DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)"

Transkript

1 DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ALE SINIRLI OLMAK UZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTIdINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN DEUTSCHE BANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ALE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEOINI MEVZUAT UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOO,RULUdUNDAN BANKA YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (*) 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu;lann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Ili;kin Tebli*i uyannca DEUTSCHE BANK A.$. tarafindan di zenlenmi;ttir. 02/07/2015 / Sh.1 Taahhut

2 I INDEKILER 4TANITIC, GILE R Tablo I. j Fiilen Serma a Pi asas FFaali etlerinin Yurutuldu Tablo II/a. u Banka Subelerine Iliskin Bil_giler Yetki Belgelerine hiskin Bilaiter Tablo II/b. j orsa U elik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faali et GtSSterilen Pa_zar/Pi asalara Ili-kin Bil filer Tablo III/a.!Acentesi Olarak Faaliyet Gdsterilen Araci Kurum Iar Tablo III/b. (Acente Sifativla Yetkili Olunan FaaOvetler Tablo IV.Kurucu su ve/ ve a Ybneti cisi Olunan Yatin m F Tablo V. onu/fonlan Ortaklik Y-_ Tablo VI/a. 6netim Kurulu U elect ve Genel Mudur Tablo VI/ b. Sermave Pivasasi AM9 F a 1' s iyetlen de Iugiii imz Yetkisine ahid ahisla es. IHUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER a o a.! DEUTSCHE BANK- A. ve DEUTSCHE BANK A IHakkinda SPK Borsa Istanbul TS.anoneticileri Ortakl Y ve P ve ah anlan B Tarafindan Cezalari Son Iki Yil Zarfinda U ulanan Idari Para Tablo VII/b. DEUTSCHE BANK A.'ne Borsa Istanbul ve TS PB UUulanan Diller DisiDlin Cezaiar I arafindan Son Iki YiI Zartinda 2- Tablo VIII. (Sermave lortaklan P ivasasi Kurulu Tarafmdan DEUTSCHE BANK A.S. DO ITSC YOneticden ve Calisanlan Alevhine Ar i Ce za Davalari A $nin C. JBankamn Serma a Pi asasi Faali etlerinden Ka naklanan Davalanna lli kin Bi I iler jbankanin SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAKgNI USTEDiGI DIGER HUSUSLAR 02/07/2015 / Sh.2 Icindekiler

3 1. 1 Bankanm Ticaret Unvam I 2. Kurulu; Tarihi,Ticaret Siciline Tescil Edildi*i Yer lticaret Slcili Tescil No ' : / / MERSIS NO: Merkez Adresi ( Esentepe Mahallesi BUyukdere Cad. Tekfen Tower No:209 Kat:17-18 Si;li /Istanbul 4. Ileti;im Bilgileri ^` -` - - Telefon No Faks No cagri Merkezi 02/07/2015 / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 8. Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin YurOtuldU7U Banka $ubelerine Ilifkin Bilgiler: Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yurutuld uou Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler Merkez ;ube Adi Adres Esentepe Mahallesi Buyukdere Cad. Tekfen Tower No:209 Kat:17-18 Tabloya Ili;kin Ayiklama: 02/07/2015 / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Borsa Istanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalar: Tablo II/a - Yetki Belgelerine Iliskin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Belgeleri Venh Tarihi Sayisi Borsa Dili Alim Satim Araaligi Yetki Belgesi 04/04/2000 BNK/ASA-BD.0084 Tiirev Araglarin Alim Satimina Araahk Yetki Belgesi - Borsa Istanbul A.$. Vadeli I;lem ve Opsiyon Piyasasinda 15/03/2005 BNK/TAASA-74 Tabio II/b Bono Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbui 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalara Ikin Bider Borsa Uyesi Olunmasina Ili;kin Borsa Istanbul Yanetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 09/05/1988 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Plyasalar Borslanma Araslari Piyasasi Kesin Alim Satim Pazari 02/07/2015 / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gosterilen Araci Kurumlar ve Acente Slfatiyla Yetkili Olunan Faaliyetler: Tablo III/ a - Acentesi Olarak Faalivet Gosterilen Araci Kurumlar Acentesi Olunan Araci Kurumun Ticaret Unvam Acentelik Izin Tarihi Tablo III/ b - Acente S.fatiyla Yetkili Olunan Faaliyetler (*) Acentelik: Seri:V, No:46 saydi "Aracdik Faaliyetleri ve Araci Kurulu;lara Ili^kin Esaslar Teblioi"nin 24 uncii maddesi uyarinca, araci kurumlar He bankalar arasinda da yazili acentelik sozle;mesi imzalanabilir. Araci kurumlar acentelik sozle;mesinde belirlenecek mahaller iginde, acenteleri aracdi6iyla alacaklari emirler doorultusunda aracdik faaliyetleri cercevesinde sermave Divasasi araclarmm ahm satiminda bulunabilirler. Bir araci kurum He acentelik sozle;mesi imzalayan bankalar, acente sifatiyla acentesi olunan araci kurumun halka arza aracilik faaliyetleri kapsaminda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paranin tahsili ya da geri bdenmesi gibi i;lemleri kapsamak iizere gige hizmeti vermek, acentesi olunan araci kurum portfoy yoneticili i yetki belgesine sahip ise acente sifatiyla bu faaliyetin tanitimini yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye i;lemlerini yiiriitmek, acentesi olunan araci kurum yatirim dani manhgi yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda araci kurumdan gelen dokuman ve bilgileri mugterilere asiklamak ve yatirim dani manh i faaliyetinin tanitimini yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler. 02/07/2015 / Sh.6 Acentelik Faaliyetleri

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari YaGnm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Fon Yoneticisinin Unvam [Z 02/07/2015 / Sh.7 Yatirim Fonlari

8 12. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Bankada Sermaye Piyasasl Faaliyetleri he tlgili Olarak tmza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Ortakllk Yaplsr 0rt_a0m Ticaret Unvam /Ad1 So r Deutsche Bank AG. SUddeutsche Verm ensverwaltun^gmbh Nordwestdeutscher Wohnungsbautrager Gesellschaftt miscrnter behak Haftun r%r DB Capital Markets (Deutschland) Gmbh Toplam Tablo VI/a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Genel MUdUr Ad1ve Soyadl PETER JOHANNES MARIA 1ILS KAYA DIDMAN ^ERSIN AKYUZ HAMIT SEDAT ERATALAR SATVINDER R SINGH rv&kw K1S INER OZGE KUTAY PAULANTONYGERADINE uorevt iyonetim Kurulu Ba;kam Yonetim Kurulu u kan Vekili Yonetim Kurulu Uyesi v e-genet Mudur IYonetim Kurulu r Dvii }juneum rturulu uyesl Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim! esi Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi Tabloya Ili;kin A_ glklama : YSnetim Kurulu Uyelerinin 1 I Atanmasma IIi;kin Gene) Kurul Karam TescihTarihi _ TTSG (*) 29/ Ilan Tarihi PayTUtarl (TL)_ Oran % 134,999, % % % % % 135,000, % TTSG Sayisl 8814 Tablo VI/b - Sermaye Piyasasr Faaliyetleri ile Ilgili Imza Yetkisine Sahip $ahislar Adtve Soyadl ERSN AKYUZ OZGE KUTAY AU l1s& 5. MERT HARACcI HAKAN ULUTA5 CENK ESENER ALI CEM CANSU^ MERDAN YILMAZ MEHMET _ SERHAT KA R 1PINAR ENGUN KAHN AKBABALI ^ GOKSE-U KAYTANCI DENIZ DEVRIM YILMAZ HANDE AKBA UNAL ISMAIL ERGUL I IL KIRTI HANDE NALBANTOGLU ZAFER OZMEN SECcIL KUTACUN SAUk GORGULII Tabloya li kin AS^klama (1) :Imza nin TTescil ve III Irma Sirkulerinin Tescil Tarihi 18/06/2015 Tabloya Iliskin A Iklama (2) : Gdrevl Yonetim Kurulu Uyesi w - Ydnetim Kurulu Uyesi nel GeMOdur Yardimasi Gene) Mudur Yardimasi Genei Mudur Yardimcsi Dent Mudur Yardimasi i Direktor Mudur JMudUr^ Mudur Mudur Mudur MOdur Mudur Yardimcsi Mudu Mudur Mudur myardiasi - Mudur Yardimasi Mudur Yardimasi Mudur Yardimcsi TrSG (*) tlan Tarihi _ 24/06/2015 TTSG Sayls 8848 (*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi el6tkche 14 02/07/2015 / Sh.8 Ortaklik-Yonetim - Imza Yetkisi

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son iki Vii Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Turkiye Sermaye Piyasalarl Birli*i (TSPB) Tarafindan Deutsche Bank A.$.'ne ve Deutsche Bank A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve Cali aniarma Uyguianan Idari Para Cezalan He Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Deutsche Bank A.$.'ne Uyguianan Diger Disiplin Cezalan Tablo VII/ a - Deutsche Bank A.S. ve Deutsche Bank A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve cal,;anlan Tarafindan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Son Iki Yd Zarfinda U ulanan Idari Para Cezalan ere se ve an Para zasi Uygulanmasma Ili;kin Karar Mari Uygulayan Kurum Para Cezasi Son Duruma tii;kin Uyguianan Gersek/Tiizel Ki;i Tarihi T utan (TL) As^klama ablo V11 1b - Deutsche Bank A..'ne Sorsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda U ulananndi er Disi lin Cezalan Disip in Cezasi Uygu anmasma SPK in Iti az. Uygulayan Kurum Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmediyi I Nihai Karar t 2. Son W Yd Zarfmda Sermaye Piyasasl Kurulu Tarafindan Deutsche Bank A.S. ve Deutsche Bank A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve h nlari Ale Nine A Ilan Ceza Davalan Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kunilu Tarafindan Deutsche Ba k A Son iki Yd Zarfinda A Ian Ceza Davalan n.$. ve Deutsche Bank A.$. nm Ortaklan, Yoneticileri ve cali anlan Aleyhine Hakkmda Sus Duyusunda ru Bulunulan Ger,ek/Tuzel Ha m a Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tiizel Ki;inin Banka la Olan Ili Y._ ^cisi us Duyurusuna Konu Fill g Davada Gelinen Son r zeafama en mn Kurul Karar Tarihi I Ozedenmesi 3. Bankanin Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarma Ili;kin Bilgiler: Bankamam sermaye piyasasi faallyetied nedeni yl a /...../ tarihi itiban ile; a Davali oldu^u davalann sayis^.. dir ve bunlann tolam de^eri... TL'dir. X Davaci oldu^u davalann savsi... durve buniann topllam de7en... TL'dir.

10 C. DEUTSCHE BANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIdi DIaER HUSUSLAR q4 02/07/ 2015 / Sh.10 Ek Aciklama

11 DEUTSCHE BANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI BILGILERINI IfEREN BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GERCEdE UYGUN OLDU(`aUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTIaINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar DEUTSCHE BANK AS. DEUTSCHE BANK A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Gene[ MUdOru Adi Soyadi OZGE KUTAY Adi Soyadi ' ERSIN AKYUZ Gorevi ( Yonetim Kurulu Uyesi Gorevi Genel Mudur Imza Imza Unvan!Yonetim Kurulu Uyesi Unvan Genel Mudur Esentepe Mahallesi BUyUkdere Cad. Esentepe Mahallesi BUyUkdere Cad. Adres {Tekfen Tower No:209 Kat:17-18 $igli Adres Tekfen Tower No:209 Kat:17-18 $i;ii / Istanbul / Istanbul 02/07/2015 / Sh.11 Beyan ve lmza

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı