TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr"

Transkript

1 TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK

2 KÜNYE FÝNANS DERGÝSÝ ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Türkiye Finans Yöneticileri Vakfý Baþkaný Tevfik Altýnok BÝREYSEL & KURUMSAL ÜYELÝK ÝÇÝN BAÞVURU FORMU TEMÝNÝ Finans Kulüp Türkiye Finans Yöneticileri Vakfý Nispetiye Cad. Levent Ýþ Haný 6/1 1.Levent - ÝSTANBUL Telefon: EDÝTÖR Ýlhan Aydýn YAYIN KURULU Prof.Dr. Niyazi Berk Prof.Dr. Sudi Apak Prof.Dr. Gürbüz Gökçen Doç.Dr. M.Hasan Eken YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ M. Ferhan Kaptan SAYFA YAPIMCISI Emrah Çetin ÝLETÝÞÝM Finans Kulüp Türkiye Finans Yöneticileri Vakfý Nispetiye Cad. Levent Ýþ Haný 6/1 1.Levent - ÝSTANBUL Telefon:

3 ÝÇÝNDEKÝLER Dr.NEBÝL ÝLSEVEN BERNA ÖZDEMÝR Kesintisiz Ýletiþim Ýçin Sistematik Yaklaþým KÜNYE MEDYADAN HABERLER - Türkiye için artýk vites yükseltmenin zamaný geldi. - Notta Türkiye ayrýþýyor. - Sýnýrsýz kâr fýrsatý sunan varantlar borsa düþerken de kazandýracak. Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Ýstikrar Açýsýndan Bankacýlýk Sektörü BERRA KILIÇ 2010' da Kurumsal müþteri aðýmýzý geniþletmek ve ürün yelpazemizi arttýrmak ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER - Türkiye'de Özel Sermaye Fonlarý ve Halka Arz Ortamý - Hedef yerli ve yabancý kurumsal yatýrýmcýlarýn gereksinimlerini karþýlamak ' da Kurumsal müþteri aðýmýzý geniþletmek ve ürün yelpazemizi arttýrmak yýlý Ekonomisinin genel deðerlemesi - Yatýrýmcýlarýn korunmasý - Kesintisiz Ýletiþim Ýçin Sistematik Yaklaþým FÝNANS YAZILARI AHMET YILDIRIM 2010 Yýlý Ekonomisinin Genel Deðerlemesi - Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Ýstikrar Açýsýndan Bankacýlýk Sektörü EÐÝTÝM - Aynaya Bakmak

4 MEDYADAN HABERLER Türkiye için artýk vites yükseltmenin zamaný geldi Akbank Yönetim Kurulu Baþkaný Suzan Sabancý Dinçer, Türkiye'nin diðer ülkelere global krizi daha baþarýyla atlattýðýný ve son dönemde yaþanan güç kaymasýyla Türkiye'nin öneminin arttýðýný belirterek, "ekonomi dinamizmi Türkiye'nin baþarýsý için çok önemli olacak ve Türkiye artýk bir ileri vitese geçmeye hazýrdýr" dedi AKBANK Yönetim Kurulu Baþkaný Suzan Sabancý Dinçer, global kriz sürecinde daha etkin bir þekilde gündeme gelen küresel ekonomide yaþanan güç kaymasýna dikkat çekerek, Türkiye'nin bu süreçte bölgesinde daha fazla sorumluluk üstlendiðini söyledi. Akbank'ýn ana sponsorluðunda, Euromoney Conferences kapsamýnda gerçekleþen Türkiye Finans ve Yatýrým Forumu'nun açýlýþýnda konuþan Suzan Sabancý Dinçer, "Türkiye'nin bankacýlýk sektörü çok güçlü, güçlü bir bütçesi ve mali disiplini var. Dolayýsýyla fevkalade Suzan Sabancý Dinçer Akbank Yönetim Kurulu Baþkaný büyümeye odaklý bir piyasa var. Finans sistemi, mali sonuçlar ve ekonominin dinamizmi Türkiye'nin baþarýsý için çok önemli olacaktýr ve Türkiye bugün artýk bir ileri vitese geçmeye hazýrdýr" dedi. 20 trilyon dolarlýk ekonomi Türkiye'nin global krizi diðer ülkelerin çoðuna kýyasla daha baþarýyla atlattýðýný hatýrlatan Suzan Sabancý Dinçer þunlarý söyledi: "Geçen yýl düzenlenen Euromoney konferansýnda dile getirdiðimiz 'Türkiye'de ekonomik toparlanmanýn çok hýzlý olacaðý' öngörümüzün gerçekleþtiðini gördük" dedi. Türkiye'nin çok kritik bir bölgede yer aldýðýný, bulunduðu bölgenin GSYÝH'sýnýn 20 trilyon dolarý bulduðunu hatýrlatan Suzan Sabancý Dinçer gelecek açýsýndan Türkiye'nin karþýsýnda iki önemli konu bulunduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Birincisi Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi saðlamasý; ikincisi de hem yabancý hem de yerli yeni yatýrýmcýlarý cezbederek gerekli istihdam düzeyini saðlamasý. Güçlü bir Türkiye hem vatandaþlarý hem de Avrupa bölgesi için yararlý olacak." Geliþen piyasalarýn önemi 2009'un hem finansal piyasalar hem reel ekonomi açýsýndan zor bir yýl olduðuna iþaret eden Suzan Sabancý Dinçer, gelinen noktada geliþmekte olan piyasalarýn önem kazandýðýnýný kabul edilmesi gerektiðini kaydetti. Suzan Sabancý Dinçer, "Geliþmekte olan piyasalar bu rolü anladýðý ve doðru uyguladýðý takdirde bunun gelecekteki piyasalar için çok önemli olacak" diye konuþtu. Suzan sabancý Dinçer, artýk iþ yapmanýn yeni türleri ve kurumsallaþmanýn bütün piyasa aktörleri için geçerli deðerler haline geldiðini de belirtti. Türkiye'de sade vatandaþ bile Avrupa bankalarýna þüpheyle bakýyor EUROMONEY Conferences Editörü Mark Johnson Türkiye'ye iliþkin pozitiv algýnýn Avrupa'da giderek arttýðýný vurguladýðý konuþmasýnda Ýsanbul'da yaþadýðý bir örneði de aktardý. Johnson Ýstanbul Beyoðlu'nda bir restoranda hesabýný Ýngiliz Barclays Bank kartýyla ödemek istediðini belirterek, "Garson da artýk bizim gibi Avrupa'ya þüphe ile bakýyor. Barclays'in kartýnýnýn iþe yarayýp yaramadýðýný patronuna sordu.. Neyse ki patron 'tamam' dedi de ödeyebildim. Türkiye'ki sade vatandaþ da Avrupa bankalarýna þüpheyle bakýyor" dedi.

5 MEDYADAN HABERLER Notta Türkiye ayrýþýyor Avrupa'daki borç krizi Euro Bölgesi ülkelerinin notunun indirileceðine iliþkin endiþeleri körüklerken Türkiye ekonomisine iliþkin verilerin olumlu gelmesi ve bütçe performansý artýrým beklentisini güçlendiriyor Euro Bölgesi'ndeki borç krizi, özellikle Güney Avrupa ülkelerinin kredi notlarýnda indirim beklentisini güçlendirirken, mali kuralý ay sonuna kadar yasalaþtýrmayý hedefleyen Türkiye'nin notunun artabileceðine iliþkin görüþler aðýrlýk kazanýyor. Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Fitch'in Türkiye Genel Müdürü Ayþe Botan Berker, mali kurallarýn doðru, uygulamalarýn etkili olduðunu belirtirken, en önemli endiþenin gelecek seçimler oldugunu söyledi. Berker, Türkiye'nin notu için uzun dönemde trendin yukarý yönlü olduðunu belirtti. Berker, Euromoney tarafýndan düzenlenen "Türkiye Finans ve Yatýrým Forumu"nda yaptýðý konuþmada, mali kuralýn meclisten geçmesinin tek baþýna kredi notunda artýþ anlamýna gelmeyeceðini, düzenlemenin ne derece uygulanacaðýnýn önemli olduðunu, kurallarýn doðru, uygulamalarýn etkili olduðunu belirtti. kademe artýrarak yatýrým yapýlabýlýr seviyenin bir altý olan "BB+"ya yükseltmiþ, görünümü ise "duraðan" olarak açýklamýþtý. Bu derecelendirme Türkiye'nin þu an sahip olduðu en yüksek seviye. Bütçede iyileþme beklentiyi artýrdý Analistler özellikle bütçe rakamlarýnýn olumlu gelmesinin ve öncü bazý verilerin iyi sinyaller vermesinin artýrým beklentisini yükselttiðine dikkat çekti. HSBC Stratejisti Fatih Keresteci, "Dün (önceki gün) açýklanan bütçe rakamlarýnýn oldukça iyimser olmasý, sanayi üretiminden gelen iyi sinyaller, enflasyonun yönünü yeniden aþaðý çevirmesi, tüketici harcamalarýndaki artýþ, borçluluk rasyolarýndaki ýlýmlý gidiþat, Türkiye ekonomisinin diðer ekonomilere göre daha olumlu olarak algýlanmasýna neden oluyor" dedi. 'Bir yýl içinde artýrým zor' Berker, konferans öncesi Bloomberg HT'ye yaptýðý açýklamada "Türkiye doðru yönde ilerliyor. Uygulanan finansal ve parasal politikalarýn devamý halinde uzun dönemde ratinglerin yukarý doðru trend içinde olduðunu düþünebiliriz" dedi. Berker, CNBC-e televizyonuna yaptýðý açýklamada ise çok büyük bir deðiþiklik olmamamasý halinde Türkiye'nin mevcut kredi notunda bir yýl içinde bir deðiþim olmasýnýn zor olduðunu belirtti. Berker, seçim sonrasý kredi notu için yeni hükümetlerin uygulamalarýnýn izlenmesi gerektiðini de söyledi. Bir baþka kredi derecelendirme kuruluþu Moody's de mali kuralýn yasalaþmasýnýn ardýndan Türkiye'nin notunu artýrabileceklerini açýklamýþtý. Fitch, aralýkta Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu iki

6 MEDYADAN HABERLER Sýnýrsýz kâr fýrsatý sunan varantlar borsa düþerken de kazandýracak TÜRK yatýrýmcýsý yeni bir ürünle tanýþýyor: Varant. Ay sonunda 15 varantla baþlamasý beklenen iþlemler yatýrýmcýlara kaldýraç oranlarý nedeniyle yüksek getiri fýrsatý sunuyor. UniCredit Menkul Deðerler Hisse Senetleri ve Türev Ürünler Yönetici-si Adil Giyici, "Sýnýrsýz kâr fýrsatý kadar risk de yüksek" diyor. Hisse senedi, mevduat, bono, yatýrým fonu, altýn, konut... Türkiye'deki yatýrýmcýlarýn en çok tercih ettiði yatýrým ürünleri. Ama yatýrý-mcýlar yepyeni bir yatýrým aracý ile tanýþmaya baþlýyor: Varant. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) Baþkaný Hüseyin Erkan, varantlarýn bu ay sonunda iþlem görmeye baþlayacaðýný açýkladý. Peki Türk yatýrýmcýsýnýn pek de tanýmadýðý varant nedir? Avantajlarý nelerdir? Varanta nasýl yatýrým yapýlýr? Varantla ilgili bilinmesi gerekenleri UniCredit Menkul Deðerler Hisse Senetleri ve Türev Ürünler Yöneticisi Adil Giyici ile konuþtuk: Varant nedir? Varant, sahibine dayanak varlýðý ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (bizdeki uygulamasý) veya tarihe kadar alma ya da satma hakkýný veren bir menkul kýymet niteliðindeki sermaye piyasasý aracýdýr. Varanta kýsaca opsiyonlarýn menkul kýymetleþtirilmiþ hali diyebiliriz. Varantlarýn dayanak varlýðý ne olacak? Ýlk uygulamada borsa endeksleri ve dolar/tl olacak. Varantla ilgili olarak bilinmesi gereken temel bileþenler nelerdir? Varantýn 4 temel bileþeni var. Vade, iþlem koyma fiyatý, dönüþüm ve dönüþüm oraný. Vade, varantlarýn iþleme konulabileceði son tarihi ifade eder. Ýþleme koyma fiyatý (kullaným fiyatý) ise alým varantlarýnda dayanak Adil Giyici UniCredit Menkul Deðerler varlýðýnýn alýnabilmesi için ödenmesi gereken tutardýr. Satým varantýn da ise yatýrýmcýnýn dayanak varlýðýný ihraçcýya satýþ fiyatýný ifade eder.dönüþüm de varantýn iþleme konulmasý yani varanttan kaynaklanan hakkýn kullanýlmasýdýr. Dönüþüm oraný da bir adet varantýn kaç adet dayanak varlýðý alým ya da satým hakký verdiðini ifade eder. Varantýn avantajlarý neler? Varantlar tüm yatýrýmcýlara risk/getiri profillerine göre zengin bir ürün çeþidi sunarak yatýrým yapmaya fýrsat saðlýyor. Getiri amaçlý yatýrýmcýlara saðladýðý avantajlarý þöyle sýralayabiliriz:sýnýrsýz kâr potansiyeli: Kâr potansiyeli sýnýrsýz; zarar potansiyeli varanta ödenen fiyat (prim) ile sýnýrlý Kaldýraç: Daya-nak varlýðýn fiyatýnýn küçük bir kýsmýný ödeyerek ayný ekonomik profile sahip olma imkaný Esneklik: Varantlar, yatýrýmcýlara hem artan (bullish) hem de düþen fiyatlara (bearish) göre pozisyon alma imkaný sunar. Dayanak varlýk olarak, yatýrýmcýlarýn ilgisi doðrultusunda çeþitli sepetler oluþturma imkaný da sunuyor. Koruma amaçlý yatýrýmcýlara saðlanan avantajlar? Dayanak varlýðýn yukarý veya aþaðý yönlü hareketlerine karþý oluþacak riski yönetmek için geniþ bir ürün yelpazesinin olmasý.yine kaldýraç etkisi ile mevcut nominal riski göreceli olarak çok daha makul bir yatýrým miktari ile (sigorta) ile koruma imkaný saðlýyor olmasý. Burada þunun altýný çizmek isterim. Yüksek getiri hedefleyenler varantlarý bir sigorta primi olarak da deðerlendirilmelidir Varant fiyatýný etkileyen faktörler neler? Dayanak varlýðýn fiyatý artýkça alým varantýnýn deðeri artar, çünkü varantýn vadesinde kârda olma ihtimali artar. Vade uzadýkça alým varantýnýn deðeri artar, çünkü vadeye olan zaman uzadýkça dayanak varlýðýn fiyatýnýn, potansiyel hareket alaný dolayýsýyla kârda

7 MEDYADAN HABERLER Nasýl sigorta olarak kullanýlacak? Örneðin 1 milyon TL hisse senedi pozisyonu olan bir yatýrýmcýyý düþünün. Bu yatýrýmcý borsanýn yükseleceðine oynuyor demektir. Varantlarla 100 bin TL ile borsada düþüþe yatýrým yaparsa, 1 milyon TL'lik hisse portföyünü sigortalamýþ olur. Borsa yükselirse zaten hisse portföyünden kar edecek kaybý sadece 100 bin TL olur. Ama borsa düþerse varanta yapýlan yatýrýmla zarar en aza indirebilir. Varanta yatýrým yaparken nelere dikkat edilmeli? Varanta yatýrým yapan kiþinin yatýrým amacýna (getiri amaçlý mý yoksa hedge amaçlý mý) baðlý olarak, dayanak varlýktaki beklentisi ve stratejisini iyi oluþturmasýna ve de varant fiyatýna etki eden parametereleri iyi analiz etmesine dikkat etmesi gerekir. Türkiye'de varant piyasasý ne kadarlýk bir büyüklüðe ulaþabilir? Vadeli Ýþlemler Borsasý'ndaki hacim artýþý göz önüne alýndýðýnda (2005'te kurulmuþ olmasýna raðmen 2006'da 2007'de yüzde 930, 2008'de yüzde 75'lik bir büyüme) varant piyasasýnda da en az buradaki büyümemenin yakalanmasýný bekliyorum. Varantýn sermaye piyasalarýna saðlayacaðý faydalar? Varant piyasasý, Türk sermaye piyasasýna önemli bir derinlik kazandýracak bir piyasa olacaktýr. Yatýrýmcýlarýn risk profiline ve yatýrým stratejilerine göre ürün çeþitliliði saðlayacaktýr. Pazarýn en büyük oyuncularýndan olacaðýz UniCredit olarak varant pazarýndaki hedefleriniz nedir? UniCredit, varant piyasasýnda iyi bir birikimi olan bir grup. Ýtalya'daki varant piyasasýnda yüzde 40'lik bir pazar payý ile lider. Almanya'da yüzde 16 payý ile ikinci. Bu bilgi birikim ile ihraçcý ve piyasa yapýcýsý rolü ile Türk varant piyasasýnda yer alacaktýr. UniCredit, Türk varant piyasasýnda ihraçcý ve piyasa yapýcýsý sýfatý ile rol alacak 3-4 kurumdan biri durumunda. Biz ilk aþamada ÝMKB 30 Endeksi'ne baðlý deðiþik vadelerde alým ve satým varantlarý ihraç ederek piyasanýn oluþmasýný saðlamayý düþünüyoruz. Daha sonra yatýrýmcý bilincinin artmasý ve oluþacak talebe göre hisse senetleri ve sepetleri üzerine de varant ihraç etmeyi planlýyoruz. Hedefimiz bu pazara ilk giren büyük oyunculardan biri olmak ve de öyle kalmak. Varantta nasýl yüksek kâr edilebilecek? Diyelim 6 aylýk, ÝMKB 30 Endeksi alým varantýný yatýrýmcý, 7 lira vererek sahip oldu. Bu yatýrýmcý yaklaþýk 70 TL deðerinde ÝMKB 30 uzun pozisyon almýþ oluyor. (Buradaki örnekleme gerçeðe yakýn ama indikatiftir kaldýraç etkisi her örnekte farklýlýk gösterecektir) 6 ay sonunda ÝMKB 30 Endeksi, yüzde 5'lik bir yükseliþ gösterdiðinde yatýrýmcýnýn uzun olduðu pozisyon 70 TL'den 73.5 TL'ye yükselmiþ olur ve yatýrýmcý 3.5 TL kâr etmis oluyor. Yani getiri yüzde 50 civarýnda. Benzer olarak yüzde 5'lik bir düþüþ olduðunda ise yatýrýmcýnýn zararý yüzde 50 olmuþ oluyor. Bu örneði devam ettirip endeksin yüzde 15 arttýðýný varsayalým. Kazanç 10.5 TL yani 10.5/7= yüzde 150'lik getiri oluyor. Tam tersi olsun endeks yüzde 15 düþtüðünde endeks üzerinde kayýp 10 TL ancak yatýrýmcýnýn kaybý 7 TL ile sýnýrlý olacak. Yani en baþta ödediði varant priminden baþka bir kayýp yok. Sonuçta maksimum varanta yatýrýlan miktarýn tamamý kaybediliyor. Paranýzýn tamamý gidebilir! Peki varantýn riskleri? Varantlar belli bir vadeye sahiptir. Dolayýsýyla bir vade riski söz konusu. Kaldýraç etkisinden ötürü yatýrýmcýlarýn ciddi zararlara da yol açabileceðini göz önünde bulundurmalarý gerekir. Öte yandan piyasa hareketliliðine baðlý olarak varantlara yatýrýlan paranýn tümü kaybedilebilir. Ancak, burada azami risk varanta ödenen bedel, komisyon ve diðer masraflardýr. Varanta nasýl yatýrým yapýlacak? Varanta yatýrým yapmak ÝMKB de hisse senedine yatýrým yapmaya benzer olacak. Yatýrýmcýlar ÝMKB üyesi her aracý kurumdan bu ürünlerin alým satým aracýlýk hizmetlerinden faydalanabilecekler.

8 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER GARANTÝ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. Türkiye'de Özel Sermaye Fonlarý ve Halka Arz Ortamý Garanti Bankasý'nýn %100 iþtiraki olan Garanti Yatýrým, Türkiye'nin lider aracý kurumlarýndan biri olarak 1991 yýlýndan beri kurumsal finansman, araþtýrma, sermaye piyasalarý aracýlýk faaliyetleri ve özel sermaye yatýrýmlarý alanlarýnda yerli ve yabancý müþterilerine hizmet sunmakta olup; 2007, 2008, 2009 ve 2010 yýllarýnda dört yýl üst üste Global Finance dergisi tarafýndan "En Ýyi Yatýrým Bankasý" ödülüne layýk görülmüþtür. Garanti Yatýrým'ýn faaliyetlerini tanýtmanýn yaný sýra içinde bulunduðumuz dönemde sermaye piyasalarýnda önemle üzerinde durulan Türkiye'de halka arz ortamý ve bu kapsamda özel sermaye fonlarýna iliþkin deðerlendirmeyi de paylaþmak istiyoruz. Garanti Yatýrým'ýn Ana Faaliyetleri ve Gerçekleþtirilmiþ Önemli Projelerden Örnekler Çaðan Erkan Garanti Yatýrým'ýn ana faaliyet konularýna iliþkin bilgi ve bu kapsamda Genel Müdürü Garanti Yatýrým gerçekleþtirdiði önemli iþlemlere örnek vermek gerekirse; yýlýnda Garanti Yatýrým tarafýndan tamamlanan Türk Telekom halka arzý, ABD$1,9 milyar ile Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük halka arzý olma özelliðini taþýmaktadýr. Garanti Yatýrým'ýn yönettiði diðer halka arzlar; ABD$1,1 milyar ile Tüpraþ, ABD$320 milyon ile TAV Havalimanlarý, ABD$201 milyon ile Akmerkez GYO, ABD$172 milyon ile Doðuþ Otomotiv ve ABD$120 milyon ile Ak Enerji'dir. - Þirket birleþme ve satýn almalarý danýþmanlýk hizmetlerinde ATV-Sabah Medya Grubu'nun ABD$1,1 milyar bedel üzerinden özelleþtirilmesi, Rumeli Çimento'nun ABD$1,0 milyar bedelle satýþý ve Karayollarý Genel Müdürlüðü 17. Bölge Arazisi'nin ABD$800 milyon bedelle özelleþtirmesi gibi birçok sektörde rekor büyüklüðe ulaþan iþlemlere imza atmýþtýr. Mersin Limaný'nýn Singapur liman þirketi Singapur Port Authority'ye ABD$755 milyon karþýlýðý devri, Sanko Holding'e ait Çimko Çimento'nun Ýtalyan Cementerie Aldo Barbetti'ye ABD$400 milyon bedelle satýþý ve Þ.Urfa Çimento'nun Türkerler Ýnþaat'a ABD$210 milyon deðer üzerinden satýþý gerçekleþtirdiði diðer önemli iþlemler arasýndadýr. - Garanti Yatýrým, halihazýrda Türkiye'nin ikinci doðalgaz daðýtým þirketi olan Baþkent Doðalgaz'ýn özelleþmesi, Aliaða'da Petkim Limaný'nýn Türkiye'nin en büyük açýk deniz limanýna dönüþtürülmesi projesine yabancý yatýrýmcý saðlanmasý, Türkiye'nin en büyük ithal kömüre dayalý enerji santrallerine yabancý ortak bulunmasý ve elektirik daðýtým bölgeleri ile EÜAÞ santrallerinin özelleþtirilmesi sürecinde alýcý tarafta, dünyanýn önde gelen lojistik þirketlerinden birine Türkiye'deki büyüme planlarýnda danýþmanlýk hizmeti sunmaktadýr. - Garanti Yatýrým, 2010 yýlý baþýndan beri sürdürdüðü temaslar sonucunda, Haziran ayýnda Londra merkezli Religare Capital Markets Limited'ýn Hindistan'daki yatýrým bankacýlýðý ve kurumsal menkul kýymetler kolu ile stratejik iþbirliðine girmiþtir. Bu iþbirliði ile Türkiye ve Hindistan arasýnda gerçekleþtirilebilecek þirket satýn alma ve ortaklýk anlaþmalarýnýn hayata geçmesi ve baþarýyla sürdürülmesi amaçlanmaktadýr. - Garanti Yatýrým, Koç Tüketici Finansmaný ve Kart Hizmetleri A.Þ.'nin ihraç etmiþ olduðu TL100 milyon tutarýnda tahvil ile 2006 yýlýnda özel sektör borçlanma araçlarýný 12 yýl aradan sonra tekrar Türk Sermaye Piyasalarý'na kazandýrmýþtýr döneminde Türkiye'de toplam TL1,2 milyar dolayýnda özel sektör borçlanma aracý ihracý gerçekleþtirildiði gözönüne alýndýðýnda, Garanti Yatýrým'ýn sektördeki öncü pozisyonu, TL525 milyon tutarýnda 7 adet tahvil ihracýna verdiði aracýlýk hizmeti ile ön plana çýkmaktadýr yýlýnda TL100 milyon ve 2008 yýlýnda TL150 milyon olmak üzere toplam iki Koç Tüketici Finansmaný tahvili halka arz edilmek suretiyle ihraç edilmiþtir.

9 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER GARANTÝ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. - Hisse senedi alým satým hizmetleri, günlük ortalama TL337 milyon hacim ile 2010'un ilk çeyreðinde %6,04'lük pazar payýna ulaþarak, Garanti Yatýrým'ý ÝMKB'de en yüksek iþlem hacmine sahip ikinci kurum sýralamasýna yerleþtirmiþtir. Garanti Yatýrým'ýn geniþ ve deneyimli Araþtýrma ekibi, gerek makroekonomiyle ilgili, gerekse takip ettiði sektörlerde ÝMKB'nin lokomotifi olan þirketlerle ilgili yayýnladýklarý raporlarla yerli ve yabancý müþterilerine tavsiyelerde bulunmaktadýr. Garanti Yatýrým'ýn tavsiyelerinden oluþan model portföyünün getirisi 2010 yýlýnýn ilk altý ayýnda %13 ile ÝMKB getirisinin %5 üzerinde olmuþtur. Garanti Yatýrým, Türk ser-maye piyasalarýnda henüz tanýnmakta olan ve Türki-ye'de özellikle 2006 yýlýndan itibaren hýz kazanarak Türk þirketleri tarafýndan da benimsenen bir finansman kaynaðý olarak yaygýnlaþmaya baþlayan özel sermaye fonlarý sektöründe gerek danýþmanlýk, gerekse yatýrým tarafýnda faaliyet göstermek üzere çalýþmalarýný sürdürmektedir. Özel sermaye fonlarýnýn yarattýðý ekonomik deðer incelendiðinde, yatýrýmlarýn ilk iki senesinde verimliliðin özel sermaye yatýrýmý almamýþ þirketlere kýyasla ortalama %2 daha fazla büyüdüðü gözlemlenmiþtir. Ayný zamanda özel sermaye fonlarýnýn istihdam yaratmak, verimliliði arttýrmak ve KOBÝ'lere büyüme imkaný sunmak açýsýndan katký saðladýðý araþtýrmalarla ortaya konmuþtur. Bu paralelde, Garanti Yatýrým, global kriz sonrasý içinde bulunulan konjonktürün de etkisiyle, Türkiye'de özellikle KOBÝ'lerin ihtiyaç duyduklarý sermaye kaynaðýna ulaþmalarýný saðlayacak potansiyel yatýrýmlarla ilgili hem piyasalarda daha uygun ortamýn oluþacaðý hem de fon saðlayýcý ortaklarla kurucu ortaklar arasýndaki beklentilerin gittikçe örtüþür hale geleceði öngörüsünü kuvvetle taþýmaktadýr. Türkiye'de Özel Sermaye Dünyada fon akýmlarýna bakýldýðýnda geliþmiþ ülke piyasalarýnda baþlamýþ olan özel sermaye fonu oluþumlarýndan geliþmekte olan ülkelerin son yýllarda daha fazla pay almaya baþlamýþ olduðu saptanmaktadýr. Global krizle baþlayan dönemde özellikle Çin, Hindistan, Brezilya ön plana çýkmýþ ve Türkiye de önemli potansiyel taþýyan ülkelerden biri olarak gösterilmeye baþlanmýþtýr. Dünyanýn en büyük özel sermaye fonu þirketlerinden Blackstone Yönetim Kurulu Baþkaný bu sene baþýnda Davos'ta yaptýðý açýklamada, Türkiye de dahil olmak üzere bu dört ülkeyi özellikle vurgulamýþ ve önümüzdeki dönemde uluslararasý fonlarýn yatýrýmlarý için öncelik vereceði ülkeler olarak belirtmiþtir. Söz konusu fon akýmlarýndan hedeflenen payýn alýnmasý için olumlu yatýrým ortamý, mevzuat düzenlemeleri, vergi ve diðer ortaklýk haklarýna iliþkin cazip koþullarýn saðlanmasý gereklidir. Ayrýca, fonlarýn yatýrým stratejilerini yaparken önemli bir karar faktörü olan yatýrýmlardan çýkýþ olanaklarýna iliþkin deðerlendirdikleri opsiyonlar içinde halka arz ortamýnýn elveriþliliði de temel bir unsurdur. Portföy þirketlerinden çýkýþ seçeneklerinden biri olan halka arz potansiyelini açýk gören özel sermaye fon þirketlerinin, yatýrým kararý vermeleri kolaylaþmýþ olacaktýr; fonlarýn öngördükleri vadede mevcut portföy þirketlerinden çýkýþlar için elveriþli halka arz ortamýnýn varlýðý, baþarýlý çýkýþlara ve bu çýkýþlardan elde edilecek serbest kalan fonlarla yeni yatýrýmlara olanak saðlayacaktýr sonlarýna doðru Türkiye'de oluþmaya baþlayan, ancak çok küçük hacimlerde gerçekleþen ve arasýnda dünyayla paralel olarak en yüksek seviyelere ulaþan özel sermaye fonlarý sektöründe, bugüne kadar gerçekleþen en büyük deðerli beþ iþlem verileri aþaðýdaki gibidir:

10 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER GARANTÝ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ senesi öncesinde Türkiye'de 36 özel sermaye fonu yatýrýmýnýn toplamý ABD$317 milyon iken arasý gerçekleþen 68 yatýrýmýn toplamý ABD$8,7 milyara ulaþmýþtýr. Geçtiðimiz dönemde özel sermaye fonlarýnýn þirketlerinin portföylerine aldýklarý þirketlerden önümüzdeki 2-3 senelik dönemde çýkýþ planlarý yapmalarý beklenebileceði göz önüne alýndýðýnda,bu tür portföy likidasyonlarýnýn önemli halka arz adaylarý olabileceði görülmektedir. Dünya genelinde 2010'da ekonomik pazarlarýn iyileþmesiyle, halka arz ortamýnýn da hareketlenmesi ve bununla birlikte özel sermaye fonu yatýrým kararlarýnýn daha kolay alýnmasý sonucu bu tarz yatýrýmlarýn da artmasý beklenmektedir. Türkiye'de ise SPK'nýn halka arz prosedürü ile ilgili yaptýðý, süreç ve kurallarýn daha esnek, kolay ve hýzlý uygulanabilir hale gelmesine iliþkin çalýþmalarýyla, fon portföy þirketlerinden halka arz yoluyla çýkýþ olanaklarýnýn iyileþmesinin özel sermaye fon yatýrýmlarý için teþvik edici olacaðý öngörülmektedir. Ülkemizde baþlatýlmýþ olan "Halka Arz Seferberliði" ile de gerek þirketlerin gerekse yatýrýmcýlarýn bilinçlendirmesi yolunda önemli adýmlar atýlmaktadýr. Yapýlan yasal düzenlemeler ve bilinçlendirmeye yönelik organize çalýþmalar her ne kadar büyük önem taþýsa da; halka arzý yatýrýmcý gözünde cazip hale getirecek ve talebi artýracak nihai etken fiyatlamadýr. Doðru fiyatlama, hem halka arz sýrasýnda hedeflenen talep toplama miktarýna ulaþýlmasý, hem de arz sonrasý hisse senedi performansý için birinci koþuldur; mevcut iþlem gören þirketler yerine yeni halka arz edilen þirkete yatýrýmcý çekmenin anahtarýdýr. Arz sonrasý performans, yatýrýmcýlarýn hem þirkete, hem de yeni arzlara olan güveninin artýrýlmasýný saðlayacaktýr. Ekonominin geliþimini desteklemek ve þirketlere yeni finansman imkanlarý sunmak hedefiyle özel sermaye fonu oluþturmayý amaçlayan Garanti Yatýrým, gerek TUSÝAD nezdinde gerekse yatýrýmcý ve ihraççýlar ile kurduðu ikili iliþkiler aracýlýðýyla sermaye piyasalarýnýn derinleþmesi ve geliþimi için çok yönlü çalýþmalarda bulunmaktadýr. Dünyadaki özel sermaye fonlarý piyasalarýndaki geliþmeler ve sektör iþleyiþi göz önünde bulundurulduðunda, Türkiye'nin bu sektörden hak ettiði payý alabilmesinde önemli etkenlerden biri olacak halka arz ortamýnýn ve düzenlemelerinin elveriþli olmasýna iliþkin baþlatýlan tüm çalýþmalarýn çok olumlu olduðu inancýyla sermaye piyasalarýnýn geliþerek dünya standartlarýný yakalamasý için tüm sektör taraflarýnýn katýlýmý gereklidir. Bu kapsamda SPK ve ÝMKB baþta sorumlu düzenleyici kuruluþlar olarak gerekli hareketi baþlatmýþken; halka arz iþlemlerinin tarafý olan ihraççýlarýn ve þirketlere danýþmanlýk yapan aracý kuruluþlarýn da üzerine önemli sorumluluklar düþmektedir

11 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER YATIRIM FÝNANSMAN A.Þ. Hedef yerli ve yabancý kurumsal yatýrýmcýlarýn gereksinimlerini karþýlamak 1970 lerin ikinci yarýsýnda petrol krizleri ve ambargolarla olumsuz etkilenen ve sermaye hareketlerinin serbest olmadýðý Türkiye ekonomisinde bu açmazdan kurtulmak isteyen hükümetin büyük bankalarýmýzdan isteðiyle özel sektör girþimcilerinin sermaye ihtiyacýný karþýlamaya yönelik bir çalýþma baþlatýlmýþtýr. Türkiye'nin ilk sermaye piyasasý kuruluþu olan Yatýrým Finansman A.Þ., Türkiye Ýþ Bankasý ile Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý'nýn (TSKB) öncülük ettiði 13 özel bankanýn katýlýmýyla 15 Ekim 1976 tarihinde kurulmuþtur. Kuruluþu itibariyle bir "Equity Bank" misyonuyla 1981'de yürürlüðe giren Sermaye Piyasasý Kanunu ve 1986 yýlýnda açýlan Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'ndan (ÝMKB) önce sermaye piyasalarýnýn geliþiminde öncülük yapmýþ ve Türkiye'de ilk kez özel sektör tahvili ihracýna aracýlýk etmiþtir. Ayrýca Türkiyede giriþim sermayesi metodunu uygulamýþ ve þirketlere ortak olarak yatýrým imkaný saðlamýþtýr. Böylece bir yanda özel sektör giriþimcilerinin ihtiyaç duyduðu özkaynak imkaný saðlarken, diðer yanda halkýn birikimlerinin mevcut yatýrým ürünlerine göre daha iyi getiriye sahip alternatiflerde deðerlendirilmesi imkaný da yaratmýþtýr. Yatýrým alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi, Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) ve ÝMKB'nin kuruluþu, hisse senedi ve kamu borçlanma senetlerinin bir yatýrým aracý olarak yaygýnlaþtýrýlmasý gibi önemli geliþmelerde etkin rol üstlenmiþtir. Ülkemizde yatýrýmcýyý hisse senetleriyle tanýþtýran ender kuruluþlardan biridir. 1980lerde yaþanan "Banker Krizinde" ise güçlü ortaklýk yapýsýyla endiþe duyan yatýrýmcýlarýn birikimlerini hemen ödemesiyle müþteriler nezdinde sarsýlmaz bir itibar oluþturmuþ, bu güven ve bilgi birikimiyle SPK ve ÝMKB kuruluþu sonrasý faaliyetlerine bir Aracý Kuruluþ kimliðiyle devam etmiþtir. Ülke çapýnda güçlü ve yaygýn bir hizmet aðý-na sahip olan Yatýrým Finansman, Türkiye'nin ve dünyanýn her yerinden bireysel ve kurumsal yatýrýmcýlara güvenilir, kaliteli ve hýzlý sermaye piyasasý hizmetleri vermektedir.önemli merkezlerdeki 11 þube, irtibat bürosu ve Yamaç Berki Yatýrým Finansman A.Þ. Genel Müdürü acentesi, tümü SPK lisanslarýna sahip yatýrým danýþmanlarý ve müþteri temsilcileri, Özel Ýþlem Merkezi ( ), Ýnternet Þubesi (www.yatirimfinansman.com) ve Telefon Þubesi ( ) Yatýrým Finansman'ýn hizmet aðýný oluþturmaktadýr. Geniþ yatýrýmcý tabaný ve yaygýn þube aðýyla yerli ve yabancý kurumsal yatýrýmcýlara kolayca ulaþabilen Yatýrým Finansman, halka arzlarda vazgeçilmez bir stratejik ortak haline gelmiþtir. Kuruluþundan bu yana pek çok halka arz çalýþmasýnda lider, eþlider ve konsorsiyum üyesi olarak bulunmuþ ve bu konuda ülkemizin sayýlý aracý kurumlarýndan biri olmuþtur. Yatýrým Finansman, yerli ve yabancý kurumsal yatýrýmcýlarýn gereksinimlerine yanýt vermek için, Genel Müdürlük bünyesinde Uluslararasý Kurumsal Satýþ, Yurtiçi Satýþ, Araþtýrma, Portföy Yönetimi ve Yatýrým Danýþmanlýðý bölümlerini oluþturmuþtur. Kurumsal Finansman Bölümü ise sermaye piyasalarýndan fon talep eden þirketlere ve hissedarlarýna "yatýrým bankacýlýðý" çözümleri üretmektedir. Bugün Yatýrým Finansman, yurtiçi ve yurtdýþýnda 30 bini aþkýn bireysel ve kurumsal müþterisi ile dönem sonu 1 milyar TL'yi aþan müþteri portföyü ve yine dönem sonu 211 milyon TL yatýrým fonu portföy büyüklüðüyle, aracý kurumlar ara-sýnda ön sýralarda yer almaktadýr. 18 Mart 2010 tarihinde yapýlan Genel Kurul'da ödenmiþ sermayenin 38,5 milyon TL'den 45,5 milyon TL'ye artýrýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr Mayýs sonu itibariyle toplam özkaynaklarý 55 milyon TL'dir.

12 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER TURKISH YATIRIM FÝNANSMAN A.Þ da Kurumsal müþteri aðýmýzý geniþletmek ve ürün yelpazemizi arttýrmak 1996 yýlýnda kurulan Turkish Yatýrým günümüzde yurtiçinde 17, KKTC'de 3 olmak üzere toplam 20 farklý lokasyonda Sermaye Piyasasý Kurulu'nca verilebilecek tüm yetki belgelerine sahip olarak yatýrýmcýlarýna sermaye piyasalarýnýn her alanýnda hizmet vererek, kýsa zamanda Türkiye'nin önde gelen aracý kurumlarý arasýnda yer almýþtýr. VOB iþlemlerinin yaný sýra hazine bonosu, devlet tahvili, repo, yatýrým fonu alým - satým ve EFT iþlemleri de yapýlabilmekte, halka arzlara iþtirak edilebilmektedir. Turkish Yatýrým, ÝMKB'de %1,4'lük pazar payý ile iþlem hacmi sýralamasýnda 27. kurum iken, VOB iþlem hacmi sýralamasýnda ise %6'lýk pazar payý ile 4. sýrada yer almaktadýr. Turkish Yatýrým uzman kadrosuyla ve teknolojinin son imkanlarýndan faydalanarak müþterilerinin hisse senedi alým-satým ve VOB iþlemlerine aracýlýk etmekte; Ýstanbul Niþantaþý'ndaki merkezinin yaný sýra çeþitli lokasyonlardaki VIP seans salonlarý ve merkezle direkt irtibatlý seans noktalarýyla hizmet vermektedir. Merkez dýþý örgütlerimiz; Ýstanbul'da Bakýrköy, Çiftehavuzlar, Levent, Moda, Nuruosmaniye, Pendik ve Suadiye; Ýstanbul Berra Kýlýç Turkish Yatýrým A.Þ. Genel Müdürü dýþýnda Adapazarý, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gebze, Ýzmir, Pasaport, Mersin ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoþa, Magosa ve Girne olmak üzere toplam 20 adettir. Yatýrýmcýlarýmýz hisse senedi alým satým iþlemlerini müþteri temsilcilerimiz aracýlýðýyla yapabilmekte, yaný sýra hisse senedi ve vadeli iþlem kontrat fiyatlarýný internet üzerinden gerçek zamanlý takip ederek son derece hýzlý bir þekilde adresimizdeki internet þubemiz kanalýyla da iþlem gerçekleþtirilebilmektedir. Ýnternet þubemiz aracýlýðýyla hisse senedi ve KURUMSAL NANSMAN Küçük ve orta ölçekli þirketlerin halka arzý baþta olmak üzere yatýrým bankacýlýðý alanýnda ataða kalkan Turkish Yatýrým. gerçekten finansmana ihtiyaç duyan, büyümesini özellikle borsadan finanse etmek isteyen bügünün KOBÝ'leri YARININ BÜYÜK ÝÞLETMELERÝ'ne yoðunlaþma stratejisine sahiptir. Halka arz, þirketlerin satýn alma, birleþme, bölünme projelerine danýþmanlýk ve aracýlýk, stratejik ve finansal ortaklýk kurma çalýþmalarýna aracýlýk, borçlanma senedi ihraçlarýna liderlik, finansal yapýlandýrma, varlýk satýþý danýþmalýðý, sermaye artýrýmýna ve çaðrý yoluyla hisse senedi toplanmasýna aracýlýk ve þirket deðerlemesi hizmetleri konusunda uzman ve tecrübeli kadromuzla yerine getirilmektedir. VOB Turkish Yatýrým, Vadeli Ýþlemler ve Opsiyon Borsasý'nda hem ilk dört kurum arasýnda yer almakta hem de iþlem payýný düzenli olarak artýrmaktadýr.

13 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER TURKISH YATIRIM FÝNANSMAN A.Þ. VOB iþlemlerinde piyasada tek olan kendi risk izleme programýmýz ile kurum riski, müþterilerimizin pozisyonlarý, online olarak çeþitli senaryolara göre takip edilmekte, öncü uyarýlar ile pozisyonlar yakýndan izlenmektedir. VOB'da hedge yapmak isteyen kurumsal müþterilere ulaþýlarak, kurumsal müþteri aðýmýzý geniþletmek ve ürün yelpazemizi artýrmak suretiyle müþterilerin ihtiyacýna uygun ürünleri sunabilmek, hem müþteri tatmini hem de farklý segmentlerindeki müþterilerin de hizmetlerimizden faydalanmasýný saðlamak yönündeki faaliyetlerimiz devam etmektedir. VOB'da saðladýðýmýz kalite müþterilemizde yeni beklentilerin doðmasýna neden olunca, dünyadaki tüm organize borsalarda iþlem yapabileceðimiz ve müþterilerimize sunabileceðimiz yurtdýþý iþlem modülümüzü hayata geçirmeyi 2010 yýlýndaki en büyük hedefimiz olarak belirledik. PORTFÖY YÖNETÝMÝ Turkish Yatýrým olarak portföy yönetimi hizmetini hacim odaklý deðil getiri odaklý yerine getirimekteyiz. Portföy yönetim hizmetimizle yatýrýmcýlarýn ihtiyaç ve beklentileri doðrultusunda optimum risk - getiri bileþimini yakalama amacý ve kiþiye özel yönetim anlayýþýyla birlikte, yatýrýmcýlarýmýzýn kendi belirledikleri benchmarkýn üzerinde getiri saðlanmasýný hedeflenmekteyiz. üzere toplam 4 fon, sadece yüksek performans deðil, uzun vadede de istikrarlý getiri saðlamak amacýyla yönetilmektedir. ARAÞTIRMA Standardize edilmiþ ürünlerden olabildiðince kaçýnarak, farklýlýk yaratan Turkish Yatýrým Araþtýrma Bölümü, ÝMKB'de iþlem gören þirketleri, bu þirketlerin faaliyette bulunduðu sektörleri, sermaye piyasasý araçlarýný ve diðer yatýrým fýrsatlarýný analiz ederek hazýrladýðý raporlarla, müþterilerimize ve piyasalar hakkýnda bilgi sahibi olmak isteyen tüm aktif ve pasif yatýrýmcýlara doðru ve güvenilir bilgileri e-posta ve internet portalýmýz aracalýðýyla iletilmektedir. TURKBORSA.NET... kurumsal sitemizin yanýnda resmi finansal portalýmýz olan dinamik yapýsýyla, piyasalarda yaþanan son geliþmeler ve piyasalara iliþkin yorumlar, aylýk, haftalýk, günlük, seans içi stratejileri, VOB ve diðer alternatif piyasalara iliþkin önerilerle rakiplerinden farklýlaþtýran yenilikleriyle tüm finansal portallar ve aracý kurumlarýn internet siteleri içerisinde 2009 yýlýný týklanma'da ilk 10 içerisinde tamamlamýþtýr. Konusunda uzman ve deneyimli kiþilerce profesyonel yönetimin gerçekleþtirildiði portföy yönetimimizde, araþtýrma bölümünün tam desteði ile yurtiçi ve yurtdýþý piyasalarýn devamlý izlenerek, geliþmelere göre etkin bir þekilde karar alma ve uygulama sürecinin uygulanmasý portföy yönetimimizdeki diðer önemli temel stratejimizdir. FON YÖNETÝMÝ Turkish Yatýrým olarak Turkish Yatýrým A Tipi Deðiþken Fon, Turkish Bank B Tipi Likit Fon, Turkish Bank B Tipi Deðiþken Fon ve Turkish Bank B Tipi Tahvil - Bono Fon'larý olmak

14 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER YAPI KREDÝ YATIRIM A.Þ yýlý Ekonomisinin genel deðerlemesi Genel olarak 2010 yýlý ekonomisini ve sermaye piyasalarýný deðerlendirebilir misiniz? Yapý Kredi Yatýrým olarak, 2009'un baþlarýnda piyasalar açýsýndan iyimser bir görüþ benimsememize raðmen genel beklentiler kötü bir sene olacaðý þeklindeydi. Bizce içine düþülen yanýlgý çok da parlak olmayan ekonomik görünümün piyasalar açýsýndan da kötü bir sene getireceði inancýydý. Hatýrlanacaðý gibi 2009 yýlý boyunca depresyon, çöküþ ve deflasyon gibi uç senaryolardan bahsediliyordu. Fakat büyük ölçüde makro verilerin kötüleþme hýzýnda bir yavaþlamaya Ahmet Yýldýrým Yapý Kredi Yatýrým A.Þ. Genel Müdürü iþaret etmesi ve piyasalarýn genelde geleceði iskonto eden, fiyatlayan mekanizmalar olmasý dolayýsýyla beklediðimiz gibi, 2009 yýlý ekonomi açýsýndan zor, fakat piyasalar açýsýndan çok parlak bir sene oldu. Ekonomi ve piyasalardaki normalleþme sürecinin 2010 yýlýnda devam etmesini bekliyoruz yýlýnýn ekonomi açýsýndan daha iyi fakat bazý piyasalar açýsýndan daha zor olmasý ihtimali olduðu görüþündeyiz. Örnek vermek gerekirse büyümede görülen toparlanma baz etkisinin de yardýmýyla 2010 yýlýnda normalleþme çok daha güçlü olarak ortaya çýkacak. Buna raðmen hem fiyatlarýn ciddi oranda yükselmiþ olmasý hem de çoðu zaman geleceði satýn alan piyasalarýn 2011 ve sonrasýna iliþkin olasý sorunlarý fiyatlamaya baþlayabilme ihtimalleri bu seneyi piyasalar açýsýndan 2009'a nazaran daha zor geçirebilmelerine neden olabilir. Aktif sýnýflarý ve bu sýnýflarýn kendileri arasýndaki ayrýþmanýn artmasýna ek olarak bazý ülkelerin borç sürdürülebilirliðine yönelik endiþelerin tekrar artmasý 2010'un yatýrým temalarýndan biri haline gelebilir. Piyasalarýn zaman zaman bazý ülke-lerin mali sýkýlaþmalarýnýn yanýnda ekonomik ve sosyal maliyetine katlanýp katlanamayacaklarýný test etmesi söz konusu olabilir. Bu baðlamda ülke CDS performans-larýnýn takibi daha fazla önem kazanabilir. Gelen verilerin küresel ekonomide toparlanmanýn zayýf kalabileceðine yönelik sinyaller vermesi ve enflasyondaki seyrin ha-len olumlu olmasý merkez bankalarýnýn "çýkýþ stratejileri" konusunda aceleci davranmayacaklarýný düþündürüyor. 2009'un baþýndan bu yana küresel ref-lasyon çabalarýyla diplerden to-parlanan eko-nomiler ve yükselme trendinde olan hisse senedi (ve emtia) piyasalarý þeklinde özetleyebileceðimiz büyük resimde he-nüz önemli bir deðiþiklik olmadýðýný düþünüyoruz. Bunun yanýnda ciddi yükseliþler yaþamýþ olan çoðu ("riskli varlýklar" diye de tabir edilen) hisse senedi ve emtia piyasasý ise bir tarafta toparlanmanýn zayýf kalabileceðine yönelik iþaretler verirken diðer tarafta ise uzun süre çok düþük kalmasý muhtemel kýsa vadeli faizler arasýnda kalmýþ gibi görünüyor. Yükseliþ trendini sekteye uðratabilecek çeþitli risklerin artmaya baþlamasýnýn yanýnda trendin deðiþtiðini söylemek için erken olduðunu düþünmeye devam ediyoruz.

15 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER YAPI KREDÝ YATIRIM A.Þ. En basitleþtirilmiþ haliyle bu riskler ara-sýnda ekonomilerin tekrar dip yapmasý bir uçta yer alýrken, diðer uçta ise dünyada para politikalarýnýn gereðinden erken normalleþmesi yer alýyor. Piyasa kaynaklý riskler arasýnda ise mali piyasalarda bu sene getirilerin çok iyi olmasý ve oynaklýðýn giderek azalmasýnýn aþýrý risk alýmýný teþvik etmiþ olabilir. Son yýllarda her döngünün kendi köpüðünü (örneðin arasý Nasdaq, arasý bazý ülkelerin emlak piyasalarý) yarattýðý örneðinden hareketle bu döngünün köpüðü olacak mý, olursa hangi aktif olabilir sorusu ön plana çýkýyor. Tarihe ve içinde bulunduðumuz konjonktüre baktýðýmýzda altýnýn zaman içinde bir sonraki köpük haline gelebilir mi sorusu akla geliyor. Bizim sene sonu için USD/TL kuru tahminimiz Benchmark bono için ise tahminimiz yüzde 9,2. Fakat sene içinde dalgalanmalar görebiliriz. Merkez Bankasý'nýn muhtemelen son çeyrekte 125 baz puanlýk bir faiz artýþýna gideceðini tahmin ettiðimizi ekleyebiliriz 2010 sonunda yýllýk TÜFE'nin yüzde 6,8'e çýkmasýný bekliyoruz. Büyümenin ise yüzde 5,6 olmasýný bekliyoruz. Kriz döneminde yatýrým tercihlerinde bir deðiþiklik oldu mu? Düþük faiz döneminde hangi yatýrým araçlarý öne çýktý? Kriz döneminde bazý geçici tedirginlikler yaþanmýþ olsa da fonlarýn saðlam altyapýsýnýn yüreklere su serptiðini açýkça söyleyebiliriz. Türkiye'nin global krizden nasýl etkilendiði veya etkileneceði bildiðiniz gibi uzun bir süre tartýþýldý. Eskiden yaþadýðýmýz krizlerden edindiðimiz tecrübe ve direncin ise global kriz sýrasýnda bize önemli destek verdiðini düþünüyorum. Kriz ortamdan müþterilerimiz lehine çýkarabileceðimiz fýrsatlarý ise hiç bir zaman gözardý etmedik. Kriz ile ilgili tedirginliðin önemli ölçüde azaldýðýný düþünüyoruz, ancak olumsuz senaryolarýn yüksek sesle belirtilmese bile, planlardan tamamen çýkarýldýðýný düþünmediðimizi de belirtmek isterim. Bireysel yatýrýmcýlara, birikimlerini deðerlendirmeleri konusunda sizin önerileriniz var mý? Yatýrýmcý parasýný nereye yatýrsýn? TL'nin reel anlamda deðerini koruyacaðýný, hatta bir miktar deðer kazanabileceðini düþündüðümüzden TL cinsi yatýrýmlar cazip olabilir. Mevcut durumda TCMB politika faizlerini Aralýk ayýnda da 25 baz puan indirebilir. Böylece basit O/N oran 6,25 seviyesine inecektir yýlý sonundan önce faiz artýrýmý beklemiyoruz. Enflasyon cephesinde riskler olsa da, TCMB'nin açýklamalarý ekonomik aktivitede zayýflýk riskinin daha fazla dikkate alýnacaðýný gösteriyor. Ancak 2009 yýlýnda elde edilen getirileri tekrarlamak mümkün görünmüyor. Bono tarafýndaki seyri enflasyonla ilgili riskler ve gerçekleþmeler belirleyecektir. Faizlerin düþmesiyle beraber mevduat da bir ölçüde cazibesini kaybediyor. Bu nedenle sadece piyasalarýn dalgalandýðý dönemlerde bir alternatif olarak düþünülebilinir. Döviz yatýrýmcýsý parite hareketlerine göre kararýný vermeli. Yýlýn özellikle ilk çeyreðinde euronun daha güçlü olacaðýný ve paritenin 1,55 ve üzeri seviyeleri görebileceðini düþünüyoruz. Bu nedenle mutlaka dövizde kalmak isteyen yatýrýmcýlar euroyu tercih edebilir. Yýlýn ikinci yarýsýnda ise paritenin dolar lehine hareket etme ihtimali daha yüksek. ÝMKB endeksinin yaz aylarýnda ne yönde hareket etmesini bekliyorsunuz? ÝMKB'de ve uluslararasý hisse senedi piyasalarýnda ilk etapta sert düþüþ ancak sonrasýnda bir tepki görmenin mümkün olduðunu düþünüyoruz.

16 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER YAPI KREDÝ YATIRIM A.Þ. Daha orta vadede ise yurtdýþý kredi piyasalarýndaki geliþmelere baðlý olarak borsalarýn yön bulacaðýný tahmin ediyoruz. Uluslar arasý piyasalardakigeliþmeleri nasýl deðerlendiriyorsunuz? Avrupa'da yaþananlarýn AB için kalýcý, uzun vadeli ve derin sorunlar olarak göründüðünü söyleyebiliriz. Temel olarak tabloyu yýllarýnda bankacýlýk ile bankacýlýk üzerinden þirket ve bireylerin kaldýraçlarýný azaltmasý sürecinin bu defa devletler tarafýndan gerçekleþtirilmesi þeklinde özetleyebiliriz. Böyle olunca konunun kýsa dönemde çözülmesi pek kolay görünmüyor. Dolayýsýyla Euro'nun zayýflýðýnýn devam etmesinin ve daha da zayýflamasýnýn çok sürpriz olmayacaðýný düþünüyoruz. Size göre Avrupadan yayýlan krizin endeks üzerindeki etkisi nasýl olacak? Türkiye pozitif veya negatif ayrýþabilecek mi? Yapý Kredi Yatýrým olarak, Avrupa'daki borç sorunlarýna 2009 sonlarýnda dikkat çekmeye baþlamýþtýk, dolayýsýyla konuyu oldukça önemsiyoruz. Bununla birlikte, Avrupa'da yaþanan sýkýntýlarýn 2008 yýlýndaki gibi ciddi bir kriz ile sonuçlanmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu þeklinde moda olmaya baþlamýþ görüþlere de kesinlikle katýlmýyoruz. Bu baðlamda, uluslararasý piyasalarda yaþananlarýn ekonomi üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Bugün için henüz var olmayan ama küresel çapta finansmanýn daha ciddi bir sekteye uðramasý halinde büyük bir soruna dönüþebilecek olan büyüme dinamiklerinin geliþimi de borç sorunlarý açýsýndan oldukça önemli. Türkiye'nin ise, özellikle güçlü bankacýlýk sektörü, hane halký ve kamu borçluluk oranlarýnýn düþük olmasý sayesinde, olumsuz senaryoda bile pozitif ayrýþacaðýný düþünüyoruz. Bunda mali kuralýn Meclis'ten geçmesiyle beraber gelebilecek olan kredi derecelendirme kuruluþlarýndan gelebilecek not artýþlarý da etkili olacaktýr diye düþünüyoruz. Yapý Kredi olarak 2010'un ikinci yarýsýndaki hedeflerinden bahseder misiniz? Faizlerin düþük seyretmesini beklediði-miz önümüzdeki dönemde sermaye piyasa-larýna olan ilginin devam edeceðini ve sermaye piyasasý araçlarýna olan talebin artacaðýný öngörüyoruz. Buna paralel bir þekilde Yapý Kredi Yatýrým olarak iþ modelimizi özellikle bireysel müþteriye en iyi hizmeti vermek amacý ile geliþtirmeye devam ediyoruz. Yapý Kredi Yatýrým, kaliteli danýþmanlýk ve araþtýrma hizmetleri, yeni ürünleri ve her zaman müþteriyi ön planda tutan hizmet anlayýþý ile yýlýn ikinci yarýsýnda da sektöre yön veren aracý kurum olmaya devam edecek. Þirketinizi 10 yýl sonra nerede görüyorsunuz? 10 yýl sonrasý için büyüme hedefiniz nedir? Hangi pazarlara, hangi ürün çeþitlerine aðýrlýk vereceksiniz? Geliþmekte olan ülkelerde yaþayan yeni orta sýnýf nüfusunun önümüzdeki 10 yýlda 1 milyarý geçebileceði tahmin ediliyor. Bunlarýn belirli bir bölümü de Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye gibi ülkelerde yaþayacak. Yatýrým þirketlerinin de bunu görüp bu alanda ortaya çýkabilecek fýrsatlara odaklanmasý gerekecek diye düþünüyorum. Önümüzdeki senelerde, dünyada yaþanan trendlere paralel olarak ve yeni düzenlemeler/regülasyonlar çerçevesinde aracý kurumlarýn da yatýrým bankacýlýðý alanlarýndaki faaliyet ve ürünlere daha fazla aðýrlýk vereceðine inanýyorum.

17 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER VAKIF YATIRIM A.Þ. YATIRIMCILARIN KORUNMASI 1980'li yýllara kadar hýzla geliþen para piyasalarý, sistemsel riskleri de beraberinde getirmiþ, yaþanan finansal çöküþün ardýndan, yapýsal önlemler alýnmasý gündeme gelmiþtir. Bu amaçla Sermaye Piyasasý Kanunu çýkarýlmýþ, kanuna dayalý yapýlan düzenlemelerle birlikte,para piyasalarý yeni bir geliþme sürecine girmiþtir yýlýnda IMKB' nin faliyete geçmesinin ardýndan, sermaye Dr.Serdar Satoðlu piyasalarý yatýrýmcýlarýn ilgisine Vakýf Yatýrým A.Þ. alternatif piyasa olarak sunulmuþtur. Ülkemizde sermaye piyasalarý Genel Müdürü kuruluþ tarihinden itibaren, hýzla geliþmeye baþlamýþtýr. Bu süreç zamanla yapýsal birtakým sorunlarý beraberinde getirmiþ, aracý kurumlarla birlikte, ekonomik ve siyasi krizlerden IMKB de bulunan þirketlerin önemli oranda etkilenmeleri, þirketlerin iflas ve tasfiye süreçlerinin uzun yýllar sürmesi, sermaye piyasalarýna yönelik eleþtirileri gündeme getirmiþ, piyasalara olan güven tartýþmalarý uzun yýllar sürmüþtür. Aracý Kurumlar; tasarruf sahiplerinin para ve sermaye piyasalarýna ulaþmalarýný saðlayan kurumlardýr. Bu kurumlarýn denetim ve düzenlemeleri Sermaye Piyasasý Kurumu (SPK) tarafýndan yürütülmektedir. Sermaye Piyasasý Kanunu piyasanýn güven, þeffaflýk, kamuyu aydýnlatma vb. konulardaki düzenlemeleri yapma yetkisini SPK' na vermiþtir. SPK nýn temel görevi '' tasarruflarýn, menkul kýymetlere yatýrýlarak halkýn iktisadi kalkýnmaya etkin bir þekilde katýlmasýný saðlamak olarak tanýmlanmýþtýr. Tasarruf sahiplerinin sermaye piyasalarýna bakýþýný belirleyecek önemli unsur güvendir. Bu amaçla yatýrýmcý sermaye piyasalarýna girerken, yasal altyapýnýn haklarýný korumaya yönelik varlýðýný bilerek girecek, piyasada kalmasýný saðlayacak güven mekanizmasýnýn iþlediðini bilecek, sürekliliðine inanmak isteyecektir. Bu amaçla SPK sistemin iþleyiþinin gözetimi, açýklýk, kamuyu aydýnlatma, piyasalarýn etkin çalýþmasý, menkul kýymet ihracýný ve satýþýný denetleyerek kamu yararýna düzenleyici olma, faliyetlerini sürdürmektedir. SPK 'nýn kamu yararýna düzenleyici olmakla birlikte baðlý kurumlarýna yönelik denetim amacý ise sistemin yukarýdaki prensipler doðrultusunda iþlemesini engelleyen her türlü yasal olmayan fiil ve eylemleri engellemektir. Finansal Sistemler; ekonomik büyümenin saðlanmasý amacýyla, tasarruflarýn yatýrýmlara yönlendirilmesi sürecindeki kurumlarý ifade eder.fon arz edenler ile fon talep edenlerin bir araya getirildiði kurumlardýr.finansal kurumlar bu amaca yönelik faaliyetlerini finansal araç ve hizmetlerin alýnýp satýldýðý organize piyasalar aracýlýðý ile yerine getirir. Bu piyasalar;kredi piyasasý,kamu borçlanma senedi piyasasý,özel kesim borçlanma araçlarý piyasasý,hisse senetleri piyasasý ve düzenlenmiþ para piyasasý þeklinde sýnýflandýrýlabilir.fon arz edenlerle fon talep edenlerin faaliyetlerini düzenleyen kurumlar ve bu kurumlarýn piyasa enstrümanlarý vasýtasýyla faaliyetlerini yürütmelerinin saðlandýðý yapý mali piyasalarý oluþturmaktadýr. Para Piyasasýnda; fon fazlasý olan kesimler, tasarruflarýný bir para piyasasý kurumuna (banka) yatýrmakta, bu piyasadaki finansal kurumlar, ihraç ettikleri ürünlerle tasarruf sahiplerinden fon toplamakta, talep edenler ise söz konusu finansal kuruma borçlanarak fon ihtiyacýný karþýlamaktadýr.

18 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER VAKIF YATIRIM A.Þ. Sermaye Piyasasýnda; fon akýmý dolaysýz olarak gerçekleþmektedir. Bu piyasada fon talep eden iþletmeler, ihraç ettikleri hisse senedi,tahvil vb. finansal araçlarla fon ihtiyacýný karþýlamaktadýrlar.fon fazlasý olan kesimler ise, iþletmelerce ihraç edilen finansal araçlarý almak suretiyle fonlarýný, iþletmelerin kullanýmýna sunmakta ve böylece kar payý ve faiz geliri elde etmektedirler.dolayýsý ile fon talep eden iþletme ile fon arz eden tasarruf sahibi arasýnda,borç alacak veya mülkiyet iliþkisi oluþmaktadýr.tasarruf sahibi,kendisine sunulan finansal araçlarý, risk -getiri tercihine göre seçmek suretiyle tercih yapmak ve yaptýðý tercihi izlemek durumunda kalmaktadýr.genel olarak sermaye piyasalarý Birincil Piyasalar ve Ýkincil Piyasalar olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. Sermaye Piyasasý Kurulu; yetkilerini kendi sorumluluðu altýnda baðýmsýz olarak kullanan, idari ve mali özerkliðe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. Temel görevi ise, sermaye piyasasýnýn iþleyiþ kurallarýný belirlemek, piyasadan fon kullanmak isteyen þirketlerin, belli kurallara uygun olarak fon kullanmalarýný temin etmek,sermaye piyasasýna yatýrým yapan tasarruf sahiplerinin haklarýný korumak ve piyasalarýn etkin çalýþmasýný saðlamaktýr. Sermaye Piyasasý Kurumu'nun kuruluþ amacý ise ;Sermaye piyasasýnýn güven ve þeffaflýk içerisinde çalýþmasýný,menkul Kýymetler ve Sermaye piyasasýnda faaliyet gösteren kuruluþlar hakkýnda kamunun aydýnlatýlmasýný,tasarruflarýn menkul kýymetlere yatýrýlmasýný özendirmek,halkýn iktisadi kalkýnmaya etkin bir þekilde katýlmasýný saðlamaya çalýþmak olarak ifade edilebilir. Sermaye Piyasasýnda denetim ;SPK'nýn denetleme yapma yetkisi,kanunun 45. maddesinde düzenlenmiþtir.buna göre ''Sermaye Piyasasý Kanunu ve diðer kanunlarýn,sermaye piyasasý ile ilgili hükümlerinin uygulanmasýnýn ve her türlü sermaye piyasasý faaliyet ve iþlemlerinin denetimi,kurul uzmanlarý tarafýndan yapýlýr''hükmü yer almaktadýr.belirlenen hükümler çerçevesinde kendilerinden bilgi istenen gerçek ve tüzel kiþiler bilgi vermekten imtina edemezler.denetimle görevlendirilen uzmanlar tarafýndan istenecek evrak kayýt ve diðer belgeleri ibraz etmek durumundadýrlar. Sermaye Piyasasý Kurulu'nun denetim amacý,sermaye Piyasalarýnýn etkin,güvenilir ve taraflarýn hak ve yararlarýný en yüksek seviyede koruyan,piyasalarýn iþlemesini engelleyen her türlü fiil ve eylemlerin önlenmesini saðlayarak,denetlemek ve denetim sonuçlarýna göre gerekenlerin yapýlmasýný saðlamaktýr. Yatýrýmcýnýn Korunmasýna Yönelik Sermaye Piyasasýna Ýliþkin Düzenlemeler; Devlet bu piyasada menkul kýymet ihracýna,satýþýna ihraç edilen menkul kýymetlerin el deðiþtirmesine ve genelde bu piyasadaki bütün iþlemlere iliþkin,belirli amaçlara ulaþmak üzere,kurallar koymakta ve bu kurallarýn uygulanmasýna yönelik gözetim ve denetim sistemi oluþturmaktadýr. Yatýrýmcýlarý Korumaya Yönelik Temel Düzenlemeler çerçevesinde iki yaklaþým liyakat ve kamuyu aydýnlatma yaklaþýmý benimsenmiþtir.liyakat yaklaþýmýnda yüksek riskli yatýrýmlarýn,sermaye piyasalarýnda iþlem görmesi engellenerek, yatýrýmcýlarýn korunmasý amaçlanmýþtýr.kamuyu aydýnlatma yaklaþýmýnda ise yatýrýmcýya yeterli ve doðru bilginin zamanýnda verilmesi saðlanmaya alýþýlmaktadýr.kamunun aydýnlatýlmasý bu yaklaþýmýn temelini oluþturmaktadýr. Yatýrýmcýlarý Korumaya Yönelik Temel düzenlemelerden, aracý kurumlarýn,borsalarýn ve diðer sermaye piyasasý kurumlarýnýn SPK' da yetki almalarý ve kamuyu aydýnlatmalarý öngörülmektedir. Sermaye Piyasasý Kanunu ve 91 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamelere dayalý yapýlan düzenlemelerle; halka açýk þirketlerin kurul kaydýna alýnmasý,izahname ve sirkülerle kamunun bilgilendirilmesi,örtülü kar aktarmalarýnýn yasaklanmasý,finansal tablo ve raporlarýn Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak hazýrlanmasý ve baðýmsýz denetimden geçirilmesi,bu amaçla kamunun bilgilendirilmesi,sermaye piyasasý araçlarýnýn deðerini ve yatýrým kararlarýný etkileyebilecek önemli olay ve geliþmelerin kamuya açýklanmasý amaçlanmýþtýr. Sermaye Piyasalarýnda alýnacak güven artýrýcý ve sermayenin tabana yayýlmasýný özendirici uygulamalarýn; ekonomik program hedeflerine ulaþmada,reel sektörün þiddetle ihtiyaç duyduðu uzun vadeli kaynaðý saðlamada,yabancý yatýrýmcýyý ülkemize çekmede,önemli rol oynayacaðýna inanýlmaktadýr.

19 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Finansinvest Yatýrým Danýþmanlýðý Türkiye'de aracýlýk iþi günden güne þekil deðiþtiriyor. Artýk verilen kaliteli hizmetin yanýsýra müþteriye katma deðerli bilginin kesintisiz ulaþtýrýlmasý da önem taþýyor. Günümüzde yatýrým araçlarýnýn ve alternatiflerinin çokluðu ve çeþitliliði nedeniyle yatýrýmcýlarýn kendi hedefleri ile risk profillerine en uygun ürünleri bulmalarý uzmanlýk ve zaman gerektiriyor. Finansinvest yine her konuda olduðu gibi danýþmanlýk iþinde de bir ilki gerçekleþtirdi. Üç seneyi aþkýn bir süredir yatýrýmcýlarýmýzýn ihtiyaçlarý, profilleri, ve risk tercihleri doðrultusunda yatýrýmlarýný yönlendirerek danýþmanlýk hizmeti vermekteyiz. Yatýrým danýþmanlýðý faaliyeti ile amacýmýz, kiþilere kýsa ve uzun vadeli finansal hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri ve vergi mevzuatý karþýsýndaki durumlarýný dikkate alarak uygun yatýrým planlarý oluþturmaktýr. Ayrýca, yatýrýmcýlarýn mali durumunu, yatýrým amaçlarýný, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatýrým kararýný almalarýný saðlayacak yönde tavsiyede bulunmak bizim için önem taþýmaktadýr. Yatýrýmcýlar, Yatýrým Danýþmanlarýnýn profesyonel bilgi ve birikimine bu sayede eriþebildikleri gibi kendileri için oluþturulan Berna Seher Özdemir Finansinvest Yatýrým Danýþmanlýðý Birim Yöneticisi yatýrým önerilerini de uygulayabilmektedirler. Farklý risk profilleri olan yatýrýmcý gruplarýna kýsa, orta ve uzun vadeli detaylý varlýk daðýlýmý önerimizi sunuyoruz ve bu önerilerimizi piyasadaki geliþmeleri de kapsayacak þekilde yatýrýmcýlar adýna sürekli takip ediyoruz. Ayrýca Türkiye'nin içeriði en zengin online iþlem platformu ile internet üzerinden "Online Yatýrým Danýþmanlýðý" hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet ile Finansinvest müþterileri, hazýrladýðýmýz anlýk yorum ve pozisyon tavsiyelerimize internet ve SMS kanallarýyla da ulaþarak tavsiyeler doðrultusunda alým ve satým yapabilmektedirler. Kesintisiz Ýletiþim Ýçin Sistematik Yaklaþým Sabah ve öðle olmak üzere günde iki kere yayýnlanan, önemli güncel haber ve veriler ile gün içinde piyasalarý etkileyebilecek geliþmeleri, Yatýrým Danýþmanlýðý ekibinin birikim ve tecrübeleri ile yorumlayarak sunduðu özel bir bültenimizdir. Bültende önemli siyasi ve ekonomik geliþmeler, þirket ve sektör haberleri, günlük veri takvimi, ürün bazýnda öneri ve yorumlar ile piyasalara iliþkin görüþler kýsa ve anlaþýlýr bir biçimde yer alýr. Gün içi piyasalarý etkileyecek sýcak geliþmeler ve haberler yatýrýmcýlarýn hýzlý hareket etmesine yardýmcý olacak þekilde net ifadeler içeren kýsa yorumlar ile sunulur.

20 ÖZEL BÖLÜM - MENKUL DEÐERLER FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Piyasalara etki derecesi "Finans Son Dakika" kapsamýndaki kadar seri olmayan, ancak sabah veya öðle bültenini beklemeden yatýrýmcýlarýn bilgilendirilmesi gerektiðine inandýðýmýz kýsa notlarý, yorum ve beklentiler ile paylaþtýðýmýz bültenimizdir. Ekonominin genelini ilgilendiren temel geliþmelere yönelik görüþlerimizi ve deðerlendirmeleri içeren, piyasalar açýkken güncellenerek yatýrýmcýlarý bilgilendirdiðimiz bültenimizdir. Kýsa vadeli ve trade amaçlý stratejilerimize baðlý olarak anlýk pozisyon önerileri sunduðumuz dinamik ürünlerimizdir. Yatýrým Danýþmanlýðý ekibi olarak, FinansTrade ile önerdiðimiz pozisyonlarý sürekli takip eder ve kapatýlana kadar yatýrýmcýlarýmýzý bilgilendirmeye devam ederiz. Piyasalarýn genel seyrine iliþkin haftalýk beklenti ve yatýrým tavsiyelerimizi de içeren kapsamlý bir strateji bültenimizdir. FinansinveSTRA ile, farklý risk profilleri olan yatýrýmcý gruplarýna kýsa, orta ve uzun vadeli detaylý varlýk daðýlýmý önerileri sunuyor ve bu öneriler piyasalardaki geliþmeleri de kapsayacak þekilde yatýrýmcýlar adýna sürekli takip ediyoruz. Birikimlerinizi yönlendirirken yatýrým konularýnda merak ettiðiniz her þeyi, þirketler ile ilgili son geliþmeler, öneriler ve stratejileri, sabit getirili menkul kýymetler, döviz piyasalarý ve emtia hakkýnda tüm sorularýnýzý online yatýrým danýþmanýnýza sorabilirsiniz. Finansinvest Araþtýrma Bölümü'nün inceleme alanýnda bulunan þirketler arasýnda deðerleme ve hedefler açýsýndan en çok öne çýkan þirketleri takip edebilirsiniz. FinansStars kapsamýndaki hisse senetlerinden oluþan bir model portföyü, dinamik portföy yaklaþýmý ile sürekli takip ediyor, alým-satým önerilerini e-posta ve SMS aracýlýðýyla yatýrýmcýlarla paylaþýyoruz. Yatýrým Danýþmanlýðý E-posta: Tel: Fax:

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Kasým 2005 Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Vadeli iþlemler

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı