226 - Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim Su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "226 - Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim Su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun"

Transkript

1 6 - Üsküdar ve Kadıköy Türk annim Su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/İV/98 - Sayı : 886) N. Kabul tarihi 9 - IV - 98 BİRÎNCİ MADDE Üsküdar ve JOı dıköy Türk annim su şirketi imtiyaz ve tesisatının satın alınması hakkında 7 - VI -97 tarihinde Nafıa vekilliği ile istanbul belediyesi ye şirket murahhasları tarafından imza edilmiş lan bağlı mukavelename tasdik edilmiştir. IKINCÎ MADDE işbu satın alma mukavelenamesi dama resimlerinden muaf lduğu ibi bu mukavelename ile belediyenin tesviyesini üzerine aldığı resim ve harçlar da affedilmiştir. ÜÇÜNCÜ MADDE Üsküdar ve Ka dıköy sularının işletme işlerini istanbul Sular idaresi 6 numaralı kanun hükümleri dairesinde idare eder. istanbul belediyesi Sular idaresinin Kadıköy su tesisatının tevsii için celbedeceği bilcümle malzeme, makine, alât ve edevat ümrük resminden muaftır. DÖRDÜNCÜ MADDE Üsküdar, Kadıköy ve havalisi su tesisatının isletilmesinden temin edliecek lan hasılattan işletme masrafları ve taksit bedelleri istanbul belediyesince tamamen ödendikten snra fazla kalan mebaliğ tesisatın ıslah ve tevsiine sarf lunur. Ancak hasılatın kifayetsizliği şirkete verilecek taksitlerin ödenmemesine sebeb teşkil etmez. BEŞİNCİ MADDE Anadlu ve Rımıeli cihetinde su tevzi ve satışına müteallik usul ve esaslarla tarifeler bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene içinde istanbul umumî meclisince tesbit ve Nafıa vekâletince tasdik lunarak tatbik lunur. "Bu muamelenin ifasına kadar Terks suları tevziatı hakkında cari usul ve esaslar dairesinde hareket edilir. ALTINCI MADDE Bu kanun neşri tarihinden muetberdir. YEDİNCİ MADDE Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye, Nafıa ve Grümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. nisan 98

2 N IV -98 ÜSKÜDAE VE KADIKÖY TÜRK ANONİM SU ŞİRKETİNİN ÎMTİTAZÎLE TININ SATIN ALMA MUKAVELESİ TESİSA Bir taraftan mukavele metninde kısaca (Hükümet) diye österilen ve Nafıa vekili ve Afyn Karahisar mebusu Ali Çetinkaya tarafmdan temsil lunan : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle yine mukavele metninde kısaca (Belediye) diye österilen ve Ziya Erdem tarafından temsil lunan : İstanbul belediyesi Diğer taraftan mukavele metninde (Şirket) diye österilen ve bu husustaki salâhiyetine istinaden İsmail Hakkı Eldem tarafından temsil lunan : Üsküdar ve Kadıköy Türk annim su Şirketi Arasında aşağıda yazdı hükümler dairesinde mukavele aktedilmiştir : Madde Şirketin devir ve temlik ettiği hak ve mallar Şirket, A - 7 teşrinievvel 0 tarihli imtiyaz mukavele ve şartnamesile snradan Hükümetle akdeylediği zeyil mukavele ve itilâfnamelerle inşa ve tesis etmiş lduğu Göksu bendi ile Budakdere su kanalını, isale tesisatını, su şebekesini, tevzi brularını, vana ve yanın musluklarım ve terfi fabrikasile rada mevcud (muattal dahi lsa) bütün makinelerini, teşrih ve tasfiye havuzlarile su delarını mağaza ve tamirat fabrika ve atelyelerile bunlarda mevcud makine, alât, edevat ve yedeklerini, sularm terfi ve tevzii işlerine müteallik bütün alât ve edevatı, bütün binalarını ve bu binalarla idare merkezinde mevcud ve bağlı envanterde yazılı müstamel ve ayrimüstamel her türlü alât, edevat ve mbilya eşyasını, Şirketin uhdesinde bulunan bütün arsaları, her türlü nakil vasıtalarını, hulâsa kânunusani 97 tarihinde mevcud lub erek dğrudan dğruya Şirket namına ve erek Şirkete izafeten muvazaa suretile başka şahıslar namına mukayyed bulunan menkul ve ayrimenkul bütün mallarını, B - imtiyaz akidlerinden dğan aslî ve ferî her türlü hak ve menfaatlerini. Aşağıda yazı hükümler dairesinde ve temmuz 97 tarihinden muteber lmak üzere Belediyeye her türlü düyun, taahhüd ve vecibelerden ari larak bu mukavelenin imzası tarihindeki hal ve vaziyetlerile devir ve temlik eder. Madde Üçüncü şahıslara karşı haklar ve brçlar temmuz 97 tarihine kadar Şirketin yatığı bütün akid ve fiillerden dğan haklarla brçlar ve mesuliyetler tamamen Şirkete aiddir. Ancak temmuz 97 tarihinden önce Şirket tarafından yaılıb da hükümleri bu tarihten snraya sari lan ve bu mukaveleye bağlı listede österilen akidler, eskisi ibi meri kalacak ve bu akidlerden temmuz 97 tarihinden önce dğan hak ve brçlar Şirketçe ve bu tarihten snra dğacak hak ve brçlar dahi Belediyece istimal ve ifa lunacaktır. Şirketin 0 haziran 97 akşamına kadar abneler nezdinde tahakkuk edecek alacakları: ) 97 senesinin ilk altı aylığına aid alacaklar, ) 97 senesinden evvelki zamanlara aid alacaklar, lmak üzere iki kısma ayrılacak ve Belediye birinci kısma dahil ve usul ve mevzuatına uyun larak tahakkuk etmiş ve evrakı da devir ve teslim edilmiş alacakları 97 senesi snuna kadar şirkete tediye edecektir İkinci kısma dahil alacaklardan 98 senesi haziranı sanuna kadar Belediyenin tahsil edebi-

3 ft IV -98 leceği mikdarlarr keza Şirkete tediye edecek ve her iki kısma aid tediyelerden % tahsil ücreti alacaktır. temmuz 98 tarihinden itibaren ikinci kısım matlubattan yaılabilecek her türlü tahsilatı Şirket, Belediye lehine terketmeyi kabul etmiştir. Şirket temmuz 97 tarihinden snraki zamanlara aid lmak üzere abnelerinden tahsil etmiş lduğu mcbaliği Belediyeye vereceği ibi keza abnelerinden almış lduğu bütün dezit aralarını - sahihlerinin isimlerini havi ve 999 numaralı bankalar kanununun nci maddesine uysun şekilde tanzim edilmiş defterle beraber - nakden ve tamamen Belediyeye devir ve teslim edecektir. Bu mukavelename mucibince erek Şirketin Belediyeye ve erek belediyenin Şirkete tesviye etmeleri lâzımelen mebaliğ hakkındaki hesabat devir tarihi lan temmuz 97 den itibaren altı ay zarfında rüyet ve katedilecektir. Bu hesabat neticesinde Şirketin brcu tahakkuk ettiği takdirde bu brç Şirkete ödenecek senelik taksitlerden beşer bin liralık tevkifat icrası suretile tesviye edilecektir. Ancak bu suretle tevkif edilen mikdarlar Şirketin belediyeye brçlu kaldığı mikdan karşılayamıyacak lursa Şirkete verilecek sn taksitlerden Belediyenin bakiyei matlubu tamamen tevkif edilir. Gerek Belediye ve erekse Şirket, hesabatm rüyeti neticesinde tahakkuk edecek matlublan dlayısile birbirlerinden faiz taleb edemezler. Şayed Belediyenin temmuz 97 tarihinden evvel abne lmuş kimselerin avans akçelerinden bankalar kanunu mucibince Maliye vekâleti emrine Cumhuriyet Merkez bankasına tediye edeceği mebaliğ ile alâkası kesilen abnelere reddedeceği avans akçeleri yekûnu bir senede ( 000) beş bin lirayı tecavüz eylediği takdirde işbu fazla mebaliğ dahi Şirkete sene ödenecek taksitten tevkif edilecektir. Madde Teslim edilecek evi ak ve vesikalar Şirket, işletme işlerinin istilzam ettiği bütün kayidleri ve abnelere aid cari hesab ve dezit defterlerile temmuz 97 tarihinde meri lan veya munkazi lub da henüz tecdid edilmemiş lar mukavelenamelerini, abne ve kntör listelerini, istihlâk istatistiklerini, şebeke ve tesisatına aid bütün lân ve haritalarını, menkul ve ayrimenkul mallarına aid envanterlerini, tesisat ve abnelerle alâkadar bilûmum hesablarmı ve erek Şirket ve erek Şirkete izafeten şahıslar namına mukayyed ve tasarrufa müteallik her nevi vesika kayid ve defterleri temmuz 97 tarihinde Belediyeye mazbata mukabilinde teslim edecektir. Bundan başka Şirket erek kendi ve erekse kendisine izafetle başka şahıslar namına kayidli ayrimenkullere aid tau kayidlerinin Belediye namına tescili için ieab eden takrirleri vermek üzere Belediyenin österdiği bir zati, en çk ağusts 97 tarihine kadar salâhiyeti kâmile ile tevkil edecektir. Madde Resim, v^ri ve masraflar Bu mukavele mucibince Belediyeye devir ve temlik lunan ayrimenkullerîn intikal ve tesciline aid masraflarla bu mukavelenin tâbi bulunduğu dama resimleri Belediyeye aiddir. Ancak bu mukavele mucibince Şirkete verilecek senelik taksitlerin makbuz ulları Şirkete aid lacaktır. Yine bu mukaveleye öre Şirkete aid bulunan mebaliğ 7 teşrinievvel 0 tarihli imtiyaz mukavelesinin () nci maddesi mucibince kemakân her türlü verilerden muaf lacaktır.

4 N IV -98 Madde Tediye Birinci madde mucibince Belediyeye devir temlik lunan hak ve malların ve lesisatın bech j lmak üzere Belediye maktuan (00 000) dört yüz bin tür klirası Şirkete tediye edecektir, işbu mebaliğ beheri (0 000) kırk bin t ürk lirasından ibaret senelik 0 müsavi taksitte şirketin Türkiyede östereceği bir bankaya ve Şirket nam ve hesabına ödenecektir. Birinci taksitin vadesi 0 haziran 98 dir. Diğer taksitler her senenin haziranının snuncu ünü ödenecektir. Yrıkarıda zikredilen senelik taksitlerle bu mukavele mucibince Şirketin matlubu larak tahakkuk edecek her türlü mebaliğin memleket haricine çıkarılması hususunda emsaline nazaran dun bir muamele yaılmayacağını Hükümet taahhüd eder. Madde 6 Şirketin delarında mevcud kömür ve yağ temmuz 97 tarihinde Şirketin delarında mevcud lub sırf işletme için ihzar etmiş lduğu kömür ve yağ malzemesinin faturalarına öre kıymeti tesbit edilerek tutarı Belediye tarafından Şirkete ayrıca tediye edilecektir. Madde 7 Türkiyedeki hâmiller Şirket esham ve tahvilâtına ve bunların kunlarına Türkiye haricinde tediye edeceği mebaliği Türkiyedeki hâmillerine de ayni tarihlerde ve ayni cins ara ve mikdarlar üzerinden İstanbulda tediyeye vazedecek ve Türkiyedeki hâmillere vereceği bu araları tediye tarihindeki İstanbul Brsa rayici üzerinden türk lirası larak ödeyecektir. Madde 8 Devir ve temlikten hariç kalanlar Şirketin kasa mevcudlarile bankalardaki mvcudları ve cüzdanını teşkil eden esham ve kıymetlerle bu mukavele mucibince tahakkuk edecek alacakları tamamen Şirketin malı larak kalacaktır. Madde 9 Vekâletin - I - 97 tarih ve /99 numara ile tasfiye tesisatının icrası için vermiş lduğu emir mucibince Şirketin yamağa başladığı ameliyeye mukavelenin akdini müteakib nihayet verilecek ve bu müddet zarfında Şirketçe usulü veçhile sarfedilen mebaliğ evrakı müsbitesinin ibrazı üzerine Belediye tarafından ödenecektir. Şukadar ki işbu masarif faiz ve masarifi umumiye hisselerini ihtiva etmiyecek ve ancak hakikî tediyelerden ibaret lacaktır. Madde 0 İbra Her üç âkid imtiyaz mukavele, şartname ve zeyillerinden dğan hak ve vecibelerle her türlü iddia ve mutalebelerden birbirlerini mütekabilen ibra ederler. Şukadar ki, Şirketin veri ve resimleri asıllarından lan brçlarile Belediyeye 96 senesi aidatının tamamından ve 97 senesi ilk altı aylığı aidatından lan brçları ve Şirketin evkaf ve hususî idare arasında dermeyan edilebilecek metalib ve müddeiyat bu ibradan istisna edilmiştir. Şirket faaliyetinin devam ettiği müddetçe tediyatmdan kanunen tevkif ve Hazineye vermekle

5 N IV -98 mükellef bulunduğu her türlü verileri muntazaman ödemeye devam edecek ve yalnız yaılan tedkikat neticesinde Maliye vekâleti tarafından tebeyyün ettirilmiş lub Şirketçe itiraz edilen veri ve resimlerin asılları Maliye vekâletinin alâkadar memurlr.vı tarafından yaılacak tebliat üzerine Şirket nam ve hesabına ve Şirketin alacağı ilk taksitten tevkif edilmek üzere Belediyece 97 malî senesi nihayetine kadar ödenecektir. Madde Mukavelenin tasdiki îşbu mukavelename, bir taraftan Hükümetçe Büyük Millet Meclisinin ve diğer taraftan Şirketçe Şirket hissedarları umumî heyetinin tasdikma arzedilecektir. A. Çetinkaya Z. Erdem 7 - VI - 97 Ankara İsmail Hakkı Eldem mayıs 97 tarihinde majazaclı bulunan yedek aksam envanteri Kurşun: Dökme bru ve aksamı: Kurşun bru Kurşun hurda tel Kalay Musluk ve aksamı: Musluk (Abek) Tevkif musluğu Mehaz Çeşme Tevkif musluğu şasu > M/M 0 kil M/M 00 0 M/M 00 0 M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M Dökme bru Manşn Üç ağızlı - te - Dirsek Nihayet bru 00 M/M M/M 00 M/M M/M M/M 60 M/M.80 M/M 00 M/M M/M M/M M/M 0 Mj/M 60 M/M 60 M/M 60 M/M 9 9 0

6 N IV -98 Nihayet bru Dökme (Branşeman malzemesi) : Priz buşaklesi Baca Buşakle kaağı Klye 80 M/M 60 M/M 80 M/M 90 M/M 00 M/M M/M M/M 00 M/M M/M Klye M/Mı 6 Saat mağazası (Aksamı) : Kadran iğne Lâstik Cam Çanak Priz şasu Niel sarı ÎP Tetkare Kntrebirid Tii Rakr X 0 X Hamiş : 0 haziran 97 tarihine kadar işletme ihtiyacı için işbu malzemeden lüzumu kadar kullanılacaktır. haziran 97 tarihinde tanzim edilen fabrika alet ve edevat ve makina yedek aksamı envanteri Makina yedek aksamı 6 Valf (müstamel) Tulumba arçası (mücedded) Enjektör (müstamel) Şaft yatağı Grant yatağı Plaka Krik Palana Alât ve edevat Trafya aleti Vaft müşiri Barmetr Delik mtörü Muhtelif afta takımı Muhtelif anahtar takımı (müstamel) Alât ve edevat envanteri haziran 97 0 Kazma Kürek Pens iniliz anahtarı Pmalı lâmba Eğe Havyalı lâmba Manevra anahtarı Körü Çekiç Kalem Balyz 7 Maska Makas Trna tezâhı îç tezâhı Menene Ufak çekiç Demir dest ere Saat anahtarı Amerikan anahtarı Muayene kazanı bir tnluk Sba kazanı 00 litrelik

7 N IV -98 Müdüre aid dairenin mbilya envanteri Oda : I Kltuk Sandaly'a Raf Küçük kitab dlabı Karyla iskemlesi Abajr ve amul Küçük masa Döşeme muşambası (Linleum) Oda : II Aynalı dlab Büyük masa Sba tahtası ve levazımı Ayakkabı dlabı Ütü tahtası Lavab ve aynası Çamaşır seeti Elektrik ütüsü Havluluk (Pste - serviettes) Amul ibrik, liğen, ayak banysu döşeme muşambası Küçük masa Oda : III Ayaklı smya Yün şilte Uzun baş yastığı Küçük yastık Yrsçan (Battaniye) Dlab üç kaaklı Gece masası Beyaz masa Kamış kltuk iki yastıklı Küçük kasa (Demir) Küçük ecza dlabı Prtmant dört başlı Paravan Halı (Zemini kırmızı) döşeme muşambası Büyük saln yahud hl Kanae ve kltuk (Asrti) Kltuk (İniliz tarzında) Arabesk masa bakır tesisi ile Divan ( yün şilte ve iki yastığı ile) sandık' Üzeri mermerli knsl ve arabesk küçük etajer Kartela Sba öden ve tesisi Halı zemini kırmızı Çerçeve 6 Küçük erde Küçük köşe kltuğu Küçük saln Divan (sanıctik şiltesi ttan) Yastık (yün ve üzeri halı kalı) Mrris kltuk ve dört kadife yastık Kretn kalı kltuk ve kaneesi Tabure (Üzeri halı) Oyun masası Akaju masa (Yuvarlak) Akaju masa (Dört köşe) Büyük etajer Küçük etajer Kltuk (Dabert) Arabesk rahle Ayna tran bezi (Kıymetsiz) Camlı dlab Abajur ve amul Perde krnişli Salmandra ve tahtası Döşeme muşambası. Yemek dası Yemek masası (îki tahtalı) 0 Sandalya Büfe Küçük büfe Küçük masa Salmandra ve tahtası Tahta tesi Büyük çerçeve Masa (Siyah) ve mermeri kırık Küçük çerçeve Kütahya vazsu Derin ve düz tabak Meyve tabağı Kayık tabak ( si derin) Salata tabağı, kmstu tabağı, meyve tabağı Tabak Çay fincanı, kahve fincanı Çaydan, üst kabı 0 Muhtelif fincan

8 ı 7 N IV -98 Cezve, şekerlik Su bardağı Şarab bardağı Küçük bardak Sürahi Tesi Kaşık Çatal Piçak Kahve fincanı Amul Firijider Döşeme muşambası. Merdiven sahanlığında asas, terasta çiçeklik. Bany dairesi rtmant ve Bany Lavab ve ayna Şfben Çarşaf, 6 eçete, masa örtüsü, havlu, çamaşır liğeni Merdiven Mutbak Tel dlab Masa, 6 tencere, raf bahçe sandalyası, az sbası, tava, süzeç, keçe Mağaza ihtiyat malzeme envanteri ( mayıs 97) Kahve değirmeni, et makinesi, Ekmek kızartacak, rende, huni, kahve cezvesi astalık, yemek sbası, salatalık, tabak, Kaşık, çatal, biçak, kahve kaşığı, amul ve abajur İkinci kat da Demir karyla ve bir şilte Yastık, örtü, yatak örtüsü Demiı karyla, bir şiltesile, yastık yran (Battaniye) örtü Dlab, kmt mermerli, büyük ayna, sandalya Halı kalı sandalya, kanae, kamış kltuk Masa, lâmbalık amulü ile, çerçeve, siyah erde Tavanarası Şfben (Gayri müstamel) Kanae Ütü Karyla Paravana Bakır liğen Lavab Otmbil /mayıs/97 Kurşun bru Kursun hurda Dökme bru * Kurşun M/M M/M 0 M/M Dökme bru ve aksamı 00 M/M M/M 00 M/M M/M M/M M/M 0 Kil Metre Manşn 60 M/M 80 M/M 90 M/M 00 M/M M/M 00 M/M M/M 7 M/M 00 M/M M/M 00 M/M M/M Aded >

9 t c en c t c "O Cf<c i S O l C T i "I" ç ^ O CO O Ol CO CO M *>. h-ı 00 h- Ol ^ CO Ol V V V V ** c t - P c CO CS <l t- c c 00 V " ti ^ V ana rr! -M P ki esi ^ ^ crq< v «# «vanas busakles N ~ s X - = s ~* _s ^ w c Ol ^ * c CO Ol O CO c Ol V c Ol O CO Ol O 0 O O ^ -! < OT rf. O O - t Ol V Ol 00 - O i> c * c X ı üi * X OT O c ( * X X X ) ı - Ol Ol Ol -a crq< u ^ CO bî ^ O J U l t O t t O J t O O O O ^ O ı O i O O ı O, ^ ^ ^ ^ ^ M v ^ H W ^ li CO CO ^. H - l t O r ^ İ O t O ı M I C M ^ l ^ O O f r H M P W H M 0 t ( > t O O l M i H 0 l K I - ı- ö V!?*- CH< & N CP CP ÖÇ P CO P V " ı- P er W H S) «O W i: P P J ' OT t OT Ol ^.. ^ "i^sssssssss^ fe fel CO O t OT ^ c Ol O O ^ ] i 'I ı Ol I ' O #>. ^ < Ol O to Ol CO CO CO c t t c ı *- l-ı *- x c **. r-i ^ O O CO O c c c c OT Ol M Ol O O O CO 00

10 N. 9 Siyah lâstik Beyaz Ebnit çanak San Rndela Anrenaj T Makara Disk Kadran kmla ı dişli M/M M/M M/M 0 M/M M/M M/M ve M/M i Dökme bra Nt: Dökme bru 9 - IV -98 M/M M/M M/M 00 M/M M/M 00 M/M Metresi Bu malzeme mayıs 97 de tanzim edilerek takdim edilen envantere dahildir. Servislerde mevcud eşya envanteri ] Müdüriyet dası Büyük masa Masa (Plân için) Yazühane sandalyasile beraber Kltuk İskemle Büyük dla Madenî dlab Telefn masası Muhaberat dası Atatürk rtresi (Çerçeveli) Masa Büyük sandalya Küçük sandalya Telefn santralı ve masası Dsya dlabı (Camlı) Kırtasiye dlabı Pres, masası ve teferruatı Sba Fen memurları dası Masa Sandalya Sba Evrak dası Masa Büyük masa Etajer Pis dlabı Dlab Büyük dlab Muhasebeci dası Dlab Camlı dlab Masa Telefn İskemle Demir ara kasası Ufak dlab Etajer Sba Muhasebe dası Piş dlabı Demir kasa Yazı masası Makine masası Dlab Sandalye Gişe dası Dlab Demir dlaib Yazı masası Küçük masa Makine masası Sandalye Büyük sandalye Gişe

11 N. 9 < 9 - IV - 9â Yazı makinesi.fen âmiri dast Dlab Masa Dlab (Alt üst) Fabrika envanteri Kltuk Büyük iskemle Etajer Masa Telefn Makineler istim makinesi Yüz n beyir kuvvetinde îstim makinesi Seksen beyir kuvvetinde Kndansör maa ma Dinam 80 Vlt 00 Anı. Dinam 00 Vlt 0 Anı. Kazanlar Brulu kazan dahilen çifte caklı > Atelye Trna tezâhı Delik Körük Demirci örsü Teferrü Tulumba ( ve Palanka Krik ve saire Üsküdar - Kadıköy Su şirketi tarafından /7/97 akdedilmiş lan mukavelelerin Mukavelenin âkidi - Bay Güstav Kut - Bay Bahçet ve Bayan Behice ve Münire - Krist Dakviç - Ünyn sirta şirketi İttihadı millî sirta şirketi 7 - Helvetia 8 - > 9 - İstanbul telefn idaresi 0 - Havaazı ve elektrik teşebbüsatı sınaiye T. A. şirketi Mukavelenin mevzuu ve 7 N. lı hanenin icarı Bir evin ve ittisalindeki arsanın icarı ve N. lı arsa Mda caddesindeki hanenin sirta mukavelesi Otmbilin kaza sirta mukavelesi Mdada kâin Ralli hanesinde mevcud eşyayı beytiye ve ticariye sirtası Üsküdarda Paşalimanındaki yazıhane muhteviyatı sirtası Anadluhisarı arkasında binalar içindeki mefruşat, muhtelif makineler ve saire sirtası 6077 N. lı telefn içm 607/ 6077/ 606 0/ N. lı elektrik için Mukavelenin başladığı tarih 7//9 //97 /6/97 8//97 / /97 /6/97 /6/97 7/7/96 9/ /9 //9 // //90 / /97 //9

12 N IV -98 tarihinden snraki zamana sari lacak şekilde listesi ( Madde ye müracaat) Mukavelenin bittiği tarih 7//97 //98 //98 Mukavelenin havi lduğu meblâğ Sene\î bin beş yüz T. L. üç yüz > Üç yüz yirmi beş T. L. MÜLÂHAZAT Primi Lira K. 8//98 //98 bin n dört bin beş yüz T. L //97 n bin T. L /6 /98 bin > /7/97 yirmi üç bin beş yüz T. L T. L. 0 K , 8 0,

13 N IV -98 Nafıa vekâleti Yüksek Makamına 7 haziran 97 Üsküdar ve Kadıköy su şirketinin satmalma mukavelesine bağlı listelerden ayri Şirket defterlerinde kayidli bilûmum emval ve eşyadan işbu bağlı listelere kaydedilmemiş bulunanları da mukavelenin birinci maddesine öre Belediyeye tamamen ve bilâ nksan devir ve teslim etmeği mümessili bulunduğum Şirket namına taahhüd. ederim. Sayılarımı teyid ederim. Üsküdar ve Kadıköy su şirketi salahiyetli mümessili 6 K. Pul îmza İsmail Hakkı Eklem Suret T. C. -VI - 97 Maliye vekaleti Nakid İş. U. Müdürlüğü Sayı : 9/8/ özü: Tesisatı Hükümetçe satın alman Üsküdar Su şirketinin dileği H. Nafıa vekâletine - VI - 97 tarih ve 70/760 numaralı tezkere cevabıdır: Tesisatı Hükümetçe satın alınan Üsküdar Su şirketinin kasa mevcudlarım teşkil edib Osmanlı mnkasında Şirket ve Sciete Liynnaise des eaux namına blke bulunan 0 bin liranın Fransava ihraç edilmek şartile her hani türk malı mubayaasında istimal edilmesi muvafık örülmüştür. Şu kadar ki, bu mallar bedellerinin klirin hesabi a rr haricinde kalmasr için fransız takas fiinden müsaade istihsali Şirkete aid lacaktır. Maliye vekili F. Ağralı Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve numarası : -IV -98 ve /9 Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildirildiğine dair Cumhur Reisliğinden elen tezkerenin tarih ve numarası : -IV -98 ve /6 Bu kanunun müzakerelerini österen zabıtların Cild Hayıfa cild ve sayıfa numaraları :, 9:0,:6,6,6,6:6

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

1019 îzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâaı : 2^/Yi/1933 - Sayı : 2436)

1019 îzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâaı : 2^/Yi/1933 - Sayı : 2436) 1019 îzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâaı : 2^/Yi/1933 - Sayı : 2436) Nö. Kabn] tarihi 2309 12-VI-1933 BtRÎNCÎ MADDE Nafıa vekâleti!e

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

SÖ9. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 28/Y/1938 - Sayı : 3919)

SÖ9. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 28/Y/1938 - Sayı : 3919) SÖ9 Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 28/Y/1938

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL 1199 Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 22. III. 1954 - Sayı : 8664) No. Kabul tarihi

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419)

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) - 752 - Mevduatı koruma kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) No. Kabul tarihi 2243 30 - V - 1933 BİR İNCİ MADDE Türk kanunlarına tevfikan teşekkül etmiş olup elyevnı faaliyette

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 - Sayı : 8654)

(Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 - Sayı : 8654) İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden temin edilen teslihât kredileri ve diğer askerî borçların tasfiyesi hakkında imzalanan anlaşmaların tasdikma mütedair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 -

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının 643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının tasdikına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/VI/1935 - Sayı : 3035) No. Kabul tarihi 2791 14 -VI -1935

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

35 Türkiye ile Almanya arasında 31 ilkkânım 1942 tarihinde imza edilen Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun

35 Türkiye ile Almanya arasında 31 ilkkânım 1942 tarihinde imza edilen Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun 35 Türkiye ile Almanya arasında 31 ilkkânım 1942 tarihinde imza edilen Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun (liesmî Gazete ile neşir ve ilâm : 21. IV. 1943 - Sayı : 538?) No. Kabul tarihi 4398 14.

Detaylı

797 - İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşmasile melfuflarının tasdiki hakkında kanun

797 - İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşmasile melfuflarının tasdiki hakkında kanun 797 - İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşmasile melfuflarının tasdiki hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : n/v1/1940 - Sayı : 4527) No. Kabul

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ 65 MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.7.1929, No : 8197 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.6.1927, No : 1160 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.7.1929, No : 1240 Yayımlandığı

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016) 100 Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı karşılıklı yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki zımnında 8 sonkânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 01.01.2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası dir. (61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI Sayı : 7824)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI Sayı : 7824) 792 Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek protokolün onanmasına dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI. 1951 - Sayı : 7824) No. Kabul tarihi 5778 28. V. 1951 BÎRÎNCÎ MADE 12 Mayıs 1949 tarihli Türk -

Detaylı

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR :

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : İçindekiler D Ö R D Ü N C Ü K İ T A P KIYMETLİ EVRAK Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : Sahife 301. Şekil serbestisi prensipi 1 :i02. Vazıı kanunca istenilen şekil 1 303. Akitte mahfuz kalan şekil 2 304. Fikir

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410)

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410) - - Psta, telgraf ve telefn idaresi teşkilâtı hakkında kanun (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/:î:> - Sayı : 0) ST. Kahu ] laıılıi 0 - V - BİRİNCİ MADDE Psta, telgraf ve telefn idaresi hükmî şahsiyeti

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK Damga Vergisi Oranları 01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli

Detaylı

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 19. I. 1950 - Sayı : 7410) No. Kabul tarihi 5513 11.1.1950 BlRÎNCl

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. 2017 Yılı

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 15/VII/1938 - Sayı : 3960)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 15/VII/1938 - Sayı : 3960) 1119 Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler arasında intişarım kolaylaştırmak için 11 birinci teşrin 1933 tarihinde Oenevrede akdolunan beynelmilel mukavelenameye iltihaka dair kanun (Resmî Gazete

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 03.01.2013 Sayı: 2013/008 Konu: 2013 YILINDA GEÇERLİ OLACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARININ İLAN EDİLDİĞİ 56 SERİ NO.LI DAMGA VERGİSİ KANUNU

Detaylı

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI :

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : İçindekiler B Î R İ N C İ K İ T A P GENEL PRENSİPLER Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : 1. Hukuk ne demektir? Sah. 1 2. Hukuk bir ilim midir?» 1 3. Hukuk nizamı ve hukuk mekanizması» 3 4. Beşerî cemiyetler»

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460)

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460) 1192 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza edilen Anlaşma gereğince temin edilen paraların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik

Detaylı

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 20.09.2016/113-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

ŞĐRKET KURULUŞUNA AĐT TARĐHLER Şirketin kuruluşuna mezuniyet veren Đcra Vekilleri Heyeti Kararı : Tarih 15/10/1954 No 4/3737

ŞĐRKET KURULUŞUNA AĐT TARĐHLER Şirketin kuruluşuna mezuniyet veren Đcra Vekilleri Heyeti Kararı : Tarih 15/10/1954 No 4/3737 Ünvanı : Arçelik A.Ş. Kuruluş : 21.01.1955 Tescilli Adres : Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu/Đstanbul Ticaret Sicil No : 54957/4388 Sanayi Sicil No: : 3570 Vergi Dairesi ve No : Büyük Mükellefler

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı