DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 2963 DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/11/1992 No : 92/3769 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/6/1927 No : 1111 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12/1/1993 No : Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cild : 32, S: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilecek yükümlüler ile ilgili esasları, başvuru ve ödeme işlemleri, toplanan dövizin kullanılması, geri ödeme ile ilgili işlemler, celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemleri, hizmet hesabı, olağanüstü hallerde göreve çağırma, beyan edilen belge ve bilgilerin doğruluğunun araştırılması, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi usulleri ile, uygulamaya ilişkin diğer hususları belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik; dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için başvuran yükümlüleri ve bu yükümlülerle ilgili işlemleri yapacak kurum ve kuruluşları kapsar. Hukuki dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun tarihli ve 3802 sayılı Kanunla değişik Ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; a) Yükümlü : yurt dışında bulunan, askerlik çağına gelmiş ve dövizle askerlik yapma hakkını haiz Türk vatandaşlarını, b) Askerlik çağı : yükümlülerin 20 yışına girdikleri yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak, 41 yaşına girdikleri yılın Ocak ayının birinci gününde biten süreyi (Kanunda belirtilen esaslara göre yükümlülerin askerlik hizmetine ait işlemleri sonuçlanmadıkça yaş sınırı sona ermez.), c) İlk yoklama : her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin tespit için, askerlik şubeleri ile nüfus idareleri, mülki makamlar, askerlik çağına giren vatandaşlar arasında yapılan çalışmaları, ç) Son yoklama : askerlik çağına girmiş ve ilk yoklamaları yapılmış yükümlülerin sağlık durumlarının tesbit edilerek, asker edilmeleri veya askerlik hizmetinden muaf tutulmaları için gerekli işlemlerinin yapılmasını, d) Askerliğe elverişli : Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre, sağlık yönünden askerlik yapabilecek durumda bulunmayı, e) Başvuru : dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerin istenen belgeleri bağlı oldukları konsolosluklara ibraz etmeleri, istenen dövizi ödemeleri, konsolosluklarca, belgelerinin doğruluğu ile Kanuna ve Yönetmeliğe uygunluğunun belirlenmesinden sonra, haklarında EK-A Başvuru Belgesinin düzenlenmesi ile oluşan, en geç 38 yaşın doldurulduğu yılın sonuna kadar sonuçlandırılması gereken işlemi,

2 2964 f) Celp dönemi ve celbin başlangıç tarihi : yükümlülerin, Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilecek sıraya göre temel eğitime sevk edilecekleri dönemi ve bu dönem içinde celbin başlangıcı olarak önceden belirlenerek bildirilen tarihi, g) Temel askerlik eğitimi : dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerin, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek birliklerde yapacakları bir ay süreli askerlik eğitimini, h) Muvazzaflık dönemi : dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerin, temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten, Kanunda belirtilen dövizin son taksitini ödedikleri tarihe kadarki dönemi, ı) Yoklama kaçağı : kanuni süresi içinde, son yoklamalarını yaptırmayanlar veya yurt dışında bulunup, erteleme belgesi düzenlenmesi için usulüne uygun belgelerle müracaat etmeyenleri, i) Bakaya : Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp döneminde askere sevk edildikleri halde, temel eğitime tabi tutulacakları birliklere, belirtilen süre içerisinde mazeretsiz katılmayanları, j) İşçi : yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir işveren ile yapılan hizmet akdine göre en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkede bulunan ve ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri, k) İşveren : yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak, bir işyerini en az üç yıl süreyle, işveren olarak fiilen o ülkede bulunmak suretiyle çalıştırdığını belgeleyen ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri, l) Gemi adamı : bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandıralı gemiler de en az üç yıl süreyle fiilen çalışan ve ücretlerini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri, m) Donatan : kendisine ait olan veya başkasına ait olup da kiraladığı, yabancı bandıralı gemiyle,yabancı ülkelerde deniz ticareti yapan kimseyi, n) Bir meslek veya sanatı icra eden kişi : yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak,işçi veya işveren tanımı dışında kalan,herhangi bir meslek veya sanatı, en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkede icra et tiğini o ülke resmi makamlarınca verilmiş resmi belgelerle kanıtlayan ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri, o) Oturma veya çalışma izni : yükümlülere,bulundukları yabancı ülkelerin kanunlarına göre,verilen ve bu ülke sınırları içinde geçerli bulunan oturma veya çalışmaya ilişkin izni, ö) Konsolosluk : yükümlülerin işyeri ve çalışma yeri bakımından bağlı veya ilgili oldukları Türkiye Cumhuriyeti (T.C) Konsolosluklarını, p) Muhabir banka : dövizle askerlikle ilgili olarak,yükümlülerce ödenecek dövizlerin,türkiye Cumhuriyet (T.C) Merkez Bankasına gönderilmesi için bu banka tarafından belirlenmiş yabancı ülke bankalarını veya kuruluşlarını, r) Döviz kurları ve para çeşitleri ; 1- Resmi kur : dövizlerin fiyatlarını belirlemeye yarayan ve Devlet tarafından saptanan kurları, 2- Çapraz kur : iki memleket arasında üçüncü bir memleket parasıyla tayin edilen kambiyo rayici,üç memleketin paralarının birbirine oranlarını, 3- Uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilibilir (Konvertıbl) para :T.C Merkez Bankasında alınıp satılan yabancı ülke paralarını, 4- Uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilemeyen (Konvertıbl olmayan) para :T.C Merkez Bankasında alınıp satılmayan yabancı ülke paralarını, s) Ödemelerde kullanılacak para; 1) Konvertıbl para cinsinden olmak üzere ve dövizle askerlik bedel ödemelerinde kullanılması Milli Savunma Bakanlığınca kabul edilmek kaydı ile yükümlülerin bulundukları yabancı ülkelerin paralarını,

3 2965 2) Paraları uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilemeyen ülkelerde çalışan yükümlüler için,yönetmelikte belirtilen yabancı paralardan herhangi birini, ş) Kredi mektuplu döviz tevdiat hesabı : yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip Türk uyruklu kişiler ile herhangi bir maksatla yurt dışında görevlendirilenlerin elde ettikleri konvertıbl dövizlerini T.C. Merkez Bankasına yatırmak suretiyle açtıkları hesabı, t) Başvuru için tanınan yaş sınırı : yükümlülerin 20 yaşına girdikleri yılın 1 Ocak tarihinden,38 yaşını tamaladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süreyi, u) Resmi görev : kamu kurum ve kuruluşları ile hissesinin çoğunluğu kamuya ait olan kuruluşlar tarafından yabancı ülkelerde görevlendirilmeyi, ü) Yükümlülük : yükümlülerin, temel askerlik eğitimini yapmaları ve başvuru sırasında belirlenen ödeme takvimine uygun olarak Alman Markı veya karşılığı yabancı ülke parasını ödemelerini, v) Döviz ödeme : yükümlülerin başvuru sırasında belirlenen cins ve tutar üzerinden ödeyecekleri dövizlerin, T.C. Merkez Bankasında açılmış bulunan Milli Savunma Bakanlığı özel döviz hesabına transferinin yapılmış olmasını, y) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yabancı ülkede en az bulunma süresi : yükümlülerin yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznini haiz olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, başvuru tarihine kadar yabancı ülkelerde fiilen bulunmaları gereken en az üç yıllık süreyi, z) Diğer tanımlar ; 1) Yerli askerlik şubesi : yükümlülerin nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki askerlik şubesini, 2) Geçici terhis belgesi : dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerin, temel askerlik eğitimini tamamlamaları üzerine ödemek zorunda oldukları dövizin tamamını ödeyip, kesin terhise hak kazanıncaya kadar, askerlikle geçici bir süre ilişkileri bulunmadığını ve temel askerliklerini yaptıklarını belirleyen, eğitim birlik komutanlığınca tanzim edilen belgeyi, 3) Kesin terhis : Kanunda belirtilen dövizin tamamını ödemiş ve temel askerlik eğitimini yapmış olan yükümlülerin banka dekontlarına ve geçici terhis belgelerine göre askerlik şubeleri tarafından yapılan işlemi, 4) Kesin dönüş : bulundukları yabancı ülkelerden yurda naklihane etmeyi veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan her takvim yılında toplam altı aydan fazla yurt içinde bulunmayı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Yararlanma şartları Madde 5 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerde; a) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile yabancı ülkede işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek veya bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandıralı gemilerde en az üç yıl süre ile fiilen gemi adamı olarak bulunmak ve bu durumlarını, yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak, b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile yurt içinde silah altına alınmamış olmak, c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayının sonuna kadar T.C. konsolosluklarına başvurmak ve başvuru sırasında haklarında belirlenen dövizi, Yönetmelikte gösterilen cins, miktar, süre ve şartlara uygun olarak ödemek,

4 2966 d) Dövizle askerlik hizmeti yükümlülüğünün devamı süresinde kesin dönüş yapmamış olmak, e) Temel askerlik eğitimine en geç 38 yaşını tamamladıkları yılı takip eden yıl içinde başlamak ve bitirmek, şartları aranır. Kalan taksitlerin tamamını ödemek ve temel askerlik eğitimini yapmak suretiyle başvuru sırasında belirlenen ödeme süresinden önce kesin dönüş yapılabilir. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan yararlanmaktan vazgeçenler, yabancı ülkelerde resmi görevle bulunanlar veya ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurt içinden transfer edilenler dövizli askerlik hizmetinden yararlanamazlar. İKİNCİ KISIM Ödenecek Dövizlerle İlgili Mali Esaslar Ödenecek dövizin tespiti Madde 6 Ödemelere esas olacak döviz miktarı ; a) Almanyada çalışanlar için Alman Markıdır. b) Almanya dışında olup da, paraları konvertıbl olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için, bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir ve yayımlanır. Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit miktarı, Alman Markı tutarının her mali yıl başındaki çapraz kura göre hesap edilecek karşılığı kadardır. c) Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için, Alman Markı veya (b) bendinin belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır. Yükümlüler hangi para birimi ile ödemeye başlamışlarsa ödemelerini aynı para ile tamamlarlar. Ancak ödemelerde kullanılan para biriminin konvertibl niteliğini kaybetmesi halinde, (b) bendine göre tespit edilen paralar, MilliSavunma Bakanlığınca yeniden düzenlenebilir. Ödemelerden çıkartılan para birimleri ile ödemeye başlamış olan yükümlüler, kalan borçlarını ve taksitlerini yeniden belirlenen paralardan biri ile yapabilirler. Ödeme süreleri Madde 7 Döviz ödeme süreleri aşağıda belirtilmiştir. a) Yükümlüler, başvurdukları tarihteki yaş durumlarına göre toplam dövizi peşin ya da dörtte birini peşin, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olmak üzere en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler. b) 38 yaşındabaşvuranlar, toplam dövizi, başvuru sırasında peşin olarak öderler. Ödeme işlemleri Madde 8 Yükümlülerin ödeme işlemlerinde uyacakları esaslar şunlardır. a) Ödemeler; 1) Yurt dışında, konsolosluklarca bildirilecek ve Yönetmelikte isim ve adresleri yazılı muhabir bankalara; yurt içinde ise, T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak Ek-B Belge ile, 2) T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Dövizli Tevdiat Hesabındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle,

5 2967 3) Vekil aracılığı ile ödeme yapmak istenmesi halinde, muhabir banka veya T.C. Merkez Bankası şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak Ek-B Belge ile, yapılır. b) Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta Ek-B deki bilgiler tam olarak yazdırılır. c) İlk ödemeyi müteakip, dekontun bir nüshası, konsolosluğa; diğer ödemelerde ise, askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. d) Paranın, T.C. Merkez Bankasındaki Milli Savunma Bakanlığı özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur. Dövizlerin özel hesaba geçirilmesi Madde 9 Yükümlüler tarafından dövizle askerlik için ödenen dövizler, T.C. Merkez Bankasında, Milli Savunma Bakanlığı adına açılmış bulunan özel döviz hesabında toplanır. Özel hesapta toplanan dövizler ve ödemeyi yapanların kimlik bilgileri ve ödedikleri dövizin Alman Markı karşılığı, Milli Savunma Bakanlığına her ay sonu itibariyle bildirilir. Dövizin kullanılması Madde 10 Özel döviz hesabında toplanan dövizler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı bulunan silah ve malzemenin tedariki ve yurt savunmasına destek sağlayan yatırımları karşılamak amacıyla, Milli Savunma Bakanlığının vereceği talimata uygun olarak T.C. Merkez Bankasınca bekletilmeden transfer edilir. Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dönüşen kısım, gider belgelerine dayanılarak, transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden ilgili bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla ilgili bütçelerde tertip açmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Özel döviz hesabında toplanan dövizlerin ve bu hesaptan döviz olarak yapılan masrafların hesabı ile Alman Markı karşılıkları, Milli Savunma Bakanlığınca, T.C. Merkez Bankası ile koordine edilerek tutulur. ÜÇÜNCÜ KISIM Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanacak Yükümlüler ve İlgili Makamlarca Yapılacak İşlemler BİRİNCİ BÖLÜM Yükümlülerce Yapılacak İşlemler Yapılacak işlemler Madde 11 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler; I- Aşağıdaki bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile temel askerlik eğitimine başlamak istedikleri tarihten en az 6 ay önce bağlı bulundukları T.C. Konsolosluklarına başvururlar. a) İşçiler için gerekli belgeler; 1 Bulunduğu yabancı ülkelerin resmi makamlarından alınmış en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi, 2 Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, fiilen çalışma tarihlerini ve süresini belirten ve toplamı en az üç yıllık çalışmayı kanıtlayan belge, 3 Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

6 En az üç yıl yabancı ülkede bulunduğunu gösterir umuma mahsus pasaport b) İşverenler için gerekli belgeler; 1) Bulunduğu yabancı ülke resmi makamlarından alınmış en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi, 2) Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerinde en az üç yıl süreyle işveren olduğunu kanıtlayan belge, 3) Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge, 4) En az üç yıl yabancı ülkede bulunduğunu gösterir umuma mahsus pasaport. c) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler; 1) Yabancı ülke makamlarından alınmış en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi, 2 Bulundukları ülkede en az üç yıl süreyle bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge, 3 En az üç yıl yabancı ülkede bulunduğunu gösterir pasaport. d) Gemi adamları için gerekli belgeler; 1 Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve mahalli makamlarca onaylanmış en az üç yıl süre ile fiilen gemi adamı olarak bulunduğuna ilişkin hizmet akti sureti, 2 Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüğü kaydı sureti, 3 Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti, 4 Gemi adamı cüzdanı sureti, 5 En az üç yıl yabancı ülkede bulunduğunu gösterir umuma mahsus pasaport, II Henüz son yoklamasını yaptırmamış bulunanlar, EK-C Form ile bulundukları ülkelerde sağlık muayenelerini yaptırırlar ve bu Formu konsolosluğa teslim ederler. İsteyenler sonraki bir tarihte yurt içinde de yoklamalarını yaptırabilirler. III Muhabir bankalara, konsolosluklardan alacakları iki nüsha EK-B Kimlik Çizelgesi ile giderek, peşin veya taksitlerini döviz olarak yatırırlar. Bankadan alacakları iki nüsha dekontdan birini konsolosluğa teslim ederler ve EK-A Başvuru Belgesini düzenletip ilgili bölümünü imzalarlar. IV Konsolosluk ilan panolarında asılı duyuru listelerinde veya celp emirlerinde belirtilen tarihlerden iki gün önce yurda dönerek temel askerlik eğitimi yapacakları yerdeki askerlik şubesi başkanlığına askere sevkleri için başvururlar. İKİNCİ BÖLÜM İlgili Makamlarca Yapılacak İşlemler Konsolosluklarca yapılacak işlemler Madde 12 Konsolosluklarca yapılacak işlemler şunlardır: a) Yükümlülere çalışma statülerine göre gerekli bilgi verilir. b) Ödemeler bölümünde belirtilen esaslara ve her yıl yayımlanacak kurlara göre ödenecek döviz miktarı, ödeme yapılacak muhabir banka ve hesap numarası yükümlülere bildirilir ve Ek-B belgenin iki nüshası doldurularak kendilerine verilir. c) Son yoklaması yapılmamış olanlardan isteyenlerin sağlık muayeneleri EK-C ile yaptırılır. d) Çalışma statülerine göre gerekli şartları taşıyan ve işlemlerini tamamladıkları belirlenen yükümlüler için dört nüsha EK-A Başvuru Belgesi tanzim edilir.

7 2969 e) Yükümlüye ait; 1 EK-A Başvuru Belgesinin üç nüshası, 2 Peşin veya taksit dekontu, 3 Oturma veya çalışma izin belgesi, 4 Başvuru sırasında son yoklaması yapılanların son yoklama formları, 5 Çalışma statülerine göre yabancı ülkede üç yıl süre ile meslek veya sanatını icra ettiğini gösterir belgelerin suretleri, 6 En az üç yıl süre ile yabancı ülkede bulunduğunu gösterir pasaportun işlemli sayfalarının fotokopisi, alınır ve bunlardan peşin veya taksit dekontunun aslı ile EK-A Başvuru Belgesinin iki nüshası, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını taşıdığını belirten bir yazı ile yerli askerlik şubesine gönderilir. f) Yükümlülere, EK-A Başvuru Belgesinin bir sureti ile pasaportu ve oturma ve çalışma izin belgelerinin asılları verilir. g) Yükümlülere ait belgelerin birer suretleri konsolosluklarda muhafaza edilir, denetlemelerde veya gerekli görüldüğünde ibraz edilir. h) EK-C Son Yoklama Formları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına onay için gönderilir. ı) Gönderilen celp çağrı pusulaları imza karşılığı yükümlülere veya kanuni yakınlarına tebliğ edilir, tebliği müteakip imzalı celp çağrı pusulalarının bir nüshası yerli askerlik şubesine iade edilir. j) Yükümlülerin hangi celp döneminde ve eğitim merkezinde bir aylık eğitime tabi tutulacaklarına dair Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Daire Başkanlığından gönderilen listeler ilan panosunda, eğitimin başlangıç tarihinden önce, iki ay müddetle ilan edilir. k) Yükümlülerin ibraz ettikleri belge veya beyanları konusunda doğabilecek tereddütlü durumlarda o ülke mevzuatına göre gerekli inceleme ve araştırma yapılır. istenildiğinde bilgi verilir. T.C.Merkez Bankasınca yapılacak işlemler Madde 13 T.C. Merkez Bankasınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Yükümlüler tarafından ödenen dövizler, Milli Savunma Bakanlığı adına açılan özel döviz hesabına geçirilir. b) Özel hesapta toplanan döviz miktarının o ay sonu itibariyle Alman Markı olarak karşılıkları, o ayı takip eden ay başında Milli Savunma Bakanlığı özel döviz hesabına aktarılır. c) Yükümlüler tarafından gönderilen ve özel hesaba geçirilen döviz miktarı; ödemeleri takip eden ay başında, gönderen yükümlülerin kimlikleri ve diğer bilgileri ihtiva eden EK-D Çizelge ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir. d) Milli Savunma Bakanlığı adına T.C. Merkez Bankasında açılan özel döviz hesabına para gönderen yükümlülere ait ihbarnamede; yükümlünün adı, soyadı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe, taksidin hangi yıla ait olduğu, paranın yatırıldığı hesap numarasının bulunması için talimat verilir. e) Yükümlüler tarafından ödenen döviz, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilmedikçe geri ödenmez veya yükümlülerin başka hesaplarına nakledilmez, bu hususta muhabir bankalara talimat verilir. f) Muhabir bankalarda olabilecek değişiklikler, en kısa zamanda Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. g) Konvertıbl paraların o mali yılın ilk günü itibarıyla çapraz kurları (Alman Markına göre) 15 gün içerisinde Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir.

8 2970 Askerlik şubesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler Madde 14 Yükümlülerin yerli askerlik şubesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Konsolosluklar veya yükümlüler tarafından doğrudan gönderilen belgelerin ve yükümlülerin durumlarının Kanuna ve Yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilir, bilgi talepleri cevaplandırılır. b) Yararlanma şartlarını taşıyanların; bilgileri, kütük defterlerinin ilgili bölümlerine işlenir. c) Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda gözükenlerin takipten düşümleri sağlanır ve askerlik kararı alınır. d) Yükümlülerin kesin terhislerine kadar durumları takip edilmek maksadıyla dövizle askerlik hizmeti yardımcı defteri tutulur. Bu deftere; 1 Peşin ve taksit ödemeleri, 2 Celp, sevk, temel eğitim, geçici ve kesin terhis tarihleri ve buna ilişkin işlemleri, 3 Yükümlülerle ilgili tüm diğer bilgiler (izin tarihleri, firar tarihleri, istirahat günleri, hava değişimleri gibi), işlenir ve durumları bu defterden takip edilir. e) Kaynağa alınanların başvuru belgesinin ilgili bölümü onaylanarak, bekletilmeden Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir. f) Konsolosluğa, başvurunun red veya kabul edildiğine dair bilgi verilir. Belgeleri noksan veya yanlış düzenlenmiş olanlar kaynağa alınmaz ve sebebi konsolosluğa bildirilerek düzeltilmesi istenir. g) Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca gönderilen listelere göre temel askerlik eğitimine alınacak yükümlülerden, yurt içinde kanuni yakınları bulunmayanlar için celp çağrı pusulası hazırlanarak, iki nüshası tebliğ edilmek üzere, konsolosluklara gönderilir. h) Yükümlülükleri devam edenlerden; ölen, askerliğe elverişsiz raporu alan, yurda kesin dönüş yapan, Kanundan yararlanmaktan vazgeçen veya Kanundan yararlanma hakkını çeşitli nedenlerle kaybedenlerin durumları Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir. ı) Ödeme ve eğitim yükümlülüklerini tamamladıkları belirlenenlerin kesin terhisleri onaylanır. Kesin terhisi onaylanan yükümlülerin kütük defterine, "Dövizle askerlik hizmetine tabi olarak yükümlülüğünü tamamladığından...tarihinde kesin olarak terhis edilmiştir." kaydı yazılır ve yardımcı defterdeki kaydı kapatılır. Terhis belgesinin bir nüshası, isteği halinde yükümlüye verilir. Eğitim birliğinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesince yapılacak işlemler Madde 15 Temel askerlik eğitiminin yapılacağı yerdeki askerlik şubesi başkanlığınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Temel askerlik eğitimine tabi tutulacak yükümlüler; celp emri, pasaport ve kimlik cüzdanlarına göre kontrol edilerek engel bir hali bulunmayanlar sevk edilir. b) Çeşitli sebeplerle sevki yapılmayanların işlemli belgeleri yerli askerlik şubesine gönderilir. c) Son yoklaması yapılmamış olanların çifte tabip muayenesi yaptırılır. Çifte tabipce sağlık kuruluna sevkine gerek görülenlerin sağlık kuruluna sevki yapılır ve sonucuna göre işlemleri tamamlanır, askerlik kararı alınır. d) O dönem temel eğitime sevk edilen ve bakaya kalanları gösterir celp sonu raporları, celp bitimini müteakiben 10 gün içinde Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir. Askerlik dairesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler Madde 16 Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca, askerlik şubelerinden istenen bilgi, belge, rapor ve çizelgelerin askerlik dairesi bölgesindeki bütün askerlik şubeleri için birleştirilerek gönderilmesi, askerlik dairesi başkanlıklarınca sağlanır.

9 2971 Askeralma Dairesi Başkanlığınca yapılacak işlemler Madde 17 Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Ödemelerde kullanılacak para birimleri ile kurları hesap edilerek, her yıl 25 Ocak'a kadar T.C.konsolosluklarına ve diğer ilgili yerlere bildirilir. b) Temel askerlik eğitimine sevk edilecekleri gösteren listeler, eğitimin başlayacağı tarihten iki ay önce, T.C. konsolosluklarına, yerli ve eğitim merkezinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesine ve diğer ilgili yerlere gönderilir. c) Yükümlülüklerini tamamlamış olanların terhis emri yayımlanır, terhislerinin askerlik şubeleri tarafından onaylanarak sonuçlandırılması sağlanır. d) Yükümlülerin veya ilgili makamların uygulamaya ilişkin talepleri değerlendirilir, yapılacak işlemler açıklanır. e) Uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin ilgili bakanlık ve kuruluşlarla görüşülerek giderilmesi sağlanır. f) Celp dönemi tarihlerinin değiştirilmesi için başvuran yükümlülerin mazeretleri incelenir ve buna göre, değişiklik isteklerinin red veya kabul edilmesi karara bağlanır. g) Bu Yönetmelik kapsamına giren kurum ve kuruluşların uygulamaya ilişkin işlemleri, tespit edilecek esaslara göre program dahilinde incelenir, görülen hata ve noksanlıkların giderilmesi için esaslar tespit edilir. Eğitim merkez komutanlığınca yapılacak işlemler Madde 18 Temel eğitimin yapılacağı eğitim merkez komutanlığınca yapılacak işlemler şunlardır: a) Temel askerlik eğitimine katılan yükümlülerin eğitimleri yaptırılır. b) Yükümlüler, kayıt kabul işlemleri sırasında sağlık kontrolünden geçirilir. c) Temel eğitim süresince, yükümlülerin iskan, iaşe, özlük hakları, sağlık vs. ihtiyaçları karşılanır. d) Temel askerlik eğitimi sonunda eğitimlerini tamamlayan ve geçici terhise hak kazanan yükümlüler için üç nüsha geçici terhis belgesi düzenlenerek, bir nüshası eğitim birliğinde kalır, bir nüshası yükümlüye, bir nüshası yükümlünün yerli askerlik şubesine gönderilir, yükümlülere ait her türlü bilgiyi ihtiva eden künye defteri birliğinde muhafaza edilir. Diğer makamlarca yapılacak işlemler Madde 19 Dövizle askerlik hizmetinden elde edilen gelirlerin hesabı Milli Savunma Bakanlığı Maliye Dairesi Başkanlığınca tutulur ve usulüne uygun olarak sarfı ve iadeye dair mali işlemler yapılır. DÖRDÜNCÜ KISIM Celp, Sevk, Eğitim, İzin, Sağlık, Özlük Hakları, Geçici ve Kesin Terhis İşlemleri Celp ve sevk Madde 20 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Yükümlüler, müracaat tarihini takip eden yıldan, 38 yaşını takip eden yılın sonuna kadar, isteklerine uygun bir dönemde bir aylık temel eğitim için celp ve sevk edilirler. b) Celp döneminin başlangıç ve bitim tarihleri, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenip Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanır.

10 2972 c) Konsolosluklardan o dönem temel eğitim için askere alınacağını öğrenen yükümlüler, eğitimin başlayacağı tarihten iki gün önce eğitim merkezinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesine müracaat ederler ve sevk pusulalarını alarak eğitim merkezine katılırlar. d) Belirlenen dönemde, eğitime katılamayacak derecede mazereti olanların, mazeretlerini tevsik eden belgeleri ve dilekçeleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir, mazeretleri kabul edilenlerin, arzu ettikleri veya Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca uygun görülecek dönemlerde temel askerlik eğitimine alınırlar. Eğitim Madde 21 Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülere, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eğitim merkezlerinde bir ay temel askerlik eğitimi yaptırılır. Temel eğitimi süresinin başlangıcı, yükümlülerin eğitim merkezlerine katıldıkları gündür. Bunların geç katıldıkları süreler temel askerlik eğitim süresinden sayılmaz. Özlük hakları Madde 22 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlüler; temel eğitim süresince 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tabi olarak askerliklerini yapan yükümlülerin sahip oldukları özlük haklarından aynen yararlandırılırlar. Ancak, yükümlülerin temel eğitimi görecekleri eğitim merkezine katılıncaya kadar ve temel eğitiminden sonraki yol ve diğer masrafları kendileri tarafından karşılanır. Hava değişimi alanların hava değişim süresinin askerlik hizmetinden sayılan kısmına hava değişimi bedeli ödenir. İzin Madde 23 Temel askerlik eğitimine başlayan yükümlülere, yol dahil iki gün izin verilir. Yükümlülere; ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ana, baba, eş ve çocukların ağır hastalıkları halinde kanuni izin haklarından sayılmak üzere, tugay komutanı veya daha üst komutanlık tarafından dört güne kadar; zelzele, su baskını, yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre kadar izin verilir ve bu izinler askerlik hizmetinden sayılır. Bu süreleri aşan meşru mazeret halinde, yükümlünün talebi üzerine, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile temel askerlik eğitimi bir sonraki döneme bırakılabilir. Sağlık Madde 24 Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sağlık işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür. a) Yükümlülerin son yoklama sağlık muayeneleri, istekleri halinde yurt dışında konsolosluklarca yaptırılır. Yurt dışında alınan sağlık raporları Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Yükümlüler ve alacakları raporlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince işlem yapılır. Son yoklama sağlık muayeneleri yurt dışında yapılamayanların muayeneleri, yurt içinde askerlik şubeleri tarafından temel askerlik eğitimine sevklerinden önce yaptırılır. b) Temel eğitimi sırasında, sağlık kurumlarında geçen tedavi, hava değişimi, istirahat ve izin süreleri toplamının 10 güne kadarı hizmetten ve askerlikten sayılır, 10 günden fazlası sayılmaz, sayılmayan süre kadarı tamamlattırılır. c) Hava değişimi alanların istekleri halinde; takip eden celplerde kalan hizmetlerini tamamlamak üzere yurt dışına çıkmalarına eğitim merkezi komutanlığınca veya Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca izin verilebilir.

11 2973 Terhis ve Yedeğe Ayrılma Madde 25 Temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için aşağıdaki işlemler yapılır: a) Temel askerlik eğitimini tamamlayan yükümlülerin ellerindeki geçici terhis belgesi, yurt dışına çıkış kontrollarında "askerlikle ilişiksiz" belgesi olarak kabul edilir ve yurt dışına çıkış için askerlikle ilgili başkaca belge istenmez. b) Temel askerlik eğitimi ve döviz ödeme yükümlülüklerini tamamlayarak kesin olarak terhis edilen yükümlüler, yedeğe alınma işlemleri sonuçlandığında askerlik şubelerine müracaat etme mecburiyetine tabi tutulmazlar. Ancak buyükümlüler, kesin olarak terhis edildikleri yılı takip eden yıldan itibaren askerlik çağı dışına çıkıncaya kadar, yıllık yedeklik yoklamalarını yaptırmak zorundadırlar. BEŞİNCİ KISIM Dövizle Askerlik Hizmetinden Çıkarılma ve Geri Ödeme İle İlgili Esaslar Dövizle askerlik hizmetinden çıkarılma Madde 26 Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tabi olacakları diğer askerlik hizmetlerinden biri ile yaptırılır. a) Yükümlülük süresi içerisinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarından herhangi birini yerine getirmeyenler. b) Bir aylık temel askerlik eğitimini yapmış ve ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olsalar dahi; Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar. Geri ödeme ile ilgili esaslar Madde 27 Dövizle askerlik hizmeti için ödenmiş ve özel döviz hesabına alınmış olan dövizler, geri ödeme yapılması gerektiğinde Türk lirası olarak ödenir. Yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için ödedikleri dövizler aşağıdaki hallerde iade edilir. a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlara; askerlik görevlerini, tabi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden sonra, b) Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamadan ödeme safhasında ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere ise, bu durumlarının belirlenmesi halinde, Ödemiş oldukları dövizin iade tarihindeki Türk lirası karşılığı, kendilerinin, vekillerinin veya kanuni mirasçılarının yurt içinde gösterecekleri banka hesabına ödenir. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere veya dövizle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olanlardan daha sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz. Geri ödeme için başvuru ve ilgililerce yapılacak işlemler Madde 28 Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün yerli askerlik şubesine, yurt dışında ise, yerli askerlik şubesine iletilmek üzere bağlı bulunulan konsolosluğa dilekçe ile yapılır ve dilekçeye; a) Döviz ödemesine dair banka dekontu, b) Dövizle askerlik hizmeti kapsamı dışında tabi olduğu statüde askerlik hizmetini yaptığını gösterir terhis belgesi,

12 2974 c) Paranın gönderileceği Türkiye'deki banka hesap numarası, eklenir. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamadan ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenler için yukarıdaki belgelere ilaveten (terhis belgesi hariç), ölenlerin vukuatlı künye kaydı ve veraset ilamı, askerliğe elverişsiz hale gelenlerin onaylı sağlık raporu dilekçeye eklenir. Ödemenin başkasına yapılmasını isteyenler yurt içinde noterce, yurt dışında ise konsolosluklarca onaylı vekaletnameyi dilekçelerine eklerler. Yukardaki fıkralarda belirtilen dilekçe ve ekleri yükümlünün yerli askerlik şubesince incelendikten ve işlemleri tamamlandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Milli Savunma Bakanlığınca bu evrak üzerinde yapılan incelemeyi müteakip uygun görülenlere ödeme emri düzenlenerek T.C. Merkez Bankasına gönderilir. Ödemeler, T.C. Merkez Bankasınca hak sahibinin gösterdiği banka hesap numarasına yapılır. ALTINCI KISIM Çeşitli Hükümler Hizmet hesabı Madde 29 Dövizle askerlik hizmetine tabi olarak temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra, dövizle askerlik hizmetinden çıkarılanların yapmış oldukları temel askerlik hizmeti,tabi oldukları statülere göre yapacakları askerlik hizmetlerinden sayılır ve bu süre kadar az hizmete tabi tutulurlar. Döviz miktarının arttırılması Madde 30 Ödenecek döviz miktarının Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, artırılan miktar üzerinden yapılacak ödemelerin esasları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir. Denetleme Madde 31 Dövizle askerlik hizmetine ait yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin ilgili kanunlara ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, Milli Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerince müştereken denetlenir.bu Bakanlıkların kendi işlemleri bakımından kendi ünitelerini denetleme yetkileri saklıdır. Savaş veya savaşı gerektirecek hallerde yükümlülük Madde 32 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerin, savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde, askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları, Bakanlar Kurulunca belirlenir. Olağanüstü hallerde göreve çağırma Madde 33 Dövizle askerlik hizmetinden yararlananlara yurda kesin dönüş yapmadıkça sefer görev emri verilmez. Ancak bunlar olağanüstü halerde Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanlığınca göreve çağrılırlar. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 34 8 Şubat 1985 tarihli ve 85/9103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Dövizle Askerlik Hizmetinin Uygulanması Esasları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Haziran 1992 tarihinde, 38 yaşını doldurdukları halde,henüz asker edilmemiş bulunan ve yaş durumları hariç, 1111 sayılı Askerlik Kanununun EK-1 nci maddesi ile bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, 31 Mayıs 1994 tarihine kadar Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve başvuru sırasında Alman Markı veya karşılığı dövizi ödemeleri ve bir yıl içinde temel askerlik eğitimini yapmaları şartı ile dövizle askerlik hizmetine tabi olarak muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

13 2975 Bunlardan, 1 Haziran 1992 tarihinde 40 yaşını tamamlamış bulunanlar, Alman Markı veya karşılığı Yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar ve haklarındaadli takibat yapılmaz. Bu maddeye tabi olanların işlemleri bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yürütülür. Geçici Madde sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Türk vatandaşlığını kaybettirmelerine Bakanlar Kurulunca karar verilmiş olanlardan, 1 Haziran 1992 tarihinden itibaren iki yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere başvuranlar, Türk vatandaşlığına kabulleri tarihini müteakip bir yıl içinde, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak gerekli belgelerle konsolosluklar aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun EK-1 nci maddesindeki yaş sınırı hariç diğer şartları taşımaları ve EK-1 nci maddedeki dövizi başvuru esnasında defaten ödemeleri ve bir yıl içinde temel askerlik eğitimini yapmaları şartı ile dövizle askerlik hizmetine tabi olarak muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayılırlar. Bunlardan 1 Haziran 1992 tarihinde 40 yaşını tamamlamış bulunanlar, Alman Markı veya karşılığı Yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar ve haklarında adli takibat yapılmaz. Bu maddeye tabi olanların işlemleri Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yürütülür. Geçici Madde 3 1 Haziran 1992 tarihinde, yabancı ülkede bulunan ve 1111 sayılı Kanunun EK-1 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar hakkında, yabancı ülkede bulunma süresi en az bir yıl olarak uygulanır. Geçici Madde 4 1 Haziran 1992 tarihinden önce, yabancı ülkede bulunan ve 1111 sayılı Kanunun EK-1 nci maddesi kapsamından yararlananların, kalan döviz borçları, 38 yaşına kadar ödenmek üzere yükümlülerin isteğine uygun olarak taksitlendirilebilir.ancak taksit sayısı üçü geçemez. Geçici Madde 5 1 Haziran 1992 tarihinden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlandırılanlardan temel askerlik eğitimini henüz yapmamış olanların temel eğitimine sevkleri, isteklerine uygun olarak 38 yaşını tamamlayacakları yılın son celbine kadar ertelenebilir. Geçici Madde 6 1 Haziran 1992 tarihinden önce dövizle askerlik hizmetinden çıkarılmış bulunanlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak başvurmaları ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz olduklarını kanıtlamaları halinde yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Yürürlük Madde 35 Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1 Haziran 1992 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Yürütme Madde 36 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14 2976

15 2977 TALİMAT 1. Bu form, başvuru sırasında konsoloslukta dört nüsha olarak doldurulacaktır. Formun; a) İki nüshası ve başvuru belgelerinin birer sureti yerli askerlik şubesine gönderilecektir. b) Bir nüshası ve başvuru belgelerinin birer sureti konsoloslukta muhafaza edilecektir. c) Bir nüshası ve belgelerinin aslı yükümlüye verilecektir. 2. Formun; a) 1 inci bölümü; yükümlünün beyanı ile nüfus cüzdanındaki bilgilere göre, doldurulacaktır. b) 2 nci bölümü; iş akit belgesine, oturma ve çalışma izin belgesine, öğrenim belgesine, fiilen çalıştığını gösterir belgeler ile pasaportundaki bilgilere göre, doldurulacaktır. c) 3 üncü bölüm; temel askerlik eğitimi ile döviz ödeme durumunu gösterir haneleri doğum tarihi dikkate alınarak isteğine göre, ödemeye dair haneler isdekonttaki bilgilere göre, doldurulacaktır. d) Formun 4 üncü bölümündeki haneler ise; (1) Yükümlü tarafından imzalanacak bölümü, konsoloslukta tarih atılıp imzalanmak suretiyle, (2) Konsoloslukca onaylanacak bölümü ise, başvurunun kabul edildiği tarih yazılmak ve imzalanıp onaylanmak suretiyle, (3) Askerlik şubesi onay bölümü ise, bütün belgelerinin tamam ve usulüne uygun olduğu belirlendikten sonra tarih atılıp imzalanmak suretiyle, doldurulacaktır. 3. Bu Form; Yönetmelikte belirtilen esaslara ve usulüne uygun belgelere dayanılarak düzenlenecektir. 4. Ödeme ve eğitim yükümlülükleri devam edenler; durumlarında meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içinde konsolosluk veya askerlik şubelerine bildirmeleri zorunludur. 5. Bu talimat, Yönetmelik kapsamına girenler için tebliğ mahiyetindedir.

16 2978

17 2979 TALİMAT 1. BU BELGE ASKERLİK ŞUBESİ VEYA KONSOLOSLUK TARAFINDAN ÖDEME YAPMAK İSTEYENİN TALEBİ ÜZERİNE İKİ SURET DÜZENLENİR BİR NÜSHASI ÖDEMESİNİ YAPMASI İÇİN MÜRACAAT EDENE VERİLİR. 2. ÖDEMENİN YAPILDIĞINA DAİR DEKONTA BELGEDE YAZILI BİLGİLERİN TAM OLARAK YAZILMASI ÖDEMEYİ YAPAN TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR BİLGİLERİN EKSİK VE YANLIŞ DURUMUNDA DOĞACAK SONUÇLARDAN YÜKÜMLÜ SORUMLUDUR. 3. YABANCI ÜLKEDE ÖDEME T.C. MERKEZ BANKASININ MUHABİRİ BANKAYA, YURT İÇİNDE ÖDEME İSE, DOĞRUDAN MERKEZ BANKASI ŞUBELERİNDEN BİRİNE YAPILACAKTIR. 4. BELGEDE YAZILI BİLGİLERİ DEKONTA YANSITMAKTAN KAÇINAN MUHABİR BANKALARA ÖDEME YAPILMAYACAK, BU HALLERDE ÖDEME MERKEZ BANKASI ŞUBELERİNE YAPILACAKTIR. 5. BU BELGE; ÖDEME YAPILMADAN ÖNCE, YÜKÜMLÜ VEYA ADINA YURT DIŞINDA KONSOLOSLUKTAN, YURT İÇİNDE ASKERLİK ŞUBESİNDEN TESLİM ALINARAK ÖDEME YAPILACAKTIR. 6. ÖDEMENİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN; PARANIN T.C. MERKEZ BANKASI ANKARA KAMBİYO ŞUBESİNDEKİ M.S.B. DÖVİZLE ASKERLİK ÖZEL DÖVİZ HESABINA TRANSFERİNİN YAPILMIŞ OLMASI VE BELGEDEKİ BİLGİLERİN DEKONTTA BULUNMASI ŞARTINA BAĞLIDIR.

18 2980

19 2981

20 2982

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/1/2008 No : 2008/13171 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/6/1927 No : 1111 ayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2008

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU NUN GEÇİCİ 43 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMA ESASLARI HAKKINDA ÖZEL TALİMAT

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU NUN GEÇİCİ 43 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMA ESASLARI HAKKINDA ÖZEL TALİMAT 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU NUN GEÇİCİ 43 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMA ESASLARI HAKKINDA ÖZEL TALİMAT 1. AMAÇ : Her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerden 1111

Detaylı

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5391 DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/1/2008 No : 2008/13171 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/6/1927 No : 1111 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 8. DÖVİZLE ASKERLİK TAKSİT ÖDEME BAŞVURUSU Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Genel Bilgiler: Gerekli evrakların Başkonsolosluğumuza ulaşmasının akabinde

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

DÖVİZLE ASKERLİK: 1. Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1 nci maddesinde düzenlenmiştir.

DÖVİZLE ASKERLİK: 1. Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1 nci maddesinde düzenlenmiştir. DÖVİZLE ASKERLİK: 1 Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1 nci maddesinde düzenlenmiştir. 1111 S.K. Ek MADDE 1 (Ek:20.3.1980-2299/1 md.; Değişik: 2.7.2005-5380/2

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

ASKERLİK KANUNU - YEDEKSUBAY KANUNU

ASKERLİK KANUNU - YEDEKSUBAY KANUNU Yabancı ülkede oturma ve çalışma iznine sahip olanların ertesi seneye bırakma koşulları: (Bkz: As.K. 35/G) 1 a. Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın, askerlik işlemlerinin ertelenmesine imkân veren

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 1 Aralık 2014 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Askerlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

YÖNETMELİK ĐKĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELİK ĐKĐNCĐ BÖLÜM 25 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29456 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: YURT DIŞI ĐŞÇĐ ERTELEME YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SIKÇA SORULANLAR: KISA DÖNEM ER VE ERBAÞLAR:

SIKÇA SORULANLAR: KISA DÖNEM ER VE ERBAÞLAR: SIKÇA SORULANLAR: KISA DÖNEM ER VE ERBAÞLAR: 2 yýllýk yüksekokul mezunlarýnýn askerlik hizmet sürelerinin kýsaltýlmasý ile ilgili bir çalýþma yapýlýyor/var mýdýr? Dört yýl ve daha fazla süreli yüksek okul

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına tahsis edilen konutların personele tahsisine ve boşaltılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 3065 SAYILI KDV KANUNU NUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN İ BENDİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Detaylı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1059 SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/1981, No: 8/2620 Dayandığı Kanunun

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Senato: 31 Mayıs 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak Madde 1- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

R. : 25/10/1982, 8/5488 : 25/9/1981, 2527 : 14/1/1983, 17928 : 5, 22, S.

R. : 25/10/1982, 8/5488 : 25/9/1981, 2527 : 14/1/1983, 17928 : 5, 22, S. 1477 TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU VEYA ÖZEL KURUM, KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 08.08.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18129 ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç : Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin çalışacakların

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞMAK İSTEYEN YABANCILARIN SAHİP OLDUKLARI MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKALARININ DOĞRULUĞUNUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

TÜRKİYE DE ÇALIŞMAK İSTEYEN YABANCILARIN SAHİP OLDUKLARI MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKALARININ DOĞRULUĞUNUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜRKİYE DE ÇALIŞMAK İSTEYEN YABANCILARIN SAHİP OLDUKLARI MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKALARININ DOĞRULUĞUNUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı;

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLARDAN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 7. DÖVİZLE ASKERLİK İLK BAŞVURUSU Başvurunun şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru Şartları: 1. ABD de, oturma veya

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

18.08.2009*0 2 6 0 4 3

18.08.2009*0 2 6 0 4 3 B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Doktora Sonrası Araştırma İnceleme Hk. Y Ü K S E K Ö GR E T İMJK U R UI, U BAŞKANLIĞI 18.08.2009*0 2 6 0 4 3 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA T.C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİİTİM SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası İkametgah

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ AÇIKLAMA Bu taslak, Hacettepe, Ankara, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinin ilgili düzenlemeleri gözden geçirilmek suretiyle, Yönerge hazırlama komisyonu üyeleri ve öğrenci işleri daire başkanı tarafından

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Esas ve

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6579 KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 22/2/2016 No : 2016/8559 Dayandığı KHK nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 26/2/2016

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞI ÖĞRENCİ ALIM KONTENJANINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 09.10.2008/182 TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI ÖZET : 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarım ve Ormandan

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /...

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /... ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Programı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası ( ) İkametgah Adresi STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon Numarası ( ) Faks Numarası

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 26 Temmuz 2006 SİRKÜLER NO : 2006/68 KONU : Kültür Yatırımları ve

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 7. DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU Başvurunun şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru Şartları: 1. ABD de, oturma veya çalışma

Detaylı