TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ. M.No: Madde Konusu : Sayfa No :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ. M.No: Madde Konusu : Sayfa No :"

Transkript

1 TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ M.No: Madde Konusu : Sayfa No : BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç Kapsam Tanımlar... 4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler 4. ĠĢletmelerde hayvancılık faaliyeti Hayvan temini Tesis ve hayvan varlıklarının gözden geçirilmesi Faaliyet raporları Sağlık tedbirlerinin alınması Reforme kararları Damızlık satıģ programları Damızlık ve reforme iģleri Damızlık ve reforme satıģ iģleri Kayıtlara intikal Ölüm ve mecburi kesim Kayıtlardan düģme Tesis ve hayvanların bakımı ile ilgili alınacak tedbirler Kayıtların tutulması Hayvan yetiģtiriciliği broģürü Dezenfeksiyon AĢı ve ilaçlama programları Hasta hayvan vizite defteri Salgın hastalıklar Damızlık satın alınmasında uyulacak kurallar Damızlık satıģlarında uyulacak kurallar Kayıt iģlemleri Hayvan sayımları ve kimliklendirme Yem cetvellerinin hazırlanması Kadavra imhası Hayvancılık araģtırma faaliyetleri Ġlaç ve kimyasal maddelerin muhafazası Personelin Ģahsi hayvan beslemesi Kesif yem hazırlama... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Hükümler Sığır YetiĢtirme ĠĢleri 33. Damızlık seçimi Sürü kompozisyonu Çağ değiģimi Reforme ve kadro fazlası

2 37. Ölüm ve kesim Üreme Sağım Bakım ve besleme Sağlık Teknik kayıtlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Koyun-Keçi YetiĢtirme ĠĢleri 43. Damızlık seçimi Sürü kompozisyonu Çağ değiģimi Reforme ve kadro fazlası Ölüm ve kesim Üreme Sağım ve kırkım Bakım ve besleme Sağlık Teknik kayıtlar BEġĠNCĠ BÖLÜM Köpek YetiĢtirme ĠĢleri 53. Damızlık seçimi Çağ değiģimi Üreme Bakım ve besleme Sağlık Teknik kayıtlar ALTINCI BÖLÜM Kesif Yem Hazırlama ĠĢleri 59. Kesif yem hazırlama YEDĠNCĠ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme 60. Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlük Yürütme EKLER Hayvan hareket tablosu Yem tabelası ( sığır ) Tohumlama cetveli Süt üretim cetveli (sığır) Hayvan hareket tablosu Döl verim tablosu Tohumlanan sığırların gebelikle ilgili sonuçları Damızlıkların yaģ ve ırka göre dağılımı Damızlık inek soy kütüğü kartı Tohumlama defteri Buzağı doğum defteri

3 Süt kontrol defteri (sığır) Süt üretim ve sarfiyat defteri (sığır) Laktasyonu tamamlayan ineklerin süt verimine ait cetvel Damızlık sığırların günlük vukuat defteri Reforme sığırların günlük vukuat defteri Hayvancılık Ģubesi (koyun-keçi yet.) aylık hareket cetveli Yem tabelası ( koyun-keçi ) Süt-yapağı-tiftik üretim cetveli (koyun-keçi) Hayvancılık Ģubesi (koyun - keçi yet.) yıllık faaliyet raporu Kuzu-oğlak doğum ve randıman cetveli Süt-yapağı-tiftik üretim yıllık cetveli (koyun-keçi yetiģtiriciliği) Koyun-keçi soy kütüğü defteri AĢım defteri Kuzu-oğlak doğum defteri Koyun-keçi süt kontrol defteri Süt üretim ve sarfiyat defteri (koyun-keçi) Kırkım defteri Damızlık koyun-keçi günlük vukuat defteri Reforme koyun-keçi günlük vukuat defteri Hayvancılık Ģubesi (köpek yetiģtiriciliği) aylık faaliyet raporu Yem tabelası ( köpek ) Hayvancılık Ģubesi (köpek yet.) aylık yavru üretim cetveli Hayvancılık Ģubesi (köpek) yıllık faaliyet raporu Hayvancılık Ģubesi (köpek yet.) yıllık yavru üretim cetveli Köpek pedigri kartı Köpekçilik yavru kayıtları defteri Köpekleri günlük vukuat defteri Hayvancılık Ģubesi (ceylan) aylık faaliyet raporu Hayvancılık Ģubesi (ceylan yetiģtirme) yıllık faaliyet raporu Yem tabelası ( ceylan ) Üretim ve damızlık satıģların program ve gerçekleģme cetveli Hasta hayvan vizite defteri Hayvancılık Ģubesi yıllık aģı-serum ve test programı AĢı-ilâç uygulama formu / defteri Ölüm-kesim cetveli Otopsi raporu Damızlık satıģ kararı Reforme kararı Genel Müdürlüğe gönderilmesi gereken cetveller + raporlama

4 TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı iģletmelerde yetiģtiriciliği yapılan hayvanlara iliģkin ıslah, üretim, besleme, yetiģtirme, damızlık tedarik ve tahsisi, hayvan sağlığını koruma, araģtırma, damızlık ve reforme satıģı gibi faaliyetlerin prensiplerini belirlemek ve bu hizmetlerin yürütülmesinde birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıģtır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde belirtilen görev ve faaliyetlere iliģkin olarak, TĠGEM e bağlı iģletmelerde yürütülen hayvancılık faaliyetlerini kapsar. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede bahsedilen; a) Bakanlık; Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığını, b) TĠGEM; Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünü, c) Daire; TĠGEM Hayvancılık Daire BaĢkanlığını, ç) Damızlık hayvan; ırk vasfını tam olarak gösteren, ebeveynleri yüksek verimli, döl verim gücü üstün, ferdi verim kabiliyeti çok iyi olan sağlıklı hayvanı, d) Reforme Hayvan; damızlık veya üretim niteliklerini kısmen ve tamamen yitirmiģ damızlık dıģı hayvanı, e) Embriyo Transferi; bir hayvandan alınan embriyoların aynı türden diğer hayvanlara nakledilmesini, f) Sıfat; ergenlik çağına gelmiģ hayvanların tabii veya suni olarak tohumlamada kullanılmasını, g) Kızgınlık (Ostrüs); diģi hayvanların belli fizyolojik ve psikolojik belirtiler göstererek erkek hayvanları kabul etme durumunu (uygun tohumlama zamanını), ğ) Döl verimi (Fertilite); döllenme, nidasyon, gebelik, yavru gibi belli baģlı döllenme fonksiyonlarının sonuçlarını ve hayvanların yavru yapmak için taģıdıkları üreme özelliğini, h) Yavru verimi; erkek ve diģiden elde edilen yavru sayısını, ı) Döl verimi düģüklüğü (Ġnfertilite); döl veriminin normal sınırlar altında bulunmasını, i) Kısırlık (Sterilite); hayvanların döl vermemesi durumunu, j) Seleksiyon; gerek tabiat ve gerekse insan tarafından bir popülasyon içindeki bazı fertlere diğerlerine göre daha fazla döl verme imkânının sağlanmasını, k) Islah; verimlerde genotip ve fenotip iyileģmenin sağlanmasını, l) Hastalıktan Ģüpheli; Hastalık belirtisini açıkça ve tam göstermeyen hayvanları; m) BulaĢmadan Ģüpheli; hastalık belirtilerini göstermemekle beraber, hastalığı almıģ olduğu kabul edilen hayvanları, n) Ġhbarı mecburi hastalıklar; Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönerge ve tebliğlerde belirtilen hastalıkları, o) Mecburi kesim; tedavisi imkânsız veya ekonomik olmayan hastalık taģıyan veya diğer hayvanlar için risk oluģturan hayvanın kesilmesini, ö) Telefat; çeģitli hastalıklar, tabii afetler, yabani hayvan saldırısı vs. gibi çeģitli nedenler sonucu damızlık sürüde oluģan ölüm ve kesimleri ifade eder. 4

5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ĠĢletmelerde hayvancılık faaliyeti MADDE 4- (1) Hayvancılık yapılan iģletmelerde ülke ihtiyaçlarına ve Ģartlarına uygun olarak; damızlık sığır, koyun-keçi, köpek ve diğer hayvanlar yetiģtirilir. ĠĢletmelerde TeĢkilat ġeması na göre yeterli sayıda eleman tarafından; arazi varlığına, yem, mera ve diğer çevre Ģartlarına göre bu hayvan türlerinden bir veya birkaçının ıslahı, üretimi, yetiģtirme ve araģtırmaları yapılır. Hayvancılık birimlerinde, Genel Müdürlük tarafından tespit edilen ana kadrolar, gerektiğinde Genel Müdürlükten onay alınarak değiģtirilir. Hayvan temini MADDE 5- (1) ĠĢletmelerde yetiģtirilmesi yapılacak hayvanlar, Bakanlığın hayvancılıkla ilgili mevzuatlarına uygun olarak Genel Müdürlükçe kurulacak bir komisyon tarafından ülke içinden veya dıģından temin edilir. Tesis ve hayvan varlıklarının gözden geçirilmesi MADDE 6- (1) Hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü iģletmelerde; müdür, müdür yardımcısı, hayvancılık Ģube Ģefi, teknik ve sağlık elemanlarınca her yıl, nisan ve eylül aylarında olmak üzere tüm damızlıklar, hayvan barınakları, tesisler ve ekipman gözden geçirilir. Görülen eksiklik ve aksaklıklar bir zapta bağlanır, düzeltilmesi için gerekli tedbirler alınır ve hayvancılık Ģubesinin genel durumu hakkındaki bilgiler Genel Müdürlüğe gönderilir. Faaliyet raporları MADDE 7- (1) Aylık faaliyet raporları, yem tabelaları, tohumlama cetveli ve laktasyon cetvelleri, müteakip ayın 10 una kadar, yıllık faaliyet raporları ise ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlükte olacak Ģekilde gönderilir. Sağlık tedbirlerinin alınması MADDE 8- (1) Damızlık, reforme ve iģ hayvanlarında; mesai saatleri içinde ve dıģında meydana gelecek her türlü hastalık, kaza ve yaralanmalarda, acil tedbirlerin alınması ve tedavilerinin yapılması hayvancılık Ģubesi elemanları tarafından sağlanır. Reforme kararları MADDE 9- (1) Damızlık büyükbaģ hayvanlar arasında çeģitli nedenlerle damızlık vasfını kaybedenlerin sürüden ayıklanması amacıyla yılda iki kez, Mart-Nisan, Eylül-Ekim aylarında reforme iģleri yapılarak tasdik edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Gerekli görüldüğünde bu ayların dıģında da reforme iģleri yapılabilir. (2) Eradikasyona tabi hastalık sebebiyle yapılan reformeler ile seleksiyona tabi reformeler ayrı ayrı yapılacaktır. Reforme oranlarının hesaplanmasında eradikasyona tabi hastalık sebebiyle yapılan reformeler dikkate alınmayacaktır. (Değişiklik; 04/04/2008 tarihli ve 60 sayılı YKK) Damızlık satıģ programları MADDE 10- (1) Damızlık olarak yetiģtiricilere satılacak olan hayvanların miktarı iģ programı ve bütçe esaslarına göre iģletme müdürlükleri tarafından tespit edilerek her yıl Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Damızlık ve reforme iģleri MADDE 11- (1) KüçükbaĢ ve diğer hayvanlardan damızlık satılacakların ayrımı ile reforme iģleri hayvancılık Ģubesi elemanları tarafından Genel Müdürlük talimatları ve teknik esaslar doğrultusunda iģletme müdürünün onayı ile yapılır. Damızlık ve reforme satıģ iģleri MADDE 12- (1) Damızlık satıģı için ayrılan hayvanlar, yıllık Damızlık Dağıtım Genelgesi esaslarına göre yetiģtiricilere, reforme hayvanlar ise Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre yıl içinde ve en kısa zamanda satıģa çıkarılır. Besi programına alınan reforme hayvanlar ise besi süresi sonunda satılır. Kayıtlara intikal 5

6 MADDE 13- (1) Hayvancılık ünitelerinde meydana gelen normal doğumlar (buzağı, kuzuoğlak, enik v.s.) günü gününe Doğum Tutanağı ile ilgili birim elemanları tarafından hayvancılık Ģube Ģefliğine bildirilir. Hayvancılık Ģube Ģefi Ambarlar ve Sabit Kıymetler Yönergesi ne göre bunların üç gün içerisinde iģletme kayıtlarına intikalini sağlar. (2) Hayvancılık birimlerinde elde edilen her türlü hayvan ürünleri (yavru, süt, et, deri, yapağı vs.) günü gününe ve usulüne uygun olarak hayvancılık Ģube Ģefliği tarafından ambar kayıtlarına intikal ettirilir. Gübre istihsali ise her yıl sonunda verilir. (3) Hayvancılık Ģubesinde tutulması gereken kayıt ve defterler, elektronik ortamda aynı bilgilerden çıktı alınıp muhafaza edilebilmesi kaydıyla da tutulabilir. Ölüm ve mecburi kesim MADDE 14- (1) ĠĢletmelerde yetiģtirilen büyükbaģ hayvanların ölüm ve mecburi kesimleri halinde; a) BüyükbaĢ hayvanlara otopsi raporu düzenlenir. Gerektiğinde ambarlar ve sabit kıymetler yönergeleri çerçevesinde otopsi raporuna ifade tutanakları ve Teknik Heyet Kararı eklenir. ĠĢletme müdürünün onayı ile kayıttan düģülür. Damızlık sığırların ölüm-kesim cetveli aylık olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. b) Diğer hayvanlar için hayvancılık Ģubesince hazırlanan ve ölüm-kesim nedenleri ile miktarlarını gösterir tutanağın iģletme müdürü tarafından onaylanması suretiyle kayıttan düģme iģlemleri yapılır. Aylık raporlarla durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Ancak salgın hastalık, hırsızlık, yırtıcı hayvanların sebep olduğu toplu telefat ve kayıplar telefata sebep olan mücbir sebepler; ĠĢletme müdür yardımcısı ve hayvancılık Ģefi ile ilgili birim elemanlarından oluģan teknik heyetin hazırladığı raporla derhal Genel Müdürlüğe bildirilir, onay alındıktan sonra TĠGEM Sabit Kıymetler Yönergesi esaslarına göre kayıttan düģülür. Kayıtlardan düģme MADDE 15- (1) Damızlık veya reforme olarak satıģı yapılan büyük ve küçükbaģ hayvanlar ile diğer hayvanların kayıt silme iģlemleri Ambarlar ve Sabit Kıymetler Yönergeleri esaslarına göre yapılır. Tesis ve hayvanların bakımı ile alınacak tedbirler MADDE 16- (1) Hayvancılık Ģubesine ait hayvan barınakları ve padoksların etrafındaki fundalık, dikenlerin temizlenmesi iģi hayvancılık Ģubesine aittir. (2) Hayvancılık Ģubesi; hayvan barınakları civarındaki silaj çukurları, ot sundurmaları ve gübreliklerin usulüne göre düzenlenmesinden sorumludur. Gübreliklerin etrafında alınması gereken emniyet tedbirlerinden (ihata, tel örgü, çit, ikaz, iģaret, paratoner v.b.) ise iģletme idaresi sorumludur. (3) Hayvancılık Ģubesi; üretimde kullanılan her türlü alet ve ekipmanın en iyi Ģekilde kullanılması ve korunması ile birlikte ağıl, ahır ve diğer barınakların günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik bakım, temizlik ve dezenfeksiyon iģlerini yapar ve her türlü sağlık-emniyet tedbirlerini alır. (4) Hayvancılık Ģubesine ait birimlerde depolanan kaba ve kesif yemlerin bozulmalarının önlenmesi, kalitelerinin muhafazası ve kayıpların en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınarak korunması sağlanır. (5) Üretimi artırıcı, maliyeti düģürücü teknik ve idari tedbirler alınarak bütçe ve iģ programları çerçevesinde üretimlerin sağlanması ve yıl içinde gerçekleģmesi temin edilir. (6) Barınaklar, yem tesisleri, silo, gübrelik, sağımhane, doğumhane, revir vb. tesislerin bakımı yapılarak, ihtiyaçları tespit edilir. Bu konularda gerekli yatırımlar iģ programları ve bütçe çerçevesinde gerçekleģtirilir. Kayıtların tutulması MADDE 17- (1) Hayvancılık Ģubesinde; gerek iģletmede bulunan ve gerekse dıģarıdan satın alınan damızlıklara ait soykütüğü, yetiģtirme ve verim kayıtlarının tutulması ve her türlü evrakın muhafazası sağlanır. 6

7 (2) DıĢarıdan satın alınan hayvanlar numaralanarak usulüne göre ayniyat ambar kayıtlarına alınır. Hayvan yetiģtiriciliği broģürü MADDE 18- (1) Damızlık hayvanların bakım, besleme ve hastalıklardan korunması konularında iģletme müdürlükleri tarafından broģürler hazırlanabilir ve bu broģürler yetiģtiricilere verilir. Dezenfeksiyon MADDE 19- (1) Hayvan barınakları, tecrithane ve doğum ahırları ile buzağı kulübeleri sık sık temizlenip dezenfekte edilerek, herhangi bir hastalık etkeninin üreme ve yayılmasını önleyici tedbirler alınır. AĢı ve ilaçlama programları MADDE 20- (1) Hayvanlara uygulanacak olan aģı-serum ve her türlü kimyasal-biyolojik maddeler zamanında sağlanarak usulüne uygun tatbik edilir. Boynuz köreltme ve ayak-tırnak bakımlarına azami özen gösterilir. (2) ĠĢletmede yıl içerisinde yapılacak aģı ve ilâçlama programı yılbaģında hazırlanarak, onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylanan program aynen uygulanır. Programda yapılacak değiģiklikler için Genel Müdürlükten onay alınır. (3) Salgın ve paraziter hastalıklara karģı zamanında koruyucu olarak yapılan aģı, serum, test ve ilâçlamalar ilgili defterlere kaydedilir. Yapılan aģı ve ilâçlamalara ait formlar aylık faaliyet raporları ile birlikte her ay Genel Müdürlüğe gönderilir. Hasta hayvan vizite defteri MADDE 21- (1) Hayvancılık birimlerinde Hasta Hayvan Vizite Defteri tutulur. Bu deftere yapılan tedaviler ve sonuçları günü gününe kayıt edilir. Salgın hastalıklar MADDE 22- (1) ĠĢletmelerde herhangi bir salgın hastalığın çıkması halinde, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönerge ve tebliğlere göre gerekli idari ve teknik önlemler alınarak; a) Ġhbarı mecburi hastalıklar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġl-Ġlçe Müdürlüğüne, b) Ġhbarı mecburi olan ve olmayan salgın hastalıklar Genel Müdürlüğe hemen bildirilir ve en yakın Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitüsüne marazi madde gönderilir. c) Acil durumlarda en yakın lâboratuar, enstitü veya fakültelerden uzman istenir. Damızlık satın alınmasında uyulacak kurallar MADDE 23- (1) ĠĢletmelere damızlık olarak dıģarıdan satın alınacak hayvanların çeģitli yetiģtirme hastalıklarından ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nda belirtilen ihbarı mecburi hastalıklardan salim olmaları gereklidir. (2) Damızlık olarak dıģarıdan satın alınan veya hibe edilen hayvanlar, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nda belirtilen hastalıklardan salim olduklarının belgelenmesi halinde iģletmeye alınır ve 30 gün tecride tabi tutulurlar. Tecrit süresi sonunda bu hayvanlarda herhangi bir hastalık tespit edilmediği takdirde esas sürülere katılır. Aksi halde Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu na göre iģlem yapılır. Damızlık satıģlarında uyulacak kurallar MADDE 24- (1) Damızlık satıģları, yıllık bütçe ve Damızlık SatıĢ Genelgesi esaslarına göre yapılır. (2) YetiĢtiricilere damızlık maksadıyla iģletmelerden satılacak olan hayvanların da aynı Ģekilde salgın ve paraziter hastalıklardan salim olmaları ve gerekli aģılarının yapılmıģ olması Ģarttır. Kayıt iģlemleri MADDE 25- (1) ĠĢletmelerde yetiģtirmesi yapılan damızlık sığırların soykütüğü kayıtları, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Merkez Soykütüğüne paralel olarak Türkiye Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Merkez Birliği ile Genel Müdürlüğümüz arasındaki protokol esasları doğrultusunda iģletmelerce tutulur. 7

8 Hayvan sayımları ve kimliklendirme MADDE 26- (1) Günlük sayımlar dıģında her ay sonu sürülerde sayım yapılarak ayniyat kayıtları ile mutabakat sağlanır ve müģterek bir tutanak tutulur. Kayıtlardaki değiģiklikler ve giriģçıkıģlar aylık faaliyet raporları ile Genel Müdürlüğe bildirilir. (2) Doğan buzağıların tamamı Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda numaralandırılarak buzağı doğum defterine, koyun ve keçilerde numaralandırılarak, sadece elit sürüler koyun-keçi soykütüğü defterine kaydedilir. Damızlık koyun yetiģtiriciliği birliği ile yapılacak protokoller, Türkiye Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliği ile yapılan protokollerde olduğu gibi aynen uygulanır. Yem cetvellerinin hazırlanması MADDE 27- (1) Hayvanların ihtiyacı olan her türlü yem ve yem katkı maddelerini (yem fabrikalarından satın alınan konsantre yemler dahil) ihtiva eden yem rasyon cetvelleri aylık olarak hazırlanır, ĠĢletme müdürünün onayından sonra usulüne uygun olarak ambardan çıkarılır. Gerektiğinde bu cetveller haftalık veya onbeģ günlük olarak hazırlanabilir. Hayvanlara yedirilen kaba yemlerin besin değerlerinin tespiti için en az yılda bir defa, kesif yemler için iki defa, dıģarıdan satın alınanlar için gerektiğinde daha fazla sayıda olmak üzere lâboratuar analizleri yaptırılır. Ancak dıģarıdan satın alınan her parti yemden Ģahit numune alınarak alınan yem tüketildikten en az 1 ay sonrasına kadar muhafaza edilir. Kadavra imhası MADDE 28- (1) ĠĢletmelerde ölen büyük ve küçükbaģ hayvanların otopsilerinden sonra, kadavraların tamamı, kesilen hayvanların mezbaha artıkları ile imhası gereken bütün organları ve doğum yapan hayvanların sonları tekniğine uygun olarak imha edilir. Hayvancılık araģtırma faaliyetleri MADDE 29- (1) Yerli ve yabancı araģtırma kurumları ve üniversitelerle ortaklaģa olarak hazırlanan hayvancılık araģtırma projeleri Genel Müdürlükçe onaylanmadan uygulamaya konulmaz. ĠĢletme müdürlüğü bünyesinde yapılacak hayvancılık araģtırmaları için de Genel Müdürlükten izin alınır. AraĢtırmaların sonuçları Genel Müdürlüğe bilgi verilmek ve yayın müsaadesi alınmak kaydıyla yayınlanabilir. Ġlaç ve kimyasal maddelerin muhafazası MADDE 30- (1) Hayvancılıkta kullanılan her türlü biyolojik-kimyasal maddeler, aģı, ilâç, serum, sperma, embriyo v.b. tekniğine uygun olarak taģınır, muhafaza edilir ve kullanılır. Personelin Ģahsi hayvan beslemesi MADDE 31- (1) ĠĢletme personeli, iģletme sınırları içerisinde yetiģtirilen hayvanların dıģındaki bazı evcil hayvanları (kedi, kuģ v.b); her türlü sağlık kontrol ve uygulamalarını sürekli yapmak ve belgelendirmek, iģletme hayvanlarına zarar vermemek kaydıyla bulundurabilir. Bu konuda her türlü izin iģletme idaresine aittir. Kesif yem hazırlama MADDE 32- (1) Yem hazırlama ünitesi bulunan iģletmeler kendi ihtiyaçları ile isteği halinde diğer iģletmelerin kesif yemlerini de tekniğine uygun olarak hazırlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sığır YetiĢtirme ĠĢleri Damızlık seçimi MADDE 33- (1) Damızlık sürüyü meydana getiren sığırların ırk vasıflarını tam olarak göstermeleri, ebeveynlerinin yüksek verimli ve sağlıklı olmaları, cinsiyetle ilgili özellikleri tam olarak göstermeleri gerekir. Sürü kompozisyonu 8

9 MADDE 34- (1) Genel olarak ortalama 100 baģ ana inekten meydana gelen bir damızlık sürüde ayrıca; yaklaģık baģ düve, baģ dana ile baģ erkek ve diģi buzağı olması gerekir. Bu durumda 100 baģ ana inek mevcudu olan bir sürüde, toplam baģ sığır bulunur. (2) ĠĢletmelerdeki damızlık sürülerin kompozisyonlarında sekiz (8) yaģın üzerindeki ineklerin oranı toplam inek sayısının %5 ini geçmeyecektir. (Değişiklik; 04/04/2008 tarihli ve 60 sayılı YKK) Çağ değiģimi MADDE 35- (1) Sığırlarda çeģitli yaģ guruplarına göre; a) 0 6 Aylıklar (6. ay dâhil) : Buzağı (diģi-erkek), b) 7 12 Aylıklar (12. ay dâhil) : Dana (diģi-erkek), c) 12 Aydan büyükler : Düve-genç boğa, ç) Düveler doğumu müteakip : Ġnek, d) Genç boğalar 18 aydan sonra: Boğa, olarak tasnif edilir ve çağ değiģimleri buna göre yapılarak kayıtlara alınırlar. Reforme ve kadro fazlası MADDE 36- (1) DiĢi sığırlarda yılda ortalama % oranında damızlık satıģ, kadro fazlası ve reforme için ayrım yapılır. (2) ĠĢletmelerden yetiģtiricilere satılacak damızlık sığırların ayrımı; reforme iģleri ve sıfat tevzii iģlemleri iģletme müdürünün baģkanlığında müdür yardımcısı ve hayvancılık Ģubesi elemanlarının da katılımıyla oluģturulacak bir komisyon tarafından yapılır. Düzenlenen liste ve cetveller Genel Müdürlükçe uygun görülen haliyle tasdik edilmek üzere iki nüsha halinde gönderilir. (3) Damızlık ve reforme olarak satılacak hayvanlar ile her türlü sığırcılık ürün ve üretimlerinin değerlendirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonlar sağlanarak satıģa hazırlanır. Ölüm ve kesim MADDE 37- (1) Buzağı ve danalarda toplam ölüm ve mecburi kesimlerin oranının % 6 yı, düve, genç boğa ve ergin sığırlarda ise toplam % 5 i geçmemesine azami özen gösterilir. Üreme MADDE 38 - (1) Damızlık inek ve düvelerin bütün özellikleri ve iģletmenin yetiģtirmedeki amacı dikkate alınarak sıfat tevzii iģleri her yıl Ocak ayı içerisinde iģletme müdürünün baģkanlığında hayvancılık Ģubesi elemanlarının katılmasıyla oluģan bir komisyon tarafından yapılır. Düzenlenen sıfat tevzii cetvellerinin 2 sureti Genel Müdürlükçe uygun görülen haliyle tasdik edilmek üzere gönderilir ve onaylanan cetveller aynen uygulanır. Sıfat cetveline alınan sığırlarda bir gebeliğe düģen ortalama tohumlama adedinin en fazla 2 olmasına ve gebelik baģına 3 den fazla tohumlanan sığır sayısının %16 yı geçmemesine azami özen gösterilir. (2) Kızgınlık (ostrüs) gösteren hayvanlar yıl boyunca tohumlanır. (3) ĠĢletmelerin bakım ve besleme Ģartları ve sığırların ırk özellikleri göz önünde bulundurularak düveler ergin canlı ağırlığının 2/3 ünü kazandıklarında (genel olarak Jersey lerde 15-17, Siyah-Alaca larda 16 18, Esmer ve Simental lerde 18 20, yerli ve melez ırklarda aylık yaģta) kızgınlık (oestrus) gösterme durumlarına göre ilk tohumlamaları yapılır. (4) ĠĢletmelerde doğumlar baģlamadan önce doğum bölmeleri temizlenip dezenfekte edilerek doğuma hazırlanır. (5) Doğumdan 3 5 gün önce inekler doğum bölmelerine alınır, devamlı takip edilerek sakin bir ortamda doğum yapmaları temin edilir. (6) Doğumda gerekli olan her türlü steril alet ve malzemeler ile ilaçlar doğumhanede hazır bulundurulur. (7) Doğan buzağının göbeği uygun bir antiseptik solüsyonla temizlenir ve azami 1 3 saat içinde anasını emerek ağız sütünü (kolostrumu) alması sağlanır. Buzağı emmeden önce anasının memesi ılık antiseptikli suyla yıkanıp durulanarak temiz bir peçeteyle kurulanmalıdır. 9

10 (8) Ġnekler doğumlarını takip eden ıncı günlerde gösterdiği kızgınlıkta tohumlanır. Damızlıklardan yılda bir yavru alınması ve iki doğum arasındaki sürenin sürü bazında 400 günü geçmemesi esastır. (9) Gebe inekler gebeliğinin son iki ayında usulüne uygun metotlarla sağımdan çıkarılarak kuruya alınır. Kuru dönemde meme sağlığı için gerekli tedbirler alınır. (10) Boğa adayları ebeveynlerinin verimleri göz önüne alınarak buzağılık döneminde seçilir, özel bakım ve beslemeye alınır. (11) Tabii tohumlama yapılan iģletmeler ile sunî tohumlama lâboratuarlarında bulunan boğalar özel beslemeye tabi tutulur, ayrıca yağlanmalarını önlemek için idman padoklarında günlük idman yaptırılır. Sağım MADDE 39- (1) Ġnekler günde iki defa sağılır. Sağım aralıklarının eģit olması için gerekli tedbirler alınır. Yüksek verimli ineklerde imkânlar ölçüsünde günde 3 sağım yapılabilir. (2) Sağımdan önce, özellikle de sağımdan sonra ineklerin memeleri uygun antiseptiklerle mutlaka temizlenmelidir. Mastitisli inekler ayrılarak elle veya seyyar sağım makinesi ile ayrı sağılmalıdır. (3) Sağım sırasında mevcut sağım tesisinin durumuna göre ineklere (ferdi beslemede ferdi verimine göre, gurup beslemede gurup verimine göre) kesif yem verilir. (4) Sağımdan önce ve sonra sağım tesislerinin makine ve ekipmanlarının periyodik bakım, temizlik ve dezenfeksiyonu titizlikle yapılır. (5) Sağmal oranının % arasında olmasına azami itina gösterilmelidir. Bakım ve besleme MADDE 40- (1) ĠĢletmelerde, sığırlara verilecek kaba ve kesif yem miktarlarının tespiti yapılarak gerekli yem hammaddelerinin zamanında temini sağlanır, tekniğine uygun olarak depolanır ve zarar görmemeleri için tedbirler alınarak sık sık kontrol edilir. Hayvanların bilimsel ve teknik esaslara göre hazırlanacak rasyonlarla beslenmesi sağlanır. (2) Özellikle süt sığırlarının beslenmesinde iģletmede sulu kaba yem zincirinin kurulması esastır. Sığırlarda yem değiģikliği stres oluģturmakta ve rumen ph sının bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sürekli kaliteli silaj ile beslemeye özen gösterilmelidir. Bunun temini için gerekli programların yapılması ve uygulamada ekim ve hasat zamanları ile en uygun stoklama Ģartlarının temini konularında iģletme idaresinin koordinasyonu ile ilgili birimlerle iģbirliği sağlanır. (3) Kaba yemlerin stoklanması öncesinde sayım, ölçüm ve tartımın hayvancılık Ģefi, bitki üretim Ģefi ve ambar memuru birlikte tespit ederek düzenledikleri tutanak doğrultusunda istihsali verilir. (4) Silâj imaline verilen kaba yemin % nispetinde fire maksatlı ve diğer katkı maddeleri ilâvesiyle silâj imalât zaptı düzenlenerek ambar kayıtlarına intikali sağlanır. (5) Kaba yemlerin ambardan çıkıģları Yönergede belirtilen yıllık ambar fire miktarları dikkate alınarak hayvancılık Ģefi ve ambar memurunun günlük olarak birlikte yaptıkları tespit doğrultusunda her ay sonu itibariyle ambardan çıkıģları yapılır. (6) ĠĢletmelerde buzağı beslemede geliģen yeni teknolojilerden de yararlanılarak 2,5 3 ay süre ile buzağılar sun î emzirmeye tabi tutulur ve bu konuda Genel Müdürlükçe verilen talimatlar eksiksiz uygulanır. (7) Buzağılara içirilecek sütün normal vücut sıcaklığında (36-38 o C) olması gereklidir. Kesinlikle soğuk ve sıcak süt içirilmemelidir. Buzağılara ilk bir hafta üç öğün süt verilmeli daha sonra öğün sayısı eģit aralıklarla olmak üzere ikiye, son haftada bire indirilmelidir. (8) Buzağılar doğumu takip eden 1 3 saat içerisinde ağız sütünü anasından mutlaka emerek almalıdır. Ağız sütünün içirilmesine 3 4 gün öğünler halinde kendi analarından tabiî veya sunî olarak devam edilmelidir. Özellikle yaģlı ineklerin olmak üzere ihtiyaç fazlası ağız sütleri derin dondurucularda münferiden etiketlenip saklanarak gerektiğinde kullanılabilmelidir. 10

11 (9) Ġhtiyaçtan eksik veya fazla süt içmemesi için buzağılara temiz ve ayrı ayrı emzikli kovalarda süt verilmelidir. Emzikli kovalara konan süt sıcaklığının düģmemesi için o C de temiz su ile duģlanabilir veya aynı amaçla etüvde bekletilebilir. Buzağıların önlerinde günlük temiz ve kaliteli kesif yem, kuru yonca veya çayır otu ile içme suyu bulundurulur. (10) Buzağılar doğumdan sonra iģletme Ģartlarına göre üç gün içinde ferdi bölmelere veya buzağı kulübelerine alınır. Sütten kesimden sonra guruplar halinde padoklara alınarak çevre Ģartlarına alıģtırılır. En çok buzağı kayıplarının bu dönemlerde olduğu dikkate alınarak besleme ve bakımlarına azami titizlik gösterilir. (11) Buzağılar 6 aylık olduklarında erkek ve diģiler birbirlerinden ayrılır ve ayrı guruplar halinde bulundurulur. (12) Doğan buzağılara numaraları en geç 3 gün içinde verilir, 6 hafta içinde uygun metotlarla boynuzları köreltilir, fazla meme baģları usulüne uygun olarak alınır. Numaralama iģlemi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının yayınlamıģ olduğu Damızlık Süt Sığırlarında Soykütüğü Talimatı esaslarına uygun olarak yapılır. (13) Damızlık sığırlar, mümkünse verimlerine göre ferdi yemlemeye veya gurup yemlemesine tabi tutulurlar. Sığırların beslenmesi için hazırlanacak rasyonların yaģama ve verim payları için ihtiyaç duyulan besin maddelerini ihtiva etmesi yanında ekonomik olmasına da dikkat edilir. Sağlık MADDE 41- (1) Hayvan barınakları, tecrithane ve doğum ahırları ile buzağı kulübeleri, sık sık temizlenerek dezenfekte edilir. Herhangi bir hastalık etkeninin üreme ve yayılmasını önleyici tedbirler alınır. (2) Hayvanlara uygulanacak olan aģı-serum ve her türlü biyolojik-kimyasal maddeler zamanında sağlanarak usulüne uygun olarak tatbik edilir. Ayak ve tırnak bakımlarına azami özen gösterilir. (3) ĠĢletmede yıl içerisinde yapılacak aģı ve ilâçlama programı yılbaģında hazırlanarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylanan program eksiksiz uygulanır. Programda yapılacak değiģiklikler için Genel Müdürlükten onay alınır. (4) Salgın ve paraziter hastalıklara karģı zamanında koruyucu olarak yapılan aģı, serum, test ve ilâçlamalar ilgili defterlere kaydedilir. Yapılan aģı ve ilâçlamalara ait formlar aylık faaliyet raporları ile birlikte her ay Genel Müdürlüğe gönderilir. (5) Hayvancılık birimlerinde Hasta Hayvan Vizite Defteri tutulur. Bu deftere yapılan tedaviler ve sonuçları kayıt edilir. (6) ĠĢletmelerde herhangi bir salgın hastalığın çıkması halinde, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere göre gerekli idari ve teknik önlemler alınarak; a) Ġhbarı mecburi hastalıklar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġl-Ġlçe Müdürlüğüne, b) Ġhbarı mecburi olan ve olmayan salgın hastalıklar, Genel Müdürlüğe, derhal bildirilir ve en yakın Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitüsüne marazi madde gönderilir. Acil durumlarda en yakın lâboratuar, enstitü veya fakültelerden uzman istenir. Teknik kayıtlar MADDE 42- (1) Sığır yetiģtirme hizmetlerinde aģağıda belirtilen ana kayıtlar tutulur; a) AĢı-ilâç uygulama defteri, b) Hasta hayvan vizite defteri, c) Damızlık sığır soy kütüğü kartı, ç) Tohumlama defteri, d) Buzağı doğum defteri, e) Süt kontrol defteri, f) Süt üretim ve sarfiyat defteri, g) Damızlık sığır günlük vukuat defteri, 11

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve SORUMLULAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve SORUMLULAR ( Satınalma Şube Sayfa No Sayfa 1 / 6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve SORUMLULAR 1.1 AMAÇ : Kurumumuzca ihtiyaç duyulan büyükbaş hayvanlara ait yağsız ve yağlı kesim alım kriterlerine ilişkin uygulama esaslarının

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR *

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 15 Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 1 Tedbir 1: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir 1: Süt Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

creafix.net 0332 235 85 95

creafix.net 0332 235 85 95 www.kosgeb.gov.tr Basım Tarihi : 0.0.0 Basım Yeri: Adım Ofset creafix.net 0 SIĞIR SÜT YEMLERİ BUZAĞI YEMLERİ SIĞIR BESİ YEMLERİ KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ Dairy cattle feed Calf feed Beef cattle feed Sheep feed

Detaylı

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah 1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Etin kimyasal içeriği Yaşa, cinsiyete, beslemeye bakılmadan kimyasal yapı da ortalama: %70 su, %18 protein,

Detaylı

Prof.Dr. Selahattin Kumlu

Prof.Dr. Selahattin Kumlu Döl Verimi Sürü Yönetim Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Amaç; Sürü Yönetim Programı Asgari kayıpla üretim Koruma yoluyla tedavi ihtiyacını

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUN IRKLARI Koyunları verimlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar, Bir işletmede yetiştirilecek koyun ırkı seçilirken şu hususları dikkate

Detaylı

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ Prof Dr. Orhan ALPAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni AnabilimDalı Emekli Öğretim Üyesi Prof Dr. Ali Rıza AKSOY Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. 1 Gıda analizleri mikrobiyolojik- 2 Gıda analizleri serolojik ve toksikolojik- 3 Danışmanlık hizmeti 1. Yapılacak analizleri ve ilgili mevzuatı

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar KONU İLGİ Koyunların beslenmesi TERCÜME VE DERLEME Koyun beslemesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli KAYNAKÇA

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR*

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* Çağrı Dönemi Tedbir 0: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi: Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Süt

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri Buzağılar Sürünün Geleceğidir. Buzağı yetiştiriciliğinde anahtar noktalar! Doğum Kolostrum (Ağız Sütü) Besleme Sistemi Sindirim Sağlık Doğum ile ilgili anahtar noktalar

Detaylı

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ)

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ) MADDE 4 Damızlık süt sığırı On baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Konukevi nin yönetimi, yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususları tespit

Detaylı

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM TeĢkilatımızdaki makine ve ekipman ile atelye tezgahlarının faal halde bulundurulması için ihtiyaç duyulan yedek parçalar Ġkmal ġubesi Müdürlüğünce yurt içinden ve

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Proje ile yüksek genetik kapasiteli damızlıklar öncelikle yurt içinden temin edilmeye çalışılacaktır.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Proje ile yüksek genetik kapasiteli damızlıklar öncelikle yurt içinden temin edilmeye çalışılacaktır. YÖNETİCİ ÖZETİ Önerilen projenin kapasitesi 100 Baş Ana kadrolu Damızlık Süt Sığırcılığı ve işletmede doğan erkek buzağıların besiye alınarak değerlendirilmesidir. Proje, 100 ana başlık bir damızlık süt

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı TAġINIR DÜZENLEME VE DESTEK ġubesġ GeliĢen Ģartlar ve kamu idareleri ile uygulayıcılardan

Detaylı

KOYUNLARIN BESLENMESİ

KOYUNLARIN BESLENMESİ KOYUNLARIN BESLENMESİ Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, KONYA Buğday ile koyun gerisi oyun Mera ile koyun gerisi oyun Biz de koyunlarımızı böyle kaliteli meralarda

Detaylı

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dünyada yaklaşık Simental varlığı 42 milyon baştır. Dünyada yetiştiriciliği yapılan en yaygın

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

Kuzu üretim teknikleri:

Kuzu üretim teknikleri: Kuzu üretim teknikleri: akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Koç katımında yoğun-ek yemleme:flushing Erken yaşta damızlıkta kullanma Kuzulama aralığının kısaltılması Hormon uygulama, embriyo transferi

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Buzağının sağlıklı olarak doğması ve büyümesi büyük ölçüde doğum öncesi, doğum ve doğumun hemen sonrasında ana ve yavruya uygulanacak özenle çok

Buzağının sağlıklı olarak doğması ve büyümesi büyük ölçüde doğum öncesi, doğum ve doğumun hemen sonrasında ana ve yavruya uygulanacak özenle çok Buzağı Yetiştirme Buzağının sağlıklı olarak doğması ve büyümesi büyük ölçüde doğum öncesi, doğum ve doğumun hemen sonrasında ana ve yavruya uygulanacak özenle çok yakın ilişkilidir. Doğumdan sonra buzağı

Detaylı

23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 YÖNETMELİK

23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 YÖNETMELİK 23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SIĞIRLARDA LÖYKOZ HASTALIĞINA KARġI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 13.04.2007 / 26492 13 Nisan 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26492 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2007/20) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

BİRLİĞİN KURULUŞU: 1995 yılında 13 kişi. Türkiye nin 2. Birliği.

BİRLİĞİN KURULUŞU: 1995 yılında 13 kişi. Türkiye nin 2. Birliği. 1 BİRLİĞİN KURULUŞU: 1995 yılında 13 kişi. Türkiye nin 2. Birliği. BİRLİĞİN MEVZUATI :5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki sağlığı Gıda ve Yem Kanununun 10.maddesi ve 17.02.2015 tarihli 6589 sayılı kanun,ıslah

Detaylı

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE ÜREME YÖNETİMİ

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE ÜREME YÖNETİMİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE ÜREME YÖNETİMİ "Bu bilgi kaynağının amacı; yetiştiricilere sürü sağlığı ve üreme yönetimi programlarının hazırlanması ve uygulanması konularında gerekli temel

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TEBLİĞ. a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine,

TEBLİĞ. a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine, 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ SAFKAN DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

SÜT SIĞIRCILIĞI. 2-Hayvan ıslahını daha etkili ve yaygın hale getirmek için sun i tohumlama yaptıranlar ile sun i tohumlama ekibi kuranlar ve

SÜT SIĞIRCILIĞI. 2-Hayvan ıslahını daha etkili ve yaygın hale getirmek için sun i tohumlama yaptıranlar ile sun i tohumlama ekibi kuranlar ve SÜT SIĞIRCILIĞI Sayın üreticimiz; hayvancılık konusunda yapacağınız yatırımlarda Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerden yeterince yararlanabilmek için taşrada Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerimize merkezde

Detaylı

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 15.05.2009 / 27229 15 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27229 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başarılı Süt Sığırcılığı İçin Neler Yapılmalıdır. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Zootekni Bölümü 01330 Adana

Başarılı Süt Sığırcılığı İçin Neler Yapılmalıdır. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Zootekni Bölümü 01330 Adana Başarılı Süt Sığırcılığı İçin Neler Yapılmalıdır Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bu çalışmada süt sığırı yetiştiricisi için, sürü yönetiminde üzerinde

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ Dr. Ali Murat TATAR tatar@agri.ankara.edu.tr 1 İşletmede her yıl ineklerin yaklaşık %25 i sürüden çıkarılır Düve yetiştirmede esas amaç, sürünün

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

27/12/2012 tarihli Bakanlık Makam Onayı UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEKLERİNİN EĞİTİMİNDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASINA DAİR YÖNERGE

27/12/2012 tarihli Bakanlık Makam Onayı UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEKLERİNİN EĞİTİMİNDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASINA DAİR YÖNERGE 27/12/2012 tarihli Bakanlık Makam Onayı UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEKLERİNİN EĞİTİMİNDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASINA DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, ülkemiz genelinde ele

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; tek tırnaklı,

Detaylı

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede BESİLİK BÜYÜKBAŞ SIMMENTAL (SİMENTAL) Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir.

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye 1 KURULUŞ Birliğimiz ; 1995 Yılında 904 Sayılı hayvan ıslah kanununa göre 25 Kurucu üye tarafından kurulmuştur. 13 Haziran 2010 tarihli, 5996 sayılı Veteriner

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Süt İneklerinde Üreme

Süt İneklerinde Üreme Düvemizi ne zaman tohumlamalıyız? Süt İneklerinde Üreme Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yetiştirici Eğitim Programı Doç. Dr Fatin CEDDEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Detaylı

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Blanc blue Prof. Dr. Adnan ŞEHU Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Buzağı ölmemeli Sağlıklı ğ gelişmeliş V i b l k d Verim vermeye başlayana kadar

Detaylı

Televizyon (web tabanlı dâhil) ve telefon kullanımı var ise tarımsal bilgilere eriģim durumu

Televizyon (web tabanlı dâhil) ve telefon kullanımı var ise tarımsal bilgilere eriģim durumu İŞLETME ENVANTER VE TARIMSAL BİLGİ FORMU (Bu form her çiftçi için sal danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalandıktan sonra bir ay içerisinde doldurulacaktır Ek-5a) Ek-5a A- KİŞİSEL VE SOSYAL BİLGİLER Çiftçinin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Konak Belediyesi

Detaylı

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME Dönemsel Besleme Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu açıdan

Detaylı

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ T.C. İLİ..İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ..-2003 İÇİNDEKİLER I- PROJENİN ÖZETİ II- III- IV- PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN AMACI PROJE KAPSAMINA GİRECEK KÖYLER VE

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar HAYVAN IRKLARININ TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 17/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25141 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, mera - sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması.

a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, mera - sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması. Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları

Detaylı

YÖNETMELİK SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28136 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 1 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Halk elinde yetiştirilmekte olan küçükbaş hayvanların

Detaylı

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05 Sayı : B.12.0.KKG.0.02.01-325.01.[56]-1448 10/5/2011 019440 Konu : Ari ĠĢletmeler ve Onaylı Çiftlikler DOSYA Genelge No: 2011 / 09 Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Esasları gereğince

Detaylı

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2013/5)

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2013/5) Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (24 Aralık 2011 Tarih, 28152 Sayı) Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi

Detaylı

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR MANDA BOĞALARININ TABİİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT I. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARINDA ARANILACAK ŞARTLAR 1- Tabi tohumlama faaliyetleri Bakanlık iznine tabi olup, ıslah amaçlı olarak

Detaylı