YILLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YILLIK FAALİYET RAPORU 2012

2

3 İLETİŞİM ve BEYAN Rapor dönemi : 1 Ocak Aralık 2012 Banka nın ticaret ünvanı : Burgan Bank A.Ş. (Eski ünvanıyla Eurobank Tekfen A.ġ.) Banka nın yönetim merkezinin adresi : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: ġiģli / Ġstanbul Telefon numarası : Fax numarası : Elektronik site adresi : Elektronik posta adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre hazırlanan bu rapor aģağıda yer alan bölümlerden oluģmaktadır. Birinci Bölüm GENEL BĠLGĠLER İkinci Bölüm YÖNETĠME VE KURUMSAL YÖNETĠM UYGULAMALARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Üçüncü Bölüm FĠNANSAL BĠLGĠLER VE RĠSK YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER Dördüncü Bölüm KONSOLĠDE FĠNANSAL BĠLGĠLER VE KONSOLĠDE EDĠLEN ORTAKLIKLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Bu raporda yer alan konsolide ve konsolide olmayan finansal bilgiler Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliģkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmıģ olup, bağımsız denetime tabi tutulmuģ ve iliģikte sunulmuģtur. Mehmet N. ERTEN Adrian Alejandro GOSTUSKI Mehmet G. SÖNMEZ A. Ġdil KURAL Ahmet CIĞA Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi BaĢkanı Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Mali ĠĢler Bölüm BaĢkanı Genel Muhasebe Vergi ve Yasal Raporlama

4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER SAYFA I. Kurumsal profil II. Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler... 3 III. Banka nın tarihsel gelişimi ve hesap dönemi içinde varsa ana sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri IV. Banka nın ortaklık yapısı, sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler, nitelikli paya sahip gerçek ve tüzel kişilerin unvanları ve paylarına ilişkin bilgiler... 4 V. Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar... 5 VI. Yönetim Kurulu Başkanının ve Genel Müdür ün faaliyet dönemine ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri VII yılının değerlendirilmesi VIII. Personel ve şube sayısına, Banka nın hizmet türü ve faaliyet konularına ilişkin açıklamalar ve bunlar esas alınarak Banka nın sektördeki konumunun değerlendirmesi IX. Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin bilgiler İKİNCİ BÖLÜM YÖNETİME VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER I. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri, denetçiler, genel müdür ve yardımcıları ile iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri II. Denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri III. Kredi komitesi ve bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik uyarınca risk yönetim sistemleri çerçevesinde yönetim kuruluna bağlı olan veya yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere kurulmuş olan komitelerin faaliyetleri ile bu komitelerde IV. görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları ile asli görevleri hakkında bilgiler Yönetim kurulu ve denetim komitesi ile kredi komitesi ve bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik uyarınca risk yönetim sistemleri çerçevesinde yönetim kuruluna bağlı olan veya yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere kurulmuş olan komitelerin üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılımları hakkında bilgiler V. Genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporu VI. İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler VII. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler VIII. Bağlılık Raporu na İlişkin Bilgiler IX. Banka nın Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca destek hizmeti alınan faaliyet konuları ve hizmetin alındığı kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgiler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FİNANSAL BİLGİLERE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER I. 29/6/1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 347 inci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor (Bakınız-EK-1) II. Denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri ve hesap dönemi içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgiler III. Bağımsız denetim raporu (Bakınız EK-2) IV. Finansal tablolar ve bölümün sonunda verilmek üzere mali bünyeye ilişkin bilgiler (Bakınız EK-3) V. Mali durum, karlılık ve borç ödeme gücüne ilişkin değerlendirme VI. Risk türleri itibariyle uygulanan risk yönetimi politikalarına ilişkin bilgiler VII. Derecelendirme kuruluşlarınca derecelendirme yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi VIII. Rapor dönemi dahil beş yıllık döneme ilişkin özet finansal bilgiler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER I. Konsolide finansal bilgiler II. Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Detaylar için bakınız EK-4)... 49

5 GENEL BİLGİLER KURUMSAL PROFİL Türkiye, 28 Ocak 2013 te Burgan markası ile tanıģmıģtır. Burgan Bank Grubu, Eurobank Tekfen in Eurobank ve Tekfen Holding'e ait hisselerini 21 Aralık 2012 tarihinde satın alarak %99,26 payla Banka nın ana hissedarı olmuştur. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını takiben, 25 Ocak 2013 tarihinden itibaren Banka nın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak değişmiş, Türkiye piyasası Burgan markası ile tanışmıştır. Burgan Bank, çözüm ortağı yaklaģımı ile hizmet sunan güçlü bir bankadır. Burgan Bank, ülkemizin önde gelen sanayi ve ticaret bölgelerine yayılmış, 60 şubeyle müşterilerinin çözüm ortağı olarak hizmet sunmaktadır. Banka, kurumsal, ticari, işletme, bireysel ve özel bankacılık alanlarında müşterilerinin talep ve beklentilerine zengin ürün ve hizmet gamıyla cevap vermekte, değer önerisi güçlü çözümler geliştirmektedir. İştirakleri, Burgan Leasing, Burgan Yatırım ve Burgan Portföy ile birlikte Burgan Bank ın müşterilerine sunduğu ürün gamı tamamlanmakta ve çapraz satış alanları yaratılmaktadır. Doğruluk ve güvenilirlik başta olmak üzere, bankacılık etik ilkelerine olan bağlılığının verdiği güçle Burgan Bank istikrar ve kaliteyi ön planda tutan bir anlayış doğrultusunda müşterileriyle uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedeflemektedir. MENA Bölgesi nde ayrıcalıklı ve etkin hizmet sunma gücü Dünyanın yükselen merkezi MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesini iyi tanıyan, dinamiklerini son derece iyi bilen ana hissedarı ile Burgan Bank, müşterilerinin hedeflerini hizmet döngüsünün odağında gözeten, müşteriye odaklı bankacılık anlayışı ile hareket etmekte ve paydaşları için değer üretmektedir. Köklü ve geleneksel uluslararası ilişkiler ağıyla Türkiye nin dış ticaretinde her zaman etkin bir rol oynamış bulunan Banka, 2012 yılının sonunda Burgan Bank Grubu na katılmasıyla beraber küresel coğrafi hizmet kapsamını MENA bölgesiyle daha da güçlendirmiştir. Burgan Bank Grubu nun yer aldığı ülkeler ile Türkiye nin ticareti, son 5 yılda %55 artış göstererek, 13,1 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 14,7 milyar dolara yükselmiştir. Burgan Bank A.Ş., bu coğrafyadaki ticaretin finansmanındaki hacmini artıracak ve ülkemiz iş insanına sınır ötesi hizmet desteğini daha da güçlendirecektir. Burgan Bank Grubu Hakkında Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük holding gruplarından biri olan KIPCO Grubu nun (Kuwait Projects Company) bir iştiraki olan ve 1977 yılında Kuveyt te kurulan Burgan Bank S.A.K., Ortadoğu ve Kuzey Afrika da faaliyet gösteren önemli bankacılık gruplarından biridir. Burgan Bank Grubu, Kuveyt dışında çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirak bankaları ile Cezayir (Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad), Ürdün (Jordan Kuwait Bank) ve Tunus ta (Tunis International Bank) faaliyet göstermektedir. Türkiye yi büyüyen bölgesel finansal güç merkezi olarak konumlayan Burgan Bank Grubu, güçlü sermayesini, yüksek likiditesini, uluslararası bilinirliğini ve bankacılık deneyimini Türkiye nin gücü ile birleştirerek sinerji yaratmayı öngörmektedir. Daha fazla bilgi için 1

6 GENEL BİLGİLER 1989 dan 2013 e kilometre taģları - Tekfen Yatırım Finansman Bankası A.Ş. adıyla 1989 yılında kurulan Banka, kısa sürede kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında sektörün önde gelen bankaları arasında yerini almıştır yılına kadar tek şubeyle hizmet veren Banka, bu yıldan itibaren büyüme planlarını hayata geçirme ve birikimlerini ticari bankacılık alanına aktarma kararı almış; aynı yıl içinde orta ölçekli bir ticari banka olan Bank Ekspres'i bünyesine katmıştır yılında, Tekfen Grubu Eurobank EFG ile ortaklığa gitmiş ve yasal işlemlerin tamamlanmasını takiben Banka nın unvanı Eurobank Tekfen A.Ş. olarak değişmiştir. - Burgan Bank S.A.K., Banka nın Eurobank ve Tekfen Holding'e ait olan hisselerini 21 Aralık 2012 tarihinde satın alarak %99,26 payla ana hissedar olmuştur. - Gerekli yasal değişiklilerin tamamlanmasını takiben 25 Ocak 2013 tarihinden itibaren Banka nın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak değişmiştir. 2

7 GENEL BİLGİLER HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (*) (*) % Toplam aktifler %9,8 Krediler ve faktoring alacakları %23,9 Menkul kıymetler %68,7 Mevduat %43,6 Kullanılan krediler ve para piyasaları %83,9 Özkaynaklar %2,1 Garanti ve kefaletler %36,4 Net dönem karı (zararı) (1.240) %103,3 Sermaye yeterlilik rasyosu (**) %16,45 %16,94 -- (*)Konsolide olmayan finansal tablolara göre bin TL (**) 31 Aralık 2011 tarihli SYR, Basel II uygulanmaksızın hesaplandığından artış yüzdesine yer verilmemiştir. BANKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE HESAP DÖNEMİ İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş., özellikle yatırım ve dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek amacıyla, 26 Ağustos 1988 tarih ve 88/13253 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yatırım bankası statüsünde kurulmuş olup, 7 Ağustos 1989 da bankacılık işlemlerine başlamıştır. Bank Ekspres A.Ş. nin kurulmasına 22 Eylül 1991 tarih ve 91/2316 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş ve Kuruluş İzni Kararnamesi 10 Ekim 1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de ve Ana Sözleşmesi 18 Şubat 1992 tarih ve 2969 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Bank Ekspres A.Ş. 23 Ekim 1998 tarihinde mali bünyesindeki zayıflama sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) na devrolmuştur. 30 Haziran 2001 tarihinde TMSF ile Tekfen Holding A.Ş. arasında akdedilen Hisse Devir Sözleşmesi ne istinaden TMSF nin hissedar bulunduğu ve Bankalar Kanunu gereği yönetim ve denetimini elinde bulundurduğu Bank Ekspres A.Ş nin sermayesinin % 99,46 sını teşkil eden her biri 1 kr nominal değerli toplam adet hisse Tekfen Holding A.Ş. ye satılmak suretiyle devredilmiştir. Söz konusu sözleşmeye istinaden Tekfen Holding A.Ş. nin % 57,69 oranında hissedarı olduğu Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş. nin Bank Ekspres A.Ş. tarafından devralınmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ( BDDK ) 18 Ekim 2001 ve tarih 489 nolu kararıyla izin verilmiştir. Devir işlemleri 26 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Tekfen Holding A.Ş. nin % 57,30 ve TST International S.A. nın % 40,62 oranında hissedar olduğu bankanın adı Tekfenbank Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 3

8 GENEL BİLGİLER EFG Eurobank Ergasias S.A. ( Eurobank EFG ) ve Tekfen Holding A.Ş. ( Tekfen Grubu ) 8 Mayıs 2006 tarihinde Eurobank EFG nin, Tekfen Grubu'nun Tekfenbank A.Ş. hisselerinin ve tamamına sahip olduğu Tekfen Finansal Kiralama A.Ş. deki hisselerinin %70'ini satın almasını, geriye kalan tüm hisselerin ise Tekfen Grubu tarafından stratejik ortak olarak muhafaza edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştır. 23 Şubat 2007 tarihi itibari ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Tekfenbank A.Ş nin Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A. ya ( Eurobank EFG Holding ) satışı onaylanmış ve satış işlemi hisse devriyle birlikte 16 Mart 2007 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır. Bankanın 25 Aralık 2007 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar neticesinde; Tekfenbank A.Ş. olan ünvanı, Eurobank Tekfen A.Ş. ( Banka ) olarak değiştirilmiş ve 11 Ocak 2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili ne tescil ettirilmiştir. Eurobank Ergasias S.A. nın Türkiye operasyonlarının Burgan Bank S.A.K e satılması konusunda yapılan anlaşma çerçevesinde, Bankanın Eurobank EFG Holding (Luxemburg) S.A. ya ait %70 oranındaki hisseleri ile Tekfen Holding A.Ş. elinde bulunan %29,26 oranındaki hisselerii Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 7 Aralık 2012 tarihli iznine istinaden Burgan Bank S.A.K. tarafından satın alınmış ve Bankanın %99,26 lık hissesi 21 Aralık 2012 tarihinde Burgan Bank S.A.K. e devredilmiştir. Banka nın 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; Eurobank Tekfen A.Ş olan ünvanının, Burgan Bank A.Ş ( Banka ) olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili ne tescil ettirilmiştir. BANKANIN ORTAKLIK YAPISI, SERMAYESİNDE VE ORTAKLIK YAPISINDA HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, NİTELİKLİ PAYA SAHİP GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ÜNVANLARI VE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Burgan Bank S.A.K., Bankanın Eurobank ve Tekfen Holding'e ait olan hisselerini 21 Aralık 2012 tarihinde satın alarak %99,26 payla ana hissedar olmuştur. Gerekli yasal değişiklilerin tamamlanmasını takiben 25 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bankanın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak kullanılmaya başlanmıştır. 31 Aralık 2012 itibariyle Banka nın ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur. Ticari Ünvan Pay Tutarı Bin TL Pay Oranı Burgan Bank S.A.K %99,26 Diğer %0,74 Toplam %100,00 4

9 GENEL BİLGİLER BANKANIN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA SAHİP OLDUKLARI PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının Banka da sahip oldukları paylar bulunmamaktadır. 5

10 GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANININ FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ Burgan Bank ın değerli paydaģları, 2013 e girerken AB ndeki likidite riski önemli oranda ortadan kalkmıģ görünmektedir. Avrupa Merkez Bankası BaĢkanı Mario Draghi nin Temmuz ayında yaptığı ve piyasalara güven aģılayan açıklamaları, piyasaların AB nin likidite riskine dair algısını olumlu yönde değiģtirmiģ ve risk priminin düģmesinde büyük rol oynamıģtır yılında küresel iktisadi faaliyet zayıflamıştır. Euro Bölgesi'nde kamu borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, ABD de kamu maliyesine ilişkin sorunlar ile istihdam, konut ve üretime ilişkin toparlanmanın öngörülenden zayıf gerçekleşmesi ekonomik beklentileri olumsuz etkileyen başlıca kırılganlıklar olmuştur. Yüksek oranda kamu borcuna sahip olan bazı AB ülkelerinin borçlanma maliyetlerini yükselten kriz Yunanistan ın ardından diğer çevre ülkeleri de etkisi altına almıştır. Gelişmiş ekonomilerdeki güçsüz büyüme ve belirsizlik, gelişmekte olan piyasa ve ekonomileri ticari ve finansal kanallardan etkilemektedir. Çin in ekonomik büyümesinde izlenen yavaşlamanın en önemli nedeni, düşen ihracat hacmidir. Diğer taraftan risk durumuna göre değişkenlik gösteren ve politika değişikliklerine kısa sürede cevap veren sermaye akımları gelişmekte olan ülkelerin performansını etkileyen diğer bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Euro Bölgesi nin sorunları ve finansal piyasalarda gözlenen bozulma karşısında, Avrupa Merkez Bankası nın ortaya koyduğu kararlı tavır ve açıkladığı politikalar krizin derinleşmesini önlemek adına tarihi adımları işaret etmiştir. Avrupa Merkez Bankası nın ikincil piyasada sorunlu ülke tahvillerinin limitsiz alımına olanak sağlayan programı, sorunlu ekonomilere önemli bir manevra alanı sunmuştur. Açıklanan destek, çevre ülke tahvillerinin risk primlerinde görece iyileşmeler sağlamış, Euro Bölgesi sistem riskine dair endişelerin azalmasında etken olmuştur yılında büyüme hızları yavaşlayan gelişmekte olan ülkelerde de gelişmiş ülkelere benzer ancak görece daha ihtiyatlı gevşek para politikaları uygulamaları izlenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin 2012 yılı ana odağı ekonomide kontrollü ve yumuşak bir iniş sağlanması ile büyüme dengesinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması olmuştur. Merkez bankalarının izleyecekleri para politikalarının önümüzdeki dönemde de küresel ekonomik faaliyetin seyri ve büyüme üzerinde belirleyici olacağı açıktır. Diğer taraftan 2012 yılında faiz oranları dünya genelinde tarihi düşük seviyelerde seyretmiştir. Mevcut veriler ve 2013 yılının hemen başındaki gelişmeler, faiz oranlarının orta vadede de aynı trendi koruyacağı tezini desteklemektedir. Sisteme olan güvensizlik genel görünümü ve geliģmelerin seyrini önemli oranda etkilemektedir. Belirsizliğin ortadan kalkması ve güvenin yeniden tesisi halinde gelişme, öngörülenden daha hızlı olacak ve dünya ekonomisi yeniden büyüme sürecine dönecektir. Ancak bu kolay değildir. AB de iş başında bulunan siyasilerin krizi yönetme ve çözme becerilerinin sorgulanması kadar, ABD deki otoritelerin mali konular üzerinde bir uzlaşıya varamamaları dünya çapında ekonomik büyümeye dair beklentileri olumsuz yönde etkileyen siyasi olgular olarak karşımızda durmaktadır yılında Almanya da yapılacak genel seçimler AB ndeki krizin çözüm süreci açısından belirleyici bir rol oynayacaktır. Diğer taraftan, ABD de siyasi arena Mart ayından itibaren yeniden ısınacak, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar 19 Mayıs a ertelenmiş bulunan borç tavanı konusunu çözmek adına zorlu bir pazarlık sürecinde buluşacaklardır. 6

11 GENEL BİLGİLER Pekin yönetiminin alacağı kararlar ve stratejik tercihleri ise güçlü büyüme yılları sonrasında görece bir duraklama kaydeden Çin in yakın gelecekte hangi yörüngede dengeleneceği anlamında önem taşımaktadır. Benzer şekilde Japonya da 2012 yılında yapılan seçimler sonucunda işbaşına gelen yeni iktidarın ülkeyi kronik deflasyon döngüsünden çıkarmak adına göstereceği kararlılık dünya ekonomisinin seyri anlamında etkili olacaktır. Küresel krizden sonra görece yüksek bir enflasyon hedeflemesine yönelen Japonya nın aldığı kararlar kur savaşlarının yeniden gündeme gelme olasılığını yükseltmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF), Ocak 2013 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. IMF, Ekim 2012'de %3,6 olarak açıkladığı 2013 yılı küresel büyüme tahminini revize ederek %3,5'e, 2014 yılı tahminini ise %4,2'den %4 1'e düşürmüştür. Özetle, 2013 kırılgan bir iyileşmenin izlenebileceği, likidite riskinin ortadan kalktığı ve güven seviyesinin rol oynayacağı bir yıl olmaya adaydır. Türkiye 2012 yılında sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir gereği olarak tercih edilen yumuģak iniģi baģarıyla tamamlamıģtır. Türkiye ekonomisinde, politika yapıcıların iç talebi kontrol amacıyla aldıkları tedbirlerin etkisiyle, 2011 yılının ikinci yarısının ardından iktisadi faaliyetin ivme kaybettiği ve ekonominin yumuşak iniş patikasına yöneldiği görülmektedir yılının ilk üç çeyreğinde iç talep azalırken büyüme net dış talep güdümlü olmuştur yılının dokuz aylık döneminde ekonomi %2,6 büyüme göstermiştir. Tahminler, Türkiye ekonomisinin 2012 yılını %3 lük büyüme oranı ile tamamladığı yönündedir. Avrupa pazarındaki daralmaya karşılık Orta Doğu ve Afrika pazarlarının kazanılmasıyla yeni bir rota çizen ihracattaki artış ile ithalattaki gerileme sonucunda dış ticaret açığındaki daralmanın etkisiyle cari açık, 2012 yılı sonunda 48,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, cari açığın büyük ölçüde kısa vadeli sermaye akımları ile finanse edilmesi ekonomideki kırılganlıkları artıran bir faktör olmayı sürdürmektedir yılında %10 olarak gerçekleşen cari işlemler açığının GSYH ye oranının, 2012 yılı sonunda %6,5 civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Enflasyon 2012 yılında gerilemiştir de TL deki değer kaybı, vergi ayarlamaları ve gıda fiyatlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak %10,45 olarak gerçekleşen TÜFE, 2012 de işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu seyir, uygulanan politikalar ve bir önceki dönem baz etkisinin ortadan kalkmasıyla %6,16 ya gerilemiştir yılı enflasyon oranı 2005 yılından bu yana en düşük yıl sonu düzeyine gerilemiştir. Son dönemde artan sermaye akımları geliģmekte olan ülkelerin geleneksel politikaların dıģında alternatif çözümlere baģvurma eğilimlerini artırmıģ, esnek politika çerçeveleri önem kazanmıģtır. TCMB 2010 yılının sonlarından itibaren uyguladığı politika bileşimi ile finansal istikrarı destekleyici ek araçlar geliştirmiş ve başarılı olmuştur yılı son çeyreğinden 2012 yılının ortalarına kadar olan dönemde, risk iştahındaki dalgalanmalar ve enflasyon görünümüne dair riskler nedeniyle belli aralıklarla parasal sıkılaştırmaya gidilmiştir yılı Haziran ayından itibaren küresel risk iştahının iyileşmesi, ekonomide dengelenme sürecinin güçlenmesi ve enflasyonun düşüş yönünde seyretmesi nedeniyle piyasaya verilen likidite artırılarak fonlama maliyetleri kademeli olarak düşürülmeye başlanmış ve 2012 yılı ortalarından itibaren daha destekleyici bir konuma geçilmiştir. Merkez Bankası çok amaçlı ve çok araçlı olarak tasarladığı politikaları ile enflasyonun düşüş eğilimine girdiği bir süreçte fiyat istikrarı ile birlikte finansal istikrarı da gözetmiştir. Faiz koridoru, zorunlu karşılıklar, rezerv opsiyon mekanizması gibi araçları etkin bir biçimde kullanan TCMB, piyasalarda etkin bir şekilde rol almış ve makroekonomik hedeflerin gerçekleşmesinde kılavuzluk etmiştir. Türk bankacılık sektörü, istikrarlı büyümesine 2012 yılında da devam etmiģtir. Euro Bölgesi nde artan riskler ve TCMB nin enflasyon endişeleri nedeniyle 2011 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanan sıkılaştırıcı para politikaları, bankaların aktif ve kredi tarafında büyümesini sınırlandırmıştır. 7

12 GENEL BİLGİLER 2012 nin ikinci yarısında ise, uluslararası piyasalarda likiditenin bollaşması ve faiz koridorunun üst bandının aşağı çekilmesi kredi faizlerinin düşmesini ve kredilerin artmasını sağlamıştır ilk yarısında %4,6 olan sektördeki aktif büyümesi, yılın ikinci yarısında %7,6 olarak gerçekleşmiş ve toplamda %12,6 ya ulaşmıştır. Krediler tarafında ise bankacılık sektörü 2012 yılını %16,4 lük büyüme ile tamamlamıştır. Türkiye ekonomisindeki yavaşlama, bankacılık sisteminin takipteki krediler stokunu az da olsa artırmıştır yılında kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,7 den %2,9 a yükselmiştir. Bankacılık sektörünün mevduat büyümesi, kredi büyümesinin altında kalırken bankaların alternatif fon kaynaklarına uygun bir şekilde ulaşabilmeleri mevduat tarafındaki görece düşük büyümeyi açıklamaktadır. Kârlılık tarafında ise bankacılık sektörü, 2011 yılına kıyasla başarılı bir yıl geçirmiştir yılında sektörün dönem net kârı, faiz dışı gelir gider dengesindeki gerilemeye karşın, esas olarak yükselen net faiz marjı nedeniyle önceki yıla göre %19,2 yükselmiştir. Öngörümüz, 2013 yılının 2012 ye benzer koģullarda geçeceği ve Türkiye ekonomisi ve dolaysıyla bankacılık sektörünün kontrollü büyümesini sürdüreceği yönündedir. Burgan Bank ın değerli paydaģları, 2012 Bankamızın kurumsal tarihinde bir milattır. Burgan Bank, 21 Aralık 2012 tarihinde Bankamızın hissedarı olmuģ, ülkemiz 28 Ocak 2013 tarihinde yapılan lansman çalıģması ile Burgan markası ve hizmet anlayıģı ile tanıģmıģtır. Ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Bankamızın sürdürülebilir büyümesi için gerekli olan desteği sağlamakta yetersiz kalacağını öngören Eurobank, 2011 yılının ortalarında aldığı uluslararası bankacılık iştiraklerini satma ve ulusal pazarına odaklanma kararı çerçevesinde, Eurobank Tekfen deki çoğunluk hisselerini satma kararını açıklamıştır. Eurobank bu kararı doğrultusunda piyasada ortaya çıkan potansiyel alıcıları değerlendirmiş ve Kuveyt ten Burgan Bank S.A.K ile el sıkışmıştır. Diğer taraftan Bankamızın kurucusu Tekfen Holding, bu süreçte son derece yapıcı bir yaklaşım sergileyerek aynı işlem kapsamında kendi hisselerini de satacağını açıklamıştır. Satış ve devir işlemleri 21 Aralık 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Yasal işlemlerin ve otoriteden gerekli izinlerin tamamlanmasından sonra Bankamızın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak değişmiştir. 28 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı ve eşanlı tanıtım çalışmamız kapsamında Burgan markasını Türkiye pazarına sunmuş bulunuyoruz. Hissedarımızın güçlü desteğiyle büyümeye devam edeceğiz. Finansal hizmetler sektörü açısından penetrasyon oranlarının OECD ve AB ortalamalarının altında seyrettiği Türkiye, gerek demografik özellikleri gerekse çevre coğrafyasıyla beraber değerlendirildiğinde ortaya çıkan büyük pazarın varlığıyla, yatırımcılar açısından uzun vadeli bir büyüme hikayesine işaret etmektedir. Yeni hissedarımız Burgan Bank S.A.K, Kuveyt in önemli bankacılık gruplarından biridir ve aynı zamanda MENA olarak adlandırılan Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında etkin bir şekilde yapılanmış yaygın ve mali açıdan güçlü bir hizmet sağlayıcıdır. Burgan Bank Grubu, Türkiye yi potansiyeli son derece güçlü bir büyüme pazarı olarak değerlendirmektedir. Markasıyla doğrudan giriş yaparak Türkiye ye verdiği önemi teyit eden yeni hissedarımız, kurumsal bankacılıktan KOBİ lere, bireysel bankacılıktan özel bankacılığa kadar tüm işkollarında sürdürülebilir büyüme öngörmektedir ve bu konuda gerekli olan uzun vadeli her türlü desteği sunmaya hazırdır. Burgan Bank Grubu, zengin bir ekonomide doğmuş, potansiyeli zengin bir coğrafyada gelişmiş, güçlü kaynaklara sahip bir yatırımcıdır ve Türkiye de sürdürülebilir büyümeye odaklıdır. 8

13 GENEL BİLGİLER Ġnsan kaynağımızın desteği, müģterilerimizin güven yaklaģımı Bankamızın satış sürecinde bir taraftan hizmet döngümüzün aksamadan devamı diğer taraftan ise hissedar değişiminin ihtiyaç duyduğu her türlü çalışmanın zamanında yerine getirilmesi için yoğun mesai harcayan yönetim ekibimiz ve çalışanlarımız 2012 yılının kilometre taşlarının inşasına büyük katkıda bulunmuşlardır. Bankamızın hizmet felsefesine ve değerlerine gönülden bağlı müşterilerimiz, satış sürecinde artan oranda bizimle olmuş ve varlıklarını gönül rahatlığıyla yönetimimize emanet etmeyi sürdürmüşlerdir. Mevduat tabanımızda kaydettiğimiz büyüme bunun açık bir kanıtıdır. Bu vesileyle, 2012 yılının bizim açımızdan istisnai şartlarında, mesaileri ile bugünü inşa eden çalışanlarımıza ve bize sürekli güvenerek her daim yanımızda yer alan müşterilerimize teşekkür etmek isterim. Burgan Bank, 2013 yılından itibaren Türkiye de adını duyuracak, artan sayıda müģterinin tercihi ile büyüyecektir. Değer önerisi güçlü, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle bankacılıkta Burgan Bank farkını ortaya koymaya kararlıyız. Saygılarımla, Mehmet N. Erten Yönetim Kurulu BaĢkanı 9

14 GENEL BİLGİLER GENEL MÜDÜRÜN FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ 2012, satıģ sürecinin etkin bir Ģekilde yönetildiği baģarılı bir yıl olmuģtur yılı Bankamız açısından istisnai bir faaliyet yılıdır yılının ikinci yarısında Eurobank ın hisselerini satışa sunacağı duyurusu ile başlayan süreç, 2012 yılında Kuveyt merkezli Burgan Bank Grubu nun Bankamızın yeni hissedarı olmasıyla sonuçlanmıştır diğer taraftan Bankamızın mevcut itibarını ve marka güvenini koruyarak hedeflerine odaklı şekilde yoluna devam ettiği bir yıl olmuştur. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çok sayıda atılım ve yoğun pazarlama çalışmalarımız orta ölçekli bankalar kategorisinde hizmet kalitesi, dinamizmi ve güvenilirliği sayesinde en çok tercih edilen banka olma hedefimize bizi daha da yaklaştırmıştır yılında Bankamız, hedef kitlesini oluşturan işletme, üst bireysel ticari ve kurumsal bankacılık alanlarına ağırlık vermiş, toplam plasmanlarının yanı sıra mevduatını da önemli oranda büyütmüştür yılının görece zorlu makroekonomik ve sektörel Ģartlarında 2012 yılı Türkiye ekonomisinin büyüme kompozisyonunun iç ve dış talep eksenlerinde yeniden dengelendiği bir dönem olmuştur. Ekonomik büyüme görece hız keserken, iç talepteki azalma dış talep tarafındaki artışla ikame edilmiştir. Bu konjonktürde sektörümüz ekonomiye paralel şekilde kontrollü bir büyüme sergilemiştir nin ilk yarısında, TCMB politikaları kapsamında finansal istikrara ulaşmak amacıyla alınan önlemler fonlama maliyetlerini artırmış, bu durum bankacılık sektörünün büyümesini yavaşlatmıştır yılı ikinci yarısından itibaren ise cari açık ve ekonomideki olumlu gelişmelere paralel olarak Merkez Bankası nın piyasalardaki likiditeyi artırıcı ve fonlama maliyetlerini düşürücü yaklaşımı ile büyüme yeniden hız kazanmıştır yılında sektörümüz kârının artışında, yükselen net faiz marjı belirleyici olmuştur. Burada özellikle vurgulanması gereken bir husus, sektörümüzün aktif yapısında son dönem belirgin bir değişim göze çarpmaktadır. BDDK verilerine göre 2006 yılında %44,9 düzeyinde olan kredilerin toplam aktif içerisindeki payı, 2012 yılsonu itibarıyla %58,5 seviyesine yükselmiştir. Bankamız güçlü mali yapısını korumuģ, hedef pazarlarındaki varlığını güçlendirmiģtir yılı sonu itibarıyla Burgan Bank ın toplam aktifleri milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Likit aktiflerin bilanço içindeki payı ise %16 olmuştur. Sağlıklı gelişmeye odaklı stratejimizin bir sonucu olarak, 2012 yılında Bankamızın nakdi kredileri %24 artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Nakdi kredilerin bilançomuz içindeki payı da yükselerek %69 seviyesine çıkmıştır. Burada vurgulamak istediğim çok önemli bir nokta mevduatta kaydettiğimiz güçlü büyümeye ilişkindir yılında Bankamızın mevduatı sektör ortalamasının üzerinde artış göstermiştir. Markamıza duyulan geleneksel güvenin bir göstergesi olan bu durum, Banka nın likidite tabanına da çok değerli bir katkı yapmıştır. Sektör mevduat artışının %12 seviyesinde gerçekleştiği bir yılda Bankamız toplam mevduatını %44 oranında büyütmüş ve milyon TL ye yükseltmiştir. 10

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Rapor dönemi : 1 Ocak 2015 31 Mart 2015. : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: 209 34394 Şişli / İstanbul

Rapor dönemi : 1 Ocak 2015 31 Mart 2015. : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: 209 34394 Şişli / İstanbul İletişim 1 Rapor dönemi : 1 Ocak 2015 31 Mart 2015 Banka nın ticaret ünvanı Banka nın yönetim merkezinin adresi : Burgan Bank A.Ş. : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: 209 34394 Şişli

Detaylı

Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / I.

Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / I. Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / I. İletişim 1 Rapor dönemi : 1 Ocak 2014 31 Mart 2014 Banka nın ticaret ünvanı Banka nın yönetim merkezinin adresi : Burgan Bank A.Ş. : Esentepe Mahallesi, Büyükdere

Detaylı

Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / II.

Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / II. Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / II. İletişim 1 Rapor dönemi : 1 Ocak 2014 30 Haziran 2014 Banka nın ticaret ünvanı Banka nın yönetim merkezinin adresi : Burgan Bank A.Ş. : Esentepe Mahallesi,

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu TEB 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - SUNUŞ... 1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN... 1 KURUMSAL PROFİL... 2 TEB İN SERMAYE

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli.

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli. 2012 FAALİYET RAPORU Paran burada değerli. Türkiye ekonomisine artan oranda değer katmayı hedefleyen ING Bank, ürün ve hizmet yelpazesi, yaygın dağıtım ağı, sağlam özkaynağı ve deneyimli çalışanları ile

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü

Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler 1 Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü 2 Kurumsal Profil 3 ING Bank tan Satırbaşları... 4 ING Bank ın Değerleri 5 Dünden Bugüne

Detaylı

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. 2012/III.Dönem

ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. 2012/III.Dönem ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 2012/III.Dönem 1 İLETİŞİM Rapor dönemi : 1 Ocak 2012 30 Eylül 2012 Banka nın ticaret ünvanı : Eurobank Tekfen A.Ş. Banka nın yönetim merkezinin adresi : Esentepe Mahallesi, Büyükdere

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

İçindekiler. ING Bank Faaliyet Raporu 2010

İçindekiler. ING Bank Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler 01 Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü 02 Kurumsal Profil 03 ING Bank tan Satırbaşları... 04 ING Bank ın Değerleri 05 Dünden Bugüne

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür.

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Faaliyet Raporu 2013 Eski Köye Yeni Adet Getirdik. ING Bank, sorumlu bankacılık anlayışı ve uygulamalarıyla Türk bankacılık sektörüne

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı