İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: İstanbul, 2009

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) İTO yayınlan için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks :(212) E-posta : İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT VÎMEK AJANS Reklamcılık Matbaacılık Tel: Fax:

4 ÖNSÖZ Özellikle önceki yüzyılda bütün dünyada ve Türkiye'deki hızlı nüfus artışı, sanayi merkezleri ve büyük şehirler başta olmak üzere her geçen gün nüfusun artan bir ivme ile buralara göç etmesi, artan nüfusun beslenme, giyinme ve barındırılması için bir yandan toprak-su-bitki-hayvan ve doğal kaynakların sınırsız bir şekilde hoyratça istismar edilmesi, diğer yandan da nüfusa yetecek kadar üretimde bulunabilmek için toprakların aşırı derecede işlenmesi, gübrelenmesi, sulanması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele edebilmesi için ölçüsüz derecede kimyasal ilaç kullanılması doğal dengeyi süratle bozmuştur. Bugün küresel ısınma, iklim değişikleri, kuraklık, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının geleceği düşünülmeden aşırı ölçüde kullanılması bilim adamlarını ve araştırıcıları, aynı zamanda siyaset ve devlet yöneticilerini üretim ve 'teknoloji için yeni yönelişlere sevk etmiştir. Bu yönelişlerin en önemlilerinden biri de, daha kaliteli ve daha yüksek beslenme ve enerji değerine sahip kaliteli üretimde bulunmak, tabii kaynakları sürdürülebilir ve hatta geliştirilebilir bir şekilde kullanmayı teşvik eden organik üretim, organik tarımdır. Hemen hemen bütün gelişmiş ve müreffeh ülkelerde bu yöne doğru bir dönüş, bu istikamette felsefi bir düşünce geliştirme ile birlikte organik tarım yapma eğilimi büyük bir hız ve önem kazanmıştır. Bu konu Türkiye için oldukça yenidir. Gerek anlam ve kavram olarak gerekse pratikte uygulama olarak organik tanının Türkiye'deki geçmişi ancak yıl gerilere gitmektedir. Bu anlamda yapılanları, yapılabilecekleri ve mutlak bir katiyetle yapılması gerekenleri ortaya koymak hem tarım, hem de ticaret ve ekonomi bakımından son derece önemlidir. Organik tanırın temelinde yatan düşünce kaliteli ve yeterli beslenme, tasarruf fikrinin toplumlarda geliştirilmesi ve başta her türlü doğal kaynak olmak üzere israftan kaçınmaktır. Bütün bu söylenilenlerin realize edilebilmesi için bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Bu durumun etraflı bir şekilde araştırılması üreticilere, sanayicilere ve bu işin ticaretini yapanlara yol göstermek ve ışık tutmak açısından gereklidir. "Organik Tanm Bakımından Türkiye'nin Potansiyeli, Bugünkü Durumu ve Geleceği" isimli bu yayınımızda, tarımımızda ve dolayısıyla ekonomi ve ticaretimizde oldukça yeni ve Önemli bir konu olan "Organik Tarım"

5 konusu ele alınmış, bu alandaki değişim ve gelişmeler, bu konudaki Türkiye'nin bugünkü durumu ve geleceği ile muhtemel ve müstakbel potansiyeli ortaya konulmuştur. Araştırmanın tarım sektöründe ticari faaliyet gösteren üyelerimiz başta olmak üzere, tüm ilgililere faydalı olmasını diler ve çalışmayı gerçekleştiren Prof. Dr. Celal Er'e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter 4

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 1. GİRİŞ Araştırmanın Amacı Kapsam ve Yöntem ORGANİK TARIM KAVRAMI Klasik Tarım (Geleneksel Tarım) Organik Tarım Geleneksel Tarım ile Organik Tarımın Mukayesesi Farklı Açılardan Organik Tarıma Bakış ORGANİK TARIMIN GELİŞMESİ Fikrin Ortaya Çıkışı ve Düşüncenin Gelişmesi Dünyadaki Gelişmesi Türkiye'deki Gelişmesi ORGANİK TARIM MEVZUATI ve ORGANİZASYONU Organik Tarım Kanunu Organik Tarım Yönetmeliği İyi Tarım Uygulamaları ORGANİK ÜRETİM TEKNİKLERİ Organik Üretim Başvurusu ve Sözleşmeli Tarım Organik Bitkisel Üretim Organik Hayvansal Üretim Organik Su ürünleri Üretimi Organik Ürünlerin Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Organik Ürünlerin Ambalajlanması İşaretlenmesi (Etiketleme) TÜRKİYE'DE ORGANİK ÜRETİM POTANSİYELİ Türkiye'nin Konumu ve Topoğrafık Durumu Marmara ve Trakya Bölgesi Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi 289 5

7 îç Pazarda Organik Ürünlerin Pazarlanması Dış Pazarda Organik Ürünlerin Pazarlanması ORGANİK TARIMIN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sorunlar Çözümler 307 KAYNAKLAR 309 6

8 TABLOLAR vö ŞEKİLLER Tablo 1: Bütünleşik Tarım ile Organik Tarımdaki Parametrelerin Durumu 25 Tablo 2: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Adına Organik Tarım Faaliyetleri İçin Yetkilendirilmiş Kurumlar 136 Tablo 3: Önemli Bazı Yeşil Gübre Bitkileri. 177 Tablo 4: Bazı Organik Atıkların C:N Oranları 183 Tablo 5: İhraç Edilen Ürünlerin Ülkelere Göre Dağılımı 208 Tablo 6: Türkiye'nin Yıllara Göre Organik Ürün İhracatı 209 Tablo 7: Organik Ürünlerde İç Pazar Tüketimindeki Değişim (Ton) 210 Tablo 8: Damızlık Olacak Hayvanların Yaşları 217 Tablo 9: İşletmede Hektar Başına Düşen Hayvan Sayısı 218 Tablo 10: Muhtelif Hayvan Tür ve Verim Yönlerine Göre Geçiş Süresi. 220 Tablo 11: Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlar İçin Barınak Alanları 222 Tablo 12: Kümes Hayvanları İçin Barınak Alanları 223 Tablo 13: Kümes Hayvanlarının (Kanatlı) Kesimi İçin Asgari Yaş Sınırları 229 Tablo 14: Kontrol ve Sertifıkasyon Firmalarının Yerel Olmasının Avantaj ve Dezavantajları 300 Tablo 15: Yıllar İtibariyle Organik Ürün İthalatı Verileri (Miktarı-Ton). 303 Şekil 1: Tarımsal Uygulama Sistemleri 24 Şekil 2: Sürdürülebilir, Ekolojik, Organik, Biyolojik Tarım 28 Şekil 3: Organik Tarım Faaliyetleri Organizasyonu 138 Şekil 4: Organik Tarımda Kontrol Sistemi 158 Şekil 5: Tohumlukta Ortaya Çıkabilecek Hastalık Etmenlerinin Şematik Olarak Görünümü 188 Şekil 6: İşaretlerde Kullanılan Renkler 264 Şekil 7: Renkli Fonlu İşaret (logo) 264 Şekil 8: Çerçeveli İşaret (logo) 264 7

9

10 1. GİRİŞ Bu bölümde yapılacak araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ile esas bahse konu olan tarım ve organik tarım hakkında genel bilgiler verilecektir ARAŞTIRMANIN AMACI Her geçen gün dünya nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Demografik konulara zihin yoran ve bazı eğilimleri dikkate alarak hesap yapanlar, dünya nüfusunun yakın bir gelecekte, 2023 yılında (21.yy'm ilk çeyreğinde) milyara ulaşacağını ifade etmektedir. Yapılan bu hesaplar çok önemli bir gerçeği ortaya koymaktadır. O da dünyada yaşayan ve yaşayacak olan bu büyük nüfus kitlesinin beslenebilmesi için, gıda arzının en az nüfus artış hızı kadar bir hızla artması gerekmektedir. Bunu temin edebilmek için, doğal kaynakları ve tabii çevreyi en iyi şekilde kullanmak, doğanın dengesini bozmamak ve doğayı acımasızca sömürmek yerine, doğa dostu üretim yöntemlerine başvurmak şarttır. Dünyadaki tabii kaynakları toprak, su, bitki, hayvan ve insan, en ileri ve uyumlu şekilde üretimde kullanarak bunları geliştirmek entelektüel düşüncenin birinci derecede görevidir. Elbette ki yeryüzünde böyle bir düzeni tesis edebilmek söylenildiği kadar kolay değildir. Mümkün olduğu kadar insanoğlunun gıda sağlığı, güvenliği ve yeterliliği bakımından yeni bir anlayış, yeni bir düşünce tarzı ve yeni bir dünyaya bakış perspektifi kazanması şarttır. Aksi takdirde felaket tellallığı yapmak bir yana dünyanın sonu süratle yaklaşıyor demektir. Nitekim ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınmanın ve kuraklığın kapıyı çalması, atmosferdeki sera gazlarının hızlı bir şekilde artması, buzulların erimeye yön tutması, toprak - su - bitki ve hayvan kaynaklarının hoyratça kullanılması, gerek tarımsal, gerek sanayi ve hatta gerekse hizmetler sektöründeki faydalanılabilir kaynakları, akılcı bir biçimde ve bilinçli olarak kullanamamak büyük felaketlere yol açabilecektir. Bu araştırmanın amacı; bunu görebilmek, dünyadaki üretimi, özellikle de beslenme, barınma ve giyinme ihtiyaçlarını karşılayan, üretimi, sosyal adalet ilkelerine yakın bir anlayış ile paylaşabilmenin büyük bjr önem arz ettiğini ortaya koyabilmektir. Burada ifade edilmeye çalışılan fikir ve tesis edilmesi lazım gelen düzenin en önemli ayaklarından biri tarımda, daha doğrusu organik madde üretiminde iyi tarım uygulamalarıdır. Sınırsız bir şekilde ve sağlıklı - güvenli olarak sürdürülebilecek bir hayat tarzının önemli ayaklarından biri sürdürülebilir tarımdır. Sürdürülebilir tarım demek, doğa dostu, çevre dostu tarım demektir. Gerek sürdürülebilir tarım ve gerekse iyi tarım uygulamalarını ifade edenler, alternatif tarım, dinamik tarım, ekolojik tarım ve organik tarım 9

11 kavramlarını da çoğu kez birbiri yerine kullanmaktadırlar. Hatta son zamanlarda hassas tarım uygulamaları söylemi de söz konusudur. Her nasıl ifade edilirse edilsin, takdir edilecektir ki, önemli olan herhangi bir kavrama yüklenilen anlamdır. Bu konu da bu eserde çok boyutlu olarak anlatılmaya gayret edilecektir. Türkiye, bulunduğu konumu ve sahip olduğu iklim ve toprak şartları sebebiyle dünyanın tarımsal potansiyeli ve verimliliği en yüksek ülkeleri arasında yer almaktadır. Nitekim Türkiye'de tropikal bazı ürünler dışında hemen hemen bütün tarım ürünleri yetiştirilebilmekte ve çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, tütün, pamuk, antepfıstığı ve fındık gibi birçok üründe de dünya piyasalarında söz sahibi olduğu bilinmektedir. İşte bundan dolayı ikinci dünya harbinden sonra uluslararası toplum tarafından Türkiye'ye Avrupa'nın gıda ambarı nazarı ile bakılmış ve memlekete tarım ürünleri açısından oldukça önemli bir rol verilmiştir. Nitekim oldukça uzun bir süre, özellikle 1970'li yılların ortalarına kadar, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri tarımsal üretim bakımından oldukça ciddi ilerlemeler kaydedinceye kadar, Türkiye kendisi için biçilen görevi yerine getirmiştir. Daha sonraki zamanlarda ve özelliklede 1980'li yıllardan sonra ülkenin sahip olduğu potansiyel ve olanaklar takip edilen tarımsal politikalarla gereği gibi desteklenemediğinden, tarımsal dinamikler ve kırsal alandaki kaynaklar ekonomik bir şekilde harekete geçirilememiştir. Bundan dolayı da memleket net tarımsal ihracatçı konumundan zaman içinde giderek net tarımsal ithalatçı konumuna gerilemiştir. Bu duruma çare bulmanın önemli yollarından biri, dünyadaki özellikle de Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Kanada ve Japonya gibi fertlerinin ekonomik geliri yüksek ve fikri seviyesi ileri olan ülkelerde ortaya çıkan eğilimlerin dikkate alınmasıdır. Bu eğilimlerin en başta gelenlerinden biri, organik ürünlere karşı olan yüksek talep artışlarıdır. Gelişmiş ve zengin ülkelerdeki bireylerin, tükettikleri ürünlerin niteliği konusundaki gösterdikleri özenin ve hassasiyetin artması ve buna bağlı olarak daha fazla bedel ödeyerek daha doğal ve kaliteli ürünler tüketmeye başlaması, yetiştiricilerin de bu gelişmelere uyumlu davranmaları neticesini doğurmuştur. Sürdürülebilir yaşam tarzı ve kalkınma anlayışıyla da uyumlu olan bu gelişme birçok memlekette devlet tarafından organik üretimi (tarımı) de teşvik etmeyi gerekli kılmıştır. Bu sebeple her alandaki organik yetiştiricilik bugün de en dinamik gündem maddelerinden biri olmaya devam etmektedir. Organik tarım ürünleri üretimi ve satışlarından elde edilen ekonomik kazançların artırılabilmesi ve insanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürülebilmesi için sağlıklı ürünler yetiştirilmesi, organik tarıma yönelik tarım politikalarının şuurlu bir şekilde oluşturulmasına, yani 10

12 desteklenmesine bağlıdır. İfade edilen bu hususların incelenmesi ve açık seçik ortaya konulması da bu araştırmanın hedefleri arasındadır KAPSAM ve YÖNTEM Bu çalışma yedi bölümden meydana gelmiştir. Bu bölümler; araştırmanın amacı, kapsam ve yöntem ile organik tarım hakkında genel bilgileri içeren Giriş; geleneksel tarım, organik tarım, bunların karşılaştırılması ve farklı açılardan organik üretime bakışı kapsayan Organik Tarım Kavramı; organik tarım fikrinin ortaya çıkış ve düşüncenin gelişmesini inceleyen Organik Tarımın Gelişmesi; organik tarım kanunu ve yönetmeliği ile iyi tarım uygulamalarını ihtiva eden Organik Tarım Mevzuatı; organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim ve organik su ürünleri üretimlerini inceleyen Organik Üretim Teknikleri; Türkiye'nin konumu ve topoğrafık durumu ile kısmen iklim özelliklerini bölgeler bazında irdeleyen organik tarım ekonomisi, iç ve dış pazarlarla organik ürünlerin piyasadaki bugünkü durumuna temas eden Türkiye'de Organik Üretim Potansiyeli ve Organik Tarımın Sorunları ile bu sorunların Çözümlerinden meydana gelmektedir. Bu çalışma, önemli ölçüde, araştırıcının kazanımları ile literatür bilgilerin özümsenmesi ve yoğrulmasından meydana gelmiştir. Yöntem olarak organik ürün yetiştiriciliği ve ticareti ile ilgili konular ile ilgilenen hemen bütün kurum ve kuruluşların yayınları, inceleme ve raporları temin edilmiş, karşılıklı görüşmeler yapılarak bilgiler olgunlaştırılmış ve fikir alışverişinde bulunulmuştur. Elde edilen bilgi ve belgelerin ışığında organik ürün yetiştirme bölgeleri, buralardaki imkanlar bunların durumları ve geleceği üzerinde tahminlerde bulunulmuştur. Sonuç olarak gerek organik ürünlerin üretimi ve ekonomisi gerekse bu konudaki fırsatlar ve bunların ekonomik ve dengeli şekilde, çiftçilerin sosyal ve iktisadi durumlarının daha da geliştirilebilmesi için azami seviyede üretimine karar vericilerin ve planlayıcılarmm dikkat göstermesinin gerektiği üzerinde durulmuştur. Sektörün AB ile entegrasyonu ve sektördeki istikrar ve dengenin devamlılığının sağlanması, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi ile karlılığın sürekli kılınması, sektörün nispeten uluslararası rekabete açılabilmesi için neler yapılabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. 2. ORGANİK TARIM KAVRAMI Organik tarımın ne olup, ne olmadığını ortaya koyabilmek ve iyi kavrayabilmek için tarımın tarif edilmesi ve tarım kavramı üzerinde durulmasında 11

13 yararlar vardır. Tarım, tohumu ve toprağı kullanarak, daha geniş bir söyleyişle, üretim materyalini (tohumluk, fide, fidan ve damızlık) ve çoğalmasını temin edecek girdileri de kullanarak organik madde elde edilmesidir. Elbette ki, üretilen bu organik maddelerin hammadde olarak doğrudan doğruya kullanılması söz konusu olduğu gibi, yarı mamul ve mamul madde haline getirilmesi de söz konusu olabilir. Ayrıca sanayide ve ekonomik olarak değerlendirilmesi faaliyetleri de önemli ölçüde tarım ve tarımsal sanayi ve tarımsal ekonomi olarak ifade edilmektedir. Hiç şüphesiz herhangi bir toplumun reel olarak en önemli sektörü ve faaliyet alanlarından biri de tarım sektörüdür. Tarımsal faaliyetler insanın hayatı ile başlamış ve insan yaşadığı sürece sonsuza kadar da devam edecektir. Hiç kuşku yoktur ki, tarım sektörü insanlık alemi ile beraber başlayıp çok değişik safhalardan geçerek, farklılaşıp ve gelişerek bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Bilimin ve teknolojinin tarıma uygulanması tarımsal üretimin (rekolte) ve verimin daima artırılması, büyük insan kitlelerinin beslenmesi, giydirilmesi ve barındırılması son derece önemlidir. Fakat bu iş yapılırken doğal kaynakları ve çevreyi de en iyi şekilde korumak, kullanmak ve değerlendirmek gereklidir. Yoksa doğanın vahşice ve biran evvel tüketircesine istismar edilmesi, açlığı önleyemediği gibi tabii kaynakları da tamamen yok etmekte ve doğadaki tabii dengeyi alt üst ederek ortadan kaldırmaktadır. Tüketimin kalitesinin artırılması, daha doğrusu üretilen gıda maddelerinin beslenme kalitesinin yükseltilerek açlığa engel olmaya çalışılması, besin sağlığı ve gıda güvenliğine önem verilmesi çok daha ehemmiyetlidir KLASÖC TARIM (GELENEKSEL TARIM) Geleneksel tarım, elbette doğal kaynakları har vurup harman savurmak, doğanın dengesini bozmak, biyolojik çeşitliliği dikkate almadan yetiştiricilik yapmak değildir. Ancak kaynakları optimize etmek, en ekonomik ve en uygun pratikleri tatbik ederek yetiştiricilik yapmak demektir. Herhangi bir tarım işletmesinde verimliliği artırabilmek ve alınan ürünlerin kalitesini yükseltebilmek için çalışmak söz konusu dahi olsa; rekoltenin fazlalığı, maliyetlerin düşürülmesi için verimin olabildiğince yüksek olması gerekir. Geleneksel tarım, konvansiyonel tarım ve klasik tarım kavramları genellikle birbiri yerine kullanılabilmektedir. Ayrıca normal yetiştiricilik işlemlerinin en ekonomik şekilde yapıldığı, üretim girdilerinin en uygun tarzda kullanıldığı tarımsal faaliyetler, organik tarımda oldukça farklı uygulanmaktadır. Konvansiyonel tarım, klasik tarım veya geleneksel tarım organik tarım karşıtı 12

14 olarak kullanılmaktadır. Buradaki yetiştirme teknikleri uygulanırken çiftçinin göz önünde tutacağı esas nokta, birim alandan en yüksek verimi alabilmektir. Daha önce de değinildiği gibi elbette yüksek verim almıyor veya alınacak diye çevreyi kirletmek ve tahrip etmek, doğal dengeyi bozmak ve biyolojik çeşitliliği yok etmek gerekmez ve fakat organik tarımda olduğu gibi herhangi bir tarımsal üretim için özel bir mevzuata, kanun, yönetmelik, sözleşme ve kurallara ihtiyaç yoktur. Geleneksel tarım, organik tarım gibi herhangi bir kayıt altına alınmış değildir. Şüphesiz, klasik tarımın da dikkat edilmesi gerekli kuralları ve usulleri olmakla beraber, organik tarıma benzememektedir. Geleneksel tarımda birim alandan alman ürün miktarını, yani verimi artırmak için aşırı ölçülerde kullanılan tarımsal kimyasallar, yapay gübreler ve pestisitler su ve toprak kaynaklarının kirlenmesine ve tahrip edilmesine neden olmuştur. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin gerek üretim esnasında ve gerekse daha sonraki depolama ve muhafaza esnasında sağlığını korumak için yabancı otlar, hastalık ve zararlıların kontrolünde kullanılan, genel anlamda pestisitlerin çok büyük bir bölümü uygulanan hedeflerin dışındaki canlıları da etkilemiştir. Söz konusu olan kimyasallar yağışlar ve sulama suyu ile içme suyu olarak kullanılmakta olan yüzey sularına ve yeraltı sularına bulaşmış hatta üretilen ürünlerin fizyolojisine, organik yapısına bile nüfus etmiştir. Böylece beslenme zinciri ile ta insan vücuduna kadar ulaşmış, hatta bazı bölgelerde anne sütüne dahi geçerek henüz yeni doğmuş bebekleri bile risk altına almıştır. Toprakta giderek azalmakta olan azot, fosfor ve potas başta olmak üzere, eksilen bitki besin maddelerini yeniden toprağa kazandırmak amacı ile uzun zaman uygulanan kimyasal gübreler, tarla topraklarının fiziksel özelliklerini bozmuş, toprakların furda (agregat = bayat ekmek ufağı yapı) bünyeden teksel bünyeye geçmesine sebep olmuştur. Yüzeysel sularla ve derine sızan yeraltı suları ile uzaklaşan besin maddeleri su kaynaklarının kirlenmesine neden olmuştur. Tarla toprakları aşırı derecede işlenerek (sürülerek) tahrip edilmiş, organik madde ve benzeri tabii bağlayıcılarla birbirine bağlı olan toprak parçacıklarının oluşturduğu akregasyon önlenmiş, tarım toprakları su ve rüzgar kuvveti ile aşınmış, bulunduğu yerden başka ortamlara taşınarak çevre kirliliğine yol açmış, toprak erozyonu önlenemez bir hal almıştır. Geniş alanlarda uygulanan tekli (monokültür) tarım biyolojik çeşitliliği aşırı derecede zorlamış ve birçok türün kaybolmasına neden olmuştur. Geleneksel tarımın uygulandığı bitkisel üretim alanları için söylenen bu olumsuzluklar, 13

15 hayvansal üretim için de benzer durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hayvanları semirtmek ve daha fazla hayvansal ürün elde edebilmek için uygulanmış olan antibiyotikler, hormonlar ve sağlıksız hayvan besleme maddeleri nedeniyle hayvan yetiştiriciliği de risk altına alınmıştır. Ayrıca sağlık ve hijyenik koşulları ihtiva etmeyen hayvan barınakları da hayvansal üretimi risk etmektedir. Özellikle II. Dünya Harbi'nden sonra, dünya genelindeki tarımsal uygulamalar gözden geçirildiğinde, büyük ve önemli gelişmelerin meydana geldiği görülmektedir. Nitekim hızla artan nüfusu besleyebilmek, yükselen hayat standartlarına uyum gösterebilmek amacıyla, devlet ve hükümet politikaları olarak daha çok gıda maddesi, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi yapmak amaçlanmıştır. Bunun için de yeni geliştirilen teknolojiler tarıma uygulanmış, insan gücü ile birlikte ve hatta çok daha fazla mekanizasyona önem verilmiş ve gerek bitki besin maddesi olarak, gerekse pestisit olarak daha fazla kimyasal kullanılmaya başlanmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi verimli üst toprak ve yen (uzun süre sürülmemiş arazi) topraklar devamlı şekilde işlenerek un ufak edilmiş, tarla topraklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve aktiviteleri bozulmuştur. Buna paralel olarak taban suyu ve yüzey suları kirlenmiş, aile işletmeleri azalmış, topraklar parçalanmış, işletmeler küçülerek uygun ekonomik büyüklük bozulmuş, kırsal alandan kentlere doğru plansız ve programsız başıboş bir şekilde olan göçler giderek artmış, tarımda üretim maliyetleri yükselmiş ve kırsal kesimdeki ekonomik ve sosyal sorunlar daha da büyümüştür. Geleneksel tarımın uygulandığı çok geniş arazilerde L, II. ve III. sınıf tarla topraklarına başta her türlü mesken, yazlık ve sayfiye yeri, sanayi tesisleri, karayolu, demiryolu ve havalimanı gibi tesisler olmak üzere yapılaşmalar söz konusudur. Sürdürülebilir tarım, burada temas edilen ve edilmeyen hiç bir türlü doğal kaynak bozulmasına ve israfına meydan vermeksizin ve hiçbir şekilde insan sağlığı ve güvenliği riski yaratmaksızın, tarımsal faaliyetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve her türlü denetimini kapsamaktadır. Bugün dünyadaki pek çok ülke bu bilinçle hareket etmektedir ORGANİK TARIM Dünya nüfusu hala hızla artmaktadır yılma varıldığında, yani 40 yıl sonra dünya nüfusunun 9.5 milyara varacağı hesaplanmaktadır. Bu değerler dikkate alındığında bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri ile su ürünleri üretiminin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bugün şu ortamda bile önemli ölçüde gıda açığı vardır. Son yıl gibi bir dönemde, gıda 14

16 maddeleri üretimi % 35 dolayında artmıştır. Aynı dönemde, dünya nüfusu içerisindeki açlık veya yetersiz beslenme oranı % 35'ten ancak % 20Tere düşmüştür. Hala yaklaşık olarak dünyanın muhtelif yerlerinde 840 milyon insan açlık sorunu ile karşı karşıyadır yılında bile dünyadaki aç insanların miktarı 700 milyon civarında olacaktır. Bu insanların açlık duygusundan kurtulması için fazla yemeleri ve içmeleri yerine, daha kaliteli ve besleyici gıda maddeleri kullanabilmeleri için gerek üretim ve gerekse tüketim safhasında çevreye ve insana zarar vermeyecek tarımsal ürünleri üretmek üzerinde durulması gerekli bir alternatiftir. Eko-Tarım, Ekolojik Tarım veya Organik Tarım olarak da tanımlanan uygulamalarla, tarımsal üretimde kimyasal madde kullanımının en aza indirilmeye çalışılması, ayrıca yetiştirme tekniklerinin çevreye olan olumsuz etkilerinin denetim altına alınması son derece önemlidir. Beslenme, giyinme ve barınma maddesi olarak kullanılan tarımsal ürünlerde sağlıklı olma ve gıda güvenliği son derece önemlidir. Her şeyden önce yeterli ve sağlıklı organik madde üretmek esastır. İnsan ihtiyaçlarını karşılayabilmek kadar sağlıklı ve güvenli gıda üretimi de zorunludur. Dengeli ve sağlıklı olarak beslenmek için gıda maddesi çeşitliliği ve kalitesi de önemlidir. "Yeşil Devrim" uygulamaları ile dünyanın önünde bulunan ve en önemli sorunlarından biri olan açlık sorununa belirli bir ölçüde çözüm getirilmiş olmasına rağmen sağlıklı ve dengeli beslenme ihtiyacının karşılandığını söylemek mümkün değildir. Bu uygulamalarla bitkisel ürün miktarı artırılmış, ancak ürün kalitesi yeterince dikkate alınmamıştır. Tek başına ve devamlı olarak çok büyük arazilerde yetiştirilen tek düze ürünler başlıca tüketim maddesi olmuştur. Bu nedenle dengeli beslenme gerçekleşememiştir. Ayrıca gıda maddeleri içerisinde biriken kimyasallar insan sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Günümüzde toplumun değişik kesimlerinde giderek yaygınlaşan şişmanlık (obezite) sorununun en önemli nedeni bilinçsiz ve dengesiz beslenmedir. Şişmanlık sorunu beraberinde birçok rahatsızlığı da birlikte getirmektedir. Ayrıca insanları ruhsal olarak da ciddi şekilde etkilemektedir. Bitkisel üretimde, hayvan yetiştiriciliğinde, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesinde kullanılan değişik katkı maddeleri, hormonlar, geliştiriciler, olgunlaştırıcılar, aroma maddeleri, renklendiriciler insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açmaktadır. Diğer taraftan bu ürünlerin uygun olmayan sağlıksız ortamlarda işlenmesi, ambalajlanması ve depolanması, uygun olmayan ortamlarda pazarlanması, tüketim ortamlarında bekletilme ve kullanma aşamalarındaki yanlışlıklar gıda güvenliğini riske sokmaktadır. 15

17 Günümüzde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla uluslararası boyutta anlaşmalar düzenlenmiş, mevzuat geliştirilmiş ve yönetmelikler hazırlanmıştır. Tarımdan beklenenler oldukça çeşitlidir. Bu nedenle konuyu ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları ile değerlendirmek gerekir. Tarım insanoğlunun yerküre üzerinde görülmesinden bu yana gıda maddesi temini amacıyla sürdürülen bir faaliyettir. Yani, tarım, insanlık tarihi kadar eskidir. Başlangıçta sadece gıda maddesi temini amacıyla sürdürülmekte olan tarımsal faaliyetler zamanla giysi ve barınma amacına da yönelmiştir. Modern çağda hemen hemen her türlü tüketim maddesi doğrudan ve dolaylı olarak tarıma dayalı hale gelmiştir. Başlangıcından zamanımıza kadar tarımsal uygulamaların insan hayatına katkıları dikkate alındığında, bugün ulaşılan noktada, diğer katkıların yanında tarımın yerinin çok daha büyük olduğu açık olarak görülmektedir. Dünya nüfusunun 6.5 milyarın üzerine çıktığı günümüzde, her bir insanın günlük besin maddesinin tarımdan elde edilmekte olduğu bir gerçektir. Açık olarak ifade etmek gerekirse, var olan ekonomik faaliyetlerin sıralamasında, tarım daima listenin başında yer almaktadır ve bu gelecekte de böyle olacaktır. Tarım sektörünün dünya veya herhangi bir ülke ekonomisine katkısı değerlendirilirken, sadece ürün ve iş gücü olarak değerlendirilmekte, sosyal faydası gözden uzak tutulmaktadır. Sanayide, turizmde, ulaştırmada ve benzeri bütün sektörlerde çalışanların insan olduğu ve bunların beslenmek için gıda maddesi tükettikleri, bu gıda maddelerinin tamamının tarımsal faaliyetlerle sağlandığı dikkate alınmalıdır. Beslenmeyen veya yeterli beslenemeyen çalışanların iş gücü olarak anlamı olabilir mi? Dolayısıyla, diğer sektörlerin tümü, gıda maddesi üretimi yönünden, yeterli insan gücünün sürekliliği bakımından tarıma dayalıdır. Sonuç olarak, hammadde katkısını dikkate almaksızın tüm ekonomik faaliyetlerin tarımdan doğrudan veya dolaylı destek aldığı bir gerçektir. Sadece bu nedenle, tarımsal faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi zorunluluğu vardır. Çünkü dünya genelinde hem insan nüfusu artmakta, hem de bireylerin yaşam standartları giderek yükselmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yanlış ekonomik kalkınma politikaları tarımsal faaliyetlerin giderek alt sıralara itilmesine neden olmaktadır. Ekonominin temel ilkeleri dahi dikkate alınmaksızın, günlük ve yakın gelecekteki arz ve talep dengelen üzerine ekonomik politikalar oluşturulmaktadır. Orta ve uzun vadeli stratejik planlamalar yapılmadan, yani gelecek yönetilmeden, sadece günlük siyasi çıkarlar esas alınarak 16

18 yönetim sürdürülmektedir. Bunun sonucu olarak ekolojik değerler kaybedilmekte, doğal yaşam ortamları kirlenmekte, biyolojik çeşitlilik kaybolmakta, insanlar daha sağlıksız ve daha az mutlu, umutsuz duruma düşmektedir. Tarım stratejik bir planlamayı gerektirir. Dün tarıma ihtiyaç vardı, bugün tarıma ihtiyaç var, yakın, orta ve uzak gelecekte de daima tarıma ihtiyaç olacaktır. Fakat ne gariptir ki, çoğu yönetim kademelerinde görev alan yöneticiler hala ekonomik kalkınmayı endüstriyel kalkınma ile eş değer tutmaktadır. Tarımı ihmal eden bir kalkınma politikası ile endüstriyel kalkınmanın olamayacağını idrak edebilenlerin sayısı giderek azalmaktadır. Buğday olmadan un fabrikalarının, ekmek ve bisküvi fabrikalarının, şeker pancarı olmadan şeker fabrikalarının, üzüm olmadan şarap fabrikalarının, alkol ve bira fabrikalarının, deri olmadan ayakkabı fabrikalarının, yün ve pamuk olmadan dokuma fabrikalarının, hazır giyim fabrikalarının, ayçiçeği, mısır, fındık olmadan yağ fabrikalarının, süt olmadan süt, yağ, peynir fabrikalarının, et olmadan et ürünleri fabrikalarının, benzer ürünlere bağlı olarak gıda sanayinin olamayacağını idrak etmek gerekir. Bunların dışında kalanlar tarım dışı hammadde ve girdileri kullanıyor olsalar bile çalışan insan gücünün gıda maddesi ihtiyacı tarımsal faaliyetlerle sağlanmaktadır. Şurası bir gerçektir ki, insan yaşamında ve bütün zamanlarda tarımsal üretim mutlak gereklidir, ama şüphesiz her şey değildir. Diğer ekonomik faaliyetlerle birlikte olması ve onlarla birlikte gelişmesi gerekir. Önemli olan diğer sektörler arasında tarımın değerinin asla akıldan uzak tutulmamasıdır. Tarımın ekonomik ve ekolojik olarak kendisinden beklenen yararları sağlayabilmesi için sürdürülebilir tarımsal uygulamalar ve bu uygulamaların içerisinde organik tarım giderek önem kazanmaktadır ve bu önem her geçen gün giderek artacaktır. O halde bu organik tarım nedir? Organik tarım kavramından ne anlaşılmaktadır veya anlaşılmalıdır? Organik tarım birçoklarının zannettiği gibi veya anlamak istediği gibi tarımsal üretimde girdi olarak hiçbir şekilde kimyasal kullanılmaması demek değildir. Bu konuda fikir yoranlar ve düşünce geliştirenler, gerek bilim adamları gerekse uygulayıcılar organik tarımı bugün için şöyle tarif etmektedirler. Organik sözcüğü bitkisel ve hayvansal kökenli her türlü canlı varlıklar veya ürünler, atık veya artık maddeler için kullanılmaktadır. Örneğin; elma, erik, nane, pırasa, buğday, süt, yumurta, et gibi organik ürünler, kurumuş 17

19 yapraklar, hayvan dışkısı, mezbaha artık ve atıkları, su ürünleri ve onların artık ve atıkları organik maddelerdir. Ancak organik kelimesini bu anlamlarda alarak organik tarımın tanımını yapmak mümkün değildir, ayrıca isabetli de değildir. Eğer öyle olsaydı, her çeşit tarımsal uygulamanın organik tarım ve türlü tarımsal ürünün de organik ürün olarak adlandırılması gerekirdi. Halbuki böyle değildir ve organik tarım tanımı ile ilgili çok farklı ve yanıltıcı ifadeler bulunmaktadır. Özellikle vurgulamak gerekir ki, organik tarım ayrı ve değişik bir tarım olmaktan ziyade, bir tarımsal uygulama, bir tarımsal yetiştiricilik sistemi ve kendine has standartları olan bir üretim usulüdür, yöntemidir. Bir ürünün organik olarak isimlendirilebilmesi için, onun üretildiği sürecin belgelendirilmesi ve ürünün üzerine bu safhaları gösteren bir etiketin konulması şarttır. Organik tarım, ekolojik sistemde yanlış uygulamalar sonucu bozulan ve kaybolan tabii dengeyi yeniden tesis etmeye yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve yapay=sun'i=kimyasal gübrelerin sınırlandırılması ve kullanılmaması yanında organik gübrelerin (çiftlik=ahır=hayvan gübresi, yeşil gübreler ve bütün organik artık ve atıklar ile yapılan çürütme ameliyesi=kompost) kullanılması, ekim nöbeti, toprak ve su muhafazası, kullanılan her türlü üretim materyallerinin her çeşit yabancı ot, hastalık ve haşerelere, hatta ters şartlara (aşırı kurak, sıcak, soğuk, rüzgar) karşı direncini artırma ve bütün bu söylenilenlerin kapalı bir sistemde ve kapama oluşturulmasını öneren, yetiştiricilikte sadece miktar artışını değil, aynı zamanda ürün kalitesinin de yükseltilmesini hedef alan dinamik altematif=farklı=değişik bir üretim şeklidir. Daha önce ifade edildiği ve bu tanımın analizinden de anlaşıldığı gibi organik tarım; üretimin başlangıcından sonuna kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir üretim biçimidir. Organik tarımda ulusal ve uluslararası düzeyde kabullenilmiş olan hukuki düzenlemeler ve geçerli (akredite edilmiş) kılınmış sistemler söz konusudur. Günümüzde kabullenilmiş, geçerli kılınmış mevzuata göre "Organik Tarım Faaliyetleri" toprak, su, bitki, hayvan ve her türlü doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün ve girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, harman, kesim, işleme, sınıflandırma, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat-ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar 18

20 olan diğer işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Benzer şekilde "organik ürün" üründe organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham, mamul ve yarı mamul durumundaki sertifikalı ürün olarak ifade edilmektedir. Organik tarımın temel esası, doğal kaynakları korumak ve insan sağlığı bakımından güvenilir sağlıklı gıda maddesi üretmektir. Organik üretim sisteminin elemanları; toprak, bitki, çiftlik hayvanları, doğal yaşam ortamları, biyolojik madde döngüsü, haşereler ve üreticiler olarak sıralanabilir. Bu tarımsal üretim sisteminin kesin kuralları ve standartları vardır. Üretimde kullanılacak girdilerde yasaklamalardan daha çok sınırlamalar söz konusudur. Yapay kimyasal pestisitler ve kimyasal gübrelerin çok büyük bir bölümü çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden olduğundan kullanımları sınırlandırılmakta, bir bölümünün de kullanımı tamamen yasaklanmaktadır. Doğal ekosistemler organik tarım uygulamaları için model olarak kabul edilebilir. Mesela bir orman ekosistemi incelendiğinde; ormana dışarıdan herhangi bir kimyasal madde girdisinin olmadığı, bitkiler tarafından topraktan bitki besin elementleri ve su, atmosferden oksijen ve karbondioksit alındığı, solunum ve fotosentezin gerçekleştirildiği bitki dokularının geliştiği, zamanla yaprakların döküldüğü, dökülen yaprak ve dalların topraktaki canlılar tarafından ayrıştırılarak mineral maddeye dönüştürüldüğü ve bitkiler tarafından tekrar kullanıldığı görülür. Doğal madde döngüsü ve biyolojik çeşitlilik bu şekilde kendi ekosistemi içerisinde korunmakta ve sürdürülmektedir. Ormanlar çok zengin bir biyolojik çeşitliliği barındırır. Ormanda barınan hayvanlar biyolojik çeşitliliğin diğer bir bölümüdür. Herhangi bir hayvan veya bitki türünün yok olması diğer bitkisel ve hayvansal canlıların varlığını da riske sokar. Ekolojik dengenin oluşmasında orman içerisindeki hava, ışık, su ve besin maddesi oldukça önemlidir. Bitkiler ve hayvanlar için zararlı olan haşereler ve hastalıklar doğal yaşam ortamlarında da mevcuttur. Bu zararlılar oldukça önemli boyutlarda zarar da verebilirler. Ancak doğal ortamdaki ekolojik denge sistemi kapsamında biyolojik çeşitlilikteki zenginlik belirli bir süre sonunda zararlı ve hastalıkların yayılmasını engeller. Zararlıların çoğu diğer böcekler ve kuşlar tarafından azaltılır, zarar gören bitkiler ekosisteme tekrar gelirler. Organik tarım; hiçbir şekilde ilkel tarım anlayışına geri dönüş değildir. Oldukça yeni, bilimsel ve teknik esasları kullanan, doğal yaşam ortamlarının korunmasını ve insan sağlığını esas alan ve tarım kültürü yüksek çiftçilerin 19

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Yayın No: 42 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Adem ATASAY Organik Tarım, doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR 2015 KASIM-ARALIK- SEKTÖREL ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR Şebnem BORAN Dünya da ve Türkiye de organik tarım hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya da organik

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

Atila ERTEM ETO Yönetim Kurulu Bașkanı

Atila ERTEM ETO Yönetim Kurulu Bașkanı NİÇİN N ORGANİK ÜRÜN (GIDA) TÜKETMELİYİZ? Atila ERTEM ETO Yönetim Kurulu Bașkanı Organik Tarım Nedir? Organik tarım, yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve Hasan Kıroğlu SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Bu günden yarına herkes için daha iyi bir yaşam olanağı sağlama düşüncesi. - Beslenme, Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve GÖNENÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU PROJESİ

TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU PROJESİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 PROJESİ - SEKTÖREL PERSPEKTİF - STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM, GIDA

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

Gıda Güvenliği, GDO lar ve Sağlıklı Beslenme. Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Ph.D.)

Gıda Güvenliği, GDO lar ve Sağlıklı Beslenme. Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Ph.D.) Gıda Güvenliği, GDO lar ve Sağlıklı Beslenme Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Ph.D.) SAĞLIKLI BESLENME Vücudumuzda dakikada 10 milyon hücre ölür ve bir o kadarı da yenilenir. Ortalama 100 günde (beyin ve

Detaylı

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür 13 Aralık 2012 TARİHSEL SÜREÇ 1 MÖ 8000 Tarımın Başlangıcı MÖ 1200 İlk Herbisid Kullanımı MÖ 1000 İlk Kükürt Kullanımı

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU AYLAR HAFTALAR EYLEM VE ETKİNLİKLER 2 Okullarda Orman projesini

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

ORGANİKÇİ AMCADAN GELECEĞİN BÜYÜKLERİNE

ORGANİKÇİ AMCADAN GELECEĞİN BÜYÜKLERİNE T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü ORGANİKÇİ AMCADAN GELECEĞİN BÜYÜKLERİNE Mehmet Ali YETGİN Ziraat Mühendisi Samsun / 2010 Dizgi/Baskı *********** Ofset Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ Dr. Osman Orkan Özer osman.ozer@adu.edu.tr Ders İçeriği 1. Tarım Ekonomisinin Kapsamı 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı 3. Tarımsal Üretim Ekonomisi (3. ve 4. hafta)

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU Şu an 240 çalışana sahip şeker fabrikası da, üretimin artması durumunda daha önce olduğu gibi istihdamını 400 lere çıkarabilecek ve il ekonomisine giren sıcak para miktarı da artacaktır. KARS ŞEKER FABRİKASI

Detaylı

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Prof. Dr. Veysel AYHAN Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel

Detaylı

Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede insanca yaşamak her insanın hakkı

Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede insanca yaşamak her insanın hakkı Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede insanca yaşamak her insanın hakkı Ancak insan oğlu yaptığı her işte olduğu gibi gereksinim duyduğu besin maddelerini üretmek için yaptığı tarımsal faaliyet yoluyla çevreye

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

Organik Gıdalarda Gıda Güvenliği. Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü MANİSA

Organik Gıdalarda Gıda Güvenliği. Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü MANİSA Organik Gıdalarda Gıda Güvenliği Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü MANİSA Organik Gıda; Yetiştirilmesinde ve işlenmesinde tohumdan son

Detaylı

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

Türkiye de Organik Tarım

Türkiye de Organik Tarım Türkiye de Organik Tarım Ülkemizde organik tarım, 1984-85 sezonunda geleneksel ihraç ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile başlamış ve daha sonraki yıllarda hızla gelişme göstererek 2008

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas ve Maccaferri Endüstriyel Grubu Maccaferri Endüstriyel Grubu yüzyılı aşkın bir süredir aktif olup enerji alanı dahil birçok farklı endüstriyel sektörde

Detaylı

TARIMDAKİ GELİŞMELER

TARIMDAKİ GELİŞMELER TARIMDAKİ GELİŞMELER Tarımdaki Gelişmeler İlkçağ dan itibaren tarımdaki gelişmeler Avrupa da yaşanmaya başlamıştır. Romalıların Ortaçağ da uyguladığı ikili ekim sistemi. Üçlü ekim sistemi nin ortaya çıkışı

Detaylı

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI Dünya tarımındaki başlıca sorunlar Nüfus artışı ve kişi başına tüketim miktarındaki artış. Tarımsal üretimin dengesiz dağılımı. Az gelişmiş ülkelerde kullanılan tarımsal

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Şebnem BORAN Ülkemiz ve bölgemiz tarım ekonomisi içerisinde hayvancılık sektörünün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki

Detaylı

Sürdürülebilir Beslenme ve Geleceğin Gıda Gündemi

Sürdürülebilir Beslenme ve Geleceğin Gıda Gündemi Sürdürülebilir Beslenme ve Geleceğin Gıda Gündemi Dyt.Ece Nevra Durukan İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali, Sürdürülebilir Beslenme Beslenme ve kültürel ihtiyaçları karşılayan, aktif bir yaşam tarzını

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK BİOÇEŞİTLİLİK - GELECEĞİMİZDİR İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - TOKAT BİOÇEŞİTLİLİK - GELECEĞİMİZDİR

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL GİRİŞ Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır. 2 Ekonominin

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Tükettiğimiz gıdaların güvenilirliği hayati derecede önemlidir Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz gıdalar

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

AB. SÜRECİNDE HİNDİ SEKTÖRÜNDE BAŞARININ YOL HARİTASI

AB. SÜRECİNDE HİNDİ SEKTÖRÜNDE BAŞARININ YOL HARİTASI AB. SÜRECİNDE HİNDİ SEKTÖRÜNDE BAŞARININ YOL HARİTASI Zir.Müh. M. Şerafettin ERBAYRAM Bolu Kalite Yem Sanayi Bolca Hindi Genel Koordinatörü Bolu, 03.HAZİRAN.2005, Koru Otel BEYAZ HİNDİ ÜRETİMİNİN BAŞLANGICI

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI 12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların genlerine

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ARICILIK ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) ORGANİK TARIM SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İyi Tarım Uygulamaları (GAP) İyi Tarım Uygulamaları (GAP- Good Agricultural Practices); bitkisel ve hayvansal ürünlerin mikrobiyolojik gıda zararlarını en

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİM

ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİM ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİM İNCİ AKGÜL ZİRAAT MÜHENDİSİ ORGANİK TARIM PROJELER KOORDİNATÖRÜ Giriş Arıcılık; arı kolonilerini ve bitkisel kaynakları birlikte kullanarak arı sütü, bal ve polen gibi çeşitli

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI Türkiye de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50

Detaylı

MAGENTA Control and certification COMPANY

MAGENTA Control and certification COMPANY SAYFA NO : 1 / 10 Müteşebbis / Firma Adı : T.C.Kimlik No : Vergi Dairesi ve No su : Adresi (İletişim Adresi) : Organik Tarım Faaliyetinin yapılacağı İl / İlçe (ler) : Tel Faks GSM GERÇEK KİŞİ E-posta TÜZEL

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI TSE ve HELAL GIDA Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Doğal Ürünler! Bu ürünler tamamen doğal koşullarda üretilen ürünlerdir. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan, doğal tohumlarla üretilirler. Organik Ürünler!

Detaylı