% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde"

Transkript

1 IÇINDEKILER Performans Tablosu Üretim Hedefleri Genel Tavsiyeler Besleme (Genel) Vücut Aðýrlýðý, Yem ve Su Tüketimi Besleme (Büyütme Dönemi) Vücut Aðýrlýðý Grafiði Besleme (Yumurtlama Dönemi) Hijyen Iþýk Programý Dezenfeksiyon Aþýlama Ana Kurallar, -4. Haftalar arasý Ana Kurallar, Haftalar arasý Ana Kurallar, Haftalar arasý Ana Kurallar, 28. Haftadan sonra Randýman ve Yumurta Aðýrlýðý Grafiði Vücut Aðýrlýðý

2 PERFORMANS P LOHMANN LSL - KLASÝK Yumurta Üretimi 5 Randýman Yaþý Pik Randýman H.H. Yumurta Adedi 8 Haftalýk Dönemde 9 Haftalýk Dönemde H.H. Yumurta Kütlesi 8 Haftalýk Dönemde 9 Haftalýk Dönemde Gün ,3 411,3 22,98 kg 26,11 kg Yumurta Karakteri Ortalama Yumurta Aðýrlýðý 3. Hafta 39. Hafta 64. Hafta 9. Hafta Kabuk Rengi Kabuk Dayanýmý 6, gr. 63, gr. 66, gr. 66,6 gr. Parlak Beyaz >4 Newton Yem Tüketimi 1-2 Hafta Arasý Üretim Dönemi Yem Dönüþümü 7, - 7,5 kg gr Vücut Aðýrlýðý 2. Haftada Üretim Sonunda kg kg Yaþayabilirlik Büyütme Dönemi Yumurtlama Dönemi

3 3 ÜRETÝM HEDEFLERÝ U Yaþ (Hafta) H.H. Yumarta Adedi Randýman ( ) H.H H.D Yumurta Aðýrlýk (gr) Yumurta Kütlesi Deðeri g/h.d. Kg/H.H Toplam Haftalýk Toplam LOHMANN LSL - KLASÝK

4 4 ÜRETÝM HEDEFLERÝ U Yaþ (Hafta) H.H. Yumarta Adedi Randýman ( ) H.H H.D Yumurta Aðýrlýk (gr) Yumurta Kütlesi Deðeri g/h.d. Kg/H.H Toplam Haftalýk Toplam LOHMANN LSL - KLASÝK

5 5 ÜRETÝM HEDEFLERÝ U Yaþ (Hafta) H.H. Yumarta Adedi Randýman ( ) H.H H.D Yumurta Aðýrlýk (gr) Yumurta Kütlesi Deðeri g/h.d. Kg/H.H Toplam Haftalýk Toplam LOHMANN LSL - KLASÝK

6 GENEL TAVSÝYELER G Günlük Kontroller Hayvanlarýn hergün en az bir kere: Saðlýk durumlarý Kümes ýsýsý Havalandýrma durumu Yem ve su durumu Iþýk durumu Ölüm miktarý kontrol edilmelidir. Yem ve su tüketimleri ile altlýk durumu mutlaka kaydedilmelidir. Unutmayýnýz ki herhangi bir problem anýnda yeterli kayýtlar tutulmadýðý taktirde uzmanlarýn problemin sebebini anlamasý ve sizlere gerekli tavsiyelerde bulunmasý zorlaþacaktýr. Su Ýçeriði Ýyi bir randýman için temiz ve kaliteli bir su en azýndan iyi bir yem kadar önemlidir. Bu yüzden suyun mineral tuz ve bakteri yönünden temiz olmasý gerekir. Yüksek oranda tuz kabuk kalitesini olumsuz yönde etkiler. Zararlý mineral ve bakteriler hayvanlarýn saðlýklarýný olumsuz yönde etkiler. Genel olarak yem tüketimi ile su tüketimi arasýndaki oran 1,8-2,1 arasýnda olmalýdýr. Hayvanlara verilecek suyun kalitesi, içme suyu kalitesinde olmalýdýr. Hayvanlara verilecek suyun optimum O ýsýsý 2 C olmalýdýr. Yumurta Kalitesi Gayet kaliteli yumurta üreten tavuklarýmýzýn kalitesinin devamý için: Yumurtalarýn her gün kümesten depoya alýnmasý Yumurtalarýn 5-1 C ile 8-85 rutubette depolanmasý gerekir. Yüksek ýsý ve düþük rutubette depolanan yumurtalarda çok hýzlý bir aðýrlýk kaybýyla birlikte yumurtanýn beyazýnýn kalitesinde büyük bir bozulma görülür. Yem Ýçeriði Yemlerde kitapçýðýmýzda belirtilen besleyici deðerlerin yanýnda yemlerin mantar, küf ve aflatoksinlerden ari olmasýna büyük özen gösterilmelidir. Alýnan yemler her zaman iyi þartlarda ve maksimum yazýn 5 gün, kýþýn 1 günden fazla depolanmamalýdýr. Yemlerin rutubet oraný hiçbir zaman 12 yi geçmemelidir. 6

7 BESLEME B Genel Besleme ve Yumurta Aðýrlýðý Hayvanlarýn kitapçýðýmýzda gösterilen performanslarý verebilmesi için önerilen kalitede besleyici deðerlere sahip yemlerin kullanýlmasý þarttýr. Yem Tüketimi Yem tüketimini etkileyen faktörler: Vücut aðýrlýðý Randýman Kümes ýsýsý Düþük ýsýlar yem tüketimini arttýrýrlar. Tüy durumu Kötü bakým veya yetersiz beslenmeden dolayý kötü tüye sahip hayvanlar daha çok yem yerler. Yem iriliði Ýri öðütülmüþ yemler daha çok, ince öðütülmüþ yemler daha az tüketilir. Yemin enerji miktarý Yüksek enerjili yemler daha az tüketilir. Yemdeki dengesizlikler Yemin içinde besleyici deðerlerden herhangi birisi noksan olduðu taktirde hayvanlar yem tüketimini arttýrarak bu noksaný telafi ederler. Yumurta aðýrlýklarý belirli limitler içinde özellik gösteren rasyonlar uygulanmak kaydýyla ayarlanabilir. Büyütme döneminde, hayvanlar yumurtaya girerken vücut aðýrlýklarýnýn yüksek olacak þekilde yemlenmesi sonucunda yumurta döneminin tümü boyunca iri yumurta alýnabilir. Rasyon yapýsý, ham protein, methionin ve linoleik asit yumurtayý irileþtirir. Yemleme tekniði Yemin yapýsý Yemleme zamaný Yemliklerdeki yem seviyesi Kontrollü yemleme Yem veriþ sýklýðý Hayvanlarýn yem yemesini teþvik ederek yumurta aðýrlýðý arttýrabilir ve yem yemesi kontrol edilerek yumurta aðýrlýðý azaltýlabilir. Ýsteklerinize uyan yem rasyonlarýný temin etmek istediðiniz taktirde HASTAVUK UZMANLARI ile irtibat kurabilirsiniz. 7

8 VÜCUT AÐIRLIÐI YEM VE SU TÜKETÝMÝ V LOHMANN LSL - KLASÝK Yaþ Hafta Vücut Aðýrlýðý (gram) ortalama minumum maksimum CÝVCÝV YEMÝ 28 Kcal Protein: BÜYÜTME YEMÝ 275 Kcal Protein: YUMURTA BAÞLANGIÇ YEMÝ 275 Kcal Protein: TAVUK YEMÝ 28 Kcal Protein: kcal/ hayvan /gün Hayvan/gr /gün Yem Tüketimi Toplam gr Su Tüketimi ml/hayvan /gün Tablodaki yem ve su tüketimleri 2 C deki kümesler için geçerlidir. - Vücut aðýrlýklarý ve yem tüketimi çevre þartlarýyla yem kalitesine göre deðiþiklik gösterir. - Vücut aðýrlýklarý öðleden sonraki tartýmlar içindir. - Yarkalar taþýndýklarýnda iklim koþullarý ve taþýma mesafesine göre 15 e kadar aðýrlýk kaybýna uðrayabilir

9 BESLEME Büyütme Dönemi Bu dönemde üç fazlý yemleme programý önerilmektedir. Ýki cins büyütme ve bir cins baþlangýç yemi tavsiye edilir. Hayvanlarýn yumurtaya baþlamadan önce 2-3 hafta boyunca yumurta öncesi yemi ile beslemenin aþaðýdaki faydalarý vardýr: Büyütme Döneminde Ham Selüloz oranýný 5-6 arasýnda tutunuz. Bu þekilde hayvanlarýn iþtahý ve geliþimi daha iyi olacaktýr. Daha yüksek seviyede ham protein ve aminoasitler vücut aðýrlýðý hafif olan hayvanlarýn geliþmesini destekler. B Daha yüksek seviyede kalsiyum ihtiva eden yem erken yumurtaya giren hayvanlar için gereklidir. Kýsmen düþük linoleik asit ihtiva eden yemler yumurtaya giriþ döneminde iri yumurtalar yüzünden meydana gelebilecek saðlýk problemlerinin önlenmesinde yararlý olacaktýr. Ýyi bir randýman için tavuk baþýna mutlaka 8-1 gr arasýnda baþlangýç yemi kullanýnýz. Büyütme Dönemi Önerilen Besleyici Madde Düzeyleri YEMÝN CÝNSÝ Metabolik Enerji Ham Protein Methionine Hazm. Meth. Meth.+Cystine Hazm.Meth.+Cystine Lysine Hazm. Lysine Trytophane Threonine Kalsiyum Fosfor (Top.) Fosfor (Hazm.) Sodyum Klor Linoleik Asid Kca/kg Starter Yemi 1-3. Hafta Civciv Yemi 1-8. hafta Büyütme Yemi hafta Yumurta Baþlangýç Yemi 17. Hf-5 rand Yem dönüþümlerinde hayvanlarýn hafta yaþý ile birlikte vücut aðýrlýk artýþlarý da dikkate alýnmalýdýr. Baþlangýç yemi sýk bakýmda ve yaz dönemi büyütmesinde önerilir. Vücut aðýrlýklarý ve yem tüketimi çevre þartlarýyla yem kalitesine göre deðiþiklik gösterir. 9

10 VÜCUT AÐIRLIÐI V Vücut Aðýrlýðý (gr.) EN UYGUN LOHMANN LSL YARKA VÜCUT AÐIRLIÐI EÐRÝSÝ 1 5 RANDIMANDA VÜCUT AÐIRLIÐI 13 GRAM OLMALI 4. HAFTADA VÜCUT AÐIRLIÐI 26 GRAM OLMALI Yaþ (Hafta)

11 BESLEME B Yumurtlama Dönemi Ekonomik bir yumurtlama dönemi ve maksimum potansiyel randýmanlarý alabilmek için fazlý yemleme programý önemle tavsiye edilir. Ham protein, aminoasitler, kalsiyum, fosfor ve linoleik asit miktarlarýný ihtiyaca göre deðiþtirmek ve ayarlamakla besleyici maddelerin optimum kullanýmý ve iyi bir kabuk kalitesi garanti edilir. Aþaðýda, tablolardaki deðerlerle 272 kcal metabolik enerjilli yem ile, 22 C deki bir kümeste iyi tüylü bir hayvanýn tüketeceði yem miktarý günlük 11 gram civarýnda olmalýdýr. 5 randýmana ulaþýldýðýnda baþlangýç yeminden pik yemine geçilmesi gerekir. 1. Dönem : hafta arasý * 59,9 gr günlük yumurta kütlesine kadar ** Yumurta kütlesi = yumurta aðýrlýðý x randýman Tüketilen yem miktarýna göre önerilen besleyici madde düzeyleri TAVUK YEMÝ Ham Protein Kalsiyum Fosfor (Top.) Fosfor (Hazm.) Sodyum Klor Lysine Hazm. Lysine Methionine Hazm. Meth. Meth.+Cystine Hazm.Meth.+Cystine Trytophane Threonine Linoleik Asid Günlük Yem Tüketimine Göre Gerekli Besleyici Deðerler () 1 gr 15 gr 11 gr 115 gr 12 gr 125 gr

12 BESLEME B 2. Dönem : hafta arasý * 59,9 gr günlük yumurta kütlesine kadar ** Yumurta kütlesi = yumurta aðýrlýðý x randýman Tüketilen yem miktarlarýna göre önerilen besleyici madde düzeyleri. TAVUK YEMÝ Ham Protein Kalsiyum Fosfor (Top.) Fosfor (Hazm.) Sodyum Klor Lysine Hazm. Lysine Methionine Hazm. Meth. Meth.+Cystine Hazm.Meth.+Cystine Trytophane Threonine Linoleik Asid Günlük Yem Tüketimine Göre Gerekli Besleyici Deðerler () 1 gr 15 gr 11 gr 115 gr 12 gr 125 gr Dönem : 65.hafta sonrasý Tüketilen yem miktarlarýna göre önerilen besleyici madde düzeyleri. TAVUK YEMÝ Ham Protein Kalsiyum Fosfor (Top.) Fosfor (Hazm.) Sodyum Klor Lysine Hazm. Lysine Methionine Hazm. Meth. Meth.+Cystine Hazm.Meth.+Cystine Trytophane Threonine Linoleik Asid Günlük Yem Tüketimine Göre Gerekli Besleyici Deðerler () 1 gr 15 gr 11 gr 115 gr 12 gr 125 gr

13 BESLEME B PREMÝKSLER Vitamin E ve antitoksidan miktarý yemdeki yað oranýna göre ayarlanmalýdýr. Civciv Yemi Büyütme Yemi Tavuk Yemi Vitamin A I.U Vitamin D3 I.U Vitamin E mg. 2-3* 2-3* 2-3* Vitamin K3 mg. 3** 3** 3** Vitamin B1 mg Vitamin B2 mg Vitamin B6 mg Vitamin B12 mcg Pantothenik Asid mg Nikotenik Asid mg Folik Asid mcg Biotin mg Choline mg Antioksidan 1-15* 1-15* 1-15* Mangenez Çinko mg Demir mg Bakýr mg Ýyot mg Selenyum Mg * Vitamin E ve Antioksidan miktarý yemdeki, yað oranýna göre ayarlanmalýdýr. ** Isýl iþlem gören yemlerde iki katý dozda kullanýlabilir. 13

14 BESLEME B HAMMADDELER ÝÇÝN BAZI AMÝNOASÝT VE PROTEÝNLERÝN GERÇEK HAZMOLABÝLÝRLÝK KATSAYILARI Gerçek Hazmolabilirlik Katsayýsý ( olarak) FOSFOR Protein Lysine Methionine Cystine Total Hazmolabilir HUBUBATLAR Buðday Mýsýr Arpa Yüksek Taninli Sorgum Alçak Taninli isorgum BÝTKÝSEL YAN ÜRÜNLER Buðday Kepeði Mýsýr Gluten Pirinç Kepek Unu HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER Et Unu Balýk Unu Tüy Unu Kesimhane Unu ?? YAÐLI TOHUMLAR Fulfet Soya YAÐLI ÇEKÝRDEK KÜSPELERÝ < 2 u glucosinolate Kolza Ayçiçek Tohumu Küspesi 3-34 Soya Fasulyesi Küspesi 44 Soya Fasulyesi Küspesi Pamuk Tohumu Küspesi AMINO ASITLER DL Methionine 99 Lysine HCL Dikalsiyum Fosfat 9 Mona Kalsiyum Fosfat

15 HÝJYEN H Genel 1- Kümeslerinizi mümkün olduðu kadar diðer kümeslerden uzaða kurunuz ve etrafýný çit ile çeviriniz. 2- Çiftliðinizde tek yaþta hayvan bulundurunuz. Özellikle civciv büyütme kümeslerinizle tavuk kümeslerinizi kesinlikle ayrý bölgelerde inþa ediniz. 3- Çiftliðinizde hobi amaçlý da olsa baþka kanatlý bulundurmayýnýz. 4- Çiftliðinizde hiçbir þekilde ziyaretçi, kabul etmeyiniz. 5- Kümeslerinizde kendinize ait özel giysilerinizi giyiniz. Harici ve dahili kýyafetlerinizi ayýrýnýz. 6- Özellikle veteriner ve tamircilerin diðer çiftlikleri de ziyaret ettiðini düþünerek onlar için çiftliðinizde çizme ve tulum bulundurunuz, banyo yaptýrýnýz. 7- Kümese girerken mutlaka el ve çizmelerinizi dezenfekte ediniz. 8- Mümkünse dökme yem kullanýnýz Kamyon þoförünün asla kümes içine girmesine müsaade etmeyiniz Her zaman yeni viyol kullanýnýz. Yumurta kamyonlarýnýn ve eski viyolun her zaman en büyük tehlike olduðunu unutmayýnýz. 1- Vahþi kuþ, fare gibi hastalýk taþýyýcý hayvanlarla her zaman mücadele ediniz ve kümeslerinize girmelerini önlemeye çalýþýnýz. 11- Ölü hayvanlarý ve kullanýlmýþ boþ aþý þiþelerini usulü dahilinde en kýsa zamanda çiftliðinizden uzaklaþtýrýnýz. 12- Ýçme suyunuzu mikrop ve zararlý etkenlerden mutlaka arýndýrýnýz. 13- Yem depo ve silolarýnýzý her yeni yem geliþinde iyice temizleyip dezenfekte ediniz. 14- Çevrede hastalýk ihtimali hissettiðiniz de mutlaka aþý programýnýzý ve çevre korumanýzý gözden geçiriniz. 15- Kafes sistemi kullanýyorsanýz atýk gübrelerinizi kümes çevrenizden uzaklaþtýrmanýn çarelerini arayýnýz.

16 IÞIK PROGRAMI I Genel Iþýk programý ve kümes aydýnlatmasý tavuklarýn yumurtaya giriþ zamaný, yumurtlama dönemindeki randýman ve yumurta iriliði ile yakýndan alakalýdýr. Büyütme döneminde hayvanlar hedef vücut aðýrlýðýndan zayýf ise bir süre ýþýk miktarýný arttýrarak daha çok yem yemelerini saðlamakta yarar vardýr. Yumurtaya giriþ döneminde 17. Haftada vücut aðýrlýk ortalamalarý düþük olan sürülerde ýþýk programýný bir veya iki hafta ertelemek gerekir. Böylelikle düþük vücut aðýrlýklý hayvanlarýn yumurtaya giriþini geciktirip, yumurtlayamama problemini önlemiþ oluruz. Yaþa göre deðil, vücut aðýrlýðýna göre ýþýk süresini ayarlayýnýz. Kümes Iþýk Yoðunluðu: Yaþ Iþýk Yoðunluðu 2-1 hafta 3 lux 4w/m hafta 1 lux 3w/m hafta 6 lux 2w/m hafta 2 lux 3.2w/m Aydýnlatma programýnda þu kurallar asla unutulmamalýdýr: Büyütme döneminde 15.haftaya kadar ýþýk süresini asla arttýrmayýnýz. 18. Haftadan sonra ýþýk süresini asla azaltmayýnýz. Gün ýþýðý zorlamadýðý taktirde 18.haftada 1 saat ýþýk veriniz. Gün ýþýðý zorlamadýðý taktirde 24.haftada 14 saat ýþýk veriniz. 16

17 IÞIK PROGRAMI I TÜRKÝYE ÝÇÝN GÜN IÞIÐI SÜRELERÝ Hafta Tarih Enlem 35-4 C Ocak 8 Ocak 15 Ocak 22 Ocak 29 Ocak 5 Þubat 12 Þubat 19 Þubat 26 Þubat 5 Mart 12 Mart 19 Mart 26 Mart 2 Nisan 9 Nisan 16 Nisan 23 Nisan 3 Nisan 7 Mayýs 14 Mayýs 21 Mayýs 28 Mayýs 4 Haziran 11 Haziran 18 Haziran 25 Haziran Hafta Tarih 2 Temmuz 9 Temmuz 16 Temmuz 23 Temmuz 3 Temmuz 6 Aðustos 13 Aðustos 2 Aðustos 27 Aðustos 3 Eylül 1 Eylül 17 Eylül 24 Eylül 1 Ekim 8 Ekim 15 Ekim 22 Ekim 29 Ekim 5 Kasým 12 Kasým 19 Kasým 26 Kasým 3 Aralýk 1 Aralýk 17 Aralýk 24 Aralýk Enlem 35-4 C

18 IÞIK PROGRAMI I Büyütme Dönemi Ýlk iki gün 24 saat ýþýk veriniz. 1 NÝSAN - 15 EYLÜL ARASI ÇIKAN CÝVCÝVLER ÝÇÝN; 2.Haftaya kadar gün ýþýðýnda bakýlacak. 16 EYLÜL - 31 MART ARASI ÇIKAN CÝVCÝVLER ÝÇÝN; Büyütme dönemi içindeki en uzun günü belirleyiniz. 2.Haftaya kadar o miktarda ýþýk veriniz. Yumurtlama Dönemi 2.haftada gün ýþýðý miktarý 12 saatin altýnda ise 2.haftada ýþýðý 12 saatte çýkarýnýz. Ondan sonra her hafta yarým saat arttýrarak 16 saat ýþýða kadar yükseltiniz. 2.Haftada gün ýþýðý miktarý 12 saatin üstünde ise her hafta yarým saat arttýrarak 16 saat ýþýða kadar yükseltiniz. Iþýk programýnýz için HASTAVUK UZMANLARINA danýþabilirsiniz. 18

19 DEZENFEKSÝYON D Genel A) Kümesleriniz Doluyken; 1- Kamyon ve ekipmanlar her giriþ ve çýkýþlarda mutlaka ilaçlanmalýdýr. 2- Çizmeler her kümese giriþte ilaçlanmalý, ilaç havuzlarý en az haftada bir veya iki kere temizlenip taze ilaç koyulmalýdýr. 3- Tuvalet, soyunma odalarý, yumurta odalarý ve depolar her gün temizlenip ilaçlanmalýdýr. 4- Kümes içleri çevrede hastalýk görüldüðü taktirde her gün uygun bir dezenfektanla ilaçlanmalýdýr. 5- Suluklar haftada bir yýkanýp dezenfekte edilmelidir. B) Kümesleriniz Boþaltýlýnca; Hayvanlarýnýzýn hepsinin kümesten taþýnmasýndan sonra yapýlacak temizlik ve dezenfeksiyon iþlemini aþaðýdaki sýrayla uygulayýnýz. 1- Kümesin içinde ve çevresinde serbest gezinen tüm kanatlýlar ortadan kaldýrýlmalýdýr. 2- Eski yemler ve gübreler kümesten uzaklaþtýrýlmalýdýr. 3- Ekipmanlar uzaklaþtýrýlmalý, temizlenip dezenfekte edilmeli ve güneþte bekletilmelidir. 4- Tavan ve duvarlar hortum tutularak yýkanmalý, bu arada tabanýn nemlenmesi saðlanmalýdýr. 5- Eski altlýk kalýntýlarýnýn tamamý kümesten uzaklaþtýrýlmalýdýr. 6- Su, mümkünse deterjanlý su ile kümesin içi hiç toz ve tüy kalmayacak þekilde süpürüldükten sonra iyice yýkanmalý, yýkandýktan sonra tekrar süpürülmelidir. 7- Kümeste gerekli tamiratlar yapýlmalýdýr. 8- Giriþ-Çýkýþlar ve çeþitli kullaným alanlarý temizlenmelidir. 9- Ýnsektisit kullanýlmalýdýr. 1- Kümes uygun iki ayrý dezenfektanla iki kez ilaçlanmalýdýr. 11- Kafes kümeslerinde yýkamayý yaptýktan sonra pürmüzle (alev makinasý) kafeslerin yakýlmasýný ihmal etmeyiniz. 19

20 DEZENFEKSÝYON D 12- Duvarlar kireç, taban ise göztaþý ile badana edilmelidir. 13- Dezenfekte edilmiþ ekipmanlar yerleþtirilmelidir. 14- Tüm suluk, depo ve sistemler klorlu sudan geçirilerek dezenfekte edilmelidir. 15- Yeni altlýk yerleþtirilmelidir. 17- Kümes 2-4 hafta dinlendirilmelidir. 18- Çevredeki otlar biçilmeli, çöp ve pislikler atýlýp yakýlmalý ve böylece kümes etrafýnda 15-3 metrelik temiz alan yaratýlarak sinek, fare ve sýçan kontrol edilmelidir. Kullanacaðýnýz dezenfektan oranlarý için HASTAVUK UZMANLARINA danýþabilirsiniz. 16- Yumurta depolarý ve bakýcý evleri dezenfekte edilmeli, bakýcýya yeni dönem için yeni tulum ve çizme verilmelidir. ÖNEMLÝ NOT: GUMBORO RÝSKÝ OLAN BÖLGELER- DE ALTLIK VE EKÝPMANLAR KÜMESTEN ÇIKARILMADAN ÖNCE DEZENFEKSÝYON YAPILMALIDIR. DEZENFEKTANLAR SEÇÝLMELÝ VE FUMÝGASYON MUTLAKA YAPILMALIDIR. 2

21 AÞILAMA A Genel Aþýlama programý ve uygulama þekilleri çevre ve kümes þartlarýna göre deðiþmektedir. Bu yüzden mutlaka bölge veterinerinize ve HASTAVUK UZMANLARINA danýþmanýzda büyük yarar vardýr. Aþý uygulamalarýnýzýn baþarýlý olmasý için aþaðýdakilere dikkat etmelisiniz. Aþýlar güvenilir firmalardan alýnmalý, orjinal etiket taþýmalý, imal tarihi ve son kullanma tarihi belli olmalý, sizde O ve aldýðýnýz yerde ( C) depoda muhafaza edilip edilmediðinden emin olmalýsýnýz. Aþý uygulanacak sürünün genel saðlýk durumunu bilmelisiniz. Çevrede salgýn hastalýk olup olmadýðýný incelemeli ve durumun ciddiyetini araþtýrmalýsýnýz. Sürüye önceden uygulanan aþýlarý bilmelisiniz. Sürünün büyüklüðü ve hayvanlarýn yaþýný göz önünde tutmalý, aþýlanacak hayvanlarýn ayný yaþ grubunda olmalarýna dikkat etmelisiniz. Sürünün meternal antikor düzeyini bilmelisiniz. Ýkinci aþýlamadan önce, ilk aþýlamanýn etkinliði ve ikincinin gerekliliðini inceleyiniz. Aþý uygulamalarý ve kontrol test sonuçlarýný mutlaka kaydetmelisiniz. Ayný hastalýða veya farklý hastalýklara karþý canlý aþý uygulamalarý arasýnda 5-6 gün gibi bir aralýk býrakmalýsýnýz. Aþýyý uygulayan kiþiler bu konuda bilgili ve deneyimli olmalýdýr. Aþý prospektüslerini dikkatlice okumalý ve üretici firmanýn önerileri doðrultusunda uygulamalýsýnýz. Hayvanlarýn hepsinin önerilen dozda aþý almalarýna dikkat etmelisiniz. Aþýlamalar için günün serin saatlerini seçmelisiniz. Aþý uygulamasý bittikten sonra boþ aþý þiþelerini yakarak veya dezenfekte ederek imha etmelisiniz. 21

22 AÞILAMA A Baþlýca aþý uygulama yöntemleri ve dikkat edilecek noktalar; A) Ýçme suyu ile aþýlama, yönteminde aþýnýn baðýþýklýk verme yeteneði düþüktür. Sürü içindeki hayvan ile deðiþik oranlarda antikor oluþturmaktadýr. Buna raðmen bu uygulamanýn ekonomik, pratik ve çabuk olmasý, aþý reaksiyonu ve streslere yol açmamasý gibi nedenlerden dolayý yaygýndýr. Uygulama sýrasýnda þunlara dikkat edilmelidir. Aþý verilecek suyun temiz, sertliðinin normal, serin olmasý ve herhangi bir dezenfektan madde (aþýdan üç gün önce ve sonraya kadar) içermemesine özen gösterilmelidir. Suluk sayýsý yeterli olmalý, gerekirse ilave edilmelidir. ( 25-3 hayvana bir askýlý suluk, 5 hayvana bir nipel, 1 hayvana 5-1 cm. oluklu suluk mesafesi hesaplanmalýdýr.) Aþý hazýrlanýrken ve daðýtýlýrken plastik malzemeler kullanýlmalýdýr. Hazýrlanan aþý kümes ana deposu yerine doðrudan suluklara konulmalýdýr, bittikçe ilave edilmelidir. Kümes sistemleri içinde en baþarýlýsý yer sistemlerinde uygulanmaktadýr. Aþýnýn karýþtýrýlacaðý içme suyu hayvanlarýn en fazla 2 saat içinde tüketecekleri miktarda olmalýdýr. Ancak hayvanýn yaþý ne olursa olsun 1 hayvan için kullanýlacak su miktarý, 4 litreyi geçmemelidir. Aþý virüsünü korumak için suda 2 gr/lt. hesabýyla yaðsýz süttozu katýlmalý, 1 saat bekletildikten sonra aþý ilave edilmelidir. B) Sprey (Püskürtme), uygulamalarýnda 3 hafta yaþa kadar iri taneli zerrecikler, daha sonra ince taneli zerrecikler püskürtülmelidir. Dikkatli ve uygun ekipmanla yapýldýðýnda en etkili metotlardan biridir. Hayvanlarýn fazla ýslanmamalarýna dikkat edilmelidir. 1 Hayvan için; - 6. Haftalar arasýnda (1-15 mikron) direkt püskürtme metodu ile 1-15 ml. saf su Haftalar arasýnda (4-5 mikron) sisleme metodu ile 3-6 ml. saf su. 16. Haftadan sonra (15-2 mikron) sisleme metodu ile 3-6 ml. saf su hesaplanmalýdýr. 22

23 AÞILAMA A C)Göz - Burun damla, yöntemi titizlikle uygulandýðýnda baþarýlý sonuçlar alýnmaktadýr. D)Gaga daldýrma, bu yöntem ilk haftalarda uygulanan, buruna damlatmanýn deðiþik bir þeklidir. 1 Doz aþý 2-3 ml. temiz suda eritilir. Karýþým uygun derinlikte küçük lastik veya porselen kaba konur. Hayvanýn gagasý ve burun delikleri aþý karýþýmýna batýrýlýr. ÖNEMLÝ NOT: MUTLAKA YAPTIÐINIZ AÞILARIN TUTUP TUTMADIÐINI KONTROL ETTÝRÝNÝZ. AÞIYI NE ZAMAN YAPTIÐINIZI KAYITLARINIZA ÝÞLEYÝNÝZ. Kullanacaðýnýz aþý programý için HASTAVUK UZMANLARINA her zaman danýþabilirsiniz. E)Enjeksiyon (Ýðne), bu uygulama mutlaka tecrübesi olan kiþilere yaptýrýlmalýdýr. Aksi taktirde felç ve karaciðer yýrtýlmalarýndan dolayý ölümlere sebep olunur. 23

24 ANA KURALLAR DÖNEM: -4. HAFTALAR ARASI A ANA HEDEFLER: Uniform ( eþit aðýrlýkta) bir sürü elde etmek. 16. Haftada doðru aðýrlýða ulaþmak için 4. Hafta sonu vücut aðýrlýðýný mutlaka 26 grama ulaþtýrmak. Mükemmel yaþanabilirlik oraný saðlamak. NASIL? 1-EKÝPMAN YERDE Ilýman Ýklim Sýcak Ýklim KAFESTE Civciv Suluðu Nipel Suluk Asma Suluk Civciv Yemliði Yemlik Kanal Yemlik (1 Adet) (1 Adet) (1 Adet) (1 Adet) (1 Adet) (1 cm.) 1 hayvan 16 hayvan 16 hayvan 5 hayvan 5 hayvan 4 hayvan 7 hayvan 1 hayvan 12 hayvan 5 hayvan 5 hayvan 4 hayvan 5 hayvan 16 hayvan Tel üstüne kaðýt 2.5 cm. 2-HAYVAN YOÐUNLUÐU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta YERDE 2 4 adet/m 2 3 adet/m 2 adet/m 2 2 adet/m 2 KAFESTE 2 6 adet/m 2 6 adet/m 6 adet/m 2 6 adet/m 2 3-CÝVCÝV YERLEÞTÝRME Civcive yem ve suyu ayný anda veriniz. Rutubetin 6-7 den aþaðý olmamasýný saðlayýn. Aksi taktirde su kaybý oluþur. Hayvanlarýn eþit daðýlýmýný saðlayýn. Sürekli gözlemleyin, hatalarý düzeltin. 24

25 ANA KURALLAR DÖNEM: -4. HAFTALAR ARASI A 4-IÞIK Sayfalara bakýnýz. 5-YEMLEME Mümkünse kýrma pelet yem (önce paletlenip sonra tekrar kýrýlmýþ yem) kullanýn. Ilýman iklimlerde - 28 gün arasý hayvan vücut aðýrlýðý 2 gram olana kadar, Sýcak iklimlerde - 35 gün arasý hayvan vücut aðýrlýðý 34 gr. olana kadar, kýrma pelet yem verilmesinde büyük yarar vardýr. Her hafta bir veya iki kere yemlikler komple boþalana kadar yemleri yedirtiniz. Çeþitli yem uygulamarýyla ulaþýlacak vücut aðýrlýklarýný gösteren tablolar : Civciv Yemi Enerjisi 31 kcal 279 kcal Toz Yemle 5. Hafta Sonu Vücut Aðýrlýðý 325 gram 3 gram Kýrma Pelet Yemle 5. Hafta Sonu Vücut Aðýrlýðý 36 gram 35 gram Starter yemindeki protein oranlarý ile vücut aðýrlýðý arasýndaki iliþkiyi gösterir tablo: Protein (Civciv Yemi) Hazmolabilir Lysine Hazmolabilir Methionine+Cystine 4. Hafta Sonu Vücut Aðýrlýðý gram gram 25

26 ANA KURALLAR DÖNEM: -4. HAFTALAR ARASI A 6-SU Civcivler gelmeden önce suluk hatlarýný dezenfekte edip, temizleyiniz. Sýk sýk içme suyunu klorlayýnýz. Hat sonunda düzenli olarak etkin klor seviyesini ölçünüz. O Ýlk birkaç gün suyun 25 C olmasýna dikkat ediniz. Ýlk 24 saat içinde her türlü ilaç uygulamasýndan kaçýnýnýz. 7-HAVALANDIRMA 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 3 35 m /saat 3 7 m /saat 3 11 m /saat 3 2 m /saat hava gerekir. 8-ISI Hayvan seviyesinde YAÞ 1-2. Gün 3-4. Gün 5-7. Gün 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Haftadan itibaren O ISI C Min 18-Max 3 O Ýdeal ýsý ise 18 C-24 C olmalý. O O O *Vücut ýsýsý optimum 4 C - 41 C olmalý. Kümes sýcaklýðýnýn baþtan sona kümes boyunca ayný düzeyde tutulmasýna özen gösterilmelidir. Kümes sýcaklýðý kontrol için kümes boyunca birincisi baþa, ikincisi ortaya, üçüncüsü kümesin sonuna olmak üzere en az üç termometre ile tabandan 5 cm yüksekliðe asýlýr. Kümes içerisinde sýcaklýk farklarýnýn fazla olmamasýna özen gösterilmeli, sýcaklýk deðerleri belirli aralýklarla not edilmelidir. 9-TARTIM 28. Güne kader her hafta 2 adetlik gruplar halinde tartým yapýnýz. 28. Günden itibaren en az 1 adet hayvaný tek tek tartýnýz. 26

27 ANA KURALLAR DÖNEM: -4. HAFTALAR ARASI A 1-GAGA KESÝMÝ Normal þartlarda gaga kesimi gerekmemekle birlikte çok parlak ýþýk alan pencereli kümeslerde gagalama ve tüy çekmeyi önlemek için uygulamakta yarar vardýr. Gaga kesiminde dikkat edilmesi gereken noktalar: 1- Sadece saðlýklý ve stressiz hayvanlarda gaga kesiniz. 2-7 ila 14 gün veya 9. Hafta ila 1. Hafta arasýnda uygulama yapýnýz. 3- Sadece çok tecrübeli kiþilerin gaga kesmesine müsaade ediniz. 4- Çok yavaþ ve dikkatli çalýþýnýz. 5- Bir býçak ile 5 adetten fazla gaga kesmeyiniz. 6- Gagayý mutlaka daðlayýnýz. Yeterli ýsýda ve sürede daðlanmayan gagalar ileride uzamaya sebep olurlar. 7- Gaga kesimine baþlamadan evvel hayvanlarý 12 saat yemsiz býrakýnýz. 8- Gaga keser kesmez, hayvanlarýn derhal yem yemesini saðlayýnýz. 9- Yemliklerdeki yem seviyesini yükseltiniz. (En az 2-3 cm. kalýnlýk) 1- Kesim öncesi ve sonrasýnda hayvanlarýn içme sularýna ACK vitamini vermeniz, stresi azaltacaktýr. 11- Soðuk kümeslerde gaga kesimi yapmayýnýz. 12- Gaga kesimi yaparken hiçbir zaman burun deliklerine 2 mm. den fazla yaklaþmayýnýz ve hayvanlarýn dillerinin yanmamasýna dikkat ediniz. KÖTÜ BÝR GAGA KESÝMÝ YAPMAKTANSA, HÝÇ GAGA KESÝMÝ YAPMAMAK DAHA ÝYÝDÝR. Düzgün Kesilmiþ Gaga Örnekleri 1. Günde kesilmiþ 8-1. Haftada kesilmiþ 27

28 ANA KURALLAR DÖNEM: -4. HAFTALAR ARASI A 11-ÝLK HAFTA ÖLÜMLERÝNÝZÝ AZALTMAK ÝÇÝN Hayvan Yoðunluðu Asla kafeste metrekareye 6 adetten, yerde metrekareye 4 adetten fazla civciv koymayýnýz. Isý Civcivler kümese gelmeden bir gün evvelden kümes ýsýnýzý 32 C ye çýkartýnýz. O O Civcivler gelip kümese yerleþtirildikten hemen sonra ýsýyý 35 C-36 C yükseltiniz. Aydýnlatma 4 metre ara ile en az 1 W. lýk ampullerle kafes aralarýna civciv konulacak gözlerin en ücra köþesini 4 lux güçte aydýnlatacak þekilde düzenlenmeli, civcivlerin yem ve suyu bulmasýna çok dikkat edilmelidir. Patlak ve tozlu ampul bulundurulmamalýdýr. Altlýk Civcivlerin ilk hafta rahat edebilmeleri amacýyla kafes tabanýna plastik altlýk ve bunun üzerine en az 3 kat karton veya kaðýt serilmelidir. Islanan ve yýrtýlan kaðýt örtüler sýrayla çýkarýlýp atýlmalýdýr. Suluklar Her kafes gözünde en az 3 nipel bulunmalý ve 2 adedine kadeh takýlmalýdýr. Kadehler bir hafta muhafaza edilip sonra çýkarýlmalýdýr. Bozuk akýtýlan nipeller deðiþtirilmeli ve kadehlerin su seviyesi kontrol edilmelidir. Civciv gelmeden önce mutlak 18 C den soðuk olmayan taze su verilmelidir. Soðuk su civcivlerde kýç mühürlenmesine sebep olmaktadýr. Civcivler büyüdükçe suluklarýn seviyeside yükseltilmeli 3 günden sonra nipele göre suluk ayarý yapýlýp civcivin hem kadehten hemde nipelden su içmesi saðlanmalýdýr. Kadehler çýkartýldýðýnda civcivin nipele alýþýp alýþmadýðý mutlaka kontrol edilmelidir. 28

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde IÇINDEKILER Performans Tablosu Üretim Hedefleri Genel Tavsiyeler Besleme (Genel) Vücut Aðýrlýðý, Yem ve Su Tüketimi Besleme (Büyütme Dönemi) Vücut Aðýrlýðý Grafiði Besleme (Yumurtlama Dönemi) Hijyen Iþýk

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ www.arastirma.tarim.gov.tr/tavukculuk ankara.tavukculuk@gthb.gov.tr TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ TÝCARÝ KAHVERENGÝ

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün)

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün) International Brown Nick Kahverengi Yumurtacý BAKIM KLAVUZU YÖNETÝM: Kazancýn anahtarý H&N genetik ve saðlýk araþtýrma organizasyonu mükemmel üretime sahip, yaþayabilirliði yüksek, besin deðerini koruyabilen,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 DAMIZLIK ROSS 308 BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 Giriş Bu kitapçık; Ross 308 (yavaş tüylenen) damızlık sürüleri için beslemeye ilişkin tavsiyeler içermektedir ve Ross Damızlık Sevk-İdare

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Hızlı Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Yavaş Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım Ebeveyn Sürüsü 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Performans Özeti Dişilerde Yaşama Gücü, 1. 18. Haftalar % 94 Dişilerde Yaşama Gücü, 19. 75. Haftalar

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. KÜMES HAYVANLARI BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. 1479 Sok. Kristal İş Merkezi, No. 15, Kat 5, Daire 22 Alsancak / İzmir Tel.: +90 232 464 71 21 / Faks: +90 232 464 71 21

Detaylı

Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri. Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu

Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri. Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu Neden Önemli??? Yer yumurtası nedir? Temiz görünüşlü yer yumurtası nedir? Sanitasyon ne işe yarar? Yer yumurtasına nasıl

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 2. Basım

Ticari Yumurtacılar 2. Basım Ticari Yumurtacılar 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 3. Basım

Ticari Yumurtacılar 3. Basım Ticari Yumurtacılar 3. Basım W-36 Performans Standartları Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları sağlandığında ortaya çıkabilir. Hy-Line

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ!

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ! CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI %24 PROTEİN, %21 YAĞ PROBİYOTİK KATKILIDIR. YUMURTA IGG KATKILIDIR OREGANO (ANTİKRİPTO) ÖZEL AMİNOASİT DESTEĞİ YÜKSEK KALİTELİ SÜT PROTEİNİ ÖZEL YAĞ PROFİLİ ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı sektörü ile ilgili genel bilgiler 1930 Merkez Tavukçuluk Enstitüsü 1952 Saf ırkların ilk kez ithal edilmesi 1963 Damızlık (Parent stock) ithali 1970 Yatırımlarda artma

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ürün Parametre Örnek Aralık (%) R Örnek Hazırlama. Ürün Parametre Örnek Aralık (%) R Örnek Hazırlama

Ürün Parametre Örnek Aralık (%) R Örnek Hazırlama. Ürün Parametre Örnek Aralık (%) R Örnek Hazırlama DA 7250 Yem Kalibrasyon Paketi DA 7250 yem endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hassasiyeti, hızı ve esnekliği sayesinde yem hammeddleri ve mamül yemlerde çalışmaya uygundur. Bu kalibrasyon paketi

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler...

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler... Ýçindekiler Ön Söz........................................3 Sunuþ.........................................5 01. Amaç.......................................6 02. Kapsam.....................................6

Detaylı

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU Erol BİNTAŞ Ziraat Yük. Müh. Bahattin KOÇER Ziraat Müh. Gökhan EGE Veteriner Hekim Toplumda son yıllarda daha doğal ve sağlıklı besinler tüketme

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, ALABALIK YEMLERİ 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin yanında

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: 0344.251 25 20 (3 hat) Fax: 251 25 23 web: www.gurdalyem.com.tr e-mail: gurdal@gurdalyem.com.tr

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ Hayvan ve yemlerin yapısında bulunan ve hayvan organizmasında çeşitli fizyolojik fonksiyonlara katılan organik ve inorganik

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ

KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ Sayı : 2003 / Lyr 04 Sayfa : 26 30 KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ KONU : Yumurtacı Rasyonları İLGİ : KANATLI BESLEME KELİMELER : Emilim ph Kemik Yapısı Yumurta Kabuğu KAYNAKÇA : Tercüme: Seyfi Ay -

Detaylı

BESİCİLİKTE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR. Doç.Dr.Serap GÖNCÜ

BESİCİLİKTE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR. Doç.Dr.Serap GÖNCÜ BESİCİLİKTE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR Doç.Dr.Serap GÖNCÜ Beside sık rastlanan hastalıklar Şap Solunum Sistemi Hastalıkları Gaz şişme Topallık İdrar Taşları Yaralanmalar Küflü Gıda Zehirlenmeleri Ani Ölümler

Detaylı

Kanatlý Ýþletmelerinde Biyogüvenlik ve Hastalýklardan Korunma

Kanatlý Ýþletmelerinde Biyogüvenlik ve Hastalýklardan Korunma Kanatlý Ýþletmelerinde Biyogüvenlik ve Hastalýklardan Korunma Biyogüvenlik hem kendi iþletmeni hem de tüm sektörü korumaktýr!... Biyogüvenlik tedbirlerini al; þüpheli durumlarý veteriner hekime bildir!...

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ 1. GİRİŞ Beyaz et insan beslenmesinde besin değeri açısından tartışılmaz bir öneme ve yere sahiptir. Tavuk eti; uluslararası terminolojide Kanatlı Eti kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-5 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi KAPAK Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03.

Detaylı

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Besinsel Özellikleri Mısır; diğer tahıllar, tahıl yan ürünleri ve enerji sağlayan diğer hammaddeler ile karşılaştırıldığında standart bir hammaddedir. Birçok kanatlı rasyonunda

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA Biyoyakıt Üretiminin Hayvancılığ ığa a Katkısı Prof.Dr.Behi.Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar kları Anabilim Dalı KONYA Enerji GüvenliG venliği,

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Perla Vita Kümes Uygulamaları El Kitabı

Perla Vita Kümes Uygulamaları El Kitabı Perla Vita Kümes Uygulamaları El Kitabı BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. 1479 Sok. Kristal İş Merkezi, No. 15, Kat 5, Daire 22 Alsancak / İzmir Tel.: +90 232 464 71 21 Yapılacak

Detaylı

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDALAR TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı