ay r m için özel boyalara ihtiyaç vard r. Semen kalitesi, tekrarlanan örneklerle büyük oranda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ay r m için özel boyalara ihtiyaç vard r. Semen kalitesi, tekrarlanan örneklerle büyük oranda"

Transkript

1

2 414 Bölüm Dört Üreme Endokrinolojisi ve nfertilite rapotik etkinli i de olabilen tubal patensinin (histerosalpingogram) radyolojik de erlendirmesinin yap lmas n içerir De erlendirme aflamas n ak lda tutmak için, her vizitte ak lda kalabilecek 5 kategori fleklinde de erlendirme yapmak faydal d r. Tablo 35-1 her bir s n - f n de erlendirmesinde bulunan testleri ve yaklafl k insidanslar n göstermektedir. Çiftlerin %5-10 nunda neden bulunamaz (idiopatik infertilite) ET YOLOJ K FAKTÖRLER ERKEK KO TAL FAKTÖRÜ Hikaye Erkek partnerin öyküsü,daha önceki gebelikleri, prostatit veya kabakulak orfliti gibi genital yol enfeksiyonlar n, genital veya inguinal bölgeye olan travma veya cerrahiyi ( ör: herni onar m ), ve kurflun, kadmium, radyasyon veya kemoterapotik ajanlar n herhangi birisinin maruziyetini içermelidir. Fazla miktarda alkol veya sigara tüketimi veya çevresel s maruziyeti de sorgulanmal d r. Furantoinler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi baz tedaviler sperm kalite veya fonksiyonunu azalt r. Fizik Muayene Üretral meatusun normal yerinde oldu u saptanmal d r. Testis büyüklü ü standart yumurtalar n setiyle karfl laflt r larak tahmin edilebilir. Ayakta Tablo Genel infertilite faktörleri Faktör nsidans (%) Temel Araflt rmalar Erkek-koitoll 40 Semen analizi Postkoital test Ovulatuar Üriner lüteinize hormon testi Serum progesteron Endometrial biyopsi Servikal 5 Postkoital test Uterin-tubal 30 Histerosalpingogram Laparoskopi Peritaneal 40 Laparoskopi *Sadece mensler düzenli oldu unda yap lan araflt rmalar (her günde bir); oligomenore ek tetkik gerektirir. durur pozisyonda hastaya valsavla manevras yapt r larak varikosel varl ortaya konabilir.seminal bezlere ve prostata rektal masaj yap lmas, üretral meatusa yeterli sekresyonlar getirerek beyaz kürelerin mikroskopik olarak incelenmesini sa lar. Araflt rmalar Semen analizi, 2-4 günlük perhiz sonras nda yap lmal d r. Ejekulat n tamam temiz, toksik olmayan bir kapta toplanmal d r. Göreceli olarak son zamanlara kadar, normal de iflikliklerin tam da l m de- erlendirilmemifltir. Normal semen analizinin özellikleri Tablo 35-2 de gösterilmifltir. Fazla say da lökosit (her büyük büyütmede 10 dan fazla ) enfeksiyonu gösterebilir, fakat polimorfonükleer lökositlerden immatür germ hücrelerinin ay r m için özel boyalara ihtiyaç vard r. Semen kalitesi, tekrarlanan örneklerle büyük oranda de iflir. Anormal semenin kesin tahminini yapmak için en az 3 analiz gerekir. Periodik tekrar de erlendirme gereklidir. Spermatogenezdeki de ifliklikleri yans tmas için her bir örnek aras nda birkaç hafta geçmelidir. Semen kalitesi normalin alt nda olan erke in endokrin de erlendirmesi spesifik bir nedeni ortaya ç - karabilir. Hipotiroidizm infertiliteye neden olabilir fakat tiroksinin ampirik kullan m n n yeri yoktur. Gonadotropinlerin ve testesteronun düflük seviyeleri hipotalamopituiter yetmezli i gösterebilir. Artm fl prolaktin konsantrasyonu prolaktin üreten pitüiter bir tümör varl n gösterebilir. FSH seyiyesinin yüksek olmas genelde testislerde önemli bir parankimal hasar oldu unu gösterir. Seminifer tubullerin sertoli hücreleri taraf ndan salg lanan inhibin de FSH sekresyonunun bafll ca feed back kontrolünü sa lar. FSH seviyesi yüksekli inde herhangi bir tedaviye ya- Tablo Karekteristik Normal semen analizinin özellikeleri Nitelik Volüm 2-5 ml Sperm say s >20 milyon/ml Hareketlilik > %50 Normal flekiller > %30 Beyaz küme say s < 10/hpf veya < 1 x 10 6 /ml

3 Bölüm 35 nfertilite ve Yard mc Üreme Teknolojileri 415 n t mümkün de ildir. Fakat testislerden sperm toplama ile sperm elde edilebilece ini öngörmede FSH seviyesi faydal de ildir. Tedavi Çifte periovulatuar dönemde yaklafl k 1-2 günde bir iliflki önerilmelidir (ör: 28 günlük bir siklusta 10 dan 18. güne kadar özellikle 12 den 16 ya olan günlerde). S k olmayan koitus, s k katk da bulunan bir faktör oldu u için, bu durumda s k tavsiye faydal olabilir. Bu programl iliflki y k c ve stresli olabilir, halbuki, eflin spermlerini kullanarak inseminasyon uygulanmas biyolojik güçleri fizyolojik ihtiyaçlar ile uyuflmayan çiftler üzerindeki önemli bask y azaltabilir. Kayganlaflt r c lar ve postkoital dufltan kaç n lmal d r ve vajinadan semenin h zl kayb n önlemek için kad nlara koitus sonras en az 15 dakika s rt üstü yatmalar önerilmelidir. Sigara ve alkol al m azalt lmal ya da b rak lmal d r. Sauna ve s cak banyo veya s k çamafl r kullan m gibi skrotal s y artt ran di er çevresel etmenler de b rak lmal d r, çünkü bu faktörler spermatogenezi etkileyebilir. Düflük semen volümü, yeterli sperm göçünün olabilmesi için servikal mukus ile yetersiz temasa neden olabilir. Bu durum erkek partner semeninin inseminasyonu ile düzeltilebilir. Yüksek semen volümü düflük say ile birlikteyse, servikal mukus ile düflük yo unlukta sperm temas sonucu, infertiliteye neden olabilir. fiu anda bu volüm anormallikleri ço unlukla sperm y kama ve intrauterin inseminasyon (IUI) ile tedavi edilmektedir. E er düflük sperm konsantrasyonu(oligospermi) veya hareket azl (astenospermi) hipotalamo-pitüiter yetmezlik nedeniyle oluyorsa, insan menopozal gonadotropinleri (HMGs) etkili olabilir. Hiperprolaktineminin hipotalamik fonksiyondaki supresif etkileri bir dopamin agonisti olan bromokriptin uygulamas ile düzeltilebilir. Düflük semen kalitesi varikosel (spermatik venlerin dilatasyon ve inkompetans ) ile birlikteyse bu venöz pleksusun ba lanmas, semen kalitesini ve özellikle motiliteyi iyilefltirebilir. Hiçbir neden görünmedi inde (idiyopatik oligoastenospermi), çeflitli tedaviler (klomifen, human koriyonik gonadotropin (hcg), testesteron ve hmg) denenmifltir, fakat hiç biri etkin bulunmam flt r. Yak n zamandaki plasebo kontrollü çal flmalarda klomifenin belirgin faydas gösterilememifltir. Spermatogenez ve sperm transportunun olmas için yaklafl k 3 ay gerekti inden, tedavi boyunca daha s k semen kontrolü gereksizdir ve sadece hastan n cesaretini k rar. E er semen kalitesi iyilefltirilemezse kesin ovulasyon noktas na gelen zamanlama ile IUI etkindir. Y kama ve santrifüj ile sperm volümünü azaltma ile fazla say da sperm uterusa verilebilir. Y kama olmazsa, belirgin kramp engellemek için IUI, az miktarda semen ile s n rl tutulmal d r. Uygun zamanlama, günlük luteinizan hormon (LH) konsantrasyonun ölçümü ile veya klomifen veya hmg ile siklusun kontrollü stimulasyonu sonras ultrasonografide folliküler çap maturiteyi gösterdi inde, takiben hcg uygulamas baflar labilir. LH piki veya hcg uygulamas ndan saat sonra gerçekleflen ovulasyonun ilk birkaç saati içinde inseminasyon yap labilir. Üriner LH testi kullan ld nda, pik ile pozitif idrar testi aras nda saatlerce gecikme vard r. Testi ö len ya da akflam yap p, inseminasyonu da takiben sabah yapmak tavsiye edilebilir. Her bir oosite afl lanacak daha az say da sperm gerektirdi inden, in vitro fertilizasyon erkek faktörü için etkin bir tedavidir. ntrasitoplazmik sperm enjeksiyonunda (ICSI) her bir yumurta için sadece tek bir canl sperm gerekir. Son olarak, erkek faktörü tedaviye dirençli ise donör sperm ile inseminasyon etkindir. OVULATUAR FAKTÖR Hikaye Düzenli sikluslar (22-35 günde bir) olan ço u kad nda özellikle premenstrüel moliminalar da varsa (ör; gö üslerde de ifliklikler, fliflkinlik, ruhsal durum de iflikli i), ovulasyon olur, Son zamanlardaki çal flmalarda çok düzensiz sikluslarla fekunditede azalma saptanm flt r. Araflt rmalar Normal ovulasyonu kesin do rulamada en basit tarama testleri, luteal fonksiyonun süresini belirleyen seri üriner LH ölçümleri ve luteal fonksiyonun de-

4 416 Bölüm Dört Üreme Endokrinolojisi ve nfertilite recesini belirleyen midluteal progesteron seviyesi ölçümüdür. Üriner LH pikinden mensin bafllang c na kadar geçen süre en az 12 gün olmal d r. Daha eski bir ovulasyon testi olan bazal vücut s s, flu anda anovulasyonu ve ovulasyonun zaman n saptamada kesinlik tafl mad için nadiren kullan l r. 5 ng/ml den fazla progesteron seviyesi ovulatuar aktiviteyi gösterir, fakat konsepsiyonun olabilece i sikluslarda midluteal konsantrasyonlar genelde 10 ng/ml nin üzerindedir. Progesteron sekresyonundaki belirgin pulsatilite nedeniyle, normal luteal fazda 5 ile 10 ng/ml seviyeleri aras nda bulunmal d r. Yetersiz luteal faz ovulasyona ra men infertiliteye neden olabilir. Luteal faz defekti belirtileri varsa (ör: spontan düflük öyküsü), uterusun fundus üst anterior k sm ndan endometrial biyopsi al nmal ve histolojik geliflimin günü dikkatlice belirlenmelidir. E er biyopsi günü, LH pikinden 11 veya 12 gün sonra zamanlan rsa, en az iki siklusta 2 günden fazla gecikme varsa luteal faz defekti mevcuttut. LH pikinden sonra prospektif zamanlama, mens bafllang c ndan önce retrospektif zamanlamaya göre, yanl fl pozitif sonuçlar azaltmada yard mc olabilir. Tedavi Luteal faz defektini, ovulasyondan 2 veya 3 gün sonra bafllayarak günde iki kez 25 mg vajinal progesteron suppozatuar kullanmakla veya klomifen sitrat ya da hmg kullan m yla düzeltmek genelde mümkündür. Son iki tedaviye ço ul gebelik riskinde art fl efllik eder ve yaln z klomifen sitrat n kendisi de luteal faz defektine neden olabilir. Adetleri 35 günden daha az s kl kta olan kad nlarda, gebelik ihtimalini artt rmak ve koitus zamanlamas n iyilefltirmek için, ovulasyon s kl n artt rmak faydal d r. Ovulasyon indüksiyonu öncesinde bölüm 33 te tart fl ld gibi her zaman bir haz rl k olmal d r. Çünkü anovulasyona neden olan durumlar gebelikte kötüleflebilir veya onu komplike edebilir. Ek olarak ovaryen yetmezlik, ovulasyon indüksiyonu denemelerine nadiren yan t verir. Ovulasyon indüksiyonu için en uygun tekni in seçimine hastan n spesifik teflhisi ile karar verilir. Bu yaklafl mla, anovulatuar kad nlar n %90 dan fazlas nda düzenli ovulasyon yeniden oluflturulabilir. Bu hastalar n uygun zaman periyodunda tedavisinde ile srarc l k kofluluyla, ve di er infertilite faktörleri de yoksa, fertiliteleri normal kad nlara yaklafl k olacakt r. Pitüiter yetmezlik hmg enjeksiyonunu gerektirir. (FSH ve LH). Hipotalamik amenore gonadotropin releasing hormon(gnrh) un pulsatil sal n m yoklu u veya daha az s k olmas nedeniyle olur. GnRH bu hastalara her dakikada bir küçük bir infüzyon pompas yla subkutan veya intravenöz olarak küçük pulslar halinde uyguland nda yüksek oranda etkilidir. E er bu tedavi mümkün de ilse, hmg bir hayli etkindir fakat ço ul gebelik riski biraz daha fazlad r. Hiperprolaktinemi ve hipotalamus üzerindeki bask lay c etkisi, spesifik olarak bromokriptin (Parlodel) veya kabergolin (Dostinex) gibi dopamin agonistlerinin kullan m yla tedavi edilir. Anovulasyonlu kalan di er hastalar n ço unda polikistik over sendromunun baz flekilleri vard r ve genelde bir oral aktif antiöstrojen olan klomifene yan t verirler. Polikistik overli hastalarda FSH sal - n m n n kronik hafif bask lanmas ve androjenlerin follikülün FSH a yan t nda antagonist etkisi nedeniyle anovulasyon olur. Bu kad nlarda over ve adrenal androjen üretiminin ikisi de artm flt r. Klomifen endojen östrojenin negatif feedback etkisini inhibe ederek FSH art fl na neden olur ve folliküler maturasyonu uyar r. Overden fazla miktarda androjen üretiminin temel nedenlerinden birisi insülin rezistans nedeniyle dolafl mdaki yüksek insülin konsantrasyonlar d r. Glukoz mobilizasyonunu azaltan ve insülin sensitivitesini artt ran metformin, hem yan t iyilefltirmek hem de ovulasyon indüksiyonuna afl r yan t azaltmada günümüzde klomifen veya gonadotropinlerle birlikte kullan lmaktad r.metformin tek bafl na da kullan labilir ve ovulasyon ve gebelikle sonuçlanabilir. Androjenlerin inhibitör etkisini azaltan di er iki tedavi daha kullan lm flt r. lki androjen üreten over stromas n n cerrahi eksizyonu (kama rezeksiyon) ovulasyonu bafllat r, fakat klomifen tedavisi kadar etkin de ildir, periadneksiyal adezyonlara neden olarak infertiliteye sebep olabilir. Koter veya lazer ile overde bir çok delik oluflturmak için yap lan laparaskopik prosedürler benzer etkileri baflarmak için kulan lm flt r. kincisi adrenal androjenleri bask layan

5 Bölüm 35 nfertilite ve Yard mc Üreme Teknolojileri 417 deksametazon, dehidroepioandrostenedionsülfat düzeyleri yüksek olan PCOS lu kad nlarda ovulasyonu ve gebeli i sa lamada etkin olabilir ve klomifen dozunun daha az kullan lmas n sa layabilir. Klomifenle ovulasyon olmazsa, folliküler geliflim oluyor, fakat normal LH piki olmuyor olabilir. Bu, folliküler rüptür eksikli i ile sonuçlan r. Seri pelvik ultrasonografi de erlendirmesi ve dikkatli zamanlanm fl hcg uygulamas normal ovulasyonu sa layabilir. Folliküler maturasyon olmuyorsa, ovulasyon indüksiyonu düflük doz FSH veya hmg yi gerektirebilir. Ovulasyon indüksiyonunun temel komplikasyonlar overlerin fazla uyar lmas ile iliflkilidir. Overin klomifen sitratla çok büyümesi her tedavi öncesi overlerin de erlendirilmesi ve etkin olan en düflük dozun kullan m yla engelenebilir. Overin kistik genifllemesi hmg tedavisinin nadir olmayan bir komplikasyonudur. Hiperstimülasyon sendromu, belirgin overyen geniflleme ve peritoneal kaviteye s v ve protein eksudasyonu ile birliktelik gösteren kritik bir hastal k olabilir. Serum estradiol ölçümleri, transvajinal ultrasonografik tarama ve düflük doz gonadotropin kullan m hiperstimülasyon insidans n büyük oranda azaltm flt r. 1 ampul (75 U) ile bafllamak ve folliküler maturasyon saptanamazsa her 7 günde bir dozu yar m ampul artt rmakla, multifoliküler geliflim, hiperstimülasyon ve ço ul gebelik geliflimi insidans nda belirgin düflme olmaktad r. Klomifen sitrat konsepsiyonlar n n %6 ile %8 inde ço ul gebelik oluflur, vakalar n %1 inden az nda 2 bebekten fazla olur. hmg konsepsiyonlar n n %20-30 unda ço ul gebelik olur ve bu konsepsiyonlar n %5 inde ço ul do umlar ikiden fazlad r. Ultrasonla monitorize ederek fazla say da matür follikül varl nda hcg verilmezse bu risk azal yor görünmektedir. Düflük doz hmg veya saf FSH rejiminin yak n zamanda kulan m, ço ul gebeliklerin tamam n yaklafl k %5 e düflürmüfltür. SERV KAL FAKTÖR Ovulasyondan önceki birkaç gün, serviks, serviksin d fl na da larak seminal ejakulat ile birleflen bol miktarda sulu mukus (spinbarket) üretir. Niteli ini de erlendirmek için, hasta en yak n preovulatuar fazda görülmelidir (28 günlük siklusta günler). Sahte anormal sonuçlar, testi üriner LH pikinden sonraki sabaha zamanlama ile azalt labilir. Araflt rmalar Mukusun miktar ve netli i kaydedilmelidir. Spinbarket mukusa bir Ph ka d parças yla dokunularak ve vertikal olarak kald r larak test edilebilir. Mukus bir iplikte en az 6 cm e uzamal d r. Ph 6.5 veya daha fazla olmal d r. liflkiden 2-12 saat sonra servikal kanala giren spermatazoan n motilite ve say s n belirlemek için postkoital test (Simshuhner) uygulan r. Fakat sperm say s ; semen niteli i, kuldesactan dönen sperm ve sonraki fertiliteyle uyumlu de ildir. Dolay s yla fertilite için bu testin prediktif de eri düflüktür. Tedavi Herhangi bir servikal enfeksiyon her iki partnere de, günde 2 kez 100 mg, 10 günlük doksisiklin verilerek tedavi edilir. Persistan kronik servisit, antibiyotik tedavisi yetersiz olursa kriyoterapi ile tedavi edilebilir. Kötü mukus kalitesi 7.günden ovulasyona kadar düflük dozda östrojen ile tedavi edilebilir, fakat y kanm fl spermin intrauterin inseminasyonu daha etkin görünmektedir. UTER N-TUBAL FAKTÖR Uterin kavite anormallikleri infertilitenin nadir nedenlerindendir. Büyük submukozal myomlar veya endometrial polipler infertilite ve 1. trimester spontan abortuslar ile iliflkili olabilir. ntramural myomlar n rolü aç k de ildir, fakat kontrollü olmayan serilerde myomektomi çiftlerin %40 ile %50 sinde konsepsiyonla iliflkili bulunmufl ve IVF li baz çal flmalar intramural myomlarla azalm fl konsepsiyonu göstermifltir. Subseröz fibroidler fekunditeyi etkilemez. Tubal oklüzyon üç lokalizasyonda olabilir; fimbrial uç, orta segment, veya isthmus kornu. Fimbrial oklüzyon en s k oland r. Önceki salpenjit tubal oklüzyonun s k bir sebebidir, fakat vakalar n yaklafl k yar s böyle bir hikaye ile iliflkisizdir. stmik-kornual oklüzyon, konjenital olabilir veya mukus plaklar, endometriyozis, tubal adenomyozis,veya önceki enfeksiyona ba l olabilir. Araflt rmalar Tubal anormallikler histerosalpingografi (HSG) veya laparaskopi ile tespit edilebilir. Histerosalpingogram yapmak için oklüzif bir kanül servikse yerlefltirilir ve floroskopi alt nda görüntünün flid-

6 418 Bölüm Dört Üreme Endokrinolojisi ve nfertilite detlendirilmesi ile radyoopak boyan n yavaflça verilmesi takip edilir. Seçilen grafiler kal c dokümantasyon için al n r. (fiekil 35-1) Anesteziye genelde ihtiyaç duyulmaz. Tubal patensiyi tespit etmede t kanm fl tüp lümenin içinde biriken ya bazl boyan n yan etkilerinden dolay suda çözünür boya ilk olarak kullan l r. Patensi saptan rsa aç klanamayan infertilitesi olan kad nlarda belirgin tedavi edici etkisi nedeniyle ya bazl boya verilir. E er bir tüp boya ile doluyorsa, histerosalpingogram normal olarak kabul edilmelidir, bu bulgu genellikle, de iflmese de, tüpteki boyaya en az direnç sonucunda olur. Histerosalpingografi çeflitli enfeksiyonlarla sonuçlanabilir. Normal bir pelvik muayene, negatif servikal kültürler ve profilaktik doksisiklin bu riski minimuma azaltabilir. Tedavi Ço u durumda tubal oklüzyonu geri döndürmede mikrocerrahi tuboplasti konvansiyonel cerrahi tekniklere göre daha etkindir. Hastalar n yaklafl k %60- %80 inde mikrocerrahi teknikler kullan larak sterilizasyonun geriye döndürülmesinden sonra gebelik elde edilmektedir. Yak n zamanda yüksek deneyimli ellerde laparaskopik olarak tubal reanastomoz yap lm flt r. Fimbriektomiyi takiben ihtiyaç duyulan neosalpingostomi ile baflar oran yaklafl k %40-50 dir. fiekil Kontrast maddenin serbest da l m n gösteren normal histerosalpingogram(hsg) (A) ve bilateral hidrosalpinks (B)

7 Bölüm 35 nfertilite ve Yard mc Üreme Teknolojileri 419 Fimbrial oklüzyon için yap l rsa, neosalpingostomi ile baflar oran %20 ile %30 ise de uzun dönem takiple %40 a ulaflm flt r. Ço unlukla laparaskopi ile yap l r. Hidrosalpinks IVF baflar oran n yaklafl k %50 azaltt ndan, tamir edilmeyen hidrosalpinks ç kar lmal d r veya uterus ile ba lant s koter ile kesilmelidir. Hastal k nedeniyle oluflan istmik-kornual oklüzyonda, oklüzyon peritoneal endometriyozise efllik etti inde oral danazol ile obstrüksüyonun temizlendi i bildirilmifltir. Proksimal oklüzyonlar n ço- unda seçici kateterizasyon patensiyi yeniden sa lam flt r ve ilk tedavi seçene i olmal d r. Mikrocerrahi rezeksiyon ve reanastomoz %50 ile %60 gebelik oran yla birliktedir. E er tüpün intramural k sm t kal ysa endometrial kavite içine yap lan yeni aç kl kla reimplantasyon gerekir. Bu durumda büyük oranda daha düflük baflar elde edilir, laparatomi gerekir ve benzer baflar bir IVF siklusu ile elde edilebilir. Tamir edilen hasarl tüplerden sonraki konsepsiyonlar n en az %10 u ektopik gebeliktir. Sa l kl tüplerin anastamozu yaklafl k %3-5 oran nda ektopik gebelik riski tafl r. Bu olas l k tuboplastiyi takiben erken gebelik de erlendirmesinde her zaman dikkate al nmal d r. PER TONEAL FAKTÖR Laparaskopi, aç klanamayan infertilitesi olan kad nlar n %30-50 sinde daha önceden flüphelenilmeyen patalojik durumlar gösterir. Endometriyozis en s k bulgudur. Periadneksiyel adezyonlar bulunabilir ve fimbriay over yüzeyinden uzakta tutabilir veya sal nan oositi yakalayabilir. Endometiyozis tubal motiliteyi bozabilir, tubal obstrüksüyona neden olabilir, veya oositin fimbria taraf ndan yakalanmas n engelleyen adezyonlara yol açabilir. nfertilitede endometiyozis ile iliflkili di er mekanizmalar da mutlaka vard r çünkü minimal endometriyozisin bile biraz negatif etkisi vard r. Minimal endometriyozis için tedavi olmadan ya da laparaskopik koter uygulanan randomize bir çal flmada, tedavi sekiz kad n n birinde gebelikle sonuçlanm flt r. Halbuki bu ayn kad nlar, aç klanamayan infertilite için kullan lan di er tedavilerle gebe kalabilir. Pelvik hastal gösteren semptomlar olmayan ve normal pelvik muayenesi, HSG si ve pelvik ultrasonu olan kad nlarda laparaskopi uygulanmamas yönünde güçlü bir e ilim vard r. E er bu yaklafl m uygulanacaksa serum antiklamidya antikorlar n n titresi, okült pelvik adezyonlar atlamaktan kaç nmak için faydal olabilir. Endometiyozis tedavisi onun yay l m na ba l - d r ve bölüm 26 da ayr nt l tart fl lm flt r. E er belirgin adezyonlar veya endometriomalar mevcutsa, laparaskopik cerrahi tercih edilebilir çünkü bu durumlar genelde medikal yaklafl ma yan t vermez. Orta ve hafif hastal k hmg ve IUI ya da cerrahi tedaviye benzer flekilde yan t verir.(ikincisi hafif daha etkindir) seçim daha çok hastan n bir veya di er tedaviyi tercihine ba l d r. Laparatomi yapmadan daha geliflmifl operatif laparaskopik tekniklerle, ileri aletler, lazerler veya fulgurasyonla ço u endometiyozis kald r labilir veya yak labilir. Danazol, gonadotropin releasing hormon agonistleri, oral medroksiprogesteron asetat ve daha sonra tercih edilen devaml kullan lan oral kontraseptifler semptomatik hastal kta etkili tedavilerdir.. E er minimal hastal kla birlikte da lm fl implantlar bulunuyorsa laparaskopi s ras nda basit koter yeterli gelir. Periadneksiyal adezyonlar operatif laparaskopi ile kald r labilir veya laparatomi gerektirebilir. Mikrocerrahi teknikler adezyonlar azalt r. Rekürren nedbeleflmeden korunmada en etkili yard mc yapay doku bariyeri yerlefltirerek, erken iyileflme dönemi boyunca yeni yüzeyleri ayr tutmakt r. AÇIKLANAMAYAN NFERT L TE Ovulasyonu, normal semen analizi ve HSG si saptanan hastalar n %5-10 unda infertilite için bir neden bulunamaz. Problemlerin biri asl nda sperm transportunda olabilir, çünkü y kanm fl spermle IU- I, konsepsiyon oran n artt r yor görünmektedir. Di er vakalarda, spermin yumurtay fertilize edebilmesinde bir defekt olabilir, çünkü IVF e giden aç klanamayan infertilitesi olan çiftlerde, infertilitesi tubal kaynakl olanlara göra daha düflük fertilizasyon saptanm flt r. Rutin de erlendirmede saptanamayabilecek di er bir erkek problemi antisperm antikorlar n n varl d r. Aç klanamayan infertilitenin di er olas mekanizmalar, minimal endometriyozis ve hafif azalm fl over rezervini (yüksek FSH seviyeleri gibi hormonal anormallikler olmadan azalm fl normal oosit say s ) içerir.

8 420 Bölüm Dört Üreme Endokrinolojisi ve nfertilite Intrauterin inseminasyon, genellikle süperovulasyon indüksiyonuyla (hmg ile multipl follikülogenezin uyar lmas ) ve sonra hcg zamanlamas yla uygulan r. En son tedavi IVF tir. YARDIMCI ÜREME TEKNOLOJ LER Belirtilen faktörlerin herhangi birisine sahip ve tedaviye yan ts z infertil çiftler için son baflvuru IVF prosedürü ve embryo transferidir(figür 35-2). Tubal onar mla baflar flans düflük ço u tubal oklüzyon vakas nda (%30 dan düflük), IVF daha h zl konsepsiyon oran ve daha düflük ektopik gebelik oran nedeniyle cerrahiye tercih edilir. Ciddi erkek faktörleri bile ICSI kullan larak enjekte edilen oositlerin %60-70 fertilizasyon oranlar ve IVF le benzer gebelik oranlar ile etkin bir flekilde tedavi edilebilir, TEKN K Prematür LH pikini engellemek için bir GnRH agonisti verilir. Genelde midluteal fazda bafllan r veya bir oral kontraseptifle birlikte kullan l r. Ovaryen supresyon sonras (GnRH-a ile) bir dahaki siklusun iki veya üçüncü günü overler FSH veya hmg veya her ikisiyle uyar l r. Follikül büyüklü ü transvajinal ultrason taramas ile de erlendirilir. Mayozu yeniden bafllatmay uyarmak ve oosit maturasyonunun tamamlanmas için follikül büyüklü ü ve östradiol seviyelerine bak larak hcg enjeksiyonu(genelde 1000 U) yap l r. hcg enjeksiyonundan otuzbefl saat sonra, transvajinal ultrasonografi rehberli inde bir çok oosit aspire edilir. Bir miktar in vitro maturasyon periyodu sonras, y kanm fl spermler eklenir.veya her oosite bir sperm enjekte edilir(icsi). nseminasyondan saat sonra iki pronukleusun gözlenmesi ile fertilizasyon saptan r. Oositlerin yeniden elde edilmesinden 2-5 gün sonra konseptus ince bir kateter yard m yla uterin kaviteye transfer edilir. Baz vakalarda, zona pellusidaya yapay bir aç kl k yap larak hatching yolu ile yard m edilir.(assiste hatching) IVF tedavisi s ras nda tranfer edilmeyen kalan embriyolar dondurulabilir, depolanabilir ve baflar s zl k durumunda veya ek gebelikler için sonraki menstrüel sikluslarda transfer edilebilir. SONUÇ htiyaç duyulan tekniklerin kompleksli ine ba l olarak, IVF ile gebelik oran merkezden merkeze yüksek oranda de iflkendir halbuki oositler ve y - kanm fl spermlerin kar flt r larak fallop tüpü veya tüplerine yerlefltirildi i Gamet ntrafallopian Transfer (GIFT) ile gebelik oranlar, daha tutarl d r. Oositlerin yeniden elde edilmesi (retrieval) bafl na IVF ile ortalama canl do um oran 1998 de, klinik gebeliklerin %2 si ektopik olmakla birlikte, %29 dur. Ço- u çal flmada fetal anomalilerde herhangi bir art fl gösterilmemifltir. fiekil n vitro fertilizasyon (IVF) ve embriyo transferi için yaklafl k zaman periyodu

9 Bölüm 35 nfertilite ve Yard mc Üreme Teknolojileri 421 YUMURTA BA IfiI Donör yumurtalar kullan larak embriyo transferi yap lan IVF te, ola an IVF e göra daha yüksek baflar oran ile gebelik elde etmek mümkündür.(1998 de oositlerin yeniden elde edilmesi bafl na %41). Yumurtalar genelde genç fertil kad nlardan gelir. (bilinen veya anonim gönüllüler) Al c optimal uterin reseptivite için gerekli östradiol ve progesteron replasman dozlar ile haz rlanabilir. Östradiol ve progesterona 1.trimester sonunda plasenta yerine geçene kadar devam edilmelidir. Yumurta ba fl n n kusursuz baflar s, herhangi bir zaman gelecekte fertilite istendi i zaman, overlerin al nmas gerekse de, uterusun korunmas n gerektirir. NFERT LETE TEDAV S N N GENEL BAfiARISI nfertil çiftlerde konvansiyonel tedaviler %50-60 oran nda konsepsiyonla sonuçlan r. Burada tan mlanan yeni tedavilerin uygulanmas, amaçlar na ulaflmak için tüm yollar denemek isteyen daha fazla çifte imkan verecektir. Önerilen Okuma Dodson WC, Haney AF: Controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination for treatment of infertility. Fertil Steril 55:457, Federation CECOS, Schwartz D, Mayaux MG: Female fecundity as a function of age: Results of artificial insemination in 2193 multiparous women with azoospermic husbands. N Engl J Med 1:404, Investigation of the infertile couple. Birmingham, AL, American Fertility Society, Meldrum DR: In vitro fertilization and embryo transfer. In Droegemueller W, Sciarra J (eds): Gynecology and Obstetrics. Philadelphia, JB Lippincott, Meldrum DR: Low dose follicle-stimulating hormone therapy for polycystic ovarian disease. Fertil Steril 55:1039, Watson A, Vandekerckhove P, Lilford R, et al: A metaanalysis of the therapeutic role of oil soluble contrast media at hysterosalpingography: A surprising result? Fertil Steril 61:470, 1994.

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç İNFERTİLİTE NEDENLERİ İlknur M. Gönenç ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ Endokrin Bozukluklar Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. İlknur M. GÖNENÇ Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bilim adamları Miriam F. Menkin ve John Rock ın ilk olarak 1944 yılında bir

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

OVITRELLE KULLANIMA HAZIR ŞIRINGADA ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 250 mikrogram/0.5 ml

OVITRELLE KULLANIMA HAZIR ŞIRINGADA ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 250 mikrogram/0.5 ml OVITRELLE KULLANIMA HAZIR ŞIRINGADA ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 250 mikrogram/0.5 ml FORMÜLÜ 1 kullanıma hazır şırınga etken madde olarak 250 mikrogram koriogonadotropin alfa (6500 İnternasyonal Üniteye eşdeğer)

Detaylı

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. IUI da prognostik faktörler İntrauterine inseminasyon: Sperm hazırlama

Detaylı

Gebelik nasıl oluşur?

Gebelik nasıl oluşur? Normal doğurgan çiftlerde, normal sıklıkta cinsel ilişki durumunda aylık gebe kalma oranı % 25 dir. Bu oran 1 yıl sonunda % 85, 2 yıl sonunda ise % 90 civarındadır. Gebelik nasıl oluşur? Gebeliğin oluşması

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ Đnfertilite, düzenli ve korunmasız cinsel birliktelik olmasına rağmen bir yıl sonunda gebeliğin gerçekleşememesi olarak tanımlanmaktadır.eğer bir yıl veya daha fazla süredir

Detaylı

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ OVERYEN REZERV PREMATÜR OVARYEN YETMEZLİK POLİKİSTİK OVER SENDROMU Dr.MURAT ÖKTEM Menstrüel siklusların düzenli olması %95 ovülasyon olduğunu gösterir. Fakat yeterli

Detaylı

İnfertil Dişiler. Çiftleşme zorlukları. Deneyimsiz erkek. Normal çiftleşmeden sonra başarısız gebelik. Seyrek östrus. Deneyimsiz dişi.

İnfertil Dişiler. Çiftleşme zorlukları. Deneyimsiz erkek. Normal çiftleşmeden sonra başarısız gebelik. Seyrek östrus. Deneyimsiz dişi. İnfertil Dişiler Çiftleşme zorlukları Deneyimsiz erkek Deneyimsiz dişi Erkekte fizyolojik problemler Dişide Dişinin hazır olmaması Vulval stenosis Vestibuler konstrüksiyon Vaginal Vaginal hiperplazi ya

Detaylı

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Tanım İnfertilite, cinsel yönden aktif ve kontrasepsiyon uygulamayan bir çiftin bir yıl içerisinde gebelik elde edememesi durumudur (WHO). Epidemiyoloji Çiftlerin yaklaşık

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ. Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi

OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ. Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi Ç.B. -1- YAŞ: 24 BMI: 18.5 3 YILLIK EVLİ 3 YILLIK PRİMER İNFERTİL MENS: DÜZENLİ EK SİSTEMİK HASTALIK YOK SİGARA: 3-4

Detaylı

IM/SC ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN AMPUL

IM/SC ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN AMPUL Pregnyl 5000 IU IM/SC ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN AMPUL FORMÜLÜ PREGNYL, enjeksiyonluk liyofilize toz içeren ampul ile çözücü içeren ampulden oluşur. Etken madde insan koriyonik gonadotropini

Detaylı

ĠNFERTĠLĠTE TANI YÖNTEMLERĠ. İlknur M. Gönenç

ĠNFERTĠLĠTE TANI YÖNTEMLERĠ. İlknur M. Gönenç ĠNFERTĠLĠTE TANI YÖNTEMLERĠ İlknur M. Gönenç ANAMNEZ Çiftlerin her ikisine yönelik; sosyo demografik özellikler evlilik ve infertilite süreci sorgulanır. Psikoseksüel faktörler Fekontabiliteyi azaltan

Detaylı

1-Mevcut var olan evliliğinden çocuk sahibi olmaması gerekmemektedir.

1-Mevcut var olan evliliğinden çocuk sahibi olmaması gerekmemektedir. TÜP BEBEK İLAÇLARIN ÖDENME KOŞULLARI İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF) OVÜLASYON İNDÜKSİYONU (OI) İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (IUI) İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF) 3 basamak sağlık kuruluşlarında üroloji uzman hekimi

Detaylı

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İZMİR Dünyada %13-15 çift infertilite sorunu yaşıyor Prevalansı gelişmekte olan

Detaylı

Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu. Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi

Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu. Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi Klomifen sitrat Ovulasyon induksiyonu amaciyla ilk kez 1961 yilinda

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS açıklanamayan hiperandrojenik kronik anovülasyonla seyreden heterojen bir hastalıktır.

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET Gebeliğin doğru tarihlendirilmesi sonuçları iyileştirmek açısından oldukça önemlidir ve ayrıca halk sağlığı ve araştırmalar

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ IM/SC Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril, Apirojen FORMÜLÜ : Her bir flakon etkin madde olarak, İnsan Menopozal Gonadotropin (hmg; Menotropin) 150 IU (150 IU FSH ve 150 IU LH) ve katkı

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Öğr Gör Uzm Dr R Emre OKYAY Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hastanesi Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Bu ağrılar bir gün bitecek mi? Sürekli ilaç almaktan bıktım.

Detaylı

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER Hem. Meral IŞIK Acıbadem Kadıköy Hastanesi IVF Ekip Lideri 16 Ekim 2012 de Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde I. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Seminerinde

Detaylı

OVULASYON İNDÜKSİYONUNDA TEMEL PRENSİPLER

OVULASYON İNDÜKSİYONUNDA TEMEL PRENSİPLER OVULASYON İNDÜKSİYONUNDA TEMEL PRENSİPLER Ovulasyon İndüksiyonu Öncesi Testler Semen analizi Fallop tüplerinin değerlendirilmesi Basal hormonlar Basal ultrason BG Tedavi öncesi sağlanması gerekli koşullar

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Tıbbı Derneği ve TJOD Ankara Şubesi Ortak Eğitim Toplantısı HER YÖNÜYLE PCOS 24 Şubat 2013 Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif

Detaylı

Endometriozis, Fertilite ve Gebelik

Endometriozis, Fertilite ve Gebelik Endometriozis, Fertilite ve Gebelik Endometriozis ve fertilite Endometriozis yaygın görülen bir jinekolojik problemdir. Her zaman kısırlığa ya da ağrıya sebep olmayabilir. Hafif şiddette endometriozis

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

DR. DENİZ CAN ÖZTEKİN T.C.S.B. İZMİR EGE DOGUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜP BEBEK MERKEZİ

DR. DENİZ CAN ÖZTEKİN T.C.S.B. İZMİR EGE DOGUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜP BEBEK MERKEZİ 4 DR. DENİZ CAN ÖZTEKİN T.C.S.B. İZMİR EGE DOGUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜP BEBEK MERKEZİ İnfertilite nedenleri %15 ovulatuar faktorler %30-40 tuboperitoneal faktörler %30-40

Detaylı

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR III. ÜREME TIBBI ve CERRAHİSİ DERNEĞİ İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr.Gamze S. ÇAĞLAR Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim İLK TRİMESTERDE PROGESTERON Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Progesteron Gebeliğin oluşumu ve devamında çok önemli bir hormondur Progestinler Progesteron (Progestan

Detaylı

Prof Dr M Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr M Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr M Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hipogonadotropik hipogonadizm Adet görmeyen olgular Ovülasyonu olmayan olgular FSH ve E-2 düşük sevyede

Detaylı

OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON YAPILAN OLGULARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON YAPILAN OLGULARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Ali YÜCE OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON YAPILAN OLGULARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. GONAL-f 75 IU (5.5 mikrogram) enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. GONAL-f 75 IU (5.5 mikrogram) enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GONAL-f 75 IU (5.5 mikrogram) enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bir flakon 75 IU ya eşdeğer 5.5 mikrogram

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

İNVİTRO FERTİLİZASYON PLANLANAN ZAYIF YANITLI HASTALARDA UYGULANAN MİKRODOZ PROTOKOLÜ İLE MİKRODOZ STOP PROTOKOLÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI

İNVİTRO FERTİLİZASYON PLANLANAN ZAYIF YANITLI HASTALARDA UYGULANAN MİKRODOZ PROTOKOLÜ İLE MİKRODOZ STOP PROTOKOLÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENİS Başhekim Klinik Şefi Doç. Dr. Süha Sönmez İNVİTRO FERTİLİZASYON PLANLANAN ZAYIF YANITLI HASTALARDA UYGULANAN MİKRODOZ

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

Çeviri: Dr Kemal Atasayan (Marmara Universitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)

Çeviri: Dr Kemal Atasayan (Marmara Universitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.) Başlık: Kontrollü ovaryan hiperstimulasyon sırasındaki serum estradiol seviyeleri in vitro fertilizasyonun gebelik sonuçlarını konsantrasyon bağımlı şekilde etkiler Orijinal Başlık: Serum estradiol levels

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Prof.Dr. S. Temel CEYHAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Başarı için yol haritası Hastanın özellikleri Endometrium ve uterus Bireyselleştirilmiş protokoller Laboratuvar şartları,

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

POLİKİSTİK OVER SENDROMU POLİKİSTİK OVER SENDROMU Polikistik Over Hastalığı; PCOS; Stein Leventhal Sendromu; Polifolliküler Over; Hiperandrojenik Anovulasyon; Polikistik over sendromu kronik endokrin bir hastalıktır, kadınlarda

Detaylı

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodük>f Endokrinoloji ve İnfer>lite

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu ÜCD Ege Şubesi - Ege Üroloji Derneği 20.02.2014 3 % 30-40 Anamnez N Fizik muayene N Endokrin testler N SEMEN ANALİZİ SAYI

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

OVITRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti steril, apirojen, sc. Formülü

OVITRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti steril, apirojen, sc. Formülü OVITRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti steril, apirojen, sc Formülü 1 kullanıma hazır şırınga etkin madde olarak 250 mikrogram koriogonadotropin alfa (yaklaşık 6500

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı. The use of aromatase inhibitors for ovulation induction

Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı. The use of aromatase inhibitors for ovulation induction Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı The use of aromatase inhibitors for ovulation induction Anat Hershko Klement a,b and Robert F. Casper a,b a Division of Reproductive Sciences,

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Oral Ajanlarla Ovulasyon İndüksiyonunda Monitörizasyon ve hcg Zamanlaması

Oral Ajanlarla Ovulasyon İndüksiyonunda Monitörizasyon ve hcg Zamanlaması Oral Ajanlarla Ovulasyon İndüksiyonunda Monitörizasyon ve hcg Zamanlaması Dr. Emre PABUÇCU Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Ovulasyon İndüksiyonu (OI) Tanım: FerFlizasyon

Detaylı

ERGENL K ve BÜYÜME HORMONU EKS KL

ERGENL K ve BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 3 ERGENL K ve BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 3 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa

Detaylı

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA Dr.Müjdat ŞİMŞEK EPİDEMİYOLOİ Üreme çağındaki kadınların vajinal kanama nedeniyle acil servise başvurmaları sıktır. Menoraji sağlıklı kadında %9 14 oranında görülür.

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

İNFERTİL OLGULARDA GONADOTROPİNLİ SÜPEROVULASYON SİKLUSLARI İLE KLOMİFEN SİTRATLI MİNİMAL STİMÜLASYON SİKLUSLARI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İNFERTİL OLGULARDA GONADOTROPİNLİ SÜPEROVULASYON SİKLUSLARI İLE KLOMİFEN SİTRATLI MİNİMAL STİMÜLASYON SİKLUSLARI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜK İNFERTİL OLGULARDA GONADOTROPİNLİ SÜPEROVULASYON SİKLUSLARI İLE KLOMİFEN SİTRATLI

Detaylı

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılmalı? Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Kayseri PKOS Tanı Kriterleri NIH 1990

Detaylı

Hangisi Doğru? Konu Testi. Konu Yazarı Prof. Dr. Hikmet HASSA

Hangisi Doğru? Konu Testi. Konu Yazarı Prof. Dr. Hikmet HASSA Konu Yazarı Prof. Dr. Hikmet HASSA Yazışma adresi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eskişehir Hangisi Doğru? Konu Testi Hikmet Hassa: Hangisi doğru? konu testi

Detaylı

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ Serviks (rahim ağzı) kanseri nedir? Serviks kanseri gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Serviks kanseri önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Kimler ve Ne Sıklıkta

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI i T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ANTAGONİST PROTOKOL İLE UYARILMIŞ İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (İCSİ) SİKLUSLARINDA ELDE EDİLEN OOSİT BAŞINA

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi

İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Temel Amaçlar Endikasyonlar Klinik ve laboratuar metodları Başarı durumu IUI vs zamanlı

Detaylı

Kadınlarda gebelik birçok faktörün düzenli şekilde yan yana gelmesine bağlıdır.

Kadınlarda gebelik birçok faktörün düzenli şekilde yan yana gelmesine bağlıdır. KADINLARDA KISIRLIK İnfertilite, Kadın İnfertilitesi. Kısırlık ne demektir? Kısırlık bir yıl denemeyi takiben gebe kalmamaktır. Bu bir yıl boyunca korunmasız ve düzenli cinsel teması takiben hamile kalamamak

Detaylı

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Arena resmi koyalım Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi? Varikosel

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. GONAL-f 450 IU/0.75 ml (33 mikrogram/0.75 ml) enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. GONAL-f 450 IU/0.75 ml (33 mikrogram/0.75 ml) enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GONAL-f 450 IU/0.75 ml (33 mikrogram/0.75 ml) enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her çok dozluk flakon,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık;

İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık; ERKEKLERDE KISIRLIK İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık; Kısırlık ne demektir? Kısırlık bir yıllık bir denemeyi takiben çocuk sahibi olamamaktır. Kısırlık şikayetlerinin üçte biri erkeklerden kaynaklanır.

Detaylı

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ Puregon kartuş, 0.36 ml lik enjeksiyonluk solüsyonda, net olarak toplam 300 IU rekombinant folikül uyarıcı hormon (FSH) (follitropin beta) aktif maddesini

Detaylı

Anahtar kelimeler: ektopik gebelik, IVF, metotreksat, ovarian cevap, salpinjektomi

Anahtar kelimeler: ektopik gebelik, IVF, metotreksat, ovarian cevap, salpinjektomi Ektopik gebeliğin metotreksat veya salpinjektomi ile tedavisinin daha sonraki IVF siklusuna etkisi Amir Wiser,*, Audrey Gilbert, Ravit Nahum, Raoul Orvieto, Jigal Haas, Ariel Hourvitz, Ariel Weissman,

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

TESE ÖNCESĠ HORMONAL TEDAVĠNĠN YERĠ VE ENDĠKASYONLARI. Doç. Dr. Barış ALTAY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, ĠZMĠR

TESE ÖNCESĠ HORMONAL TEDAVĠNĠN YERĠ VE ENDĠKASYONLARI. Doç. Dr. Barış ALTAY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, ĠZMĠR TESE ÖNCESĠ HORMONAL TEDAVĠNĠN YERĠ VE ENDĠKASYONLARI Doç. Dr. Barış ALTAY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, ĠZMĠR Giriş Erkeğe ait infertiliteye yol açan faktörler %50 oranında bildirilmektedir.

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON UYGULANAN HASTALARDA KONTROLLÜ OVERYAN HİPERSTİMULASYONDA GNRH ANTAGONİST UYGULANAN VE

Detaylı

Hipofiz beyin tabanında burnun arkasında optik sinirlerin altında yer alan küçük bir bezdir.

Hipofiz beyin tabanında burnun arkasında optik sinirlerin altında yer alan küçük bir bezdir. PROLAKATİNOMA NEDİR? Hipofiz beyin tabanında burnun arkasında optik sinirlerin altında yer alan küçük bir bezdir. Hipofiz tiroid, overler, testisler ve adrenal bezleri kontrol eden hormonları üretir. Hipofiz

Detaylı

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT)

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) Sosyal Güvenlik Güvencesinden dolayı sağlık yardımı kullanan kişilerin, sağlık yardımından faydalanmasına

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI İNTRASTOPLAZMİK SPERM İNJEKSİYONU (ICSI) YAPILAN FAZLA KİLOLU VE OBEZ HASTALARDA 250 µg ve 500 µg REKOMBİNANT İNSAN KORYONİK

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Radyoterapi-Infertilite. Dr. Ferah Yıldız HÜTF Radyasyon Onkolojisi AD

Radyoterapi-Infertilite. Dr. Ferah Yıldız HÜTF Radyasyon Onkolojisi AD Radyoterapi-Infertilite Dr. Ferah Yıldız HÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 2010 yılında her 250 erişkinden biri kanserden kurtulmuş bireylerden oluşacak Blatt ve ark, 1999 TEDAVİYE BAĞLI YAN ETKİLER!!!!! Infertilite

Detaylı

Prof.Dr.M.Turan ÇETİN Ç.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Prof.Dr.M.Turan ÇETİN Ç.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Prof.Dr.M.Turan ÇETİN Ç.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. OVULASYON İNDÜKSİYONU BİLİM OLDUĞU KADAR DA BİR SANATTIR. OI nasıl uyğulamalıyız İntermediate Responder High Responder Low (poor)

Detaylı

ART SİKLUSLARINDA POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE HEPATOSİT BÜYÜME FAKTÖRÜ DÜZEYLERİ

ART SİKLUSLARINDA POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE HEPATOSİT BÜYÜME FAKTÖRÜ DÜZEYLERİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI ART SİKLUSLARINDA POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE HEPATOSİT BÜYÜME FAKTÖRÜ DÜZEYLERİ DR. NUR ŞAHİN UZMANLIK TEZİ İZMİR-2010

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ İnfertilite (Kısırlık); döl oluşturma yeteneğinin azalması ya da yokluğu ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Hem erkeklerde, hem de kadınlarda

Detaylı