BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan Mayıs-2014

2 İçindekiler GĠRĠġ... 3 KISALTMALAR... 4 STRATEJĠK ANALĠZ... 6 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR... 8 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI KAYNAKLAR MEVCUT DURUM ANALĠZĠ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAġLARI GZFT ANALĠZĠ STRATEJĠK TASARIM MĠSYONUMUZ VĠZYONUMUZ Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç STRATEJĠK UYGULAMA

3 GĠRĠġ Sağlıklı toplum, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olan bireylerin çoğunlukta olduğu bir toplumdur. Bireylerin sağlığının korunması, izlenmesi ve geliģtirilmesi için sektörler arası iģbirliğine ihtiyaç vardır. Temel hedefimiz, sektörler arası iģbirliği içinde, kaliteli ve kolay ulaģılabilir eğitim ve hizmet ortamları oluģturulmak, sunulan hizmetlerde sürekliliği ve kolay eriģilebilirliği sağlanmak suretiyle bedensel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bireylerden oluģan bir topluma ulaģmaktır. Bu doğrultuda, Müdürlüğümüz, çağdaģ bir yönetim ve ekip anlayıģı içerisinde yaptığı hizmet ve planlamalarla öne çıkan, örnek alınan, saygın bir kurum olma gayretini sürdürmektedir. Bakanlığımızın Önce Ġnsan ve Herkes Ġçin Sağlık politikasından yola çıkılarak hazırlamıģ olduğumuz Yılı Stratejik Planımızda, misyonumuz gereği, vatandaģlarımızı hastalıklara yönelik risklerden korumak için yaptığımız eğitim ve etkinliklerle halkımızı sağlıklı beslenme ve hareketli bir hayat tarzına teģvik etmek amacıyla çaba sarf etmekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak topluma daha iyi bir gelecek temin etmek için, insan merkezli bir bakıģ açısı ve giderek profesyonelleģen uygulamalarımızla, birey ve toplumun ihtiyaçlarına uygun, etkili sağlık hizmetlerini sunabilen nadir otoritelerden birisi olmak yönünde yolumuza devam etmekteyiz. 3

4 KISALTMALAR AHB ASĠE ASM BĠMER BKĠ Ca ÇEKÜS ÇPGD GZFT KDS KETEM KOAH SABĠM SFT TSM TÜĠK Aile Hekimliği Birimi AĢı Sonrası Ġstenmeyen Etki Aile Sağlığı Merkezi BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi Beden Kitle Ġndeksi Kanser Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Çocuğun Psikososyal GeliĢimini Destekleme Programı Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Karar Destek Sistemi Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi Solunum Fonksiyon Testi Toplum Sağlığı Merkezi Türkiye Ġstatistik Kurumu 4

5 1.BÖLÜM STRATEJĠK ANALĠZ 5

6 STRATEJĠK ANALĠZ 1. Bilecik ili haritası Ġlimiz, Marmara Bölgesi nin güneydoğusunda; Marmara, Ege, Karadeniz ve Ġç Anadolu bölgelerinin kesiģim noktası üzerinde yer alır. Ġlin bilinen en eski isimleri arasında Agrillion ve Belekoma vardır. Sakarya ırmağının etrafında kurulan, göletleri ve derelerinin zenginliği ile tanınan yöre antik çağlardan günümüze tarihin izlerini taģırken, Osmanlı Ġmparatorluğu nun doğduğu topraklardır yılında Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi nin kurulması ile nüfusu çeģitlilik kazanan ilimiz, Ġstanbul-Ankara arası hızlı tren güzergahında önemli duraklardan birisi olacaktır Tüik verilerine göre nüfusa sahip olan ilimizde 7 ilçemiz bulunmaktadır. 6

7 Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Müdürlüğümüz 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 19 Mart 2012 tarihinde kurulmuģtur. Bakanlığımızın Ġ-9 gruplandırmasına göre 4 Ģubeyle hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze bağlı bulunan 8 Toplum Sağlığı Merkezi ve 63 Aile Hekimliği Birimi ile halkımızın sağlığını koruma ve geliģtirmeye yönelik çalıģmalara devam etmektedir. Toplum ve kiģilerin sağlığını korumak, geliģtirmek ve düzeltmek amacını güden Kurumumuz her geçen gün kendini yenilemekte, paydaģ kurumlarla iģbirliği halinde yapılan çeģitli etkinlikler ve faaliyetler ile adından sıkça söz ettirmektedir. 7

8 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR A - Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde 56: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaģama hakkına sahiptir. Çevreyi geliģtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaģların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak, iģbirliğini gerçekleģtirmek amacıyla sağlık kuruluģlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir Ģekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. B sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname C - Sağlık Bakanlığı Görev Alanlarına ĠliĢkin Diğer Mevzuatlar: 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi Hakkında Kanun 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 1219 Sayılı Tababet ve ġuabatı San atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kanun 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, AĢılanması ve Nakli Hakkında 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 3224 Sayılı Türk DiĢ Hekimleri Birliği Kanunu 3294 Sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan VatandaĢların Tedavi Giderlerinin YeĢil Kart Verilerek Devlet Tarafından KarĢılanması Hakkında Kanun 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun 8

9 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 6283 Sayılı HemĢirelik Kanunu 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu 7183 Sayılı Verem SavaĢı Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın Ġmhası Hakkında Kanun 9

10 Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ HALK SAĞLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI AİLE HEKİMLİĞİ VE TOPLUM SAĞLIĞI BİRİMİ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BİRİMİ BULAŞICI HASTALIKLAR, ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ġekil 1: Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı 10

11 KAYNAKLAR Halk Sağlığı Müdürlüğü Personel Durumu BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013 yılı (PDC) 2013 yılı (aktif) Uzman Hekim 8 7 Pratisyen Hekim DiĢ Hekimi 6 3 Eczacı - - HemĢire Ebe Diğer SağlıkPersoneli 112 V.H.K.Ġ - 18 Toplam Personel Tablo 1: Ġnsan Kaynakları Halk Sağlığı Müdürlüğü Genel Bütçesi BÜTÇE TOPLAMLARI DeğiĢim Oranı Genel Bütçe Toplamı ,22 TL ,34 TL %59,2 Döner Sermaye Bütçesi ,00 TL ,00 TL %73,6 Genel Toplam ,22 TL ,34 %62,8 Tablo 2: Bütçe Toplamları Halk Sağlığı Müdürlüğü Genel Bütçesi BÜTÇE HARCAMALARI DeğiĢim Oranı Genel Bütçe Toplamı ,32 TL ,59 TL %59,0 Döner Sermaye Bütçesi ,13 TL ,91 TL %72,6 Genel Toplam ,45 TL ,50 TL %62,3 Tablo 3: Bütçe Harcamaları 11

12 ÇKYS MKYS KDS AHBS ĠKYS TSĠM KBS KPS ETYS TDMS EKAP KSP E-BYN BDP SAĞLIK NET TRTEK PBS Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi Karar Destek Sistemi Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Ġnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Temel Sağlık Ġstatistikleri Modülü Kamu Harcama ve Muh. BiliĢim Sistemi Kimlik PaylaĢım Sistemi Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Elektronik Kamu Alımları Platformu Kamu Satın Alma Platformu E - Beyanname Beyanname Düzenleme Programı Sağlık Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi 184 SABĠM Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi BĠMER BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 12

13 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, Bilecik Ġli Merkez Ġlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi TarlabaĢı Sok. Halk Sağlığı Müdürlüğü binasında Bakanlığımızın Ġ-9 gruplandırmasına göre 4 Ģube ile hizmet vermektedir. Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ġubeleri Aile Hekimliği ve Toğlum Sağlığı Hizmetleri ġube Müdürlüğü BulaĢıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser ġube Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar, Çevre ve ÇalıĢan Sağlığı ġube Müdürlüğü Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Tablo 5: Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ġubeleri SAYI MÜDÜRLÜĞE BAĞLI KURUMLAR 8 Toplum Sağlığı Merkezi 1 KETEM 1 Talasemi ve Hemoglobinopati Merkezi 1 Verem SavaĢ Dispanseri 1 Halk Sağlığı Laboratuvarı 24 Aile Sağlığı Merkezi 63 Aile Sağlığı Birimi Tablo 6: Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ne bağlı kurumlar 13

14 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU PDC Aktif 20 0 Uzman Tabip Tabip Diş Tabibi Sağlık Hemşire Ebe V.H.K.İ D.S.P Memuru Grafik 1: Bilecik Halk Sağlığı Personel Durumu AĠLE HEKĠMLERĠNĠN DURUMU Aile Hekimliği Grupları 3% 10% 39% 20% A B C D 28% Grupsuz Grafik 2: Aile Hekimlerinin Durumu 14

15 Yaş Aralığı BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BĠLECĠK ĠLĠ NÜFUS PĠRAMĠDĠ Erkek Kadın 15, , , , , , Nüfus Kaynak: TÜİK Grafik 3: Bilecik Ġli Nüfus Piramidi BĠLECĠK ĠLĠ NÜFUS DAĞILIMI Yaşgrubu Toplam Erkek Kadın '0-4' '5-9' '10-14' '15-19' '20-24' '25-29' '30-34' '35-39' '40-44' '45-49' '50-54' '55-59' '60-64' '65-69' '70-74' '75-79' '80-84' '85-89' '90+' Toplam Tablo 7: Bilecik Ġli Nüfus Dağılımı 15

16 HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAġLARI PaydaĢlar; TaĢra TeĢkilatının hizmetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen veya etkileyen kiģi, grup ya da kuruluģlardan oluģur. PaydaĢlar, iç ve dıģ paydaģlar olarak sınıflandırılmıģtır. ĠÇ PAYDAġLAR: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen kuruluģ içindeki kiģi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluģlardır. 1- Sağlık Bakanlığı 2- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 3- Valilik 4- Ġl Sağlık Müdürlüğü 5- Ġl Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 6- Ġl Özel Ġdare 7- Kaymakamlıklar 8- Ġl Genel Meclisi 9- Toplum Sağlığı Merkezleri 10- Aile Sağlığı Merkezleri/Birimleri 11- Kurum ÇalıĢanları A- ĠÇ PAYDAġLAR 12- Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezi 13- Talasemi ve Hemoglobinopati Merkezi 14- Verem SavaĢ Dispanseri 15- Halk Sağlığı Laboratuvarı 16- Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Merkezi Tablo 8: Ġç PaydaĢlar 16

17 DIġ PAYDAġLAR: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen kuruluģ dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır. KuruluĢ faaliyetleriyle iliģkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluģları, kuruluģa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dıģ paydaģlara örnek olarak verilebilir. 1- Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi 2- Belediyeler 3- Adliye 4- Nüfus ve VatandaĢlık Ġl Müdürlüğü 5- Milli Eğitim Müdürlüğü 6- Ġl Müftülüğü 7- Bilecik PTT BaĢmüdürlüğü 8- Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü 9- Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü 10- Orman Ġl Müdürlüğü 11- Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 12- Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü 13- Defterdarlık 14- Sosyal Güvenlik Kurumu 15- Döner Sermaye Saymanlıkları 16- Dernekler 17- Güvenlik Kuvvetleri 18- Basın- Medya KuruluĢları 19- Halk Eğitim Merkezleri 20- Ticaret Sanayi Odası 21- Muhtarlar 22- Esnaf Odaları 23- VatandaĢlar Tablo 9: DıĢ PaydaĢlar B- DIġ PAYDAġLAR 17

18 GZFT ANALĠZĠ BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GZFT analizi iç ve dıģ etkenleri dikkate alarak var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak, tehdit ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirmektir. KuruluĢun kendisinin ve kuruluģu etkileyen koģulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluģun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluģ dıģında oluģabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Güçlü ve zayıf yönler kurum içi analiz, fırsatlar ve tehditler ise çevre analizi olarak nitelendirilir. GÜÇLÜ YÖNLER : Güçlü yönler kuruluģun amaçlarına ulaģması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. -Bakanlığımızın teşkilat yapısına uygun, kurumsallaşmış, profesyonel yeni bir yapının oluşturulmuş olması, -Hızlı karar alma ve icra yetkisine sahip olması, -Çalışanların nitelikli, eğitim düzeyi yüksek, etik değerleri benimsemiş, deneyimli, yeniliğe açık, özverili bir ekip ruhuna sahip olması, -Kamuoyundaki olumlu imaj, idareye güven ve desteğin var olması, -Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan tüm personele yönelik kuruma ait aidiyet duygusunu geliştirici, motivasyonu güçlendiren uyum ve oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi, -Bilecik in coğrafi konumu nedeniyle kilit noktada bulunmasından dolayı ulaşılabilirliğinin kolay olması, -İlimiz dahilindeki en ücra yerlere kadar sağlık hizmetinin sunulabiliyor olması, -Toplum Sağlığı Merkezlerimiz ile koordinasyon halinde halkımıza yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin ve bilinçlendirme faaliyetlerinin aktif halde yürütülebiliyor olması, -Müdürlüğümüz, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerimizin teknolojik alt yapısının yeterli olması, -Sağlık hizmetlerinin tanıtımında güçlü yerel basın desteğinin var olması, -Müdürlüğümüz idari yapısının çağdaş yönetim anlayışına sahip olması, -İlimizdekitümkamu, özelkurumvekuruluşlarlaişbirliğiiçinde, halkımızayöneliksağlıkhizmetlerikonusundaorganizasyonlaryapılabiliyorolması. 18

19 ZAYIF YÖNLER : Zayıf yönler kuruluģun baģarılı olmasına engel teģkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aģılması gereken olumsuz hususlardır. -Sağlık personeli sayısının sağlık hizmet talebini ve kurumsal ihtiyacı zaman zaman karşılayamaması, -Yeni yapılanmadan ve mevzuatlardaki yetersizliklerden kaynaklı işleyiş ile ilgili sıkıntıların varlığı, -Sağlık hizmetlerinde kullanılan bazı binalarda fiziki şartların yetersizliği, -Çevre bilincinin yetersiz olması, -İstatistik çalışmalarının yetersiz olması, -Halkın sağlıkla ilgili konularda yetersiz bilgiye sahip olması. FIRSATLAR : Fırsatlar, kuruluģun kontrolü dıģında gerçekleģen ve kuruluģa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. -Bakanlığımızın çağdaş normlara uygun olarak yeniden yapılanması, -Artan milli gelir ile sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların artması, -Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi hizmetlerinin yaygınlaşması, -Halkın sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin arttırılması, -Sağlık kurumlarımızda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, -Stratejik yönetim kavramı ve kalite çalışmalarına yönelik ilginin artması, -İlimizde halkın sağlığına yönelik çalışmalarda özel kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği fırsatlarının oluşturulması, -Personel eğitimlerinin desteklenmesi. 19

20 TEHDĠTLER :Tehditler, kuruluģun kontrolü dıģında gerçekleģen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. -Sürekli değişen mevzuatlar, -Doğal afetler, -Eğitim seviyesinin düşük olması, -Sağlık okur-yazarlılığının düşük olması, 20

21 2.BÖLÜM STRATEJĠK TASARIM 21

22 STRATEJĠK TASARIM MĠSYONUMUZ Halk sağlığının korunması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerekli şartları oluşturarak, çağdaş bir yönetim ve ekip anlayışı içerisinde halkın sağlığını tehdit eden durumlarla mücadele ederek, toplumun tüm kesimlerince ulaşılabilen kaliteli sağlık hizmeti sunmak. VĠZYONUMUZ Ülke çapında yaptığı çalışma ve hizmetler ile halk sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde önder ve model bir kurum olmak. 22

23 NİHAİ AMAÇ Hakkaniyetli şekilde halkımızın sağlığını korumak ve geliştirmek -Stratejik Amaç 1 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek -Stratejik Amaç 2 Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak -Stratejik Amaç 3 İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek. -Stratejik Amaç 4 Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek. 23

24 -Stratejik Amaç 1 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek HEDEF 1.1. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumak amacıyla Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Diyabet ve AĢırı Tuz Tüketiminin Azaltılması ile ilgili bireylerde kalıcı davranıģ değiģikliği oluģturmak Hedefe Yönelik Stratejiler Sağlıklı beslenme alıģkanlıklarına teģvik etmek, fiziksel aktiviteyi arttırmak ve obeziteyi azaltmak için Bilecik ilinde tüm halka yönelik kampanyalar yürütmek, Obezite ile mücadele kapsamında halka yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitimler vermek, Sağlıklı Beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi günlük yaģamın vazgeçilmez bir parçası haline getirebilmek için okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine eğitimler vermek, Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri ile okulların kantin, yönetim ve öğrencilerinde farkındalık yaratmak için sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında kalıcı davranıģların oluģmasını sağlamak, Diyabet hastalarının yakınlarına yönelik fiziksel aktivite ve eğitim programları düzenleyerek farkındalık oluģturmak, Sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla okul kantinlerinde sağlıklı besin satın alınmasından servisine kadar her aģamada gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak, Besinlerin hazırlanması, saklanması, piģirilmesi ve sunumuna kadar sağlıklı beslenme aģamalarının ev hanımlarına eğitimler yoluyla anlatılması, Bakanlığımızın belirlemiģ olduğu özel gün ve haftalarda Sağlıklı Beslenme, Obezite, Diyabet, AĢırı Tuz Tüketimi konularında etkinlikler düzenlenerek halkın aktif katılımının sağlanması, ġehir merkezinde sağlıklı yaģam çadırlarının kurularak, bu çadırlarda obezite ile ilgili boy-kilo ölçümü yapılarak beden kitle indekslerinin değerlendirilmesi, el broģürlerinin dağıtılması ve riskli görülen bireylerin sağlık kuruluģlarına yönlendirilmesi, 24

25 Toplumda obezite, diyabet, fiziksel aktivite ve aģırı tuz tüketiminin azaltılması ile ilgili duyarlılığın arttırılması amacıyla yazılı ve görsel medyanın etkin ve doğru kullanılmasını sağlamak, Aile Hekimleri aracılığıyla Gebelik Diyabetine yönelik eğitimler düzenlenmesini sağlamak, Kamu Hastaneler Birliği nden Diyabetli Hasta Sayılarının altı aylık periyotlar halinde alınarak Diyabetli Hasta Nüfusunun tespit edilmesi, Gebelik diyabeti konusunda Anne adaylarına Diyabette Beslenme ve Gebelikte Beslenme konularında eğitimler vermek. HEDEF 1.2. Tütün ile ilgili mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak, Hedefe Yönelik Stratejiler Sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak amacıyla, toplumda sigara kullanımının azaltılması, toplumu pasif sigara dumanı etkileniminin zararlarından korumak ve sigara içenlerin bu davranıģları bırakmasını desteklemek Tütün ile mücadele kapsamında, Ġlimizde halka yönelik seminer, konferans ve halk eğitimleri düzenlemek. Tütün ve zararları konusunda ailelere, öğretmenlere, öğrencilere eğitimler vermek, Sigaraya baģlamanın önlenmesinde ve bırakmanın teģvik edilmesinde toplumda rol model olan kiģilerin desteğini almak, Sigaranın zararları ile ilgili bilinç oluģturmak amacıyla, okullarda afiģ, resim, kompozisyon, tiyatro gibi yarıģmalar yapılmasının sağlanması, 100 den fazla çalıģanı olan resmi kurum ve özel iģ yerlerinde, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri konularında eğitim yapılması, sigarayı bırakma konusunda istekli olan personele yönelik hizmet sunumunda medyanın da katkıları ile kampanyaya destek verilmesi, Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle askeri birliklerde er ve erbaģlara yönelik eğitimler düzenlenmesi, Medya ile iģbirliği halinde halkı bilinçlendirici ve etkileyici programların düzenlenmesi, 25

26 Ġllerde Belediyelerin de desteği ile sigaranın zararları ile ilgili billboardlara resim ve afiģ asılması yönünde çalıģmalar yapılması, Halkın yoğun olarak gittiği AlıĢveriĢ Merkezlerinde halkın ilgisini çekecek reklamların yayınlanması ve sürekliliğinin sağlanması, Sigara kullanımı ve zararları konusunda halkın bilgi düzeyini ölçmek için anket çalıģmaları düzenlenmesi, Resmi kurumların telefon hatlarına tütünle mücadele konusunda kısa mesajlara yer verilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiģ olan özel günlerde toplumu bilinçlendirmek amacıyla afiģ, broģür gibi bilgilendirici materyallerin dağıtılması, aktiviteler yapılması, Sigara içen kiģilere Solunum Fonksiyon Testi uygulanarak gerekli görülen kiģilerin hastaneye yönlendirilmesinin sağlanması, Sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Sivil Toplum KuruluĢları ile iģbirliği yapılması, ÇalıĢan personele yönelik sigara bıraktırma kampanyaları düzenlenmesi, Birinci basamak sağlık kuruluģlarında sigara bırakma konularında eğitim ve çalıģmalar yapılması, Sigara Bırakma hizmetlerinde birinci basamak sağlık kuruluģlarında yapılacak hizmetler konusunda bilgilendirme çalıģmaları düzenlemek, Sigara Bırakma polikliniklerine eriģim konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve sigarayı bırakmak isteyen kiģilere gerekli desteğin sağlanarak Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirilmesi, Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma konusunda programlar oluģturmak ve Emniyet Müdürlüğü ile iģbirliği içerisinde okullarda öğrenci ve ailelere eğitimler düzenlemek. 26

27 HEDEF 1.3. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenleyerek amacı, kapsamı ve sürdürülebilirliği konusunda çalıģmalar yapmak. Hedefe Yönelik Stratejiler Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenleyerek çalıģanlar arasında sağlık okur-yazarlığı konusunda bilinç oluģturmak Müdürlüğümüz içerisinde Sağlık okur-yazarlığı konusunda eğitimler düzenlemek Müdürlüğümüz bünyesindeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalıģan tüm idareci ve personelimize sağlık hizmeti veren ile alan arasındaki iletiģimi güçlendirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilme fırsatları oluģturularak karar verme sürecinde hastanın kendiyle ilgili sorumluluğu alması konusunda bilinçlendirme eğitimleri vermek Toplumda sağlık okur-yazarlığını arttırmak için iletiģim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla halkın doğru sağlık bilgisine nasıl eriģecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hastalara verilen yazılı bilgi ve belgelerin kolay anlaģılır olması konusunda Toplum Sağlığı Merkezleri ile iģbirliği içerisinde hasta bilgi materyalleri geliģtirmek. HEDEF 1.4. Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve sağlıklı davranıģları teģvik etmek. Hedefe Yönelik Stratejiler Üreme sağlığı hizmetlerini iyileģtirmek ve sağlıklı davranıģları teģvik etmek amacı ile hizmet içi eğitimler düzenleyerek eğitimli personel sayısını arttırmak ve üreme sağlığı konusunda farkındalık oluģturmak Halkın üreme sağlığı konusundaki bilgi seviyesini arttırmak amacı ile kampanya ve eğitimler düzenlemek Halkımızı düģük konusunda bilinçlendirerek, düģüğün doğum kontrol yöntemi olmadığını konusunu vurgulamak ve düģük yapan kiģilerin psikolojik destek almalarını sağlamak Evlilik öncesi danıģmanlık hizmetlerinin etkin verilebilmesi için sağlık personelinin eğitim almasını sağlamak. 27

28 HEDEF 1.5. ĠĢ sağlığını iyileģtirerek, çalıģanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliģtirmek. Hedefe Yönelik Stratejiler ĠĢçi ve iģverenlerin iģ sağlığı konusundaki farkındalıklarını arttırmak (eğitim kampanyaları düzenlemek, iģbirliği yapmak) Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek (ĠĢ kazalarını önlemek ve bildirimini arttırmak için kampanya ve hukuki düzenlemeler yapmak, kayıt sistemi kurmak) ĠĢ sağlığı hizmetleri sunumunu iyileģtirmek. HEDEF 1.6. Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak Hedefe Yönelik Stratejiler Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın farkındalığının arttırmak (eğitim-kampanyalar vb. düzenlemek) Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için kurumlarla iģbirliği yapmak, Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, ilgili kurumlar ile iģbirliği içinde denetimler yapmak. Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü ile yapılacak görüģmeler sonrasında öğrenci ve velilere yönelik eğitimler düzenlemek. Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek amacıyla yerel yönetimlerle iģbirliği içerisinde baca temizliği hususunda vatandaģlara ücretsiz veya cüzi ücretle hizmet verilerek bilinçlendirme çalıģmaları yapmak. Meteoroloji kıģ aylarında ve lodosun beklendiği günlerde halkı uyarmak amaçlı Müftülük ve medya aracılığıyla duyurular yapmak Su, hava, toprak kirliliği, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri azaltmak, Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektörler arası iģbirliği yapmak. Ambaljlı suların hijyenik Ģartlarda üretilmesini sağlamak, temiz ve güvenilir bir Ģekilde tüketicilere ulaģmasını takip etmek Küresel ısınma ve iklim değiģikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve halkın farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini arttırmak Tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığı nın piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin takip ve analizlerini arttırmak. 28

29 HEDEF 1.7. BulaĢıcı Hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek, Hedefe Yönelik Stratejiler AĢı ile önlenebilir hastalıklarla mücadele etmek ve buna yönelik çalıģmalar yapmak, Her bir antijene karģı % 97 bağıģıklama oranını korumak 2017 ye kadar her bir antijende % 99 luk bağıģıklama oranına ulaģmak. Ġlimizde bulunan tüm ASM, Hastane, Verem Birimi, Özel Tanı ve Tedavi Merkezlerinde aģılama çalıģmalarını sürdürmek. AĢı yapılan tüm birimlerde çalıģan aģı sorumluları ve soğuk zincir sorumlularına soğuk zincir, güvenli enjeksiyon ve ASĠE (aģı sonrası istenmeyen etki) konularında verilen hizmet içi eğitimlerinin devamlılığını sağlamak. Okul aģılamalarında % 95 bağıģıklama oranını yakalamak. AĢı ile önlenebilir bulaģıcı hastalıkların oranını düģürmek. Polio Eradikasyon Programı kapsamında yapılan Akut Flask Paralizi Sürveyans çalıģmalarının devamlılığını sağlamak. Bu amaçla 15 (on beģ) günde bir Ġlimizdeki çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve ortopedi bulunan tüm kurumların ziyaretlerinin sürdürülmesi. Ġlde Neonatal Tetanoz vakası görülmemesi için tüm gebelere tetanoz aģısının yapılmasını sağlamak Ġlimizde aģı lojistiğine yönelik çalıģmaları düzenli olarak takip etmek ve eksiklikler konusunda gerekli tedbirleri almak, AĢı depolanan tüm birimlerde (ASM, Hastane, TSM vb.) aģı dolaplarının ve aģı nakil kaplarının 2009/17 nolu Genelgeye uygun hale getirmek, düzenli ısı takiplerinin yapılmasını sağlamak. AĢı depolanan tüm birimlerde Hafızalı Termometre bulunmasını sağlamak. AĢı depolanan tüm birimlerin bilgisayar destekli ısı takip sistemi kurularak izlenmesini sağlamak, AĢı depolama ve naklinde kullanılan tüm malzemenin yıllık bakım ve onarımlarını yapmak. 29

30 Ġlimiz genelinde bulaģıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek, BulaĢıcı Hastalıklarda Erken Uyarı Sistemini güçlendirerek erken müdahalede bulunabilmek, Olası kızamık vakalarının erken tespiti ve bunlardan numune alınarak doğrulanmasının sağlanması ile aģılama çalıģmalarının yapılması ve bulaģıcılığın önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, Tüberküloz hastalarının ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları konusunda gerekli takibi yaparak tedavi ve kontrollerinin devamlılığını sağlamak, Tüberküloz hastalarının sevkleri sırasında kullanılmak üzere UV lambalı ambulans oluģturmak, Cezaevi, askeri kıģla, yurt gibi kalabalık yaģam alanlarında verem tarama faaliyetlerinin devamını sağlamak, Sıtma aktif sürveyansının devamını sağlamak, dıģarıdan gelen inporte sıtma vakalarını tespit etmek, HIV/AĠDS yayılmanın önlenmesi amacıyla hastaların erken tespiti, tedavi ve bakımlarını sağlamak, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iģ birliği yapılarak baģıboģ sokak hayvanlarının aģılanmasının sağlanması ile ileriye yönelik Kuduz Riskli Temas sayısını ve kullanılacak aģı doz sayısını azaltmak BulaĢıcı hastalıklar ve risk faktörlerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Genel hijyen ve el yıkama alıģkanlığı kazandırmak için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, AĢı haftası kapsamında halka yönelik sempozyum ve panellerle bilinçlendirmeyi sağlamak, Verem haftasına yönelik okullarda eğitimler düzenlemek, televizyon programlarıyla halkın bilinçlendirilmesini sağlamak, AĠDS konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler düzenlemek. 30

31 HEDEF 1.8. BulaĢıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek. Hedefe Yönelik Stratejiler Kronik Hava Yolu ve Kalp-Damar Hastalıklarını önlemek ve etkin Sağlık Hizmetlerini GeliĢtirmek Kronik Hava Yolu ve Kalp-Damar Hastalıkları konusunda vatandaģları bilgilendirmek, toplumsal farkındalığı arttırarak baģlıca risk faktörleri konusunda bireylerde olumlu ve kalıcı davranıģ değiģiklikleri oluģturmak, Hastalıkları erken dönemde tespit ederek ilerlemesini önlemek amacıyla halka eğitimler vermek, Sağlık Bakanlığının belirlemiģ olduğu özel gün ve haftalarda vatandaģların aktif katılımının sağlanması, toplumda sigaranın zararları hakkında ortak bilinç oluģturulması, Okul ve çevrelerinde sigara satıģının engellenmesi amacıyla veli ve rehber öğretmenlerden oluģan bir kurulla sigaranın zararları hakkında öğrencilere yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlemek, Çevresel duyarlılığı arttırmak amacıyla ormanların yaģam kaynağımız olan oksijen üretimindeki önemi vurgulanarak, ağaç dikimi konusunda özendirici faaliyetlerde bulunmak, Toplumun sağlık ölçütlerini tespit etmek amacıyla periyodik aralıklarla halka yönelik tansiyon ölçümlerinin ve aģırı tuz tüketiminin zararları hakkında eğitimler verilmesinin sağlanması, Mesleksel Solunum Yolu hastalıklarının önlemek amacıyla Ġlimizde faaliyet gösteren fabrika vb. iģ yerlerinde çalıģan personele Solunum Fonksiyon Testi uygulanması ve eğitimler verilmesi, Yazılı ve görsel basın aracılığıyla sigara bırakma poliklinikleri ile ilgili bilgilendirme çalıģmalarının yapılması, Kalp- Damar Hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin öneminin vurgulanması ve halkın katılımının sağlandığı doğa yürüyüģlerinin düzenlenmesi, 31

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ġstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Ġdari Hizmetler BaĢkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ġstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Ġdari Hizmetler BaĢkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ġstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Ġdari Hizmetler BaĢkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ Nisan,2015 İstanbul T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI AMAÇ: Antalya ili Muratpaşa İlçesi Vilayetler hizmet Birliği Anaokulunda Beslenme Dostu Okul Programının Çocuk ve ailelerde sağlıklı beslenme,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Deniz YERTUT 08.10.2016 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Tarihi 15 Temmuz 2010 Aile Hekimliği Birim Sayısı 1558 AHB Başına Düşen Ortalama Nüfus 3.364 Gezici

Detaylı

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr. Ayfer TEZEL Halk Sağlığı Kurumu TARİHÇE Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Sabahattin KOCADAĞ Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu (obezite de dahil) olmak nedeniyle

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI AMAÇ HEDEF ETKĐNLĐKLER BAŞLAYIŞ TARĐHĐ Yalova Đli KHH Đl Eylem Planını Oluşturmak Eğitim faaliyetlerinin

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı

Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10/08/2011 1- Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

EK-4 ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL PLANI FORMU

EK-4 ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL PLANI FORMU EK-4 ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL PLANI FORMU AMAÇ Aile ve çocuk eğitimleri ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağmak için; ** Çocuk ve ailelerde

Detaylı

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı 02.04.2015 Aile Hekimliği Uygulamasının Temel Amaçları Sağlık hizmetlerinin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N N KONUSU TARİH 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile

Detaylı

EK-4:ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PLANI

EK-4:ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PLANI EK-4:ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PLANI AMAÇ: Kocaeli ili Çayırova ilçesi Öğretmen Şevket Özay İlkokulunda Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında; aşağıda

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

Okul Ġdaresi,Çevredeki Anaokulları,ASM Yetkilileri

Okul Ġdaresi,Çevredeki Anaokulları,ASM Yetkilileri A.DR.C.ZİYA ULUKÖK İLKOKULU VE ORTAOKULU SAĞLIKLI BESLENME VE OBEZİTENİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA PLANI A1. Okullarda Obezite Ġle Mücadelede, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI KASIM HEDEFLER AMAÇ YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI Sağlıklı beslenme ve Hareketli hayat programının Okullarda obezite ile mücadele

Detaylı

HEDEFLER: A)YÖNETİM FAALİYETLERİ. 2- Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapmak.

HEDEFLER: A)YÖNETİM FAALİYETLERİ. 2- Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapmak. HEDEFLER: A)YÖNETİM FAALİYETLERİ 1- Okulumuzda sağlıksız beslenme ve obezitenin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak. 2- Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapmak. 3- Sağlıklı

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

EKİM SORUMLU KİŞİ, BİRİM VE KURUMLAR AYLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR İŞBİRLİGİ YAPILACAK KURUMLAR/KİŞİLER HEDEF KİTLE

EKİM SORUMLU KİŞİ, BİRİM VE KURUMLAR AYLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR İŞBİRLİGİ YAPILACAK KURUMLAR/KİŞİLER HEDEF KİTLE EKİM AYLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİTHATPAŞA ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

08 Mayıs Haziran 2017

08 Mayıs Haziran 2017 SINIF KURUL HAFTA 08 Mayıs 2017 16 Haziran 2017 TARİH 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 09: 15 GEÇEN DERS KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS KURULUNUN TANITIMI Hipertansiyon Ölüm

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı

Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı CUMHURĠYET ORTAOKULU 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI HEDEFLERĠMĠZ 1-"Beslenme Dostu Okul Projesi" ile öğrencilerin,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUMU

2014 YILI BÜTÇE SUNUMU 2014 YILI BÜTÇE SUNUMU TBMM Plan Bütçe Komisyonu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakanı 20 Kasım 201 İçindekr 4 4 4 4 4 A. A. A. A. A. A. Bakanlığı A. A. Bakanlığı Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar Bağlı

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

5 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29258

5 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29258 5 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29258 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Aile ve çocuk eğitimleri sayesinde sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlanması,

Aile ve çocuk eğitimleri sayesinde sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlanması, EK-4:MENTEŞ ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PLANI AMAÇ: Mersin İli Yenişehir ilçesi Menteş Ortaokulu nda Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında; aşağıda belirlenen hedeflere

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Tablo 3. Beslenme Dostu Okul Planı Formu

Tablo 3. Beslenme Dostu Okul Planı Formu Tablo 3. Beslenme Dostu Okul Planı Formu AMAÇ: Aydın ili, Koçarlı İlçesi Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok programlı Lisesi olarak, Beslenme Dostu Okul Programının,Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat

Detaylı

Dr.Hülya BECERĠR Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezi(KETEM),Tekirdağ

Dr.Hülya BECERĠR Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezi(KETEM),Tekirdağ Tekirdağ Kanser Erken TeĢhis,Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Ulusal Serviks ve Meme Kanserleri Tarama Programı 2009 Yılı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dr.Hülya BECERĠR Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim

Detaylı

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN ĠSTANBUL, Kırım SavaĢı sırasında F.Nightingale in Üsküdar Selimiye KıĢlasında verdiği hizmetlerle, hemģirelik mesleğinin doğuģuna

Detaylı

18 KASIM 2015 DÜNYA KOAH GÜNÜ

18 KASIM 2015 DÜNYA KOAH GÜNÜ 18 KASIM 2015 DÜNYA KOAH GÜNÜ TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ 18 Kasım Dünya KOAH Günü olması sebebiyle merkez ve tüm ilçelerde etkinlikler düzenlenmiştir. Yerel Medyada 18 Kasım Dünya KOAH

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU 1 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında müdürlüğümüz koordinatörlüğünde

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır.

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır. KONU BAŞLIKLARIMIZ GADEM Açılış Misyonumuz Hedef kitlemiz İşleyişimiz İşbirliği yaptığımız kurumlar Mobil Ekip Uygulamamız Bütünşehir Sistemi Etkinliklerimiz Ödül Sistemimiz Danışan İstatistiklerimiz GADEM

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

DOÇ. DR. I. İREM BUDAKOĞLU. Diyabetin Önlenmesi Alt Yürütme Kurulu Adına. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

DOÇ. DR. I. İREM BUDAKOĞLU. Diyabetin Önlenmesi Alt Yürütme Kurulu Adına. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi DOÇ. DR. I. İREM BUDAKOĞLU Diyabetin Önlenmesi Alt Yürütme Kurulu Adına Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Topluma dayalı önleme stratejileri, diyabetin kontrolünde en kritik noktadır. Sürecin uygulanması

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL YILLIK PLANI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ BESLENME DOSTU OKUL YILLIK PLANI 05-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ UYGULAMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR KASIM 0-06 Kasım 05 09- Kasım 05 6-0 Kasım 05 Ekip ruhunu oluşturmak ve ne olduğunu kavramak Çevre ile işbirliğinin önemini

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI GÜL ANAOKULU BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ

BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI GÜL ANAOKULU BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI GÜL ANAOKULU BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ SIRA AD-SOYADI OKULDAKİ GÖREVİ EKİPTEKİ GÖREVİ NO 1 FUNDA ÜNAL OKUL MÜDÜRÜ EKİP BAŞKANI 2 FATMA YAVUZ OKUL MÜDÜR YARDIMCISI EKİP

Detaylı

HİZMETLİ PERSONEL EĞİTİM PLANI

HİZMETLİ PERSONEL EĞİTİM PLANI PERSONEL PLANI EĞ.PL.No: 01 Y. Tarihi : 01.09.2015 Rev. No - Tarihi : S. No : 1/8 İN TARİHİ-SAATİ İN KONUSU AMACI İN VERİLEĞİ İNİ VEREN KİŞİ 1 10-11 / 09 / 2015 SKS VERSİYON-5 UYGULAMA VE ÖNEMİ HAKKINDA

Detaylı

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul dönemi 6-19 yaşlar arasını kapsar, iki dönemdir erken okul yaşı ve prepubesans kızlarda

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP)

AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP) AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP) Hakan Yusuf GÜNER Vali Eylül 2014 AMACIMIZ Bilinçli, kendini tanıyan ve kendine güvenen sağlıklı bireyler ile genç nüfusun arttırılmasına destek vermek, sağlıklı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE ANNELİK OKULU FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE ANNELİK OKULU FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ VE ANNELİK OKULU FAALİYET RAPORU Sağlık Bakanlığı nın Dünya Sağlık Örgütü yle yaptığı ortak çalışmaya göre Türkiye de 8,5 milyon obez (Şişman)

Detaylı