Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý"

Transkript

1 Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ COÐRAFYA ÖDE KÝTAPÇÐ Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 1. Türkiye nin ýlýman kuþakta yer almasý, aþaðýdakilerden hangisini etkiler? A) Dað sýralarýnýn uzanýþýný B) Ortalama yükseltisini C) Bitki örtüsünü D) Akarsularýn boylarýný E) Saat dilimini (1998/ÖYS) 2. Aþaðýdakilerden hangisi bir bölgede deðiþik iklim tiplerinin görüldüðünü kanýtlar? A) Akarsularýn bol su taþýmasý B) Nüfus yoðunluðunun fazla olmasý C) Bitki örtüsünün çeþitli olmasý D) Endüstrinin yoðun olmasý E) Erozyonun þiddetli olmasý (1996/ÖYS) 3. Zeytin, muz, incir, çay, kahve, kauçuk vb. yeryüzünün belli kesimlerinde yetiþebilen bitki çeþitleridir. Bu bitkilerden birçoðunun Türkiye de yetiþmesi aþaðýdakilerden hangisine baðlanabilir? A) Bol yaðýþlý bir ülke olmasýna B) Daðlýk bir ülke olmasýna C) Tarým alanlarýnýn geniþliðine D) Tarýmýn geliþmiþ olmasýna E) Ýklimin çeþitliliðine (1985/ÖYS) 4. Ýklim özellikleri benzer olan iki bölge arasýnda, baþka bazý özellikler bakýmýndan da benzerlik olmasý beklenir. Aþaðýdakilerden hangisi bu özelliklerden biri deðildir? A) Doðal bitki örtüsü B) Tarýmsal etkinlik C) Yeraltý zenginliði D) Akarsu rejimi E) Konut tipi (1993/ÖYS) 5. Türkiye de çeþitli iklimlerin görülmesi, aþaðýdakilerden hangisini en az etkiler? A) Ulaþým hizmetlerini B) Tarým ürünlerinin çeþitliliðini C) Orman daðýlýþýný D) Toprak çeþitlerini E) Akarsu uzunluklarýný (1994/ÖYS) LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS ) 2 6. Aþaðýdakilerden hangisinde iklimin etkisi yoktur? A) Turizm etkinlikleri B) Akarsu rejimleri C) Gelgit olayý D) Doðal bitki örtüsünün daðýlýþý E) Erozyon (1995/ÖYS) 7. Aþaðýdakilerden hangisi, Türkiye de birbirinden farklý iklim özelliklerinin görüldüðüne bir kanýt olamaz? A) Çeþitli tarým ürünlerinin yetiþtirilebilmesi B) Doðal bitki örtüsünün farklýlýk göstermesi C) Turizm mevsiminin güneyde daha erken baþlamasý D) Çeþitli akarsu rejimlerinin görülmesi E) Daðýnýk ve toplu yerleþmelerin görülmesi (1990/ÖYS) 8. Türkiye de, kurak geçen bir yýl içinde aþaðýdakilerin hangisinde azalma olmasý beklenmez? A) Ekili - dikili alanlarýn yüzölçümünde B) Tarýmsal üretim miktarýnda C) Otlaklarýn veriminde D) Akarsu debilerinde E) Taban suyu seviyelerinde (2001/ÖSS) 9. Güneydoðu Anadolu Bölgesi nde, hem karasal iklimin hem de Akdeniz ikliminin görüldüðü yerler vardýr. Güneydoðu Anadolu Bölgesi nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisinin nedenlerini açýklamada bu bilgiden yararlanýlabilir? A) Tarým ürünlerinin çeþitlilik göstermesi B) Hayvancýlýðýn önemli bir geçim kaynaðý olmasý C) Sulama olanaklarýnýn fazla olmasý D) Birim alandan elde edilen verimin yüksek olmasý E) Makineli tarýma elveriþli düzlüklerin bulunmasý (2006/ÖSS) 10. Bir bölgedeki yaðýþ düzeninde meydana gelecek uzun süreli deðiþiklik, o bölgede aþaðýdakilerin hangisini etkilemez? A) Tarým ürünleri çeþitliliði B) Jeolojik yapý C) Doðal bitki örtüsü D) Mera hayvancýlýðý E) Erozyon þiddeti (1999/ÖSS)

3 11. Yukarýdaki Türkiye haritasýnda numaralanmýþ yerlerin hangilerinde görülen erozyonun baþlýca nedenleri, bitki örtüsünün seyrekliði ve yaðýþlarýn düzensizliðidir? A) ve B) ve C) ve D) ve E) ve (1999/ÖSS) 12. Baraj çevrelerinin aðaçlandýrýlmasýnýn temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? 13. A) Erozyonu yavaþlatarak barajýn ömrünü uzatmak B) Yeni orman alanlarý kazanmak C) Baraj çevresinde yaban hayatýný zenginleþtirmek D) Baraj çevresine yerleþmeyi önlemek E) Çevreyi güzelleþtirmek (2004/ÖSS) Don olayý çok az görülen ve yaz kuraklýðý olmayan yerlerde yetiþebilen bir bitki, yukarýdaki haritada numaralarla gösterilen alanlarýn hangilerinde yetiþtirilebilir? A) ve B) ve C) ve D) ve E) ve (2001/ÖSS) 14. Ýç Anadolu da, bazý yerleþim merkezleri çevresindeki korunmuþ alanlarda orman aðaçlarýnýn yetiþebilmesi, bu bölgeyle ilgili olarak neyi düþündürür? A) Bulunduðu enlemlere göre daha sýcak olduðunu B) Yýllýk yaðýþlarýn düzenli olduðunu C) Doðal bitki örtüsünün tümüyle gerçek bozkýr olmadýðýný D) Ýklimin karasal olmadýðýný E) Ormanýn kolayca yetiþtirilebileceðini (1984/ÖSS) 15. Ýnsanlar tarafýndan aðaç kesilerek, yakýlarak ormanlarýn ortadan kaldýrýlmasý sonucunda oluþan bozkýrlara antropojen bozkýr denir. Buna göre, bir bölgenin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi, o bölgedeki bozkýrýn antropojen olduðunun bir göstergesi olabilir? A) Topraklarýn tarýma elveriþli olmasý B) Farklý otsu bitki türlerinin olmasý C) Yerleþmelerin farklý olmasý D) Yer yer orman aðacý topluluklarýnýn görülmesi E) Geniþ düzlüklerin yer almasý (1997/ÖSS) 16. Akdeniz Bölgesi nde yetiþen otsu bitkilerden birçoðunun yüzeyi kadife gibi tüylerle kaplýdýr. Bu durum, bitkinin bölge koþullarýna uyma çabasýnýn bir sonucudur. Bitkinin böyle bir özelliðe sahip olmasýnýn nedeni aþaðýdakilerden hangisi olabilir? 17. LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 A) Erozyonun þiddetli olmasý B) Yaðýþýn genellikle yaðmur olarak düþmesi C) Yazýn buharlaþmanýn þiddetli olmasý D) Günlük sýcaklýk farkýnýn yüksek olmasý E) Topraktaki kil oranýnýn fazla olmasý (1987/ÖSS) Yukarýda, tütün üretiminin Türkiye deki coðrafi daðýlýþý görülmektedir. Ýklim koþullarý ve yerþekilleri de düþünüldüðünde, tütün için varýlabilecek doðru yargý aþaðýdakilerden hangisi olur? A) Tütün Ege Bölgesi ne özgü bir bitkidir. B) Tütün ekimi 500 m yüksekliklere kadar çýkabilmektedir. C) Tütünün ekim alanlarý genellikle volkanik bölgelerdir. D) Tütün genellikle yaz yaðýþý isteyen bir bitkidir. E) Tütün yurdumuzda görülen iklim tiplerine uyabilen bir bitkidir. (1984/ÖYS) 3 LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )

4 18. Aþaðýdaki yerlerden hangisinde yerleþik hayat yoktur? A) Grönland B) Ýzlanda C) Avustralya D) Madagaskar E) Antarktika (1993/ÖYS) 19. Ekvatoral bölgenin coðrafi koþullarý göz önüne alýndýðýnda, bu bölgede aþaðýdaki özelliklerden hangisine sahip olan yerler, yerleþmeye diðerlerine göre daha elveriþlidir? A) Göl kýyýsýnda bulunan B) Akarsu aðý sýk olan C) Yükseltisi m arasýnda olan D) Bitki örtüsü gür olan E) Geniþ düzlükleri bulunan (1998/ÖYS) 20. Ýnsanlarýn, 3 enlemleri arasýnda daha çok yüksek yerleri, dýþýndaysa alçak yerleri yerleþim alaný olarak seçmiþ olmalarý, aþaðýdakilerden hangisini örneklendirir? A) Dünya daki her yerin yerleþmeye elveriþli olduðunu B) Uygarlýk düzeyinin, yerleþim alaný seçimine etkisini C) Ulaþýmýn insan yaþamýna etkisini D) Ýklimin insan yaþamýna etkisini E) Gelir kaynaklarýnýn insanlarýn yaþamýna etkisini (1981/ÖSS) 21. Ekvatoral kuþakta And Daðlarý, aþaðý Amazon bölgesine oranla yerleþmeye daha elveriþlidir. Bu durum, iki bölgenin hangi bakýmdan farklý olmasýnýn bir sonucudur? A) Denize yakýnlýk B) Ýklim C) Ulaþým olanaklarý D) Yer yapýsý E) Yeraltý kaynaklarý (1990/ÖSS) LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS ) GÖZLEM : Daðlarda yükseklik arttýkça sýcaklýk ve nem miktarý azalýr. SONUÇ : Daðlarýn yüksek kesimlerinde, yaþam koþullarý alçak kesimlerdekine göre daha elveriþsizdir. Ekvator Haritada gösterilen daðlar üzerinde numaralanmýþ yerlerin hangisinde yaþam koþullarý, yukarýdaki sonuç yargýsýnýn aksine, 2000 metre dolayýnda, çevresindeki daha düþük yükseltilerdekine göre daha elveriþlidir? A) B) C) D) E) (2002/ÖSS) 23. Türkiye de buðday hasadýnýn çeþitli yörelerde farklý zamanlarda baþlamasý aþaðýdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadýr? A) Toprak çeþidinden B) Bakým yönteminden C) Sýcaklýk farkýndan D) Ekim yönteminden E) Ekim zamanýndan (1981/ÖSS) 24. Aþaðýdakilerden hangisi Kuzeydoðu Anadolu da yetiþen ürünlerin diðer bölgelerdekinden daha geç olgunlaþmasýnýn nedenlerinden biridir? A) Olgunlaþma döneminde sýcaklýðýn düþük olmasý B) Olgunlaþma döneminde yaðýþ miktarýnýn az olmasý C) Kaliteli tohum kullanýlmamasý D) Akarsu aðýnýn seyrek olmasý E) Tarýmda makine kullanýmýnýn yetersiz olmasý (1996/ÖYS) 25. Türkiye nin her bölgesinde sebze bitkileri yetiþtirilir. Ancak bir sebzenin olgunlaþmasý bölgeden bölgeye farklý aylara rastlar. Buna göre, doðal yetiþme koþullarý göz önüne alýndýðýnda, fasulyenin hangi bölgede en geç olgunlaþmasý beklenir? A) Ege B) Akdeniz C) Ýç Anadolu D) Güneydoðu Anadolu E) Doðu Anadolu (1990/ÖYS)

5 26. Köy ve kasabalardaki konutlarda yapý malzemesi olarak, Ýç Anadolu Bölgesi nin iç kesimlerinde daha çok taþ ve topraðýn, kuzeyindeki daðlýk kesimlerde ise aðacýn kullanýldýðý görülmektedir. Bu durum aþaðýdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? A) Konut büyüklüðünün, yöreden yöreye deðiþtiðine B) Konut tipinin, yerleþme birimi büyüklüðüne baðlý olduðuna C) Doðal çevrenin, insan yaþayýþý üzerinde etkili olduðuna D) Temel gereksinimlerin her yerde birbirine benzediðine E) Teknolojinin geliþmesiyle doðal çevreye olan baðýmlýlýðýn azaldýðýna (1991/ÖSS) 27. Bir yerin coðrafi koþullarý ile o yerdeki konutlarda yaygýn olarak kullanýlan yapý malzemesi arasýnda yakýn bir iliþki vardýr. Örneðin, bitki örtüsünün cýlýz olduðu kurak ve yarý kurak yerlerde kerpiç yapýlar daha çok görülür. Bu genellemeye göre, aþaðýdaki yerlerden hangisinde yapý malzemesi olarak kerpiç kullanýmýnýn yaygýn olmasý beklenir? A) Kongo Havzasý B) Kuzey Afrika C) Ýngiltere nin güney kýyýlarý D) Güneydoðu Asya E) Batý Avrupa (1993/ÖSS) 28. Türkiye nin iç bölgelerinin orman bakýmýndan fakir olmasýnda aþaðýdakilerden hangisi en çok etkilidir? 29. A) Yaðýþýn yetersiz olmasý B) Ortalama yükseltinin fazla olmasý C) Toprak örtüsünün ince olmasý D) Yeraltý sularýnýn yetersiz olmasý E) Tarým alanlarýnýn geniþ olmasý (1994/ÖYS) Yukarýdaki haritada Türkiye de orman alanlarýnýn daðýlýþý görülmektedir. Buna göre, orman daðýlýþýný etkileyen temel etken aþaðýdakilerden hangisidir? A) Akarsu aðý B) Yükselti C) Erozyon D) Toprak çeþidi E) Nem oraný (1987/ÖSS) 30. Karadeniz Bölgesi nde orman yetiþtirmek Akdeniz Bölgesi ne göre daha kolaydýr. Bu kolaylýðý saðlayan etmen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yamaç eðimi B) Sýcaklýk C) Erozyon D) Nemlilik E) Toprak türü (1984/ÖYS) 31. Türkiye de orman yangýnlarý, Batý ve Güney kesimlerine göre Kuzey kesimlerinde çok daha azdýr. Kuzeyde orman yangýnlarýnýn az olmasýnýn nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Orman içi yerleþmelerin daðýnýk olmasý B) Orman alt sýnýrýnýn kýyýdan baþlamasý C) Nem oranýnýn fazla olmasý D) Ormanlarýn daha çok yamaçlarda yer almasý E) Orman içi ulaþým aðýnýn geliþmiþ olmasý (1991/ÖSS) 32. Aþaðýdaki bölümlerin hangisinde orman ürünleri ve ormancýlýk önemli bir gelir kaynaðýdýr? A) Ýç Batý Anadolu Bölümü B) Batý Karadeniz Bölümü C) Adana Bölümü D) Konya Bölümü E) Hakkari Bölümü (1992/ÖYS) 33. Türkiye de kereste fabrikalarýnýn çoðunun Karadeniz Bölgesi nde yer almasýnýn temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Tarým alanlarýnýn dar olmasý B) Ham maddenin bol olmasý C) Nüfusun yoðun olmasý D) Su kaynaklarýnýn bol olmasý E) Ulaþým olanaklarýnýn artmasý (1993/ÖYS) 34. Aþaðýdakilerden hangisi ormanlarýn tahrip edilmesi sonucu ortaya çýkan sorunlardan biri deðildir? A) Yabani hayvan türlerinin azalmasý B) Su taþkýnlarýnýn artmasý C) Erozyonun artmasý D) Hava kirliliðinin artmasý E) Otlaklarýn verimsizleþmesi (1998/ÖSS) 5 LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )

6 35. Türkiye nin az çok her tarafýnda yetiþebilen mercimek, tarým ürünleri arasýnda nem ihtiyacý en az olan bitkilerdendir. Tarým alanlarýnýn, bitkilerin nem ihtiyaçlarýna göre bölümlere ayrýlarak kullanýldýðý düþünülürse, mercimek tarýmý için en uygun bölge aþaðýdakilerden hangisidir? A) Güneydoðu Anadolu Bölgesi B) Doðu Anadolu Bölgesi C) Karadeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi E) Ege Bölgesi (1984/ÖSS) 36. Ýç Anadolu Bölgesi nde nisan ayýnýn yaðýþlý, temmuz ayýnýn kurak geçmesi buðday verimini artýrmaktadýr. Buna göre, bu bölgede buðday verimi aþaðýdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Yýl içinde yaðýþlý gün sayýsý B) Yýllýk yaðýþýn miktarý C) Yaðýþýn yýl içindeki daðýlýþý D) Yýl içindeki düþen yaðýþýn biçimi E) Topraðýn yaðýþý sýzdýrma derecesi (1989/ÖSS) 39. Türkiye de iki farklý ürünün yetiþtirildiði alanlar ve numaralý haritalarda gösterilmiþtir... Buna göre, yetiþme koþullarý bakýmýndan. haritadaki ürünü. haritadaki üründen ayýran en önemli özellik aþaðýdakilerden hangisidir? A) Humus bakýmýndan zengin topraklarda yetiþebilmesi B) Geniþ düzlüklerde yetiþebilmesi C) Olgunlaþma döneminde yüksek sýcaklýða gereksinim duymasý D) Suya olan gereksinimin fazla olmasý E) Þiddetli rüzgarlara kapalý yerlerde yetiþebilmesi (1991/ÖSS) 37. Bir ülkede;. Tarýmda yýllýk tahýl üretiminin yýllar arasýnda deðiþiklik göstermesi. Hayvan daðýlýþý ile doðal bitki daðýlýþý arasýna benzerlik olmasý. Nüfusun daðýlýþý ile yýllýk ortalama yaðýþ daðýlýþý arasýnda benzerlik olmasý o ülke için aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðrular? A) Yaþam büyük ölçüde doða koþullarýna baðlýdýr. B) Hayvancýlýk geliþmiþ yöntemlerle yapýlmaktadýr. C) Nüfus sorunlarý büyük ölçüde giderilmiþtir. D) Tarým alanlarýndan en iyi þekilde yararlanýlmaktadýr. E) Ýklim karasal özelliklere sahiptir. (1981/ÖYS) 38. Bir çiftlikte, bir mevsim boyunca üretilen süt miktarlarýyla o çevreye düþen yaðýþ miktarý arasýnda, hangi durumda bir paralellik görülür? A) Hayvan sayýsý çoksa B) Ahýr hayvancýlýðý yapýlýyorsa C) Mera hayvancýlýðý yapýlýyorsa D) Hayvanlar büyükbaþ ise E) Hayvanlar iyi cins ise LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS ) (1981/ÖSS) Aþaðýdakilerden hangisi, Türkiye de küçükbaþ hayvancýlýðýn yoðun olduðu yörelerin bir özelliðidir? A) Yýllýk ortalama yaðýþ miktarýnýn fazla olmasý B) Tarým gelirlerinin yüksek olmasý C) Akarsu aðýnýn sýk olmasý D) Bozkýrlarýn geniþ yer tutmasý E) Yaz mevsiminin serin geçmesi (1991/ÖYS) 41. Türkiye de kesilen küçükbaþ hayvan baþýna ortalama 12,6 kg, büyükbaþ hayvan baþýna ise bunun 5 katýndan daha fazla (ortalama 64,7 kg) et elde edildiði halde, büyükbaþ hayvan üretiminin daha az olmasý hangi nedene baðlanabilir? A) Türkiye de kösele üretiminin yeterince geliþmemiþ olmasýna B) Dokuma endüstrisinin büyük ölçüde yün ve tiftiðe baðlý olmasýna C) Büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliðinin külfetli olmasýna D) Küçükbaþ hayvanlarýn et ve sütünün daha besleyici olmasýna E) Doðal koþullarýn küçükbaþ hayvan üretimine daha uygun olmasýna (2006/ÖSS)

7 42. Yukarýdaki þekilde, iki bölgedeki bitki kuþaklarýnýn yüksekliðe göre daðýlýþý gösterilmiþtir.. bölgenin en alt kesiminde bozkýrlarýn yer almasý aþaðýdakilerden hangisinin sonucu olabilir? A) Deniz etkisine açýk olmasý B) Yaz sýcaklarýnýn düþük olmasý C) Buharlaþmanýn az olmasý D) Nem oranýnýn düþük olmasý E) Termik alçak basýnç alaný olmasý (1991/ÖYS) 43. Karadeniz kýyýlarýnýn gerçek uzunluðu ile kuþ uçumu uzaklýðý arasýndaki fark, Ege kýyýlarýna göre daha azdýr. Bu durum, söz konusu kýyýlarýn aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan farklý olduðunu gösterir? A) Ortalama yükselti B) Akýntýlarýn etkinliði C) Daðlarýn kýyýya göre uzanýþý D) Akarsu aðý sýklýðý E) Jeolojik yapý 44. Akarsu yatak eðimlerinin az olduðu yerlerde akarsularýn akýþ hýzý az, biriktirme gücü fazladýr. Dað Çayýrlarý Ýğne Yapraklý Orman Karma Orman Bozkýr Yer þekilleri dikkate alýndýðýnda, yukarýdaki haritada verilen yörelerin hangisinde akarsu akýþ hýzýnýn daha fazla, biriktirme gücünün daha az olduðu söylenebilir? A) B) C) D) E) Dað Çayýrlarý Ýğne Yapraklý Orman Karma Orman Yayvan Yapraklý Orman LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý Türkiye deki bir X yöresinde yer þekillerinin engebeliliði Y yöresine göre daha fazladýr. Bu durum, X yöresi ile ilgili aþaðýdaki yargýlarýndan hangisine ulaþmada yeterlidir? A) Yol yapým giderleri daha fazladýr. B) Tarým dýþý sektörler daha çok geliþmiþtir. C) Yýllýk yaðýþ miktarý daha azdýr. D) Göl sularý ile kaplý alanlar daha fazladýr. E) Yerleþme yeri sayýsý daha fazladýr. 46. Yüzey þekillerinin farklýlýk göstermesi arazi kullanýmýný da çeþitlendirir. Aþaðýdakilerden hangisi bu yargýya bir örnek deðildir? A) Doðu Anadolu Bölgesi nde baraj kurulmaya elveriþli yerlerin bulunmasý B) Batý Karadeniz Bölümü nde kýþ sporlarý olanaklarýnýn bulunmasý C) Taþeli Platosu nda hayvancýlýk faaliyetlerinin geçim kaynaklarýndan biri olmasý D) Bolu Yöresi nde orman ürünleri ve ormancýlýðýn geliþmiþ olmasý E) Kýyý Ege de tarýmsal etkinliklerin yoðun olmasý 47. Türkiye nin bir yöresinde, ekili-dikili alanlar oranýnýn az olduðu, akarsularýn derin vadiler içinde aktýðý, yaylacýlýk olanaklarýnýn bulunduðu gözlenmiþtir. Yukarýda bazý özellikleri verilen yörenin, haritada numaralanmýþ bölgelerden hangisinde yer aldýðý söylenemez? A) B) C) D) E) 48. Aþaðýdakilerin hangisinde yer þekillerinin etkili olduðu söylenebilir? A) Akarsu akýmlarýnýn ilkbaharda artmasýnda B) Kayaçlarýn çözünme türünde C) Hidroelektrik enerji potansiyelinde D) Akarsu rejimlerinde E) Nadasa duyulan ihtiyaçta 7 LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )

8 49. Aþaðýda, bir hava kütlesinin esme yönü ve ortamý verilmiþtir. KURU HAA (ýsýnma oraný 100 m de 1 C) 3C Doðal koþullarý düþünüldüðünde, bu hava hareketlerinin aþaðýdaki coðrafi bölümlerin hangisinde görülmesi beklenir? A) Doðu Karadeniz B) Ergene C) Çatalca - Kocaeli D) Konya E) Orta Fýrat 50. Aþaðýda, bir kýyý bölgesi ve bu bölgede yer alan daðlarýn uzanýþ doðrultusu verilmiþtir. Buna göre, bölge ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi söylenemez? A) Korunaklý liman sayýsý fazladýr. B) Kýyý ile iç kesimler arasýndaki ulaþým kolaydýr. C) Denizel etkinin alaný geniþtir. D) Kýyýlarýn gerçek uzunluðu ile kuþ uçumu uzaklýðý arasýndaki fark fazladýr. E) Akarsu rejimleri düzenlidir. 51. Yer þekillerinin engebeli olmasý yol yapým maliyetlerini arttýrýr. Deniz 3000 m. Buna göre, yukarýdaki haritada numaralanmýþ doðrultulardan hangisinde yapýlacak ayný standarttaki yeni karayolunun yapým maliyeti daha fazla olur? A) B) C) D) E) LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS ) NEMLÝ HAA (soðuma oraný 100 m de 0,5 C) 15 C Ege de daðlar kýyýya dik uzanýrken Karadeniz ve Akdeniz de paralel uzanýr. Buna göre, Ege Bölgesi ile ilgili olarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Kýyý uzunluðu daha fazladýr. B) Korunaklý liman sayýsý daha fazladýr. C) Gerçek alan ile izdüþümsel alan arasýndaki fark daha fazladýr. D) Denizelliðin etki alaný daha geniþtir. E) Kýyý ile iç kesimler arasýnda ulaþým daha kolaydýr. 53. Türkiye nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi engebeli ve yüksek olmasýnýn bir sonucu deðildir? A) Kýþ mevsiminde, iç kesimlerde don olaylarýnýn fazla olmasý B) Tarýma ayrýlan alanlar oranýnýn az olmasý C) Kýsa mesafelerde iklim özelliklerinin deðiþim göstermesi D) Kýþ turizmi olanaklarýnýn fazla olmasý E) Akarsulardan bazýlarýnýn kapalý havzalar içinde yer almasý 54. Aþaðýdakilerden hangisi yer þekillerinin Türkiye ye kazandýrdýðý özelliklerden biri deðildir? A) Mevsimlerin belirgin olarak yaþanmasý B) Yat turizmi açýsýndan önemli limanlara sahip olmasý C) Akarsularýn hidroelektrik potansiyellerinin fazla olmasý D) Yaylacýlýk olanaklarýnýn bulunmasý E) Makine kullanýmýna elveriþli tarým alanlarý oranýnýn bölgeden bölgeye deðiþmesi 55. Daðlýk alanlarla ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? 56. A) Tarým alanlarý dar ve parçalýdýr. B) Kýþ turizmi, akarsu sporlarý gibi turizm olanaklarý bulunur. C) Tarýmda makine kullanýmýna elveriþli alanlar azdýr. D) Akarsularýn enerji potansiyelleri fazladýr. E) Yeraltý kaynaklarý bakýmýndan çeþitlilik fazladýr. Yukarýdaki haritada verilen numaralanmýþ merkezlerden hangisinde akarsularýn enerji potansiyeli daha azdýr? A) B) C) D) E)

9 57. Aþaðýdaki illerin yüzey þekilleri göz önüne alýndýðýnda, hangisinin gerçek alanýyla izdüþümsel alaný arasýndaki farkýn diðerlerinden daha fazla olduðu söylenebilir? A) Konya B) Aðrý C) Edirne D) Þanlýurfa E) Tekirdað 58. Deniz kenarýndaki bir bölgede sýradaðlarýn kýyýya dik ya da paralel uzanmasýnýn, aþaðýdakilerin hangisi üzerinde etkili olmasý beklenmez? A) Kýyý þekilleri B) Denizelliðin etki alaný C) Hakim rüzgar yönü D) Daðlarýn yükseltisi E) adi tipleri (1999/ÖSS) 59. Aþaðýdakilerden hangisi yer þekillerinin Ege Bölgesi ne kazandýrdýðý özelliklerden biri deðildir? A) Tarýmýn bölge ekonomisinde önemli yeri olmasý B) Kýyý kesimde nüfus yoðunluðunun iç kesimlerden fazla olmasý C) Ulaþým yollarýnýn genelde doðu - batý doðrultusunda uzanmasý D) Yat turizmi açýsýndan önemli limanlarýn olmasý E) Enerji üretiminde termik santrallerin payýnýn olmasý (2008/ÖSS) 60. Ege Bölümü nün önemli yüzey þekillerini, doðu-batý yönünde uzanan daðlar ve bunlar arasýnda bulunan uzun ve geniþ çöküntü alanlarý oluþturur. Buna göre, Ege Bölümü nde yüzey þekillerinin aþaðýdakilerin hangisi üzerinde etkili olduðu söylenemez? A) Kuzeye doðru gidildikçe orman üst sýnýrýnýn alçalmasý B) Deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulmasý C) Ýç bölgelerle kýyý arasýnda karayolu ulaþýmýnýn kolaylýkla yapýlmasý D) Kýyý ile iç kesimler arasýnda tarým ürünlerinin benzerlik göstermesi E) Korunaklý liman sayýsýnýn fazla olmasý (2003/ÖYS) 61. Aþaðýdaki bölümlerin hangisinde hem iklime hem de yer þekillerine baðlý ulaþým güçlüðü diðerlerinden daha fazladýr? A) Yukarý Murat - an B) Adana C) Çatalca - Kocaeli D) Güney Marmara E) Ege (2008/ÖSS) 62. Türkiye de köyaltý yerleþim birimlerinden biri olan çiftlikler, yerleþim merkezlerinden uzakta, bir ya da birkaç evle geniþ araziye sahip büyük tarýmsal iþletmelerdir. Yüzey þekilleriyle iklim koþullarý göz önüne alýndýðýnda, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yerlerin hangisi, çiftliklerin kurulmasýna diðerlerinden daha az elveriþlidir? A) B) C) D) E) (2006/ÖSS) 63. Akdeniz Bölgesi nin genelde engebeli olmasýnýn, aþaðýdakilerden hangisi üzerinden en az etkili olduðu söylenebilir? A) Nüfus daðýlýþý B) Kara ulaþýmý C) Bitki örtüsü D) Turizm olanaklarýnýn çeþitliliði E) Sanayi ürünü çeþitliliði (2000/ÖSS) 64. Bir bölgede yaygýn ve yoðun olarak makineli tarým yapýlmasý, tarým alanlarýnýn geniþ ve engebeliliðin az olmasýna baðlýdýr. Buna göre, aþaðýdaki bölümlerin hangisinde makineli tarýmýn en yaygýn olmasý beklenir? A) Antalya Bölümü B) Güney Marmara Bölümü C) Doðu Karadeniz Bölümü D) Yukarý Murat - an Bölümü E) Yukarý Kýzýlýrmak Bölümü (2001/ÖSS) 9 LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )

10 65. Aþaðýdakilerden hangisi üzerinde yer þekillerinin etkisi en azdýr? A) Tarla tarýmý B) Hayvancýlýk C) Yerleþme tipi D) Madencilik E) Ulaþým (1989/ÖSS) 66. Arazinin çok daðlýk olduðu yerlerde, tarýmda makine kullanýmý zorlaþtýðýndan, tarým etkinlikleri büyük ölçüde insan emeðine dayanýr. Aþaðýdakilerin hangisinde verilenlerin ikisi de bu durum için birer örnektir? A) Ýç Batý Anadolu Bölümü - Ergene Bölümü B) Güney Marmara Bölümü - Ege Bölümü C) Orta Karadeniz Bölümü - Konya Bölümü D) Doðu Karadeniz Bölümü - Hakkari Bölümü E) Orta Fýrat Bölümü - Adana Bölümü (1999/ÖSS) 67. Ýklim koþullarý ülkelerin beþerî ve ekonomik etkinliklerinin daðýlýþýný belirleyen önemli bir etkendir. Buna göre, Türkiye deki iklim koþullarýnýn aþaðýdakilerden hangisi üzerindeki etkisinin diðerlerine göre daha az olduðu söylenebilir? A) Ege Bölümü nün kýyý kesiminde turizm etkinliklerinin yapýlmasýnda B) Antalya Bölümü nde turunçgil tarýmýnýn yapýlmasýnda C) Erzurum - Kars Bölümü nde büyükbaþ hayvancýlýða elveriþli otlaklarýn bulunmasýnda D) Adana Bölümü nde yaylacýlýðýn yaygýn olmasýnda E) Yukarý Fýrat Bölümü nde baraj yapýmýna uygun yerlerin fazla olmasýnda (2008/ÖSS) 68. Doðu Anadolu Bölgesi nin ekonomisinde aþaðýdakilerden hangisinin payý en büyüktür? A) Hayvancýlýk B) Tarla tarýmý C) Turizm D) Ulaþtýrma E) Endüstri (1989/ÖYS) 69. Aþaðýdakilerden hangisi Doðu Karadeniz Bölümü nde yükseltinin fazla olmasýnýn sonuçlarýndan biri deðildir? A) Kýyý kesiminde nüfus yoðunluðunun fazla olmasý B) Akarsu yatak eðimlerinin fazla olmasý C) Yaylacýlýðýn geliþmiþ olmasý D) Buzul göllerinin bulunmasý E) Fýndýk tarýmýnýn yaygýn olarak yapýlmasý (2007/ÖSS) LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS ) Tarýmda makine kullanýmý, önemli ölçüde verim artýþý saðlamasýna raðmen, Türkiye de hayvan gücünden yararlanma ve basit araçlarýn kullanýmý sürmektedir. Tarýmda tümüyle makineleþmeye geçilememiþ olmasýnda aþaðýdakilerden hangisinin önemli bir rolü yoktur? A) Tarým alanlarýnýn bir kýsmýnýn makineli tarýma elveriþsiz olmasý B) Tarým çalýþmalarýnýn kýsa süreli olmasý C) Makine fiyatlarýnýn bazý üreticilerin ödeme gücünün üstünde olmasý D) Kýrsal kesimde, iþgücünün daha ucuz olmasý E) Makineli tarýmýn ekonomik olamayacaðý kadar küçük iþletmelerin bulunmasý (1990/ÖSS) 71. Aþaðýdaki beþ grafik 1, 2, 3, 4 numaralý tarým ürünlerinin beþ bölgedeki üretim miktarlarýný göstermektedir. Bu beþ bölge yüzölçümü, birim alandan alýnan verim ve iklim özellikleri bakýmýndan benzerdir. Bin ton Bin ton Ürün Ürün Bin ton Bin ton Bin ton Yüzey þekillerinin engebeliliði tarým alanlarýnýn geniþliði üzerinde etkili olduðuna göre, grafiklerden hangisinin ait olduðu bölgede yüzey þekillerinin daha engebeli olduðu söylenebilir? A) B) C) D) E) (2003/ÖSS) 72. Türkiye de akarsular, saniyede akýttýklarý toplam su miktarý bakýmýndan fazla zengin sayýlmaz. Ancak enerji potansiyeli bakýmýndan oldukça zengindir. Bu durum aþaðýdakilerden hangisine kanýt olabilir? Ürün A) Akarsu yataklarýnda eðimin fazla olduðuna B) Akarsu havzalarýnýn geniþ olduðuna C) Akarsularýn kar suyuyla beslendiðine D) Akarsu rejimlerinin düzensizliðine E) Akarsularýn sýk sýk yatak deðiþtirdiðine (1985/ÖYS) Ürün Ürün

11 73. Türkiye de doðal koþullar göz önüne alýndýðýnda, aþaðýdaki bölgelerin hangisinde hidroelektrik potansiyelinin en fazla olduðu söylenebilir? 74. A) Marmara B) Güneydoðu Anadolu C) Ýç Anadolu D) Ege E) Doðu Anadolu (1995/ÖSS) Ülke Türkiye Fransa Ýsveç Almanya Ýngiltere Hollanda Yukarýdaki tabloda altý ülkenin hidroelektrik potansiyeli verilmiþtir. Bu ülkelerin hepsinde akarsular ve bu akarsularda yýl boyunca yeterli akým olduðuna göre, tablodaki ülkelerin coðrafi koþullarý göz önüne alýndýðýnda, hidroelektrik potansiyelin aþaðýdakilerden hangisine baðlý olduðu söylenebilir? A) Matematik konum B) Yaðýþ rejimi C) Bitki örtüsünün gürlüðü D) Yerþekillerinin engebeliliði E) Yýllýk sýcaklýk ortalamasý Hidroelektrik Potansiyel (milyar kws/yýl) 104,5 64,5 60,0 15,5 (1996/ÖSS) 75. Aþaðýdaki iki þekil, iki ayrý bölgedeki yerleþim merkezlerini ve bu merkezleri birbirine baðlayan ayný standarttaki karayollarý aðýný göstermektedir.. BÖLGE. BÖLGE 8, km nüfüslu yerleþim yeri nüfüslu yerleþim yeri Yalnýzca þekillerdeki bilgilere dayanarak, bu iki bölge arasýnda hangi bakýmdan fark olduðu söylenebilir? A) Nüfus yoðunluðu B) Yerleþim tipi C) Ulaþým sýklýðý D) Ýdari bölünüþ E) Yer þekilleri (1999/ipt.ÖSS) 76. Türkiye'nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi, engebeli ve yüksek olmasýnýn bir sonucu deðildir? A) Kýþýn, iç kesimlerde don olaylarýnýn uzun sürmesi B) Kýyý kesimleriyle iç kesimlerde nüfus yoðunluðunun farklý olmasý C) Büyük akarsu aðýzlarýnda delta ovalarýnýn bulunmasý D) Yol yapým giderlerinin yüksek olmasý E) Bitki türlerinin çeþitlilik göstermesi (2004/ÖSS) 77. Arazideki engebeler arttýkça, ayný standarttaki karayollarýnýn kilometre maliyeti de artmaktadýr. Buna göre, aþaðýdakilerin hangisinde verilen yerleþim birimleri arasýnda yapýlacak yeni karayolunun kilometre maliyetinin en az olmasý beklenir? A) Zonguldak - Ankara B) Antalya - Burdur C) Erzurum - Trabzon D) Ýzmir - Denizli E) an - Hakkari (1999/ÖSS) 78. Aþaðýdaki haritada Türkiye de nüfus yoðunluðu fazla olan bazý yöreler numaralarla gösterilmiþtir. Bu yörelerden hangilerinin nüfus yoðunluðunun fazla olmasýnda, endüstri kuruluþlarýnýn yoðun oluþu ile geniþ ve verimli tarým alanlarýnýn varlýðý birlikte etkili olmuþtur? A) Yalnýz l B) Yalnýz ll C) l ve lll D) ll ve E) lll ve (1999/ipt.ÖSS) 79. Ýç Anadolu Bölgesi ile Doðu Anadolu Bölgesi, doðal koþullarý göz önüne alýnarak bölge genelinde karþýlaþtýrýldýðýnda, Ýç Anadolu Bölgesi için aþaðýdaki yargýlardan hangisine varýlamaz? A) Buðday daha erken olgunlaþýr. B) Tarým alanlarý daha geniþtir. C) Büyükbaþ hayvancýlýk daha yaygýndýr. D) Yýllýk ortalama sýcaklýk daha fazladýr. E) Yerþekilleri ulaþýma daha elveriþlidir. (1994/ÖYS) 11 LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )

12 80. Güneþ ýþýnlarý Yer in tamamýný kaplamasýna karþýn Ekvatoral bölgeler daha çok ýsýnýr. Bu durum, aþaðýdakilerden hangisinin bir sonucudur? A) Yükseltinin B) Dünya nýn þeklinin C) Dünya nýn hareketlerinin D) Hava hareketlerinin E) Kara ve deniz daðýlýþýnýn 81. Aþaðýdakilerden hangisi, Yerküre nin þekline baðlý olarak deðiþmez? A) Güneþ ýþýnlarýnýn yere deðme açýsý B) Paralellerin uzunluklarý C) Dünya nýn enlemlerdeki dönüþ hýzý D) Bir merkezde, cisimlerin gün boyunca oluþan gölge uzunluklarý E) Meridyenler arasýndaki kuþ uçumu uzaklýk 82. Enlemleri farklý olan merkezlerin aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan birbirinden farklý olduðu kesin deðildir? A) Dünya nýn bu noktadaki dönüþ hýzý B) Güneþ ýþýnlarýnýn öðle saatindeki gelme açýsý C) Baþlangýç Meridyeni ne olan uzaklýk D) Ekvator çizgisine olan uzaklýk E) Cisimlerin öðle saatindeki gölge uzunluklarý 83. Aþaðýdaki þekilde, coðrafi koordinatlarý gösterilen numaralanmýþ bölgelerin doðu-batý doðrultusunda kuþ uçumu uzaklýklarý aynýdýr Buna göre, bölgelerin hangisinden 500 km doðuya gidildiðinde, Baþlangýç Meridyeni ne göre konumun diðerlerine göre daha çok deðiþmesi beklenir? A) B) C) D) E) LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS ) Aþaðýda, doðusuyla batýsý arasýnda 5 meridyen, kuzeyiyle güneyi arasýnda 5 paralel olan iki farklý bölge verilmiþtir. Bölgelerin izdüþümsel alanlarýnýn birbirinden farklý olduðu bilinmektedir. Buna göre, bu iki bölge;. Ekvator a olan uzaklýk,. Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzý,. yeraldýklarý yarýmküre özelliklerinden hangisi bakýmýndan kesinlikle farklý olmasý beklenir? A) Yalnýz B) Yalnýz C) Yalnýz D) ve E) ve 85. Aþaðýdaki þekilde konumlarý verilen X, Y ve Z uçaklarý yerden ayný yükseklikte ve hýzda doðuya doðru uçarak Dünya çevresindeki turlarýný tamamlýyorlar. X Y Z Buna göre, aþaðýdakilerin hangisinde, bu uçaklar, turunu en erken tamamlayandan en geç tamamlayana doðru sýralanmýþtýr? A)Z-Y-X B)Z-X-Y C)Y-Z-X D) Y - X - Z E) X - Y - Z 86. Aþaðýda coðrafi koordinatlarý verilen bölgelerden hangisinde, güneþ ýþýnlarýnýn atmosfer içindeki yolu diðerlerine göre daha fazladýr? A) B) C) D) 6 5 E) K G ý ý 5 3

13 87. Akdeniz, Karadeniz e göre daha tuzludur. Kutuplarda buzullar geniþ yer tutar. Karadeniz e dökülen Tuna Nehri nin aþaðý kesimlerindeki donma süresi Hazar Denizi nin kuzeyine dökülen olga Nehri ne göre daha kýsadýr. Bu bilgilere dayanarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Güneþ ýþýnlarý Yerküre nin tamamýný kaplamasýna raðmen her enleme farklý açý ile düþer. B) Yer in ekseni çevresindeki hareketi batýdan doðuya doðrudur. C) Güneþ ýþýnlarýnýn bir noktaya düþme açýsý gün boyunca deðiþir. D) Yer kutuplardan basýktýr. E) Güneþ sabah doðudan doðup öðle saati en yüksek noktaya ulaþýr. 88. Türkiye de yatay düzleme dik duran ayný uzunluktaki cisimlerin öðle saatindeki gölge uzunluðu, X noktasýnda Y noktasýna göre daha uzundur. Buna göre, X ve Y noktalarýnýn aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan birbirinden farklý olduðu söylenebilir? A) Yerþekilleri B) Ekvator a olan uzaklýk C) Denize olan uzaklýk D) Baþlangýç Meridyeni ne göre konum E) Ortalama yükselti 89. Güneþ in doðma ve batma saatlerindeki alacakaranlýðýn süresi, merkezin Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzýna baðlýdýr. Buna göre, haritada verilen numaralanmýþ noktalardan hangisinde alacakaranlýðýn süresi en kýsadýr? A) B) C) D) E) 90. Meridyenlerle ilgili;. ayný meridyen üzerinde yer alan merkezlerin Baþlangýç Meridyeni ne olan uzaklýklarýnýn farklý olmasý,. bir Baþlangýç Meridyeni nin bulunmasý,. uzunluklarýnýn birbirine eþit olmasý özelliklerinden hangileri meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesinin sonucudur? A) Yalnýz B) Yalnýz C) Yalnýz D) ve E) ve K 2 4 Yukarýdaki þekilde konumu verilen K noktasýndan numaralanmýþ oklar yönünde hareket edildiðinde, hangisinde Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzýnýn deðiþmesi beklenmez? A) B) C) D) E) 92. Aþaðýda bir bölgenin coðrafi koordinatlarý gösterilmiþtir A B 4 3 C D Bölgenin A ile B noktalarý arasýndaki kuþ uçumu uzaklýðý C ile D noktalarý arasýndaki kuþ uçumu uzaklýðýna göre daha azdýr. Bu durum, aþaðýdakilerden hangisiyle açýklanabilir? A) Yer in kutuplardan basýk olmasýyla B) Meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesiyle C) Yer in ekseni çevresinde dönmesiyle D) Yer ekseninin Ekvator u dik kesmesiyle E) Bir baþlangýç meridyeninin bulunmasýyla 13 LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )

14 93. Aþaðýdaki haritada numaralanmýþ bölgelerin doðu - batý doðrultusundaki kuþ uçumu uzaklýklarý aynýdýr. Buna göre, matematik konumlarý tanýmlamak için yukarýdaki harita üzerinde paralel ve meridyenlerin çizildiði düþünüldüðünde, numaralanmýþ bölgelerin hangisinden daha az meridyen geçmesi beklenir? A) B) C) D) E) 94. Aþaðýdaki tabloda, beþ bölgenin enlem ve boylam dereceleri verilmiþtir. Bölgeler Enlem Dereceleri 15 2 G 35 4 K 5 55 G 55 6 K 65 7 G Buna göre, bölgelerin hangisinde izdüþümsel alan diðerlerine göre daha azdýr? A) B) C) D) E) 95. Aþaðýdakilerden hangisinde, Dünya nýn þeklinin etkili olduðu savunulamaz? A) Meridyen daireleri uzunluðunun, Ekvator un uzunluðuna yakýn olmasý B) Meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesi C) Ayný meridyen üzerindeki merkezlerde Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzýnýn farklý olmasý D) Baþlangýç Meridyeni nin doðu tarafýnda yerel saatin batý tarafýndan ileri olmasý E) Meridyenlerin birbirlerine paralel olmamasý LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS ) Boylam Dereceleri 45 5 D 1 15 B 3 35 B D 5 1 B Aþaðýdaki Türkiye yýllýk izoterm haritasýnda, güneyden kuzeye doðru sýcaklýklarýn düþtüðü görülmektedir Haritada görülen bu durumun nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yer ekseninin Ekvator a dik olmasý B) Dünya nýn ekseni çevresinde batýdan doðuya doðru dönmesi C) Güneþ ýþýnlarýnýn düþüþ açýlarýnýn farklý olmasý D) Yer in Güneþ e olan uzaklýðýnýn yýl içinde deðiþmesi E) Yer in kutuplardan basýk olmasý Çanakkale Samsun Hatay ðdýr Yukarýdaki haritada verilen merkezlerle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi, Dünya nýn þekline bir kanýt olamaz? A) ðdýr ýn yýllýk ortalama sýcaklýðý Çanakkale ye göre daha düþüktür. B) Yerküre nin ekseni çevresinde dönüþ hýzý Samsun da en azdýr. C) Samsun ve Hatay ýn Baþlangýç Meridyeni ne olan uzaklýklarý farklýdýr. D) Hatay ýn ocak ayý ortalama sýcaklýðý Çanakkale ye göre daha yüksektir. E) Hatay da deniz turizmi mevsimi Samsun a göre daha önce baþlar. 98. Ýki meridyen arasýndaki uzaklýk Ekvator dan kutuplara doðru azalýr. Yerküre nin kendi ekseni çevresindeki hýzý, Ekvator da yaklaþýk 1670 km/saat ile en fazladýr. Bu bilgilere dayanarak Dünya ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisine varýlabilir? A) Ekseni çevresinde batýdan doðuya doðru hareket eder. B) Küresel bir þekle sahiptir. C) Kutuplardan basýktýr. D) Ekseni çevresindeki hareketini 24 saatte tamamlar. E) Yüzeyi engebelidir

15 99. Ýki meridyen arasýndaki uzaklýðýn Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmasýnýn nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Dünya nýn þeklinin geoid olmasý B) Meridyen boylarýnýn eþit olmasý C) Ekvator düzlemi ile ekliptiðin çakýþmamasý D) Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi E) Paraleller arasýnda kalan meridyen yaylarýnýn eþit olmasý (1993/ÖYS) 100.Aralarýnda 1 lik fark bulunan iki paralel arasýndaki uzaklýk deðiþmezken, aralarýnda 1 lik fark bulunan iki meridyen arasýndaki uzaklýk Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktadýr. Meridyenler arasýndaki uzaklýðýn deðiþmesi, aþaðýdakilerden hangisiyle açýklanabilir? A) Yerin kutuplardan basýk olmasýyla B) Meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesiyle C) Meridyen daireleri uzunluðunun, Ekvator un uzunluðuna yakýn olmasýyla D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasýnda ý lýk açý bulunmasýyla E) Birbirini izleyen iki meridyen arasýnda 4 dakikalýk yerel saat farký olmasýyla (1999/ÖSS) 101.a uçaðý Kutup Dairesi, b uçaðý Yengeç Dönencesi, c uçaðý ise Ekvator üzerinde, yerden ayný yükseklikten uçarak Dünya çevresindeki turlarýný ayný sürede tamamlýyorlar. Aþaðýdakilerden hangisinde, bu uçaklar, hýzý en az olandan en fazla olana doðru sýralanmýþtýr? A) c<b<a B) b<c<a C) c<a<b D) a<b<c E) b<a<c (1997/ÖSS) 102.Normal koþullarda yeryüzünde sýcaklýk, Ekvator dan kutuplara doðru giderek azalýr. Bu durum aþaðýdakilerden hangisinin bir sonucudur? A) Yer in þeklinin B) Yer in hareketlerinin C) Hava hareketlerinin D) Deniz etkisinin E) Yükseltinin (1987/ÖYS) 103.Güneþ ýþýnlarý, þekildeki gibi yerkürenin tamamýný kaplamasýna raðmen kutup bölgeleri daha az ýsýnýr. K G Bu durumun nedenlerinden biri aþaðýdakilerden hangisidir? A) Dünya nýn ekseni çevresindeki hareketi B) Yer ekseninin eðik olmasý C) Atmosferin kutuplarda daha yoðun olmasý D) Güneþ ýþýnlarýnýn kutuplara daha eðik gelmesi E) Dünya nýn Güneþ çevresinde hareketi (1988/ÖYS) 104.Aþaðýdaki Dünya yýllýk izoterm haritasýnda, Ekvator dan kuzeye ve güneye gittikçe sýcaklýklarýn genellikle düþtüðü görülmektedir Haritada görülen bu durumun nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Dünya nýn ekseninin Ekvator a dik olmasý B) Dünya nýn ekseni çevresinde batýdan doðuya doðru dönmesi C) Güneþ ýþýnlarýnýn düþüþ açýlarýnýn farklý olmasý D) Dönencelerden Ekvator a doðru yýl boyunca rüzgar esmesi E) Dünya nýn yörüngesinin elips þeklinde olmasý (1997/ÖYS) 105.Kuzey Yarýmküre de güneyden, Güney Yarýmküre de ise kuzeyden esen rüzgarlar ýlýtýcý etki yapar. Bu durum, sýcaklýkla aþaðýdakilerden hangisi arasýndaki iliþkiyi gösterir? A) Yerþekli B) Enlem C) Basýnç D) Yükselti E) Baký (1990/ÖYS) LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )

16 DERSHANELERÝ LYS COÐRAFYA ÖDE KÝTAPÇÐ - 1 CEAP ANAHTAR 1 - C 21 - B 41 - E 61 - A 81 - D D 2 - C 22 - B 42 - D 62 - B 82 - C A 3 - E 23 - C 43 - C 63 - E 83 - E D 4 - C 24 - A 44 - E 64 - B 84 - D C 5 - E 25 - E 45 - A 65 - D 85 - B B 6 - C 26 - C 46 - D 66 - D 86 - E 7 - E 27 - B 47 - D 67 - E 87 - A 8 - A 28 - A 48 - C 68 - A 88 - B 9 - A 29 - E 49 - A 69 - E 89 - A 10 - B 30 - D 50 - E 70 - B 90 - D 11 - D 31 - C 51 - D 71 - C 91 - B 12 - A 32 - B 52 - C 72 - A 92 - B 13 - C 33 - B 53 - E 73 - E 93 - E 14 - C 34 - E 54 - A 74 - D 94 - E 15 - D 35 - A 55 - E 75 - E 95 - D 16 - C 36 - C 56 - B 76 - C 96 - C 17 - E 37 - A 57 - B 77 - D 97 - A 18 - E 38 - C 58 - D 78 - E 98 - B 19 - C 39 - D 59 - E 79 - C 99 - A 20 - D 40 - D 60 - A 80 - B B 16

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr.

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. 17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. V II Ekvator I Yukarýdaki haritada numaralandýrýlarak koyu renkle gösterilen alanlarýn hangilerinde, toprak

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 381 Yer kabuðu Nelerden Oluþur? Milyarca yýl önce Dünya, ekseni etrafýnda dönen, erimiþ ve gaz hâlinde bulunan maddelerden oluþmuþtu. Zamanla dýþtan içe doðru soðuyarak yer kabuðu

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay KPSS Türkiye'nin n Çok Satan DRS NOTLARI coğrafya kim korkar dan Önder Cengiz - Mesut Atalay Önder CNGİZ & Mesut ATALAY KPSS Coğrafya DRS NOTLARI ISBN: 978-605-4282-59-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak? 8 Aralık 2016

Bugün hava nasıl olacak? 8 Aralık 2016 On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? 8 Aralık 2016 Ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 8 Aralık 2016 Perşembe

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Dünya da bir birinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında; Dalga ve akıntılar, Dağların kıyıya uzanış doğrultusu, Kıyılardaki

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ.

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ. YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ www.sosyal-bilgiler.com YEREL SAAT Yerel saat şöyle belirlenir; Bir merkezde güneş yükselebileceği en yüksek noktaya ulaştığı an oranın yerel saati 12.00dir. Başka bir

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Neden A) Yer çekimi B) Su buharı Sonuç Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.

Detaylı

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Önder Cengiz-Mesut Atalay KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. BÖLÜ Test İklim Tipleri 1. 1 4. Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır. şağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 1 Aralık 2016 Perşembe (oluşturma : 1/17/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83 Önce biz sorduk kpss 2 0 8 20 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular ve

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF COĞRAFYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF COĞRAFYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI AĢağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 5) Aşağıda bir yöreye ait izohips haritası verilmiştir. 1) X noktası 20º Doğu meridyeni ile 40º Kuzey

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

3. Hafta (12 16 Ekim) Hoş Geldiniz

3. Hafta (12 16 Ekim) Hoş Geldiniz 2 3. Hafta (12 16 Ekim) Hoş Geldiniz SU KAYNAKLARI A. Okyanuslar ve Denizler: Atmosferdeki su miktarında artış ya da azalış olmaz sadece yer değiştirme olur. Okyanuslar büyüklüğüne göre Pasifik, Atlas

Detaylı

Tanımlar. Bölüm Çayırlar

Tanımlar. Bölüm Çayırlar Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 1 1 1.1. Çayırlar Bölüm 1 Tanımlar Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASN KİTAPÇĞ 00000000 AÇKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-4 Coğrafya-2 Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 25 dakikadır. 3. Bu kitapçıktaki testlerde yer

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı