Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj ve Bakõm Kõlavuzu"

Transkript

1 /003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz

2 Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan istenen şartlarõ yerine getirmektedir. Uygunluğu ispat edilmiştir. Uygunluk beyanõnõn orijinali ve ilgili dokümanlar üreticide görülebilir. Bu montaj ve bakõm kõlavuzunda SU160/1 300/1 boylerlerin (ilerideki sayfalarda sadece "boyler" olarak tanõmlanmaktadõr) emniyetli ve kurallara uygun olarak montajõ ve bakõmõ ile ilgili önemli bilgiler verilmektedir. Bu montaj ve bakõm kõlavuzu õsõtma ve sõhhi tesisat konularõnda bilgi sahibi olan yetkili kişiler için hazõrlanmõştõr.! Kullanõcõyõ boyler hakkõnda bilgilendirin ve emniyet tekniği ile ilgili noktalarõ açõklayõn.! Bu montaj ve bakõm kõlavuzunu saklamasõ için işletmeciye verin. Teknik değişiklik yapma hakkõ saklõdõr! Cihazlar sürekli geliştirildiğinden resimlerde, seçeneklerde ve teknik özelliklerde değişiklik olabilir. Dokümantasyonlarõn güncelleştirilmesi Bu dokümantasyonu daha da geliştirmek için önerileriniz varsa veya burada hatalar gözünüze çarptõ ise, bizimle temasa geçiniz.

3 İçindekiler 1 Genel Bilgiler Normlar ve Yönetmelikler Aletler, Malzemeler ve Yardõmcõ Malzemeler Emniyet Amacõna Uygun Kullanõm Uyarõlarõn Yapõsõ Bu Emniyet Uyarõlarõnõ Dikkate Alõnõz Atõk Yok Etme Ürün Tanõtõmõ Teknik Bilgiler Boyutlar ve Bağlantõlar Emniyet Sõnõrlarõ Boylerin Taşõnmasõ Boylerin Montajõ Boylerin Yerleştirilmesi Temiz Su Borularõnõn Montajõ Boyler Duyar Elemanõn Montajõ Devreye Alma ve Devre Dõşõ Bõrakma Boylerin Devreye Alõnmasõ Kullanma Uyarõlarõ Devre Dõşõ Bõrakma Uyarõlarõ Bakõm Boylerin Bakõma Hazõrlanmasõ Boylerin Temizlenmesi Magnezyum Anodun Kontrolü Magnezyum Anodun Değiştirilmesi Boylerin Temizlendikten Sonra Yeniden Devreye Alõnmasõ Uygunluk Beyanõ

4 1 Genel Bilgiler 1 Genel Bilgiler 1.1 Normlar ve Yönetmelikler Isõtma tesisatõnõn montajõnda ve işletilmesinde Türkiye'de geçerli olan normlar ve yönetmelikler dikkate alõnmalõdõr! Isõtma ve Kullanma Suyu Isõtma Tesisatlarõnõn Kurulmasõ ve Donatõlmasõ DIN 1988: Kullanma Suyu Tesisatlarõ İçin Teknik Kurallar (TRWI) DIN 4708: Merkezi Su Isõtma Tesisatlarõ DIN 4753, Bölüm 1: Kullanma ve İşletme Suyu İçin Su Isõtõcõlar ve Su Isõtma Tesisatlarõ; Standartlar, İşaretler, Donanõmlar ve Kontroller DIN : VOB 1 ; Isõtma Tesisatlarõ ve Merkezi Su Isõtma Tesisatlarõ DIN : VOB 1 ; Binalarda Gaz, Su ve Atõk Su Tesisat Çalõşmalarõ DVGW W 551: Kullanma Suyu Isõtma ve Sevk Tesisatlarõ: Yeni Tesisatlarda Lejyoner Bakterilerinin Oluşmasõnõ Önleyici Tedbirler Almanya Elektrik bağlantõsõ DIN VDE 0100: Anma Gerilimleri 1000 V'a Kadar Kuvvetli Akõm Tesislerinin Kurulmasõ VDE 0190: Elektrik Tesisatlarõnda Temel Potansiyel Dengeleme DIN VOB 1 : Binalarda Elektrik Kablo ve Hat Tesisatlarõ Ürünler için normlar DIN 4753: Kullanma ve İşletme Sularõ için Su Isõtõcõlar ve Su Isõtma Tesisatlarõ DIN 4753, Bölüm 1: Standartlar, İşaretler, Donatõm ve Kontrol DIN 4753, Bölüm 3: Kullanma ve İşletme Suyu İçin Su Isõtõcõlar ve Su Isõtma Tesisatlarõ; Emaye Kaplama İle Su Tarafõ Korozyon Korumasõ, Standartlar ve Kontrol DIN 4753, Bölüm 6: Kullanma ve İşletme Sularõ İçin Su Isõtma Tesisatlarõ; Emaye Çelik Boylerler İçin Katodik Korozyon Korunmasõ; Standartlar ve Kontrol DIN 4753, Bölüm 8: Nominal Hacmi 1000 l'ye Kadar Boylerlerin Isõ İzolasyonu Standartlar ve Kontrol Tablo 1 Boylerlerin montajõ ile ilgili Almanya'da geçerli bazõ teknik kurallar 1 VOB: Yapõ Şartnameleri Bölüm C: Genel Teknik Sözleşe Hükümleri (ATV) 1. Aletler, Malzemeler ve Yardõmcõ Malzemeler Boylerin montajõ ve bakõmõ için gaz ve su tesisatçõlarõnõn kullandõğõ standart aletler gereklidir. Bu aletlerin dõşõnda ayrõca: Buderus kazan taşõma seti Germe kayõşlõ el arabasõ veya Taşõma ağõ Temizlik için õslak ve kuru temizleme için elektrik süpürgesi 4

5 Emniyet Emniyet SU160/1 300/1 boylerler tekniğin en son standartlarõna ve emniyet kurallarõna uygun olarak tasarlanmõş ve üretilmişlerdir. Boylerin emniyetli, ekonomik ve çevre dostu olarak kullanõlabilmesi için, emniyet uyarõlarõ ve Montaj ve Bakõm Kõlavuzu dikkate alõnmalõdõr..1 Amacõna Uygun Kullanõm SU160/1 300/1 boylerler kullanma suyu õsõtmak ve depolamak üzere tasarlanmõştõr. Kullanma suyu için "Kullanma Suyu Talimatõ" tarafõndan istenen şartlar geçerlidir. Bu boyler sadece tesisat suyu ile õsõtõlmalõ ve kapalõ õsõtma tesisatlarõnda kullanõlmalõdõr. Isõtma tarafõ maksimum işletme basõncõ 16 bar, maksimum sõcaklõk 160 C olmalõdõr.. Uyarõlarõn Yapõsõ Uyarõlar iki tehlike kademesine ayrõlmõş ve sinyal sözcüklerle tanõmlanmõştõr:! HAYATİ TEHLİKE Yeterli önlemler alõnmadõğõnda, herhangi bir ürünün oluşturabileceği ve ağõr yaralanmalara, hatta can kaybõna, neden olabilecek bir tehlikeye işaret etmektedir..3 Bu Emniyet Uyarõlarõnõ Dikkate Alõnõz! SAĞLIK İÇİN TEHLİKE Montaj ve bakõm çalõşmalarõnõn temiz olarak yapõlmamasõ, kullanma suyunun kirlenmesine sebep olabilir.! Boyleri hijyenik bakõmdan doğru ve teknik kurallara uygun olarak monte edin ve temizleyin. TESİSAT HASARLARI Amacõna uygun olmayan şekilde yapõlan montaj tesisatta hasara sebep olabilir.! Boylerin kurulmasõ ve işletmeye alõnmasõ için geçerli teknik kurallar ve imar yönetmelikleri ile diğer yasal talimatlar da dikkate alõnmalõdõr. BOYLER HASARLARI Yetersiz temizlik ve bakõm tesisatta hasarlara sebep olabilir.! En az iki yõlda bir temizlik ve bakõm çalõşmasõ yapõlmalõdõr.! Hasar oluşmamasõ için tespit edilen eksiklikleri derhal giderin. YARALANMA TEHLİKESİ/ TESİSAT HASARLARI.4 Atõk Yok Etme Orta derecede veya hafif yaralanmalara veya maddi hasarlara yol açabilecek tehlikeli bir duruma işaret etmektedir. Burada uygulayõcõnõn cihazõ kullanmasõ ve ayarlamasõ için hazõrlanmõş olan ipuçlarõ ve diğer faydalõ bilgiler bulunmaktadõr.! Boylerin ambalajõnõ çevre sağlõğõna uygun bir şekilde bertaraf edin.! Değiştirilen eski bir boyler yetkili bir firma tarafõndan, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yokedilmelidir. 5

6 3 Ürün Tanõtõmõ 3 Ürün Tanõtõmõ SU160/1 300/1 boylerler fabrika tarafõndan tamamen monte edilmiş ve bağlantõya hazõr olarak teslim edilmektedir. 7 8 Boylerin ana parçalarõ: Korozyon korumalõ boyler gövdesi (Şekil 1, Poz. 5) Katodik korozyon korumasõ hijyenik bir Buderus termoglasür DUOCLEAN MKT (Şekil 1, Poz. 6) ile bir magnezyum anottan oluşmaktadõr (Şekil 1, Poz. 9). Isõ yalõtõmõ (Şekil 1, Poz. 1) Isõ yalõtõmõ poliüretan sert köpükten (CLC içermeyen) oluşmaktadõr ve boyler gövdesine direkt olarak püskürtülmüştür. Köpük plastikten yapõlmõş iki õsõ yalõtõm elemanõ (Şekil 1, Poz. ve Poz. 8), temizleme açõklõğõ ve magnezyum anot üzerinden oluşan õsõ kayõplarõnõ minimum düzeye indirmektedir. Yassõ borulu eşanjör (Şekil 1, Poz. 11) Isõtma devresindeki enerji boylere yassõ borulu eşanjör tarafõndan aktarõlmaktadõr. Boyler hacmi homojen olarak õsõtõlmaktadõr. Sõcak kullanma suyu sõcaklõk duyar elemanõ için kovan (Şekil 1, Poz. 10) Ayarlanmõş olan sõcak kullanma suyu sõcaklõğõ bu sõcaklõk duyar elemanõnõn (boyler duyar elemanõ) yardõmõ ile kazanõn kumanda paneli tarafõndan kontrol edilir. Temizleme açõklõğõ (Şekil 1, Poz. 3): Bakõm ve temizlik çalõşmalarõ için. Dõş sac kapağõ (Şekil 1, Poz. 7) Şekil 1 Poz. 1: Poz. : Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: Boyler (buradaki örnek: SU300/1) Isõ yalõtõmõ Isõ yalõtõm elemanõ/temizleme açõklõğõ Temizleme açõklõğõ Temizleme açõklõğõnõn kapağõ Boyler Termoglasür DUOCLEAN MKT Dõş sac kapağõ Isõ yalõtõm elemanõ/magnezyum anot (sadece SU300/1) Poz. 9: Magnezyum anot Poz. 10: Duyar eleman kovanõ, õsõtma tarafõ kumanda paneli ile birlikte gelir Poz. 11: Yassõ borulu eşanjör Poz. 1: Ayak vidalarõ

7 Teknik Bilgiler 4 4 Teknik Bilgiler 4.1 Boyutlar ve Bağlantõlar Şekil Boyutlar ve bağlantõlar (ölçüler mm) Prensip şemasõ AW: Sõcak su çõkõşõ M: Kazanõn kullanma sõcak su kontrolü duyar elemanõ için EZ: Sirkülasyon girişi ölçme yeri VS: Boyler gidişi EK: Soğuk su girişi RS: Boyler dönüşü EL: Soğuk su tahliye Tip Boyler hacmi Tablo Boyutlar ve bağlantõlar AW VS RS EK/EL EZ Yüksekl ik H 1 Kazan dairesinin yüksekliği Çap D l mm mm mm kg SU160/1, SU160/1 W 160 R1 R1 R1 R1 R ¾ SU00/1, SU00/1 W 00 R1 R1 R1 R1 R ¾ SU300/1, SU300/1 W 90 R1 R1 R1 R1¼ R ¾ Ağõrlõk 3 1 Dõş sac kapağõ dahil, ayak vidalarõ hariç. Magnezyum anodun değiştirilebilmesi için minimum kazan dairesi yüksekliği. 3 Net ağõrlõk, ambalaj dahil. 4. Emniyet Sõnõrlarõ BOYLER HASARLARI Sõnõr değerlerinin aşõlmasõ boylerde hasar oluşturabilir.! Bir emniyet tekniği gereği olarak, yanda verilen sõnõr değerlerine uyulmalõdõr. İzin verilen maksimum değerler Sõcaklõk İşletme basõncõ Şantiye test basõncõ C bar bar Tesisat suyu Sõcak su Tablo 3 Boyler için emniyet sõnõr değerleri 1 Isõtma tesisatõnõn kendi emniyet donanõmõna bağlõ olarak (örn. emniyet ventili ve genleşme kabõ). İşletme ve test basõnçlarõ yüksek basõnçlardõr. 7

8 5 Boylerin Taşõnmasõ 5 Boylerin Taşõnmasõ! Boyler kazan dairesine mümkünse ambalajõ açõlmadan taşõnmalõdõr. Böylece taşõnma esnasõnda optimum bir şekilde korunmasõ sağlanõr. Boylerin palet üzerinde taşõnmasõ Boyleri taşõmak için uygun bir araç (örn. Buderus kazan el arabasõ veya germe kayõşlõ bir el arabasõ) kullanõlmalõdõr. Boyler taşõnõrken el arabasõndan düşmemesi için emniyete alõnmalõdõr.! Kazan el arabasõnõ (Şekil 3, Poz. 1) ambalajlõ boylerin (Şekil 3, Poz. ) arkasõna yerleştirin.! Boyleri bir germe kayõşõ ile el arabasõna bağlayõn.! Boyleri kazan dairesine taşõyõn.! Folyoyu, kalaslarõ ve kapak döşemesini (styropor) çõkartõn. Ambalajdan çõkartõlmõş bir boyleri kazan dairesine taşõmak için bir taşõma ağõ kullanõlmalõdõr. Kazan el arabasõnõ ve taşõma ağõnõ yetkili servislerimizden sipariş edebilirsiniz. 1 Şekil 3 Poz. 1: Poz. : Boylerin bir kazan el arabasõ ile taşõnmasõ Kazan el arabasõ Boyler (ambalajlõ) 8

9 Boylerin Montajõ 6 6 Boylerin Montajõ 6.1 Boylerin Yerleştirilmesi Boyler kazanõn sağõna veya soluna yerleştirilebilir. Boyler yerleştirilirken montaj ve bakõm çalõşmalarõ için gerekli minimum mesafeler dikkate alõnmalõdõr (Şekil 4). Boylerin yerleştirileceği taban düz ve boyleri taşõyacak güçte olmalõdõr. BOYLER HASARLARI Donma tesisatta hasar yapabilir.! Kazan dairesi kuru ve donma tehlikesine karşõ korunmalõ olmalõdõr. Magnezyum anodun değiştirilmesi için (bakõm çalõşmalarõnda) boylerin üst tarafõnda yeterli miktarda bir boşluk bõrakõlmalõdõr.! Minimum kazan dairesi yüksekliğinin Tablo, sayfa 7'de verilen değerlere uygun olduğundan emin olun. Şekil 4 Poz. 1: Poz. : 400 Montaj ve bakõm için gerekli minimum mesafeler (Ölçüler mm) Boyler Kazan min. 100 Ayak vidalarõnõn montajõ! Kapak döşemesini zemine yerleştirin! Boyleri (Şekil 5, Poz. ) itina ile kapak döşemesinin (Şekil 5, Poz. 1) üzerine yatõrõn.! Taban döşemesinde (styropor) bulunan yüksekliği ayarlanabilir ayak vidalarõnõ M10 30 (Şekil 5, Poz. 3) boylerin tabanõna vidalayõn.! Boyleri doğrultun ve ayak vidalarõnõ döndürerek terazileyin. 3 1 ca. 0 Şekil 5 Poz. 1: Poz. : Poz. 3: Ayak vidalarõnõn montajõ Kapak döşemesi (styropor) Boyler Ayak vidalarõ 9

10 6 Boylerin Montajõ 6. Temiz Su Borularõnõn Montajõ Boyler boru şebekesine bağlanõrken aşağõdaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr. Kusursuz bir işletme sağlanabilmesi için bu uyarõlar önemlidir. BOYLER HASARLARI AW, EZ ve EK bağlantõlarõnda koruyucu kovanlar bulunmaktadõr. Bu kovanlar bağlantõlarõn emaye yüzeylerini korumak için kullanõlmaktadõr.! Bu sebepten yerlerinden çõkartõlmamalõdõr. AW SAĞLIK İÇİN TEHLİKE! Montaj çalõşmalarõnõn temiz olarak yapõlmamasõ, kullanma suyunun kirlenmesine sebep olabilir.! Boyleri hijyenik bakõmdan doğru ve teknik kurallara uygun olarak monte edin. Isõtma tarafõ bağlantõsõnõ oldukça kolaylaştõran bağlantõ setleri aksesuar olarak sipariş edilebilir. TESİSAT HASARLARI Bağlantõlarda sõzõntõ olmasõ, tesisatta hasara sebep olabilir.! Bağlantõ hatlarõ gerilimsiz olarak monte edilmelidir.! Fleks hortumlarõn bükülmemesine veya kõrõlmamasõna dikkat edin. Şekil 6 DIN 1988'e uygun montaj (prensip şemasõ) Poz. 1: Boyler Poz. : Hava alma pürjörü Poz. 3: Boşaltma musluklu kapama vanasõ Poz. 4: Emniyet ventili Poz. 5: Çek valf Poz. 6: Kapama vanasõ Poz. 7: Z-Pompa Poz. 8: Basõnç düşürücü ventil (gerekli ise) Poz. 9: Test ventili Poz. 10: Çek valf Poz. 11: Manometre bağlantõ ağzõ (1000 l'den büyük boylerlerde zorunludur) Poz. 1: Boşaltma musluğu AW: EZ: EK: Sõcak su çõkõşõ Sirkülasyon girişi Soğuk su girişi 10

11 Boylerin Montajõ 6! Temiz su borularõ Türkiye'de geçerli normlara ve talimatlara uygun olarak monte edilip donatõlmalõdõr. Boylerler Almanya'da DIN 1988 ve DIN 4753'e göre monte edilmelidir.! Gerekli durumlarda biriken çamurlarõn temizlenebilmesi için, boşaltma hattõnda dirsek bulunmamalõdõr Emniyet ventili (uygulayõcõya ait)! Emniyet ventiline aşağõdaki uyarõ etiketi yapõştõrõlmalõdõr: "Tahliye borusunu kapatmayõnõz. Bir emniyet gereği olarak, õsõtma esnasõnda su akabilir."! Tahliye borusunun minimum kesidi, emniyet ventilinin çõkõş kesidine eşit olacak şekilde tasarlanmalõdõr (Tablo 4).! Emniyet ventili zaman zaman havalandõrõlarak çalõşõp çalõşmadõğõ kontrol edilmelidir. Bağlantõ çapõ (minimum) Su odasõnõn nominal hacmi l Maks. õsõtma gücü kw DN Tablo 4 Tahliye borusunun DIN 4753'e göre boyutlandõrõlmasõ 6.. Sõzdõrmazlõk kontrolü! Bütün bağlantõlarõn, temizleme açõklõğõnõn ve magnezyum anodun sõzdõrmazlõklarõnõ kontrol edin.! Borularõn ve bağlantõlarõn tümü gerilimsiz olarak monte edilmelidir. 11

12 6 Boylerin Montajõ 6.3 Boyler Duyar Elemanõn Montajõ Boylerdeki kullanma sõcak su sõcaklõğõnõ ölçmek ve kontrol etmek için, boyler bağlantõ setinin (aksesuar) teslimat içeriğinde bulunan duyar elemanõ monte edin. Bunun için bir ölçme yeri M öngörülmüştür (Şekil, sayfa 7). 1 3 Kullanma sõcak su sõcaklõk duyar elemanõnõn elektrik bağlantõsõ için kumanda panelinin veya kazanõn dokümanlarõna bakõn.! Duyar eleman ünitesini (Şekil 7, Poz. 1-4) dayandõğõ yere kadar sensör kovanõna (Şekil 7, Poz. 5) geçirin. Böylece duyar eleman ünitesini tutan plastik helezon (Şekil 7, Poz. 3) otomatik olarak geri çekilir. 4 5 Dengeleme yayõ (Şekil 7, Poz. 4) sayesinde sensör kovanõ ile sensörün yüzeyleri birbirlerine devamlõ temas eder ve emniyetli bir õsõ aktarõmõ sağlanõr.! Duyar eleman emniyetini (Şekil 8, Poz. 1) yandan sensör kovanõna (Şekil 8, Poz. ) geçirin.! Duyar elemanõn kablosunu kazana veya kumanda paneline getirin ve gerilme önleyiciden geçirin. Kablo sõcak kazan parçalarõnda temas etmemelidir! Şekil 7 Poz. 1: Poz. : Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Boyler sõcaklõk duyar elemanõn montajõ Kör parça Duyar eleman Plastik helezon Dengeleme yayõ Sensör kovanõ Duyar elemanõn elektrik bağlantõsõ için birlikte gelen devre şemasõna bakõnõz. 1 Şekil 8 Poz. 1: Poz. : Duyar eleman emniyetinin monte edilmesi Duyar eleman emniyeti Sensör kovanõ 1

13 Devreye Alma ve Devre Dõşõ Bõrakma 7 7 Devreye Alma ve Devre Dõşõ Bõrakma 7.1 Boylerin Devreye Alõnmasõ Boyler devreye alõnmadan önce, işletme esnasõnda sõzõntõ olmamasõ için, sõzdõrmazlõk kontrolü gerçekleştirilmelidir.! Boylerdeki sõzdõrmazlõk kontrolü için sadece temiz su kullanõlmalõdõr. Sõcak su tarafõ şantiye test basõncõ maksimum 10 bar olmalõdõr. AW 1! Boyleri havalandõrmak için hava alma pürjörünü (Şekil 9, Poz. 1) veya en yüksek seviyede bulunan musluğu açõn.! Boylere su doldurmak için soğuk su girişi EK (Şekil 9, Poz. ) vanasõnõ açõn.! Isõtmaya başlamadan önce kazanda, boylerde ve boru hatlarõnda su olup olmadõğõnõ kontrol edin. Bunun için hava alma pürjörünü (Şekil 9, Poz. 1) açõn.! Tüm bağlantõlarõn, boru hatlarõnõn ve temizleme açõklõğõnõn sõzdõrmazlõklarõnõ kontrol edin. Şekil 9 Poz. 1: Poz. : Poz. 3: AW: EK: EZ: 3 DIN 1988'e uygun montaj (prensip şemasõ) Hava alma pürjörü Soğuk su girişi kapama vanasõ Emniyet ventilinin tahliye borusu Sõcak su çõkõşõ Soğuk su girişi Sirkülasyon girişi 13

14 7 Devreye Alma ve Devre Dõşõ Bõrakma 7. Kullanma Uyarõlarõ 7.3 Devre Dõşõ Bõrakma Uyarõlarõ BOYLER HASARLARI BOYLER HASARLARI Emniyet ventilinin kapanmasõ sonucu oluşan yüksek basõnç boylerde tahribat yapabilir. Boylerin birkaç gün boş kalmasõ gerektiği durumlarda, içinde kalan nem korozyona sebep olabilir.! Emniyet ventilinin tahliye borusu (Şekil 9, Poz. 3) devamlõ olarak açõk olmalõdõr.! Bu sebepten boylerin içi iyice kurutulmalõ (örn. sõcak hava ile) ve el deliğinin kapağõ açõk kalmalõdõr. Tesisat işleticisine aşağõdaki noktalarõ hatõrlatõn: Emniyet ventilinin tahliye hattõ (Şekil 9, sayfa 13) daima açõk olmalõdõr. Emniyet ventili zaman zaman havalandõrõlarak çalõşõp çalõşmadõğõ kontrol edilmelidir. Kazanda bulunan limit termostat (STB) çok sõk devreye girdiğinde, bir tesisat firmasõna haber verilmelidir. Tesisat işleticisinin uzun bir süre evde olmadõğõ durumlarda (örn. tatile çõktõğõnda):! Boyleri devre dõşõ bõrakmayõn.! Kumanda panelindeki tatil fonksiyonunu etkinleştirin (veya en düşük boyler sõcaklõğõnõ seçin). Boylerin devre dõşõ bõrakõlmasõ gerekiyorsa, tekrar devreye alõrken Türkiye'de geçerli olan temiz su tesisleri hijyenik talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr (boru hatlarõnõn yõkanmasõ). Kullanma ile ilgili bilgiler (örn. boyler sõcaklõğõnõn ayarlanmasõ) kumanda panelinin kullanma kõlavuzundan okunabilir. 14

15 Bakõm 8 8 Bakõm Boylerler genel olarak en geç her yõlda bir yetkili servise kontrol ettirilmeli ve temizletilmelidir. Tesisat işleticisine aşağõdaki noktalarõ hatõrlatõn: Suyun niteliğinin uygun olmadõğõ durumlarda (sert ve çok sert su) ve yüksek sõcaklõklarda bakõmõn daha kõsa aralõklarda yapõlmasõ daha uygun olur. BOYLER HASARLARI Yetersiz temizlik ve bakõm tesisatta hasarlara sebep olabilir.! En az iki yõlda bir temizlik ve bakõm çalõşmasõ yapõlmalõdõr.! Hasar oluşmamasõ için tespit edilen eksiklikleri derhal giderin! 8.1 Boylerin Bakõma Hazõrlanmasõ! Isõtma tesisatõnõn enerjisini kesin.! Boyleri boşaltõn. Bunun için soğuk su girişi vanasõnõ EK kapatõn ve boşaltma musluğunu EL açõn. Hava alma pürjörünün havalandõrõlmasõ için en yüksek yerdeki musluğu açõn.! Dõş sac kapağõnõ ve õsõ yalõtõm elemanõnõ (sadece SU300/1) (Şekil 1, sayfa 6) boylerden çõkartõn.! El deliği kapağõnõn sacõnõn vidalarõnõ (Şekil 10, Poz. 6) sökün ! El deliği kapağõnõn sacõnõ ve õsõ yalõtõm diskini (Şekil 10, Poz. 5) çõkartõn.! Altõ köşe başlõ vidalarõ (Şekil 10, Poz. 4) sökün, el deliği kapağõnõ (Şekil 10, Poz. 3) ve el deliği kapağõ contasõnõ (Şekil 10, Poz. ) çõkartõn. 3 Şekil 10 Temizleme açõklõğõnõn sökülmesi Poz. 1: Temizleme açõklõğõ Poz. : El deliği kapağõ contasõ Poz. 3: El deliği kapağõ Poz. 4: Altõ köşe başlõ vida Poz. 5: Isõ yalõtõm diski Poz. 6: El deliği kapağõnõn sacõ ve vidalarõ 15

16 8 Bakõm 8. Boylerin Temizlenmesi! Boylerin içinin kabuk bağlayõp bağlamadõğõnõ (kireç tortularõ) kontrol edin. TESİSAT HASARLARI Hasar görmüş yüzeyler nedeniyle.! Boylerin iç cidarõnõ temizlemek için sert ve sivri uçlu cisimler kullanõlmamalõdõr. Boyler içinde kireç tabakasõ oluşmuş ise:! Boylerin içine "yüksek basõnçlõ soğuk su (ca. 4 5bar) sõkõn (Şekil 11). Temizleme etkisini artõrmak için boş boyler su sõkmadan önce õsõtõlabilir. Serpantinlerdeki kireç tabakalarõ termo şok etkisi ile daha kolay çözülür. Boylerin içine düşen tortular, plastik hortumlu õslak veya kuru bir elektrikli süpürge ile alõnabilir. Boyler içinde oluşan çok sert tabakalar kimyasal maddelerle de temizlenebilir (örn. Sanit firmasõnõn kireç çözücü maddesi CitroPlus). Kimyasal madde ile yapõlacak temizliğin uzman bir firmaya yaptõrõlmasõnõ öneririz. Şekil 11 Boylere su sõkõlmasõ 16

17 Bakõm Magnezyum Anodun Kontrolü Magnezyum anot, boyler çalõştõğõ müddetçe zamanla tüketilen bir galvanik anottur. Magnezyum anodun çapõ en geç iki yõl sonra kontrol edilmelidir.! Dõş sac kapağõnõ ve õsõ yalõtõm elemanõnõ (sadece SU300/1) çõkartõn.! Magnezyum anodun altõ köşe somununu (Şekil 1, Poz. 1) SW 3 bir anahtarla sökün.! Magnezyum anodu (Şekil 1, Poz. ) sökün.! Magnezyum anodun aşõnma miktarõnõ kontrol edin. Magnezyum anodun çapõ yakl mm'ye inmiş ise, anodu değiştirin. 1 Magnezyum çubuğun yüzeyi yağ veya gres ile temas etmemelidir. Temizliğe dikkat edin.! Magnezyum anodun değiştirilmesine gerek yoksa, uygun bir sõzdõrmazlõk maddesi (örn. kendir veya PTFE bant) kullanarak yerine monte edin. Şekil 1 Magnezyum anodun değiştirilmesi Poz. 1: Altõ köşe somun Poz. : Magnezyum anot! Magnezyum anodu manşonuna takõn ve sõkõn. 8.4 Magnezyum Anodun Değiştirilmesi! Aşõnmõş olan magnezyum anodun yerine, 1'de gösterildiği gibi, yeni bir anot takõn. 17

18 8 Bakõm 8.5 Boylerin Temizlendikten Sonra Yeniden Devreye Alõnmasõ! Temizleme deliğine (Şekil 13, Poz. 1) yeni el deliği kapağõ contasõ (Şekil 13, Poz. ) takõn. Burada el deliği kapağõnõn contasõnõn montaj yönü dikkate alõnmalõdõr: "Deckelseite" (Kapak tarafõ) yazõsõ olan yüzü el deliği kapağõna doğru bakmalõdõr.! Altõ köşe başlõ vidalarõ (Şekil 13, Poz. 4) el deliği kapağõna (Şekil 13, Poz. 3) takõp elle sõkõn.! Altõ köşe başlõ vidalarõ daha sonra bir anahtarla 1/4 tur döndürün (bu önerilen sõkma momenti 40 Nm'ye eşittir) ! Boyleri doldurun ve õsõtma tesisatõnõ yeniden devreye alõn (bkz. "Boylerin Devreye Alõnmasõ", sayfa 13).! Tüm bağlantõlarõn ve temizleme açõklõğõnõn sõzdõrmazlõklarõnõ kontrol edin. 3! Isõ yalõtõm diskini (Şekil 13, Poz. 5) yerleştirin ve el deliği kapağõnõn sacõnõ (Şekil 13, Poz. 6) monte edin.! Boylerin õsõ yalõtõm elemanõnõ (sadece SU300/1) ve dõş sac kapağõnõ (Şekil 1, sayfa 6) takõn.! Isõtma tesisatõnõ devreye alõn. Şekil 13 Temizleme açõklõğõnõn monte edilmesi Poz. 1: Temizleme açõklõğõ Poz. : El deliği kapağõ contasõ Poz. 3: El deliği kapağõ Poz. 4: Altõ köşe başlõ vida Poz. 5: Isõ yalõtõm diski Poz. 6: El deliği kapağõnõn sacõ ve vidalarõ 18

19 9 Uygunluk Beyanõ 19

20 Yetkili servis: ISISAN ISITMA VE KLIMA SAN. A.Ş. Bestekar şevki Bey Sok. No: 1 Balmumcu, ISTANBUL

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Boyler Logalux SU60/ SU300/ Yetkili Servis için Montaj ve bakım öncesi dikkatle okuyunuz 7 747 0 455-09/006 TR İçindekiler Genel Bilgiler...............................................

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 630 937 04/00 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakım Kılavuzu Logalux Boyler SU 400, 500, 750 ve 000 Montaj ve bakım öncesi dikkatle okuyunuz İçindekiler Uyarı! Tesisatın montajı ve işletilmesi için Türkiye'de

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 100-B. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 100-B. Çift serpantinli boyler 300, 400 ve 500 litre

VIESMANN VITOCELL 100-B. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 100-B. Çift serpantinli boyler 300, 400 ve 500 litre VIESMANN VITOCELL 100-B Çift serpantinli boyler 300, 400 ve 500 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCELL 100-B Tip CVB Dikey tip, serpantinli Ceraprotect emaye

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 100-V. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCELL 100-V. Dikey tip boyler.

VIESMANN VITOCELL 100-V. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCELL 100-V. Dikey tip boyler. VIESMANN VITOCELL 100-V Dikey tip boyler 390 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 17 VITOCELL 100-V Tip CVW Dikey tip

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağõtõcõlarõ MOVI-SWITCH Kontrolü İçin C5.D0 Baskõ 05/004 86687 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

VIESMANN. VITOCELL-W Duvar tipi cihazlar için boyler litre. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Duvar tipi cihazlar için boyler litre. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Duvar tipi cihazlar için boyler 0-400 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCELL 0-W Boyler Ceraprotect emayeli çelik boyler Tip CUG alta yerleştirilmiş,

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 340-M Güneş enerjisi sistemleri için kombi boyler 750 ve 950 litre

VIESMANN VITOCELL 340-M Güneş enerjisi sistemleri için kombi boyler 750 ve 950 litre VIESMANN VITOCELL 340-M Güneş enerjisi sistemleri için kombi boyler 750 ve 950 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCELL 340-M Tip SVKA Çok yönlü kullanımlı kombi

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

6302 1511 05/2002 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. KR 0106 Günes enerjisi kontrol devresi. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 1511 05/2002 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. KR 0106 Günes enerjisi kontrol devresi. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 1511 05/2002 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu KR 0106 Günes enerjisi kontrol devresi Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Cihazlar ilgili Avrupa yönetmelikleri tarafından

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör VIESMANN VITOSOL 100-F Düzlemsel kollektör Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOL 100-F Tip SV1 ve SH1 Dikey veya

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su.

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. Buderus duoclean duoclean Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. duoclean Hijyenik Boylerler duoclean MKT Teknolojisi Ömür Cam bazlı olmayan malzemeler klordan zarar görmektedir. Ancak termoglasür

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su.

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. Buderus duoclean duoclean Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. duoclean Hijyenik Boylerler duoclean MKT Teknolojisi Buderus duoclean in iç yüzeyi 870-900 C sıcaklıkta termoglasür adı verilen

Detaylı

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su.

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Güneş enerjisinden yararlanmak artık çok kolay. Termosifon Tip Paket

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Akümülasyon Tankları ve Boylerler Akümülasyon Tankları ve Boylerler Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon Tankları

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h)

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h) VIESMANN Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HW 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı Üç geçişli 460-2500 kw (395 600-2

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin..............................................

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5-3,8 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER Sıcak suyun hazırlanması ve depolanması amacıyla kullanılır Boyler iç yüzeyleri ileri teknoloji titanyum katkılı emaye kaplama

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Kullanım Talimatı. Ozonizatör CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Kullanım Talimatı Ozonizatör CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine

Detaylı

Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Akümülasyon Tankları ve Boylerler Akümülasyon Tankları ve Boylerler Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon Tankları

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.305,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

Teknik bilgi broşürü Aquanova Su filtreleri

Teknik bilgi broşürü Aquanova Su filtreleri Teknik bilgi broşürü Aquanova Su filtreleri Şartname: Oventrop Aquanova su filtreleri konut tesisatında içme suyu kalitesini güvence altına almaya hizmet eder. Bunlar, değiştirilebilir filtre elemanı olan

Detaylı

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2015 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2015 - I Güncelleme: 01.01.2015 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2014 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2014 - I Güncelleme: 03.02.2014 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Patlama Korumalõ Redüktörler Seri R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Baskõ 05/2004 A6.E / TR

İşletme Kõlavuzu. Patlama Korumalõ Redüktörler Seri R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Baskõ 05/2004 A6.E / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalõ Redüktörler Seri R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W A6.E02 Baskõ 05/2004 11281588 / TR İşletme Kõlavuzu

Detaylı

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan VITODENS 200-W 6/2010 Emniyet uyarıları Cana ve mala gelebilecek zarar

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

Kullanma Kõlavuzu. Kumanda Paneli Logamatic 41xx. Logamatic 41xx Kumanda Panelleri İçin /2000 TR Kullanõcõ için

Kullanma Kõlavuzu. Kumanda Paneli Logamatic 41xx. Logamatic 41xx Kumanda Panelleri İçin /2000 TR Kullanõcõ için 6300 9938 01/2000 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Kumanda Paneli Logamatic 41xx Logamatic 41xx Kumanda Panelleri İçin Kullanma Kõlavuzu Bas-çevir mantõğõ ile kolay kullanõm Kullanmadan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200 VIESMANN VITOSOLIC Güneş enerjisi sistemleri için kontrol paneli Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOLIC 100 Elektronikfarksıcaklık

Detaylı

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A Viesmann VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW Teknik Bilgi Föyü VITOMAX LW Tip M64A Düşük basınçlı sıcak su kazanı Gaz Yakıtlı ihazlar Direktifi 2009/142/E uyarınca sertifikalı (110 emniyet sınır sıcaklığı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için Montaj Kılavuzu Pompa ve Montaj Ünitesi 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Pompa ve Montaj Ünitesi Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi Yetkili Bayi için Montaj ve servis önce si dikkatle

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Vekotec. Kompakt radyatör vanaları Entegre vanalı radyatörler için ikili bağlantı fittingi (H-vana)

Vekotec. Kompakt radyatör vanaları Entegre vanalı radyatörler için ikili bağlantı fittingi (H-vana) Vekotec Kompakt radyatör vanaları Entegre vanalı radyatörler için ikili bağlantı fittingi (Hvana) IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Vekotec Vekotec Vekotec Hvana, Rp1/ iç ve G/4

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

Tüm. SitaDrain Klasik, SitaDrain Terra, SitaDrain Sonsuz ve SitaDrain Dikdörtgen oluk için montaj tâlimatları

Tüm. SitaDrain Klasik, SitaDrain Terra, SitaDrain Sonsuz ve SitaDrain Dikdörtgen oluk için montaj tâlimatları Tüm SitaDrain Klasik, SitaDrain Terra, SitaDrain Sonsuz ve SitaDrain Dikdörtgen oluk için montaj tâlimatları İçindekiler 1. SitaDrain Klasik/ SitaDrain Terra... 3 2. SitaDrain Sonsuz... 6 3.1 SitaDrain

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM DTB-MP SERİSİ MARINE BOYLER GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM GENEL ÖZELLİKLER Farklı Montaj seçenekleri: 30 50 80 100 litre kapasite (30 80) C skalalı ayarlanabilir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı