesmektir. Bu belirlenen güne kadar bir hafta kendinizi sigara içerken gözlemeniz çok faydalý olacaktýr. Bu süre içinde nerelerde, hangi sebeplerden ötürü ve ne kadar sigara içtiðinizi yazýlý olarak kaydetmeniz gerekir. Araþtýrmalar kendini sigara içme sýklýðý açýsýndan gözleyen ve kayýt tutan kimselerde doðal olarak sigara içme sýklýðýnýn azaldýðýný göstermektedir. Dolayýsýyla planlanan sigara býrakma gününe kadar içilen sigara miktarýnda doðal bir düþüþ yaþanabilmektedir. Sigara býrakmanýn püf noktasý nedir? Sigara býrakma sürecinde tek bir püf noktasý yoktur. Araþtýrmalar sigara içme isteðinin çevresel ve fizyolojik uyaranlar tarafýndan kýþkýrtýldýðýný göstermektedir. O halde, bu tür uyaranlarýn bulunduðu durumlarda kontrolün sizin elinizde olduðu düþüncesini saðlayacak ve kendinize olan güveninizi arttýracak metodlarýn öðrenilmesi çok önemlidir. Örneðin, yemeklerden sonra sigara içmeye kuvvetli bir istek duyuluyorsa, yemekten sonra sigaranýn yerine nasýl baþka bir faaliyet koyma gerekliliði öðrenilmelidir. Bu tür becerilerin kazanýlmasý ve planlamalarýn yapýlmasý kendinize olan güvenizi arttýrarak isteklerizi kontrol altýnda tutmanýza yardýmcý olacaktýr. Onca seneden sonra sigarayý býrakmaktan gerçekten bir fayda görebilecek miyim? Kesinlikle evet. Sigarayý býrakmakla, kanser ve kalp hastalýklarý geliþtirme gibi temel ölüm sebeplerinin riski azalmaya baþlar. Sigarayý býrakmak ayrýca amfizem, yüksek tansiyon, felç, bronþit gibi hastalýklarýn oluþma riskini de azaltmaktadýr. Vücut sigarayý býraktýðý andan itibaren kendisini yenilemeye baþlayacaktýr. Zamanla, önemli hastalýklarý geliþtirme riski azalarak sigara içmeyen kiþilerin taþýdýklarý risk oranýna kadar düþecektir. Sigarayý býrakmakla hemen ulaþýlabilen saðlýk kazançlarýný unutmayýnýz: Zor bir alýþkanlýðýn üzerinde hakimiyet kurmak ve dolayýsýyla kendinize olan güveninizin tazelenmesi, artmasý Daha kolay nefes alabilme, Daha az öksürük, Daha fazla enerji, Kanýnýzda daha fazla oksijen, Daha kuvvetli koku ve tat alma hisleri, Daha az günlük endiþeler (Sigarayý nereden bulacaðýnýzla, nerede içeceðinizle ilgili endiþelerin artýk olmamasý gibi)

20 Kilo alýr mýyým? Tek bir cevap vermek mümkün deðildir. Kilo almak özellikle bayanlarýn en büyük endiþe kaynaðýdýr ve tekrar sigaraya baþlamayý yordayan en kuvvetli faktörlerden biridir. Bununla birlikte her sigarayý býrakan kilo almaz. Býrakanlardan bazýlarý ortalama 3-4 kg alýrken bazýlarý da tersine kilo verirler. Bir diðer kýsmý da ayný kiloda kalmaktadýr. Bu önemli konu sigarayý býrakýrken dengeli yeme alýþkanlýðýnýn korunmasý ve düzenli bir egzersiz planý uygulamasý ile doðrudan alakalýdýr. Egzersiz yapmanýn iþtahý düzenlemede ve stresle baþa çýkmada olumlu etkileri olduðu gibi sigara burakma sýrasýnda da saðlýðýn geri kazanýlmasý iþlemlerini hýzlandýrýcý bir fonksiyonu bulunmaktadýr. belirtilecek notlarý almanýz gerekecektir. Zamaný, içinde bulunulan durumu, durumun içindeki kiþileri, duygu durumunuzu, ne türlü bir meþguliyet içinde olduðunuzu her sigara içiþinizde not almanýz sizler için ne gibi durumlarýn riskli durumlar olduðunu ortaya çýkaracaktýr. Bu bilgiyi her sigara içiþinizde ve doðru bir biçimde not etmek çok önemli olacaktýr. Kendimi nasýl teþvik ederim? Hastanýn hekimle iliþkisi sýrasýnda soracaðý sorular býrakmaya olan isteðini ve kararlýlýðýný gösterir. Sorduðu sorularý onun istediði detay seviyesinde cevaplayýn ve soru sormasýný takdir ettiðinizi gösterin. Sorularýna deðer verilerek cevap bulan hasta daha da motive olacaktýr. Ancak hastanýn iyi motive olmasý býrakma sürecinin her aþamasýnda mükemmel bir performans göstereceði anlamýna gelmez. Hastaya þu öðütlenebilir: Kendinizi kararlý bir þekilde mücadele etmeye, vaz geçmemeye ve bir baþarýsýzlýk yaþansa bile tekrar denemek için istekli olmaya hazýrlayýnýz. Çevrenizde sizi motive ederek destekleyecek yakýnlarýnýzla irtibata geçin ve düzenli aralýklarla sizi aramalarýný saðlayýn. Onlarýn varlýðý ve desteði sizin kontrolünüzü arttýracaktýr. Ne kadar çaba harcamam gerekecek? Oldukça. Sigara býrakmak zor bir iþtir. Planlama ve sistemli uygulamalarý gerektirir. Daha sonra tanýtýlacak olan yollarla ilgili becerileri kuvvetlendirmek üzere yapýlmasý gereken ev ödevlerini aksatmamak gerekir. Örneðin planladýðýnýz sigara býrakma gününden iki hafta önce ve bir hafta süreyle her sigara içiþinizde 32 33

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cem Ýncesu Doç. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul CÝNSEL ÝÞLEVLER Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý:

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý: Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Yrd. Doç. Dr. Gonca Soygüt BOYACIOÐLU* Özet Bu yazýda, kadýnda cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýtýlmasý ve bozukluklarýn hazýrlayýcýsý ya da sürdürücüsü olan etkenlere deðinilerek

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Kontraseptif Yöntemler ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ Cilt II

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Dr. Ayþýn Uçkun*, Dr. Ali Süha Çalýkoðlu** Eriþkin nüfusun %1-6 sýný etkileyen tip 2 diyabetes mellitus toplumda en sýk görülen kronik hastalýklar arasýnda yer almaktadýr.

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı