Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu"

Transkript

1 Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki yıda bir düzenenen Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu nun 9 uncusu 3-5 Mayıs 2010 tariheri arasında, uusa ve uusararası kuruuşarın destekeriye, yurtiçi - yurtdışı üniversite ve firma temsicierinden ouşan 500 civarında katıımcıya İstanbu The Marmara Hote de gerçekeştiridi. Sempozyum Yürütme Kuruu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kııç ın Hoşgediniz konuşmasıya başayan açıış töreninde sırasıya; TTMD Yönetim Kuruu Başkanı Cafer Ünü, İspanya ATECYR den Juan Jose Quixaro, Orhan Turan (İMSAD), Nedim Zama (İSKİD), Metin Duruk (İSKAV), Ai Ekber Çakar (MMO), İsmet Mura (MTMD), Dr. Ceaettin Çeik (DOSİDER) ve Sedat Arıman (İZODER) konuşma yaptı. Konferans Konuşmacısı Necdet Pamir in Kürese Enerji Poitikaarı ve Türkiye konuu konuşmasının ardından sempozyum oturumarına geçidi. ISK Sektörünün Önde Geen Uzmanarı Sempozyum da Buuştu Binaarda Enerji Kuanımı konu başığında yurtiçi ve yurtdışından katıan uzman konuşmacıara; depremden yangına, ısı yaıtımından ikimendirme çaışmaarına, enerji tasarrufundan atık enerjinin geri kazanımına ve hijyene kadar pek çok konunun biimse ve teknik oturumarda tartışıdığı IX. Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyum u, sektör profesyoneeri için önemi bir patform ouşturdu. 11 farkı başık atındaki teknik oturumarda biimse ve teknoojik geişmeerin yansıtıdığı bidirierin sunuduğu sempozyumda; 4 seminer, bir forum ve iki panein yanı sıra katıımcıara yöneik seminer ve kursar da yer adı. 50 den faza bidirinin yer adığı sempozyumda; ısı konfor, havaandırma ve soğutma aanarında biinen konuara farkı bakış açıarının getirieceği bidirier yanında, tesisat teknoojisindeki son geişmeerin ee aındığı bidirier de buunuyor. Uyguamada karşıaşıan probemerin tartışıması yönünde yapım ve işetme konuarında uzman konuşmacıarın davet edidiği sempozyumda, uyguama konuarı önceiki ee aınan konuar arasında yer adı. Sempozyum katıımcıarı; Binaarda Enerji Performans Yönetmeiği ve HVAC Sistemerinin Geeceği ve Bekentier konuu paneerde enerji verimiiği ve HVAC sistemerinin geeceğini, inşaat sektörünü igiendiren Yurt Dışı Mekanik Tesisat Hizmeteri ve Ükeer Arası Farkııkar konuu forumda ise mekanik tesisat sektörünün durumunu tartışma imkanı buduar. TTMD nin en önemi organizasyonarından biri oan ve HVAC da enerji verimiiği ve tesisat konuarının yoğunuka tartışıdığı Sempozyumun Başkanığını TTMD Başkanı Cafer Ünü üstenirken, Sempozyumun Yürütme Kuruu ise Prof. Dr. Abdurrahman Kııç başkanığında Abduah Bigin, Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Cafer Ünü, Erdinç Boz ve Rüknettin Küçükçaı dan ouşuyor. Sempozyum da BEP Panei Yapıdı Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu, 5 Araık 2009 da TTMD katkıarıya Bayındırık Bakanığı tarafından yürürüğe konan ve 1 Nisan 2010 da revize edien Binaarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeiği nin içerik ve uyguamada karşıaşıan sorunarının kapsamı oarak tartışıdığı Panee de ev sahipiği yaptı. Prof. Dr. Abdurrahman Kııç Sempozyum Yürütme Kuruu Başkanı 22 Tesisat Dergisi Sayı Mayıs 2010

2 04 Mayıs 2010 tarihinde gerçekeştirien, TTMD Yönetim Kuruu Başkanı Cafer Ünü nün yönettiği panee, Bayındırık Bakanığı Yapı İşeri Gene Müdürüğü Şube Müdürü Murat Bayram, Enerji Bakanığı Temsicisi Erda Çaıkoğu, TTMD adına Abduah Bigin ie İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yaıtımcıarı Derneği) Yönetim Kuruu Başkanı Sedat Arıman, DOSİDER (Doğagaz Cihazarı Sanayicieri ve İşadamarı Derneği) Yönetim Kuruu Başkanı Ceaettin Çeik, KBSB (Kazan ve Basınçı Kapar Sanayicieri Biriği Derneği) Başkanı Ai Eren ve MMO (Makine Mühendiseri Odası) İzmir Şubesi Yönetim Kuruu Sekreteri Meih Yaçın katıdı. TTMD Yönetim Kuruu Başkanı Cafer Ünü BEP ie igii oarak; Ükemizde 2007 yıında çıkarıan Enerji Verimiiği Kanunu, buna bağı oarak yayınanan Sanayi ve Bina Enerji Performans Yönetmeikeri şu an yürürüktedir. Ancak, BEP Yönetmeiği 1 Nisan 2010 da değişikiğe uğramıştır. Değişen en önemi madde ise, kamuoyunu da yakından igiendiren Bireyse Isıtma ve Merkezi Isıtma Sistemi konusudur. Daha önce 1000 metrekarenin üzerindeki yapıarda merkezi sistem zorunuuğu varken bu değer şimdi 2000 metrekare ye yüksetimiştir. İçeriği ve uyguamada karşıaşacak sorunar nedeni ie sektörde yoğun bir şekide tartışıan bu konuyu sempozyum kapsamında düzenediğimiz bu panede bakanık ve igii sivi topum kuruuşarı yetkiieri ie tartışma ve görüşerimizi ietme imkanı buacağız diye konuştu. Bayındırık Bakanığı Yapı İşeri Gene Müdürüğü Şube Müdürü Murat Bayram, yaptığı sunumda, 1 Nisan da BEP Yönetmeiği nde yapıan değişimeri özetedi. Buna göre; Yönetmeiğe, kuanım aanı, önemi tadiat ve denetim yapacak kurumar bigisi ekendi. Yeni yapıacak binaarda 12 bağımsız böüm ve/veya m² üzerinden merkezi ısıtma zorunuuğu getiridi. 250 m² üzerindeki mekanarda bireyse ısıtma sistemerinin yoğuşmaı veya entegre ekonomizeri sistem oması gerekiyor. Cafer Ünü TTMD Başkanı Brüörer ie igii düzeneme yeniden sınıfandırıdı m² üstündeki konut dışı aanarda merkezi sıcak su kuanımı zorunu hae getiridi. Yeni yapıacak binaarda enerji kimik begesi denetimi getiridi. 1 Temmuz 2010 dan itibaren enerji kimik begeeri verimeye başanacak. Enerji kimik begesi geçeri kuanıcı adı oan BEP-TR kuanıcıarı (Bakanık, yere yönetimer, akredite omuş serbest müşavirer, enerji verimiiği danışmanığı firmaarı ve uzmanarı) Enerji Kimik Begesi (EKB Uzmanarı) tarafından BEP-TR üzerinden veriecek. Murat Bayram, Enerji Kimik Begesi (EKB) nde yapıan değişimeri özeterken, Düzeneme tarihinden itibaren 10 yı geçeri oacak EKB, EKB vermede yetkii kurum/kişi tarafından düzenenecek, igii idare tarafından onayanacak ve bir nüshası bina girişinde görünür bir noktaya asıacak. EKB nin binanın tamamı için hazıranması şarttır, ancak istenirse bağımsız böümer için de hazıranabiir açıkamasını yaptı. Bir binanın enerji performansının beirenebimesi için; binanın m² başına düşen yıık enerji tüketiminin saptanması, bu değere göre CO 2 saınımının hesapanması, bu değerin referans bina öçüteri ie karşıaştırıması ve kıyasamaya göre A-G grubundan sınıfandırma yapıması gerekmektedir diyen Bayındırık Bakanığı Yapı İşeri Gene Müdürüğü Şube Müdürü Murat Bayram, D sınıfı atında kaan yeni bina yapımının da yasakandığını ifade etti. Enerji Bakanığı Eektrik İşeri Etüt İdaresi yetkiisi Erda Çaıkoğu, yaptığı konuşmada, 90 ı yıardan sonra enerji tasarrufunun önem kazandığını, AB Topuuğu nun yıarı arasında ciddi bir kaynak ayırımı ie enerji yoğunuğu dengesini kurduğunu ifade ederek, Bizim de çok hızı oarak israf, yaıtım yetersiziği ve verimsiz araç kuanımından kaynakanan enerji tasarrufundaki kara deikerimizi kapatmamız gerekiyor dedi. Bu noktadan harekete Binaarda Enerji Performansı Yönetmeiği nin hazırandığını beirten Çaıkoğu, BEP Yönetmeiği nde yapıan değişikik odakarını da özetedi. Teme ikenin bütüncü yakaşıma geçiş oduğunu vurguayan Enerji Bakanığı Eektrik İşeri Etüt İdaresi yetkiisi Erda Çaıkoğu, yapısa ve somut hükümer ie metinse uyum sağandığını, yönetmeiğe uyguanabiir şeffafık getiridiğini, merkezi ısıtma mevzuatı ie uyum sağandığını, yeniebiir enerji, kojenerasyon ve ısı pompaarına asgari uyguama yükümüüğü getiridiğini, işetme ve bakım prosedürünün de neteştiridiğini açıkadı. TTMD adına BEP ie igii görüşeri die getiren Abduah Bigin, Biz TTMD oarak BEP yönetmeiğini ükemizi 2020 ere taşıyacak oarak gördüğümüz için, müzakere sürecinden başayarak merkezi ısıtmadan yana tavır adık, binaarın parça parça ısıtıamayacağı, yapının tamamının bir bütün oduğunu savunduk. Sorun, az ısınana az, çok ısınana çok ısınma payı verimiyor oması, merkezi ısıtmanın beiri konfor şartarını yerine getirememesi iken, çözüm binaarın bağımsız gidererini öçümesi oarak beirmektedir. Bina tiperine göre binaardaki konfor farkı faturaara yansıyacak, böyece merkez ısıtma sistemeri tek eden tek bir sisteme yönetimesi ie enerji etkiniğinde fark yaratıacaktır açıkamasını yaptı. Bigin, yenienebiir enerji ve kojenerasyon açısından BEP in yetersiz kadığını vurguayarak, dünyanın vizyonuna uyamadığımızı, BEP teki 1 Nisan değişimerinin bireyse ısıtmanın önünü açtığını ve amacından uzakaştığını da beirtti. TMMD temsicisi Abduah Bigin, TTMD oarak Yönetmeiğin ve uyguamada yaşanan sorunarın takipçisi oacakarını da vurguadı. 24

3 Dünya ISK Sektörünün Kabi Cima 2010 ie Antaya da Attı 10. REHVA Dünya İkimendirme Kongresi Cima 2010, 56 farkı ükeden binerce ısıtma, soğutma ve ikimendirme uzmanını Antaya da buuşturdu Mayıs 2010 tariheri arasında, Budapeşte, Varşova, Kopenhag, Sarajevo, Londra, Brükse, Napoi, Lozan ve Hesinki den sonra TTMD nin (Türk Tesisat Mühendiseri Derneği) ev sahipiğinde ik kez Antaya da düzenenen kongrede, 6 kıtadan katıan binerce uzman Binaarda Sürdürüebiir Enerji Kuanımı ana teması ekseninde karşııkı bigi aışverişinde buunduar. Antaya, WOW Hotes-Topkapı ve Kremin Paace ta gerçekeştirien ve ISK (HVAC) sektöründe dünyanın en önemi kongre faaiyeterinin başında geen Cima REHVA Dünya İkimendirme Kongresi, tesisat teknoojierini bütünüye ee aarak; binaarda enerji tasarrufu, enerji geri kazanımı ve enerji verimiiğini hayata geçirmeye yöneik katkıar sağaması hedefiye; biim adamarına, yapı ve endüstrisine, bina sahiperine, müşavirere, mühendisere ve mimarara, biimse verier ve teknik çözümer konusunda bigi aışverişinde buunabiecekeri önemi bir patform ouşturdu. 9 Mayıs Pazar günü Kremin Paace de görkemi bir törene açıan kongrenin açıış konuşmasını, Cima 2010 un Başkanı Numan Şahin yaptı. Kongrenin gerçekeşmesinde katkıda buunan büyükeçiikere, uusa ve uusararası dernekere, sponsorara ve organizasyon komitesine teşekkürerini ieterek, konuşmasına başayan Şahin, poster ve sunum bidirieri için rekor seviyede başvuru omasından çok mutuuk duyduğunu ifade etti. 6 kıtadan geen ziyaretçieri Antaya da ağırayarak, onara dou bir biimse program sundukarını da sözerine ekeyen Şahin, ouşturuacak yeni uusararası dostukara biimse atyapıarın daha da zengineşeceğine inandığını beirtti. Numan Şahin in ardından söz aan TTMD Başkanı Cafer Ünü de biimse içerikere zengin ve faydaı bir kongre omasını arzuadıkarını die getirdi. Ünü nün konuşmasının ardından, sırasıya REHVA (Federation of European Heating Ventiation and Air-Conditioning Associations) Başkanı Francis Aard, ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Condinitioning Engineers) Başkanı Gordon Honess, IIR Internationa Institute of Refrigeration dan Didier Couomb ve Cima 2010 Biim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arısoy konuşma yaptı. İstanbu Teknik Üniversitesi Maden Fakütesi Jeooji Ana Biim Daı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cea Şengör ise açıış konuk konuşmacısı oarak yaptığı konuşmasında; dünyadaki insan nüfusunun artışı ie kürese kirenme artışının birbirine parae oarak arttığını, kürese ısınma tehikesi bu deni büyürken, sürdürüebiir enerji kavramının doğru konumandırıması, enerji kaynağının ne kadarık bir zaman için geçeri oacağının beirenmesi ve içeriğinin neteştirimesi gerektiğinden bahsetti. Şengör, Numan Şahin Cima 2010 Başkanı Nerede oursak oaım enerji kuanımı konusunda duyarı omamız gerekiyor. Enerjinin kaynağı ve gerekiiğini doğru anamak önem taşıyor. Bu nedene, Akdeniz ükeerinin bir araya geerek, enerji kaynakarı konusunda birikte çaışması gerekiyor. dedi. En Yüksek Bidiri Başvurusu Aan REHVA Kongresi Avrupa Isıtma, Soğutma ve İkimendirme Dernekeri Federasyonu - REHVA tarafından 1975 yıından bu yana üye ükeerde düzenenen ve dört gün süren REHVA Dünya Kongreeri arasında Cima 2010, 954 bidiri ie en yüksek bidiri başvurusu aan organizasyon oarak da bir ik odu. Cima 2010 kapsamında uzmanar, Antaya - WOW Hotes Topkapı ve Kremin Paace nin 12 farkı saonunda gerçekeştirien oturumara katıarak, sektörün son geişmeerini ve yapıan çaışmaarı doğrudan takip etme fırsatı buduar. Beçika, ABD, Fransa, Japonya, Amanya, Çin, Finandiya, Hoanda, Portekiz, Rusya ve Avusturya dan öze oarak davet edien sektörün önde geen araştırmacıarı ise, son dönemde ISK sektöründe yapıan çeşiti çaışmaarı katıımcıara payaştıar. 26

4 Cima 2010, 12 farkı saonda gerçekeşti. Francis Aard REHVA Başkanı Atöye Çaışmaarı Büyük İgi Gördü Cima 2010 kapsamında oturumara parae omak üzere topam gerçekeştirien 26 atöye çaışması katıımcıardan büyük igi gördü. Beiri bir soru veya soruar üzerinde odakanarak yapıan her bir çaışma, geenekse teknik veya biimse oturum kurgusunun dışında gerçekeştirierek, konuyu tartışmak ve katıımcıar için yararı bir sonucu formüe etmek amacıya düzenendi. Raporarının kitap haine getirierek katıımcıara dağıtıacağı atöye çaışmaarının sonuçarının uusararası bir etkinik panı, araştırma gereksinimerine iişkin bir iste, bir yönerge için teme bigier, bir poitika ifadesi oabieceği öngörüüyor. Dev organizasyon kapsamında biimse sunuşar ve atöye çaışmaarının yanı sıra uzmanarın çeşiti konuarda hazıradıkarı poster sunumarı da gerçekeşti. Cea Şengör İstanbu Teknik Üniversitesi Maden Fakütesi Jeooji Ana Biim Daı Öğretim Üyesi Öğrenci Yarışması Yapıdı Türkiye yi; ISKAV, İSKİD, DOSİDER, İZODER, TTMD ve SODEX katkıarıya düzenenen uusa yarışmada birinci oan İstanbu Teknik Üniversitesi ekibinin temsi ettiği öğrenci yarışmasının sonuçarı ise Kongre nin kapanış gününde açıkandı. REHVA Uusararası Öğrenci Yarışması nın birinciik ödüünü Hoanda Eindhoven Teknooji Üniversitesi nden Geert Fiippini, ikinciik ödüünü Macaristan dan Tamas Tirpak kazanırken, Amanya dan Jing Dai isimi öğrenci ise üçüncüük ödüüne ayık görüdü. Uusararası Öğrenci Yarışmasına katıan tüm öğrenciere sertifikaarını veren REHVA Eğitim Komisyonu Başkanı Michae Schmidt, organizasyonun başarısından doayı emeği geçenere teşekkür ederek, geeceğin öğrencierin einde oduğunu ve kongre boyunca en çok öğrencierin yaptıkarı sunumardan keyif adığını sözerine ekedi. Sürdürüebiir Bir Geecek İçin Bütünük Sağandı Binaarda Sürdürüebiir Enerji Kuanımı ana temasıya, tesisat teknoojierini bütünüye ee aarak; binaarda enerji tasarrufu, enerji geri kazanımı ve enerji verimiiğini hayata geçirmeye yöneik katkıar sağaması hedefiye; biimadamarına, yapı ve endüstrisine, bina sahiperine, müşavirere, mühendisere ve mimarara, biimse verier ve teknik çözümer konusunda bigi aışverişinde buunabidikeri önemi bir patform sağayan Cima 2010, Sürdürüebiir bir geecek için sadece mimar, mühendiserin deği, bütün disipinerin birikte hareket etmesi esasına dayanan bütüneşmeyi de sağadı. İkimendirme, havaandırma, ısıtma, enerji, iç hava kaitesi, sıhhi tesisat, aydınatma ve mekanik tesisat gibi konuarın ayrıntıı bir biçimde işendiği ve tüm dünyadan binerce uzmanı bir araya getiren Cima 2010 un ardından, 13 Mayıs 2010 tarihinde çeşiti konuarda kursar düzenendi. Katıımcıarın ücreti oarak katıabidiği REHVA & ASHRAE kursarı, profesyoneer için önemi bir fırsat odu. Kongre nin kapanış gününde, her 3 yıda bir düzenenen REHVA Dünya İkimendirme Kongresi nin 2013 yıında Çek Cumhuriyeti nin başkenti Prag da yapıacağı duyurudu. Kongre boyunca 183 adet poster bidiri sunudu. Cima 2010 da, 453 adet sözü sunum yapıdı. Binerce ISK uzmanı Antaya da buuştu. Cima 2010, TTMD nin ev sahipiğinde gerçekeşti. Kongreye igii bir değerendirme yapan TTMD Yönetim Kuruu Başkanı Cafer Ünü; TTMD ev sahipiğinde Cima 2010 u Türkiye de başarıya gerçekeştirmekten ve dünya uzmanarını ükemizde ağıramaktan gurur duydukarını ifade ederek, Amerikan ASHRAE, Avrupa Tesisat Mühendiseri Dernekeri Konfederasyonu REHVA ie birçok uusararası kuruuşun destekediği organizasyonarımız, Türkiye de enerji verimiiği Kanunu ve igii yönetmeikerin uyguamaya geçtiği şu günerde soruarın ve 28

5 sorunarın tartışıdığı, birçok konuda yeniikerin ve bigi transferinin ciddi anamda gerçekeştiği, Türkiye deki biim adamarı, mühendis, mimarar Kongre geneinden özet bigier: Bina sektörü sürdürüebiir enerji kuanımının merkezindedir. Dünya geneinde yakaşık kuanıan birinci enerjinin yüze 40 ı binaarda tüketimektedir. Ayrıca bu enerjiden büyük öçüde tasarruf yapabime potansiyei vardır. Mevcut bina stokunda enerji kuanımının düşürümesi hızı sonuç ama açısından ana hedef omaıdır. Öte yandan yönetmeikerin kapsamı dışında kaan ve hiç bir yaptırımı omayan binaar çok büyük bir pay amaktadır. Bu tür binaarın oranı ABD de bie yüzde 48 oranına uaşmaktadır. Buraya uaşmak çok önemidir. Simüasyon araçarı ve geiştirien programar ie yatırımcıar için büyük fayda sağayan önemi bir patform odu. dedi. Kongrenin sürdürüebiir bir geecek için gereki bigi transferi ve bütüneşmeyi sağayarak amacına uaştığına da değinen Ünü, tüm sponsor firmaara, organizasyon komitesine ve TTMD çaışanarına teşekkür etti. yet için yaşam süresi boyunca hesapanması gerektiği için, optimum çözümer bie pahaı kamaktadır. Bu durumun devet adamarı tarafından dikkate aınması gerekir. ISK sektörünün geeceği, sistem yakaşımında oacaktır. Yüksek verimi teki cihazardan çok yüksek verimi sistem çözümerine gidimektedir. Bu sistemer aynı zamanda aternatif enerji kaynakarını da içermektedir. Sürdürüebiir çözümerde de teki sürdürüebiir binaardan çok büyük öçeki sürdürüebiir topumar daha verimi, etkin ve ekonomik çözümer sunmaktadır. Yeni formar ve yeni sistemere sürdürüebiir şehirer veya bögeere yönemeidir. REHVA nın Gene Kuru Topantısı Antaya da Gerçekeşti 1963 de Brükse de kuruan, 28 dernek üyesi ve bu dernekerin 110 bin mühendis üyesi ie dünyanın en büyük konfederasyonarından biri oan REHVA (Federation of European Heating Ventiation and Air-Conditioning Associations) 54. Gene Kuru Topantısı nı, 7-9 Mayıs tariheri arasında Antaya da gerçekeştirdi. Antaya WOW Hotes Topkapı Paace ta 91 deegenin katıımıya gerçekeşen ve 3 gün süren gene kuru topantısında 2009 ve önceki yıarı değerendirerek, geecek 5 yıık sürecin panarını değerendirmeye aan REHVA üyeeri, yeni üyeere ve yeni destekçiere federasyonu güçendirmek konusunda hemfikir oduar. Avrupa nın dört bir yanından ISK (HVAC) sektöründe faaiyet gösteren dernekeri aynı çatı atında buuşturan ve içerisinde Türkiye yi de Türk Tesisat Mühendiseri Derneği - TTMD nin temsi ettiği REHVA, gene kuruun son gününde gene başkanını da binaarın enerji tüketimerini değerendirmede en teme enstrümandır. Ancak bugün için yoğun çaışmaara rağmen kapsamı ve herkes tarafından kabu edien bir program buunmamaktadır. Binaarın enerji verimiiği artıkça özeike düşük enerjii binaarda aydınatma ve havaandırma amacıya harcanan enerjinin payı ve önemi artmaktadır. Bu yönde yoğun çaışmaar yapımaktadır. Sürdürüebiir binaarda yenienebiir kaynakardan eektrik enerjisi üretimi esastır. Bu anamda en ümit verici teknooji, güneş enerjisi ve fotovotaikerdir, ancak maiyeteri haen çok yüksektir. Maiyet hesapanırken, topam maiseçti. Fransa dan Francis Aard ın bir dönemdir başkanığını yürüttüğü federasyonun yeni başkanı Amanya dan Michae Schmidt odu. 8 Mayıs 2010 akşamı meseğin duayenerine verimek üzere bir ödü töreni de düzeneyen REHVA, ikisi genç biim adamarına, beşi de profesyoneere omak üzere topam 7 adet ödü verdi. Yaptığı başarıı çaışmaar ve uyguamaar doayısıya TTMD nin Onur Kuruu Üyesi Kevork Çiingiroğu nun da REHVA Profesyone Tasarımcı Ödüü nü adığı gecede, Gabrie Beko ve Stefano Schiavon REHVA Genç Biimadamı Ödüü aırken; Ioanda Coda, Marija Todorovic, Juergen Dieh ve Peter Novak da REHVA nın Profesyoneik ödüerine ayık görüdüer. REHVA nın bir sonraki Gene Kuru Topantısı nın, 2011 yıında Estonya nın başkenti Tain de yapımasına karar veridi. Kevork Çiingiroğu ödüünü Rehva Gene Başkanı Francis Aard dan adı. 30 Tesisat Dergisi Sayı Mayıs 2010

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması. Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının Kontrol Edilmesi

Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması. Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının Kontrol Edilmesi Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması Sayı - Number : 76 Kasım - Aralık / November - December 2011 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. Yüksek

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

Türkiye nin Enerji Verimliliği Süreci. Çekmeköy İlçesi Toplu Konut Bölgeleri İçin Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi

Türkiye nin Enerji Verimliliği Süreci. Çekmeköy İlçesi Toplu Konut Bölgeleri İçin Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi Türkiye nin Enerji Verimliliği Süreci Çekmeköy İlçesi Toplu Konut Bölgeleri İçin Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi Sayı - Number 79 Mayıs - Haziran / May - June 2012 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

EPS, Ekolojik Mercek Altında. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Belgesi

EPS, Ekolojik Mercek Altında. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Belgesi ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR HAZİRAN 2012 YIL: 2 / SAYI: 8 Polistren Üreticileri Derneği Yayın Organıdır www.pud.org.tr ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR: Aynı Konfor Şartları ile Yüzde 50 Daha Az

Detaylı

Sayı / Number 83 Ocak -Şubat / January-February 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır.

Sayı / Number 83 Ocak -Şubat / January-February 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. İlköğretim Okullarında Gürültüden Rahatsızlığın Alan Çalışmalarına Bağlı Olarak Saptanması Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı (VRF) İklimlendirme Sistemleri Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500

Detaylı

Altı Ülkeden Genç Mimarlar Biraraya Geldi

Altı Ülkeden Genç Mimarlar Biraraya Geldi HAZİRAN 2015 / Sayı: 35 ETKİNLİK Altı Ülkeden Genç Mimarlar Biraraya Geldi PROJE Kimteks Kimya Fabrika Binası YAPI FUARI nı Ödülle Karşıladık İÇİNDEKİLER 6 PROJE Kimteks Kimya Fabrikası Binası 7 YORUMLAR

Detaylı

Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma

Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiğiniz elektrikle çalıştırabilirsiniz: Vitocal 222-S ısı pompası ve Vitovolt 300 fotovoltaik sistem Optimize edilmiş komponentler

Detaylı

SPONSORUMUZ 001 - YARIŞMA 001 -MERCEK 001 - MERCEK 001 - SÖYLEŞİ FRANCESCO MORACE 001 -PROJE

SPONSORUMUZ 001 - YARIŞMA 001 -MERCEK 001 - MERCEK 001 - SÖYLEŞİ FRANCESCO MORACE 001 -PROJE 05 YÖNETİMDEN 07 ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞI DUYURU 08 EDİTÖRDEN 0HABERLER ZİRVE SONUÇ BİLDİRGESİ 001 - YARIŞMA BREEAM 2012 ÖDÜLLERİ 001 - MERCEK 2023 YILINDA TÜRKİYE DE YEŞİL BİNALAR Dr. M. Emre

Detaylı

BİRLEŞİM. LEVENT 199 İstanbul Büyükdere Caddesi nde 170 metre yüksekliğinde bir ikonik kule daha tamamlandı

BİRLEŞİM. LEVENT 199 İstanbul Büyükdere Caddesi nde 170 metre yüksekliğinde bir ikonik kule daha tamamlandı EKİM - KASIM - ARALIK 2014 / SAYI 04 BİRLEŞİM GRUP ÜCRETSİZ YAYINIDIR ISSN 2148-6158 BİRLEŞİM DERGİ TÜM OKURLARIMIZA MUTLU YILLAR DİLERİZ LEVENT 199 İstanbul Büyükdere Caddesi nde 170 metre yüksekliğinde

Detaylı

Bölge Temsilcilikleri

Bölge Temsilcilikleri İmtiyaz Sahibi: Levent Pelesen Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özge Sipahioğlu Yayın Kurulu: Alper Doğruer Fulya Evren Grafik Tasarım ve Yayına Hazırlama Extreme Bilgi Teknolojileri Yönetim Adresi ve Mardav

Detaylı

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ Sayı:38 Sahibi GAGİAD Adına

Detaylı

T50/A - T70/A ve T90/B T50 / A T70 / A T90 / B KAPI RAYI 40x10x8 KAPI RAYI 40x10R BAĞLANTI FLANŞLARI Sanayi Bölgesi No:45 Tel: +90 370 712 02 70-712 24 78 Fax: +90 370 712 12 43 aygunray@aygunray.com www.aygunray.com

Detaylı