3. gün embriyo transferi sonuçları üzerine prognostik faktör olarak kardeş embriyo blastokist gelişiminin değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. gün embriyo transferi sonuçları üzerine prognostik faktör olarak kardeş embriyo blastokist gelişiminin değerlendirilmesi"

Transkript

1 3. gün embriyo transferi sonuçları üzerine prognostik faktör olarak kardeş embriyo blastokist gelişiminin değerlendirilmesi Antonio MacKenna, Javier Crosby, Fernando Zegers-Hochschild Özet Bu çalışmada, 3. Gün embriyo transferi yapılan hastalar için bir prognostik faktör olarak kardeş embriyoların blastokiste gelişmesi değerlendirilmiştir. İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yapılan ve 3. Gün embriyo transferi olan ve fazla embriyoların 5. Güne kadar kültürde bekletildiği 393 siklus uygulanmış klinik ve embriyoloji veritabanından 353 hastanın retrospektif analizi yapıldı. Sikluslar grup A ve B olarak ayrılmıştır ( Sırasıyla blastokist gelişimiyle birlikte ve gelişimi olmadan).her iki grupta yaş ve bazal FSH değerleri benzerdi. Grup A ve B de sırasıyla klinik gebelik oranlarında (%55.8 vs. %40.6; P = ), canlı doğum oranlarında (%50.0 vs. %37.2; P = 0.012) ve implantasyon oranlarında (%34.2 vs. %23.7; P = ) istatiksel olarak belirgin farklar gözlendi. Odds oranları grup A dakilerin grup B deki hastalardan klinik gebeliğe sahip olma ve canlı doğum yapmada sırasıyla 1.85 ve 1.68 katı ihtimale sahip olduğunu göstermektedir. Bir siklus vitrifiye-çözme blastokist transferinden sonra Grup A için kümülatif canlı doğum oranı % 66.4 olarak bulundu. 3. Gün transferi yapılan sikluslarda kardeş embriyoların blastokiste gelişmesi siklus sonucu açısından prognostik bir faktördür ve takip eden siklusların prognozu açısından değerli bilgiler sağlar. Giriş Yardımcı üreme tedavilerinin sonuçlarını birçok faktör etkilemektedir. Bu sonuçları en çok etkileyen faktörler anne yaşı, infertilite süresi, over rezervi ve embriyo kalitesidir (Hathaway ve ark., 1999; van Loendersloot ve ark., 2010). Uzun yıllardır bu faktörler, bir tedavi siklusunda gebe kalmak veya canlı bir bebek doğurmak için prognostik faktörler olarak kabul edilmişlerdir (Minaretzis ve ark., 1998). Bununla birlikte son on yılda ilgi, iki klivaj evresi embriyo transfer edilirken tekiz veya ikiz gebelik oluşma olasılığını öngörmeye doğru kaymıştır (Hunault ve ark., 2007) ki bu şekilde bu embriyolar transfer edilebilir veya çoğul gebelikleri önlemek için tek embriyo transferi yapılabilir (De Sutter ve ark., 2003; Practice Committee of Soci- ety for Assisted Reproductive and and Practice Committee of American Society for Reproductive, 2012). Ayrıca, 3. Gün yeterli miktarda iyi kalite embriyo mevcut olduğu zaman embriyo seçimini ve gebelik oranlarını iyileştirmek için 5. Güne kadar uzatılmış kültür önerilmektedir (Papanikolaou ve ark., 2005, 2008). Fakat, blastokist gelişememesinden ötürü siklus iptali riskinden dolayı, 3. Günde dört veya beş iyi kalite embriyoları olmayan hastalara, 5. Güne kadar genişletilmiş kültür asgari gereksinimlerini sağlayamadıklarından ötürü klivaj evresi embriyo transferi yapılmalıdır (Papanikolaou ve ark., 2005; Dessolle ve ark., 2010). Klivaj evresi embriyo seçiminin birçok kısıtlaması olmasına ragmen, en iyi

2 embriyoyu seçmek ve 3. Gün transferlerinde sayılarını azaltmak için bir çok embriyo seçim kriteri geliştirilmiştir (Geraedts and Gianaroli, 2012 ). Gerçekten, Rijnders and Jansen (1998) 5. Gün transfer edilen embriyoların sadece % 51 inin 3. Gün transferi için önceden seçildiğini rapor etmişlerdir. Bu nedenle, 3. gün transfer edilen embriyoların kalitesine dayanarak yardımcı üreme tedavilerinin sonuçlarını öngörmek zordur ve tedavi siklusunun prognozunu belirlemek için başka kriterler kullanılmalıdır. Bunlar, hastaların daha önceden bilinen klinik kriterleri (van Loendersloot ve ark., 2010) veya transferin yapıldığı aynı siklusta embriyoloji laboratuvarından gelen data olabilir. Bu bilgi, gelecekteki sikluslarda elektif tek embriyo transferi veya tek blastokist transferi için uygun olan hastaları tanımlamak için de kullanılabilir. Bu çalışmanın ana amacı, 3. Gün embriyo transferi yapılan hastalar için bir prognostik faktörü olarak kardeş embriyoların blastokist evresine gelişimi değerlendirmektir. Materyal-Metod Bu çalışma, Ocak 2006 ile Aralık 2011 tarihleri arasında Clinica Las Condes, Şili kadın hastalıkları ve doğum bölümü, üreme tıbbı birimi embriyoloji veritabanının retrospektif bir analizidir. Bütün hastalardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır ve çalışma Clinica Las Condes etik komitesi tarafından 30 Ocak 2013 de onaylanmıştır. Çalışmaya, 3. Gün embriyo transferi yapılan ve 5. Güne kadar kültürde bekleyen fazla embriyosu olan, 393 siklusta yardımcı üreme tedavisi uygulanmış olan toplam 353 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaşları 34.5±3.8 yıl (ortalama±sd) ve bazal FSH değerleri 7.1 ± 2.7 miu/ml şeklindeydi. Bütün vakalarda intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulandı. Oositler hyaluronidaz solusyonunda (80 IU/ml; Life Global, USA) 60 saniye inkübe edildikten sonra kümülüs hücreleri çıkarıldı. Spermatozoalar swim-up tekniği ile seçildi ve sperm enjeksiyonları tutucu ve enjeksiyon mikropipetleri ile (Humagen,USA) ters Olympus mikroskopu altında ve Narishige mikromanipülatörü kullanılarak uygulandı. Enjekte edilen oositler % 6 lık CO2 inkübatöründe (Forma Scientific, USA) global fertilizasyon ortamında (Life Global) inkübe edildiler. Sperm enjeksiyonundan 18 saat sonra oositler fertilizasyon açısından incelendiler ve fertilize olanlar taza global ortamına ( Life Global, USA) transfer edildiler. 1. Günden 3. Güne, 393 oosit toplanmasından toplam 5020 zigot takip edildi. Embriyo morfolojisi 3. Günde, hücre sayısı, blastomer büyüklüklerinin benzerliği ve fragmantasyon boyutunu içeren Veeck (1999) tarafından önerilen kriterler kullanılarak belirlendi. Her bir embriyo, hücre sayısı, blastomer büyüklükleri ve fragmantasyona göre şu şekilde tanımlandı; grade 1, simetrik blastomerler fragmantasyon yok; grade 2a, simetrik blastomerler ve < %20 fragmantasyon; grade 2b, simetrik blastomerler ve %20-50 fragmantasyon; grade 3, eşit olmayan boyutta blastomerler; grade 4, eşit olmayan boyutta, fragmantasyonlu blastomerler.

3 3. günde hasta başına ortalama 2.44±0.55 embriyo, toplam 960 embriyo transfer edildi. Bunların 748 i (%77.9) iyi kalite embriyolar (grade1 ve 2a) olarak sınıflandırıldı. Embriyo transferi, ultrason eşliğinde Frydman yumuşak kateteri (CCD, France) kullanılarak yapıldı. Oosit toplanmasından 14 gün sonra hastalara gebelik testi yapıldı (b-human chorionic gonadotrophin) ve eğer gebelik varsa klinik gebeliği teyit etmek, gestasyonel keseleri ve kalp atışı olan embriyoların varlığını kayıt etmek için 1-2 hafta sonrasına ultrason randevusu ayarlandı. Gebelikler, 24 haftalık amenoreye kadar düşükle sonuçlananları kayıt etmek için ve sonrasında geriye kalanlar doğuma kadar takip edildi. Kültürde fazladan toplam 4060 embriyo kaldı ve bunlar 5. Güne kadar takip edildi. 459 u iyi kalite veya grade 1 ve 2a (%11.3) olarak sınıflandırıldı. Blastokist formasyonu 5. Günde Veeck ve Zaninovic (2003) tarafından sunulan kriterler kullanılarak değerlendirildi. Toplam 350 embriyo bu evreye ulaştı ve Kuwayama ve ark. (2005) tarafından daha önce tariflenen Kriotop Kitazato metodu kullanılarak vitrifiye edildi. Isıtma için, kriotop sıvı nitrojenden çıkarıldı ve anında 37 C deki çözülme solusyonuna yerleştirildi; 1 dakika sonra, blastokistler oda sıcaklığında 3 dakika boyunca seyreltici solusyonuna yerleştirildi ve son olarak 5 dakika yıkamayı takiben 1 dakika yıkama oda sıcaklığında yıkama solusyonuyla üreticinin (Kitazato) tarif ettiği şekilde yapıldı. Canlılık değerlendirildi ve vitrifiye edilmiş-çözülmüş blastokistlerin transferleri oral östradiol valerat ve vajinal progesteron ile hormone replasmanı yapılan sikluslarda gerçekleştirildi. Çalışmanın amaçları için, 393 örnek siklus iki gruba ayrıldı: 5. Gün en az bir blastokisti olanlar (Grup A) ve 5. Gün blastokisti olmayanlar ( Grup B). İstatistiksel analiz için Stata 12 software (Stata Corporation, College Station, Texas, USA) kullanıldı. Bağımsız değişken blastokistti ve birincil sonuçlar klinik gebelik oranı (transvajinal ultrason ile kavitede gestasyonel kesenin saptanması) ve canlı doğum oranıydı. İkincil sonuçlar implantasyon oranı ( görülen gestasyonel keselerin sayısı/ transfer edilen embriyo sayısı), çoğul gebelik oranı ve düşük oranıydı (kendiliğinden olan klinik gebelik kayıpları sayısı/klinik gebelik sayısı). Sürekli değişkenler ortalama±standart sapma (normal dağılım) ve kategorik değişkenler oran ve orantı ile tanımlandı. İki grup aradındaki farkları değerlendirmek için sırasıyla Student s t test ve ki-kare testi kullanıldı. Birincil sonuçlar ile 5. Gün blastokist varlığı arasındaki anlamlı ilişkiyi belirlemek için lojistik regresyon kullanılarak 95% güvenlik aralıklarıykla birlikte odds oranları hesaplandı. Her iki grup arasındaki farkları değerlendirirken P<0.05 anlamlı kabul edildi.

4 Sonuçlar 3. gün embriyo transferi yapılan 353 hastada uygulanan 393 siklusun analizi, siklus başına %46.6 (183/193) klinik gebelik oranı, %26.6 (255/960) implantasyon oranı, %36.1 (66/183) çoğul gebelik oranı ve %8.7 (16/183) düşük oranı göstermektedir. 154 siklusta, geriye kalan en az bir embriyo blasyokist seviyesine ulaştı (%39.2). Grup A, takip eden blastokist oluşumu olan 154 siklus uygulanan 149 hastayı ve grup B takip eden blastokist oluşumu olmayan 239 siklus uygulanan 212 hastayı içermektedir. Grup A ve B nin genel karakteristiklerinin karşılaştırılması tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 2 grup A ve B deki hastaların sonuçlarını göstermektedir. Grup A da grup B den istatistiksel anlamlı olarak yüksek siklus başına klinik gebelik oranları (p=0.0031), canlı doğum oranları (p=0.012) ve implantasyon oranları (p=0.0035) vardı. Odds oranları (lojistik regresyon), grup A dakilerin grup B deki hastalardan klinik gebeliğe sahip olma ve canlı doğum yapmada sırasıyla 1.85 ve 1.68 katı ihtimale sahip olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, gruplar arasında çoğul gebelik oranları ve düşük oranları arasında bir fark izlenmedi. Grup A da, ilk tedavi siklusundan 2 yıl içinde 98/106 hastaya bir vitrifiye-çözme siklusu uygulandı. Hasta başına %92.5 oranla en az bir canlı vitrifiye olmuş blastokist mevcuttu. Transfer edilen blastokistlerin sayısı 1.87 ± 0.66, siklus başına klinik gebelik oranı %25.5(25/98), implantasyon oranı %15.2(28/184), çoğul gebelik oranı %10.7(3/28) ve düşük oranı %17.9 (5/28) şeklindeydi. Grup A için 3. Gün bir taze embriyo transferi ve bir vitrifiye çözme blastokist transferinden sonra kümülatif klinik gebelik oranları ve canlı doğum oranları sırasıyla % 74.5(111/149) ve %64.4 (96/149) dı. Tablo 1. Takip eden Blastokist oluşumuyla birlikte (Grup A) veya oluşumu olmadan (Grup B) 3. Gün embriyo transferi yapılan hastaların genel özellikleri Grup A Grup B P değeri (n=149) (n=212) Siklus Yaş (yıl) 34.3 ± ± 3.9 NS Bazal FSH (miu/ml) 7.0 ± ± 2.9 NS 3. gün transfer edilen embriyolar 2.33 ± ± gün transfer edilen iyi kalite 86.7 (312/360) 72.7 (436/600) < embriyoların oranı a Kardeş embriyolar İyi kalite kardeş embriyoların oranı a 35.8 (282/788) 5.4 (177/3272 < Değerler n,ortalama ± SD veya % (n/toplam) olarak verilmiştir. a 3. günde grade 1 ve 2a olarak sınıflandırılan embriyoların oranı.

5 Tablo 2. Takip eden Blastokist oluşumuyla birlikte (Grup A) veya oluşumu olmadan (Grup B) 3. Gün embriyo transferi yapılan hastaların sonuçları Grup A (n=149) Grup B (n=212) P değeri Odds oranı (%95 CI) Siklus Siklus başına klinik gebelik 55.8 (86/154) 40.6 (97/239) (%95 CI ) Canlı doğum oranı 50.0 (77/154) 37.2 (89/239) (%95 CI ) İmplantasyon 34.2 (123/360) 23.7 (142/600) oranı Çoğul gebelik 38.4 (33/86) 34.0 (33/97) NS - oranı Düşük oranı 10.5 (9/86) 7.2 (7/97) NS - Değerler n veya % (n/toplam) olarak verilmiştir. Tartışma Blastokist transferleri için 5. güne genişletilmiş kültür imkanlarına sahip olunamaması durumunda yardımcı üreme tedavilerinin sonuçlarını iyileştirmede 3. Gün embriyo karakteristiklerinin değerlendirilmesi anahtar rol oynamaktadır. Fakat; daha once gösterildiği şekilde bir tedavi siklusunun sonucunu öngörmede yeterince doğru değildir (Rijnders and Jansen, 1998). Bundan dolayı, fazladan embriyo varlığında, takip eden blastokist formasyonu şu anki siklusun sonucunu öngörmede iyi bir factor olabilir. Bu çalışmada, blastokist seviyesine ulaşan kardeş embriyolar siklusların %39.2 sinde mevcuttu. Bu oran, infertilite nedeni ne olursa olsun, Dayal ve ark. (2006) tarafından bildirilen fazla embriyolardan blastokist oluşma oranından yüksektir. Grup A daki sonuçların grup B den daha iyi olacağını gösteren ilk sinyalin transfer edilenler (%86.7 vs. %72.7) ve kardeş embriyolar arasındaki (%35.8 vs. %5.4) iyi kalite embriyoların oranının olduğu gözönüne alınmalıdır. Bu öncül indikatör 3. Gün elde edilmesine rağmen daha güçlü olanı kardeş embriyoların 5. Gün blastokist evresine gelişmesindeki başarıdır. Gerçekten, bu çalışmanın sonuçları embriyo transferinin 3. Gün yapılması zorunda olunan durumlarda kardeş embriyoların blastokiste gelişmesi siklusun sonuçları için güçlü bir prognostik faktördür. Bir veya daha fazla embriyonun 5. Güne kadar kültürde kalarak blastokist evresine ulaştığı sikluslarla (Grup A) blastokist oluşumunun olmadığı sikluslar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı yüksek gebelik oranları (%55.8 vs. %40.6), canlı doğum oranları (%50.0 vs. %37.2) ve implantasyon oranları (%34.2 vs. %23.7) gözlenmektedir. Gerçekten, gebe kalma ve canlı bir doğum yapma ihtimali grup A da grup B ye göre yüksekti (OR 1.85, %95 CI vs. OR 1.68, %95 CI ). Bu bulgular, daha küçük serilerde Sjogren ve ark, (1992), Fisch ve ark. (1999) nın da rapor ettiği şekilde, kardeş embriyo blastokist oluşumunun daha iyi embriyo kalitesini yansıttığını öne sürmektedir ve 3. Gün transferinden sonra en azından bir

6 tanesinin blastokist evresine ulaşması, blastokist gelişmeyen embriyoların olduğu sikluslarla karşılaştırıldığında o siklus için daha iyi implantasyon ve gebelik oranlarını öngörmektedir. Ayrıca, grup A da elde edilen sonuçlar 3. Gün bir taze embriyo transferi ve bir vitrifiye-çözme blastokist transferi yapıldığı zaman kümülatif gebelik oranlarını %74.5 ve kümülatif canlı doğum oranlarını %66.4 olarak vermektedir ki bu da bu grup hastaların iyi kalite embriyolara ve yardımcı üreme tedavilerinde çok iyi prognoza sahip olduğu sonucunu güçlendirmektedir. Donma-çözme blastokistleri, donma-çözme klivaj evresi embriyoları veya donmaçözme klivaj evresi embriyolardan blastokistleri transfer etmek için kardeş embriyoların 5. Güne kadar gelişmesine izin verip blastokistleri dondurmaya karşılık bunları 3. Gün dondurma uygulamaları hakkında halen tartışma mevcuttur. Pantos ve ark. (2001), 3. Gün dondurulan embriyolardan gelişen blastokistlerde %20.6 implantasyon oranı bildirmişlerdir; buna karşılık dondurulmuş blastokistlerde bu oranı %5.3 olarak bildirmişlerdir. Fakat; vitrifikasyon sonuçları iyileştirmiştir (Sİfer ve ark.,2012) ve bizim çalışmamızda vitrifiye-çözme blastokistlerin transferinde implantasyon oranı üç katıydı (%15.2). Wang ve ark. ( ) çözme blastokistlerin ve çözme klivaj evresi embriyoların transferinin çözme klivaj evresi embriyolardan gelişen blastokistlerin transferinden belirgin olarak daha düşük canlı doğum oranına sahip olduğunu öne sürmüşlerdir; fakat, bu retrospektif çalışma da yavaş dondurma ile yapılmıştı ve çözme blastokistler için canlı doğum oranı sadece %16.3 idi. Eftekhar ve ark. (2012), daha yeni prospektif bir çalışmada, klivaj evresi donma çözme embriyolardan gelen blastokistlerin transferinde %30 implantasyon oranı bildirmişlerdir; bu oran 3. Gün donma çözme embriyolarında sadece %17 ydi. Burada soru, acaba kardeş embriyolar vitrifiye edilmek için 5. Güne kadar kültür mü yapılmalı yoksa 3.gün vitrifiye edilip kültür çözmeyi takiben mi yapılmalıdır. Bu durumu değerlendirmek için vitrifikasyon tekniklerini kullanan daha ileri prospektif randomize vaka kontrol çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, vitrifiye edilmeden önce kardeş embriyoların 5. Güne kadar gelişmesine izin verme uygulaması depo edilen işe yaramaz embriyo sayısını azaltmaktadır ki bu da hastalar ve yardımcı üreme merkezleri için artı bir avantajdır. Diğer taraftan, bu çalışmada sonuçları iyileştirmek için Grup B deki 3. Gün mevcut olan embriyoların düşük kalitesini telafi etmek için transfer edilen embriyoların sayısının arttırıldığı gerçeğine rağmen bu uygulama hedefe ulaşmada yeterince etkili değildi. Sonuç olarak, grup A daki hastalar grup B dekilere göre daha iyi bir prognoza sahiptiler. Bu çalışma, kardeş embriyolardan blastokist oluşumunun, sadece şu anki siklusun prognozunu retrospektif olarak değerlendirmek için değil, prospektif olarak da kardeş embriyolar blastokiste geliştiklerinde kümülatif gebelik oranlarını öngörmede ve takip eden yardımcı sikluslarda daha iyi kararlar vermede değerini vurgulamaktadır. Gerçekten, geriye kalan embriyoların 5. Güne kadar gelişme kapasiteleri, taze embriyoların gelecekte 3. Günde transfer potansiyelleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Grup A da implantasyon oranının %34.1 olması gerçeği, tek embriyo transferinin bu gruptaki özelliklere sahip hastalarda çoğul gebelik oranlarını

7 arttırmadan kabul edilebilir gebelik oranları verdiğini ve elektif tek embriyo transferlerindekine benzer başarı oranlarına ulaşıldığını öne sürmektedir (Tiitinen ve ark., 2003; Thurin ve ark., 2004; Veleva ve ark., 2006). Ayrıca,kardeş embriyolarından blastokist gelişen hastalar sonraki sikluslarda taze blastokist transferi için uygun kabul edilebilirler ki bu da gelecekteki tedavilerde canlı doğum oranlarını geliştirebilir (Glujovsky ve ark., 2012). Bu, bizim çalışmamızdaki, embriyo transferinin 3. Gün yapılmasının en iyi seçenek olarak kabul edildiği tüm siklusların %39.2 sine uygulanabilir. Bundan başka, grup A daki hastalar elektif tek embriyo transferinden daha yüksek gebelik oranlarıyla sonuçlanan tek blastokist transferi için gelecekteki adaylar olabilirler (Gardner ve ark., 2004). Çoğul gebelik oranları %30 dan fazla olan merkezlerde, hangi hastaların elektif tek embriyo transferi ve tek blastokist transferi için uygun olduklarına karar vermede yardımcı olan metodların uygulamaya sokulması bir amaç olmalıdır ve bu çalışma daha ileri tedavi sikluslarına maruz kalan kadınlarda bu kararı vermede yeni bir alternatif sunmaktadır. Referanslar Dayal, M.B., Kovalevsky, G., Patrizio, P., Rate of blastocyst development from excess embriyos remaining in culture after day 3 embriyo transfer. Int. J. Fertil. Womens Med. 51, De Sutter, P., Van der Elst, J., Coetsier, T., Dhont, M., Single embriyo transfer and multiple pregnancy rate reduction in IVF/ICSI: a 5-year appraisal. Reprod. Biomed. Online 6, Dessolle, L., Freour, T., Barriere, P., Dara ı, E., Ravel, C., Jean, M., Coutant, C., A cycle-based model to predict blastocyst transfer cancellation. Hum. Reprod. 25, Eftekhar, M., Aflatoonian, A., Mohammadian, F., Tabibnejad, N., Transfer of blastocysts derived from frozen-thawed cleavage stage embriyos improved ongoing pregnancy. Arch. Gynecol. Obstet. 286, Fisch, J.D., Milki, A.A., Behr, B., Sibling embriyo blastocyst development correlates with the in vitro fertilization day 3 embriyo transfer pregnancy rate in patients under age 40. Fertil. Steril. 71, Gardner, D.K., Surrey, E., Minjarez, D., Leitz, A., Stevens, J., Schoolcraft, W.B., Single blastocyst transfer: a prospec- tive randomized trial. Fertil. Steril. 81, Geraedts, J.P., Gianaroli, L., Embriyo selection and IVF. Hum. Reprod. 27, Glujovsky, D., Blake, D., Farquhar, C., Bardach, A., Cleavage stage versus blastocyst stage embriyo transfer in assisted reproductive technology. Cochrane Database Syst. Rev 11, 7, CD Hathaway, P., Croucher, C., Lass, A., Predictive value of the results of a first IVF cycle. Hum. Reprod. 14,

8 Hunault, C.C., te Velde, E.R., Welma, S.M., Macklon, N.S., Eijkemans, M.J., Klinkert, E.R., Habbema, J.D., A case study of the applicability of a prediction model for the selection of patients undergoing in vitro fertilization for single embriyo transfer in another center. Fertil. Steril. 87, Kuwayama, M., Vajta, G., Kato, O., Leibo, S.P., Highly efficient vitrification method for cryopreservation of human oocytes. Reprod. Biomed. Online 11, Minaretzis, D., Harris, D., Alper, M.M., Mortola, J.F., Berger, M.J., Power, D., Multivariate analysis of factors predictive of successful live births in in vitro fertilization (IVF) suggests strategies to improve IVF outcome. J. Assist. Reprod. Genet. 15, Pantos, K., Stefanidis, K., Pappas, K., Kokkinopoulos, P., Petrout- sou, K., Kokkali, G., Stavrou, D., Tzigounis, V., Cryopres- ervation of embriyos, blastocysts, and pregnancy rates of blastocysts derived from frozen-thawed embriyos and frozenthawed blastocysts. J. Assist. Reprod. Genet. 18, Papanikolaou, E.G., D Haeseleer, E., Verheyen, G., Van de Velde, H., Camus, M., Van Steirteghem, A., Devroey, P., Tournaye, H., Live birth rate is significantly higher after blastocyst transfer than after cleavage-stage embriyo transfer when at least four embriyos are available on day 3 of embriyo culture. A randomized prospective study. Hum. Reprod. 20, Papanikolaou, E.G., Kolibianakis, E.M., Tournaye, H., Venetis, C.A., Fatemi, H., Tarlatzis, B., Devroey, P., Live birth rates after transfer of equal number of blastocysts or cleavage-stage embriyos in IVF. A systematic review and metaanalysis. Hum. Reprod. 23, Practice Committee of Society for Assisted Reproductive, T. and M. and Practice Committee of American Society for Reproductive, Elective single-embriyo transfer. Fertil. Steril. 97, Rijnders, P.M., Jansen, C.A., The predictive value of day 3 embriyo morphology regarding blastocyst formation, pregnancy and implantation rate after day 5 transfer following in-vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection. Hum. Reprod. 13, Sifer, C., Sermondade, N., Dupont, C., Poncelet, C., Ce drin- Durnerin, I., Hugues, J.N., Benzacken, B., Levy, R., Outcome of embriyo vitrification compared to slow freezing process at early cleavage stages. Report of the first French birth. Gynecol. Obstet. Fertil. 40, Sjogren, A., Sjoblom, P., Hamberger, L., Culture of human spare preembriyos: association between blastocyst formation and pregnancy. J. Assist. Reprod. Genet. 9, Thurin, A., Hausken, J., Hillensjo, T., Jablonowska, B., Pinborg, A., Strandell, A., Bergh, C., Elective single-embriyo transfer versus double-embriyo transfer in in vitro fertilization. N. Engl. J. Med. 351, Tiitinen, A., Unkila-Kallio, L., Halttunen, M., Hyden-Granskog, C., Impact of

9 elective single embriyo transfer on the twin pregnancy rate. Hum. Reprod. 18, van Loendersloot, L.L., van Wely, M., Limpens, J., Bossuyt, P.M., Repping, S., van der Veen, F., Predictive factors in in vitro fertilization (IVF): a systematic review and meta-analysis. Hum. Reprod. Update 16, Veeck, L.L., An atlas of Human Gametes and Conceptuses: an Illustrated Reference for Assisted Reproductive Technology. Parthenon, New York; London. Veeck, L.L., Zaninovic, N., An Atlas of Human Blastocysts. Parthenon, Boca Raton; London. Veleva, Z., Vilska, S., Hyden-Granskog, C., Tiitinen, A., Tapanai- nen, J.S., Martikainen, H., Elective single embriyo transfer in women aged years. Hum. Reprod. 21, Wang, Y.A., Chapman, M., Costello, M., Sullivan, E.A., Better perinatal outcomes following transfer of fresh blastocysts and blastocysts cultured from thawed cleavage embriyos: a popula- tion-based study. Hum. Reprod. 25, Wang, Y.A., Costello, M., Chapman, M., Black, D., Sullivan, E.A., Transfers of fresh blastocysts and blastocysts cultured from thawed cleavage embriyos are associated with fewer miscarriages. Reprod. Biomed. Online 23,

Bayes Ağları Yöntemi ile IVF Blastosist Gelişimi Tahmini 1

Bayes Ağları Yöntemi ile IVF Blastosist Gelişimi Tahmini 1 TURKMIA 10 Proceedings 60 VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Bayes Ağları Yöntemi ile IVF Blastosist Gelişimi Tahmini 1 a b c c Aslı UYAR, Ayşe BENER, H. Nadir ÇIRAY, Mustafa BAHÇECİ a Bilgisayar

Detaylı

Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması

Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması J Kartal TR 2014;25(2):138-142 doi: 10.5505/jkartaltr.2014.14238 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması Comparison of

Detaylı

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Yazarlar: M. Niinima ki 1, A.-M. Suikkari 2, S. Ma kinen 2, V. So derstro m-anttila 2, and H. Martikainen 1 1 Department

Detaylı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı www.jinekolojik.org www.sahmay.com SŞ Gebeliği

Detaylı

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Letrozol kullanımını takip eden donma- çözme tek embryo transfer sikluslarında gebelik ve neonatal sonuçlar Orijinal

Detaylı

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Embriyo Kriyoprezervasyonu ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Toplantısı Ankara, 21.12.2014 Embriyo Kriyoprezervasyonu Dr. Sinan Özkavukcu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE Merkezi Laboratuvar

Detaylı

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalı Sperm Kaynakları

Detaylı

Üreme Endokrinolojisi Tartışmalı Konular Sempozyumu. Klinik Başarıyı Artırmak Laboratuvar ve Embriyolog Gözüyle

Üreme Endokrinolojisi Tartışmalı Konular Sempozyumu. Klinik Başarıyı Artırmak Laboratuvar ve Embriyolog Gözüyle Üreme Endokrinolojisi Tartışmalı Konular Sempozyumu 10-11 Haziran 2017 Ufuk Üniversitesi Klinik Başarıyı Artırmak Laboratuvar ve Embriyolog Gözüyle Doç. Dr. Sinan Özkavukcu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI. Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI. Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD D Hooghe et al., 2003 Siklik fekundite oranı Endometriozis; %2-10 Fertil populasyonda;

Detaylı

BAŞLIK: VİTRİFİKASYON UYGULANMIŞ BLASTOKİSTLERİN İMPLANTASYON POTANSİYELİNE YAPAY BÜZÜŞMENİN ETKİSİNİ ARAŞTIRAN PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

BAŞLIK: VİTRİFİKASYON UYGULANMIŞ BLASTOKİSTLERİN İMPLANTASYON POTANSİYELİNE YAPAY BÜZÜŞMENİN ETKİSİNİ ARAŞTIRAN PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA BAŞLIK: VİTRİFİKASYON UYGULANMIŞ BLASTOKİSTLERİN İMPLANTASYON POTANSİYELİNE YAPAY BÜZÜŞMENİN ETKİSİNİ ARAŞTIRAN PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA ORİJİNAL BAŞLIK: A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED

Detaylı

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü IUI endikasyonları Ejekulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon,

Detaylı

YENİLİKÇİ FERTİLİTE TEKNOLOJİSİ İLE TEDAVİ SÜRECİNDE GÜVENLİ BİR BAŞLANGIÇ SEÇİN. Ayrıntılar bizim için önemlidir

YENİLİKÇİ FERTİLİTE TEKNOLOJİSİ İLE TEDAVİ SÜRECİNDE GÜVENLİ BİR BAŞLANGIÇ SEÇİN. Ayrıntılar bizim için önemlidir YENİLİKÇİ FERTİLİTE TEKNOLOJİSİ İLE TEDAVİ SÜRECİNDE GÜVENLİ BİR BAŞLANGIÇ SEÇİN Ayrıntılar bizim için önemlidir IVF yolculuğunuza güvenli bir başlangıç İlaç tedavisi (stimülasyon) Oosit & sperm toplanması

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

ZORUNLU TEK/fiARTLI K EMBR YO TRANSFER YÖNETMEL SONRASI GEBEL K ORANLARIMIZ

ZORUNLU TEK/fiARTLI K EMBR YO TRANSFER YÖNETMEL SONRASI GEBEL K ORANLARIMIZ ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ZORUNLU TEK/fiARTLI K EMBR YO TRANSFER YÖNETMEL SONRASI GEBEL K ORANLARIMIZ Seyhan GÜMÜfiLÜ, Recep Onur KARABACAK, Nuray BOZKURT, Mesut ÖKTEM, Esra KARABAY, Cengiz KARAKAYA,

Detaylı

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan 39 yaş ve üzeri infertil kadınlarda prognostik faktörlerin gebelik başarısına etkileri

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan 39 yaş ve üzeri infertil kadınlarda prognostik faktörlerin gebelik başarısına etkileri Araştırma / Clinical Investigation DOI: 10.4274/tjod.73604 İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan 39 yaş ve üzeri infertil kadınlarda prognostik faktörlerin gebelik başarısına etkileri The effects

Detaylı

SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS

SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS ANDROLOJİ/ANDROLOGY SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS Barış ALTAY*, Erdal APAYDIN*, Özgür ERDOĞAN*, Ege TAVMERGEN GÖKER**, Erol TAVMERGEN**, Bülent

Detaylı

İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All)

İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All) İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All) Semih Kaleli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi Bilim Dalı ve Cerrahpaşa ÜYTEM

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER Nilüfer Güzoğlu, H. Gözde Kanmaz, Dilek Dilli, Nurdan Uras, Ömer Erdeve, Uğur Dilmen İlk tüp bebeğin 1978 de doğumundan bu yana IVF

Detaylı

Sequential versus single-step embryo culture media in preimplantation embryo development and pregnancy rates: a retrospective matched cohort study

Sequential versus single-step embryo culture media in preimplantation embryo development and pregnancy rates: a retrospective matched cohort study Araştırma Makalesi Research Article Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal doi: 10.5505/ptd.2016.94809 Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ //205 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 205695 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN //205 TARİHİ, SAAT 0:00

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRKAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı PGT NEDİR? Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı verilen

Detaylı

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR III. ÜREME TIBBI ve CERRAHİSİ DERNEĞİ İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr.Gamze S. ÇAĞLAR Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

Dr. Sinan Özkavukcu Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Sinan Özkavukcu Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu 26 2 9 E y l ü l 2 0 1 3 4. Ü r e m e T ı b b ı D e r n e ğ i K o n g r e s i A n t a l y a eset vs. DET ne kazanıp ne kaybediyoruz? Dr. Sinan Özkavukcu Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Embriyoloji Laboratuvarı

Detaylı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Özlem Dural İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı üreme teknikleri sikluslarında luteal faz yetersizdir 1. OPU sırasında granüloza hücrelerinin hasarlanması 2. Hipotalamo-hipofizer

Detaylı

Oocyte and Embryo Cryopreservation Technical and Legal Approaches

Oocyte and Embryo Cryopreservation Technical and Legal Approaches Oocyte and Embryo Cryopreservation Technical and Legal Approaches BASAK BALABAN American Hospital of Istanbul Assisted Reproduction Unit AMERICAN HOSPITAL UTCD Meeting 2015, Antalya Turkey OVERVIEW 1.

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

Taze Embriyo Transferi mi Yoksa Dondurulmuş Embriyo Transferi mi Tercih Edilmelidir?

Taze Embriyo Transferi mi Yoksa Dondurulmuş Embriyo Transferi mi Tercih Edilmelidir? DERLEME doi: 10.24074/tjrms.2016-54243 Taze Embriyo Transferi mi Yoksa Dondurulmuş Embriyo Transferi mi Tercih Edilmelidir? Emre Göksan PABUÇCU a, Recai PABUÇCU a,b a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ufuk

Detaylı

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(1): 81-85, 2016 İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

Detaylı

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Tıbbı Derneği ve TJOD Ankara Şubesi Ortak Eğitim Toplantısı HER YÖNÜYLE PCOS 24 Şubat 2013 Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif

Detaylı

AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı?

AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı? AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı? Prof.Dr. Rifat H. GÜRSOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Üreme Endokrinolojisi ve İnferKlite Bilim Dalı Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY

Detaylı

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodük>f Endokrinoloji ve İnfer>lite

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

TRANSFER ED LECEK Y KAL TEDE EMBRYOSU OLMAYAN HASTALARDA ASS STED HATCH NG VE DEFRAGMANTASYONUN IVF SONUÇLARINA ETK S

TRANSFER ED LECEK Y KAL TEDE EMBRYOSU OLMAYAN HASTALARDA ASS STED HATCH NG VE DEFRAGMANTASYONUN IVF SONUÇLARINA ETK S ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) TRANSFER ED LECEK Y KAL TEDE EMBRYOSU OLMAYAN HASTALARDA ASS STED HATCH NG VE DEFRAGMANTASYONUN IVF SONUÇLARINA ETK S Ahmet Zeki IfiIK, Gamze Sinem ÇA LAR, Eran SÖZEN,

Detaylı

Preimplantasyon genetik taný: GATA sonuçlarý

Preimplantasyon genetik taný: GATA sonuçlarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 245-249 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Preimplantasyon genetik taný: GATA sonuçlarý Ümit Göktolga (*), Cem Korkmaz (*), Muhterem Bahçe (**), Seyit Temel Ceyhan

Detaylı

NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİK ERKEKLERDE TESE ÖNCESİ VARİKOSEL OPERASYONU YAPILMALI

NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİK ERKEKLERDE TESE ÖNCESİ VARİKOSEL OPERASYONU YAPILMALI NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİK ERKEKLERDE TESE ÖNCESİ VARİKOSEL OPERASYONU YAPILMALI Dr. Tahsin TURUNÇ Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroloji Kliniği 5 Kasım 2016,

Detaylı

İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık;

İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık; ERKEKLERDE KISIRLIK İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık; Kısırlık ne demektir? Kısırlık bir yıllık bir denemeyi takiben çocuk sahibi olamamaktır. Kısırlık şikayetlerinin üçte biri erkeklerden kaynaklanır.

Detaylı

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İZMİR Dünyada %13-15 çift infertilite sorunu yaşıyor Prevalansı gelişmekte olan

Detaylı

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Prof.Dr. S. Temel CEYHAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Başarı için yol haritası Hastanın özellikleri Endometrium ve uterus Bireyselleştirilmiş protokoller Laboratuvar şartları,

Detaylı

Laboratuvar Başarısında Kriyoprezervasyonun Rolü

Laboratuvar Başarısında Kriyoprezervasyonun Rolü Laboratuvar Başarısında Kriyoprezervasyonun Rolü Ayşen Durmaz, PhD Ege Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi Tanım Kriyoprezervasyon; hücrelerin ve dokuların sıfır derecenin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3//03 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 039378 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 5//03 TARİHİ, SAAT :00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ

Detaylı

BAŞLIK: TAZE VE VİTRİFİKASYON/ÇÖZME UYGULANMIŞ TEK BLASTOKİST TRANSFERİ SİKLUSLARINDA BLASTOSEL GENİŞLEME DERECESİ CANLI DOĞUMU ÖNGÖRÜR

BAŞLIK: TAZE VE VİTRİFİKASYON/ÇÖZME UYGULANMIŞ TEK BLASTOKİST TRANSFERİ SİKLUSLARINDA BLASTOSEL GENİŞLEME DERECESİ CANLI DOĞUMU ÖNGÖRÜR BAŞLIK: TAZE VE VİTRİFİKASYON/ÇÖZME UYGULANMIŞ TEK BLASTOKİST TRANSFERİ SİKLUSLARINDA BLASTOSEL GENİŞLEME DERECESİ CANLI DOĞUMU ÖNGÖRÜR ORİJİNAL BAŞLIK: BLASTOCOELE EXPANSION DEGREE PREDICTS LIVE BIRTH

Detaylı

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUVAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET sikluslarında GnRH agonist uzun protokol ile GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması

Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET sikluslarında GnRH agonist uzun protokol ile GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2017;42(1):27-33 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.280060 ARAŞTIRMA/RESEARCH Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. IUI da prognostik faktörler İntrauterine inseminasyon: Sperm hazırlama

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

Kötü over yanıtlı olgularda tedavi seçenekleri

Kötü over yanıtlı olgularda tedavi seçenekleri Kötü over yanıtlı olgularda tedavi seçenekleri Doç. Dr. Ahmet Zeki IŞIK İRENBE KADO DAL ve ÜYTE MERKEZİ-ALSANCAK TJOD-İZMİR 2013 Kötü Over Yanıtı Tanım Tanım üzerinde tam bir konsensus yok. hcg uygulama

Detaylı

TÜRKİYEDE IVF SONRASI TRANSFER EDİLECEK EMBRİYO SAYISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ,

TÜRKİYEDE IVF SONRASI TRANSFER EDİLECEK EMBRİYO SAYISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, TÜRKİYEDE IVF SONRASI TRANSFER EDİLECEK EMBRİYO SAYISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ (TSRM) ANKETİ * Bülent URMAN 1, Turgut AYDIN 2, Barış ATA 1 1 V.K.V. Amerikan

Detaylı

Cukurova Med J. For your questions please send message to

Cukurova Med J. For your questions please send message to Cukurova Med J Normal Over Rezervine Sahip Infertil Hastalarda IVF-ICSI-ET Sikluslarinda GnRH Agonist Uzun Protokol Ile GnRH Antagonist Protokolun Karsilastirilmasi Journal Name : Cukurova Medical Journal

Detaylı

Araştırmalar / Researches

Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20150302090129 GnRH Agonist veya Antagonist ile Down Regülasyon Yapılan ICSI/ET Sikluslarında İnsan Koryonik Gonadotropin Günü Bakılan Estradiol, Prolaktin Düzeylerinin

Detaylı

Çeviri: Dr Kemal Atasayan (Marmara Universitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)

Çeviri: Dr Kemal Atasayan (Marmara Universitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.) Başlık: Kontrollü ovaryan hiperstimulasyon sırasındaki serum estradiol seviyeleri in vitro fertilizasyonun gebelik sonuçlarını konsantrasyon bağımlı şekilde etkiler Orijinal Başlık: Serum estradiol levels

Detaylı

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER Hem. Meral IŞIK Acıbadem Kadıköy Hastanesi IVF Ekip Lideri 16 Ekim 2012 de Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde I. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Seminerinde

Detaylı

YAZARLAR: M.Grynberg 1,2,3, M.Poulain 4,5, S. Le Parco 6, C. Sifer 7, R. Fanchin 3,5,6, N. Frydman 4,5

YAZARLAR: M.Grynberg 1,2,3, M.Poulain 4,5, S. Le Parco 6, C. Sifer 7, R. Fanchin 3,5,6, N. Frydman 4,5 BAŞLIK: LUTEAL VEYA FOLİKÜLER FAZDA ELDE EDİLEN OOSİTLERİN BENZER İN VİTRO MATÜRASYON HIZLARI, MEME KANSERİ HASTALARINDA ACİL FERTİLİTE KORUNMASI İÇİN ESNEK OLASILIKLAR SUNAR ORİJİNAL BAŞLIK: SIMILAR IN

Detaylı

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR MENAPOZ DÖNEMİ VE HORMONLAR DR.ALEV ÖKTEM Menapozun Nedeni Overlerdeki oositlerin üreme yaşlanması sırasında ovülasyon ve atrezi nedeniyle tükenmesidir Kronolojik yaş üreme yaşlanmasının tespiti için çok

Detaylı

Op. Dr. Neslihan Yerebasmaz Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve

Op. Dr. Neslihan Yerebasmaz Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Op. Dr. Neslihan Yerebasmaz Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiBAŞLIK: 6. günde yapılan elektif embriyo transferleri 5. gün transferlerine kıyasla implantasyonu azaltır.

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE ETİK SORUNLAR 12/11/2009

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE ETİK SORUNLAR 12/11/2009 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE ETİK SORUNLAR 1 12/11/2009 Yardımcı üreme teknikleri bir açıdan kadının infertilite problemine ışık tutarken diğer yandan birçok riski ve problemi beraberinde getirmektedir.

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

Blastosist Kalitesinin Değerlendirmesinde Kantitatif Yaklaşımın Klinik Gebelik Başarısına Etkisi

Blastosist Kalitesinin Değerlendirmesinde Kantitatif Yaklaşımın Klinik Gebelik Başarısına Etkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 (3) 117-122, 2017 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Blastosist Kalitesinin Değerlendirmesinde Kantitatif Yaklaşımın Klinik Gebelik Başarısına Etkisi Berrin AVCI 1,2, Işıl KASAPOĞLU

Detaylı

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Obstetrik tahminlerdeki belirsizliklere

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Yardımcı Üreme Teknikleri Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar Perinatal Outcomes after Assisted Reproductive Technology Setenay Arzu Yılmaz 1,

Detaylı

ARRAY CGH TEKNOLOJİSİ VE BLASTOKİST TRANSFERİ. DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Prof. Dr. Muhterem BAHÇE

ARRAY CGH TEKNOLOJİSİ VE BLASTOKİST TRANSFERİ. DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Prof. Dr. Muhterem BAHÇE ARRAY CGH TEKNOLOJİSİ VE BLASTOKİST TRANSFERİ. DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Prof. Dr. Muhterem BAHÇE Preimplantasyon Genetik Tanı; YÜT sonuçlarını arttırmak Tekrarlayan gebelik kayıplarını azaltmak Kalıtsal

Detaylı

Endometriozis: Cerrahi yaklaşım

Endometriozis: Cerrahi yaklaşım Endometriozis: Cerrahi yaklaşım Doç. Dr. İbrahim Esinler Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı Cerrahi Tedavi-Amaç Şikâyetler Dismenore (%90), disparanü-kronik pelvik

Detaylı

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. İlknur M. GÖNENÇ Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bilim adamları Miriam F. Menkin ve John Rock ın ilk olarak 1944 yılında bir

Detaylı

Alejandro Kava-Braverman, Francisca Martínez, Ignacio Rodríguez, Manuel Alvarez, Pedro N. Barri, and Buenaventura Coroleu

Alejandro Kava-Braverman, Francisca Martínez, Ignacio Rodríguez, Manuel Alvarez, Pedro N. Barri, and Buenaventura Coroleu Zor Transfer Nedir? 7,714 Embriyo Transferinin Analizi: Embriyo Transferi Sırasındaki Manevraların Gebelik Hızına Etkisi Ve Objektif Değerlendirme Önerisi Alejandro Kava-Braverman, Francisca Martínez,

Detaylı

ÇALIŞMA EKİBİ: Jeani Chang, Sheree L. Boulet, Gary Jeng, Lisa Flowers, Dmitry M. Kissin

ÇALIŞMA EKİBİ: Jeani Chang, Sheree L. Boulet, Gary Jeng, Lisa Flowers, Dmitry M. Kissin PREİMPLANTASYON GENETİK TANI İLE YAPILAN İN VİTRO FERTİLİZASYON SONUÇLARI: BİRLEŞİK DEVLETLER YARDIMCI ÜREME TEKNOLOJİLERİ İZLEME VERİLERİ ANALİZİ, 2011 2012 ÇEVİREN: Op.Dr. Emre ÖZGÜ ÇALIŞMA EKİBİ: Jeani

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:249-254/Ekim/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda gen kaynaklarının uzun süreli korunması ve daha fazla

Detaylı

Orta ve Ağır Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi

Orta ve Ağır Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 21(3): 164-169, 2014 Orta ve Ağır Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromu Orta ve Ağır Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi Orkun Çetin *, Özlem Yıldırım

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR?

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? Bio. Semra Sertyel ALMAN HASTANESİ IVF LABORATUARLARI YÜT de başarıyı etkileyen faktörler Kadın yaşı Erkek Faktörü Uygun olmayan

Detaylı

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI Dr. Koray ELTER EUROFERTIL Tüp Bebek Merkezi Androstenedion Estron AROMATAZ Testosteron Hız Belirleyici Estradiol Basamak Overlerin

Detaylı

UNCORRECTED PROOF. Araştırmalar / Researches

UNCORRECTED PROOF. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20150302090129 GnRH Agonist veya Antagonist ile Down Regülasyon Yapılan ICSI/ET Sikluslarında İnsan Koryonik Gonadotropin Günü Bakılan Estradiol, Prolaktin Düzeylerinin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3/0/016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 016130 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 6/0/016 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanseri Kadınlarda en yaygın kanser (tüm kanserlerin 1/3 ü) Yaşam boyu

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yakan B, Başak EB ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN

Detaylı

Kadınlarda gebelik birçok faktörün düzenli şekilde yan yana gelmesine bağlıdır.

Kadınlarda gebelik birçok faktörün düzenli şekilde yan yana gelmesine bağlıdır. KADINLARDA KISIRLIK İnfertilite, Kadın İnfertilitesi. Kısırlık ne demektir? Kısırlık bir yıl denemeyi takiben gebe kalmamaktır. Bu bir yıl boyunca korunmasız ve düzenli cinsel teması takiben hamile kalamamak

Detaylı

Mustafa Kara 1, Nurettin Türktekin 2, Turgut Aydın 2

Mustafa Kara 1, Nurettin Türktekin 2, Turgut Aydın 2 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(3):92 96 doi: 10.5505/kjms.2011.39974 Halosperm Tekniği ile Bakılan DNA Fragmentasyon Oranının IVF-ICSI Sonuçları Üzerine Olan Etkisi The Effect

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Anahtar kelimeler: ektopik gebelik, IVF, metotreksat, ovarian cevap, salpinjektomi

Anahtar kelimeler: ektopik gebelik, IVF, metotreksat, ovarian cevap, salpinjektomi Ektopik gebeliğin metotreksat veya salpinjektomi ile tedavisinin daha sonraki IVF siklusuna etkisi Amir Wiser,*, Audrey Gilbert, Ravit Nahum, Raoul Orvieto, Jigal Haas, Ariel Hourvitz, Ariel Weissman,

Detaylı

TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI

TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI ÜREME SAĞLIĞI VE ĐNFERTĐLĐTE DERNEĞĐ KANITA DAYALI UYGULAMA REHBERLERĐ TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI TSRM TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI Sayfa 1 GĐRĐŞ Tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarının etyolojisi

Detaylı

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS hiperandrojenism, anovulasyon, overde polikistik görünüm Obezite

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 08/06/06 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 064084 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/06/06 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Çeviri:Op.Dr.Taner Aksoy

Çeviri:Op.Dr.Taner Aksoy Çeviri:Op.Dr.Taner Aksoy In vitro fertilizasyon yapılan over rezerviazalmış rekürent gebelik kaybı hastalarında blastokistlerde yüksek anöploidi oranları ve embriyo transferi yapılmaması riski Lora K.

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi

İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi Araştırma Makalesi Research Article Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal doi: 10.5505/ptd.2016.70446 İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan hastalarda izole lökosperminin

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

TÜLAY ÖZBĐÇER Biyolog

TÜLAY ÖZBĐÇER Biyolog TÜLAY ÖZBĐÇER Biyolog Đ L E T Đ Ş Đ M Adres : Meneviş Sk. No: 38/17 06540 A. Ayrancı, Çankaya / ANKARA E-posta : tozbicer@hotmail.com Gsm : (532) 223 39 15 Tel : (312) 427 50 45 K Đ Ş Đ S E L B Đ L G Đ

Detaylı

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron

Detaylı

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ II. KONGRESİ 23-25 Eylül 2011 Hilton Dalaman Sarıgerme www.ked2011.org 1. DUYURU Sayın Meslektaşlarımız, Klinik Embriyoloji Derneği (KED) II. kongresi 23-25 Eylül 2011 tarihlerinde

Detaylı

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:25-31 Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz Ayfle Korkmaz 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma

Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(2):85-91 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma Anti-Müllerian

Detaylı

Comparison of pregnancy rates with intramuscular and vaginal progesterone use for luteal phase support in intracytoplasmic sperm injection cycles

Comparison of pregnancy rates with intramuscular and vaginal progesterone use for luteal phase support in intracytoplasmic sperm injection cycles Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(4):639-647 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.254185 ARAŞTIRMA/RESEARCH İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sikluslarında luteal

Detaylı

Biyolog Nihal Yıldırım YÜKSEK LİSANS TEZİ

Biyolog Nihal Yıldırım YÜKSEK LİSANS TEZİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAZAL FOLİKÜL STİMÜLAN HORMON DÜZEYİNİN İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ Biyolog

Detaylı

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1942 Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Comparison of obstetric and perinatal

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Prof. Dr. N.Cem FIÇICIOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı IVF Merkezi Direktörü Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul

Prof. Dr. N.Cem FIÇICIOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı IVF Merkezi Direktörü Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Zayıf Over Yanıtının Yönetimi Prof. Dr. N.Cem FIÇICIOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı IVF Merkezi Direktörü Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Zayıf Over Yanıtı Over stimülasyonuna

Detaylı

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Arena resmi koyalım Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi? Varikosel

Detaylı