BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.1.1. BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI"

Transkript

1 BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program : Süt Sığırı Yetiştiriciliği Büyükbaş hayvancılık alanında yapılan en önemli araştırma projelerinin başında Anadolu Alacası ve Anadolu Esmeri Geliştirme projeleri sayılabilir. Bu projelerde adına MOET dediğimiz Çoklu Yumurtlatmalı Embriyo Transferi teknolojisi kullanılarak döl kontrolü metoduna dayalı, daha kısa sürede ve daha ucuza test edilmiş boğa üretimi amaçlanmaktadır. Elde edilen bu yavruların verimleri değerlendirilerek, ıslahta kullanılmak üzere süper boğa ve inekler belirlenecektir. Bu çalışmalar dörder yıllık döngüler halinde birbiri ardı sıra devam edecek olup, her döngüde baş süper boğa elde edilecektir. Projelerin ikinci hedefi ise, geleneksel yöntemlere ve suni tohumlamaya göre çok daha hızlı olan embriyo transfer tekniğinin ülkemizde yerleşmesine öncülük etmek ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Ayrıca, bu tekniğin uygulanabilirliğine ve bu konuda eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu projeler kapsamında 320 adet ithal edilen dondurulmuş embriyo ile 136 adet taze embriyonun taşıyıcı hayvanlara nakilleri yapılmış, nakil sonucu gebe kalan hayvanlardan doğumlar başlamıştır. Süt sığırcılığı programında bu dönem içinde yapılan diğer araştırmalardan elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir; Đncelenen işletmelerden süt işletmelerinde son yıllarda süt veriminde artma, yem bitkileri üretimi ve özellikle silaj yapımında belirgin bir artış olduğu yetiştiricilerin tahsil durumunda bir gelişme gözlendiği, kapalı-bağlı ve yarı açık serbest ahırların en yaygın ahır tipi olduğu saptanmıştır. Ülkemizde kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, kaba yem muhafaza yöntemlerinden biri olan haylage (balya silajı) yapımının tanıtımı, mekanizasyonu ve yaygınlaştırılması çalışmaları başlamıştır. Embriyo transferi çalışmaları, gelişmiş ülkelerde uygulamaya konulmuş bioteknolojik yöntemlerin kullanıldığı bir sahadır. Ülkemiz bu sahada henüz yeni olup, embriyo transferi çalışmalarına hız verilmiştir. Đlk kez in vitro embriyo üretilmesini amaçlayan proje ile süperovulasyona kıyasla daha etkin embriyo elde edilmesi amacına ulaşılmış olup, konuyla ilgili laboratuvar ve bilgi altyapısı büyük ölçüde oluşturulmuştur. Đn vitro sığır embriyolarının dondurularak muhafazasında vitrifikasyon tekniğinin geleneksel dondurma yöntemine göre etkisinin daha fazla olduğu, uygulanır ve maliyetinin az olduğu görülmüştür. Polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılmış polimorfik DNA parmak izi yönteminin (RAPD-PCR) Türkiye yerli sığır ırklarında uygulanması üzerine yapılan bir çalışmadan elde edilen bulgular, RAPD-PCR yöntemiyle elde edilen DNA polimorfizmlerinin Türkiye yerli sığır ırklarının genetik yapılarının belirlenmesinde ve bu ırklara özgü genetik markırların elde edilmesinde başarılı bir şekilde kullanılacağını ortaya koymuştur. Program: Besicilik ve Et Sığırcılığı Besi performansı üzerine yapılan bir araştırmada Siyah Alaca X Peidmont melezlerinde sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ve randımanın Siyah Alacalardan yüksek olduğu, ancak Siyah Alaca X Limozin melezi ile Siyah Alacalarda bir fark olmadığı saptanmıştır. Siyah Alaca X Peidmont melezlerinde Siyah Alacalara göre daha çok etlenme ve daha az yağlanma olduğu görülmüştür. Đki ayrı çevre şartında ticari melezleme uygulamasıyla Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) ırkının et veriminde artış kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. En fazla

2 kar melez genotiplerden elde edilmiştir. Melez genotiplerin Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) ırkından daha karlı olduğu tespit edilmiştir. Kış ve yaz mevsiminde yem tipi ve yemleme zamanının Holstein ırkı erkek danaların besi performansına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada yemin, kesif ve kaba yem halinde birbirinden ayrı ve serbest olarak gece ve gündüz saatleri boyunca hayvanların önünde bulundurulmasının besi performansını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Program: Manda Yetiştiriciliği Anadolu Mandalarının Murrah Irkı Mandalarla Doğal Aşım ve Farklı Sulandırıcılar Kullanılarak Yapılan Suni Tohumlama, Melezleme ve Seleksiyon Yoluyla Islahı adıyla yürütülen projede G1 melezlerinin sayısı toplam 7 baş F1 melezlerinin sayısı ise 62 başa ulaşmıştır. Manda boğalarının sperma boğası olarak kullanılmaları için sperma alma çalışmaları devam etmektedir. Proje bittiğinde yerli mandalarımızın et ve süt verimlerinde önemli oranlarda artışlar sağlanacaktır. Anadolu mandalarında süt progesteron testi ile erken gebelik teşhisi, embriyonik ölüm, postpartum dönemde ovaryum aktivitesi ve çeşitli reprodüktif problemlerin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada recombinant Bovine Somatotropin (rbst) uygulamalarının süt verimi ve şeker oranını artırdığı, buna karşın sütte yağ, protein, oranları ile SHS düzeyleri üzerine etkili olmadığı kanısına varılmıştır. Program: Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Bu program kapsamında bu dönemde yapılan araştırmalarda, büyükbaş hayvanlarda ekonomik kayıplara neden olan bazı bakteriyel, paraziter ve viral hastalıkların belirli bölgelerde veya Türkiye çapında yaygınlığının belirlenmesine yönelik araştırmalar yürütülmüştür. Önemli hastalıklarla mücadele programlarında bu sonuçlar dikkate alınmaktadır. Hastalıkların teşhisi için, PCR, Western blotting gibi biyoteknolojik metotlar da dahil olmak üzere hızlı ve güvenilir teşhis metotları geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Büyükbaş hayvan hastalıkları programında bu dönem içinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir; Ülkesel bazda gerçekleştirilen Türkiye de Sığır ve Koyunlarda Brucellosis in Sero- Epidemiyolojisi araştırma projesi ile yavru atmalara neden olan bu hastalığın ülkemizdeki yaygınlığı tespit edilmiş, iller bazında elde edilen verilerle, insan ve hayvan sağlığı açısından büyük sorun oluşturan brucellosis ile mücadele stratejilerinin hazırlanmasına ışık tutulmuştur. Uluslararası projelerle ülkemizde uygulanan sığır vebası aşısının bağışıklık düzeyi tespit edilmiş ve bu sonuçlara göre aşılama programlarına yön verilmiştir. Sığır Veneral Campylobacteriosis i teşhis kitlerinin üretimi araştırması ile yurt dışından ithal edilen teşhis kitlerinin ülkemizde üretilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Türkiye de sığırlarda yaygın olarak görülen infeksiyöz bovine rhinotracheitis (IBR) hastalığı konusunda yapılan araştırma ile hastalığın teşhisinde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen monoklonal antikor üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen antikorların teşhis amaçlı olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Đnsan ve diğer pek çok hayvan türünde önemli kayıplara neden olan lyme hastalığı konusunda Ankara Numune Hastanesi ile Western Blot tekniği kullanılarak yapılan ortak çalışma sonuçlarına göre insan hekimliğinde normalde pek düşünülmeyen hastalığın şüpheli vakalarda daha fazla düşünülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

3 Erzurum ili ve çevresinde insanlarda ve yavru atan sığırlarda Coxiella burnetii infeksiyonun seroprevalansının yüksek olduğunu ve bu hastalığa yönelik önlemlerin alınmasının gerektiği belirlenmiştir. Çukurova yöresinde enzootik sığır leukozis inin seroprevalansı belirlenmiş, çalışma sonucuna göre Çukurova yöresinde hastalığın yaygınlığı Türkiye nin değişik bölgelerinde yapılan araştırmalarda bulunan oranlardan düşük olmasına rağmen, hastalığa karşı sürekli taramaların uygulanması ve buna göre kontrol ve eradikasyon programlarının hazırlanmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Türkiye de her geçen gün at yarışları sektörü hızlı bir şekilde gelişmekte ve buna paralel olarak da yanlış pedigrili at koşturma sorunu büyümektedir. Bu nedenle anababalık tayini ve sağlıklı kayıt sisteminin önemi de artmaktadır. Halen Türkiye de anababalık tayini Kan Tipi Analizi ile yapılmaktadır. Etlik Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmada atların kan örneklerinde kan grubu sistemleri, kan proteini ve enzim sistemlerine ait allellerin (gen) frekansları ve anababalık tayininde sahip oldukları dışlama yüzdeleri, hemoglobin tipleri, anemi ve 2,3-difosfogliserat enzim düzeyleri arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Türkiye nin farklı bölgelerinde atlarda Babesia equi ve Babesia caballi nin bulunma oranları mikroskopik ve serolojik yöntemlerle araştırılmıştır. Bacillus anthracis 34 F2 Sporlarının Işınlama ile Đnaktivasyonu Biyolojik ajanların silah olarak kullanımı uzun süredir ülkeler ve insanlık için önemli bir potansiyel tehdit olarak kullanılabileceği öteden beri bilinmektedir. Ancak, 2001 sonbaharında ABD de yaşanan biyolojik saldırıda Bacillus anthracis sporlarının kullanılmış olması ve sporlarının radyasyon direnci konusunda çok sınırlı bilgi bulunması bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir neden oluşturmuştur. B. Anthracis kullanılarak gerçekleştirilecek bir biyolojik saldırı halinde tıbbi malzeme sterilizasyonu için kullanılan 25 kgy lik sterilizasyon dozunun en az iki katının uygulanması gerektiğini göstermektedir ÇAYIR MERA VE YEM BĐTKĐLERĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program: Çayır ve Meraların Geliştirilmesi Bu programda, sekiz adet sonuçlanan, 10 adet devam eden ve bir de yeni teklif proje bulunmaktadır. Kaba yem üretimi ve hayvancılık arasındaki ilişkiler, sosyo-ekonomik faktörlerin mera kullanımına etkileri, suni mera karışımlarının belirlenmesi, gübrelemenin suni mera üzerine etkileri, meraların sınıflandırılması çalışmaları yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Mera vejetasyonunun belirlenmesi, envanteri ve sınıflandırılması ile mera ıslahında kullanılabilecek bitki türlerinde çeşit geliştirilmesi ve üretim sistemlerinin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Meraların sınıflandırılması ve uyun ıslah ve amenajman modellerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak TARM ve DATAE nde pilot bazda ön çalışmalar yapılmış, proje ülkesel hale getirilmiş ve önerilen değişikliklerle beraber TÜBĐTAK a yeniden sunulacaktır. Program: Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Yem bitkileri programında ise 15 adet sonuçlanan, 15 adet devam eden ve bir adet de yeni teklif proje vardır. Bölgeler bazında, değişik türlerden tek ve çok yıllık yem bitkilerinde ıslah çalışmaları yürütülmüş ve bunun sonucunda önemli sayıda çeşit tescil ettirilmiş veya tescil aşamasına getirilmiştir. Bunun sonucunda, bir önceki dönemde büyük eksilik olarak ortaya çıkan yem

4 bitkileri çeşit sayısının yetersizliği önemli ölçüde giderilmiştir. Çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları devam etmektedir. Yem bitkilerinin ekim nöbetindeki yeri, ekim normları, tohumluk üretimi ve karışımlar üzerinde projeler sonuçlandırılmış olup, bazı projeler devam etmektedir. Yem Bitkileri Ülkesel Tohumculuk Projesi enstitülerin kendi imkanları ile yürütülmektedir KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program: Koyun Yetiştiriciliği Bu dönemde yerli koyun ırklarının melezleme ve saf yetiştirme ile çeşitli verimlerinin artırılması, yeni geliştirilen koyun tiplerinin yetiştirici elindeki verim özelliklerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar başlatılmış olup, devam etmektedir. Döl kontrolü yöntemi kullanılarak Đvesi koyunlarının süt verimlerinin artırılması yönünde çalışmalar bu dönemde başlatılmıştır. Ülkesel Merinos Geliştirme projesi ile Akkaraman Koyununun Halk Elinde Geliştirilmesi projeleri 2005 yılında uygulamaya alınmıştır. Koyun Yetiştiriciliği programında bu dönem içinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir; Orta Anadolu Bölgesi nde yetiştirilebilecek ve kuzu eti üretiminde kullanılabilecek yeni koyun tiplerinin geliştirilmesinde Kıvırcık x Akkaraman ve Sakız x Akkaraman melezlemesinden yararlanılabileceği sonucuna varılmıştır. Karayaka ve Sakız X Karayaka melezlemesi ile elde edilen melez koyun tipinin (Bafra koyunu) verim özellikleri ve step bölge şartlarına uyumu araştırılmış, Karayaka ve Bafra genotiplerinin projenin ilk yıllarında uyum zorluğu çektiği, daha sonraki yıllarda bu uyum zorluğunu aştığı ancak sürü yönetimi bakımından özel bir ilgi gerektiği anlaşılmıştır. Konya Merinosu kuzuların doğumlarından 1.5 yaşına kadar canlı ağırlık ve vücut ölçülerindeki değişimi farklı büyüme eğrisi modelleri ile ortaya koymak ve uygun modeli belirlemek amacıyla yapılan araştırmada bütün özellikler için kuadratik modelin en uygun olduğu görülmüştür. Daha çok kuzu veren ırka doğru çevirme melezlemesi çalışmalarında, East Friesian, Sakız ve Türk Merinosları ile yapılan çalışmalardan iyi sonuçlar alınmıştır. Döl verimi yüksek tipler elde edilmesine rağmen, melez kuzuların yaşama gücünün saflara göre düşük olduğu görülmüştür. Koçların testis ölçümleri ve sperma verimi gibi faktörler ile kuzu verimi arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Đkiz doğum yapmış, döl verimi yüksek ailelerden gelen ve canlı ağırlığı yüksek koyunların damızlıkta kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Sıfat metotlarının döl verimine etkisinin belirlenmesine yönelik yapılan araştırmalarda, serbest aşımın yetiştirici şartlarında en iyi sonucu verdiği tespit edilmiştir. Bakım ve beslemenin niteliğini iyileştirerek ve erken gelişen koyun ırkları kullanarak kuzuların erken yaşta gebe kalmaları ve 7-8 aylık yaşta erkek kuzuların aşımda kullanılabileceği yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda gebelik oranı %60, kuzulama oranı %50 dolaylarında bulunmuştur. Bir yılda iki kuzulatma veya iki yılda üç kuzulatma yöntemleri veya kuzulatma aralığının kısaltılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu tip yöntemler, koyunların sağılmadığı, koyunların kuzu ve yapağı verimi için yetiştirildiği bölgelere tavsiye edilmiştir.

5 Yerli ırkların kültür ırklarına dönüştürülmesinde en etkili yolun suni tohumlama olduğu, suni tohumlama teknikleri üzerine yapılan çalışmalarda intrauterin tohumlamanın intraservical tohumlamadan daha kolay ve daha etkili olduğu bildirilmiştir. Program: Keçi Yetiştiriciliği Bu dönemde yerli keçi ırklarının melezleme ve saf yetiştirme ile çeşitli verimlerinin artırılması, üretim sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmış olup, devam etmektedir. Ankara keçisinin halk elinde geliştirilmesi projesi 2005 yılında uygulamaya alınmıştır. Program: Küçükbaş Hayvan Hastalıkları Küçükbaş Hayvan Hastalıkları Programı kapsamında bu dönemde yapılan araştırmalarda, küçükbaş hayvanlarda ekonomik kayıplara neden olan bazı bakteriyel, paraziter ve viral hastalıkların belirli bölgelerde veya Türkiye çapında yaygınlığının belirlenmesine yönelik araştırmalar yürütülmüştür. Önemli hastalıklarla mücadele programlarında bu sonuçlar dikkate alınmaktadır. Hastalıkların teşhisi için hızlı ve güvenilir teşhis metotları geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Küçükbaş hayvan hastalıkları programında bu dönem içinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir; Ülkesel bazda gerçekleştirilen Türkiye de Sığır ve Koyunlarda Brucellosis in Sero- Epidemiyolojisi araştırma projesi ile yavru atmalara neden olan bu hastalığın ülkemizdeki yaygınlığı tespit edilmiş, iller bazında elde edilen verilerle, insan ve hayvan sağlığı açısından büyük sorun oluşturan Brucellosis ile mücadele stratejilerinin hazırlanmasına ışık tutulmuştur. Ülkesel bazda devam eden Türkiye de Küçük Ruminantların Vebasının (PPR) Serolojik Olarak Prevalansının Belirlenmesi araştırma projesi ile hastalığın ülkemizdeki durumu tespit edilecek ve gerekli korunma tedbirlerinin alınmasında bu araştırma sonuçlarından yararlanılacaktır. Ankara Çevresindeki Koyunlarda Serum Vitamin A ve Çinko Düzeyleri ile Mevsimsel Değişimin Araştırılması projesi ile farklı mevsimlerde Ankara ilinin 5 ayrı bölgesindeki koyunlardan alınan kan örnekleri serum vitamin A ve çinko düzeyleri yönünden analiz edilmiştir. Bölgelerden sağlanan kan örneklerinde tüm bölgelerde en yüksek Vitamin A ve çinko düzeyine yaz mevsiminde ulaşılmış olup, mevsimler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak da önemli bulunmuştur. En düşük vitamin A ve çinko düzeylerine kış ve ilkbahar mevsimlerinde rastlanılmıştır. Program: Hayvan Genetik Kaynaklarının Muhafazası Ülkemizde yerli hayvan ırkları yeterince değerlendirilememiş hatta bazıları tanımlanmadan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Geçtiğimiz yıllarda hayvan ithallerinin yaygın olması, yapılan programsız ıslah ve melezleme çalışmaları nedeniyle bu değerli genetik kaynaklarımızın geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesi söz konusu olmuştur. Böylece, ıslah çalışmaları ile genetik kaynakların korunması arasında bir denge oluşturulmasının ne derece önemli olduğu gözler önüne serilmiştir. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Projesinde, dört yerli sığır ırkı; Doğu Anadolu Kırmızısı, Güney Anadolu Kırmızısı, Boz Irk, Yerli Kara, dört koyun ırkı; Gökçeada, Güney Karaman, Sakız, Kıvırcık, Ankara Keçisi, Anadolu Mandası, iki yerli tavuk ırkı; Denizli ve Gerze, yerli ipekböceği hatları; Hatay Sarısı, Bursa Beyazı ve Bursa Beyazı Alaca Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitülerde koruma altındadır.

6 Koruma sürülerinde verim özelliklerine ve morfolojik özelliklere ait kayıtlar tutulmakta ve ırk tescil çalışmalarında yararlanılmaktadır. Ancak bazı ırklarda akrabalı yetişmenin minimum düzeyde tutulabilmesi için istenen hayvan sayılarına ulaşılamamıştır. Sahada hastalıklardan ari ve saf ırk özelliği gösteren hayvan bulunmasındaki zorluklar bu durumun sebepleri arasında yer almaktadır yılında evcil yerli hayvan ırklarımızın, küçük koruma sürüleri halinde ve doğal yayılma alanları olan illerde halk elinde korunması (in situ koruma) destekleme kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda sığır ırklarımızdan Boz Irk- Edirne, Zavot-Ardahan, Yerli Kara-Ankara, Doğu Anadolu Kırmızısı-Erzurum, Güney Anadolu Kırmızısı-Hatay, Yerli Güney Sarısı-Adana, Anadolu Mandası- Balıkesir, koyun ırklarımızdan; Sakız-Đzmir, Hemşin-Artvin, Herik- Amasya, Karagül-Tokat, Gökçeada-Çanakkale, Kıvırcık-Kırklareli, Çine Çaparı-Aydın, Kilis Keçisi-Kilis, Ankara Keçisi-Ankara ve Honamlı Keçisi-Konya illerinde koruma altına alınmıştır KANATLI VE KÜÇÜKEVCĐL HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program: Kanatlı Yetiştiriciliği Kanada'dan ithal edilen saf hatların hat içi seleksiyonla üretilmesi amacıyla yürütülen araştırmada; Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü nde mevcut 10 saf hatta cinsi olgunluk yaşı (COY), cinsi olgunluk ağırlığı (COAG) ilk on yumurta ağırlık ortalaması (IOYAO), 43 haftalık yumurta verimi (TYV) ve yumurta ağırlığına (TYAO) göre altı generasyon tavukta ( kahverengi ve beyaz yumurtacı) yapılan seleksiyon çalışmalarına ait veriler değerlendirilmiştir. Beyaz ve kahverengi yumurtacı tavukların verileri göz önünde bulundurularak dişiler bireysel seleksiyon yöntemine göre seçilirken, erkekler familya ortalamalarına göre seçilmiştir. Seleksiyon yapılan hatlardan elde edilen değerlere göre kalıtım dereceleri ve korelasyonlar standart hatalarıyla birlikte hesaplanmıştır. 43 haftalık yumurta verimi cinsi olgunluk yaşı ve yumurta ağırlığı ile negatif korelasyon göstermiştir. Yıllara göre ortalama seleksiyon farklılıkları da hesaplanmıştır. Kahverengi ve beyaz yumurtacılardan elde edilen kuluçkalık yumurtalara inkubasyon öncesi farklı doz ve sürede uygulanan formaldehit fumigasyonunun embriyo gelişimi ve çıkış gücüne etkisini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada; bütün veriler dikkate alındığında kullanılan formaldehit fumigasyonunun uygun doz ve sürede kullanılmasının, araştırma sonucuna göre kuluçkalık yumurtalarda zararlı bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde geliştirilen beyaz ve kahverengi birer saf hatta kan grupları alellerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada değerlendirilen veriler baba, ana ve döllerden oluşan üç aileden elde edilmiştir. Sonuçta üç baba, üç ana ve bunların toplam 22 dölünde B kan grubu allelleri belirlenmiştir. Ailelerde Bg 12, B 12, B 4, Bg 4 ve B 7 kan grubu allelleri tespit edilmiştir. Yumurtacı ebeveynlerin rasyonlarına değişik düzeylerde çinko ilavesinin bazı verim özellikleri ve kuluçka sonuçlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, yumurta ağırlığı, yem değerlendirme sayısı, kabuk kalınlığı ve çıkış gücü bakımından gruplar arasında önemli derecede farklılık bulunduğu tespit edilmiş olup, aralarında farklılık tespit edilen çinko grupları incelendiğinde, en iyi sonucun kontrol grubu rasyonuna ilave olarak 120 ppm çinko katılan gruptan elde edildiği görülmüştür. Yumurtacı damızlıklarda içme suyuna karnitin ilavesinin yumurta verimi ve kalitesi ile sperm kalitesinin kuluçka sonuçlarına etkisi konulu araştırma sonucunda, yumurta verimi, yumurta kalitesi, döllülük, çıkış gücü ve civciv ağırlıkları özellikleri bakımından uygulamalar

7 arasında farklılık tespit edilememiş, ancak karnitin uygulaması öncesi ve sonrası, sperm sayısı ve miktarı bakımından farklılık önemli bulunmuştur (P>0.01). Tavşan rasyonlarında probiyotik ve prebiyotik kullanımının bazı verim özelliklerine etkisi konulu araştırma sonunda, gruplar arasında tavşanların canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, karkas randımanı, bazı iç organların ağırlıkları bakımından istatistiki açıdan farklılık bulunmamıştır. Program: Arıcılık Damızlık koloni ve başlangıç koloni genotipleri ile çiftleştirme kovan tipinin ana arı (Apis mellifera L.) kalitesine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, çiftleştirme kovan tipinin (standart ölçülerde iki çerçeveli, minik ahşap ve minik strafor) ana arı kalitesini etkilemediği, standart ölçüdeki çiftleştirme kolonilerinde daha uzun süre ana arı yetiştirilebileceği ancak ana arı üretim maliyetinin daha fazla olduğu, minik ruşetlerde ise üretim maliyetinin düşük olmasına rağmen arıların kovanı terk etmesi ve üretim sezonunda bu arılardan yararlanılamaması gibi olumsuz yönlerinin olduğu gözlenmiştir. Ana arı yetiştiriciliğinde başlangıç kolonilerin Anadolu veya Muğla genotipinden seçilmesi, Kafkas genotipinde ise tutma oranlarının düşük olması nedeniyle başlangıç kolonisi olarak kullanılmaması görüşüne varılmıştır. Orta Karadeniz bölgesine uygun balarısı genotiplerinin performanslarının belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada, Kastamonu, Ordu ve Ardahan (Kafkas) arı genotiplerinin morfolojik özellikleri ve Orta Karadeniz bölgesi koşullarında performansları belirlenmiştir. Fizyolojik özellikler yönünden genotipler arasında varyasyon belirlenememiştir. Program: Đpekböcekçilik Değişik askı çeşitlerinin koza verim ve kalitesi üzerine etkileri konulu araştırma sonunda, plastik ondulin askının diğer bitkisel askılara (püren askı, hardal otu askı, meşe askı ve katırtırnağı) göre tek koza ağırlığı, filament uzunluğu, filament kalınlığı ile kopmadan çekilebilen ipek teli uzunluğu kriterleri bakımından %1 seviyesinde istatistiksel olarak önemli, koza- kabuk oranının ise istatistiki anlamda önemsiz olduğu görülmüştür. Đpekböceklerinin yetişkin yaştaki beslemelerinde yapılan bazı uygulamaların hastalıklar üzerine etkilerinin incelendiği araştırma sonucunda, sıcaklık + nem kontrolü uygulamasının larva süresi, koza örme yüzdesi ve toplam verim üzerine, ayrıca kireç uygulamasının da koza örme yüzdesi ile toplam verim üzerine doğrudan olumlu yönde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca toplam verim bakımından sıcaklık+nem uygulaması ile kireç uygulaması arasında karşılıklı bir etkileşimin varlığı da görülmüştür. Küne alma uygulamasının ise larva süresi, toplam verim ve koza örme yüzdesi üzerine etkili olmadığı, ayrıca diğer uygulamaların etkilerinde bir değişime neden olmadığı görülmüştür. Yerli ve yabancı ipekböceği hibritlerinin performanslarının mukayesesi amacıyla yürütülen çalışmada, Enstitüde yeni ıslah edilen hatlardan ikisi (Shogetsux7S ve 7SxShogetsu) ile Japon hibritin, yerli hibritler ve Kore hibritlerin performanslarından yüksek olduğu görülmüştür. Bu hibritlerin üretici koşullarında da yüksek performans göstermesi ve damızlık hatların yumurta verimi ile ilgili karakteristiklerinin yeterli olması halinde, koza üretiminde kullanılmalarının uygun olacağı tespit edilmiştir. Program: Kanatlı ve Küçük Evcil Hayvan Hastalıkları

8 Bu dönem içerisinde Kanatlı ve küçük Evcil hayvan hastalıkları programında dokuz adet proje sonuçlandırılmış olup, bu program için yaklaşık YTL ödenek ayrılmıştır. Halen altı adet proje devam etmektedir. Bu dönem içerisinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: Tavukların tümöral bir hastalığı olan Marek in yeni moleküler tekniklerden biri olan PCR la teşhisi ve yine PCR ile patojen ve aşı suşlarının birbirinden ayrılması amacıyla yapılmıştır. Sonuç olarak PCR ın Marek in teşhisi, MHV-1 suşlarının MHV-2 ve MHV-3 suşlarından ayrımı, Marek in diğer tümöral hastalıklardan ayrımı ve patojen ile attenue suşları birbirinden ayırmada kullanılabilecek hızlı, sensitivitesi ve spesifitesi yüksek bir test olarak değerlendirilmiştir. Sahadaki infeksiyöz bursal hastalığı virusları arasındaki moleküler poliformizmi ortaya koymak ve Türkiye de Amerikan tipte antijenik varyant virusların varlığını araştırmak için yapılan araştırmada sahada tespit edilen altı farklı RE profilinden aşılarla benzerlik gösteren iki profil (Profil 2 ve 6) dışında diğer dört profilin (Profil 1, 3, 4, 5) Amerikan veya Avrupa orijinli serotip 1 klasik viruslarına veya Amerikan varyant viruslarına benzemedikleri ortaya kondu. Test edilen aşılardan farklı RE profiline sahip ikisi (Cevac Bursa L ve Nobilis Gumboro 228E) haricinde, bu çalışmada yer alan ve Türkiye de kullanılan ticari canlı IBDV aşılarınnın klasik antijenik yapıda oldukları görüldü. Broyler damızlık ve ticari broyler sürülerinde O.rhinotracheale infeksiyonunun varlığı bakteriyolojik ve serolojik yönlerden incelenmiş. Sonuç olarak, Đzmir ve çevre illerde O. rhinotracheale infeksiyonunun yaygın olarak görüldüğü, ticari broyler ve broyler damızlıklarında ekonomik açıdan önemli olduğu tespit edildi. Bu çalışma Đzmir ve çevre illerde O. rhinotracheale nin ticari broyler ve broyler damızlıklarında tespit edildiği ilk çalışmadır. Elazığ yöresi bal arılarında bazı paraziter ve mantar hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan araştırmada kovandan dip tahtası döküntüsü, ergin arı ve petek örnekleri alındı. Örnekler Varroa, Nosema, Kireç, Taş çürüklüğü hastalığı ve Trake akarı yönünden incelendi. Sonuçta kovan dip tahtası döküntüsünde yaklaşık %26, arılarda %6 ve peteklerde %14 oranında Varroa tespit edildi. Bunun yanında arıların %9 Nosema, peteklerin %7 oranında Kireç hastalığı tespit edildi Hayvan hastalıklarının tedavisinde sıklıkla kullanılan bazı ilaçların etlik piliçlerin göğüs, but ve karaciğer dokularındaki kalıntıları üzerine çeşitli pişirme işlemlerinin ve derin dondurucuda farklı sürelerde bekletmenin etkilerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada. Sulfadimetoksin, sulfakinoksalin ve sulfadoksin kalıntısı kapsayan göğüs, but ve karaciğer dokusuna uygulanan farklı pişirme işlemlerinin (kızartma, tuzlu ve tuzsuz haşlama) ilaç kalıntıları üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda farklı pişirme işlemlerinin sulfadimetoksin, sulfakinoksalin ve sulfadoksin kalıntıları üzerinde belirgin bir azalmaya neden olduğu, ancak, derin dondurucuda (-18 C) farklı sürelerde bekletmenin kalıntı düzeyinde önemli bir değişikliğe neden olmadığı görülmüştür. Siprofloksasin, norfloksasin ve flumekuin kalıntısı kapsayan göğüs, but ve karaciğer dokusuna uygulanan farklı pişirme işlemleri sonucunda kalıntı düzeylerinde belirgin bir azalmanın olmadığı, ancak, derin dondurucuda (-18 C) farklı sürelerde bekletmenin bu ilaç kalıntılarında belirgin bir azalmaya neden olduğu gözlenmiştir Konya bölgesinde yumurta verim düşüklüğü görülen tavuklarda Avian Encephalomyelitis enfeksiyonunun tespiti amacıyla yapılan çalışmada serumlardan Yaklaşık % 83 ü pozitif bulunmuştur. Çalışmada incelenen kan serumları ayrıca yumurta verim düşüklüğüne sebep olan Newcastle, Mycoplasma, IB enfeksiyonları yönünden de negatif bulunmuştur.

III. Tarımsal Araştırma Master Planı ve Kanatlı-Küçük Evcil Araştırmaları

III. Tarımsal Araştırma Master Planı ve Kanatlı-Küçük Evcil Araştırmaları Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 58-65, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu III. Tarımsal Araştırma Master Planı

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan,

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı sektörü ile ilgili genel bilgiler 1930 Merkez Tavukçuluk Enstitüsü 1952 Saf ırkların ilk kez ithal edilmesi 1963 Damızlık (Parent stock) ithali 1970 Yatırımlarda artma

Detaylı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Islah Stratejileri Saf yetiştirme Melezleme a) Birleştirme

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

1- KÜÇÜKBAŞ ÇALIŞMA GRUBU

1- KÜÇÜKBAŞ ÇALIŞMA GRUBU 1- KÜÇÜKBAŞ ÇALIŞMA GRUBU Alt projelerin teknik esas, materyal ve metodun değerlendirilmesi: Yapılan değerlendirilmeler sonucunda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir: 1. Koruma projeleri devam ettirilmesine,

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ)

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ) MADDE 4 Damızlık süt sığırı On baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı

Detaylı

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dünyada yaklaşık Simental varlığı 42 milyon baştır. Dünyada yetiştiriciliği yapılan en yaygın

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. 1 Gıda analizleri mikrobiyolojik- 2 Gıda analizleri serolojik ve toksikolojik- 3 Danışmanlık hizmeti 1. Yapılacak analizleri ve ilgili mevzuatı

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI Mustafa UYAR Birlik Başkanı 26.09.2012 1 26.09.2012 2 Amasya ili küçükbaş hayvan varlığı TÜİK 2011 verilerine göre; 97.800 baş koyun, 29.370 baş keçi

Detaylı

Irkların Sınıflandırılması

Irkların Sınıflandırılması Irkların Sınıflandırılması Gelişmişlik düzeyine göre İlkel yerli ırk Islah edilmiş yerli (geçit) ırk Kültür ırkları Verim yönlerine göre Tek verim yönlü ırklar Kombine verimli ırklar İlkel yerli ırk; Genellikle

Detaylı

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com Akın Pala, akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 1 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 2 3 Kaç tür koyun var, verimlerine göre Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar 4 Kaç tür koyun var, anatomi Yurdumuzda

Detaylı

Kaynak (1) 03.04.2008. Dr. Cemal ÇAKMAK

Kaynak (1) 03.04.2008. Dr. Cemal ÇAKMAK TÜRK HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN N YAPISI ve STRATEJİK ÖNCELİKLERİ Kaynak (1) Dr. Cemal ÇAKMAK 1. NEDEN HAYVANCILIK? 1. Açlık-Tokluk, iyi-kötü beslenme gibi insan odaklı konular dünya siyasetini de etkilemektedir.

Detaylı

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Akin Pala akin@comu.edu.tr Seleksiyona cevap Et sığırlarında doğum ağırlığını arttırmak istiyoruz. Ağır doğmuş olan bireyleri ebeveyn olarak seçip çiftleştiriyoruz.

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI I. YARIYIL D. KODU DERİN ADI Z/ Teo. Uyg. Top. Kredi VZD 101 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9 VZD 102 Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 0 1 eçmeli Dersler(eçmeli

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 24-29 OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ KURULUŞ Türkiye de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2.3.2. ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI : Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi : TUAM -Veteriner Fakültesi Birimi : Metin PETEK*, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR Yayınlandığı Yer

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

Dr. AKIN PALA. Zooteknist? Zootekni-Zooteknist? Zooteknist? Zooteknist? Islah, genotip-çevre

Dr. AKIN PALA. Zooteknist? Zootekni-Zooteknist? Zooteknist? Zooteknist? Islah, genotip-çevre Zootekni- 200tekni? Verimleri ekonomiyi göz önüne alarak yükseltmek Zootekni Çevre ve genotipin verime etkisini bilerek işletmenin yararına kullanan eleman Zooteknist 1 2 Zootekni- Zooteknist şunlara karar

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Enstitümüz doktora programı öğrencilerine, yönelik Bilimsel Araştırma ve Metodolojisi entegre dersinin araştırma görevlisi

Detaylı

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah 1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Etin kimyasal içeriği Yaşa, cinsiyete, beslemeye bakılmadan kimyasal yapı da ortalama: %70 su, %18 protein,

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

TÜBİTAK MAM GEN MÜHENDM HENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJB YOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) TANITIMI IKEV Türkiye için Biyoteknoloji Toplantısı 8 Kasım m 2007 1 GMBE Personeli Araştırmacı 50 Toplam Personel 65 Teknisyen

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

Kuzu üretim teknikleri:

Kuzu üretim teknikleri: Kuzu üretim teknikleri: akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Koç katımında yoğun-ek yemleme:flushing Erken yaşta damızlıkta kullanma Kuzulama aralığının kısaltılması Hormon uygulama, embriyo transferi

Detaylı

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede BESİLİK BÜYÜKBAŞ SIMMENTAL (SİMENTAL) Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006 2005 2010 Erzurum İli Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi Kasım 2006 1 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Suni tohumlama merkezli bir hayvan ıslahı projesine

Detaylı

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website.

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website. KATALOG 2017 35 YILDIR TAVUKCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ ÜLKEMİZİN PEK ÇOK YERİNE SATIŞLAR BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. BURSA GÖKÇE KÖY'DEKİ KULUÇKAHANEMİZDE ÖRDEK,HİNDİ,ETLİK VE YUMURTALIK

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:3Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (*) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,

Detaylı

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beslenme için gerekli Protein İhtiyacı Sağlıklı beslenme için günlük tüketilmesi gereken protein miktarının kişi başı 110g arasında olması arzu edilir.

Detaylı

Başlama Tarihi 2011 Bitiş Tarihi 2015 Proje Bütçesi - Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim

Başlama Tarihi 2011 Bitiş Tarihi 2015 Proje Bütçesi - Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim Devam Eden Projeler Renkli Tiftik Keçisinin Halk Elinde Islahı Projesi 87.300 Bırusk KESKİN, Veteriner Hekim i. Mehmet Emin VURAL ii. Ahmet KARATAŞ iii. Şahin TEZ iv. Polat İPEK v. Nalan AKÇA Renkli Ankara

Detaylı

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu 2005 2010 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi 2009 Çiftçi Eğitimi Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu Program (Cumartesi) Program (Pazar) Sunumlar I. Oturum Problem ve Çözüm Projenin

Detaylı

HAYVAN ISLAHI KANUNU. Kanun Numarası : 4631. Kabul Tarihi : 28/2/2001. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/3/2001 Sayı : 24338

HAYVAN ISLAHI KANUNU. Kanun Numarası : 4631. Kabul Tarihi : 28/2/2001. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/3/2001 Sayı : 24338 HAYVAN ISLAHI KANUNU Kanun Numarası : 4631 Kabul Tarihi : 28/2/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/3/2001 Sayı : 24338 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 40 Sayfa : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Arş. Gör. Serpil IŞIK

Detaylı

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Yerli koyun ve keçi gibi hayvanlarımızın; et, süt, yapağı, kıl, tiftik ve döl veriminin artırılması 2 Damızlıkçı işletmelerin kurulması, Küçükbaş hayvancılıkta

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ve KAPSAMI Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Merkezi, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Kırmızı Et Üretiminde Anahtar Yaklaşımlar

Kırmızı Et Üretiminde Anahtar Yaklaşımlar Kırmızı Et Üretiminde Anahtar Yaklaşımlar Prof. Dr. ALPER ÖNENÇ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Tekirdağ İthal edilen canlı hayvan sayısı (Haziran 2010 Eylül 2012 ) Kasaplık(K)

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI YERİNDE KORUMA VE GELİŞTİRME

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI YERİNDE KORUMA VE GELİŞTİRME 17 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28356 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI YERİNDE KORUMA VE GELİŞTİRME DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi PROJE Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi Cennet ÜSTÜNDAĞ -SUMAE Birinci Dönem Ülkemiz, 6. beş yıllık kalkınma planında (1990-1994) balık üretiminin geliştirilmesi yolu ile iç tüketim

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 17-22, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde

Detaylı

BRUSELLA ERADİKASYON PROGRAMI

BRUSELLA ERADİKASYON PROGRAMI BRUSELLA ERADİKASYON PROGRAMI Dr. Nahit YAZICIOĞLU Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı V.Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu-24/25 Ekim 2014-Erzurum 1 YASAL ALT

Detaylı

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ Prof Dr. Orhan ALPAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni AnabilimDalı Emekli Öğretim Üyesi Prof Dr. Ali Rıza AKSOY Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Detaylı

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 1 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Halk elinde yetiştirilmekte olan küçükbaş hayvanların

Detaylı

Tavuk yetiştiriciliği

Tavuk yetiştiriciliği Tavuk yetiştiriciliği Günümüzde tavukçuluk tüm dünyada yüksek verimli hibrit tavuklarla yapılmaktadır. Bir çok ülkede insanların tükettiği hayvansal proteinin yaklaşık 1/3-1/4 ü tavuk ve tavuk ürünlerinden

Detaylı

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUN IRKLARI Koyunları verimlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar, Bir işletmede yetiştirilecek koyun ırkı seçilirken şu hususları dikkate

Detaylı

Çine Çaparı. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Çine Çaparı. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Çine Çaparı Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Çine Çaparı nın Yayılma Alanı Aydın bölgesinin özgün yerli koyunudur. Başlıca yayılma alanı Aydın

Detaylı

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR MANDA BOĞALARININ TABİİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT I. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARINDA ARANILACAK ŞARTLAR 1- Tabi tohumlama faaliyetleri Bakanlık iznine tabi olup, ıslah amaçlı olarak

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (2. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK TÜRKİYE DE HAYVANCILIK Geniş anlamda hayvancılık tarımsal etkinlerin bir koludur. Tarımla uğraşan nüfus bir yandan toprağı işleyip çeşitli ürünler elde ederken, diğer yandan da hayvan besler. Tarımın

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ)

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ) BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ) BKY103 BKY105 BKY109 BKY101 BKY107 TD101 Aİ101 YD101 Hayvan Beslemeye Giriş Enfeksiyonlara

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI KANATLI SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ümit ZORAY Veteriner Hekim KANATLI İŞLETME

Detaylı

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 9 (1): 5-10, 2010 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen

Detaylı

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ÖLÜMden hemen önce ya da sonra doğal boşluklardan KAN PIHTILAŞMAMA KOYU RENK alma DALAKta büyüme ÖDEM ETİYOLOJİ Bacillus anthracis Gram pozitif kapsüllü *

Detaylı

Arıcılığın Tanımı. Arı Yetiştirme Ürünler. Ürünler. Ürünler. Ürünler. Hayvan Yetiştirme ve Besleme Dersi

Arıcılığın Tanımı. Arı Yetiştirme Ürünler. Ürünler. Ürünler. Ürünler. Hayvan Yetiştirme ve Besleme Dersi Hayvan Yetiştirme ve Besleme Dersi Arıcılığın Tanımı Arı Yetiştirme Arıcılık; bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği bir arada kullanarak, bal, polen, arısütü, balmumu, propolis, arı zehiri gibi ürünler ile

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

TÜRKİYE DE SİMENTAL IRKININ SÜT VE ET ÜRETİMİNE OLASI KATKILARI. Gülhan ERDOĞDU TATAR Ziraat Yüksek Mühendisi

TÜRKİYE DE SİMENTAL IRKININ SÜT VE ET ÜRETİMİNE OLASI KATKILARI. Gülhan ERDOĞDU TATAR Ziraat Yüksek Mühendisi TÜRKİYE DE SİMENTAL IRKININ SÜT VE ET ÜRETİMİNE OLASI KATKILARI Gülhan ERDOĞDU TATAR Ziraat Yüksek Mühendisi Türler itibariyle hayvan sayısı, bin baş (TÜİK, 2015) Yıllar Sığır Koyun Keçi Manda 1990 11377

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

MUHARREM SATILMIŞ 31.07.2013. Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Lalahan-ANKARA

MUHARREM SATILMIŞ 31.07.2013. Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Lalahan-ANKARA Hayvan Genetik Kaynakları Avrupa Bölgesel Odak Noktası (ERFP) çalışma grupları dâhilin de genetik kaynakların ex situ koruması ve Hayvan Genetik Kaynakları Avrupa Gen Bankası ağı kurulması ile ilgili Çalıştay

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ... 2 Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler... 2 Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 Süt Sektörü Pazar Analizi... 22 MEVZUAT... 24 1 KIRMIZI ET SÜT VE YEM SEKTÖR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar HAYVAN IRKLARININ TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 17/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25141 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAFRA GENOTĐPĐNĐN ANKARA ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ

BAFRA GENOTĐPĐNĐN ANKARA ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BAFRA GENOTĐPĐNĐN ANKARA ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ Đrfan GÜNGÖR ZOOTEKNĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ DANIŞMAN Prof. Dr. Halil AKÇAPINAR

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

AŞI-2 VEYSEL TAHİROĞLU

AŞI-2 VEYSEL TAHİROĞLU AŞI-2 VEYSEL TAHİROĞLU Aşılamayı Etkileyen Faktörler Aşının özellikleri Uygulama Şekli Hedef Hayvan Immunosuppressif Etkenler Diğer virüs ve bakteriler ile interferens Yaş Direnci Aşıyı Uygulayan kişi

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE Ek1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO 1 2 KURUM KODU. STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI Klinik Muayene Klinik Bilimler nün Hasta muayenesini Radyografik Muayene Röntgen çekimini

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 15.05.2009 / 27229 15 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27229 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: Dünya da Sığır sayısı bakımından Nisan 2013 tarihi itibarı ile birinci sırada 327 milyon hayvan sayısı ile Hindistan gelmektedir.

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi (ZF 301) Matematik (ZF 301) Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik (ZF

Detaylı

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ANKARA KEÇİSİ Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri Verim Yönü : Tiftik ve et Genel Tanımı : Vücut küçük yapılı, ince ve

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

BAHAR YARIYILI VİZE TARİHLERİ

BAHAR YARIYILI VİZE TARİHLERİ ORGANİK TARIM I Yabancı Dil - II 04 Nisan 2017 Doç. Dr. Funda YOLDAŞ Bitki Fizyolojisi 05 Nisan 2017 Doç. Dr. Funda YOLDAŞ Bitkisel Üretim İlkeleri 05 Nisan 2017 Doç. Dr. Funda YOLDAŞ Hayvansal Üretim

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda gen kaynaklarının uzun süreli korunması ve daha fazla

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Hayvancılığa Yönelik Teşvikler Açıklandı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Hayvancılığa Yönelik Teşvikler Açıklandı Hayvancılığa Yönelik Teşvikler Açıklandı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ 2005-2010 yılları arasında 6 yıl süre ile uygulanacak olan Hayvancılığın desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 1/1/2005 tarihinden

Detaylı