Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması"

Transkript

1 MAKALELER / Articles Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması Research on Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Awareness Level ın The City of Kırıkale Arzu DAŞKAPAN1, Kumru Didem ATALAY2, Handan TÜZÜN3 Saniye AYDOĞAN ARSLAN4 ÖZET SUMMARY Amaç:Bu araştırmanın amacı Kırıkkale ilinde yaşayan sağlıklı erişkin bireylerin KOAH ile ilgili bilinç düzeyini belirlemekti. Yöntemler: 25 yaş ve üzeri gönüllü bireyler çalışmaya dâhil edilmiştir. Öncelikle sosyo-demografik özellikler sorgulanmıştır. Katılımcıların KOAH hakkındaki bilinç düzeyini değerlendirmek için, TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) KOAH Çalışma Grubu tarafından hazırlanan broşürdeki bilgilere dayanarak hazırlanan iki anket uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma 412 kişi ile tamamlanmıştır. Katılımcılar yaş ortalaması 40 ± 12 yıldır. Katılımcıların %28' i üniversite, % 35' i ise lise mezunudur. Olguların % 30' unda kronik hastalık tanısı vardır. 154 kişi (% 37) sigara kullanmaktadır. Katılımcıların % 66 sı KOAH, %73 ü ilerleyici bir hastalık olduğu, % 87 si en önemli nedenin sigara olduğu ve % 47 si KOAH ta egzersizin önemi konusunda bilinçlidir. Sonuç: Kırıkkale İli Merkezde yaşayan erişkin halkın KOAH hakkındaki bilinç düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Objective: Aim of this study is to determine the COPD awareness level of the healthy mature individuals in Kırıkkale. Methods: Volunteers for this study were included among individuals over 25 years of age. Firstly, socio-demographic data was questioned. Two questionnaires prepared by the TRS (Turkish Respiratory Society) Working Group were used to evaluate the COPD awareness of the participants. Results: Research was completed with the participation 412 people. The mean age was 40 ± 12 years. 28 % of them were university graduates and 35 % were high school graduates. 30 % of the cases were diagnosed with a chronic disease. 154 of them (37 %) smoke. 66% of the participants were aware of COPD, 73% were aware of the fact that it is a progressive disease, 87% were aware of smoking as the leading cause, and 47% were aware of the importance of exercise on COPD. Conclusion: In conclusion, Adults living in Kırıkkale city centre have a high awareness level on COPD. Anahtar Kelimeler:Bilinç Düzeyi, KOAH Key Words: Awareness Level, COPD GİRİŞ belirtilen majör bir sağlık problemidir KOAH, iş gücü kaybı yönünden ülke ekonomisine zarar veren hastalıklarını beraberinde getirmektedir (3,4). Tedavi edilebilen ve önlenebilen bir hastalık olan Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), zararlı partiküller ve gazlara karşı akciğerler ve hava yollarında artan kronik inflamatuar cevabın eşlik ettiği, kalıcı ve genellikle ilerleyici hava akımı kısıtlanması ile karakterize bir hastalık durumudur (1,2) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre KOAH, dünyada en yaygın görülen 4. ölüm nedenidir ve her yıl 2.9 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır (5). KOAH' nın en sık görüldüğü ülkelerden biri de Türkiye'dir yılında yapılan Ulusal Hastalık Yükü Çalışması, KOAH' nın ülkemizde üçüncü ölüm nedeni olduğunu ve her yıl 26 bin kişinin KOAH nedeniyle kaybedildiğini göstermektedir. Ulusal hastalık yükü açısından bakıldığında; KOAH, ilk on hastalık yükü sıralamasında % 2,8 ile sekizinci sıradadır. KOAH tüm dünya ülkelerinde giderek artan önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olarak 1.Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, KIRIKKALE 2.Yrd. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı, ANKARA 3.Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, KIRIKKALE 4.Arş. Grv. Uzm. Fzt., Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, KIRIKKALE 1

2 Tablo 1:Anket soruları içinde doğru cevap sayısı %60'ın üzerinde olanlara ilişkin frekans ve yüzde değerleri (KOAH çalışması, Kırıkkale 2013, n=412) SORULAR KOAH bronşlarda uzun süreli tıkanmaya neden olan bir hastalıktır. KOAH hastalığının en önemli nedeni sigara bağımlılığıdır. KOAH ilerleyici bir hastalıktır. Sigaranın bırakılması KOAH ın ilerlemesini yavaşlatır. Öksürük, balgam ve nefes darlığı KOAH ın belirtileridir. Şiddetli olmayan öksü rük ile birlikte az miktarda balgam çıkartmak KOAH ın erken habercilerindendir. KOAH ın ileri evrelerinde istirahatte dahi nefes darlığı oluşur. KOAH ın ileri dönemlerinde nefes darlığı çok şiddetlenir, hastalar evden çıkamaz hale gelir ve hastalar oksijen makinesine bağımlı olur. DOĞRU YANLIŞ FİKRİM YOK 280 (68) 12 (3) 120 (29) 358 (87) 301 (73) 375 (91) 363 (88) 17 (4) 37 (9) 12 (3) 4 (1) 37 (9) 74 (18) 45 (11) 297 (72) 91 (22) 305 (74) 82 (20) 297 (72) 8 (2) 107 (26) *Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Gerek kamuoyunda gerekse sağlık personeli arasında KOAH konusunda yeterli bilincin bulunmaması bu hastalığın tanısını güçleştirmektedir. KOAH ile ilgili farkındalığın değerlendirilmesine dayanarak planlanan toplum temelli eğitim programlarının birincil sağlık hizmetleri kapsamında etkin olduğu bildirilmektedir (6,7). mıştır. Katılımcıların KOAH hakkındaki bilinç düzeyini değerlendirmek için, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği' (TÜSAD) nden gerekli izinler alındıktan sonra, TÜSAD KOAH Çalışma Grubu tarafından hazırlanan KOAH broşüründeki bilgilere dayanarak (8) hazırlanan 15 er soruluk iki anket kullanılmıştır. Anketlerdeki sorular doğru, yanlış ve fikrim yok şeklinde cevaplandırılmıştır. Bu araştırmanın amacı Kırıkkale ilinde yaşayan sağlıklı erişkin bireylerin KOAH ile ilgili bilinç düzeyini belirlemekti. İstatistiksel Analiz: Tüm istatistiksel analizler SPSS 15.0 (Chicago, IL) programı kullanılarak yapılmıştır. Sorulara verilen yanıtlar yüzdeler şeklinde değerlendirilmiştir. Yöntemler Kırıkkale İl Merkezi'nde yaşayan 25 yaş ve üzeri gönüllü bireyler rastgele seçilerek çalışmaya dâhil edilmiştir. Değerlendirme kapsamında, kişilerle yüz yüze görüşme yapılmıştır. 25 yaş olası en yüksek öğrenim yaşı olarak değerlendirilerek, gönüllülerin araştırmaya dahil edilmesinde alt sınır olarak alınmıştır. Bulgular Araştırma 159 kadın, 253 erkek olmak üzere 412 kişi ile tamamlanmıştır. Katılımcılar yaş arasında olup, yaş ortalaması 40 ± 12 yıldır. Katılımcıların %28' i üniversite, % 35' i ise lise m e z u n u d u r k i ş i ( % 3 7 ) s i g a r a kullanmaktadır. Olguların % 30' unda kronik hastalık tanısı (diyabet, kalp hastalığı, hipertansiyon vb.) Vardır. KOAH, Kronik Bronşit, Amfizem ve Astım tanısı almış kişiler çalışma dışı bırakılmıştır. Araştırmanın yürütülmesi konusunda Kırıkkale Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu' ndan gerekli izin alınmıştır. Tüm katılımcılardan aydınlatılmış onam belgesi alınmıştır. KOAH bilinç düzeyini değerlendirmek için oluşturulan anket sorularına verilen cevaplar Tablo 1.1' de gösterilmektedir. KOAH bilinç düzeyi açısından önemli olduğu düşünülen Öncelikle sosyo-demografik özellikler sorgulan- 2

3 sorular irdelenecek olursa; ''KOAH nedir?'' sorusuna, katılımcıların % 66' sı doğru cevap vermiştir. Bireylerin % 87' si ''KOAH' ın en önemli nedeni sigara bağımlılığıdır.'' konusunda bilgi sahibi olduklarını göstermişlerdir. Katılımcıların % 88' i ''Öksürük, balgam ve nefes darlığı KOAH'ın belirtileridir'' sorusunu uygun şekilde cevaplamıştır. KOAH'ın akciğerlerle ilgili bir hastalık olduğu konusunda bilgili oldukları belirtilmektedir (12). Bizim çalışmamızda katılımcıların %66' sının KOAH'ın akciğerlerle ilgili bir hastalık olduğu konusunda bilgili oldukları görülmüştür. Yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında Kırıkkale il genelinde, KOAH'nın ne tür bir hastalık olduğuna dair bilinç düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Bilinç düzeyinin daha yüksek bulunması katılımcıların eğitim düzeyinin yüksek olmasıyla ilişkili olabilir. Çalışmamızda katılımcıların %88' i KOAH' ın belirtileri sorusuna verdikleri doğru cevap da KOAH konusundaki yüksek bilinç düzeyini destekler niteliktedir. KOAH, gelişimi multifaktöriel olup, hastalık gelişimi ile ilgili risk faktörleri çevresel ve genetik olabilmektedir. Çevresel faktörlerden sigara kullanımı, KOAH gelişiminden ve hastalık seyrinin kötüleşmesinden sorumlu en anlamlı önlenebilir faktördür (1,13). Sigaranın bırakılmasının, gerek KOAH' nın önlenmesi, gerekse hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması konusundaki önemi yapılan çalışmalarda desteklenmektedir (1,14-16). KOAH tanısı alan kişilerde sigara bırakma ile ilgili eğitim seansları ve desteğe rağmen, sigara kullanımının bırakılamadığı belirtilmektedir (17). Çin'de yapılan bir çalışmada sigaranın KOAH için en önemli risk faktörü olduğu ve kadınlar için daha fazla önem taşıdığı belirtilmiştir (18). Türkiye'de, sigara içme alışkanlığı ve iç ortam hava kirliliği gibi risk faktörleri oldukça yaygındır (19). ''KOAH' lılar sürekli oturmalıdırlar ve egzersizden kaçınmalıdırlar.'' ifadesine verilen cevaplar değerlendirildiğinde, araştırma kapsamındaki kişilerin sadece % 47' ü doğru yanıtını vererek KOAH ta egzersizin önemi konusunda bilinçli olduğu görülmüştür. Çalışmamızda katılımcıların %73' ü KOAH' ın ilerleyici bir hastalık olduğu sorusuna doğru cevap vermiştir. Bireylerin önemli bir çoğunluğunun (% 91) Sigaranın bırakılması KOAH'ın ilerlemesini yavaşlatır konusunda bilinçli olduğu dikkati çekmiştir. Tartışma: KOAH, dünyada yaygın görülen, morbidite ve mortalitesi giderek artan beraberinde sosyal ve ekonomik yük getiren ciddi küresel bir sağlık problemidir (1). KOAH' nda erken tanı, kişilerin hastalıkla ilgili bilinç düzeyini belirlemek ve artırmanın başarılı hastalık yönetimi ve iyi prognoz için önemli olduğu belirtilmektedir. KOAH hakkında artan bilinç düzeyinin, hastalığın ekonomik yükü ve iş gücü kayıplarını da azaltabileceği vurgulanmaktadır (1,9). Salepçi ve ark. (20) KOAH ve küçük havayolu hastalığı sıklığı ile sigara içme alışkanlıkları ve solunum fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastalarda özellikle erkek cinsiyette, 40 yaş üstü ve 30 paket / yıl üstünde sigara içenlerde yüksek oranda erken dönem KOAH ve küçük havayolu hastalığı tespit edildiği rapor edilmiştir. Miravitlles ve ark. (9) KOAH bilgi düzeyini belirlemek için yaptıkları bir çalışmada katılımcıların sadece % 8.6' sının KOAH tanımını bildiklerini belirtmişlerdir. Yine İngilterede KOAH bilincine yönelik yapılan bir çalışmada KAMU bilincinin düşük olduğu katılımcıların sadece %14'ünün KOAH tanımını duydukları belirtilmiştir (10). İspanyada yapılan bir başka çalışmada ise katılımcıların % 17 sinin KOAH tanımını bildikleri ve KOAH bilinç düzeyinin önceki yıllarda yapıla çalışmalara rağmen hala yetersiz olduğu rapor edilmiştir (11). Türkiye'de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi için yapılan bir araştırmanın sonucunda ise; katılımcıların %49.6' sının Yıldız ve ark. (12) ülkemizde tamamladıkları araştırmanın sonuçlarına göre, KOAH gelişiminde en önemli etken sigaradır. Bu araştırmaya katılan kişilerin % 48' i tedavide ilk adımın sigaranın bırakılması olduğunu, ifade etmişlerdir. 3

4 Çalışmamızda katılımcıların % 87' si KOAH gelişiminde rol oynayan en önemli nedenin sigara olduğunu ve % 87' si hastalığın tedavisine yönelik atılması gereken ilk adımın sigarayı bırakmak olduğu konusunda bilinçlidirler. Benzer olarak, katılımcıların % 91' i sigaranın bırakılmasının KOAH' nın ilerlemesini yavaşlatacağı konusunda fikir sahibidirler. KOAH ve sigara arasındaki ilişki düşünüldüğünde, Kırıkkale halkının bu konudaki bilgisi sevindiricidir. KOAH'ın nonfarmokolojik tedavsinde pulmoner rehabilitasyon önemli bir yere sahiptir. Pulmoner rehabilitasyon semptomların azalmasını, egzersiz kapasitesinin ve yaşam kalitesin artmasını sağlar. Egzersiz de KOAH tedavisinde pulmoner rehabilitasyonun en önemli bir komponentidir (1,26). Egzersizin dispneyi azalttığı, yaşam kalitesi ile egzersiz kapasitesine olumlu etkisinin olduğunu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (27-32). KOAH'ın en önemli semptomları; efor dispnesi, kronik öksürük, balgam ve genellikle alevlenmelerde ortaya çıkan hışıltılı solunumdur. Çalışmamızda katılımcıların %88' inin KOAH' nın belirtileri konusunda bilinçli olduğu görülmüştür, KOAH hastalarında hastalığın şiddeti arttıkça dispne, yorgunluk, iskelet kas disfonksiyonu, yaşam kalitesinde önemli azalmalar görülür. KOAH' lı hastalarda görülen dispne ve yorgunluk nedeniyle hastalar aktiviteden kaçınmaktadır ve inaktivite sonucu egzersiz kapasitesinde de azalma görülmektedir. Marijn ve ark. (33) KOAH' ta tedavi programında egzersiz eğitiminin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda katılımcıların sadece %47' si KOAH' ta egzersizin önemi konusunda bilinçlidir. KOAH tedavisindeki önemli rolü düşünüldüğünde, KOAH ile ilgili toplantılar ve eğitimlerde egzersiz konusuna daha fazla yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Sonuç: İnce ve ark. (21), orta ve ağır obstrüksiyonu olan 35 KOAH'lı hasta üzerinde egzersiz kapasitesini değerlendirmek için yaptıkları bir çalışmada, ağır obstrüksiyonu olan olgularda 6 Dakika Yürüme Testi' ndeki yürüme mesafesinin, orta derecede obstrüksiyonu olanlara göre anlamlı olarak daha düşük olduğunu göstermişlerdir. Araştırmamız Kırıkkale İli genelinde 25 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık % 24 ünü içerdiğinden, sonuçlarımızın genellenerek yorumlanması mümkün değildir. Ancak genel olarak, araştırmadan elde edilen bulgular, Kırıkkale İli Merkezde yaşayan erişkin halkın KOAH hakkındaki bilinç düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna işaret etmektedir. Rodriguez ve ark. yaptıkları bir çalışmada, egzersiz kapasitesindeki azalmanın KOAH'ın temel bulguları arasında olduğu, yaşam kalitesi ve hastalığın prognozu ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (22). KOAH konusunda bilgi düzeyini değerlendiren çalışmaların yaygınlaşması önemlidir. KOAH konusunda düzenlenen eğitim programları multidispliner olmalı ve programın içeriği halkın ihtiyacına göre belirlenmelidir. Son yıllarda, araştırmacılar iskelet kas disfonksiyonunun ileri dönem KOAH için bir gösterge olduğunu kabul etmişlerdir. İskelet kas disfonksiyonu kas kuvvetinde, kassal enduransta azalma, kasın oksitatif kapasitesinde azalma ile karakterizedir. İskelet kas disfonksiyonu direkt olarak egzersiz kapasitesini etkilemektedir (2326). KAYNAKLAR 1-The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Update Vestbo J, Hurd SS, Agusti AG, Jones PW, Vogelmeier C, Anzueto A, et. Al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary Am. J. Respir. Crit. Care Med 2013; 187: Vestbo J, Hurd SS and Rodriguez-Roisin R. The 2011 revision of the global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD (GOLD) why and KOAH olan kişilerde, quadriceps kas kuvvetinde sağlıklı kişilere göre azalma olduğu gösterilmiştir (23-25). 4

5 what? Clin Respir J 2012; 6: Anto JM, Vermeire P, Vestbo J, Sunyer J. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2001; 17: Kocabaş A, Atış S, Çöplü L, Erdinç E, Ergan B, Gürgün A, ve ark. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı Ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Turk Toraks Derg 2014; 15 ( 2): Hoogendoorn M, van Wetering CR, Schols AM, Ruttenvan Mölken MP. Is INTERdisciplinary COMmunity-based COPD management (INTERCOM) cost-effective? Eur Respir J 2010; 35: Wetering CR, Hoogendoorn M, Mol SM, Rutten-van Mölken MP, Schols AM. Short- and long-term efficacy of a community-based COPD management programme in less advanced COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2010; 65: Miravitlles M, Roza C, Morera J, Montemayor T, Gobartt E, Martín A, et al. Chronic respiratory symptoms, spirometry and knowledge of COPD among general population. Respir Med 2006; 100: Jarrold I, Morrell J, Eiser N. Public awareness of COPD. Eur. Respir. J (Suppl.): 602s. 11-Soriano JB, Calle M, Montemayor T, Álvarez-Sala JL, Ruiz-Manzano J, Miravitlles M. The General Public's Knowledge of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Its Determinants: Current Situation and Recent Changes. Arch Bronconeumol 2012 Sep 48 (9): Yıldız F, Karakoç G.B, Hamutçu R.E, Yardım N, Ekinci B, Yorgancıoğlu A, Türkiye'de Astım ve KOAH Farkındalığının Değerlendirilmesi (Gard Türkiye Projesi- Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı). Tuberk Toraks 2013; 61(3): Rabe KF, Hurd S, Anzueto A, Barnes PJ, Buist SA, Calverley P, et al. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: Gold Executive Summary. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: Wagena EJ, Meer RM, Ostelo RJ, Jacobs JE, Schayck CP. The efficacy of smoking cessation strategies in people with chronic obstructive pulmonary disease: Results from a systematic review. Respir Med 2004; 98: Willemse BW, Postma DS, Timens W, Hacken NHT. The impact of smoking cessation on respiratory symptoms, lung function, airway hyperresponsiveness and inflammation. Eur Respir J 2004; 23: Lee PN, Fry JS. Systematic review of the evidence relating FEV1 decline to giving up smoking. BMC Med 2010; 8: Wilson JS, Fitzsimons D, Bradbury I, Stuart Elborn J. Does additional support by nurses enhance the effect of a brief smoking cessation intervention in people with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease? A randomised controlled trial. Int J Nurs Stud 2008, 45: Wang B, Xiao D, Wang C. Smoking and Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Chinese Population: A Meta-Analysis. Clin Respir J 2014 Feb 12. doi: /crj [Epub ahead of print] 19-Kocabaş A. Kronik obstruktif akciğer hastalığı: Epidemiyoloji ve doğal gelişim. İn: Umut S, Ertürk E, (edt). Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı. Toraks Kitapları, Sayı 2 istanbul: 2000: Salepci BM, Havan A, Fidan A, Kıral N, Saraç G. Sigara Bırakma Polikliniğinin KOAH ve Küçük Hava Yolu Hastalığının Erken Tespitine Katkısı. Solunum 2013; 15 (2): İnce Dİ, Savcı S, Çöplü L, Arıkan H. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. Toraks Dergisi Nisan 2005; 6(1): Rodrıguez DA, Garcia-Aymerichc J, Valerad LJ, Sauledad J, Togoresd B, Galdize BJ, et al. Determinants of exercise capacity in obese and non-obese COPD patients, Respiratory Medicine 2014; 20: Donaldson AV, Maddocks M, Martolini D, Polkey MI, Man WD: Muscle function in COPD: a complex interplay. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2012; 7: Walker PP, A Burnett A, Flavahan PW, Calverley PMA. Lower Limb Activity And İts Determinants İn Copd. Torax 2008; 63: Hamilton AL, Killian KJ, Summers E, Jones NL. Muscle strength, symptom intensity, and exercise capacity in patients with cardiorespiratory disorders. AmJ Respir Crit Care Med 1995; 152: Savcı S. Periferik Kas Eğitimi. In: Bilgiç H, Karadağ M, editör. Pulmoner Rehabilitasyon. 1. Baskı. İstanbul: Toraks Kitapları; 2009: Mador MJ, Krauza M, Shaffer M. Effect of Exercise Training in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease Compared With Healthy Elderly Subjects. J Cardiopulm Rehabil 2012; 32(3): Elmorsy AS, Mansour AE, Okasha AE. Effect of upper limb, lower limb and combined training on exercise performance, quality of life and survival in COPD. Egypt. J. Chest Dis. Tuberc 2012; 61: Pan L, Guo YZ, Yan JH, Zhang WX, Sun J, Li BW. Does upper extremity exercise improve dyspnea in patients with COPD? A meta-analysis. Respiratory Medicine November 2012; 106(11): Goldstein RS, Gort EH, Stubbing D, Avendano MA, Guyatt GH. Randomised controlled trial of respiratory rehabilitation. Lancet 1994; 344: Casaburi R, Porszasz J, Burns MR, Carithers ER, Chang RS, Cooper CB. Physiologic benefits of exercise training in rehabilitation of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med 1997; 15: O'Donnell DE, McGuire M, Samis L, Webb KA. The impact of exercise reconditioning on breathlessness in severe chronic airflow limitation. Am. J. Respir. Crit. Care Med 1995; 152: Martijn A, Spruit MA, Troosters T, Trappenburg JCA, Decramer M, Gosselink R. Exercise training during rehabilitation of patients with COPD: A current perspective. Patient Educ Couns, March 2004; 52:

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Özgün Araşt rma Original Investigation 111 Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than

Detaylı

KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD KOAH Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD TANIM: KOAH, tam reversibl olmayan havayolu obstrüksiyonu (ve hava akımlarında azalma) ile karakterli, önlenebilir ve tedavi edilebilir

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi ARAŞTIRMA YAZISI Göğüs Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı

Detaylı

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Araştırma/Research Article Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Nefize Gökmen 1 *, Ayşe Yıldız 2, Ömer Deniz 3 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji

Detaylı

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile ve Kadın Sempozyumu Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırıkkale, 16 Mayıs 2013 AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental asbestos exposure on lung health

Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental asbestos exposure on lung health 30 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J A. Ç. Tanrıkulu ve ark. Cilt/Vol 37, No 1, 30-34 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri Effects of environmental

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Derleme Review 115 KOAH TA İmmünizasyon Immunization in COPD Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne ÖZET Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1) : 17-22 Klinik Araştırma HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 1 Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ÖZET AMAÇ: Araştırma; hemşirelerin

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi ORIGINAL ARTICLE JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2014;1(2):55-60 Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem 128 ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem Ideas Regarding Psychotropic Drug Use

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 ISSN 1300-0853 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerine Baþvuran 55 Yaþ ve Üstü Kadýnlarýn Saðlýklý Yaþam Biçimi Davranýþlarý

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6719 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 57-62 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 57-62 57 Elli Beş Yaş Üstü Popülasyonda Subjektif Bellek ile Objektif

Detaylı

THE EFFECTS OF 12-WEEK CALISTHENIC-PILATES EXERCISE PROGRAM ON FLEXIBILITY AND BODY COMPOSITION OF SEDENTARY WOMEN

THE EFFECTS OF 12-WEEK CALISTHENIC-PILATES EXERCISE PROGRAM ON FLEXIBILITY AND BODY COMPOSITION OF SEDENTARY WOMEN Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2012 Cilt 4 Sayı: 1 17-24 SEDANTER KADINLARDA ON İKİ HAFTALIK KALİSTENİK PİLATES EGZERSİZ PROGRAMININ ESNEKLİK VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THE EFFECTS OF 12-WEEK

Detaylı

Koah Evrelerinde Heme Oksijenaz Enzimi Son Ürünlerinin Düzeyleri

Koah Evrelerinde Heme Oksijenaz Enzimi Son Ürünlerinin Düzeyleri Koah Evrelerinde Heme Oksijenaz Enzimi Son Ürünlerinin Düzeyleri Hülya Günbatar *, Nevra Güllü Arslan **, Bünyamin Sertoğullarından *, Selami Ekin * Özet Amaç: Heme oksijenaz 1; Tip-2 pnömosit ve alveoaler

Detaylı

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Esin Dinçel 1, Kemal Kısmet 2, Serap Erel 2, Didem Sunay 3, Mefaret Şahin 2, Volkan Taşova 2, Mehmet Ali Akkuş 2 1 Nevşehir Devlet

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı