226 - Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim Su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "226 - Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim Su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun"

Transkript

1 6 - Üsküdar ve Kadıköy Türk annim Su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/İV/98 - Sayı : 886) N. Kabul tarihi 9 - IV - 98 BİRÎNCİ MADDE Üsküdar ve JOı dıköy Türk annim su şirketi imtiyaz ve tesisatının satın alınması hakkında 7 - VI -97 tarihinde Nafıa vekilliği ile istanbul belediyesi ye şirket murahhasları tarafından imza edilmiş lan bağlı mukavelename tasdik edilmiştir. IKINCÎ MADDE işbu satın alma mukavelenamesi dama resimlerinden muaf lduğu ibi bu mukavelename ile belediyenin tesviyesini üzerine aldığı resim ve harçlar da affedilmiştir. ÜÇÜNCÜ MADDE Üsküdar ve Ka dıköy sularının işletme işlerini istanbul Sular idaresi 6 numaralı kanun hükümleri dairesinde idare eder. istanbul belediyesi Sular idaresinin Kadıköy su tesisatının tevsii için celbedeceği bilcümle malzeme, makine, alât ve edevat ümrük resminden muaftır. DÖRDÜNCÜ MADDE Üsküdar, Kadıköy ve havalisi su tesisatının isletilmesinden temin edliecek lan hasılattan işletme masrafları ve taksit bedelleri istanbul belediyesince tamamen ödendikten snra fazla kalan mebaliğ tesisatın ıslah ve tevsiine sarf lunur. Ancak hasılatın kifayetsizliği şirkete verilecek taksitlerin ödenmemesine sebeb teşkil etmez. BEŞİNCİ MADDE Anadlu ve Rımıeli cihetinde su tevzi ve satışına müteallik usul ve esaslarla tarifeler bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene içinde istanbul umumî meclisince tesbit ve Nafıa vekâletince tasdik lunarak tatbik lunur. "Bu muamelenin ifasına kadar Terks suları tevziatı hakkında cari usul ve esaslar dairesinde hareket edilir. ALTINCI MADDE Bu kanun neşri tarihinden muetberdir. YEDİNCİ MADDE Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye, Nafıa ve Grümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. nisan 98

2 N IV -98 ÜSKÜDAE VE KADIKÖY TÜRK ANONİM SU ŞİRKETİNİN ÎMTİTAZÎLE TININ SATIN ALMA MUKAVELESİ TESİSA Bir taraftan mukavele metninde kısaca (Hükümet) diye österilen ve Nafıa vekili ve Afyn Karahisar mebusu Ali Çetinkaya tarafmdan temsil lunan : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle yine mukavele metninde kısaca (Belediye) diye österilen ve Ziya Erdem tarafından temsil lunan : İstanbul belediyesi Diğer taraftan mukavele metninde (Şirket) diye österilen ve bu husustaki salâhiyetine istinaden İsmail Hakkı Eldem tarafından temsil lunan : Üsküdar ve Kadıköy Türk annim su Şirketi Arasında aşağıda yazdı hükümler dairesinde mukavele aktedilmiştir : Madde Şirketin devir ve temlik ettiği hak ve mallar Şirket, A - 7 teşrinievvel 0 tarihli imtiyaz mukavele ve şartnamesile snradan Hükümetle akdeylediği zeyil mukavele ve itilâfnamelerle inşa ve tesis etmiş lduğu Göksu bendi ile Budakdere su kanalını, isale tesisatını, su şebekesini, tevzi brularını, vana ve yanın musluklarım ve terfi fabrikasile rada mevcud (muattal dahi lsa) bütün makinelerini, teşrih ve tasfiye havuzlarile su delarını mağaza ve tamirat fabrika ve atelyelerile bunlarda mevcud makine, alât, edevat ve yedeklerini, sularm terfi ve tevzii işlerine müteallik bütün alât ve edevatı, bütün binalarını ve bu binalarla idare merkezinde mevcud ve bağlı envanterde yazılı müstamel ve ayrimüstamel her türlü alât, edevat ve mbilya eşyasını, Şirketin uhdesinde bulunan bütün arsaları, her türlü nakil vasıtalarını, hulâsa kânunusani 97 tarihinde mevcud lub erek dğrudan dğruya Şirket namına ve erek Şirkete izafeten muvazaa suretile başka şahıslar namına mukayyed bulunan menkul ve ayrimenkul bütün mallarını, B - imtiyaz akidlerinden dğan aslî ve ferî her türlü hak ve menfaatlerini. Aşağıda yazı hükümler dairesinde ve temmuz 97 tarihinden muteber lmak üzere Belediyeye her türlü düyun, taahhüd ve vecibelerden ari larak bu mukavelenin imzası tarihindeki hal ve vaziyetlerile devir ve temlik eder. Madde Üçüncü şahıslara karşı haklar ve brçlar temmuz 97 tarihine kadar Şirketin yatığı bütün akid ve fiillerden dğan haklarla brçlar ve mesuliyetler tamamen Şirkete aiddir. Ancak temmuz 97 tarihinden önce Şirket tarafından yaılıb da hükümleri bu tarihten snraya sari lan ve bu mukaveleye bağlı listede österilen akidler, eskisi ibi meri kalacak ve bu akidlerden temmuz 97 tarihinden önce dğan hak ve brçlar Şirketçe ve bu tarihten snra dğacak hak ve brçlar dahi Belediyece istimal ve ifa lunacaktır. Şirketin 0 haziran 97 akşamına kadar abneler nezdinde tahakkuk edecek alacakları: ) 97 senesinin ilk altı aylığına aid alacaklar, ) 97 senesinden evvelki zamanlara aid alacaklar, lmak üzere iki kısma ayrılacak ve Belediye birinci kısma dahil ve usul ve mevzuatına uyun larak tahakkuk etmiş ve evrakı da devir ve teslim edilmiş alacakları 97 senesi snuna kadar şirkete tediye edecektir İkinci kısma dahil alacaklardan 98 senesi haziranı sanuna kadar Belediyenin tahsil edebi-

3 ft IV -98 leceği mikdarlarr keza Şirkete tediye edecek ve her iki kısma aid tediyelerden % tahsil ücreti alacaktır. temmuz 98 tarihinden itibaren ikinci kısım matlubattan yaılabilecek her türlü tahsilatı Şirket, Belediye lehine terketmeyi kabul etmiştir. Şirket temmuz 97 tarihinden snraki zamanlara aid lmak üzere abnelerinden tahsil etmiş lduğu mcbaliği Belediyeye vereceği ibi keza abnelerinden almış lduğu bütün dezit aralarını - sahihlerinin isimlerini havi ve 999 numaralı bankalar kanununun nci maddesine uysun şekilde tanzim edilmiş defterle beraber - nakden ve tamamen Belediyeye devir ve teslim edecektir. Bu mukavelename mucibince erek Şirketin Belediyeye ve erek belediyenin Şirkete tesviye etmeleri lâzımelen mebaliğ hakkındaki hesabat devir tarihi lan temmuz 97 den itibaren altı ay zarfında rüyet ve katedilecektir. Bu hesabat neticesinde Şirketin brcu tahakkuk ettiği takdirde bu brç Şirkete ödenecek senelik taksitlerden beşer bin liralık tevkifat icrası suretile tesviye edilecektir. Ancak bu suretle tevkif edilen mikdarlar Şirketin belediyeye brçlu kaldığı mikdan karşılayamıyacak lursa Şirkete verilecek sn taksitlerden Belediyenin bakiyei matlubu tamamen tevkif edilir. Gerek Belediye ve erekse Şirket, hesabatm rüyeti neticesinde tahakkuk edecek matlublan dlayısile birbirlerinden faiz taleb edemezler. Şayed Belediyenin temmuz 97 tarihinden evvel abne lmuş kimselerin avans akçelerinden bankalar kanunu mucibince Maliye vekâleti emrine Cumhuriyet Merkez bankasına tediye edeceği mebaliğ ile alâkası kesilen abnelere reddedeceği avans akçeleri yekûnu bir senede ( 000) beş bin lirayı tecavüz eylediği takdirde işbu fazla mebaliğ dahi Şirkete sene ödenecek taksitten tevkif edilecektir. Madde Teslim edilecek evi ak ve vesikalar Şirket, işletme işlerinin istilzam ettiği bütün kayidleri ve abnelere aid cari hesab ve dezit defterlerile temmuz 97 tarihinde meri lan veya munkazi lub da henüz tecdid edilmemiş lar mukavelenamelerini, abne ve kntör listelerini, istihlâk istatistiklerini, şebeke ve tesisatına aid bütün lân ve haritalarını, menkul ve ayrimenkul mallarına aid envanterlerini, tesisat ve abnelerle alâkadar bilûmum hesablarmı ve erek Şirket ve erek Şirkete izafeten şahıslar namına mukayyed ve tasarrufa müteallik her nevi vesika kayid ve defterleri temmuz 97 tarihinde Belediyeye mazbata mukabilinde teslim edecektir. Bundan başka Şirket erek kendi ve erekse kendisine izafetle başka şahıslar namına kayidli ayrimenkullere aid tau kayidlerinin Belediye namına tescili için ieab eden takrirleri vermek üzere Belediyenin österdiği bir zati, en çk ağusts 97 tarihine kadar salâhiyeti kâmile ile tevkil edecektir. Madde Resim, v^ri ve masraflar Bu mukavele mucibince Belediyeye devir ve temlik lunan ayrimenkullerîn intikal ve tesciline aid masraflarla bu mukavelenin tâbi bulunduğu dama resimleri Belediyeye aiddir. Ancak bu mukavele mucibince Şirkete verilecek senelik taksitlerin makbuz ulları Şirkete aid lacaktır. Yine bu mukaveleye öre Şirkete aid bulunan mebaliğ 7 teşrinievvel 0 tarihli imtiyaz mukavelesinin () nci maddesi mucibince kemakân her türlü verilerden muaf lacaktır.

4 N IV -98 Madde Tediye Birinci madde mucibince Belediyeye devir temlik lunan hak ve malların ve lesisatın bech j lmak üzere Belediye maktuan (00 000) dört yüz bin tür klirası Şirkete tediye edecektir, işbu mebaliğ beheri (0 000) kırk bin t ürk lirasından ibaret senelik 0 müsavi taksitte şirketin Türkiyede östereceği bir bankaya ve Şirket nam ve hesabına ödenecektir. Birinci taksitin vadesi 0 haziran 98 dir. Diğer taksitler her senenin haziranının snuncu ünü ödenecektir. Yrıkarıda zikredilen senelik taksitlerle bu mukavele mucibince Şirketin matlubu larak tahakkuk edecek her türlü mebaliğin memleket haricine çıkarılması hususunda emsaline nazaran dun bir muamele yaılmayacağını Hükümet taahhüd eder. Madde 6 Şirketin delarında mevcud kömür ve yağ temmuz 97 tarihinde Şirketin delarında mevcud lub sırf işletme için ihzar etmiş lduğu kömür ve yağ malzemesinin faturalarına öre kıymeti tesbit edilerek tutarı Belediye tarafından Şirkete ayrıca tediye edilecektir. Madde 7 Türkiyedeki hâmiller Şirket esham ve tahvilâtına ve bunların kunlarına Türkiye haricinde tediye edeceği mebaliği Türkiyedeki hâmillerine de ayni tarihlerde ve ayni cins ara ve mikdarlar üzerinden İstanbulda tediyeye vazedecek ve Türkiyedeki hâmillere vereceği bu araları tediye tarihindeki İstanbul Brsa rayici üzerinden türk lirası larak ödeyecektir. Madde 8 Devir ve temlikten hariç kalanlar Şirketin kasa mevcudlarile bankalardaki mvcudları ve cüzdanını teşkil eden esham ve kıymetlerle bu mukavele mucibince tahakkuk edecek alacakları tamamen Şirketin malı larak kalacaktır. Madde 9 Vekâletin - I - 97 tarih ve /99 numara ile tasfiye tesisatının icrası için vermiş lduğu emir mucibince Şirketin yamağa başladığı ameliyeye mukavelenin akdini müteakib nihayet verilecek ve bu müddet zarfında Şirketçe usulü veçhile sarfedilen mebaliğ evrakı müsbitesinin ibrazı üzerine Belediye tarafından ödenecektir. Şukadar ki işbu masarif faiz ve masarifi umumiye hisselerini ihtiva etmiyecek ve ancak hakikî tediyelerden ibaret lacaktır. Madde 0 İbra Her üç âkid imtiyaz mukavele, şartname ve zeyillerinden dğan hak ve vecibelerle her türlü iddia ve mutalebelerden birbirlerini mütekabilen ibra ederler. Şukadar ki, Şirketin veri ve resimleri asıllarından lan brçlarile Belediyeye 96 senesi aidatının tamamından ve 97 senesi ilk altı aylığı aidatından lan brçları ve Şirketin evkaf ve hususî idare arasında dermeyan edilebilecek metalib ve müddeiyat bu ibradan istisna edilmiştir. Şirket faaliyetinin devam ettiği müddetçe tediyatmdan kanunen tevkif ve Hazineye vermekle

5 N IV -98 mükellef bulunduğu her türlü verileri muntazaman ödemeye devam edecek ve yalnız yaılan tedkikat neticesinde Maliye vekâleti tarafından tebeyyün ettirilmiş lub Şirketçe itiraz edilen veri ve resimlerin asılları Maliye vekâletinin alâkadar memurlr.vı tarafından yaılacak tebliat üzerine Şirket nam ve hesabına ve Şirketin alacağı ilk taksitten tevkif edilmek üzere Belediyece 97 malî senesi nihayetine kadar ödenecektir. Madde Mukavelenin tasdiki îşbu mukavelename, bir taraftan Hükümetçe Büyük Millet Meclisinin ve diğer taraftan Şirketçe Şirket hissedarları umumî heyetinin tasdikma arzedilecektir. A. Çetinkaya Z. Erdem 7 - VI - 97 Ankara İsmail Hakkı Eldem mayıs 97 tarihinde majazaclı bulunan yedek aksam envanteri Kurşun: Dökme bru ve aksamı: Kurşun bru Kurşun hurda tel Kalay Musluk ve aksamı: Musluk (Abek) Tevkif musluğu Mehaz Çeşme Tevkif musluğu şasu > M/M 0 kil M/M 00 0 M/M 00 0 M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M M/M 0 M/M Dökme bru Manşn Üç ağızlı - te - Dirsek Nihayet bru 00 M/M M/M 00 M/M M/M M/M 60 M/M.80 M/M 00 M/M M/M M/M M/M 0 Mj/M 60 M/M 60 M/M 60 M/M 9 9 0

6 N IV -98 Nihayet bru Dökme (Branşeman malzemesi) : Priz buşaklesi Baca Buşakle kaağı Klye 80 M/M 60 M/M 80 M/M 90 M/M 00 M/M M/M M/M 00 M/M M/M Klye M/Mı 6 Saat mağazası (Aksamı) : Kadran iğne Lâstik Cam Çanak Priz şasu Niel sarı ÎP Tetkare Kntrebirid Tii Rakr X 0 X Hamiş : 0 haziran 97 tarihine kadar işletme ihtiyacı için işbu malzemeden lüzumu kadar kullanılacaktır. haziran 97 tarihinde tanzim edilen fabrika alet ve edevat ve makina yedek aksamı envanteri Makina yedek aksamı 6 Valf (müstamel) Tulumba arçası (mücedded) Enjektör (müstamel) Şaft yatağı Grant yatağı Plaka Krik Palana Alât ve edevat Trafya aleti Vaft müşiri Barmetr Delik mtörü Muhtelif afta takımı Muhtelif anahtar takımı (müstamel) Alât ve edevat envanteri haziran 97 0 Kazma Kürek Pens iniliz anahtarı Pmalı lâmba Eğe Havyalı lâmba Manevra anahtarı Körü Çekiç Kalem Balyz 7 Maska Makas Trna tezâhı îç tezâhı Menene Ufak çekiç Demir dest ere Saat anahtarı Amerikan anahtarı Muayene kazanı bir tnluk Sba kazanı 00 litrelik

7 N IV -98 Müdüre aid dairenin mbilya envanteri Oda : I Kltuk Sandaly'a Raf Küçük kitab dlabı Karyla iskemlesi Abajr ve amul Küçük masa Döşeme muşambası (Linleum) Oda : II Aynalı dlab Büyük masa Sba tahtası ve levazımı Ayakkabı dlabı Ütü tahtası Lavab ve aynası Çamaşır seeti Elektrik ütüsü Havluluk (Pste - serviettes) Amul ibrik, liğen, ayak banysu döşeme muşambası Küçük masa Oda : III Ayaklı smya Yün şilte Uzun baş yastığı Küçük yastık Yrsçan (Battaniye) Dlab üç kaaklı Gece masası Beyaz masa Kamış kltuk iki yastıklı Küçük kasa (Demir) Küçük ecza dlabı Prtmant dört başlı Paravan Halı (Zemini kırmızı) döşeme muşambası Büyük saln yahud hl Kanae ve kltuk (Asrti) Kltuk (İniliz tarzında) Arabesk masa bakır tesisi ile Divan ( yün şilte ve iki yastığı ile) sandık' Üzeri mermerli knsl ve arabesk küçük etajer Kartela Sba öden ve tesisi Halı zemini kırmızı Çerçeve 6 Küçük erde Küçük köşe kltuğu Küçük saln Divan (sanıctik şiltesi ttan) Yastık (yün ve üzeri halı kalı) Mrris kltuk ve dört kadife yastık Kretn kalı kltuk ve kaneesi Tabure (Üzeri halı) Oyun masası Akaju masa (Yuvarlak) Akaju masa (Dört köşe) Büyük etajer Küçük etajer Kltuk (Dabert) Arabesk rahle Ayna tran bezi (Kıymetsiz) Camlı dlab Abajur ve amul Perde krnişli Salmandra ve tahtası Döşeme muşambası. Yemek dası Yemek masası (îki tahtalı) 0 Sandalya Büfe Küçük büfe Küçük masa Salmandra ve tahtası Tahta tesi Büyük çerçeve Masa (Siyah) ve mermeri kırık Küçük çerçeve Kütahya vazsu Derin ve düz tabak Meyve tabağı Kayık tabak ( si derin) Salata tabağı, kmstu tabağı, meyve tabağı Tabak Çay fincanı, kahve fincanı Çaydan, üst kabı 0 Muhtelif fincan

8 ı 7 N IV -98 Cezve, şekerlik Su bardağı Şarab bardağı Küçük bardak Sürahi Tesi Kaşık Çatal Piçak Kahve fincanı Amul Firijider Döşeme muşambası. Merdiven sahanlığında asas, terasta çiçeklik. Bany dairesi rtmant ve Bany Lavab ve ayna Şfben Çarşaf, 6 eçete, masa örtüsü, havlu, çamaşır liğeni Merdiven Mutbak Tel dlab Masa, 6 tencere, raf bahçe sandalyası, az sbası, tava, süzeç, keçe Mağaza ihtiyat malzeme envanteri ( mayıs 97) Kahve değirmeni, et makinesi, Ekmek kızartacak, rende, huni, kahve cezvesi astalık, yemek sbası, salatalık, tabak, Kaşık, çatal, biçak, kahve kaşığı, amul ve abajur İkinci kat da Demir karyla ve bir şilte Yastık, örtü, yatak örtüsü Demiı karyla, bir şiltesile, yastık yran (Battaniye) örtü Dlab, kmt mermerli, büyük ayna, sandalya Halı kalı sandalya, kanae, kamış kltuk Masa, lâmbalık amulü ile, çerçeve, siyah erde Tavanarası Şfben (Gayri müstamel) Kanae Ütü Karyla Paravana Bakır liğen Lavab Otmbil /mayıs/97 Kurşun bru Kursun hurda Dökme bru * Kurşun M/M M/M 0 M/M Dökme bru ve aksamı 00 M/M M/M 00 M/M M/M M/M M/M 0 Kil Metre Manşn 60 M/M 80 M/M 90 M/M 00 M/M M/M 00 M/M M/M 7 M/M 00 M/M M/M 00 M/M M/M Aded >

9 t c en c t c "O Cf<c i S O l C T i "I" ç ^ O CO O Ol CO CO M *>. h-ı 00 h- Ol ^ CO Ol V V V V ** c t - P c CO CS <l t- c c 00 V " ti ^ V ana rr! -M P ki esi ^ ^ crq< v «# «vanas busakles N ~ s X - = s ~* _s ^ w c Ol ^ * c CO Ol O CO c Ol V c Ol O CO Ol O 0 O O ^ -! < OT rf. O O - t Ol V Ol 00 - O i> c * c X ı üi * X OT O c ( * X X X ) ı - Ol Ol Ol -a crq< u ^ CO bî ^ O J U l t O t t O J t O O O O ^ O ı O i O O ı O, ^ ^ ^ ^ ^ M v ^ H W ^ li CO CO ^. H - l t O r ^ İ O t O ı M I C M ^ l ^ O O f r H M P W H M 0 t ( > t O O l M i H 0 l K I - ı- ö V!?*- CH< & N CP CP ÖÇ P CO P V " ı- P er W H S) «O W i: P P J ' OT t OT Ol ^.. ^ "i^sssssssss^ fe fel CO O t OT ^ c Ol O O ^ ] i 'I ı Ol I ' O #>. ^ < Ol O to Ol CO CO CO c t t c ı *- l-ı *- x c **. r-i ^ O O CO O c c c c OT Ol M Ol O O O CO 00

10 N. 9 Siyah lâstik Beyaz Ebnit çanak San Rndela Anrenaj T Makara Disk Kadran kmla ı dişli M/M M/M M/M 0 M/M M/M M/M ve M/M i Dökme bra Nt: Dökme bru 9 - IV -98 M/M M/M M/M 00 M/M M/M 00 M/M Metresi Bu malzeme mayıs 97 de tanzim edilerek takdim edilen envantere dahildir. Servislerde mevcud eşya envanteri ] Müdüriyet dası Büyük masa Masa (Plân için) Yazühane sandalyasile beraber Kltuk İskemle Büyük dla Madenî dlab Telefn masası Muhaberat dası Atatürk rtresi (Çerçeveli) Masa Büyük sandalya Küçük sandalya Telefn santralı ve masası Dsya dlabı (Camlı) Kırtasiye dlabı Pres, masası ve teferruatı Sba Fen memurları dası Masa Sandalya Sba Evrak dası Masa Büyük masa Etajer Pis dlabı Dlab Büyük dlab Muhasebeci dası Dlab Camlı dlab Masa Telefn İskemle Demir ara kasası Ufak dlab Etajer Sba Muhasebe dası Piş dlabı Demir kasa Yazı masası Makine masası Dlab Sandalye Gişe dası Dlab Demir dlaib Yazı masası Küçük masa Makine masası Sandalye Büyük sandalye Gişe

11 N. 9 < 9 - IV - 9â Yazı makinesi.fen âmiri dast Dlab Masa Dlab (Alt üst) Fabrika envanteri Kltuk Büyük iskemle Etajer Masa Telefn Makineler istim makinesi Yüz n beyir kuvvetinde îstim makinesi Seksen beyir kuvvetinde Kndansör maa ma Dinam 80 Vlt 00 Anı. Dinam 00 Vlt 0 Anı. Kazanlar Brulu kazan dahilen çifte caklı > Atelye Trna tezâhı Delik Körük Demirci örsü Teferrü Tulumba ( ve Palanka Krik ve saire Üsküdar - Kadıköy Su şirketi tarafından /7/97 akdedilmiş lan mukavelelerin Mukavelenin âkidi - Bay Güstav Kut - Bay Bahçet ve Bayan Behice ve Münire - Krist Dakviç - Ünyn sirta şirketi İttihadı millî sirta şirketi 7 - Helvetia 8 - > 9 - İstanbul telefn idaresi 0 - Havaazı ve elektrik teşebbüsatı sınaiye T. A. şirketi Mukavelenin mevzuu ve 7 N. lı hanenin icarı Bir evin ve ittisalindeki arsanın icarı ve N. lı arsa Mda caddesindeki hanenin sirta mukavelesi Otmbilin kaza sirta mukavelesi Mdada kâin Ralli hanesinde mevcud eşyayı beytiye ve ticariye sirtası Üsküdarda Paşalimanındaki yazıhane muhteviyatı sirtası Anadluhisarı arkasında binalar içindeki mefruşat, muhtelif makineler ve saire sirtası 6077 N. lı telefn içm 607/ 6077/ 606 0/ N. lı elektrik için Mukavelenin başladığı tarih 7//9 //97 /6/97 8//97 / /97 /6/97 /6/97 7/7/96 9/ /9 //9 // //90 / /97 //9

12 N IV -98 tarihinden snraki zamana sari lacak şekilde listesi ( Madde ye müracaat) Mukavelenin bittiği tarih 7//97 //98 //98 Mukavelenin havi lduğu meblâğ Sene\î bin beş yüz T. L. üç yüz > Üç yüz yirmi beş T. L. MÜLÂHAZAT Primi Lira K. 8//98 //98 bin n dört bin beş yüz T. L //97 n bin T. L /6 /98 bin > /7/97 yirmi üç bin beş yüz T. L T. L. 0 K , 8 0,

13 N IV -98 Nafıa vekâleti Yüksek Makamına 7 haziran 97 Üsküdar ve Kadıköy su şirketinin satmalma mukavelesine bağlı listelerden ayri Şirket defterlerinde kayidli bilûmum emval ve eşyadan işbu bağlı listelere kaydedilmemiş bulunanları da mukavelenin birinci maddesine öre Belediyeye tamamen ve bilâ nksan devir ve teslim etmeği mümessili bulunduğum Şirket namına taahhüd. ederim. Sayılarımı teyid ederim. Üsküdar ve Kadıköy su şirketi salahiyetli mümessili 6 K. Pul îmza İsmail Hakkı Eklem Suret T. C. -VI - 97 Maliye vekaleti Nakid İş. U. Müdürlüğü Sayı : 9/8/ özü: Tesisatı Hükümetçe satın alman Üsküdar Su şirketinin dileği H. Nafıa vekâletine - VI - 97 tarih ve 70/760 numaralı tezkere cevabıdır: Tesisatı Hükümetçe satın alınan Üsküdar Su şirketinin kasa mevcudlarım teşkil edib Osmanlı mnkasında Şirket ve Sciete Liynnaise des eaux namına blke bulunan 0 bin liranın Fransava ihraç edilmek şartile her hani türk malı mubayaasında istimal edilmesi muvafık örülmüştür. Şu kadar ki, bu mallar bedellerinin klirin hesabi a rr haricinde kalmasr için fransız takas fiinden müsaade istihsali Şirkete aid lacaktır. Maliye vekili F. Ağralı Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve numarası : -IV -98 ve /9 Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildirildiğine dair Cumhur Reisliğinden elen tezkerenin tarih ve numarası : -IV -98 ve /6 Bu kanunun müzakerelerini österen zabıtların Cild Hayıfa cild ve sayıfa numaraları :, 9:0,:6,6,6,6:6

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016) 100 Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı karşılıklı yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki zımnında 8 sonkânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 4/VII/1939 - Sayı : 4249)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 4/VII/1939 - Sayı : 4249) 787 Türkiye ile Fransa arasında Ankarada 23 haziran 1939 tarihinde imzalanan Türkiye ile Suriye arasında arazi mesailinin katği surette hallini mütazammm Anlaşma ve müzeyyelâtmm tasdikma dair kanun (Resmî

Detaylı

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BİRİNCİ KISIM. Kuruluş, Kurucular, Ad, Merkez, Müddet

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BİRİNCİ KISIM. Kuruluş, Kurucular, Ad, Merkez, Müddet MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BİRİNCİ KISIM Kuruluş, Kurucular, Ad, Merkez, Müddet Kuruluş: Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde çıkarılması

Detaylı

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet:

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: Şirketin kuruluşu,nevi ve kurucuları: BÖLÜM -1 Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler DÖRDÜNCÜ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL Gemi BİRİNCİ KISIM Umumi Hükümler A) Tarifler: I - Gemi, ticaret gemisi: Madde 816 Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943/14094 sicil numurasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi hissedarları umumi heyeti 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4

Detaylı

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur. KANUN NO: 818 BORÇLAR KANUNU (*) Kabul Tarihi: 22 Nisan 1926 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mayıs 1926 - Sayı: 366 3.t. Düstur, c.7 - s.763 (*) 4.2.2011 tarih 27836 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.1.2011

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 287 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 2751

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem 569 BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 818 Kabul Tarihi : 22/4/1926 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/5/1926 Sayı : 366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ 935 PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.11.1954, No: 4/4083 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.6.1934, No: 2489 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1955, No: 8901 Yayımlandığı

Detaylı

GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ

GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 31.12.1956, No : 4/8520 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29.6.1956, No : 6762 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 4.2.1957, No : 9526 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 30.06.2013 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 30.06.2013 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 30.06.2013 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bakış 2. Kurumsal Yapı 3. Dönem İçindeki

Detaylı