SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ"

Transkript

1 KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ

2 ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri, Dünyada hýzla geliþen ve deðiþen Tütün Kontrolu kavramý ülkemizde de konunun yan ilgi alaný olmaktan çýkýp uzmanlýk dalý olmaya doðru ilerlemesine neden olmaktadýr. Türkiye, geçtiðimiz iki yýl içerisinde hem dünya tütün kontrol uzmanlarýný, hem de tütün endüstrisini þaþkýnlýða uðratarak küresel tütün kontrol reçetelerini uygulama baþarýsý ile Avrupa dördüncülüðüne týrmanmýþtýr. Baþarýmýz, sorumluluðumuzu ve beklentileri arttýrmýþtýr. Yayýnlarýnda Türkiye'yi artýk normal pazar olarak niteleyen tütün endüstrisinin bölgedeki etkimizi de dikkate alarak stratejiler geliþtireceði açýktýr. Baþarýyý korumak, daha iyiyi yakalamak üzere; deðiþik disiplinlerden, kamu, akademik kurumlardan, sivil toplum kuruluþlarýndan konuya gönül vermiþ çalýþanlarýn daha sýk bir araya gelmesi zorunlu olmuþtur. Bize kentlerinin olanaklarýný seferber ederek misafirperverlik gösteren Kocaeli Valiliði, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüðü ve Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýna þükranlarýmýzý sunar, katýlýmcýlara bu güzel kentte verimli fikir alýþveriþi dileriz. Prof. Dr. Füsun Yýldýz Kongre Eþ Baþkanlarý Prof. Dr. Elif Daðlý Prof. Dr. Nazmi Bilir Prof. Dr. Erol Sezer Serbest Program Doða Yürüyüþü Tütün kontrolü medya eðitim kursu 8 Mayýs Pazar

3 Bilimsel Program 9 Mayýs Pazartesi Tütün Kontrol Politikalarýnýn Tütün Endüstrisi Çýkarlarýndan Korunmasý (TKÇS5.3) Oturum Baþkanlarý: Toker Ergüder, Ayla Yýlmaz TKÇS 5.3 ne getirmektedir? Minhas Raman Endüstrinin politika engellemesi örnekleri Elif Daðlý Türkiye'de TKÇS 5.3 yol haritasý ne olmalýdýr? Özen Aþut Ara Medya ve Tütün Kontrolu Oturum Baþkanlarý: Hasan Irmak, Esra Kazancýbaþý Doðru, dengeli içerik nasýl hazýrlanýr? Murat Tuncer Tütün karþýtý kanýta dayalý medya kampanyalarý Tuba Erdebir Sosyal Medya neden ve nasýl kullanýlmalý Murat Güner Avrupa'da yaþayan Türklere yönelik eðitimler Serhan Çangatin Öðle yemeði Uluslararasý Deneyimler Oturum Baþkanlarý: Murat Tuncer, Feyza Erkan Tütün kontrolunda makale nasýl yazýlýr? Avustralya baþarýsý - Düz tek tip paketleme Simon Chapman Simon Chapman Ara Tütün Kontrolunun Neresindeyiz? Oturum Baþkanlarý: Elif Daðlý, Nazmi Bilir Türkiye'de son mevzuat uygulamalarý DSÖ bakýþ açýsý Saðlýk Bakanlýðý Tütün Kontrolu Çalýþmalarý Kocaeli deneyimi Cevdet Erdöl Maria Cristina Profili Seraceddin Çom Füsun Yýldýz Açýlýþ Töreni ve Resepsiyon

4 Bilimsel Program 10 Mayýs Salý Tütün Kontrolunda Eðitim Kurumlarý ve Modeller Oturum Baþkanlarý: Tanzer Gezer, Halil Polat Toplumun eðitimi için taraflar ve modeller Tütün kontrolu eðitiminde doðrular ve yanlýþlar Eðitim kurumlarýnda tütün ile mücadele çalýþmalarý Halka yönelik çalýþmalar, yaklaþýmlar ve örnekler Dilek Aslan Hülya Yüksel Halil Polat Dilek Aydoslu Ara Tütün Kontrolunda Hukuk Mücadelesi Oturum Baþkanlarý: Turgut Kazan, Vakkas Benli 4207 sayýlý kanunun mahkeme süreçleri Turgut Kazan Kapalý alanda sigara yasaðýna týbbi-etik bakýþ açýsý Elif Vatanoðlu Saðlýk davalarý neden hala olmuyor? Celal Karlýkaya Yönetmelikler tütün kontrolunu güçlendirebiliyor mu? Sunay Akyýldýz Öðle yemeði Örgün Sigara Býrakma Etkinlikleri Oturum Baþkanlarý: Murat Tuncer, Osman Örsel Sigara Býrakma Danýþma Hattý faaliyetleri S.B. Sigara Býrakma Tedavisi Destek Programý Birinci Basamakta sigara býrakma çalýþmalarý Ýkinci Basamak sigara býrakma Sigara Býrakma Polikliniklerinde standardizasyon Sertaç Polat Ýsmail Çelik Gülgün Çakmur Gülin E. Yýldýrým Esra Uzaslan Ara Gençlerin Ulaþabilirliði Oturum Baþkanlarý: Hilal Özcebe, Mehmet Aktaþ Gençlerin ulaþabilirliðini engelleyen etkili yöntemler Satýþ noktalarýnýn önemi, Türkiye durum analizi Gençlere yasa dýþý sigara satýþý Tütün satýþ yerlerinde gençlere satýþ Hilal Özcebe Toker Ergüder Ahmet Piþkin Serpil Karabulak

5 Bilimsel Program 11 Mayýs Çarþamba Nargile ve Aromalar Oturum Baþkanlarý: R. Erol Sezer, Nureddin Özdener Nargile tütünü ve aromalarýn ürün özellikleri O. Haydar Polat Aromatik nargile salgýný epidemiyolojisi R. Erol Sezer Mentol savaþlarý ve tütün ürünü düzenlemelerinde Efza Evrengil yeni doðrultular Ara Midas'ýn öyküsü: Tütün Sektörünü Anlamak Oturum Baþkanlarý: Fuat Ercan, Osman Elbek "Herþey Altýna Dönüþsün!" Dönüþtü Ama... Fuat Ercan Tütün Sektöründeki Geliþmeler: Bir Çerçeve Giriþimi Derya Karakaþ Özel - Kamu Ýþbirliðinin Yeni Yüzü: Ayþe Cebeci Mali - Politika Olarak Yeniden Düþünmek Ferimah Yýlmaz Öðle yemeði Ýl Tütün Kontrol Kurullarý Oturum Baþkanlarý: Dilek Aslan, Pýnar Pazarlý Bostan ÝTKK neden gereklidir? Yasal mevzuat Oðuz Kýlýnç Sorunlar - Çözüm Önerileri, Motivasyon Ankara Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürlüðü Mecit Alemdar Mersin Ýl Saðlýk Müdürlüðü Hayat Çetinkaya Ara Panel: Ýþ Saðlýðý Oturum Baþkanlarý: Nazmi Bilir, Ahmet Topuzoðlu Çalýþma Hayatý ve Sigara Uluslararasý ve Ulusal Kurallar Çalýþma Bakanlýðý Uygulamalarý Ýþ Yerinde Sigara Yasaðý ve Býrakma Desteði Nazmi Bilir Salih Emri Rana Güven Ali Demircan

6 olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi...

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

KAÝTE Kongre Resmi Sponsorlarý KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ KÜRESE REKABET ve DÜNYA VATANDAÞIÐI 12-14 KASIM 2007 Ýstanbul ütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý KAÝTE KONGRESÝ ne sponsor olan kuruluþlara katkýlarýndan

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı