ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik"

Transkript

1 Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine ihtiyac? olan bireyi ifade eder. (MEB, 2006) ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Di?er çocuklarla etkile?imde isteksizlik Yaln?zl??a yönelme Ba?kalar?n?n duygular?n? anlamada yetersizlik. 1 / 10

2 BE? ALT GRUBA AYRILIR 1. Otizm Otizm; bireyin d?? dünyadaki uyar?c?lar? alg?lamas?n?, ald??? uyar?c?lar? düzenleyip anlamland?rmas?n? etkileyen, ya?am boyu süren geli?imsel bir bozukluktur. Yunanca`da `autos` kelimesinden gelip `kendi` anlam?na gelmektedir. Günümüzde dünya ile ili?kiyi kesmek anlam?nda kullan?lmaktad?r. Üç ya?tan önce ba?lad??? kabul edilmektedir. Sosyal etkile?imde önemli yetersizlik?leti?im ve oyunda önemli yetersizlik Çe?itli tak?nt?larla kendini gösterir. 2.Asperger Sendromu Sosyal etkile?imde yetersizlik ve çe?itli tak?nt?lar ancak otizmden farkl? olarak; Dil ve zihin geli?iminde gerilik yoktur. 2 / 10

3 Sözcük da?arc??? ve dilbilgisi iyidir. Görsel-alg?sal ve görsel-devinsel i?levlerde yetersizlik. 3.Çocukluk Disintegratif Bozuklu?u Sosyal rastlanan bir otistik spektrum bozuklu?udur. Ya?amlar?n?n en az ilk iki y?l?nda normal geli?im gösterilir. Bozuklu?un ba?lamas?yla daha önce kazan?lan beceriler yitirilir. Ço?unun zihinsel becerileri ileri derecede zihin özürlü düzeyine geriler. 4. Rett Sendromu En az be? ay normal geli?im gösteren çocuklarda görülür. Ve yaln?zca k?zlarda ortaya ç?kan genetik bir otistik spektrum bozuklu?udur. Sendromun ba?lamas?yla ba? büyümesi yava?lar el becerileri yitirilir, tak?nt?l? el hareketleri ba?lar. Genetik temel belirlenmi? tek otistik spektrum bozuklu?udur. 5. Atipik Otizm Genellikle otizm için belirlenen üç alandan yaln?zca birinde yetersizlik olma durumu.hafif otistik belirtiler ku?kulu otizm durumudur. 3 / 10

4 ÖZELL?KLER? Otistik bireyleri tan?mlayan pek çok davran?? özellikleri vard?r. Ancak genellikle hiçbir otistikte bu özelliklerin tümü bir arada bulunmaz ve ço?u zaman hepsi ayn? anda görülmez. Her ki?i içinde 4-5 ki?i tipik otistiktir. Tüm otistiklerin 1/1000`i üstün zekâl?d?r. Otizmin görülme s?kl??? erkek çocuklarda k?z çocuklar?na oranla 2-4 kat daha fazlad?r. Otistikler di?er çocuklarla birlikte oyun oynamada, payla?mada zorluk çekebilirler. Görme ve i?itme konusunda sorun ya??yorlarm?? gibi davranabilirler. Farkl??eyleri ö?renmeye kar?? direnç gösterebilirler. Gerçek korku ve tehlikeler kar??s?nda duyars?z davranabilirler. Beden dilini, jest ve mimikleri, amalar? kullanamazlar ayn? zamanda kullan?lan vücut dilini anlayamazlar. Ses tonunu, h?z?n? ve vurgusunu ayarlamakta sorun ya?ayabilirler. Ya?amlar?ndaki rutinlerin de?i?mesine veya de?i?tirilmesine a??r? tepki gösterebilirler. Zamans?z ve anlams?z gülmeleri ve a?lamalar? olabilir. Dokunmaya kar?? a??r? hassas olabilirler, kucakland?klar?nda bile sar?lmayabilirler. Göz konta?? kurup, devam ettiremezler. Bo?lu?a bak?yorlarm?? gibi görünebilirler. Objelere kar?? a??r? ba??ml?l?k geli?tirebilirler. Nesneleri çevirmekten ve döndürmekten zevk alabilirler. 4 / 10

5 Bütünden çok parçalara, ayr?nt?lara tak?l?rlar. Örne?in; bir araban?n bütünüyle de?il sadece tekerle?iyle ilgilenebilirler. Dikkatlerini en iyi görme ile kullan?rlar. Parçalar? birle?tirmeleri, genelleme yapmalar?, bilgiyi transfer etmeleri çok zordur. Somut dü?ünürler. Sahip olma duygusuna yeterince sahip olamad?klar?ndan cömerttirler. Beklenmeyecek kadar becerileri ve yetersizlikleri olabilir. Belli bir ortamda ö?rendiklerini ba?ka bir ortamda gerçekle?tiremeyebilirler. Elleri ç?rpma, kafas?n? sa?a sola sallama gibi Stero tip ( tekrarl?) hareketler görülebilir. Otizmli ki?ilerin yapt?klar? tekrarl? hareketlerin, onlar?n di?er insanlar?n varl???n? fark etmedikleri anlam?na geldi?i san?lmaktad?r. Ayn? zamanda stero tip hareketler s?kl?kla zeka düzeyi dü?ük otistiklerde görülebilir.?lgi duyup, tak?ld?klar? bir?eyi sürekli tekrar etmek isterler. Hep ayn? yeme?i yemek isterler veya hep ayn? oyuncakla oynamak isterler. Resimlerinde bile hep ayn? figürleri kulland?klar? görülmektedir. Otistik çocuklar?n ilgileri s?n?rl?d?r. Var olan ilgi ve zevklerini de ba?kalar?yla payla?mazlar. Örne?in; sevdi?i bir oyunca?? anne ya da babas?na göstermezler. Otistik ki?iler etraf?ndaki ki?ilerin dillerini, davran??lar?n? de?erlendiremedikleri ve olaylara nas?l tepki vereceklerini bilemedikleri zaman pani?e kap?l?p, h?rç?n davran??lar gösterebilirler. Baz? otistik çocuklarda bazen geçici bir süreli?ine bazen ise sürekli olabilecek?ekilde parmak ucunda yürüme davran??? görülür. Baz? otistiklerde di? g?c?rdatma (Bruksizm) görülebilir. Kendilerinden 3. ki?i olarak söz ederler, ba?kalar?ndan bahsediyorlarm?? gibi isimlerini söyleyerek veya `sen` diye bahsederler. Örne?in; Ali uyuyacak der. 5 / 10

6 Otistik çocuklar?n yakla??k yar?s?nda, konu?ma anlaml? bir ileti?im arac? olarak geli?mez, bu yüzden anlamalar? konu?malar?na göre daha iyidir. Baz? otistik çocuklarda ise konu?ma hiç olmayabilir. Buna Mutizm denir. Bazen ö?rendikleri bir sözcü?ü bir daha hiç söylemeyebilirler veya hiç konu?mazken bir gün aniden çok karma??k bir cümle söyleyebilirler. Baz? otistikler a?r?ya, ac?ya,?s?ya, so?u?a kar?? daha dayan?kl?d?rlar. Bunun nedeni; otistiklerde `oproit sistem` denilen vücudun kendi morfin sisteminde görülen bir bozukluktan kaynakland??? dü?ünülmektedir. Otistiklerde okudu?unu anlamadan okuma yetisi (Hiperleksi) görülebilir Ekolali, söylenilenlerin tekrar edilmesi, görülebilir. Ayr?ca baz? otistiklerde gecikmi? ekolali de görülmektedir. Böyle durumlarda otistik ki?i aylar önce duydu?u bir cümleyi aynen tekrar edebilir. Bir yeti?kinin eli yard?m?yla ihtiyaçlar?n? anlat?r. Parmakla de?il el ile gösterirler. Otistiklerin ço?unda, beslenme, uyku gibi temel gereksinimler için gerekli olan davran??lar?n yap?lmas?nda sorun ya?an?l?r. NEDENLER? Bu bozuklu?un nedeni tam olarak bilinmemektedir. Do?um öncesi, do?um s?ras?nda ve sonras?nda olu?an t?bbi sorunlar önemli olabilmektedir. Ba?l?ca nedeni genetik olmakla birlikte kimi ara?t?rmac?lara göre son dönemlerde otizmin görülme s?kl???ndaki art??, radyasyon, virüsler, çevre kirlenmesi, g?da al??kanl?klar? ve h?zl? teknolojik geli?im gibi çevresel faktörlere de ba?l? olabilece?ini dü?ünülmektedir. Beyindeki baz? bölgelerin geli?imini tamamlayamamas?, beyincikteki bir tak?m hücrelerin geli?memesi veya görevlerini yerine getirmemesi gibi nedenlerin otizme sebep olabilece?i 6 / 10

7 dü?ünülmektedir. Beyindeki serotonin, dopamin ve endorfinler gibi baz? kimyasal maddelerin miktarlar?ndaki de?i?imler de sebep olabilir. Otistik özellikleri olan çocuklarda, sinir hücreleri aras?nda kurulan ba?lant?lar, di?er çocuklara göre nicelik olarak daha az ve niteliksel olarak da ince, k?r?lgan ve sa?l?ks?z özelliktedirler. Baz? uzmanlar, otizmde hastal?k yapan genin anne taraf?ndan ta??nd???n?, k?z çocuklar?n da bu geni ta??d???n? ancak hastal??a yakalananlar?n erkek çocuklar oldu?unu dü?ünmektedirler. Genlerdeki yap?sal bozukluk ku?aklar öncesinden geliyor olabildi?i gibi gebelik s?ras?nda kullan?lan ilaçlar?n, virüs ve radyasyon gibi etkenlerinde genlerin i?leyi?lerini bozduklar? dü?ünülmektedir. Karde?i otistik olan bir çocu?un otistik olma olas?l??? ortalama %5`tir. Tek yumurta ikizlerinden biri otistikse di?erinin otistik olma olas?l??? ortalama %35-70 aras?ndad?r. Çift yumurta ikizlerinde ise bu oran dü?mekte ve %0-23 aras?nda görülmektedir. Otizmin tek yumurta ikizlerinde, çift yumurta ikizlerine k?yasla daha s?k görülmesi otizmin genetik bir hastal?k oldu?u tezini desteklemektedir. Ancak, otizm yaln?z genetik faktörlerden kaynaklanan bir hastal?k olsayd?, tek yumurta ikizlerinden biri otistikse di?erinin de daima otistik olmas? gerekirdi. Sonuç olarak sadece genetik de?il bilinmeyen baz? faktörlerinde otizme neden oldu?u ara?t?r?lmaktad?r. ÖNER?LER Otizm dendi?inde ileti?imin olmamas?ndan de?il farkl? bir ileti?im tarz?n?n olmas?ndan bahsedilmelidir. Erken te?hisin otistik çocuklar?n e?itiminde çok önemli bir yeri oldu?undan aileler tan? ve tedavi için olabildi?ince en erken zamanda bir uzmana ba?vurmal?d?rlar. 7 / 10

8 2,5 ya? döneminin, otistik özelliklerin en belirginle?ti?i tan? için oldukça önemli bir dönem oldu?u unutulmamal?d?r. Otistik bireyin en çok ihtiyaç duydu?u?ey aile deste?i oldu?undan, aile otizm hakk?nda bilgilenmeli, neler yapaca?? konusunda uzmanlardan yard?m almal?d?r. Otistik çocu?un e?itimindeki amaç; onlara ileti?im becerilerini ve öz bak?m becerilerini kazand?rmakt?r. Verilen e?itimde bunlar göz önünde bulundurulmal? ve aile ona göre davranmal?d?r. Otizmli çocuklar?n e?itimi evde de devam etmelidir. E?itimin ba?ar?l? olmas? için ailenin e?itim sürecine kat?l?m? çok etkin, sürekli ve bilinçli olmal?d?r. Ayn? zamanda yak?n çevre de bu konu hakk?nda bilgilendirilmeli, nas?l davranmalar? gerekti?i konusunda bilgi verilmelidir. Anne ile çocuk aras?nda kurulan duygusal ba??n kuvvetlili?i, çocu?a verilen e?itimden sonuç al?nmas?n? kolayla?t?racakt?r. Aileler çocu?un içine kapanmas?na izin vermemeleri ve uyaranlar? çocu?a düzenli ve?srarl? bir?ekilde sunmaya özen göstermelidirler. E?yalar? tan?tmak, onunla konu?mak ve güçlü bir duygusal ba? kurmak önemlidir. Otistik bireye kar?? güven vermek, her zaman dürüst ve tutarl? olmak gerekir. 8 / 10

9 Yava? yava? tane tane konu?ulmas? söylenilenleri anlamas? ad?na daha uygundur. Konu?urken olumlu cümleler kurulmal?, çift anlaml?, soyut kelimelerden kaç?n?lmal?d?r. Fikirler tam olarak ifade edilmeli ne yapmamas? gerekti?inden ziyade ne yapmas? gerekti?i söylenmelidir. Otistik çocuklar?n dikkatleri kolay bir?ekilde da??ld???ndan, dikkati da??tan unsurlar? belirleyip, gerekli çevre ko?ullar?n?n düzenlenmesi sa?lanmal?d?r. Dikkat kontrolünün geli?tirilmesinin konu?ma dilinin kazan?lmas?nda çok önemli rol oynad??? da unutulmamal?d?r. Yapt?klar? iyi?eyleri fark edip ödüllendirmek gerekir. hay?r` `yapma` ya da `yanl??` gibi sözcüklerden kaç?n?lmal?d?r. Çünkü; bunlar aç?klay?c? ve bilgi verici kelimeler de?ildirler. Kendilerine zarar verebilecekleri dü?ünülerek etrafta sivri uçlu, keskin ve sert nesnelerin bulunmamas?na dikkat edilmelidir. Ya?? büyüyen otistik ki?ilerde depresyon riski yetersizliklerinin fark?na vard?klar?ndan dolay? yüksektir. Bu dönemlerde ki?iyi iyi hissettirecek davran??lar sergilemesine olanak sa?lanmal?d?r. Spor veya resim gibi farkl? faaliyetler yapmas? için te?vik edilmelidir. Otistik bir çocuk için en uygun ortam sakin, tela?s?z, kalabal?ktan uzak, do?ayla içi içe 9 / 10

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Özel E?itim Bölümü bir aile hayat?d?r. Ailenin içinde bulunduklar? zor dönemden daha kolay ç?kmalar? için aile terapisi almalar? ruh sa?l?klar? aç?s?ndan uygun görülmektedir. Otizmin pek çok belirtisinin zamanla hafifleyebilmesi, otistik çocuklar?n, hele bir de uygun e?itim alabilirlerse, toplumsal uyum yetilerinin artmas?yla otistik çocuk, giderek ailenin daha uyumlu bir parças? haline gelir ve zaman zaman ortaya ç?kan depresyon, sald?rgan ve huzursuz davran??lar d???nda ya?am?n genel ak???nda ciddi bir sorun olu?turmaz. Her?eyden önce otistik bir çocu?un da bir birey oldu?unu ve kendine özgü bir ki?ilik yap?s?na sahip oldu?unu unutmamal?y?z. 10 / 10

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR Sevcan GÖK, Berrak Karahan, Pnar Kerbetan Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öretmenlii sevcancansel@hotmail.com, madam_mao@hotmail.com, aaa_d_aaa@hotmail.com

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

Cinsel Yaşam ve Sorunları

Cinsel Yaşam ve Sorunları Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsel Yaşam ve Sorunları CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Bu kitap Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Dudak Yar Onar m nda Dörtgen Flep Tekni i

Dudak Yar Onar m nda Dörtgen Flep Tekni i Yeni Tıp Tp Dergisi 2009;26: 230-235 Orijinal makale Dudak Yar Onarmnda Dörtgen Flep Teknii Mehmet Ouz YENDÜNYA 1, Murat GÜREL 1, Seda LMAN 1, Murat UÇAK 1, Ali Özgür KARAKA 1 1 Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works

Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works Çankr Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2010) 105-120 Tracey Emin in Günümüz Sanatndaki Yeri Ve lerinin Deerlendirilmesi Ayegül TÜRK a, Nuray AKKOL b a Gazi Üniversitesi Sanat

Detaylı

KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM

KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM EDTÖRLER Ara. Gör. Hanife ÖZÇELK Prof. Dr. Çiçek FADILOLU Prof. Dr. Meltem UYAR Doç. Dr. Bülent KARABULUT zmir, 2010 KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz.

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz. t,/j',... f~- - IHIAS KOLEJI BIREYSEL GELIŞIM ve EGiTiM DERGiSi OCAK- 2012 IÇINDEKILER güvenli internet kullanımı 1 RNEK ŞAHSIYET OLABiLMEK BABALAR VE ÇOCUKLAR ÇALlŞMAYI SEVMEK VEÇABALAMAK IMTIYAZ SAHIBI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA PREMKS % 25 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO VE PREMKS % 50 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO KARIIM NSÜLN TEDAVLERNN

Detaylı