KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.."

Transkript

1 KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS 9, TMS 32 ve TMS 39 Görü Talep Edilen Konu Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurulumuza iletilen Hisse Bazl Ödemeler konulu yaz da a da aç klanan duruma ili kin görü talep etmektedir: Halka aç k A irketi, Halka aç k B irketinin ana ortakl r y n Ekim ay nda ana ortak A irketi, ba ortakl olan B irketinin talebi do rultusunda B irketinde çal an bir personele, geçmi y llarda gösterdi i performans nedeniyle ba ortakl n adet hissesi ile prim ödemesi yapmay kararla rm r. Ödeme ana ortakl k A taraf ndan ba ortakl B ad na yap lacak ve B daha sonra A ya hisse bedellerini fatura kar ödeyecektir. Ba ortakl k ile çal an aras ndaki görü meler ve ödeme ile ilgili hususular 2010 y Temmuz ay nda tamamlanm ve prim ödemesinin 2/3 ünün 2011 ve 2012 y llar nda yap lacak çal malar kar verilece i, 1/3 ünün ise geçmi y l performans nedeniyle verilece ine dair bir yönetim kurulu karar al nm r. Hisselerin tamam n fiili teslimi 2010 Temmuz ay nda gerçekle mi tir (teslim tarihinde hisselerin MKB deki de eri x 2,5 = TL ve ana ortakl ktaki elde etme maliyeti TL dir). Muhasebe ilkeleri aç ndan ilgili Standartta belirtilen gerçe e uygun de erin ne zaman uygulanmas gerekti i ve hisse bazl ödemenin ana ortakl k A n n konsolide finansal tablolar nda ve ba ortakl k B nin bireysel finansal tablolar nda ne ekilde muhasebele tirilece i konusunda görü lerimiz talep edilmi tir.

2 TMSK taraf ndan yay mlanan bu görü konuyla ilgili tüm olaylar için geçerli olmay p sadece yukar da yer verilen görü talep edilen konu çerçevesinde yap lan de erlendirmeleri içermektedir. Kurul Görü ü I. Hisse Bazl lemlerin Tan Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na göre hisse bazl ödemelerin muhasebele tirilmesi ve ölçümüne ili kin kurallar TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler çerçevesinde düzenlenmi tir. Buna göre TFRS 2 Ek A da hisse bazl i lem u ekilde tan mlanm r: letmenin (a) Hisse bazl ödeme anla mas çerçevesinde tedarikçiden (çal an da dahil olmak üzere) mal veya hizmet ald veya (b) Di er bir grup i letmesi söz konusu mal veya hizmetleri tedarikçi ile yap lan i lemi yerine getirme yükümlülü üne katland i lemdir. II. Grup çi Hisse Bazl Ödeme lemlerinin Muhasebele tirilmesine li kin Genel Hükümler TFRS 2 nin grup içi hisse bazl ödeme i lemleri ile ilgili 43D paragraf nda baz grup içi i lemlerinin bir grup i letmesinin, mal veya hizmet tedarikçilerine yap lan hisse bazl ödemelerin kar olarak di er bir grup i letmesine ödeme yapmas gerektiren geri ödeme anla malar içerdi i belirtilmi tir. Standarda göre bu gibi durumlarda mal veya hizmet alan i letme, grup içi geri ödeme anla malar dikkate almaks n, hisse bazl ödeme i lemini 43B paragraf uyar nca u ekilde muhasebele tirir: Mal veya hizmet alan i letme, al nan mal veya hizmetleri; (a) Sa lanan faydalar n, kendi özkayna a dayal finansal araçlar olmas veya (b) Hisse bazl ödeme i lemini gerçekle tirmek için herhangi bir yükümlülü ünün bulunmamas halinde özkayna a dayal hisse bazl ödeme olarak ölçer. TFRS 2 nin 43A paragraf nda grup i letmeleri aras nda gerçekle tirilen hisse bazl ödeme i lemleri aç ndan, mal veya hizmet alan i letmenin sa lanan faydan n niteli ine veya kendi hak ve yükümlülüklerini de erlendirerek söz konusu mal veya hizmetleri ayr veya 2

3 bireysel finansal tablolar nda özkayna a dayal ya da nakit olarak ödenen hisse bazl ödeme lemi olarak ölçece i belirtilmi tir. Ayr ca mal veya hizmet alan i letme taraf ndan muhasebele tirilen tutar ile konsolide grup veya hisse bazl ödeme i lemini gerçekle tiren ba ka bir grup i letmesi taraf ndan muhasebele tirilen tutar n farkl k gösterebilece ine de inilmi tir. III. Görü Talep Edilen Konu le lgili De erlendirmeler Bu çerçevede, ilgili çal andan sa lanan hizmete kar k yap lan ödemenin B irketinin finansal tablolar na nas l yans laca na ili kin olarak TFRS 2 nin B49 paragraf nda a daki hükümler yer almaktad r; letme, kendi özkayna a dayal finansal araçlar kar nda hizmet temin etti i hisse bazl ödeme i lemlerini, özkayna a dayal olarak muhasebele tirir. Söz konusu muhasebele tirme, letmenin çal anlar na kar yükümlüklerini yerine getirmek için bir hisse bazl ödeme anla mas çerçevesinde di er bir taraftan özkayna a dayal finansal araç almay seçmesine veya almas n gerekmesine bak lmaks n gerçekle tirilir. Ayr ca söz konusu muhasebele tirme, (a) Çal anlara i letmenin özkayna a dayal finansal araçlar na ili kin olarak verilen haklar n i letmenin kendisi ya da hissedar(lar) taraf ndan verilip verilmedi ine veya (b) Hisse bazl ödeme anla mas n i letmenin kendisi ya da hissedar(lar) taraf ndan düzenlenip düzenlenmedi ine bak lmaks n gerçekle tirilir. Söz konusu hüküm uyar nca B irketinin çal an na yap lan ödemeyi özkayna a dayal hisse bazl ödeme i lemi kapsam nda muhasebele tirmesi gerekmektedir. Bu ba lamda, B irketi çal an ndan sa lad hizmeti özkaynaktan kar lanan hisse bazl ödeme i lemi yoluyla elde etti i için söz konusu i lem kar meydana gelen art özkaynaklar nda muhasebele tirir. Dolay yla, B irketinin çal an na vermek için ana ortakl ndan kendi hisselerini edinmesi durumu ortaya ç km r. TMS 32 nin 23 üncü paragraf na bak ld nda; bir i letmenin kendi özkayna na dayal finansal araçlar nakit ya da ba ka bir finansal varl k kar nda sat n almas yükümlülü ünün olmas durumunda, geri sat n al nan tutar n bugünkü de eri kadar bir finansal borç söz konusu olmaktad r. TMS 39 a göre ise, an lan finansal borç ilk muhasebele tirilmesi s ras nda gerçe e uygun de eri (geri sat n alma tutar n bugünkü de eri) 3

4 özkaynaktan ç kar lmak suretiyle yeniden s fland lmaktad r ve bunu takiben finansal borcun de erlemesi TMS 39 ile uyumlu olarak yap lmaktad r. Ayr ca, i letmenin geri sat n al nan kendi hisselerine ili kin olarak TMS 32 nin 33 üncü paragraf nda; letmenin, özkayna na dayal finansal araçlar yeniden edinmesi durumunda, bu araçlar ("i letmenin geri sat n al nan kendi hisseleri") özkaynaktan dü ülür. letmenin özkayna na dayal finansal araçlar n al ndan, sat ndan, ihrac ndan ya da iptalinden dolay kar veya zarara herhangi bir kazanç ya da kay p yans lmaz. Bunun gibi, i letmenin geri sat n al nan kendi hisseleri, i letme taraf ndan ya da konsolide edilmi irketler grubunun di er üyeleri taraf ndan geri al nabilir ya da elde tutulabilir. Al nan ya da ödenen tutarlar do rudan özkaynakta muhasebele tirilir. hükmü ile TMS 32 UR36 nc paragraf nda; Her ne sebeple geri al nm olursa olsun, bir i letmenin özkayna na dayal finansal araçlar finansal bir varl k olarak dikkate al nmaz. Paragraf 33 özkayna na dayal finansal araçlar yeniden sat n alan bir i letmenin söz konusu araçlar özkaynaktan dü mesini gerektirir. hükmü yer almaktad r. Yukar da belirtilen hükümler kapsam nda, kendi hisselerine sahip olaca için B irketinin TMS 32 de belirtilen ekilde özkaynaklar nda geri sat n al nan hisselerine ili kin bir düzeltme yapmas gerekmektedir. Hisse bazl ödeme i lemi A ana ortakl aç ndan incelendi inde A irketi taraf ndan çal ana yap lan ödeme, özkayna a dayal olarak ödenen hisse bazl ödeme niteli indedir. A ana ortakl n konsolide finansal tablolar nda bu i lem özkayna a dayal olarak ödenen hisse bazl ödeme i lemine uygun olarak özkaynaklarla ili kilendirilerek muhasebele tirilmelidir. Bu i lem konsolide finansal tablolara yans rken ana ortakl n ba ortakl k ile yapt hisse al m sat m i lemine ili kin ortaya ç kan kazanc n konsolidasyon i lemleri kapsam nda elemine edilmesi gerekmektedir. TFRS 2 de hisse bazl ödeme i lemelerinin al nan hizmetin gerçe e uygun de eri üzerinden muhasebele tirilece i belirtilmi tir. Ayr ca Standartta al nan hizmetin gerçe e uygun de erinin, bu hizmete kar k verilen özkayna a dayal araçlar n gerçe e uygun de erleri referans al narak belirlenebilece ine yer verilmi tir. 4

5 TFRS 2 nin 10 ve 11 inci paragraflar nda yer verilen hükümler kapsam nda çal anlardan elde edilen hizmetin de erinin tespiti, çal anlara verilen hisse senetlerinin ihraç edildikleri tarihteki de eri dikkate al narak tespit edilebilecektir. hraç tarihinden kas t ise TFRS 2 kapsam nda, i letmenin ve çal anlar n hisse bazl ödeme anla mas ndaki ko ullar ve ilkeler ile ilgili olarak kar kl olarak mutabakata vard tarihtir. E er anla man n onaylanmas söz konusu ise, ihraç tarihi onay n geçerli oldu u tarihtir. Bu kapsamda, ihraç edilme tarihi çal ana verilmesi planlanan prim ödemesinin ve de erinin belirlendi i yönetim kurulu karar tarihi olacakt r. 5

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR?

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? H. Bayram ÇOLAK* 1 ÖZET Bilindi i üzere kamu mali sisteminde yap lan temel de iklikler, 1050 say Muhasebe-i Umumiye Kanunu nun kald lmas ve yerine 5018 say Kamu Mali

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012

NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012 Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok No: 285 Kat: 3 li / STANBUL Eski ehir Yolu No: 6 Armada Merkezi A Blok Kat: 11 Daire: 15 Sö ütözü / ANKARA VERG S RKÜLER NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012 KONU

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

BORSA OPS YON SÖZLE MES

BORSA OPS YON SÖZLE MES BORSA OPS YON SÖZLE MES Ba ak Bak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ara rma Görevlisi Özet Borsa opsiyon sözle meleri, belirli finansal varl klar n al veya sat na ili kin olarak opsiyon al

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç 06.04.2015 NDEK LER 1. Merkezi Kay t Kurulu u...4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc...5 3. MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı