ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK"

Transkript

1 ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler yapılmışır. Bu değişiklikler sermaye piyasasının kurumsal yapısını, işlem hacmini, düzenleyicilerin ve yaırımcıların davranışlarını ekilemişir. Yeni gelişmeler, ulusal piyasanın daha derin ve fonksiyonel olmasına neden olmuşur. Gelişmelerin ardından, ulusal hisse senedi piyasası yabancı porföy yaırımcıları için popüler hale gelmişir. Ulusal hisse senedi piyasanın popülariesindeki arış, çok sayıda akademisyeni, İMKB nin ekinliğini araşırmaya zorlamışır. Çalışmamız, ulusal hisse senedi piyasasının zayıf formda ekinliğini araşırmakadır. Zayıf formda ekinliğin kanılanmasında, rassal yürüyüş modeli kullanılmakadır. Araşırmamızda, dönemleri arasında İMKB Endekslerinden İMKB100 Bileşik Endeksi, İMKB Ulusal 50 Endeksi, İMKB Ulusal 30 Endeksi ve sekör endekslerinden İMKB Hizme Endeksi, İMKB Mali Endeks ve İMKB Sınai Endeksi kullanılmakadır Anahar Kelimeler : Zayıf Formda Ekinlik, Birim Kök Tesleri EFFICIENCY IN THE TURKISH NATIONAL STOCK MARKET ABSTRACT During he las decade, he Turkish Capial Marke (TKM) has enourmously changed o apply he inernaional rules in he areas of law, accouning and audiing. These new changes affeced he TKM s insiuional framework, rading volume and also he aiude of regulaors and invesors. Thus, new improvemens generaed deeper and funcional naional socks marke. Afer hese developmens, The Turkish Naional Sock Marke also became popular for he foreign porfolio invesors. Populariy of he Naional Sock Marke forced many academics o search he efficiency in he ISE. This sudy Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversiesi Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

2 102 Nuray ERGÜL invesigaes weak form efficency in he naional sock marke. I ess he Random Walk Hypohesis o prove weak form efficiency in he naional sock marke. In his sudy, he ISE Indexies ISE Composie Index, ISE Naional 50 Index, ISE Naional 30 Index, ISE Service Index, ISE Financial Index and ISE Indusry Index regarding he years have been used. Keywords : Weak form Efficiency, Uni Roos Tess GİRİŞ Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler, finansal piyasalarda globalleşmeyi beraberinde geirmişir. Globalleşme, ülkelerin ekonomik poliikalarını değişirmelerine neden olmuş ve bu değişim ülkelerin sermaye piyasalarında büyük gelişmelerin yaşanmasına neden olmuşur. Globalleşmenin sermaye piyasalarında hızını arırması, dünya sermaye piyasalarının her olaydan anında ekilenmesine neden olmuşur. Globalleşmenin gelişmeke olan ülkeler üzerindeki ekisi ise gelişmeke olan menkul kıyme borsalarında geiri arışı ile sonuçlanmışır. Gelişmeke olan ülke borsalarının yaırımcılara sunduğu yüksek geiri imkanları, baılı fon yöneicilerinin dikkaini çekmiş ve fon kaynaklarını bu borsalara yönelmelerine sebep olmuşur. Gelişmeke olan borsalarda aran oranda baılı yaırımcı bulunmakadır. İsanbul Menkul Kıyme Borsası ndaki yabancı yaırımcı oranı %60 ile %70 arasında değişim gösermekedir. Yabancı yaırımcıların gelişmeke olan borsalardaki paylarının her geçen gün arıyor olması, gelişmeke olan ülkelerin sermaye piyasalarının ekinliği ile ilgili bir çok ereddüü beraberinde geirmekedir. Gelişmeke olan ülkelerin sermaye piyasalarının ekinliği, yabancı yaırımcıları ve yaırım fonu yöneicilerinin bu borsalara ayıracakları oranının belirlenmesinde büyük önem aşımakadır. Gelişmeke olan ülkelerin borsalarındaki fiya harekelerinin ekinliliği, bu borsalarla ilgili yapılıcak araşırmalar ile belirlenebilmekedir. Fama, mevcu bilgilerin hisse seneleri fiyalarına yansııldığı dolayısıyla bilinen üm bilgileri kullanarak ek bir geirinin elde edilemeyeceği piyasaları Ekin Piyasalar olarak anımlamışır (Fama, 1970). Ekin olan bir piyasada fiya değişimleri piyasaya yeni bilgi girip girmemesine bağlıdır. Bir menkul kıymein ya da bir hisse senedinin şimdiki fiyaı, geçmiş fiya harekelerinden amamen bağımsızdır. Bu durum finansal piyasaların esadüfî (rassal) yürüyüş özelliği göserdiği anlamına gelmekedir. Buradan harekele, ekin olan bir piyasada emel ve eknik analiz yaklaşımlarını kullanarak ek bir kazancın elde edilemeyeceği söylenebilir. Fama (1970), piyasaları bilgi girişindeki farklılıklara bağlı olarak zayıf, yarı güçlü ve güçlü form da ekin piyasalar olarak gruplandırmışır. Menkul kıyme piyasalarındaki üm bilgilerin fiyalara yansıdığı ve geçmiş fiya harekelerine dayalı olarak fiya ahmini yapılamayan piyasalar Zayıf Formda Ekin Piyasalar olarak anımlanmakadır. Menkul kıyme piyasalarında mevcu bilgilerin ve kamuya duyurulması gereken bilgilerin amamının fiyalara yansıdığı piyasalara Yarı-Güçlü Formda Ekin Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

3 Ulusal Hisse Seneleri Piyasası nda Ekinlik 103 Piyasalar; menkul kıyme piyasalarında mevcu bilgilerin, kamuya açık bilgilerin dışındaki üm bilgilerin fiyalara yansımış olduğu piyasalar ise Güçlü Formda Ekin Piyasalar olarak anımlanmakadır. Ekin Piyasalar Hipoezi nin özünde, Rassal Yürüyüş Hipoezi (Random Walk Hypohesis) yer almakadır. Rassal Yürüyüş Hipoezi, fiya harekelerinin esadüfî bir dağılım göserdiğini ve bu nedenle fiya harekelerinin büününü ahmin edebilmenin mümkün olamayacağını ifade eden bir hipoezdir. Rassal yürüyüş kavramı, ekin bir piyasada işlem gören menkul kıymein herhangi bir andaki fiyaının gerçek değerine eşi olduğunu anlamak için kullanılmakadır. Bu çalışmada, İMKB100, İMKB050, İMKB030, İMKBHİZ, İMKBMAL ve İMKBSIN Endeksleri nin günlük kapanış verilerden oluşan zaman serilerinden yola çıkarak İMKB nin zayıf formda ekin bir piyasa olup olmadığı sorusuna Rassal Yürüyüş Hipoezi çerçevesinde cevap aranmışır. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde piyasa ekinliği lieraürü üzerine bir değerlendirme yapıldıkan sonra oluşurulan zaman serileri durağanlık esine abi uulmuşur. Son bölümde ise çalışmanın emel bulguları ve sonuçları arışılmışır. 1. LİTERATÜR Finans lieraüründe en fazla araşırılan konulardan biri de özellikle hisse senedi piyasalarının ekinlik derecesinin espi edilmesidir. Hisse senedi fiyalarını Rassal Yürüyüş Hipoezi ile es ederek piyasaların zayıf formda ekin olduğunu savunan ve savunmayan ampirik çalışmalar iki grup alında açıklanmakadır. Robers (1959), Dow Jones Sanayi Endeksi nin 1956 yılına ai hafalık verilerini kullanarak, fiya düzeyindeki değişmelerin Rassal Yürüyüş Hipoezi ne uyduğunu öngörmüşür. Fama (1965), fiya harekelerinin bağımsız ve benzer dağılıma sahip olduğu ve Amerikan menkul kıyme piyasasındaki hisse senedi fiyalarının Rassal Yürüyüş Hipoezi ni doğruladığı sonucuna ulaşmışır. 18 ülkeyi kapsayan çalışmalarında, Poerba ve Summers (1988), incelenen ülkelerin menkul kıyme borsalarında oluşan fiyaların Rassal Yürüyüş Hipoezi ne göre oluşuğu sonucuna ulaşmışlardır. Panas (1990) ise Aina Borsası için Ekin Piyasalar Hipoezi nin geçerli olduğunu espi emişir. Mc Quen (1992) ABD hisse senedi piyasalarında Rassal Yürüyüş Hipoezi nin geçerli olduğu sonucuna varmışır. DePeña & Gil-Alana (2002), İspanya Borsasında fiyaların esadüfi bir yürüyüş özelliği göserdiğini ispalamışlardır. Al-Khazali, Ding & Phun (2007) sekiz Ora Doğu ülkesi ve Kuzey Afrika ülkelerinden oluşan gelişmeke olan piyasalar üzerinde yapıkları çalışmalarında, bu ülkelere ai piyasaların zayıf formda ekin olduğunu ifade emişlerdir. Yukarıda kısaca bahsedilen çalışmalar, Ekin Piyasalar Hipoezi ni desekleyici sonuçlar üremişir. Ancak, piyasaların zayıf formda bile ekin olmadığı sonucuna ulaşan çok sayıda çalışma bulunmakadır. Branes (1986) da Kuala Lumpur Menkul Kıyme Borsası nın ekin olmadığını bildirmişir. Poerba & Summers (1988) uzun dönemli hisse senedi geirilerinin önemli ölçüde ahmin edilebilir bileşenler içerdiğini oraya koymuşur. Frenberg & Hansson (1993) İsveç Borsası nda aylık fiya verilerine korelasyon eslerini uygulayarak, fiyaların rassal yürüyüş özelliği gösermediğini ifade emişlerdir. 2 si gelişmiş, 11 i gelişmeke olan oplam 13 ülkenin Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

4 104 Nuray ERGÜL sermaye piyasalarının ekinliği üzerine Cajueiro & Tabak (2004) arafından yapılan çalışmada, Asya daki menkul kıyme piyasalarının Lain Amerikan menkul kıyme piyasalarına göre daha yüksek düzeyde ekin olmama özelliği göserdiğini espi emişlerdir. Filis (2006) Aina Menkul Kıyme Borsası nın analiz dönemi için ekin olmadığını ifade emişir. Dorina ve Simina (2007), yedi balkan ülkesi ile birlike İMKB nin zayıf formda ekinliğini es ederek, söz konusu piyasaların ekin olmadığı yönünde delillere ulaşmışlardır. Dhankar & Chakrabory (2007), Güney Asya ülkelerinden Hindisan, Srilanka ve Pakisan piyasalarını inceleyerek Rassal Yürüyüş Hipoezi ni reddemişlerdir. İMKB nin ekin bir piyasa olup olmadığı sorusuna çok sayıda çalışma ile cevap aranmışır. İMKB nin zayıf formda da olsa ekin bir piyasa olduğu yönünde bulgulara ulaşan bazı çalışmaların sonuçları aşağıda özelenmişir. Kocaman (1995), zayıf formda ekin bir piyasanın varlığını, Rassal Yürüyüş Hipoezi ile es emiş ve fiya değişimlerinin rassal ve birbirinden bağımsız oluşuğu sonucuna ulaşmışır. Kılıç (1997) arafından yapılan benzer bir çalışmada hisse senelerinin fiya serilerine birim kök esi uygulanmış ve piyasanın zayıf formda ekin olduğu sonucuna ulaşılmışır. Kıyılar (1997) ise geçmiş fiya bilgilerini kullanarak gelecekeki fiyaların ahmin edilemeyeceğini ifade emişir. Bakıraş & Karpuz (2000) fiya endeksinin seyrine eki edebilecek fakörleri inceleyerek, piyasa ekinliğini es emişler ve piyasanın zayıf formda ekin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Buguk & Brorsen (2003), İMKB Bileşik, Sınaî ve Finansal Endekslerin dönemine ai hafalık kapanış fiyalarını dikkae alarak, birim kök esi, fracal büünleşme esi ile varyans oranı eslerini kullanarak İMKB nin ekinliğini ölçmeye çalışmışlar ve piyasanın zayıf formda ekin olduğu hipoezini kabul emişlerdir. Kılıç (2005), arafından İMKB nin zayıf formda ekin bir piyasa olduğu ispalanmışır. Geleneksel birim kök ve yapısal kırılmalı birim kök eslerini kullanarak hisse senedi fiyalarının uzun dönemli bir hafızaya sahip olup olmadığı, Kasman & Kırkulak (2007) arafından es edilmiş ve her iki yönemin sonuçlarına göre birçok hisse senedi serisinin rassal yürüyüş özelliği göserdiği oraya konulmuşur. Kasman & Kırkulak, bankacılık, bilgi eknolojisi, savunma, eksil-deri ve urizm sekörü hisselerinin uzun dönemli hafızaya sahip olduğu yönünde de güçlü deliller bulmuşlardır. İMKB nin ekin bir piyasa olmadığı sonuna ulaşan çok sayıda çalışma bulunmakadır. Muradoğlu & Önkal (1992), İMKB Hisse Seneleri Piyasası nın zayıf formda ekin olmayan bir piyasa olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Köse (1993) hisse senelerinin günlük kapanış fiyalarını filre esine abi umuş ve zayıf formda ekin piyasa olmadığını ifade emişir. Muradoğlu & Okay (1993), Balaban & Kuner (1996) arafından yapılan çalışmalarda da İMKB nin zayıf formda ekin olmadığı espi edilmişir. Çevik & Yalçın (2003) Rassal Yürüyüş Hipoezi'nin, uzun dönemli rendler ve fiya düzeylerinin belirlenmesinde yeerli bilgi vermediğini ifade emişlerdir. Zengin & Kur (2004) ise makro ekonomik değişkenler ve İMKB bileşik endeksi arasındaki ilişkilerin zayıf formda ekin olduğunu, yarı güçlü formda ise ekin olmadığını ifade emişlerdir. Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

5 Ulusal Hisse Seneleri Piyasası nda Ekinlik 105 Finansal piyasaların ekin olup olmadığı sorusuna birçok araşırma cevap aranmışır. İncelenen çalışmaların neredeyse yarısı ekin piyasalar hipoezini desekleyici sonuçlar üremişken diğer yarısı da piyasaların ekin olmadığı yönünde güçlü delillere ulaşmışır. Piyasa ekinliği konusunda am bir görüş birliği sağlanamaması, ekinlik konusunda yeni çalışmaların yapılmasını ve finans lieraüründe güncel bir konu olarak kalmasını sağlamakadır. Finans liaraüründe en fazla araşırılan konulardan biri Ekin Piyasalar Hipoezi (The Efficien Marke Hypohesis (EMH)) dir ve çok sayıda amprik çalışma ile deseklenmişir. Hisse senedi fiyalarını Rassal Yürüyüş Hipoezi ile es eden ve zayıf formda ekin piyasaların varlığını savunan ve savunmayan ampirik çalışmalar iki grup alında açıklanmakadır. a. Hisse senedi fiyalarını Rassal Yürüyüş Hipoezi ile es eden ve zayıf formda ekin piyasaların varlığını savunan ve savunmayan ampirik uluslararası ampirik çalışmalar aşağıda açıklanmakadır. Zayıf formda ekin piyasaların varlığını savunan ampirik çalışmalar; Robers (1959) fiya düzeyindeki değişmelerin Rassal Yürüyüş Hipoezi ne uyduğunu öngörmüşür. Bachelier (1900) fiya değişimlerinin bağımsız ve normal dağılım göserdiğini ifade emişir. Timmermann & Allan (1912) Danimarka hisse senedi piyasasındaki uzun dönem fiya harekelerinde birim kökün varlığını desekleyen sonuçlara ulaşmışlardır. Fama (1965) fiya harekelerinin bağımsız ve benzer dağılıma sahip olduğunu ve Amerikan Menkul Kıyme Piyasası ndaki hisse senedi fiyalarının Rassal Yürüyüş Hipoezi ni doğruladığı sonucuna ulaşmışır. Fama (1970) mevcu bilgilerin amamının hisse senedi fiyalarına yansııldığı piyasaları ekin piyasalar olarak anımlanmış ve bilgi girişindeki farklılıklara bağlı olarak zayıf, yarı güçlü ve güçlü formlara ayırmışır. Poerba & Summers (1988) onsekiz ülkeyi kapsayan çalışmalarında, borsada Rassal Yürüyüş Hipoezi nin reddedilemeyeceği sonucuna ulaşmışlardır. Panas (1990) Yunan Borsası nda Ekin Piyasa Hipoezi nin reddedilemediği sonucunu çıkarmışır. Jeon, Chiang & Thomas (1991) gelişmiş dör ülkenin menkul kıyme borsalarındaki fiya harekelerine birim kök esi uygulayarak, birim kökün varlığını göseren sonuçlara ulaşmışlardır. Cham, Gup & Pan (1992) uzak doğu ülkelerinden Hong Kong, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Japonya ve Amerikan piyasalarındaki, hisse senedi fiyalarına birim kök ve koinegrasyon eslerini uygulayarak, bu piyasaların zayıf formda ekinlik göserdiği sonucuna ulaşmışır. Mc Quen (1992) Amerikan Borsası nda hisse senedi geirilerinde Rassal Yürüyüş Hipoezi nin geçerli olduğu sonucuna varmışır. Funke (1994) Baı Alman hisse senedi piyasasındaki kazançların birim kök içerdiği sonucuna ulaşmışır. Chang, Lima & Tabak (2003) Asya Hisse Senedi Endeksleri nin rassal yürüyüş özelliğine sahip olmadığı, Lain Amerika Hisse Senedi Endeksleri nin ise Şili dışında rassal dağılım göserdiği sonucuna ulaşmışlardır. Buler & Malaikah (1992) Suudi Arabisan Menkul Kıyme Borsası nın ekin olmadığı sonucuna varırken, Kuvey Borsası nın ekin olduğunu kanılamışır. Al-Khazali, Ding & Phun (2007) sekiz Ora Doğu ülkesi ve Kuzey Afrika ülkelerinden oluşan sekiz gelişmeke olan piyasalar üzerinde yapıkları çalışmalarında, bu ülkelere ai piyasaların zayıf formda ekin olduğunu ifade emişlerdir. Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

6 106 Nuray ERGÜL Zayıf formda ekin piyasaların varlığını savunmayan ampirik çalışmalar; Barnes (1986) da Kuala Lumpur Menkul Kıyme Borsası nın ekin olmadığını bildirmişir. Fama & French (1987) hisse senelerinin aylık fiya harekelerini araşırarak, aylık fiya değişimlerinde, hisse senedi kazançlarının ahmin edilebilir bileşenleri olduğunu ifade emişlerdir. Poerba & Summers (1987) uzun dönemli hisse senedi kazançlarının önemli ölçüde ahmin edilebilir bileşenleri içerdiği sonucuna ulaşmışlardır. Durlauf (1989) frekans analizine dayalı spekral analizi kullanarak, Rassal Yürüyüş Hipoezi ni reddemişlerdir. Frenberg & Hansson (1993) İsveç Borsası nda aylık fiya verilerine korelasyon eslerini uygulayarak, fiyaların rassal yürüyüş özelliği gösermediğini ifade emişlerdir. Cajueiro & Tabak (2004) 11 gelişmeke olan ülke piyasası ve iki gelişmiş ülke piyasası üzerinde yapmış olduğu çalışmasında; Asya daki menkul kıyme piyasalarının Lain Amerikan Menkul Kıyme Piyasaları ndan daha yüksek bir ekin olmayan piyasa özelliği göserdiği sonucuna ulaşmışır. Filis (2006) Aina Menkul Kıyme Borsası nın analiz dönemi için ekin olmadığını ifade emişir. Dorina & Simina (2007), yedi balkan ülkesi ve İMKB nın zayıf formda ekinliğini es ederek, piyasaların ekin olmadığı ve zayıf pazar özelliği göserdiği sonucuna ulaşmışlardır. Dhankar & Chakrabory (2007) Güney Asya ülkelerinden Hindisan, Srilanka ve Pakisan piyasalarını inceleyerek Rassal Yürüyüş Hipoezi ni reddemişlerdir. b. Hisse senedi fiyalarını Rassal Yürüyüş Hipoezi ile es eden ve zayıf formda ekin piyasaların varlığını savunan ve savunmayan ampirik ulusal ampirik çalışmalar aşağıda açıklanmakadır. Zayıf formda ekin piyasaların varlığını savunan ampirik çalışmalar; Alparslan (1989), hisse senelerinin hafalık fiya serilerine, seri korelasyon ve filre esi uygulayarak, hisse senelerinin birinci hafadan yirmidördüncü hafaya kadar gecikmeli fiyaları arasında korelasyon olmadığı sonucu elde emişir. Başcı (1989) hisse senedi geirilerinin dağılımsal ve zaman serisi özelliklerini inceleyerek, zayıf formda ekinliğin reddedilemediğini ifade emişir. Cankuraran (1989) hisse senelerine seri korelasyon esleri uygulayarak, geçmiş fiya değişimlerinin gelecekeki fiya değişimlerini açıklamadığı sonucuna ulaşmışır. Kocaman (1995) zayıf formda ekin bir piyasanın varlığını, Rassal Yürüyüş Hipoezi ile es emiş ve fiya değişimlerinin rassal ve birbirinden bağımsız oluşuğu sonucuna ulaşmışır. Kılıç (1997) hisse senelerinin fiya serilerine birim kök esi uygulayarak Rassal Yürüyüş Hipoezi ni es emiş ve zayıf formda ekin olduğu sonucuna ulaşmışır. Kıyılar (1997) hisse senedi fiyalarındaki değişimlerini, geçmiş bilgilerin kullanılarak gelecekeki fiyaların ahmininde kullanılamayacağını ifade emişir. Bakıraş & Karpuz (2000) fiya endeksinin seyrine eki edebilecek fakörleri inceleyerek, zayıf formda ekin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Buguk & Brorsen (2003) bileşik, endüsriyel ve finansal endekslerin hafalık kapanış fiyaları ile Rassal Yürüyüş Hipoezi es edilmiş ve zayıf formda Ekin Piyasa Hipoezi kabul edilmişir. Zayıf formda ekin piyasaların varlığını savunmayan ampirik çalışmalar; Bekçioğlu & Ada (1985) hisse senedi fiyalarına ai değişmelerin zamandan bağımsız olmadığını belirmişlerdir. Öncel (1993) hisse senelerin günlük kapanış fiyalarını baz alarak filre esine abi umuş ve piyasanın zayıf formda ekin olmadığı Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

7 Ulusal Hisse Seneleri Piyasası nda Ekinlik 107 sonucuna ulaşmışır. Köse (1993) hisse senelerinin günlük kapanış fiyalarını filre esine abi umuş ve zayıf formda ekin piyasa olmadığını ifade emişir. Balaban (1995) İMKB de bileşik endeksin zayıf formda ve yarı güçlü formda ekin olmadığını gösermişir. Muradoğlu & Yazıcı (1997) İMKB nin zayıf formda ekinliği, Rassal Yürüyüş Hipoezi kullanılarak, hafanın günlerinin ekisi es edilmiş ve Rassal Yürüyüş Hipoezi reddedilerek, zayıf formda ekinliğin geçerli olmadığı savunulmuşur. Çevik & Yalçın (2002) Rassal Yürüyüş Hipoezi nin, uzun dönemli rendler ve fiya düzeylerinin belirlenmesinde yeerli bilgi vermediğini ifade emişlerdir. Zengin & Kur (2004) makro ekonomik değişkenler ve İMKB bileşik endeksi arasındaki ilişkilerin zayıf formda ekin olduğunu, yarı güçlü formda ise ekin olmadığını ifade emişlerdir. 2. VERİ SETİ VE YÖNTEM Bu çalışmada İMKB nin ekinliği es edilirken, İMKB100 Bileşik Endeksi, İMKB Ulusal 50 Endeksi, İMKB Ulusal 30 Endeksi ve İMKB Hizme Endeksi, İMKB Mali Endeks ve İMKB Sınaî Endeksi kullanılmışır. Analizde, hisse senedi fiya endekslerinde meydana gelen değişimin, Rassal Yürüyüş Hipoezi ne yansıılması için günlük kapanış değerleri ercih edilmişir. Veriler, İMKB Eğiim ve Yayın Müdürlüğü nden emin edilmişir. Analizde kullanılan hisse senedi fiya endekslerine ilişkin analiz dönemi ve veri sayısı Tablo 1 de verilmişir. Tablo (1) Rassal Yürüyüş Modeli nde Kullanılacak Veriler Endeks Kodu: Endeks Adı Analiz Dönemi Veri Sayısı İMKB100 İMKB100 Bileşik Endeksi İMKB050 İMKB050 Endeksi İMKB030 İMKB030 Endeksi İMKBHİZ İMKB Hizme Endeksi İMKBMAL İMKB Mali Endeksi İMKBSIN İMKB Sınai Endeksi İMKB Hisse Seneleri Piyasası nın geleneksel ekinlik analizinde ilk olarak fiya serilerinin normal dağılım özelliği es edilmiş daha sonra hisse senedi fiya endekslerine ai zaman serilerinde birim kökün varlığı yani serilerin durağanlığı araşırılmışır. Durağanlık, serilerin sabi bir oralamaya, sabi bir varyansa ve gecikme seviyesine bağlı bir kovaryansa sahip olmasını ifade eden bir kavramdır. Durağan özellik göseren veya birim kök içermeyen zaman serileri her gecikme dönemi için sabi bir oralamaya, varyansa ve kovaryansa sahip serilerdir. Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

8 108 Nuray ERGÜL Bir zaman serisinin durağan olup olmadığını anlamak için öncelikle serinin grafiğine bakılmakadır. Grafik, incelenen zaman serisinin aran ya da azalan bir rend göserip gösermediği konusunda bir ön bilgi verebilir. Zaman serilerinin durağanlık araşırmasında ikinci adım; serinin ookorelasyon fonksiyonunun ifadesi olan korelogram ablosuna bakılır. Eğer bir zaman serisi durağan ise ookorelasyon fonksiyonunun birinci veya ikinci gecikmede sıfırı kesmesi gerekir. Bir seride gecikme sayısı arırıldığında ookorelasyon fonksiyonunun aldığı değerler sıfıra yaklaşıyorsa seri durağandır, aksi halde durağan değildir. Durağanlık araşırmasında üçüncü adım; birim kök esleridir (Bozkur, 2007). Analizde kullanılan serilerin, zayıf formda ekinliğinin kabul edilebilmesi için serilerde birim kök bulunması gereklidir. Birim kök içeren bir seri, rassal yürüyüş özelliği göseren bir zaman serisi olarak adlandırılır. Bu ür zaman serileri, geçici bir şokan sonra ekrar uzun dönem oralama seviyesine dönmezler ve rassal bir seyir izlerler. Rassal Yürüyüş Hipoezi, analiz edilen serinin gerçek değerinde kısa dönemde oraya çıkan sapmaların esadüfî olduğunu ifade eder. Bu nedenle, kısa dönemde esadüfî yürüyüş özelliği göseren zaman serisinin fiyaının, uzun dönemde yukarı ya da aşağıya doğru hareke edeceği söylenebilir. Zaman serilerinin esadüfî bir dağılım gösermesi, Zayıf Formda Ekinlik Hipoezi nin de kabul edilmesi anlamına gelmekedir. Endekslere ai zaman serilerinde birim kökün varlığı araşırılmış ve bu amaçla Genişleilmiş Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Tesi ve Phillips-Perron (PP) Birim Kök Tesi kullanılarak, İMKB Ulusal Piyasası nın zayıf formda ekinliği es edilmişir. Analizde kullanılan birim kök esleri hakkında aşağıda özeleyici bilgiler verilmekedir Genelleşirilmiş Dickey Fuller Birim Kök Tesi (ADF) Dickey ve Fuller (1979,1981) bir serinin durağan olmamasının nasıl formüle edilebileceği konusunda bir yönem gelişirmişlerdir. Gelişirdikleri yönemin emelinde bir serinin durağanlığını es emek, seride birim kökün varlığını es emekle eşdeğerdir anafikri yamakadır. Buradan harekele, yapılan esin, AR(1) şeklindeki birinci dereceden ooregresif bir sürece dayandığı söylenebilir ve bu denklem aşağıdaki gibi yazılabilir (Aseriou, Hall, 2007): y = φ y 1 + u (1) Bu denklemdeφ kasayısının 1 e eşi olup olmadığı H 0 : φ =1 ve H 1 : φ <1 hipoezleri es edilerek araşırılmakadır. Eğer bu regresyon işleminin sonucunda φ =1 olduğu espi edilirse incelenen zaman serisinde birim kök sorunu oraya çıkar ve bu ilişki, y + = y 1 u (2) şeklinde yeniden yazılabilir. Birim kökün varlığı, bir önceki dönemde incelenen zaman serisinin değerinin ve dolayısıyla o dönem maruz kaldığı şokun olduğu gibi sisem içinde kalması anlamına gelmekedir. Bu durumun büün bir analiz Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

9 Ulusal Hisse Seneleri Piyasası nda Ekinlik 109 dönemi içinde devam emesi söz konusu olduğu için daha önceki dönemlerde de oraya çıkan şokların serinin değerini ekilemesi anlamına gelir. Serinin değeri de geçmişe yaşadığı şokların bir oplamı olacakır. Bu şokların kalıcı nielike olması, serinin durağan olmadığını ve zaman içerisinde göserdiği rendin sokasik olduğunu ifade eder. Eğer φ kasayısı birden küçük çıkarsa, geçmiş dönemde oraya çıkan şokların geçici bir süre ekilerini devam eirdikleri, ancak bu ekinin kuvveinin giderek azaldığı ve kısa bir süre sonra amamen oradan kalkacağı söylenebilir (Tarı, 2008). O halde, (1) nolu denklemin her iki arafından 1 çıkarılarak regresyon denklemini yeniden yazmak mümkündür. y y 1 = φ y 1 y 1 + u y (φ + 1 = 1) y 1 Buradan da (φ -1) = δ ise denklem y + 1 = δ y 1 u halini alır. (3) nolu regresyon denkleminde es edilecek hipoezler ise H 0 : δ =0 ve H 1 : δ <0 dir. Eğer H 0 hipoezi kabul edilirse (δ =0) y nin am bir esadüfî yürüyüş modeli izlediği anlaşılmalıdır. Dickey ve Fuller a göre haa eriminin oralamasının sıfır, normal dağılıma, sabi bir varyansa ve ookorelasyon içermeyen sokasik bir yapıya sahip olduğu, başka bir ifadeyle haa eriminin beyaz bir gürülü (whie noise) olduğu kabul edilmekedir. Haa eriminin beyaz gürülü olmadığı durumlar için Dickey & Fuller, birim kökün varlığını es emede kullanılan sürece, ookorelasyonu oradan kaldırabilmek için bağımlı değişkene ai gecikme değerlerini dahil ederek ADF esi olarak bilinen Genişleilmiş Dickey Fuller esini önermişlerdir. Bu es üç farklı formda yazılabilir (Aseriou, Hall, 2007, 297). Y Y Y u k 1 + β i Y i + i = 1 = δ Y u (4) k 0 + δy 1 + β i Y i + i = 1 = α u (5) k 0 + α 2 + δy 1 + β i Y i + i = 1 = α u (6) Bu üç regresyon denklemi arasındaki fark α 0 ile α 2 deerminisik elemanlarının olup olmamasıyla ilgilidir. Başka bir ifadeyle α 0 ve α 2, incelenen y (3) Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

10 110 Nuray ERGÜL zaman serisinde ahmin edilebilir bir sisemaik rendin (deerminisik) olup olmadığını belirleyen kasayılardır. Zaman serisinin göserdiği rendin sokasik ya da deerminisik olması ekin piyasalar hipoezi açısından çok önemlidir. Deerminisik bir rendin varlığı halinde Ekin Piyasalar Hipoezi geçersiz olacakır. İncelenen zaman serisinin ADF esinin ahminini yapmada hangi regresyon denkleminin kullanılacağı sorusu çok önemlidir. Dolado, Jenskinson ve Rivero, zaman serisinin durağanlığını belirlemede ADF esine ai (6) nolu denklemin ahmin edilerek başlanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade emişlerdir (Dolado, v.d., 1990, 255). ADF esi, yukarıdaki denklemdeδ kasayısının isaisiksel olarak sıfıra eşi olup olmadığını es eder. ADF esi ile elde edilen sonuçlar, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde McKinnon kriik değerleri ile karşılaşırılabilir. Eğer elde edilen sonuçlar McKinnon kriik değerlerinden yüksekse, beş hipoez reddedilir ve serilerin durağan olmadığı espi edilir. İMKB Ulusal Hisse Seneleri Piyasası hisse senedi fiya serilerinin birim kök içerip içermediği ilk önce ADF esiyle konrol edilmiş ve (6) nolu denklem hesaplanmışır. Y = α Denklemde, k 0 + α 2 + δy 1 + β i Y i + i = 1 Y durağan olup olmadığını analiz edilen zaman serisinin birinci farkını, genel rend değişkenini ve Y 1 ise gecikmeli fark erimlerini gösermekedir. Yapılan ADF esinde bağımlı değişkenin hangi gecikmelerinin (k) regresyon denkleminde yer alacağına karar verirken Akaike bilgi krierinden (AIC) veya Schwarz krierinden (SC) yararlanılmakadır. Bu çalışmada ise AIC kullanılmışır Phillips -Perron (PP) Birim Kök Tesi ADF esinin dayandığı emel varsayım, haa erimlerinin isaisikî olarak bağımsız ve sabi bir varyansa sahip olduğu varsayımıdır. ADF esine alernaif bir es olmakan ziyade onu amamlayan bir diğer birim kök esi olan PP esi, zaman serilerindeki yüksek derecedeki korelasyonu konrol emek için kullanılan paramerik olmayan bir yönemdir. PP esi (1988), ADF esinin aksine haa erimleri arasında zayıf bağımlılığa ve heerojenliğe izin vermeke ve ookorelasyonu gidermeye yeecek kadar bağımlı değişkenin gecikmeli değeri regresyon denklemine ilave edilmemekedir. PP esinin basi bir AR(1) ooregresif süreçeki denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir: Y = α + δ + ε 1 0 Y 1 (7) PP esi durağan ve rend ekisi olan zaman serileri ile ek değişkenli zaman serilerinde birim kökün varlığını es emede basi bir yaklaşım sunmakadır. PP esi u Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

11 Ulusal Hisse Seneleri Piyasası nda Ekinlik 111 sonucunda hesaplanan δ isaisiği, ADF esinde olduğu gibi, MacKinnon ablo değeri ile karşılaşırılarak seride birim kök olup olmadığına karar verilmekedir. Çalışmada hisse senedi fiya endekslerinin durağanlığı ADF ve PP esleri ile analiz edilmiş ve yorumlanmışır. Veriler analiz edilirken E-Views 5.1 programı kullanılmışır. 3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE DEĞERLENDİRME İMKB Ulusal piyasası nın zayıf formda ekinliğinin analizinde, anımsal isaisikler (geleneksel) ve durağanlık esleri kullanılarak es edilmişir. Analiz sonuçları aşağıda göserilmekedir Tanımsal İsaisikler (Descripive Saisics) Tanımsal isaisikler, İMKB Ulusal Hisse Seneleri Piyasası Endekleri ne ai serilerin oralaması (Mean), Oranca (Medyan), sandar sapması (Sandard Deviaion), eğikliği (Skewness) ve basıklığı (Kurosis Coefficiens) sonuçlarını vermekedir. Tanımsal isaisikler, analizde kullandığımız serilerin Normal Dağılım özelliğini anımlayan isaisiklerdir. Tablo(2) analizde kullanılan serilerin (İMKB100, İMKB50, İMKB 30 ve sekör endekslerinden İMKB Hizme, İMKB Mali, İMKB Sınai Endeksleri) oralama (Mean), oranca (Median), sandar sapma (Sandar Deviaion), eğiklik (Skewness) ve basıklıklarını (Kurosis) göseren anımsal isaisik sonuçlarını gösermekedir. Tablo (2) İMKB Endekslerinin Tanımsal İsaisik Sonuçları İMKB100 İMKB50 İMKB30 İMKBHIZ İMKBMAL İMKBSIN Oralama 17618, , , , , ,83 Oranca 10744, , , , , ,86 Maximum 97588, , , , , ,9 Minimum 362, , , , , ,340 Sandar Sapma 18756, , , , , ,11 Eğiklik 1, , , , , , Basıklık 4, , , , , , Jarque-Bera 2317,309* 247,8519* 404,3190* 502,3361* 849,5513* 3490,872* Tablo (2) deki anımsal isaisikler incelendiğinde, İMKB Ulusal Hisse Seneleri Piyasası Endeksleri nin normal bir dağılım sergilemediği anlaşılmakadır. Tablo (2) deki sonuçlar, H0: Ulusal Piyasa Endeksleri normal dağılım gösermekedir kuramı, %5 anlamlılık seviyesinde reddedilmekedir. Serilerin %5 anlamlılık seviyesinde reddedilmiş olması, Rassal Yürüyüş Hipoezi ne göre serilerin zayıf formda ekin olduğunu kanılamakadır. Yöneim Bilimleri Dergisi (7: 1) 2009 Journal of Adminisraive Sciences

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi

İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi Volume 3 Number 4 2012 pp. 1-20 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi Mustafa Akala Erhan Birgilib Sedat Durmuskayac Özet: Bu çalışmada

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Piyasa Etkinliği ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz

Piyasa Etkinliği ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz Doç. Dr. M. Hasan Eken Sait Adalı Piyasa Etkinliği ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz Doç. Dr. M. Hasan EKEN Kadir Has Üniversitesi, SBE. Sait ADALI Kadir Has Üniversitesi,

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı