ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ"

Transkript

1 Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XIX, S.2, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XIX, No:2, 2006 Makalenn Gelş Tarh : Makalenn Kabul Tarh : ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Altuğ YAVAŞ, Şerf SAYLAN 2 ÖZET : Deprem esnasında yapıda oluşan yapısal ve yapısal olmayan hasarlar genellkle sstemde oluşan yatay deplasmanlardan meydana gelmektedr. Günümüzde kullanılan geleneksel kuvvet esaslı dzayn metodunda deplasmanlar dzaynın sonunda kontrol edlrler. Bu nedenle potansyel hasarların kontrol edlmes çok güçtür. Yapıların hedef br deplasman çn dzayn edldğ deplasman esaslı dzayn yöntem le yapının hasar potansyel kontrol altında tutulablmektedr. Deplasmanlar, drekt deplasman esaslı dzayn metodunun temeln oluşturmaktadır. Moment aktaran çerçeve tp yapıların drekt deplasman esaslı dzaynı çn k farklı deplasman profl önerlmştr. Bu çalışmada lneer olmayan dnamk analz kullanılarak dört, altı ve on katlı moment aktaran çerçeve yapılar çn deplasman profller elde edlmştr. ANAHTAR KELİMELER: Deplasman Esaslı Dzayn, Deplasman Profl, Lneer Olmayan Dnamk Analz. DISPLACEMENT PROFILE FOR THE DISPLACEMENT BASED DESIGN OF MOMENT RESISTING FRAMES ABSTRACT : Damages that occur n structural and non-structural elements durng the earthquakes are due to lateral dsplacements. Tradtonal force based desgn methods control dsplacements at the end of the desgn. Therefore, t s dffcult to control potental damages. Drect dsplacement based desgn approach that desgns the structure for a gven dsplacement profle, can control the potental damages. Drect dsplacement based sesmc desgn uses the dsplacement profle as the bass of the desgn approach. Two dfferent dsplacement profles proposed for the drect dsplacement based sesmc desgn of moment resstng renforced concrete frame structures. In ths study dsplacement profles for four, sx and ten storey moment resstng frames are determned by usng nonlnear tme hstory analyss. KEYWORDS: Dsplacement Based Desgn, Dsplacement Profle, Nonlnear Tme Hstory Analyss,2 Balıkesr Ünverstes, Mühendslk Mmarlık Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Çağış Kampüsü, 045 BALIKESİR.

2 2 I.GİRİŞ Günümüze kadar yapıların ssmk dzaynı le lgl yapılmış yoğun çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edlen sonuçlar yapılan değşklklerle şartnamelerde yern almaktadır. Bu gelşmelere rağmen şartnamelere göre depreme dayanıklı olarak yapılan yapıların ssmk performansının daha gerçekç belrlenemedğ fade edlmektedr [,2]. Drekt deplasman esaslı ssmk dzayn (DDED) lk olarak Kowalsky v.d.[3] tarafından Tek Serbestlk Derecel (TSD) betonarme yapılar çn gelştrlmştr. Deplasman esaslı dzayn, yapısal sstemler çn gerekl olan dayanım ve rjtlklern dzaynın sonucu olarak elde edldğ br teratf metottur. Calv ve Kngsley [4] TSD yapılar çn önerlen DDED metodunu Çok Serbestlk Derecel (ÇSD) köprü yapılarının dzaynı çn genşletmşlerdr. Gelştrdkler DDED ı smetrk ve asmetrk köprülern dzaynı çn kullanmışlardır. Metot ÇSD yapı çn br deplasman profl kabulüne dayanmaktadır ve sstem bu deplasman profl kullanılarak TSD ssteme ndrgenmektedr. Prestley v.d. [5] tarafından yapılan çalışmada, deplasman esaslı dzayn metodunun ana lkeler ve çıkış noktaları özetlenmştr. Bu çalışmada TSD köprüler çn gelştrlen DDED metodu özetlenmştr. Ayrıca ÇSD l karmaşık yapıların DDED ının en öneml adımlarından br tanes olan ÇSD sstemn eşdeğer TSD ssteme nasıl ndrgeneceğ üzernde durulmuştur. Leodng v.d.[6] betonarme bna çerçevelern kuvvet talepler yerne deplasman taleplerne göre dzayn edecek br DDED metodu önermşlerdr. Deplasman taleplernn dzayn kuvvetlerne dönüştürülmes çn temsl yapı yaklaşımını kullanmışlardır. Çerçevelern performanslarının maksmum deplasman ve süneklk bakımından değerlendrlmes çn lneer olmayan dnamk analz kullanmışlardır. Jonsson [7] geleneksel yernde dökme betonarme çerçeveler ve ardgermel prefabrk çerçevelern DDED metotlarını ncelemştr. Bu çalışmada, deplasman esaslı dzaynın temelnde olan genel kavramların geçerl olduğu gösterlmştr. İncelenen her k yapı tp çn DDED metodunda kullanılacak elastk olmayan deplasman profl ve sönüm oranına at fadeler önerlmştr. Bu çalışmada dört, altı ve on katlı yapıların drekt deplasman esaslı dzaynında kullanılacak deplasman profller elde edlmştr.

3 II. DİREKT DEPLASMAN ESASLI DİZAYN METODUN HESAP ADIMLARI 3 DDED metodunda yapının lneer olmayan davranışı Temsl Yapı olarak smlendrlen yüksek sönümlü eşdeğer tek serbestlk derecel lneer br sstemle fade edlr (Şekl ) Moment aktaran çerçeve tp yapıların DDED metodu 0 farklı hesap adımından oluşmaktadır. Bu hesap adımları aşağıda verlmştr: F n m n n ef n = F F F 3 F 2 F m m 3 m 2 m h h H 3 2 ef F ef = F = a) ÇSD Yapı (b) Eşdeğer TSD yapı h ef n M h ef Şekl. ÇSD yapının TSD yapı olarak temsl edlmes. Adım. Uygun br deplasman davranış spektrumunun seçlmes: Deplasman davranış spektrumu, Şekl 2. de verldğ gb deplasmana karşılık temsl yapı gb tek serbestlk derecel sstemn ttreşm peryoduna göre çzlr.

4 4 %5 sönümlü deplasman spektrumu Şekl 2. Deplasman Davranış Spektrumu. Adım 2. Maksmum deplasman proflnn hesaplanması: Maksmum deplasman proflnn belrleneblmes çn maksmum ötelenme sevyesnn veya maksmum tepe deplasmanının belrlenmes gerekr. Bna çerçeves çn ötelenme, verlen yükseklktek yatay deplasmanın o yükseklğe bölünmes le fade edleblr. Maksmum ötelenme sevyes, yapısal olmayan etmenler veya krtk elemanlardak krş mafsalları veya kolon taban mafsalı gb lmt şekl değştrmeler esas alır. Moment aktaran çerçeve tp yapılar çn k farklı deplasman profl önerlmştr. Prestley ve Calv [8] tarafından önerlen deplasman profl denklem (a-c) le verlmştr =θ h ( n 4) (-a) =θ =θ d d d ( n 4) h h ( 4 n < 20) 32 h h 2h n n h ( 20) < (-b) n (-c)

5 5 Burada θ d seçlen maksmum dzayn ötelenme oranı ve n se çerçevedek toplam kat sayısıdır. Denklem (-a) dörtten daha az kat sayısına sahp çerçevelern lneer deplasman profl olduğunu göstermektedr. Denklem (-b) le orta yükseklktek çerçeveler çn hesaplanan deplasman profl haffçe parabolktr. Eğer yapı yrm kattan yüksekse denklem (-c) le hesaplanan deplasman profl parabolktr. Deplasman proflnn hesaplanabldğ bu fade çoğu bna çerçeves çn geçerldr ve her katın deplasmanı bu fadelerden hesaplanablr. Dğer br deplasman profl se Jonsson [7] tarafından önerlen moment aktaran çerçeve yapıların lneer olmayan dnamk analz sonuçları kullanarak k farklı davranışın kombnasyonu olarak elde edlen br deplasman profldr. Bu davranışlar; Az katlı yapılar çn lneer davranış. Çok katlı yapılar çn üstel br fonksyon olan lneer olmayan br davranıştır. Betonarme yapılar çn deplasman profl denklem (2) le fade edlr ( χ) γ h h = θ dh n. (2) h n γ h n Fonksyonun çatı katındak eğm çoğunlukla χ değşken ve dzayn ötelenme oranı θ d le kontrol edlr. Çatı katı ötelenme oranı χ=0 olduğunda 0 fakat χ= olduğunda se θ d dr. γ değşken se fonksyonun eğrlğn kontrol eder. 3, 5, 8 ve 5 katlı çerçeve yapılara at χ ve γ değşkenler Çzelge. de verlmektedr [7]. Üç, beş, sekz ve onbeş katlı yapılara at deplasman profller Şekl 3. de karşılaştırılmıştır. Çzelge. Çerçeve yapılar çn γ ve χ değerler. N γ χ

6 6 Şekl 3. Dört farklı yapı çn deplasman profllernn karşılaştırılması. Adım 3. Sstem deplasmanının hesaplanması: Şekl de verlen eşdeğer TSD sstemn deplasmanı, efektf deplasmana eşttr ve denklem (3) le hesaplanır. Bu adım temsl TSD yapı le gerçek ÇSD yapı arasında deplasmanlar cnsnden lşk kurar.

7 ef = n = n = m m 2 7 (3) Adım 4. Uygun br sstem sönüm sevyes seçlmes: Sstem sönümü, ÇSD çerçeve çndek elemanların eşdeğer vskoz sönümlernn fonksyonu olarak TSD yapının eşdeğer vskoz sönümü olarak tanımlanır. Adım 5. Efektf yapısal peryodun elde edlmes: Efektf peryot hesaplanan sstem deplasmanı ve seçlen sstem sönümüne göre çzlen deplasman davranış spektrumundan elde edlr (Şekl 4). Deplasman (cm) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 ef %20 sönümlü deplasman spektrumu %20 sönümlü deplasman spektrumu ef T ef T ef Peryot (sn) Şekl 4. Deplasman davranış spektrumundan efektf peryodun elde edlmes. Adım 6. Efektf kütlenn hesaplanması: Efektf kütle denklem (4) le hesaplanır ve toplam bna kütlesnn %80~%90 kadardır. n M ef = m (4) = ef Adım 7. Efektf rjtlğn hesaplanması: Efektf rjtlk denklem (5) le hesaplanır.

8 8 K ef 2 4π = M (5) ef T 2 ef Efektf rjtlk, deplasman esaslı dzaynın çok öneml br öğes olan elastk olmayan deformasyonları doğrudan DDED metoduna lneer davranış le dahl eder. Şekl 5. de efektf rjtlğn (K ef ) elastk sstem rjtlğn (veya çatlamış rjtlk, K cr ) ve deforme olmuş sstemn rjtlğ (veya elastk olmayan rjtlk, K e ) verlmştr. Efektf rjtlk kavramı, temsl yapıyı lneer dnamk davranışla modellemektedr. Efektf rjtlk, efektf kuvvetn sstem deplasmanına bölünmes le hesaplanablr. Kuvvet F u =F sys F y K e K cr K ef Deplasman y u = ef Şekl 5. Efektf rjtlk. Adım 8. Taban kesme kuvvetnn hesaplanması: Taban kesme kuvvet TSD l yapının efektf kuvvetne eşttr. TSD yapının efektf kuvvetne eşt taban kesme kuvvet denklem (6) le hesaplanır. Bu adım, dzaynı temsl yapıdan tekrar orjnal yapıya döndürür. V b = F = K (6) ef ef ef Adım 9. Taban kesme kuvvetnn çerçevenn katlarına dağıtılması: Kat kuvvetler, hesaplanan taban kesme kuvvet ve kat deplasmanlarına bağlı olarak denklem (7) le hesaplanır.

9 F = Vb n m = m 9 (7) Kat kuvvetler, kat deplasmanları le orantılıdır. Çerçeve çn kuvvet profl maksmum deplasman profl le aynı şekle sahptr. Adım 0. Yapısal analz uygulanması ve elemanların dzayn edlmes: Bu adımda yapısal analz uygulanır ve elemanlar hesaplanan taleplere göre dzayn edlr. Elemanlara at dzayn kuvvetlern bulmak çn, adım 9 da hesaplanan yatay kat kuvvetlern ve uygun krş-kolon rjtlk oranı le sabtlenmş taban kolonu moment talepler çerçeveye etktlerek statk analz yapılır. Moment aktaran çerçeve tp yapılarda temsl yapı yaklaşımın kullanılablmes çn eleman rjtlkler maksmum davranıştak efektf rjtlkler yansıtmalıdır. Kuvvetl kolon zayıf krş dzaynında krş elemanlar elastk olmayan etklere maruz kalırlar. Bu nedenle krşlern rjtlkler Şekl 6. da belrtldğ gb, deplasman süneklk taleb le azaltılması gerekr. Kolonların plastkleşmes engelleneceğnden dolayı kolon rjtlkler deplasman süneklk taleb le azaltılmadan, çatlamış kest rjtlğ I cr olarak alınablr. Ancak bu durum plastkleşmes beklenen zemn kat kolonları çn geçerl değldr. Yapılan çalışmalarda zemn kat kolonlarının rjtlklernn süneklk taleb le azaltılmadan kullanılablmesnn, zemn kat kolonlarının alt ucuna mafsal yerleştrlp bu mafsala ssteme etkyen taban kesme kuvvetne karşı koyacak M b taban moment etktlmes le sağlanableceğ belrtlmştr [6]. Zemn kat kolonunun alt ucundak mafsallara etktlecek moment tamamen tasarımcının seçmne bağlıdır. Ancak etktlecek eğlme momentn kolonların büküm noktalarına bağlı olarak belrlemek mümkündür. Kolon büküm noktası kolon yükseklğ h n %60 ında olduğu kabul edlrse, etktlecek moment denklem (8) le verlr. M b = b = M + M + M + M V (0.6 h ) (8) Sabtlenmş kolon alt ucu moment ve eleman rjtlkler Şekl 6 da verlmştr.

10 0 F n I b =I cr /µ F I c =I cr F I b =I cr /µ I c =I cr I c =I cr M M 2 M 3 M 4 Şekl 6. Yapısal analz değşkenler. III.DEPLASMAN PROFİLİNİN ELDE EDİLMESİ Deplasman profl DDED metodunun en öneml adımlarından brdr. Deplasman proflnn elde edleblmes çn DDED metodu ve Lneer Olmayan Dnamk Analz (LODA) beraber kullanıldığı teratf br yaklaşım kullanılmıştır. Yapıların dzaynından başlangıç deplasman profl olarak Prestley [8] tarafından önerlen deplasman profl seçlmştr. Seçlen başlangıç profl kullanılarak yapı DDED metoduna göre dzayn edlmştr. Daha sonra ortalamaları DDED metodunda kullanılan deplasman spektrumunu verecek şeklde üretlen 0 farklı yapay deprem kaydı kullanılarak LODA yapılmıştır. LODA sonucunda her br yapay kayda at maksmum deplasman profller elde edlmştr. Elde edlen 0 farklı deplasman proflnn artmetk ortalaması alınarak ortalama deplasman profl elde edlmştr. Ortalama deplasman profl le başlangıçta seçlen deplasman profl karşılaştırılmıştır. Eğer k profl brbrnden farklı se elde edlen ortalama deplasman profl kullanılarak yapı tekrar DDED metodu kullanılarak dzayn edlp LODA yapılmıştır. Deplasman profl sabt kalıncaya kadar analz tekrar edlmştr.

11 III. Lneer Olmayan Dnamk Analz Yapıların lneer olmayan dnamk analznde Newmark-Beta sayısal ntegrasyon yöntem kullanılmıştır. Adım adım ntegrasyonda sabt ortalama vme (β=/4, γ=/2) kabulü seçlmştr. Tüm yapılar çn sönümün rjtlkle orantılı olduğu kabul edlmş ve sönüm matrs denklem (9) le hesaplanmıştır. [ k C] = α [K] (9) Burada α k rjtlğe bağlı sönüm çarpanı, [K] se rjtlk matrsdr. Analzlerde, krtk sönüm oranı %5 alınmış ve. moda at açısal frekans kullanılmıştır. LODA, RAM Perform 2D programı le yapılmıştır [9]. LODA de plastk şekl değştrmelern plastk kest adı verlen belrl bölgelerde toplandığı ve bu bölgeler dışında davranışın lneer elastk olduğu varsayımı yapılmıştır. Tüm LODA lerde I. Mertebe teors kullanılmıştır. Plastkleşen krş ve kolonların belrlenmesnde K(M) akma bağıntısı kullanılmış ancak kolon elemanların taşıma kapasteler belrlenrken normal kuvvet göz önüne alınmıştır. Kesme kuvvetnn akma bağıntılarına etks terk edlmş ancak kesme kuvvet taşıma kapasteler bağımsız olarak kontrol edlmştr. Krş ve kolonlara at moment plastk dönme bağıntısı olarak pekleşen rjt plastk davranış esas alınmıştır. Plastk kestlere at akma moment ve akma eğrlğ moment eğrlk analz le bulunablr. Ancak yapılan analzde akma moment Leodng [7] de verldğ gb M y =0.86 M u olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle analzlerde çatlamış kest atalet momentlernn belrleneblmes çn akma eğrlğ Prestley [0] da verlen denklem (0 a-b) fadeler kullanılarak hesaplanmıştır. Dkdörtgen kolonlar Dkdörtgen krşler χ = 2.2ε / h (0-a) y y y y c χ =.7 ε / h (0-b) b Bu fadede verlen ε y donatının akma şekl değştrmes, h c kolonun br kenar boyutu, h b se krşn yükseklğdr. DDED metodunda düzleştrlmş yönetmelk spektrumu kullanıldığından lneer olmayan dnamk analzde ortalamaları düzleştrlmş spektrumu veren yapay deprem kayıtları kullanılmıştır.

12 2 III.. Yapay Deprem Kayıtlarının Oluşturulması Yapay deprem kayıtlarının oluşturulması çn k ayrı program kullanılmış ve toplam 0 adet yapay kayıt üretlmştr. Kullanılan programlarda lk Ruaumoko [] programının br parçası olan ve orjnal Vanmarcke [2] tarafından gelştrlen ve daha sonra Carr[3] tarafından değşklkler yapılan SIMQKE programıdır. Bu program kullanılarak en büyük yer vmes 0.4 g olacak şeklde 5 adet yapay deprem kaydı üretlmştr. Kullanılan dğer program se Buffalo Ünverstesnde gelştrlen TARSCTHS (Target Acceleraton Spectra Compatble Tme Hstores) programıdır[4]. TARSCTHS programı le üretlen her br yapay kaydın farklı br pk yer vmesne sahptr. Her k program le üretlen beşer kaydın en büyük yer vmes değerler Çzelge 2 de verlmştr. Çzelge 2. Üretlen yapay deprem kayıtlarının en büyük yer vmeler. SIMQKE TARSCTHS Kayıt İsm PGA Kayıt İsm PGA YK- 0.4 YP-YK YK YP-YK YK YP-YK YK YP-YK YK YP-YK Yapay deprem kayıtları D tp zemnde deprem sevyes III, (DSIII) çn SEOAC Blue Book da [5] verlen deplasman spektrumunu verecek şeklde üretlmştr (Şekl 7.).

13 3 Spektral Deplasman (cm) 20,0 00,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Hedef YK2 YK4 YPYK YPYK3 YPYK5 YK YK3 YK5 YPYK2 YPYK Peryot (sn) Şekl 7. Hedef ve 0 yapay kayda at deplasman spektrumu. IV. SAYISAL UYGULAMALAR Dört, altı ve on katlı çerçeve tp üç yapı ncelenecektr. Bu yapılar k 6 m lk açıklığa ve 3 m lk kat yükseklğne sahptrler kg lık kat kütles verlen boyutlarda br çerçevenn taşıyableceğ kat kütlesn temsl edecek şeklde seçlmştr. Yapılara at detaylar Şekl 8 de verlmştr. Çerçeve tp yapıların dzaynında sönüm oranı %20 alınmış ve deplasman spektrumu %20 sönüm çn çzlmştr. Başlangıç deplasman profl olarak [8] de verlen deplasman profl seçlmştr. Maksmum kat ötelemes se %2.5 alınmıştır. 4 x 3 m 6 x 3 m 0 x 3 m 6 m 6 m m Şekl 8. Dört katlı, altı katlı ve on katlı yapılar. 6 m

14 4 Dört, altı ve on katlı çerçeve tp yapılar hesaplanan kat kesme kuvvetler ve sabtlenmş kolon momentler kullanılarak elde edlen moment taleplerne göre dzayn edlmştr. Krş elemanlar deprem etks altında tersnr br etkye maruz kaldıklarından basınç ve çekme bölgesnde eşt donatıya sahp olacak şeklde dzayn edlrler. Bu nedenle krş elemanların boyutları toplam eğlme donatı oranı %.6 la %4.20 arasında kalacak şeklde belrlenmştr. Kolon elemanlar se dört yüzünde eşt donatıya sahp kare kolon olarak dzayn edlmştr. Kolonların kest özellkler belrlenrken kesttek donatı oranın %.00 le %3.25 arasında kalacak şeklde belrlenmştr[6]. Elemanların boyutları verlen aralıkların dışına çıkıldığında değştrlmştr. Dzayn edlen yapıların 0 farklı yapay deprem kaydı çn lneer olmayan dnamk analz yapılmıştır. Şekl 9-a da dört katlı yapı çn yapılan terasyonlara at deplasman profller verlmştr. Şekl 9-b de se son terasyonda her br kayıt çn elde edlen deplasman profller düz çzg le bu kayıtların ortalama deplasman profl se keskl kalın çzg le verlmştr Kat No 2 Kat No 2 Başlangıç. terasyon 0 2. terasyon 0 0, 0,2 0,3 Deplasman (m) 0 0 0, 0,2 0,3 Deplasman (m) (a) (b) Şekl 9. (a) Altı katlı yapıya at her br terasyondan elde edlen deplasman profller (b) son terasyonda her br kayıt çn elde edlen deplasman profller ve ortalama deplasman profl.

15 5 Şekl 0-a da altı katlı yapı çn yapılan terasyonlara at deplasman profller verlmştr. Şekl 0-b de se son terasyonda her br kayıt çn elde edlen deplasman profller düz çzg le bu kayıtların ortalama deplasman profl se keskl kalın çzg le verlmştr. Şekl -a da on katlı yapı çn yapılan terasyonlara at deplasman profller verlmştr. Şekl -b de se son terasyonda her br kayıt çn elde edlen deplasman profller düz çzg le bu kayıtların ortalama deplasman profl se keskl kalın çzg le verlmştr Kat No 3 Kat No 3 2 Başlangıç 2. terasyon 0 2. terasyon 0 0, 0,2 0,3 0,4 0,5 Deplasman (m) 0 0 0,2 0,4 Deplasman (m) (a) (b) Şekl 0. (a) Altı katlı yapıya at her br terasyondan elde edlen deplasman profller (b) son terasyonda her br kayıt çn elde edlen deplasman profller ve ortalama deplasman profl.

16 Kat No ,5 Deplasman (m) (a) Başlangıç. terasyon 2. terasyon 3. terasyon Kat No ,2 0,4 Deplasman (m) (b) Şekl. (a) On katlı yapıya at her br terasyondan elde edlen deplasman profller (b) son terasyonda her br kayıt çn elde edlen deplasman profller ve ortalama deplasman profl. Elde edlen sonuç deplasman profller Jonsson [7] tarafından gelştrlen ve denklem (2) le verlen deplasman proflne at fonksyon le fade edleblmektedr. Denklem 2 de verlen deplasman proflne at fonksyonda çözümü yapılan dört, altı ve on katlı yapıların drekt deplasman esaslı dzaynında kullanılacak deplasman profllernn elde edlmes çn önerlen γ değerler Çzelge 3 de koyu olarak yazılmıştır. Çzelge 3. Kat sayılarına bağlı olarak γ ve χ değerler. N γ χ

17 Dört, altı ve on katlı yapıların eşdeğer TSD sstemlerne at karşılaştırmalar Çzelge 4 de verlmştr. 7 Çzelge 4. Dört, altı ve on katlı çerçeve tp yapılarda Prestley n ve önerlen profller kullanılarak dzayn edlen yapılara at eşdeğer TSD sstemlern özellklernn karşılaştırılması. Dört Katlı Altı Katlı On Katlı Önerlen Prestley % fark Önerlen Prestley % fark Önerlen Prestley % fark Profl Profl Profl ef T ef M ef K ef V b IV.SONUÇLAR Jonsson [7] de deplasman profl çn önerlen fonksyonda sadece üç, beş, sekz ve onbeş katlı yapılara at γ ve χ sabtler verlmştr. Bu nedenle dört, altı ve on katlı moment aktaran çerçeve tp yapılar çn yapılan çözümlerde [7] de verlen fonksyonda kullanılmak üzere γ ve χ değşkenler elde edlmştr. Bu katsayılar dört katlı yapı çn γ=3.8 ve χ=0.80, altı katlı yapı çn γ=2.23 ve χ=0.80 ve on katlı yapı çn γ=.65 ve χ=0.80 katsayıları elde edlmştr. Dört, altı ve on katlı moment aktaran çerçeve tp yapılar çn k farklı deplasman profl kullanılarak yapılan dzayn sonuçları brbrnden oldukça farklıdır. İk farklı dzayna at eşdeğer tek serbestlk derecel sstemn özellkler oldukça büyük değşmler göstermektedr. Dört katlı yapıda önerlen deplasman proflnn kullanıldığı dzayn sonucu eşdeğer TSD sstemn deplasmanı ve efektf peryodu arasındak fark %6.90 ken bu taban kesme kuvvetnde %27 lk br fark yaratmaktadır. Kat sayısı arttıkça aradak farklar da artmaktadır. Altı katlı yapıda ef le efektf peryottak fark %26.7 ken taban kesme kuvvetndek fark %46.69 dur. On katlı yapıda se k farklı deplasman profl kullanılarak elde edlen taban kesme kuvvetler arasından fark %60.2 dr. Dolayısı le yen

18 8 önerlen deplasman profl kullanılarak yapılan drekt deplasman esaslı dzayn daha gerçekç sonuçlar vermektedr. V.KAYNAKLAR [] Prestley, M. J. N., Myths and fallaces n earthquake engneerng- Conflcts between desgn and realty, Concrete Internatonal, Vol 9. No 2, pp [2] Moehle, J.P., Dsplacement-based desgn of RC structures subjected to earthquake, Earthquake Spektra, Vol.8, No.3, pp , 992. [3] Kowalsky, M.J., Prestly, M.J.N. and MacRae, G.A.,A methodology for sesmc desgn aplled to sngle degree of freedom renforced concrete strucutres, SSRP-94/6, Structural Systems Research Project, San Dego, La Jolla, Calforna, (994). [4] Calv, G.M. and Kngsley, G.R., Dsplacement-based desgn of multı degree-of-freedom brdge structures, Earthquake Engneerng & Structural Dynamcs, Vol.24, pp , 995. [5] Prestley, M.J.N., Ranzo, G. and Benzon, G., Prelmnary development of drect dsplacement based desgn for mult-degree of freedom systems, Proceedngs, SEAOC Annual Conference, Hawa, 996. [6] Leodng, S., Kowalsky, M. J. and Prestley, M. J. N., Drect dsplacement based desgn of renforced concrete buldng frames SSRP-98/08 Structural Systems Research Project, San Dego, La Jolla Calforna, 998. [7] Jonsson R., Drect dsplacement based desgn of sesmc moment resstng concrete frames, M.Sc. Thess, Unversty of Washngton, [8] Prestly, M.N.J. and Calv G.M., Concepts and procedures for drect dsplacement based desgn and assesment, Sesmc Desgn Methodologes for the Next Generaton of Codes, eds. Fajfar,P. and Krawnkler, H.Rotterdam, Balkema 997. [9] RAM Perform2D, RAM Internatonal, Perform s a trademark of Graham H. Powell Inc [0] Prestley, M.J.N., Myths and fallaces n earthquake engneerng, Revsted, The Mallet Mlne Lecture, IUSS Press, Pava, 2003.

19 [] Carr, A.J., RUAUMOKO- Program for Inelastc Dynamc Analyss, Department of Cvl Engneerng, Unversty of Canterbury, New Zealand, 996. [2] Vanmarcke, E.H., SIMQKE A Program for Artfcal Moton Generaton, User s Manual and Documentaton, Dept. Of Cvl Engneerng, MIT, Cambrdge, MA 976. [3] Carr, A.J., SIMQKE- A Program Artfcal Moton Generaton, Department of Cvl Engneerng, Unversty of Canterbury, New Zealand, 200. [4] Papageorgou, A., Halldorsson, B. and Dong, G. Target acceleraton spectra compatble tme hstores TARSCTH, [5] SEAOC Blue Book Recommended lateral force requrement and commentary, 7th Ed

20 20

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : - PERDE ÇERÇEVE

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes mühendslk dergs mühendslkdergs Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes Clt:,, 1, 67-78 3-9 Çelk çerçevelern enerjye dayalı tasarımında kat yatay yer değştrmelernn etks Onur

Detaylı

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem ühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye UZAY ÇERÇEVE SİSTEERİN STİK-PASTİK ANAİZİ İÇİN BİR YÖNTE Erdem Damcı, Turgay Çoşgun, Tuncer Çelk, Namık

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 25 DEPREM EKİSİ ALINDA YAPILARDA OLUŞAN ABAN KESME KUVVELERİNİN KIYASLANMASI (COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES A BUILDINGS

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ . Türkye Deprem Mühendslğ ve Ssmoloj Konferansı 5-7 Eylül 0 MKÜ HATAY DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÖZET: H. Çlsalar ve K. Aydın Yüksek Lsans Öğrencs, İnşaat

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Altuğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Altuğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Altğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 12 57 aavas@balikesir.ed.tr

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

Çelik Bağ Kirişleri, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeleri

Çelik Bağ Kirişleri, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeleri Çelk Bağ Krşler, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeler Afşn Sarıtaş Orta Doğu eknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Flp C. Flppou Kalfornya Ünverstes, Berkeley Kampüsü, İnşaat ve Çevre Mühendslğ

Detaylı

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendslğ Konferansı, 16-20 Ekm 2007, İstanbul Sxth Natonal Conference on Earthquake Engneerng, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ

Detaylı

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr DFORMSYOLRI MODLLMSİ Levent TŞÇI 1 ltasc@frat.edu.tr Öz: Deformasyonların belrleneblmes çn farklı çalışma grupları tarafından ortaya konulmuş farklı yaklaşımlar söz konusudur. Deformasyon analznde, bloklar

Detaylı

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri 563 VANTİLATÖR TASARIMI Fuat Hakan DOLAY Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantlatör tpler çn gelştrlmş olan matematksel modeln çözümünü sağlayan br blgsayar programı hazırlanmıştır.

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

DEPREM HESABI (ÖZET)

DEPREM HESABI (ÖZET) Depreme dayanıklı yapı tasarımında ana lke, DEPREM HESBI (ÖZET) Haff şddettek depremlerde, yapısal ve yapısal olmayan elemanların hasar görmemes, Orta şddettek depremlerde, yapısal ve yapısal olmayan elemanlardak

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Özer ZEYBEK

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

DİNAMİK ABSORBERİN HARMONİK UYARIYA MARUZ BİR KİRİŞİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ

DİNAMİK ABSORBERİN HARMONİK UYARIYA MARUZ BİR KİRİŞİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 5, Sayı, DİNAMİK ABSORBERİN HARMONİK UYARIYA MARUZ BİR KİRİŞİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ Serhat GÖÇTÜRK * Osman KOPMAZ ** Özet: Dnamk absorberler

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Kalça Ekleminin Biomekaniği

Kalça Ekleminin Biomekaniği Kalça Eklemnn Bomekanğ Dr. Azz AL TURFAN (0) Dr. Remz rozün (00) Dr. Önder YAZICIOGlU (U) Dr. Mahmut BERKMAN (00) Dr. Metm TÜRKMEN (00) Dr. Yener TEMELLj (00) ÖZE T Bu çalışmada kalça eklemnn bamekanğnn

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS Ffth E CHPTER MECHNICS OF MTERILS Ferdnand P. eer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Davd F. Mazurek Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech Unversty. Eksenel Yüklemede Toplam uzama-hperstatk problemler-termal

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ

DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Yalçın ŞAHİN

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

ASİMETRİK BİR DİELEKTRİK DİLİM DALGA KILAVUZUNUN ETKİN KIRILMA İNDİSİNİN TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

ASİMETRİK BİR DİELEKTRİK DİLİM DALGA KILAVUZUNUN ETKİN KIRILMA İNDİSİNİN TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Eskşehr Osmangaz Ünverstes Mühendslk Mmarlık Fakültes Dergs Clt:XXII, Sayı:, 009 Journal of Engneerng and Archtecture Faculty of Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol: XXII, No:, 009 Makalenn Gelş Tarh : 06.0.009

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu *

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu * İMO Teknk Derg, 2015 7077-7098, Yazı 434 Çok Katlı Kompozt Çelk Çerçevelern Genetk Algortma le Dnamk Sınırlayıcılı Optmzasyonu * Musa ARTAR* Ayşe DALOĞLU** ÖZ Yapı sstemlernn mnmum ağırlık olacak şeklde,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 2004/2 DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ M. Cüneyt FETVACI *, C. Erdem İMRAK İstanbul Teknk Ünverstes,

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

BETONARME BİNALARIN PERDELERLE GÜÇLENDİRİLMESİNDE ŞEKİLDEĞİŞTİRME ESASLI YÖNTEMLERİN UYGULANMASI

BETONARME BİNALARIN PERDELERLE GÜÇLENDİRİLMESİNDE ŞEKİLDEĞİŞTİRME ESASLI YÖNTEMLERİN UYGULANMASI ÖZET: BETONARME BİNALARIN PERDELERLE GÜÇLENDİRİLMESİNDE ŞEKİLDEĞİŞTİRME ESASLI YÖNTEMLERİN UYGULANMASI C. Karageyik 1 ve H. Sucuoğlu 2 1 İnşaat Yük. Müh., PROTA Mühendislik, Ankara 2 Profesör, İnşaat Müh.

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER.

MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER. MUKAVMT FORMÜLLR, TABLOLAR V ŞKĐLLR. 008/09 D Statk Denge Denklemler: + F 0 + F 0 M 0 ksenel Gerlme P σ A σ Normal gerlme P Kuvvet A Kest Alanı Ortalama Kama Gerlmes V τ ort., τ Kama Gerlmes A V kesme

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY

KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY ıı! "#$$%$ ıı ı KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY SÜNEKLK: Taıyıcı sistemin yük taıma kapasitesinde önemli bir azalma olmadan yer deitirme yapabilme yetenei

Detaylı

KONU 4 BASINÇ ÇUBUKLARI. Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

KONU 4 BASINÇ ÇUBUKLARI. Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. 0..0 KONU 4 BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvvet taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denr. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetne maruz kalırlar. Bu çubuklar üzernde Eğlme

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc 009 Kasım FRENLER GENEL 40-4. Güven KUTAY 40-4-frenler-genel.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 4 enler... 4.3 4. en çeştler... 4.3 4.3 ende moment hesabı... 4.4 4.3.1 Kaba hesaplama... 4.4 4.3. Detaylı hesaplama...

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Kinematik Modelde Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi. Serkan DOĞANALP. Selçuk Üniversitesi

ÖZET Yüksek Lisans Tezi. Kinematik Modelde Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi. Serkan DOĞANALP. Selçuk Üniversitesi ÖZE Yüksek Lsans ez Knematk Modelde Kalman Fltreleme Yöntem le Deformasyon Analz Serkan DOĞANALP Selçuk Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Jeodez ve Fotogrametr Anablm Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bayram URGU

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ ÖZET: H. Toker 1, A.O. Ateş 2 ve Z. Celep 3 1 İnşaat Mühendisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI. Turgut GÜLMEZ

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI. Turgut GÜLMEZ MZEMEERİN MEKNİK DVRNIŞRI Turgut GÜMEZ ÖN BİGİ Vze:%40 nal:%60 Geçme ntu:70 KYNKR Deter, Mechancal Metallurgy Thmas H.Curtney, Mechancal Behavr f Materals Demrkl, Malzemelern Mekank Davranışı, (Ders ntu)

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Cem Celal TUTUM Anablm Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KATI CİSİMLERİN MEKANİĞİ

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Kirişlerin Geometrik Doğrusal Olmayan Davranışlarının 3 Boyutlu Sürekli Ortam Modeli ile İncelenmesi

Kirişlerin Geometrik Doğrusal Olmayan Davranışlarının 3 Boyutlu Sürekli Ortam Modeli ile İncelenmesi BAÜ Fen Bl. nst. Dergs Clt 7(2) 28-37 (25) Krşlern Geometrk Doğrusal Olmayan Davranışlarının 3 Boyutlu Sürekl Ortam Model le İncelenmes Şeref Doğuşcan AKBAŞ * Bursa Teknk Ünverstes İnşaatMüh. Böl., Yıldırım,

Detaylı

Dolgu Duvarlarının Çerçeve Yapının Deprem Davranışına ve Göçme Mekanizmasına Etkisi

Dolgu Duvarlarının Çerçeve Yapının Deprem Davranışına ve Göçme Mekanizmasına Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(),19-115 Dolgu Duvarlarının Çerçeve Yapının Deprem Davranışına ve Göçme Mekanizmasına Etkisi M. SİVRİ 1, F. DEMİR, A. KUYUCULAR 3 1,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Yrd.Doç.Dr. Kamle Tosun Felekoğlu 3. Malzemelern Mekank Özellkler 3.1. Gerlme 3.2. Şekl Değştrme 3.2.1. Boy ve Açı Değşm 3.3. Mekank Mukavemet

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü, ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü, ELAZIĞ GENETİK ALGORİTMA İLE PARAMETRELERİ OPTİMİZE EDİLMİŞ AĞ TABANLI BULANIK DENETİM SİSTEMİNİN SİSMİK İZOLASYONA UYGULANMASI VE MATLAB İLE SİMÜLASYONU Doç Dr. Hasan ALLİ ve Arş. Gör. Oğuz YAKUT Fırat Ünverstes,

Detaylı

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6- Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6- October 7, Istanbul, Turkey YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı