Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011

2 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik. Yüksek kaliteli sürdürülebilir kaynaklý meyve-sebze üretimi konusunda tedarikçilere ve çiftçilere destek olmak amacýyla 2011 yýlýnda "Ýyi Tarým" Projesi baþlatýldý yýlý süresince sürdürülebilir ve iyi tarým üzerine 7 farklý bölgede çiftçi eðitimleri gerçekleþtirdi. Sürdürülebilir Türk tarýmý için atýlan adýmlara öncü olmayý hedefleyen Knorr, WWF iþbirliðiyle üreticiler ve tedarikçiler arasýnda iyi tarým uygulamalarýnýn bilinirliðini artýrma hedefiyle yürüttüðü çalýþmalar kapsamýnda yaklaþýk 600 çiftçiyle bir araya geldi. Normal sofra tuzundan %70 daha az sodyum içeren sodyumu azaltýlmýþ tuz, normal mayonezden %48 daha az yað içeren mayonez ve doymuþ yaðýn toplam yaða oraný %25 olan margarin geliþtirdik yýlý sonunda i aþkýn kiþiye ulaþan sayesinde, Türkiye'deki ön yýkama oranýnýn son 2,5 yýlda, %44'ten %29'a düþürülmesini saðladýk. 'Eðlen, Öðren, Hijyen' Projesi kapsamýnda ilk altý aylýk süreçte çocuða hijyen eðitimi verdik. Çocuklarda hijyen bilinci %22 oranýnda artýþ kaydetti. Lipton'un Sürdürülebilir Çay Tarýmý Projesi'yle küçük ölçekli çay üreticisine sürdürülebilir tarým çalýþmalarý hakkýnda birebir eðitim verdik yýlýnda 344 ton daha az plastik kullandýk. Atýk azaltma ve geri dönüþtürmeyi birleþtirme yoluyla her bir ton üretimdeki toplam atýðý %34 azalttýk. Tüketicileri konsantre deterjanlara geçmeye teþvik için 6 milyon tüketiciye eðitim verdik. Algida fabrikasýndaki atýk yönetimi projesi ile üretim sürecinden hatalý olarak çýkan dondurma atýklarýnýn, mutfak atýklarý vb. organik atýklarýn ambalaj malzemesinden ayrýþtýrýlarak çimento fabrikalarýna alternatif yakýt olarak gönderilmesi ve bu sayede geri kazanýlmasý saðlanmýþtýr. Bunun sonucunda Haziran 2012 tarihinden itibaren Çorlu'da bulunan Algida ve Unipro fabrikalarýmýzýn "Sýfýr Atýk" fabrikalar olmasýný hedefliyoruz. ÝÇÝNDEKÝLER 1 Önsöz 2 Unilever 3 Unilever in Türkiye Yolculuðu 4 Deðer Zinciri Boyunca Yarattýðýmýz Etkiler 6 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý nda Global Hedefler 8 Sürdürülebilirlik Vizyonu 11 Deðiþim Ýçin 5 Adým 12 Saðlýk ve Hijyen 16 Beslenme 20 Çevresel Etkileri Azaltmak 23 Su 25 Atýk 26 Sürdürülebilir Tedarik 32 Geçim Koþullarýný Ýyileþtirmek 33 Çalýþanlarýmýz 37 Faaliyet Performans Ýncelemesi 38 Ýþ Ýlkelerimiz ve Etik Deðerlerimiz 40 Deðer ve Standartlar 41 Rapor Hakkýnda Bu rapor geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr.

3 ÖNSÖZ Unilever olarak, daha iyi bir gelecek adýna þirketlerin sürdürülebilirlikte kilit rol oynayabileceðini düþünüyoruz. Bu da ancak hükümetler, STK'lar, tedarikçiler, müþteriler, tüketiciler gibi paydaþlarýmýzla iþbirliði yaparak ve iþ yapýþ biçimimizi deðiþtirerek gerçekleþtirilebilir. Sürdürülebilirlik sadece kendini iyi hissetmek deðildir, büyümenin ön þartýdýr Bugün, doðal kaynaklarýn zarar gördüðü; suyun kýt, enerjinin pahalý, temizliðin zayýf olduðu bir dünyada yaþýyoruz. 1 milyardan fazla insanýn güvenli içme suyuna eriþimi yok. Her yýl 5 yaþýn altýndaki 3,5 milyondan fazla çocuk ishal ve akut solunum yolu enfeksiyonlarýndan dolayý hayatýný kaybediyor. 2,6 milyar insan, geliþmiþ temizlik hizmetlerine eriþemiyor. Tarým verimliliðinin de azalmasýyla yine yaklaþýk 1 milyar insan kronik açlýk çekiyor. Öte yandan nüfusun, 2050'ye kadar 2 milyar daha artarak 9 milyara ulaþacaðý tahmin ediliyor ve bunun kaynaklar üzerinde yarattýðý baský kuþkusuz çok büyük. Ancak insanoðlu hala kaynaklarý doðanýn yerine tekrar koyamayacaðý hýzda tüketmeye devam ediyor. Ýnanýyoruz ki, sürdürülebilir büyüme gelecekte kabul edilebilir tek büyüme modeli olacak. Bu nedenle Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý'ný iþ stratejimizin tam kalbine koyduk. Yeni bir iþ modeli benimsemeliyiz Günümüzde, zor fakat zorunlu yeni bir ekonomik düzenin baþlangýcýndayýz. 2030'a kadar her yýl, en az 150 milyon insan orta sýnýfa girerken, dünya nüfusunun neredeyse %60'ý orta seviye gelir düzeyinde olacak. Ayný dönemde, enerjiye yönelik talebin %40 artmasý ve suya yönelik talebin su tedarikinin %40 ötesine geçmesi bekleniyor. Öte yandan artýk klasik yöntemlerin sürdürülebilir büyümede çok etkisinin olmadýðý da bilinen bir gerçek. Bu doðrultuda þirketler, daha az kaynakla büyümenin yolunu bulmalýlar. Bunun yolunun ise yeni bir iþ modeli benimseyerek; büyümemizi çevresel ayak izimizden ayýrabilmemize ve ayný zamanda da olumlu sosyal etkilerimizi artýrabilmemize baðlý olduðuna inanýyoruz. Çevre yatýrýmlarý pahalý deðildir Ülkemizde çevre yatýrýmlarýnýn pahalý olduðuna dair yanlýþ bir algý söz konusu. Aslýnda çevre yatýrýmý ucuz bir yatýrýmdýr; çünkü biliyoruz ki, yapýlan bu yatýrýmlarýn %90'ý 4 yýl içinde geri dönmektedir. Bu doðrultuda Unilever Türkiye olarak, bir yandan teknoloji ve inovasyonlarýmýzla çevreye duyarlý ürünler geliþtirirken, diðer yandan faaliyet gösterdiðimiz tüm alanlarda çevresel ayak izimizin en az düzeyde tutulabilmesi için yoðun çaba harcýyoruz. Fabrikalarýmýzda daha az kaynak tüketen ve daha az atýk saðlayan üretim sistemlerine yöneliyoruz. Örneðin; 2012 yýlý Haziran ayýnda Algida ve Unipro fabrikalarýmýzýn 'sýfýr atýk' fabrikalar olmasýný hedefliyoruz. Çevreci ulaþým alternatiflerine yönelmek Tedarik zincirinde tercihimizi sürdürülebilirlik anlayýþýmýzý paylaþan tedarikçilerden yana kullanmaya devam ederken; lojistik alanýnda ise karayollarýna alternatif olarak demiryolu, denizyolu gibi çevreci ulaþým alternatiflerini projelendirerek hayata geçirmek üzere çaba harcýyoruz. Ancak bunun için altyapý çalýþmalarýnýn hýzlý bir þekilde tamamlanmasý büyük önem taþýyor. Bunlarýn yaný sýra üretim sürecinde kullandýðýmýz hammaddeleri sürdürülebilir kaynaklardan kullanma hedefimiz de Sürdürülebilir Yaþam Planýmýzýn önemli bir parçasýný oluþturuyor. Bu doðrultuda 2020 yýlýnda tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ediyor olacaðýz. 2011'de hedeflerimizi baþarýyla aþtýk! Sürdürülebilir Yaþam Planýmýz birinci yýlýný tamamladýðýnda Türkiye'den 50 hedeften 44'ünü zamanýndan önce baþarýyla gerçekleþtirdik. Geriye kalan hedeflerimizi de gerçekleþtirmeye devam edeceðiz. Planýmýzý gerçekleþtirmemizde tüm dünyada Unileverli'nin birlikte çalýþmasýnýn katkýsý büyük. Ancak bu bizim için yeterli deðil. Sürdürülebilir Yaþam Planýmýzý farklý kýlan özellik deðer zinciri boyunca geçerli olmasý. Biz, sadece kendi operasyonlarýmýzýn deðil; tedarikçilerimizin, müþterilerimizin, iþ ortaklarýmýzýn ve en önemlisi tüketicilerimizin ürünlerimizin kullanýmýnýn sorumluluðunu taþýyoruz. Bizi daha da heyecanlandýran kýsmý bu. Sürdürülebilir Yaþam Planý, gelecek için yeni iþ yapýþ modelimiz. Ancak bu noktada hükümetler, STK'lar, tedarikçiler, müþteriler, tüketiciler gibi tüm paydaþlarla iþbirliði yapmak da baþarýya giden yolda anahtar role sahip. Sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir yaþamýn birlikte ilerleyeceðine, gelecekte iþ yapmanýn tek yolunun ise iþbirliðinden geçeceðine inanýyoruz. Bu nedenle ayný inancý paylaþan herkesi, bu yolda bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz. Ýzzet Karaca Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doðu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Baþkan Yardýmcýsý Unilever Türkiye CEO 1 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

4 UNILEVER Her gün daha iyi bir gelecek yaratmak için çalýþýyoruz 190 dan fazla ülkede, gýda, ev ve kiþisel bakým markalarýný kapsayan güçlü bir ürün portföyüyle dünyanýn önde gelen hýzlý tüketim ürünleri tedarikçilerinden biriyiz. Bulunduðumuz pek çok kategorideki lider konumumuzla dünyanýn en çok tanýnan ve sevilen markalarýný üretiyoruz. Türkiye'de de yaklaþýk 100 yýldýr birçok markamýzla Türk tüketicileriyle buluþmaya devam ediyoruz. Türkiye'de Unilever ürünleri her ay 51 milyondan fazla kiþinin yaþamýna dokunuyor ve biz Unileverliler, her gün daha iyi bir gelecek yaratmak için çalýþýyoruz. Dünyada Unilever Ciro 46,5 milyar Çalýþan Türkiye'de Unilever Ciro 3,4 milyar TL Çalýþan Fabrika 7 Ýhracat 138,5 milyon $ ÜRÜNLERÝMÝZ KÝÞÝSEL BAKIM Kendinizi iyi hissetmenizi, iyi görünmenizi ve dolayýsýyla hayattan daha fazla keyif almanýzý saðlýyoruz. DONDURMA Kategorideki lider konumumuzla dünyanýn en çok tanýnan markalarýný üretiyoruz. 2 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

5 UNILEVER ÝN TÜRKÝYE YOLCULUÐU 1924 G.A Baker'ýn Türkiye'ye geliþi 1952 Unilever'in Türkiye'deki ilk fabrika yatýrýmý 1953 Sana'nýn Türk tüketicisiyle buluþmasý 1963 OMO: Türkiye'nin ilk markalý deterjaný 1966 Deterjan demek OMO demekti 1973 Elidor'dan Türk kadýnýna sýcak bir 'merhaba' 1978 Knorr ilk kez Türkiye'de 1984 Çayda ilk özel yatýrým Lipton'dan 1984 Signal diþ macunuyla tanýþma 1985 Omomatik piyasada 1985 Ýlk krem deterjan Cif, Türk kadýnlarýnýn hizmetinde 1986 Clear: Kepeði önleyen ilk þampuan 1986 Yumoþ ile çamaþýrlar yumuþacýk 1986 Calve Ketçap Türkiye'de 1989 Sana'nýn dünya rekoru 1989 Türkiye'nin ilk poþet çayý Lipton'dan 1990 Algida, Türkiye'ye "merhaba" dedi 1990 Aþkýn resmi dondurmasý Cornetto Türkiye'de 1990 Max, Türk çocuklarýyla buluþtu 1990 Demlik poþet çay piyasada 1991 Lipton Earl Grey lansmaný 1992 Lipton Golden Ceylon demlik poþet Türkiye'de 1992 Türkiye'nin kalp saðlýðýna yönelik ilk margarini: Becel 1993 Türkiye, Carte d'or ile ev tipi dondurmayý tanýdý 1993 Nemlendiricili ilk sabun Dove Cream Bar raflardaki yerini aldý 1993 Lipton teneke kutu çaylarýn lansmaný 1994 Magnum ile 'hafýzalara kazýnan lezzet' Türkiye'de Lipton fabrikasý kuruldu 1994 Rinso ile doðanýn mis kokularý 1998 Lipton'un 3. fabrikasý faaliyete geçti 1999 Domestos ile Türk evlerinde yeni bir temizlik anlayýþý 2001 Türkiye, Knorr yemek harçlarýyla tanýþtý 2001 OMO: 'Çamaþýrdýr kirlenir, çocuklar böyle öðrenir!' 2002 Cif bulaþýk deterjanýyla buluþma 2003 Knorr çeþni serisi piyasada 2004 %100 Türk harmaný Doðu Karadeniz raflarda 2005 Lipton'dan bitki ve meyve çaylarý, aromalý çaylar 2006 Knorr Doðallýk Kampanyasý 2006 Becel Pro-Activ ile margarinde yeni bir dönem 2006 Türkiye'nin ilk konsantre yumuþatýcýsý: Yumoþ Extra 2007 Clear erkekleri de unutmadý: Clear Men 2007 Ben&Jerry's lezzetleri Türkiye'de 2008 OMO artýk konsantre toz deterjan 2010 Sunlight Cif'in doðuþu 2010 OMO Total Ultra Konsantre Sývý Deterjan piyasada 2010 Dünyanýn 1 numaralý antibakteriyel sabunu Lifebuoy artýk Türkiye'de 2011 Dünyanýn ilk krem markasý Vaseline Türkiye'de EV BAKIMI Temiz ve bakýmlý evler ve giysiler sayesinde günlük yaþam kalitesinde önemli farklar yaratýyoruz. GIDA Ýnsanlarýn nelere ihtiyaç duyduðunu ve neleri sevdiðini öðrenmek bizim için bir tutku; iþte bu yüzden markalarýmýz çok seviliyor. 3 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

6 DEÐER ZÝNCÝRÝ BOYUNCA YARATTIÐIMIZ ETKÝLER Ayak izimizin büyük bölümünü hammadde tedariki ve tüketici kullanýmý oluþturuyor. Hammaddeler + + Üretim ve nakliyat Etkilerimizi azaltmak ve daha geniþ çaplý bir deðiþiklik yaratabilmek için, kendi giriþimlerimizi sürdürüyor ve paydaþlarýmýzla birlikte çalýþýyoruz. Tüm tedarik zincirinde paydaþlarýmýzla birlikte çalýþýyoruz Tedarik zincirimizde yeni standartlar, yeni çerçeveler ve yeni yönetiþim biçimleri yaratmak için ortaklarýmýzla el ele veriyoruz. Tarým alanýndaki paydaþlarýmýz Yaðmur Ormanlarý Birliði (Rainforest Alliance ) Doðu Karadeniz Kalkýnma Ajansý (DOKA) Rize Ticaret Borsasý Pazar Ziraat Odasý Çamlýhemþin Ziraat Odasý Ýklim deðiþikliði alanýndaki paydaþlarýmýz TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý) Su alanýndaki paydaþlarýmýz WWF Türkiye (Doðal Hayatý Koruma Vakfý) Tedarik zincirinde Unilever olarak yaptýklarýmýz Bazen tek baþýna hareket etmek, tüm sektörde deðiþimi tetikleyebilir. Lipton, küçük ölçekli çay üreticisine sürdürülebilir tarým çalýþmalarý üzerine bire bir eðitim verdi. Þekerimizi sürdürülebilir þekilde tedarik etmek için Konya Þeker ile iþbirliði yapýyoruz. 2020'ye kadar tüm kakaomuzu globalde sürdürülebilir þekilde tedarik edeceðiz. Knorr, tedarikçiler ve üreticilerle birlikte Ýyi Tarým Projesi'ni baþlattý. Ben&Jerry's, Fair Trade vanilyalý dondurmayý dünyada piyasaya süren ilk dondurma markasýdýr. Sürdürülebilir Tarým Kurallarýmýz, isteyen herkesin ulaþabileceði kamuoyuna açýk, global bir dokümandýr. 4 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

7 Tüketici Consumeruse kullanýmý + Ýmha Sürdürülebilir tüketim için paydaþlarýmýzla yaptýðýmýz çalýþmalar Tüketici davranýþlarýný toplum genelinde deðiþtirebilmemiz için paydaþlarýmýzla birlikte çalýþmamýz gerekiyor. Saðlýk ve hijyen alanýndaki paydaþlarýmýz WWF Türkiye (Doðal Hayatý Koruma Vakfý) FDI (Dünya Diþ Federasyonu) TDB (Türk Diþ Hekimleri Birliði) TEGV (Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý) TÝV (Türk Ýnfeksiyon Vakfý) Geri dönüþüm alanýndaki paydaþlarýmýz ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atýklarý Deðerlendirme Vakfý) KA-MER (Kadýn Merkezi Vakfý) KEDV (Kadýn Emeðini Deðerlendirme Vakfý) TAP (Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði) Beslenme alanýndaki paydaþlarýmýz TKD (Türk Kardiyoloji Derneði) TOÇEV (Tüvana Okuma Ýstekli Çocuk Eðitim Vakfý) TGDF (Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu) MÜMSAD (Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði) ASÜD (Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði) Tüketicilerin davranýþlarýný deðiþtirme çalýþmalarýmýz Daha sürdürülebilir nitelikte ve insanlarý daha sürdürülebilir tüketim alýþkanlýðýna teþvik eden yeni ürünler tasarlýyoruz. Sürdürülebilir ürün tasarýmý Daha az tuz, þeker ve yað içeren ürünler Konsantre deterjanlar Kolay durulanan yumuþatýcýlar Davranýþ deðiþikliði programlarý Lifebuoy El Yýkama Programý Aðzýna Saðlýk Türkiye Kampanyasý Unilever'de 'Deðiþim Ýçin 5 Adým' metoduyla kendi davranýþ modelimizi geliþtirdik 5 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

8 UNILEVER SÜRDÜRÜLEBÝLÝR YAÞAM PLANI NDA GLOBAL HEDEFLER SAÐLIK VE ESENLÝÐÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ 2020'ye kadar, 1 milyardan fazla insanýn saðlýk ve esenliklerini artýrmak için harekete geçmelerine yardýmcý olacaðýz. SAÐLIK VE HÝJYEN 2020'ye kadar, 1 milyardan fazla insana, hijyen alýþkanlýklarýný iyileþtirmelerinde yardýmcý olacaðýz ve 500 milyon insana güvenli içme suyu saðlayacaðýz. Bu da ishal gibi yaþamý tehdit eden hastalýklarýn görülmesini azaltacak. BESLENME Ürünlerimizin besleyicilik deðerlerini ve lezzetlerini iyileþtirmek için sürekli olarak çalýþacaðýz. 2020'ye kadar, beslenme alanýnda, uluslararasý beslenme kýlavuzlarýna göre en yüksek besleyicilik standartlarýna uygun ürünlerimizin oranýný iki katýna çýkaracaðýz. Böylece milyonlarca insanýn daha saðlýklý beslenmesine yardýmcý olacaðýz. SERA GAZLARI 2020'ye kadar, ürünlerimizin yaþam döngülerinin tamamýnda sera gazý etkisini yarýya indireceðiz. ÇALIÞANLARIMIZ Saðlýklý çalýþanlar ve daha iyi bir çalýþma ortamý yaratmak üzere çalýþmaya devam edeceðiz. 6 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

9 ÇEVRESEL ETKÝMÝZÝ AZALTMAK 2020'ye kadar iþimizi büyütürken, ürünlerimizin üretimi ve kullanýmýndan kaynaklanan çevresel ayak izimizi yarýya indireceðiz. YAÞAM KOÞULLARINI ÝYÝLEÞTÝRMEK 2020 yýlýna kadar, bir yandan iþimizi büyütürken, diðer yandan da yüz binlerce kiþinin yaþam koþullarýný iyileþtireceðiz. SU 2020'ye kadar, ürünlerimizin kullanýmýyla ilgili su miktarýný yarýya indireceðiz. ATIKLAR 2020'ye kadar, ürünlerimizin imhasýyla oluþan atýk miktarýný yarýya indireceðiz. SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TEDARÝK 2020'ye kadar, tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir þekilde tedarik ediyor olacaðýz. DAHA ÝYÝ GEÇÝM KOÞULLARI 2020'ye kadar, 'den fazla küçük çiftçiyi ve küçük ölçekli distribütörü tedarik zincirimize dahil edeceðiz. 7 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

10 SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK VÝZYONU Sürdürülebilirlik Unilever'in kalbinde var Bir yandan iddialý büyüme hedeflerine ulaþmaya çalýþýrken, diðer yandan þirketimizin çevre üzerindeki toplam etkisini azaltmak için önemli adýmlar atýyoruz. Bu hedefler, Unilever'in tüm faaliyetlerini þekillendiriyor. 8 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

11 Gelecek nesillerin daha yaþanabilir bir dünyada refah içinde hayatlarýný sürdürmeleri, Unilever Türkiye olarak en önemli hedeflerimiz arasýnda yer alýyor. Bu anlayýþla bir yandan iddialý büyüme hedeflerine ulaþmaya çalýþýrken, diðer yandan þirketimizin çevre üzerindeki toplam etkisini azaltmak için önemli adýmlar atýyoruz. Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý, bu amaçlarýmýza nasýl ulaþacaðýmýzý açýklýyor ve tüm deðer zincirinde sosyal, ekonomik ve çevresel performansýmýz yaklaþýk 60 ölçülebilir, zaman sýnýrý olan hedef ile destekleniyor. Bu planla, hammadde tedarikinden bunlarýn iþlenmesi ve üretimine; ürünlerimizi kullanan tüketicilerin yemek piþirirken, temizlik yaparken veya çamaþýr yýkarken kullandýklarý su ve enerjiye kadar, deðer zincirimizin tamamýndaki etkilerden sorumlu olduðumuzu kabul ediyoruz. 2020'ye kadar, Planýmýzýn üç önemli sonucu olacak: 1 milyar insanýn saðlýk ve esenliklerini artýrmak için harekete geçmelerine yardýmcý olmak Ürünlerimizin çevrede býraktýðý ayak izini yarýya indirmek Tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan saðlamak Ýþ planýmýz Planýmýzý uygulamaya baþlarken, sürdürülebilirliði markalarýmýzýn ve operasyonlarýmýzýn bir parçasý haline getirme amacýmýzýn güçlü olduðunu ve önümüzdeki yýllarda daha da güçleneceðini fark ettik. Planýmýz, 6 temel unsura dayanýyor: 1. Tüketiciler de bunu istiyor Bugün tüm dünyada giderek artan sayýda tüketici, satýn aldýklarý ürünlerin etik ve sorumluluk sahibi þekilde saðlandýðýna dair güvence istiyor. Bu tüketiciler için, sürdürülebilirliðe önem veren markalar tercihte daha ön plana çýkýyor. 2. Perakendeciler de bunu istiyor Pek çok uluslararasý perakendecinin kendilerine özgü sürdürülebilirlik hedefleri var ve bunlarý gerçekleþtirebilmek için, Unilever gibi tedarikçilerin desteðine ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle sürdürülebilir tarým ve yaþam döngüsü analizi gibi alanlardaki uzmanlýðýmýzý onlarla paylaþýyoruz. Bu iþbirliði sayesinde müþterilerimizle olan iliþkilerimiz geliþiyor ve derinleþiyor. 3. Ýnovasyonlarý tetikliyor Sürdürülebilirlik, ürün ve ambalajla ilgili inovasyonlar açýsýndan da çok verimli bir alan. Tüketicilere yeni yararlar saðlayan yeni ürünler geliþtirmemize imkan veriyor. 4. Yeni pazarlarýn geliþmesine yardýmcý oluyor Unilever'in toplam satýþlarýnýn yarýsýndan fazlasý, sürdürülebilirlikle ilgili güçlüklerin en çok yaþandýðý yükselen pazarlarda gerçekleþiyor. Ýnsanlarýn deðiþen çevreye adapte olmalarýna yardýmcý olan ürünler geliþtirmek, büyümemizi de tetikliyor. 5. Maddi tasarruf saðlýyor Ýþimizin sürdürülebilirliðini saðlayarak, enerji tüketimini düþürecek, ambalaj aðýrlýðýmýzý en aza indirecek ve ürettiðimiz atýðý azaltacaðýz. Bu sayede sadece maliyetten tasarruf saðlamakla kalmayacak, ayný zamanda tüketicinin fazla para harcamasýný da önlemiþ olacaðýz. 6. Çalýþan sadakatini geliþtiriyor Sürdürülebilirlik alanýndaki lider konumumuz, çalýþanlarýmýz için önemli bir gurur kaynaðý oluþtururken, Unilever'e katýlmak isteyen gençler için de deðer yaratýyor. 9 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

12 Yönetiþim ve sorumluluk Ýþ programýmýzý baþarýyla uygulamamýz için, organizasyonumuzun tüm seviyelerinde kesin bir kararlýlýk saðlamamýz gerekiyor. Sürdürülebilirlik programýmýzý yönetmek için güçlü yönetiþim yapýlarý kullanýyoruz. Kurumsal Sorumluluk ve Ýtibar Komitesi, planýmýzýn doðru bir þekilde ilerlediðinden emin olmak için düzenli olarak inceleme gerçekleþtiriyor. Planýmýzýn uygulanmasý ve gerçekleþtirilmesi süreci, üç ayda bir CEO liderliðinde dört kategori baþkanýmýzý da kapsayan Unilever Liderlik Yönetimi tarafýndan izleniyor. Tüketicilere ilham vermek Sera gazý etkilerimizin 2/3 ünden fazlasý ve sudaki ayak izimizin yaklaþýk yarýsý, tüketici kullanýmýyla iliþkilendiriliyor. Bu nedenle tüketicilere, daha sürdürülebilir alýþkanlýklar edinmeleri için ilham vermek, hedeflerimize ulaþmamýz açýsýndan büyük önem taþýyor. Deneyimlerimiz, pazarlamanýn davranýþ deðiþikliði saðlamada etkili bir güç olabileceðini gösteriyor. Sürdürülebilirliði benimsemek Planda belirlediðimiz iddialý hedeflere ulaþabilmemizin tek yolunun, sürdürülebilirliði iþ süreçlerimizin bir parçasý haline getirmekten geçtiðine inanýyoruz. Bunu yaptýðýmýz bazý yollar var: Ýlerlemeyi ölçmek: Tüm kategori ve fonksiyonlarýmýzýn Sürdürülebilir Yaþam Planý taahhütleri altýnda yaptýklarý çalýþmalarý ölçümlüyoruz. Bunlar üç ayda bir Unilever Liderlik Yönetimi tarafýndan deðerlendiriliyor. Ýlerlemeyi ödüllendirmek: Ýlgili ve uygun olduðunda, tüm yöneticiler yýllýk performans hedeflerinin bir parçasý olarak sürdürülebilirlik hedeflerine sahip bulunuyor. Sürdürülebilirliði inovasyon sürecine katmak: Tüm yeni projelerin net sürdürülebilirlik ölçütlerine uygun olmasý gerekiyor. Bu nedenle inovasyon sürecinin kritik önemdeki evrelerinde çevresel etkileri deðerlendirmek için bir dizi özel araç geliþtirdik. Sürdürülebilirlik þampiyonlarýnýn belirlenmesi: Ýþimizin tümünde, her temel iþlevde, kategoride ve ülkede, sürdürülebilirlik programlarýmýzýn tanýtýmýný ve koordinasyonunu yapacak yaklaþýk 65 'Sürdürülebilirlik Þampiyonu' belirledik. Tüketicilerin davranýþlarýný deðiþtirme konusunda uzmanlaþmak: Tüketicilerimizi daha saðlýklý beslenmeye, daha az su ve enerji kullanmaya veya daha sürdürülebilir ürünler seçmeye teþvik ederken; tüketici davranýþýný deðiþtirebilme gücümüzü en yükseðe çýkaran kampanyalar yaratmalarý için marka takýmlarýmýza yardýmcý olmak üzere Unilever'de 'Deðiþim Ýçin 5 Adým' adýný verdiðimiz bir metodoloji geliþtirdik. 10 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

13 Deðiþim Ýçin 5 Adým 'Deðiþim Ýçin 5 Adým' ile davranýþ deðiþikliði konusunda düþünmek ve bunu uygulamaya koymak için kolay anlaþýlýr bir yaklaþým sunuyoruz. Ürünleri her gün 2 milyar kiþi tarafýndan kullanýlan bir þirket olan Unilever, sürekli olarak tüm dünyada insan davranýþlarýný ve ihtiyaçlarýný araþtýrýyor. Unilever, hem ürün geliþtirirken hem de sürdürülebilirlik odaðýnda gerçekleþtirdiði projeleri hayata geçirirken bu araþtýrma sonuçlarýný dikkate alýyor. Tüketicilerde davranýþ deðiþikliði saðlamak için harekete geçen Unilever, bu konuda kendi yaklaþýmýný ilk kez 'Deðiþim Ýçin 5 Adým' adýyla yayýmladý. 1. Anlaþýlýr kýlmak Bu adým, farkýndalýðý artýrýyor ve kabul edilmeyi teþvik ediyor. Pek çok insanýn, elleri temiz göründüðünde temiz olduðuna inandýðý bir dünyada; Lifebuoy, elleri yalnýzca suyla yýkamanýn mikroplardan kurtulmak için yeterli olmadýðýný gösteriyor. Eller sabunla tekrar yýkanýyor ve ultraviyole ýþýk altýnda mikroptan arýnmýþ olduðu gösteriliyor. 2. Alýþkanlýk haline getirmek Bu adýmla saðlamlaþtýrma ve hatýrlatma üzerinde duruluyor. Lifebuoy'un el yýkama kampanyalarý, davranýþýn her gün uygun zaman ve mekanlarda tekrarlanmasýný teþvik etmek amacýyla en az 21 gün boyunca sürüyor. Çocuklar, programýn her günü, el yýkama mesajýnýn yayýlmasý için tasarlanan özel aktivitelere katýlýyor. 3. Çekici kýlmak Bu, birey ve toplumla ilgili bir adým. Bebek ölümleri, hala bazý ülkelerde büyük bir sorun ve bebeðin bakýmýndan sonra basit bir el yýkama uygulamasýyla pek çok hayat kurtarýlabiliyor. Lifebuoy, bu gerçekten yola çýkarak yeni annelerle iletiþim kuruyor. 4. Faydalý kýlmak Kanýt ve sonuçla ilgili olan bu adým, tüketicileri saçlarýný yýkarken musluðu kapatmaya teþvik ediyor. 5- Kolay kýlmak Bu adýmla kolaylýk ve güven saðlanýyor. Dünyanýn birçok bölgesinde çamaþýrlar elle yýkanýyor. Suyun sýnýrlý olduðu ülkelerde tipik olan bu durum için geliþtirilen yumuþatýcý sayesinde üç yerine tek bir durulama yetiyor. Canlý gösterim etkinlikleri ve ürün örnekleri, yeni durulama yönteminin tüm kalýntýlarýn uzaklaþtýrýlmasý için yeterli olduðu yönünde güven saðlýyor, zaman ve su tasarrufu saðladýðýný gösteriyor. 11 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

14 Yaklaþýmýmýz Dünyanýn birçok yerinde hala hijyenik olmayan koþullar milyonlarca kiþinin ölümüne neden oluyor. Her yýl, ishal ve zatürre nedeniyle beþ yaþýndan küçük 2,1 milyondan fazla çocuk ölüyor. Oysa, ortak kullaným alanlarýnda hijyeninin saðlanmasý ve ellerin sabunla yýkanmasý gibi küçük bir alýþkanlýkla bu hastalýklarýnýn birçoðunun önüne geçilebilir. Diþ çürükleri de dünyada en yaygýn görülen rahatsýzlýklardan biri ve ciddi saðlýk sorunlarýna yol açabiliyor. Günde sadece iki kez diþ fýrçalama, insanlarýn aðýz saðlýðý üzerinde büyük bir fark yaratabiliyor. Öte yandan dünyada yaklaþýk 1 milyar insan güvenli suya ulaþamýyor. Geliþmekte olan ülkelerde hastalýklarýn yaklaþýk %80'inin su kaynaklý olmasý çarpýcý bir gerçek olarak karþýmýzda duruyor. Ýnsanlara hijyenin önemini anlatarak hijyenik temizlik alýþkanlýðý kazandýrmak için, öncelikle hijyen saðlayabilecekleri doðru ürünlere ulaþmalarýný saðlamak gerekiyor. Bu noktada Unilever olarak, kendimize, 'hijyen konusunda sürdürülebilir geliþmeler elde etmek' üzere bir yol haritasý belirlemiþ bulunuyoruz. Domestos, Cif, Signal ve Lifebuoy gibi insanlara hijyen sunan birçok markamýz var. Ancak bizim amacýmýz, yalnýzca kaliteli, etkin ve uygun fiyatlý ürünler üretmek deðil. Saðlýk üzerinde kalýcý bir etki yaratmak için, tüketicilerin günlük yaþamlarýnda ufak deðiþiklikler yapmasýný teþvik etmemiz gerektiðinin bilincindeyiz. Buradan hareketle, tüketici davranýþlarýný neyin tetiklediðini anlamak için tüketiciler hakkýndaki bilgilerimizi ve onlarýn motivasyonlarýný kullandýk. Bilim adamlarýmýz, kalýcý davranýþ deðiþikliði tasarlamak için alanýnda uzman kiþilerle iþbirliði yaptý. Aðýz saðlýðý ve el yýkama programlarý için, ömür boyu süren alýþkanlýklar edinmelerine yardýmcý olmak üzere çocuklara odaklandýk. SAÐLIK VE HÝJYEN SAÐLIK VE ESENLÝÐÝ GELÝÞTÝRMEK SÖZÜMÜZ 2020'ye kadar, 1 milyardan fazla insana, hijyen alýþkanlýklarýný iyileþtirmeleri için yardýmcý olacaðýz. 12 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

15 Çocuklarla birlikte, daha saðlýklý bir geleceðe: Eðlen, Öðren, Hijyen Çocuklara daha hijyenik bir yaþam ve saðlýklý bir gelecek yaratmak amacýyla hijyen platformunda öncü markalarýmýz Domestos ve Lifebuoy liderliðinde, TEGV iþbirliðiyle hayata geçen 'Eðlen, Öðren, Hijyen' Projesi, Türkiye'de enfeksiyona baðlý hastalýklarý azaltmayý ve çocuklara daha saðlýklý bir gelecek saðlamayý hedefliyor. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Eðitim Parklarý, Öðrenim Birimleri, Ýl Temsilcilikleri ve Ateþböcekleri aracýlýðýyla ulaþýlan çocuklar; hastalýklara neden olan mikrop türlerini, en çok bulunduklarý yerleri ve bulaþma yollarýný öðrenerek, düzenli hijyen alýþkanlýklarý kazanýyor. 15 Mart 2011 günü TEGV'in Ýstanbul'daki Sema ve Aydýn Doðan Eðitim Parký'nda gerçekleþtirilen etkinlikle baþlayan ve 3 yýl boyunca Türkiye'yi karýþ karýþ gezerek 100 binlerce çocuða hijyen alýþkanlýðý aþýlayacak olan Eðlen, Öðren, Hijyen Projesi, meyvelerini almaya baþladý. HEDEFÝMÝZ 2012 yýlýnda yaklaþýk çocuða ulaþarak ve daha yoðun iletiþim çalýþmalarý gerçekleþtirerek, projenin tüm Türkiye'ye tanýtýlmasý ve toplumsal hijyen bilincinin artýrýlmasý. 3 yýlýn sonundaki amacýmýz ise toplam çocuðu eðitmek; anne babalar ve çevreleri de dahil olmak üzere 'dan fazla insana dokunmak. Ýlk 6 aylýk süreçte eðitime katýlan çocuðun hijyen alýþkanlýklarýna ait davranýþlarýnda meydana gelen deðiþim, verilere de olumlu yansýdý. Eðitime katýlan çocuklarýn, eðitim öncesine oranla %22'lik bir farkla hijyen bilinçlerinin geliþtiði görüldü. Çocuklarýn ayrýca mikrop türleri hakkýndaki bilgilerinde %77, ev hijyeni hakkýndaki bilgilerinde %17 ve kiþisel hijyen alanýndaki tutumlarýnda %14 oranýnda artýþ gözlendi. Eðlen, Öðren, Hijyen eðitimine katýlan çocuklarýn %95'i programý çok yararlý bulduklarýný belirtirken, eðitimciler ve aileler de programdan ve çocuklardaki hijyen alýþkanlýklarýnýn geliþiminden memnun kaldý. 13 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

16 14 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

17 Domestos'tan Tuvalet Akademisi Dünyada 2,6 milyar insan yani dünya nüfusunun yaklaþýk 1/3 ü, temel insan haklarýndan biri olan temiz tuvalete eriþim olanaðýndan yoksun. Herkesin saðlýklý tuvaletlere ve %100 hijyene eriþebilmesini hedefleyen Domestos, bu çarpýcý gerçekten hareketle, Unilever Vakfý ve UNICEF iþbirliðiyle önemli bir ilke imza attý. Domestos, 19 Kasým Dünya Tuvalet Günü'nü sahiplenerek, insanlarýn temiz tuvaletlere eriþim hakkýna dikkat çekti ve dünyadaki hijyen koþullarýnýn iyileþtirilmesine destek oldu. Signal saðlýkla gülümseyen bir Türkiye için çalýþýyor Signal'in, Türk Diþ Hekimleri Birliði (TDB) ve Dünya Diþ Hekimleri Birliði (FDI) ile sürdürdüðü uzun soluklu 'Aðzýna Saðlýk Türkiye' Projesi'nin birinci faz sonuçlarý, Türkiye'de aðýz bakýmýnýn ne kadar ihmal edildiðini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm Türkiye'den kentsel nüfus daðýlýmýný ve 9 farklý yaþ grubunu temsilen gönüllü üzerinde yürütülen araþtýrma verileri doðrultusunda Türkiye'nin Aðýz Saðlýðý Profili çýkarýldý. Bulgulara göre, Türkiye'de 0-14 yaþ grubunda çürükdolgulu-çekilen diþ deðer ortalamasý 6,17. Oysa FDI'nýn 12 yaþ çocuklarý için hedeflediði deðer 1. HEDEFÝMÝZ Projenin Aralýk 2010 yýlýnda baþlatýlan ve 3 yýl sürecek olan 2. fazý ile ilköðretim öðrencilerinde diþ fýrçalama alýþkanlýðýný %75'e çýkarmak, 12 yaþ grubunda düþük ve orta çürük risk grubunda DMF'yi* 1'e düþürmek, 12 yaþ grubunda yüksek çürük risk grubunda DMF'yi 2,5'e düþürmek ve gingivitis'de %80 iyileþme saðlamak hedefleniyor. * DMF, çürük (D), kayýp (M) ve doldurulmuþ (F) diþ oranlarýný ifade etmek için kullanýlan bir endeks. Domestos ayrýca, Dünya Tuvalet Örgütü iþbirliðinde bu alanda bir ilk olan Domestos Tuvalet Akademisi'ni kurdu. Domestos Türkiye de, geliþmekte olan ülkelerde bulunan yerel giriþimleri, ihtiyaç olan bölgelerde yeni tuvaletlerin yapýlmasý, satýlmasý ve bakýmlarýnýn saðlanmasý konusunda tüketicileri bilgilendiren bu akademiye ülkemizde destek vermeye baþladý. Bir Dilek Tut Derneði, (Make-A-Wish Türkiye) iþbirliðiyle mutluluðu paylaþtýk Algida, Bir Dilek Tut Derneði (Make-A-Wish Türkiye ) iþbirliðiyle Mutluluk Karavaný Projesi'ni tamamladý. Algida'nýn Mutluluk Makinesi de Mutluluk Karavaný'yla Türkiye'nin 11 ilini ziyaret ederek, dondurma daðýttý ve dondurma yiyen insanlarýn gülümseyen yüzlerini fotoðrafladý. Bir Dilek Tut Derneði, gönüllü destekçileri arasýnda Arda Turan, Keremcem, Manga Grubu ve Sinem Kobal da yer aldý. Gidilen illerde mutluluk hikayeleriyle proje daha da renklendi. Hikayeler, birçok ünlü ismin katýlýmýyla artarak"mutluluk Kitabý"nýn kaynaðýný oluþturdu. Tur boyunca Mutluluk Makinesi'nin belgelediði gülen yüzler, önümüzdeki yýl basýlacak bu Mutluluk Kitabý'nda yer alacak. Kitabýn satýþýndan elde edilecek gelirin Bir Dilek Tut Derneði ne baðýþlanarak hayati tehlike taþýyan ve hastalýklarla savaþan daha fazla çocuðun dileðinin gerçekleþtirilmesine yardýmcý olacak. 15 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı