Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008"

Transkript

1 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu

2

3 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu

4 çindekiler 1. Sunufl Özet Finansal Bilgiler...06 K saca Bank Asya...07 Tarihçe...08 Ana Sözleflmede Dönem çinde Yap lan De ifliklikler...10 Sermaye, Ortakl k Yap s ve Dönem çinde Meydana Gelen De ifliklikler...11 Yönetim Kurulu Ad na Mesaj...18 Genel Müdür den Mesaj...20 Türkiye Ekonomisi ve Mali Sektör...22 Asya Kat l m Bankas A.fi Y l Faaliyetleri...27 Kurumsal ve Ticari Bankac l k, flletme Bankac l...28 Bireysel Bankac l k...30 Uluslararas Bankac l k...33 Kalite Yönetim Sistemi...35 Araflt rma Gelifltirme Faaliyetleri...36 Bilgi Teknolojileri...38 Kurumsal letiflim ve Tan t m...39 Bank Asya n n Sektördeki Konumu...40 fltirakler ve Ba l Ortakl klar...42 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü...44

5 2. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Yönetim Kurulu...48 Denetim Kurulu...54 Üst Yönetim...56 Organizasyon fiemas...58 Komiteler...60 Özet Yönetim Kurulu Raporu...63 nsan Kaynaklar Uygulamalar...64 Bank Asya n n Dahil Oldu u Risk Grubu...66 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu...67 Destek Hizmeti Al nan Faaliyetler...74 Bankam z n Kâr Da t m Politikas...74 Genel Kurula liflkin Hususlar Finansal Bilgiler Denetçi Raporu Özeti...78 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler...79 Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirme...80 Denetim Komitesinin ç Sistemlerin flleyifline liflkin De erlendirmeleri...81 Risk Türleri tibar yla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar na liflkin Bilgiler...82 Bank Asya'n n Kredi Notlar...84 Ba ms z Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Mali Tablolara liflkin Dipnotlar Konsolide Ba ms z Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Mali Tablolara liflkin Dipnotlar 5. letiflim

6

7 sunufl

8 Özet Finansal Bilgiler Bafll ca Finansal Büyüklükler De iflim (Bin YTL) (Bin YTL) (%) Toplam Aktifler Nakdi Krediler Toplanan Fonlar Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye Dönem Net Kâr Gayrinakdi Krediler fiube ve Personel Say s na liflkin Bilgiler De iflim (Adet) (Adet) (%) fiube Say s Personel Say s Bafll ca Finansal Oranlar (%) (%) Krediler / Toplam Aktifler Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler Toplanan Fonlar n Krediye Dönüflme Oran * Özkaynak Kârl l Aktif Kârl l 4,24 3,43 Sermaye Yeterlilik Oran 14,87 13,40 * Toplanan Fonlar n Krediye Dönüflme Oran, Nakdi Krediler bakiyesinin Toplanan Fonlar bakiyesine bölünmesiyle elde edilmifltir. 06

9 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 K saca Bank Asya Faaliyetlerine 1996 y l nda Asya Finans ad yla Türkiye nin 6. özel finans kurumu olarak bafllayan Bank Asya, güçlü sermayesi, artan kârl l, istikrarl fonlama yap s ve kalite anlay fl yla k sa sürede sektöründe sayg n bir yer edinmeyi baflarm flt r. Kuruluflundan bu yana yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap ya sahip olan Bank Asya, May s 2006 da rekor taleple sermayesinin %23'ünü halka arz ederek ödenmifl sermayesini 300 milyon YTL ye ç karm fl, ayn zamanda halka aç lan ilk kat l m bankas olmufltur. Türkiye nin en genç kat l m bankas olmas na ra men k sa sürede gerçeklefltirdi i at l mlarla kârl ve istikrarl bir flekilde büyümesini sürdüren ve 2008 y l içinde ödenmifl sermayesini 900 milyon YTL ye ç karan Bank Asya, 2008 sonu itibariyle Genel Müdürlük birimleri ve 149 flubesinin yan s ra, yurt içinde 2, yurtd fl nda da i aflk n muhabir banka ile hizmet vermektedir. Faizsiz bankac l n gereklerine uyarak üretime destek olmay kurulufl prensibi olarak kabul eden Bank Asya n n temel amac ; müflteri odakl hizmet anlay fl ndan hareketle, teknolojinin getirdi i en son imkânlar kullanarak, faizsiz finans sistemini daha genifl kitlelere ulaflt rabilmektir. Misyon Ça dafl bankac l k hizmetlerini faizsiz bankac l k ilkeleri çerçevesinde gelifltirip, müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini farkl beklentilere farkl çözümler yaklafl m yla karfl layarak, paydafllar na ve Türkiye ekonomisine katk sa lamakt r. Uluslararas derecelendirme kurulufllar ndan derecelendirme notu ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan ilk kat l m bankas olan Bank Asya, bir taraftan bireysel, ticari ve kurumsal müflterilerinin de iflen ihtiyaç ve beklentilerini en iyi flekilde karfl lamak için ürün ve hizmet yelpazesini gelifltirmekte, di er taraftan da bu ürün ve hizmetlere kolay bir flekilde ulafl lmas için da t m kanallar n art rmakta ve çeflitlendirmektedir. Bank Asya, flu iki temel yaklafl m kendi gelifliminin ve hedefledi i pazar pay na ulaflabilmesinin bir gere i olarak kabul etmekte ve bunun için çaba sarf etmektedir: Faizsiz bankac l k ürünlerini gelifltirerek, yeni türev ürünler ortaya koymak. Vizyon Gelifltirdi i ürünlerle dünya standard nda hizmet veren, sayg n, güvenilir ve etkin bir banka olmakt r. Bankac l kta etkin bir biçimde kullan lmakta olan ürünlerin faizsiz bankac l k sistemine adaptasyonunu sa lamak. Bank Asya, çal flma prensiplerini, misyon ve vizyonunu çal flanlar n n genifl kat l m yla belirleyerek, paylaflman n ve baflar ya olan inanc n bir ürünü olarak kurum kültürünün unsurlar haline getirmifltir. 07

10 Tarihçe Ekim'de Asya Finans Kurumu A.fi. unvan yla, 2 milyon YTL kurulufl sermayesi ve Altunizade/ stanbul adresindeki Merkez fiubesi ile faaliyetlerine bafllad fiube say s 15'e yükseldi Asya Finans Kredi Kart, müflterilerin kullan m na sunuldu. fiube say s 16'ya yükseldi Bankalar Kanunu'na tabi olundu. Ödenmifl sermayesi 10 milyon YTL'ye ç kart ld Asya Finans nternet fiubesi hizmete girdi. fiube say s 25'e yükseldi Özel Finans Kurumlar Birli i kurularak bir Güvence Fonu oluflturuldu. Ödenmifl sermayesi 20 milyon YTL'ye ç kart ld Taksitli Kredi Kart ve ASYA24 ATM'leri, müflterilerin kullan m na sunuldu. Özel Finans Kurumlar Özel Cari ve Kat lma Hesaplar Güvence Fonu Yönetmeli i, 18 Eylül'de yürürlü e girdi. Ödenmifl sermayesi 40 milyon YTL'ye ç kart ld. fiube say s 28'e yükseldi Maliye Bakanl 'ndan Vergi Tahsilatlar için yetki al nd. Asya Finans müflterileri, yurt çap ndaki on-line PTT flubeleri arac l yla kredi kart ödemesi ve hesaba havale ifllemlerini gerçeklefltirmeye bafllad. Asya Finans 24 Ekim'de VISA üyesi oldu. Ödenmifl sermayesi 60 milyon YTL'ye ç kart ld. fiube say s 43'e yükseldi. 08

11 Bank Asya Faaliyet Raporu Ocak'ta bireysel müflterilere, 17 Mart'ta ise kurumsal müflterilere Alo Asya ( ) Telefon Bankac l hizmeti verilmeye baflland. Genel Müdürlük organizasyon yap s gelifltirilerek merkezi birim say s 24'e ç kart ld. Ortak Nokta üyeli i sayesinde Asya Finans müflterileri, yurt çap nda 2 bin 400'ü aflk n Ortak Nokta ATM'sinden yararlanmaya bafllad. Ödenmifl sermayesi 120 milyon YTL'ye ç kart ld. fiube say s 62'ye yükseldi Bankac l k Kanunu nda yap lan yeni düzenlemeler sonucu Özel Finans Kurumlar n n bir sene içinde Kat l m Bankas na dönüfltürülmesi hükmü kabul edildi. Güvence Fonu TMSF'ye devredildi. Asya Finans Kurumu A.fi.'nin unvan Asya Kat l m Bankas A.fi. olarak de ifltirildi. Asya Finans' n faaliyetlerine Bank Asya ismi ile devam etmesine karar verildi. Ödenmifl sermayesi 240 milyon YTL'ye ç kart ld. fiube say s 72'ye yükseldi May s ay nda rekor say da talep ile Bank Asya hisselerinin %23 ü halka arz edilerek Bankan n ödenmifl sermayesi 300 milyon YTL ye ç kart ld. ASYAB kodu ile tarihinden itibaren MKB'de ifllem görmeye bafllayan Bank Asya hisseleri, y l içinde en çok ifllem gören 50 ka t içine girerek MKB50 Endeksi ne girme baflar s gösterdi. Bank Asya, finans sektöründeki 10. faaliyet y l n kutlad. fiube say s 92'ye yükseldi Bank Asya hisseleri, Ocak 2007 den itibaren MKB30 Endeksi nde yer ald. 1 Ekim de Ümraniye deki yeni genel müdürlük binas hizmete girdi. fiube say s 118'e yükseldi Bank Asya TFF 1. Lig e isim sponsoru oldu. Genel Müdürlük organizasyon yap s gelifltirilerek merkezi birim say s 40'a ç kart ld. Avrupa n n en kapsaml temass z kredi kart AsyaCard DIT ve Türkiye nin ilk ön ödemeli banka kart AsyaPratik DIT müflterilerin kullan m na sunuldu. AsyaCard DIT n kullan ld ilk ulafl m projesinin Kahramanmarafl ta hizmete girmesiyle Kahramanmarafll lar otobüse DIT ile binmeye bafllad. Ödenmifl sermayesi 900 milyon YTL ye ç kart ld. fiube say s 149'a yükseldi. 09

12 Ana Sözleflmede Dönem çinde Yap lan De ifliklikler 2008 y l içinde Bankam z Ana Sözleflmesinin 6. ve 8. maddelerinde de ifliklik yap lm fl olup de ifltirilen maddelerin yeni flekli afla da yer almaktad r. MERKEZ VE fiubeler MADDE 6: fiirketin merkezi stanbul'dad r. fiirketin adresi Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye / STANBUL dur. Adres de iflikli inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayr ca Sanayi ve Ticaret Bakanl na, Sermaye Piyasas Kurulu na ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmifl adrese yap lan tebligat flirkete yap lm fl say l r. Tescil ve ilan edilmifl adresinden ayr lmas na ra men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemifl flirket için bu durum fesih sebebi say l r. fiirket, Yönetim Kurulu Karar ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve d fl nda flubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat bürolar ile muhabirlikler tesis edebilir. Bu gibi flube ve bürolar n tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi faaliyete geçmeleri, birlefltirilmeleri veya ayr lmalar, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankalar Kanunu ve ilgili tebli ler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümlerine tabidir. fiubelerin aç l fl ve kapan fllar Sermaye Piyasas Kurulu ile Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. SERMAYE MADDE 8: fiirketin sermayesi, beheri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Liras ) nominal de erde adet nama yaz l paya bölünmüfl olup ,-YTL (Dokuzyüzmilyon Yeni Türk Liras ) d r. fiirket sermayesinin ,-YTL (Üçyüzaltm flmilyon Yeni Türk Liras ) l k k sm (A) grubu paylardan, ,-YTL (Beflyüzk rkmilyon Yeni Türk Liras ) l k k sm ise (B) grubu paylardan oluflmaktad r. fiirket sermayesinin ,-YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras ) l k k sm önceki sermayeyi temsil etmekte olup bunun adedi (A) Grubu, adedi (B) grubu paydan oluflmufl ve tamamen ödenmifltir. Bu defa art r lan ,-YTL (Alt yüzmilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki sermayenin; ,-YTL (Yüzellimilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki k sm Hisse hraç Primlerinden bedelsiz olarak, ,-YTL (Yüzellimilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki k sm Geçmifl Y l Kârlar ndan* bedelsiz olarak, ,-YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki k sm Nakit olarak karfl lanm flt r. *: Ola anüstü Yedek Akçelerden Bu defa art r lan ,-YTL (Alt yüzmilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki sermaye, adet (A) Grubu ve adet (B) Grubu nama yaz l pay olarak ihraç edilmifltir. Bedelsiz olarak art r lan ,-YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras ) n temsil eden paylar n adedi (A) Grubu pay sahiplerine (A) Grubu pay olarak, adedi (B) Grubu pay sahiplerine (B) Grubu pay olarak verilmifltir. Nakit olarak art r lan ,-YTL yi temsil eden paylar n adedi (A) Grubu pay sahiplerine (A) Grubu pay olarak, adedi (B) Grubu pay sahiplerine (B) Grubu pay olarak verilmifltir. 10

13 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 Sermaye, Ortakl k Yap s ve Dönem çinde Meydana Gelen De ifliklikler Bankam z n tabana yay lm fl yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap s olup; halka aç k k s m hariç 2008 y l sonu itibar yla 244 orta bulunmaktad r. Bankam z n, 2008 y l bafl ve 2008 y l sonu itibariyle pay da l m na afla daki tabloda yer verilmifltir Y l Bafl % 2008 Y l Sonu % A Grubu ( mtiyazl ) , ,00 B Grubu ( MKB'de fllemde Olmayan) , ,50 B Grubu ( MKB'de fllemde Olan) , ,50 Toplam , , y l içerisinde; Bankam z sermayesi, 30 Haziran 2008 tarihi itibar yla, ,-YTL si nakden, ,-YTL si hisse senedi ihraç primlerinden, ,-YTL si ise ola anüstü yedek akçelerden olmak üzere ,-YTL art r larak ,-YTL ye ç kart lm flt r. Sermaye art r m nda, mevcut ortaklar taraf ndan kullan lmayan B Grubu ,-YTL lik nominal de erli rüçhan hakk n n, rüçhan hakk pazar nda sat lmas ve mevcut 62 Orta m z n, Merkezi Kay t Kuruluflu na baflvuruda bulunarak, toplam ,-YTL nominal de erli paylar n (B Grubu MKB de ifllemde olmayan) MKB de ifllem yap labilir hale dönüfltürmeleri neticesinde; Bankam z n MKB de ifllemde olan paylar n n Bankam z Sermayesine oran %45,50 ye ulaflm flt r

14 Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n Sahip Olduklar Paylar tarihi itibar yla Bankam z n Pay Defterine göre, Bankam z n Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n sahip olduklar paylara iliflkin aç klamalara afla da yer verilmifltir. Unvan Ad Soyad Bankada Sahip Olduklar Pay Oranlar (%) Yönetim Kurulu Baflkan TAHS N TEKO LU 0,0003 Yönetim Kurulu Üyeleri MUSTAFA fievk KAVURMACI 0,1347 ABDURRAHMAN SELÇUK BERKSAN 0,0025 SAL H SARIGÜL 0,1317 TACETT N NEG fi 0,8833 CEM L ÖZDEM R 0,0003 Genel Müdür ÜNAL KABACA 0,0267 Genel Müdür Yard mc lar ÜNSAL SÖZB R - AYHAN KESER 0,0017 MUSTAFA BÜYÜKATEfi - YUSUF ZZETT N MRE - MAHMUT DEM RKAN - BUKET GEREÇC - AL TU LU - Grup Müdürü SAL M KÖSE - Yasal Denetçiler AL AKBULUT 0,0002 AHMET ÇEL K 0,4467 ATIF B LG N 0,

15 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 Nitelikli Paya Sahip Ortaklar n Unvan ve Paylar na liflkin Bilgileri tarihi itibar yla Bankam z n Pay Defterine kay tl Esas sözleflmemizdeki 32. ve 49. madde hükümlerince Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeli ine Aday Gösterme imtiyaz na sahip A Grubu paya sahip ortaklar m za afla da yer verilmifltir. S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 1 B R M B RLEfi K NfiAATÇILIK MÜMESS LL K SAN. VE T C. A.fi. 4, BJ TEKST L T CARET VE SANAY A.fi. 5, FORUM NfiAAT DEKORASYON TUR ZM SAN. VE T C. A.fi. 4, GALAKS NfiAAT TEK. SAN. A.fi. 0, KARAKAYA YEDEK PARÇA VE OTOMOT V SAN. T C. LTD. fit. 0, KOÇKAYA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE T C. A.fi. 0, L NATEKS TEKST L THALAT HRACAT SAN. VE T C. LTD. fit. 0, MELTEM TUR ZM Nfi. T C. A.fi. 0, NEG fi G Y M MALAT VE HRACAT A.fi. 4, ORTADO U TEKST L T C. SAN. A.fi. 11, TEKSEN TEKST L END. A.fi. 1, VER M PLAST K TH. MAD. A.fi. 0, IfiIL ABAY 0, ADEM ACAR 0, LUTF ACET 0, KAZIM AFfiAR 0, YALÇIN AKARSU 0, MUSTAFA AKBULUT 0, AL AKÇAY 0, MEHMET AKÇAY 0, AHMET AKGÜL 0, ZEK MURAT AKHAN 0, AL AKIN 0,3015 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 24 ADNAN AKSOYLAR 0, EROL AKTÜRK 0, FEH M ARICI 1, MUSTAFA ATÇI 0, AYDAN AYDIN SA LIK 1, ERDAL BABADA 0, RECEP BAHT YAR 0, NÜSRET BARIfi 0, ZÜBEY R BARIfi 0, Z YA BAfiCI 0, AR F BAfiO LU 0, AHMET BAfiO LU 0, TUNCAY BAYDAK 0, MEHMET EM N BAYRAM 0, MUSTAFA B LG N 0, ATIF B LG N 0, EL F B LG NO LU 0, FARUK B LG NO LU 0, AYfiE FAKAT B LG NO LU 0, ÖMER B LG NO LU 0, RIFAT B LG NO LU 0, NUR B LG NO LU ANAÇ 0, AL HSAN BOSTAN 0, AYKUT BÜYÜKEKfi 0, YAVUZ CAN KL 0, MUSTAFA CEMALO LU 0, KAD R CEYLAN 0, HAL L BRAH M CEYLAN 0,

16 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 52 HAKKI COfiKUN 0, MEHMET COfiKUN 0, HAD ÇAKAR 0, SAD ÇAKAR 0, MUSTAFA ÇAKAR 0, ABDURRAHMAN ÇAKAR 0, fierafett N ÇAKAR 0, BRAH M ÇAKIR 0, AHMET HAMD ÇAKMAZ 0, MUSTAFA ÇEL K 0, AHMET ÇEL K 0, HÜSEY N ÇEL K 0, AHMET ÇEL K 0, SAFFET ÇERÇ 0, DO AN ÇET N 0, CENG Z ÇIRAK 0, SMA L CEM Ç TAK 0, CAH T DE ERL 0, MUSTAFA DEM R 0, YÜKSEL DEM RC 0, ZEK DEM RTAfi 0, KAM L DERE 0, N YAZ DERE 0, ETHEM D ZDAR 0, MEHMET SEM H DO AN 0, HÜSEY N DU RAL 0, MUSTAFA DU RAL 0, NUR DUMAN 0, YUSUF DURMUfi 0, SONER EKEN 0, MEHMET ELDEM 0, KEMAL EL BAL 0,4442 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 84 YALÇIN ERCAN 0, YAVUZ ERO LU 1, MEHMET fievk EROL 0, AVN ERTANSEL 0, MEHMET FAY K ESEN 0, SABR ESEN 0, AHMET EVC 0, M. ABDULCEBBAR EZG N 0, MEMET FIRAT 0, SADIK GÜLEN 0, MEHMET GÜLEN 0, YUSUF GÜLEN 0, LHAM GÜLEN 0, AL GÜLEN 0, FA K GÜN 0, RIDVAN GÜNGÖR 0, CEM L GÜRLERO LU 0, FEVZ GÜRSES 0, HÜSEY N GÜZEL 0, RFAN HACIOSMANO LU 1, MEHMET EM N HASIRCILAR 0, DERV fi NCE 0, MAKBULE KADIO LU 0, MEHMET KAFARCI 0, MEVLÜT KAKLIK 0, CEMAL KALAFAT 0, AYHAN KALAYCI 0, ERHAN KALAYCI 0, MUAMMER HSAN KALKAVAN 2, KAM L KANDEM R 0, MEHMET EM N KARA 0, MÜYESSER KARADAYI 0,

17 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 116 GÜLSÜM BETÜL KARAGÖZ 0, SAM KARAHAN 0, HASAN KARATAY 0, CELAL KARAYOL 0, MEHMET KATIRCI 0, SLAM KAYA 0, KAD R KAYALI 0, HÜSEY N KAYIKÇIO LU 0, HASAN KEKL K 0, KENAN KELEKÇ 0, V LDANE KILIÇ 0, HASAN KIRGÖZ 0, SMA L KIRGÖZ 0, NA L KIYGIN 0, MESUT KIZILH SAR 0, MUSTAFA KOÇ 0, MEHMET NEVZAT KOÇAK 0, MEHMET SAL H KONAKÇI 0, ABDULKAD R KONUKO LU 5, ABDURRAHMAN KOPUZ 1, MUSA KORKMAZ 0, MUSTAFA AYDIN KOYUNCU 0, MET N KULABERO LU 0, HASAN KURT 0, TURAN KURT 0, BURHAN KURT 0, YALÇIN AT LLA KURTULUfi 0, SELAHADD N KUfiOL 0, AVN KUfiOL 0, MESUT KUfiOL 0, HASAN KUfiOL 0, HÜSEY N KUfiOL 0,0750 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 148 HASAN KUTLUTAfi 0, KAM L YAVUZ MALKATAN 0, CENG Z MANAV 0, LHAM NEG fi 0, TACETT N NEG fi 0, AHMET ÖZATA 0, ADNAN ÖZATA 0, YAKUP ÖZATA 0, EROL ÖZATA 0, HÜRR YET ÖZATA 0, ABDULLAH ÖZATA 0, MUSTAFA ÖZATA 0, RAM S ÖZAYDIN 0, fiükrü MURAT ÖZCAN 0, MUSTAFA KEMAL ÖZDEM R 0, RECEP ÖZDEM R 0, DR S ÖZDEM R 0, SMA L ÖZEN 0, ENVER ÖZEREN 0, RAFET ÖZEREN 0, MUSTAFA ÖZGÜN 0, OSMAN GÜRBÜZ ÖZKARA 0, KEMAL ÖZKARAGÖZ 0, FAT H ÖZKARAGÖZ 0, AL ÖZTURAN 0, ZEKA ÖZTÜRK 0, OSMAN CAN PEHL VAN 4, RAHM PEKER 0, S NAN SARAÇ 0, AHMET SARIKAYA 0, KADR SARIKURT 0, ASIM SAYIN 0,

18 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 180 BRAH M SAYIN 3, HASAN SAYIN 3, BURAK SERDARO LU 0, SEM H SERHATLIO LU 0, SAL H SEYHAN 0, OSMAN SEZER 0, ARZU S LAHTAR 0, MURAT SUNGURLU 0, HÜSEY N F KRET fiah NBAfiO LU 0, YAfiAR fieker 0, ORHAN fieker 0, MEHMET fi MfiEK 0, NAMIK KEMAL fi MfiEK 0, HARUN fi MfiEK 0, CEM L TAN 0, HAL S TAN 0, SEYY THAN TAN 0, AL RIZA TANRISEVEN 0, MEHMET TAR 0, AfiIR TAfiKIRAN 0, MEHMET SIDDIK TEK N 0, ERG N TONYALI 0, KAM L TOPÇU 0, ÜM T TOPUZ 0, MEHMET TORUN 0, SADIK TU CU 0, BRAH M TULUM 0, AHMET TUNA 0, HALUK TUNÇAK 0, AHMET TURAL O LU 0, MEHMET HAN F TURAL O LU 0, ÖMER TURAL O LU 0,0367 S ra A Grubu Paylara No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 212 KAZIM TÜRKKAYNA I 0, AHMET TÜYSÜZ 0, MAHMUT NED M U UR 0, MURAT ULUS 0, MUSTAFA NAZIM ULUSOY 0, ERDO AN USTAÖMER 0, AL RIZA UYSAL 0, MEHMED UZUN 0, AHMET RUH ÜNLÜ 0, MUSTAFA VURAN 0, AL YARKIN 0, AHMET YAfiAR 0, N YAZ YILDIRIM 0, fienol YILDIZ 0, HASAN YILMAZ 0, BRAH M YÖNDEM 0, MEHMET FEVZ YÜCE 0,0289 BDDK DAN ONAY BEKLEYENLER 7, itibar yla A Grubu BDDK dan onay almak için bekleyenler 100,0000 No Ad Soyad / Ticaret Unvan A Grubu Paylara Oran (%) 1 SERRA TUR ZM LTD. fit. 4, FORUM Nfi. DEK. SAN. T C. A.fi. 1, BRAH M ARI 0, MEHMET ALIM 0, HASAN SAYIN 0, EYYUP KADIO LU 0, YILMAZ GÜLDAfi 0, ASIM SAYIN 0, BURHAN KURT 0,0083 TOPLAM 7,

19 Bank Asya, son 6 y ll k dönemde sürekli olarak sektör ortalamas n n üzerinde bir büyüme göstererek bankac l k sektöründeki pay n önemli ölçüde art rm flt r.

20 Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Tahsin TEKO LU Yönetim Kurulu Baflkan K ymetli Hissedarlar m z, 2008 y l, genel olarak iç ve d fl kaynakl olumsuzluklar n gölgesinde geçmifltir. Y l n ilk yar s nda siyasi odakl olumsuz geliflmeler ekonomiyi etkilerken, 2. yar s nda ABD de bafllayan ve tüm dünyay saran küresel kriz Türk ekonomisini de etkilemifltir y l nda küresel mali krize ra men bankac l k sektörü büyümesini sürdürmüfltür y l nda bankac l k sektörünün net kâr nda bir önceki y la göre yaklafl k %10 luk bir düflüfl yaflan rken, sektörün aktif kârl l ve özkaynak kârl l makul seviyelerde gerçekleflmifltir. Bank Asya, en son kurulan kat l m bankas olmas na karfl n aktif büyüklü ünde ilk s radaki yerini korumaktad r. Krize sebep olan yüksek riskli ipotekli konut finansman na dayanan ürünlerin Türk bankalar taraf ndan kullan lmam fl olmas ve 2001 krizi sonras gerçeklefltirilen reformlardan dolay Türk bankalar, yaflamakta oldu umuz küresel krizden yurt d fl ndaki bankalara göre daha az etkilenmifllerdir. Bankalar m z n geçmiflte yaflanan krizlerden edindi i tecrübelerin de krizi yönetme ve krizin etkilerini azaltma konusundaki katk s göz ard edilmemelidir. Kat l m bankalar na bak ld nda ise, kriz ortam ndan sektör geneline göre daha az etkilendikleri ve mevcut geliflim e ilimlerini devam ettirdikleri görülmektedir. Bunun sebebi kat l m bankalar n n yap lar gere i, krizi tetikleyen türev ifllemlerle bir ilgilerinin bulunmamas, faiz riski üstlenmemeleri, kur riskini minimize eden bir çal flma sistemine sahip bulunmalar olarak özetlenebilir. Ayr ca kat l m bankalar nda, kredilerin geri ça r lmas ve tek tarafl olarak yeniden fiyatland r lmas gibi durumlar söz konusu olmamaktad r. Bu da kat l m bankalar na olan güveni art ran bir unsur olarak daha genifl bir müflteri kitlesine ulaflmay mümkün hale getirmektedir. 18

21 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 Bank Asya son 6 y ll k dönemde sürekli olarak sektör ortalamas n n üzerinde bir büyüme göstererek bankac l k sektöründeki pay n art rm flt r. Bankam z aktif toplam n bir önceki y la göre yüzde 30 art rarak, 2008 y l sonu itibar yla 8,1 milyar YTL seviyelerine getirmifl bulunmaktad r. Böylelikle Bankam z, Ülke ekonomisine önemli katk lar sa lamakla kalmay p global ölçekte bir finansal aktör olma vizyonu ile yoluna devam etmektedir. Bu heyecanla içimizdeki hizmet aflk n ve görev bilincini daha nice baflar lara tafl yaca m za bütün kalbimle inan yorum. Bank Asya en son kurulan kat l m bankas olmas na karfl n aktif büyüklü ünde ilk s radaki yerini korumaktad r. Hem kurumsal ve ticari bankac l kta hem de bireysel bankac l kta Bankam z aç s ndan Türkiye'de büyük bir potansiyel bulunmaktad r. Bu itibarla, Bank Asya müteakip y llarda da pazardan ald pay art rman n gayreti içinde olacakt r. Bank Asya n n kuruluflundan bu yana maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen arkadafllar m za, hissedarlar m za ve Bankam z n bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan çal flanlar m za, kuruldu umuz günden beri Bankam zla iliflkilerini güçlendirerek sürdüren muhabir bankalar m za ve bize duyduklar güven ile her zaman büyük motivasyon kayna olan müflterilerimize teflekkürlerimi ve sayg lar m sunuyorum y l nda özellikle bu potansiyelin aç a ç kar lmas n teminen bireysel bankac l k ürünlerimizden kredi kartlar n n pazarlanmas na a rl k verilmifl ve y l içinde bir milyon adetlik birinci hedef geçilmifltir. Bunun yan nda yüksek teknoloji ürünü AsyaCard DIT temas z kredi kart da 2008 y l içinde müflterilerimizin hizmetine sunulmufltur. Önümüzdeki y l içinde de Bank Asya, bireysel ürünlerde büyümesini sürdürürken di er ürün ve hizmetlerinde de çeflitli yenilikler ve iyilefltirmeler yaparak rekabete devam edecektir. Bank Asya, hizmet yelpazesini geniflleten yeni ürünleri, müflteri ve çözüm odakl yaklafl mlar, h zl iflleyen süreçleri ile öne ç kmaktad r. Burada, baflta yönetim kurulumuz olmak üzere tüm yönetici ve çal flanlar m z n ifllerine odaklanm fl, özverili bireylerden oluflmas da en büyük kazançlar m zdan birisidir. Gelece in daha güçlü Bank Asya s n yakalamak ad na 2009 y l nda birikim ve donan mlar m z desteklemek amac yla e itime ayr lan kaynaklar art r lacak, performansa ba l ücret politikalar ve kariyer planlamalar ile çal flanlar m z n güven ve ba l l yükseltilmeye devam edecektir. Ayr ca, ça dafl bankac l n gere i olarak teknolojiye olan yat r mlar m z artarak sürecektir. Tahsin TEKO LU Yönetim Kurulu Baflkan Bankam z, y ll k bütçesinin yan s ra önceden belirlenmifl olan uzun vadeli plan ve hedeflerin rehberli inde yoluna devam etmektedir. Bu çerçevede, yönetim ve denetim kurullar m z ile üst yönetimimiz sadece günün ifllerini baflarmakla yetinmeyip gelece in baflar lar n planlamay da kendilerine görev saymaktad r. Bank Asya, ça dafl kurumsal yönetim sistemlerini, kendisine özgü niteliklerle birlefltirerek sürekli bir geliflim ve ilerleme içerisindedir. 19

22 Genel Müdür den Mesaj Ünal KABACA Genel Müdür De erli Ortaklar m z, Ülkemizdeki politik tansiyonun oldukça yüksek seyretti i 2007 y l ndan sonra, girdi imiz 2008 y l n politik geliflmelerin geri planda kalaca ve yeniden ekonomiye odaklanaca m z bir y l olarak düflünürken Ak Parti ye aç lan kapatma davas gündemi büyük ölçüde de ifltirmifl ve y l n ilk çeyre inde görülen %6,9 luk yüksek büyüme oran ikinci ve üçüncü çeyreklerde h zla gerileyerek ülkemizin gayrisafi milli has la büyümesini hedeflenen rakamlar n çok alt na çekmifltir y l için Bankam zla ilgili yapm fl oldu umuz planlar da, söz konusu geliflme ile birlikte de ifltirilerek özellikle likidite noktas nda son derece hassas davran lm fl, Temmuz sonu itibar yla kapatma davas n n sonuçlanmas n müteakip bu defa da etkileri ülkemizde hissedilmeye bafllanan global kriz çerçevesinde Bankam z n bu krizden en az etkilenerek ç kmas n teminen önlemler paketi uygulamaya sokulmufltur y l içerisinde gerçeklefltirilen sermaye art r m ile Bank Asya, özkaynaklar n n aktife oran itibar ile Türkiye nin en güçlü bankas haline gelmifltir. Bu ba lamdan olmak üzere; Türk Liras n n olas de er kay plar karfl s nda sermaye yeterlili i standart oran n n %12 nin alt na düflmemesi için yabanc kaynaklar taraf nda bir miktar küçülünerek kredi kulland r mlar n n kayna s n rland r lm fl ve risk a rl kl varl klar kontrol alt nda tutabilmek amac yla gayrinakdi krediler taraf nda kulland r lan krediler bir miktar afla çekilmifltir. Ekim 2008 de görülen Türk Liras n n de er kay plar, al nan önlemlerin ne denli isabetli oldu unu göstermifl olup sermaye yeterlili i standart rasyomuz %12,36 seviyelerine kadar gerilemifl, al nan ilave önlemlerle beraber 2008 y l %13,4 gibi hedeflenen seviyelerde kapat labilmifltir y l için hedefimiz bu rasyonun %15 ler seviyesine çekilebilmesidir. 20

23 Bank Asya Faaliyet Raporu 2008 Di er taraftan, Haziran 2008 ay içinde yap lan bedelli sermaye art r m n n Bankam z n krize karfl dayan kl l n art rmas aç s ndan ne denli önemli oldu u da ortaya ç km flt r. Mezkur sermaye art r m ile birlikte bir taraftan yasal gereklilik yerine getirilmifl, di er taraftan da Bankam z, özkaynaklar n n aktife oran itibar yla ülkemizin en güçlü bankas haline gelmifltir. Öte yandan, özellikle Amerika Birleflik Devletleri nde Lehman Brothers n batmas na izin verilmesiyle bafllayan krizin genifllemesi ve Avrupa ülkelerine s çrayarak ülkemizi de etkilemeye bafllamas yla birlikte bütün dünya borsalar nda görülen çöküfl süreci MKB yi de etkisi alt na alm fl, 2007 y l n çok yüksek primlerle kapatan hisse senetlerimiz 2008 y l nda yüksek kay plar yaflam flt r y l nda zaman zaman özkaynaklar m z n dört kat n geçen çarpan oran m z 0,6 lara kadar gerilemifl bulunmaktad r. Fiyatlarda yaflanan bu dramatik düflüfller s n rl bulunan yerli talebin karfl s nda özellikle yurt d fl yat r mc lardan gelen sat fl bask s ndan kaynaklanm flt r. Çok k ymetli ortaklar m z; Bankam z çal flanlar bütün y l etkisi alt na alan politik ve global kriz flartlar alt nda bile hedeflerini tutturma hususunda her türlü gayreti göstermifl ve Bank Asya 2008 y l n %30 seviyesinde bir aktif büyümesi ile tamamlam flt r. Bank Asya geçen y la göre kârl l n art rabilen az say da banka aras nda yerini alm fl ve vergi sonras net kâr 246,5 milyon YTL ye yükselmifltir. Nakdi kredilerimiz milyon YTL, gayrinakdi kredilerimiz de milyon YTL olmak üzere toplam kulland r lan krediler milyon YTL ye yükselmifl olup bu tutar %38 lik bir art fla tekabül etmektedir. Cari ve kat lma hesaplar yoluyla toplam fl oldu umuz fonlar ise %24 lük bir art flla milyon YTL ye yükselmifltir. Global krizin en önemli dalgas Ekim ve Kas m aylar nda ülkemizi de derinden etkilemifl olmas na karfl n Bankam z bu dönemde mevcut müflterilerini ma dur etmeden fon kulland r m na devam etmifl ve piyasada çok önemli bir yer edinmifl bulunmaktad r. Bu hassas dönemde müflterilerimize karfl gösterdi imiz yaklafl mlar n önümüzdeki dönemde bize çok olumlu yans malar n n olaca na bütün kalbimle inan yorum y l için haz rlam fl bulundu umuz bütçede nakdi kredilerde %20 lik bir büyüme, gayrinakdi kredilerde ise %10 luk bir küçülme öngörmüfl bulunuyoruz. Hedefimiz sermaye rasyolar m z gelifltirerek %15 e yükseltmektir. Bütçeledi imiz hedefleri krizin bütün bir y l boyunca etkili olaca varsay m na dayand rm fl bulunuyoruz. Olumlu geliflmelerin varl halinde Bank Asya olarak çok daha iyi neticeler elde edece imize kanaatimiz tamd r. çinde bulunulan flartlara göre her türlü de iflime adapte olabilen çal flanlar m z Bank Asya y hak etti i yere tafl mada son derece kararl görünüyorlar ve bunu baflaracak azim ve iradeye sahipler. Siz de erli ortaklar m z n da destek ve kararl l klar bizler için son derece önemli bir motivasyon unsurudur. Bu itibarla önümüzdeki dönemlerde de bizleri destekleyece inize olan inanc m yineliyor ve en derin sayg lar m sunuyorum. Di er taraftan, geçen y l sizlerle paylaflm fl bulundu umuz bir milyon adetlik kredi kart hedefi 2008 y l içinde geçilerek y l sonu itibar yla kart adedine ulafl lm flt r. Yine y l içinde müflterilerimizle tan flt rd m z AsyaCard DIT son teknoloji ürünü temass z kart m zla da önemli bir baflar ya imza atm fl bulunmaktay z. Ünal KABACA Genel Müdür 2008 y l nda di er y llarda oldu u gibi bizim için son derece önemli olan alternatif da t m kanallar na yap lan yat r mlar bütün h z yla devam etmifl ve en son, indirimli ürün satan A101 marketler zinciri ile yap lan anlaflma ile birlikte ödeme noktalar m z geniflletilmifltir. Söz konusu marketler zincirine ortak yat r mlar yoluyla fon kulland r m yöntemi ile fon kulland r m yap larak %25 oran nda bir ortakl k tesis edilmifltir. Bu ortakl k paylar, mevzuata göre en fazla 7 y ll k bir süre için bünyemizde tutulabilecektir. 21

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. HSBC Bank A.fi. 2006 Y l Faaliyet Raporu Ticaret Unvan : HSBC BANK A.fi. Kurulufl Tarihi : 13/09/1990 Adres : Ayaza a Mahallesi Ahi Evran Caddesi Dereboyu Sokak 34398 Maslak

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı