STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ"

Transkript

1 STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında Türk Ticaret Kanunu ve işbu sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere Ani kuruluş esasları çerçevesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur. Kurucular: ADI/SOYADI İKAMETGAHI UYRUĞU T.C. Kimlik No GÜLTEKİN KARAŞİN İhsan Hilmi Alantar Sok.Bilselbatı/7Konaklar Mah.Beşiktaş/İstanbul T.C OKTAY AYDIN Çamlık Sitesi C-6 Blok No:2 Bilkent- Ankara T.C HÜSEYİN CANKURTARAN Zeytinoğlu Cad.Uğur Apt.No:1 Akatlar-İstanbul T.C EROL ÖZBEK Çiftalan Yolu.Kemer Evleri Sitesi 44/1 Kemerburgaz-İstanbul T.C TACETTİN ZOR 68 nci Sok.Teras Evleri Sitesi No:6/D Daire 52 Yukarı Dikmen/Ankara T.C ŞİRKETİN TİCARET UNVANI MADDE 2- Şirketin Ticaret Unvanı Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları Anonim Şirketi dir. İşbu ana sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır.şirket in işletme adı SvP dir. ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirketin Merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Adresi Büyükdere Cad.Meydan Sok.Spring Giz Plaza Kat/5 No:29 Maslak-İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili kuruluşlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bilgi verme şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açabilir.

2 ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI MADDE 4 Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: I- Her türlü gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak, II- Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile yasal mevzuat çerçevesinde kuralan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak, III- Her türlü taşınmaz malın, değerlemesi yapılan taşınmazla bağlantılı menkullerin ekspertiz ve değerleme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek, IV- Gayrimenkule dayalı projelerin inşaata başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunu tespit konusunda rapor hazırlamak, V- Her türlü gayrimenkulun kira rayiç bedellerini tespit ederek, bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek, VI- Şirketçe düzenlenen her türlü raporun arşivlenmesini ve saklanmasını temin etmek, VII- Ekspertiz ve değerleme raporlarını düzenlemek için, Kat Mülkiyeti Kanunu ndan tapu kütüklerinden, imar planından vb. kaynaklardan yararlanmak araştırmalar yapmak,bu konularda hukuki durum raporları tanzim etmek, VIII- Ekspertiz raporları düzenlenmiş olan gayrimenkullerin mukayeseli raporunu tanzim etmek, IX- İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla durumlarını belirlemek ve bu konuda hakediş raporlarını düzenlemek, X- Uluslararası değerleme kuruluşları ile know-know sözleşmesi yapmak, XI- Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve gelişmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi,gayrimenkul yatırımcılarına alternatif gayrimenkul yatırımı ve finansmanı seçenekleri gibi konularında danışmanlık hizmeti vermek, Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için; a) Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat alabilir veya verebilir. Özellikle, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. Şirket menkul ve gayrimenkullerin üzerinde, intifa irtifak ve sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit intizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir.

3 b) Şirket amaç ve konusuyla ilgili çalışmaları için faydalı ve gerekli olan, patent, ihtira beratı, marka, know-know gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nev i hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir. Ve ilgili mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde, bunları süreli ve süresiz olarak kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. c) Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak irtibat ve satış büroları açabilir, acentelikler verebilir veya dışarıdan hizmet alabilir. d) Ayrıca, amaç ve konusuna giren işlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir. Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek ana sözleşme değişikliği ile değiştirilebilir. SERMAYE MADDE 6- Şirketin sermayesi, tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olan 215,000,-(ikiyüzonbeşbin) YTL dir. Bu sermaye her biri 1 YTL nominal değerde 4.800(dörtbinsekizyüz) adedi (A) grubu, (ikiyüzonbinikiyüz) adedi (B) grubu olmak üzere toplam (ikiyüzonbeşbin) adet Nama yazılı hisseye bölünmüş olup kuruluş sermayesini temsil eden (yüzyirmibin)YTL tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu kez artırılan YTL nın tamamı ortaklar tarafından Şirket sermayesindeki payları nisbetinde muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek ¼ ü nakden ödenmiş olup bakiye Yönetim Kurulu Kararı na istinaden apeller halinde nakden ödenecektir.bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetleri nama yazılı olacaktır. Yönetim kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırılabilir. Sermaye arttırım kararı ile birlikte Genel Kurul un uygun görmesi halinde itibari değerin üzerinde pay çıkarılabilir. HİSSE SENETLERİN DEVRİ MADDE 7- Hisse senetleri (A) ve (B) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. (B) grubu hisse senetlerinin devrinde aşağıdaki hükümler geçerlidir; (B) grubu hisse sahipleri, hisselerini kısmen veya tamamen devretmek istediğinde, öncelikle alıcı ve devir şartlarını içeren bir yazı ile hisseleri (A) grubu pay sahiplerine veya bunların göstereceği ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenen sorumlu değerleme uzmanına teklif edecektir. 30 günlük süre içinde (A) grubu pay sahipleri veya onların göstereceği sorumlu değerleme uzmanı, bildirilen şartlarla hisseleri satın almak için satıcı ortağa müracaat etmezlerse, satıcı olarak hisseleri Yönetim Kurulu nun uygun göreceği üçüncü şahıslara satabilecektir. Yapılan hisse devir işleminin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulunca karar alınıp pay defterine işlenmesi şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin yapılan devir işlemini kabul etmeyebilir. Sorumlu Değerleme Uzmanlarına ait (B) grubu hisselerin devrinde Sermaye Piyasası Kurulu nun da uygun görüşünün alınması zorunludur. Devir edilecek (B) grubu hisselerin değerinde bir anlaşmazlık olursa hisseler nominal değerleri üzerinden devredilecektir. (A) grubu hisse senetleri ise Yönetim Kurulu nun kabul şartına bağlı olaraktürk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, serbestçe devredilebilir. (A) grubu payların devri de dahil olmak üzere, sorumlu değerleme uzmanlarına veya üçüncü şahıslara her türlü pay devri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi verilir.

4 SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI MADDE 8- Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre arttırılıp, azaltılabilir. YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ MADDE 9- Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilen en az üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında bir başkan ve başkan vekili seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilirler. Türk Ticaret Kanunu nun 315 inci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle, Yönetim Kurulu ndan boşalma olması halinde tayin, kalan üyeler tarafından yapılır. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından onaylanmasıyla görev süresi yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar uzar. İstifa eden üyenin yerine aynı gruptan bir üye seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir. İlk Yönetim Kurulu na seçilen üyeler geçici madde 2 de gösterilmiştir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 10- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe ve en az ayda bir defa başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir ancak yönetim kurulu kararı ile başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantı yapılabilmesi için asgari 3 (üç) üyenin toplantıya katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Olağanüstü durumlarda, üyelerden en az ikisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlüdür. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur. TEMSİL VE İLZAM MADDE 12- Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşınması gerekir. Şirket temsil ve ilzama yetkili kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. GENEL MÜDÜR MADDE 13- Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin idaresi için bir Genel Müdür tayin edebilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu nun kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde şirketi yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdürün bir yüksek öğretim kurumudan mezun olması ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer niteliklere sahip bulunması zorunludur. Genel Müdür veya Müdürlerin süreleri yönetim kurulu üyelerinin süresi ile sınırlı değildir.

5 YASAK OLAN İŞLER MADDE 14- Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem yapmazlar. DENETÇİ VE GÖREVLERİ MADDE 15- Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan bir denetçi seçer. Denetçi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Denetçinin görev süresi en çok 3 yıldır. Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunun 353 ile 357 nci maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İlk denetçi geçiçi madde 3 de gösterilmiştir. DENETÇİYE VERİLECEK ÜCRET MADDE 16- Denetçiye verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur. GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 17- Genel Kurul toplantıları Olağan ve Olağanüstü olarak yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme de yazılı hükümlere göre yapılır ve gereken kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisabı konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. TOPLANTI YERİ MADDE 18- Genel Kurul, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu nun uygun göreceği Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir ye rinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu nun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. OY VERME VE VEKİL TAYİNİ MADDE 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahibi veya vekilinin 1(bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarıda hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini yürürlükteki kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. OYLARIN KULLANIM ŞEKLİ MADDE 20- Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oyla başvurmaları gerekir. TOPLANTILARDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİNİN BULUNMASI MADDE 21- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 22- Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan ve Genel Kurul tutanağından ve genel kurulda bulunan pay sahiplerini gösterir hazirun cetvelinden ikişer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık komiserine verilecektir.

6 İLANLAR MADDE 23- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahalinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddesi hükümleri uygulanır. HESAP DÖNEMİ MADDE 24- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği günden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 25- Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı oluşturur. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır; a) Bu süretle oluşan kardan, önce Kurumlar Vergisi ve benzeri yükümlülükler ayrılır. b) Kalan kardan, Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı Maddesinin 1. Fıkrası gereğince ödenmiş sermayenin %5 i oranında Umumi Yedek Akçe ayrılır. c) Kalan kardan, pay sahiplerine, ödenmiş sermayenin % 5 i kadar birinci temettü ayrılır. d) Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra, kalanı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir. e) Hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan kar paylarının, Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince onda biri umumi yedek akçe olarak ayrılır. YILLIK KARIN DAĞITIM ZAMANI MADDE 26- Yıllık karın pay sahiplerine ne şekil ve suretle dağıtılacağı Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. YEDEK AKÇE MADDE 27- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ncı ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır. FESİH VE TASFİYE MADDE 28- Şirket Türk Ticaret Kanunununda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka Şirket mahkeme kararı veya yasal kurallar çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile de fesih edilebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alması için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan başkaca bir sebeple doğarsa, Türk Ticaret Kanununun 438 inci maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yapılır. KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 29- İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri tatbik olunur.

7 YETKİLİ MAHKEME MADDE 30- Şirket ile pay sahipleri arasında bu ana sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Şişli mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. DAMGA VERGİSİ GEÇİCİ MADDE 1- Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi, Şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 2- İlk Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; ADI SOYADI UYRUĞU İKAMETGAH ADRESİ Gültekin Karaşin T.C. İhsan Hilmi Alantar Sok. Bilselbatı/7 Konaklar Mah.Beşiktaş/İstanbul Oktay Aydın T.C. Çamlık Sitesi C-6 Blok No:2 Bilkent-Ankara Hüseyin Cankurtaran T.C. Zeytinoğlu Cad.Uğur Apt.No:1 Akatlar-İstanbul Erol Özbek T.C. Çiftalan Yolu.Kemer Evleri Sitesi 44/1 Kemerburgaz-İstanbul Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmişlerdir. İLK DENETÇİ GEÇİCİ MADDE 3- İlk Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; ADI SOYADI UYRUĞU İKAMETGAH ADRESİ Musa Sözen T.C. Soyak Göztepe Sitesi 70 nci Blok Daire 1221 Üsküdar/İstanbul Denetçiliğe seçilmiştir.

8 Açıklayıcı Notlar 1-Şirket imizin Kuruluşu 24/04/2007 tarihinde Tescil edilmiş olup bu husus 27/04/2007 Tarih ve 6796 Sayılı T.T.Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. 2-Şirket imizin Ticaret Unvanı ve Esas Sözleşmemizin bazı maddeleri 20/09/2007 tarihinde tescil, 26/09/2007 Tarih ve 6903 Sayılı T.T.Sicili Gazetesi nde ilan ile değiştirilmiş olup sözkonusu değişiklikler ana sözleşme metnine işlenmiştir. 3-Şirket imiz sermayesinin TL den TL ye artırılmasına dair esas sözleşmenin 6 ncı madde değişikliği tarihinde Ticaret Siciline Tescil edilmiş olup tarih ve 7145 sayılı T.T.S. Gazetesinde ilan edilmiştir. Değişik 6 ncı madde esas sözleşme metnine işlenmiştir.

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde-1: Bu anasözleşme altında adları ve numaraları yazılı tarım kredi kooperatifleri arasında çalışma merkezi...de/da olmak ve... sınırları

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMNI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, LİĞ İZMİR'deki

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ Amaç ve Kapsam: BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı