TR BUĞDAY x MISIR MELEZLEMESİ İLE DURUM BUĞDAYDA HAPLOİD EMBRİYO ÜRETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR0100017 BUĞDAY x MISIR MELEZLEMESİ İLE DURUM BUĞDAYDA HAPLOİD EMBRİYO ÜRETİMİ"

Transkript

1 TR117 BUĞDAY x MISIR MELEZLEMESİ İLE DURUM BUĞDAYDA HAPLOİD EMBRİYO ÜRETİMİ SAVAŞKAN Ç.,* ELLERBROOK C.,** FISH L.J.** SNAPE J.W." Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, 615, Saray, Ankara. * John Innes Centre, Cereals Research Department, Norwich, U.K. ÖZET Bu çalışma ülkemizde özellikle Orta Anadolu'da tarımı yapılan Kunduru. Berkmen ve Çakmak tetraploid buğday çeşitlerinin mısır (Seneca 6) ile melezlenmesi sonucunda elde edilebilecek haploid embriyo, farklılaşma ve DH bitki kapasitesini saptamak amacı ile yapılmıştır. Bu çeşitlere ait 296 çiçek mısır ile melezlenmiş ve gün sonra melezlenen çiçeklerin 13.65'i haploid embriyo üretmiştir. Çeşitlerden alınan haploid embryo sayısı, embriyo kültür ile elde edilen regenerant bitki sayısı (embriyodan ve kallustan) ve DH bitki sayısı ayrı ayrı irdelenmiştir. Embriyo kültürü için standart MS kültür ortamı (2 sükroz) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre: Kundura ve Berkmen çeşitlerinin haploid embriyo üretimi arasında önemli bir fark bulunmamış bu çeşitlerin Çakmak çeşidine göre verdikleri haploid embriyo sayısı P<.1 seviyesinde önemli bulunmuştur. Bunun yanısıra meydana gelen haploid embriyo formasyonlarının hepsi farklılaşarak bitki meydana getirmemişlerdir. Üç çeşite ait farklılaşan embriyoların toplam değeri.27 dir. Farklılaşma gösteren ve göstermeyen embriyo sonuçlan arasındaki fark her çeşit için kendi içerisinde önemsiz bulunmuştur. Giriş Hapioid bitki üretmek, bunlardan kısa sürede dihaploidler veya diploidler alabilmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Karakterleri kontrol eden genler homozigot olacak ve gelecek generasyonlara da sabit ve değişmez olarak geçeceklerdir. Bunun anlamı: haploid sayıda kromozom iki katma çıkartıldığında karşılıklı aleller aynı genotipik özelliği taşıyan genler olacağından genetik kararlılığa varmak için uzun süre beklemek gerekmeyecektir. Aynca verim ve diğer kantitatif karakterleri erken verecek ve seleksiyon kolay olacaktır (1). Haplodizasyon mutasyon çalışmalarında da kullanılmaktadır. Mutasyon çalışmaları ile daha geniş genetik çeşitliliğe sahip popülasyonlar meydana getirilmektedir. Bu da mutagenierle genlerde oluşturulan resesif aletlerin kromozom sayılarının iki katına çıkarılması ile diploid fazda daha fazla istenen karakterin homozigot olarak alınabileceğini ifade eder (2). Haploidler son yirmi yılda özellikle tahıllarda çeşitli metodlarla üretilmektedir. Çok sayıda haploid üretmek için ilk metod 197 yılında Kasha ve Kao tarafından arpa da geliştirilmiştir (3). DH (doubled haploid) bitkiler, tür içi (Hordeum vulgare ile H. bulbosum) ve tür dışı (buğday ve H. bulbosum veya buğday ile Sorghum gibi) melezlemeler ile ve dişi ve erkek gametofitik hücrelerden (amer. izole edilmiş mikrospor, ovaryum) doku kültürü tekniği ile elde edilebilmektedir (4,5,6). Heksaploid buğday çiçekleri mısır polenleri iie metezlenerek haploid bitki üretimi sağlanmıştır (7,8,9). Mısır kromozomları zigot safhasında elimine olmakta ve meydana gelen haploid embriyolar besi ortamına transfer edilerek haploid bitki regenerasyonu sağlanmaktadır. Amer kültür tekniği ile durum buğdayda yüksek haploid bitki regenerasyon kapasitesi sağlanamamıştır. Kisana ve ark. DH üretimi için buğdayda anter kültürü ve buğday x mısır melezlcmesini kullanmışlar ve sonuçları mukayeseli olarak 9

2 değerlendirmişlerdir. Amer kültürü ile elde edilen yeşil regenerant bitki oranının daha düşük olduğu ve kromozom sayılarında DH yerine polihaploidlere rastlandığım belirtmişlerdir (1). Dunun (tetraploid) buğdayda ise mısır ile melezlenmesi sonucunda haploid bitki üretimi üzerine çalışma çok azdır (11). Bu çalışmada özellikle Orta Anadolu'da üretimi yapılan üç durum buğday çeşidinin haploid embriyo üretim kapasitesi buğday x mısır melezlemesi ile araştırılmıştır. Materyal ve Metod Materyal: Denememizin materyali Triticum durum ev. Kunduru 1149, Berkmen ve Çakmak çeşitleri, Orta Anadolu da tarımı yapılan, makarnalık buğday çeşitlerimizdir. Kunduru 1149 ve Berkmen; Orta Anadolu da Ankara-Eskişehir yöresinden alınarak seleksiyon yolu ile ıslah edilmiştir. Çakmak ise kışlık makarnalık Üveylik 162 ile ABD orijinli yazlık kısa boylu, makarnalık hatlının melezlenmesi ile ıslahı yapılmış bir çeşittir. Her üç çeşitte alternatif özelliktedir. Metod: Çeşitlere ait buğday ve mısır bitkileri normal oda sıcaklığında seralarda yetiştirildi. Başakçıklar amerlerden arındırılarak (kasturasyon) başaklar şeffaf bir zarfla kapatıldı ve etiketlendi. Mısır polenleri toplandı ve bir forsep yardımı ile kasturasyon yapılan başakçıklardaki sügmalann üzerine konularak melezleme işlemi yapıldı (7) Buğday x mısır döllenmesi ve sağlıklı embriyo oluşumu için başaklara melezleme işleminden 24 saat sonra iki ayn Dicamba çözeltisi uygulandı. 1-) Döllenen başakların her birine birer damla.5 ml'lik şırınga ile 2 mg/1 Dicamba çözeltisi uygulandı. 2-) Üst intemoda imernodun alt kısmından başağa doğru 1 mg/l'lik Dicamba solüsyonu enjekte edildi. Onsekiz-21 gün sonra başakların içerisinde embriyo bulunanlar tespit edildi. Embriyo kültürü için standart MS kültür ortamı, 2 g/l sükroz ve 9 g/l Difco bakto ağar ilave edilerek hazırlandı. Embriyoların inkübasyonu 2±l C'de, klasik ışık ortamında yapıldı. Bu safhada embriyolardan haploid regenerant bitkilerin çıkışı gözlemlendi, sayımı yapıldı. Haploid sayıda (14 adet) kromozom sayısı kök ucu hücrelerinin sitolojik analizi ile kontrol edildi (Şekil 1). Bunun için; kök uçları feulgen boya ile boyandı ve ezme preparasyön yöntemi ile mikroskop gözlemi için hazırlandı. Regenerantlar yeterli büyüklüğe ulaştıkları zaman içerisinde 3 kısım peat + ı kısım kum karışımının bulunduğu saksılara transfer edildiler. Üç yapraklı bir gövde büyüklüğüne ulaşan haploid bitkiler.5 lik 5 saat kolşisin çözeltisine tabi tutuldular (4). Böylece kromozomları iki katına çıkartılan DH bitkiler toprağa transfer edildiler ve yeniden seralarda tohum alımına kadar yetiştirildiler. Çeşitlerden elde edilen tüm sonuçların frekans dağılımı ve z-testi ile sonuçların karşılaştırması yapıldı. 91

3 Bulgular Oç çeşitte toplam olarak 296 çiçek melezlendikten gun sonra incelenmeye alındı ve bunların i haploid embriyo üretmiştir (Tablo 1). Çakmak çeşidi 5.2 ile en düşük embriyo veren çeşit olmuştur ve diğer çeşitlerle P<.1 seviyesinde fark vardır. Diğer çeşitlerden Kunduru da haploid embriyo oranı Berkmen de ise 16.7 dir ve bu değerler arasındaki fark önemli değildir. Endosperm oluşumu ise Oç çeşitte toplam olarak sadece.1 unda gözlemlenebilmiştir (Tablo l).topraga transfer edilen haploid bitki sayısı her Uç çeşitte ayrı ayn değerlendirildi. Yine Çakmak ile diğer çeşitler arasında P<.1 seviyesinde farklılık vardır. Halbuki Kunduru ve Berkmen çeşitlerinin haploid bitki frekansları arasında farklılık olmamıştır (Tablo 1). Üç çeşitte toplam olarak haploid bitkiden 36 adedi kolşisin uygulamasına kadar yaşamlarını sürdürebilmişlerdir (Tablo 1). Bu adımda Çakmak çeşidinin Kunduru ile arasındaki fark P<.1 seviyesinde, Berkmen ile arasındaki fark ise P<.5 seviyesindedir. Kunduru ile Berkmen arasında ise önemli bir farklılık yoktur. Kolşisin uygulamasından sonra DH bitki sayısı genotiplerde değişmemiştir ve istatistiksel değerlendirmeler kolşisin uygulaması yapılan bitki değerlendirmeleri ile aynı bulunmuştur (Tablo 1). Toplam olarak 38 haploid embriyodan 63 embriyo ve 1 kallus farklılaşma göstermiş, 64 farklılaşan embriyodan adedi toprağa transfer edilebilecek seviyede bitki geliştirmiştir (Şekil 2 ve Tablo 2). Farklılaşma gösteren ve göstermeyen embriyo değerleri üç çeşit arasında önemli bulunmamıştır (Tablo 2). Farklılaşma direkt olarak embriyodan veya kallus formasyonundan sonra meydana gelmiştir. Her iki durum için de farklılaşma; zayıf (zayıf yaprak veya kök) veya kuvvetli (güçlü yaprak ve kök) olarak iki guruba ayrılmıştır. Toplam değerlendirmeye göre hem embriyodan hem de kallus formasyonundan farlılaşma her üç çeşit arasında P<.1 seviyesinde farklıdır (Tablo 2). Toprağa transfer edilen bitki frekansı çeşitlerin haploid embriyo frekansı üzerinden de değerlendirilmiştir (Tablo 2). Çakmak ile diğer çeşitler arasında P<.1 seviyesinde farklılık vardır. Burada; Tablo 1 de gösterilen her 1 melezlenen çiçek ile yapılan hesaplamadan farklı olarak Kunduru ve Berkmen çeşitlerinin bu değerleri arasında P<.5 seviyesinde farklılık bulunmuştur. Tartışma Tahıllarda aynı tür içindeki çeşitlerin veya farklı türlerin birbirleri ile melezlerimden mümkündür. Böylece birinden diğerine istenen genler transfer edilebildiği gibi yine bu yolla ıslah programlan için çok sayıda haploid bitki üretmek mümkündür (12). Bu çalışmada tetraploid buğday ile mısırın melezlenmesi sonucunda üç çeşitten toplam olarak 13.7 haploid regenerant elde edilmiştir (Tablo 1). Heksaploid buğdayda ise bu metodla haploid bitki alınmaktadır (7,8). Haploid formasyonunun oluşumu genetik faktörlere, bitkinin genom oranına ve çevresel koşullara bağlıdır (6). Heksaploid çeşitlerde Kr genlerinin varlığımn, dominant veya resesif oluşunun haploid bitki üretimi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (9). 92

4 Kundura ve Berkmen çeşitleri sırasıyla 2. ve 16.7 haploid regenerant bitki üretmişlerdir. Ancak Çakmak çeşidi 5. haploid bitki üretebilmiştir. O'Donoughue ve Bennett'in tetraploid buğday çeşitlerinden aldıkları sonuçlar Kundura ve Berkmen çeşitlerine benzerlik göstermektedir (Waksona 14.5 ve Rampton Rivet 15.6) (1). Tetraploid buğday çeşitlerinde endosperm oranı da heksaploid çeşitlere göre düşük olmuştur. Çalışmamızda toplam endosperm oranı.1 dir. Endospermdeki çok az gelişme potansiyel olarak yaşayabilecek haploid embriyolann ölümüne neden olur. Embriyoyu yapay kültür ortamları ile yani embriyo kültürü ile destekleyerek bundan bitki elde etmek mümkündür (12). Türler arası melezleme işlemlerinde fertil bitki oluşumunu engelleyen nıelezleme sonrası engelleri Batım ve ark. üç ana başlık altında toplamışlardır (12). 1- hibrit bireyin sterilitesi, 2- endosperm gelişiminin noksanlığından dolayı yaşayabilir embriyolann ölümü, 3- embriyo gelişimi sırasında ebeveyn kromozom setlerinden bir kromozomun eliminasyonudur. Embriyo kültürü sırasında her üç çeşitte farklılaşma gösteren ve farklılaşmayan embriyo değerleri arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (Tablo 2). Diğer bir ifade ile her 1 embriyo formasyonuna göre ttç çeşitte de bitki verebilen embriyo frekanslan birbirine çok yakındır. Bu sonuçlar çeşitlerin seçilen çevre faktörlerine aynı uyumu göstermesi ile açıklanabilir (besin ihtiyaçları, ısı ve ışık gibi) (6) Tablo 1. Bazı Turk tetraploid genoüplerin buğday x mısır melezlenmesi ile DH bitki üretim kapasiteleri Kundura n * Berkmen n Çakmak n Toplam n Meiezlenen başak Meiezlenen çiçek Embriyo a* a 5.2b Endosperm Toprağa transfer edilen bitki Kolşisin uygulanan bitki a 2.13a a 1.2a b.38b DH bitki a a 4.38b ' Sıra içinde aynı rakam ile gösterilen değerler arasındaki farklılık önemli değildir. "Her 1 adet meiezlenen çiçekten alınan embriyo, endosperm, toprağa transfer edilen bitki, kolşisin uygulanan bitki ve DH bitki sayısı 93

5 Tablo 2 Genotiplcrdc embriyo ve kallustan farklılaşma ve haploid regenerant bitkiler Meydana gelen embriyo Farklılaşmayan cnıb Faklılaşan embriyo I Embriyodan: I u) zayıf I b) iyi I Toplam II Kallustan: II a)zavıf II b) iyi 11 Toplam Toprağa transfer edilen bitki n Kundura»9.2a* 5.8a a b a b 5 ' Sıra içerisinde ayrı rakam ile gösterilen değerler arasındaki fark önemlidir n Berkinen 47.65a.35a b c Çakmak n_ a.27a c.. O.OOd 11.36c n Total

6 Şekil 1. Bir haploid buğday regenerant bitkisinde 14 kromozom sayısını gösteren kök ucu kromozomlan. Bar 1 um uzunluğu göstermektedir. Şekil 2. Buğday x mısır melezlenmesi ile çeşitlerden elde edilen haploid embriyolar ve haploid bitki regenerasyonu. 95

7 Kaynaklar 1. Snape J.W. (1989) Doubled haploid breeding: In: Mujeeb-Kazi A, Sitch L.A (eds) Rcviewof advantages in plant biotechnology nd International Symposium on genetics manipulation in crops. C1MMYT and IRRI, Mexico and Manila, ppl Szarejko.I-, Maluszynski, M., Polok, K., and Kilian, A. (1991) Doubled Haploids in the Mutation Breeding of Selected Crops. Plant Mutation Breeding for Crop Improvement, IAEA/FAO, Vol 2, Kasha K.J. and Kao (197) High frequency haploid production in barley (Hordeum vulgare L.). Nature 225, Sitch L.A. and Snape J.W. (1986) The influence of the Hordeum bulbosum on haploid production in wheat (Triticum aestivum). Z. Pflanzenzuchtg 96, Laurie D.A. and Bennett M.D. (1988) Cytological evidence for fertilization in hexaploid wheat x sorghum crosses. Plant Breeding 1: Pickering R.A. and Devaux P., (1992) Haploid production: Approachs and use in plant breeding In: P.R. Shewry (ed) Barley: Genetics, Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology, pp: Laurie D.A. and Bennett M.D. (1986) Wheat x maize hybridization Can. J.Genet. Cytol. Vol 28: Laurie D.A. and Bennett M.D. (1988) The production of haploid wheat plants from wheat x maize crosses. Theor Appl. Genet 76: Laurie D.A. and Bennett M.D. (1987) The effect of crossabiliry loci Krl and Kr2 on fertilization in hexaploid wheat x maize crosses. Theor Appl Genet 73: Kisana N.S., Nkolongolo, K.K., Quick J.S. and Johnson D.L. (1993). Production of doubled haploids by anther culture and wheat x maize method in a wheat breeding programme. Plant Breeding 11, O'Donoughe L.S. and Bennett M.D. (1994) Durum wheat haploid production using maize widecrossing. Theor. Appl. Genet 89: Baum M., Lagudah, E.S. and Appels, R. (1992) Wide cross in cereals. Annu. Rev. Plant. Physiol. Plant. Mol. Biol. 43:

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ-ÖZEL SEKTÖR PROJE SONUÇ RAPORU BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ Mehmet

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

BİTKİSEL GEN KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR. Murat ÖZGEN 1, M. Sait ADAK 2, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 3, Hakan ULUKAN 4

BİTKİSEL GEN KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR. Murat ÖZGEN 1, M. Sait ADAK 2, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 3, Hakan ULUKAN 4 BİTKİSEL GEN KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR Murat ÖZGEN 1, M. Sait ADAK 2, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 3, Hakan ULUKAN 4 ÖZET Bitkisel gen kaynaklarının korunmasında ve ıslah programlarında

Detaylı

ASMADA QTL (KANTİTATİF KARAKTER LOKUS) ANALİZİ. Burçak İŞÇİ. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bornova-İzmir/TURKEY

ASMADA QTL (KANTİTATİF KARAKTER LOKUS) ANALİZİ. Burçak İŞÇİ. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bornova-İzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 18 (2) 2008, 11 37 MARA ASMADA QTL (KANTİTATİF KARAKTER LOKUS) ANALİZİ Burçak İŞÇİ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bornova-İzmir/TURKEY ÖZ: Son yıllarda, DNA

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

STANDART AYVA ÇEŞİTLERİNİN DÖLLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1

STANDART AYVA ÇEŞİTLERİNİN DÖLLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1 BAHÇE 35 (1-2): 83 95 2006 STANDART AYVA ÇEŞİTLERİNİN DÖLLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1 Murat ÇETİN 2 Arif SOYLU 3 ÖZET Bu çalışma 2004 2005 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA. Mikail ÇALIŞKAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA. Mikail ÇALIŞKAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA Mikail ÇALIŞKAN BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 Her Hakkı Saklıdır Prof. Dr. Y.

Detaylı

Bazı Ayçiçeği Hatlarının Trakya Bölgesindeki Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Dayanıklılıklarının Belirlenmesi

Bazı Ayçiçeği Hatlarının Trakya Bölgesindeki Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Dayanıklılıklarının Belirlenmesi ANADOLU 20 (2) 2010 ANADOLU, J. of AARI 21 (1) 2011, 36-43 MARA Bazı Ayçiçeği Hatlarının Trakya Bölgesindeki Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Dayanıklılıklarının Belirlenmesi

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR FARKLI BOYUTLARIYLA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Dr. Meltem ŞENGELEN MART 2010, ANKARA ANKARA TABİP ODASI Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi*

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 425 438 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Japon Balıklarından

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ekmeklik Buğdayda Kurağa Toleranslı ve Hassas Genotiplerde Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Kullanılarak Kalıtım Değerlerinin Ġncelenmesi Seyfi

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Araştırma Makalesi MAKARNALIK BUĞDAYDA BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİN KALITIMININ VARYANS ÖGELERİ YARDIMIYLA TAHMİN EDİLMESİ

Araştırma Makalesi MAKARNALIK BUĞDAYDA BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİN KALITIMININ VARYANS ÖGELERİ YARDIMIYLA TAHMİN EDİLMESİ Araştırma Makalesi HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2009, 13(4): 67-72 J.Agric.Fac.HR.U., 2009, 13(4): 67-72 MAKARNALIK BUĞDAYDA BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİN KALITIMININ VARYANS ÖGELERİ YARDIMIYLA TAHMİN EDİLMESİ Yalçın

Detaylı

YEM AMAÇLI KULLANILMAK İSTENEN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ 59122xNK603 MISIR ÇEŞİDİ VE ÜRÜNLERİ İÇİN BİLİMSEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

YEM AMAÇLI KULLANILMAK İSTENEN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ 59122xNK603 MISIR ÇEŞİDİ VE ÜRÜNLERİ İÇİN BİLİMSEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU YEM AMAÇLI KULLANILMAK İSTENEN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ 59122xNK603 MISIR ÇEŞİDİ VE ÜRÜNLERİ İÇİN BİLİMSEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU RAPORUN HAZIRLANIŞ GEREKÇESİ VE DAYANAKLARI Bu rapor, genetik olarak değiştirilmiş

Detaylı

BEYAZ BAŞ LAHANADA GELİŞTİRİLEN YERLİ F 1 HİBRİT ÇEŞİT ADAYLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI

BEYAZ BAŞ LAHANADA GELİŞTİRİLEN YERLİ F 1 HİBRİT ÇEŞİT ADAYLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI BEYAZ BAŞ LAHANADA GELİŞTİRİLEN YERLİ F 1 HİBRİT ÇEŞİT ADAYLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI Hayati KAR 1, Onur KARAAĞAÇ 1, Beyhan KİBAR 1, Aydın APAYDIN 1 1 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

Çanakkale Bölgesi İçin Bazı Yeni Kayısı Çeşitlerinin Kış Dinlenmesi, Tomurcuk Dökümleri ve Meyve Tutumları Üzerine Araştırmalar

Çanakkale Bölgesi İçin Bazı Yeni Kayısı Çeşitlerinin Kış Dinlenmesi, Tomurcuk Dökümleri ve Meyve Tutumları Üzerine Araştırmalar Çanakkale Bölgesi İçin Bazı Yeni Kayısı Çeşitlerinin Kış Dinlenmesi, Tomurcuk Dökümleri ve Meyve Tutumları Üzerine Araştırmalar Hakan Engin 1* Arda Akçal 1 1 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü,

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey.

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey. Orman Bakanlığı Yayın No : 141 ISSN : 1302-857X Müdürlük Yayın No : 19 ANTALYA DÜZLERÇAMI NDA KURULU KIZILÇAM (Pinus brutia Ten. ) KLON PARKI NDA TEPE BUDAMASININ ÇİÇEK VE KOZALAK VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı1-2, (2002), 37-44 ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Ali Şükrü ONURAL*, Bülent CERİT*,

Detaylı