Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011

2 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik. Yüksek kaliteli sürdürülebilir kaynaklý meyve-sebze üretimi konusunda tedarikçilere ve çiftçilere destek olmak amacýyla 2011 yýlýnda "Ýyi Tarým" Projesi baþlatýldý yýlý süresince sürdürülebilir ve iyi tarým üzerine 7 farklý bölgede çiftçi eðitimleri gerçekleþtirdi. Sürdürülebilir Türk tarýmý için atýlan adýmlara öncü olmayý hedefleyen Knorr, WWF iþbirliðiyle üreticiler ve tedarikçiler arasýnda iyi tarým uygulamalarýnýn bilinirliðini artýrma hedefiyle yürüttüðü çalýþmalar kapsamýnda yaklaþýk 600 çiftçiyle bir araya geldi. Normal sofra tuzundan %70 daha az sodyum içeren sodyumu azaltýlmýþ tuz, normal mayonezden %48 daha az yað içeren mayonez ve doymuþ yaðýn toplam yaða oraný %25 olan margarin geliþtirdik yýlý sonunda i aþkýn kiþiye ulaþan sayesinde, Türkiye'deki ön yýkama oranýnýn son 2,5 yýlda, %44'ten %29'a düþürülmesini saðladýk. 'Eðlen, Öðren, Hijyen' Projesi kapsamýnda ilk altý aylýk süreçte çocuða hijyen eðitimi verdik. Çocuklarda hijyen bilinci %22 oranýnda artýþ kaydetti. Lipton'un Sürdürülebilir Çay Tarýmý Projesi'yle küçük ölçekli çay üreticisine sürdürülebilir tarým çalýþmalarý hakkýnda birebir eðitim verdik yýlýnda 344 ton daha az plastik kullandýk. Atýk azaltma ve geri dönüþtürmeyi birleþtirme yoluyla her bir ton üretimdeki toplam atýðý %34 azalttýk. Tüketicileri konsantre deterjanlara geçmeye teþvik için 6 milyon tüketiciye eðitim verdik. Algida fabrikasýndaki atýk yönetimi projesi ile üretim sürecinden hatalý olarak çýkan dondurma atýklarýnýn, mutfak atýklarý vb. organik atýklarýn ambalaj malzemesinden ayrýþtýrýlarak çimento fabrikalarýna alternatif yakýt olarak gönderilmesi ve bu sayede geri kazanýlmasý saðlanmýþtýr. Bunun sonucunda Haziran 2012 tarihinden itibaren Çorlu'da bulunan Algida ve Unipro fabrikalarýmýzýn "Sýfýr Atýk" fabrikalar olmasýný hedefliyoruz. ÝÇÝNDEKÝLER 1 Önsöz 2 Unilever 3 Unilever in Türkiye Yolculuðu 4 Deðer Zinciri Boyunca Yarattýðýmýz Etkiler 6 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý nda Global Hedefler 8 Sürdürülebilirlik Vizyonu 11 Deðiþim Ýçin 5 Adým 12 Saðlýk ve Hijyen 16 Beslenme 20 Çevresel Etkileri Azaltmak 23 Su 25 Atýk 26 Sürdürülebilir Tedarik 32 Geçim Koþullarýný Ýyileþtirmek 33 Çalýþanlarýmýz 37 Faaliyet Performans Ýncelemesi 38 Ýþ Ýlkelerimiz ve Etik Deðerlerimiz 40 Deðer ve Standartlar 41 Rapor Hakkýnda Bu rapor geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr.

3 ÖNSÖZ Unilever olarak, daha iyi bir gelecek adýna þirketlerin sürdürülebilirlikte kilit rol oynayabileceðini düþünüyoruz. Bu da ancak hükümetler, STK'lar, tedarikçiler, müþteriler, tüketiciler gibi paydaþlarýmýzla iþbirliði yaparak ve iþ yapýþ biçimimizi deðiþtirerek gerçekleþtirilebilir. Sürdürülebilirlik sadece kendini iyi hissetmek deðildir, büyümenin ön þartýdýr Bugün, doðal kaynaklarýn zarar gördüðü; suyun kýt, enerjinin pahalý, temizliðin zayýf olduðu bir dünyada yaþýyoruz. 1 milyardan fazla insanýn güvenli içme suyuna eriþimi yok. Her yýl 5 yaþýn altýndaki 3,5 milyondan fazla çocuk ishal ve akut solunum yolu enfeksiyonlarýndan dolayý hayatýný kaybediyor. 2,6 milyar insan, geliþmiþ temizlik hizmetlerine eriþemiyor. Tarým verimliliðinin de azalmasýyla yine yaklaþýk 1 milyar insan kronik açlýk çekiyor. Öte yandan nüfusun, 2050'ye kadar 2 milyar daha artarak 9 milyara ulaþacaðý tahmin ediliyor ve bunun kaynaklar üzerinde yarattýðý baský kuþkusuz çok büyük. Ancak insanoðlu hala kaynaklarý doðanýn yerine tekrar koyamayacaðý hýzda tüketmeye devam ediyor. Ýnanýyoruz ki, sürdürülebilir büyüme gelecekte kabul edilebilir tek büyüme modeli olacak. Bu nedenle Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý'ný iþ stratejimizin tam kalbine koyduk. Yeni bir iþ modeli benimsemeliyiz Günümüzde, zor fakat zorunlu yeni bir ekonomik düzenin baþlangýcýndayýz. 2030'a kadar her yýl, en az 150 milyon insan orta sýnýfa girerken, dünya nüfusunun neredeyse %60'ý orta seviye gelir düzeyinde olacak. Ayný dönemde, enerjiye yönelik talebin %40 artmasý ve suya yönelik talebin su tedarikinin %40 ötesine geçmesi bekleniyor. Öte yandan artýk klasik yöntemlerin sürdürülebilir büyümede çok etkisinin olmadýðý da bilinen bir gerçek. Bu doðrultuda þirketler, daha az kaynakla büyümenin yolunu bulmalýlar. Bunun yolunun ise yeni bir iþ modeli benimseyerek; büyümemizi çevresel ayak izimizden ayýrabilmemize ve ayný zamanda da olumlu sosyal etkilerimizi artýrabilmemize baðlý olduðuna inanýyoruz. Çevre yatýrýmlarý pahalý deðildir Ülkemizde çevre yatýrýmlarýnýn pahalý olduðuna dair yanlýþ bir algý söz konusu. Aslýnda çevre yatýrýmý ucuz bir yatýrýmdýr; çünkü biliyoruz ki, yapýlan bu yatýrýmlarýn %90'ý 4 yýl içinde geri dönmektedir. Bu doðrultuda Unilever Türkiye olarak, bir yandan teknoloji ve inovasyonlarýmýzla çevreye duyarlý ürünler geliþtirirken, diðer yandan faaliyet gösterdiðimiz tüm alanlarda çevresel ayak izimizin en az düzeyde tutulabilmesi için yoðun çaba harcýyoruz. Fabrikalarýmýzda daha az kaynak tüketen ve daha az atýk saðlayan üretim sistemlerine yöneliyoruz. Örneðin; 2012 yýlý Haziran ayýnda Algida ve Unipro fabrikalarýmýzýn 'sýfýr atýk' fabrikalar olmasýný hedefliyoruz. Çevreci ulaþým alternatiflerine yönelmek Tedarik zincirinde tercihimizi sürdürülebilirlik anlayýþýmýzý paylaþan tedarikçilerden yana kullanmaya devam ederken; lojistik alanýnda ise karayollarýna alternatif olarak demiryolu, denizyolu gibi çevreci ulaþým alternatiflerini projelendirerek hayata geçirmek üzere çaba harcýyoruz. Ancak bunun için altyapý çalýþmalarýnýn hýzlý bir þekilde tamamlanmasý büyük önem taþýyor. Bunlarýn yaný sýra üretim sürecinde kullandýðýmýz hammaddeleri sürdürülebilir kaynaklardan kullanma hedefimiz de Sürdürülebilir Yaþam Planýmýzýn önemli bir parçasýný oluþturuyor. Bu doðrultuda 2020 yýlýnda tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ediyor olacaðýz. 2011'de hedeflerimizi baþarýyla aþtýk! Sürdürülebilir Yaþam Planýmýz birinci yýlýný tamamladýðýnda Türkiye'den 50 hedeften 44'ünü zamanýndan önce baþarýyla gerçekleþtirdik. Geriye kalan hedeflerimizi de gerçekleþtirmeye devam edeceðiz. Planýmýzý gerçekleþtirmemizde tüm dünyada Unileverli'nin birlikte çalýþmasýnýn katkýsý büyük. Ancak bu bizim için yeterli deðil. Sürdürülebilir Yaþam Planýmýzý farklý kýlan özellik deðer zinciri boyunca geçerli olmasý. Biz, sadece kendi operasyonlarýmýzýn deðil; tedarikçilerimizin, müþterilerimizin, iþ ortaklarýmýzýn ve en önemlisi tüketicilerimizin ürünlerimizin kullanýmýnýn sorumluluðunu taþýyoruz. Bizi daha da heyecanlandýran kýsmý bu. Sürdürülebilir Yaþam Planý, gelecek için yeni iþ yapýþ modelimiz. Ancak bu noktada hükümetler, STK'lar, tedarikçiler, müþteriler, tüketiciler gibi tüm paydaþlarla iþbirliði yapmak da baþarýya giden yolda anahtar role sahip. Sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir yaþamýn birlikte ilerleyeceðine, gelecekte iþ yapmanýn tek yolunun ise iþbirliðinden geçeceðine inanýyoruz. Bu nedenle ayný inancý paylaþan herkesi, bu yolda bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz. Ýzzet Karaca Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doðu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Baþkan Yardýmcýsý Unilever Türkiye CEO 1 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

4 UNILEVER Her gün daha iyi bir gelecek yaratmak için çalýþýyoruz 190 dan fazla ülkede, gýda, ev ve kiþisel bakým markalarýný kapsayan güçlü bir ürün portföyüyle dünyanýn önde gelen hýzlý tüketim ürünleri tedarikçilerinden biriyiz. Bulunduðumuz pek çok kategorideki lider konumumuzla dünyanýn en çok tanýnan ve sevilen markalarýný üretiyoruz. Türkiye'de de yaklaþýk 100 yýldýr birçok markamýzla Türk tüketicileriyle buluþmaya devam ediyoruz. Türkiye'de Unilever ürünleri her ay 51 milyondan fazla kiþinin yaþamýna dokunuyor ve biz Unileverliler, her gün daha iyi bir gelecek yaratmak için çalýþýyoruz. Dünyada Unilever Ciro 46,5 milyar Çalýþan Türkiye'de Unilever Ciro 3,4 milyar TL Çalýþan Fabrika 7 Ýhracat 138,5 milyon $ ÜRÜNLERÝMÝZ KÝÞÝSEL BAKIM Kendinizi iyi hissetmenizi, iyi görünmenizi ve dolayýsýyla hayattan daha fazla keyif almanýzý saðlýyoruz. DONDURMA Kategorideki lider konumumuzla dünyanýn en çok tanýnan markalarýný üretiyoruz. 2 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

5 UNILEVER ÝN TÜRKÝYE YOLCULUÐU 1924 G.A Baker'ýn Türkiye'ye geliþi 1952 Unilever'in Türkiye'deki ilk fabrika yatýrýmý 1953 Sana'nýn Türk tüketicisiyle buluþmasý 1963 OMO: Türkiye'nin ilk markalý deterjaný 1966 Deterjan demek OMO demekti 1973 Elidor'dan Türk kadýnýna sýcak bir 'merhaba' 1978 Knorr ilk kez Türkiye'de 1984 Çayda ilk özel yatýrým Lipton'dan 1984 Signal diþ macunuyla tanýþma 1985 Omomatik piyasada 1985 Ýlk krem deterjan Cif, Türk kadýnlarýnýn hizmetinde 1986 Clear: Kepeði önleyen ilk þampuan 1986 Yumoþ ile çamaþýrlar yumuþacýk 1986 Calve Ketçap Türkiye'de 1989 Sana'nýn dünya rekoru 1989 Türkiye'nin ilk poþet çayý Lipton'dan 1990 Algida, Türkiye'ye "merhaba" dedi 1990 Aþkýn resmi dondurmasý Cornetto Türkiye'de 1990 Max, Türk çocuklarýyla buluþtu 1990 Demlik poþet çay piyasada 1991 Lipton Earl Grey lansmaný 1992 Lipton Golden Ceylon demlik poþet Türkiye'de 1992 Türkiye'nin kalp saðlýðýna yönelik ilk margarini: Becel 1993 Türkiye, Carte d'or ile ev tipi dondurmayý tanýdý 1993 Nemlendiricili ilk sabun Dove Cream Bar raflardaki yerini aldý 1993 Lipton teneke kutu çaylarýn lansmaný 1994 Magnum ile 'hafýzalara kazýnan lezzet' Türkiye'de Lipton fabrikasý kuruldu 1994 Rinso ile doðanýn mis kokularý 1998 Lipton'un 3. fabrikasý faaliyete geçti 1999 Domestos ile Türk evlerinde yeni bir temizlik anlayýþý 2001 Türkiye, Knorr yemek harçlarýyla tanýþtý 2001 OMO: 'Çamaþýrdýr kirlenir, çocuklar böyle öðrenir!' 2002 Cif bulaþýk deterjanýyla buluþma 2003 Knorr çeþni serisi piyasada 2004 %100 Türk harmaný Doðu Karadeniz raflarda 2005 Lipton'dan bitki ve meyve çaylarý, aromalý çaylar 2006 Knorr Doðallýk Kampanyasý 2006 Becel Pro-Activ ile margarinde yeni bir dönem 2006 Türkiye'nin ilk konsantre yumuþatýcýsý: Yumoþ Extra 2007 Clear erkekleri de unutmadý: Clear Men 2007 Ben&Jerry's lezzetleri Türkiye'de 2008 OMO artýk konsantre toz deterjan 2010 Sunlight Cif'in doðuþu 2010 OMO Total Ultra Konsantre Sývý Deterjan piyasada 2010 Dünyanýn 1 numaralý antibakteriyel sabunu Lifebuoy artýk Türkiye'de 2011 Dünyanýn ilk krem markasý Vaseline Türkiye'de EV BAKIMI Temiz ve bakýmlý evler ve giysiler sayesinde günlük yaþam kalitesinde önemli farklar yaratýyoruz. GIDA Ýnsanlarýn nelere ihtiyaç duyduðunu ve neleri sevdiðini öðrenmek bizim için bir tutku; iþte bu yüzden markalarýmýz çok seviliyor. 3 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

6 DEÐER ZÝNCÝRÝ BOYUNCA YARATTIÐIMIZ ETKÝLER Ayak izimizin büyük bölümünü hammadde tedariki ve tüketici kullanýmý oluþturuyor. Hammaddeler + + Üretim ve nakliyat Etkilerimizi azaltmak ve daha geniþ çaplý bir deðiþiklik yaratabilmek için, kendi giriþimlerimizi sürdürüyor ve paydaþlarýmýzla birlikte çalýþýyoruz. Tüm tedarik zincirinde paydaþlarýmýzla birlikte çalýþýyoruz Tedarik zincirimizde yeni standartlar, yeni çerçeveler ve yeni yönetiþim biçimleri yaratmak için ortaklarýmýzla el ele veriyoruz. Tarým alanýndaki paydaþlarýmýz Yaðmur Ormanlarý Birliði (Rainforest Alliance ) Doðu Karadeniz Kalkýnma Ajansý (DOKA) Rize Ticaret Borsasý Pazar Ziraat Odasý Çamlýhemþin Ziraat Odasý Ýklim deðiþikliði alanýndaki paydaþlarýmýz TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý) Su alanýndaki paydaþlarýmýz WWF Türkiye (Doðal Hayatý Koruma Vakfý) Tedarik zincirinde Unilever olarak yaptýklarýmýz Bazen tek baþýna hareket etmek, tüm sektörde deðiþimi tetikleyebilir. Lipton, küçük ölçekli çay üreticisine sürdürülebilir tarým çalýþmalarý üzerine bire bir eðitim verdi. Þekerimizi sürdürülebilir þekilde tedarik etmek için Konya Þeker ile iþbirliði yapýyoruz. 2020'ye kadar tüm kakaomuzu globalde sürdürülebilir þekilde tedarik edeceðiz. Knorr, tedarikçiler ve üreticilerle birlikte Ýyi Tarým Projesi'ni baþlattý. Ben&Jerry's, Fair Trade vanilyalý dondurmayý dünyada piyasaya süren ilk dondurma markasýdýr. Sürdürülebilir Tarým Kurallarýmýz, isteyen herkesin ulaþabileceði kamuoyuna açýk, global bir dokümandýr. 4 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

7 Tüketici Consumeruse kullanýmý + Ýmha Sürdürülebilir tüketim için paydaþlarýmýzla yaptýðýmýz çalýþmalar Tüketici davranýþlarýný toplum genelinde deðiþtirebilmemiz için paydaþlarýmýzla birlikte çalýþmamýz gerekiyor. Saðlýk ve hijyen alanýndaki paydaþlarýmýz WWF Türkiye (Doðal Hayatý Koruma Vakfý) FDI (Dünya Diþ Federasyonu) TDB (Türk Diþ Hekimleri Birliði) TEGV (Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý) TÝV (Türk Ýnfeksiyon Vakfý) Geri dönüþüm alanýndaki paydaþlarýmýz ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atýklarý Deðerlendirme Vakfý) KA-MER (Kadýn Merkezi Vakfý) KEDV (Kadýn Emeðini Deðerlendirme Vakfý) TAP (Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði) Beslenme alanýndaki paydaþlarýmýz TKD (Türk Kardiyoloji Derneði) TOÇEV (Tüvana Okuma Ýstekli Çocuk Eðitim Vakfý) TGDF (Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu) MÜMSAD (Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði) ASÜD (Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði) Tüketicilerin davranýþlarýný deðiþtirme çalýþmalarýmýz Daha sürdürülebilir nitelikte ve insanlarý daha sürdürülebilir tüketim alýþkanlýðýna teþvik eden yeni ürünler tasarlýyoruz. Sürdürülebilir ürün tasarýmý Daha az tuz, þeker ve yað içeren ürünler Konsantre deterjanlar Kolay durulanan yumuþatýcýlar Davranýþ deðiþikliði programlarý Lifebuoy El Yýkama Programý Aðzýna Saðlýk Türkiye Kampanyasý Unilever'de 'Deðiþim Ýçin 5 Adým' metoduyla kendi davranýþ modelimizi geliþtirdik 5 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

8 UNILEVER SÜRDÜRÜLEBÝLÝR YAÞAM PLANI NDA GLOBAL HEDEFLER SAÐLIK VE ESENLÝÐÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ 2020'ye kadar, 1 milyardan fazla insanýn saðlýk ve esenliklerini artýrmak için harekete geçmelerine yardýmcý olacaðýz. SAÐLIK VE HÝJYEN 2020'ye kadar, 1 milyardan fazla insana, hijyen alýþkanlýklarýný iyileþtirmelerinde yardýmcý olacaðýz ve 500 milyon insana güvenli içme suyu saðlayacaðýz. Bu da ishal gibi yaþamý tehdit eden hastalýklarýn görülmesini azaltacak. BESLENME Ürünlerimizin besleyicilik deðerlerini ve lezzetlerini iyileþtirmek için sürekli olarak çalýþacaðýz. 2020'ye kadar, beslenme alanýnda, uluslararasý beslenme kýlavuzlarýna göre en yüksek besleyicilik standartlarýna uygun ürünlerimizin oranýný iki katýna çýkaracaðýz. Böylece milyonlarca insanýn daha saðlýklý beslenmesine yardýmcý olacaðýz. SERA GAZLARI 2020'ye kadar, ürünlerimizin yaþam döngülerinin tamamýnda sera gazý etkisini yarýya indireceðiz. ÇALIÞANLARIMIZ Saðlýklý çalýþanlar ve daha iyi bir çalýþma ortamý yaratmak üzere çalýþmaya devam edeceðiz. 6 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

9 ÇEVRESEL ETKÝMÝZÝ AZALTMAK 2020'ye kadar iþimizi büyütürken, ürünlerimizin üretimi ve kullanýmýndan kaynaklanan çevresel ayak izimizi yarýya indireceðiz. YAÞAM KOÞULLARINI ÝYÝLEÞTÝRMEK 2020 yýlýna kadar, bir yandan iþimizi büyütürken, diðer yandan da yüz binlerce kiþinin yaþam koþullarýný iyileþtireceðiz. SU 2020'ye kadar, ürünlerimizin kullanýmýyla ilgili su miktarýný yarýya indireceðiz. ATIKLAR 2020'ye kadar, ürünlerimizin imhasýyla oluþan atýk miktarýný yarýya indireceðiz. SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TEDARÝK 2020'ye kadar, tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir þekilde tedarik ediyor olacaðýz. DAHA ÝYÝ GEÇÝM KOÞULLARI 2020'ye kadar, 'den fazla küçük çiftçiyi ve küçük ölçekli distribütörü tedarik zincirimize dahil edeceðiz. 7 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

10 SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK VÝZYONU Sürdürülebilirlik Unilever'in kalbinde var Bir yandan iddialý büyüme hedeflerine ulaþmaya çalýþýrken, diðer yandan þirketimizin çevre üzerindeki toplam etkisini azaltmak için önemli adýmlar atýyoruz. Bu hedefler, Unilever'in tüm faaliyetlerini þekillendiriyor. 8 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

11 Gelecek nesillerin daha yaþanabilir bir dünyada refah içinde hayatlarýný sürdürmeleri, Unilever Türkiye olarak en önemli hedeflerimiz arasýnda yer alýyor. Bu anlayýþla bir yandan iddialý büyüme hedeflerine ulaþmaya çalýþýrken, diðer yandan þirketimizin çevre üzerindeki toplam etkisini azaltmak için önemli adýmlar atýyoruz. Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý, bu amaçlarýmýza nasýl ulaþacaðýmýzý açýklýyor ve tüm deðer zincirinde sosyal, ekonomik ve çevresel performansýmýz yaklaþýk 60 ölçülebilir, zaman sýnýrý olan hedef ile destekleniyor. Bu planla, hammadde tedarikinden bunlarýn iþlenmesi ve üretimine; ürünlerimizi kullanan tüketicilerin yemek piþirirken, temizlik yaparken veya çamaþýr yýkarken kullandýklarý su ve enerjiye kadar, deðer zincirimizin tamamýndaki etkilerden sorumlu olduðumuzu kabul ediyoruz. 2020'ye kadar, Planýmýzýn üç önemli sonucu olacak: 1 milyar insanýn saðlýk ve esenliklerini artýrmak için harekete geçmelerine yardýmcý olmak Ürünlerimizin çevrede býraktýðý ayak izini yarýya indirmek Tarýmsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan saðlamak Ýþ planýmýz Planýmýzý uygulamaya baþlarken, sürdürülebilirliði markalarýmýzýn ve operasyonlarýmýzýn bir parçasý haline getirme amacýmýzýn güçlü olduðunu ve önümüzdeki yýllarda daha da güçleneceðini fark ettik. Planýmýz, 6 temel unsura dayanýyor: 1. Tüketiciler de bunu istiyor Bugün tüm dünyada giderek artan sayýda tüketici, satýn aldýklarý ürünlerin etik ve sorumluluk sahibi þekilde saðlandýðýna dair güvence istiyor. Bu tüketiciler için, sürdürülebilirliðe önem veren markalar tercihte daha ön plana çýkýyor. 2. Perakendeciler de bunu istiyor Pek çok uluslararasý perakendecinin kendilerine özgü sürdürülebilirlik hedefleri var ve bunlarý gerçekleþtirebilmek için, Unilever gibi tedarikçilerin desteðine ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle sürdürülebilir tarým ve yaþam döngüsü analizi gibi alanlardaki uzmanlýðýmýzý onlarla paylaþýyoruz. Bu iþbirliði sayesinde müþterilerimizle olan iliþkilerimiz geliþiyor ve derinleþiyor. 3. Ýnovasyonlarý tetikliyor Sürdürülebilirlik, ürün ve ambalajla ilgili inovasyonlar açýsýndan da çok verimli bir alan. Tüketicilere yeni yararlar saðlayan yeni ürünler geliþtirmemize imkan veriyor. 4. Yeni pazarlarýn geliþmesine yardýmcý oluyor Unilever'in toplam satýþlarýnýn yarýsýndan fazlasý, sürdürülebilirlikle ilgili güçlüklerin en çok yaþandýðý yükselen pazarlarda gerçekleþiyor. Ýnsanlarýn deðiþen çevreye adapte olmalarýna yardýmcý olan ürünler geliþtirmek, büyümemizi de tetikliyor. 5. Maddi tasarruf saðlýyor Ýþimizin sürdürülebilirliðini saðlayarak, enerji tüketimini düþürecek, ambalaj aðýrlýðýmýzý en aza indirecek ve ürettiðimiz atýðý azaltacaðýz. Bu sayede sadece maliyetten tasarruf saðlamakla kalmayacak, ayný zamanda tüketicinin fazla para harcamasýný da önlemiþ olacaðýz. 6. Çalýþan sadakatini geliþtiriyor Sürdürülebilirlik alanýndaki lider konumumuz, çalýþanlarýmýz için önemli bir gurur kaynaðý oluþtururken, Unilever'e katýlmak isteyen gençler için de deðer yaratýyor. 9 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

12 Yönetiþim ve sorumluluk Ýþ programýmýzý baþarýyla uygulamamýz için, organizasyonumuzun tüm seviyelerinde kesin bir kararlýlýk saðlamamýz gerekiyor. Sürdürülebilirlik programýmýzý yönetmek için güçlü yönetiþim yapýlarý kullanýyoruz. Kurumsal Sorumluluk ve Ýtibar Komitesi, planýmýzýn doðru bir þekilde ilerlediðinden emin olmak için düzenli olarak inceleme gerçekleþtiriyor. Planýmýzýn uygulanmasý ve gerçekleþtirilmesi süreci, üç ayda bir CEO liderliðinde dört kategori baþkanýmýzý da kapsayan Unilever Liderlik Yönetimi tarafýndan izleniyor. Tüketicilere ilham vermek Sera gazý etkilerimizin 2/3 ünden fazlasý ve sudaki ayak izimizin yaklaþýk yarýsý, tüketici kullanýmýyla iliþkilendiriliyor. Bu nedenle tüketicilere, daha sürdürülebilir alýþkanlýklar edinmeleri için ilham vermek, hedeflerimize ulaþmamýz açýsýndan büyük önem taþýyor. Deneyimlerimiz, pazarlamanýn davranýþ deðiþikliði saðlamada etkili bir güç olabileceðini gösteriyor. Sürdürülebilirliði benimsemek Planda belirlediðimiz iddialý hedeflere ulaþabilmemizin tek yolunun, sürdürülebilirliði iþ süreçlerimizin bir parçasý haline getirmekten geçtiðine inanýyoruz. Bunu yaptýðýmýz bazý yollar var: Ýlerlemeyi ölçmek: Tüm kategori ve fonksiyonlarýmýzýn Sürdürülebilir Yaþam Planý taahhütleri altýnda yaptýklarý çalýþmalarý ölçümlüyoruz. Bunlar üç ayda bir Unilever Liderlik Yönetimi tarafýndan deðerlendiriliyor. Ýlerlemeyi ödüllendirmek: Ýlgili ve uygun olduðunda, tüm yöneticiler yýllýk performans hedeflerinin bir parçasý olarak sürdürülebilirlik hedeflerine sahip bulunuyor. Sürdürülebilirliði inovasyon sürecine katmak: Tüm yeni projelerin net sürdürülebilirlik ölçütlerine uygun olmasý gerekiyor. Bu nedenle inovasyon sürecinin kritik önemdeki evrelerinde çevresel etkileri deðerlendirmek için bir dizi özel araç geliþtirdik. Sürdürülebilirlik þampiyonlarýnýn belirlenmesi: Ýþimizin tümünde, her temel iþlevde, kategoride ve ülkede, sürdürülebilirlik programlarýmýzýn tanýtýmýný ve koordinasyonunu yapacak yaklaþýk 65 'Sürdürülebilirlik Þampiyonu' belirledik. Tüketicilerin davranýþlarýný deðiþtirme konusunda uzmanlaþmak: Tüketicilerimizi daha saðlýklý beslenmeye, daha az su ve enerji kullanmaya veya daha sürdürülebilir ürünler seçmeye teþvik ederken; tüketici davranýþýný deðiþtirebilme gücümüzü en yükseðe çýkaran kampanyalar yaratmalarý için marka takýmlarýmýza yardýmcý olmak üzere Unilever'de 'Deðiþim Ýçin 5 Adým' adýný verdiðimiz bir metodoloji geliþtirdik. 10 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

13 Deðiþim Ýçin 5 Adým 'Deðiþim Ýçin 5 Adým' ile davranýþ deðiþikliði konusunda düþünmek ve bunu uygulamaya koymak için kolay anlaþýlýr bir yaklaþým sunuyoruz. Ürünleri her gün 2 milyar kiþi tarafýndan kullanýlan bir þirket olan Unilever, sürekli olarak tüm dünyada insan davranýþlarýný ve ihtiyaçlarýný araþtýrýyor. Unilever, hem ürün geliþtirirken hem de sürdürülebilirlik odaðýnda gerçekleþtirdiði projeleri hayata geçirirken bu araþtýrma sonuçlarýný dikkate alýyor. Tüketicilerde davranýþ deðiþikliði saðlamak için harekete geçen Unilever, bu konuda kendi yaklaþýmýný ilk kez 'Deðiþim Ýçin 5 Adým' adýyla yayýmladý. 1. Anlaþýlýr kýlmak Bu adým, farkýndalýðý artýrýyor ve kabul edilmeyi teþvik ediyor. Pek çok insanýn, elleri temiz göründüðünde temiz olduðuna inandýðý bir dünyada; Lifebuoy, elleri yalnýzca suyla yýkamanýn mikroplardan kurtulmak için yeterli olmadýðýný gösteriyor. Eller sabunla tekrar yýkanýyor ve ultraviyole ýþýk altýnda mikroptan arýnmýþ olduðu gösteriliyor. 2. Alýþkanlýk haline getirmek Bu adýmla saðlamlaþtýrma ve hatýrlatma üzerinde duruluyor. Lifebuoy'un el yýkama kampanyalarý, davranýþýn her gün uygun zaman ve mekanlarda tekrarlanmasýný teþvik etmek amacýyla en az 21 gün boyunca sürüyor. Çocuklar, programýn her günü, el yýkama mesajýnýn yayýlmasý için tasarlanan özel aktivitelere katýlýyor. 3. Çekici kýlmak Bu, birey ve toplumla ilgili bir adým. Bebek ölümleri, hala bazý ülkelerde büyük bir sorun ve bebeðin bakýmýndan sonra basit bir el yýkama uygulamasýyla pek çok hayat kurtarýlabiliyor. Lifebuoy, bu gerçekten yola çýkarak yeni annelerle iletiþim kuruyor. 4. Faydalý kýlmak Kanýt ve sonuçla ilgili olan bu adým, tüketicileri saçlarýný yýkarken musluðu kapatmaya teþvik ediyor. 5- Kolay kýlmak Bu adýmla kolaylýk ve güven saðlanýyor. Dünyanýn birçok bölgesinde çamaþýrlar elle yýkanýyor. Suyun sýnýrlý olduðu ülkelerde tipik olan bu durum için geliþtirilen yumuþatýcý sayesinde üç yerine tek bir durulama yetiyor. Canlý gösterim etkinlikleri ve ürün örnekleri, yeni durulama yönteminin tüm kalýntýlarýn uzaklaþtýrýlmasý için yeterli olduðu yönünde güven saðlýyor, zaman ve su tasarrufu saðladýðýný gösteriyor. 11 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

14 Yaklaþýmýmýz Dünyanýn birçok yerinde hala hijyenik olmayan koþullar milyonlarca kiþinin ölümüne neden oluyor. Her yýl, ishal ve zatürre nedeniyle beþ yaþýndan küçük 2,1 milyondan fazla çocuk ölüyor. Oysa, ortak kullaným alanlarýnda hijyeninin saðlanmasý ve ellerin sabunla yýkanmasý gibi küçük bir alýþkanlýkla bu hastalýklarýnýn birçoðunun önüne geçilebilir. Diþ çürükleri de dünyada en yaygýn görülen rahatsýzlýklardan biri ve ciddi saðlýk sorunlarýna yol açabiliyor. Günde sadece iki kez diþ fýrçalama, insanlarýn aðýz saðlýðý üzerinde büyük bir fark yaratabiliyor. Öte yandan dünyada yaklaþýk 1 milyar insan güvenli suya ulaþamýyor. Geliþmekte olan ülkelerde hastalýklarýn yaklaþýk %80'inin su kaynaklý olmasý çarpýcý bir gerçek olarak karþýmýzda duruyor. Ýnsanlara hijyenin önemini anlatarak hijyenik temizlik alýþkanlýðý kazandýrmak için, öncelikle hijyen saðlayabilecekleri doðru ürünlere ulaþmalarýný saðlamak gerekiyor. Bu noktada Unilever olarak, kendimize, 'hijyen konusunda sürdürülebilir geliþmeler elde etmek' üzere bir yol haritasý belirlemiþ bulunuyoruz. Domestos, Cif, Signal ve Lifebuoy gibi insanlara hijyen sunan birçok markamýz var. Ancak bizim amacýmýz, yalnýzca kaliteli, etkin ve uygun fiyatlý ürünler üretmek deðil. Saðlýk üzerinde kalýcý bir etki yaratmak için, tüketicilerin günlük yaþamlarýnda ufak deðiþiklikler yapmasýný teþvik etmemiz gerektiðinin bilincindeyiz. Buradan hareketle, tüketici davranýþlarýný neyin tetiklediðini anlamak için tüketiciler hakkýndaki bilgilerimizi ve onlarýn motivasyonlarýný kullandýk. Bilim adamlarýmýz, kalýcý davranýþ deðiþikliði tasarlamak için alanýnda uzman kiþilerle iþbirliði yaptý. Aðýz saðlýðý ve el yýkama programlarý için, ömür boyu süren alýþkanlýklar edinmelerine yardýmcý olmak üzere çocuklara odaklandýk. SAÐLIK VE HÝJYEN SAÐLIK VE ESENLÝÐÝ GELÝÞTÝRMEK SÖZÜMÜZ 2020'ye kadar, 1 milyardan fazla insana, hijyen alýþkanlýklarýný iyileþtirmeleri için yardýmcý olacaðýz. 12 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

15 Çocuklarla birlikte, daha saðlýklý bir geleceðe: Eðlen, Öðren, Hijyen Çocuklara daha hijyenik bir yaþam ve saðlýklý bir gelecek yaratmak amacýyla hijyen platformunda öncü markalarýmýz Domestos ve Lifebuoy liderliðinde, TEGV iþbirliðiyle hayata geçen 'Eðlen, Öðren, Hijyen' Projesi, Türkiye'de enfeksiyona baðlý hastalýklarý azaltmayý ve çocuklara daha saðlýklý bir gelecek saðlamayý hedefliyor. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Eðitim Parklarý, Öðrenim Birimleri, Ýl Temsilcilikleri ve Ateþböcekleri aracýlýðýyla ulaþýlan çocuklar; hastalýklara neden olan mikrop türlerini, en çok bulunduklarý yerleri ve bulaþma yollarýný öðrenerek, düzenli hijyen alýþkanlýklarý kazanýyor. 15 Mart 2011 günü TEGV'in Ýstanbul'daki Sema ve Aydýn Doðan Eðitim Parký'nda gerçekleþtirilen etkinlikle baþlayan ve 3 yýl boyunca Türkiye'yi karýþ karýþ gezerek 100 binlerce çocuða hijyen alýþkanlýðý aþýlayacak olan Eðlen, Öðren, Hijyen Projesi, meyvelerini almaya baþladý. HEDEFÝMÝZ 2012 yýlýnda yaklaþýk çocuða ulaþarak ve daha yoðun iletiþim çalýþmalarý gerçekleþtirerek, projenin tüm Türkiye'ye tanýtýlmasý ve toplumsal hijyen bilincinin artýrýlmasý. 3 yýlýn sonundaki amacýmýz ise toplam çocuðu eðitmek; anne babalar ve çevreleri de dahil olmak üzere 'dan fazla insana dokunmak. Ýlk 6 aylýk süreçte eðitime katýlan çocuðun hijyen alýþkanlýklarýna ait davranýþlarýnda meydana gelen deðiþim, verilere de olumlu yansýdý. Eðitime katýlan çocuklarýn, eðitim öncesine oranla %22'lik bir farkla hijyen bilinçlerinin geliþtiði görüldü. Çocuklarýn ayrýca mikrop türleri hakkýndaki bilgilerinde %77, ev hijyeni hakkýndaki bilgilerinde %17 ve kiþisel hijyen alanýndaki tutumlarýnda %14 oranýnda artýþ gözlendi. Eðlen, Öðren, Hijyen eðitimine katýlan çocuklarýn %95'i programý çok yararlý bulduklarýný belirtirken, eðitimciler ve aileler de programdan ve çocuklardaki hijyen alýþkanlýklarýnýn geliþiminden memnun kaldý. 13 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

16 14 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

17 Domestos'tan Tuvalet Akademisi Dünyada 2,6 milyar insan yani dünya nüfusunun yaklaþýk 1/3 ü, temel insan haklarýndan biri olan temiz tuvalete eriþim olanaðýndan yoksun. Herkesin saðlýklý tuvaletlere ve %100 hijyene eriþebilmesini hedefleyen Domestos, bu çarpýcý gerçekten hareketle, Unilever Vakfý ve UNICEF iþbirliðiyle önemli bir ilke imza attý. Domestos, 19 Kasým Dünya Tuvalet Günü'nü sahiplenerek, insanlarýn temiz tuvaletlere eriþim hakkýna dikkat çekti ve dünyadaki hijyen koþullarýnýn iyileþtirilmesine destek oldu. Signal saðlýkla gülümseyen bir Türkiye için çalýþýyor Signal'in, Türk Diþ Hekimleri Birliði (TDB) ve Dünya Diþ Hekimleri Birliði (FDI) ile sürdürdüðü uzun soluklu 'Aðzýna Saðlýk Türkiye' Projesi'nin birinci faz sonuçlarý, Türkiye'de aðýz bakýmýnýn ne kadar ihmal edildiðini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm Türkiye'den kentsel nüfus daðýlýmýný ve 9 farklý yaþ grubunu temsilen gönüllü üzerinde yürütülen araþtýrma verileri doðrultusunda Türkiye'nin Aðýz Saðlýðý Profili çýkarýldý. Bulgulara göre, Türkiye'de 0-14 yaþ grubunda çürükdolgulu-çekilen diþ deðer ortalamasý 6,17. Oysa FDI'nýn 12 yaþ çocuklarý için hedeflediði deðer 1. HEDEFÝMÝZ Projenin Aralýk 2010 yýlýnda baþlatýlan ve 3 yýl sürecek olan 2. fazý ile ilköðretim öðrencilerinde diþ fýrçalama alýþkanlýðýný %75'e çýkarmak, 12 yaþ grubunda düþük ve orta çürük risk grubunda DMF'yi* 1'e düþürmek, 12 yaþ grubunda yüksek çürük risk grubunda DMF'yi 2,5'e düþürmek ve gingivitis'de %80 iyileþme saðlamak hedefleniyor. * DMF, çürük (D), kayýp (M) ve doldurulmuþ (F) diþ oranlarýný ifade etmek için kullanýlan bir endeks. Domestos ayrýca, Dünya Tuvalet Örgütü iþbirliðinde bu alanda bir ilk olan Domestos Tuvalet Akademisi'ni kurdu. Domestos Türkiye de, geliþmekte olan ülkelerde bulunan yerel giriþimleri, ihtiyaç olan bölgelerde yeni tuvaletlerin yapýlmasý, satýlmasý ve bakýmlarýnýn saðlanmasý konusunda tüketicileri bilgilendiren bu akademiye ülkemizde destek vermeye baþladý. Bir Dilek Tut Derneði, (Make-A-Wish Türkiye) iþbirliðiyle mutluluðu paylaþtýk Algida, Bir Dilek Tut Derneði (Make-A-Wish Türkiye ) iþbirliðiyle Mutluluk Karavaný Projesi'ni tamamladý. Algida'nýn Mutluluk Makinesi de Mutluluk Karavaný'yla Türkiye'nin 11 ilini ziyaret ederek, dondurma daðýttý ve dondurma yiyen insanlarýn gülümseyen yüzlerini fotoðrafladý. Bir Dilek Tut Derneði, gönüllü destekçileri arasýnda Arda Turan, Keremcem, Manga Grubu ve Sinem Kobal da yer aldý. Gidilen illerde mutluluk hikayeleriyle proje daha da renklendi. Hikayeler, birçok ünlü ismin katýlýmýyla artarak"mutluluk Kitabý"nýn kaynaðýný oluþturdu. Tur boyunca Mutluluk Makinesi'nin belgelediði gülen yüzler, önümüzdeki yýl basýlacak bu Mutluluk Kitabý'nda yer alacak. Kitabýn satýþýndan elde edilecek gelirin Bir Dilek Tut Derneði ne baðýþlanarak hayati tehlike taþýyan ve hastalýklarla savaþan daha fazla çocuðun dileðinin gerçekleþtirilmesine yardýmcý olacak. 15 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

18 Yaklaþýmýmýz Yaþam tarzlarý deðiþtikçe, beslenmenin toplum saðlýðý üzerindeki etkilerine karþý ilgi giderek artýyor. Ýnsanlar artýk daha az hareket ediyorlar ve kalorisi yüksek gýdalar artýk daha kolay ve daha düþük fiyatlara bulunabiliyor. Sonuç olarak, insanlarýn harcayabileceklerinden daha fazla kalori tüketmelerinden kaynaklanan obezite vakalarý artýyor. Beslenmemizdeki aþýrý doymuþ yað ve tuz da kalp hastalýðý ve diðer kronik hastalýklarýn oluþmasý riskini artýrýyor. Ayný zamanda, dünya çapýnda milyonlarca insan, açlýkla veya temel besin öðesi yetersizlikleriyle mücadele ediyor. Özellikle geliþmekte olan ülkeler hem aþýrý, hem de yetersiz beslenme sorunuyla karþý karþýya bulunuyor. Unilever olarak, toplumun saðlýklý beslenme alýþkanlýklarý kazanmasýna katkýda bulunmak için üzerimize düþen görevin bilincindeyiz. Üstelik bu rol, bizim için sadece insanlarýn saðlýklarýnda ve esenliklerinde bir fark yaratmak deðil, ayný zamanda büyüme hedeflerimize ulaþmak açýsýndan da bir fýrsat sunuyor. 2020'ye kadar, uluslararasý beslenme kýlavuzlarýna göre en yüksek beslenme kriterlerine uygun ürünlerimizin oranýný iki katýna çýkarmayý hedefliyoruz. Bu amaçla tüm ürünlerimizin lezzetini ve besin kalitesini iyileþtirmek için sürekli olarak çalýþýyoruz. BESLENME ÝNSANLARIN SAÐLIKLI SEÇÝMLER YAPMALARINA YARDIMCI OLMAK SÖZÜMÜZ 2020'ye kadar, uluslararasý beslenme kýlavuzlarýna göre en yüksek beslenme kriterlerine uygun ürünlerimizin oranýný iki katýna çýkaracaðýz. 16 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

19 Daha saðlýklý bir toplum için ürünlerimizi geliþtiriyoruz Kalp saðlýðýnýn iyileþtirilmesi, yetersiz ve dengesiz beslenmeye baðlý saðlýk sorunlarýnýn azaltýlmasý için, tüm ürünlerimizin lezzetini ve besin kalitesini sürekli iyileþtiriyoruz. Beslenmeyi Geliþtirme Programý 2003 yýlýndan bu yana yürütmekte olduðumuz Beslenmeyi Geliþtirme Programý, tüm gýda portföyümüzde besleyicilik deðerini artýrmamýzý öngörüyor. Bu program çerçevesinde, ürünlerimizi doymuþ yað, trans yað, tuz ve þeker açýsýndan inceledik ve her birinde önemli ilerleme kaydettik. 2010'da çýtamýzý biraz daha yükselttik ve ilerlemelerimizi sadece uluslararasý beslenme kýlavuzlarýna göre deðerlendirmeye karar verdik. Global portföyümüzün bu kýlavuzlara uyumu 2010'da %22 iken, 2011 yýlýnda bu oran %25'e yükseldi. Unilever Türkiye olarak, Beslenmeyi Geliþtirme Programý çerçevesinde hem mevcut ürünlerimizde hem de gelecekteki inovasyonlarýmýzda iyileþtirmeler saðlamaya devam ediyoruz. Kalp saðlýðýný iyileþtirmeye yardýmcý olmak 2011 yýlýnda normal mayonezden %48 daha az yað içeren mayonez ve doymuþ yaðýn toplam yaða oraný %25 olan margarin geliþtirdik. Tüm yýl boyunca kalp saðlýðýna daha fazla dikkat etmeleri için kadýnlara çaðrýda bulunduk. Tuz içeriklerini düþürmek Þu ana kadar ürünlerimizdeki tuz içeriklerini önemli ölçüde düþürmeyi baþardýk. Hedefimiz, tüketicilerimizin tüm dünyada onaylanmýþ uluslararasý beslenme kýlavuzlarýna dayanarak, önerilen seviyelere ulaþmasýna yardýmcý olmak için tuz miktarlarýmýzý daha da düþürmek. Global düzeyde, ara hedefimizi az farkla kaçýrdýk. Portföyümüzün %80'i (hacmimizin %90'ý) 2011'in sonuna kadar günlük 6 g hedefine ulaþtý. 2010'daki %60'lýk orana kýyasla ise 2011 yýlýnda ürünlerimizin %61'i 5 g hedefini yakaladý. Unilever Türkiye olarak, baþta çorbalar olmak üzere belirli ürün kategorilerinde tuz miktarlarýný azaltmada önemli ilerleme kaydettik. 2011'in sonunda Knorr çorbalarýmýzdaki tuz seviyesini %20 oranýnda azalttýk. Portföyümüzde lezzeti korurken, mümkün olduðunca tuzu azaltmaya devam ediyoruz. Becel Türkiye, beslenmelerinde daha az tuz kullanmak isteyenlere yardýmcý olmak için normal sofra tuzundan %70 daha az sodyum içeren Becel Formum tuzunu tüketicilere sundu. Doymuþ yað içeriklerini azaltmak Ürünlerimizdeki doymuþ yað miktarýný mümkün olduðunca azaltarak ve temel yað düzeylerini artýrarak, ürünlerimizin yað bileþimini iyileþtirmeye kararlýyýz. 2012'nin sonuna kadar sürülebilir ürünlerimiz, toplam yaða oranla %33'ten daha az doymuþ yað içerecek ve günlük porsiyon, uluslararasý beslenme kýlavuzlarýnýn önerdiði temel yaðlarý en az %15 oranýnda saðlayacak. Türkiye'de 2011'in sonunda Becel ve Sana markalarýmýz altýndaki tüm kase margarinlerimiz bu hedeflere ulaþtý. Trans yaðý çýkarmak 2011 sonunda, global portföyümüzün %99'undan fazlasýnda, kýsmi hidrojene bitkisel yaðdan gelen trans yað içeriði çýkarýldý. Türkiye'de Becel ve Sana markalarýmýz altýndaki tüm perakende ürünlerimiz 2000'den bu yana trans yað içermiyor ve etiketlerinde 'Trans yað yoktur' açýklamasýný taþýyor. Kalorileri azaltmak 2014 yýlýnda çocuklara yönelik dondurmalarýmýzýn %100'ü porsiyon baþýna en fazla 110 kcal içerecek ve %60'ý 2012'ye kadar bu hedefe ulaþacak. Türkiye'de çocuklara yönelik dondurmalarýmýz planlara uygun þekilde ilerliyor. 17 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

20 Ýyi Beslenmek Ýyi Gelecek'in 2011 karnesi; Pekiyi Türkiye'nin lider margarin markasý Sana, Tüvana Okuma Ýstekli Çocuk Vakfý (TOÇEV) ve Milli Eðitim Bakanlýðý Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý'nýn çocuklarýn yeterli ve dengeli beslenmesi için 2010 yýlýnda hayata geçirdikleri 'Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek' Projesi ikinci yýlýnda çocuklarýn hayatýnda büyük bir fark yarattý. TOÇEV ekibinin sahada gýda paketi ulaþtýrýlan çocuklarýn aileleri ve öðretmenleriyle gerçekleþtirdiði görüþmelerin sonucunda, proje sayesinde çocuklarýn fiziksel olarak geliþtiði ve okuldaki baþarýlarýnýn arttýðý görüldü. Proje kapsamýnda pedagoglar tarafýndan titizlikle hazýrlanan ve TOÇEV tarafýndan yüz yüze uygulanan anket verilerine göre, proje kapsamýnda gýda paketi ulaþtýrýlan çocuklarýn düzenli kahvaltý yapma alýþkanlýðý kazandýðý sonucuna ulaþýldý. Kampanya baþladýktan sonra çocuklarýn %100'ünün beslenme alýþkanlýklarýnda olumlu deðiþiklikler gerçekleþtiði ve süt, yoðurt, peynir gibi temel besin maddelerinin tüketimlerinin arttýðý gözlendi. ANKETÝN ÇARPICI SONUÇLARI Tüm çocuklarýn %44'ünün günlük öðün sayýsýnda artýþ görülürken, %15'i kampanya baþladýktan sonra öðünlerini düzenli tüketmeye baþladý. Tüm çocuklarýn boylarý ortalama 6,75 cm uzarken, vücut aðýrlýklarý 4,2 kg arttý. Ödüllü proje 'Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek' sosyal sorumluluk projesi, Unilever içerisinde Global'den gelen tüm projelerin yarýþtýðý "Nutrition and Health Communication Award" (Beslenme ve Saðlýk Ýletiþim Ödülleri) 2010'da, 'Marka Sürdürülebilirliði' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. 'Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek' Projesi ne destek veren gönüllü anneler, bir araya gelerek projeye destek çaðrýsýnda bulundu. Okula giden çocuklarýn %19'u kampanya süresinde baþarýsýný artýrarak takdir veya teþekkür belgesi almaya hak kazandý. Tüm çocuklarýn genel okul baþarýsý ise %66,8 olarak gerçekleþti. Max'ýn hareket alaný geniþliyor Algida Max ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn birlikte yürüttüðü 'Okulda Hareket Var!' Projesi ile 2009 yýlýndan bu yana çocuða birebir ulaþýldý. "Okulda Hareket Var" Projesi, 2011 yýlýnda hareketle birlikte denge ve koordinasyon geliþimine odaklandý. Antalya'da 71 okulda çocuða birebir ulaþýlýrken, proje ilk kez televizyon ve internet platformuna da taþýndý. Milli Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin destek verdiði "Okulda Hareket Var" televizyon programý çocuk kanallarýnda yayýnlandý. Okullarýnda ziyaret ettiðimiz çocuklarýn yaný sýra binlerce yeni çocuðu eðlenceli televizyon programý ve internet sitesiyle hareket etmeye teþvik ettik. "Hareket var" internet sitesi ilk iki ayýnda ziyaretçi rakamýna ulaþtý yýlýnda kapsamý geniþleyen projeyle çocuklar, Aslan Max ile daha saðlýklý ve hareketli bir yaþama adým attýlar. 18 Unilever Sürdürülebilir Yaþam Planý Türkiye Ýlerleme Raporu 2011

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2008 Ýçindekiler 2008 Genel bakýþ 1 Çevresel etkilerimizi azaltýyoruz 2 Dünyada ve Türkiye de Unilever 4 Býraktýðýmýz etkiye genel bakýþ 6 Sürdürülebilir bir iþ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SUPPLY CHAIN UNILEVER DİLŞAT UYGUROĞLU ALGİDA FABRIKA DIREKTÖRÜ LIVE SUPERIOR SERVICE, DELIVER SUSTAINABLE, PROFITABLE GROWTH

SUPPLY CHAIN UNILEVER DİLŞAT UYGUROĞLU ALGİDA FABRIKA DIREKTÖRÜ LIVE SUPERIOR SERVICE, DELIVER SUSTAINABLE, PROFITABLE GROWTH SUPPLY CHAIN UNILEVER DİLŞAT UYGUROĞLU ALGİDA FABRIKA DIREKTÖRÜ UNILEVER Unilever, dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri tedarikçilerinden biridir. Ürünlerimiz 190'dan fazla ülkede satılmaktadır ve

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Bizim Sorumluluðumuz Ýlkelerimiz, Çevremiz, Ýnsanýmýz, Geleceðimiz Akçansa 21-211 Sürdürülebilirlik Raporu Ýçindekiler Rapor Hakkýnda 1 Rapor Hakkýnda 2 Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdür Mesajý 4 Kurumsal

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ Daha iyi bir yaşam için Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun uzun olduğunu biliyor ve biz, bu yolu paydaşlarımız ile beraber yürüyerek öncelikli alanlarımızı güçlendiriyoruz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Sürdürülebilir Tarým Uygulamalarý Taahhüdümüz Toplum için iyi. Ýþimiz için iyi. Dünyanýn en büyük yiyecek ve içecek þirketlerinden biri olarak bazý zorluklarla karþýlaþýyoruz. Ekonomik kalkýnmayý desteklemeye,

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Genel Müdür Xerox Türkiye Biz Kimiz? $22,5 milyar ciro ile doküman yönetimi ve iş süreçleri alanında dünyanın en büyük teknoloji ve hizmet şirketi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýçindekiler Ýçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajý 3 Anadolu Grubu 4 Dünden Bugüne Anadolu Isuzu 6 Ürünler 8 Þampiyon Fabrikasý 14 Mali Veriler 15 Faaliyet Raporu 2004 2 Genel Müdür ün Mesajý Saygýdeðer Ortaklarýmýz,

Detaylı