Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Çevre Korumaya Katkýnýz...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...16 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý...17 Ýlk Kullanýmdan Önce Kilitleme...17 Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Isý Derecesi...19 Düþük Çevre Isýlarýnda Emniyet Termostatý...19 Isý Ayarý...20 Isý Göstergesi Isý Göstergesinin Iþýk Gücü Hava Kalitesi ve Nem DynaCool (sabit nem)...22 Aktif Karbon Filtresiyle Hava Dolaþýmý...23 Þiþe Sergileme Iþýðý...24 Þiþe Sergileme Iþýðýnýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý...24 Þiþe Sergileme Iþýðýnýn Aydýnlýk Ayarý...24 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý...25 Ahþap Izgara...25 Maksimum Kapasite...26 Isý- ve kapak sinyali...27 Isý Sinyali...27 Kapak sinyali...27 Otomatik Eritme...28 Temizlik ve Bakým...29 Dolap Ýçi, Cihaz Kapaðý, Aksesuar Havalandýrma- ve Hava Çýkýþ Kesiti Kapak Contasý...30 Hava Filtresi...30 Aktif Kömür Filtre Aktif Kömür Filtre Deðiþimi...31 Arýzalarda Yardým Seslerin Sebepleri...36

3 Ýçindekiler Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...37 Test Enstitüsü için Bilgiler...38 Elektrik Baðlantýsý...39 Cihazýn Yerleþtirilmesi Side-by-side-Montaj Kurulma Yeri...40 Ýklim Sýnýfý...41 Hava Giriþ- Çýkýþ Delikleri Montajdan Önce...41 Cihaz Ölçüleri...42 Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi...44 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Cihazýn Hazýrlanmasý...47 Cihazýn Dolap Kapaklarýna Göre Ayarlanmasý...49 Cihazýn Niþ Ýçine Sürülmesi...51 Cihazýn Niþ Ýçine Sabitlenmesi Cihaz Kapaðýnýn Ayarý...52 Adresler...55

4 Cihazýn Tanýtýmý Tüm Cihazý Açma-/Kapama Þalteri Üst Raf Isý Ayar Tuþu ( daha sýcak) Üst Raf Isý Ayar Göstergesi Üst Raf Isý Ayar Tuþu ( daha soðuk) DynaCool Açma-/Kapama Fonksiyonu (sabit nem ayarý) ve Kontrol Iþýklarý Kilitleme Kontrol Iþýklarý (kilitleme devrede iken görülür) Isý veya Kapak Alarmý Kapama Tuþu Alt Raf Isý Ayar Tuþu ( daha sýcak) Alt Raf Isý Ayar Göstergesi Alt Raf Isý Ayar Tuþu ( daha soðuk) Þarap Sergileme Iþýðýný ve Kontrol Iþýðýný Açma-/Kapama 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Iþýklý çýta (her iki ýsý ayarlý rafta) Aktif Kömür Filtre Isý ayarlý raflarýn termik açýdan birbirinden ayrýlmasý için üst ve alt ýsý ayarlý þarap saklama rafýnýn/izolasyon plakasýnýn kullanýmý içindir. Ýzolasyon çýtasý ýsý ayarlý raflarýn termik açýdan ayrýlmasý içindir. Ahþap Izgara UV-dayanýklý güvenli cam kapak Arkasýnda Hava Filtresi ile Havalandýrma Kafesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Cihazla Verilen Aksesuar Aktif Kömür Filtre Aktif kömür filtre mükemmel bir hava dolaþýmýnýn yanýnda yüksek bir hava kalitesi de saðlar. Hava Filtresi Havalandýrma kafesinin arkasýndaki hava filtresi tozlanma sonucunda soðutma gücünün düþmesini önler. Sonradan Alýnabilen Aksesuar Aktif Kömür Filtre (Açýklama "Cihazla Verilen Aksesuar" böl. bkz.). Hava Filtresi (Açýklama "Cihazla Verilen Aksesuar" böl. bkz.). Çelik Bakýmý Çelik bakým maddesi (þiþede) her kullanýmda yüzeyde su ve kir tutmayan koruyucu bir film tabakasý meydana getirir. Bu madde su izlerini, parmak izlerini ve diðer lekeleri yok eder ve parlak bir yüzey görünümü saðlar. Çelik-bakým bezine çelik maddesi emdirilmiþtir. Bu bez ayný çelik-bakým maddesi gibi temizleyici ve koruyucu özelliðe sahiptir. Çok amaçlý Mikrofazerli Bez Mikrofazerli bez ile çelik yüzeyler, kumanda panelleri, pencere ve mobilyalardaki parmak izleri ve hafif kirler kolayca çýkarýlabilir. Aksesuarlarý Miele yetkili servislerinden ve yetkili bayilerinden satýn alabilirsiniz. 6

7 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe vermeyiniz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Eski dolabýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn çevreyi koruma amacýyla hasar görmemesine dikkat ediniz.. Ancak bu þekilde borunun içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Eski cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklar açýsýndan güvenli bir yerde saklayýnýz. Bununla ilgili bilgileri kullaným kýlavuzunun "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý çalýþtýrmadan önce kullaným kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn montajý, güvenliði kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelen zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Bu kullaným kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Yaralanma tehlikesi! Denizden yüksekliði 1500 metreden daha yüksek yerlerde cihaz kapaðýndaki cam kýrýlabilir! Kýrýlan camlar aðýr yaralanmalara sebep olabilir! Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bu cihazý sadece þaraplarýn saklanmasý gibi evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz ilaç, kan plazmasý, laboratuvar preparatlarýnýn veya benzer maddelerin ve ürünlerin saklanmasý için uygun deðildir. Cihazýn yanlýþ kullanýlmasý sonucunda saklanan malzemelerin zarar görmesine ve bozulmasýna sebep olabilir. Ayrýca bu cihaz patlama tehlikesi olan alanlar için uygun deðildir. Miele kurallara aykýrý veya yanlýþ kullaným sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Cihazý kullanacak olanlar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan derin dondurucuyu çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Cihazýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Teknik Güvenlik Soðutma maddesinin dolaþým sýzdýrmazlýðý kontrol edilmiþtir. Cihaz güvenlik þartlarýna ve bununla ilgili Avrupa normlarýna uygundur. Bu cihazda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye uyumlu doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde az da olsa cihazýn motor sesinin artmasýna sebep olur. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü olumsuz etkilemez. Dolap taþýnýrken ve kurulurken soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine dikkat ediniz. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýnýz. derin dondurucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz ve yetkili servise haber veriniz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihaz içindeki soðutucu madde kurulduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için en az 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucu maddenin miktarý ile ilgili bilgiyi dondurucu içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Cihazýn montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazý kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Cihaz bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. Elektrik ileten parçalarýn veya þebeke aðýna baðlantý kablosunun nemlenmesi kýsa devreye neden olabilir. Bunun için cihazý nemli veya ýslak ortamlarda ( örneðin garaj veya bulaþýkhane gibi) kullanmayýnýz. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol edin. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için ocaðý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Montaj, bakým ve tamir iþlerinde cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde cihaza þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr veya Cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazý elektrikten ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Hatalý montaj ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Cihaz Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre tasarlanmýþtýr. Bunun sýnýrlarýnýn aþýlmamasý gerekir. Ýklim sýnýfý cihazýn içindeki tip etiketinde belirtilmiþtir. Daha düþük oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur, bu durumda cihaz gerekli ýsý derecesini koruyamaz. Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. Cihazda veya cihaz kapaðýnda katý yað veya sývý yað sakladýðýnýzda, dolap içine dökülmemesine ve cihazýn plastik kýsýmlarýna temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik zarar görebilir, zamanla yýrtýlabilir veya kýrýlabilir. Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (Hafif-buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Temizlik ve Bakým Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Cihazýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý, donmuþ kaplarýn ve besinlerin yerinden sökülmesi gibi. Soðutma sistemine zarar verir ve cihazýn bozulmasýna sebep olabilirsiniz. Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Plastik bölmeler zarar görebilir. Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar oluþturabilir ve saðlýða zararlýdýr. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Nakliye Zarar görmemesi için cihazý daima dik olarak ve ambalajý içinde taþýyýnýz. Çok aðýr olmasý nedeniyle cihazý ikinci bir kiþinin yardýmý ile taþýyýnýz. Yaralanma- ve zarar görme tehlikesi! Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. 15

16 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Normal Enerji Tüketimi Yüksek Enerji Tüketimi Kurulum/Bakým Havalandýrýlabilen yerlerde. Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Isý- Ayarý Kullaným Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmuþ. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Havalandýrma kesitlerinin önünü kapatmayýnýz ve düzenli olarak tozunu alýnýz. Hava filtresini yýlda en az bir defa sökünüz ve bir elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Yüksek oda sýcaklýðýnda, Kapalý veya tozlu hava giriþ-çýkýþ kesitlerinde Hava filtresinde biriken tozlar 10 ile 12 C arasý Isý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! Ahþap ýzgaralar cihazýn fabrika çýkýþýnda olduðu gibi düzenlenmelidir. Cihaz kapaðý sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýlmalýdýr. Þarap þiþeleri iyi sýralanmalýdýr. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Sýk sýk ve uzun süreli kapak açýlýmlarý soðuk hava kaybý ve içeri oda sýcaklýðýnýn sýzmasý demektir. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. 16

17 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýlk Kullanýmdan Önce Dolabýn içini ve çýkarýlabilen parçalarýný temizleyiniz. Bunun için ýlýk su kullanýnýz ve daha sonra bir bezle kurulayýnýz. Cihazýn Açýlmasý Isý göstergelerinin yanmasý için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz soðutmaya baþlar ve kapaðý açýldýðýnda iç aydýnlatma lambasý yanar. Sesli Uyarýnýn Kapatýlmasý Isý veya Kapak Alarmý Kapama Tuþu Uyarý sinyali susar. Isý göstergeleri ayarlanan ýsý derecelerine ulaþýncaya kadar yanýp söner. Cihazýn Kapatýlmasý Isý göstergelerinin kapanmasý için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Soðutma kapanýr. (Eðer böyle olmazsa, kilitleme fonksiyonu devrede demektir!) Kilitleme Kilitleme sistemi sayesinde cihazýn yabancýlar tarafýndan kullanýlmasý önlenmiþ olur. Kilidin Açýlmasý-/Kapatýlmasý DynaCool fonksiyonu Açma-/Kapama tuþunu yakl. 5 saniye basýlý tutunuz. Tuþun kontrol ýþýðý yanýp söner ve alt raf ýsý göstergesinde (sað gösterge) bir yanýp söner. Dynacool fonksiyonunun kapatýlmasý için yeniden Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. 17

18 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Isý ayar tuþuna basarak 0 ile 1 arasý bir seçim yapabilirsiniz: 0: Kilitleme devrede deðil, 1: Kilitleme devrede. Ayarý hafýzaya almak için Dynacool fonksiyonu Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Kilitleme devrede ise kilitleme kontrol ýþýðý.yanar. Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, cihazý kapatýnýz. fiþi çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz, cihazý temizleyiniz ve koku oluþumunu önlemek için kapaðýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun bir süre kullanýlmayacaðý için fiþi prizden çekilmiþ ve içinin temizliði yapýlmadan kapaklarý kapalý býrakýlmýþ ise, o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. Açma/Kapama tuþuna basarak ayar modunu bitirebilirsiniz. Aksi halde elektronik yaklaþýk 2 dakika sonra normal çalýþmasýna devam eder. 18

19 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Þarap çevre þartlarýna baðlý olarak devamlý geliþir. Böylece ýsý derecesi kadar havanýn kalitesi de þarabýn dayanýklýlýðýnda rol oynar. Bu þarap dolabýnda ýsý derecesinin sabit tutulmasý, nem ayarýnýn yüksek olmasý ve kokusuz bir çevrenin sayesinde þarabýnýz mükemmel bir ortamda saklanacaktýr. Ayrýca þarap dolabý vibrasyonsuz bir ortam saðladýðýndan þarabýn olgunlaþmasý olumsuz etkilenmez. Isý Derecesi Þaraplarý 6 ile 18 C arasý bir derecede saklayabilirsiniz. Kýrmýzý ve beyaz þarabý bir arada saklamak isterseniz 12 ile 14 C arasý bir derece seçiniz. Bu dereceler beyaz için olduðu kadar kýrmýzý þarap için de uygundur. Çok yüksek bir ýsý derecesi (22 C üzerinde) þarabýn çok hýzlý olgunlaþmasýna fakat aromasýnýn geliþmemesine sebep olur. Çok düþük bir ýsý derecesinde (5 C altýnda) þarap iyi bir olgunlaþmaya ulaþamaz. Sýcakta þarap genleþir, soðukta büzülür - Isý farklýlýklarý þarap için stres demektir ve olgunlaþmasýný durdurur. Bu nedenle þarabý saklarken ýsý farklýlýklarý olmamasýna dikkat ediniz. Düþük Çevre Isýlarýnda Emniyet Termostatý Þarabýn düþük ýsý derecelerinden korunabilmesi için emniyet termostatý cihaz içindeki ýsýnýn çok fazla düþmesini önler. Çevre ýsý derecesi daha fazla düþerse, otomatik olarak cihazdaki rezistans devreye girer ve dolap içi ýsý derecesini sabit tutar. Isý derecesi daha da düþmeye devam ederse cihaz kendiliðinden kapanýr. Þarap Cinsleri Hafif, meyvemsi Kýrmýzý Þaraplar: Aðýr Kýrmýzý Þaraplar: Önerilen içme derecesi +14 C ile +16 C arasý +18 C Roze Þaraplar: +8 C ile +10 C arasý Narin, aromatik Beyaz Þaraplar: Aðýr veya tatlý Beyaz Þaraplar: Þampanya, Sekt, Prosecco: +8 C ile +12 C arasý +12 C ile +14 C arasý +6 C ile +10 C arasý Öneri: Þarap bardaða aktarýlýrken ýsýndýðýndan þarabý önerilen içme derecesinden 1 ile 2 C derece daha fazla soðutunuz.. Aðýr kýrmýzý þaraplarýn þiþesini içmeden 2-3 saat öncesinden açýlmasý ve aromasýný verebilmesi için havadaki oksijeni emmesi saðlanmalýdýr. 19

20 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Isýsal Ayrým Ýçin Ýzolasyon Levhasý Dolapta bir adet sabit izolasyon plakasý bulunur ve farklý derecelerdeki iki bölmeyi birbirinden ayýrýr. Böylece üst ve alt bölmelerde (beyaz ve kýrmýzý þarap gibi) farklý þaraplarý saklayabilirsiniz. Isý Ayarý Isý derecelerini ýsý göstergesinin altýndaki tuþlarla ayarlayabilirsiniz. Aþaðýdaki tuþlara bastýðýnýzda: Tuþu: Isý derecesi yükselir Tuþu: Isý derecesi düþer Ayar sýrasýnda ayarlanan ýsý derecesi yanýp sönerek kendini belli eder. Tuþlara basarken ýsý göstergesinde þu deðiþimleri gözlemleyebilirsiniz: Ýlk defa basýldýðýnda: Son istenen ýsý deðeri yanýp sönerek gösterilir. Ondan sonra tuþa her basýldýðýnda: Isý deðeri 1 C-dilimlerle deðiþir. Tuþu basýlý tutunuz.isý deðeri devamlý deðiþir. Tuþa son dokunuþtan yaklaþýk 5 saniye sonra ýsý göstergesi otomatik olarak o anda cihaz içinde var olan gerçek ýsý deðerine döner, Isý Derecesi Ayar Olanaklarý Isý derecesi her iki rafta 5 ile 20 C arasý ayarlanabilir. Isý Göstergesi Kumanda panelindeki ýsý göstergeleri normalde cihaz içindeki ýsýyý gösterir. Aþaðýdaki þartlarda ýsý göstergesinin ýþýðý yanýp söner: baþka bir ýsý derecesi ayarlanýrsa, ýsý derecesi ayarlanan dereceden 5 C fazla olursa. Her iki raf deðiþimli olarak soðutulur, böylece istenilen ýsý derecesi ve ýsý göstergesi ayarlanýncaya kadar dolaba yerleþtirilen þaraplarýn miktarýna göre birkaç saat sürebilir. Bu süre sonunda ýsý derecesi hala çok yüksek veya çok düþük ise, ýsý derecesini yeniden ayarlayýnýz. 20

21 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Isý Göstergesinin Iþýk Gücü Isý göstergesinin ýþýk gücü fabrika çýkýþýnda ^1 olarak ayarlanmýþtýr. Isý göstergesinin ýþýk gücünü deðiþtirebilirsiniz (ýsý göstergeleri beraber deðiþir): Üst rafa ýsý derecesi ayar tuþlarýna basarak göstergenin ýþýk gücünü deðiþtirebilirsiniz. 1 ile 5 arasýnda bir kademe seçebilirsiniz: 1: minimum ýþýk gücü, 5: maksimum ýþýk gücü. DynaCool fonksiyonu Açma-/Kapama tuþunu yakl. 5 saniye basýlý tutunuz. Tuþun kontrol ýþýðý yanýp söner ve alt raf ýsý göstergesinde (sað gösterge) bir yanýp söner. Ayarý hafýzaya almak için Dynacool fonksiyonu Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Açma/Kapama tuþuna basarak ayar modunu bitirebilirsiniz. Aksi halde elektronik yaklaþýk 2 dakika sonra normal çalýþmasýna devam eder. Isý derecesi ayar tuþlarýndan birine göstergede bir ^ görülünceye kadar basýnýz. Dynacool fonksiyonunun kapatýlmasý için yeniden Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Göstergede ^ ýþýðý yanar. 21

22 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Hava Kalitesi ve Nem Normal bir buzdolabý içindeki nemli hava þarap için çok düþüktür ve bu nedenle bu dolaplar þarap saklamak için uygun deðildir. Havadaki nem derecesinin yüksek olmasý þarap saklama açýsýndan çok önemlidir, bu sayede þarap þiþesinin mantarý dýþardan da nemli kalýr. Havadaki nem oraný düþük olursa, þiþenin mantarý dýþardan kurur ve þiþenin aðzýný tam olarak kapatamaz. Bu yüzden þarap þiþeleri her zaman yatýrýlarak saklanmalýdýr, bu sayede mantar þiþenin içinde daima ýslak kalýr. Þiþenin içine hava sýzarsa, þarabýn bozulmasý kaçýnýlmazdýr! Cihazýn içindeki havanýn daha fazla nemlenmesi için içinde su olan bir kabý dolaba koymayýnýz. Havadaki nem atar ve içerde kondense su oluþmasýna sebep olur. Bu kondense su dolap içinde korozyona yol açarak cihaza zarar verebilir. DynaCool Sisteminin Açýlmasý Isý ayarlý þarap bölmesini uzun süre þarap saklamak için kullanmak istiyorsanýz, önce Dynacool fonksiyonunu açýk býrakmanýz tavsiye edilir. Kontrol ýþýðýnýn yanmasý için DynaCool fonksiyonu Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. DynaCool sistemini açmasanýz bile soðutma baþlayýnca cihaz otomatik olarak vantilatörleri devreye sokar. Böylece þaraplarýnýz için en uygun saklama koþulu elde edilmiþ olur. Dolap kapaðý açýldýðýnda vantilatör geçici bir süre için otomatik olarak durur! DynaCool (sabit nem) DynaCool ile cihazdaki nemli hava oraný yükselir. Ayný zamanda tüm þarap saklama bölümünde nemli hava ve ýsý derecesi eþit olarak daðýlýr, böylece þaraplar ayný þartlar altýnda muhafaza edilmiþ olur. Böylece dolap içinde sürekli þarap mahzeni havasýna denk düþen bir etkileþim meydana gelecektir. 22

23 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi DynaCool Sisteminin Kapatýlmasý DynaCool sistemi çalýþýrken enerji tüketimi biraz yükseldiðinden ve motor biraz daha sesli çalýþtýðýndan, arada bir sürekli DynaCool sistemini kapatabilirsiniz. Kontrol ýþýðýnýn sönmesi için DynaCool fonksiyonu Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Aktif Karbon Filtresiyle Hava Dolaþýmý Aktif kömür filtre mükemmel bir hava dolaþýmýnýn yanýnda yüksek bir hava kalitesi de saðlar. Aktif kömür filtre sayesinde cihazýn içine temiz hava girer. Bu hava vantilatör (DynaCool fonksiyonu) üzerinden dolap içine eþit olarak daðýlýr. Aktif kömür filtreden geçen dýþ hava tozlardan ve kokulardan arýndýrýlmýþ olarak cihazýn içine ulaþýr. Böylece þarabýnýz olasý kokulardan korunmuþ olur, aksi halde mantar yoluyla kokular þaraba ulaþabilir. Aktif kömür filtre en geç 12 ayda bir deðiþtirilmelidir. Aktif kömür filtreyi Miele yetkili servislerinde veya bayilerinde bulabilirsiniz. 23

24 Þiþe Sergileme Iþýðý Þaraplarýnýzý cihazýn kapaðý kapalý olsa dahi göstermek istiyorsanýz, dolap içi lambasýný yakabilirsiniz. Üst ve alt raflarda, iyi bir aydýnlatma saðlayabilmek için aydýnlatma çýtasý bulunmaktadýr. LED ile saðlanan ýþýk þarabýn ýsýnmasýna veya ultraviole-ýþýnlarýndan olumsuz etkilenmesini engeller. Þiþe Sergileme Iþýðýnýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý Þiþe Sergileme Iþýðýnýn Aydýnlýk Ayarý Þiþe sergileme ýþýðýnýn aydýnlýk ayarý deðiþtirilebilir. Þarap sergileme ýþýðý Açma-/Kapama tuþuna basýnýz ve basýlý tutunuz. Ayný zamanda ýsý derecesi ayar tuþlarýna basýnýz. Aþaðýdaki tuþlara bastýðýnýzda: Kontrol ýþýðýnýn yanmasý için DynaCool fonksiyonu Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Ýç aydýnlatma her iki ýsý ayarlý rafta cihaz kapaðý kapalý olsa bile açýk kalýr. Þarap sergileme ýþýðýný tekrar kapatmak için, Kontrol ýþýðýnýn sönmesi için þarap sergileme ýþýðý Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi iç aydýnlatma cihaz kapaðý kapalý iken kapanýr. ýþýk gücü çoðalýr. ýþýk gücü azalýr. Lamba kapaðý yerinden çýkarýlmamalýdýr! Kapaklar zarar gördüðü veya kýrýldýðý için yerinden çýkarýlmýþsa - Dikkat! Aydýnlatmaya (Lazer ýþýný 1m sýnýfý) optik cihazlarla (bir lup veya benzeri) bakmayýnýz! 24

25 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý Titreþim ve hareketler þarabýn olgunlaþma sürecini olumsuz etkiler ve þarap tadýnýn deðiþmesine yol açabilir. Bu nedenle ayný türdeki þaraplarý mümkün olduðu kadar ayný ahþap rafa yan yana yatýrýnýz ve içlerinden bir tanesini alacaðýnýz zaman diðerleri doðal geliþmeleri bozulmadan yerlerinde kalacaklardýr. Ayrýca þarap þiþelerini ahþap raflarda üst üste yýðmayýnýz. Þarap saklarken ideal olan þiþelerin daima yatay olarak yerleþtirilmesidir, böylece mantarlar içten nemli kalýr ve þiþenin içine hava girmesi önlenmiþ olur. Ahþap Izgara Ahþap ýzgara þiþelerin rahatça alýnýp yerleþtirilmesi için sürgülü kýzakla dýþarý çekilebilir. Ahþap Izgaranýn Yerinin Deðiþtirilmesi Ahþap ýzgarayý dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Ahþap ýzgarayý yerinden kaldýrmak için arkada saðda ve solda hafifçe kaldýrýnýz. Ahþap ýzgarayý öne doðru çýkartýnýz. 25

26 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý Maksimum Kapasite Tekrar yerine takmak için ahþap ýzgarayý dýþarý çekilen kýzaklara oturtunuz. Ahþap ýzgara üzerindeki girintiler tutucu pimlere göre ayarlanmýþtýr. Mýknatýslý çýta önde durmalýdýr. Ahþap ýzgarayý dayanma noktasýna kadar cihazýn içine sürünüz. Ahþap ýzgaranýn önde yerine oturmasý için ýzgarayý tamamen arkaya doðru bastýrýnýz. Ahþap ýzgaranýn arkada yerine oturmasý için aþaðý doðru bastýrýnýz. Cihazda 14'ü üst rafta ve 20'si alt rafta olmak üzere toplam olarak yaklaþýk 34 þiþe (0,75 lt. Bordeaux þiþesi) saklanabilir. Dolap içinde 34 þarap þiþesi ancak bütün ahþap ýzgaralarýn kullanýlmasý durumunda mümkün olabilir. Her ahþap ýzgara en fazla 25 kg aðýrlýk kaldýrabilir! Lütfen ahþap ýzgaralarýn üzerine þarap þiþelerini üst üste yýðmayýnýz! 26

27 Isý- ve kapak sinyali Cihaz içindeki ýsý derecesinin farkýnda olunmadan yükselmemesi veya düþmemesi ve dolayýsýyla þaraba zarar vermemesi için dolabýnýz bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Isý Sinyali Isý ayarlý bir rafta ýsý derecesi çok yükselir veya çok düþerse, bir sinyal sesi duyulur. Ayný zamanda ona ait ýsý göstergesi yanýp söner. Cihaz bir alaný çok sýcak olarak algýlarsa bu ayarlanan ýsý derecesine baðlýdýr. Akustik ve optik sinyal aþaðýda durumlarda devreye girer, örn.: cihazý açtýðýnýzda, bir bölmedeki ýsý derecesi ayarlanan dereceden çok farklý ise, þiþelerin yerini deðiþtirirken ve dýþarý alýrken dolaba çok fazla sýcak hava girerse, çok miktarda þarap þiþesi dolaba yeni yerleþtiriliyorsa, bir elektrik kesintisinden sonra. Alarm durumu sona erer ermez, sinyal sesi durur ve ýsý gösterge ýþýklarý sürekli yanar. Isý Sinyalinin Önceden Kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. Isý alarmýný kapatmak için tuþa basýnýz. Sinyal sesi durur. Isý göstergesi alarm durumu sona erinceye kadar yanýp söner. Kapak sinyali Cihaz kapaðý 60 saniyeden fazla açýk kalmýþ olabilir. Kapak sinyalinin önceden kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. Kapak alarmýný kapatmak için tuþa basýnýz. Sesli sinyal durur. 27

28 Otomatik Eritme Soðutma motorunun çalýþmasýna baðlý olarak soðutma bölgesinin arka duvarýnda su damlalarý ve hafif buzlanma oluþabilir. Bunlar otomatik olarak eridiði için ayrýca silmenize gerek yoktur. Eriyen buzlar bir su oluðu ve çýkýþ borusundan geçerek dolabýn arkasýndaki buharlaþma sistemi içine akar. 28

29 Temizlik ve Bakým Elektronik, havalandýrma kafesi ve aydýnlatmaya su sýzmamasýna dikkat ediniz. Buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devreye sebep olabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Cihaz yüzeyine zarar vermemek için temizlikte þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, alkali-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik ürünleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, Çelik temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyi, Cam temizleme maddesi (cihaz kapaðýndaki cam dýþýnda) aþýndýrýcý sert süngerler ve fýrçalar, bulaþýk süngerleri, kir siliciler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce Cihazý kapatýnýz. Fiþini prizden çekiniz veya sigortayý kapatýnýz. Þarap þiþelerini dolaptan çýkartýnýz ve serin bir yerde saklayýnýz. Çýkarýlabilecek tüm parçalarý temizlik için dýþarý alýnýz. Dolap Ýçi, Cihaz Kapaðý, Aksesuar Cihazý en az ayda bir defa temizleyiniz. Kirlerin kurumasýný beklemeyiniz, hemen temizleyiniz. Cihazýn içini ýlýk su ve biraz deterjanla siliniz. Dolabýn içini ve aksesuarýný duru su ile sildikten sonra bir bezle kurulayýnýz. Kýsa bir süre için dolabýn kapaðýný açýk býrakýnýz. Ahþap ýzgaralarý az nemli bir bezle siliniz. Ahþap ýzgaralar ýslanmamalýdýr. 29

30 Temizlik ve Bakým Cihazýn çelik dýþ yüzeylerinin temizliði için Miele çelik bakým maddesi kullanýn (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir).bu bakým maddesi diðer bakým maddeleri gibi cila maddesi içermez ve çeliði korur. Bu sayede kirler kolayca yok edilir ve yüzeyde su ve kir tutmayan koruyucu bir film tabakasý kalýr. Her temizlikten sonra cihazýn dýþ çelik yüzeylerini mutlaka Miele çelik bakým ürünü ile ovunuz. Bu sayede yüzeyde su ve kir barýndýrmayan koruyucu bir film tabakasý oluþacaktýr. Çelik yüzeyler korunacak ve hýzla kirlenmesi önlenecektir! Cihaz kapaðýný bir cam temizleme maddesi ile siliniz. Havalandýrma- ve Hava Çýkýþ Kesiti Alt bazadaki havalandýrma kesitlerini düzenli olarak bir fýrça veya elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Burada biriken tozlar enerji tüketimini arttýrýr. Kapak Contasý Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Kapak lastiðini düzenli olarak duru su ile siliniz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Hava Filtresi Havalandýrma kafesinin arkasýndaki hava filtresini en az yýlda bir kere temizleyiniz. Hava filtresinin yerinden çýkartýnýz ve hava filtresini ve her iki tarafýný elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Tozlanmýþ bir hava filtresi dolabýn yeterli derecede soðutulmasýný engeller. Temizlikten Sonra Tüm parçalarý dolabýn içine yerleþtiriniz. Cihazýn elektrik baðlantýsýný açýnýz ve cihazý çalýþtýrýnýz. Þarap þiþelerini tekrar cihaza yerleþtiriniz ve kapaðýný kapatýnýz. 30

31 Aktif Kömür Filtre Aktif kömür filtre sayesinde cihaza taze hava girer. Aktif kömür filtreden geçen dýþ hava tozlardan ve kokulardan arýndýrýlmýþ olarak cihazýn içine ulaþýr. Aktif Kömür Filtre Deðiþimi Filtreyi içeri doðru bastýrýnýz ve býrakýnýz. Filtrenin arka parçasýný kapaktan çýkartýnýz. Yeni filtreyi kapaða takýnýz. Filtreyi çekip çýkarýnýz. Filtreyi takýnýz. Filtreyi içeri doðru bastýrýnýz ve býrakýnýz. Filtre otomatik olarak kilitlenirken bir ses duyulur. Aktif kömür filtre en geç 12 ayda bir deðiþtirilmelidir. Aktif kömür filtreyi Miele yetkili servislerinde veya bayilerinde bulabilirsiniz. 31

32 Arýzalarda Yardým Çoðu arýzalarý kendiniz giderebilirsiniz. Servis çaðýrmadýðýnýz için zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Aþaðýdaki tablolar size arýza ve hatalarý bulmakta ve gidermede yardýmcý olacaktýr. Fakat lütfen þu noktayý dikkate alýnýz: Soðuk havayý içerde tutmak için arýza giderilinceye kadar cihaz kapaðýný açmamaya çalýþýnýz. Montaj ve bakým iþleri üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Cihaz soðutmuyorsa? Problem Sebep Çözüm Ýç aydýnlatma kapak açýkken çalýþmýyorsa ve ekrandaki ýsý göstergesinin ýþýðý yanmýyorsa? Cihazýn kullanýmý ve iç aydýnlatmasý çalýþmaya hazýrsa? Cihaz açýlmamýþ olabilir. Cihazýn fiþi prize doðru takýlmamýþ olabilir. Evdeki elektrik sigortasý atmýþ olabilir. Þarap dolabý, evdeki elektrik þebekesinde veya baþka bir cihazda arýza olabilir. Fuar modu açýktýr. Cihazý açýnýz, ekrandaki ýsý göstergelerinin ýþýklarý yanmalýdýr. Fiþi prize takýnýz. Yetkili servisi çaðýrýnýz. Yetkili servisi çaðýrýnýz. 32

33 Arýzalarda Yardým Kompresör daima daha sýk ve uzun çalýþýyor, bunun sonucunda cihaz içindeki ýsý derecesi düþüyor. Problem Sebep Çözüm Cihaz içindeki ýsý derecesi çok düþükse? Cihaz içindeki ýsý derecesi çok düþük ayarlanmýþtýr. Cihaz kapaðý doðru kapanmýyor olabilir. Isý derecesini düzeltiniz. Cihaz kapaðýnýn kapanmasýný kontrol ediniz. Dolabýn kapaðý sýk sýk açýlýyor olabilir. Havalandýrma deliklerinin önü kapatýlmýþ olabilir, kontrol ediniz. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Havalandýrma deliklerinin önü kapatýlmamalýdýr. Ayrýca biriken tozlar düzenli olarak alýnmalýdýr. Ekran Göstergeleri Oda sýcaklýðý çok fazla olabilir. Problem Sebep Çözüm Isý göstergesinde bir çizgi yanýyor/yanýp sönüyorsa? Isý göstergesinde "F0" veya "F1" görülüyorsa? Isý derecesi, dolap içindeki ýsý gösterilebilen bir çerçeve içinde bulunuyorsa göstergede belirtilir. Bir arýza vardýr. Oda sýcaklýðýný düþürünüz. Yetkili servisi çaðýrýnýz. 33

34 Arýzalarda Yardým Ýç Aydýnlatma Problem Sebep Çözüm Dolap içindeki lamba yanmýyorsa? Yetkili servisi çaðýrýnýz. Lamba kapaðý yerinden çýkarýlmamalýdýr! Kapaklar zarar gördüðü veya kýrýldýðý için yerinden çýkarýlmýþsa - Dikkat! Aydýnlatmaya (Lazer ýþýný 1m sýnýfý) optik cihazlarla bakmayýnýz! Dolap içindeki lamba kapak kapalý olsa bile yanýyorsa? Þarap sergileme ýþýðý açýktýr. Sergileme ýþýðýný kapatýnýz ("Þarap Sergileme Iþýðý" böl. bak.) 34

35 Arýzalarda Yardým Diðer Arýzalar Problem Sebep Çözüm Sesli sinyal duyuluyor ve ýsý göstergesinin ýþýðý yanýp sönüyorsa? Ýlgili ýsý ayarlý bölmede ayarlanan ýsý derecesine baðlý olarak ýsý derecesi çok yükselmiþ veya çok düþmüþtür, örneðin: dolap kapaðý çok sýk açýlmaktadýr, hava giriþ- çýkýþ kesitlerinin önü kapatýlmýþ olabilir. elektrik kesintisi çok uzun sürmüþ olabilir. Alarm durumunu kaldýrýnýz. Isý göstergesindeki yanýp sönme durur ve sinyal sesi susar. Cihaz kapatýlamýyorsa? Ahþap ýzgara üzerindeki çubuklar eðriliyorsa? Kilitleme devrede olabilir, ekranda sembolünün ýþýðý yanar. Ahþap için nemlenme ve kuruma sonucunda hacim deðiþimi tipik bir özelliktir. Cihaz içindeki havanýn çok nemli olmasý ahþabýn "çalýþmasýna" yol açar. Bu nedenle ahþap eðrilebilir veya çatlaklar oluþabilir. Ahþap içindeki budak ve lekeler doðal görüntülerdir. Kilitlemeyi devreden çýkartýnýz. Þarap þiþelerindeki etiketlerde küflenmeler görülüyorsa? Etiketin yapýþtýrýcýsýnýn cinsine göre bu tip küflenmeler olabilir. Oluþan küfleri siliniz. Þarap þiþelerini temizleyiniz ve varsa yapýþtýrýcý kalýntýlarýný çýkarýnýz. 35

36 Seslerin Sebepleri Normal Sesler Brrrrr... Blubb, blubb... Klik... Sssrrrrr... Neden Oluþur? Bu ses motordan (kompresör) gelir. Motor çalýþmaya baþlarken bu ses kýsa bir süre için yükselebilir. Bu ses borulardan akan soðutucu maddesinden gelebilir. Termostat motoru açýp kapatýrken bu ses duyulur. Çok bölgeli veya NoFrost-cihazlarda hava akýmýndan oluþan bir ses duyulabilir. Su kabý olan bir cihazda su çekilirken pompanýn sesi duyulabilir. Knak... Cihaz içinde genleþme olduðu takdirde bu çýtýrdama sesi duyulur. Motor- ve soðutma döngüsünde oluþan bu seslerin yok edilemeyeceði unutulmamalýdýr! Giderilmesi Sebep Çözüm Kolay Sesler Klap, Rap, Klir Cihaz eðri duruyor. Bir su terazisi yardýmýyla cihazýn duruþunu düzeltin. Bunun için cihaýzn altýndaki vidalý ayaklarý kullanýn veya cihazýn altýna bir þey koyun. Cihaz baþka dolap veya cihazlara dayanýyor. Çekmeceler, sepetler veya raflar sallanýyor veya sýkýþýyor. Þiþeler ve kaplar birbirine deðiyor. Nakliye kablo askýsý hala cihazýn arkasýnda duruyor. Cihazý yanýndaki dolaptan veya cihazdan ayýrýn Sökülebilen parçalarý dýþarý alýn ve yeniden yerleþtirin. Þiþeleri ev kaplarý hafifçe birbirinden ayýrýn. Kablo askýsýný çýkartýn. 36

37 Müþteri Hizmetleri/Garanti Kendinizin gideremediði arýzalar için Miele bayilerine veya Miele yetkili servisi Merkez servis telefon numarasýný kullaným kýlavuzunun arka sayfasýnda bulacaksýnýz. Yetkili servis sizden cihazýnýzýn model ve seri numarasýný soracaktýr. Her iki bilgiyi de cihaz içindeki tip etiketinde bulabilirsiniz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Garanti süresi 2 yýldýr. Garanti þartlarýna iliþkin ayrýntýlý bilgileri Miele telefon numaralarýndan öðrenebilirsiniz. Merkez servis telefon numarasýný kullaným kýlavuzunun arka sayfasýnda bulacaksýnýz. 37

38 Test Enstitüsü için Bilgiler Testler geçerli norm ve yönetmelikler doðrultusunda yapýlmalýdýr. Ayrýca cihaz testleri hazýrlýðýnda aþaðýdaki üretici bilgileri göz önüne alýnmalýdýr: Dolap Doldurma Planlarý, Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý içindeki Bilgiler 38

39 Elektrik Baðlantýsý Cihaz 50Hz V alternatif akýma baðlanmak üzere hazýrlanmýþtýr. Sigorta en az 10A'lýk olmalýdýr. Baðlantý yönetmeliklere uygun topraklý bir prize yapýlmalýdýr. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr. Cihazýn acil durumlarda elektrikten ayrýlabilmesi için priz cihazýn arkasýnda bulunmamalý ve acil bir durumda ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. Priz yakýnda deðilse veya þebekeye doðrudan bir baðlantý yapýlacaksa tesisata çok kutuplu bir ayraç takýlmalýdýr. Ayraç olarak 3 mm kontak deliði bulunan þalter kullanýlabilir. Buna LS-þalteri, sigortalar ve akým koruyucular dahildir (60335 sayýlý Avrupa Normu). Fiþ ve kablo cihazýn titreþimi sonucunda zarar görmemesi için cihazýn arkasýna deðmemelidir. Kýsa devreye oluþmasýna sebep olabilir. Bu cihazýn arkasýndaki prize baþka cihazlar baðlanmamalýdýr. Elektrik þebekesine baðlantý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu cihaz güneþ enerjisi gibi özel besleme sistemleri ile çalýþtýrýlmamalýdýr. Cihazýn ilk çalýþtýrýlmasýnda yüksek gelen akým nedeni ile sigorta atabilir. Elektronik zarara görebilir! Ayný þekilde Enerji tasarrufu fiþleri ile çalýþtýrýlmamalýdýr. Bunlar dolaba gelen enerji giriþini azaltýr ve cihaz çok ýsýnýr. Elektrik kablosunun deðiþmesi gerektiðinde bunu ancak yetkili servis yapabilir. 39

40 Cihazýn Yerleþtirilmesi Monte edilmemiþ bir cihaz devrilebilir! Side-by-side-Montaj Aslýnda kondense suyun oluþmamasý için soðutucu-/derin dondurucular baþka model cihazlarla doðrudan yan yana kurulmamalýdýr ("side-by-side"). Bu þarap saklama dolabý bazý belirli modellerle "side-by-side" kurulabilir. Bayinize dolabýnýzla hangi cihazlarýn kombine edilebileceðini sorunuz! Kurulma Yeri Cihaz bir fýrýnýn, radyatörün veya doðrudan güneþ alan bir pencerenin yanýna kurulmamalýdýr. Çevrenin ýsý derecesi ne kadar yüksek olursa, soðutma motoru o kadar fazla çalýþýr ve enerji tüketimi de o kadar fazla olur. Dolap için uygun olan yer kuru ve havadar bir ortamdýr. Cihazý yerleþtirirken þunlara dikkat ediniz: Priz cihazýn arkasýnda bulunmamalý ve acil bir durumda ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. Fiþ ve kablo cihazýn titreþimi sonucunda zarar görmemesi için cihazýn arkasýna deðmemelidir. Bu cihazýn arkasýndaki prize baþka cihazlar baðlanmamalýdýr. 40

41 Cihazýn Yerleþtirilmesi Ýklim Sýnýfý Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre tasarlanmýþtýr. Bunun sýnýrlarýnýn aþýlmamasý gerekir. Ýklim sýnýfý cihazýn içindeki tip etiketinde belirtilmiþtir. Ýklim Sýnýfý SN N ST T Oda Sýcaklýðý +10 C ile +32 C arasý+16 C ile +32 C arasý+16 C ile +38 C arasý+16 C ile +43 C arasý Alt baza panelindeki kesit cihazýn tam ortasýnda olmalýdýr. Düþük bir oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur. Bu da cihaz içinde ýsýnýn yükselmesine dondurulan malzemenin çözülmeye baþlamasýna yol açar. Montajdan Önce Montajdan önce cihazýn içindeki aksesuarlarý dýþarý çýkartýnýz. Dikkat: Denizden yüksekliði 1500 metreden daha yüksek yerlerde cihaz kapaðýndaki cam kýrýlabilir! Kýrýlan camlar aðýr yaralanmalara sebep olabilir! Hava Giriþ- Çýkýþ Delikleri Cihazýn hava giriþ çýkýþý cihaz alt bazasýndaki havalandýrma kesitlerinden gerçekleþir. Bu kesitler kapatýlmamalý veya engellenmemelidir. Ayrýca havalandýrma kesitleri düzenli olarak tozlardan arýndýrýlmalýdýr. Cihazýn arkasýndaki kablo askýsýný kaldýrýnýz. Dolabýn arkasýndaki parçalarýn serbest olup olmadýklarýný kontrol ediniz. 41

42 Cihazýn Yerleþtirilmesi Cihaz Ölçüleri Montajdan önce tezgah altý niþinin montaj ölçülerini kontrol ediniz. Verilen hava giriþ çýkýþ kesitlerine mutlaka uyulmalýdýr ve cihazla verilen havalandýrma kafesi için hazýrlanacak kesit cihazýn tam ortasýnda olmalýdýr, bu sayede cihazýn kusursuz çalýþmasý saðlanýr. Cihazla verilen havalandýrma kafesi mutlaka takýlmalýdýr ve cihaz kullanma kýlavuzunda belirtildiði gibi cihazla verilen süngerle monte edilmeli ve kullanýlmalýdýr. 42

43 Cihazýn Yerleþtirilmesi Üstten Görünüm 43

44 Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi Kapak açma yönünün deðiþtirilmesi yetkili servis elemanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn kapak açma yönü iki kiþinin yardýmý ile deðiþtirilmelidir. Cihazýn kapaðý saða açýlacak þekilde teslim edilmiþtir. Eðer kapak sola açýlacaksa kapak açma yönü deðiþtirilmelidir. Cihazýn cam kapaðýný korumak amacýyla bir karton altlýðý hazýr bulundurunuz. Vidalarý sökünüz. Önce alt vidalarý, sonra üst vidalarý çýkartýnýz. Cihazýn kapaðý yerinden çýkartýnýz Cihaz kapaðýný yeniden dýþ kapaðý aþaðý gelecek þekilde saðlam bir yere koyunuz. Panel kapaklarýný bir tornavida yardýmýyla kaldýrýnýz. Ýkinci kiþi kapaðý sýkýca tutmalýdýr. Dikkat! Menteþe söküldükten sonra cihaz kapaðý artýk güvende deðildir. 44

45 Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi Üstteki tutucu askýyý dýþarý çekiniz karþý tarafa takýnýz. Karþý taraftan üst menteþe açýsýný ve kapaðýný çýkartýnýz. Kovaný dýþa doðru bastýrýnýz. Saðdaki alt tutucu askýyý dýþarý çekiniz ve sol atarafa takýnýz. Delikler üst üste gelmelidir. Kapakçýðýn ve yuvanýn yerine deðiþtiriniz. Alt menteþe açýsýnýn vidasýný çýkartýnýz. Menteþe piminin ve vidanýn pulunu çýkartýnýz. 45

46 Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi Ýkinci kiþi kapaðý tutmalýdýr. Kapak açýlým ayarý sistemini alt menteþe açýsýndan sökünüz. Kapak açýlým ayarý sistemini diðer menteþe açýsýna vidalayýnýz. Menteþe piminin üzerine bir pul koyunuz, diðer pulu kapak ile vida arasýna yerleþtiriniz. Menteþe açýsýný kapak açýlým ayarý sistemi ile altta kapaða vidalayýnýz. Diðer menteþeyi üstte cihaz kapaðýnýn soluna yerleþtiriniz. Cihaz kapaðýný üzerine oturtunuz. Kapaðý sabitleme deliklerine vidalayýnýz. Þimdi cihazý tezgah altýna monte edebilirsiniz. 46

47 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Cihazý ikinci bir kiþinin yardýmý ile yerine yerleþtiriniz. Cihaz ancak düzgün zeminli bir niþ içine monte edilebilir. Montaj niþi dikey ve yatay düzenlenmelidir. Hava giriþ-çýkýþ kesitlerine mutlaka uyunuz ("Montaj Bilgileri - Hava Giriþ ve Çýkýþý" böl.bkz.). Cihaz montajý için þu aletlere ihtiyaç olacaktýr: Farklý boyutlarda tornavidalar Su terazisi Þerit metre Niþ içine montaj için þu parçalar gerekli olacaktýr: Havalandýrma kafesi Hava Filtresi Cihaz bazasýnda hava dolaþýmý için sünger Niþ içine montaj için vidalar Niþ içinde yükseklik ayarý için anahtar Cihazýn Hazýrlanmasý Hava filtresi kompresör alanýnýn kirlenmesini önler. Böylece cihazda meydana gelebilecek fonksiyon sorunlarý engellenir. Hava filtresindeki koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Hava filtresini cihazýn alt bazasýnýn soluna takýnýz. Cihazý baðlantý kablosu ile þebekeye baðlayýnýz ("Elektrik Baðlantýsý" böl. bkz.). 47

48 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Cihazý niþin önüne doðru sürünüz. Cihazýn vidalý ayaklarýný saat göstergesi yönünde 4 mm'ye kadar dýþa doðru çeviriniz. Vidalý ayaklarý cihazla birlikte verilen çatal anahtar ile veya ayar anahtarý ile dýþarý doðru çevirebilirsiniz. 48

49 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Cihazýn Dolap Kapaklarýna Göre Ayarlanmasý Cihazý yerine düzgün yerleþtiriniz. Düzgün durmayan bir cihazýn þekli bozulabilir. Cihazýn yanýndaki mutfak dolaplarý ile ayný yükseklikte olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer çevresindeki mutfak dolaplarý ayný yükseklikte deðilse, "cihazý daha yüksek mutfak dolaplarýna göre ayarlayýnýz". Yanýndaki mutfak dolaplarýnýn kapaklarý ýsý ayarlý þarap dolabýndan daha yüksekse, ýsý ayarlý þarap dolabý bir ayar çýtasý ile yanýndaki kapaklara göre ayarlanabilir. Cihazýn zarar görmemesi için havalandýrma kafesi üfleme deliðinin hemen önünde olmalýdýr! Cihaza alttan hava giriþinin ve çýkýþýnýn engellenmemesine dikkat edilmelidir. Ayar çýtasý tam olarak bu durum için hazýrlanmalýdýr. Lütfen ayar çýtasýnýn kapak menteþesine uymasýna dikkat ediniz. 49

50 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Ayar çýtasýný takmak için sabitleme açýsýna gerek olacaktýr. Bunu Miele müþteri hizmetlerinden satýn alabilirsiniz. Sabitleme açýsýný ihtiyaca göre cihazýn altýna veya üstüne takabilirsiniz. Sabitleme açýsýný ayar çýtasýnýn arkasýna araka tarafa takýnýz. Cihazý niþin içinden devirebilecek kadar dýþarý çekiniz. Sabitleme açýsýný ayar çýtasý ile cihaza baðlamak için vidalarý hafifçe sýkýþtýrýnýz. Ayar çýtasýný uzun delikler üzerinden düzgün bir yüzey oluþmasý için ýsý ayarlý þarap dolabýnýn kapaðýna doðru hizalayýn. Vidalarý sýkýþtýrýn. Þimdi cihazý niþin içine sürebilirsiniz. 50

51 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Cihazýn Niþ Ýçine Sürülmesi Cihazý içeri doðru iterken baðlantý kablosunun takýlmamasýna veya ezilmemesine dikkat ediniz! Cihazýn Niþ Ýçine Sabitlenmesi Cihaz mutfak dolap kapaðýnýn 2 mm önünde eþit olarak durmalýdýr. Cihaz kapaðýný açýnýz. Döþemeye zarar vermemek için cihazý hassas zemin üzerinde tezgah atlýndaki niþin içine doðru dikkatle itiniz. Kapaðý kaldýrýnýz ve cihazý önce solda üstten yandaki mutfak dolabýna vidalayýnýz. Cihaz kapaðý yandaki mutfak dolaplarý ile ayný hizada duruncaya kadar cihazý tezgah altýndaki niþin içine itiniz. Cihazý mutfak dolaplarýnýn 2 mm önünde duracak þekilde öne doðru çekiniz. Cihaz niþe uygun olarak sola doðru çekilir. Cihaz kapaðý mutfak dolap kapaðý ile ayný hizadadýr. Kapakçýðý tekrar takýnýz 51

52 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Kapaðý kapatýnýz ve kapak kenarlarýnýn cihazýn yan yüzeyleri ile ayný doðrultuda olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cihaz Kapaðýnýn Ayarý Cihaz kapaðý cihazýn yan yüzeyleri ile ayný hizada deðilse kapaðý menteþenin alt vidalarý ile ayarlayabilirsiniz. Cihazý saðdan ve soldan yandaki mutfak dolaplarýna alttan vidalayýnýz. Gerektiðinde cihazý üstte saðda kapaðýn kapandýðý noktayý dördüncü bir vida ile vidalayabilirsiniz. Bu durumda kapaðýn yerinden çýkarýlmasý ve ilave vidanýn takýlmasý gerekir. Vidalarý gevþetiniz ve kapaðý kaydýrýnýz. Vidalarý tekrar sýkýþtýrýnýz. 52

53 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Alt baza panelini takýnýz. Alt baza panelindeki kesit cihazýn tam ortasýnda olmalýdýr. Kapaklarý yerine takýnýz. Cihazla verilen sünger parçasýný cihaz alt baza paneline yerleþtiriniz. Sünger parça takýlmadýðý takdirde cihaz tam soðutma gücüne eriþemez. Alt baza panelini takýnýz. Sünger parça arkaya doðru kaydýrýlýr. Ayrý ayrý hava giriþinin saðlanmasý için havalandýrma kafesinde sünger bloklar bulunmalýdýr. 53

54 54

55 55

56 KWT 6321 UG tr-tr M.-Nr / 02

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212) 549 94

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Silindir Arýzalarý Çalýºma sonucu silindir yüzeyleri aºýnma, parlaklýk, pörtüklenme, çizik, çatlak

Silindir Arýzalarý Çalýºma sonucu silindir yüzeyleri aºýnma, parlaklýk, pörtüklenme, çizik, çatlak SÝLÝNDÝRLER Silindirlerin Yapým Özellikleri Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KUªÇU Silindir bloklarý, dökme demir ya da alüminyum alaºýmýndan yapýlýrlar. Dökme demirin içine, korozyon ve aºýnmaya karºý

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 O Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Şarap dolabı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Şarap dolabı Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Şarap dolabı Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ APD 460 2 İÇİNDEKİLER I Patates Dinlendirme Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 470 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı