Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008"

Transkript

1 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu

2

3 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu

4 çindekiler 1. Sunufl Özet Finansal Bilgiler...06 K saca Bank Asya...07 Tarihçe...08 Ana Sözleflmede Dönem çinde Yap lan De ifliklikler...10 Sermaye, Ortakl k Yap s ve Dönem çinde Meydana Gelen De ifliklikler...11 Yönetim Kurulu Ad na Mesaj...18 Genel Müdür den Mesaj...20 Türkiye Ekonomisi ve Mali Sektör...22 Asya Kat l m Bankas A.fi Y l Faaliyetleri...27 Kurumsal ve Ticari Bankac l k, flletme Bankac l...28 Bireysel Bankac l k...30 Uluslararas Bankac l k...33 Kalite Yönetim Sistemi...35 Araflt rma Gelifltirme Faaliyetleri...36 Bilgi Teknolojileri...38 Kurumsal letiflim ve Tan t m...39 Bank Asya n n Sektördeki Konumu...40 fltirakler ve Ba l Ortakl klar...42 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü...44

5 2. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Yönetim Kurulu...48 Denetim Kurulu...54 Üst Yönetim...56 Organizasyon fiemas...58 Komiteler...60 Özet Yönetim Kurulu Raporu...63 nsan Kaynaklar Uygulamalar...64 Bank Asya n n Dahil Oldu u Risk Grubu...66 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu...67 Destek Hizmeti Al nan Faaliyetler...74 Bankam z n Kâr Da t m Politikas...74 Genel Kurula liflkin Hususlar Finansal Bilgiler Denetçi Raporu Özeti...78 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler...79 Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirme...80 Denetim Komitesinin ç Sistemlerin flleyifline liflkin De erlendirmeleri...81 Risk Türleri tibar yla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar na liflkin Bilgiler...82 Bank Asya'n n Kredi Notlar...84 Ba ms z Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Mali Tablolara liflkin Dipnotlar Konsolide Ba ms z Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Mali Tablolara liflkin Dipnotlar 5. letiflim

6

7 sunufl

8 Özet Finansal Bilgiler Bafll ca Finansal Büyüklükler De iflim (Bin YTL) (Bin YTL) (%) Toplam Aktifler Nakdi Krediler Toplanan Fonlar Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye Dönem Net Kâr Gayrinakdi Krediler fiube ve Personel Say s na liflkin Bilgiler De iflim (Adet) (Adet) (%) fiube Say s Personel Say s Bafll ca Finansal Oranlar (%) (%) Krediler / Toplam Aktifler Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler Toplanan Fonlar n Krediye Dönüflme Oran * Özkaynak Kârl l Aktif Kârl l 4,24 3,43 Sermaye Yeterlilik Oran 14,87 13,40 * Toplanan Fonlar n Krediye Dönüflme Oran, Nakdi Krediler bakiyesinin Toplanan Fonlar bakiyesine bölünmesiyle elde edilmifltir. 06

9 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 K saca Bank Asya Faaliyetlerine 1996 y l nda Asya Finans ad yla Türkiye nin 6. özel finans kurumu olarak bafllayan Bank Asya, güçlü sermayesi, artan kârl l, istikrarl fonlama yap s ve kalite anlay fl yla k sa sürede sektöründe sayg n bir yer edinmeyi baflarm flt r. Kuruluflundan bu yana yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap ya sahip olan Bank Asya, May s 2006 da rekor taleple sermayesinin %23'ünü halka arz ederek ödenmifl sermayesini 300 milyon YTL ye ç karm fl, ayn zamanda halka aç lan ilk kat l m bankas olmufltur. Türkiye nin en genç kat l m bankas olmas na ra men k sa sürede gerçeklefltirdi i at l mlarla kârl ve istikrarl bir flekilde büyümesini sürdüren ve 2008 y l içinde ödenmifl sermayesini 900 milyon YTL ye ç karan Bank Asya, 2008 sonu itibariyle Genel Müdürlük birimleri ve 149 flubesinin yan s ra, yurt içinde 2, yurtd fl nda da i aflk n muhabir banka ile hizmet vermektedir. Faizsiz bankac l n gereklerine uyarak üretime destek olmay kurulufl prensibi olarak kabul eden Bank Asya n n temel amac ; müflteri odakl hizmet anlay fl ndan hareketle, teknolojinin getirdi i en son imkânlar kullanarak, faizsiz finans sistemini daha genifl kitlelere ulaflt rabilmektir. Misyon Ça dafl bankac l k hizmetlerini faizsiz bankac l k ilkeleri çerçevesinde gelifltirip, müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini farkl beklentilere farkl çözümler yaklafl m yla karfl layarak, paydafllar na ve Türkiye ekonomisine katk sa lamakt r. Uluslararas derecelendirme kurulufllar ndan derecelendirme notu ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan ilk kat l m bankas olan Bank Asya, bir taraftan bireysel, ticari ve kurumsal müflterilerinin de iflen ihtiyaç ve beklentilerini en iyi flekilde karfl lamak için ürün ve hizmet yelpazesini gelifltirmekte, di er taraftan da bu ürün ve hizmetlere kolay bir flekilde ulafl lmas için da t m kanallar n art rmakta ve çeflitlendirmektedir. Bank Asya, flu iki temel yaklafl m kendi gelifliminin ve hedefledi i pazar pay na ulaflabilmesinin bir gere i olarak kabul etmekte ve bunun için çaba sarf etmektedir: Faizsiz bankac l k ürünlerini gelifltirerek, yeni türev ürünler ortaya koymak. Vizyon Gelifltirdi i ürünlerle dünya standard nda hizmet veren, sayg n, güvenilir ve etkin bir banka olmakt r. Bankac l kta etkin bir biçimde kullan lmakta olan ürünlerin faizsiz bankac l k sistemine adaptasyonunu sa lamak. Bank Asya, çal flma prensiplerini, misyon ve vizyonunu çal flanlar n n genifl kat l m yla belirleyerek, paylaflman n ve baflar ya olan inanc n bir ürünü olarak kurum kültürünün unsurlar haline getirmifltir. 07

10 Tarihçe Ekim'de Asya Finans Kurumu A.fi. unvan yla, 2 milyon YTL kurulufl sermayesi ve Altunizade/ stanbul adresindeki Merkez fiubesi ile faaliyetlerine bafllad fiube say s 15'e yükseldi Asya Finans Kredi Kart, müflterilerin kullan m na sunuldu. fiube say s 16'ya yükseldi Bankalar Kanunu'na tabi olundu. Ödenmifl sermayesi 10 milyon YTL'ye ç kart ld Asya Finans nternet fiubesi hizmete girdi. fiube say s 25'e yükseldi Özel Finans Kurumlar Birli i kurularak bir Güvence Fonu oluflturuldu. Ödenmifl sermayesi 20 milyon YTL'ye ç kart ld Taksitli Kredi Kart ve ASYA24 ATM'leri, müflterilerin kullan m na sunuldu. Özel Finans Kurumlar Özel Cari ve Kat lma Hesaplar Güvence Fonu Yönetmeli i, 18 Eylül'de yürürlü e girdi. Ödenmifl sermayesi 40 milyon YTL'ye ç kart ld. fiube say s 28'e yükseldi Maliye Bakanl 'ndan Vergi Tahsilatlar için yetki al nd. Asya Finans müflterileri, yurt çap ndaki on-line PTT flubeleri arac l yla kredi kart ödemesi ve hesaba havale ifllemlerini gerçeklefltirmeye bafllad. Asya Finans 24 Ekim'de VISA üyesi oldu. Ödenmifl sermayesi 60 milyon YTL'ye ç kart ld. fiube say s 43'e yükseldi. 08

11 Bank Asya Faaliyet Raporu Ocak'ta bireysel müflterilere, 17 Mart'ta ise kurumsal müflterilere Alo Asya ( ) Telefon Bankac l hizmeti verilmeye baflland. Genel Müdürlük organizasyon yap s gelifltirilerek merkezi birim say s 24'e ç kart ld. Ortak Nokta üyeli i sayesinde Asya Finans müflterileri, yurt çap nda 2 bin 400'ü aflk n Ortak Nokta ATM'sinden yararlanmaya bafllad. Ödenmifl sermayesi 120 milyon YTL'ye ç kart ld. fiube say s 62'ye yükseldi Bankac l k Kanunu nda yap lan yeni düzenlemeler sonucu Özel Finans Kurumlar n n bir sene içinde Kat l m Bankas na dönüfltürülmesi hükmü kabul edildi. Güvence Fonu TMSF'ye devredildi. Asya Finans Kurumu A.fi.'nin unvan Asya Kat l m Bankas A.fi. olarak de ifltirildi. Asya Finans' n faaliyetlerine Bank Asya ismi ile devam etmesine karar verildi. Ödenmifl sermayesi 240 milyon YTL'ye ç kart ld. fiube say s 72'ye yükseldi May s ay nda rekor say da talep ile Bank Asya hisselerinin %23 ü halka arz edilerek Bankan n ödenmifl sermayesi 300 milyon YTL ye ç kart ld. ASYAB kodu ile tarihinden itibaren MKB'de ifllem görmeye bafllayan Bank Asya hisseleri, y l içinde en çok ifllem gören 50 ka t içine girerek MKB50 Endeksi ne girme baflar s gösterdi. Bank Asya, finans sektöründeki 10. faaliyet y l n kutlad. fiube say s 92'ye yükseldi Bank Asya hisseleri, Ocak 2007 den itibaren MKB30 Endeksi nde yer ald. 1 Ekim de Ümraniye deki yeni genel müdürlük binas hizmete girdi. fiube say s 118'e yükseldi Bank Asya TFF 1. Lig e isim sponsoru oldu. Genel Müdürlük organizasyon yap s gelifltirilerek merkezi birim say s 40'a ç kart ld. Avrupa n n en kapsaml temass z kredi kart AsyaCard DIT ve Türkiye nin ilk ön ödemeli banka kart AsyaPratik DIT müflterilerin kullan m na sunuldu. AsyaCard DIT n kullan ld ilk ulafl m projesinin Kahramanmarafl ta hizmete girmesiyle Kahramanmarafll lar otobüse DIT ile binmeye bafllad. Ödenmifl sermayesi 900 milyon YTL ye ç kart ld. fiube say s 149'a yükseldi. 09

12 Ana Sözleflmede Dönem çinde Yap lan De ifliklikler 2008 y l içinde Bankam z Ana Sözleflmesinin 6. ve 8. maddelerinde de ifliklik yap lm fl olup de ifltirilen maddelerin yeni flekli afla da yer almaktad r. MERKEZ VE fiubeler MADDE 6: fiirketin merkezi stanbul'dad r. fiirketin adresi Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye / STANBUL dur. Adres de iflikli inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayr ca Sanayi ve Ticaret Bakanl na, Sermaye Piyasas Kurulu na ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmifl adrese yap lan tebligat flirkete yap lm fl say l r. Tescil ve ilan edilmifl adresinden ayr lmas na ra men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemifl flirket için bu durum fesih sebebi say l r. fiirket, Yönetim Kurulu Karar ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve d fl nda flubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat bürolar ile muhabirlikler tesis edebilir. Bu gibi flube ve bürolar n tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi faaliyete geçmeleri, birlefltirilmeleri veya ayr lmalar, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankalar Kanunu ve ilgili tebli ler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümlerine tabidir. fiubelerin aç l fl ve kapan fllar Sermaye Piyasas Kurulu ile Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. SERMAYE MADDE 8: fiirketin sermayesi, beheri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Liras ) nominal de erde adet nama yaz l paya bölünmüfl olup ,-YTL (Dokuzyüzmilyon Yeni Türk Liras ) d r. fiirket sermayesinin ,-YTL (Üçyüzaltm flmilyon Yeni Türk Liras ) l k k sm (A) grubu paylardan, ,-YTL (Beflyüzk rkmilyon Yeni Türk Liras ) l k k sm ise (B) grubu paylardan oluflmaktad r. fiirket sermayesinin ,-YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras ) l k k sm önceki sermayeyi temsil etmekte olup bunun adedi (A) Grubu, adedi (B) grubu paydan oluflmufl ve tamamen ödenmifltir. Bu defa art r lan ,-YTL (Alt yüzmilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki sermayenin; ,-YTL (Yüzellimilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki k sm Hisse hraç Primlerinden bedelsiz olarak, ,-YTL (Yüzellimilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki k sm Geçmifl Y l Kârlar ndan* bedelsiz olarak, ,-YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki k sm Nakit olarak karfl lanm flt r. *: Ola anüstü Yedek Akçelerden Bu defa art r lan ,-YTL (Alt yüzmilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki sermaye, adet (A) Grubu ve adet (B) Grubu nama yaz l pay olarak ihraç edilmifltir. Bedelsiz olarak art r lan ,-YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras ) n temsil eden paylar n adedi (A) Grubu pay sahiplerine (A) Grubu pay olarak, adedi (B) Grubu pay sahiplerine (B) Grubu pay olarak verilmifltir. Nakit olarak art r lan ,-YTL yi temsil eden paylar n adedi (A) Grubu pay sahiplerine (A) Grubu pay olarak, adedi (B) Grubu pay sahiplerine (B) Grubu pay olarak verilmifltir. 10

13 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 Sermaye, Ortakl k Yap s ve Dönem çinde Meydana Gelen De ifliklikler Bankam z n tabana yay lm fl yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap s olup; halka aç k k s m hariç 2008 y l sonu itibar yla 244 orta bulunmaktad r. Bankam z n, 2008 y l bafl ve 2008 y l sonu itibariyle pay da l m na afla daki tabloda yer verilmifltir Y l Bafl % 2008 Y l Sonu % A Grubu ( mtiyazl ) , ,00 B Grubu ( MKB'de fllemde Olmayan) , ,50 B Grubu ( MKB'de fllemde Olan) , ,50 Toplam , , y l içerisinde; Bankam z sermayesi, 30 Haziran 2008 tarihi itibar yla, ,-YTL si nakden, ,-YTL si hisse senedi ihraç primlerinden, ,-YTL si ise ola anüstü yedek akçelerden olmak üzere ,-YTL art r larak ,-YTL ye ç kart lm flt r. Sermaye art r m nda, mevcut ortaklar taraf ndan kullan lmayan B Grubu ,-YTL lik nominal de erli rüçhan hakk n n, rüçhan hakk pazar nda sat lmas ve mevcut 62 Orta m z n, Merkezi Kay t Kuruluflu na baflvuruda bulunarak, toplam ,-YTL nominal de erli paylar n (B Grubu MKB de ifllemde olmayan) MKB de ifllem yap labilir hale dönüfltürmeleri neticesinde; Bankam z n MKB de ifllemde olan paylar n n Bankam z Sermayesine oran %45,50 ye ulaflm flt r

14 Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n Sahip Olduklar Paylar tarihi itibar yla Bankam z n Pay Defterine göre, Bankam z n Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n sahip olduklar paylara iliflkin aç klamalara afla da yer verilmifltir. Unvan Ad Soyad Bankada Sahip Olduklar Pay Oranlar (%) Yönetim Kurulu Baflkan TAHS N TEKO LU 0,0003 Yönetim Kurulu Üyeleri MUSTAFA fievk KAVURMACI 0,1347 ABDURRAHMAN SELÇUK BERKSAN 0,0025 SAL H SARIGÜL 0,1317 TACETT N NEG fi 0,8833 CEM L ÖZDEM R 0,0003 Genel Müdür ÜNAL KABACA 0,0267 Genel Müdür Yard mc lar ÜNSAL SÖZB R - AYHAN KESER 0,0017 MUSTAFA BÜYÜKATEfi - YUSUF ZZETT N MRE - MAHMUT DEM RKAN - BUKET GEREÇC - AL TU LU - Grup Müdürü SAL M KÖSE - Yasal Denetçiler AL AKBULUT 0,0002 AHMET ÇEL K 0,4467 ATIF B LG N 0,

15 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 Nitelikli Paya Sahip Ortaklar n Unvan ve Paylar na liflkin Bilgileri tarihi itibar yla Bankam z n Pay Defterine kay tl Esas sözleflmemizdeki 32. ve 49. madde hükümlerince Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeli ine Aday Gösterme imtiyaz na sahip A Grubu paya sahip ortaklar m za afla da yer verilmifltir. S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 1 B R M B RLEfi K NfiAATÇILIK MÜMESS LL K SAN. VE T C. A.fi. 4, BJ TEKST L T CARET VE SANAY A.fi. 5, FORUM NfiAAT DEKORASYON TUR ZM SAN. VE T C. A.fi. 4, GALAKS NfiAAT TEK. SAN. A.fi. 0, KARAKAYA YEDEK PARÇA VE OTOMOT V SAN. T C. LTD. fit. 0, KOÇKAYA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE T C. A.fi. 0, L NATEKS TEKST L THALAT HRACAT SAN. VE T C. LTD. fit. 0, MELTEM TUR ZM Nfi. T C. A.fi. 0, NEG fi G Y M MALAT VE HRACAT A.fi. 4, ORTADO U TEKST L T C. SAN. A.fi. 11, TEKSEN TEKST L END. A.fi. 1, VER M PLAST K TH. MAD. A.fi. 0, IfiIL ABAY 0, ADEM ACAR 0, LUTF ACET 0, KAZIM AFfiAR 0, YALÇIN AKARSU 0, MUSTAFA AKBULUT 0, AL AKÇAY 0, MEHMET AKÇAY 0, AHMET AKGÜL 0, ZEK MURAT AKHAN 0, AL AKIN 0,3015 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 24 ADNAN AKSOYLAR 0, EROL AKTÜRK 0, FEH M ARICI 1, MUSTAFA ATÇI 0, AYDAN AYDIN SA LIK 1, ERDAL BABADA 0, RECEP BAHT YAR 0, NÜSRET BARIfi 0, ZÜBEY R BARIfi 0, Z YA BAfiCI 0, AR F BAfiO LU 0, AHMET BAfiO LU 0, TUNCAY BAYDAK 0, MEHMET EM N BAYRAM 0, MUSTAFA B LG N 0, ATIF B LG N 0, EL F B LG NO LU 0, FARUK B LG NO LU 0, AYfiE FAKAT B LG NO LU 0, ÖMER B LG NO LU 0, RIFAT B LG NO LU 0, NUR B LG NO LU ANAÇ 0, AL HSAN BOSTAN 0, AYKUT BÜYÜKEKfi 0, YAVUZ CAN KL 0, MUSTAFA CEMALO LU 0, KAD R CEYLAN 0, HAL L BRAH M CEYLAN 0,

16 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 52 HAKKI COfiKUN 0, MEHMET COfiKUN 0, HAD ÇAKAR 0, SAD ÇAKAR 0, MUSTAFA ÇAKAR 0, ABDURRAHMAN ÇAKAR 0, fierafett N ÇAKAR 0, BRAH M ÇAKIR 0, AHMET HAMD ÇAKMAZ 0, MUSTAFA ÇEL K 0, AHMET ÇEL K 0, HÜSEY N ÇEL K 0, AHMET ÇEL K 0, SAFFET ÇERÇ 0, DO AN ÇET N 0, CENG Z ÇIRAK 0, SMA L CEM Ç TAK 0, CAH T DE ERL 0, MUSTAFA DEM R 0, YÜKSEL DEM RC 0, ZEK DEM RTAfi 0, KAM L DERE 0, N YAZ DERE 0, ETHEM D ZDAR 0, MEHMET SEM H DO AN 0, HÜSEY N DU RAL 0, MUSTAFA DU RAL 0, NUR DUMAN 0, YUSUF DURMUfi 0, SONER EKEN 0, MEHMET ELDEM 0, KEMAL EL BAL 0,4442 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 84 YALÇIN ERCAN 0, YAVUZ ERO LU 1, MEHMET fievk EROL 0, AVN ERTANSEL 0, MEHMET FAY K ESEN 0, SABR ESEN 0, AHMET EVC 0, M. ABDULCEBBAR EZG N 0, MEMET FIRAT 0, SADIK GÜLEN 0, MEHMET GÜLEN 0, YUSUF GÜLEN 0, LHAM GÜLEN 0, AL GÜLEN 0, FA K GÜN 0, RIDVAN GÜNGÖR 0, CEM L GÜRLERO LU 0, FEVZ GÜRSES 0, HÜSEY N GÜZEL 0, RFAN HACIOSMANO LU 1, MEHMET EM N HASIRCILAR 0, DERV fi NCE 0, MAKBULE KADIO LU 0, MEHMET KAFARCI 0, MEVLÜT KAKLIK 0, CEMAL KALAFAT 0, AYHAN KALAYCI 0, ERHAN KALAYCI 0, MUAMMER HSAN KALKAVAN 2, KAM L KANDEM R 0, MEHMET EM N KARA 0, MÜYESSER KARADAYI 0,

17 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 116 GÜLSÜM BETÜL KARAGÖZ 0, SAM KARAHAN 0, HASAN KARATAY 0, CELAL KARAYOL 0, MEHMET KATIRCI 0, SLAM KAYA 0, KAD R KAYALI 0, HÜSEY N KAYIKÇIO LU 0, HASAN KEKL K 0, KENAN KELEKÇ 0, V LDANE KILIÇ 0, HASAN KIRGÖZ 0, SMA L KIRGÖZ 0, NA L KIYGIN 0, MESUT KIZILH SAR 0, MUSTAFA KOÇ 0, MEHMET NEVZAT KOÇAK 0, MEHMET SAL H KONAKÇI 0, ABDULKAD R KONUKO LU 5, ABDURRAHMAN KOPUZ 1, MUSA KORKMAZ 0, MUSTAFA AYDIN KOYUNCU 0, MET N KULABERO LU 0, HASAN KURT 0, TURAN KURT 0, BURHAN KURT 0, YALÇIN AT LLA KURTULUfi 0, SELAHADD N KUfiOL 0, AVN KUfiOL 0, MESUT KUfiOL 0, HASAN KUfiOL 0, HÜSEY N KUfiOL 0,0750 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 148 HASAN KUTLUTAfi 0, KAM L YAVUZ MALKATAN 0, CENG Z MANAV 0, LHAM NEG fi 0, TACETT N NEG fi 0, AHMET ÖZATA 0, ADNAN ÖZATA 0, YAKUP ÖZATA 0, EROL ÖZATA 0, HÜRR YET ÖZATA 0, ABDULLAH ÖZATA 0, MUSTAFA ÖZATA 0, RAM S ÖZAYDIN 0, fiükrü MURAT ÖZCAN 0, MUSTAFA KEMAL ÖZDEM R 0, RECEP ÖZDEM R 0, DR S ÖZDEM R 0, SMA L ÖZEN 0, ENVER ÖZEREN 0, RAFET ÖZEREN 0, MUSTAFA ÖZGÜN 0, OSMAN GÜRBÜZ ÖZKARA 0, KEMAL ÖZKARAGÖZ 0, FAT H ÖZKARAGÖZ 0, AL ÖZTURAN 0, ZEKA ÖZTÜRK 0, OSMAN CAN PEHL VAN 4, RAHM PEKER 0, S NAN SARAÇ 0, AHMET SARIKAYA 0, KADR SARIKURT 0, ASIM SAYIN 0,

18 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 180 BRAH M SAYIN 3, HASAN SAYIN 3, BURAK SERDARO LU 0, SEM H SERHATLIO LU 0, SAL H SEYHAN 0, OSMAN SEZER 0, ARZU S LAHTAR 0, MURAT SUNGURLU 0, HÜSEY N F KRET fiah NBAfiO LU 0, YAfiAR fieker 0, ORHAN fieker 0, MEHMET fi MfiEK 0, NAMIK KEMAL fi MfiEK 0, HARUN fi MfiEK 0, CEM L TAN 0, HAL S TAN 0, SEYY THAN TAN 0, AL RIZA TANRISEVEN 0, MEHMET TAR 0, AfiIR TAfiKIRAN 0, MEHMET SIDDIK TEK N 0, ERG N TONYALI 0, KAM L TOPÇU 0, ÜM T TOPUZ 0, MEHMET TORUN 0, SADIK TU CU 0, BRAH M TULUM 0, AHMET TUNA 0, HALUK TUNÇAK 0, AHMET TURAL O LU 0, MEHMET HAN F TURAL O LU 0, ÖMER TURAL O LU 0,0367 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 212 KAZIM TÜRKKAYNA I 0, AHMET TÜYSÜZ 0, MAHMUT NED M U UR 0, MURAT ULUS 0, MUSTAFA NAZIM ULUSOY 0, ERDO AN USTAÖMER 0, AL RIZA UYSAL 0, MEHMED UZUN 0, AHMET RUH ÜNLÜ 0, MUSTAFA VURAN 0, AL YARKIN 0, AHMET YAfiAR 0, N YAZ YILDIRIM 0, fienol YILDIZ 0, HASAN YILMAZ 0, BRAH M YÖNDEM 0, MEHMET FEVZ YÜCE 0,0289 BDDK DAN ONAY BEKLEYENLER 7, itibar yla A Grubu BDDK dan onay almak için bekleyenler 100,0000 No Ad Soyad / Ticaret Unvan A Grubu Paylara Oran (%) 1 SERRA TUR ZM LTD. fit. 4, FORUM Nfi. DEK. SAN. T C. A.fi. 1, BRAH M ARI 0, MEHMET ALIM 0, HASAN SAYIN 0, EYYUP KADIO LU 0, YILMAZ GÜLDAfi 0, ASIM SAYIN 0, BURHAN KURT 0,0083 TOPLAM 7,

19 Bank Asya, son 6 y ll k dönemde sürekli olarak sektör ortalamas n n üzerinde bir büyüme göstererek bankac l k sektöründeki pay n önemli ölçüde art rm flt r.

20 Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Tahsin TEKO LU Yönetim Kurulu Baflkan K ymetli Hissedarlar m z, 2008 y l, genel olarak iç ve d fl kaynakl olumsuzluklar n gölgesinde geçmifltir. Y l n ilk yar s nda siyasi odakl olumsuz geliflmeler ekonomiyi etkilerken, 2. yar s nda ABD de bafllayan ve tüm dünyay saran küresel kriz Türk ekonomisini de etkilemifltir y l nda küresel mali krize ra men bankac l k sektörü büyümesini sürdürmüfltür y l nda bankac l k sektörünün net kâr nda bir önceki y la göre yaklafl k %10 luk bir düflüfl yaflan rken, sektörün aktif kârl l ve özkaynak kârl l makul seviyelerde gerçekleflmifltir. Bank Asya, en son kurulan kat l m bankas olmas na karfl n aktif büyüklü ünde ilk s radaki yerini korumaktad r. Krize sebep olan yüksek riskli ipotekli konut finansman na dayanan ürünlerin Türk bankalar taraf ndan kullan lmam fl olmas ve 2001 krizi sonras gerçeklefltirilen reformlardan dolay Türk bankalar, yaflamakta oldu umuz küresel krizden yurt d fl ndaki bankalara göre daha az etkilenmifllerdir. Bankalar m z n geçmiflte yaflanan krizlerden edindi i tecrübelerin de krizi yönetme ve krizin etkilerini azaltma konusundaki katk s göz ard edilmemelidir. Kat l m bankalar na bak ld nda ise, kriz ortam ndan sektör geneline göre daha az etkilendikleri ve mevcut geliflim e ilimlerini devam ettirdikleri görülmektedir. Bunun sebebi kat l m bankalar n n yap lar gere i, krizi tetikleyen türev ifllemlerle bir ilgilerinin bulunmamas, faiz riski üstlenmemeleri, kur riskini minimize eden bir çal flma sistemine sahip bulunmalar olarak özetlenebilir. Ayr ca kat l m bankalar nda, kredilerin geri ça r lmas ve tek tarafl olarak yeniden fiyatland r lmas gibi durumlar söz konusu olmamaktad r. Bu da kat l m bankalar na olan güveni art ran bir unsur olarak daha genifl bir müflteri kitlesine ulaflmay mümkün hale getirmektedir. 18

21 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 Bank Asya son 6 y ll k dönemde sürekli olarak sektör ortalamas n n üzerinde bir büyüme göstererek bankac l k sektöründeki pay n art rm flt r. Bankam z aktif toplam n bir önceki y la göre yüzde 30 art rarak, 2008 y l sonu itibar yla 8,1 milyar YTL seviyelerine getirmifl bulunmaktad r. Böylelikle Bankam z, Ülke ekonomisine önemli katk lar sa lamakla kalmay p global ölçekte bir finansal aktör olma vizyonu ile yoluna devam etmektedir. Bu heyecanla içimizdeki hizmet aflk n ve görev bilincini daha nice baflar lara tafl yaca m za bütün kalbimle inan yorum. Bank Asya en son kurulan kat l m bankas olmas na karfl n aktif büyüklü ünde ilk s radaki yerini korumaktad r. Hem kurumsal ve ticari bankac l kta hem de bireysel bankac l kta Bankam z aç s ndan Türkiye'de büyük bir potansiyel bulunmaktad r. Bu itibarla, Bank Asya müteakip y llarda da pazardan ald pay art rman n gayreti içinde olacakt r. Bank Asya n n kuruluflundan bu yana maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen arkadafllar m za, hissedarlar m za ve Bankam z n bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan çal flanlar m za, kuruldu umuz günden beri Bankam zla iliflkilerini güçlendirerek sürdüren muhabir bankalar m za ve bize duyduklar güven ile her zaman büyük motivasyon kayna olan müflterilerimize teflekkürlerimi ve sayg lar m sunuyorum y l nda özellikle bu potansiyelin aç a ç kar lmas n teminen bireysel bankac l k ürünlerimizden kredi kartlar n n pazarlanmas na a rl k verilmifl ve y l içinde bir milyon adetlik birinci hedef geçilmifltir. Bunun yan nda yüksek teknoloji ürünü AsyaCard DIT temas z kredi kart da 2008 y l içinde müflterilerimizin hizmetine sunulmufltur. Önümüzdeki y l içinde de Bank Asya, bireysel ürünlerde büyümesini sürdürürken di er ürün ve hizmetlerinde de çeflitli yenilikler ve iyilefltirmeler yaparak rekabete devam edecektir. Bank Asya, hizmet yelpazesini geniflleten yeni ürünleri, müflteri ve çözüm odakl yaklafl mlar, h zl iflleyen süreçleri ile öne ç kmaktad r. Burada, baflta yönetim kurulumuz olmak üzere tüm yönetici ve çal flanlar m z n ifllerine odaklanm fl, özverili bireylerden oluflmas da en büyük kazançlar m zdan birisidir. Gelece in daha güçlü Bank Asya s n yakalamak ad na 2009 y l nda birikim ve donan mlar m z desteklemek amac yla e itime ayr lan kaynaklar art r lacak, performansa ba l ücret politikalar ve kariyer planlamalar ile çal flanlar m z n güven ve ba l l yükseltilmeye devam edecektir. Ayr ca, ça dafl bankac l n gere i olarak teknolojiye olan yat r mlar m z artarak sürecektir. Tahsin TEKO LU Yönetim Kurulu Baflkan Bankam z, y ll k bütçesinin yan s ra önceden belirlenmifl olan uzun vadeli plan ve hedeflerin rehberli inde yoluna devam etmektedir. Bu çerçevede, yönetim ve denetim kurullar m z ile üst yönetimimiz sadece günün ifllerini baflarmakla yetinmeyip gelece in baflar lar n planlamay da kendilerine görev saymaktad r. Bank Asya, ça dafl kurumsal yönetim sistemlerini, kendisine özgü niteliklerle birlefltirerek sürekli bir geliflim ve ilerleme içerisindedir. 19

22 Genel Müdür den Mesaj Ünal KABACA Genel Müdür De erli Ortaklar m z, Ülkemizdeki politik tansiyonun oldukça yüksek seyretti i 2007 y l ndan sonra, girdi imiz 2008 y l n politik geliflmelerin geri planda kalaca ve yeniden ekonomiye odaklanaca m z bir y l olarak düflünürken Ak Parti ye aç lan kapatma davas gündemi büyük ölçüde de ifltirmifl ve y l n ilk çeyre inde görülen %6,9 luk yüksek büyüme oran ikinci ve üçüncü çeyreklerde h zla gerileyerek ülkemizin gayrisafi milli has la büyümesini hedeflenen rakamlar n çok alt na çekmifltir y l için Bankam zla ilgili yapm fl oldu umuz planlar da, söz konusu geliflme ile birlikte de ifltirilerek özellikle likidite noktas nda son derece hassas davran lm fl, Temmuz sonu itibar yla kapatma davas n n sonuçlanmas n müteakip bu defa da etkileri ülkemizde hissedilmeye bafllanan global kriz çerçevesinde Bankam z n bu krizden en az etkilenerek ç kmas n teminen önlemler paketi uygulamaya sokulmufltur y l içerisinde gerçeklefltirilen sermaye art r m ile Bank Asya, özkaynaklar n n aktife oran itibar ile Türkiye nin en güçlü bankas haline gelmifltir. Bu ba lamdan olmak üzere; Türk Liras n n olas de er kay plar karfl s nda sermaye yeterlili i standart oran n n %12 nin alt na düflmemesi için yabanc kaynaklar taraf nda bir miktar küçülünerek kredi kulland r mlar n n kayna s n rland r lm fl ve risk a rl kl varl klar kontrol alt nda tutabilmek amac yla gayrinakdi krediler taraf nda kulland r lan krediler bir miktar afla çekilmifltir. Ekim 2008 de görülen Türk Liras n n de er kay plar, al nan önlemlerin ne denli isabetli oldu unu göstermifl olup sermaye yeterlili i standart rasyomuz %12,36 seviyelerine kadar gerilemifl, al nan ilave önlemlerle beraber 2008 y l %13,4 gibi hedeflenen seviyelerde kapat labilmifltir y l için hedefimiz bu rasyonun %15 ler seviyesine çekilebilmesidir. 20

23 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 Di er taraftan, Haziran 2008 ay içinde yap lan bedelli sermaye art r m n n Bankam z n krize karfl dayan kl l n art rmas aç s ndan ne denli önemli oldu u da ortaya ç km flt r. Mezkur sermaye art r m ile birlikte bir taraftan yasal gereklilik yerine getirilmifl, di er taraftan da Bankam z, özkaynaklar n n aktife oran itibar yla ülkemizin en güçlü bankas haline gelmifltir. Öte yandan, özellikle Amerika Birleflik Devletleri nde Lehman Brothers n batmas na izin verilmesiyle bafllayan krizin genifllemesi ve Avrupa ülkelerine s çrayarak ülkemizi de etkilemeye bafllamas yla birlikte bütün dünya borsalar nda görülen çöküfl süreci MKB yi de etkisi alt na alm fl, 2007 y l n çok yüksek primlerle kapatan hisse senetlerimiz 2008 y l nda yüksek kay plar yaflam flt r y l nda zaman zaman özkaynaklar m z n dört kat n geçen çarpan oran m z 0,6 lara kadar gerilemifl bulunmaktad r. Fiyatlarda yaflanan bu dramatik düflüfller s n rl bulunan yerli talebin karfl s nda özellikle yurt d fl yat r mc lardan gelen sat fl bask s ndan kaynaklanm flt r. Çok k ymetli ortaklar m z; Bankam z çal flanlar bütün y l etkisi alt na alan politik ve global kriz flartlar alt nda bile hedeflerini tutturma hususunda her türlü gayreti göstermifl ve Bank Asya 2008 y l n %30 seviyesinde bir aktif büyümesi ile tamamlam flt r. Bank Asya geçen y la göre kârl l n art rabilen az say da banka aras nda yerini alm fl ve vergi sonras net kâr 246,5 milyon YTL ye yükselmifltir. Nakdi kredilerimiz milyon YTL, gayrinakdi kredilerimiz de milyon YTL olmak üzere toplam kulland r lan krediler milyon YTL ye yükselmifl olup bu tutar %38 lik bir art fla tekabül etmektedir. Cari ve kat lma hesaplar yoluyla toplam fl oldu umuz fonlar ise %24 lük bir art flla milyon YTL ye yükselmifltir. Global krizin en önemli dalgas Ekim ve Kas m aylar nda ülkemizi de derinden etkilemifl olmas na karfl n Bankam z bu dönemde mevcut müflterilerini ma dur etmeden fon kulland r m na devam etmifl ve piyasada çok önemli bir yer edinmifl bulunmaktad r. Bu hassas dönemde müflterilerimize karfl gösterdi imiz yaklafl mlar n önümüzdeki dönemde bize çok olumlu yans malar n n olaca na bütün kalbimle inan yorum y l için haz rlam fl bulundu umuz bütçede nakdi kredilerde %20 lik bir büyüme, gayrinakdi kredilerde ise %10 luk bir küçülme öngörmüfl bulunuyoruz. Hedefimiz sermaye rasyolar m z gelifltirerek %15 e yükseltmektir. Bütçeledi imiz hedefleri krizin bütün bir y l boyunca etkili olaca varsay m na dayand rm fl bulunuyoruz. Olumlu geliflmelerin varl halinde Bank Asya olarak çok daha iyi neticeler elde edece imize kanaatimiz tamd r. çinde bulunulan flartlara göre her türlü de iflime adapte olabilen çal flanlar m z Bank Asya y hak etti i yere tafl mada son derece kararl görünüyorlar ve bunu baflaracak azim ve iradeye sahipler. Siz de erli ortaklar m z n da destek ve kararl l klar bizler için son derece önemli bir motivasyon unsurudur. Bu itibarla önümüzdeki dönemlerde de bizleri destekleyece inize olan inanc m yineliyor ve en derin sayg lar m sunuyorum. Di er taraftan, geçen y l sizlerle paylaflm fl bulundu umuz bir milyon adetlik kredi kart hedefi 2008 y l içinde geçilerek y l sonu itibar yla kart adedine ulafl lm flt r. Yine y l içinde müflterilerimizle tan flt rd m z AsyaCard DIT son teknoloji ürünü temass z kart m zla da önemli bir baflar ya imza atm fl bulunmaktay z. Ünal KABACA Genel Müdür 2008 y l nda di er y llarda oldu u gibi bizim için son derece önemli olan alternatif da t m kanallar na yap lan yat r mlar bütün h z yla devam etmifl ve en son, indirimli ürün satan A101 marketler zinciri ile yap lan anlaflma ile birlikte ödeme noktalar m z geniflletilmifltir. Söz konusu marketler zincirine ortak yat r mlar yoluyla fon kulland r m yöntemi ile fon kulland r m yap larak %25 oran nda bir ortakl k tesis edilmifltir. Bu ortakl k paylar, mevzuata göre en fazla 7 y ll k bir süre için bünyemizde tutulabilecektir. 21

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Kısaca Bank Asya Asya Katılım Bankası A.Ş. nin kurulmasına 11 Nisan 1996 tarih ve 96/8041 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 25 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu A S Y A K A T I L I M B A N K A S I A. fi. B A N K A S Y A F A A L Y E T R A P O R U 2 0 0 5 çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 4 KISACA BANK ASYA 5 TAR HÇE 6 ANA SÖZLEfiMEDE

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.fi.

ASYA KATILIM BANKASI A.fi. ASYA KATILIM BANKASI A.fi. FAAL YET RAPORU 2007 çindekiler 1. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 6 K saca Bank Asya 7 Tarihçe 8 Ana Sözleflmede Dönem çinde Yap lan De ifliklikler 10 Sermaye, Ortakl k Yap s

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı