Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi"

Transkript

1 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:21 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] :47:06 Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi 8 ve ve 9'un değiştirilmesi, 43 ve 44'ün eklenmesi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No Esas sözleşmemizin; "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" ve "Payların Devredilmesi" başlıklı 3 ve 9 nolu maddeleri değiştirilmiş, ayrıca esas sözleşmemize "Birleşme ve Bölünme" ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 43 ve 44 nolu maddeler eklenmiştir. Söz konusu değişiklik 09/03/2015 tarihinde tescil edilmiş olup son hali ekte verilmektedir. Article 3 "Purpose and Fields of Activity of the Company" and Article 9 "Assignment of Shares" of our company's Articles of Association has been amended, Article 43 " Merger and Spin Off" and Article 44 " Amendment of Articles of Association" has also been added. The amendment was registered as of 09/03/2015 and attached file contains the latest version. Ö.D.A. NO:20 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] :51:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın i : Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa - İZMİR : : : İmar planı değişikliği başvurusu hk. AÇIKLAMA: Şirketimizin mülkiyetinde bulunan ve halihazırda ağırlıklı olarak lojman alanı olarak kullanılan İzmir İli Aliağa İlçesindeki m2'lik arazimizde, içerisinde konut, ticaret ve turizm alanları olacak şekilde bir imar planı değişikliği için başvuruda bulunulmuştur. Plan değişikliği başvurumuzda emsal 1,5 olacak şekilde m2 Ticaret -Turizm-Konut Alanı, emsal 1,5 olacak şekilde m2 Ticaret - Turizm Alanı, emsal 1 olacak şekilde m2 Küçük Sanayi Alanı, emsal 0,3 olacak şekilde m2 Akaryakıt İstasyonu Alanı, emsal 1,5 olacak şekilde m2 Okul Alanı ve diğer zorunlu donatı alanları yer almaktadır. Söz konusu imar değişikliğinin sonrasında bu alanlarda gayrimenkul geliştirme çalışması yapılması planlanmaktadır. Our company has applied for the Master Plan Amendment which includes Commercial-Tourism-Residential Area for the m2 land owned and mainly utilized as quarters by the company located in İzmir Aliağa. Master Plan Amendment includes implementation of exemplarily 1,5 floor area ratio of m2 as Commercial-Tourism-Residential Area, exemplarily 1,5 floor area ratio of m2 as Commercial-Tourism Area, exemplarily 1 floor area ratio of m2 as Small Industrial Area, exemplarily 0,3 floor area ratio of m2 as Gas Station Area, exemplarily 1,5 floor area ratio of m2 as School Area and other mandatory reinforcement areas. After the conclusion of aforementioned Master Plan Amendment, our company plans to undertake real estate development for the areas stated above. Ö.D.A. NO:19 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :47:45 Genel Kurul Kararları Tescili

2 Genel Kurul Hk. Tarihi ve Saati :30 Tescil Tarihi Ö.D.A. NO:18 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :54:47 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Kar Dağıtımına İlişkin Açıklama Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, , , , TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) 0,000 0, ,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı konsolide Finansal Tablolarında hesaplanan TL Net Dönem Karından, ekte yer alan 2014 yılı kar dağıtım tablosundan da görüleceği üzere yasal yükümlülükler gereğince yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kar kalmayacağından kar dağıtımı yapılmaması hususunun 30 Mart 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına karar vermiştir. Since our company has recorded "Net Profit in Period" of TL pursuant to Capital Markets Board's ("CMB") communiqué numbered II-14.1 in its Consolidated Financial Statements of 2014 and as stated in the attached profit distribution table, no distributable profit will be left after allocating it into legal reserves in accordance with legal requirements, our company's Board of Directors has decided not to distribute profit for the year of 2014 and to present this to the ordinary general assembly, which will convene on 30 March, 2015, for the approval. Ö.D.A. NO:17

3 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :23:07 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Olağan Genel Kurul Hk. Karar Tarihi Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :30 i Maddeleri Arasında Ticari Maddeleri Arasında Faaliyet Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçiminin onaylanması, 8.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi, sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi, 10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 11.Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12.Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14.Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16.Temenniler ve kapanış. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, yukarıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır. Announcement: The Board of Directors resolved on March 06, 2015 that the Ordinary General Assembly Meeting of our company for the accounting period of 2014 be held on Monday March 30, 2015, at 13:30 at company headquarters, with the agenda consisting above. Information document of General Assembly is attached.

4 *in İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the agenda is stated below. 1.Opening and composition of the Meeting Presidency, 2.Reading, discussion and approval of the Activity Report of the Board of Directors for 2014, 3.Reading the report of the Auditor pertaining to 2014, 4.Reading, discussion and approval of the financial reports pertaining to 2014, 5.Release of the Chairman and members of the Board of Directors on account of their activities and account for 2014, 6.Discussion of the proposal of the Board of Directors on the usage of the profit pertaining to 2014, determination of the declared profit and dividend share ratio and taking a resolution thereon, 7.Taking a resolution on the Board's election of the independent Board Member pursuant to the Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1), 8.Determination of the monthly gross remunerations to be paid to the members of the Board of Directors, 9.Election of the Auditor pursuant to the Turkish Commercial Code with number 6102, 10.In accordance with "Independent Auditing Standards in Capital Market" issued by Capital Market Board, approving the Independent Auditing Firm selected by the Board upon proposal of the Committee responsible for Audit as to be charged for the audit of the activities and accounts of 2015, 11.Informing the Shareholders on the aid and donations granted by our Company within the year 2014, 12.Taking a resolution on the upper limit of aid and donation of our Company for year 2015 pursuant to the article 19 clause 5 of the Capital Markets Law (CML), 13.Informing the General Assembly regarding respective transactions of the persons mentioned in the clause (1.3.6) of "Corporate Governance Principles" which is annex to Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1), 14.Granting the Members of the Board of Directors authorization to perform the transactions provided for in Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code, 15.Pursuant to the clause of 12/4 of Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1), informing the General Assembly as regards the guarantees, pledges and mortgages given by the Company in favor of third parties in the year 2014 and of any benefits or income thereof, 16.Wishes and closing. Ö.D.A. NO:16 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :28:41 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Toplantısı Hk. Tarihi ve Saati :30 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili in 2. Maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin enerji piyasası mevzuatına uyumunu sağlamak maksadıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi ile "Payların Devredilmesi" başlıklı 9. maddesinin tadili ve Esas Sözleşme'ye " Birleşme ve Bölünme" başlıklı 43.madde ve " Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 44.maddenin eklenmesi Genel Kurul'da onaylanmıştır. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Regarding the second item of the agenda, for the purpose of complying our company's Articles of Association with the energy market regulations, the Amendment of Clause 3 titled "Purpose and Fields of Activity of the Company" and Clause 9 titled "Assignment of Shares" of the Company's Articles of Association and insertion of Clause 43 titled "Merger and Spin Off" and Clause 44 titled "Amendment of Articles of Association" to the Articles of Association has been approved by the General Assembly.

5 Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. The meeting minutes including the resolutions of the Extraordinary General Assembly and the list of participants is attached. Ö.D.A. NO:15 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] :02:37 Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi 8 ve Tescilin İlanına İlişkin TTSG No Esas sözleşmemizin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 8 ve 11 nolu maddeleri değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 23/02/2015 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir. Article 8 "Share Certificates" and Article 11 "Board of Directors" of our company's Articles of Association has been amended and the amendment was registered as of 23/02/2015. Attached file contains Articles of Association in effect including the amendment. Ö.D.A. NO:14 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] :51:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın i : Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa - İZMİR : : : Bağımsız YK üyesi hk. AÇIKLAMA: Şirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sn Muammer TÜRKER'in yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edip yerine mevcut Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Emin BİRPINAR'ın bağımsız üye olarak belirlenmesine ve konunun 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir. Sn Mehmet Emin BİRPINAR'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır. At the meeting of Board of Directors held on , it is resolved that Mr. Muammer TÜRKER, who represents Privatization Administration Authority, to carry of duty as board member and instead of him, current board member Mr. Mehmet Emin BİRPINAR to carry of duty as independent member and to seek for approval of the subject in the ordinary general assembly of Mr. Mehmet Emin BİRPINAR 's CV is attached. Ö.D.A. NO:13 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :43:01 Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu) A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hk.

6 Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi Ö.D.A. NO:12 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :40:06 Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Toplantısı Hk. Tarihi ve Saati :30 Tescil Tarihi Ö.D.A. NO:11 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :23:19 Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hk. Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Tarihi ve Saati :00 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar 20/02/2015 tarihinde yapılan Petkim Genel Kurul Toplantısının 2. maddesiyle ilgili olarak, Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ve 11. maddesinin tadil edilmesine ilişkin karar, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri

7 Alınan Kararlar Arasında Ticari Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Genel Kurul Toplantısında TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı yapılamamış bu doğrultuda TTK'nın 454. maddesinin beşinci fıkrası gereğince onaylanmış sayılmıştır. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Regarding the second item of the agenda of the Extraordinary General Assembly of Petkim dated 20/02/2015, the resolution of the amendment of Articles 8 and Article 11 has been counted as approved in accordance with Article 454 item 5 of the Turkish Commercial Code since General Assembly Meeting of Privileged Group A did not convene as minimal meeting quorum specified in TCC and Company's Articles of Association was not satisfied. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. The meeting minutes of the General Assembly Meeting of Privileged Group A and the list of participants is attached. Ö.D.A. NO:10 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :16:35 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Toplantısı Hk. Tarihi ve Saati :30 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Alınan Kararlar Arasında Şirket in 2. Maddesiyle ilgili olarak A ve B grubu paylara tanınan yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının kaldırılmasını ve Şirketimiz (B) Grubu paylarının (A) Grubu paylara dönüşmesini sağlamak maksadıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadili Genel Kurul'da onaylanmıştır. in 3. Maddesiyle ilgili olarak, yıl içerisinde Sn. Mehmet Hayati ÖZTÜRK'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sn. Mehmet Emin BİRPINAR'ın seçilmesi, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Regarding the second item of the agenda, the amendment of Articles 8 " Share Certificates" and Article 11 "Board of Directors" of our Company's Articles of Association which aims to revoke the privileges of the (A) and (B) Group shares to nominate members of the Board and convert (B) Group shares into (A) Group shares has been approved by the General Assembly. Regarding the third item of the agenda, the election of Mehmet Emin BİRPINAR as board member, which has been vacant due to resignation of Mehmet Hayati ÖZTÜRK within the year has been approved by the General Assembly.

8 Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. The meeting minutes including the resolutions of the Extraordinary General Assembly and the list of participants is attached. Ö.D.A. NO:9 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] :01:11 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite Mali Tablonun Verilme Nedeni : Hasan Tahsin Vergi Dairesi : Geçici Vergi Mali Tablonun Verilme Tarihi : Şirketimizin dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. Our Company's income statement for the period of , which is presented to Tax Authority together with provisional tax return statement, is attached. The income statement is not prepared in accordance to Capital Market Board legislation. Ö.D.A. NO:8 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :55:14 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Genel Kurul Toplantısı Hk. Karar Tarihi Tarihi ve Saati :30 i Maddeleri Arasında Ticari Maddeleri Arasında Faaliyet Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. ve 9. maddelerinin tadil edilmesinin ve Esas Sözleşme'ye 43. ve 44. Maddelerin eklenmesinin karara bağlanması, 3. Kapanış. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Agenda 1. Opening and composition of the Meeting Presidency, 2. Amendment of Clauses 3 and 9 of the Company's Articles of Association and insertion of Clauses 43 and 44 to the Articles of Association, 3. Closing remarks.

9 Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, tarihinde kamuya duyurduğumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesi değişikliği ile ilgili olarak, Şirketimiz Genel Kurul toplantısının tarihinde, saat 13:30 Şirket merkez adresinde yukarıda yer alan gündemle toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır. Announcement: The Board of Directors resolved on February 09, 2015 that the Extraordinary General Assembly Meeting of our company be held on March 06, 2015, at 13:30 at company headquarters, with the agenda consisting of amendment of Articles of Association as disclosed on January 22, Information document of General Assembly is attached. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail Ö.D.A. NO:7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] :36:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın i : Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa - İZMİR : : : Bağımsız denetim firması seçimi hk. AÇIKLAMA: Yönetim Kurulumuzun 03 Şubat 2015 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 2015 yılı faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. In the meeting of Board of Directors held on ; it has been decided to appoint the Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. to audit our Company for the accounting period of 2015, pursuant to the Capital Markets Board and Turkish Commercial Code regulations and to present the choice to the approval of the General Assembly Meeting. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO:6 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] :53:26 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın i : Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa - İZMİR : : : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk. AÇIKLAMA: Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Ocak 2015 tarihinde başlayacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Collective labor bargaining between our Company and Petrol İş Sendikası (Oil-Work Union) for period will commence on 28 January Developments on the subject will be publicly disclosed.

10 In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO:5 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] :54:14 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın i : Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa - İZMİR : : : : : Finansal duran varlık alımı Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : - Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : - Edinme Koşulları Edinilen Payların Nominal Tutarı Beher Payın Alış Fiyatı Toplam Tutar : SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş. : Enerji üretimi : TL : Hisse devri : Vadeli : TL : 1 TL : TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %9,9 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %9,9 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : %9,9 : %0,27 : Herhangi bir etkisi olmayacak : : : SOCAR Turkey Elektrik Yatırımları Holding A.Ş. : İlişkili taraf : Nominal değerden belirlendi. Şirketimizin hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklarından SOCAR Turkey Elektrik Yatırımları Holding A.Ş.'nin ("Power Holding") SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş.'de ("SOCAR Power") sahip olduğu, SOCAR Power'ın sermayesinin %9,9'una tekabül eden her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal bedelli toplam adet payının nominal değer üzerinden ( TL) Şirketimiz tarafından devir alınmasına karar verilmiştir. Şirketimizin mevcut elektrik ve buhar ihtiyacı doğal gaz ile karşılanmaktadır. SOCAR Power, elektrik ve buhar ihtiyacımızın doğal gaza kıyasla daha ucuz olan ithal kömürden karşılanarak, enerji maliyetlerimizin önemli oranda azaltılması amacıyla, üretim sahamızda ithal kömüre dayalı bir kojenerasyon ünitesi ("Petkojen") kurma amacıyla proje yürütmektedir. Projenin ÇED süreci tamamlanmış, elektrik üretim lisans süreci ise devam etmektedir. Petkim bu işlem ile sadece Power Holding şirketinin SOCAR Power altında yürüttüğü Petkojen projesine ortak olmaktadır. Power Holding şirketinin diğer iştirakleri vasıtasıyla yürüttüğü projeler ile Petkim'in herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamouyu proje sürecine ilişkin önemli gelişmelerden haberdar edilecektir. It has been decided that shares of SOCAR Power Energy Investments Inc. (SOCAR Power) - a wholly subsidiary of SOCAR Electricity Investments Inc. (Power Holding) which is a subsidiary of our majority shareholder SOCAR Turkey Energy - will be transferred to Petkim : -

11 Petrochemical Holding Corp (PETKIM) at nominal value (TL ), corresponding to 9,9% stake at TL 1 nominal value per share. Currently PETKIM meets its electricity and steam needs via natural gas. SOCAR Power undertakes the construction of a cogeneration unit (Petkojen) in PETKIM's production field, in order to decrease PETKIM's electricity and steam costs significantly by replacing natural gas with imported coal. As per the project phase, Environmental Impact Assessment Report (EIA) has already been received and electricity production license is under progress. As a result of the aforementioned transaction, PETKIM will be a shareholder in Petkojen Project only and PETKIM will have no relations with the other projects that are being undertaken by other subsidiaries of Power Holding. Material developments regarding the Petkojen Project process will be disclosed publicly. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Ö.D.A. NO:4 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :05:08 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hk. Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Karar Tarihi Tarihi ve Saati :00 i Maddeleri Arasında Ticari Maddeleri Arasında Faaliyet Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2. 20/02/2015 tarihinde yapılacak Petkim Genel Kurul toplantısının 2. gündem maddesi ile ilgili olarak alınacak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. ve 11. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin kararın onaya sunulması, 3. Kapanış. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Agenda 1. Opening and composition of the Meeting Presidency, 2. Approval of the decision of Petkim Extraordinary General Assembly which will be convened on 20th February 2015 with agenda item number of 2 on the amendment of Articles 8 and 11 of the Articles of Association of the Company, 3. Closing remarks. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, tarihinde kamuya duyurduğumuz Şirketimiz Esas Sözleşmesi değişikliği ile ilgili olarak, Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısının tarihinde, saat 15:00

12 Şirket merkez adresinde yukarıda yer alan gündemle toplanmasına karar verilmiştir. Announcement: The Board of Directors resolved on January 23, 2015 that the General Assembly Meeting of Privileged Group A of our company be held on February 20, 2015, at 15:00 at company headquarters, with the agenda consisting of amendment of the Company's Articles of Association as disclosed on November 19, Ö.D.A. NO:3 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] :19:16 Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın i Ortaklığın Biriminin Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - AÇIKLAMA: : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa-İzmir : : : : : Esas sözleşme değişikliği hk. 22/01/2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin Enerji Piyasası Mevzuatına uyumu kapsamında, 3. ve 9. Maddesinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine, esas sözleşmeye ekte yer aldığı şekilde 43. Ve 44. Maddelerin eklenmesine, esas sözleşme değişikliği için SPK ve ilgili diğer kurumlara başvurularak izin alınmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ektedir. Announcement: At our board meeting dated 22/01/2015, as to align the articles of association in line with the Energy Market Legislation, it has been decided to amend articles 3 and 9 and to add articles 43 and 44 in articles of association of our company as by means of attached file. In this regard it has also been decided to apply Capital Markets Board and related other institutions for necessary permissions and procedures. Attached you may find text of amendment to the articles of incorporation. Ö.D.A. NO:2 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] :53:05 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Genel Kurul Toplantısı Hk. Karar Tarihi Tarihi ve Saati :30 i Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermayeyi Temsil Eden Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi, 3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması 4. Kapanış. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Agenda

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] 02.04.2015 11:18:55 Genel Kurul Kararları Tescili 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 02.04.2015 11:14:08 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

Detaylı

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik.

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.05.2015 17:24:42 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 04.05.2015 17:21:21 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 12 Nisan 2013 tarih 2013/264 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMNI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, LİĞ İZMİR'deki

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Yönetim Kurulu nun 2 Mart 2015 tarih ve 86863 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine

Detaylı

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi 3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı