ÝÇÝNDEKÝLER. Samsun Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Ana Arý Yetiþtiriciliði Broþürü PETEK DERGÝSÝ nin ekidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Samsun Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Ana Arý Yetiþtiriciliði Broþürü PETEK DERGÝSÝ nin ekidir."

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz Ana Arý Ana Arýnýn Koloni Ýçin Önemi Niçin Ana Arý Deðiþtirme Ana Arý Kalitesini Etkileyen Faktörler Ana Arýnýn Yumurtlamasýna Etki Eden Faktörler Aþýlanan Larva Yaþý ile Ana Arý Kalitesi Arasýndaki Ýliþki Ülkemizde Kaliteli Ana Arý Yetiþtirme Mevsimi Arýnýn Yaþam Evreleri Ana Arý Yetiþtirme Yöntemleri Anasýzlýk Hissi ile Ana Arý Yetiþtirme Oðul Verme ile Ana Arý Yetiþtirme Ana Yenileme ile Ana Arý Yetiþtirme Alley Yöntemiyle Ana Arý Yetiþtirme Miller Yöntemiyle Ana Arý Yetiþtirme Hopkins Yöntemiyle Ana Arý Yetiþtirme Jenter Yöntemi ile Ana Arý Yetiþtirme Doolittle Yöntemi ile Ana Arý Yetiþtirme Erkek Arý Kolonisinin Hazýrlanmasý Aþýlama Çerçevesinin Hazýrlanmasý Baþlatýcý Koloninin Hazýrlanmasý Damýzlýk Koloninin Hazýrlanmasý Larva Transferinin Yapýlmasý Aþýlama Çerçevesinin Verilmesi Bitirici Koloninin Hazýrlanmasý Çiftleþtirme Amacýyla Ruþet Kovan Hazýrlanmasý Çiftleþtirme Amacýyla Strafor Çiftleþtirme Kovan Hazýrlanmasý Ana Arýnýn Çiftleþmesi ve Yumurtlamasý Ana Arý Yetiþtiriciliði Programý Ana Arý Yetiþtiriciliði Aþamalarý Ana Arý Üretim Programý (3000 Adet Kapasiteli) Ana Arý Ýþaretleme ve Boyama Ana Arý Kabullendirme...30 Samsun Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Ana Arý Yetiþtiriciliði Broþürü PETEK DERGÝSÝ nin ekidir. Dizgi/Baský: Kardeþler Ofset Pazar Mh. Necatiefendi Sk. No Samsun

3 Önsöz Bir bal arýsý kolonisinin verim baþta olmak üzere tüm özelliklerini belirleyen en önemli faktör ana arýdýr. Ana arýnýn yetiþtirilme þekli ve ýrký bu özelliklerini belirlemede etkili olmaktadýr. Arýcýlýðý geliþmiþ olan ülkelerde bu durum kendini belirgin bir þekilde göstermektedir. Yetiþtiricilikte kullanýlan ana arýlarýn ýrkýnýn bilinmesi yanýnda üstün performansa sahip bireylerden oluþmasý, ebeveynlerinin üstün verim özelliklerine sahip olmasý ve bu olayýn ýslahçýlar tarafýndan sürekli olarak izlenerek en iyiye ulaþýlmasý vazgeçilmez koþul olmuþtur. Bugün ülkemizde de arýcýlýðýn geliþmesi bakýmýndan yapýlan çalýþmalarda, kovan ve arý kolonisi daðýtýmýnýn terk edilmesinin temelinde de ana arýnýn önemi yatmaktadýr. Yaklaþýk 5 milyon arý kolonisi varlýðýna sahip olan ülkemizde her yýl 2.5 milyon ana arýya gereksinim bulunmaktadýr. Ana arý kullanýmýnýn yararlarý yanýnda ana arý yetiþtiriciliðinin de büyük bir pazar olarak ülkemiz arýcýlýðýna katký saðlayacaðý kesindir. Arýcýlýkta bilgi ve bilinç düzeyi yanýnda verimliliðin ve kalitenin artmasý ana arý ihtiyacýnýn da oluþmasýna neden olmaktadýr. Buna baðlý olarak her geçen gün ülkemizde ana arý kullanýmýna ve yetiþtiriciliðine de ilgi artmaktadýr. Ancak ana arý yetiþtiriciliði diðer arýcýlýk uygulamalarýna göre daha teknik düzeyde bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle ana arý yetiþtiriciliðini ve bu konuda yapýlmýþ çalýþmalarý aktarmak, modern üretim yöntemlerini arýcýlara tanýtmak önem arz etmektedir. Son yýllarda ana arý yetiþtiriciliði konusunda ortaya çýkan geliþmeleri arýcýlarýmýza öðretmek, ufuklarýný açmak ve dünya standartlarý ölçeðinde ana arý yetiþtiriciliði yapmalarýný saðlamak amacýyla bu kitap kaleme alýnmýþtýr. Ülkemizde bu konuda yazýlan diðer kitaplardan farklý olarak ana arý yetiþtiriciliði konusunda altyapýsý olan arýcýlarýmýza ana arý yetiþtiriciliði konusunun daha kolay anlaþýlabilir bir þekilde anlatýlmasýna ve resimlendirilmesine özen gösterilmiþtir. Samsun Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði olarak gerek ilimiz gerekse ülkemiz arýcýlarýnýn daha donanýmlý olmasý noktasýnda yayýn çalýþmasýna katký olacaðýna inandýðýmýz bu kitabýn tüm arýcýlarýmýza faydalý olmasý diliyoruz. Rasim KAPLAN Birlik Baþkaný 1

4 1. Ana Arý Bir arý kolonisinde muhakkak surette bulunur ve döllenmiþ yumurtadan oluþur. Ana arý yüksüðü içerisinde geliþmesini 16 günde tamamlayarak ergin hale gelir. Her kolonide (oðul dönemi ve ana yenileme hariç) bir tane bulunmaktadýr. 2. Ana Arýnýn Koloni Ýçin Önemi Ana arý çiftleþme sýrasýnda erkek arýlardan aldýðý kalýtsal özellikleri, kendi kalýtsal özellikleri ile birleþtirerek koloniye aktarýr. Kýsaca ana arý; koloninin bal verimi, sakinlik, geliþme hýzý, kýþlama yeteneði, oðul eðilimi, ömür uzunluðu, hastalýklara direnç, propolis toplama vs özelliklerini belirler. Bir yumurta için 5-30 sperm harcanýr. Ana arý, sperm kesesinde sperm depolar. Bir erkek arýda sperm bulunur günlük yaþta çiftleþme uçuþuna çýkarak havada erkek arý ile çiftleþir. Kaliteli bir ana arý, baþarýlý çiftleþme sonucu 5-8 milyon adet spermatozoayý sperm kesesinde depolayabilir. Ýklim, flora ve koloni durumuna göre günde adet yumurta býrakabilir. Vücudundan salgýladýðý feromonlarý ile koloninin düzenini saðlamaktadýr. Ömrü boyunca arý sütü ile beslenir ve her gün kendi aðýrlýðý kadar yumurta atar. Çeþitli koþullara baðlý olarak 5-7 yýl yaþayabilirler. Ancak verimli bir arýcýlýk için mümkünse her yýl, deðilse en fazla 2 yýlda bir ana arý deðiþtirilmelidir. 3. Niçin Ana Arý Deðiþtirme Ana arý bir yýlda ortalama yumurta atar. Ana arý bir yýlda yaklaþýk sperm harcar. Aldýðý spermin çoðunu 2 yýl içerisinde kullanacaðý için verimsizlik baþlar. Bu nedenle mümkünse her yýl, deðilse en fazla 2 yýlda bir ana arý deðiþtirilmelidir. 2 3

5 4. Ana Arý Kalitesini Etkileyen Faktörler Ana arý yetiþtirilen damýzlýk koloninin özellikleri : Ýstenilen karakterler bakýmýndan üstün özelliklere sahip damýzlýk kolonilerden ana arý yetiþtirilmelidir. Aþýlanan larvanýn yaþý : Larva yaþý arttýkça elde edilen ana arýlarýn kalitesinde düþme olmaktadýr. Bir günlük yaþtaki larvalardan yetiþtirilen ana arýlar istenilen özelliklere sahip olmaktadýr. Ana arýnýn yetiþtirilme yöntemi: Doðal yolla veya oðul yöntemiyle yetiþtirilen ana arýlarda istenmeyen özellikler oluþabilmektedir. Larva aþýlama ile yetiþtirilen ana arýlar ise kontrollü ve kaliteli ana arý yetiþtirme olanaðý tanýmaktadýr. Baþlatýcý ve bitirici kolonilerin ergin ve yavru varlýðý : Yetiþtirilecek ana arýlarda besleme etkin yapýldýðý durumda kalite artmaktadýr. Besleyici arýlarýn nitelik ve niceliðinin yüksek düzeyde olmasý gerekmektedir. Bir koloniye transfer edilen larva sayýsý : Bir koloninin üretebileceði arýsütü miktarý belli düzeyde olduðu için besleyebileceði ana arý larvasý da o oranda olmaktadýr. Koloni baþýna adet larva transferi ile en kaliteli ana arýlar elde edilebilmekte, larva sayýsý arttýkça kalite de düþmektedir. Ana arý yetiþtirme mevsimi : En uygun ana arý yetiþtirme mevsimi bölgelere göre deðiþmekle birlikte, arýlarýn oðul verme dönemidir. Diðer dönemlerle kýyaslandýðýnda en kaliteli ana arýlar bu dönemde üretilmektedir Erkek arý varlýðý : Ana arýnýn kalitesi üzerine çiftleþtiði erkek arýlarýn sayýsý etkililidir. O dönemdeki erkek arýlarýn bolluðu çiftleþmenin etkinliðini etkilemektedir. Kolonilerin beslenmesi : Ana arý yetiþtirilecek kolonilerde besleme yapýlmasý durumunda ergin arýlarýn arý sütü üretme etkinliði artmaktadýr. 5. Ana Arýnýn Yumurtlamasýna Etki Eden Faktörler Ana arýnýn ýrký : Ana arýnýn yumurtlama etkinliði ait olduðu coðrafi yerin etkisi altýnda, ýrkýna baðlý olarak dönemler bazýnda artýp eksilebilir. Ana arýnýn yaþý: Ana arý 2 yaþýna kadar verimli bir yumurtlama etkinliðine sahip iken 2 yaþýndan sonra gittikçe azalan bir þekilde yumurtlama yapacaktýr. Koloninin ergin arý ve yavru miktarý : Ana arýnýn, kolonide bulunan ergin iþçi arýlarýn bakabileceðinden fazla yumurta atmasýna müsaade edilmeyeceðinden, yumurtlamasý ergin arýlar ve onlarýn bakmakta ve bakacak olduðu yavru miktarý ile sýnýrlanacaktýr. 4 5

6 Yöre florasýnýn durumu : Arý kolonilerinin bulunduðu yerdeki nektar akýmý yumurtlamayý artýrma ve kýsýtlama yönünde etkili olacaktýr. Yetiþtirme mevsimi : Ana arýnýn yetiþtirildiði mevsimdeki bal, polen miktarý yetiþtirilen ana arýnýn yumurtalýk tüpü sayýsý gibi kalite kriterleri üzerine de etkili olduðu için oðul sezonunda yetiþtirilen ana arýlar daha etkin bir yumurtlama etkinliði gösterecektir. Kuluçkalýktaki peteklerin özellikleri: Ana arýnýn yumurtlayacaðý alanda bulunan boþ petekler yumurtlama etkinliðini etkileyeceði gibi eski veya yeni peteklerin varlýðý da yumurtlamak için tercih etme sürecini etkileyecektir. Yumurtlama alanýnýn varlýðý : Kuluçkalýkta bulunan veya iþçi arýlar tarafýndan ana arýnýn yumurtlamasý için hazýrlanan petek gözleri ana arýnýn yumurtlama etkinliðini etkilemektedir. Ana arýnýn yetiþtirilme þekli : Ana arýnýn yetiþtirildiði larva yaþý, yumurtalýk tüpü sayýsý gibi faktörler üzerine etkili olduðundan dolayý yumurtlama etkinliði larva yaþý ilerledikçe düþmektedir. Ayrýca arýlarýn kendilerinin ana arýsýný yetiþtirmesi durumunda, elde edilen ana arýlarýn kalite özellikleri bilinmediðinden elde edilen ana arýlarýn yumurtlama etkinliðine de etkide bulunacaktýr. Ana arýnýn fiziksel durumu : Ana arýnýn ayaklarý baþta olmak üzere fiziksel kusurlarýnýn bulunmasý durumunda yumurtlama etkinliði olumsuz düzeyde etkilenmektedir. Kolonideki parazit bulaþýklýðý : Varroa, arý biti gibi parazitlerin kovanda bulunma yoðunluðu besleme düzeyi ve hareket kabiliyeti üzerine olumsuz etkide bulunacaðýndan ana arýnýn yumurtlama etkinliðini de olumsuz etkileyecektir. 6. Aþýlanan Larva Yaþý ile Ana Arý Kalitesi Arasýndaki Ýliþki Ele alýnan karakterler bakýmýndan elde edilen verilere ait deðerler yükseldikçe, ana arý kalitesi de artmaktadýr. 7. Ülkemizde Kaliteli Ana Arý Yetiþtirme Mevsimi 6 7

7 8. Arýnýn Yaþam Evreleri yüksüðü hazýrlarlar. Daha sonra bu yüksüklerden çýkan ana arýlardan biri koloniye hakim olur. Bu sistemin sakýncalarý; Ýþçi arýlar tarafýndan seçilen larvanýn özellikleri kontrol edilememektedir. Bir ana arý yetiþtirmek için birden fazla ana arý yetiþtirilerek zaman ve enerji harcanmaktadýr. Ana arý yetiþtirme süresince koloni sürekli olarak ergin arý kaybýna uðramaktadýr. peteðin gizli ve ana arýnýn eriþemeyeceði yerlerinde arasýnda ana arý yüksüðü yaparlar. Ana arý yüksüðü kapandýktan sonra eski ana arý oðulla birlikte kovaný terk eder. Geleneksel yöntemle arýcýlýk yapanlar kovanlarýný çoðaltmak amacýyla kolonilerinin oðul vermesini beklerler. 9. Ana Arý Yetiþtirme Yöntemleri 9.1. Anasýzlýk Hissi ile Ana Arý Yetiþtirme Bu yöntem tamamen arýlarýn kontrolünde ana arý yetiþtirmeye dayanmaktadýr. Farklý yöntemleri olmakla birlikte en yaygýný, doðal yolla alýnan oðulun anasýzlýk hissine baðlý olarak ana arý yetiþtirilmesidir. Ýçerisinde günlük yumurta veya larva bulunan petek ile birkaç petek ergin arýlarla birlikte ayrý bir kovana konulur. Þurupla besleme yapýlýr. Bir gün sonra anasýzlýðýný hisseden iþçi arýlar petekte bulunan yumurta veya larvalardan kendilerine birçok ana arý Ana arý yetiþtirilen koloninin gücüne baðlý olarak ilk çýkan ana arý oðul verme eðiliminde olabilir Oðul Verme ile Ana Arý Yetiþtirme Arýlar kovanlarýnda ana arý bulunduðu halde, çoðalma içgüdüsü ile sayýlarý ýrka göre deðiþmekle birlikte 8 9

8 Çýkan oðul ile birlikte iki koloniye sahip olurlar. Çýkan oðulu yakalayamadýklarý takdirde ise ekonomik kayýp yaþarlar Ana Yenileme ile Ana Arý Yetiþtirme Kovanda sakat, yaþlý veya verimsiz ana arý bulunmasý durumunda arýlar 1-4 adet arasýnda ana arý yüksüðü oluþtururlar. Yüksükler petek yüzeyinin ortasýndadýr. Yeni çýkan ana arý yumurtlamaya baþladýktan sonra eski ana arý, iþçi arýlar tarafýndan öldürülür Alley Yöntemiyle Ana Arý Yetiþtirme Ana arýnýn bulunduðu koloniye boþ bir petek verilerek ana arýnýn peteðe yumurtlamasý saðlanýr. Uygun yaþta larva içeren bu çerçeve alýnarak orta kýsmýnda bir sýra halinde petek gözleri bulunacak þekilde ince þeritler kesilir. Alýnan bu þeritler, ana arý yetiþtiriciliðinde kullanýlmak üzere önceden hazýrlanmýþ ve üç sýra halinde kendi ekseni etrafýnda dönen çýtalara sahip olan çerçevedeki çýtalar üzerine yapýþtýrýlýrlar. Þeritler üzerinde bir sýra halinde bulunan petek gözlerinden biri býrakýlýp ikisi bozulmak kaydýyla tüm þeritler düzenlenir. Hazýrlanmýþ olan bu þeritler yapýþtýrýldýðý çýtalar döndürülmek suretiyle yönü aþaðýya bakacak þekilde, ana arýsýz ana arý üretim kolonilerine yerleþtirilirler. Kolonide bulunan iþçi arýlar verilen bu petek gözlerine hemen ilgi göstererek onlardan ana arý yetiþtirmeye baþlarlar. Bu yüksükler çýkmaya yakýn dönemde alýnarak gereksinim duyulan kolonilerin, peteklerine yapýþtýrýlarak verilirler Miller Yöntemiyle Ana Arý Yetiþtirme Temel petek, 5-8 cm geniþliðinde ve çerçeve derinliðine yakýn bir þekilde 3-4 adet parçalara bölünerek hazýrlanýr. Petek parçalarý bir tarafýndan boþ çerçevenin üst kýsmýndan tutturularak aþaðý doðru sarkýtýlýr. Hazýrlanan bu çerçeve, ana arýlý damýzlýk koloninin kuluçkalýðýna konulur. Arýlar temel peteði kabartýrlar. Birkaç gün içinde petek, yumurta ve kenarlarda genç larvalarý içerir. Bu durumda petek, yüksük yapým kolonileri için hazýrdýr. Kullanýlmadan 1-2 saat önce ana arýsýz yüksük yapýcý koloni, kuvvetli bir koloniden alýnan peteklerle üzerindeki arýlar ve en genç yavrularla transfer edilerek hazýrlanýr. Böylece anasýz fakat genç, kuvvetli yavrularý barýndýran, ortasýnda boþluk bulunan bir kovan hazýrlanmýþ olur. Bu kolonide bulunan iþçi arýlar ana arýlarýnýn kaybolduðunu hissettiklerinde koloniye verilmiþ olan ve genç larva içermekle birlikte aþaðýya doðru sarkan ve uç kýsmýnda genç larva bulunan peteklerde ana arý yüksüðünü oluþturmaya baþlarlar. 10 gün sonra çok sayýda ana arý yüksüðü anasýz kolonilere daðýtým için hazýrdýr. Yüksükler, etrafýnda yeterli miktarda bir parça mumla petekten dikkatle kesilip alýnarak mümkün olduðu kadar en kýsa zamanda anasýz kolonilere verilir Hopkins Yöntemiyle Ana Arý Yetiþtirme Temel petek takýlý olan çerçeve önce damýzlýk koloniye verilir ve ana arýnýn bu peteðe yumurtlamasý saðlanýr

9 Larvalar uygun yaþa geldiðinde petek üç sýra petek gözü içerecek þekilde ince þeritlere bölünür. Daha sonra ortadaki larva içeren petek gözü kalacak þekilde çevresinde bulunan diðer larva ve petek gözleri imha edilir. Birbirinden baðýmsýz olan her bir petek gözü alýnarak týpký Alley yönteminde kullanýlan aþýlama çerçevesinde olduðu gibi çýtaya yapýþtýrýlarak anasýz besleyici koloniye verilir. Yüksükler çýkmaya yakýn kesilip alýnarak anasýz kolonilere verilir Jenter Yöntemi ile Ana Arý Yetiþtirme Jenter aleti, ana arý yetiþtirmeye uygun larva elde edilmesine olanak tanýyan bir alettir. Ana arýyý hapsetmeden önce jenter aletinin üzerine bal veya þurup sürülüp arýlar tarafýndan aletin benimsenmesi saðlanarak ana arýnýn yumurtlama iþlemine olanak tanýnýr. Damýzlýk koloninin kuluçkalýðýnda bulunan yavrulu bir çerçevenin orta kýsmýndaki petek kesilip çýkarýlarak jenter aleti bu bölüme takýlýr. Ana arý yumurtlamasý amacýyla jenter aletinin içerisine konulur. Üzerindeki ana arý ýzgarasý sayesinde iþçi arýlarýn jenter aleti içerisine giriþine izin verilir. Ana arýnýn yumurtlamasýný ve günlük larvalarýn çýkmasýný takiben alet çýkarýlarak içerisinde günlük larva bulunan plastik yüksükler alýnýr. Yüksüklerin üst kýsmýna 9 mm çapýndaki plastik ana arý yüksükleri geçirilir. Alt kýsmýna da yüksüðü çerçeveye monte edecek olan kýsým geçirilir ve çýtaya monte edilir. Önceden hazýrlanmýþ ve 6 gün süre içinde açýk yavru kalmayacak þekilde düzenlenmiþ anasýz baþlatýcý koloninin ortasýna konulur. 1-2 gün ana arýsýz kolonide kabul edilmesini takiben, aþýlama çerçevesi alýnarak ana arýlý bitirici koloniye verilebilir. Gerek bitirici kolonide gerekse ana arýsýz kolonide de yüksüklerin kapanmasý ve çýkmasýna bir gün kalana kadar bekletilir. Çýkmaya bir gün kala yüksükler çiftleþtirme kolonilerine verilirler

10 9.8. Doolittle Yöntemi ile Ana Arý Yetiþtirme Günümüzde ana arý yetiþtiriciliðinde akla gelen yöntemdir. Larvalarýn elde edilmesinde yöntemler arasýnda farklýlýk olmakla birlikte ticari ana arý yetiþtiriciliðine en uygun yetiþtirme yöntemidir Erkek Arý Kolonisinin Hazýrlanmasý Ana arý üretimi için larva transferine baþlamadan 25 gün önce, erkek arý yetiþtirilecek koloniler önceden hazýrlanan ve ana arý ýzgarasýyla bölünmüþ kovanlara aktarýlýrlar. Izgaranýn bir tarafýna 1 adet ballý, 1 adet önceden hazýrlanan erkek arý gözlü petekle ana arý konulur. Yumurtlamayý teþvik amacýyla þuruplama yapýlýr. Yumurtalar larvaya dönüþünce erkek gözlü petekler diðer kolonilere verilir. Alýnan petek yerine erkek arý gözlü yeni ve boþ bir petek verilir. hazýrlanabilir. Yüksük yapýmý için kullanýlacak kalýp 8 cm uzunluðunda sert bir aðaçtan, 12 mm çapýnda, uca doðru incelerek ve uç kýsmýndaki çapý 9 mm, ucu yuvarlaklaþtýrýlmýþtýr. Bir çýta üzerinde 15 adet yüksük kalýbý bulunan aþýlama kalýbý kullanýlýr. Kalýplar yüksük yapýmýna baþlamadan önce sabunlu su içerisinde, yarým saat kadar bekletilmelidir. Su alarak þiþen kalýplar katýlaþmýþ mum yüksüklerden kolayca ayrýlýrlar. Yüksük hazýrlamak için kullanýlacak balmumu, termostat kontrollü sýcak bir ortamda veya iç içe geçirilmiþ iki kapta eritilir. Altta olan kap su ile doldurulur ve alttan ýsýtýlarak sýcaklýðý mumun erime noktasýnýn biraz üzerinde tutulur. Yüksük kalýplarý uç kýsmýndan 10 mm'lik kýsmý erimiþ muma 4-5 kere batýrýlýr ve çýkarýlýr. Birkaç saniye dýþarýda tutularak üzerindeki balmumu tabakasýnýn sertleþmesi saðlanýr. Son daldýrmadan sonra standart çerçevenin alt çýtasý ölçülerindeki bir çýtanýn üzerine tekrar mum dökülür. Muma batýrýlarak hazýrlanmýþ olan yüksükler, çýtanýn üzerine kalýpla birlikte oturtulurlar. Aþýlama çýtasý, içerisinde mumun katýlaþacaðý su dolu kap içerisinde, mum ve yüksükler katýlaþana kadar tutulur ve parmakla itmek suretiyle kalýp ile aþýlama çýtasý birbirinden ayrýlýr. Artýk aþýlama çýta ve çerçevesi larva aþýlamaya hazýrdýr Aþýlama Çerçevesinin Hazýrlanmasý Aþýlama çerçeveleri plastikten yapýlabileceði gibi özel bir kalýp yardýmýyla balmumundan da 14 15

11 Baþlatýcý Koloninin Hazýrlanmasý Larva transferinden 6-7 gün önce, 9-10 çerçeve ergin arýya sahip koloninin ana arýsý 1 çerçeve arýsý ile birlikte boþ ruþet kovana alýnýr. Baþlatýcý olarak hazýrlanan kolonideki açýk gözlü yavrulu petekler alýnarak diðer kovanlardaki kapalý yavru içeren peteklerle deðiþtirilir. Böylece 6-12 günlük yaþta genç iþçi arýlara sahip baþlatýcý koloni elde edilmiþ olur. 5-6 gün sonra baþlatýcý kolonide varsa ana arý gözleri bozulur ve açýk gözlü yavru da býrakýlmamýþ olunur. Böylece baþlatýcý koloniler larva transferinde kullanýlabilecek düzeye getirilir. Transfere baþlamadan önce baþlatýcý kolonilerde fazla petekler alýnarak bölme tahtasý ile boþ kýsým kapatýlýr günlük genç iþçi arý devamlýlýðý için 4-5 günde bir, çýkmak üzere yavru içeren, ancak açýk gözlü larva içermeyen petek takviye edilir. Baþlatýcý koloniye adet larva transferi yapýlmýþ aþýlama çerçevesi verilebilir. Transferde verilen larva sayýsý arttýkça larvalara verilen arý sütü düzeyine baðlý olarak ana arý kalitesi de düþecektir. Baþlatýcý koloniler þurup ve polen ikame yemlerle beslenmelidirler Damýzlýk Koloninin Hazýrlanmasý Damýzlýk olarak kullanýlacak koloni ana arý ýzgarasý ile bölünmüþ kovanlara aktarýlýr. Transferden 5 gün önce ana arý bir yavrulu ve bir adet boþ petek ile ýzgaralý yere hapsedilerek, ana arýnýn verilen boþ peteðe yumurtlamasý saðlanýr. Sonuçta ana arý transfer gününden 4-5 gün önce bu peteðe yumurtlamýþ ve yumurtalar transfer gününde istenilen yaþa ulaþmýþ olacaktýr Larva Transferinin Yapýlmasý Damýzlýk kovana önceden býrakýlan boþ petek 1-2 günlük larva içermiþ þekliyle transfer için alýnýr. Transfer iþlemi, rüzgar ve doðrudan güneþ almayan kapalý ortamlarda yapýlmalýdýr. Larva transferi yapýlan ortamda bir ocak üzerinde su kaynatýlarak ortam sýcaklýðý 35ºC, nem %50 civarýnda tutulmalýdýr. Aþýlama yapýlacak olan ana arý gözlerinin içerisine 1:1 oranýnda su ve arý sütü karýþýmýndan 1 damla konulur. Larva transferi için petekteki larva, sýrtýnýn altýndan kaþýðýn ucuna alýnýr ve ana arý gözünün tabanýnýn tam ortasýna býrakýlýr

12 Aþýlama Çerçevesinin Verilmesi Baþlatýcý koloniye aþýlama çerçevesi verilmeden gerekli kontroller yapýlarak kolonide varsa ana arý gözleri bozulur ve açýk gözlü yavru da býrakýlmamýþ olur. Baþlatýcý koloniler þurup veya kekle beslenir. Larva transferi yapýlmýþ olan aþýlama çerçevesi, önceden hazýrlanmýþ olan ana arýsýz baþlatýcý kolonide boþ olan yere ve peteklerin ortasýna yerleþtirilir saat süreyle baþlatýcý kolonide býrakýlarak larvalarýn kabul edilmesi ve ana arý gözü olarak geliþtirilmeye baþlanmasý saðlanýr Bitirici Koloninin Hazýrlanmasý Bitirici koloni; baþlatýcý kolonide saat süreyle ana arý gözü olarak kabullenilmiþ larvalarýn pupa devresi sonuna kadar besleme ve kuluçka iþlemlerinin yapýldýðý 2 katlý ve ana arý ýzgaralý kolonilerdir. Ana arý kuluçkalýkta faaliyetine devam etmektedir. Bitirici koloniler, güçlü koloniler olmalý ve en az çerçeve ergin arýya sahip olmalýdýrlar. Bitirici koloniler, kabullenmiþ ana arý gözleri verilmeden 2-3 gün önce hazýrlanmalýdýrlar. Kabul edilmiþ ana arý gözleri bitirici kolonilere verilmeden önce, açýk gözlü yavru içeren petekler aþýlama çýtasýnýn saðýna ve soluna gelecek þekilde yerleþtirilmelidir. Bitirici koloniler 7-8 günde bir kontrol edilerek kuluçkalýk ve ballýk arasýnda yavrulu ve yavrusuz petek deðiþimi yapýlmalýdýr. Koloni þurup veya kekle beslenmelidir

13 Çiftleþtirme Amacýyla Ruþet Kovan Hazýrlanmasý Standart Langstroth kovan 3-4'e bölünerek farklý yerlerden uçma deliði açýlmasý suretiyle çiftleþtirme kovaný hazýrlanabileceði gibi ruþet kovan veya strafor çiftleþtirme kutularý kullanýlabilir. Ana arýlar yüksükten çýkmadan 5-6 gün önce çiftleþtirme kolonileri oluþturulur. Bunun için diðer anaç kovanlardan alýnan 1 adet yavrulu ve arýlý petek, 1 adet temel petek ruþet kovana konulur. Erkek arý kolonileri ile ruþet kovanlar arýlýktan 5 km uzaða çiftleþtirme sahasýna yerleþtirilir. Çiftleþtirme sahasýna ruþet kovanlarýn yerleþtirilmesini takiben çýkmak üzere olan ana arý gözlerinden her koloniye 1'er adet verilir. Çýkmak üzere olan ana arý gözlerinin takýlmasýný izleyen 4 gün sonra koloniler kontrol edilerek, çeþitli nedenlerle sakat çýkan, ölen veya kaybolan ana arýlarýn yerine tekrar çýkmak üzere olan ana arý gözü takýlýr. Kekle besleme yapýlýr. Çiftleþen ana arý satýldýktan sonra anasýz kalan ruþete elimizde ana arý yüksüðü varsa akþam verilebilir. Ancak kabul oraný düþük olabilir. Bu durumda kontroller yapýlarak izleyen günlerde yeni ana arý yüksüðü verilebilir. Ana arý satýldýktan 3 gün sonra verilmesi durumunda ise yüksük daha kolay bir þekilde kabul edilir

14 Çiftleþtirme Amacýyla Strafor Çiftleþtirme Kovan Hazýrlanmasý Ana arý üretim maliyetini ve iþgücünü düþürmek amacýyla kullanýlan strafordan yapýlma, küçük ebatta 4 çerçeveye sahip olan kovanlardýr. Kovanlar önceki yýldan kalma kabartýlmýþ peteklere sahip olan küçük çerçevelerden 2 adet konularak boþ olarak hazýrlanýr. Çiftleþtirme kovaný oluþturulacak olan kovanýn ergin arýlarýnýn kovan yerini unutmalarýný saðlamak amacýyla uçma deliði kapatýlarak serin bir ortamda 3 gün bekletilir. 3 gün sonunda kovanýn tüm ergin arýlarý, þurup püskürtme veya bayýltma yöntemi uygulanarak bir yere toplanýr. Bayýlan veya hareket kabiliyeti azalan arýlar orta boy bir maþrapa ile alýnarak çiftleþtirme kutularýna birer maþrapa olarak konulurlar. Peteklerin birine çýkmaya yakýn olan ana arý yüksüðü takýlýr. Yemlik þurup veya kek ile doldurulur. Kovanýn uçma deliði kapatýlarak serin bir ortamda ½-1 gün bekletilir. Akþam üzeri kovan uçma deliði açýlýr. Ertesi gün ilk kontroller yapýlýr ve duruma göre kovan 3-4 çerçeveye tamamlanýr. Strafor kovanda çiftleþme ve yumurtlamayý takiben ana arý satýlýr. Ana arýnýn satýþýný izleyen gün kabul etmeme riski bulunmakla birlikte, ana arý iþletmesinde ana arý yüksük problemi olmadýðý için hemen yüksük takýlabilir. Sorun olduðu durumlarda peteklerde var olan tüm yüksükler bozulur. Bu durumda 6 gün sonra verilen yüksüðü kabul etme olasýlýðý çok yüksektir Ana Arýnýn Çiftleþmesi ve Yumurtlamasý Ergin hale geldikten sonra yüksükten çýkan ana arý kovaný kontrol eder. Varsa diðer ana arý yüksüklerini bozar, ana arýlarla kavga eder. Kazanan koloniye hakim olur. 5 gün içinde beslenir, geliþir ve çevreyi tanýma uçuþlarý yapar. Öðleden sonra 13:00-17:00 saatleri arasýnda ve 20 0 C sýcaklýkta çiftleþme uçuþuna çýkan ana arý, civarda bulunan erkek arý toplanma alanlarýna gider. Saðlýklý erkek arý populasyonu olduðu durumda, dakika zaman içerisinde 15 civarýnda erkek arý ile havada çiftleþir. En son çiftleþtiði erkek arýnýn cinsel organý arkasýnda olduðu halde kovana dönen ana arý kovan içinde bir müddet gezinir ve aldýðý spermleri yaptýðý hareketlerle sperm kesesine doldurur. Çiftleþmeden sonra 1 hafta içerisinde yumurtlamaya baþlar. Ana arý yumurtlamak istediði gözü kontrol eder ve 9-12 saniyede bir yumurta býrakýr yumurtadan sonra dinlenir. Günde yumurta atar

15 Ana Arý Yetiþtiriciliði Programý 24 25

16 Ana Arý Yetiþtiriciliði Aþamalarý Ana Arý Üretim Programý (3000 Adet Kapasiteli) Yýlda (üçbin) adet ana arý yetiþtirmeyi hedefleyen bir iþletmenin 10 adet damýzlýk koloni, 1000 adet çiftleþtirme kutusu ve 150 koloniye gereksinimi vardýr. 150 koloni ise; - 6 adet baþlatýcý koloni, - 20 adet bitirici (besleyici) koloni, - 20 adet destek koloni, - 74 adet çiftleþtirme kutularýný arýlandýrmak için koloni, - 30 adet erkek arý kolonisi þeklinde düzenlenecektir. Çiftleþtirme kutusu baþýna üretilecek ana arý en fazla 3 adet/yýl olarak hesaplanýr. Bu yetiþtirme dönemi içerisinde toplam en az larva transferi yapýlacaktýr. Bu da alýnan sipariþlere ve teslim dönemine baðlý olarak 67 aþýlama çerçevesi hazýrlanacak demektir. Aþýlama çerçevesi bazýnda bir hesap yaptýðýmýz takdirde; * Larva transferlerinin %90'ý (60*0.9=54) tutmaktadýr. * Tutan larvalarýn %90'ý (54*0.9=50) gözden çýkmaktadýr. * Her gün 50 çiftleþtirme kutusu hazýrlanýp analandýrýlmaktadýr. * Ruþete verilenlerin %90'ý (50*0.9=45) çiftleþmektedir. * 45 adet/gün ana arý satýþa hazýrdýr. * Her bir kutudan tüm sezon boyunca 3 adet ana arý üretilir. * Ana arý üretim sezonu, toplam 100 günde ve 3 dönemde tamamlanýr

17 10. Ana Arý Ýþaretleme ve Boyama Ana arý yetiþtiriciliðinde ana arýnýn ýrký önemli olduðu kadar yaþý da çok önemlidir. Ana arýnýn yaþýnýn takip edilmesinde ana arýnýn göðsünün üstüne yapýþtýrýlan küçük metal diskler kullanýldýðý gibi en yaygýn ve kolay yöntem yýllara göre boya kullanýmýdýr. Her 5 yýlda bir beyaz, sarý, kýrmýzý, yeþil ve mavi renkler kullanýlmaktadýr. Ana Arýnýn Üretildiði Yýlýn Son Basamaðýndaki Rakama Göre Ana Arýnýn Ýþaretlenmesinde Kullanýlan Renkler 28 29

18 11. Ana Arý Kabullendirme Ana arý verirken kovanda ana arý, yalancý ana, ana arý yüksüðü, günlük yumurta bulunmamalý ve kovan oðula yatmýþ olmamalýdýr. 5-6 çerçevelik orta kuvvetteki bir koloniye ana arý vermek için önce eski ana arý öldürülür. 6 gün ana arýsýz bir þekilde bekletilir. 6. gün sonunda kontrol yapýlarak var olan tüm ana arý yüksükleri bozulur. Kafes içerisindeki refakatçi iþçi arýlar çýkarýlarak, peteklerin ortasýna kekli kýsým aþaðý gelecek þekilde kafeste ana arý verilir. 1 gün sonra ana arý salýnýr veya arýlarýn keki yiyerek ana arýyý çýkarmalarýna olanak tanýnýr. Eðer kabul edilmediyse tekrar kafese konularak bir gün daha beklenir ve sonra salýnýr. Güçlü kolonilere yeni ana arý kabullendirmek ise çok zordur. Bu durumda koloni ikiye bölünerek anasýz kalan kýsma 6 gün sonra kafeste ana arý verilerek kabullendirilir. Daha sonra eski ana arý öldürülerek, bölünen iki koloni birleþtirilir. 30

19

BAL ARILARININ GÝZLÝ BÝLGÝLERÝ

BAL ARILARININ GÝZLÝ BÝLGÝLERÝ ARKA KAPAK ÖN KAPAK ÖN KAPAK ÝÇÝ ARKA KAPAK ÝÇÝ ----En etkin arý zehiri toplama 3 gün aralýkla 15 dakikada yapýlýr ve 2-3 hafta sonra tekrarlanýr. --BALMUMU ----Balmumu 12-18 günlük yaþtaki iþçi arýlarýn

Detaylı

Yönetim Kurulu Baþkaný

Yönetim Kurulu Baþkaný içindekiler Sahibi Rasim KAPLAN Birlik Baþkaný Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet AKBULUT Editör Dr. Ali KORKMAZ Fotoðraflar Sermin YILMAZ Reklam Sermin YILMAZ ÖNSÖZ 2 TÜRKÝYE'DE ANA ARI YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ 4 FAZELYA

Detaylı

ÖNSÖZ 2. ÜLKEMÝZDE in vitro BAL ARISI YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ 4 BOMBUS ARISI YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ 6 DESTEK KOLONÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ10

ÖNSÖZ 2. ÜLKEMÝZDE in vitro BAL ARISI YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ 4 BOMBUS ARISI YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ 6 DESTEK KOLONÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ10 içindekiler ÖNSÖZ 2 ÜLKEMÝZDE in vitro BAL ARISI YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ 4 Sahibi Rasim KAPLAN Birlik Baþkaný BOMBUS ARISI YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ 6 Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet AKBULUT Editör Dr. Ali KORKMAZ Fotoðraflar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÖNSÖZ YUMURTLAYAN ÝÞÇÝ ARILAR VARROA ÝLE KÝMYASAL MÜCADELE BAL ARILARININ TOPLU HALDE KOLONÝYÝ TERK ETMESÝ 10 BAL ARILARINDA NOSEMOSÝS 12

ÖNSÖZ YUMURTLAYAN ÝÞÇÝ ARILAR VARROA ÝLE KÝMYASAL MÜCADELE BAL ARILARININ TOPLU HALDE KOLONÝYÝ TERK ETMESÝ 10 BAL ARILARINDA NOSEMOSÝS 12 içindekiler 2 ÖNSÖZ 4 YUMURTLAYAN ÝÞÇÝ ARILAR 8 VARROA ÝLE KÝMYASAL MÜCADELE Sahibi Rasim KAPLAN Birlik Baþkaný Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet AKBULUT Editör Dr. Ali KORKMAZ Fotoðraflar Sermin YILMAZ Reklam

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Yönetim Kurulu Baþkaný

Yönetim Kurulu Baþkaný içindekiler Baþlarken...2 Arýcýlýðýn Tarihi...3 Bir Arý Ailesinin Üyeleri...4 Sahibi Rasim KAPLAN Birlik Baþkaný Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet AKBULUT Editör Dr. Ali KORKMAZ Fotoðraflar Volkan KORKMAZ Emir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Araş. Gör. Emre UĞURLUTEPE Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, KIRŞEHİR emre.ugurlutepe@ahievran.edu.tr (Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

ÖNSÖZ 2 VARROA PARAZÝTÝNÝN ARICILIK AÇISINDAN ÖNEMÝ 4 BALI ARICIDAN ALIN 8 NEKTAR VERÝMÝNE ETKÝ EDEN ETMENLER 10 KARNÝYOL ARISI 12

ÖNSÖZ 2 VARROA PARAZÝTÝNÝN ARICILIK AÇISINDAN ÖNEMÝ 4 BALI ARICIDAN ALIN 8 NEKTAR VERÝMÝNE ETKÝ EDEN ETMENLER 10 KARNÝYOL ARISI 12 içindekiler ÖNSÖZ 2 VARROA PARAZÝTÝNÝN ARICILIK AÇISINDAN ÖNEMÝ 4 BALI ARICIDAN ALIN 8 Sahibi Rasim KAPLAN Birlik Baþkaný Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet AKBULUT Editör Dr. Ali KORKMAZ Fotoðraflar Sermin YILMAZ

Detaylı

İlkbahar Dönemi Çalışmaları

İlkbahar Dönemi Çalışmaları İlkbahar Dönemi Çalışmaları İlkbaharda Yapılacak İşlemler Hava sıcaklığının +14 0 C üzerine çıktığı zaman kovanlarda ilk kontroller yapılır. İlk kontroller kısa ve seri bir şekilde yapılarak yavruların

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

ÖNSÖZ 2 BAL ARILARININ BESLENMESÝNDE YAPAY BESÝNLERÝN KULLANILMASI DOÐADAN GELEN SAÐLIK: POLEN 6 BAL ARILARINDA HÝJYENÝK DAVRANIÞ 8

ÖNSÖZ 2 BAL ARILARININ BESLENMESÝNDE YAPAY BESÝNLERÝN KULLANILMASI DOÐADAN GELEN SAÐLIK: POLEN 6 BAL ARILARINDA HÝJYENÝK DAVRANIÞ 8 içindekiler ÖNSÖZ 2 BAL ARILARININ BESLENMESÝNDE 4 YAPAY BESÝNLERÝN KULLANILMASI DOÐADAN GELEN SAÐLIK: POLEN 6 Sahibi Rasim KAPLAN Birlik Baþkaný Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet AKBULUT Editör Dr. Ali KORKMAZ

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Agromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli

2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Agromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli Nohutsinei 2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Aromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli Erinlerin hakim reni siyahtýr. Karýn kýsmý sarý çizili, vücudun diðer kýsýmlarý ri-siyah

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler.

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler. E-LINETBS-TBE Ýletkenlerin kesintisiz devam ettiði seri TBS Ýletkenlerin kolay eklenerek devam ettiði seri TBE 4-5 Ýletkene uygun üniversal yapý Kaset formunda devamlý bakýr iletkenler Akým kapasiteleri

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER 4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER Aþýnan ve deðiþtirilmesi gereken eletrod klavuz hortumunun gömleði ve temas tüpü gibi kaynak makinasý elemanlarýna ek olarak iþlem sýrasýnda tüketilen maddeler

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı