Temel Sağlık Bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel Sağlık Bülteni"

Transkript

1 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Temel Sağlık Bülteni K A Z A N A C A K L A R I N A Ġ N A N A N L A R K A Z A N I R L A R K K A A Z Z A A N N A A C C A A K K L L A A R R I I N N A A Ġ Ġ N N A A N N A A N N L L A A R R K K A A Z Z A A N N I I R R L L A A R R gündem CYBE/HIV SÜRVEYANS HĠZMET ARAġTIRMASI PROJESĠ Cinsel yolla bulaģan enfeksiyonlar (CYBE) alanında Genel Müdürlüğümüz tarafından CYBE/HIV/AIDS Sürveyansının Güçlendirilmesi projesi yürütülmektedir. Söz konusu proje Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasındaki iģbirliği sonucu 2003 yılında baģlatılan Türkiye Üreme Sağlığı Programında yer almaktadır. Bu proje ile mevcut CYBE/HIV/AIDS sürveyansının güçlendirilmesi, CYBE/HIV/AIDS in izlenmesi için mevcut mekanizmaların yaygın hâle getirilmesi ve uygulanan politikalar ile davranıģ değiģikliklerinin ölçülebilmesi hedeflenmiģtir. Proje kapsamında CYBE/HIV/AIDS Laboratuar Hizmetlerinin, Tanı ve Tedavinin Standardizasyonu, CYBE/HIV/AIDS sürveyansı, sektörler arası iģbirliği konulu çalıģma toplantıları gerçekleģtirilmiģtir. Daha sonra, 2005 yılı Ģubat ayında ülke çapında konuyla ilgili sektörlerin temsilcileriyle yapılan Ulusal UzlaĢma Toplantısında CYBE/HIV/AIDS sürveyansının güçlendirilmesi için temel CYBE/HIV konusunda bir hizmet araģtırması projesinin gerçekleģtirilmesi ve projenin sonucunda belirlenen merkezlerin daha sonra özellikle HIV alanında sentinal merkezler olarak görev yapması kararı alınmıģtır. Söz konusu karar doğrultusunda açılan CYBE/HIV Sürveyansı Hizmet AraĢtırması Projesi ihalesini Almanya da bulunan ICON Halk Sağlığı Enstitüsü ile Hacettepe ve Belçika da bulunan Antwerp Üniversitelerinden oluģan bir konsorsiyum kazanmıģtır. Projenin amacı Ankara, Ġstanbul, Gaziantep ve Trabzon illerinde belirlenmiģ kadın hastalıkları ve doğum kliniklerine baģvuran hamile kadınlarda ve Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illerinde yüksek HIV riski altındaki topluluklarda (ticari kayıtsız seks çalıģanları, damar içi madde kullanıcıları ve eģcinsel erkekler) önemli cinsel yolla bulaģan enfeksiyonlar (sifiliz, gonore, hepatit B, klamidya) ve HIV bakımından prevalans ve demografik-davranıģ verilerinin belirlenmesidir. Yıl : 1 S a yı : 7 Nisan Küresel ısınma ve getirdiği/getireceği sağlık problemleri son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Doğrudan veya dolaylı etkilerle oluşabilecek olumsuzluklar için sağlık teşkilatları ve sağlık çalışanları hazırlıklı olmalıdır. Konuyla ilgili olarak eğitim, bilgilendirme ve kurumlararası işbirliği çalışmalarımız devam edecektir. Ayın Mesajı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projede yer alan hastaneler ise Ġstanbul da ġiģli Etfal AraĢtırma ve Eğitim Hastanesi, Ankara da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Gaziantep ilinde 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Trabzon ilinde ise Doğum ve Çocuk Bakımevidir. Toplam bütçesi Euro olan CYBE/HIV Sürveyansı Hizmet AraĢtırması Projesi 30 Nisan 2007 de ilgili paydaģların katılımıyla gerçekleģen ve proje faaliyetlerinin tartıģıldığı bir Bilgi PaylaĢımı Toplantısı ile sona ermiģtir. SU VE BESĠNLERLE BULAġAN HASTALIKLAR Ülkemizde sağlık sorunları arasında bulaģıcı hastalıkların önemli bir yeri vardır. BulaĢıcı hastalıklar kiģiden kiģiye bulaģabilme, geniģ kitlelere yayılma ve büyük toplulukları etkileme özelliğine sahip hastalıklardır. Su yetersiz veya kirli ise, kanalizasyon açıktan akıyorsa, enfeksiyon etkenleri zaman zaman salgınlara yol açacaktır. Su ve besinlerle bulaģan hastalıkların baģında; tifo, akut viral hepatitler, akut sulu ve kanlı ishaller gelmektedir. Son yıllarda alınan tedbirlerle bu hastalıkların görülmesinde belirgin azalma olmuştur. BulaĢıcı hastalıkların engellenmesinde; çevrenin olumlu hale getirilmesi, atıkların sağlıklı bir Ģekilde yok edilmesi, suların dezenfeksiyonu, vektörlerin ortadan kaldırılması, gıda güvenliği ve kiģisel temizliğin bir yaģam biçimi haline getirilmesi önemlidir. Bununla birlikte özellikle vakaların tespiti, daha önceki dönemlere göre artıģ olup olmadığının belirlenmesi ve etken izolasyonu su ve besinle bulaģan hastalıkların kontrolünde önemli yer tutmaktadır. Bu amaçla, BulaĢıcı ve Salgın Hastalıklar Daire BaĢkanlığımız tarafından önümüzdeki yaz mevsiminde konunun önemi göz önünde bulundurularak Su ve Besinlerle BulaĢan Hastalıklar Haftalık Sürveyansı uygulaması 21 Mayıs 2007 tarihinde baģlatılmıģtır. Salgın olduğu Ģüphesini uyandıran bir durum varsa telefonla Ġl Sağlık Müdürlüğüne hemen bildirilecektir. Haftalık sürveyans uygulaması 01 Ekim 2007 tarihine kadar devam edecektir.

2 gündem TÜTÜN KONTROLÜ ULUSAL KOMĠTESĠNĠN 2.TOPLANTISI MÜSTEġARIMIZ SAYIN PROF.DR.NECDET ÜNÜVAR IN BAġKANLIĞINDA GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġTĠR Ülkemizde sigara içmek yaygın bir alıģkanlık ve önemli bir halk sağlığı sorunudur.türkiye Avrupa ülkeleri arasında tütün tüketiminde üçüncü sırada, dünya ülkeleri arasında yedinci sıradadır. Ülkemizde 17 milyon kadar sigara içen kiģi vardır ve her yıl 100 bin kiģinin sigaraya bağlı nedenlerle yaģamını kaybettiği tahmin edilmektedir.bu sayı trafik kazalarına bağlı ölümlerden kat fazladır. Bu kapsamda kiģisel ve toplumsal zararları artık yaygın olarak bilinmekte olan sigara hatırlatma MEVSİM ALERJİSİ Günümüzde her 10 kiģiden birinde polone bağlı allerjik nezle veya astım görülmektedir. Hastaların %70 den fazlasında 30 yaģından önce baģlayan semptomlar 50 yaģ civarında yatıģır. Ülkemizde polen allerjik kiģileri en sıklıkla çimen polenleri etkilemekte ve bu polenler Mart ayından Eylül ayına kadar havada bulunabilmektedir. Ağaç polenleri daha az oranda allerjiye neden olup ilkbaharda bir iki ay etkili olurlar. Ülkemizde poleni alerji yapabilen 2 tüketiminin azaltılması için tüm dünya ülkeleri çeģitli tedbirler almaktadır. Ülkemizde de Tütün Kontrol Çerçeve SözleĢmesi kapsamında yapılacak çalıģmaların planlanması ve ülkemizde sigara tüketiminin kontrol altına alınarak vatandaģlarımızın, özellikle gençlerimizin korunması amacıyla Bakanlığımızca yıllarını kapsayacak Ģekilde Ulusal Tütün Kontrol Programı hazırlanmıģtır. Söz konusu program kapsamında, Bakanlığımız sekretaryasında yürütülen kamu kurum ve kuruluģlarının temsilcileri ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde ki öğretim üyelerinin katıldığı yaklaģık 80 kiģiden olu- Ģan bir Tütün Kontrolü Ulusal Komitesi oluģturulmuģtur. Ulusal tütün kontrol programının süreç ve çıktılarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konularında aktif olarak faaliyet gösteren komitenin ikinci toplantısı 26 Mart 2007 tarihinde Ankara Gür Kent Otel de gerçekleģtirildi. MüsteĢarımız Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar ın baģkanlığında gerçekleģtirilen toplantıda on ayrı çalıģma grubunda yer alan uzmanlarla birlikte daha önce hazırlanan yıllık taslak aktivite planı incelenmiģtir. Her grupta aktivite planında yer alan amaçlar, beklenen sonuçlar, stratejiler, ilgili kurum kuruluģ ve kiģiler, etkinlikler, gereksinim duyulan kaynaklar, tamamlanma tarihi olası engeller ve gerekli mevzuat düzenlemeleri, ilerleme göstergeleri ve izleme ve kontrol için toplanması gereken veriler ayrı baģlıklar halinde tartıģılmıģ ve taslağa Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2007 baģlığı altında son Ģekli verilmiģtir. Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır. ağaçların en önemlileri fındık ve zeytin ağaçlarıdır. Üst üste hapģırık, burun kaģıntısı, su gibi akıntı, boğazda kaģıntı, postnazal akıntı, gözlerde kaģıntı, kızarma, sulanma polen allerjisinin tipik bulgularıdır. Polen mevsimi boyunca yorgunluk hissi ve uyku bozuklukları olabilir. EĢlik eden sinüzite bağlı baģ ağrıları olabilir. Allerjik nezleli çocukların göz altlarında kahverengi mor halka Ģeklinde renk değiģiklikleri görülebilir. Diğer allerjik hastalıkların rinite eģlik etme olasıkları yüksek olduğundan öyküde astım ve atopik dermatit araģtırılmalı, ayrıca birinci derecede akrabalarda bulunabilecek rinit ve diğer allerjik hastalıklar sorgulanmalıdır. Ayrıntılı çevre öyküsü alınmalı, bulguları tetikleyen faktörler sorgulanarak tanı ve tedavi için ipuçları elde edilmelidir. Allerjik rinitli olanların hemen hemen yarısı sadece burun problemi değil, nefes ile ilgili bazı problemler de yaģamaktadır. Yapılan çalıģmalar allerjik rinitlilerin %15 40 ında astım olduğunu bildirmektedir. Bu kiģilerin bronģ sisteminde çeģitli uyaranlara kar- Ģı (soğuk, sıcak, efor vs) kuvvetli bir aģırı duyarlılık olduğu ortaya konmuģtur. Mevsimsel allerjik nezlenin tanınmasında hastadan alınan bilgilerin yanında, deri testi ve bu maddelere karģı kanda bulunan IgE türündeki bağıģıklık ürünü antikorların göstermesi gerekir. Allerjik nezlenin tedavisinde ilk yapılacak Ģey kiģinin kendini bu dokunan etkenlerden koruması ve onlardan kaçınmasıdır. Bununla birlikte ilaç tedavisi önerilir. Burada da en önemli ilaçlar burun ve ağızdan kullanılacak inflamasyonu giderecek kortizonlu spreylerdir. (Fluticasone, Beclomethasone, Budesonide gibi). Allerjik nezle tedavisinde Kromolin Sodyum içeren spreylerde kullanılmaktadır, dekonjestan dediğimiz geçici süre burnu açan tablet ve damlalardan zaman zaman yararlanılır. Mevsimsel yakınmaları olan hastanın sadece mevsimsel allerjen ile karģılaģtığı aylarda Ģikayetleri oluyor ve bu aylar dıģında tamamen normal ise mevsimsel astım düģünülür. Uz. Dr. Reyhan Çömez Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gazi Devlet Hastanesi T e m e l S a ğ l ı k B ü l t e n i S a y ı 5 ġ u b a t G G

3 faaliyet SEMİNER: Türkiye Kalite Derneği (Kal-der) tarafından düzenlenen 8. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu Nisan 2007 tarihinde Ġzmir de yapıldı. Sempozyuma Genel Müdürlüğümüzü temsilen, Kalite Eğitim ve Koordinasyon Birimi Daire BaĢkanı Betül Faika Sönmez konuģmacı olarak katıldı. Daire BaĢkanımızın konu ile ilgili açıklamalarından bir bölümüne aģağıda yer vermek istedik. Sağlık Hizmetleri sunumunda maliyet etkili, yüksek performansa dayalı, modern yönetim ilke ve anlayıģına uygun, kaliteye odaklı, hizmeti sunanların ve hizmetten yararlananların memnuniyetini artırmaya yönelik çalıģmalar hepimizin de bildiği gibi son yıllarda giderek artmakta ve yaygınlaģmaktadır. Sağlık kuruluģlarımızda hizmet kalitesini geliģtirmeye yönelik faaliyetlerimizin odak noktasını; hasta ve çalıģanların güvenliği ile memnuniyeti oluģturmaktadır. Yürüttüğümüz bu çalıģmalarda nihai hedefimiz, toplumumuzun sağlık statüsünü geliģtirmek ve yaģam kalitesini yükseltmektir. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak misyonumuz; eğitimli ve yeniliğe açık çalıģanlarımızla, ekip anlayıģı içine herkese eģit, kaliteli, Ģeffaf ve güler yüzlü hizmet birinci önceliğimizdir. Vizyonumuz ise Temel Sağlık Hizmetlerini, kalite ve verimlilik açısından geliģmiģ ülkeler ile rekabet edebilecek düzeye getirerek, dünyada koruyucu sağlık hizmetleri politikalarını belirleyici konuma gelmektir. Kalite politikamız koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında vatandaģlarımıza eģit, kaliteli, Ģeffaf ve güler yüzlü ekip anlayıģı içinde hizmet sunmak ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli iyileģtirmektir. Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmetlerinde kaliteli sağlık hizmeti anlayıģının iyileģtirilmesi ve Toplam Kalite Yönetimi felsefe ve kültürünün yerleģtirilmesi, hizmet sunucuları ile hizmetten yaralananların memnuniyetini artırma odaklı bir yönetim anlayıģı ile yola çıkılmıģtır. BERT LAHR, Yıllarca sinemaya büyük emeği geçmiģ olan Bert Lahr, yeni bir projede zorlu bir rolü oynama kararı almıģtı. Yakın dostları artık onun dinlenmesi gerektiğini, yaģlandığını saçlarının beyazladığını ve bu rolün üstesinden ancak gençlerin gelebileceğine söyleyerek onu uyarmak istediler. Bert Lahr ise onlara kısa ve öz bir cevap verdi: Damın karla örtülü olması evin içinde ateģ bulunmadığı anlamına gelmez. Önemli gün ve haftalar Kanserle Savaş Haftası Dünya Sağlık Günü Polis Teşkilatının Kuruluş Günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Doğum Haftası Ebeler Haftası 1-7 Nisan 7 Nisan 10 Nisan 23 Nisan Nisan Nisan kısa... kısa İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kalitesini Taçlandırdı. 3 Kalite Derneği (Kal- Der) tarafından Ege Bölgesindeki kurum ve kuruluģlara yönelik düzenlenen Yılın BaĢarılı Ekibi YarıĢmasında Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü ekibi Büyük Ödülü kazandı. Ekip ve takım çalıģmasını desteklemek ve bu çalıģmalara katılanları cesaretlendirmek amacıyla tasarlanan yarıģmada, kamu hastanelerine kalite yönetim sistemi kurulmasında eğitim ve danıģmanlık hizmeti verdiği projesi ile ödüle layık görüldü. Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ġl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet ÖZKAN ın tam desteğini alan ekip, Müdür Yardımcısı Demet HAYALĠ YILDIRIM ın liderliğinde, birebir danıģmanlık hizmetinin yanı sıra, proje kapsamında 1009 kiģiye toplam 242 saat eğitim verdi. ÇalıĢanlarının tamamının ISO 9000 serisi baģ tetkikçi sertifikasına sahip olduğu birimde, 1 doktor, 2 sağlık memuru, 2 hemģire ve 1 veri hazırlama iģletm e n i p r o j e d e y e r a l m ı Ģ t ı r. * * * Aile Hekimliğinden; Kamu AraĢtırmaları Vakfı ve Sağlık-Der tarafından organize edilen 1.Uluslararası Sağlıkta Gelecek Sempozyumu Haziran 2007 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel' de yapılacaktır. Bu yıl konu olarak "Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılma Sürecinde Aile Hekimliği ve Akılcı İlaç Kullanımı" seçilmiģtir. Türkiye'nin de gündeminde olan sağlık reformu 2003 yılında Sağlıkta DönüĢüm Projesi ile somutlaģmıģtır. Bu reform sürecinde aile hekimliği ve akılcı ilaç kullanımı birbiri ile yakından iliģkili iki ana konu olarak karģımızdadır. Genel olarak sağlık hizmet sunumunda aile hekimliği ve akılcı ilaç kullanımı ile hedeflenen; sağlıkta kalitenin ve maliyet etkinliğin artmasıdır. Aile hekimliğinin teorik - pratik altyapısı dünya ve Türkiye ölçeğinde değerlendirilirken, ulusal ilaç politikası ve akılcı ilaç kullanımı genel sağlık sigortası süreci ile iliģkilendirecektir. Bütünsel bir yaklaģımla ele alınan sempozyum, kamu ve özel sektör temsilcileriyle sürecin tartıģılmasını sağlarken sağlıkta gelecek adına yeni vizyonların tetikleyicisi olacaktır tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Aile Hekimliği uygulaması için pilot il olarak belirlenen 11 ilden biri olan Ġzmir ilinde 14 Mayıs 2007 tarihinde uygulamaya baģlandı. Kanser Haftası Etkinliği; * * * Ulusal Kanser Haftası Programı Çerçevesinde 2 Nisan 2007 tarihinde; Beslenme ve Kanser ile ĠliĢkisi, Türkiye de Mide Kanseri, Genetiği Modifiye EdilmiĢ Gıdalar, Dünyada Ve Türkiye de Meme Kanseri, GIDA Üretim Ve Tüketim AĢamalarında Dikkat Edilecek Hususlar, Kanserde Alternatif- Tamamlayıcı Tıp YaklaĢımlarının rolü, Sağlıklı Beslenme konularında sempozyum, konferans ve paneller düzenlenmiģtir. T e m e l S a ğ l ı k B ü l t e n i S a y ı : 7 N i s a n

4 gündem SİGARA İLE MÜCADELE Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi, 28 Nisan 2004 tarihinde Sayın Sağlık Bakanımız tarafından imzalanmıģ ve 25 Kasım 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nce kabul edilerek, 30 Kasım 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede 5261 kanun numarası ile yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. 40 ülkenin anlaģmayı imzalamasından doksan gün sonra, 27 ġubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi ni takiben, yapılacak çalıģmaların planlanması ve ülkemizde sigara salgınının kontrol altına alınabilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yıllarını kapsayacak Ģekilde bir ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI hazırlanmıģtır. Ulusal Tütün Kontrol Programı, 7 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2006/29 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ekinde yayınlanmıģtır. Programın temel hedefi, 2010 yılına kadar ülkemizde 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranını % 80'in üzerine çıkarmak, 15 yaş altında ise % 100'e yakın olmasını sağlamaktır. Söz konusu Programı nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması amacıyla, kamu kurum ve kuruluģlarının temsilcileri ile ülke genelindeki akademik kurumlardan, tütün ve tütün ürünleri mücadelesi ve kontrolü konusunda deneyimli uzmanlar ve idari birimlerin katılımıyla bir Tütün Kontrolü Ulusal Komitesi kurulmuģtur. Ulusal Komite, Programın süreç ve çıktılarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması gibi konularda faaliyet gösterecektir. Komitenin sekretaryasını Tütün ve Tütün Ürünleri Mücadele ve Kontrol ġube Müdürlüğümüz yapacaktır. Genel Müdürlüğümüz Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire BaĢkanlığı kapsamında faaliyet gösteren Tütün ve Tütün Ürünleri Mücadele ve Kontrol ġube Müdürlüğünce, sigara ile tanıģmamıģ olan özellikle 18 yaģ altı çocukların bu alıģkanlığı kazanmalarına engel olmak amacıyla Türkiye YeĢilay Cemiyeti Derneği iģbirliğinde YeĢilay haftasını da içine alan Mart ayı boyunca Ankara da bulunan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere bu konuda bilgilendirme eğitimleri yapılmıģtır Bu eğitimlerde 23 okulda yaklaģık toplam 2000 öğrenci, öğretmen ve veliye ulaģılmıģtır. Nisan ayında 13 ortaöğretim okulunda eğitim verilmiģtir. SİGARA ESARETİNDEN KURTULMANIN ÖYKÜSÜ Genel Müdürlüğümüz Daire BaĢkanı Zeyit KOCA 29 yıl sigara kullanmıģ ve bir yıl öncede sigarayı bırakmıģtır. Sayın KOCA ile bu konuda yaptığımız söyleģiyi sizlere sunmak istedik. Kendisini verdiği karardan dolayı kutluyor daimi olmasını dileyerek bizlerle bu süreci paylaģtığı için teģekkür ediyoruz. Sigara kullanmaya gençlik döneminde, arkadaģ etkisi, merak duygusu ve kendini ıspat etme gibi bahanelerle baģladığını ve daha önceleri de defalarca bırakmayı denediğini ifade etti. Sigarayı bırakma konusunda arkadaģları ile iddaalaģma yöntemi kullandığını ancak yine sonuç alamadığını söyledi. Öyle bir karar anı oldu ki sonuçta bırakmayı baģardı. Sigarayı Bırakmadan Önce; -Hayır Evinizde sizden baģka sigara içen var mı? Ailenizin, çocuklarınızın size tepkisi nasıl oluyordu? -Sigarayı bırakmam konusunda sürekli feryat ediyorlardı. Hatta iģ ortamımda da durum farklı değil idi. ArkadaĢlarım sigara içmemden rahatsız olduklarını sözleri ile değilse bile tavırları ile dile getiriyorlardı. DiĢlerinizin rengi nasıldı? -Özellikle dipleri simsiyah idi. Sigaraya ayda ne kadar para ödüyordunuz? -150YTL (Günde 1 paket sigara içiyordum) Yürürken veya merdiven çıkarken zorluk çekiyor musunuz? -Evet inanılmaz derecede zorluk çekiyordum. Bıraktıktan Sonra; Sigarayı bırakma kararınızda ki en önemli etken nedir? -Elbette eģim ve çocuklarım. Onların geleceğini düşündüm ve onlarla yaşlanmak istedim. Uzun zamandır düģündüğüm bu kararımı uygulamaktan dolayı çok mutlu ve huzurluyum. Hayatınızda ne değiģti? -Damak tadım düzeldi; yeniden doğdum ve hayata yeniden baģladığımı düģünüyorum. Hayatım daha anlamlı ve güzel oldu. Bırakmanıza en çok kim sevindi? -EĢim ve çocuklarım. Hayatınızda baģka ne değiģti? -Hayata bakıģım değiģti. Evim ve arabamın kokusu ile aldığım koku değiģti. ġimdi arabamın içerisinde sigara içimine dahi izin vermiyorum. Sigara içen birini görünce ne düģünüyorsunuz? -Vah! Vah! Nelerden mahrum kaldığını keģke bilsen diyorum içimden. Bıraktıktan sonra ne düģündünüz? -KeĢke hiç içmeseydim. Ya da daha önce bıraksaydım diyorum. Bırakmak isteyenlere tavsiyeniz var mı? -Olmaz mı? Lütfen öncelikle kendilerini seviyorlarsa bıraksınlar. Sağlıklı yaģamak ve yaģlanmak istiyorlarsa ve en önemlisi çocukları varsa onlar için bıraksınlar. Unutmasınlar ki bu kararı vermek bizim elimizde. 4. Temel Sağlık Bülteni Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ayda bir yayınlanır Yayına hazırlık ve sayfa tasarımı: Kalite Eğitim ve Koordinasyon Birimi - ĠletiĢim ġube Müdürlüğü Haberleşme adresi: MithatpaĢa Caddesi, No: 3, B Blok, Kat: 4 Sıhhiye - Ankara İletişim Bilgileri Telefon: (312) Faks: (312) E-posta: Baskı Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Matbaası Bültenin bu sayısı adet basılmıģtır.

5

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1)

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumları hem dünyada hem Türkiye de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayısı, insan

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu Değerli Meslektaşlarım, Tüm dünyada ve ülkemizde sezaryen doğum oranlarını azaltma çalıģmalarının hızlandığı 2011 yılında, anlamlı bir kongre olacağını düģündüğümüz, I. Uluslar arası II. Ulusal Ebelik

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI 17-18 Ocak 2011 Ankara ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU Konu Sayfa No GĠRĠġ 3 YASAL DURUM 3 TARĠHSEL GELĠġĠM 4 2004-2010 Dönemi

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2015 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM SAYFA

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bitirme Projesi Ġ.Yusuf YILDIRIM 131101140 Bölüm:

Detaylı

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Burcu TOKUÇ NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2012 Cilt :10 Sayı :2 SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ AraĢ. Gör. Gül COġKUN Ege Üniversitesi, ĠletiĢim

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı