BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.1.1. BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI"

Transkript

1 BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program : Süt Sığırı Yetiştiriciliği Büyükbaş hayvancılık alanında yapılan en önemli araştırma projelerinin başında Anadolu Alacası ve Anadolu Esmeri Geliştirme projeleri sayılabilir. Bu projelerde adına MOET dediğimiz Çoklu Yumurtlatmalı Embriyo Transferi teknolojisi kullanılarak döl kontrolü metoduna dayalı, daha kısa sürede ve daha ucuza test edilmiş boğa üretimi amaçlanmaktadır. Elde edilen bu yavruların verimleri değerlendirilerek, ıslahta kullanılmak üzere süper boğa ve inekler belirlenecektir. Bu çalışmalar dörder yıllık döngüler halinde birbiri ardı sıra devam edecek olup, her döngüde baş süper boğa elde edilecektir. Projelerin ikinci hedefi ise, geleneksel yöntemlere ve suni tohumlamaya göre çok daha hızlı olan embriyo transfer tekniğinin ülkemizde yerleşmesine öncülük etmek ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Ayrıca, bu tekniğin uygulanabilirliğine ve bu konuda eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu projeler kapsamında 320 adet ithal edilen dondurulmuş embriyo ile 136 adet taze embriyonun taşıyıcı hayvanlara nakilleri yapılmış, nakil sonucu gebe kalan hayvanlardan doğumlar başlamıştır. Süt sığırcılığı programında bu dönem içinde yapılan diğer araştırmalardan elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir; Đncelenen işletmelerden süt işletmelerinde son yıllarda süt veriminde artma, yem bitkileri üretimi ve özellikle silaj yapımında belirgin bir artış olduğu yetiştiricilerin tahsil durumunda bir gelişme gözlendiği, kapalı-bağlı ve yarı açık serbest ahırların en yaygın ahır tipi olduğu saptanmıştır. Ülkemizde kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, kaba yem muhafaza yöntemlerinden biri olan haylage (balya silajı) yapımının tanıtımı, mekanizasyonu ve yaygınlaştırılması çalışmaları başlamıştır. Embriyo transferi çalışmaları, gelişmiş ülkelerde uygulamaya konulmuş bioteknolojik yöntemlerin kullanıldığı bir sahadır. Ülkemiz bu sahada henüz yeni olup, embriyo transferi çalışmalarına hız verilmiştir. Đlk kez in vitro embriyo üretilmesini amaçlayan proje ile süperovulasyona kıyasla daha etkin embriyo elde edilmesi amacına ulaşılmış olup, konuyla ilgili laboratuvar ve bilgi altyapısı büyük ölçüde oluşturulmuştur. Đn vitro sığır embriyolarının dondurularak muhafazasında vitrifikasyon tekniğinin geleneksel dondurma yöntemine göre etkisinin daha fazla olduğu, uygulanır ve maliyetinin az olduğu görülmüştür. Polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılmış polimorfik DNA parmak izi yönteminin (RAPD-PCR) Türkiye yerli sığır ırklarında uygulanması üzerine yapılan bir çalışmadan elde edilen bulgular, RAPD-PCR yöntemiyle elde edilen DNA polimorfizmlerinin Türkiye yerli sığır ırklarının genetik yapılarının belirlenmesinde ve bu ırklara özgü genetik markırların elde edilmesinde başarılı bir şekilde kullanılacağını ortaya koymuştur. Program: Besicilik ve Et Sığırcılığı Besi performansı üzerine yapılan bir araştırmada Siyah Alaca X Peidmont melezlerinde sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ve randımanın Siyah Alacalardan yüksek olduğu, ancak Siyah Alaca X Limozin melezi ile Siyah Alacalarda bir fark olmadığı saptanmıştır. Siyah Alaca X Peidmont melezlerinde Siyah Alacalara göre daha çok etlenme ve daha az yağlanma olduğu görülmüştür. Đki ayrı çevre şartında ticari melezleme uygulamasıyla Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) ırkının et veriminde artış kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. En fazla

2 kar melez genotiplerden elde edilmiştir. Melez genotiplerin Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) ırkından daha karlı olduğu tespit edilmiştir. Kış ve yaz mevsiminde yem tipi ve yemleme zamanının Holstein ırkı erkek danaların besi performansına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada yemin, kesif ve kaba yem halinde birbirinden ayrı ve serbest olarak gece ve gündüz saatleri boyunca hayvanların önünde bulundurulmasının besi performansını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Program: Manda Yetiştiriciliği Anadolu Mandalarının Murrah Irkı Mandalarla Doğal Aşım ve Farklı Sulandırıcılar Kullanılarak Yapılan Suni Tohumlama, Melezleme ve Seleksiyon Yoluyla Islahı adıyla yürütülen projede G1 melezlerinin sayısı toplam 7 baş F1 melezlerinin sayısı ise 62 başa ulaşmıştır. Manda boğalarının sperma boğası olarak kullanılmaları için sperma alma çalışmaları devam etmektedir. Proje bittiğinde yerli mandalarımızın et ve süt verimlerinde önemli oranlarda artışlar sağlanacaktır. Anadolu mandalarında süt progesteron testi ile erken gebelik teşhisi, embriyonik ölüm, postpartum dönemde ovaryum aktivitesi ve çeşitli reprodüktif problemlerin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada recombinant Bovine Somatotropin (rbst) uygulamalarının süt verimi ve şeker oranını artırdığı, buna karşın sütte yağ, protein, oranları ile SHS düzeyleri üzerine etkili olmadığı kanısına varılmıştır. Program: Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Bu program kapsamında bu dönemde yapılan araştırmalarda, büyükbaş hayvanlarda ekonomik kayıplara neden olan bazı bakteriyel, paraziter ve viral hastalıkların belirli bölgelerde veya Türkiye çapında yaygınlığının belirlenmesine yönelik araştırmalar yürütülmüştür. Önemli hastalıklarla mücadele programlarında bu sonuçlar dikkate alınmaktadır. Hastalıkların teşhisi için, PCR, Western blotting gibi biyoteknolojik metotlar da dahil olmak üzere hızlı ve güvenilir teşhis metotları geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Büyükbaş hayvan hastalıkları programında bu dönem içinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir; Ülkesel bazda gerçekleştirilen Türkiye de Sığır ve Koyunlarda Brucellosis in Sero- Epidemiyolojisi araştırma projesi ile yavru atmalara neden olan bu hastalığın ülkemizdeki yaygınlığı tespit edilmiş, iller bazında elde edilen verilerle, insan ve hayvan sağlığı açısından büyük sorun oluşturan brucellosis ile mücadele stratejilerinin hazırlanmasına ışık tutulmuştur. Uluslararası projelerle ülkemizde uygulanan sığır vebası aşısının bağışıklık düzeyi tespit edilmiş ve bu sonuçlara göre aşılama programlarına yön verilmiştir. Sığır Veneral Campylobacteriosis i teşhis kitlerinin üretimi araştırması ile yurt dışından ithal edilen teşhis kitlerinin ülkemizde üretilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Türkiye de sığırlarda yaygın olarak görülen infeksiyöz bovine rhinotracheitis (IBR) hastalığı konusunda yapılan araştırma ile hastalığın teşhisinde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen monoklonal antikor üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen antikorların teşhis amaçlı olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Đnsan ve diğer pek çok hayvan türünde önemli kayıplara neden olan lyme hastalığı konusunda Ankara Numune Hastanesi ile Western Blot tekniği kullanılarak yapılan ortak çalışma sonuçlarına göre insan hekimliğinde normalde pek düşünülmeyen hastalığın şüpheli vakalarda daha fazla düşünülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

3 Erzurum ili ve çevresinde insanlarda ve yavru atan sığırlarda Coxiella burnetii infeksiyonun seroprevalansının yüksek olduğunu ve bu hastalığa yönelik önlemlerin alınmasının gerektiği belirlenmiştir. Çukurova yöresinde enzootik sığır leukozis inin seroprevalansı belirlenmiş, çalışma sonucuna göre Çukurova yöresinde hastalığın yaygınlığı Türkiye nin değişik bölgelerinde yapılan araştırmalarda bulunan oranlardan düşük olmasına rağmen, hastalığa karşı sürekli taramaların uygulanması ve buna göre kontrol ve eradikasyon programlarının hazırlanmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Türkiye de her geçen gün at yarışları sektörü hızlı bir şekilde gelişmekte ve buna paralel olarak da yanlış pedigrili at koşturma sorunu büyümektedir. Bu nedenle anababalık tayini ve sağlıklı kayıt sisteminin önemi de artmaktadır. Halen Türkiye de anababalık tayini Kan Tipi Analizi ile yapılmaktadır. Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmada atların kan örneklerinde kan grubu sistemleri, kan proteini ve enzim sistemlerine ait allellerin (gen) frekansları ve anababalık tayininde sahip oldukları dışlama yüzdeleri, hemoglobin tipleri, anemi ve 2,3-difosfogliserat enzim düzeyleri arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Türkiye nin farklı bölgelerinde atlarda Babesia equi ve Babesia caballi nin bulunma oranları mikroskopik ve serolojik yöntemlerle araştırılmıştır. Bacillus anthracis 34 F2 Sporlarının Işınlama ile Đnaktivasyonu Biyolojik ajanların silah olarak kullanımı uzun süredir ülkeler ve insanlık için önemli bir potansiyel tehdit olarak kullanılabileceği öteden beri bilinmektedir. Ancak, 2001 sonbaharında ABD de yaşanan biyolojik saldırıda Bacillus anthracis sporlarının kullanılmış olması ve sporlarının radyasyon direnci konusunda çok sınırlı bilgi bulunması bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir neden oluşturmuştur. B. Anthracis kullanılarak gerçekleştirilecek bir biyolojik saldırı halinde tıbbi malzeme sterilizasyonu için kullanılan 25 kgy lik sterilizasyon dozunun en az iki katının uygulanması gerektiğini göstermektedir ÇAYIR MERA VE YEM BĐTKĐLERĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program: Çayır ve Meraların Geliştirilmesi Bu programda, sekiz adet sonuçlanan, 10 adet devam eden ve bir de yeni teklif proje bulunmaktadır. Kaba yem üretimi ve hayvancılık arasındaki ilişkiler, sosyo-ekonomik faktörlerin mera kullanımına etkileri, suni mera karışımlarının belirlenmesi, gübrelemenin suni mera üzerine etkileri, meraların sınıflandırılması çalışmaları yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Mera vejetasyonunun belirlenmesi, envanteri ve sınıflandırılması ile mera ıslahında kullanılabilecek bitki türlerinde çeşit geliştirilmesi ve üretim sistemlerinin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Meraların sınıflandırılması ve uyun ıslah ve amenajman modellerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak TARM ve DATAE nde pilot bazda ön çalışmalar yapılmış, proje ülkesel hale getirilmiş ve önerilen değişikliklerle beraber TÜBĐTAK a yeniden sunulacaktır. Program: Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Yem bitkileri programında ise 15 adet sonuçlanan, 15 adet devam eden ve bir adet de yeni teklif proje vardır. Bölgeler bazında, değişik türlerden tek ve çok yıllık yem bitkilerinde ıslah çalışmaları yürütülmüş ve bunun sonucunda önemli sayıda çeşit tescil ettirilmiş veya tescil aşamasına getirilmiştir. Bunun sonucunda, bir önceki dönemde büyük eksilik olarak ortaya çıkan yem

4 bitkileri çeşit sayısının yetersizliği önemli ölçüde giderilmiştir. Çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları devam etmektedir. Yem bitkilerinin ekim nöbetindeki yeri, ekim normları, tohumluk üretimi ve karışımlar üzerinde projeler sonuçlandırılmış olup, bazı projeler devam etmektedir. Yem Bitkileri Ülkesel Tohumculuk Projesi enstitülerin kendi imkanları ile yürütülmektedir KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program: Koyun Yetiştiriciliği Bu dönemde yerli koyun ırklarının melezleme ve saf yetiştirme ile çeşitli verimlerinin artırılması, yeni geliştirilen koyun tiplerinin yetiştirici elindeki verim özelliklerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar başlatılmış olup, devam etmektedir. Döl kontrolü yöntemi kullanılarak Đvesi koyunlarının süt verimlerinin artırılması yönünde çalışmalar bu dönemde başlatılmıştır. Ülkesel Merinos Geliştirme projesi ile Akkaraman Koyununun Halk Elinde Geliştirilmesi projeleri 2005 yılında uygulamaya alınmıştır. Koyun Yetiştiriciliği programında bu dönem içinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir; Orta Anadolu Bölgesi nde yetiştirilebilecek ve kuzu eti üretiminde kullanılabilecek yeni koyun tiplerinin geliştirilmesinde Kıvırcık x Akkaraman ve Sakız x Akkaraman melezlemesinden yararlanılabileceği sonucuna varılmıştır. Karayaka ve Sakız X Karayaka melezlemesi ile elde edilen melez koyun tipinin (Bafra koyunu) verim özellikleri ve step bölge şartlarına uyumu araştırılmış, Karayaka ve Bafra genotiplerinin projenin ilk yıllarında uyum zorluğu çektiği, daha sonraki yıllarda bu uyum zorluğunu aştığı ancak sürü yönetimi bakımından özel bir ilgi gerektiği anlaşılmıştır. Konya Merinosu kuzuların doğumlarından 1.5 yaşına kadar canlı ağırlık ve vücut ölçülerindeki değişimi farklı büyüme eğrisi modelleri ile ortaya koymak ve uygun modeli belirlemek amacıyla yapılan araştırmada bütün özellikler için kuadratik modelin en uygun olduğu görülmüştür. Daha çok kuzu veren ırka doğru çevirme melezlemesi çalışmalarında, East Friesian, Sakız ve Türk Merinosları ile yapılan çalışmalardan iyi sonuçlar alınmıştır. Döl verimi yüksek tipler elde edilmesine rağmen, melez kuzuların yaşama gücünün saflara göre düşük olduğu görülmüştür. Koçların testis ölçümleri ve sperma verimi gibi faktörler ile kuzu verimi arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Đkiz doğum yapmış, döl verimi yüksek ailelerden gelen ve canlı ağırlığı yüksek koyunların damızlıkta kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Sıfat metotlarının döl verimine etkisinin belirlenmesine yönelik yapılan araştırmalarda, serbest aşımın yetiştirici şartlarında en iyi sonucu verdiği tespit edilmiştir. Bakım ve beslemenin niteliğini iyileştirerek ve erken gelişen koyun ırkları kullanarak kuzuların erken yaşta gebe kalmaları ve 7-8 aylık yaşta erkek kuzuların aşımda kullanılabileceği yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda gebelik oranı %60, kuzulama oranı %50 dolaylarında bulunmuştur. Bir yılda iki kuzulatma veya iki yılda üç kuzulatma yöntemleri veya kuzulatma aralığının kısaltılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu tip yöntemler, koyunların sağılmadığı, koyunların kuzu ve yapağı verimi için yetiştirildiği bölgelere tavsiye edilmiştir.

5 Yerli ırkların kültür ırklarına dönüştürülmesinde en etkili yolun suni tohumlama olduğu, suni tohumlama teknikleri üzerine yapılan çalışmalarda intrauterin tohumlamanın intraservical tohumlamadan daha kolay ve daha etkili olduğu bildirilmiştir. Program: Keçi Yetiştiriciliği Bu dönemde yerli keçi ırklarının melezleme ve saf yetiştirme ile çeşitli verimlerinin artırılması, üretim sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmış olup, devam etmektedir. Ankara keçisinin halk elinde geliştirilmesi projesi 2005 yılında uygulamaya alınmıştır. Program: Küçükbaş Hayvan Hastalıkları Küçükbaş Hayvan Hastalıkları Programı kapsamında bu dönemde yapılan araştırmalarda, küçükbaş hayvanlarda ekonomik kayıplara neden olan bazı bakteriyel, paraziter ve viral hastalıkların belirli bölgelerde veya Türkiye çapında yaygınlığının belirlenmesine yönelik araştırmalar yürütülmüştür. Önemli hastalıklarla mücadele programlarında bu sonuçlar dikkate alınmaktadır. Hastalıkların teşhisi için hızlı ve güvenilir teşhis metotları geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Küçükbaş hayvan hastalıkları programında bu dönem içinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir; Ülkesel bazda gerçekleştirilen Türkiye de Sığır ve Koyunlarda Brucellosis in Sero- Epidemiyolojisi araştırma projesi ile yavru atmalara neden olan bu hastalığın ülkemizdeki yaygınlığı tespit edilmiş, iller bazında elde edilen verilerle, insan ve hayvan sağlığı açısından büyük sorun oluşturan Brucellosis ile mücadele stratejilerinin hazırlanmasına ışık tutulmuştur. Ülkesel bazda devam eden Türkiye de Küçük Ruminantların Vebasının (PPR) Serolojik Olarak Prevalansının Belirlenmesi araştırma projesi ile hastalığın ülkemizdeki durumu tespit edilecek ve gerekli korunma tedbirlerinin alınmasında bu araştırma sonuçlarından yararlanılacaktır. Ankara Çevresindeki Koyunlarda Serum Vitamin A ve Çinko Düzeyleri ile Mevsimsel Değişimin Araştırılması projesi ile farklı mevsimlerde Ankara ilinin 5 ayrı bölgesindeki koyunlardan alınan kan örnekleri serum vitamin A ve çinko düzeyleri yönünden analiz edilmiştir. Bölgelerden sağlanan kan örneklerinde tüm bölgelerde en yüksek Vitamin A ve çinko düzeyine yaz mevsiminde ulaşılmış olup, mevsimler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak da önemli bulunmuştur. En düşük vitamin A ve çinko düzeylerine kış ve ilkbahar mevsimlerinde rastlanılmıştır. Program: Hayvan Genetik Kaynaklarının Muhafazası Ülkemizde yerli hayvan ırkları yeterince değerlendirilememiş hatta bazıları tanımlanmadan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Geçtiğimiz yıllarda hayvan ithallerinin yaygın olması, yapılan programsız ıslah ve melezleme çalışmaları nedeniyle bu değerli genetik kaynaklarımızın geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesi söz konusu olmuştur. Böylece, ıslah çalışmaları ile genetik kaynakların korunması arasında bir denge oluşturulmasının ne derece önemli olduğu gözler önüne serilmiştir. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Projesinde, dört yerli sığır ırkı; Doğu Anadolu Kırmızısı, Güney Anadolu Kırmızısı, Boz Irk, Yerli Kara, dört koyun ırkı; Gökçeada, Güney Karaman, Sakız, Kıvırcık, Ankara Keçisi, Anadolu Mandası, iki yerli tavuk ırkı; Denizli ve Gerze, yerli ipekböceği hatları; Hatay Sarısı, Bursa Beyazı ve Bursa Beyazı Alaca Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitülerde koruma altındadır.

6 Koruma sürülerinde verim özelliklerine ve morfolojik özelliklere ait kayıtlar tutulmakta ve ırk tescil çalışmalarında yararlanılmaktadır. Ancak bazı ırklarda akrabalı yetişmenin minimum düzeyde tutulabilmesi için istenen hayvan sayılarına ulaşılamamıştır. Sahada hastalıklardan ari ve saf ırk özelliği gösteren hayvan bulunmasındaki zorluklar bu durumun sebepleri arasında yer almaktadır yılında evcil yerli hayvan ırklarımızın, küçük koruma sürüleri halinde ve doğal yayılma alanları olan illerde halk elinde korunması (in situ koruma) destekleme kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda sığır ırklarımızdan Boz Irk- Edirne, Zavot-Ardahan, Yerli Kara-Ankara, Doğu Anadolu Kırmızısı-Erzurum, Güney Anadolu Kırmızısı-Hatay, Yerli Güney Sarısı-Adana, Anadolu Mandası- Balıkesir, koyun ırklarımızdan; Sakız-Đzmir, Hemşin-Artvin, Herik- Amasya, Karagül-Tokat, Gökçeada-Çanakkale, Kıvırcık-Kırklareli, Çine Çaparı-Aydın, Kilis Keçisi-Kilis, Ankara Keçisi-Ankara ve Honamlı Keçisi-Konya illerinde koruma altına alınmıştır KANATLI VE KÜÇÜKEVCĐL HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program: Kanatlı Yetiştiriciliği Kanada'dan ithal edilen saf hatların hat içi seleksiyonla üretilmesi amacıyla yürütülen araştırmada; Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü nde mevcut 10 saf hatta cinsi olgunluk yaşı (COY), cinsi olgunluk ağırlığı (COAG) ilk on yumurta ağırlık ortalaması (IOYAO), 43 haftalık yumurta verimi (TYV) ve yumurta ağırlığına (TYAO) göre altı generasyon tavukta ( kahverengi ve beyaz yumurtacı) yapılan seleksiyon çalışmalarına ait veriler değerlendirilmiştir. Beyaz ve kahverengi yumurtacı tavukların verileri göz önünde bulundurularak dişiler bireysel seleksiyon yöntemine göre seçilirken, erkekler familya ortalamalarına göre seçilmiştir. Seleksiyon yapılan hatlardan elde edilen değerlere göre kalıtım dereceleri ve korelasyonlar standart hatalarıyla birlikte hesaplanmıştır. 43 haftalık yumurta verimi cinsi olgunluk yaşı ve yumurta ağırlığı ile negatif korelasyon göstermiştir. Yıllara göre ortalama seleksiyon farklılıkları da hesaplanmıştır. Kahverengi ve beyaz yumurtacılardan elde edilen kuluçkalık yumurtalara inkubasyon öncesi farklı doz ve sürede uygulanan formaldehit fumigasyonunun embriyo gelişimi ve çıkış gücüne etkisini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada; bütün veriler dikkate alındığında kullanılan formaldehit fumigasyonunun uygun doz ve sürede kullanılmasının, araştırma sonucuna göre kuluçkalık yumurtalarda zararlı bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde geliştirilen beyaz ve kahverengi birer saf hatta kan grupları alellerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada değerlendirilen veriler baba, ana ve döllerden oluşan üç aileden elde edilmiştir. Sonuçta üç baba, üç ana ve bunların toplam 22 dölünde B kan grubu allelleri belirlenmiştir. Ailelerde Bg 12, B 12, B 4, Bg 4 ve B 7 kan grubu allelleri tespit edilmiştir. Yumurtacı ebeveynlerin rasyonlarına değişik düzeylerde çinko ilavesinin bazı verim özellikleri ve kuluçka sonuçlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, yumurta ağırlığı, yem değerlendirme sayısı, kabuk kalınlığı ve çıkış gücü bakımından gruplar arasında önemli derecede farklılık bulunduğu tespit edilmiş olup, aralarında farklılık tespit edilen çinko grupları incelendiğinde, en iyi sonucun kontrol grubu rasyonuna ilave olarak 120 ppm çinko katılan gruptan elde edildiği görülmüştür. Yumurtacı damızlıklarda içme suyuna karnitin ilavesinin yumurta verimi ve kalitesi ile sperm kalitesinin kuluçka sonuçlarına etkisi konulu araştırma sonucunda, yumurta verimi, yumurta kalitesi, döllülük, çıkış gücü ve civciv ağırlıkları özellikleri bakımından uygulamalar

7 arasında farklılık tespit edilememiş, ancak karnitin uygulaması öncesi ve sonrası, sperm sayısı ve miktarı bakımından farklılık önemli bulunmuştur (P>0.01). Tavşan rasyonlarında probiyotik ve prebiyotik kullanımının bazı verim özelliklerine etkisi konulu araştırma sonunda, gruplar arasında tavşanların canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, karkas randımanı, bazı iç organların ağırlıkları bakımından istatistiki açıdan farklılık bulunmamıştır. Program: Arıcılık Damızlık koloni ve başlangıç koloni genotipleri ile çiftleştirme kovan tipinin ana arı (Apis mellifera L.) kalitesine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, çiftleştirme kovan tipinin (standart ölçülerde iki çerçeveli, minik ahşap ve minik strafor) ana arı kalitesini etkilemediği, standart ölçüdeki çiftleştirme kolonilerinde daha uzun süre ana arı yetiştirilebileceği ancak ana arı üretim maliyetinin daha fazla olduğu, minik ruşetlerde ise üretim maliyetinin düşük olmasına rağmen arıların kovanı terk etmesi ve üretim sezonunda bu arılardan yararlanılamaması gibi olumsuz yönlerinin olduğu gözlenmiştir. Ana arı yetiştiriciliğinde başlangıç kolonilerin Anadolu veya Muğla genotipinden seçilmesi, Kafkas genotipinde ise tutma oranlarının düşük olması nedeniyle başlangıç kolonisi olarak kullanılmaması görüşüne varılmıştır. Orta Karadeniz bölgesine uygun balarısı genotiplerinin performanslarının belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada, Kastamonu, Ordu ve Ardahan (Kafkas) arı genotiplerinin morfolojik özellikleri ve Orta Karadeniz bölgesi koşullarında performansları belirlenmiştir. Fizyolojik özellikler yönünden genotipler arasında varyasyon belirlenememiştir. Program: Đpekböcekçilik Değişik askı çeşitlerinin koza verim ve kalitesi üzerine etkileri konulu araştırma sonunda, plastik ondulin askının diğer bitkisel askılara (püren askı, hardal otu askı, meşe askı ve katırtırnağı) göre tek koza ağırlığı, filament uzunluğu, filament kalınlığı ile kopmadan çekilebilen ipek teli uzunluğu kriterleri bakımından %1 seviyesinde istatistiksel olarak önemli, koza- kabuk oranının ise istatistiki anlamda önemsiz olduğu görülmüştür. Đpekböceklerinin yetişkin yaştaki beslemelerinde yapılan bazı uygulamaların hastalıklar üzerine etkilerinin incelendiği araştırma sonucunda, sıcaklık + nem kontrolü uygulamasının larva süresi, koza örme yüzdesi ve toplam verim üzerine, ayrıca kireç uygulamasının da koza örme yüzdesi ile toplam verim üzerine doğrudan olumlu yönde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca toplam verim bakımından sıcaklık+nem uygulaması ile kireç uygulaması arasında karşılıklı bir etkileşimin varlığı da görülmüştür. Küne alma uygulamasının ise larva süresi, toplam verim ve koza örme yüzdesi üzerine etkili olmadığı, ayrıca diğer uygulamaların etkilerinde bir değişime neden olmadığı görülmüştür. Yerli ve yabancı ipekböceği hibritlerinin performanslarının mukayesesi amacıyla yürütülen çalışmada, Enstitüde yeni ıslah edilen hatlardan ikisi (Shogetsux7S ve 7SxShogetsu) ile Japon hibritin, yerli hibritler ve Kore hibritlerin performanslarından yüksek olduğu görülmüştür. Bu hibritlerin üretici koşullarında da yüksek performans göstermesi ve damızlık hatların yumurta verimi ile ilgili karakteristiklerinin yeterli olması halinde, koza üretiminde kullanılmalarının uygun olacağı tespit edilmiştir. Program: Kanatlı ve Küçük Evcil Hayvan Hastalıkları

8 Bu dönem içerisinde Kanatlı ve küçük Evcil hayvan hastalıkları programında dokuz adet proje sonuçlandırılmış olup, bu program için yaklaşık YTL ödenek ayrılmıştır. Halen altı adet proje devam etmektedir. Bu dönem içerisinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: Tavukların tümöral bir hastalığı olan Marek in yeni moleküler tekniklerden biri olan PCR la teşhisi ve yine PCR ile patojen ve aşı suşlarının birbirinden ayrılması amacıyla yapılmıştır. Sonuç olarak PCR ın Marek in teşhisi, MHV-1 suşlarının MHV-2 ve MHV-3 suşlarından ayrımı, Marek in diğer tümöral hastalıklardan ayrımı ve patojen ile attenue suşları birbirinden ayırmada kullanılabilecek hızlı, sensitivitesi ve spesifitesi yüksek bir test olarak değerlendirilmiştir. Sahadaki infeksiyöz bursal hastalığı virusları arasındaki moleküler poliformizmi ortaya koymak ve Türkiye de Amerikan tipte antijenik varyant virusların varlığını araştırmak için yapılan araştırmada sahada tespit edilen altı farklı RE profilinden aşılarla benzerlik gösteren iki profil (Profil 2 ve 6) dışında diğer dört profilin (Profil 1, 3, 4, 5) Amerikan veya Avrupa orijinli serotip 1 klasik viruslarına veya Amerikan varyant viruslarına benzemedikleri ortaya kondu. Test edilen aşılardan farklı RE profiline sahip ikisi (Cevac Bursa L ve Nobilis Gumboro 228E) haricinde, bu çalışmada yer alan ve Türkiye de kullanılan ticari canlı IBDV aşılarınnın klasik antijenik yapıda oldukları görüldü. Broyler damızlık ve ticari broyler sürülerinde O.rhinotracheale infeksiyonunun varlığı bakteriyolojik ve serolojik yönlerden incelenmiş. Sonuç olarak, Đzmir ve çevre illerde O. rhinotracheale infeksiyonunun yaygın olarak görüldüğü, ticari broyler ve broyler damızlıklarında ekonomik açıdan önemli olduğu tespit edildi. Bu çalışma Đzmir ve çevre illerde O. rhinotracheale nin ticari broyler ve broyler damızlıklarında tespit edildiği ilk çalışmadır. Elazığ yöresi bal arılarında bazı paraziter ve mantar hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan araştırmada kovandan dip tahtası döküntüsü, ergin arı ve petek örnekleri alındı. Örnekler Varroa, Nosema, Kireç, Taş çürüklüğü hastalığı ve Trake akarı yönünden incelendi. Sonuçta kovan dip tahtası döküntüsünde yaklaşık %26, arılarda %6 ve peteklerde %14 oranında Varroa tespit edildi. Bunun yanında arıların %9 Nosema, peteklerin %7 oranında Kireç hastalığı tespit edildi Hayvan hastalıklarının tedavisinde sıklıkla kullanılan bazı ilaçların etlik piliçlerin göğüs, but ve karaciğer dokularındaki kalıntıları üzerine çeşitli pişirme işlemlerinin ve derin dondurucuda farklı sürelerde bekletmenin etkilerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada. Sulfadimetoksin, sulfakinoksalin ve sulfadoksin kalıntısı kapsayan göğüs, but ve karaciğer dokusuna uygulanan farklı pişirme işlemlerinin (kızartma, tuzlu ve tuzsuz haşlama) ilaç kalıntıları üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda farklı pişirme işlemlerinin sulfadimetoksin, sulfakinoksalin ve sulfadoksin kalıntıları üzerinde belirgin bir azalmaya neden olduğu, ancak, derin dondurucuda (-18 C) farklı sürelerde bekletmenin kalıntı düzeyinde önemli bir değişikliğe neden olmadığı görülmüştür. Siprofloksasin, norfloksasin ve flumekuin kalıntısı kapsayan göğüs, but ve karaciğer dokusuna uygulanan farklı pişirme işlemleri sonucunda kalıntı düzeylerinde belirgin bir azalmanın olmadığı, ancak, derin dondurucuda (-18 C) farklı sürelerde bekletmenin bu ilaç kalıntılarında belirgin bir azalmaya neden olduğu gözlenmiştir Konya bölgesinde yumurta verim düşüklüğü görülen tavuklarda Avian Encephalomyelitis enfeksiyonunun tespiti amacıyla yapılan çalışmada serumlardan Yaklaşık % 83 ü pozitif bulunmuştur. Çalışmada incelenen kan serumları ayrıca yumurta verim düşüklüğüne sebep olan Newcastle, Mycoplasma, IB enfeksiyonları yönünden de negatif bulunmuştur.

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

Ordu Ticaret Borsası ARICILIK EYLÜL 2013. www.ordutb.org.tr 1

Ordu Ticaret Borsası ARICILIK EYLÜL 2013. www.ordutb.org.tr 1 ARICILIK EYLÜL 2013 www.ordutb.org.tr 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GİRİŞ.3 II. BÖLÜM DÜNYA DA ARICILIK...5 TÜRKİYE DE ARICILIK...8 ORDU İLİNDE ARICILIK 13 III. BÖLÜM BAL İTHALATI VE İHRACATI.18 IV. BÖLÜM Arıcılığın

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYVANSAL LİF ÜRETİMİNİN DURUMU VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE HAYVANSAL LİF ÜRETİMİNİN DURUMU VE GELECEĞİ TÜRKİYE DE HAYVANSAL LİF ÜRETİMİNİN DURUMU VE GELECEĞİ ÖZET Gürsel DELLAL 1, Ayhan ELİÇİN 2, Erdoğan TUNCEL 3, Zeynep ERDOĞAN 4, Turgay TAŞKIN 5, Fırat CENGİZ 6, Mehmet ERTUĞRUL 7, Feryal SÖYLEMEZOĞLU

Detaylı

Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.

Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl. TÜRKİYE KÜLTÜR IRKI VE KÜLTÜR IRKI X YERLİ IRK MELEZLERİNDE BESİ PERFORMANSI ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl. Türkiyede sığır ırkları Her şeyin yeniden planlanarak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

ESKİŞEHİR ISSN 1309-8144 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:2 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 DERGİSİ

ESKİŞEHİR ISSN 1309-8144 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:2 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 DERGİSİ ESKİŞEHİR ISSN 1309-8144 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:2 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 DERGİSİ Yönetim Kurulu Adına Sahibi : Selim ÖĞÜTÜR (Yön. Kur. Bşk.) Yayın Kurulu : F. Yunus POTOĞLU (Yön. Kur. Bşk. Yrd.)

Detaylı

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Yıl: 18 Sayı: 105 T.C. Ordu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınıdır İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete MART-NİSAN 2014 BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Tarımsal Hasılamız 62 Milyar Dolara

Detaylı

. "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ...

. ' '... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ... . "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS,, ORGANilMALAR (GDO) j 1 -::...:::: -_... Doc. Dr. Muzaffer DENLi, SEKTÖREL ETÜTLER VE ARASli RMALAR, YAYlN NO: 2010-90 istanbul... ~ TiCARET ODASI. "". "".... GENEllGI

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI...

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... İçindekiler KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... 11 Web Sitesinde Yayınlama;... 11 Yerleşim

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu nca 03/06/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR ET VE ET ÜRÜNLERİ SA/00-3-6 HAZIRLAYAN ERDAL ERTUĞRUL UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2000 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ...

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET)

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı. Prof. Dr. D. Ali Dinç

Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı. Prof. Dr. D. Ali Dinç Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı Prof. Dr. D. Ali Dinç Sürü Sağlığı Kontrol Programında Veteriner Hekimin Rolü Program SSKP nın önemi, amacı ve temel ilkeleri RSSKP nın önemi, amacı ve gereksinimleri

Detaylı

EĞİTİME VE İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK

EĞİTİME VE İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK YIL: 1 SAYI: 1 51.5 Krş! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2009 www.tusedad.org TÜSEDAD büyümeye devam ediyor Sektörün ilk ve tek sivil toplum örgütü olan TÜSEDAD, kuruldu u günden beri çalı malarıyla

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Giriş Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı