Koordinat Dönüşümünde Deney Tasarımı Yaklaşımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koordinat Dönüşümünde Deney Tasarımı Yaklaşımı"

Transkript

1 Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 213 (37-46) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 213 (37-46) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Artcle) Koordnat Dönüşümünde Deney Tasarımı Yaklaşımı Yasemn ŞİŞMAN *, Azz ŞİŞMAN *, Sebahattn BEKTAŞ * * Ondokuz Mayıs Ünverstes Mühendslk Fak. Harta Mühendslğ Bölümü, Samsun/TÜRKİYE Özet Farklı datumlarda koordnatı belrlenmş noktaların br arada kullanılablmes çn koordnat dönüşümü yapılır. 2boyutlu Benzerlk ve Afn le 3 boyutlu Benzerlk dönüşümler jeodezk uygulamalarda çok sıklıkla kullanılır. Koordnat dönüşümü şlemnde her k koordnat sstemnde de koordnatı blnen ortak noktalar kullanılarak k koordnat sstem arasındak geometrk lşk kurulur. Ortak nokta koordnatları, koordnat dönüşüm parametrelernn belrlenmes sürecnde ölçü olarak kullanılır. Gereğnden fazla sayıda ortak nokta kullanılarak, koordnat dönüşüm parametreler dengeleme hesabı le elde edlr. Koordnat dönüşümü şlem brkaç faktörün br arada değerlendrlmesyle oluşan deneysel br süreçtr. Farklı parametrelern sonuç değşken üzerndek etkler deneysel tasarım yöntemler le rdeleneblr, bu yöntemlerden brs Full Faktöryel Dzayndır. Bu çalışmanın amacı 2 3 faktöryel tasarım kullanarak deneysel faktörlernn koordnat dönüşümündek etklern analz etmektr. ED5-ITRF96 datumları arasındak dönüşümde, deneysel faktörler olarak; ortak nokta sayısı (1-2) dönüşüm yöntem (benzerlk-afn) ve dengeleme yöntem (En Küçük Mutlak Toplam ve En Küçük Kareler) belrlenmştr. Deneysel faktörlern ve sevyelernn önemnn belrlenmes çn deney sonuçları Mntab16 statstksel yazılımıyla değerlendrlmş ve br regresyon model önerlmştr. Anahtar Kelmeler: Koordnat dönüşümü, Deney tasarımı, Ortak Nokta, Dönüşüm Yöntem, Dengeleme Yöntem. Abstract Expermental Desgn Approach For Coordnate Transformaton The coordnate transformaton s realzed to use together ponts coordnate whch have dfferent datum. 2D smlarty, 2D affne and 3D smlarty coordnate transformaton s often appled n geodesy. The geometrcal relatonshp between two coordnate systems s establshed by the common ponts whch ther coordnates are known n two coordnate system. In ths process, the common ponts coordnates are used as measurements. The coordnate transformaton parameters are determned wth more measurement than requred number accordng to adjustment calculus. The coordnate transformaton s an expermental process whch the combnng of several factors are evaluated. The expermental desgn The effect on response varable of dfferent factors can be nvestgated usng expermental desgn methods. One of these methods s Full Factoral Desgn. The am of ths study s to analyze the factors effects of 2D coordnate transformaton on the response varable usng 2 3 factoral desgn. The common pont number (1-2), transformaton method (smlarty-affne) and adjustment method (the least square-the least absolute value) are taken as expermental factors n the coordnate transformaton between ED5-ITRF96 datums. The result of experment are evaluated by Mntab16 statstcal software to determne the sgnfcance of the factors and the levels of factors and the regresson equaton s obtaned between the factors and response varable. Keywords : Coordnate Transformaton, Expermental Desgn, Common Pont, Transformaton Methods, Adjustment Method. Bu makaleye atıf yapmak çn Şşman Y., Şşman A., Bektaş S., Koordnat Dönüşümünde Deney Tasarımı Yaklaşımı. Harta Teknolojler Elektronk Dergs 213, 5(1) How to cte ths artcle Şşman Y., Şşman A., Bektaş S., Expermental Desgn Approch For Coordnate Transformaton. Electronc Journal of Map Technologes, 213, 5 (1) 37-46

2 Şşman Y., Şşman A., Bektaş, S. Teknolojk Araştırmalar: HTED 213 (1) GİRİŞ Koordnatlar, br noktanın belrl br referans sstemnde konumunu tanımlayan uzunluk ve/veya açısal büyüklüklernden elde edlen sayısal değerlerdr [1]. Jeodezk nokta koordnatları kurulan jeodezk ağlardak ölçülern değerlendrlmes le belrlenr. Br jeodezk ağ kurulurken dünya yüzeyndek konumunun belrlenmes çn yerleştrme ve yöneltmesnn yapılması, yan datumunun belrlenmes gerekldr. Br jeodezk ağın datumu le hem ağın temeln oluşturan referans elpsod hem de jeodezk ağ noktalarının koordnatının elde edleceğ koordnat sstem tanımlanmış olur. Bu nedenle k datum arasındak datum dönüşümü le k koordnat sstem arasındak koordnat dönüşümü aynı şlem olur [2]. Türkye de jeodezk nokta koordnatları çn jeodezk datum olarak 25 yılına kadar Avrupa Datumu-5 (ED-5) ve koordnat sstem kullanılmıştır. ED-5 koordnat sstemndek koordnatlarda tektonk hareketler ve depremler sonucunda bazı değşmler ve bozulmalar oluşmuştur. Ayrıca zamansal süreçte hesaplama ve ölçme yöntemlernde de büyük değşmler meydana gelmştr. ED-5 koordnatlarındak problemler ortadan kaldırmak ve sağlam ve güvenlr jeodezk ağ sstem oluşturmak çn Türkye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) kurulmuştur. TUTGA nın datumu ve koordnat sstem Uluslar Arası Yersel Referans Sstem 1996 (Internatonal Terrestral Reference Frame ITRF96) dır [3]. ED5 ve ITRF96 datumları Türkye nn tarhsel süreçte kullanılmış ulusal koordnat stemlerdr ve bu k sstemde üretlmş brçok koordnat vers mevcuttur. Her k sstemde üretlmş koordnatların br arada kullanılması çn koordnat dönüşümü yapılmalıdır. Deneysel yöntemler brçok mühendslk alanında olduğu gb harta mühendslğ le lgl çalışmalarda da kullanılmaktadır [4-16]. Full faktöryel dzayn deneylerle faktörlern sevyelern analz eder [17]. 2 k faktör tasarımı le oluşturulan k sevyel (x) faktörlernn (y) sonuç değşken üzerndek etkler full faktöryel dzayn le açıklanablr [18-19]. Koordnat dönüşümü şlem de brkaç faktörün çeştl sevyeler le sonuç değşkenn etkledğ br uygulamadır. Bu durumda koordnat dönüşümü sürec de deney tasarımı le rdeleneblr. Koordnat dönüşümünün deney tasarımı şlemnde faktör olarak ortak nokta sayısı, koordnatın doğruluğu, ölçüm ve değerlendrme yöntem, pafta sayısallaştırılıyorsa paftanın ölçeğ, tarama ncelğ, dönüşüm yöntem ve çözümde kullanılan dengeleme yöntem seçleblr. Sonuç değşken olarak duyarlık ve güvenrlk parametrelernden herhang br (karesel ortalama hata, nokta konum hatası, hata elps, vs.) seçleblr. Bu çalışmada ED-5 ve ITRF96 koordnat sstemler arasındak koordnat dönüşümü sürecnde; ortak nokta sayısı, dönüşüm yöntem ve dengeleme yöntem faktörlernn k farklı sevyesnn sonuç değşken olarak alınan karesel ortalama hata (KOH) üzerndek etklernn Full Faktöryel Dzayn (FFD) le analz amaçlanmıştır. Faktörlern k sevyesnn KOH üzerndek ana ve etkleşml etkler 2 3 faktör tasarımı le araştırılmış ve sonuçta y = f ( x) şeklnde br regresyon eştlğ elde edlmştr. 2. MATERYAL ve METOT 2.1. Koordnat Dönüşümü Herhang br dk koordnat sstemne göre koordnatları bell olan noktaların başka br koordnat sstemndek koordnatlarının hesaplanması şlemne Koordnat Dönüşümü ya da Transformasyonu denmektedr [2]. Koordnat dönüşümü, k koordnat sstem arasındak geometrk lşky her k koordnat sstemnde de koordnatı blnen ortak noktalar kullanarak dönüşüm parametreler le tanımlar. Koordnat dönüşümü brçok blm dalında uygulanır ve detayları [21] de bulunablr. Koordnat dönüşümünde elemanların her k koordnat sstemnde de bazı geometrk özellkler korunur. Nokta koordnatlarının tanımındak tarhsel gelşme bağlı olarak koordnat dönüşümü de k ve üç 38

3 Şşman Y., Şşman A., Bektaş, S. Teknolojk Araştırmalar: HTED 213 (1) boyutlu olarak tanımlanmış ve çözülmüştür. İk ve üç boyutlu koordnat dönüşümü korunan geometrk lşklere göre, benzerlk dönüşümü, afn dönüşüm, projektf dönüşüm şeklde gruplandırılablr. Jeodezk ölçüler yapılarak elde edlmş koordnatlar arasındak dönüşümde benzerlk, paftaların ya da kağıt ortamında saklanan çzgsel blglern dönüşümünde afn, fotoğrafların dönüşümünde se projektf dönüşüm kullanılması tavsye edlmektedr. İk Boyutlu Benzerlk ve Afn Dönüşümler İk boyutlu benzerlk dönüşümünde k koordnat sstem arasındak geometrk lşk 4 parametre (k öteleme, 1 dönüklük ve 1 ölçek faktörü) le tanımlanırken İk boyutlu afn dönüşümünde se 6 parametre (k öteleme, 2 dönüklük ve 2 ölçek faktörü) le tanımlanır (Şekl 1a, 1b). Şekl 1a. Benzerlk dönüşümü Şekl 1b. Afn dönüşümü Bu şeklde br noktanın koordnatı benzerlk dönüşümü çn; X = X Y = Y + k * x * Cosε k * y * Snε + k * x * Snε + k * y * Cosε eştlğyle hesaplanır. Bu eştlkte a = k*cosε; b = k*snε; c = X d = Y olarak alınırsa ; X = c + a*x b*y Y = d + b*x + a*y (1) eştlğ bulunur. Burada, ( x,y ), ( X,Y ), k, α ve a, b, c, d sırasıyla 1. ve 2. koordnat sstemnde koordnatlar, ölçek faktörü, koordnat eksenndek dönüklük ve dönüşüm parametrelerdr. Br noktanın koordnatı afn dönüşümü çn koordnatı se; X = k *x * Cosα k *y Y = k *x * Snα + k *y x x y y * Snβ + X * Cosβ + Y eştlğyle hesaplanır. Bu eştlkte a = kx * Cosα; b = k y*snβ; c = X ; d = kx*snα; e = k y*cosβ ; f = Y olarak alınırsa; X = a*x + b*y + c Y = d*x + e*y + f (2) 39

4 Şşman Y., Şşman A., Bektaş, S. Teknolojk Araştırmalar: HTED 213 (1) Burada, ( ) x,k y k, ( α, β ) ve a, b, c, d, e, f sırasıyla ölçek faktörler, koordnat eksenlerndek dönüklükler ve dönüşüm parametrelerdr, [22]. Yeterl çözüm çn benzerlk dönüşümüne 2, afn dönüşümünde 3 ortak nokta koordnatının blnmes yeterl olmasına karşın dönüşümünün duyarlığını artırmak çn fazla sayıdak ortak nokta koordnatı kullanılarak dengelemel çözüm yapılır [23]. Dengeleme Hesabı Uygulamalı blmlerde ölçülerden ve ölçü sonuçlarından elde edlen doğruluğu ve duyarlığı artırmak çn fazla sayıda ölçü yapılır. Dengeleme hesabının amacı kaba, sstematk ve uyuşumsuz ölçü çermeyen ölçü grubundan herhang br ölçüyü çıkarmadan blnmeyenlern ve blnmeyenlern fonksyonlarının en uygun ve en yüksek olasılıklı değern belrlemektr [24]. Dengeleme hesabında blnmeyen parametreler belrlemek çn br amaç fonksyonuna göre çözüm yapılır. x blnmeyen parametrelern ölçü grubundan dengeleme hesabı le belrlenmes çn ölçülerle blnmeyenler arasındak fonksyonel ve stokastk lşkler gösteren matematk model yazılır. ( x, x,...,x ) ˆ 1 2 = Φ 1 2 u Q = P ; C = σ Q (3) Doğrusal matematk model olarak da blnen Gauss-Morkoff model (3) eştlğ doğrusallaştırılarak elde edlr [24-25]. Ε { ˆ 1 2 } = + v = Ax Q = P ; C = σ Q (4) (3) ve (4) eştlğnde, A matematk modeln tasarım matrs, P, Q ve C ölçülern ağırlık, ters ağırlık ve 2 varyans-kovaryans matrs, σ öncül varyans ve ˆ kesn ölçülerdr. (4) eştlğnde verlen matematk model br amaç fonksyonuna göre çözülür. Amaç fonksyonu ölçü düzeltmelernn mnmum olmasına göre seçlr. En çok kullanılan dengeleme yöntem En Küçük Kareler (EKK) olmasına rağmen bazı dezavantajları nedenyle dğer dengeleme yöntemler de kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden br de En Küçük Mutlak Toplam (EKMT) yöntemdr. EKK Yöntem Pvv = [ Pvv] = mn.; EKMT yöntem pv = [ P v ] = mn. amaç fonksyonunu le çözüm yapar. Ayrıca bu yöntemlerden EKK Yöntem; ölçülern tümünü kullanarak dönüşüm parametrelern hesaplarken, EKMT yöntem se sadece yeterl sayıda ölçüyü kullanarak dönüşüm parametrelern hesaplar. Bunun sonucu olarak EKK yöntem her ölçü değerne br düzeltme değer hesaplarken, EKMT se sadece yeterl koordnat parametres hesabında kullanmadığı noktalara düzeltme değer hesaplar. Yöntemlern detayları [26] da bulunablr. 2.2 Deney Tasarımı ve Full Faktöryel Dzayn Yaklaşımı Faktöryel deneyler k ya da daha fazla parametrenn sonuç değşken üzerndek etklernn araştırıldığı br süreçtr. Full faktöryel deneylerle parametrelern ana ve kesşm etklernn sonuç değşkenn nasıl değştrdğ elde edlr [18-19, 27]. 2 p faktöryel deneyler faktöryel dzaynın özel haldr. Burada p faktör numarasını göstermektedr ve tüm parametrelern 2 sevyes vardır [28]. 4

5 Şşman Y., Şşman A., Bektaş, S. Teknolojk Araştırmalar: HTED 213 (1) Bu çalışmada, 3 faktörün 2 sevyedek (yüksek +1, düşük -1) değerlernn 2 3 FFD le sonuç değşken üzerndek etkler araştırılmıştır. Faktör olarak, ortak nokta sayısı (1-2), dönüşüm yöntem (benzerlkafn), ve dengeleme yöntem (EKMT ve EKK) alınırken, sonuç değşken olarak da ölçülern düzeltme değerlernden oluşturulmuş br değer olan s KOH alınmıştır. [ vv] ( 2* n u) s = ± (5) Faktörlern düşük ve yüksek sevye değerler Tablo 1 de gösterlmştr. Tablo 1. Deneysel faktörlern sevyeler Faktör Düşük Sevye (-1) Yüksek Sevye (+1) Ortak Nokta Sayısı (A) 1 2 Dönüşüm Yöntem (B) Benzerlk Afn Dengeleme Yöntem (C) EKMT EKK 2 3 =8 deneyden 2 tekrarlı şeklde elde edlen koordnat dönüşümü sonuçları Tablo 2 de gösterlmştr. Tablo 2. Koordnat dönüşümünün deneysel dzayn matrs Deney No. Faktör Karesel Ortalama Hata A B C I.Deneme II.Deneme Faktörlern düşük ve yüksek sevyeler çn yapılan deneylerden elde edlen KOH değerlern Küp grafğ (Şekl 2) göstermektedr. 15,183 16,455 Afn 35, ,9835 Dönüşüm Yöntem 15,276 37,485 EKK Benzerlk 13,7 1 Ortak Nokta Sayısı Dengeleme Yöntem 43,115 EKMT 2 Şekl 2. Küp grafğ 41

6 Şşman Y., Şşman A., Bektaş, S. Teknolojk Araştırmalar: HTED 213 (1) Şekl 2 her br faktörün (+1) ve (-1) sevyesndek deney sonuçları gösterlmektedr. Faktör sayısı 3 olduğu çn br küpün köşe noktaları bu değerler temsl etmeye yeterl olmuştur. Deney tasarımı şlemnn statstksel analzde sıfır hpoteznn geçerl olması çn ana, kl ve üçlü kesşm etklernn statstksel olarak sıfıra eşt olup olmadığı araştırılır..5 den küçük P değerne sahp olan faktörler %5 anlamlılık sevyesne göre statstksel olarak sıfıra eşt sayılır (Tablo 3). Tablo 3. KOH çn katsayılar ve tahmn etkler Term Etk Katsayı Katsayının Std. T P Hatası Sabt A B C A*B A*C B*C A*B*C Tablo 3 e göre KOH çn ortak nokta sayısı (A) ve dengeleme yöntem (C) faktörlernn ana etkler statstksel olarak anlamlı, dönüşüm yöntem (B) faktörü se anlamsızdır. İkl etklere bakıldığında, ortak nokta sayısı*dönüşüm yöntem (A*B) ve dönüşüm yöntem*dengeleme yöntem (B*C) anlamlı ken ortak nokta sayısı*dengeleme yöntem (A*C) anlamsızdır. Üçlü etk (A*B*C) anlamlı değldr. Normallk grafğ standartlaştırılmış ana ve kesşm etklernn anlamlılığını gösterr. Ana ve kesşm etklernden çzgden uzak olanlar statstksel olarak anlamlıdır. Bu çalışma çn oluşturulan Şekl 3 e bakıldığında yne ana etklerde ortak nokta sayısı (A), dengeleme yöntem (C), ortak nokta sayısı*dönüşüm yöntem (A*B) ve dönüşüm yöntem*dengeleme yöntem (B*C) anlamlı olduğu görülmektedr A Effect Type Not Sgnfcant Sgnfcant Factor Name A Ortak Nokta Sayısı B Dönüşüm Yöntem C Dengeleme Yöntem 7 Percent BC AB 1 C 5 1-5, -2,5, 2,5 Standardzed Effect 5, 7,5 Şekl 3. Normallk grafğ 42

7 Şşman Y., Şşman A., Bektaş, S. Teknolojk Araştırmalar: HTED 213 (1) Yapılan statstksel rdeleme le Tablo 3 e göre anlamsız olan faktörler modelden çıkarılarak revze edlr. Tablo 4 KOH çn statstksel olarak anlamlı faktörlerle modeln %5 anlamlılık sevyesne göre revze edlmş haln göstermektedr. Tablo 4. KOH çn katsayılar ve tahmn etkler (revze edlmş) Term Etk Katsayı Katsayının Std. T P Hatası Sabt A B C A*B B*C R-Sq = 9.43% R-Sq(pred) = 75.51% R-Sq(adj) = 85.65% Tablo 4 den Dönüşüm Yöntem faktörünün tek başına statstksel olarak anlamlı olmadığını fakat dğer faktörlerle etkleşmnn KOH üzernde etks olduğu anlaşılmaktadır. Faktörlern sonuç değşken üzerndek etkler çn statstksel analzde elde edlen katsayı değerler kullanılarak br regresyon eştlğ yazılablr. 2 3 faktörlü br deney çn yazılablecek regresyon eştlğ Y = β + β1 * A + β2 * B + β3 *C + β12 * A * B + β13 * A *C + β23 * B*C + β123 *A*B*C şeklndedr. Tablo 4 e göre KOH çn yazılan regresyon eştlğ, Y = * A +.46* B 6.628* C 5.188*A * B 5.68*B*C (6) olarak elde edlr. Bu eştlğe göre katsayıların ters şaretls olan faktör sevyes KOH nın küçültür. Bu sevyeler sırasıyla ortak nokta ve dönüşüm yöntem çn (-1), dengeleme yöntem çn se (+1) dr. 2 k FFD tasarımında tahmn değer ve ölçüler arasındak fark olan artık değerlernn her faktör sevyes çn normal dağılımda ve eşt varyanslı olduğu varsayılır [19]. Bu varsayımın kontrolü çn artıklar grafğ oluşturulur (Şekl 4). 99 Normal Probablty Plot 1 Versus Fts Percent Resdual Resdual Ftted Value 4 4 Hstogram 1 Versus Order Frequency Resdual Resdual Observaton Order Şekl 4. Artıklar grafğ 43

8 Şşman Y., Şşman A., Bektaş, S. Teknolojk Araştırmalar: HTED 213 (1) Artıklar grafğne göre (Şekl4) tüm düzeltmelern doğrusal br çzg etrafında oluştuğu, negatf ve poztf olarak eşt oranda dağıldığı ve normal dağılıma uyduğu görülmüştür. Ana etkler grafğ faktör sevyelerndek değşmn sonuç değşkenndek etklern göstermektedr. Her faktörün sonuç değşken üzerndek etks farklıdır. Eğer çzgnn eğm sıfıra yakınsa ana etknn gücü küçüktür (Şekl 5) Ortak Nokta Sayısı Dönüşüm Yöntem Mean Dengeleme Yöntem 2 Benzerlk Afn EKMT EKK Şekl 5. Ana etkler grafğ Ana etkler grafğne göre (Şekl 5) ortak nokta sayısı faktörünün (-1), dengeleme yöntem faktörünün (+1) sevyelernn KOH yı küçülttüğü, dönüşüm yöntemnn se faktörününse çok büyük br değşm yapmadığı görülmüştür. 3. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME Bu çalışmanın amacı koordnat dönüşümündek parametrelern deney tasarımı le statstksel analzdr. Bu amaç çn 2 3 FFD tasarımı yapılmış ve faktör olarak ortak nokta sayısı, dönüşüm ve dengeleme yöntemler seçlmştr. Modeln tasarımında sonuç değşken olarak ölçülern düzeltme değerlernn br fonksyonu olan KOH alınmıştır. Deneyler farklı ölçü grupları kullanılarak 2 tekrarlı şeklde yapılmıştır. Elde edlen ana sonuçlar aşağıdak şekldedr. Mnmum-maksmum KOH değerler cm. dr. KOH nın mnmum değerne 1 ortak nokta, benzerlk dönüşümü ve EKK dengeleme yöntem le ulaşılmıştır. KOH nın maksmum değerne 2 ortak nokta, afn dönüşümü ve EKMT dengeleme yöntem le ulaşılmıştır. Ortak Nokta Sayısı ve Dengeleme Yöntem faktörlernn ana etkler sonuç değşken çn %5 anlamlılık sevyesnde anlamlı ken Dönüşüm Yöntemnn ana etks anlamlı değldr. İkl etklerde se dönüşüm yöntem dğer faktörlerle anlamlı çıkmıştır. Faktörlern üçlü etks anlamlı değldr. FFD modelnn düzeltmeler normal dağılmakta ve eşt varyanslıdır. Yazılan regresyon eştlğnde ortak nokta ve dönüşüm yöntem çn (-1), dengeleme yöntem çn (+1) yazılırsa KOH küçülür. 44

9 Şşman Y., Şşman A., Bektaş, S. Teknolojk Araştırmalar: HTED 213 (1) Bu çalışma le deney tasarımının koordnat dönüşümünde oldukça etkn br şeklde kullanabldğ görülmüştür ve brçok jeodezk çalışmada da uygulanableceğ düşünülmektedr. 4. KAYNAKLAR 1. URL1, web.ogm.gov.tr/brmler/merkez/kadastro/projeksyon.docx, ulaşım Aksoy, A., 1999, Jeodezde Değşmler, Harta ve Kadastro Mühendslğ Dergs, 86, Celk, R.N., Ayan, T., Denz, R., Özlüdemr, M.T., 24, Geodetc nfrastructure of Turkey for GIS, GPS and remote sensng applcatons, XX. ISPRS Conference, Commsson VI, WG VI/4, Istanbul. 4. Wllams, P.H., 26 Desgnng Experments for the Modern Mcro Industres, Ponnusam, V., Krthka, V., Madhuram, R., Srvastava, S.N., 27, Bosorpton of reactve dye usng acd-treated rce husk: Factoral desgn analyss, Journal of Hazardous Materals, 142, Moreb, A.A., Savsar, M., 27, Mnmzng Defects n Turfng Process Usng Full Factoral Desgn, WSEAS Transactons on Busness and Economcs. 3(4), Cestar, A.R., Vera, E.F.S., Mota, J.A., 28, The removal of an onc red dye from aqueous solutons usng chtosan beads-the role of expermental factors on adsorpton usng a full factoral desgn, Journal of Hazardous Materals, 16, Jakumar, V., Ramamurth, V., 29, Statstcal analyss and optmzaton of acd dye bosorpton by brewery waste bomass usng response surface methodology Modern Appled Scence, 3(4), Esme, U., Sagbas, A., Kahraman, F., 29, Predcton of Surface Roughness n Wre Electrcal Dscharge Machnng Usng Desgn of Experments and Neural Networks Iranan Journal of Scence and Technology Transacton B-Engneerng, 33(B3) Chan, F., Calleja, H., Desgn Strategy to Optmze the Relablty of Grd-Conneted PV Systems IEEE Transactons on Industral Electroncs 56(11), Kavak, D., 29, Removal of boron from aqueous solutons by batch adsorpton on calcned alunte usng expermental desgn Journal of Hazardous Materals, 163, Coruh, S., Elevl, S., Senel, G., Ergun, O.N., 211, Adsorpton of Slver from Aqueous Soluton onto Fly Ash and Phosphogypsum Usng Full Factoral Desgn Envronmental Progress & Sustanable Energy., 3(4), Mesc, B., Elevl S., 212, Recyclng Of Chromte Waste for Concrete: Full Factoral Desgn Approach Internatonal Journal of Envronmental Research. 6(1), Carolna, T., 25, Evaluatng Geographc Vsualzaton Tools and Methods: An Approach and Experment Based upon User Tasks, Dykes J.; MacEachren A.M.; Kraak M.J. (Eds.) Explorng Geovsualzaton

10 Şşman Y., Şşman A., Bektaş, S. Teknolojk Araştırmalar: HTED 213 (1) Carvajal, F., Aguera, F., Agular, F.J., Agular, M.A., 21, Relatonshp between atmospherc correctons and tranng-ste strategy wth respect to accuracy of greenhouse detecton process from very hgh resoluton magery Internatonal Journal of Remote Sensng, 31(11), Lptak, M., Sokol, S., 211, Reducng The Impact of a Vertcal Refracton by a Two-Regme Model Slovak Journal of Cvl Engneerng. XIX(2), George, M.L., Rowlands, D., Prce, M., Maxey, J., 25, Lean Sx Sgma Pocket Toolbook. McGraw-Hll, New York. 18. Navd, W., 28, Statstcs for Engneers and Scentst. McGraw-Hll Companes Inc., NewYork. 19. Montgomery, D.C., Runger, G.C., Hubele, N.F., 21, Engneerng Statstcs. John Wley &Sons, Inc., New York. 2. Turgut, B., İnal, C., 23, Nokta Konum Duyarlıklarının İk ve Üç Boyutlu Koordnat Dönüşümüne Etks, TUJK Blmsel Toplantısı, arsv/calstay23/default.htm. 21. Ghlan, D.C., Wolf, R.P., 26, Adjustment Computatons Spatal Data Analyss., John Wley and Sons Inc., New Jersey. 22. Haberler, M., H. Kahmen, 23, Detecton of landslde block boundares by means of an affne coordnate transformaton, Proceedngs, 11th Fg Symposum on Deformaton Measurements, Santorn, Greece. 23. Kwon, J.H., Bae, T.,, Cho, Y, Lee,D., Lee, Y., 25. Geodetc datum transformaton to the global geocentrc datum for seas and slands around Korea Journal of Geosences, 9(4), Wang, Y., 1992, A rgorous photogrammetrc adjustment algorthm based on co-angularty condton Internatonal Archves of Photogrammetry and Remote Sensng, 29(B5), Vancek, P., Wells D.E., 1972, The Least Squares Approxmaton. Department of Geodesy and Geomatcs Engneerng Unversty of New Brunswck, Canada. 26. Bektas S., Ssman Y., 21, The comparson of L1 and L2-norm mnmzaton methods Internatonal Journal of the Physcal Scences, 5(11), Ismal, A.A., El-Mdany, A.A., Ibrahm, I.A., Matsunaga, H., 28, Heavy metal removal usng SO2-TO2 bnary oxde: expermental desgn approach Adsorpton. 14, Gyg C., Decarlo N., Wllams B., 25, Sx sgma for dummes. Wley Publshng Inc., Indana. 46

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr DFORMSYOLRI MODLLMSİ Levent TŞÇI 1 ltasc@frat.edu.tr Öz: Deformasyonların belrleneblmes çn farklı çalışma grupları tarafından ortaya konulmuş farklı yaklaşımlar söz konusudur. Deformasyon analznde, bloklar

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Kinematik Modelde Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi. Serkan DOĞANALP. Selçuk Üniversitesi

ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Kinematik Modelde Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi. Serkan DOĞANALP. Selçuk Üniversitesi ÖZE Yüksek Lsans ez Knematk Modelde Kalman Fltreleme Yöntem le Deformasyon Analz Serkan DOĞANALP Selçuk Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Jeodez ve Fotogrametr Anablm Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bayram URGU

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Korelasyon analizi. Korelasyon analizinin niteliği. Sınava hazırlanma süresi ile sınavdan alınan başarı arasında ilişki var mıdır?

Korelasyon analizi. Korelasyon analizinin niteliği. Sınava hazırlanma süresi ile sınavdan alınan başarı arasında ilişki var mıdır? Korelasyon analz Korelasyon analz Sınava hazırlanma süres le sınavdan alınan başarı arasında lşk var mıdır? q N sayıda öğrencnn sınava hazırlanma süreler le sınavdan aldıkları puanlar tespt edlr. Reklam

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Bağımsız Model Blok Dengeleme çn Model Oluşturma ve Ön Sayısal Blg İşlemler Emnnur AYHAN* 1. Grş Fotogrametrk nreng çeştl ölçütlere göre sınıflandırılablr. Bu ölçütler dengelemede kullanılan brm, ver toplamada

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

Kamuflaj Tespiti için Hiperspektral Görüntüleme Hyperspectral Imaging for Camouflage Detection

Kamuflaj Tespiti için Hiperspektral Görüntüleme Hyperspectral Imaging for Camouflage Detection Karaca A. C., Ertürk A., Güllü M. K., Elmas M., Ertürk S., Kamuflaj Tespt çn Hperspektral Görüntüleme, Clt 3, Sayı 5, Syf 35-39, Hazran 2013 SAVTEK Makales Kamuflaj Tespt çn Hperspektral Görüntüleme Hyperspectral

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini Tarım Blmler Araştırma Dergs 3 (): 45-5, 00 ISSN: 308-3945, E-ISSN: 308-07X, www.nobel.gen.tr Yapay Snr Ağı ve Bulanık-Yapay Snr Ağı Yöntemler Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmn Özgür KIŞI Selcan AFŞA

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası 0. Türkye Harta Blmsel ve Teknk Kurultayı 8 Mart - Nsan 00, Ankara POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZONA ETKİSİ M. ılmaz,

Detaylı

SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ (ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS COORDINATE TIME SERIES)

SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ (ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS COORDINATE TIME SERIES) SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ (ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS COORDINATE TIME SERIES) Özlem SİMAV, Coşkun DEMİR, Mehmet SİMAV, Hasan YILDIZ Harta Genel Komutanlığı, Ankara ozlemyemscoglu@hgk.ml.tr

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı:, Yıl:0, ss.57-70. Zama Skalasıda Bo-Co Regresyo Yötem Atlla Özur İŞÇİ Sbel PAŞALI GÖKTAŞ ATMACA 3 M. Nyaz ÇANKAYA 4 Özet Hata term

Detaylı

Emrah 70 Ekim 2011. kat edilen mesafenin en. mizasyonu (PSO) sezgisel. (PSO), Genetik Algoritma (GA), Optimizasyon, Meta-Sezgisel

Emrah 70 Ekim 2011. kat edilen mesafenin en. mizasyonu (PSO) sezgisel. (PSO), Genetik Algoritma (GA), Optimizasyon, Meta-Sezgisel METAplam kat edlen mesafenn en mzasyonu (PSO) sezgsel k (PSO), Genetk Algortma (GA), Optmzasyon, Meta-Sezgsel 74 OPTIMIZATION OF MULTI- PROBLEM OF ISTANBUL HALK EKMEK A.S. (IHE) BY USING META-HEURISTIC

Detaylı

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Uygulamalı Yerblmler Sayı: (Mayıs-Hazran ) -9 PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Estmaton of Sedmentary Basement Depths By Usng Parabolc Densty Functon

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

Sigma 29, , 2011 Research Article / Araştırma Makalesi MAP GENERATION USING HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGES

Sigma 29, , 2011 Research Article / Araştırma Makalesi MAP GENERATION USING HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGES Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, 367-371, 011 Research Artcle / Araştırma Makales MAP GENERATION USING HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGES Nhat ERSOY *1, Erol

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

ASİMETRİK BİR DİELEKTRİK DİLİM DALGA KILAVUZUNUN ETKİN KIRILMA İNDİSİNİN TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

ASİMETRİK BİR DİELEKTRİK DİLİM DALGA KILAVUZUNUN ETKİN KIRILMA İNDİSİNİN TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Eskşehr Osmangaz Ünverstes Mühendslk Mmarlık Fakültes Dergs Clt:XXII, Sayı:, 009 Journal of Engneerng and Archtecture Faculty of Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol: XXII, No:, 009 Makalenn Gelş Tarh : 06.0.009

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Farklı hızlara sahip heyelan bloklarının Bulanık Çıkarım Sistemleri ile belirlenmesi

Farklı hızlara sahip heyelan bloklarının Bulanık Çıkarım Sistemleri ile belirlenmesi tüdergs/d mühendslk Clt:8, Sayı:3, 67-80 Hazran 2009 Farklı hızlara sahp heyelan bloklarının Bulanık Çıkarım Sstemler le belrlenmes Mustafa ACAR *, Tevfk AYAN İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Jeodez ve Fotogrametr

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

GPS VERĐLERĐNĐN ANALĐZĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

GPS VERĐLERĐNĐN ANALĐZĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ GPS Verlernn Analz ve Değerlendrlmes 1 / 28 KOÜ-FBE JEODEZĐ VE JEOĐNFORMASYON ANABĐLĐM DALI GPS Verlernn Analz ve Değerlendrlmes 2 / 28 UYGULAMA Yaklaşık koordnatları ve ağ ölçme planı Şekl-1 de verlen

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı Elektrk Güç Sstemlernde Mkro Şebeke Uygulamaları ve Harmonk Kaynak Yer Tespt Mcrogrd Applcatons n Electrcal Power Systems and Harmonc Source Locaton Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1 1 Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:135-31X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs (1) 13-1 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Araz Yüzey Tanımlamada Nokta Dağılımının Önem Đk Deneysel Çalışma H.Murat YILMAZ *, Murat

Detaylı

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem ühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye UZAY ÇERÇEVE SİSTEERİN STİK-PASTİK ANAİZİ İÇİN BİR YÖNTE Erdem Damcı, Turgay Çoşgun, Tuncer Çelk, Namık

Detaylı

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi KSÜ Fen ve Mühendslk Dergs, 10(1), 2007 148 KSU Journal of Scence and Engneerng, 10(1), 2007 Meteorolojk Verlern Yapay Snr Ağları Đle Modellenmes Kemal ATĐK 1, Emrah DENĐZ 1, Enver YILDIZ 2 1 ZKÜ. Karabük

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

ÝÞLENMEMÝÞ YAPAY AÇIKLIKLI RADAR VERÝLERÝNÝN SIKIªTIRILMASI SYNTHETIC APERTURE RADAR RAW DATA COMPRESSION

ÝÞLENMEMÝÞ YAPAY AÇIKLIKLI RADAR VERÝLERÝNÝN SIKIªTIRILMASI SYNTHETIC APERTURE RADAR RAW DATA COMPRESSION ISTANBUL UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY JOURNAL OF ELECTRICAL & ELECTRONICS YEAR VOLUME NUMBER : 001 : 1 : (7-36) ÝÞLENMEMÝÞ YAPAY AÇIKLIKLI RADAR VERÝLERÝNÝN SIKIªTIRILMASI SYNTHETIC APERTURE RADAR RAW

Detaylı

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XIX, S.2, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XIX, No:2, 2006 Makalenn Gelş Tarh : 26.04.2005 Makalenn Kabul Tarh : 5.08.2005 ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k.

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k. G.1 Yazarlar : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp Ba l k : Öz Düzenley Hartalar Kullanlarak Dken Dalgalarn Analz Yay nlanan Ktapç k : Genç Blm nsanlar le Beyn Byofz II. Çal tay, Izmr / Turkey, 21-23 ubat2008

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR HANDE KÜÇÜKÖNDER YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Ocak -2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

GPS/IMU VE YER KONTROL NOKTASININ FARKLI KOMBİNASYONLARI İLE ÜRETİLMİŞ ORTOFOTO GÖRÜNTÜLERİN PLANİMETRİK DOĞRULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GPS/IMU VE YER KONTROL NOKTASININ FARKLI KOMBİNASYONLARI İLE ÜRETİLMİŞ ORTOFOTO GÖRÜNTÜLERİN PLANİMETRİK DOĞRULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkye Ulusal Fotogrametr ve Uzaktan Algılama Brlğ VII. Teknk Sempozyumu (TUFUAB 013), 3-5 Mayıs 013, KTÜ, Trabzon. GPS/IMU VE YER KONTROL NOKTASININ FARKLI KOMBİNASYONLARI İLE ÜRETİLMİŞ ORTOFOTO GÖRÜNTÜLERİN

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

GPS İLE KONUM BELİRLEMEDE DENEY TASARIMI YAKLAŞIMI Y. ŞİŞMAN 1, A. ŞİŞMAN 2

GPS İLE KONUM BELİRLEMEDE DENEY TASARIMI YAKLAŞIMI Y. ŞİŞMAN 1, A. ŞİŞMAN 2 GPS İLE KONUM BELİRLEMEDE DENEY TASARIMI YAKLAŞIMI Y. ŞİŞMAN 1, A. ŞİŞMAN 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Samsun, ysisman@omu.edu.tr,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder Br Hava Emşl Hassas Ekm Maknası le Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekm Davut KARAYEL Akdenz Ünverstes, Zraat Fakültes, Tarım Maknaları Bölümü, Antalya dkarayel@akdenz.edu.tr Özet: Ocakvar ekm, toprak çersnde,

Detaylı