Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye nin önde gelen tedarikçi ve perakendecileri ilk tüketim mallarý e-pazaryerini kuruyor. PERAKENDECÝLÝK Yýlbaþý Türk e-ticaret sitelerine de canlýlýk getirdi. Aylýk Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni TÜRKÝYE ÝNTERNET SEKTÖRÜNÜN 2001 TRENDLERÝ Ýnternet þirketleri üzerindeki kârlýlýk baskýsý artýyor. Büyük gruplar bünyesindeki Ýnternet þirketlerine yapýlan harcamalar kýsýlýyor. Ýnternet pazarýnda rasyonalizasyon bekliyoruz. Piyasaya hazýrlýksýz, finansmansýz ya da bilgisiz giren þirketler ayýklanacak. Ýnternet giriþimleri için, + Sermaye kaynaðý olarak risk sermayesi kavramý daha çok yýlýn ikinci yarýsýnda gündemde olacak. Ancak kýsa vadede sermaye bulmanýn zorlaþtýðýný düþünüyoruz + Düzenli gelir modeli olarak Ýnternet reklamcýlýðý üzerinde konuþulacak. Sadece Ýnternet e dayalý giriþimlerin ortaya çýkmasý yavaþlarken, geleneksel þirketler Ýnternet te daha etkin yer almaya baþlayacak. B2B giriþimleri ivme kazanacak. Sadece Ýnternet te varolan B2C tarzý ticaret þirketlerinin oraný azalacak. Klasik perakendeciler bu alaný yeni bir daðýtým kanalý olarak daha sýk kullanacaklar. Ýþ- TÝM ve Türk Telekom un GSM þebekelerinin devreye girmesiyle artacak rekabet ortamýnda, mobil Ýnternet ve mobil telekomünikasyon hatlarý üzerinden veri taþýnmasý konusu alevlenecek. TURÝZM Turizm Bakanlýðý, Türk turizmini Ýnternet e taþýyor. MEDYA / REKLAMCILIK 2000 yýlý Türkiye Ýnternet reklam pazarý 5 milyon ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ VE PORTAL HÝZMETLERÝ Alexa Research, Aralýk ayý Türkiye Ýnternet trafiði ve portal kullanýmý istatistiklerini açýkladý. AGB Anadolu Ýnternet ölçümü hizmeti veriyor. Ýxir, eleman çýkartýyor. Turkport yayýnýný durdurdu. ÝNSAN KAYNAKLARI / DANIÞMANLIK Tekadres.com hizmete girdi. Ýnsankaynaklarý.com üyeye ulaþtý. TELEKOMMUNÝKASYON Turkcell mobil Ýnternet pazarýna giriyor. Ýþ-TÝM Doðan Grubu ile ortaklýk yapýyor. Telekomünikasyon hizmetlerinde KDV oraný %17 den %25 e yükseltildi. YAZILIM / DONANIM Arena Bilgisayar, SAP uygulamalarýna geçti. EÐÝTÝM ODTÜ Ýnteraktif Dil Eðitimi vermeye baþladý. HUKUK BSA Türkiye 2001 yýlý baskýnlarýna taþýmacýlýk sektöründe baþladý. CEMÝYET HABERLERÝ First Tuesday in Aralýk toplantýsýna 150 ye yakýn profesyonel katýldý.

2 Baþlarken, Ýnternet in artýk Türkiye de de üzerinde sadece teknik uzmanlarýn veya meraklý amatörlerin çalýþtýðý bir mecra olmaktan çýktýðýný, bir iþ geliþtirme yöntemi olarak ekonomi gündemine yerleþtiðini düþünüyoruz. Dünyadaki hýzlý teknolojik geliþime paralel olarak, biz de özellikle 2000 yýlýnda ülkemizde, bir tarafta büyük sanayi gruplarý ve bankalarýn öte yanda genç giriþimcilerin Ýnternet ve biliþim teknolojileri tabanlý iþ giriþimlerine tanýk olduk. Bu alana aktarýlan yoðun insan, teknoloji ve finans kaynaklarýný takip ettik de de bu eðilimin devam edeceðini düþünüyoruz. Ancak son aylarda yaþadýðýmýz finansal belirsizliðin etkisiyle ve dünyada bazý yeni ekonomi þirketlerinin hýz kesmesiyle, biliþim ve Ýnternet piyasasýnýn ülkemizde de ihtiyatlý ilerleyeceðini öngörebiliriz. Bütün bu geliþmelere paralel olarak, çok yoðun bir bilgi bombardýmaný altýndayýz. Bu bilgi yýðýnýna karþýn, önemli geliþmeleri ayýklayýp özetleyecek tarafsýz bilgi araçlarý henüz çok yeterli deðil. Ýþte bu anafikirle hareket eden Netwise, size aylýk bir bülten sunuyor. Bültenimizde Türkiye de Ýnternet ve bilgi teknolojilerini stratejik amaçlý kullanan þirketlerden ve Ýnternet bazlý yeni iþ giriþimlerinden söz edeceðiz. Bunu yaparken zamanýnýzýn sýnýrlý olduðunun bilincindeyiz. Sizin adýnýza bir önceki ayýn gündemini tarayýp, sadece deðerli bulduðumuz haberleri, analiz ederek ve özetleyerek, kolay okunur bir formatta önünüze getireceðiz. Bültenimizi sektörlere göre sýnýflandýrdýk. Biliþim sektöründeki þirket birleþmelerini ve satýn almalarýný ayrý bir bölüm olarak ele aldýk. Bu sayýmýzda ayrýca önemli bulduðumuz hukuki konularý ve biliþim sektöründen cemiyet haberlerini size iletmek istedik. Bültenimizden faydalanmanýz dileðiyle, ilk sayýmýzda sizlere içten bir Merhaba diyoruz.

3 tekstil otomotiv Koç.net ve Çalýk Yatýrým Bankasý tarafýndan kurulan Agromarket in ilk projesi Kotonline Ocak ayýnda hizmete girdi. Agromarket faaliyetlerine, Türkiye nin en güçlü olduðu tarýmsal ürünlerden pamuk ile baþladý. Kotonline, Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya bölgesinde pamuk alým satýmý için aracýlýk yapan bir elektronik pazaryeri olarak kuruldu. Faaliyet gösterdiði bölgesel pazarýn hacmi 3,25 milyar dolar olduðu tahmin ediliyor. Kotonline aracýlýðý ile pamuk üreticisi, satýcýsý ve alýcýsý elektronik ortamda alým satým iþlemini gerçekleþtirebiliyor. Kotonline'a üye olan pamuk üreticileri ve alýcýlarý, adresinden her gün ayný saatte gerçekleþecek olan alým-satým seansýnda alýþveriþ yapabiliyor, o gün içinde oluþmuþ fiyatlarý ve satýþa sunulan pamuðun özelliklerini öðrenebiliyor, ödeme araçlarý ve kalite kontrol süreçleri konusunda destek alabiliyorlar. Agromarket in %75 i Çalýk Yatýrým Bankasý ve Koç.net e ait. Þirketin 3 yýllýk bir dönem içinde kâra geçmesi ve halka arz edilmesi planlanýyor. Kotonline Genel Müdürü Sabahnur Erdemli, Kotonline proje deðerinin 2 milyon dolar olduðunu belirtti. Þirkette þu anda 7 kiþilik bir ekip görev yapýyor. Erdemli, geleneksel yöntemlerle yapýlan pamuk ticaretinin Ýnternet in ve bilgi teknolojilerinin saðlayacaðý bir platforma taþýnmasýnýn kökten bir sistem deðiþikliðini ifade ettiðini ve baþarýlý olunabilmesi için alýcý ve satýcýlar arasýnda güven unsurunu yerleþtirecek mekanizmalarýn oluþturulmasý gerektiðini söyledi. Kotonline da bugüne kadar þirketin ortaklarý arasýnda alým satým gerçekleþmiþ ve Ege ve Türkmen pamuðu satýþa sunulmuþ. Erdemli, güven unsurunu ön planda tutarak yeni üyelerin sistemi kullanmasý amaçlý pazarlama faaliyetlerine devam edildiðini bildirdi yýlý, özellikle Amerika da B2B (iþletmeden iþletmeye e- ticaret) ve e-pazaryeri uygulamalarýnýn yýlý oldu. Yýlýn ilk yarýsýnda pazarda ilk olma kaygýsýyla her alanda üçüncü kiþilerce B2B ve e-pazaryeri þirketleri kuruldu ve hýzla halka açýldý. Ýkinci yarýda bu þirketler, geleneksel ekonominin büyük þirketlerince kurulan B2B ortaklýklarýnýn rekabeti ve Nasdaq daki düþüþten etkilendiler. Bu deneyim, endüstri ve teknoloji standartlarýnýn henüz oturmadýðý bir ortamda baþarýlý olmak için katma deðer yaratmanýn pazarda ilk olmaktan daha önemli olduðunu gösterdi. Buna ek olarak, çoðunlukla sektör dýþýndan giriþimcilerce kurulan e-pazaryeri veya B2B þirketlerinin, tarafsýzlýk avantajý dolayýsýyla rakip þirketleri Ýnternet platformunda bir araya getirmede daha baþarýlý olmasý beklentisinin gerçekçi olmadýðý anlaþýldý in son aylarýnda Türkiye de de B2B tarzý elektronik ticaret giriþimlerinin artmaya baþladýðýný, bu süreci elektronik pazaryerlerinin takip ettiðini gözlüyoruz. Kotonline projesi bu anlamda ilk örneklerden biri ve baþarý ya da baþarýsýzlýðý tüm pazar için emsal oluþturacak. Yukarda anlatýlan yurtdýþý deneyimlerinin ýþýðýnda, altyapý kurulmasý ve iþletilmesini yüklenen Koç.net ile tekstil sektöründe tecrübeli Çalýk Grubunun, Kotonline ýn ortaðý olmasý, projenin baþarýlý olabilmesi için önemli bir avantaj olarak görülebilir. Ýnternet ten Satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. Volkswagen in Türkiye distribütörü Doðuþ Otomotiv 2000 in ikinci yarýsýnda, daha önce Türkiye de satýlmayan araba modeli, Volkswagen Lupo yu sadece Ýnternet ten satýþa çýkardý. Teslim edilen 90 otomobilin yaný sýra þu anda stokta 28 adet Lupo bulunuyor. Alýþveriþlerde % 15 dolayýnda sipariþten vazgeçme yaþanmýþ ve sipariþ verenlere geri ödeme yapýlmýþ. Bu veriler incelendiðinde, Aralýk ayýndaki kriz sýrasýndaki iptaller hariç, sipariþten vazgeçme oranýnýn zaman içinde azaldýðý gözlenmiþ. Bu da baþlangýçta ön plana çýkan merak duygusunun zaman içinde yerini daha bilinçli tercihlere býrakmasý þeklinde yorumlanýyor. E-Lupo projesi Doðuþ Otomotiv ve Türkiye deki diðer otomotiv firmalarý için olduðu kadar, Volkswagen merkez ofisi için de özellikle Türkiye dýþýndaki diðer pazarlara Ýnternet aracýlýðýyla giriþte kullanýlabilecek ciddi bir bilgi birikimi saðlamýþ. Þirketten verilen bilgiye göre, Lupo nun hem fiyatýnýn Türkiye de hitap ettiði segmentin biraz üzerinde olmasý hem de bu segmentin satýþ adetleri açýsýndan toplam otomobil pazarýnýn ancak %1 ini oluþturmasý dolayýsýyla, Lupo, Ýnternet projesi öncesi pazara sunulmamýþtý. Bu doðrultuda Volkswagen AG ile yapýlan görüþmelerde Ýnternet i bir tanýtým ve satýþ kanalý olarak kullanmak fikri benimsendi ve e-lupo projesi hayata geçirildi. Proje Ýnternet in beklenmedik ürünler için bile uygun bir satýþ ve pazarlama aracý olabileceðini Türkiye örneðinde kanýtlamasý açýsýndan önemli. Bu çalýþma, son kullanýcýya yönelik e-ticaret uygulamalarýnda baþarýya ulaþmak için gereken belli baþlý þartlarý da ortaya çýkardý. Bunlar, kaliteli ürün, etkin altyapý, iyi proje planlamasý, doðru fiyatlama stratejisi, etkili tanýtým ve stratejiyle uyumlu site tasarým ve uygulamasý olarak özetlenebilir. 3

4 hýzlý tüketim mallarý Türkiye nin önde gelen tedarikçileri ve perakendecileri ilk tüketim mallarý elektronik pazaryerini kuruyor. Anadolu Holding, Eczacýbaþý Holding, Fiba Holding, Etap Endüstri ve Yatýrým Holding, Cap Gemini Ernst & Young U.S. LLC, Calico Commerce Inc. ve Tradenet tüketim mallarý sektöründe bir e-pazaryeri oluþturmak üzere TurkeCom isimli bir þirket kurdu. Turkecom un Ambalajlý Tüketim Mallarý e-pazaryerini 2001 yýlýnýn ilk çeyreðinde hayata geçirmesi planlanýyor. Þirket 2004 yýlý için 100 bin kullanýcýya ulaþmayý hedefliyor. Pazaryerinin ambalajlý tüketim mallarýnýn þirketten þirkete tedarik zincirini daha etkin hale getirerek iþletme giderlerini azaltmasý ve tüketim mallarýnýn fiyatlarýný düþürmesi amaçlanýyor. Tedarikçilerle perakendecileri bir araya getirecek elektronik platformda, finansal hizmetler, iþ yönetim araçlarý, güncellenmiþ ticari etkinlikler gibi katma deðerli hizmetlerin de sunulmasý planlanmakta. Bu projenin dünyadaki eðilimlere paralel olarak, ilgili sektörün büyük firmalarýnýn bir araya gelerek oluþturduklarý B2B projelerine Türkiye den ilginç bir örnek olacaðýný düþünüyoruz. Sitenin faaliyetlerini proje hayata geçtiðinde daha detaylý olarak inceleyeceðiz. perakendecilik Dünyada son kullanýcýya yönelik e-ticaret þirketleri için yýlbaþý performansý, þirketin geleceðini belirleyecek önemli bir sýnav olarak deðerlendiriliyor. Yoðun alýþveriþin gözlendiði bu dönemde, B2C siteleri, site tasarým ve uygulamalarýnýn talebe cevap verip veremediðini, teslimat süreçleri ve müþteri hizmetlerinin iyi iþleyip iþlemediðini, ödeme sistemlerinin güvenli olup olmadýðýný ölçüyorlar. Bu yüzden yýlbaþý öncesi detaylý online alýþveriþ tahminleri yapýlýrken yýlbaþý sonrasý da gerçekleþen satýþ rakamlarý ve performans ölçümleri ayrýntýlarýyla gerek þirketlerin kendileri gerekse tarafsýz araþtýrma kuruluþlarý tarafýndan kamuoyuna açýklanýyor. Türkiye de de yurtdýþýndaki kadar olmasa da yýlbaþý özelikle hediye alýþveriþinin arttýðý bir dönem olarak Türk B2C sitelerini etkiliyor. Ancak biz pazarýn henüz çok yeni olmasý ve standartlarýn oturmamasý dolayýsýyla Türkiye de gerçekleþen doðru rakamlara ulaþamýyoruz. Türk e-ticaret þirketleri satýþ, kârlýlýk, müþterilerin günlük ortalama alýþveriþ miktarý, sipariþ sayýsý, teslimat performansý, iade edilen sipariþ miktarý gibi rakamlarý açýklamýyor. Bu durum, Türkiye pazarýný ve oyuncularýný doðru ve tarafsýz deðerlendirmeyi zorlaþtýrýyor. turizm Turizm Bakanlýðý, Türk turizminin tanýtýmýný ve pazarlanmasýný sitesi ile Ýnternet ortamýna taþýmayý amaçlýyor. Yýlbaþý Türk e-ticaret sitelerine de canlýlýk getirdi. Ýxir Alýþveriþ, Pazarlama ve Ürün Geliþtirme Müdürü Elif Gür ün Zakki ye iliþkin olarak verdiði bilgilere göre, sipariþ sayýsý açýsýndan Zakki nin performansý Kasým Aralýk arasýnda %120 arttý. Ayrýca siteyi ziyaret edenlerin alýþveriþ yapma oraný 1.5 kat arttý. Rekabet dolayýsýyla detaylý rakam vermekten kaçýndýðýný söyleyen Gür, Türk kullanýcýlar arasýnda hediye alma söz konusu olduðunda Ýnternet i kullanmanýn alýþkanlýk haline gelmeye baþladýðý deðerlendirmesini yaptý. Gür, Zakki nin hedef kitlesini, profesyonel, ofisten Ýnternet e baðlanan, alýþveriþ yapacak zamaný olmayan, belli bir yaþýn üzerinde, Ýnternet i alýþveriþ yapma amacýyla kullanacak sofistikasyona gelmiþ insanlar olarak tanýmladý. Gür, Zakki nin yýlbaþý döneminde, site ziyaretçisini müþteriye dönüþtürmeye odaklandýðýný, bunun için, yýlbaþýna özel site tasarýmý ve promosyonlar geliþtirildiðini ve bayram tatili dolayýsýyla sipariþlerde bir aksaklýk olmamasý için tedarikçi ve teslimatçý firmalarla anlaþmalar yapýldýðýný ve 31 Aralýk sabahýna kadar sipariþ alýmýna devam edildiðini vurguladý. Turizm Bakaný Erkan Mumcu nun açýklamalarýna göre projenin, 15 milyon dolarlýk bir bütçeye sahip olmasý ve 2 yýlda tamamlanmasý öngörülmekte. Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TURSAB) ve Türkiye Otelciler Birliði (TUROB) de çalýþmalarda yer alýyor. Proje, Turizm Bakanlýðý nýn bir yan kuruluþu olan TURAÞ tarafýndan yürütülüyor. Bir portal olarak yayýna baþlayan sitenin, sonraki aþamalarda online rezervasyon ve satýn almayý da içerecek þekilde zenginleþmesi planlanýyor. Projenin risk sermayesi yöntemiyle finanse edileceðini bildiren bakan, ayrýntýlarýn daha sonra açýklanacaðýný kaydetti. Fizibilite detaylarý henüz netlik kazanmamýþ olmakla birlikte, bütçenin büyüklüðü ve proje için ayrýlan zaman miktarý, bize bu para ve zamanýn Türkiye deki turizm iþletmelerini kapsayan bir að kurulumu için harcanmasýnýn planlandýðýný düþündürdü. Türkiye turizm sektörü iþletmelerinin teknoloji kullaným düzeyleri ve Ýnternet baðlantýlarýnýn istenen düzeyde olmamasý, projenin eðer umduðumuz gibi þekillenirse deðerli olabileceðini gösteriyor. Turizmin, yapýsý itibariyle dünyada Ýnternet üzerinden sunulan hizmet ve ticaretin ilk ve en kolay yaygýnlaþtýðý alanlardan biri olmasý sebebi ile Turizm Bakanlýðýnýn bu projesini olumlu buluyoruz. Bu projenin devletin diðer Ýnternet ve bilgi teknolojileri yatýrýmlarýnýn uðradýðý akýbete uðramamasýný diliyoruz. 4

5 medya / reklamcýlýk 2000 yýlýnda Türkiye Ýnternet reklam pazarý tahmini 5 milyon dolar olarak gerçekleþti. Sektör profesyonelleri, Amerika daki Ýnternet reklamcýlýðý geliþme trendiyle uyumlu olarak, Türkiye de 2001 yýlýnda Ýnternet reklamlarýnýn toplam reklam pastasýndan %2 lik bir pay alarak asgari 20 milyon dolara ulaþacaðýný tahmin ediyor dönemi için bu rakamýn 50 milyon dolar seviyesine gelmesi bekleniyor. Aralýk ayýnda yaþanan mali krizle birlikte, 2001 yýlýnda üzerlerinde karlýlýk baskýsý artan þirketlerin reklam bütçelerinde de kýsýntýya gitmelerini bekleyebiliriz. Ýnternet reklamcýlýðýnýn, küçük bütçelerle doðrudan hedef kitleye ulaþmada son derece etkili bir araç olmasý dolayýsýyla bu duruma bir çözüm sunacaðý öngörülebilir. Bir Ýnternet reklam pazarlama ve geliþtirme þirketi olan Noktakom Genel Müdürü Uður Ergün, Türkiye de Ýnternet reklamlarýnýn bankacýlýk ve finans, otomotiv, biliþim, telekomünikasyon ve tüketici mallarý sektörlerinde faaliyet gösteren þirketlerce verildiðini belirtti. Ancak Ýnternet reklamlarýndan önemli fayda saðlayacak esas grubu, sunduðu ürün veya hizmetin daha dar ve tanýmlý segmentlere hitap ettiði, genel kitle eriþimi amaçlayan reklam araçlarýný verimli ve etkin biçimde kullanamayan, reklam bütçesi kýsýtlý olan þirketler oluþturuyor. Ayrýca, Türkiye deki Ýnternet kullanýcýlarýnýn dünyadan farklý olarak çok daha genç bir kitle olmasý, gençlere yönelik ürün ve hizmetlerin pazarlanmasýnda Ýnternet in çok etkili olabileceðini gösteriyor. Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz, Ýnternet reklamlarý alanýnda uzmanlaþmýþ hizmetler veren Medyatick Genel Müdürü Bahadýr Yetki, Türkiye deki Ýnternet reklamcýlýðý pazarýnýn önünü týkayan öðelerden birinin, Türk Ýnternet þirketlerinin kendilerinin yeterince online reklam vermemesi olduðunu belirtti. Yetki ye göre, Türkiye online reklam pazarý 2001 yýlýnda geniþleyecek ama bunun sebebi 2000 yýlýnda reklam veren þirketlerin Ýnternet bütçelerini arttýrmalarý olmayacak yýlý Türk Ýnternet reklamcýlýðý adýna bir deneme yýlý oldu ve reklam verenler bunun olumsuzluklarýný yaþadý de ise yeni þirketlerin Ýnternet reklamý vermeye baþlamasýyla piyasa geniþleyecek. Ancak yine de 2001, sadece reklam gelirlerine dayalý iþ modelleriyle yola çýkan Ýnternet þirketlerinin kapanacaðý bir yýl olacak de güçlü ve spesifik konulara yönelmiþ içerik saðlayan ve kendi imkanlarý ile ayakta kalabilen web siteleri, 2002 den itibaren artan reklam gelirlerinden daha fazla pay almaya baþlayacaklar. Ýki yýldýr Türkiye de Ýnternet reklamý veren büyük firmalardan biri olan Ýntel in deneyimlerini, sektörün durumunu özetlemesi açýsýndan inceleyebiliriz. Ýntel, Akdeniz, Orta Doðu ve Afrika Bölgesi Pazarlama Programlarý Müdürü Ayþegül Ýldeniz in turk.ýnternet.com un düzenlediði panelde verdiði bilgiye göre, Ýntel Türkiye 2000 yýlýnda toplam reklam bütçesinin yüzde kadarýný online medyada kullandý. Ýntel, Türkiye de, online reklam bütçesinin %60 ýný banner tipi reklam için, %40 ýný ise sponsorluk þeklinde kullanýyor. Kurumsal kullanýcýlara yönelik sponsorluk faaliyetlerinde, biliþim sektörüne yönelik siteler içinde içerik saðlayan köþeler hazýrlayan Ýntel, tüketiciye yönelik çalýþmalarýnda spor faaliyetlerini destekliyor, bilgi yarýþmalarý düzenliyor. Ýldeniz, reklam veren olarak karþýlaþtýklarý sorunlarý, kampanya raporlarýný zamanýnda ve saðlýklý olarak yayýncý sitelerden alamamak ve spesifik konularda odaklanmýþ, zengin içerikli sitelerin azlýðý olarak tanýmlýyor. Bankalar, 2000 in önde gelen Ýnternet reklam verenleri oldular. Buna iyi bir örnek olan Garanti Bankasý, özellikle Ýnternet bankacýlýðý ürünlerini yoðun olarak Ýnternet üzerinde tanýttý. Bunun için banner tipi reklamlarýn yaný sýra, grup içi firmalarla ortak pazarlama çalýþmalarý yapýldý. Örneðin, Garanti Ýnternet Þubesi'nde yapýlan iþlemler karþýlýðý Ixir paketi verilmesi þeklindeki Garanti için Ýxir kampanyasýnýn Garanti Ýnternet Þubesi iþlem sayýsýný arttýrdýðý bildirildi. Buna ek olarak, elektronik ticaret yapan bir sitenin, Ýnternet üzerinden kullandýðý ödeme siteminin Garanti Bankasý güvencesinde olduðu vurgulanarak, bankanýn tanýtýmýnýn yapýlmasýna önem veriliyor. Garanti Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Fuat Erbil, turk.ýnternet.com a verdiði bir röportajýnda, televizyon ve gazete reklamlarý ile kýyaslandýðýnda Ýnternet reklamlarýnýn daha düþük maliyetli olduðunu ancak özellikle ISS sitelerine verilecek reklamýn maliyetinin, diðer mecralara verilen reklamlara yaklaþmaya baþladýðýný belirtti. 5

6 @ Ýnternet eriþimi ve portal hizmetleri Alexa Research, Aralýk ayý Türkiye Ýnternet trafiði ve portal kullanýmý istatistiklerini açýkladý. Türk kullanýcý tarafýndan en çok ziyaret edilen Türk sitelerinin Aralýk ayý sýralamasýna baktýðýmýzda þunu görüyoruz. Ýlk onda Ýnternet Servis Saðlayýcýlardan sadece Turk.net (1.), Superonline (3.) ve E-Kolay ý (4.) görüyoruz. Bunlarý Turkport (12.) Veezy.com (Vestel) (17.) Tr.net (19.) ve Koc.net (20) izliyor. Ýxir.com ise 27. sýrada. E-Ticaret siteleri ise ziyaretçi trafiði açýsýndan çok daha geriden geliyor. Zakki (37.) bu grup içinde en önde. Onu Ýnfoshop (40.), Ýdeefixe (52.), Deppo (55.), Kangurum (69.), Migros (91.) ve Estore (92.) izliyor. Listede dikkatimizi çeken bir site de 2. sýradaki Mynet. Mynet eylül ayýndan beri en çok izlenen ilk on site sýralamasýnda yerini alýyor. Türkçe arama motorlarý Netbul 9. ve Arabul 11. sýradalar. Bu þirketlerin güçlü yerli oyuncular için satýn alýnmaya/ortak olunmaya aday olabileceðini düþünüyoruz. Banka ve aracý kurum siteleri arasýnda ilk yüze girenler Akbank (26.) Ýþ Bankasý (32.), Garanti (34.) ve Borsadirekt (67.) olarak sýralanýyor. Geleneksel basýn ve yayýn kurumlarýnýn sayfalarý þu þekilde sýralanýyor Showtvnet (6.), Hürriyet (13.), Cine5 (14.), Sabah (18.), Milliyet (21.), Hurriyetim (25.), Hurriyet (32.), Stargazete (53.), Radikal (72.), Akþam (79.), Cumhuriyet (94.) ve Yenisafak (99.). Alexa Research sonuçlarý, kullanýcýnýn hangi siteleri ziyaret ettiðini ve ne kadar süre kaldýðýný ölçen yazýlýmýný yükleyen, her ülkeden en az 3000 kullanýcýdan oluþan panel verilerinin derlenmesi ve analizi sonucu elde ediliyor. Veriler site ve host düzeyinde açýklanýyor. Ayný þirkete ait farklý siteler için ölçümler ayrý yayýnlanýyor. Bu metodolojinin en önemli sýnýrlamasý Alexa yazýlýmýný yükleyen kullanýcýnýn kontrol edilmemesi dolayýsýyla, ortaya çýkan örneklemin bütün nüfusu temsil eder özellikte olup olmadýðýnýn istatistiksel olarak bilinememesidir. Buna ek olarak, örneklem kontrol edilse dahi, Ýnternet kullaným oranýnýn ve bilgisayar sahipliðinin genel nüfusa oranla oldukça düþük olduðu Türkiye gibi geliþmekte olan ülkelerde oluþturulan panel genel nüfus profilini tam olarak yansýtmayabilir. Ayrýca, Ýnternet e kafelerden eriþenlerin oranýnýn yüksek olmasý sadece ev ve iþ kullanýcýsýný takip eden panellerin doðru sonuçlar vermesini engelleyebilir. Yine de Alexa sonuçlarýnýn Türkiye Ýnternet piyasasý için deðerli bilgiler içerdiðini düþünüyoruz. Sektörde güvenilir, tarafsýz ve karþýlaþtýrýlabilir bilgi eksikliði var. Bu da, hem piyasanýn tamamýnýn hem de þirketlerin doðru deðerlendirilmesini ve dünya örnekleri ile karþýlaþtýrýlmasýný engelliyor. Alexa verileri, sadece firmalarýn kendi bilgileri ile karþýlaþtýrma saðlamasý açýsýndan bile deðerli bir baþlangýç noktasý kabul edilebilir. Alexa veya benzeri þirketlerin kullanýcý panellerine dayalý araþtýrmalarý, sýnýrlamalarýnýn farkýnda olunarak, pazardaki geliþme trendlerini görmek için kullanýlabilir. Ayrýntýlý veriler için adresine bakýlabilir. 6

7 @ internet eriþimi ve portal hizmetleri AGB Anadolu Ýnternet ölçümleme hizmeti vermeye baþladý. Doðuþ Grubunun Ýnternet Servis Saðlayýcý þirketi Ýxir, aralýk ayýnda 55 çalýþanýnýn iþine son verdi. T V izleme ölçümleri konusunda faaliyet gösteren AGB Anadolu,Ýnternet ölçümü ve pazar araþtýrmasý konularýnda faaliyet gösteren Red Sheriff firmasýyla know-how ortaklýðý yaparak RedMeasure- Ýnternet Ölçümleme Sistemi ni Türkiye de uygulamaya baþladý. AGB Anadolu, 19 þirket üzerindeki deneme çalýþmalarýnýn sona erdiðini, 2001 de Ýnternet ölçümleme konusunda daha etkin hizmet vereceðini bildirdi. Browser tabanlý bir ölçümleme sitemi olan RedMeasure da bir web sitesinin her sayfasýna tescilli bir kod veriliyor ve sayfalar tarayýcýya her yükleniþinde sayýlýyor. Böylece proxy sunucular, firewall ve caching uygulamalarýndan kaynaklanan eksik ya da fazla ölçümlemelerin önüne geçiyor. RedMeasure ile, görülen sayfalar, farklý kullanýcýlar, referans linkler, trafik analizi, sayfada kalýnan süre, eriþim ve sýklýk, giriþ ve çýkýþ sayfalarý, eriþilen ülke gibi bilgiler derleniyor ve raporlanýyor. Türkiye de üçüncü partilerce yapýlan tarafsýz, güvenilir ve karþýlaþtýrýlabilir ölçümlemenin olmamasý, Ýnternet þirketlerinin ve sektörün geliþiminin önünde önemli bir engel teþkil ediyor. Bu bilgiler, özellikle reklam verenler, yatýrýmcýlar ve araþtýrmacýlar olmak üzere tüm sektör çalýþanlarý için çok deðerli. Ancak AGB Anadolu nun ölçüm sonuçlarýna sadece bu hizmeti satýn alan firma ulaþabiliyor, dolayýsýyla kamuya açýk deðil. Turkport yayýnýna ara verdi. Turkport un sitesinde yayýnlanan 19 Ocak tarihli duyuruya göre, site yayýnýný geçici bir süre ile durdurdu. Siteden ulaþýlan e-posta hizmetlerinde ve Turkport tan alýnan Ýnternet eriþim hizmetlerinde aksama olmayacaðý bildirildi. Turkport un Haziran 2000 itibariyle eriþim hizmetleri abonesi ve kayýtlý portal kullanýcýsý bulunuyordu. Turkport, Türkiye deki büyük gruplarýn bünyesinde kurulan Ýnternet servis saðlayýcý þirketler arasýnda eriþimden çok portal hizmetlerine aðýrlýk veren ilk þirketti. Güçlü yönetimi ve medya deneyimi ile kullanýcýya ulaþma açýsýndan baþarýlý görülen Turkport un, Medya Holding in yaþadýðý mali krize baðlý olarak kapatýlmasýný Türkiye Ýnternet piyasasý açýsýndan üzücü bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz. Ýxir in aralýk ayýnda resmi açýklamalara göre 55, doðrulanmayan söylentilere göre 110 elemanýný iþten çýkartmasý sektörde paniðe neden oldu. Büyük yatýrým ve reklam harcamalarý ile piyasaya girip, kýsa sürede pazarýn önemli oyuncularýndan biri olan Ýxir in zor durumda olduðu ve batabileceði endiþesi bütün sektöre yayýlan güvensizlikle birleþtirildi. Ýxir, ocak ayý sonunda da doðrulanmayan haberlere göre 80 elemanýnýn daha iþine son verip reklam bölümünü kapattý. Ýxir, bünyesindeki dokuz portalden dördünün çalýþmalarýna ara verdi. Yepnew, Basamax, Champiyon ve Sosyetix adlý portallarý, 18 Ocak tan itibaren güncellenmeyecek. Bu portallarýn hazýrlanmasýnda görev yapan 14 çalýþan iþten ayrýldý. Yepnew, müzik, Basamax, amatör müzisyenlere yönelik, Champiyon yarýþma, Sosyetix ise magazin içerikli portallardý. Ýxir Genel Müdürü Babür Özden daha önceki açýklamalarýnda reklam ya da e-ticaret geliri olmayan sitelerin kapatýlabileceði yönünde sinyaller vermiþti. Yoðun rekabet sebebiyle azalan eriþim gelirleri ve artan müþteri elde etme giderleri servis saðlayýcý þirketleri, eriþim hizmetlerinden çok portal olmaya yönlendirdi. Burada amaç online reklam ve e-ticaret gibi portal gelirlerini arttýrmaktý. Ancak geliþmelerden görülen o ki, Türkiye Ýnternet reklamcýlýðý hacmi, temel stratejisini reklama dayalý olarak kuran Ýnternet þirketlerini besleyecek hýzla büyümüyor ve onlarý gelir modellerini deðiþtirmeye zorluyor. Ýxir in eleman çýkartmasýný bu durumla baðlantýlý düþünebiliriz. Ýþe son vermelerin özellikle yayýncýlýk ve içerik oluþturulmasý alanýnda olmasý, Ýxir in reklam almayan portallarýný kapatmasý ve e-ticaret sitesi Zakki nin etkinliðini artýrýcý çalýþmalar yaptýðýný belirtmesi ayný sürecin parçalarý olarak yorumlanabilir. Özetle, 2000 in son aylarýnda yaþanan mali krizin de etkisiyle þirketler üzerinde verimlilik ve karlýlýk beklentisi arttý. Bu da 2000 yýlýný, baðlý bulunduklarý grubun yoðun parasal desteðiyle, pazarý büyütmek amaçlý pazarlama ve altyapý yatýrýmlarý ile geçiren büyük Ýnternet servis saðlayýcý þirketlerinin üzerindeki karlýlýk baskýsýný arttýrdý yýlýnda harcamalarýn kýsýlmasý ve gelirlerin arttýrýlmasý gerekiyor. 7

8 insan kaynaklarý / danýþmanlýk Ýnternet geniþ kitlelere çok hýzlý ve düþük maliyetlerle ulaþabilme avantajý ile insan kaynaklarý hizmetlerinde önemli bir rol oynamaya baþladý. Türkiye de Kariyer.net ile baþlayan bu süreçte, farklý katma deðer önerileri ve iþ modelleriyle yeni þirketlerin hýzla pazara girdiðini görüyoruz. Pazarýn þu andaki büyüklüðü 1.5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor ve 2001 de iki katýna çýkmasý bekleniyor. Ýnternet üzerinden insan kaynaklarý hizmetleri veren Tekadres.com hizmete girdi. Tekadres iþveren ve profesyoneller için katma deðerli hizmetleri tek bir adresten sunma hedefiyle pazara girdiðini açýkladý. Tekadres in ana þirketi Profil International, üst düzey yöneticilere yönelik insan kaynaklarý danýþmanlýðý pazarýnda ilk ve lider kuruluþlardan biri. Tekadres Genel Müdürü Ethem Eldem, bunun þirkete önemli bir rekabet avantajý yarattýðýný belirtiyor. Sitenin gelir modeli, üye firmalardan alýna üyelik bedellerine ve reklam gelirleri ile site üzerinde yaratýlan trafikten alýnan paya dayanýyor. Ýþveren firmalarýn ikiden fazla aracý siteyi kullanmaktan kaçýnacaklarýný varsayarsak, pazara ilk giren olmak çok önemli bir avantaj yaratýyor. Tekadres bu konudaki dezavantajýný gidermek için sitenin portal yönüne aðýrlýk veriyor ve kullanýcýlar için özellikle eðitim ve araþtýrma olanaklarý sunarak deðer yaratmayý amaçlýyor. Tekadres, Aralýk sonu itibariyle 75 müþteri ve 17 içerik ortaðýna ulaþmýþ durumda. Bizim gözlemlerimize göre, özgeçmiþ veri bankasý yaratarak kitle iþe yerleþtirme pazarýnda yer almanýn Profil in ana iþ modeli ve müþteri portföyü ile uyuþmadýðý düþüncesi, Profil International i uzun süre Ýnternet pazarýndan uzak tutmuþtu. Ancak özellikle Kariyer.net gibi giriþimlerin baþarýsý ve Ýnternet insan kaynaklarý piyasasýnýn 2000 deki hýzlý geliþimi Profil i, Tekadres projesini hayata geçirmeye itmiþ olmalý. Ýnternet in geniþ kitlelere çok hýzlý ve düþük maliyetlerle ulaþabilmesi için platform saðlamasý, Profil in daha az maliyetle ve farklý katmanlarda danýþmanlýk hizmetleri verebilmesini getireceði için önemli bir sinerji yaratýyor. Bunun farkýna varan Profil in bilinçli bir tercih yaparak Tekadres aracýlýðý ile bu piyasada yer almaya karar verdiði anlaþýlýyor. insankaynaklari.com üyeye ulaþtý. Sorumlu Müdür Enis Behar ýn verdiði bilgilere göre, Ýnternet üzerinde kariyer danýþmanlýðý, eðitim hizmetleri ile seçme ve yerleþtirme danýþmanlýðý hizmetleri veren siteye ulaþan özgeçmiþ sayýsý , günlük ortalama ziyaretçi sayýsý Arthur Andersen in kurumlara sunduðu Ýnsan Kaynaklarý Danýþmanlýðý hizmetlerinin teknolojik platformda bir uzantýsý olan insankaynaklarý.com, özgeçmiþ bankasý oluþturarak, iþveren ve iþ arayanlar arasýnda teknolojik bir aracý platform saðlamaya dayalý iþ modelinin dýþýnda çalýþýyor. Arthur Andersen insan kaynaklarý danýþmanlýðý hizmetleri verdiði müþteri firmalar için açtýðý iþ pozisyonlarýna eleman yerleþtirilmesi sürecinde ek bir aracý olarak Ýnternet platformunu kullanýlýyor. Gelir modeli de danýþmanlýk ücretlendirme esasýna uygun bir biçimde, projede harcanan saat ücreti esasýna dayanýyor. Ýnternet iþe baþvuru ve deðerlendirme sürecinde hýzý ve verimliliði artýrarak, Arthur Andersen nýn daha çok sayýda firmaya hizmet verebilmesini saðlýyor. Türkiye Ýnternet insan kaynaklarý pazarý çok parçalý bir görünüm arz ediyor. Ancak, iþin doðasý gereði iki grup þirketin pazarda kalmasý beklenebilir. Birinci grubu ya pazara ilk girme avantajýna sahip dolayýsýyla çok kullanýcýlý siteler ya da arkasýnda uzmanlýk veya finansal güç sahibi ortaklarýnýn desteði bulunan büyük siteler oluþturuyor. Örneðin, Yenibir.com un, arkasýndaki medya potansiyeli ve özellikle Hürriyet Ýnsan Kaynaklarý Gazetesinin deneyimi ile piyasaya geç girmesinin dezavantajýnýn üstesinden gelerek pazarýnda kalýcý olmasýný bekleyebiliriz. Ýkinci grubu saðlýk, turizm gibi daha dar ve tanýmlý sektörlere hizmet vermeyi hedefleyen uzmanlaþmýþ sitelerin oluþturacaðýný düþünüyoruz. 8

9 telekomunikasyon yazýlým / donaným Turkcell kurduðu iki yeni þirketle mobil Ýnternet pazarýna giriyor. Turkcell, Mapco Ýnternet ve Ýletiþim Hizmetleri Pazarlama A.Þ ve Platco Ýnternet ve Ýletiþim Altyapý Hizmetleri A.Þ adlarýný taþýyan þirketler aracýlýðýyla mobil portal yatýrýmlarý yapacaðýný açýkladý. GSM abonelerine mobil Ýnternet ve dijital TV abonelerine içerik hizmetleri sunmasý planlanan þirketler henüz faaliyete geçmedi. Hakkýnda detaylý bilgi verilmeyen projenin, Accenture firmasýnýn danýþmanlýðýnda gerçekleþtiði biliniyor. Bu proje, Türkiye de faaliyetlerine ara vermiþ olan Accenture, eski adýyla Andersen Consulting in yeni ismi ve organizasyonuyla Türkiye deki ilk çalýþmasý olmasý açýsýndan da dikkate deðer. Ýþ-TÝM Doðan Ortaklýðý Türkiye nin 3. GSM operatörü Ýþ-TÝM, pazarlama stratejileri kapsamýnda Doðan Grubu ile ortaklýk yapacaðý haberleri duyuldu. Pazarlama araçlarý olarak Doðan Grubu bünyesindeki yayýn organlarýnýn ve daðýtým kanallarýnýn kullanýlmasý, Ýþ- TÝM in 3 yýl içinde 5 milyon aboneye ulaþma hedefi için zorunlu görünüyor. Telekomünikasyon hizmetlerinde KDV oraný arttýrýldý. Bakanlar Kurulu nun 11 Aralýk 2000 tarih, sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanan Kanun Hükmünde Kararname si uyarýnca GSM iþletmecileri tarafýndan verilenler hariç, her türlü telekomünikasyon hizmetlerinde (altyapý tesisi ve iþletilmesi dahil) uygulanan KDV oraný % 17 den % 25 e çýkarýldý. Kararnamede ayrýca 11 Aralýk tan itibaren % 17 KDV oraný ile düzenlenen tüm faturalar için % 8 lik ek fatura düzenlenmesi gerektiði de belirtiliyor. Yayýmlanan Kanun Hükmünde Kararnamede hangi telekom hizmetlerinin % 25 hangilerinin % 17 ye tabi olacaðý, Ýnternet hizmetlerinde de bu oranýn uygulanýp uygulanmayacaðý netlik kazanmýþ deðil. BTHaber in bildirdiðine göre, Türk Telekom tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada sabit telefon görüþme ücretleri ve Kablo TV ücretlerinin % 17 KDV ye tabi olacaðý, ISS lerin sunduðu, çevirmeli að abonelik bedellerinde KDV nin % 17 olarak uygulanacaðý ancak kurumsal hizmetlerde, yani kiralýk hat, frame relay gibi hatlardan alýnan KDV oranýnýn % 25 olarak gerçekleþeceði bildiriliyor. Telekomünikasyon hizmetlerinde KDV nin arttýrýlmasý konuya ilgili çevrelerde Ýnternet in geliþimine zarar verecek bir uygulama olarak deðerlendiriliyor. Arena Bilgisayar SAP ye geçti ve tedarik zincirinin tüm iþ süreçlerini barkod teknolojisi ile bütünleþtirerek, gerçek zamanlý hale dönüþtürdü. ArenaOpen adý verilen ve Arthur Andersen in danýþmanlýðýnda gerçekleþtirilen projeyle þirketin tüm iþleyiþi SAP uygulamalarýna taþýnýyor. Tedarikçi, bayi ve son kullanýcýyý Ýnternet üzerinde bir araya getiren proje 1.2 milyon dolarlýk yatýrýmla gerçekleþtirilmiþ. Projeyle, depo yönetimi kapsamýnda bulunan, mal giriþi, çýkýþý, adresler arasý yerleþtirme ve envanter sayým iþlemlerinin merkezi olarak yönetilmesini ve bunun Ýnternet aracýlýðý ile tedarikçilere ve bayilere açýlabilmesi de saðlanýyor. Proje kapsamýnda dolarlýk maliyetle gerçekleþtirilen ve Aralýk ayýnda kullanýma açýlan pencer-e.com aracýlýðý ile de, 3400 Arena bayisi gerçek zamanlý olarak ürün bilgilerine ulaþabiliyor, sipariþ verebiliyor ve takibini yapabiliyor. Ocak ayý itibariyle 400 bayi ile pencere.com sözleþmesi imzalanmýþ. Bu yapý, bayilerin verimliliðini arttýrmasýnýn yanýnda, Arena nýn bayilerin alým eðilimlerini öðrenerek bayiye özel hizmetler sunabilme gibi katma deðerli uygulamalarý saðlayabilmesini olanaklý kýlýyor. Bu projeyle Arena nýn, hýzlý geliþen, fiyat rekabetinin güçlü olduðu ve çok sayýda tedarikçinin yer aldýðý bilgisayar ve çevre birimleri pazarýnda faaliyet gösteren aracý bir þirket olarak, kendi büyüklüðündeki bir þirket için yüksek sayýlabilecek bir yatýrýmla pazardaki konumunu güçlendirmeye çalýþtýðýný vurgulamalýyýz. Burada amaç, satýþ ve faaliyet giderlerini düþürüp pazar payý ile satýþ gelirlerini arttýrarak rekabet avantajý saðlamak olarak özetlenebilir. Bu yatýrým ayný zamanda tedarik zincirinin tüm halkalarýný entegre ederek Ýnternet bazlý hale getirmesi açýsýndan Türkiye Ýnternet pazarýnda gerçekleþen önemli bir B2B giriþimi olarak da deðerlendirilebilir. eðitim ODTÜ den Ýnteraktif Dil Eðitimi Orta Doðu Teknik Üniversitesi, 1998 yýlýnda IDEA projesiyle baþladýðý Ýnternet tabanlý uzaktan eðitim çalýþmalarýnýn kapsamýný geniþletiyor. Ýnternet üzerinde ulusal ve uluslararasý dil sýnavlarýna hazýrlýk kurslarýnýn verileceði Distance Interactive Learning: DÝL programýný 22 Ocak ta baþlayacak. Proje ODTÜ Yabancý Diller Yüksek Okulu Temel Ýngilizce Bölümü, ODTÜ Teknopark A.Þ ve Gantek Teknoloji bünyesindeki Tema Biliþim Eðitimi A.Þ ortaklýðý ile geliþtirildi. ODTÜ nün online eðitim projelerinden biri de Enformatik Enstitüsü tarafýndan yürütülen Informatics Online yüksek lisans programý. Ýnternet üzerinden verilen bu biliþim yüksek lisans programýnýn denkliði YÖK tarafýndan kabul edilmiþ. 9

10 hukuk BSA Türkiye 2001 yýlý çalýþmalarýna taþýmacýlýk sektöründe baþladý. Türker Þirketler Grubu'na ait dört firmada Microsoft'a ait Windows 95 ve Office 97 programlarýnýn kopya olarak kullanýldýðý saptandý. Güvenlik güçleri bilgisayarlara el koydu. Firma yetkilileri hakkýnda soruþturmalar sürüyor. BSA, kasým ayýnda da ÇBS Holding A.Þ.'de kopya yazýlým kullanýldýðýný tespit etmiþti. Firmada yapýlan aramalar sonunda, 68 bilgisayara savcýlýk tarafýndan el konulmuþ ve firma yetkilileri hakkýnda soruþturmalar baþlatýlmýþtý yýlýnda kurulan BSA Türkiye, (Business Software Alliance), yazýlým telif haklarý konusunda toplumsal bilinç oluþturmak amaçlý kampanyalarýnýn dýþýnda, telif haklarýný korumak amacýyla lisanssýz yazýlým kullandýðýndan þüphelenilen firmalara savcýlýk izniyle ve polis eþliðinde baskýnlar yapýyor. BSA Türkiye'nin, Compex Multimedia Fuarýnda 2500'e yakýn katýlýmcý ve ziyaretçi arasýnda yaptýðý anket, baskýnlarýn, eðitim kampanyalarýndan daha etkili olabileceðini gösteriyor. Katýlýmcýlar arasýnda BSA Türkiye'yi tanýyanlarýn %97'si baskýnlardan haberdarken, sadece %63'ü eðitim çalýþmalarýný biliyor. Ankete katýlan bilgisayar satýcýlarýn %3'ü lisansýz yazýlým sattýðýný, ama bunun bir suç olduðunu bildiklerini, BSA Türkiye'yi tanýdýklarýný ve eðitim çalýþmalarýndan da, baskýnlardan da haberdar olduklarýný belirtmiþler. Bu sonuçlar BSA nýn firma baskýnlarýna devam edeceðinin ipuçlarýný veriyor. Ülkemizde yazýlým telif haklarý 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamýnda korunmaktadýr. Bunun dýþýnda bilgisayar programlarý Türk Ceza Kanunu'nun "Biliþim Alanýnda Suçlar" kitabý ile korunuyor. Lisanssýz yazýlým Türk Ticaret Kanunu açýsýndan da haksýz rekabet suçu teþkil ediyor. Tüm bu kanunlara göre izinsiz çoðaltýlmýþ yazýlýmlarý elde bulundurmak, kiralamak, kullanmak, satmak ve daðýtmak suç sayýlýyor. Bunlarý yapanlar her bir lisanssýz yazýlým için 5 yýla kadar hapis cezasý, TL'den TL ye kadar para cezasý, 3 yýla kadar meslekten men, kullanýlan bilgisayarlara ve araçlara el konulmasý ve yazýlýmýn normal lisans bedelinin 4 katýndan az olmamak üzere tazminat ödenmesi, yüksek tirajlý gazetelerde halka duyurulmasý gibi aðýr yasal yaptýrýmlara maruz kalýyor. cemiyet haberleri First Tuesday in Aralýk toplantýsýna biliþim sektöründen 150 ye yakýn profesyonel katýldý. Katýlýmcýlarýn %63 ünün giriþimci, 15% inin yatýrýmcý ve %22 sinin hizmet þirketleri olduðu belirtildi. Yeni ekonominin giriþimcilerini, finans ve profesyonel hizmet sunucularý ve yatýrýmcýlarý ile bir araya getirerek güven ve ortaklýða dayalý bir iþ topluluðu oluþturmayý amaçlayan First Tuesday kasým ayýndaki ilk toplantýsý ile Türkiye de de faaliyet göstermeye baþladý. Ýki yýl önce Londra da kurulan First Tuesday, 35 ülkede, 100 þehirde faaliyet gösteren, üyeden oluþan bir organizasyon haline gelmiþ durumda. First Tuesday in Ýstanbul daki çalýþmalarýný, Türkiye deki lisans sahibi Leyla Russell ve ortaðý Rupert Birch yürütüyor. Harvard'da MBA eðitimi alan Leyla Russell, Türkiye'ye 1998 yýlýnda Advantage Kart projesi için gelmiþ. Start-up þirketlere finansal danýþmanlýk saðlayan Russell, daha önce bir Amerikan start-up þirketi için 5 milyon dolarlýk finansman elde edilmesi iþini yönetmiþ. Rupert Birch ise özellikle geliþmekte olan piyasalarla ilgilenen uluslararasý bir finans gazetecisi. Türkiye'ye dokuz ay önce ekonomik araþtýrmalar yapmak için gelmiþ. Ekonomi üzerine eðitim alan Birch, birçok Avrupalý Web sitesini Türkiye'ye getirmek için uðraþýyor. Dünyada Ýnternet ve biliþim sektöründe yer alan þirketlerin giderek daha zor finansman bulabildiði bir dönemde, Türkiye deki giriþimlerin çifte dezavantaj yaþadýklarýný söyleyebiliriz. Türkiye de biliþim sektörüne az sayýda büyük oyuncu hükmediyor. Özelleþmiþ bilgi ve deneyime sahip çok sayýda küçük firma veya birey bu ortamda kendilerine yer açmaya çalýþýyor. Bu parçalý yapý ayný dar müþteri grubuna ulaþmak için çabalayan iþletmelerin kaynaklarý verimli kullanamamasýna yol açarken, yabancý sermayeye ulaþmayý da güçleþtiriyor. First Tuesday giriþimi, Türk ya da yabancý yatýrýmcý ve giriþimcileri bir araya getirerek iþ çevrelerinde güven ve iþbirliði yaratmaya dayalý faaliyet modeli ile sektörde önemli bir boþluðu doldurmaya aday görünüyor. 10

11 þirket birleþmeleri / satýn almalar Koç Holding, Apple Computers Türkiye daðýtýcýsý Bilkom AÞ nin %70 lik kýsmýný satýn aldý. Bilkom un uzaktan eðitim ve Apple teknolojileri ile hizmet üretme tecrübesi ve Koç Holding Bilgi Grubunun katkýlarýnýn birleþmesi sonucu doðacak sinerjiyle Apple in Türkiye pazar payýný geniþletmesi hedefleniyor. Borusan Teknoloji, %60 lýk bir hisse ile ses, veri ve görüntü entegrasyonu hizmetleri veren Pargem e ortak oldu. Borusan Teknoloji, teknoloji alanýnda ana oyunculardan biri olmayý hedefleyen Borusan Holding tarafýndan 1.5 trilyon liralýk sermaye ile kurulmuþtu. Gantek Teknoloji, Yunan yazýlým firmasý Intrasoft ile ortaklýk kurdu. Yunanistan'ýn büyük kuruluþlarýndan Intracom Grubu üyesi Intrasoft, Gantek'in %20 hissesinin sahibi oldu. Ortaklýk süreci Ata Yatýrým ýn finansal danýþmanlýðýnda gerçekleþti. Gantek Teknoloji bünyesinde, bilgi teknolojisi danýþmanlýðý ve sistem entegrasyonu saðlayan Ganpro; Sun Microsystems kanal geliþtirme ortaðý olan ALTO; yönetim, teknik ve kiþisel geliþim eðitimleri veren Tema Biliþim ve Sun ýn UNIX bazlý sunucu ve iþ istasyonlarý çözümlerini sunan Gantek A.Þ. bulunuyor. sayýlarla TÜBÝTAK - Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araþtýrma Enstitüsü nün (BÝLTEN), kentli nüfusu temsil eden 6 bin hane üzerinde gerçekleþtirdiði Bilgi Teknolojileri Yaygýnlýk ve Kullaným Anketi-2000 sonuçlarý açýklandý. Türkiye hanelerinin %12.3 ünde bilgisayar var ve %7 si Ýnternet e baðlý. Bu sonuçlar 1997 yýlý rakamlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, bilgisayar sahipliðinin iki kat, Ýnternet sahipliðinin ise yaklaþýk 6 kat arttýðýný görüyoruz. JARGON Portal: Kullanýcýlarýn Ýnternet e eriþmek için kullandýklarý, baþka sitelere belli kategoriler altýnda baðlantý veren geçiþ sitelerini belirten terim. Yahoo en bilinen örneklerden biridir. B2C: Ýþletmeden son kullanýcýya yönelik elektronik ticaret faaliyetleri bu baþlýk altýnda toplanabilir. Çoðunlukla etail denilen Ýnternet perakendeciliðini de ayný grup altýnda düþünebiliriz. B2B: Ýþletmeler arasýndaki e- ticaret etkinlikleri bu þeklide isimlendiriliyor. En sýk rastlanan uygulamasý, tedarik zinciri süreçlerinin Ýnternet tabanlý elektronik ortamda yürütülmesi biçiminde görülür. Elektronik Pazaryeri (e-pazaryeri): B2B uygulamalarýnýn bir alt kolu olarak düþünülebilir. Bir ticaret koluyla ilgili tüm taraflarý elektronik ortamda bir araya getiren platformlardýr. Dot.com: Sadece Ýnternet üzerinden faaliyet gösteren þirketlere verilen isimlerden biridir. Risk sermayesi (Venture Capital): Finansal sorunlar yaþayan küçük ölçekli ya da yeni kurulacak olan teknoloji bazlý firmalara sermaye ortaklýðý karþýsýnda saðlanan finansman. Türkiye de Hane Bazýnda Bilgisayar Sahipliði ve Ýnternet aboneliði 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6,5% 12,3% Bilgisayar sahipliði 7,0% ,2% Ýnternet aboneliði 11

12 Bu bülten, web üretimi, e-ticaret ve danýþmanlýk hizmetleri sunan Netwise tarafýndan hazýrlanmýþ ve size ulaþtýrýlmýþtýr. Katkýlarýnýz ve önerileriniz için iletiþim bilgilerimiz: Halaskargazi Caddesi, No: 245 / 251 Kat:7, Osmanbey-Istanbul Tel: / Faks: Bu yayýn Netwise in izni olmadan kopyalanamaz ve bilgisayar sistemlerine aktarýlamaz. Bu yayýnda yer alan bilgi ve haberler güvenilir olduðuna inanýlan halka açýk kaynaklardan ve Netwise ýn kendi görüþmelerinden elde edilmiþtir. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliðinden ve ticari amaçlý kullanýlmasýndan doðabilecek zararlardan Netwise sorumlu tutulamaz.

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2009 FAALÝYET RAPORU ÝÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...3-4 Yönetim...5-8 LOGO Hakkýnda...9-10 Ýnsan Kaynaklarý...11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı