BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan Mayıs-2014

2 İçindekiler GĠRĠġ... 3 KISALTMALAR... 4 STRATEJĠK ANALĠZ... 6 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR... 8 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI KAYNAKLAR MEVCUT DURUM ANALĠZĠ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAġLARI GZFT ANALĠZĠ STRATEJĠK TASARIM MĠSYONUMUZ VĠZYONUMUZ Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç STRATEJĠK UYGULAMA

3 GĠRĠġ Sağlıklı toplum, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olan bireylerin çoğunlukta olduğu bir toplumdur. Bireylerin sağlığının korunması, izlenmesi ve geliģtirilmesi için sektörler arası iģbirliğine ihtiyaç vardır. Temel hedefimiz, sektörler arası iģbirliği içinde, kaliteli ve kolay ulaģılabilir eğitim ve hizmet ortamları oluģturulmak, sunulan hizmetlerde sürekliliği ve kolay eriģilebilirliği sağlanmak suretiyle bedensel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bireylerden oluģan bir topluma ulaģmaktır. Bu doğrultuda, Müdürlüğümüz, çağdaģ bir yönetim ve ekip anlayıģı içerisinde yaptığı hizmet ve planlamalarla öne çıkan, örnek alınan, saygın bir kurum olma gayretini sürdürmektedir. Bakanlığımızın Önce Ġnsan ve Herkes Ġçin Sağlık politikasından yola çıkılarak hazırlamıģ olduğumuz Yılı Stratejik Planımızda, misyonumuz gereği, vatandaģlarımızı hastalıklara yönelik risklerden korumak için yaptığımız eğitim ve etkinliklerle halkımızı sağlıklı beslenme ve hareketli bir hayat tarzına teģvik etmek amacıyla çaba sarf etmekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak topluma daha iyi bir gelecek temin etmek için, insan merkezli bir bakıģ açısı ve giderek profesyonelleģen uygulamalarımızla, birey ve toplumun ihtiyaçlarına uygun, etkili sağlık hizmetlerini sunabilen nadir otoritelerden birisi olmak yönünde yolumuza devam etmekteyiz. 3

4 KISALTMALAR AHB ASĠE ASM BĠMER BKĠ Ca ÇEKÜS ÇPGD GZFT KDS KETEM KOAH SABĠM SFT TSM TÜĠK Aile Hekimliği Birimi AĢı Sonrası Ġstenmeyen Etki Aile Sağlığı Merkezi BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi Beden Kitle Ġndeksi Kanser Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Çocuğun Psikososyal GeliĢimini Destekleme Programı Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Karar Destek Sistemi Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi Solunum Fonksiyon Testi Toplum Sağlığı Merkezi Türkiye Ġstatistik Kurumu 4

5 1.BÖLÜM STRATEJĠK ANALĠZ 5

6 STRATEJĠK ANALĠZ 1. Bilecik ili haritası Ġlimiz, Marmara Bölgesi nin güneydoğusunda; Marmara, Ege, Karadeniz ve Ġç Anadolu bölgelerinin kesiģim noktası üzerinde yer alır. Ġlin bilinen en eski isimleri arasında Agrillion ve Belekoma vardır. Sakarya ırmağının etrafında kurulan, göletleri ve derelerinin zenginliği ile tanınan yöre antik çağlardan günümüze tarihin izlerini taģırken, Osmanlı Ġmparatorluğu nun doğduğu topraklardır yılında Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi nin kurulması ile nüfusu çeģitlilik kazanan ilimiz, Ġstanbul-Ankara arası hızlı tren güzergahında önemli duraklardan birisi olacaktır Tüik verilerine göre nüfusa sahip olan ilimizde 7 ilçemiz bulunmaktadır. 6

7 Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Müdürlüğümüz 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 19 Mart 2012 tarihinde kurulmuģtur. Bakanlığımızın Ġ-9 gruplandırmasına göre 4 Ģubeyle hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze bağlı bulunan 8 Toplum Sağlığı Merkezi ve 63 Aile Hekimliği Birimi ile halkımızın sağlığını koruma ve geliģtirmeye yönelik çalıģmalara devam etmektedir. Toplum ve kiģilerin sağlığını korumak, geliģtirmek ve düzeltmek amacını güden Kurumumuz her geçen gün kendini yenilemekte, paydaģ kurumlarla iģbirliği halinde yapılan çeģitli etkinlikler ve faaliyetler ile adından sıkça söz ettirmektedir. 7

8 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR A - Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde 56: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaģama hakkına sahiptir. Çevreyi geliģtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaģların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak, iģbirliğini gerçekleģtirmek amacıyla sağlık kuruluģlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir Ģekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. B sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname C - Sağlık Bakanlığı Görev Alanlarına ĠliĢkin Diğer Mevzuatlar: 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi Hakkında Kanun 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 1219 Sayılı Tababet ve ġuabatı San atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kanun 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, AĢılanması ve Nakli Hakkında 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 3224 Sayılı Türk DiĢ Hekimleri Birliği Kanunu 3294 Sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan VatandaĢların Tedavi Giderlerinin YeĢil Kart Verilerek Devlet Tarafından KarĢılanması Hakkında Kanun 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun 8

9 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 6283 Sayılı HemĢirelik Kanunu 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu 7183 Sayılı Verem SavaĢı Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın Ġmhası Hakkında Kanun 9

10 Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ HALK SAĞLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI AİLE HEKİMLİĞİ VE TOPLUM SAĞLIĞI BİRİMİ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BİRİMİ BULAŞICI HASTALIKLAR, ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ġekil 1: Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı 10

11 KAYNAKLAR Halk Sağlığı Müdürlüğü Personel Durumu BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013 yılı (PDC) 2013 yılı (aktif) Uzman Hekim 8 7 Pratisyen Hekim DiĢ Hekimi 6 3 Eczacı - - HemĢire Ebe Diğer SağlıkPersoneli 112 V.H.K.Ġ - 18 Toplam Personel Tablo 1: Ġnsan Kaynakları Halk Sağlığı Müdürlüğü Genel Bütçesi BÜTÇE TOPLAMLARI DeğiĢim Oranı Genel Bütçe Toplamı ,22 TL ,34 TL %59,2 Döner Sermaye Bütçesi ,00 TL ,00 TL %73,6 Genel Toplam ,22 TL ,34 %62,8 Tablo 2: Bütçe Toplamları Halk Sağlığı Müdürlüğü Genel Bütçesi BÜTÇE HARCAMALARI DeğiĢim Oranı Genel Bütçe Toplamı ,32 TL ,59 TL %59,0 Döner Sermaye Bütçesi ,13 TL ,91 TL %72,6 Genel Toplam ,45 TL ,50 TL %62,3 Tablo 3: Bütçe Harcamaları 11

12 ÇKYS MKYS KDS AHBS ĠKYS TSĠM KBS KPS ETYS TDMS EKAP KSP E-BYN BDP SAĞLIK NET TRTEK PBS Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi Karar Destek Sistemi Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Ġnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Temel Sağlık Ġstatistikleri Modülü Kamu Harcama ve Muh. BiliĢim Sistemi Kimlik PaylaĢım Sistemi Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Elektronik Kamu Alımları Platformu Kamu Satın Alma Platformu E - Beyanname Beyanname Düzenleme Programı Sağlık Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi 184 SABĠM Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi BĠMER BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 12

13 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, Bilecik Ġli Merkez Ġlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi TarlabaĢı Sok. Halk Sağlığı Müdürlüğü binasında Bakanlığımızın Ġ-9 gruplandırmasına göre 4 Ģube ile hizmet vermektedir. Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ġubeleri Aile Hekimliği ve Toğlum Sağlığı Hizmetleri ġube Müdürlüğü BulaĢıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser ġube Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar, Çevre ve ÇalıĢan Sağlığı ġube Müdürlüğü Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Tablo 5: Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ġubeleri SAYI MÜDÜRLÜĞE BAĞLI KURUMLAR 8 Toplum Sağlığı Merkezi 1 KETEM 1 Talasemi ve Hemoglobinopati Merkezi 1 Verem SavaĢ Dispanseri 1 Halk Sağlığı Laboratuvarı 24 Aile Sağlığı Merkezi 63 Aile Sağlığı Birimi Tablo 6: Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ne bağlı kurumlar 13

14 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU PDC Aktif 20 0 Uzman Tabip Tabip Diş Tabibi Sağlık Hemşire Ebe V.H.K.İ D.S.P Memuru Grafik 1: Bilecik Halk Sağlığı Personel Durumu AĠLE HEKĠMLERĠNĠN DURUMU Aile Hekimliği Grupları 3% 10% 39% 20% A B C D 28% Grupsuz Grafik 2: Aile Hekimlerinin Durumu 14

15 Yaş Aralığı BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BĠLECĠK ĠLĠ NÜFUS PĠRAMĠDĠ Erkek Kadın 15, , , , , , Nüfus Kaynak: TÜİK Grafik 3: Bilecik Ġli Nüfus Piramidi BĠLECĠK ĠLĠ NÜFUS DAĞILIMI Yaşgrubu Toplam Erkek Kadın '0-4' '5-9' '10-14' '15-19' '20-24' '25-29' '30-34' '35-39' '40-44' '45-49' '50-54' '55-59' '60-64' '65-69' '70-74' '75-79' '80-84' '85-89' '90+' Toplam Tablo 7: Bilecik Ġli Nüfus Dağılımı 15

16 HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAġLARI PaydaĢlar; TaĢra TeĢkilatının hizmetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen veya etkileyen kiģi, grup ya da kuruluģlardan oluģur. PaydaĢlar, iç ve dıģ paydaģlar olarak sınıflandırılmıģtır. ĠÇ PAYDAġLAR: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen kuruluģ içindeki kiģi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluģlardır. 1- Sağlık Bakanlığı 2- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 3- Valilik 4- Ġl Sağlık Müdürlüğü 5- Ġl Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 6- Ġl Özel Ġdare 7- Kaymakamlıklar 8- Ġl Genel Meclisi 9- Toplum Sağlığı Merkezleri 10- Aile Sağlığı Merkezleri/Birimleri 11- Kurum ÇalıĢanları A- ĠÇ PAYDAġLAR 12- Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezi 13- Talasemi ve Hemoglobinopati Merkezi 14- Verem SavaĢ Dispanseri 15- Halk Sağlığı Laboratuvarı 16- Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Merkezi Tablo 8: Ġç PaydaĢlar 16

17 DIġ PAYDAġLAR: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen kuruluģ dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır. KuruluĢ faaliyetleriyle iliģkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluģları, kuruluģa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dıģ paydaģlara örnek olarak verilebilir. 1- Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi 2- Belediyeler 3- Adliye 4- Nüfus ve VatandaĢlık Ġl Müdürlüğü 5- Milli Eğitim Müdürlüğü 6- Ġl Müftülüğü 7- Bilecik PTT BaĢmüdürlüğü 8- Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü 9- Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü 10- Orman Ġl Müdürlüğü 11- Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 12- Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü 13- Defterdarlık 14- Sosyal Güvenlik Kurumu 15- Döner Sermaye Saymanlıkları 16- Dernekler 17- Güvenlik Kuvvetleri 18- Basın- Medya KuruluĢları 19- Halk Eğitim Merkezleri 20- Ticaret Sanayi Odası 21- Muhtarlar 22- Esnaf Odaları 23- VatandaĢlar Tablo 9: DıĢ PaydaĢlar B- DIġ PAYDAġLAR 17

18 GZFT ANALĠZĠ BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GZFT analizi iç ve dıģ etkenleri dikkate alarak var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak, tehdit ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirmektir. KuruluĢun kendisinin ve kuruluģu etkileyen koģulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluģun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluģ dıģında oluģabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Güçlü ve zayıf yönler kurum içi analiz, fırsatlar ve tehditler ise çevre analizi olarak nitelendirilir. GÜÇLÜ YÖNLER : Güçlü yönler kuruluģun amaçlarına ulaģması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. -Bakanlığımızın teşkilat yapısına uygun, kurumsallaşmış, profesyonel yeni bir yapının oluşturulmuş olması, -Hızlı karar alma ve icra yetkisine sahip olması, -Çalışanların nitelikli, eğitim düzeyi yüksek, etik değerleri benimsemiş, deneyimli, yeniliğe açık, özverili bir ekip ruhuna sahip olması, -Kamuoyundaki olumlu imaj, idareye güven ve desteğin var olması, -Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan tüm personele yönelik kuruma ait aidiyet duygusunu geliştirici, motivasyonu güçlendiren uyum ve oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi, -Bilecik in coğrafi konumu nedeniyle kilit noktada bulunmasından dolayı ulaşılabilirliğinin kolay olması, -İlimiz dahilindeki en ücra yerlere kadar sağlık hizmetinin sunulabiliyor olması, -Toplum Sağlığı Merkezlerimiz ile koordinasyon halinde halkımıza yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin ve bilinçlendirme faaliyetlerinin aktif halde yürütülebiliyor olması, -Müdürlüğümüz, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerimizin teknolojik alt yapısının yeterli olması, -Sağlık hizmetlerinin tanıtımında güçlü yerel basın desteğinin var olması, -Müdürlüğümüz idari yapısının çağdaş yönetim anlayışına sahip olması, -İlimizdekitümkamu, özelkurumvekuruluşlarlaişbirliğiiçinde, halkımızayöneliksağlıkhizmetlerikonusundaorganizasyonlaryapılabiliyorolması. 18

19 ZAYIF YÖNLER : Zayıf yönler kuruluģun baģarılı olmasına engel teģkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aģılması gereken olumsuz hususlardır. -Sağlık personeli sayısının sağlık hizmet talebini ve kurumsal ihtiyacı zaman zaman karşılayamaması, -Yeni yapılanmadan ve mevzuatlardaki yetersizliklerden kaynaklı işleyiş ile ilgili sıkıntıların varlığı, -Sağlık hizmetlerinde kullanılan bazı binalarda fiziki şartların yetersizliği, -Çevre bilincinin yetersiz olması, -İstatistik çalışmalarının yetersiz olması, -Halkın sağlıkla ilgili konularda yetersiz bilgiye sahip olması. FIRSATLAR : Fırsatlar, kuruluģun kontrolü dıģında gerçekleģen ve kuruluģa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. -Bakanlığımızın çağdaş normlara uygun olarak yeniden yapılanması, -Artan milli gelir ile sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların artması, -Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi hizmetlerinin yaygınlaşması, -Halkın sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin arttırılması, -Sağlık kurumlarımızda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, -Stratejik yönetim kavramı ve kalite çalışmalarına yönelik ilginin artması, -İlimizde halkın sağlığına yönelik çalışmalarda özel kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği fırsatlarının oluşturulması, -Personel eğitimlerinin desteklenmesi. 19

20 TEHDĠTLER :Tehditler, kuruluģun kontrolü dıģında gerçekleģen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. -Sürekli değişen mevzuatlar, -Doğal afetler, -Eğitim seviyesinin düşük olması, -Sağlık okur-yazarlılığının düşük olması, 20

21 2.BÖLÜM STRATEJĠK TASARIM 21

22 STRATEJĠK TASARIM MĠSYONUMUZ Halk sağlığının korunması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerekli şartları oluşturarak, çağdaş bir yönetim ve ekip anlayışı içerisinde halkın sağlığını tehdit eden durumlarla mücadele ederek, toplumun tüm kesimlerince ulaşılabilen kaliteli sağlık hizmeti sunmak. VĠZYONUMUZ Ülke çapında yaptığı çalışma ve hizmetler ile halk sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde önder ve model bir kurum olmak. 22

23 NİHAİ AMAÇ Hakkaniyetli şekilde halkımızın sağlığını korumak ve geliştirmek -Stratejik Amaç 1 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek -Stratejik Amaç 2 Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak -Stratejik Amaç 3 İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek. -Stratejik Amaç 4 Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek. 23

24 -Stratejik Amaç 1 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek HEDEF 1.1. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumak amacıyla Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Diyabet ve AĢırı Tuz Tüketiminin Azaltılması ile ilgili bireylerde kalıcı davranıģ değiģikliği oluģturmak Hedefe Yönelik Stratejiler Sağlıklı beslenme alıģkanlıklarına teģvik etmek, fiziksel aktiviteyi arttırmak ve obeziteyi azaltmak için Bilecik ilinde tüm halka yönelik kampanyalar yürütmek, Obezite ile mücadele kapsamında halka yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitimler vermek, Sağlıklı Beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi günlük yaģamın vazgeçilmez bir parçası haline getirebilmek için okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine eğitimler vermek, Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri ile okulların kantin, yönetim ve öğrencilerinde farkındalık yaratmak için sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında kalıcı davranıģların oluģmasını sağlamak, Diyabet hastalarının yakınlarına yönelik fiziksel aktivite ve eğitim programları düzenleyerek farkındalık oluģturmak, Sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla okul kantinlerinde sağlıklı besin satın alınmasından servisine kadar her aģamada gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak, Besinlerin hazırlanması, saklanması, piģirilmesi ve sunumuna kadar sağlıklı beslenme aģamalarının ev hanımlarına eğitimler yoluyla anlatılması, Bakanlığımızın belirlemiģ olduğu özel gün ve haftalarda Sağlıklı Beslenme, Obezite, Diyabet, AĢırı Tuz Tüketimi konularında etkinlikler düzenlenerek halkın aktif katılımının sağlanması, ġehir merkezinde sağlıklı yaģam çadırlarının kurularak, bu çadırlarda obezite ile ilgili boy-kilo ölçümü yapılarak beden kitle indekslerinin değerlendirilmesi, el broģürlerinin dağıtılması ve riskli görülen bireylerin sağlık kuruluģlarına yönlendirilmesi, 24

25 Toplumda obezite, diyabet, fiziksel aktivite ve aģırı tuz tüketiminin azaltılması ile ilgili duyarlılığın arttırılması amacıyla yazılı ve görsel medyanın etkin ve doğru kullanılmasını sağlamak, Aile Hekimleri aracılığıyla Gebelik Diyabetine yönelik eğitimler düzenlenmesini sağlamak, Kamu Hastaneler Birliği nden Diyabetli Hasta Sayılarının altı aylık periyotlar halinde alınarak Diyabetli Hasta Nüfusunun tespit edilmesi, Gebelik diyabeti konusunda Anne adaylarına Diyabette Beslenme ve Gebelikte Beslenme konularında eğitimler vermek. HEDEF 1.2. Tütün ile ilgili mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak, Hedefe Yönelik Stratejiler Sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak amacıyla, toplumda sigara kullanımının azaltılması, toplumu pasif sigara dumanı etkileniminin zararlarından korumak ve sigara içenlerin bu davranıģları bırakmasını desteklemek Tütün ile mücadele kapsamında, Ġlimizde halka yönelik seminer, konferans ve halk eğitimleri düzenlemek. Tütün ve zararları konusunda ailelere, öğretmenlere, öğrencilere eğitimler vermek, Sigaraya baģlamanın önlenmesinde ve bırakmanın teģvik edilmesinde toplumda rol model olan kiģilerin desteğini almak, Sigaranın zararları ile ilgili bilinç oluģturmak amacıyla, okullarda afiģ, resim, kompozisyon, tiyatro gibi yarıģmalar yapılmasının sağlanması, 100 den fazla çalıģanı olan resmi kurum ve özel iģ yerlerinde, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri konularında eğitim yapılması, sigarayı bırakma konusunda istekli olan personele yönelik hizmet sunumunda medyanın da katkıları ile kampanyaya destek verilmesi, Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle askeri birliklerde er ve erbaģlara yönelik eğitimler düzenlenmesi, Medya ile iģbirliği halinde halkı bilinçlendirici ve etkileyici programların düzenlenmesi, 25

26 Ġllerde Belediyelerin de desteği ile sigaranın zararları ile ilgili billboardlara resim ve afiģ asılması yönünde çalıģmalar yapılması, Halkın yoğun olarak gittiği AlıĢveriĢ Merkezlerinde halkın ilgisini çekecek reklamların yayınlanması ve sürekliliğinin sağlanması, Sigara kullanımı ve zararları konusunda halkın bilgi düzeyini ölçmek için anket çalıģmaları düzenlenmesi, Resmi kurumların telefon hatlarına tütünle mücadele konusunda kısa mesajlara yer verilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiģ olan özel günlerde toplumu bilinçlendirmek amacıyla afiģ, broģür gibi bilgilendirici materyallerin dağıtılması, aktiviteler yapılması, Sigara içen kiģilere Solunum Fonksiyon Testi uygulanarak gerekli görülen kiģilerin hastaneye yönlendirilmesinin sağlanması, Sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Sivil Toplum KuruluĢları ile iģbirliği yapılması, ÇalıĢan personele yönelik sigara bıraktırma kampanyaları düzenlenmesi, Birinci basamak sağlık kuruluģlarında sigara bırakma konularında eğitim ve çalıģmalar yapılması, Sigara Bırakma hizmetlerinde birinci basamak sağlık kuruluģlarında yapılacak hizmetler konusunda bilgilendirme çalıģmaları düzenlemek, Sigara Bırakma polikliniklerine eriģim konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve sigarayı bırakmak isteyen kiģilere gerekli desteğin sağlanarak Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirilmesi, Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma konusunda programlar oluģturmak ve Emniyet Müdürlüğü ile iģbirliği içerisinde okullarda öğrenci ve ailelere eğitimler düzenlemek. 26

27 HEDEF 1.3. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenleyerek amacı, kapsamı ve sürdürülebilirliği konusunda çalıģmalar yapmak. Hedefe Yönelik Stratejiler Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenleyerek çalıģanlar arasında sağlık okur-yazarlığı konusunda bilinç oluģturmak Müdürlüğümüz içerisinde Sağlık okur-yazarlığı konusunda eğitimler düzenlemek Müdürlüğümüz bünyesindeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalıģan tüm idareci ve personelimize sağlık hizmeti veren ile alan arasındaki iletiģimi güçlendirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilme fırsatları oluģturularak karar verme sürecinde hastanın kendiyle ilgili sorumluluğu alması konusunda bilinçlendirme eğitimleri vermek Toplumda sağlık okur-yazarlığını arttırmak için iletiģim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla halkın doğru sağlık bilgisine nasıl eriģecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hastalara verilen yazılı bilgi ve belgelerin kolay anlaģılır olması konusunda Toplum Sağlığı Merkezleri ile iģbirliği içerisinde hasta bilgi materyalleri geliģtirmek. HEDEF 1.4. Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve sağlıklı davranıģları teģvik etmek. Hedefe Yönelik Stratejiler Üreme sağlığı hizmetlerini iyileģtirmek ve sağlıklı davranıģları teģvik etmek amacı ile hizmet içi eğitimler düzenleyerek eğitimli personel sayısını arttırmak ve üreme sağlığı konusunda farkındalık oluģturmak Halkın üreme sağlığı konusundaki bilgi seviyesini arttırmak amacı ile kampanya ve eğitimler düzenlemek Halkımızı düģük konusunda bilinçlendirerek, düģüğün doğum kontrol yöntemi olmadığını konusunu vurgulamak ve düģük yapan kiģilerin psikolojik destek almalarını sağlamak Evlilik öncesi danıģmanlık hizmetlerinin etkin verilebilmesi için sağlık personelinin eğitim almasını sağlamak. 27

28 HEDEF 1.5. ĠĢ sağlığını iyileģtirerek, çalıģanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliģtirmek. Hedefe Yönelik Stratejiler ĠĢçi ve iģverenlerin iģ sağlığı konusundaki farkındalıklarını arttırmak (eğitim kampanyaları düzenlemek, iģbirliği yapmak) Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek (ĠĢ kazalarını önlemek ve bildirimini arttırmak için kampanya ve hukuki düzenlemeler yapmak, kayıt sistemi kurmak) ĠĢ sağlığı hizmetleri sunumunu iyileģtirmek. HEDEF 1.6. Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak Hedefe Yönelik Stratejiler Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın farkındalığının arttırmak (eğitim-kampanyalar vb. düzenlemek) Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için kurumlarla iģbirliği yapmak, Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, ilgili kurumlar ile iģbirliği içinde denetimler yapmak. Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü ile yapılacak görüģmeler sonrasında öğrenci ve velilere yönelik eğitimler düzenlemek. Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek amacıyla yerel yönetimlerle iģbirliği içerisinde baca temizliği hususunda vatandaģlara ücretsiz veya cüzi ücretle hizmet verilerek bilinçlendirme çalıģmaları yapmak. Meteoroloji kıģ aylarında ve lodosun beklendiği günlerde halkı uyarmak amaçlı Müftülük ve medya aracılığıyla duyurular yapmak Su, hava, toprak kirliliği, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri azaltmak, Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektörler arası iģbirliği yapmak. Ambaljlı suların hijyenik Ģartlarda üretilmesini sağlamak, temiz ve güvenilir bir Ģekilde tüketicilere ulaģmasını takip etmek Küresel ısınma ve iklim değiģikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve halkın farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini arttırmak Tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığı nın piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin takip ve analizlerini arttırmak. 28

29 HEDEF 1.7. BulaĢıcı Hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek, Hedefe Yönelik Stratejiler AĢı ile önlenebilir hastalıklarla mücadele etmek ve buna yönelik çalıģmalar yapmak, Her bir antijene karģı % 97 bağıģıklama oranını korumak 2017 ye kadar her bir antijende % 99 luk bağıģıklama oranına ulaģmak. Ġlimizde bulunan tüm ASM, Hastane, Verem Birimi, Özel Tanı ve Tedavi Merkezlerinde aģılama çalıģmalarını sürdürmek. AĢı yapılan tüm birimlerde çalıģan aģı sorumluları ve soğuk zincir sorumlularına soğuk zincir, güvenli enjeksiyon ve ASĠE (aģı sonrası istenmeyen etki) konularında verilen hizmet içi eğitimlerinin devamlılığını sağlamak. Okul aģılamalarında % 95 bağıģıklama oranını yakalamak. AĢı ile önlenebilir bulaģıcı hastalıkların oranını düģürmek. Polio Eradikasyon Programı kapsamında yapılan Akut Flask Paralizi Sürveyans çalıģmalarının devamlılığını sağlamak. Bu amaçla 15 (on beģ) günde bir Ġlimizdeki çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve ortopedi bulunan tüm kurumların ziyaretlerinin sürdürülmesi. Ġlde Neonatal Tetanoz vakası görülmemesi için tüm gebelere tetanoz aģısının yapılmasını sağlamak Ġlimizde aģı lojistiğine yönelik çalıģmaları düzenli olarak takip etmek ve eksiklikler konusunda gerekli tedbirleri almak, AĢı depolanan tüm birimlerde (ASM, Hastane, TSM vb.) aģı dolaplarının ve aģı nakil kaplarının 2009/17 nolu Genelgeye uygun hale getirmek, düzenli ısı takiplerinin yapılmasını sağlamak. AĢı depolanan tüm birimlerde Hafızalı Termometre bulunmasını sağlamak. AĢı depolanan tüm birimlerin bilgisayar destekli ısı takip sistemi kurularak izlenmesini sağlamak, AĢı depolama ve naklinde kullanılan tüm malzemenin yıllık bakım ve onarımlarını yapmak. 29

30 Ġlimiz genelinde bulaģıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek, BulaĢıcı Hastalıklarda Erken Uyarı Sistemini güçlendirerek erken müdahalede bulunabilmek, Olası kızamık vakalarının erken tespiti ve bunlardan numune alınarak doğrulanmasının sağlanması ile aģılama çalıģmalarının yapılması ve bulaģıcılığın önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, Tüberküloz hastalarının ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları konusunda gerekli takibi yaparak tedavi ve kontrollerinin devamlılığını sağlamak, Tüberküloz hastalarının sevkleri sırasında kullanılmak üzere UV lambalı ambulans oluģturmak, Cezaevi, askeri kıģla, yurt gibi kalabalık yaģam alanlarında verem tarama faaliyetlerinin devamını sağlamak, Sıtma aktif sürveyansının devamını sağlamak, dıģarıdan gelen inporte sıtma vakalarını tespit etmek, HIV/AĠDS yayılmanın önlenmesi amacıyla hastaların erken tespiti, tedavi ve bakımlarını sağlamak, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iģ birliği yapılarak baģıboģ sokak hayvanlarının aģılanmasının sağlanması ile ileriye yönelik Kuduz Riskli Temas sayısını ve kullanılacak aģı doz sayısını azaltmak BulaĢıcı hastalıklar ve risk faktörlerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Genel hijyen ve el yıkama alıģkanlığı kazandırmak için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, AĢı haftası kapsamında halka yönelik sempozyum ve panellerle bilinçlendirmeyi sağlamak, Verem haftasına yönelik okullarda eğitimler düzenlemek, televizyon programlarıyla halkın bilinçlendirilmesini sağlamak, AĠDS konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler düzenlemek. 30

31 HEDEF 1.8. BulaĢıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek. Hedefe Yönelik Stratejiler Kronik Hava Yolu ve Kalp-Damar Hastalıklarını önlemek ve etkin Sağlık Hizmetlerini GeliĢtirmek Kronik Hava Yolu ve Kalp-Damar Hastalıkları konusunda vatandaģları bilgilendirmek, toplumsal farkındalığı arttırarak baģlıca risk faktörleri konusunda bireylerde olumlu ve kalıcı davranıģ değiģiklikleri oluģturmak, Hastalıkları erken dönemde tespit ederek ilerlemesini önlemek amacıyla halka eğitimler vermek, Sağlık Bakanlığının belirlemiģ olduğu özel gün ve haftalarda vatandaģların aktif katılımının sağlanması, toplumda sigaranın zararları hakkında ortak bilinç oluģturulması, Okul ve çevrelerinde sigara satıģının engellenmesi amacıyla veli ve rehber öğretmenlerden oluģan bir kurulla sigaranın zararları hakkında öğrencilere yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlemek, Çevresel duyarlılığı arttırmak amacıyla ormanların yaģam kaynağımız olan oksijen üretimindeki önemi vurgulanarak, ağaç dikimi konusunda özendirici faaliyetlerde bulunmak, Toplumun sağlık ölçütlerini tespit etmek amacıyla periyodik aralıklarla halka yönelik tansiyon ölçümlerinin ve aģırı tuz tüketiminin zararları hakkında eğitimler verilmesinin sağlanması, Mesleksel Solunum Yolu hastalıklarının önlemek amacıyla Ġlimizde faaliyet gösteren fabrika vb. iģ yerlerinde çalıģan personele Solunum Fonksiyon Testi uygulanması ve eğitimler verilmesi, Yazılı ve görsel basın aracılığıyla sigara bırakma poliklinikleri ile ilgili bilgilendirme çalıģmalarının yapılması, Kalp- Damar Hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin öneminin vurgulanması ve halkın katılımının sağlandığı doğa yürüyüģlerinin düzenlenmesi, 31

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014 T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2010-2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BaĢkanın SunuĢu 1 GiriĢ 3 Bölüm 1: Durum Analizi 4 1. Tarihi GeliĢim 4 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 5 2.1.

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2011 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı