EPM x72 DIN Boyutlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu"

Transkript

1 Dijital otansiyometre EM x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir çalýþma set deðeri arasýnda ayarlanabilir gösterge skalasý - Ayarlanabilir nokta pozisyonu - Set deðeri Alt Limit ve Set deðeri Üst Limit sýnýrlandýrmasý - Ayarlanabilir rampa süreleri - Motor Hýz Kontrol cihazlarý için Ýleri, Geri yön çýkýþlarý ve Arýza giriþi - 0/2...10V Z Voltaj çýkýþý veya 0/4...20mAZ Akým çýkýþý (Sipariþte belirtilmelidir.) - rogramlama ve Ayar Bölümü þifre korumasý Kullaným Kýlavuzu. TÜR EM V00 01/07

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA EM-7790 Dijital otansiyometre cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekildedir. Bu iki ana bölümün dýþýnda cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý "ÝÇÝNDEKÝLER" dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý dizinde yer alan herhangi bir baþlýða sayfa numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekli Ve arametreler: Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler içerisinde kullanýlan Sembollerin açýklamalarý belirtilmiþtir. Güvenlik uyarýlarý yandaki sembolle belirginleþtirilmiþtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. Kullanýcýnýn bu sembolle verilmiþ uyarýlarý kesinlikle dikkate almasý gerekmektedir. i Cihazýn fonksiyonlarý ve kullanýmý ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirginleþtirilmiþtir. 2

3 Ýçindekiler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM... Sayfa GENEL TANITIM 2.2 EM-7790 DÝJÝTAL OTANSÝYOMETRE CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.3 ANEL KESÝTÝ 2.4 ORTAM ÞARTLARI 2.5 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNE MONTAJI 2.6 CÝHAZIN MONTAJ AARATLARI ÝLE ANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.7 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 EM-7790 DÝJÝTAL OTANSÝYOMETRE CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 3.6 ANALOG ÇIKIÞ, DÝJÝTAL GÝRÝÞ VE ÇIKIÞLARIN MOTOR HIZ KONTROL CÝHAZINA BAÐLANTISI (0/2...10V ) ÇIKIÞLI CÝHAZLAR (0/4...20mA ) ÇIKIÞLI CÝHAZLAR 4.ÖN ANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa EM-7790 CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4.2 DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT EDÝLMESÝ MOTOR ÇALIÞIRKEN DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT EDÝLMESÝ MOTOR ÇALIÞMIYORKEN DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT EDÝLMESÝ 4.3 ROGRAMLAMA BÖLÜMÜ ARAMETRE LÝSTESÝ 4.4 ROGRAMLAMA BÖLÜMÜ ARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMASI 4.5 ROGRAMLAMA BÖLÜMÜNE GÝRÝÞ, ARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT EDÝLMESÝ 4.6 MOTOR START/STO ÝÞLEMÝ 5.EM-7790 DÝJÝTAL OTANSÝYOMETRE CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 36 6.SESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 37 3

4 EU Uyum Deklarasyonu Üretici Firma Adý Üretici Firma Adresi : Emko Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Þ. : DOSAB, Karanfil Sokak, No:6, Bursa, Türkiye Üretici bu ürünün aþaðýdaki standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Model Kodu Tip Kodu Ürün Kategorisi : Dijital otansiyometre Cihazý : EM-7790 : EM-7790 : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektriksel teçhizat Donanýmlý ölçüm cihazý Ürünün Uyumlu Olduðu Direktifler: 73 / 23 / EEC The Low Voltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive Aþaðýdaki özelliklere göre tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir: EN :2001 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment EN :2001 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment EN :2001 Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz EM-7790 serisi Dijital otansiyometre cihazlarý, endüstride Motor Hýz Kontrol cihazlarý için Kontrol aneli olarak Motorun hýz ve yön parametrelerinin kontrol edilmesi için tasarlanmýþtýr. Basit ve kolay kullanýmý, Rampalý kalkýþ ve duruþ fonksiyonlarý ile pek çok uygulamada kullanýlabilir. 1.1 Genel Özellikler Standart Üniversal Besleme Giriþi V (-%15;+%10) 50/60Hz Opsiyonel Besleme Giriþi 24 V (-%15;+%10) 50/60Hz EM-7790 Besleme Gerilim Giriþi Arýza Giriþi Motor Hýz Kontrol Cihazý için Arýza Tespiti Dijital Çýkýþ Dijital Çýkýþ Dijital Giriþ Standart Analog Çýkýþ (0/2...10V ) Opsiyonel Analog Çýkýþ (0/4...20mA ) Ýleri Yön Çýkýþý Geri Yön Çýkýþý Motor Hýz Kontrol Cihazý için Ýleri, Geri Yön Kontrolü Motor Hýz Kontrol Cihazý için Referans Hýz 5

6 1.2 Sipariþ Bilgileri EM-7790 (72x72 DIN Boyutlu) A BC D E / FG HI / U V W Z 0 0 / / A Besleme Gerilimi V (- %15;+%10) 50/60Hz 2 24V (-%15;+%10) 50/60Hz 24V (-%15;+%10) 9 Müþteriye Özel E Çýkýþ 4 Akým Çýkýþý (0/4...20mA ) 5 Voltaj Çýkýþý ( 0/2...10V Max. 10mA) EM-7790 Dijital otansiyometre cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri yandaki tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir. Öncelikle sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýn besleme gerilimini belirleyiniz. Daha sonra diðer özellikleri belirleyiniz. Vac tanýmý olarak simgesi Vdc tanýmý olarak simgesi Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz. 1.3 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz. Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (etrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. 6

7 2.Kurulum Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz. aketin içerisinde, - 1 adet cihaz - 2 adet Montaj Aparatý - Garanti belgesi - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir. Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn veya sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadancihaza vemontajýnyapýldýðýsistemeenerjiverilmemelidir. Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir. Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsorumlulukkullanýcýyaaittir. 7

8 2.1 Genel Tanýtým Montaj Aparatý Ön anel I65 koruma NEMA 4X Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksimum kalýnlýk 15mm / 0.59 inch) 2.2 EM-7790 Dijital otansiyometre Cihazýnýn Ön Görünümü ve Boyutlarý EM mm / 2.83 inch Digital otentiometer 72mm / 2.83 inch 8

9 Maksimum 15mm / 0.59 inch 11.5 ± 1 mm/0.45 inch 84 mm / 3.31 inch 2.3 anel Kesiti 97 mm / 3.82 inch (min) 69mm / 2.72 inch 97 mm / 3.82 inch (min) 69mm / 2.72 inch 9

10 2.4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 ile 50 C Maksimum Rutubet : % 90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklik : 2000m'ye kadar Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar atlayýcý atmosferik ortamlar Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.) 2.5 Cihazýn anel Üzerine Montajý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan sýzdýrmazlýk contalarýnýn takýlý olduðundan emin olunuz. 3-Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz. 3 2 Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajýyapacakpersonelingüvenliði içingereklidir. 10

11 2.6 Cihazýn Montaj Aparatlarý Ýle anel Üzerine Sabitlenmesi 1 2 Cihaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Cihazý panelin ön tarafýndan açýlan kesite iyice yerleþtiriniz. 2-Montaj aparatlarýný üst ve alt sabitleme yuvalarýna yerleþtirip aparat vidalarýný sýkarak cihazý panele sabitleyin Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. 2.7 Cihazýn anel Üzerinden Çýkarýlmasý Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz Montaj aparatýnýn vidalarýný gevþetiniz. 2-Montaj aparatlarýný, üst ve alt sabitleme yuvalarýndan hafifçe çekerek çýkartýn. 3-Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz. 3 11

12 3.Elektriksel Baðlantý Cihazýn sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunu garanti altýna alýnýz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasýflý operatör veya teknisyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Cihaz aksamýndaki voltaj insan hayatýný tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatýný tehlikeye sokabilir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaza ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 3.1 Terminal Yerleþimi ve Baðlantý Talimatlarý Max. 2.5mm / inch Kablo Boyutu: 14AWG/1mm² Tekli / Çoklu Vida sýkýþtýrma 0,5Nm Tornavida 0,8 x 3mm 12

13 3.2 Elektriksel Baðlantý Þemasý Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazalarý engellemek için Cihazýn Elektriksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verilen Elektriksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedir. /N : EM-7790 VOLTAGE IN ( V ) OUT OUT ERR. IN ( ) ( ) ( ) ( ) L N Analog Çýkýþ (0/2...10V ) veya (0/4...20mA ) Arýza Giriþi V Giriþi Ýleri Yön Çýkýþý Geri Yön Çýkýþý Besleme Gerilimi Giriþi V (- %15;+%10) 50/60Hz 2VA 24V (-%15;+%10) 50/60Hz 2VA 24V (-%15;+%10) 2W (Sipariþte belirtilmelidir.) 13

14 IN IN OUT OUT OUT OUT IN IN IN IN OUT OUT OUT OUT IN IN 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü V Besleme gerilimli (0/2...10V ) çýkýþlý cihaz için Etiket görünümü V Besleme gerilimli (0/4...20mA ) çýkýþlý cihaz için Etiket görünümü /N : EM /00.00/ /2...10V OUTUT GND ( V ) VOLTAGE ERR V(-%15;+%10) 50/60Hz/2VA L 7 8 N /N : EM /00.00/ /4...20mA OUTUT GND ( V ) VOLTAGE ERR V(-%15;+%10) 50/60Hz/2VA L N 24V Besleme gerilimli (0/2...10V ) çýkýþlý cihaz için Etiket görünümü 24V Besleme gerilimli (0/4...20mA ) çýkýþlý cihaz için Etiket görünümü /N : EM /00.00/ /2...10V OUTUT GND ( V ) VOLTAGE ERR. 24 V (-%15;+%10) 50/60Hz/2VA L+ 7 8 N- /N : EM /00.00/ /4...20mA OUTUT GND ( V ) VOLTAGE ERR. 24 V (-%15;+%10) 50/60Hz/2VA L+ 7 8 N- 14

15 3.4 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý Besleme Giriþi Baðlantýsý Not-1 L 7 N 8 Not-2 Harici Sigorta (1 A T) Not-3 Besleme Anahtarý Besleme V (- %15;+%10) 50/60Hz 2VA veya 24V (-%15;+%10) 50/60Hz 2VA veya 24V (-%15;+%10) 2W Not-1 : V 50/60Hz Besleme giriþinde 33R 24V 50/60Hz Besleme giriþlerinde 4R7 dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. Not-2 : 24V Besleme kullanýlýrken L ile belirtilen ( +), N ilebelirtilen ( - ) uçtur. Not-3 : Harici sigorta tavsiye edilir. Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayýnýz. Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar yapýldýktan sonra veriniz. Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýnkontrolüve uygunbesleme gerilimininuygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn veya sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýnýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarýnýn cihaza ait olduðu belirtilmeli ve kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. BeslemegiriþlerindeHariciSigorta Fazbaðlantýsýüzerindeolmalýdýr. BeslemegiriþlerindeHariciSigorta (+) hatbaðlantýsýüzerindeolmalýdýr. Cihazýn besleme giriþinde dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. (Detaylý bilgi için Not-1 e bakýnýz.) Herhangi bir sorunla karþýlaþýlmasý durumunda, onarým için üretici ile irtibata geçiniz. 15

16 3.5 EM-7790 Dijital otansiyometre Cihazý Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri Besleme Giriþi V ( EM için ) 500V ( EM için ) Ground V Dijital 4 5 Giriþ/Çýkýþ V 2000V 1 Analog Çýkýþ 1 16

17 IN IN 3.6 Analog Çýkýþ, Dijital Giriþ ve Çýkýþlarýn Motor Hýz Kontrol Cihazýna Baðlantýsý (0/2...10V ) Çýkýþlý Cihazlar EM /2...10V OUTUT GND ( V ) VOLTAGE IN OUT OUT ERR AIN 0V Ýleri Geri 0V V Stop Stop Arýza Çýkýþ Çýkýþ Çýkýþý Motor Hýz Kontrol Cihazý U V W E M (0/4...20mA ) Çýkýþlý Cihazlar EM /4...20mA OUTUT GND ( V ) VOLTAGE IN OUT OUT ERR AIN 0V Ýleri Geri 0V V Stop Stop Arýza Çýkýþ Çýkýþ Çýkýþý Motor Hýz Kontrol Cihazý U V W E M 3 17

18 4. Ön anelin Tanýmý ve Menülere Eriþim arametre ve Set Deðeri Gösterim Ekraný EM Geri Yön Led i rogramlama Modu Aktif Led i Ýleri Yön Led i Start Led i Arýza Led i Digital otentiometer Not-1 Deðer Arttýrma ve rogramlama modunda iken parametre içeriðine eriþim için kullanýlýr. Start/Stop Butonu Not-1 Deðer Azaltma Butonu deðeri deðiþtirme moduna ve rogramlama moduna giriþ ve Onaylama butonu olarak kullanýlýr. Not-1: rogramlama Modunda arametrelerin içerisindeyken Arttýrma veya Eksiltme butonlarýna 2sn sürekli basýldýðýnda Cihaz Arttýrma veya Eksiltme iþlemlerini 10 ar 10 ar, 4sn sürekli basýldýðýnda 100 er 100 er ve 6sn sürekli basýldýðýnda ise 1000 er 1000 er yapar. 18

19 4.1 EM-7790 Cihazlarýnýn Yazýlým Revizyonunun Göstergede Ýzlenmesi Dijital otansiyometre cihazýna enerji uygulandýðýnda ilk olarak cihazda kullanýlan yazýlýmýn revizyon numarasý kullanýcýya bildirilmektedir. EM rv Revizyon yazýsý Yazýlým revizyon numarasý Digital otentiometer EM Digital otentiometer Çalýþma Ekraný gözlenir. enerjisini Cihazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen bir durumla karþýlaþýlýrsa cihazýn kesiniz ve yetkili kiþileri bilgilendiriniz. 19

20 4.2 Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kayýt Edilmesi Motor Çalýþýrken Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kayýt Edilmesi Çalýþma Ekraný Deðeri Ekraný Deðeri Ekraný butonuna bastýðýnýzda ekrana set deðeri gelir ve ekran yanýp sönmeye baþlar. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðerini deðiþtiriniz. Deðeri Ekraný i deðerini kaydetmek için set butonuna basýnýz. Yeni set deðeri ekranda gösterilir, ekranýn yanýp sönmesi durur ve çalýþma ekranýna dönülür. Motor çalýþýyorken set deðerinin deðiþtirilmesi durumunda set deðeri deðiþimi analog çýkýþa eþ zamanlý olarak yansýtýlýr. Analogçýkýþyenideðerine parametrelerine göre rampalý olarak artar yada azalýr Motor Çalýþmýyorken Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kayýt Edilmesi Çalýþma Ekraný Deðeri Ekraný Deðeri Ekraný butonuna bastýðýnýzda ekrana set deðeri gelir ve ekran yanýp sönmeye baþlar. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðerini deðiþtiriniz. Çalýþma Ekraný deðerini kaydetmek için set butonuna basýnýz. Ekranýn yanýp sönmesi durur ve çalýþma ekranýna dönülür. deðeri, rogramlama parametrelerinde bulunan SetAlt Limit arametre deðeri ilesetüstlimitarametre deðeri arasýndabirdeðerekolaylýklaayarlanabilir. Set deðeri deðiþtirme modu içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. i 20

21 4.3. rogramlama Bölümü arametre Listesi SkalaAltLimitarametresi ( Default =0) Skala alt limit deðeri ile ( -1) arasýnda ayarlanabilir. Skala alt limit deðerinde analog cýkýþ; (1) (2) =0 için cihaz çýkýþ tipine göre 0V yada 0mA olur. (1) (2) =1 için cihaz çýkýþ tipine göre 2V yada 4mA olur. SkalaÜstLimitarametresi:( Default =4000 ) Skalaüstlimitdeðeri ( +1) ile9999arasýndaayarlanabilir. Skala üst limit deðerinde analog çýkýþ; Cihaz çýkýþ tipine göre10v (1) yada 20mA (2) olur. SetAltLimitarametresi:( Default =0) Set deðeri bu parametreden ayarlanan deðerin altýnda ayarlanamaz. Set alt limit deðeri, skala alt limit ile set üst limit sýnýrlarý arasýnda tanýmlanabilir. SetÜstLimitarametresi:( Default =4000 ) Set deðeri bu parametreden ayarlanan deðerin üstünde ayarlanamaz. Set üst limit deðeri, set alt limit ile skala üst limit sýnýrlarý arasýnda tanýmlanabilir. Noktaozisyonuarametresi:( Default =0) Decimal noktanýn hangi dijitte olacaðý bu parametre ile ayarlanýr. 0 ile 3 arasýnda bir deðer tanýmlanabilir. EnerjiOnÇýkýþKontrolarametresi: ( Default =3) Cihaza ilk enerji verildiðinde analog ve dijital çýkýþlarýn durumu bu parametreden belirlenir. 0 ile 3 arasýnda bir deðer tanýmlanabilir. = Motor a start verilmez, analog çýkýþ set alt limit deðerinde olur. ENERJÝ ANALOG ÇIKIÞ ON OFF (1) (2) Su-L V / Su-L ma (1) 0V / 0mA(2) ENERJÝ ON 1 DÝJÝTAL drcs=0 için ÝLERÝ YÖN ( ) ÇIKIÞLAR 0 drcs=1 için GERÝ YÖN ( ) Þekil-4.1 Enerji On davranýþý(strt=0) = Motor a start verilir, analog çýkýþ set alt limit deðerinde olur. ENERJÝ ON ENERJÝ ANALOG ÇIKIÞ DÝJÝTAL ÇIKIÞLAR i ON OFF (1) (2) Su-L V / Su-L ma (1) 0V / 0mA(2) 1 drcs=0 için ÝLERÝ YÖN ( ) 0 drcs=1 için GERÝ YÖN ( ) Þekil-4.2 Enerji On davranýþý(strt=1) (1) (2) 0/2...10V çýkýþlý cihaz tipi için geçerlidir. 0/4...20mA çýkýþlý cihaz tipi için geçerlidir. 21

22 = Motor a start verilir, analog çýkýþ set deðerinde olur. ENERJÝ ON OFF ENERJÝ ON ANALOG ÇIKIÞ (1) (2) Set V / Set ma (1) 0V / 0mA(2) DÝJÝTAL ÇIKIÞLAR ENERJÝ 1 0 Þekil-4.3 Enerji On davranýþý(strt=2) = Motor a start verilir, analog çýkýþ skala alt limit deðerinden set deðerine rampalý olarak artar. ANALOG ÇIKIÞ = için i DÝJÝTAL ÇIKIÞLAR ANALOG ÇIKIÞ = için (1) (2) DÝJÝTAL ÇIKIÞLAR ON OFF (1) (2) Set V / Set ma (1) 0V / 0mA(2) 1 0 (1) (2) Set V / Set ma (1) 2V / 4mA(2) (1) 0V / 0mA(2) 1 0 ENERJÝ ON Tup Tup drcs=0 için ÝLERÝ YÖN ( ) drcs=1 için GERÝ YÖN ( ) drcs=0 için ÝLERÝ YÖN ( ) drcs=1 için GERÝ YÖN ( ) drcs=0 için ÝLERÝ YÖN ( ) drcs=1 için GERÝ YÖN ( ) (Set - LoL)Xrut Tup= (sn) (ul - LoL) Þekil-4.4 Enerji On davranýþý(strt=3) YönSeçimarametresi:( Default =0) Hareketin hangi yönde olacaðý bu parametre ile belirlenir. Ýleri yön çýkýþý aktif( ) Geri yön çýkýþý aktif( ) YönDeðiþimiBeklemeZamanýarametresi:( Default =200msn ) Yön deðiþimlerinde motorun durduktan sonra diðer yönde çalýþmaya baþlamasý için geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 9999msn arasýnda ayarlanabilir. (Detaylý bilgi için bakýnýz Þekil 4.6) ArtmaRampaZamanýarametresi:( Default =10sn ) (1) (1) (2) Analog Çýkýþýn 0V deðerinden 10V deðerine veya 0mA deðerinden (2) 20mA deðerine yükselme zamaný bu parametre ile belirlenir. 1 ile 999sn arasýnda bir deðer tanýmlanabilir. AzalmaRampaZamanýarametresi:( Default =10sn ) (1) (1) (2) Analog Çýkýþýn 10V deðerinden 0V deðerine veya 20mA deðerinden (2) 0mAdeðerine azalma zamaný bu parametre ile belirlenir. 1 ile 999sn arasýnda bir deðer tanýmlanabilir. 0/2...10V çýkýþlý cihaz tipi için geçerlidir. 0/4...20mA çýkýþlý cihaz tipi için geçerlidir. 22

23 ArttýrmaButonuFonksiyonelKullanýmarametresi:( Default =3) Start Konumunda ve çalýþma ekranýnda ikenarttýrma butonu kullaným þekli. Arttýrma butonu etkisiz. Arttýrma butonuna basýlýnca analog çýkýþ set deðerine direkt olarak Yükselir. Arttýrma butonuna basýlýnca analog çýkýþ set deðerine rampalý olarak yükselir. Arttýrma butonuna basýlýnca hareket yönü deðiþtirilir. AzaltmaButonuFonksiyonelKullanýmarametresi:( Default =2) Start Konumunda ve çalýþma ekranýnda ikenazaltma butonu kullaným þekli. Azaltma butonu etkisiz. Azaltma butonuna basýlýnca analog çýkýþ set alt limit deðerine direkt olarak iner. Azaltma butonuna basýlýnca analog çýkýþ set alt limit deðerine rampalý olarak iner. dbtn = 0 dbtn = 1 dbtn = 2 Ibtn = 0 Ibtn = 1 Ibtn = 2 T down Tup Set(v) ANALOG ÇIKIÞ Su-L(v) ve butonlarý etkisiz butonuna butonuna basýlýnca basýlýnca butonuna basýlýnca butonuna basýlýnca Þekil-4.5 Arttýrma ve Azaltma butonu Fonksiyonel kullanýmý 1 ( ) Yön Seçim arametresi 0 = için ANALOG ÇIKIÞ (1) (2) Set V / Set ma (1) 0V / 0mA(2) butonuna basýlýnca drct butonuna basýlýnca drct = için ANALOG ÇIKIÞ (1) (2) Set V / Set ma (1) 2V / 4mA(2) T down drct Tup T down drct Tup T down Tup T down Tup ÝLERÝ YÖN ÇIKIÞI ( ) 1 0 GERÝ YÖN ÇIKIÞI ( ) 1 0 Tup= (Set - LoL) X rut (ul - LoL) (sn) T down = (Set - LoL) X rdt (ul - LoL) (sn) i (1) (2) Þekil-4.6 Motor Yön Deðiþimi( Ibtn=3) 0/2...10V çýkýþlý cihaz tipi için geçerlidir. 0/4...20mA çýkýþlý cihaz tipi için geçerlidir. 23

24 SetDeðeriDeðiþimarametresi:( Default =3) Set deðeri deðiþim miktarý bu parametre ile belirlenir. Set deðeri deðiþimi 1 er 1 er yapýlýr. Set deðeri deðiþimi 10 ar 10 ar yapýlýr. Set deðeri deðiþimi 100 er 100 er yapýlýr. ÇýkýþSkalasýSeçimi:( Default =0) Analog çýkýþ deðerinin aralýðý bu parametre ile belirlenir. (1) (2) V yada mA V (1) yada mA (2) Ayar Bölümü Þifre Giriþ arametresi: Ayar bölümü ekranýna eriþebilmek için gerekli olan þifre deðeri bu parametre aracýlýðýyla girilir. Bu parametrenin deðeri 3083 olarak girilip butonuna basýlýrsa ekranýna geçilir, baþka bir deðer girilmesi durumunda ekranýna geçilir. Ayar Deðeriarametresi: Analog çýkýþ ayar deðeridir. 0 ile 4095 arasýnda bir deðer girilebilir. ekranýnda iken butonuna basýldýðýnda kayýtlý olan ayar deðeri (1) (2) ekrana gelir. Analog çýkýþta 10.00V veya 20.00mA elde edilene kadar ayar deðeri arttýrýlýp azaltýlarak analog çýkýþ ayar iþlemi yapýlmalýdýr. Analog çýkýþ ayar iþlemi tamamlandýktan sonra butonuna basarak girilen ayar deðeri kaydedilir. rogramlamabölümügiriþþifrearametresi:( Default =0 ) rogramlama bölümüne giriþ için girilmesi gereken þifre deðeri bu parametreden belirlenir. arametre içeriði sýfýr yapýlýrsa programlama bölümüne giriþte þifre sorulmaz, ve ilk parametre ekrana gelir. 0 ile 9999 deðeri arasýnda tanýmlanabilir. i (1) 0/2...10V çýkýþlý cihaz tipi için geçerlidir. (2) 0/4...20mA çýkýþlý cihaz tipi için geçerlidir. 24

25 4.4 rogramlama Bölümü arametreleri Kolay Eriþim Þemasý Çalýþma Ekraný Skala Alt Limit arametresi Skala Üst Limit arametresi 10 sn Set Alt Limit arametresi Set Üst Limit arametresi Nokta ozisyonu arametresi Enerji On Çýkýþ Kontrol arametresi Yön Seçim arametresi Yön Deðiþimi Bekleme Zamaný arametresi Artma Rampa Zamaný arametresi Azalma Rampa Zamaný arametresi Arttýrma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresi Azaltma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresi Set Deðeri Deðiþim arametresi Çýkýþ Skalasý Seçim arametresi Ayar Bölümü Þifre Giriþ arametresi Ayar Deðeri arametresi rogramlama Bölümü Giriþ Þifre arametresi i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 25

26 4.5 rogramlama Bölümüne Giriþ, arametre Deðerlerinin Deðiþtirilmesi ve Kayýt Edilmesi Çalýþma Ekraný butonuna 10 sn boyunca bastýðýnýzda Led'i yanýp sönmeye baþlar. rogramlama bölümü eriþim þifresi tanýmlanmýþ ise göstergede programlama bölümü giriþ ekraný gözlenir rogramlama Bölümü Giriþ Ekraný Arttýrma butonuna Not-1: rogramlama bölümü eriþim þifresi 0 ise basarak þifre giriþ programlama bölümü giriþ ekraný gözlenmez ekranýna geçiniz. skala alt limit ekraný gözlenir. Þifre Giriþ Ekraný Not-2: rogramlama bölümü þifre giriþ ekraný geldiðinde þifre deðeri girilmeden butonuna basarak parametre deðerleri gözlemlenebilir. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile programlama bölümü giriþ þifrenizi giriniz. Þifre Giriþ Ekraný Skala Alt Limit arametresi Set butonunu kullanarak þifreyi onaylayýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Skala Alt Limit arametresinin Deðeri Skala Alt Limit arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 26

27 Skala Alt Limit arametresi Skala Üst Limit arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Skala Üst Limit arametresinin Deðeri Skala Üst Limit arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. Skala Üst Limit arametresi Set Alt Limit arametresi Set Alt Limit arametresinin Deðeri Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Set Alt Limit arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 27

28 Set Alt Limit arametresi Set Üst Limit arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Set Üst Limit arametresinin Deðeri Set Üst Limit arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. Set Üst Limit arametresi Nokta ozisyon arametresi Nokta ozisyon arametresinin Deðeri Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Nokta ozisyon arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 28

29 Nokta ozisyon arametresi Enerji On Çýkýþ Kontrol arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Enerji On Çýkýþ Kontrol arametresinin Deðeri Enerji On Çýkýþ Kontrol arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. Enerji On Çýkýþ Kontrol arametresi Yön Seçim arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Yön Seçim arametresinin Deðeri (Ýleri Yön Seçili ) Yön Seçim arametresinin Deðeri (Geri Yön Seçili ) Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 29

30 Yön Seçim arametresi Yön Deðiþimi Bekleme Zamaný arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Yön Deðiþimi Bekleme Zamaný arametresinin Deðeri (msn) Yön Deðiþimi Bekleme Zamaný arametresinin Deðeri (msn) Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. Yön Deðiþimi Bekleme Zamaný arametresi Artma Rampa Zamaný arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Artma Rampa Zamaný arametresinin Deðeri(sn) Artma Rampa Zamaný arametresinin Deðeri(sn) Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 30

31 Artma Rampa Zamaný arametresi Azalma Rampa Zamaný arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Azalma Rampa Zamaný arametresinin Deðeri (sn) Azalma Rampa Zamaný arametresinin Deðeri (sn) Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. Azalma Rampa Zamaný arametresi Arttýrma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Arttýrma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresinin Deðeri Arttýrma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 31

32 Arttýrma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresi Azaltma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Azaltma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresinin Deðeri Azaltma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. Azaltma Butonu Fonksiyonel Kullaným arametresi Set Deðeri Deðiþim arametresi Set Deðeri Deðiþim arametresinin Deðeri Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Set Deðeri Deðiþim arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 32

33 Set Deðeri Deðiþim arametresi Çýkýþ Skalasý Seçim arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Çýkýþ Skalasý Seçim arametresinin Deðeri( V yada mA Seçili) Çýkýþ Skalasý Seçim arametresinin Deðeri( V yada mA Seçili) Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. Çýkýþ Skalasý Seçim arametresi Ayar Bölümü Þifre Giriþ arametresi Ayar Bölümü Giriþ Þifre Deðeri Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak ayar bölümü þifre giriþ ekranýna geçebilirsiniz Set butonuna basarak arametre ekranýna geçebilirsiniz. Ayar Bölümü Giriþ Þifre Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile ayar bölümü giriþ þifresini giriniz. Þifre deðeri 3083 girilip Set butonuna basýlýnca ekranýna,farklý bir deðer girilirse ekranýna geçilir. i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 33

34 Ayar Deðeri arametresi Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Ayar Deðeri Ayar Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. Ayar Deðeri arametresi rogramlama Bölümü Giriþ Þifre arametresi Bir sonraki parametreye geçmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. rogramlama Bölümü Giriþ Þifre arametresinin Deðeri rogramlama Bölümü Giriþ Þifre arametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. arametre deðerini kaydetmek için Set butonuna basýnýz. i rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 34

35 rogramlama Bölümü Giriþ Þifre arametresi Skala Alt Limit arametresi Set Butonuna basýldýðýnda rogramlama bölümünün baþýna dönülür. rogramlama bölümü parametreleri arasýnda dolaþmaya devam etmek için Set butonuna basmaya devam ediniz Motor Start/Stop Ýþlemi Çalýþma Ekraný Start/Stop butonuna basýldýðýnda ekrana Set deðeri gelir, Start Ledi yanar ve seçili olan yön doðrultusunda ilgili çýkýþ aktif olur, Analog çýkýþ deðeri Set Alt Limit deðerinden Set deðerine (1) Tup(sn) süresince rampalý olarak yükselir. Motor çalýþýrken tekrar Start/Stop butonuna basýldýðýnda ekrana Set Alt Limit deðeri gelir, Start Ledi söner, Analog çýkýþ Set deðerinden Set Alt Limit deðerine Tdown(sn) süresince (1) rampalý olarak iner. Analog çýkýþ Set Alt Limit deðerine gelince yön çýkýþý kesilir. i (1) Tup ve Tdown süreleri için bakýnýz Þekil 4.6 rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 20sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak çalýþma ekranýna döner. 35

36 5. EM-7790 Dijital otansiyometre Cihazýndaki Hata Mesajlarý EM Arýza giriþi aktif olduðunda Arýza Ledi yanýp sönmeye baþlar. Cihaz Stopkonumunageçer. Digital otentiometer 36

37 6. Spesifikasyonlar Cihaz Türü Fiziksel Özellikler Koruma Sýnýfý Aðýrlýk Ortam Þartlarý Stoklama / Ortam sýcaklýðý Stoklama / Ortam nem oraný Montaj Tipi Aþýrý Gerilim Kategorisi Elektriksel Kirlilik Çalýþma eriyodu Besleme Voltajý Ve Gücü Dijital Giriþin Elektriksel Özellikleri Dijital Çýkýþlarýn Elektriksel Özellikleri Analog Çýkýþ Analog Çýkýþ Doðruluðu Gösterge LED göstergeler : Dijital otansiyometre Cihazý : 72mm x 72mm x 95.5mm DIN Boyutlu anel montajý için plastik koruma. anel kesiti 69x69mm. : NEMA 4X (önden I65, arkadan I20). : Yaklaþýk olarak 0.16 Kg. : Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliðe kadar, yoðun nem olmayan ortamlarda. o o o o : -40 C ile +85 C / 0 C ile +50 C arasýnda. : 90 % max. (Yoðunlaþma olmayan ortamda) : Sabit montaj kategorisi. : II. : II. Ofis veya iþ ortamýnda, iletken olmayan kirlenmelerde. : Sürekli V (-%15;+%10) 50/60 Hz. 2VA 24V (-%15;+%10) 50/60 Hz. 2VA 24V (-%15;+%10) 2W : Maksimum uygulanabilecek gerilim 30V Lojik 1 minimum seviye 7V Lojik 0 maksimum seviye 5V : Maksimum uygulanabilecek gerilim 30V Maksimum Çýkýþ akýmý Lojik 1 minimum seviye 7V Lojik 0 maksimum seviye 5V : 0/2...10V (Max.10mA) veya 0/4...20mA :±%0.1 : 14 mm Kýrmýzý 4 dijit LED Gösterge : Start(Kýrmýzý), Ýleri Yön(Kýrmýzý), Geri Yön(Kýrmýzý) Arýza(Kýrmýzý), (Kýrmýzý) 3 mm 37

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu

PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Önsöz PROOP, endüstride PLC sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş otomasyon sistemi ile kullanıcı arasında etkileşim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu döküman, PROOP

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TRANS-MINI OTOMATÝK START ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MINI, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400 Sayfa -2 Sayfa -4 Sayfa -6 BG SERİSİ MİNİ-KONTAKTÖRLER İÇİN Tip RF9, faz hatasına karşı duyarlı, manuel resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarlı, otomatik resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarsız,

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı,

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı, JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya 36039 Fulda, Germany Postal Posta address: adresi: 36035 36035 Fulda, Fulda,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 Ontrol E0 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 GİRİŞ E0 Kontrol Paneli, bir dizi parametre ayarına dayanan basit konfigürasyon olanağıyla, çok geniş bir yelpazede kapsamlı otomatik kontrol çözümleri

Detaylı

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu ESM-7700 72X72DIN /8 Proses Göstergesi 4 dijit proses göstergesi Üniversal proses girişi (TC, RTD, mv, V, ma) V ve ma girişleri için kullanıcıya açık iki veya çok noktalı kalibrasyon imkanı Programlanabilir

Detaylı

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECB-XXX Buton hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

DSD-080 SİSMİK GÜVENLİK PANELİ. DSD-080 Kullanım Kılavuzu V-1.0 ( )

DSD-080 SİSMİK GÜVENLİK PANELİ. DSD-080 Kullanım Kılavuzu V-1.0 ( ) DSD-080 SİSMİK GÜVENLİK PANELİ TANITIM Datakom DSD-080 Sismik Güvenlik paneli, şiddetli bir deprem esnasında sismik titreşimleri algılayıp kontrol sinyalleri üreterek doğalgaz, jeneratör, LPG, elektrik,

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ MODEL OP-CN4 ARTIMSAL SAYICI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen şekilde yapınız. 2. Elektriksel

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kablosuz arama sistemi ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanım öncesi lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz, yönergeleri takip ediniz. Özellikler ve

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

(RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI

(RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI SNS-155T (RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI ( Encoder Girişli ) KULLANIM KILAVUZU 8 BİT CORE DEVİCE SWİTCH MOD POWER 16 A. RELAY OUT 12 Khz. PWM 1 CHANNEL ENCODER FEEDBACK Üretici Firma: SENSE Elektrik

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

DKG-605 ALARM ANONS ÜNİTESİ

DKG-605 ALARM ANONS ÜNİTESİ DKG-605 ALARM ANONS ÜNİTESİ ÖZELLĠKLER Panel montajlı, 8 giriş kanalı, 2 röle çıkışı, 8 yarıiletken çıkış, 34 programlı parametre, Jeneratör voltaj girişi, Marş anındaki voltaj düşümüne dayanıklı, Konfigüre

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar

Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar 0,25 kw - 7,5 kw Ağır Yük Çalışma (0,33 hp - 10 hp) 100 V 200 V 400 V Unidrive M En iyi verim, açık otomasyon sistemleri, maksimum

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI Cihazý kullamada öce kullama kýlavuzuu dikkatlice okuyuuz! Kullama kýlavuzudaki uyarýlara uyulmamasýda kayaklaa zarar ziya ve þahýslarý uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullaýcýya aittir. Bu durumda oluþa

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL1 mini Standart ALL1 mini Entegre kontrol üniteli ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler,

Detaylı

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 1. GİRİŞ Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor, transformatör vb.) ihtiyaç duyduğu reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması

Detaylı

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D (2 x 10A)

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D (2 x 10A) ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D (2 x 10A) ATEL TEKNOLOJİ ve SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Hilal Mah. 677. Cad. No: 9 06550 Çankaya ANKARA / TÜRKİYE T : +90 312 441 42 20 F : +90 312 441 42 18 www.astronomikrole.com

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) KULLANIM KLAVUZU

GENEL ÖZELLİKLER UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) KULLANIM KLAVUZU UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Değiştirilebilir 0-10V, 10-0V çıkışı 24V 4A fren çıkışı Harici set ve start özelliği Stop değeri

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

SİLİNDİR TAKSİMAT MAKİNASI SB-STM-1500

SİLİNDİR TAKSİMAT MAKİNASI SB-STM-1500 SİLİNDİR TAKSİMAT MAKİNASI SB-STM-1500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

Panel montaj termostatlar KM-70 Serisi

Panel montaj termostatlar KM-70 Serisi Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: 661 661 Veri Sayfası 60.2045 Sayfa 1/6 Panel montaj termostatlar KM-70 Serisi DIN 3440 ve Basınç Ekipmanı Direktifi 97/23/EC'ye uygun model Kısa açıklama

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DMF SERÝSÝ DFM 8 - DFM 20 - DFM 25 YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýth alat, Ýhracat, Taahh üt ve Tic aret Ltd. Þt i. HilalMa h. 704. Sok. No:1 5/ 1 ÇANKAYA-

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk Veri Sayfası 608520 Sayfa 1/12 Kontak İbreli Termometreler Özellikler Panel montaj veya ek cihaz gibi gerçek değer göstergeli sıcaklık kontrolörü Bayonet kilitli

Detaylı