Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj ve Bakõm Kõlavuzu"

Transkript

1 /003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz

2 Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan istenen şartlarõ yerine getirmektedir. Uygunluğu ispat edilmiştir. Uygunluk beyanõnõn orijinali ve ilgili dokümanlar üreticide görülebilir. Bu montaj ve bakõm kõlavuzunda SU160/1 300/1 boylerlerin (ilerideki sayfalarda sadece "boyler" olarak tanõmlanmaktadõr) emniyetli ve kurallara uygun olarak montajõ ve bakõmõ ile ilgili önemli bilgiler verilmektedir. Bu montaj ve bakõm kõlavuzu õsõtma ve sõhhi tesisat konularõnda bilgi sahibi olan yetkili kişiler için hazõrlanmõştõr.! Kullanõcõyõ boyler hakkõnda bilgilendirin ve emniyet tekniği ile ilgili noktalarõ açõklayõn.! Bu montaj ve bakõm kõlavuzunu saklamasõ için işletmeciye verin. Teknik değişiklik yapma hakkõ saklõdõr! Cihazlar sürekli geliştirildiğinden resimlerde, seçeneklerde ve teknik özelliklerde değişiklik olabilir. Dokümantasyonlarõn güncelleştirilmesi Bu dokümantasyonu daha da geliştirmek için önerileriniz varsa veya burada hatalar gözünüze çarptõ ise, bizimle temasa geçiniz.

3 İçindekiler 1 Genel Bilgiler Normlar ve Yönetmelikler Aletler, Malzemeler ve Yardõmcõ Malzemeler Emniyet Amacõna Uygun Kullanõm Uyarõlarõn Yapõsõ Bu Emniyet Uyarõlarõnõ Dikkate Alõnõz Atõk Yok Etme Ürün Tanõtõmõ Teknik Bilgiler Boyutlar ve Bağlantõlar Emniyet Sõnõrlarõ Boylerin Taşõnmasõ Boylerin Montajõ Boylerin Yerleştirilmesi Temiz Su Borularõnõn Montajõ Boyler Duyar Elemanõn Montajõ Devreye Alma ve Devre Dõşõ Bõrakma Boylerin Devreye Alõnmasõ Kullanma Uyarõlarõ Devre Dõşõ Bõrakma Uyarõlarõ Bakõm Boylerin Bakõma Hazõrlanmasõ Boylerin Temizlenmesi Magnezyum Anodun Kontrolü Magnezyum Anodun Değiştirilmesi Boylerin Temizlendikten Sonra Yeniden Devreye Alõnmasõ Uygunluk Beyanõ

4 1 Genel Bilgiler 1 Genel Bilgiler 1.1 Normlar ve Yönetmelikler Isõtma tesisatõnõn montajõnda ve işletilmesinde Türkiye'de geçerli olan normlar ve yönetmelikler dikkate alõnmalõdõr! Isõtma ve Kullanma Suyu Isõtma Tesisatlarõnõn Kurulmasõ ve Donatõlmasõ DIN 1988: Kullanma Suyu Tesisatlarõ İçin Teknik Kurallar (TRWI) DIN 4708: Merkezi Su Isõtma Tesisatlarõ DIN 4753, Bölüm 1: Kullanma ve İşletme Suyu İçin Su Isõtõcõlar ve Su Isõtma Tesisatlarõ; Standartlar, İşaretler, Donanõmlar ve Kontroller DIN : VOB 1 ; Isõtma Tesisatlarõ ve Merkezi Su Isõtma Tesisatlarõ DIN : VOB 1 ; Binalarda Gaz, Su ve Atõk Su Tesisat Çalõşmalarõ DVGW W 551: Kullanma Suyu Isõtma ve Sevk Tesisatlarõ: Yeni Tesisatlarda Lejyoner Bakterilerinin Oluşmasõnõ Önleyici Tedbirler Almanya Elektrik bağlantõsõ DIN VDE 0100: Anma Gerilimleri 1000 V'a Kadar Kuvvetli Akõm Tesislerinin Kurulmasõ VDE 0190: Elektrik Tesisatlarõnda Temel Potansiyel Dengeleme DIN VOB 1 : Binalarda Elektrik Kablo ve Hat Tesisatlarõ Ürünler için normlar DIN 4753: Kullanma ve İşletme Sularõ için Su Isõtõcõlar ve Su Isõtma Tesisatlarõ DIN 4753, Bölüm 1: Standartlar, İşaretler, Donatõm ve Kontrol DIN 4753, Bölüm 3: Kullanma ve İşletme Suyu İçin Su Isõtõcõlar ve Su Isõtma Tesisatlarõ; Emaye Kaplama İle Su Tarafõ Korozyon Korumasõ, Standartlar ve Kontrol DIN 4753, Bölüm 6: Kullanma ve İşletme Sularõ İçin Su Isõtma Tesisatlarõ; Emaye Çelik Boylerler İçin Katodik Korozyon Korunmasõ; Standartlar ve Kontrol DIN 4753, Bölüm 8: Nominal Hacmi 1000 l'ye Kadar Boylerlerin Isõ İzolasyonu Standartlar ve Kontrol Tablo 1 Boylerlerin montajõ ile ilgili Almanya'da geçerli bazõ teknik kurallar 1 VOB: Yapõ Şartnameleri Bölüm C: Genel Teknik Sözleşe Hükümleri (ATV) 1. Aletler, Malzemeler ve Yardõmcõ Malzemeler Boylerin montajõ ve bakõmõ için gaz ve su tesisatçõlarõnõn kullandõğõ standart aletler gereklidir. Bu aletlerin dõşõnda ayrõca: Buderus kazan taşõma seti Germe kayõşlõ el arabasõ veya Taşõma ağõ Temizlik için õslak ve kuru temizleme için elektrik süpürgesi 4

5 Emniyet Emniyet SU160/1 300/1 boylerler tekniğin en son standartlarõna ve emniyet kurallarõna uygun olarak tasarlanmõş ve üretilmişlerdir. Boylerin emniyetli, ekonomik ve çevre dostu olarak kullanõlabilmesi için, emniyet uyarõlarõ ve Montaj ve Bakõm Kõlavuzu dikkate alõnmalõdõr..1 Amacõna Uygun Kullanõm SU160/1 300/1 boylerler kullanma suyu õsõtmak ve depolamak üzere tasarlanmõştõr. Kullanma suyu için "Kullanma Suyu Talimatõ" tarafõndan istenen şartlar geçerlidir. Bu boyler sadece tesisat suyu ile õsõtõlmalõ ve kapalõ õsõtma tesisatlarõnda kullanõlmalõdõr. Isõtma tarafõ maksimum işletme basõncõ 16 bar, maksimum sõcaklõk 160 C olmalõdõr.. Uyarõlarõn Yapõsõ Uyarõlar iki tehlike kademesine ayrõlmõş ve sinyal sözcüklerle tanõmlanmõştõr:! HAYATİ TEHLİKE Yeterli önlemler alõnmadõğõnda, herhangi bir ürünün oluşturabileceği ve ağõr yaralanmalara, hatta can kaybõna, neden olabilecek bir tehlikeye işaret etmektedir..3 Bu Emniyet Uyarõlarõnõ Dikkate Alõnõz! SAĞLIK İÇİN TEHLİKE Montaj ve bakõm çalõşmalarõnõn temiz olarak yapõlmamasõ, kullanma suyunun kirlenmesine sebep olabilir.! Boyleri hijyenik bakõmdan doğru ve teknik kurallara uygun olarak monte edin ve temizleyin. TESİSAT HASARLARI Amacõna uygun olmayan şekilde yapõlan montaj tesisatta hasara sebep olabilir.! Boylerin kurulmasõ ve işletmeye alõnmasõ için geçerli teknik kurallar ve imar yönetmelikleri ile diğer yasal talimatlar da dikkate alõnmalõdõr. BOYLER HASARLARI Yetersiz temizlik ve bakõm tesisatta hasarlara sebep olabilir.! En az iki yõlda bir temizlik ve bakõm çalõşmasõ yapõlmalõdõr.! Hasar oluşmamasõ için tespit edilen eksiklikleri derhal giderin. YARALANMA TEHLİKESİ/ TESİSAT HASARLARI.4 Atõk Yok Etme Orta derecede veya hafif yaralanmalara veya maddi hasarlara yol açabilecek tehlikeli bir duruma işaret etmektedir. Burada uygulayõcõnõn cihazõ kullanmasõ ve ayarlamasõ için hazõrlanmõş olan ipuçlarõ ve diğer faydalõ bilgiler bulunmaktadõr.! Boylerin ambalajõnõ çevre sağlõğõna uygun bir şekilde bertaraf edin.! Değiştirilen eski bir boyler yetkili bir firma tarafõndan, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yokedilmelidir. 5

6 3 Ürün Tanõtõmõ 3 Ürün Tanõtõmõ SU160/1 300/1 boylerler fabrika tarafõndan tamamen monte edilmiş ve bağlantõya hazõr olarak teslim edilmektedir. 7 8 Boylerin ana parçalarõ: Korozyon korumalõ boyler gövdesi (Şekil 1, Poz. 5) Katodik korozyon korumasõ hijyenik bir Buderus termoglasür DUOCLEAN MKT (Şekil 1, Poz. 6) ile bir magnezyum anottan oluşmaktadõr (Şekil 1, Poz. 9). Isõ yalõtõmõ (Şekil 1, Poz. 1) Isõ yalõtõmõ poliüretan sert köpükten (CLC içermeyen) oluşmaktadõr ve boyler gövdesine direkt olarak püskürtülmüştür. Köpük plastikten yapõlmõş iki õsõ yalõtõm elemanõ (Şekil 1, Poz. ve Poz. 8), temizleme açõklõğõ ve magnezyum anot üzerinden oluşan õsõ kayõplarõnõ minimum düzeye indirmektedir. Yassõ borulu eşanjör (Şekil 1, Poz. 11) Isõtma devresindeki enerji boylere yassõ borulu eşanjör tarafõndan aktarõlmaktadõr. Boyler hacmi homojen olarak õsõtõlmaktadõr. Sõcak kullanma suyu sõcaklõk duyar elemanõ için kovan (Şekil 1, Poz. 10) Ayarlanmõş olan sõcak kullanma suyu sõcaklõğõ bu sõcaklõk duyar elemanõnõn (boyler duyar elemanõ) yardõmõ ile kazanõn kumanda paneli tarafõndan kontrol edilir. Temizleme açõklõğõ (Şekil 1, Poz. 3): Bakõm ve temizlik çalõşmalarõ için. Dõş sac kapağõ (Şekil 1, Poz. 7) Şekil 1 Poz. 1: Poz. : Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: Boyler (buradaki örnek: SU300/1) Isõ yalõtõmõ Isõ yalõtõm elemanõ/temizleme açõklõğõ Temizleme açõklõğõ Temizleme açõklõğõnõn kapağõ Boyler Termoglasür DUOCLEAN MKT Dõş sac kapağõ Isõ yalõtõm elemanõ/magnezyum anot (sadece SU300/1) Poz. 9: Magnezyum anot Poz. 10: Duyar eleman kovanõ, õsõtma tarafõ kumanda paneli ile birlikte gelir Poz. 11: Yassõ borulu eşanjör Poz. 1: Ayak vidalarõ

7 Teknik Bilgiler 4 4 Teknik Bilgiler 4.1 Boyutlar ve Bağlantõlar Şekil Boyutlar ve bağlantõlar (ölçüler mm) Prensip şemasõ AW: Sõcak su çõkõşõ M: Kazanõn kullanma sõcak su kontrolü duyar elemanõ için EZ: Sirkülasyon girişi ölçme yeri VS: Boyler gidişi EK: Soğuk su girişi RS: Boyler dönüşü EL: Soğuk su tahliye Tip Boyler hacmi Tablo Boyutlar ve bağlantõlar AW VS RS EK/EL EZ Yüksekl ik H 1 Kazan dairesinin yüksekliği Çap D l mm mm mm kg SU160/1, SU160/1 W 160 R1 R1 R1 R1 R ¾ SU00/1, SU00/1 W 00 R1 R1 R1 R1 R ¾ SU300/1, SU300/1 W 90 R1 R1 R1 R1¼ R ¾ Ağõrlõk 3 1 Dõş sac kapağõ dahil, ayak vidalarõ hariç. Magnezyum anodun değiştirilebilmesi için minimum kazan dairesi yüksekliği. 3 Net ağõrlõk, ambalaj dahil. 4. Emniyet Sõnõrlarõ BOYLER HASARLARI Sõnõr değerlerinin aşõlmasõ boylerde hasar oluşturabilir.! Bir emniyet tekniği gereği olarak, yanda verilen sõnõr değerlerine uyulmalõdõr. İzin verilen maksimum değerler Sõcaklõk İşletme basõncõ Şantiye test basõncõ C bar bar Tesisat suyu Sõcak su Tablo 3 Boyler için emniyet sõnõr değerleri 1 Isõtma tesisatõnõn kendi emniyet donanõmõna bağlõ olarak (örn. emniyet ventili ve genleşme kabõ). İşletme ve test basõnçlarõ yüksek basõnçlardõr. 7

8 5 Boylerin Taşõnmasõ 5 Boylerin Taşõnmasõ! Boyler kazan dairesine mümkünse ambalajõ açõlmadan taşõnmalõdõr. Böylece taşõnma esnasõnda optimum bir şekilde korunmasõ sağlanõr. Boylerin palet üzerinde taşõnmasõ Boyleri taşõmak için uygun bir araç (örn. Buderus kazan el arabasõ veya germe kayõşlõ bir el arabasõ) kullanõlmalõdõr. Boyler taşõnõrken el arabasõndan düşmemesi için emniyete alõnmalõdõr.! Kazan el arabasõnõ (Şekil 3, Poz. 1) ambalajlõ boylerin (Şekil 3, Poz. ) arkasõna yerleştirin.! Boyleri bir germe kayõşõ ile el arabasõna bağlayõn.! Boyleri kazan dairesine taşõyõn.! Folyoyu, kalaslarõ ve kapak döşemesini (styropor) çõkartõn. Ambalajdan çõkartõlmõş bir boyleri kazan dairesine taşõmak için bir taşõma ağõ kullanõlmalõdõr. Kazan el arabasõnõ ve taşõma ağõnõ yetkili servislerimizden sipariş edebilirsiniz. 1 Şekil 3 Poz. 1: Poz. : Boylerin bir kazan el arabasõ ile taşõnmasõ Kazan el arabasõ Boyler (ambalajlõ) 8

9 Boylerin Montajõ 6 6 Boylerin Montajõ 6.1 Boylerin Yerleştirilmesi Boyler kazanõn sağõna veya soluna yerleştirilebilir. Boyler yerleştirilirken montaj ve bakõm çalõşmalarõ için gerekli minimum mesafeler dikkate alõnmalõdõr (Şekil 4). Boylerin yerleştirileceği taban düz ve boyleri taşõyacak güçte olmalõdõr. BOYLER HASARLARI Donma tesisatta hasar yapabilir.! Kazan dairesi kuru ve donma tehlikesine karşõ korunmalõ olmalõdõr. Magnezyum anodun değiştirilmesi için (bakõm çalõşmalarõnda) boylerin üst tarafõnda yeterli miktarda bir boşluk bõrakõlmalõdõr.! Minimum kazan dairesi yüksekliğinin Tablo, sayfa 7'de verilen değerlere uygun olduğundan emin olun. Şekil 4 Poz. 1: Poz. : 400 Montaj ve bakõm için gerekli minimum mesafeler (Ölçüler mm) Boyler Kazan min. 100 Ayak vidalarõnõn montajõ! Kapak döşemesini zemine yerleştirin! Boyleri (Şekil 5, Poz. ) itina ile kapak döşemesinin (Şekil 5, Poz. 1) üzerine yatõrõn.! Taban döşemesinde (styropor) bulunan yüksekliği ayarlanabilir ayak vidalarõnõ M10 30 (Şekil 5, Poz. 3) boylerin tabanõna vidalayõn.! Boyleri doğrultun ve ayak vidalarõnõ döndürerek terazileyin. 3 1 ca. 0 Şekil 5 Poz. 1: Poz. : Poz. 3: Ayak vidalarõnõn montajõ Kapak döşemesi (styropor) Boyler Ayak vidalarõ 9

10 6 Boylerin Montajõ 6. Temiz Su Borularõnõn Montajõ Boyler boru şebekesine bağlanõrken aşağõdaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr. Kusursuz bir işletme sağlanabilmesi için bu uyarõlar önemlidir. BOYLER HASARLARI AW, EZ ve EK bağlantõlarõnda koruyucu kovanlar bulunmaktadõr. Bu kovanlar bağlantõlarõn emaye yüzeylerini korumak için kullanõlmaktadõr.! Bu sebepten yerlerinden çõkartõlmamalõdõr. AW SAĞLIK İÇİN TEHLİKE! Montaj çalõşmalarõnõn temiz olarak yapõlmamasõ, kullanma suyunun kirlenmesine sebep olabilir.! Boyleri hijyenik bakõmdan doğru ve teknik kurallara uygun olarak monte edin. Isõtma tarafõ bağlantõsõnõ oldukça kolaylaştõran bağlantõ setleri aksesuar olarak sipariş edilebilir. TESİSAT HASARLARI Bağlantõlarda sõzõntõ olmasõ, tesisatta hasara sebep olabilir.! Bağlantõ hatlarõ gerilimsiz olarak monte edilmelidir.! Fleks hortumlarõn bükülmemesine veya kõrõlmamasõna dikkat edin. Şekil 6 DIN 1988'e uygun montaj (prensip şemasõ) Poz. 1: Boyler Poz. : Hava alma pürjörü Poz. 3: Boşaltma musluklu kapama vanasõ Poz. 4: Emniyet ventili Poz. 5: Çek valf Poz. 6: Kapama vanasõ Poz. 7: Z-Pompa Poz. 8: Basõnç düşürücü ventil (gerekli ise) Poz. 9: Test ventili Poz. 10: Çek valf Poz. 11: Manometre bağlantõ ağzõ (1000 l'den büyük boylerlerde zorunludur) Poz. 1: Boşaltma musluğu AW: EZ: EK: Sõcak su çõkõşõ Sirkülasyon girişi Soğuk su girişi 10

11 Boylerin Montajõ 6! Temiz su borularõ Türkiye'de geçerli normlara ve talimatlara uygun olarak monte edilip donatõlmalõdõr. Boylerler Almanya'da DIN 1988 ve DIN 4753'e göre monte edilmelidir.! Gerekli durumlarda biriken çamurlarõn temizlenebilmesi için, boşaltma hattõnda dirsek bulunmamalõdõr Emniyet ventili (uygulayõcõya ait)! Emniyet ventiline aşağõdaki uyarõ etiketi yapõştõrõlmalõdõr: "Tahliye borusunu kapatmayõnõz. Bir emniyet gereği olarak, õsõtma esnasõnda su akabilir."! Tahliye borusunun minimum kesidi, emniyet ventilinin çõkõş kesidine eşit olacak şekilde tasarlanmalõdõr (Tablo 4).! Emniyet ventili zaman zaman havalandõrõlarak çalõşõp çalõşmadõğõ kontrol edilmelidir. Bağlantõ çapõ (minimum) Su odasõnõn nominal hacmi l Maks. õsõtma gücü kw DN Tablo 4 Tahliye borusunun DIN 4753'e göre boyutlandõrõlmasõ 6.. Sõzdõrmazlõk kontrolü! Bütün bağlantõlarõn, temizleme açõklõğõnõn ve magnezyum anodun sõzdõrmazlõklarõnõ kontrol edin.! Borularõn ve bağlantõlarõn tümü gerilimsiz olarak monte edilmelidir. 11

12 6 Boylerin Montajõ 6.3 Boyler Duyar Elemanõn Montajõ Boylerdeki kullanma sõcak su sõcaklõğõnõ ölçmek ve kontrol etmek için, boyler bağlantõ setinin (aksesuar) teslimat içeriğinde bulunan duyar elemanõ monte edin. Bunun için bir ölçme yeri M öngörülmüştür (Şekil, sayfa 7). 1 3 Kullanma sõcak su sõcaklõk duyar elemanõnõn elektrik bağlantõsõ için kumanda panelinin veya kazanõn dokümanlarõna bakõn.! Duyar eleman ünitesini (Şekil 7, Poz. 1-4) dayandõğõ yere kadar sensör kovanõna (Şekil 7, Poz. 5) geçirin. Böylece duyar eleman ünitesini tutan plastik helezon (Şekil 7, Poz. 3) otomatik olarak geri çekilir. 4 5 Dengeleme yayõ (Şekil 7, Poz. 4) sayesinde sensör kovanõ ile sensörün yüzeyleri birbirlerine devamlõ temas eder ve emniyetli bir õsõ aktarõmõ sağlanõr.! Duyar eleman emniyetini (Şekil 8, Poz. 1) yandan sensör kovanõna (Şekil 8, Poz. ) geçirin.! Duyar elemanõn kablosunu kazana veya kumanda paneline getirin ve gerilme önleyiciden geçirin. Kablo sõcak kazan parçalarõnda temas etmemelidir! Şekil 7 Poz. 1: Poz. : Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Boyler sõcaklõk duyar elemanõn montajõ Kör parça Duyar eleman Plastik helezon Dengeleme yayõ Sensör kovanõ Duyar elemanõn elektrik bağlantõsõ için birlikte gelen devre şemasõna bakõnõz. 1 Şekil 8 Poz. 1: Poz. : Duyar eleman emniyetinin monte edilmesi Duyar eleman emniyeti Sensör kovanõ 1

13 Devreye Alma ve Devre Dõşõ Bõrakma 7 7 Devreye Alma ve Devre Dõşõ Bõrakma 7.1 Boylerin Devreye Alõnmasõ Boyler devreye alõnmadan önce, işletme esnasõnda sõzõntõ olmamasõ için, sõzdõrmazlõk kontrolü gerçekleştirilmelidir.! Boylerdeki sõzdõrmazlõk kontrolü için sadece temiz su kullanõlmalõdõr. Sõcak su tarafõ şantiye test basõncõ maksimum 10 bar olmalõdõr. AW 1! Boyleri havalandõrmak için hava alma pürjörünü (Şekil 9, Poz. 1) veya en yüksek seviyede bulunan musluğu açõn.! Boylere su doldurmak için soğuk su girişi EK (Şekil 9, Poz. ) vanasõnõ açõn.! Isõtmaya başlamadan önce kazanda, boylerde ve boru hatlarõnda su olup olmadõğõnõ kontrol edin. Bunun için hava alma pürjörünü (Şekil 9, Poz. 1) açõn.! Tüm bağlantõlarõn, boru hatlarõnõn ve temizleme açõklõğõnõn sõzdõrmazlõklarõnõ kontrol edin. Şekil 9 Poz. 1: Poz. : Poz. 3: AW: EK: EZ: 3 DIN 1988'e uygun montaj (prensip şemasõ) Hava alma pürjörü Soğuk su girişi kapama vanasõ Emniyet ventilinin tahliye borusu Sõcak su çõkõşõ Soğuk su girişi Sirkülasyon girişi 13

14 7 Devreye Alma ve Devre Dõşõ Bõrakma 7. Kullanma Uyarõlarõ 7.3 Devre Dõşõ Bõrakma Uyarõlarõ BOYLER HASARLARI BOYLER HASARLARI Emniyet ventilinin kapanmasõ sonucu oluşan yüksek basõnç boylerde tahribat yapabilir. Boylerin birkaç gün boş kalmasõ gerektiği durumlarda, içinde kalan nem korozyona sebep olabilir.! Emniyet ventilinin tahliye borusu (Şekil 9, Poz. 3) devamlõ olarak açõk olmalõdõr.! Bu sebepten boylerin içi iyice kurutulmalõ (örn. sõcak hava ile) ve el deliğinin kapağõ açõk kalmalõdõr. Tesisat işleticisine aşağõdaki noktalarõ hatõrlatõn: Emniyet ventilinin tahliye hattõ (Şekil 9, sayfa 13) daima açõk olmalõdõr. Emniyet ventili zaman zaman havalandõrõlarak çalõşõp çalõşmadõğõ kontrol edilmelidir. Kazanda bulunan limit termostat (STB) çok sõk devreye girdiğinde, bir tesisat firmasõna haber verilmelidir. Tesisat işleticisinin uzun bir süre evde olmadõğõ durumlarda (örn. tatile çõktõğõnda):! Boyleri devre dõşõ bõrakmayõn.! Kumanda panelindeki tatil fonksiyonunu etkinleştirin (veya en düşük boyler sõcaklõğõnõ seçin). Boylerin devre dõşõ bõrakõlmasõ gerekiyorsa, tekrar devreye alõrken Türkiye'de geçerli olan temiz su tesisleri hijyenik talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr (boru hatlarõnõn yõkanmasõ). Kullanma ile ilgili bilgiler (örn. boyler sõcaklõğõnõn ayarlanmasõ) kumanda panelinin kullanma kõlavuzundan okunabilir. 14

15 Bakõm 8 8 Bakõm Boylerler genel olarak en geç her yõlda bir yetkili servise kontrol ettirilmeli ve temizletilmelidir. Tesisat işleticisine aşağõdaki noktalarõ hatõrlatõn: Suyun niteliğinin uygun olmadõğõ durumlarda (sert ve çok sert su) ve yüksek sõcaklõklarda bakõmõn daha kõsa aralõklarda yapõlmasõ daha uygun olur. BOYLER HASARLARI Yetersiz temizlik ve bakõm tesisatta hasarlara sebep olabilir.! En az iki yõlda bir temizlik ve bakõm çalõşmasõ yapõlmalõdõr.! Hasar oluşmamasõ için tespit edilen eksiklikleri derhal giderin! 8.1 Boylerin Bakõma Hazõrlanmasõ! Isõtma tesisatõnõn enerjisini kesin.! Boyleri boşaltõn. Bunun için soğuk su girişi vanasõnõ EK kapatõn ve boşaltma musluğunu EL açõn. Hava alma pürjörünün havalandõrõlmasõ için en yüksek yerdeki musluğu açõn.! Dõş sac kapağõnõ ve õsõ yalõtõm elemanõnõ (sadece SU300/1) (Şekil 1, sayfa 6) boylerden çõkartõn.! El deliği kapağõnõn sacõnõn vidalarõnõ (Şekil 10, Poz. 6) sökün ! El deliği kapağõnõn sacõnõ ve õsõ yalõtõm diskini (Şekil 10, Poz. 5) çõkartõn.! Altõ köşe başlõ vidalarõ (Şekil 10, Poz. 4) sökün, el deliği kapağõnõ (Şekil 10, Poz. 3) ve el deliği kapağõ contasõnõ (Şekil 10, Poz. ) çõkartõn. 3 Şekil 10 Temizleme açõklõğõnõn sökülmesi Poz. 1: Temizleme açõklõğõ Poz. : El deliği kapağõ contasõ Poz. 3: El deliği kapağõ Poz. 4: Altõ köşe başlõ vida Poz. 5: Isõ yalõtõm diski Poz. 6: El deliği kapağõnõn sacõ ve vidalarõ 15

16 8 Bakõm 8. Boylerin Temizlenmesi! Boylerin içinin kabuk bağlayõp bağlamadõğõnõ (kireç tortularõ) kontrol edin. TESİSAT HASARLARI Hasar görmüş yüzeyler nedeniyle.! Boylerin iç cidarõnõ temizlemek için sert ve sivri uçlu cisimler kullanõlmamalõdõr. Boyler içinde kireç tabakasõ oluşmuş ise:! Boylerin içine "yüksek basõnçlõ soğuk su (ca. 4 5bar) sõkõn (Şekil 11). Temizleme etkisini artõrmak için boş boyler su sõkmadan önce õsõtõlabilir. Serpantinlerdeki kireç tabakalarõ termo şok etkisi ile daha kolay çözülür. Boylerin içine düşen tortular, plastik hortumlu õslak veya kuru bir elektrikli süpürge ile alõnabilir. Boyler içinde oluşan çok sert tabakalar kimyasal maddelerle de temizlenebilir (örn. Sanit firmasõnõn kireç çözücü maddesi CitroPlus). Kimyasal madde ile yapõlacak temizliğin uzman bir firmaya yaptõrõlmasõnõ öneririz. Şekil 11 Boylere su sõkõlmasõ 16

17 Bakõm Magnezyum Anodun Kontrolü Magnezyum anot, boyler çalõştõğõ müddetçe zamanla tüketilen bir galvanik anottur. Magnezyum anodun çapõ en geç iki yõl sonra kontrol edilmelidir.! Dõş sac kapağõnõ ve õsõ yalõtõm elemanõnõ (sadece SU300/1) çõkartõn.! Magnezyum anodun altõ köşe somununu (Şekil 1, Poz. 1) SW 3 bir anahtarla sökün.! Magnezyum anodu (Şekil 1, Poz. ) sökün.! Magnezyum anodun aşõnma miktarõnõ kontrol edin. Magnezyum anodun çapõ yakl mm'ye inmiş ise, anodu değiştirin. 1 Magnezyum çubuğun yüzeyi yağ veya gres ile temas etmemelidir. Temizliğe dikkat edin.! Magnezyum anodun değiştirilmesine gerek yoksa, uygun bir sõzdõrmazlõk maddesi (örn. kendir veya PTFE bant) kullanarak yerine monte edin. Şekil 1 Magnezyum anodun değiştirilmesi Poz. 1: Altõ köşe somun Poz. : Magnezyum anot! Magnezyum anodu manşonuna takõn ve sõkõn. 8.4 Magnezyum Anodun Değiştirilmesi! Aşõnmõş olan magnezyum anodun yerine, 1'de gösterildiği gibi, yeni bir anot takõn. 17

18 8 Bakõm 8.5 Boylerin Temizlendikten Sonra Yeniden Devreye Alõnmasõ! Temizleme deliğine (Şekil 13, Poz. 1) yeni el deliği kapağõ contasõ (Şekil 13, Poz. ) takõn. Burada el deliği kapağõnõn contasõnõn montaj yönü dikkate alõnmalõdõr: "Deckelseite" (Kapak tarafõ) yazõsõ olan yüzü el deliği kapağõna doğru bakmalõdõr.! Altõ köşe başlõ vidalarõ (Şekil 13, Poz. 4) el deliği kapağõna (Şekil 13, Poz. 3) takõp elle sõkõn.! Altõ köşe başlõ vidalarõ daha sonra bir anahtarla 1/4 tur döndürün (bu önerilen sõkma momenti 40 Nm'ye eşittir) ! Boyleri doldurun ve õsõtma tesisatõnõ yeniden devreye alõn (bkz. "Boylerin Devreye Alõnmasõ", sayfa 13).! Tüm bağlantõlarõn ve temizleme açõklõğõnõn sõzdõrmazlõklarõnõ kontrol edin. 3! Isõ yalõtõm diskini (Şekil 13, Poz. 5) yerleştirin ve el deliği kapağõnõn sacõnõ (Şekil 13, Poz. 6) monte edin.! Boylerin õsõ yalõtõm elemanõnõ (sadece SU300/1) ve dõş sac kapağõnõ (Şekil 1, sayfa 6) takõn.! Isõtma tesisatõnõ devreye alõn. Şekil 13 Temizleme açõklõğõnõn monte edilmesi Poz. 1: Temizleme açõklõğõ Poz. : El deliği kapağõ contasõ Poz. 3: El deliği kapağõ Poz. 4: Altõ köşe başlõ vida Poz. 5: Isõ yalõtõm diski Poz. 6: El deliği kapağõnõn sacõ ve vidalarõ 18

19 9 Uygunluk Beyanõ 19

20 Yetkili servis: ISISAN ISITMA VE KLIMA SAN. A.Ş. Bestekar şevki Bey Sok. No: 1 Balmumcu, ISTANBUL

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları için son

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi Cihazı 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Yetkili tesisatçı bayi ve servis için Montaj ve bakımdan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. D6.C00 Baskı 08/2004 11280972 / TR İşletme Kılavuzu

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - İki Telli Çubuk ve halat ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49477

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

VIESMANN. Kullanma kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100'lü ısıtma sistemi

VIESMANN. Kullanma kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100'lü ısıtma sistemi Kullanma kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100'lü ısıtma sistemi VITODENS VITOPEND 12/2004 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve

Detaylı

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar Planlama Kılavuzu VITODENS 200-W Tip B2HA Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı