SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA"

Transkript

1 TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BİLANÇOYA DAYALI MALİ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ Murat ATAN* AN ANALYSIS OF BALANCE SHEET-BASED FINANCIAL EFFI CIENCY AND PRODUCTIVITY IN TURKISH BANKING SECTOR BY DATA ENVELOPE ANALYSIS The concepts such as ejjiciency and productivity have become vitally important in banking seefor whose reseources are limited. In the economic development of any country, banking seetar is in the central position. If a banking system cannot transfer its saving into productive invest~ ments, then it is impossible to state that such a system is ejjicient and productive. In this paper, the efficiency and productivity of Turkish Banking Seetar and of 44 banks in Turkey are measured for the period I I with 7 inputs and only I output by employing data envelope analysis. 1. Giriş Türkiye bankacılık sektöründe yaşanan rekabet, bankaları kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Bunu sağlamak için bankaların rekabet ettikleri sektör içinde performanslarını göreli olarak değerlendirmesi ve etkinlik sınırlarında yer almak için referans almaları gereken bankaları belirlemesi gerekir. Bankaların istenilen çıktılarını elde etmek sürecinde girdilerinin hangi seviyeye kadar kullanıldığının belirlenmesinde etkinlik ve verimlilik analizleri çok önemli yönetim araçları dır. Türkiye bankacılık sektörünün etkin ve verimli çalışması ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü, diğer ekonomik sektörlerden farklı olarak bankacılık sektörü kaynak dağılımını belirleyen finansal aracılık görevi üstlenmiştir. * Arş. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü,

2 72 1 MURAT ATAN Bu durum bankacılık sektörünü, ülkenin ekonomik gelişmesinde merkezi bir konuma getirmiştir. Bu nedenle bankacılık sektörünün performans analizinin yapılabilmesi için etkinlik ve verimlilik ölçütlerinin analizi gereklidir (Çapoğlu Aydoğan, 1989 : 7). Performans ölçümü için geleneksel yöntemler olarak bilinen oran analizi, regresyon analizi gibi analiz yöntemleri vardır (McLaughlin ve Coffey, 1990 : 50). Bu çalışmada ise, son yıllarda ekonomide, finansmanda, mühendislikte ve işletmelerde yapılan disiplinlerarası çalışmalar sonucunda, üretim birimlerinin göreceliği etkinliğini değerlendirmek ve amprik üretim sınırl~rı oluşturmak için kullanılan parametrik olmayan, doğrusal programlama tabanlı veri zarflama analizi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, dönemleri arasında Türkiye bankacılık sektörü içerisinde faaliyette bulunan 44 bankanın bilançoya dayalı mali etkinliğini ve verimliliklerini ölçmek amacıyla bankaların göreli etkinliğini parametresiz birtakım teknikler kullanarak ölçen ve bankaların girdileri ile çıktılarının arttının ya da azalttım oranlarına göre bu etkinliğin ne oranda değişeceği hakkında bilgi veren bir model çözümlemesi yapmaktır. 2. Türkiye Bankacılık Sektöründe Uygulanan Etkinlik ve Verimlilik Analizleri Son dönemlerde Türkiye bankacılık ve sektöründe etkinlik ve verimlilik gibi kavramlar, kaynakları sınırlı olan bu sektör içinde önem arz eden bir yapıda karşımıza çıkmaktadır (Çolak ve Altan, 2002 : 45). Özellikle, 1999 sonlarında ülkemizde yaşanan finansal ve bankacılık krizleri sonrasında, rekabetin yüksek oranda yaşandığı bankacılık sektöründe bankalar için sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde harcamak, krizierin yarattığı olumsuz etkilerden en az zararla etkilenip ayakta kalmayı başarabilmek için verimli bir şekilde çalışmayı becerebilmek çok büyük önem kazanmıştır. Tür,kiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankalara veya sektörün faaliyet gruplarına göre etkinliğin ve verimliliğin ölçülmesine ilişkin yapılan çeşitli çalışmalar vardır. Bu konuda ilk olarakaydoğan ve Çapoğlu (1989), Zaim (1993), Dağlı (1995), Yolalan (1996), Ertuğrul ve Zaim (1996), Ergin ve Aypek (1997), İnan (2000), Cingi ve Tarım (2000) ile Çolak ve Altan (2002) çalışmaları örnek olarak verilebilir. Bu çalışmaların ortak noktası, gerek tekil olarak bankaların gerekse de sektörün tamamını kapsamak üzere toplam bankacılık sektörünün performanslarının değerlendirilebilmesi amacıyla üretim veya aracılık yaklaşımı ile ölçülen finansal oranları girdi ve çıktı ~larak kullanıp etkinlik ve verimlilik değerlendirilmesi yapıl-

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 73 masıdır. Aydoğan (1992), Zaim (1993), Denizer, Dinç ve Tanıncılar (2000), Işık (2000) ile Yiğidim (200 1) yaptıkları çalışmalar ile Türkiye'de finansal serbestleşme sonrasında bankacılık sektöründe yaşanan hızlı değişimin, tüm sektörün ve tekil olarak bankaların etkinliğinin değişimini araştırmışlardır. Fields, Murphy ve Tırtıroğlu (1993), Özkan ve Günay (1996), Özkan ve Günay (1998), Mercan ve Yolalan (2000) ile Çolak ve Kılıçkaplan (2000) ise çalışmalarında bankaların maliyet ve ölçek büyüklüklerini dikkate alarak etkinlik ve verimlilik analizleri yapmışlardır. Yukarıda literatürü detaylı olarak bahsedilen verimlilik ve etkinlik analizi için kullanılan ölçüm sistemleri yapısal olarak oran analizleri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler olmak üzere üç temel gruba ayrılabilir (İnan, 2000 : 82) Oran Analizleri Oran analizi, en sıklıkla kullanılan verimlilik ve etkinlik ölçme yöntemidir. Oranların tek başlarına bankaların etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılmasının çeşitli zaaf ve sakıncaları vardır. Etkinlik ve verimlilik ölçmede çok sık olarak kullanılan oranlar birden fazla girdi ve çıktının söz konusu olduğu durumlarda yetersiz kalmakatdır. Çünkü, bu yöntem esas olarak tek bir çıktının tek bir girdiye oranı şeklinde tanımlanmaktadır. Tüm girdilerin ve ~ıktıların ortak bir birime dönüştürülemediği durumlarda etkinliği veya verimliliği ölçmek amacıyla kullanılan girdiler ve çıktılar ayrı ayrı değerlendirilmek zorunda kalmaktadır (Tarım, 2001 : ). Oranların birlikte ve zamana bağlı olarak değerlendirilmesi de bu durumu değiştirmemektedir Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler Etkinliği ve verimliliği ölçmek için kullanılan parametrik ve parametrik olmayan yöntemler literatürde sınır yaklaşımı yöntemleri olarak incelenmektedir. Parametrik ve parametrik olmayan yöntemler ölçülen etkinliğin teknolojik veya ekonomik olması konusu ile birbirlerinden farklılaşmışlardır. Ayrıca iki yöntem etkinlik sınır şekli, rassal hatanın varlığı ve bu rassal hatanın ayırt edilmesi için yapılan dağılım varsayımlarının farklılaşması konularında farklılıklar göstermektedir (Ekren ve Emiral, 2002 : 8) Parametrik Yöntemler 1 Parametrik yöntemlerde genel olarak bir gözlem kümesi vardır ve bu- küme içinde en iyi performansın regresyon çizgisi (etkinlik sınırı) üzerinde olduğu

4 74 1 MURAT ATAN varsayılarak, bu çizgiden sapma göstermeyen gözlemler etkin; bu gözlemlere göre başarısız olan diğer gözlemlerde etkinsiz olarak tanımlanır. Teorik olarak hiçbir gözlemin tam olarak uyuşmadığı bir etkinlik sınırı her zaman mümkündür. Yukarıdaki tanımlamadaki başarısızlıktan kasıt ise, aynı çıktı düzeyinde yüksek maliyet veya aynı girdi düzeyinde düşük çıktı olduğudur. Gözlemlerren üretimin birimlerinin homojen olduğu varsayılmaktadır (İnani 2000 : 83). Etkinlik ve verimlilik ölçmek amacıyla kullanılan parametrik yöntemler şunlardır: SSY (Stokastik Sınır Yaklaşımı - SFA), SDY (Serbest-Dağılım Yaklaşımı - DFA) ve YSY (Yoğun Sınır Yaklaşımı - TFA)'dır. Literatürde bu üç yöntemden hangisinin daha geçerli olduğu henüz kesinlik kazanmamıştır. Üç yönteminde kendisine has iyi yönleri ve üstünlükleri vardır. Buna karşın her üç yöntem için yapılan eleştiriler iki grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi, girdi ve çıktı olarak kullandığı üretim, kar ve maliyet gibi bağımlı değişkenler ile çevresel faktörleri gösteren bağımsız değişkenler arasında fonksiyonel bir ilişki kurması ve bu ilişkinin ortaya çıkabilmesi için bazı davranışsal varsayımlarda bulunmasıdır. İkinci eleştri ise, bu yöntemlerde çok sayıda bağımsız değişken kullanılabilmesine rağmen yalnızca bir adet bağımlı değişkenin kullanılmak zorunda olmasıdır. Bu durum çok sayıda girdi ve çıktı kullanan sektörler için bu yöntemlerin kullanılmasını elverişsiz hale sokmaktadır Parametrik Olmayan Yöntemler Parametrik olmayan yöntemler, belli kısıtlayıcı koşullar altında bir amacı eniyilerneyi sağlayan doğrusal (matematiksel) programlama tabanlı yöntemleri kullanarak etkinlik sınırına olan uzaklığı ölçmeye çalışırlar. Bu yöntemlerin parametrik yöntemler gibi bir takım davranışsal varsayımıara ihtiyaç duymamaları ve çok sayıda bağımlı ve bağımsız değişkeni kullanabilme özelliklerine sahip olmaları sebebiyle göreceli olarak daha avantajlı oldukları söylenebilir. Buna karşın, rassal bir hata terimi içermedikleri için, ölçüm hataları, veri hataları, şans ve diğer faktörler ile oluşabilecek hatalara karşı daha duyarlıdırlar. Yukarıda sayılan bu durumlarda etkinlik sınırının yanlış tespit edilebilmesi mümkündür (Berger ve Humphrey, 1997). Matematiksel programlama yaklaşımının kullanılmasına imkan veren ilk ve en öenli katkılardan bazıları Farrell (1957) tarafından yapılmıştır. Farrell bir fırmanın etkinliğinin teknik-ölçek etkinliği ve fıyat etkinliği olmak üzere iki temel değişkene sahip olduğunu söylemiş ve bunların bileşimini ekonomik etkinlik olarak tanımlamıştır. Farrell'in 1957 yılındaki çalışmasının uzantısı olarak Bol es ( 1956) ve Afriat (1972)'in matematiksel programlama önerileri olmuş fakat fazla dikkat çekmemiştir.

5 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 75 Chames, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından ortaya atılan ve veri zarflama analizi olarak adlandırılmış yöntem ile etkinlik ve verimlilik analizleri bu alanda yoğun ilgi görmeye başlamıştır (Cingi ve Tarım, 2000: 5). Bu çalışmada, parametrik olmayan yöntemlerden veri zarflama analizi üzerinde durulacaktır. Veri Zarflama Analizi, birden çok ve farklı ölçeklerle ölçülmüş ya da farklı ölçü birimlerine sahip girdi ve çıktıların karşılaştırma yapmayı zorlaştırdığı durumlarda, karar birimlerinin göreli performansını ölçmeyi amaçlayan doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir (Karacaer, ı 998 : ı ı). Bu yöntemin sahip olduğu en önemli özellik; her karar alma birimindeki etkinsizlik miktarını ve kaynaklarını tanımlayabilmesidir. Bu özelliği ile yöntem, etkin olmayan birimlerde ne kadarlık bir girdi azaltına ve/veya çıktı miktarını arttırmak gerektiğine ilişkin olarak yöneticilere yol gösterebilir. Yöntemin getirdiği en önemli yenilik, birçok girdinin kullanılarak birçok çıktının elde edildiği ortamlarda, paramettik yöntemlerde olduğu gibi önceden belirlenmiş herhangi bir analitik üretim fonksiyonu varlığının öngörülmesine gereksinim duymadan ölçüm yapılabilmesidir. Ayrıca girdi ve çıktılar, ölçüm birimlerinden bağımsızdırlar. Bu nedenle işletmenin değişik boyutlarının aynı zamanda ölçülebilmesi imkanı vardır (Karsak ve İşcan, 2000: 2-3). Veri zarflama analizinin kullanılabilmesi için öncelikle aynı kararların uygulandığı ve benzer organizasyona sahip olan karar verme birimlerinin seçilmesi gerekmektedir. Karar verme birimlerinin etkinliğinin ölçülebilmesi için bu birimlere ait girdi ve çıktı değişkenleri belirlenmelidir. Veri zaflama analizi modelinin ayrıştırma yeteneğinin çok olabilmesi için girdi ve çıktı sayısının çok olması arzulanır. Bu nedenle mümkün olduğunca çok sayıda girdi ve çıktı elemanı seçilmelidir. Ancak seçilen girdi ve çıktı elemanlarının her karar birimi için kullanılıyor olması gerek- ' mektedir. Seçilen girdi sayısı m, çıktı sayısı dap ise en az m + p + 1 tane karar birimi araştırmanın güvenilirliği açısından gerekli bir kısıttır. Diğer bir kısıt ise değerlendirmeye alınan karar verme birimi sayısı, değişken sayısının en az 2 katı olmalıdır (Boussofıanee, Dyson ve Rhodes, 1991 : 7-8). Veri zarflama analizi uygulamanın temel amaçları şu şekilde sıralanabilir (Erkut ve Polat, 1993): );> Karşılaştırılan birimlerin her biri için girdi-çıktı boyutlarından herhangi birinde göreli etkinsizliğin kaynaklarının ve miktarlarının belirlenmesi, );> Etkinliğe göre birimlerin sınıflandırılması, );> Karşılaştırılan birimlerin yönetimlerinin değerlendirilmesi, );> Birimlerin kontrolleri dışındaki program ve politikaların verimliliklerini

6 76 1 MURAT ATAN değerlendirmek ve program etkinsizliği ile yönetsel etkinsizliği ayırt etmek, ~ Değerlendirme altındaki birimler için kaynakların yeniden atanması amacıyla niceliksel bir temel oluşturulması. Bu yeniden atama politikalarının genel amacı, sınırlı kaynakları istenilen çıktıları üretmekte daha etkin kullanılabilecek birimler arasında değiştirmektir. );;;- Birimler arasındaki karşılaştırma ile doğrudan doğruya ilişkili olmayan amaçlar için etkin birimlerin ya da etkin girdi-çıktı ilişkilerinin belirlenmesi, ~ Spesifik girdi-çıktı ilişkileri için yürürlükteki standartların gerçekleşen performansa göre incelenmesi ve gözden geçirilmesi, ~ Önceki çalışmalardaki sonuçların karşılaştırılması. Veri zarflama analizinin göreli etkinliği ölçme şekli, iki aşamalı olarak kısaca şu şekilde özetlenebilir (Yolalan, 1993) : i) Herhangi bir gözlem kümesi içinde en az girdi bileşimini kullanarak en çok çıktı bileşimini üreten "en iyi" gözlemleri (ya da etkinlik sınırını oluşturan karar birimlerini) belirler. ii) Söz konusu sınırı "referans" olarak kabul edip, etkin olmayan karar birimlerinin bu sınıra olan uzaklıklarını (ya da etkinlik düzeylerini) "oransal" olarak ölçer. Veri zarflama analizinin matematiksel yapısı Chames, Cooper ve Rhodes tarafından aşağıdaki kesirli programlama modeli yardımıyla oluşturulmuştur (Charnes, Cooper ve Rhodes, 1978 : ). Analiz edilecek problemde her birinin m adet girdisi ve s adet çıktısı ve n adet karar birimi olduğu varsayılmıştır. Xij > O parametresi, j karar-birimi tarafından kullanılan i girdi miktarını göstermektedir. Yij >O parametresi j karar-birimi tarafından üretilen r çıktı miktarını göstermektedir. Bu karar problemi için karar değişkenler, k karar-biriminin i girdileriver çıktıları için vereceği ağırlıklardır. Bu ağırlıklar sırasıyla vik ve urk olarak gösterilmektedir. Kesidi doğrusal programlama modelinin amaç fonksiyonu, k karar-birimi için toplam ağırlıklandırılmış çıktıların toplam ağırlıklandırılmış girdilere oranının enbüyüklenmesi şeklinde tanımlanmıştır. s LUrkyrk Ens h k = _,_r=,i m Lvikxik i=l (1) nolu eşitlikte karar-birimi k ağırlıklarını, diğer karar birimleri de bu seçilen ağırlıkları kullandığı zaman etkinlikleri 1'in üzerine çıkamayacak şekilde seçmelidir. (1)

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 77 Aksi durumda karar-birimi k etkinlik değeri l'i yakalarken diğer bir takım kararbirimleri l'in üzerinde etkin olurlar. O halde bu kısıt şu şekilde ifade edilebilir. s Lurkyrj...:..;r== 1 --S, 1;J = 1,2,.. m Lv;kXii i=! (2) Buna ek olark (2) nolu eşitlikte tanımlanan karar-birimi k tarafından kullanılacak olan girdi ve çıktı ağırlıklarının negatif olamayacağı da açıktır. O halde bu eşitliğe u,.k ~O; r = 1,2,..., s V;k ~O; i= 1,2,..., m (3) kısıtlayıcı koşullarının eklenmesi gereklidir. Yukarıdaki şekilde tanımlanan kesidi programlama modelinin doğrusal programlama modeline dönüştürülmesi sonucunda CCR veri zarflama modeli oluşturulmuştur (Chames, Cooper, Rhodes, 1981 : 675). Amaç Fonksiyonu : s Enbhk = Z::u,.kY, k k= 1,2,..., n s Kısıtlayıcı Koşullar: Z::u,.kY,:i- L v;kxii s, O; j = 1,2,...,n r=l r=l m i=! (4) r=l u,.k ~O; r=l,2,...,s v;k ~o; i =1,2,...,m Veri zarflama analizi modelinin sonuçlarını bulabilmek için, ( 4) nolu eşitlikte gösterilen model her bir karar birimi için ilgili karar biriminin parametreleri kullanılarak yeniden çözülmelidir. Veri zarflama analizi karar birimlerinin göreli etkinliklerini ölçer ancak kesin etkinlik değerlerini vermez. Başka bir deyişle veri zarflama analizi etkin birimlerin etkinsiz birimlere göre ne kadar etkin olduklarını ortaya koyar, ancak teorik maksimuma göre nerede olduklarını söyleyemez.

8 78 1 MURAT ATAN 3. Bankacılık Sektöründe Girdiler ve Çıktıların Belirlenmesi Hizmet kalitesi ve müşteri meınnuniyeti gibi ölçümü zor faktörlerin içerildiği hizmet sektöründe performans ölçümü güçtür. Bankacılık sektöründe etkinlik ve verimlilik ölçümünde en büyük sıkıntı noktalarından biri, ölçümde kullanılacak girdi ve çıktıların neler olacağıdır. Girdiler ve çıktıların belirsizliği sorunu, bankacılık faaliyetinin niteliği ile ilgili üç farklı durumdan kaynaklanır (Ekren ve Emiral, 2002 : 11 ). i. Bankalar fiziki mal üretmez; ürettikleri esas olarak hizmettir ve bu hizmetin ölçülmesi ve hesaplanması da oldukça sorunludur. ıı. Bankalar çok sayıda girdi ve çıktı kullanırlar. iii. Bankaların temel fonksiyonlarının tanımlanmasında güçlükler bulunmaktadır. Yukarıda sayılan bu nitelikleri dikkate alarak bankacılık sektöründe etkinlik ve verimlilik analizi için kullanılacak olan girdiler ve çıktıların belirlenmesinde iki temel yaklaşım vardır. Bunlar; üretim ve aracılık yaklaşımlarıdır Üretim Yaklaşımı Üretim yaklaşımı bankaları, girdi olarak sermaye, çalışan sayısı (işgücü), şube sayısı, demirbaşlar, özkaynaklar gibi değerleri kullanan buna karşılık çıktı olarak ise mevduat, krediler, menkul değerler cüzdanı ve benzer diğer bilanço kalemlerini ele alan birimler olarak görür. Bu yaklaşımda mevduat veya kredi gibi kalemlerin ölçülmesinde parasal değereleri değil, hesap adetleri dikkate alınır Aracılık Yaklaşımı Aracılık yaklaşımı, bankaların esas işlevinin, fon talep edenler ile fon arz edenler arasında aracılık hizmeti yapmasından dolayı, girdi olarak mevduat ve diğer kaynakları kullanan buna karşın çıktı olarak ise krediler ve benzeri diğer varlıklar olarak kabul eder. Bu yaklaşımda ise girdiler ve çıktıların ölçülmesinde parasal değerleri (karşılıkları) kullanılır. Daha önceki bölümlerde teorik olarak anlatılan bankacılık sektörü için yapılan etkinlik ve verimlilik analizlerinde kullanılan yaklaşımlar ile girdiler ve çıktılar aşağıda Tablo l 'de toplu olarak verilmiştir.

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 79 ı lo ll 12 l3 14 ıs 16 Tablo 1. Türk Bankacılık Sistemine İlişkin Etkinlik Çalışmaları Yazar Dönem Girdi Çıktı Yöntem Yaklaşım Yıldınm Vadeli ve Vadesiz Mevduat Krediler, Faiz ve Faiz VZA Faiz ve Faiz Dışı Giderler DışıGeL - Altunbaş Rasyo Faktör mustafa - - Analizi Sınai Mevduat Hesabı Şube Sayısı Toplam İşletme Giderleri Toplam Faaliyet Gel. Toplam Faiz Dışı Harcama Toplam Faiz Geliri Şüpheli Alacaklar Karşılığı Toplam Faiz Dışı Gel Batık Kredi Miktarı Toplam Kredi Gayri Menkul Kredisi Personel Sayısı Defter Ticari ve Sınai Değeri Mevduat sertifikası Krediler Tüketici Kredisi Vadesiz ve Vadeli Mev. VZA - Aracılık Faktör Analizi - Ticari Kredi Ozkan Işgücü, Sermaye, Kısa V. Krediler Klasik Günay Mevduat Diğer Krediler Translog Aracılık Ozkan Kısa V. Krediler Hibrit İşgücü, Sermaye, Mevduat Günay Diğer Krediler Translog Aracılık Çilli Işgücü, Mevduat, Yurtdışı Krediler Multiproduct Krediler Menkul Değerler Cost Aracılık Personel Gid. 1 ı;oplam Portföy/T.Aktifler Mercan- Aktifler Özk.+Kar/ T.Akt Yolalan Toplam Gid. 1 Toplam Ort. Özkaynak Kar. VZA - Gelirler Yolalan VZA - Cingi- Tanm VZA Karma Personel Sayısı, Faiz Mevduat Hacmi Zaim Giderleri Amortisman Kredi Hacmi VZA Aracılık Giderleri Kara- Işgücü, Sermaye, Toplam Mahmud Mev. Diğer Ödünç Alınan Zaim Fonlar Krediler VZA Aracılık Taylor- Toplam Mevduat Thompson Toplam Faiz Dışı Gider Thrall- Toplam Gelir VZA Aracılık Personel Sayısı, Sabit Krediler, Ferrier Varlıklar Tüketici ve Ticari Bankalararası Hirschberg Mevduat Hesabı Mevduat, Yatırımlar, VZA Aracılık Chames- Cooper Thrall Rangan- Grabowski Aly- Pasurka Personel Sayısı Vadesiz ve Vadeli Ferrier- Kira + Donanım Giderleri Mev. Gayri Menkul VZA - Lovell Malzeme Giderleri Kredisi Tesis ve Tatje- Personel Sayısı Krediler, Tasarruf ve VZA Aracılık Lovell Personel Dışı Harcamalar Çek Hesabı Kaynak : E.Alpan Inan, (2000), "Banka Etkınlıgının Olçulmesı ve Duşük Enflasyon Surecınde Bankacılıkta Etkinlik", Bankacılar Dergisi, Sayı 34, syf Annağan Tarım, (2001), "Veri Zarflama Analizi", TC. Sayıştay Araştırma 1 İnceleme 1 Çev. Dizisi No :15, S:

10 80 1 MURAT ATAN 4. Türkiye Bankacılık Sektöründe Bilançoya Dayalı Mali Etkinliğin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Uygulaması Bu çalışmada, Türkiye bankacılık sistemi içinde faaliyet gösteren 44 adet bankanın yıllarına ait bialnçolarından 7 kalemi girdi (Mevduat, Mevduat Dışı Kaynaklar, Özkaynaklar, Faiz Giderleri, Faiz Dışı Giderler, Şube Sayısı ve Personel Sayısı) ve I kalemi de çıktı (Toplam Krediler) olarak kullanılarak çözülmüştür. Bankalara ait analizde kullanılan bialnço değerleri Türkiye Bankalar Birliği'nin (www.tbb.org.tr) web sitesinden alınmıştır. İncelenen bankaların girdi ve çıktı değerleri yıllık olarak hesaplanmıştır. Model çözüm dönemi içinde değişken Ierin değerlerinin değişınediği varsayılmıştır. Tüm bankaların faaliyet gruplarına bakılmaksızın aynı girdi ve ç1ktıların tüm bankalar için geçerli olduğu varsayılmıştır. Modelde kullanılan bankaların listesi Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Bankaların Listesi No Bankalar No Bankalar No Bankalar ı TC. Ziraat Bankası A.Ş. 16 Turkish Bank A.Ş. 31 Credit Lyonnais Turkey 2 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 17 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 32 Credit Suisse First Boston 3 Adabank A.Ş. 18 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 32 Habib Bank Limited 4 Akbank T.A.Ş. 19 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 34 ING Bank N. V. 5 Alternatif Bank A.Ş. 20 Türkiye imar Bankası T.A.Ş. 35 Societe Generale (SA) 6 Anadolu Bank A.Ş. 21 Türkiye İş Bankası A.Ş. 36 Westdeutsche Landesbank Girozentrale 7 Denizbank A.Ş. 22 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 37 Türk Eximbank A.Ş. 8 Fiba Bank A.Ş. 23 Bayındırbank A.Ş. 38 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 9 Finans Bank A.Ş. 24 Sitebank A.Ş. 39 Diler Yatırım Bankası A.Ş. lo Koçbank A.Ş. 25 Arap Türk Bankası A.Ş. 40 IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. II MNG Bank A.Ş. 26 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. 41 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 12 Oyak Bank A.Ş. 27 HSBC Bank A.Ş. 42 Tat Yatırım Bankası A.Ş. 13 Pamukbank T.A.Ş. 28 Abn Amro Bank N. V. 43 Deutsche Bank A.Ş. 14 Şekerbank T.A.Ş. 29 Banca di Roma S.P.A. 44 Taib Yatırım Bank A.Ş. 15 Tekstil Bankası A.Ş. 30 Bank Mellat

11 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 81 Çalışmada Chames, Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında ortaya atılan Çıktı yönlü dual CCR modeli kullanılmıştır. Bu modelin matematiksel kalıbı aşağıda tanımlanmıştır. m min q 0 = L v;x;o i=l s LJ..t,.Y,.a =I r=l s m LJ..t,.Y,. 1 - Iv;Xu::s;O r=l i=l J..t, v ~o (5) (5) nolu eşitlikte verilen modellerde de s çıktı; m girdi ve n karar verici sayılarını göstermektedir. Dual modelde ilgili karar verici birimlerin girdilerinin ağırlıklı ortalamasının minimum yapılması amaçlanmaktadır. Karar vericinin çıktılarının ağırlıklı ortalaması 1 'e eşitlenmektedir. Ayrıca her karar verici birim için ağırlıklı çıktı ortalamalarının, ağırlıklı girdi ortalamalarından küçük olması bir diğer şarttır. Bu şarta göre etkinlik değeri hesaplanmak istenen karar verici birimlerin girdilerinin ağırlıklı ortalaması minimum 1 olmaktadır. Böylece etkin bir karar verici için etkinlik değeri 1, etkin olmayan bir karar verici için bu değer 1 'den büyük olmalıdır. Tablo 3'de dönemleri arasında bankaların etkinlik değerleri verilmiştir. Tablo 3'deki çözüm sonuçlarına göre amaç fonksiyonu ile etkinlik katsayısı l'e eşit olan bankaların etkin oldukları tespit edilmiştir.

12 82 1 MURAT ATAN Tablo Dönemleri Arasında Bankaların Etkinlik Değerleri No Bankalar Bankalar No Bankalar ı TC. Ziraat Bankası A.Ş. ı ı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ı Adabank A.Ş Akbank T.A.Ş Alternatif Bank A.Ş. ı Anadolu Bank A.Ş Denizbank A.Ş Fiba Bank A.Ş Finans Bank A.Ş lo Koçbank A.Ş ı ll MNG Bank A.Ş Oyak Bank A.Ş l.q Pamukbank T.A.Ş. ı ı 14 Şekerbank T.A.Ş ıs Tekstil Bankası A.Ş Turkish Bank A.Ş ı ı7 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş ı8 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. l.8ı ı9 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1.8ı Türkiye imar Bankası T.A.Ş. ı ı 2ı Türkiye İş Bankası A.Ş Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Bayındırbank A.Ş Sitebank A.Ş. l.35ı ı ı Arap Türk Bankası A.Ş Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş HSBC Bank A.Ş. ı ı 28 Abn Amro Bank N.V. ı ~52 29 Banca di Roma S.P.A. ı ı ı 30 BankMellat ı Credit Lyonnais Turkey Credit Suisse First Boston Habib Bank Limited ING Bank N.V. ı 4.0ı6o Societe Generale (SA) ı 36 Westdeutsche Landesbank Girozentrale ı Türk Eximbank A.Ş. ı ı ı 38 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ı ı ı 39 Diler Yatınm Bankası A.Ş ı 40 İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ı Nurol Yatınm Bankası A.Ş ı ı 42 Tat Yatınm Bankası A.Ş. ı Deutsche Bank A.Ş ı 44 Taib Yatınm Bank A.Ş

13 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 83 Tablo 3'de analizde kullanılan bankaların yılları arasındaki etkinlik değerleri verilmiştir. Etkinlik değeri bir olarak hesaplanan bankalar "Etkin", birden farklı hesaplananlar ise "Etkin Olmayan" bankalar olarak isimlendirilmiştir. Buna göre ı999 yılında etkin bankalar TC. Ziraat Bankası A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Pamukbank T.A.Ş., Türkiye imar Bankası T.A.Ş., HSBC Bank A.Ş., Abn Amro Bank N.V., Banca di Roma S.P.A., ING Bank N.V., Türk Eximbank A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Tat Yatırım Bankası A.Ş.'dir yılında ise etkin bankalar, TC. Ziraat Bankası A.Ş.,Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Koçbank A.Ş., Sitebank A.Ş., Banca di Roma S.P.A., Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Türk Eximbank A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., ve Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'dir yılı için etkin bankalar ise, Pamukbank T.A.Ş., Türkiye imar Bankası T.A.Ş., HSBC Bank A.Ş., Banca di Roma S.P.A., Societe Generale (SA), Türk Eximbank A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Diler Yatırım Bankası A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ve Deutsche Bank A.Ş. olarak bulunmuştur. Bu tablodaki dikkat çekici nokta yerli sermayeli kamu ve özel ticaret bankalarından ı999 yılında %18'ine karşılık gelen dört bankanın, 2000 yılında %ı4'üne karşılık gelen üç bankanın ve 200 ı yılında ise %9'una karşılık gelen sadece 2 bankanın etkin bulunmasıdır. Buna karşın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir olunmuş mali başarısız bankaların sadece 2000 yılı için %50'sine karşılık gelen bir banka etkin olarak bulunmuştur. Ayrıca yabancı sermayeli özel ticaret bankalarının ı999 yılında %33'ü, 2000 yılında %ı7'si ve 200ı yılında ise %25'i etkin bulunmuştur. Buna karşın yerli sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının ı999 ve 200ı yıllarında %40'ı, 2000 yılında ise %20'si etkin bulunurken, yabancı sermayeli yatırım ve kalkınma bankalarının sadece 200 ı yılında %50'si etkin olarak bulunmuştur. Bankaların kurumsal yapılarına göre sınıflandırılması sonrasında her sınıftaki bankaların etkinlik değerleri ortalamaları aşağıda Şekil ı 'de gösterilmiştir. Şekili 'de analize dahil edilen 44 banka uzmanlık alanına ve sermaye sahipliğine göre 8 grup olarak ele alınmıştır. Her grupta yer alan bankaların analiz sonucunda elde ettikleri etkinlik değerlerinin ortalaması bulunmuştur. Tüm banka grupları teknik etkinlik sınır değeri ı 'e göre değerlendirilecektir. Buna göre, kamu sermayeli ticaret bankaları, kamu sermayeli yatırım ve kalkınma bankaları ile özel sermayeli yatırım ve kalkınma bankaları (200ı yılı açısından) ortalama olarak teknik etkinliğe en yakın banka grupları olarak bulunmuştur. Buna karşın, ortalama olarak teknik etkinliğe en uzak banka grupları ise yabancı sermayeli ticaret bankaları ile yabancı sermayeli Türkiye'de şube açan ticaret bankalarıdır.

14 84 1 MURAT ATAN Şekil 1. Ortalama Etkinlik Değerlerine Göre Banka Grupları 5. Sonuç ve Değerlendirme Bankacılık sektöründe etkinlik ve verimlilik denildğinde ilk akla gelen konular; ölçek ve kapsam ekonomileri, yabancı bankaların piyasaya girişi, rekabet gücü, teknoolojik gelişim, aktif kalitesi, sermaye yeterlilği, gözetim etkinliği, şeffaflık ve gelir/gider dengesi gibi kavramlar sayılabilir. Bu araştırmada tüm bu etkenierin en genel anlamda ürettiği sonuçları değerlendirebilmek, rakamsal sonuçlara ulaşabilmek ve detaylı olarak açıklanan veri zarflama analizi modelinin yararlarından faydalanabilmek amacıyla bankaların teknik etkinlik değerlerini veren çıktıya göre düzenlenmiş CCR veri zarflama analizi yöntemi uygulanmıştır. Bu matematiksel programlama temelli yöntem, bankacılık sektörünü yakından tanıyan ve takip eden kişilere saptamalarını tek bir değer ile ifade edebilme olanağı verirken sektöre yabancı biri için ise kısa zamanda olabildiğince genel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Veri zarflama analizi ile ulaşılan sonuçları değerlendirirken dikkat edilmesi gereken husu, bu analizde elde edilen teknik etkinlik değerleri tahmin edilen birimlerin gözlem kümesini oluşturan birimlere göre etkinliklerinin ölçülmüş olmasıdır. Analiz sonucunda elde edilen önemli bir sonuç etkin bulunan, yani nispeten az girdi tüketip çok çıktı üreten bir grubun kalkınma ve yatırım bankaları olmasıdır. Bunun en önemli sebebi bu bankaların ticaret bankalarına göre düşük olan faiz ve faiz dışı giderleri ynai düşük kaynak, şube ve diğer dağıtım kanal maliyetleridir denilebilir.

15 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 85 Analiz sonucunda bankaların etkinlik değerleri açısından 1999 ve 2000 yılları benzerlik göstermektedir. Buna karşın 2001 yılı ise diğer dönemlerden farklı sonuçlar vermiştir. Analizde kulllanılan veriler 2001 yılında enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş olan bilançolardan elde edildiği için bu farklılaşma ortaya çıkmıştır. Analizden elde edilen bir diğer önemli sonuç ise bankaların etkinliği açısından sektör içinde önemli aktif büyüklüklerine sahip olan büyük ölçekli bankaların etkinliğe daha yakın değerler almasıdır. Bankacılık sektörü içinde yaşanan verimlilik azalışı küçük ve orta ölçekli bankalardan kaynaklanmaktadır. Bu sonuç Yıldırım (1999) ve Yolalan (2000) çalışmalarıyla örtüşmektedir. Analiz sonucunda Zaim ( 1995) çalışmasında bulunduğu gibi kamu sermayeli ticaret bankaları özel sermayeli ticaret bankalarına oranla daha etkin bulunmuştur. Analizden elde edilen son sonuç ise kamu sermayeli ve özel sermayeli ticaret bankalarının yabancı sermayeli veya Türkiye'de şube açan yabancı sermayeli bankalara göre daha etkinliğe yakın değerler elde etmiş olmalarıdır. Şüphesiz "etkinlik" mutlak bir kavram olmayıp, analiz için seçilen girdiler ve çıktılar ile, kullanılan yöntemle yakından ilgilidir. Bu nedenle bu sonuçlar bazı çalışmalar ile benzer sonuçlar vermekle birlikte bir takım farklı çalışmalardan farklı sonuçlar içermesi de kaçınılmazdır. KAYNAKÇA Aydoğan, K., Çapoğlu, G., (1989), "Bankacılık Sisteminde Etkinlik ve Verimlilik: Uluslar arası Bir Karşılaştırma", Milli Prodüktivite Merkezi yayınları, Yayın No: 397. Bankalarımız 2000, (2001), Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Yayın No : 218, İstanbul. Banker, Rajiv, D., (1992), "Estimation ofreturns To Scale Using Data Envelopment Analysis", Europen Journal ofoperational Research, Vol. 62, Baysal, M., E., (1999), "Veri Zarflama Analizi İle Orta Öğretimde Performans Ölçümü", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Berger, A., Humphrey, D., (1997), "Efficieny offinancial Institutions: International Survey and Directions For Research", European Journal of Operational Research, Vol. 98 Bussofiane, A., Dyson, R., Rhodes, E., (1991), "Applied Data Envelopment Analysis", European Journal ofoperational Research, Vol. 2, No: 6, Chames, A., W., W., Cooper, A., Y., Lewin, L., M., Seiford, (1994), "Data Envelopment Analysis", Kluwer Academic Publihers, USA.

16 86 1 MURAT ATAN Charnes, A., W. Cooper, Rhodes, E., (1978), "Measuring The Effıciency Of Decision Making Units", European Journal of Operational Research, Vol. 2, Charnes, A., W. Cooper, Rhodes, E., (1981), "Evaluating Program And Managerial Efficiency : An Application of Data Envelopment Analysis To Program Follow Through", Management Science, Vol. 27, No:6, Cingi, S., Tarım, A., (2000), "Türk bankacılık Sistemindeki Performans Ölçümü DEA - MALMQUIST Endeksi Uygulaması", Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, Sayı : Ol. Çolak, Ö. F., Altan, Ş., (2002), "Toplam Etkinlik Ölçümü : Türkiye'deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama", İşletme ve Finans, Sayı: 196, Ekren, N., F. Emiral, (2002), "Türk bankacılık Sistemindeki Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması)", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 24, Sayfa: Erkut, H., S. Polat, (1993), "Türk Sanayi'nde Verimlilik Analizi İçin Simülasyon Modeli", Yayınlanmamış Araştırma Projesi Raporu, İTÜ, İstanbul. İnan, E. A., (2000), "Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik", Bankacılar Dergisi, Sayı : 34, Karacaer, Ş., (1998), "Antalya Yöresindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Toplam Etkinlik Ölçümü : Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, Ankara. Karsak, E., İşcan, E. F., (2000), "Çimento Sektöründe Göreli Faaliyet Performanslarının Ağırlık Kısıtlamaları ve Çapraz Etkinlik Kullanarak Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi", Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt : ll, Sayı: 3, McLaughlin, P., Coffey, C. S., (1990), "Measuring Productivity in Services", International Journal of Service Industry Management, Vol: 1, Tarım, A., (2001), "Veri Zarflama Analizi : Matematiksel Programlama Taban/ı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı", Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Araştırma 1 İnceleme 1 Çeviri Dizisi : 15, Ankara. Yolalan, R., (1993), "İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü", Milli Produktivite Merkezi Yayınları, 483, Ankara.

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND AN APPLICATION IN BANKING SECTOR

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND AN APPLICATION IN BANKING SECTOR C.4, S.3 Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.4, S.3 s.30 326. Suleyman Demirel University The

Detaylı

Ankara daki Anadolu Liselerin Toplam Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ( VZA ) İle Saptanması

Ankara daki Anadolu Liselerin Toplam Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ( VZA ) İle Saptanması 1 XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002 Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC Ankara daki Anadolu Liselerin Toplam Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ( VZA ) İle Saptanması Araş.Gör.Murat ATAN

Detaylı

KAMU BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİĞİ 1. Financial Efficiency of Public Banks

KAMU BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİĞİ 1. Financial Efficiency of Public Banks KAMU BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİĞİ 1 Financial Efficiency of Public Banks Ersan ÖZGÜR 2 ÖZET Globalleşme sürecinde liberal ekonominin giderek ağırlık kazanması ile birlikte özelleştirme çalışmaları üzerinde

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Eylül 2017 Rapor Kodu: DT13 Ekim 2017 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii Şube

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: 2004-2011 YILLARI UYGULAMASI *

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: 2004-2011 YILLARI UYGULAMASI * Ekonometri ve İstatistik Sayı:18 2013 56-80 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Aralık 2017 Rapor Kodu: DT13 Şubat 2018 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

İMKB YE KAYITLI HALKA AÇIK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İMKB YE KAYITLI HALKA AÇIK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Cilt 2, Sayı 2, 21 ISSN: 139-839 (Online) İMKB YE KAYITLI HALKA AÇIK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma TEKTÜFEKÇİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI. M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO

TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI. M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI Serpil BÜLBÜL İlyas AKHİSAR M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO serpilbulbul@marmara.edu.tr

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

Sosyo Ekonomi. Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi. Efficiency Analysis in the Turkish Banking Sector. Abstract. Özet

Sosyo Ekonomi. Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi. Efficiency Analysis in the Turkish Banking Sector. Abstract. Özet Sosyoekonomi / 2013-1 / 130114. Hakan BEKTAŞ Sosyo Ekonomi Ocak-Haziran 2013-1 Türk Bankacılık Sektöründe Analizi Hakan BEKTAŞ hbektas@istanbul.edu.tr Efficiency Analysis in the Turkish Banking Sector

Detaylı

EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA

EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 221-232 EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

Yabancı Sermaye Girişinde Gecikme

Yabancı Sermaye Girişinde Gecikme 100 101 102 Tablo 4.12: Bankacılık Sektöründe Kamu, Özel ve Yabancı Payları (2002) (Toplam=%100) Yabancı Bankalar Bölge/Ülke Devlet Özel En büyük paya Bankaları Bankalar Toplam AB ABD Diğer sahip yabancı

Detaylı

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK DÜZEYLERİNE YANSIMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2007-2009 Dündar KÖK 1 O.

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK DÜZEYLERİNE YANSIMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2007-2009 Dündar KÖK 1 O. 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK DÜZEYLERİNE YANSIMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2007-2009 Dündar KÖK 1 O.Evren AY 2 ÖZ Ülkemiz bankacılık sektörü, 2008 küresel finansal krizini,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Aydın ÜNSAL 1 Sibel DUMAN 2

TÜRKİYE DEKİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Aydın ÜNSAL 1 Sibel DUMAN 2 1 TÜRKİYE DEKİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Aydın ÜNSAL 1 Sibel DUMAN 2 ÖZET Ülke ekonomisinin önemli bir kısmını bankacılık sektörü oluşturmaktadır.

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ Yüksek Lisans Tezi Ahu Yaşa Ankara-2008 T.C. ANKARA

Detaylı

BANKACILIK SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK (VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE BĠR UYGULAMA)

BANKACILIK SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK (VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE BĠR UYGULAMA) BANKACILIK SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK (VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE BĠR UYGULAMA) ÖZET Emre GüneĢer BOZDAĞ * Mitra Salimi ALTAN ** Ahmet Erol BOZDAĞ *** Dayanıklı ve güçlü bir ekonominin varlığı, sağlıklı

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ TİCARİ BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ANALİZİ: 2005-2010 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE'DEKİ TİCARİ BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ANALİZİ: 2005-2010 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, 202 365 TÜRKİYE'DEKİ TİCARİ BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ANALİZİ: 2005-200 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c

Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c Özet Ulusal ve uluslararası ekonomilerde finansal aracılık faaliyetlerinin vazgeçilmez

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 16 Ağustos 2 Ağustos 2013 döneminde (yılın 31. ve 32. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13, pp. 227-233 www.javstudies.com Javstudies@gmail.com Disciplines: Business Administration, Economy, Econometrics,

Detaylı

Halk Eğitim Merkezlerinde Veri Zarflama Analiz Yöntemiyle Pazarlama Odaklı Hizmet Performans Ölçümü ve Doğu Anadolu Bölgesinde Bir Uygulama

Halk Eğitim Merkezlerinde Veri Zarflama Analiz Yöntemiyle Pazarlama Odaklı Hizmet Performans Ölçümü ve Doğu Anadolu Bölgesinde Bir Uygulama Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (2): 321-329 Halk Eğitim Merkezlerinde Veri Zarflama Analiz Yöntemiyle Pazarlama Odaklı Hizmet Performans Ölçümü ve Doğu Anadolu Bölgesinde

Detaylı

Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri

Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Eylül Rapor Kodu: DT01 Kasım Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri 1 Eylül Tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 19 milyon 614 bin kişiye,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İKTİSAT BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DEKİ İKTİSAT BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, 2009 135 TÜRKİYE DEKİ İKTİSAT BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE

Detaylı

KATILIM BANKALARININ FĐNANSAL ETKĐNLĐĞĐ 1 Dr. Ersan ÖZGÜR *

KATILIM BANKALARININ FĐNANSAL ETKĐNLĐĞĐ 1 Dr. Ersan ÖZGÜR * KATILIM BANKALARININ FĐNANSAL ETKĐNLĐĞĐ 1 Dr. Ersan ÖZGÜR * ÖZET Türk finans sistemine 1980 li yıllarda giren katılım bankaları yıllar itibariyle gelişim göstermektedir. 2005 yıl sonu itibariyle bankacılık

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Analizi *

Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Analizi * Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 33, 2015, ss. 129-142 Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences Volume: 33, 2015, p. 129-142 Türk Bankacılık Sektörünün 2008

Detaylı

TÜRKİYE DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI

TÜRKİYE DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI Türkiye de Yabancı Bankaların Etkinliği ; Veri Zarflama Analiz Uygulaması 1 TÜRKİYE DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI ÖZ Murat AKBALIK * İbrahim SIRMA ** Bu çalışmada 2001

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KGF ; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Bulanık Veri Zarflama Analizi (BVZA), Bankacılık Sektörü, Etkinlik JEL Sınıflandırması: C61,G21, H21

Anahtar Kelimeler: Bulanık Veri Zarflama Analizi (BVZA), Bankacılık Sektörü, Etkinlik JEL Sınıflandırması: C61,G21, H21 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ETKİNLİĞİNİN BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ 1 Mehmet ÖKSÜZKAYA 2 Murat ATAN 3 ÖZ Dünyada küreselleşmenin artmasıyla birlikte finans sektörü tüm ülke ekonomileri

Detaylı

Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü

Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü 6 Ekim 2015 İmalat Sanayinin Önemi Literatür Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Metodoloji Temel Bulgular

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİMLİLİĞİNİN RASYO ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: *

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİMLİLİĞİNİN RASYO ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: * TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİMLİLİĞİNİN RASYO ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: - * Yrd.Doç.Dr. Pınar PEHLİVAN * ÖZET Ekonomilerde kritik öneme sahip olan finans sektörü ve bu sektörün en büyük temsilcisi

Detaylı

ĐŞLETMELERĐN VZA ĐLE MALĐ TABLOLARINA DAYALI ETKĐNLĐK ÖLÇÜMÜ: METAL ANA SANAYĐĐNDE BĐR UYGULAMA Đrfan ERTUĞRUL

ĐŞLETMELERĐN VZA ĐLE MALĐ TABLOLARINA DAYALI ETKĐNLĐK ÖLÇÜMÜ: METAL ANA SANAYĐĐNDE BĐR UYGULAMA Đrfan ERTUĞRUL 20 ĐŞLETMELERĐN VZA ĐLE MALĐ TABLOLARINA DAYALI ETKĐNLĐK ÖLÇÜMÜ: METAL ANA SANAYĐĐNDE BĐR UYGULAMA Đrfan ERTUĞRUL Ayşegül TUŞ IŞIK ÖZET Günümüzde yaşanan yoğun rekabet, işletmeleri kaynaklarını etkin ve

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU (MARKA) HAZIRLAYAN: ERAY CAVLAK MAYIS 2012 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi..1 Şekiller Listesi...2 1.Bankacılık Sektörünün Genel Durumu. 3 1.1.Bankacılığın Tarihsel Gelişimi 3 1.2.Bankacılık Sektörünün Dünyadaki

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 9, No 4, 437-442, 2004 Vol 9, No 4, 437-442, 2004 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI M. Emin BAYSAL,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 129

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 129 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 129 METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRDEKİ İŞLETMELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Abdülkadir KAYA

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 10 Şubat 2017 Türkiye Otelciler Federasyonu Bilgilendirme Toplantısında Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat

Detaylı

Eskişehir İlindeki Anadolu Liselerinin Göreli Etkinliklerinin Ölçümü 1

Eskişehir İlindeki Anadolu Liselerinin Göreli Etkinliklerinin Ölçümü 1 Eskişehir İlindeki Anadolu Liselerinin Göreli Etkinliklerinin Ölçümü 1 Emel ŞIKLAR Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi esiklar@anadolu.edu.tr Hamza DOĞAN Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi h_dogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

MODELLEME VE BENZETİM

MODELLEME VE BENZETİM MODELLEME VE BENZETİM Hazırlayan: Özlem AYDIN Not: Bu sunumda Yrd. Doç. Dr. Yılmaz YÜCEL in Modelleme ve Benzetim dersi notlarından faydalanılmıştır. DERSE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Dersi veren: Özlem AYDIN

Detaylı

İMKB DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ

İMKB DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:49-74 İMKB DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ Yusuf DEMİR * Mehmet GENÇTÜRK ** ÖZET Bankalar,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Suşehri Küçük Sanayi Sitesinde Faaliyette Bulunan Firmaların VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi

Suşehri Küçük Sanayi Sitesinde Faaliyette Bulunan Firmaların VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17 (28): 27-34, 2015 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Suşehri Küçük Sanayi Sitesinde Faaliyette Bulunan Firmaların VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi Mustafa ÖZKAN

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri İstatistikleri Haziran 2013

Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri İstatistikleri Haziran 2013 Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri İstatistikleri Haziran 2013 Rapor Kodu: YT09 Ağustos 2013 Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri İstatistikleri 1 Haziran 2013 Engelli vatandaşlara

Detaylı

KÂĞIT SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ

KÂĞIT SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÖZ KÂĞIT SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ Kadri Cemil AKYÜZ 1 İbrahim YILDIRIM 2 Yasin BALABAN 3 Ekonomik sınırların ortadan kalkması ile küçük pazar

Detaylı

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 15 Ağustos Ağustos 2012

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 15 Ağustos Ağustos 2012 Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu 15 Ağustos 2011 14 Ağustos 2012 Ağustos 2012 İçindekiler 1. Genel Değerlendirme 2. İstatistiki Veriler 2.1. 1 Eylül 2007 14 Ağustos 2012 Dönemi Başvuruları

Detaylı

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 19 Kasım 2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla (*) Portföy Yöneticileri Fon toplam değeri (TL) Birim Pay Değeri

Detaylı

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti. Reyting Metodolojisi Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012 İçerik Giriş Tarihçe Kategori Bazında Gruplama Yatırımcı İçin Anlamı Nasıl Çalışır? Teori Beklenen Fayda Teorisi Portföy Performans Ölçümü

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

Verimlilik (prodüktivite)

Verimlilik (prodüktivite) Verimlilik (prodüktivite) İşletme stratejisi ve onu destekleyen üretim stratejisi işletmeyi pazarda daha rekabetçi kılar. Ancak bir firma bu rekabetçiliğini nasıl ölçecektir. Bunun en yaygın yollarından

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2016 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,,

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2013-2017 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, para piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI

KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI İ Ç E R İ K I. KKTC MERKEZ BANKASI PARASAL BÜYÜKLÜK TANIMLARI (ÖZET) II. KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI VERİLERİ III. PARASAL BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER SUNUŞ Kurumumuzun kamuoyunu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ORANLAR ARACILIĞIYLA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: HASTANELERDE BİR UYGULAMA*

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ORANLAR ARACILIĞIYLA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: HASTANELERDE BİR UYGULAMA* SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ORANLAR ARACILIĞIYLA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: HASTANELERDE BİR UYGULAMA* Makale Sunum Tarihi : 05.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 06.03.2015 Muammer ERDOĞAN Prof. Dr., Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

BANKA ETKİNLİKLERİNİN RİSK ODAKLI YAKLAŞIMLA MODELLENMESİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI

BANKA ETKİNLİKLERİNİN RİSK ODAKLI YAKLAŞIMLA MODELLENMESİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK DOKTORA PROGRAMI BANKA ETKİNLİKLERİNİN RİSK ODAKLI YAKLAŞIMLA MODELLENMESİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI Doktora Tezi

Detaylı

Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri Nedir? Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri 1 Konu 4 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri Nedir? Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri 1 Konu 4 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Ekonometri Nedir? ve Yöntembilimi Ekonometri 1 Konu 4 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Ders Planı ve Yöntembilimi 1 ve Yöntembilimi Sözcük Anlamı ile Ekonometri Ekonometri Sözcük anlamı ile ekonometri, ekonomik ölçüm

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 16/03/1999 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 24/08/2006 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 24/04/1989 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fonun Yatırım Amacı Portföy

Detaylı