DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 2963 DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/11/1992 No : 92/3769 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/6/1927 No : 1111 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12/1/1993 No : Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cild : 32, S: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilecek yükümlüler ile ilgili esasları, başvuru ve ödeme işlemleri, toplanan dövizin kullanılması, geri ödeme ile ilgili işlemler, celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemleri, hizmet hesabı, olağanüstü hallerde göreve çağırma, beyan edilen belge ve bilgilerin doğruluğunun araştırılması, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi usulleri ile, uygulamaya ilişkin diğer hususları belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik; dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için başvuran yükümlüleri ve bu yükümlülerle ilgili işlemleri yapacak kurum ve kuruluşları kapsar. Hukuki dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun tarihli ve 3802 sayılı Kanunla değişik Ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; a) Yükümlü : yurt dışında bulunan, askerlik çağına gelmiş ve dövizle askerlik yapma hakkını haiz Türk vatandaşlarını, b) Askerlik çağı : yükümlülerin 20 yışına girdikleri yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak, 41 yaşına girdikleri yılın Ocak ayının birinci gününde biten süreyi (Kanunda belirtilen esaslara göre yükümlülerin askerlik hizmetine ait işlemleri sonuçlanmadıkça yaş sınırı sona ermez.), c) İlk yoklama : her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin tespit için, askerlik şubeleri ile nüfus idareleri, mülki makamlar, askerlik çağına giren vatandaşlar arasında yapılan çalışmaları, ç) Son yoklama : askerlik çağına girmiş ve ilk yoklamaları yapılmış yükümlülerin sağlık durumlarının tesbit edilerek, asker edilmeleri veya askerlik hizmetinden muaf tutulmaları için gerekli işlemlerinin yapılmasını, d) Askerliğe elverişli : Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre, sağlık yönünden askerlik yapabilecek durumda bulunmayı, e) Başvuru : dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerin istenen belgeleri bağlı oldukları konsolosluklara ibraz etmeleri, istenen dövizi ödemeleri, konsolosluklarca, belgelerinin doğruluğu ile Kanuna ve Yönetmeliğe uygunluğunun belirlenmesinden sonra, haklarında EK-A Başvuru Belgesinin düzenlenmesi ile oluşan, en geç 38 yaşın doldurulduğu yılın sonuna kadar sonuçlandırılması gereken işlemi,

2 2964 f) Celp dönemi ve celbin başlangıç tarihi : yükümlülerin, Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilecek sıraya göre temel eğitime sevk edilecekleri dönemi ve bu dönem içinde celbin başlangıcı olarak önceden belirlenerek bildirilen tarihi, g) Temel askerlik eğitimi : dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerin, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek birliklerde yapacakları bir ay süreli askerlik eğitimini, h) Muvazzaflık dönemi : dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerin, temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten, Kanunda belirtilen dövizin son taksitini ödedikleri tarihe kadarki dönemi, ı) Yoklama kaçağı : kanuni süresi içinde, son yoklamalarını yaptırmayanlar veya yurt dışında bulunup, erteleme belgesi düzenlenmesi için usulüne uygun belgelerle müracaat etmeyenleri, i) Bakaya : Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp döneminde askere sevk edildikleri halde, temel eğitime tabi tutulacakları birliklere, belirtilen süre içerisinde mazeretsiz katılmayanları, j) İşçi : yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir işveren ile yapılan hizmet akdine göre en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkede bulunan ve ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri, k) İşveren : yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak, bir işyerini en az üç yıl süreyle, işveren olarak fiilen o ülkede bulunmak suretiyle çalıştırdığını belgeleyen ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri, l) Gemi adamı : bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandıralı gemiler de en az üç yıl süreyle fiilen çalışan ve ücretlerini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri, m) Donatan : kendisine ait olan veya başkasına ait olup da kiraladığı, yabancı bandıralı gemiyle,yabancı ülkelerde deniz ticareti yapan kimseyi, n) Bir meslek veya sanatı icra eden kişi : yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak,işçi veya işveren tanımı dışında kalan,herhangi bir meslek veya sanatı, en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkede icra et tiğini o ülke resmi makamlarınca verilmiş resmi belgelerle kanıtlayan ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri, o) Oturma veya çalışma izni : yükümlülere,bulundukları yabancı ülkelerin kanunlarına göre,verilen ve bu ülke sınırları içinde geçerli bulunan oturma veya çalışmaya ilişkin izni, ö) Konsolosluk : yükümlülerin işyeri ve çalışma yeri bakımından bağlı veya ilgili oldukları Türkiye Cumhuriyeti (T.C) Konsolosluklarını, p) Muhabir banka : dövizle askerlikle ilgili olarak,yükümlülerce ödenecek dövizlerin,türkiye Cumhuriyet (T.C) Merkez Bankasına gönderilmesi için bu banka tarafından belirlenmiş yabancı ülke bankalarını veya kuruluşlarını, r) Döviz kurları ve para çeşitleri ; 1- Resmi kur : dövizlerin fiyatlarını belirlemeye yarayan ve Devlet tarafından saptanan kurları, 2- Çapraz kur : iki memleket arasında üçüncü bir memleket parasıyla tayin edilen kambiyo rayici,üç memleketin paralarının birbirine oranlarını, 3- Uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilibilir (Konvertıbl) para :T.C Merkez Bankasında alınıp satılan yabancı ülke paralarını, 4- Uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilemeyen (Konvertıbl olmayan) para :T.C Merkez Bankasında alınıp satılmayan yabancı ülke paralarını, s) Ödemelerde kullanılacak para; 1) Konvertıbl para cinsinden olmak üzere ve dövizle askerlik bedel ödemelerinde kullanılması Milli Savunma Bakanlığınca kabul edilmek kaydı ile yükümlülerin bulundukları yabancı ülkelerin paralarını,

3 2965 2) Paraları uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilemeyen ülkelerde çalışan yükümlüler için,yönetmelikte belirtilen yabancı paralardan herhangi birini, ş) Kredi mektuplu döviz tevdiat hesabı : yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip Türk uyruklu kişiler ile herhangi bir maksatla yurt dışında görevlendirilenlerin elde ettikleri konvertıbl dövizlerini T.C. Merkez Bankasına yatırmak suretiyle açtıkları hesabı, t) Başvuru için tanınan yaş sınırı : yükümlülerin 20 yaşına girdikleri yılın 1 Ocak tarihinden,38 yaşını tamaladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süreyi, u) Resmi görev : kamu kurum ve kuruluşları ile hissesinin çoğunluğu kamuya ait olan kuruluşlar tarafından yabancı ülkelerde görevlendirilmeyi, ü) Yükümlülük : yükümlülerin, temel askerlik eğitimini yapmaları ve başvuru sırasında belirlenen ödeme takvimine uygun olarak Alman Markı veya karşılığı yabancı ülke parasını ödemelerini, v) Döviz ödeme : yükümlülerin başvuru sırasında belirlenen cins ve tutar üzerinden ödeyecekleri dövizlerin, T.C. Merkez Bankasında açılmış bulunan Milli Savunma Bakanlığı özel döviz hesabına transferinin yapılmış olmasını, y) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yabancı ülkede en az bulunma süresi : yükümlülerin yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznini haiz olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, başvuru tarihine kadar yabancı ülkelerde fiilen bulunmaları gereken en az üç yıllık süreyi, z) Diğer tanımlar ; 1) Yerli askerlik şubesi : yükümlülerin nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki askerlik şubesini, 2) Geçici terhis belgesi : dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerin, temel askerlik eğitimini tamamlamaları üzerine ödemek zorunda oldukları dövizin tamamını ödeyip, kesin terhise hak kazanıncaya kadar, askerlikle geçici bir süre ilişkileri bulunmadığını ve temel askerliklerini yaptıklarını belirleyen, eğitim birlik komutanlığınca tanzim edilen belgeyi, 3) Kesin terhis : Kanunda belirtilen dövizin tamamını ödemiş ve temel askerlik eğitimini yapmış olan yükümlülerin banka dekontlarına ve geçici terhis belgelerine göre askerlik şubeleri tarafından yapılan işlemi, 4) Kesin dönüş : bulundukları yabancı ülkelerden yurda naklihane etmeyi veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan her takvim yılında toplam altı aydan fazla yurt içinde bulunmayı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Yararlanma şartları Madde 5 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerde; a) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile yabancı ülkede işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek veya bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandıralı gemilerde en az üç yıl süre ile fiilen gemi adamı olarak bulunmak ve bu durumlarını, yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak, b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile yurt içinde silah altına alınmamış olmak, c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayının sonuna kadar T.C. konsolosluklarına başvurmak ve başvuru sırasında haklarında belirlenen dövizi, Yönetmelikte gösterilen cins, miktar, süre ve şartlara uygun olarak ödemek,

4 2966 d) Dövizle askerlik hizmeti yükümlülüğünün devamı süresinde kesin dönüş yapmamış olmak, e) Temel askerlik eğitimine en geç 38 yaşını tamamladıkları yılı takip eden yıl içinde başlamak ve bitirmek, şartları aranır. Kalan taksitlerin tamamını ödemek ve temel askerlik eğitimini yapmak suretiyle başvuru sırasında belirlenen ödeme süresinden önce kesin dönüş yapılabilir. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan yararlanmaktan vazgeçenler, yabancı ülkelerde resmi görevle bulunanlar veya ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurt içinden transfer edilenler dövizli askerlik hizmetinden yararlanamazlar. İKİNCİ KISIM Ödenecek Dövizlerle İlgili Mali Esaslar Ödenecek dövizin tespiti Madde 6 Ödemelere esas olacak döviz miktarı ; a) Almanyada çalışanlar için Alman Markıdır. b) Almanya dışında olup da, paraları konvertıbl olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için, bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir ve yayımlanır. Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit miktarı, Alman Markı tutarının her mali yıl başındaki çapraz kura göre hesap edilecek karşılığı kadardır. c) Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için, Alman Markı veya (b) bendinin belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır. Yükümlüler hangi para birimi ile ödemeye başlamışlarsa ödemelerini aynı para ile tamamlarlar. Ancak ödemelerde kullanılan para biriminin konvertibl niteliğini kaybetmesi halinde, (b) bendine göre tespit edilen paralar, MilliSavunma Bakanlığınca yeniden düzenlenebilir. Ödemelerden çıkartılan para birimleri ile ödemeye başlamış olan yükümlüler, kalan borçlarını ve taksitlerini yeniden belirlenen paralardan biri ile yapabilirler. Ödeme süreleri Madde 7 Döviz ödeme süreleri aşağıda belirtilmiştir. a) Yükümlüler, başvurdukları tarihteki yaş durumlarına göre toplam dövizi peşin ya da dörtte birini peşin, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olmak üzere en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler. b) 38 yaşındabaşvuranlar, toplam dövizi, başvuru sırasında peşin olarak öderler. Ödeme işlemleri Madde 8 Yükümlülerin ödeme işlemlerinde uyacakları esaslar şunlardır. a) Ödemeler; 1) Yurt dışında, konsolosluklarca bildirilecek ve Yönetmelikte isim ve adresleri yazılı muhabir bankalara; yurt içinde ise, T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak Ek-B Belge ile, 2) T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Dövizli Tevdiat Hesabındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle,

5 2967 3) Vekil aracılığı ile ödeme yapmak istenmesi halinde, muhabir banka veya T.C. Merkez Bankası şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak Ek-B Belge ile, yapılır. b) Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta Ek-B deki bilgiler tam olarak yazdırılır. c) İlk ödemeyi müteakip, dekontun bir nüshası, konsolosluğa; diğer ödemelerde ise, askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. d) Paranın, T.C. Merkez Bankasındaki Milli Savunma Bakanlığı özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur. Dövizlerin özel hesaba geçirilmesi Madde 9 Yükümlüler tarafından dövizle askerlik için ödenen dövizler, T.C. Merkez Bankasında, Milli Savunma Bakanlığı adına açılmış bulunan özel döviz hesabında toplanır. Özel hesapta toplanan dövizler ve ödemeyi yapanların kimlik bilgileri ve ödedikleri dövizin Alman Markı karşılığı, Milli Savunma Bakanlığına her ay sonu itibariyle bildirilir. Dövizin kullanılması Madde 10 Özel döviz hesabında toplanan dövizler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı bulunan silah ve malzemenin tedariki ve yurt savunmasına destek sağlayan yatırımları karşılamak amacıyla, Milli Savunma Bakanlığının vereceği talimata uygun olarak T.C. Merkez Bankasınca bekletilmeden transfer edilir. Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dönüşen kısım, gider belgelerine dayanılarak, transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden ilgili bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla ilgili bütçelerde tertip açmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Özel döviz hesabında toplanan dövizlerin ve bu hesaptan döviz olarak yapılan masrafların hesabı ile Alman Markı karşılıkları, Milli Savunma Bakanlığınca, T.C. Merkez Bankası ile koordine edilerek tutulur. ÜÇÜNCÜ KISIM Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanacak Yükümlüler ve İlgili Makamlarca Yapılacak İşlemler BİRİNCİ BÖLÜM Yükümlülerce Yapılacak İşlemler Yapılacak işlemler Madde 11 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler; I- Aşağıdaki bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile temel askerlik eğitimine başlamak istedikleri tarihten en az 6 ay önce bağlı bulundukları T.C. Konsolosluklarına başvururlar. a) İşçiler için gerekli belgeler; 1 Bulunduğu yabancı ülkelerin resmi makamlarından alınmış en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi, 2 Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, fiilen çalışma tarihlerini ve süresini belirten ve toplamı en az üç yıllık çalışmayı kanıtlayan belge, 3 Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

6 En az üç yıl yabancı ülkede bulunduğunu gösterir umuma mahsus pasaport b) İşverenler için gerekli belgeler; 1) Bulunduğu yabancı ülke resmi makamlarından alınmış en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi, 2) Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerinde en az üç yıl süreyle işveren olduğunu kanıtlayan belge, 3) Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge, 4) En az üç yıl yabancı ülkede bulunduğunu gösterir umuma mahsus pasaport. c) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler; 1) Yabancı ülke makamlarından alınmış en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi, 2 Bulundukları ülkede en az üç yıl süreyle bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge, 3 En az üç yıl yabancı ülkede bulunduğunu gösterir pasaport. d) Gemi adamları için gerekli belgeler; 1 Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve mahalli makamlarca onaylanmış en az üç yıl süre ile fiilen gemi adamı olarak bulunduğuna ilişkin hizmet akti sureti, 2 Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüğü kaydı sureti, 3 Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti, 4 Gemi adamı cüzdanı sureti, 5 En az üç yıl yabancı ülkede bulunduğunu gösterir umuma mahsus pasaport, II Henüz son yoklamasını yaptırmamış bulunanlar, EK-C Form ile bulundukları ülkelerde sağlık muayenelerini yaptırırlar ve bu Formu konsolosluğa teslim ederler. İsteyenler sonraki bir tarihte yurt içinde de yoklamalarını yaptırabilirler. III Muhabir bankalara, konsolosluklardan alacakları iki nüsha EK-B Kimlik Çizelgesi ile giderek, peşin veya taksitlerini döviz olarak yatırırlar. Bankadan alacakları iki nüsha dekontdan birini konsolosluğa teslim ederler ve EK-A Başvuru Belgesini düzenletip ilgili bölümünü imzalarlar. IV Konsolosluk ilan panolarında asılı duyuru listelerinde veya celp emirlerinde belirtilen tarihlerden iki gün önce yurda dönerek temel askerlik eğitimi yapacakları yerdeki askerlik şubesi başkanlığına askere sevkleri için başvururlar. İKİNCİ BÖLÜM İlgili Makamlarca Yapılacak İşlemler Konsolosluklarca yapılacak işlemler Madde 12 Konsolosluklarca yapılacak işlemler şunlardır: a) Yükümlülere çalışma statülerine göre gerekli bilgi verilir. b) Ödemeler bölümünde belirtilen esaslara ve her yıl yayımlanacak kurlara göre ödenecek döviz miktarı, ödeme yapılacak muhabir banka ve hesap numarası yükümlülere bildirilir ve Ek-B belgenin iki nüshası doldurularak kendilerine verilir. c) Son yoklaması yapılmamış olanlardan isteyenlerin sağlık muayeneleri EK-C ile yaptırılır. d) Çalışma statülerine göre gerekli şartları taşıyan ve işlemlerini tamamladıkları belirlenen yükümlüler için dört nüsha EK-A Başvuru Belgesi tanzim edilir.

7 2969 e) Yükümlüye ait; 1 EK-A Başvuru Belgesinin üç nüshası, 2 Peşin veya taksit dekontu, 3 Oturma veya çalışma izin belgesi, 4 Başvuru sırasında son yoklaması yapılanların son yoklama formları, 5 Çalışma statülerine göre yabancı ülkede üç yıl süre ile meslek veya sanatını icra ettiğini gösterir belgelerin suretleri, 6 En az üç yıl süre ile yabancı ülkede bulunduğunu gösterir pasaportun işlemli sayfalarının fotokopisi, alınır ve bunlardan peşin veya taksit dekontunun aslı ile EK-A Başvuru Belgesinin iki nüshası, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını taşıdığını belirten bir yazı ile yerli askerlik şubesine gönderilir. f) Yükümlülere, EK-A Başvuru Belgesinin bir sureti ile pasaportu ve oturma ve çalışma izin belgelerinin asılları verilir. g) Yükümlülere ait belgelerin birer suretleri konsolosluklarda muhafaza edilir, denetlemelerde veya gerekli görüldüğünde ibraz edilir. h) EK-C Son Yoklama Formları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına onay için gönderilir. ı) Gönderilen celp çağrı pusulaları imza karşılığı yükümlülere veya kanuni yakınlarına tebliğ edilir, tebliği müteakip imzalı celp çağrı pusulalarının bir nüshası yerli askerlik şubesine iade edilir. j) Yükümlülerin hangi celp döneminde ve eğitim merkezinde bir aylık eğitime tabi tutulacaklarına dair Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Daire Başkanlığından gönderilen listeler ilan panosunda, eğitimin başlangıç tarihinden önce, iki ay müddetle ilan edilir. k) Yükümlülerin ibraz ettikleri belge veya beyanları konusunda doğabilecek tereddütlü durumlarda o ülke mevzuatına göre gerekli inceleme ve araştırma yapılır. istenildiğinde bilgi verilir. T.C.Merkez Bankasınca yapılacak işlemler Madde 13 T.C. Merkez Bankasınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Yükümlüler tarafından ödenen dövizler, Milli Savunma Bakanlığı adına açılan özel döviz hesabına geçirilir. b) Özel hesapta toplanan döviz miktarının o ay sonu itibariyle Alman Markı olarak karşılıkları, o ayı takip eden ay başında Milli Savunma Bakanlığı özel döviz hesabına aktarılır. c) Yükümlüler tarafından gönderilen ve özel hesaba geçirilen döviz miktarı; ödemeleri takip eden ay başında, gönderen yükümlülerin kimlikleri ve diğer bilgileri ihtiva eden EK-D Çizelge ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir. d) Milli Savunma Bakanlığı adına T.C. Merkez Bankasında açılan özel döviz hesabına para gönderen yükümlülere ait ihbarnamede; yükümlünün adı, soyadı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe, taksidin hangi yıla ait olduğu, paranın yatırıldığı hesap numarasının bulunması için talimat verilir. e) Yükümlüler tarafından ödenen döviz, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilmedikçe geri ödenmez veya yükümlülerin başka hesaplarına nakledilmez, bu hususta muhabir bankalara talimat verilir. f) Muhabir bankalarda olabilecek değişiklikler, en kısa zamanda Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. g) Konvertıbl paraların o mali yılın ilk günü itibarıyla çapraz kurları (Alman Markına göre) 15 gün içerisinde Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir.

8 2970 Askerlik şubesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler Madde 14 Yükümlülerin yerli askerlik şubesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Konsolosluklar veya yükümlüler tarafından doğrudan gönderilen belgelerin ve yükümlülerin durumlarının Kanuna ve Yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilir, bilgi talepleri cevaplandırılır. b) Yararlanma şartlarını taşıyanların; bilgileri, kütük defterlerinin ilgili bölümlerine işlenir. c) Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda gözükenlerin takipten düşümleri sağlanır ve askerlik kararı alınır. d) Yükümlülerin kesin terhislerine kadar durumları takip edilmek maksadıyla dövizle askerlik hizmeti yardımcı defteri tutulur. Bu deftere; 1 Peşin ve taksit ödemeleri, 2 Celp, sevk, temel eğitim, geçici ve kesin terhis tarihleri ve buna ilişkin işlemleri, 3 Yükümlülerle ilgili tüm diğer bilgiler (izin tarihleri, firar tarihleri, istirahat günleri, hava değişimleri gibi), işlenir ve durumları bu defterden takip edilir. e) Kaynağa alınanların başvuru belgesinin ilgili bölümü onaylanarak, bekletilmeden Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir. f) Konsolosluğa, başvurunun red veya kabul edildiğine dair bilgi verilir. Belgeleri noksan veya yanlış düzenlenmiş olanlar kaynağa alınmaz ve sebebi konsolosluğa bildirilerek düzeltilmesi istenir. g) Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca gönderilen listelere göre temel askerlik eğitimine alınacak yükümlülerden, yurt içinde kanuni yakınları bulunmayanlar için celp çağrı pusulası hazırlanarak, iki nüshası tebliğ edilmek üzere, konsolosluklara gönderilir. h) Yükümlülükleri devam edenlerden; ölen, askerliğe elverişsiz raporu alan, yurda kesin dönüş yapan, Kanundan yararlanmaktan vazgeçen veya Kanundan yararlanma hakkını çeşitli nedenlerle kaybedenlerin durumları Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir. ı) Ödeme ve eğitim yükümlülüklerini tamamladıkları belirlenenlerin kesin terhisleri onaylanır. Kesin terhisi onaylanan yükümlülerin kütük defterine, "Dövizle askerlik hizmetine tabi olarak yükümlülüğünü tamamladığından...tarihinde kesin olarak terhis edilmiştir." kaydı yazılır ve yardımcı defterdeki kaydı kapatılır. Terhis belgesinin bir nüshası, isteği halinde yükümlüye verilir. Eğitim birliğinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesince yapılacak işlemler Madde 15 Temel askerlik eğitiminin yapılacağı yerdeki askerlik şubesi başkanlığınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Temel askerlik eğitimine tabi tutulacak yükümlüler; celp emri, pasaport ve kimlik cüzdanlarına göre kontrol edilerek engel bir hali bulunmayanlar sevk edilir. b) Çeşitli sebeplerle sevki yapılmayanların işlemli belgeleri yerli askerlik şubesine gönderilir. c) Son yoklaması yapılmamış olanların çifte tabip muayenesi yaptırılır. Çifte tabipce sağlık kuruluna sevkine gerek görülenlerin sağlık kuruluna sevki yapılır ve sonucuna göre işlemleri tamamlanır, askerlik kararı alınır. d) O dönem temel eğitime sevk edilen ve bakaya kalanları gösterir celp sonu raporları, celp bitimini müteakiben 10 gün içinde Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir. Askerlik dairesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler Madde 16 Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca, askerlik şubelerinden istenen bilgi, belge, rapor ve çizelgelerin askerlik dairesi bölgesindeki bütün askerlik şubeleri için birleştirilerek gönderilmesi, askerlik dairesi başkanlıklarınca sağlanır.

9 2971 Askeralma Dairesi Başkanlığınca yapılacak işlemler Madde 17 Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Ödemelerde kullanılacak para birimleri ile kurları hesap edilerek, her yıl 25 Ocak'a kadar T.C.konsolosluklarına ve diğer ilgili yerlere bildirilir. b) Temel askerlik eğitimine sevk edilecekleri gösteren listeler, eğitimin başlayacağı tarihten iki ay önce, T.C. konsolosluklarına, yerli ve eğitim merkezinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesine ve diğer ilgili yerlere gönderilir. c) Yükümlülüklerini tamamlamış olanların terhis emri yayımlanır, terhislerinin askerlik şubeleri tarafından onaylanarak sonuçlandırılması sağlanır. d) Yükümlülerin veya ilgili makamların uygulamaya ilişkin talepleri değerlendirilir, yapılacak işlemler açıklanır. e) Uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin ilgili bakanlık ve kuruluşlarla görüşülerek giderilmesi sağlanır. f) Celp dönemi tarihlerinin değiştirilmesi için başvuran yükümlülerin mazeretleri incelenir ve buna göre, değişiklik isteklerinin red veya kabul edilmesi karara bağlanır. g) Bu Yönetmelik kapsamına giren kurum ve kuruluşların uygulamaya ilişkin işlemleri, tespit edilecek esaslara göre program dahilinde incelenir, görülen hata ve noksanlıkların giderilmesi için esaslar tespit edilir. Eğitim merkez komutanlığınca yapılacak işlemler Madde 18 Temel eğitimin yapılacağı eğitim merkez komutanlığınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Temel askerlik eğitimine katılan yükümlülerin eğitimleri yaptırılır. b) Yükümlüler, kayıt kabul işlemleri sırasında sağlık kontrolünden geçirilir. c) Temel eğitim süresince, yükümlülerin iskan, iaşe, özlük hakları, sağlık vs. ihtiyaçları karşılanır. d) Temel askerlik eğitimi sonunda eğitimlerini tamamlayan ve geçici terhise hak kazanan yükümlüler için üç nüsha geçici terhis belgesi düzenlenerek, bir nüshası eğitim birliğinde kalır, bir nüshası yükümlüye, bir nüshası yükümlünün yerli askerlik şubesine gönderilir, yükümlülere ait her türlü bilgiyi ihtiva eden künye defteri birliğinde muhafaza edilir. Diğer makamlarca yapılacak işlemler Madde 19 Dövizle askerlik hizmetinden elde edilen gelirlerin hesabı Milli Savunma Bakanlığı Maliye Dairesi Başkanlığınca tutulur ve usulüne uygun olarak sarfı ve iadeye dair mali işlemler yapılır. DÖRDÜNCÜ KISIM Celp, Sevk, Eğitim, İzin, Sağlık, Özlük Hakları, Geçici ve Kesin Terhis İşlemleri Celp ve sevk Madde 20 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Yükümlüler, müracaat tarihini takip eden yıldan, 38 yaşını takip eden yılın sonuna kadar, isteklerine uygun bir dönemde bir aylık temel eğitim için celp ve sevk edilirler. b) Celp döneminin başlangıç ve bitim tarihleri, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenip Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanır.

10 2972 c) Konsolosluklardan o dönem temel eğitim için askere alınacağını öğrenen yükümlüler, eğitimin başlayacağı tarihten iki gün önce eğitim merkezinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesine müracaat ederler ve sevk pusulalarını alarak eğitim merkezine katılırlar. d) Belirlenen dönemde, eğitime katılamayacak derecede mazereti olanların, mazeretlerini tevsik eden belgeleri ve dilekçeleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir, mazeretleri kabul edilenlerin, arzu ettikleri veya Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca uygun görülecek dönemlerde temel askerlik eğitimine alınırlar. Eğitim Madde 21 Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülere, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eğitim merkezlerinde bir ay temel askerlik eğitimi yaptırılır. Temel eğitimi süresinin başlangıcı, yükümlülerin eğitim merkezlerine katıldıkları gündür. Bunların geç katıldıkları süreler temel askerlik eğitim süresinden sayılmaz. Özlük hakları Madde 22 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlüler; temel eğitim süresince 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tabi olarak askerliklerini yapan yükümlülerin sahip oldukları özlük haklarından aynen yararlandırılırlar. Ancak, yükümlülerin temel eğitimi görecekleri eğitim merkezine katılıncaya kadar ve temel eğitiminden sonraki yol ve diğer masrafları kendileri tarafından karşılanır. Hava değişimi alanların hava değişim süresinin askerlik hizmetinden sayılan kısmına hava değişimi bedeli ödenir. İzin Madde 23 Temel askerlik eğitimine başlayan yükümlülere, yol dahil iki gün izin verilir. Yükümlülere; ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ana, baba, eş ve çocukların ağır hastalıkları halinde kanuni izin haklarından sayılmak üzere, tugay komutanı veya daha üst komutanlık tarafından dört güne kadar; zelzele, su baskını, yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre kadar izin verilir ve bu izinler askerlik hizmetinden sayılır. Bu süreleri aşan meşru mazeret halinde, yükümlünün talebi üzerine, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile temel askerlik eğitimi bir sonraki döneme bırakılabilir. Sağlık Madde 24 Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sağlık işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür. a) Yükümlülerin son yoklama sağlık muayeneleri, istekleri halinde yurt dışında konsolosluklarca yaptırılır. Yurt dışında alınan sağlık raporları Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Yükümlüler ve alacakları raporlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince işlem yapılır. Son yoklama sağlık muayeneleri yurt dışında yapılamayanların muayeneleri, yurt içinde askerlik şubeleri tarafından temel askerlik eğitimine sevklerinden önce yaptırılır. b) Temel eğitimi sırasında, sağlık kurumlarında geçen tedavi, hava değişimi, istirahat ve izin süreleri toplamının 10 güne kadarı hizmetten ve askerlikten sayılır, 10 günden fazlası sayılmaz, sayılmayan süre kadarı tamamlattırılır. c) Hava değişimi alanların istekleri halinde; takip eden celplerde kalan hizmetlerini tamamlamak üzere yurt dışına çıkmalarına eğitim merkezi komutanlığınca veya Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca izin verilebilir.

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur.

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur. ASKERLİK KANUNU Kanun Numarası: 1111 Kabul Tarihi: 21/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12-17/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 631-635 Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek,

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 3 Haziran 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28312 KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 MADDE 1 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU 11449 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU Kanun Numarası : 6191 Kabul Tarihi : 10/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk

Detaylı

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ A- 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİRİ: 1111-36 ncı madde kapsamında; lisans (Üniversite) mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl,

Detaylı

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ KOMİSYON Cüneyt ALBAYRAKOĞLU Ziya YEDİYILDIZ Fatma Nurhan BAYKAL Zeki KARABIYIK Adem SUSAM Ethem HAS Mehmet

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 1 ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanunî Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; askerî kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı