Sistemik Lupus Eritematozus Tedavi-2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistemik Lupus Eritematozus Tedavi-2010"

Transkript

1 Sistemik Lupus Eritematozus Tedavi-2010 PROF. DR. SEDAT KĠRAZ HACETTEPE TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI ABD ROMATOLOJĠ BĠLĠM DALI

2 SLE & Epidemiyoloji / Pik insidans yaģ Kadın/Erkek: 9/1 Çocuk ve yaģlıda K/E: 2/1 Survival 15 yıl > %80 MORTALĠTE: Ġki dönemde

3 Gen-1 Fc r Gen-2 TLR5 SLE & ETĠYOPATOGENEZ Self ag UV Cilt Hc İnfeksiyon External ag APC mo İlaçlar Gen-3 C1q null T Hc T Hc Gen-4 1q21-23 Gen-5 TNFa Gen-6 MHC Gen-7 APC Defektif İK klerensi B Hc AB Ab ĠK Hedef ĠK Cinsiyet

4 ACR 1982 SLE TANI KRĠTERLERĠ (1997) 1. Malar rash 2. Diskoid rash 3. Fotosensitivite 4. Oral ülser 5. Artrit (noneroziv) 6. Serozit 1. Plörit 2. perikardit 7. Renal hastalık g/gün proteinüri 2. hücresel silendirler 8. Nörolojik hastalık 1. konvülziyon 2. psikoz 9. Hematolojik hastalık 1. hemolitik anemi 2. lökopeni (4000/mm3) 3. lenfopeni (1500/mm3) 4. trombositopeni (100000/mm3) 10.Ġmmünolojik hastalık 1. anti dsdna 2. Anti Sm 3. ACA/LAK veya yalancı pozitif VDRL 11.ANA pozitifliği 4 kriter gerekli

5 Tanıda ACR kriterleri Çoğu hastada 4 kriter tam değil %10 SLE tanısı Fibromyalji %25 ANA + %10-20 UCTD; % yılda SLE Ġnkomplet SLE: 2-3 bulgu var ve SLE geliģimi olmayabiliyor SLE geliģimi için; Alopesi, genç yaģ, serozit, DLE, pozitif Coombs, sm ve dsdna pozitifliği

6 Klinik: Aktivite ve hasar gelişimi

7 SLE Tanı Öncesi Otoantikor Pozitifliği 130 SLE hastasında ANA %78; anti-ds DNA%55 anti-ro %47 anti-la %34 anti-sm %32 anti-rnp %26 antifosfolipid %18 Melisa R Arbucle N Engl Med 2003 ANA, antifosfolipid antikorlar, antiro, AntiLa ortalama 3,4 yıl önce antidsdna ortalama 2.2 yıl önce antism, anti RNP ortalama 1.2 yıl tanıdan önce hasta serumlarında pozitif saptanmıģ.

8 SLE KLİNİK ÖZELLİKLER (1000 hasta) Bulgular Başlangıçta Hastalık süresince Konstitüsyonel %36 %52 Artrit %69 %84 Cilt %40 %58 Mukoza %11 %24 Plevra %17 %36 Akciğer %3 %7 Raynaud fenomeni %18 %34 Tromboflebit %4 %14 Renal %16 %39 Santral Sinir Sistemi %12 %27 Lenfadenopati %7 %12 Miyozit %4 %9 Cervera R Medicine 1993

9 1- Hastanın Değerlendirilmesi aktivite, hasar, QoL, komorbidite, ilaç toksisitesi 2- Kardiovasküler risk 3- Diğer komorbid durumlar Osteoporoz Kanser 4- Ġnfeksiyon riski Tarama HIV, HBV, HCV, CMV, tbc AĢılama (pnömokok, influenza) Takip (nötropeni, lenfopeni, IgG) 5- Değerlendirme sıklığı:6-12 ay 6- Laboratuvar Otoantikorlar, diğer testler 7-Mukokutanöz tutulum SLE iliģkili Ġlaç ĠliĢkili Diğer Cutaneous Lupus Disease Area and Severity index (CLASI) - Aktivite - Hasar 8- Renal 9- Nöropsikiyatrik tutulum 10- Göz Katarakt, glokom Ġlaç toksisitesi

10

11 ÖNERĠ 10: Göz Tutulumu (ilaç toksisitesi) Risk faktörleri YaĢ> 60 Maküler dejenerasyon varlığı Retinal distrofi varlığı Obesite KC hastalığı ve/veya renal yetmezlik >5 yıl tedavi >6.5 mg/kg hidroksi klorokin veya > 4mg/kg klorokin Risk faktörü(+) yıllık takip, (-) bazal ve 5 yıl sonrası (kırma kusuru/göz dibi/görme alanı değerlendirilmesi)

12 SLE de ölümlerin %25 inden sorumlu Hastalık aktivitesi Ġmmün disfonksiyon Ġmmünsüpresifler Dirençli mikroorganizma ile karģılaģma sıklığı fazla Steroid 10 mg/gün artıģ; risk 11 kat HQA kullanımı koruyucu (immün modülatör)

13 Antimalarial ilaçlar Ġnfeksiyon sıklığını azaltır Tromboembolik olay sıklığını azaltır Alevlenmeyi azaltır Hastalık Ģiddetini azaltır Kalıcı hasar geliģimini azaltır NNT:4 Tüm SLE hastalarında, hastalık Ģiddetinden bağımsız olarak verilmelidir. Gebelikte de devamı önerilir

14 SLE & Prematüre Ateroskleroz Hipertansiyon Immun Kompleks Aktive Thc Makrofaj Antifosfolipid ab Anti-DNA Kortikosteroid Hiperlipidemi Damar hasarı Obezite Sigara Diabet Homosistein Ateroskleroz Prematüre KAH lupuslu hastalarda mortalite ve morbiditenin majör nedeni TWO-stage model SLE ateroskleroz için bağımsız risk faktörüdür yaş arası lupuslu kadınlarda MI 50X Agresif tedavi riski azaltıyor Best Pract&Res Clin Rheum;19(5), 2005 NEJM, 2008

15 SLE Kardiovasküler Riskler / YaklaĢım-Tedavi Risk Faktörü Yöntem/Hedef Tedavi SLE Hastalık Aktivitesi Hasta değerlendirme Steroid dozu minimum Diğer tedavi opsiyonları SLE apl antikor/la(+) Otoantikor taraması HQA, aspirin Renal hastalık Cre/albumin normal olması Proteinüri<300 mg/gün Obesite BMI<25 kg/m 2 Dislipidemi bel çevresi E<94 cm, K<80cm LDL<100 mg/dl TG<150 mg/dl KAH/DM/periferik damar hst LDL<70 mg/dl KB kontrolü(ace/arb) Steroid dozu minimum Diyet/egzersiz Diyet/Egzersiz,Statinler HQA, aspirin Kardiolojik değerlendirme Hipertansiyon KB<130/80 mmhg Steroid dozu minimum KB kontrolü, aspirin Diyet/egzersiz Diabetes mellitus Sigara/Homositein AKS<126 mg/dl HgbA1 c <%7 Sigaranın bırakılması/ Homosistein düzeyi(?) Diyet/egzersiz, metformin(?) HQA, aspirin Endokrinolojik değerlendirme Sigara bırakma programları Folik asit(?) Elliott RJ, Manzi Z.Best Practice & Research Clinical Rheumatology 23 (2009)

16 Romatoloji otoantikorlar Kollajen Doku hastalığı? Romatoid Artrit Vaskülit c-p ANCA ANA RF KDH RA ANA (-) SLE AntiCCP Vaskülit RA +

17 Otoantikorlar TANI amaçlı kullanılabilir. GeliĢebilecek klinik belirtileri TAHMİN amacıyla kullanılabilir. Hastaların alevlenme ve remisyon gibi kliniklerini TAKİP amacıyla kullanılabilir. Klinik olarak sistemik otoimmün romatizmal hastalık düģünülmeyen hastalarda otoantikorların tarama testi olarak kullanılmaları sık yapılan bir hatadır!!!

18 ANA ANA pozitifliğinin hangi titrede pozitif olduğu ve boyanma paterni mutlaka belirtilmelidir. >1/320 kuvvetle bir KDH düģündürür. DüĢük titrelerdeki pozitiflik hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmelidir. Çocuklarda 1/80 pozitiflik anlamlıdır.

19 ANA Boyanma Paternleri Homojen Benekli Periferal ds,ssdna,histon, nukleozom, Ku SLE, DIL Nukleolar SS-A, SS-B, Sm, Scl-70 SS, SLE, DM, Scl ds DNA SLE RNAP, PM-Scl PSS, SLE

20 FANA ile ANA(+) ELISA ile spesifik Antikor (Anti DNA-ENA) ELISA ile yalancı (+) sonuç sık Ticari kit (+)

21 SLE Patojenik Otoantikorlar Antikor AntidsDNA Nükleozom Ro La Sm FL NMDA res Actin C1q Ribozomal P Prevalans% Klinik Bb, deri Bb, deri Deri, Bb, Neonatal, KKB Fetal kalp problemleri Bb Tromboz, Gb kaybı SSS Bb Bb SSS Rahman A. NEJM 2008

22 SLE TEDAVĠ Ölçülü tedavi Etkili tedavi

23 SLE & Tedavi BaĢlangıç tedavisi Remisyon indüksiyon Ġdame Relaps tedavisi Dirençli lupus tedavisi Gebelik + lupus tedavisi EĢlik eden hastalıklar Uzun dönem tedavi Ateroskleroz KAH risk faktörleri Geç Dönem SLE SLE DIL AFS Latent SLE SLE de tedavi hastaya özeldir:tutulum,aktivite

24 SLE-NONMAJÖR ORGAN TUTULUMU AteĢ, halsizlik, yorgunluk Artrit/artralji, myalji Rash Serozit Non-hemolitik anemi Lökopeni SSS-Algılama bozukluğu Q/HQ ± orta-düşük doz steroid ± NSAİİ ± topikal tedavi

25 SLE - MAJÖR ORGAN TUTULUMU Renal tutulum Nörolojik tutulum Myokardial tutulum Akciğer parankim tutulumu Karaciğer tutulumu Retinal vaskülit Otoimmün hemolitik anemi Otoimmün trombositopeni veya TTP Mezenterik vaskülit Agresif tedavi gerekir (KS+immünsupresif)

26 Proliferatif LN & Tx ĠS tedavi Kime:Hepsine Hangi Ġlaç? Doz? Süre? Nasıl? AMAÇ: REMĠSYONU SAĞLAMAK VE REMĠSYONU DEVAM ETTĠRMEK

27 Nonrenal bulguların tedavisinde randomize kontrollü çalıģma yok OH-Klorokin Mtx Azatiopürin Testesteron patch Leflunomid MMF Rituximab

28 ALMS çalıģması N:370, Evre III-IV-V LN, MMF vs CYC 24 h çalıģma, Nonrenal bulgular için; BILAG, SELENA, SLEDAI, C3-dsDNA Ġki grup tedavide etkin Yan etki MMF de daha az

29 SLE /Cilt Lezyonları/Tedavi GüneĢten korunma Sigaranın bırakılması Steroidler (DüĢük-orta doz/topikal/ġntralezyonel) Antimalaryal ilaçlar Hidroksiklorokin ( mgr/gün) Klorokin ( mgr/gün) Quinacrine (100 mgr/gün) Dapsone ( mgr/gün) Talidomide (400 mgr/gün) IVIG, immünsüpresif ajanlar, retinoidler

30 SLE tedavisi Artrit/Serozit Hafif vakalarda NSAID Daha yaygın vakalarda orta doz prednison (30-40mg/gün azaltarak) OH-klorokin Metotreksat ( mg/hf)

31 Öykü - Fizikmuayene L/P: Ġnfeksiyonu ekarte et!!! Bulgular: Lenfositik pleoitoz (eosinofiller) glukoz, laktat düzeyi genellikle normal Oligpklonal band(+), Ig G indeksi CSF IgG,IgM>IgA Sitokin, otoantikorlar??? CSF nörofilament triplet protein Tanı-tedavi takibi CFS glial fibrilar asidik protein yararlı olabilir??? GÖRÜNTÜLEME: BT / MR PET, SPECT, MR Anjiografi, Diffüzyon MR, MR Spektroskopi OTOANTĠKORLAR: ACA IgG/M, lupus antikoagülan, anti-β 2 glikoprotein-1 Anti-ribozomal P Ak, anti nöronal Ak, anti NR2 glutamat reseptör Ak???

32 Agreve Edici Faktörleri Düzenle Hipertansiyon Elektrolitler İnfeksiyonlar Semptomatik Tedavi Antikonvülzan Antidepresan Antipsikotik İmmünsüpresyon Steroid Siklofosfamid Azathiopirin MMF Antikoagülasyon Heparin Kumadin Anti CD20 antikor, IVIG,Plazma değişimi??? Kognitif fonksiyon bozukluğu Hastalık aktivitesini kontrol et Aile terapisi, iş terapisi

33 SLE & Tromboembolizm Tx LAC/AFA SLE de %35-50 sıklıkta + LAC/AFA + ise düģük doz ASA Yeni geliģen tromboz/emboli vakalarında heparin (klasik/dma) Arteryel ve/veya venöz tromboembolili vakalarda LAC/AFA pozitifliği varsa ileri tromboemboli geliģme riski altındadırlar. Warfarin ile INR 3,5-4 civarında tutulmalıdır.

34 29 membranöz LN hasta: %34 püre, %66 mikst MMF 2x1000mg ay--- 3x1000 mg KS, ACE inh, ARB devam HC 400 mg/gün 11 hasta 12 ayda %38 CR HC %64 vs non HC %22 (p:0.03)

35 LUMINA çalıģması; n:580 >16y, 5y< hastalık süresi %6.7 hastada ort yılda hasar DLE, dijital ülser, fotosensitivite, RF hasar geliģim süresi kısa QH, texan-hispanik hasar geliģim süresi uzun

36 Ciddi, tedavi yanıtsız hastalarda Ġnfeksiyon nedeni ile ĠS Tx verilemeyen aktif hastalarda 2g/kg x 5 gün/ay Süre, doz? ĠC azaltır, C3 arttırır, KS ihtiyacını azaltır Bb tutulumunda: 18 ayda Endoksan ile benzer etkinlik Boletis JN et al. Lancet 1999 Endikasyon, süre, doz? Anti-idiotip spesifik IVIG yeri?

37 SLE / Gebelik SLE hastaları genellikle fertilitelerini korur Ġlaçlar (Siklofosfamid) KBY (Cre>2.5 mgr/dl)/ Ağır hastalık Gebelik - Maternal risk Hastalık alevlenmesi (renal/ hematolojik) Hipertansiyon Preeklampsi / Eklampsi Gebelik Fetal risk Abortus Prematür eylem Ġntraüterin geliģme geriliği Ġntraüterin / Neonatal ölüm Neonatal lupus / Konjenital kalp bloğu ( Anti ssa/ssb antikorlar) Mecacci F Semin Perinatol 2007

38 SLE / Gebelik SLE Hastalarında Gebeliğe ĠliĢkin Risklerin Arttığı Durumlar Aktif Hastalık Yetersiz kardiopulmoner rezerv Kreatinin >1,4 mgr/dl Proteinüri > 3gr/gün Kontrolsüz hipertansiyon Anti fosfolipid antikorları / tromboembolizm öyküsü Julkunen H Scand J Urol Nephrol 2001

39 SLE / Kontrasepsiyon Oral kontraseptif kullanımı?? DüĢük doz östrojen içeren preparatlar kullanılabilir Yanlızca progesteron içeren preparatlar kullanılabilir Tromboz öyküsü, APS, kontrolsüz HT, aktif hastalık kullanımları kontraendike Rahim içi araç Ġnfeksiyon riski Bariyer yöntemleri tercih edilebilir Transplantasyon sonrası en az 1 yıl gebe kalınmamalıdır Julkunen H Scand J Urol Nephrol 2001

40 Alfred Steinberg: ĠV siklofosfamid tedavisine gelince, birkaç jenerasyon sonra lupus nefritinin daha iyi bir tedavisi olacak ve NIH protokolu dinazorlar gibi yok olacak ve unutulacak Arthritis Rheum 1992, 35:605.

41 Rituximab (anti CD20) 188 hastanın 171(%91) inde cevap alınmıģ EXPLORER (ciddi SLE) Fark yok LUNAR (nefrit) Fark yok LJP394 BaĢarısız çalıģma sonlandı Anti CD40L tromboza neden oluyor Belimumab (anti BLys)) Faz III/serolojik aktif hastalarda baģarılı Epratuzumab(anti CD22) /abatacept (CTLA-4 agonisti ) baģarılı

42 TEġEKKÜRLER

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI Anamnez ve fizik muayene Laboratuar testleri Radyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Dr. Halil HARMAN Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR-Romatoloji bilim Dalı Sinovyal

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ)

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DR. A. TÜLİN MANSUR PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 6 1.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI... 7 2.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA YAPILAN TETKĠKLER... 8 2.1 SEROLOJĠ LABORATUVARI... 8 2.1.1 Testin Adı:... 8 ASO... 8 2.1.2 Testin Adı:... 8 CRP...

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon 57 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon Pulmonary arterial hypertension related to connective tissue diseases Özlem Pehlivan, Murat İnanç İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

Otoimmun hepatit karaci erde kronik hepatite

Otoimmun hepatit karaci erde kronik hepatite Güncel Gastroenteroloji Otoimmun Hepatit ve Varyantlar Ethem Turgay CER T 1, Cihan YURDAYDIN 2 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Ana Bilim Dal 1, Gastroenteroloji Bilim Dal 2, Ankara Otoimmun

Detaylı

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Mustafa Sünbül OMU Tıp Fakültesi Samsun

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Mustafa Sünbül OMU Tıp Fakültesi Samsun Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı Prof. Dr. Mustafa Sünbül OMU Tıp Fakültesi Samsun Sorular Kchastalığı tedaviden önce nasıl değerlendirilmelidir? Tedavide son hedef nedir? Yanıt nasıl

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker TİP 1 DM Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker SUNUM PLANı Genel bakış Epidemiyoloji Patofizyoloji Etiyoloji Klinik; Belirti ve bulgular Tanı Takip İnsülin tedavisi

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Oya KAYACAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Difüz interstisyel akciğer hastalıkları çeşitli nedenlere

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* Psoriasis: Klinik Tiplere Göre Tedavi Yaklaşımı Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri

Detaylı

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Trombofili Pıhtılaşmaya eğilim Akkiz veya edinsel Psikiyatri dahil tıbbın tüm dallarını kapsar!!! Koagulasyon-Kanama

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan ÖZGÜN OLMAYAN İMÜNOGLOBİLİN KULLANIMI Güçhan Alanoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Isparta İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 40

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 10 ml

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı