TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ. M.No: Madde Konusu : Sayfa No :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ. M.No: Madde Konusu : Sayfa No :"

Transkript

1 TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ M.No: Madde Konusu : Sayfa No : BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç Kapsam Tanımlar... 4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler 4. ĠĢletmelerde hayvancılık faaliyeti Hayvan temini Tesis ve hayvan varlıklarının gözden geçirilmesi Faaliyet raporları Sağlık tedbirlerinin alınması Reforme kararları Damızlık satıģ programları Damızlık ve reforme iģleri Damızlık ve reforme satıģ iģleri Kayıtlara intikal Ölüm ve mecburi kesim Kayıtlardan düģme Tesis ve hayvanların bakımı ile ilgili alınacak tedbirler Kayıtların tutulması Hayvan yetiģtiriciliği broģürü Dezenfeksiyon AĢı ve ilaçlama programları Hasta hayvan vizite defteri Salgın hastalıklar Damızlık satın alınmasında uyulacak kurallar Damızlık satıģlarında uyulacak kurallar Kayıt iģlemleri Hayvan sayımları ve kimliklendirme Yem cetvellerinin hazırlanması Kadavra imhası Hayvancılık araģtırma faaliyetleri Ġlaç ve kimyasal maddelerin muhafazası Personelin Ģahsi hayvan beslemesi Kesif yem hazırlama... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Hükümler Sığır YetiĢtirme ĠĢleri 33. Damızlık seçimi Sürü kompozisyonu Çağ değiģimi Reforme ve kadro fazlası

2 37. Ölüm ve kesim Üreme Sağım Bakım ve besleme Sağlık Teknik kayıtlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Koyun-Keçi YetiĢtirme ĠĢleri 43. Damızlık seçimi Sürü kompozisyonu Çağ değiģimi Reforme ve kadro fazlası Ölüm ve kesim Üreme Sağım ve kırkım Bakım ve besleme Sağlık Teknik kayıtlar BEġĠNCĠ BÖLÜM Köpek YetiĢtirme ĠĢleri 53. Damızlık seçimi Çağ değiģimi Üreme Bakım ve besleme Sağlık Teknik kayıtlar ALTINCI BÖLÜM Kesif Yem Hazırlama ĠĢleri 59. Kesif yem hazırlama YEDĠNCĠ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme 60. Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlük Yürütme EKLER Hayvan hareket tablosu Yem tabelası ( sığır ) Tohumlama cetveli Süt üretim cetveli (sığır) Hayvan hareket tablosu Döl verim tablosu Tohumlanan sığırların gebelikle ilgili sonuçları Damızlıkların yaģ ve ırka göre dağılımı Damızlık inek soy kütüğü kartı Tohumlama defteri Buzağı doğum defteri

3 Süt kontrol defteri (sığır) Süt üretim ve sarfiyat defteri (sığır) Laktasyonu tamamlayan ineklerin süt verimine ait cetvel Damızlık sığırların günlük vukuat defteri Reforme sığırların günlük vukuat defteri Hayvancılık Ģubesi (koyun-keçi yet.) aylık hareket cetveli Yem tabelası ( koyun-keçi ) Süt-yapağı-tiftik üretim cetveli (koyun-keçi) Hayvancılık Ģubesi (koyun - keçi yet.) yıllık faaliyet raporu Kuzu-oğlak doğum ve randıman cetveli Süt-yapağı-tiftik üretim yıllık cetveli (koyun-keçi yetiģtiriciliği) Koyun-keçi soy kütüğü defteri AĢım defteri Kuzu-oğlak doğum defteri Koyun-keçi süt kontrol defteri Süt üretim ve sarfiyat defteri (koyun-keçi) Kırkım defteri Damızlık koyun-keçi günlük vukuat defteri Reforme koyun-keçi günlük vukuat defteri Hayvancılık Ģubesi (köpek yetiģtiriciliği) aylık faaliyet raporu Yem tabelası ( köpek ) Hayvancılık Ģubesi (köpek yet.) aylık yavru üretim cetveli Hayvancılık Ģubesi (köpek) yıllık faaliyet raporu Hayvancılık Ģubesi (köpek yet.) yıllık yavru üretim cetveli Köpek pedigri kartı Köpekçilik yavru kayıtları defteri Köpekleri günlük vukuat defteri Hayvancılık Ģubesi (ceylan) aylık faaliyet raporu Hayvancılık Ģubesi (ceylan yetiģtirme) yıllık faaliyet raporu Yem tabelası ( ceylan ) Üretim ve damızlık satıģların program ve gerçekleģme cetveli Hasta hayvan vizite defteri Hayvancılık Ģubesi yıllık aģı-serum ve test programı AĢı-ilâç uygulama formu / defteri Ölüm-kesim cetveli Otopsi raporu Damızlık satıģ kararı Reforme kararı Genel Müdürlüğe gönderilmesi gereken cetveller + raporlama

4 TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı iģletmelerde yetiģtiriciliği yapılan hayvanlara iliģkin ıslah, üretim, besleme, yetiģtirme, damızlık tedarik ve tahsisi, hayvan sağlığını koruma, araģtırma, damızlık ve reforme satıģı gibi faaliyetlerin prensiplerini belirlemek ve bu hizmetlerin yürütülmesinde birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıģtır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde belirtilen görev ve faaliyetlere iliģkin olarak, TĠGEM e bağlı iģletmelerde yürütülen hayvancılık faaliyetlerini kapsar. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede bahsedilen; a) Bakanlık; Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığını, b) TĠGEM; Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünü, c) Daire; TĠGEM Hayvancılık Daire BaĢkanlığını, ç) Damızlık hayvan; ırk vasfını tam olarak gösteren, ebeveynleri yüksek verimli, döl verim gücü üstün, ferdi verim kabiliyeti çok iyi olan sağlıklı hayvanı, d) Reforme Hayvan; damızlık veya üretim niteliklerini kısmen ve tamamen yitirmiģ damızlık dıģı hayvanı, e) Embriyo Transferi; bir hayvandan alınan embriyoların aynı türden diğer hayvanlara nakledilmesini, f) Sıfat; ergenlik çağına gelmiģ hayvanların tabii veya suni olarak tohumlamada kullanılmasını, g) Kızgınlık (Ostrüs); diģi hayvanların belli fizyolojik ve psikolojik belirtiler göstererek erkek hayvanları kabul etme durumunu (uygun tohumlama zamanını), ğ) Döl verimi (Fertilite); döllenme, nidasyon, gebelik, yavru gibi belli baģlı döllenme fonksiyonlarının sonuçlarını ve hayvanların yavru yapmak için taģıdıkları üreme özelliğini, h) Yavru verimi; erkek ve diģiden elde edilen yavru sayısını, ı) Döl verimi düģüklüğü (Ġnfertilite); döl veriminin normal sınırlar altında bulunmasını, i) Kısırlık (Sterilite); hayvanların döl vermemesi durumunu, j) Seleksiyon; gerek tabiat ve gerekse insan tarafından bir popülasyon içindeki bazı fertlere diğerlerine göre daha fazla döl verme imkânının sağlanmasını, k) Islah; verimlerde genotip ve fenotip iyileģmenin sağlanmasını, l) Hastalıktan Ģüpheli; Hastalık belirtisini açıkça ve tam göstermeyen hayvanları; m) BulaĢmadan Ģüpheli; hastalık belirtilerini göstermemekle beraber, hastalığı almıģ olduğu kabul edilen hayvanları, n) Ġhbarı mecburi hastalıklar; Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönerge ve tebliğlerde belirtilen hastalıkları, o) Mecburi kesim; tedavisi imkânsız veya ekonomik olmayan hastalık taģıyan veya diğer hayvanlar için risk oluģturan hayvanın kesilmesini, ö) Telefat; çeģitli hastalıklar, tabii afetler, yabani hayvan saldırısı vs. gibi çeģitli nedenler sonucu damızlık sürüde oluģan ölüm ve kesimleri ifade eder. 4

5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ĠĢletmelerde hayvancılık faaliyeti MADDE 4- (1) Hayvancılık yapılan iģletmelerde ülke ihtiyaçlarına ve Ģartlarına uygun olarak; damızlık sığır, koyun-keçi, köpek ve diğer hayvanlar yetiģtirilir. ĠĢletmelerde TeĢkilat ġeması na göre yeterli sayıda eleman tarafından; arazi varlığına, yem, mera ve diğer çevre Ģartlarına göre bu hayvan türlerinden bir veya birkaçının ıslahı, üretimi, yetiģtirme ve araģtırmaları yapılır. Hayvancılık birimlerinde, Genel Müdürlük tarafından tespit edilen ana kadrolar, gerektiğinde Genel Müdürlükten onay alınarak değiģtirilir. Hayvan temini MADDE 5- (1) ĠĢletmelerde yetiģtirilmesi yapılacak hayvanlar, Bakanlığın hayvancılıkla ilgili mevzuatlarına uygun olarak Genel Müdürlükçe kurulacak bir komisyon tarafından ülke içinden veya dıģından temin edilir. Tesis ve hayvan varlıklarının gözden geçirilmesi MADDE 6- (1) Hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü iģletmelerde; müdür, müdür yardımcısı, hayvancılık Ģube Ģefi, teknik ve sağlık elemanlarınca her yıl, nisan ve eylül aylarında olmak üzere tüm damızlıklar, hayvan barınakları, tesisler ve ekipman gözden geçirilir. Görülen eksiklik ve aksaklıklar bir zapta bağlanır, düzeltilmesi için gerekli tedbirler alınır ve hayvancılık Ģubesinin genel durumu hakkındaki bilgiler Genel Müdürlüğe gönderilir. Faaliyet raporları MADDE 7- (1) Aylık faaliyet raporları, yem tabelaları, tohumlama cetveli ve laktasyon cetvelleri, müteakip ayın 10 una kadar, yıllık faaliyet raporları ise ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlükte olacak Ģekilde gönderilir. Sağlık tedbirlerinin alınması MADDE 8- (1) Damızlık, reforme ve iģ hayvanlarında; mesai saatleri içinde ve dıģında meydana gelecek her türlü hastalık, kaza ve yaralanmalarda, acil tedbirlerin alınması ve tedavilerinin yapılması hayvancılık Ģubesi elemanları tarafından sağlanır. Reforme kararları MADDE 9- (1) Damızlık büyükbaģ hayvanlar arasında çeģitli nedenlerle damızlık vasfını kaybedenlerin sürüden ayıklanması amacıyla yılda iki kez, Mart-Nisan, Eylül-Ekim aylarında reforme iģleri yapılarak tasdik edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Gerekli görüldüğünde bu ayların dıģında da reforme iģleri yapılabilir. (2) Eradikasyona tabi hastalık sebebiyle yapılan reformeler ile seleksiyona tabi reformeler ayrı ayrı yapılacaktır. Reforme oranlarının hesaplanmasında eradikasyona tabi hastalık sebebiyle yapılan reformeler dikkate alınmayacaktır. (Değişiklik; 04/04/2008 tarihli ve 60 sayılı YKK) Damızlık satıģ programları MADDE 10- (1) Damızlık olarak yetiģtiricilere satılacak olan hayvanların miktarı iģ programı ve bütçe esaslarına göre iģletme müdürlükleri tarafından tespit edilerek her yıl Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Damızlık ve reforme iģleri MADDE 11- (1) KüçükbaĢ ve diğer hayvanlardan damızlık satılacakların ayrımı ile reforme iģleri hayvancılık Ģubesi elemanları tarafından Genel Müdürlük talimatları ve teknik esaslar doğrultusunda iģletme müdürünün onayı ile yapılır. Damızlık ve reforme satıģ iģleri MADDE 12- (1) Damızlık satıģı için ayrılan hayvanlar, yıllık Damızlık Dağıtım Genelgesi esaslarına göre yetiģtiricilere, reforme hayvanlar ise Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre yıl içinde ve en kısa zamanda satıģa çıkarılır. Besi programına alınan reforme hayvanlar ise besi süresi sonunda satılır. Kayıtlara intikal 5

6 MADDE 13- (1) Hayvancılık ünitelerinde meydana gelen normal doğumlar (buzağı, kuzuoğlak, enik v.s.) günü gününe Doğum Tutanağı ile ilgili birim elemanları tarafından hayvancılık Ģube Ģefliğine bildirilir. Hayvancılık Ģube Ģefi Ambarlar ve Sabit Kıymetler Yönergesi ne göre bunların üç gün içerisinde iģletme kayıtlarına intikalini sağlar. (2) Hayvancılık birimlerinde elde edilen her türlü hayvan ürünleri (yavru, süt, et, deri, yapağı vs.) günü gününe ve usulüne uygun olarak hayvancılık Ģube Ģefliği tarafından ambar kayıtlarına intikal ettirilir. Gübre istihsali ise her yıl sonunda verilir. (3) Hayvancılık Ģubesinde tutulması gereken kayıt ve defterler, elektronik ortamda aynı bilgilerden çıktı alınıp muhafaza edilebilmesi kaydıyla da tutulabilir. Ölüm ve mecburi kesim MADDE 14- (1) ĠĢletmelerde yetiģtirilen büyükbaģ hayvanların ölüm ve mecburi kesimleri halinde; a) BüyükbaĢ hayvanlara otopsi raporu düzenlenir. Gerektiğinde ambarlar ve sabit kıymetler yönergeleri çerçevesinde otopsi raporuna ifade tutanakları ve Teknik Heyet Kararı eklenir. ĠĢletme müdürünün onayı ile kayıttan düģülür. Damızlık sığırların ölüm-kesim cetveli aylık olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. b) Diğer hayvanlar için hayvancılık Ģubesince hazırlanan ve ölüm-kesim nedenleri ile miktarlarını gösterir tutanağın iģletme müdürü tarafından onaylanması suretiyle kayıttan düģme iģlemleri yapılır. Aylık raporlarla durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Ancak salgın hastalık, hırsızlık, yırtıcı hayvanların sebep olduğu toplu telefat ve kayıplar telefata sebep olan mücbir sebepler; ĠĢletme müdür yardımcısı ve hayvancılık Ģefi ile ilgili birim elemanlarından oluģan teknik heyetin hazırladığı raporla derhal Genel Müdürlüğe bildirilir, onay alındıktan sonra TĠGEM Sabit Kıymetler Yönergesi esaslarına göre kayıttan düģülür. Kayıtlardan düģme MADDE 15- (1) Damızlık veya reforme olarak satıģı yapılan büyük ve küçükbaģ hayvanlar ile diğer hayvanların kayıt silme iģlemleri Ambarlar ve Sabit Kıymetler Yönergeleri esaslarına göre yapılır. Tesis ve hayvanların bakımı ile alınacak tedbirler MADDE 16- (1) Hayvancılık Ģubesine ait hayvan barınakları ve padoksların etrafındaki fundalık, dikenlerin temizlenmesi iģi hayvancılık Ģubesine aittir. (2) Hayvancılık Ģubesi; hayvan barınakları civarındaki silaj çukurları, ot sundurmaları ve gübreliklerin usulüne göre düzenlenmesinden sorumludur. Gübreliklerin etrafında alınması gereken emniyet tedbirlerinden (ihata, tel örgü, çit, ikaz, iģaret, paratoner v.b.) ise iģletme idaresi sorumludur. (3) Hayvancılık Ģubesi; üretimde kullanılan her türlü alet ve ekipmanın en iyi Ģekilde kullanılması ve korunması ile birlikte ağıl, ahır ve diğer barınakların günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik bakım, temizlik ve dezenfeksiyon iģlerini yapar ve her türlü sağlık-emniyet tedbirlerini alır. (4) Hayvancılık Ģubesine ait birimlerde depolanan kaba ve kesif yemlerin bozulmalarının önlenmesi, kalitelerinin muhafazası ve kayıpların en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınarak korunması sağlanır. (5) Üretimi artırıcı, maliyeti düģürücü teknik ve idari tedbirler alınarak bütçe ve iģ programları çerçevesinde üretimlerin sağlanması ve yıl içinde gerçekleģmesi temin edilir. (6) Barınaklar, yem tesisleri, silo, gübrelik, sağımhane, doğumhane, revir vb. tesislerin bakımı yapılarak, ihtiyaçları tespit edilir. Bu konularda gerekli yatırımlar iģ programları ve bütçe çerçevesinde gerçekleģtirilir. Kayıtların tutulması MADDE 17- (1) Hayvancılık Ģubesinde; gerek iģletmede bulunan ve gerekse dıģarıdan satın alınan damızlıklara ait soykütüğü, yetiģtirme ve verim kayıtlarının tutulması ve her türlü evrakın muhafazası sağlanır. 6

7 (2) DıĢarıdan satın alınan hayvanlar numaralanarak usulüne göre ayniyat ambar kayıtlarına alınır. Hayvan yetiģtiriciliği broģürü MADDE 18- (1) Damızlık hayvanların bakım, besleme ve hastalıklardan korunması konularında iģletme müdürlükleri tarafından broģürler hazırlanabilir ve bu broģürler yetiģtiricilere verilir. Dezenfeksiyon MADDE 19- (1) Hayvan barınakları, tecrithane ve doğum ahırları ile buzağı kulübeleri sık sık temizlenip dezenfekte edilerek, herhangi bir hastalık etkeninin üreme ve yayılmasını önleyici tedbirler alınır. AĢı ve ilaçlama programları MADDE 20- (1) Hayvanlara uygulanacak olan aģı-serum ve her türlü kimyasal-biyolojik maddeler zamanında sağlanarak usulüne uygun tatbik edilir. Boynuz köreltme ve ayak-tırnak bakımlarına azami özen gösterilir. (2) ĠĢletmede yıl içerisinde yapılacak aģı ve ilâçlama programı yılbaģında hazırlanarak, onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylanan program aynen uygulanır. Programda yapılacak değiģiklikler için Genel Müdürlükten onay alınır. (3) Salgın ve paraziter hastalıklara karģı zamanında koruyucu olarak yapılan aģı, serum, test ve ilâçlamalar ilgili defterlere kaydedilir. Yapılan aģı ve ilâçlamalara ait formlar aylık faaliyet raporları ile birlikte her ay Genel Müdürlüğe gönderilir. Hasta hayvan vizite defteri MADDE 21- (1) Hayvancılık birimlerinde Hasta Hayvan Vizite Defteri tutulur. Bu deftere yapılan tedaviler ve sonuçları günü gününe kayıt edilir. Salgın hastalıklar MADDE 22- (1) ĠĢletmelerde herhangi bir salgın hastalığın çıkması halinde, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönerge ve tebliğlere göre gerekli idari ve teknik önlemler alınarak; a) Ġhbarı mecburi hastalıklar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġl-Ġlçe Müdürlüğüne, b) Ġhbarı mecburi olan ve olmayan salgın hastalıklar Genel Müdürlüğe hemen bildirilir ve en yakın Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitüsüne marazi madde gönderilir. c) Acil durumlarda en yakın lâboratuar, enstitü veya fakültelerden uzman istenir. Damızlık satın alınmasında uyulacak kurallar MADDE 23- (1) ĠĢletmelere damızlık olarak dıģarıdan satın alınacak hayvanların çeģitli yetiģtirme hastalıklarından ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nda belirtilen ihbarı mecburi hastalıklardan salim olmaları gereklidir. (2) Damızlık olarak dıģarıdan satın alınan veya hibe edilen hayvanlar, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nda belirtilen hastalıklardan salim olduklarının belgelenmesi halinde iģletmeye alınır ve 30 gün tecride tabi tutulurlar. Tecrit süresi sonunda bu hayvanlarda herhangi bir hastalık tespit edilmediği takdirde esas sürülere katılır. Aksi halde Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu na göre iģlem yapılır. Damızlık satıģlarında uyulacak kurallar MADDE 24- (1) Damızlık satıģları, yıllık bütçe ve Damızlık SatıĢ Genelgesi esaslarına göre yapılır. (2) YetiĢtiricilere damızlık maksadıyla iģletmelerden satılacak olan hayvanların da aynı Ģekilde salgın ve paraziter hastalıklardan salim olmaları ve gerekli aģılarının yapılmıģ olması Ģarttır. Kayıt iģlemleri MADDE 25- (1) ĠĢletmelerde yetiģtirmesi yapılan damızlık sığırların soykütüğü kayıtları, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Merkez Soykütüğüne paralel olarak Türkiye Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Merkez Birliği ile Genel Müdürlüğümüz arasındaki protokol esasları doğrultusunda iģletmelerce tutulur. 7

8 Hayvan sayımları ve kimliklendirme MADDE 26- (1) Günlük sayımlar dıģında her ay sonu sürülerde sayım yapılarak ayniyat kayıtları ile mutabakat sağlanır ve müģterek bir tutanak tutulur. Kayıtlardaki değiģiklikler ve giriģçıkıģlar aylık faaliyet raporları ile Genel Müdürlüğe bildirilir. (2) Doğan buzağıların tamamı Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda numaralandırılarak buzağı doğum defterine, koyun ve keçilerde numaralandırılarak, sadece elit sürüler koyun-keçi soykütüğü defterine kaydedilir. Damızlık koyun yetiģtiriciliği birliği ile yapılacak protokoller, Türkiye Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliği ile yapılan protokollerde olduğu gibi aynen uygulanır. Yem cetvellerinin hazırlanması MADDE 27- (1) Hayvanların ihtiyacı olan her türlü yem ve yem katkı maddelerini (yem fabrikalarından satın alınan konsantre yemler dahil) ihtiva eden yem rasyon cetvelleri aylık olarak hazırlanır, ĠĢletme müdürünün onayından sonra usulüne uygun olarak ambardan çıkarılır. Gerektiğinde bu cetveller haftalık veya onbeģ günlük olarak hazırlanabilir. Hayvanlara yedirilen kaba yemlerin besin değerlerinin tespiti için en az yılda bir defa, kesif yemler için iki defa, dıģarıdan satın alınanlar için gerektiğinde daha fazla sayıda olmak üzere lâboratuar analizleri yaptırılır. Ancak dıģarıdan satın alınan her parti yemden Ģahit numune alınarak alınan yem tüketildikten en az 1 ay sonrasına kadar muhafaza edilir. Kadavra imhası MADDE 28- (1) ĠĢletmelerde ölen büyük ve küçükbaģ hayvanların otopsilerinden sonra, kadavraların tamamı, kesilen hayvanların mezbaha artıkları ile imhası gereken bütün organları ve doğum yapan hayvanların sonları tekniğine uygun olarak imha edilir. Hayvancılık araģtırma faaliyetleri MADDE 29- (1) Yerli ve yabancı araģtırma kurumları ve üniversitelerle ortaklaģa olarak hazırlanan hayvancılık araģtırma projeleri Genel Müdürlükçe onaylanmadan uygulamaya konulmaz. ĠĢletme müdürlüğü bünyesinde yapılacak hayvancılık araģtırmaları için de Genel Müdürlükten izin alınır. AraĢtırmaların sonuçları Genel Müdürlüğe bilgi verilmek ve yayın müsaadesi alınmak kaydıyla yayınlanabilir. Ġlaç ve kimyasal maddelerin muhafazası MADDE 30- (1) Hayvancılıkta kullanılan her türlü biyolojik-kimyasal maddeler, aģı, ilâç, serum, sperma, embriyo v.b. tekniğine uygun olarak taģınır, muhafaza edilir ve kullanılır. Personelin Ģahsi hayvan beslemesi MADDE 31- (1) ĠĢletme personeli, iģletme sınırları içerisinde yetiģtirilen hayvanların dıģındaki bazı evcil hayvanları (kedi, kuģ v.b); her türlü sağlık kontrol ve uygulamalarını sürekli yapmak ve belgelendirmek, iģletme hayvanlarına zarar vermemek kaydıyla bulundurabilir. Bu konuda her türlü izin iģletme idaresine aittir. Kesif yem hazırlama MADDE 32- (1) Yem hazırlama ünitesi bulunan iģletmeler kendi ihtiyaçları ile isteği halinde diğer iģletmelerin kesif yemlerini de tekniğine uygun olarak hazırlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sığır YetiĢtirme ĠĢleri Damızlık seçimi MADDE 33- (1) Damızlık sürüyü meydana getiren sığırların ırk vasıflarını tam olarak göstermeleri, ebeveynlerinin yüksek verimli ve sağlıklı olmaları, cinsiyetle ilgili özellikleri tam olarak göstermeleri gerekir. Sürü kompozisyonu 8

9 MADDE 34- (1) Genel olarak ortalama 100 baģ ana inekten meydana gelen bir damızlık sürüde ayrıca; yaklaģık baģ düve, baģ dana ile baģ erkek ve diģi buzağı olması gerekir. Bu durumda 100 baģ ana inek mevcudu olan bir sürüde, toplam baģ sığır bulunur. (2) ĠĢletmelerdeki damızlık sürülerin kompozisyonlarında sekiz (8) yaģın üzerindeki ineklerin oranı toplam inek sayısının %5 ini geçmeyecektir. (Değişiklik; 04/04/2008 tarihli ve 60 sayılı YKK) Çağ değiģimi MADDE 35- (1) Sığırlarda çeģitli yaģ guruplarına göre; a) 0 6 Aylıklar (6. ay dâhil) : Buzağı (diģi-erkek), b) 7 12 Aylıklar (12. ay dâhil) : Dana (diģi-erkek), c) 12 Aydan büyükler : Düve-genç boğa, ç) Düveler doğumu müteakip : Ġnek, d) Genç boğalar 18 aydan sonra: Boğa, olarak tasnif edilir ve çağ değiģimleri buna göre yapılarak kayıtlara alınırlar. Reforme ve kadro fazlası MADDE 36- (1) DiĢi sığırlarda yılda ortalama % oranında damızlık satıģ, kadro fazlası ve reforme için ayrım yapılır. (2) ĠĢletmelerden yetiģtiricilere satılacak damızlık sığırların ayrımı; reforme iģleri ve sıfat tevzii iģlemleri iģletme müdürünün baģkanlığında müdür yardımcısı ve hayvancılık Ģubesi elemanlarının da katılımıyla oluģturulacak bir komisyon tarafından yapılır. Düzenlenen liste ve cetveller Genel Müdürlükçe uygun görülen haliyle tasdik edilmek üzere iki nüsha halinde gönderilir. (3) Damızlık ve reforme olarak satılacak hayvanlar ile her türlü sığırcılık ürün ve üretimlerinin değerlendirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonlar sağlanarak satıģa hazırlanır. Ölüm ve kesim MADDE 37- (1) Buzağı ve danalarda toplam ölüm ve mecburi kesimlerin oranının % 6 yı, düve, genç boğa ve ergin sığırlarda ise toplam % 5 i geçmemesine azami özen gösterilir. Üreme MADDE 38 - (1) Damızlık inek ve düvelerin bütün özellikleri ve iģletmenin yetiģtirmedeki amacı dikkate alınarak sıfat tevzii iģleri her yıl Ocak ayı içerisinde iģletme müdürünün baģkanlığında hayvancılık Ģubesi elemanlarının katılmasıyla oluģan bir komisyon tarafından yapılır. Düzenlenen sıfat tevzii cetvellerinin 2 sureti Genel Müdürlükçe uygun görülen haliyle tasdik edilmek üzere gönderilir ve onaylanan cetveller aynen uygulanır. Sıfat cetveline alınan sığırlarda bir gebeliğe düģen ortalama tohumlama adedinin en fazla 2 olmasına ve gebelik baģına 3 den fazla tohumlanan sığır sayısının %16 yı geçmemesine azami özen gösterilir. (2) Kızgınlık (ostrüs) gösteren hayvanlar yıl boyunca tohumlanır. (3) ĠĢletmelerin bakım ve besleme Ģartları ve sığırların ırk özellikleri göz önünde bulundurularak düveler ergin canlı ağırlığının 2/3 ünü kazandıklarında (genel olarak Jersey lerde 15-17, Siyah-Alaca larda 16 18, Esmer ve Simental lerde 18 20, yerli ve melez ırklarda aylık yaģta) kızgınlık (oestrus) gösterme durumlarına göre ilk tohumlamaları yapılır. (4) ĠĢletmelerde doğumlar baģlamadan önce doğum bölmeleri temizlenip dezenfekte edilerek doğuma hazırlanır. (5) Doğumdan 3 5 gün önce inekler doğum bölmelerine alınır, devamlı takip edilerek sakin bir ortamda doğum yapmaları temin edilir. (6) Doğumda gerekli olan her türlü steril alet ve malzemeler ile ilaçlar doğumhanede hazır bulundurulur. (7) Doğan buzağının göbeği uygun bir antiseptik solüsyonla temizlenir ve azami 1 3 saat içinde anasını emerek ağız sütünü (kolostrumu) alması sağlanır. Buzağı emmeden önce anasının memesi ılık antiseptikli suyla yıkanıp durulanarak temiz bir peçeteyle kurulanmalıdır. 9

10 (8) Ġnekler doğumlarını takip eden ıncı günlerde gösterdiği kızgınlıkta tohumlanır. Damızlıklardan yılda bir yavru alınması ve iki doğum arasındaki sürenin sürü bazında 400 günü geçmemesi esastır. (9) Gebe inekler gebeliğinin son iki ayında usulüne uygun metotlarla sağımdan çıkarılarak kuruya alınır. Kuru dönemde meme sağlığı için gerekli tedbirler alınır. (10) Boğa adayları ebeveynlerinin verimleri göz önüne alınarak buzağılık döneminde seçilir, özel bakım ve beslemeye alınır. (11) Tabii tohumlama yapılan iģletmeler ile sunî tohumlama lâboratuarlarında bulunan boğalar özel beslemeye tabi tutulur, ayrıca yağlanmalarını önlemek için idman padoklarında günlük idman yaptırılır. Sağım MADDE 39- (1) Ġnekler günde iki defa sağılır. Sağım aralıklarının eģit olması için gerekli tedbirler alınır. Yüksek verimli ineklerde imkânlar ölçüsünde günde 3 sağım yapılabilir. (2) Sağımdan önce, özellikle de sağımdan sonra ineklerin memeleri uygun antiseptiklerle mutlaka temizlenmelidir. Mastitisli inekler ayrılarak elle veya seyyar sağım makinesi ile ayrı sağılmalıdır. (3) Sağım sırasında mevcut sağım tesisinin durumuna göre ineklere (ferdi beslemede ferdi verimine göre, gurup beslemede gurup verimine göre) kesif yem verilir. (4) Sağımdan önce ve sonra sağım tesislerinin makine ve ekipmanlarının periyodik bakım, temizlik ve dezenfeksiyonu titizlikle yapılır. (5) Sağmal oranının % arasında olmasına azami itina gösterilmelidir. Bakım ve besleme MADDE 40- (1) ĠĢletmelerde, sığırlara verilecek kaba ve kesif yem miktarlarının tespiti yapılarak gerekli yem hammaddelerinin zamanında temini sağlanır, tekniğine uygun olarak depolanır ve zarar görmemeleri için tedbirler alınarak sık sık kontrol edilir. Hayvanların bilimsel ve teknik esaslara göre hazırlanacak rasyonlarla beslenmesi sağlanır. (2) Özellikle süt sığırlarının beslenmesinde iģletmede sulu kaba yem zincirinin kurulması esastır. Sığırlarda yem değiģikliği stres oluģturmakta ve rumen ph sının bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sürekli kaliteli silaj ile beslemeye özen gösterilmelidir. Bunun temini için gerekli programların yapılması ve uygulamada ekim ve hasat zamanları ile en uygun stoklama Ģartlarının temini konularında iģletme idaresinin koordinasyonu ile ilgili birimlerle iģbirliği sağlanır. (3) Kaba yemlerin stoklanması öncesinde sayım, ölçüm ve tartımın hayvancılık Ģefi, bitki üretim Ģefi ve ambar memuru birlikte tespit ederek düzenledikleri tutanak doğrultusunda istihsali verilir. (4) Silâj imaline verilen kaba yemin % nispetinde fire maksatlı ve diğer katkı maddeleri ilâvesiyle silâj imalât zaptı düzenlenerek ambar kayıtlarına intikali sağlanır. (5) Kaba yemlerin ambardan çıkıģları Yönergede belirtilen yıllık ambar fire miktarları dikkate alınarak hayvancılık Ģefi ve ambar memurunun günlük olarak birlikte yaptıkları tespit doğrultusunda her ay sonu itibariyle ambardan çıkıģları yapılır. (6) ĠĢletmelerde buzağı beslemede geliģen yeni teknolojilerden de yararlanılarak 2,5 3 ay süre ile buzağılar sun î emzirmeye tabi tutulur ve bu konuda Genel Müdürlükçe verilen talimatlar eksiksiz uygulanır. (7) Buzağılara içirilecek sütün normal vücut sıcaklığında (36-38 o C) olması gereklidir. Kesinlikle soğuk ve sıcak süt içirilmemelidir. Buzağılara ilk bir hafta üç öğün süt verilmeli daha sonra öğün sayısı eģit aralıklarla olmak üzere ikiye, son haftada bire indirilmelidir. (8) Buzağılar doğumu takip eden 1 3 saat içerisinde ağız sütünü anasından mutlaka emerek almalıdır. Ağız sütünün içirilmesine 3 4 gün öğünler halinde kendi analarından tabiî veya sunî olarak devam edilmelidir. Özellikle yaģlı ineklerin olmak üzere ihtiyaç fazlası ağız sütleri derin dondurucularda münferiden etiketlenip saklanarak gerektiğinde kullanılabilmelidir. 10

11 (9) Ġhtiyaçtan eksik veya fazla süt içmemesi için buzağılara temiz ve ayrı ayrı emzikli kovalarda süt verilmelidir. Emzikli kovalara konan süt sıcaklığının düģmemesi için o C de temiz su ile duģlanabilir veya aynı amaçla etüvde bekletilebilir. Buzağıların önlerinde günlük temiz ve kaliteli kesif yem, kuru yonca veya çayır otu ile içme suyu bulundurulur. (10) Buzağılar doğumdan sonra iģletme Ģartlarına göre üç gün içinde ferdi bölmelere veya buzağı kulübelerine alınır. Sütten kesimden sonra guruplar halinde padoklara alınarak çevre Ģartlarına alıģtırılır. En çok buzağı kayıplarının bu dönemlerde olduğu dikkate alınarak besleme ve bakımlarına azami titizlik gösterilir. (11) Buzağılar 6 aylık olduklarında erkek ve diģiler birbirlerinden ayrılır ve ayrı guruplar halinde bulundurulur. (12) Doğan buzağılara numaraları en geç 3 gün içinde verilir, 6 hafta içinde uygun metotlarla boynuzları köreltilir, fazla meme baģları usulüne uygun olarak alınır. Numaralama iģlemi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının yayınlamıģ olduğu Damızlık Süt Sığırlarında Soykütüğü Talimatı esaslarına uygun olarak yapılır. (13) Damızlık sığırlar, mümkünse verimlerine göre ferdi yemlemeye veya gurup yemlemesine tabi tutulurlar. Sığırların beslenmesi için hazırlanacak rasyonların yaģama ve verim payları için ihtiyaç duyulan besin maddelerini ihtiva etmesi yanında ekonomik olmasına da dikkat edilir. Sağlık MADDE 41- (1) Hayvan barınakları, tecrithane ve doğum ahırları ile buzağı kulübeleri, sık sık temizlenerek dezenfekte edilir. Herhangi bir hastalık etkeninin üreme ve yayılmasını önleyici tedbirler alınır. (2) Hayvanlara uygulanacak olan aģı-serum ve her türlü biyolojik-kimyasal maddeler zamanında sağlanarak usulüne uygun olarak tatbik edilir. Ayak ve tırnak bakımlarına azami özen gösterilir. (3) ĠĢletmede yıl içerisinde yapılacak aģı ve ilâçlama programı yılbaģında hazırlanarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylanan program eksiksiz uygulanır. Programda yapılacak değiģiklikler için Genel Müdürlükten onay alınır. (4) Salgın ve paraziter hastalıklara karģı zamanında koruyucu olarak yapılan aģı, serum, test ve ilâçlamalar ilgili defterlere kaydedilir. Yapılan aģı ve ilâçlamalara ait formlar aylık faaliyet raporları ile birlikte her ay Genel Müdürlüğe gönderilir. (5) Hayvancılık birimlerinde Hasta Hayvan Vizite Defteri tutulur. Bu deftere yapılan tedaviler ve sonuçları kayıt edilir. (6) ĠĢletmelerde herhangi bir salgın hastalığın çıkması halinde, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere göre gerekli idari ve teknik önlemler alınarak; a) Ġhbarı mecburi hastalıklar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġl-Ġlçe Müdürlüğüne, b) Ġhbarı mecburi olan ve olmayan salgın hastalıklar, Genel Müdürlüğe, derhal bildirilir ve en yakın Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitüsüne marazi madde gönderilir. Acil durumlarda en yakın lâboratuar, enstitü veya fakültelerden uzman istenir. Teknik kayıtlar MADDE 42- (1) Sığır yetiģtirme hizmetlerinde aģağıda belirtilen ana kayıtlar tutulur; a) AĢı-ilâç uygulama defteri, b) Hasta hayvan vizite defteri, c) Damızlık sığır soy kütüğü kartı, ç) Tohumlama defteri, d) Buzağı doğum defteri, e) Süt kontrol defteri, f) Süt üretim ve sarfiyat defteri, g) Damızlık sığır günlük vukuat defteri, 11

12 ğ) Reforme sığır günlük vukuat defteri. (2) Canlı doğan buzağılar tartılarak buzağı doğum defterine kaydedilir. Ayrıca sütten kesim canlı ağırlıkları da alınarak kayıtlara iģlenir. (3) Damızlık ineklerin ferdi süt ve yağ kontrolleri ayda bir yaptırılır ve kayıtlara iģlenir. (4) Her ay sonu iģletmede mevcut sığırlar bulundukları yerde ilgili komisyonca tek tek sayılarak canlı demirbaģ kayıtlarıyla mutabakatı sağlanır ve tutanağa bağlanır. (5) Hayvancılık Ģubesinde tutulan mevcut teknik kayıtlar elektronik ortamda aynı içerik ve formatta çıktı alınıp dosyalanmak suretiyle de tutulabilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Koyun-Keçi YetiĢtirme ĠĢleri Damızlık seçimi MADDE 43- (1) Damızlık sürüyü meydana getiren koyun ve keçiler ırk vasıflarını tam olarak gösterecek Ģekilde, yüksek verimli ve sağlıklı olmalıdır. Sürü kompozisyonu MADDE 44- (1) Damızlıklardan yüksek verim almak için mevcut sürünün % 25 i 1,5 yaģlı, % 25 i 2,5 yaģlı ve geri kalan % 50 si ise 3,5 ve yukarı yaģlı hayvanlardan oluģturulur. (2) ĠĢletmelerde, mevcut damızlık sürülerin tamamı numaralandırılır. Sürülerin yenilenmesi ve ıslahı amacıyla en üstün vasıflı hayvanlardan oluģan bir elit sürü kurulur ve bütün verimleri kayıtlara iģlenir. Bu sürünün kurulması ile ilgili iģlemler Genel Müdürlük yetkilileri ve iģletme elemanlarının müģterek çalıģmaları suretiyle yürütülür. Çağ değiģimi MADDE 45- (1) Koyun ve keçiler çeģitli yaģ guruplarına göre; a) 0-6 aylık (6.ay dahil) : Kuzu-oğlak (erkek-diģi), b) 7-18 aylık (18.ay dahil) : Toklu-çebiç (erkek-diģi), c) 19 ay ve üstü : Koyun-keçi (diģi) ve koç-teke (erkek), olarak tasnif edilip, çağ değiģimleri yılda bir defa ve zamanında yapılarak kayıtlara alınır. (2) Koyun ve keçilerde damızlıkta ilk kullanma yaģı ortalama 18 aydır. Damızlıkta kullanma süreleri ekonomik olarak diģilerde 6 yaģ, erkeklerde 5 yaģtır. Reforme ve kadro fazlası MADDE 46- (1) Reforme iģleri, bütçe programlarına göre doğumlardan sonra ve koç katımı öncesi ile gerekli durumlarda yapılır. (2) ĠĢletmenin damızlık ihtiyacından fazla olan erkek kuzu ve oğlaklar sütten kesildikten sonra hazırlanan bir programa göre besiye alınarak satıģa hazırlanır. (3) Reforme ve kadro fazlası iģletme müdür yardımcısı baģkanlığında ve hayvancılık Ģube elemanlarınca oluģturulan bir komisyon tarafından yapılır. Onayı iģletme müdürlüğü yapar. Ölüm ve kesim MADDE 47- (1) Ölüm ve mecburi kesimlerin kuzu ve oğlakta toplam %5 i, toklu-çebiç ve yetiģkin koyun-keçilerde ise toplam %2 yi geçmemesine azami özen gösterilir. Üreme MADDE 48- (1) Koç katımı zamanı genellikle sonbahar aylarıdır. Ancak, durum müsaitse; bölge Ģartlarına, yetiģtirme yöntemine ve pazar durumuna göre öne veya sonraya alınabilir. (2) Koç katımından önce bütün damızlık sürüler gözden geçirilir, her türlü kontrolleri yapılır ve 3-4 hafta önceden bütün damızlıklar ilâve kesif yemlerle beslenir. (3) Koç katımından önce damızlık olarak kullanılacak koçların-tekelerin sperma kontrolleri yapılarak sun î tohumlama yapılan iģletmelerde genç koç-tekeler sun î vajen e alıģtırılır. (4) Serbest koç-teke katımında baģ koyun-keçiye bir baģ koç-teke hesap edilir. Genç koç ve tekeler için bu miktar 15 baģ olarak tespit edilir. AĢım müddetince koç ve tekelerin bakım ve beslemesine özen gösterilir. (5) Elit sürülerde sun î tohumlama veya elde aģım yapılarak tohumlamalar kayıtlara alınır. 12

13 (6) Doğan kuzu-oğlakların bir örnek olması için koç-teke katımı 8 haftadan fazla uzatılmaz. (7) Yakın akrabalı yetiģtirmenin sakıncalarını ortadan kaldırmak amacıyla aynı ırklarla çalıģan iģletmeler arasında 4 yılda bir koç-teke değiģimi yapılır. (8) Gebeliğin son 1,5 ayında yavrunun geliģmesi hızlandığı için gebe koyunların ve keçilerin beslenmesine itina gösterilir. Gerektiğinde ilâve yem verilir. (9) Doğum baģlamadan önce doğum ağıllarında gerekli hazırlıklar yapılır, eksiklikler tamamlanır. (10) Doğumu yakın olan koyunlar-keçiler ayrılır, altlarına bol yataklık serilen bölmelere koyularak beslenmelerine itina gösterilir. (11) Doğum ağıllarının havalandırılmasının yeterli olmasına ve koyun-keçilerin altlarının ıslak olmamasına dikkat edilir. (12) Kuzu ve oğlaklar doğar doğmaz enfeksiyonlara karģı hemen göbek dezenfeksiyonları yapılır. Anası tarafından alınmayan ve anası ölen kuzu-oğlakların beslenmesi için gerekli önlemler alınır. Kuzu-oğlaklar günlük olarak ırka ve analarının sağılıp sağılmadığına göre emdirilir. Kuzuoğlaklar 2,5 3 aylık olunca sütten kesilir. Sağım ve kırkım MADDE 49- (1) Sağım yapılan iģletmelerde sağım baģlamadan önce gerekli hazırlıklar yapılır, sağımda gerekli hijyen tedbirleri alınır. (2) Sağımlarda elit sürülerin aylık süt kontrolleri yapılarak kayıtlara iģlenir. (3) Kırkım zamanı, bölge ve iklim Ģartlarına göre değiģiklik gösterdiğinden iģletme tarafından tespit edilir, kırkımdan önce gerekli hazırlıklar yapılır. (4) Koyun ve keçiler tekniğine uygun bir Ģekilde kırkılır, kırkım öncesi temizlik amaçlı, kırkım sonrası ise dıģ parazit mücadelesi için banyo yaptırılır. (5) Temiz ve düzgün bir yapağı elde etmek için gerekli özen gösterilir ve yapağıların tartılarak düzgün bir Ģekilde ambara teslimi sağlanır. Gerekli analizler yaptırılır. Elit sürüye ait toklu-çebiçlerden (Merinos ve Tiftik) yeterli sayıda (en az 100 baģ) numune alınır, laboratuara gönderilerek analizleri yaptırılır. Bakım ve besleme MADDE 50- (1) Kuzu-oğlaklara emzirme haricinde doğumu takip eden birinci haftadan itibaren kuru ot ve kesif yem verilir. (2) Elit sürü kuzu ve oğlaklarının doğum ağırlıkları alınır, numaraları verilerek kayıtlara iģlenir. Bunlar sütten kesildiklerinde süt kesim ağırlıkları da alınarak kayıtlara geçirilir. (3) Koyun-keçilerde bakım ve besleme iģleri ırk, cins, yaģ, gebelik durumları ve koç-teke katımı göz önüne alınarak yapılır. (4) KıĢ döneminden mera dönemine, mera döneminden kıģ dönemine geçiģlerde özen gösterilerek alıģtırma yemlemesi yapılır. (5) Mera ları korumak ve besleme açısından istifadeyi sağlamak için gerekli tedbirler alınır ve usulüne uygun otlatma yapılır. Sağlık MADDE 51- (1) KıĢ dönemi sonunda sürülerin mera ya çıkmalarının ardından ağılların gübreleri temizlenerek bakım-onarımları yapılır. (2) Hayvan barınakları, tecrithane ve doğum ağılları ile doğum bölmeleri sık sık temizlenir, dezenfekte edilir, herhangi bir hastalık etkeninin üreme ve yayılmasını önleyici tedbirler alınır. (3) Hayvanlara uygulanacak olan aģı-serum ve her türlü kimyasal-biyolojik maddeler zamanında sağlanarak usulüne uygun tatbik edilir. Ayak ve tırnak bakımlarına azami özen gösterilir. (4) ĠĢletmede yıl içerisinde yapılacak aģı ve ilâçlama programı yılbaģında hazırlanarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir, onaylanan program eksiksiz uygulanır. Programda yapılacak değiģiklikler için Genel Müdürlükten onay alınır. 13

14 (5) Salgın ve paraziter hastalıklara karģı zamanında koruyucu olarak yapılan aģı, serum, test ve ilâçlamalar ilgili defterlere kaydedilir. Yapılan aģı ve ilâçlamalara ait formlar aylık faaliyet raporları ile birlikte her ay Genel Müdürlüğe gönderilir. (6) Hayvancılık birimlerinde Hasta Hayvan Vizite Defteri tutulur. Bu deftere, yapılan tedaviler ve sonuçları günü gününe kayıt edilir. (7) ĠĢletmelerde herhangi bir salgın hastalığın çıkması halinde; Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönerge ve tebliğlere göre gerekli idari ve teknik önlemler alınarak; a) Ġhbarı mecburi hastalıklar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġl-Ġlçe Müdürlüğüne, b) Ġhbarı mecburi olan ve olmayan salgın hastalıklar derhal Genel Müdürlüğe, bildirilir ve en yakın Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitüsüne marazi madde gönderilir. Acil durumlarda en yakın lâboratuar, enstitü veya fakültelerden uzman istenir. Teknik kayıtlar MADDE 52- (1) Koyun-keçi yetiģtirme hizmetlerinde aģağıda belirtilen kayıtlar tutulur: a) AĢı-ilâç uygulama defteri, b) Hasta hayvan vizite defteri, c) Koyun-keçi soy kütüğü defteri (elit sürüde), ç) Damızlık koyun-keçi günlük vukuat defteri, d) Reforme koyun-keçi günlük vukuat defteri, e) Kuzu-oğlak doğum randıman cetveli, f) Süt üretimi ve sarfiyat defteri, g) AĢım defteri (elit sürüde), ğ) Kuzu-oğlak doğum defteri (elit sürüde), h) Kırkım defteri (elit sürüde), ı) Süt kontrol defteri (elit sürüde), (2) Hayvancılık Ģubesinde tutulan mevcut teknik kayıtlar elektronik ortamda aynı içerik ve formatta çıktı alınıp dosyalanmak suretiyle de tutulabilir. BEġĠNCĠ BÖLÜM Köpek YetiĢtirme ĠĢleri Damızlık seçimi MADDE 53- (1) Damızlık kadroyu meydana getiren köpekler ırk vasıflarını ve cinsiyetle ilgili özellikleri tam olarak göstermeli ve sağlıklı olmalıdır. DiĢilerde; ırk özelliklerine, vücut geliģimine, organlar arasındaki uyuma (harmoniye), meme baģı sayısının en az 8 adet olmasına, yavrulara geçebilecek kalıtsal bir hastalık (kalça displazisi v.b.) bulunmamasına dikkat edilir. Erkeklerde ırk özelliklerine, cinsiyetle ilgili özelliklerini tam olarak göstermesine, baģ ve ağızın yapısına, normal vücut geliģimine ve kalıtsal kusurun bulunmamasına dikkat edilir. (2) Köpekler dıģ görünüģ, davranıģ, organlar arasındaki uyum (harmoni), boy ve ağırlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak puanlamaya tabi tutulurlar. Buna göre 1.sınıf ve 2.sınıf köpek olarak iki sınıfa ayrılıp değerlendirilirler. Çağ değiģimi MADDE (1) Köpeklerde yaģ ve cinsiyetlerine göre; a) 0 5 aylık (5.ay dâhil): Yavru(enik) diģi-erkek, b) 6 12 aylık (12. ay dâhil): Genç köpek diģi-erkek, c)12 aylıktan büyükler: Ergin köpek diģi-erkek, olarak sınıflandırılıp, çağ değiģimleri buna göre yapılarak kayda alınır. Üreme MADDE 55- (1) Gebelik süresi gündür. Gebeliğin 5 inci haftasından sonra köpeğe iģ yaptırılmaz. Özel bölmelere alınır ve rahat etmeleri sağlanır. Gebe köpeklerin çevre Ģartlarına, bakım-beslenmesine dikkat edilerek doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında 14

15 altlık temizliği ve sağlık kontrolü özenle yapılarak diğer önlemler alınır. Köpeklerin bakım ve beslenmesine özen gösterilir. (2) Köpeklerde kızgınlık süresi ortalama 21 gün olup çiftleģtirme için en uygun zaman kızgınlığın 8 10 uncu günleridir. Bundan sonra kızgınlık 6 ayda bir görülür. Bu nedenlerle kızgınlık takibi çok iyi yapılır ve uygun zamanda en uygun köpekler çiftleģtirilir. Genç köpekler 18 ayı doldurduktan sonra gösterdiği kızgınlık döneminde çiftleģtirilir. Bakım ve besleme MADDE 56- (1) Köpek barınakları, ferdi kulübeler Ģeklinde veya toplu halde yetiģtirmeye uygun değiģik malzemelerden, damızlık köpeklerin gezinmesine, rutin idman yaptırılmasına, beslenme ve bakımının yapılabilmesine imkân verecek Ģekilde plânlanır. Sıcak iklimlerde serinleme-yüzme ve ilaçlama amaçlı havuzlar yapılır. (2) Köpekler yeterli ve dengeli rasyonlarla beslenir, önlerinde sürekli olarak temiz içme suyu bulundurulur, yavru köpeklerin (enik) ve emziren diģilerin bakım-beslenmesine özen gösterilir. Köpeklerin besin maddeleri ihtiyacı yaģ, canlı ağırlık ve hareketlilik durumuna göre hesaplanır, aģırı kilo almalarını önlemek için gerekli tedbirler alınır. Sağlık MADDE 57- (1) Her yaģ ve cinsteki köpeklerin günlük bakımları, sağlık ve besleme durumları dikkatle izlenir. Barınak ve ekipmanların temiz ve bakımlı olması ile hayvanların yetiģtirme amacına uygun bütün idari, teknik ve sağlık önlemleri hayvancılık Ģubesi tarafından alınır ve uygulanır. (2) Hayvanlara uygulanacak olan aģı-serum ve her türlü kimyasal-biyolojik maddeler zamanında sağlanarak usulüne uygun tatbik edilir. (3) ĠĢletmede yıl içerisinde yapılacak aģı ve ilâçlama programı yılbaģında hazırlanarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir, onaylanan program eksiksiz uygulanır. Programda yapılacak değiģiklikler için de Genel Müdürlükten onay alınır. (4) Salgın ve paraziter hastalıklara karģı zamanında koruyucu olarak yapılan aģı, serum, test ve ilâçlamalar ilgili defterlere kaydedilir. Yapılan aģı ve ilâçlamalara ait formlar aylık faaliyet raporları ile birlikte her ay Genel Müdürlüğe gönderilir (5) Hayvancılık birimlerinde hasta hayvan vizite defteri tutulur. Bu deftere yapılan tedaviler ve sonuçları kayıt edilir. (6) Ġhbarı mecburi hastalıklar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġl-Ġlçe Müdürlüğüne, (7) Ġhbarı mecburi olan ve olmayan salgın hastalıklar hemen Genel Müdürlüğe bildirilir ve en yakın Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitüsüne marazi madde gönderilir. Acil durumlarda en yakın lâboratuar, enstitü veya fakültelerden uzman istenir. Teknik kayıtlar MADDE 58- (1) Köpekçilik için; a) AĢı ilâç uygulama defteri, b) Hasta hayvan vizite defteri, c) Köpekçilik üretim kayıtları cetveli, ç) Köpek pedigri (soy kütüğü) kartı, d) Köpeklerin günlük vukuat defteri, tutulur. Hayvancılık Ģubesinde tutulan mevcut teknik kayıtlar elektronik ortamda aynı içerik ve formatta çıktı alınıp, dosyalanmak suretiyle de tutulabilir. ALTINCI BÖLÜM Kesif Yem Hazırlama ĠĢleri Kesif yem hazırlama MADDE 59- (1) ĠĢletme, kendi kesif yem ihtiyacı ile talebi olduğunda diğer iģletmelerin kesif yem ihtiyaçları için yem hazırlama tesisinin kapasitesi oranında hammadde ve yem katkı maddelerini zamanında temin eder. 15

16 (2) Temin edilen kesif yem hammaddeleri ile yem katkı maddeleri tekniğine uygun olarak depolanır ve muhafaza edilir. (3) Hazırlanan kesif yemler usulüne uygun olarak ambalajlanır ve/veya depolanır. (4) Kesif yem hazırlama tesisinde her türlü emniyet tedbirleri iģletme idaresi tarafından alınır. (5) Hazırlanacak olan kesif yemlerin hammaddelerinden her parti için numune alınarak, analizleri yaptırılır. Sonuçlara göre kesif yem hazırlanır. (6) Hazırlanan kesif yemlerden en az yılda iki defa numune alınarak analizleri yaptırılır. YEDĠNCĠ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 60 --(1) Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 29/9/1995 tarih ve 155 sayılı kararına iliģkin TĠGEM Hayvancılık ĠĢleri Teknik Yönetmeliği bu Yönergenin kabul tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 61- Yönetim Kurulunun 12/06/2007 tarih ve 146 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönerge yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 62- Bu Yönerge hükümlerini Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü yürütür. 16

17 HAYVANCILIK ŞUBESİ (SIĞIR YET.).../... AYI FAALĠYETĠ (HAYVAN HAREKET TABLOSU)...ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ DAMIZLIKLAR SIĞIRLAR BOĞA ĠNEK G.BOĞA DÜVE AYBAġI MEVCUDU DOĞAN ĠġLETMELERDEN GELEN SATIN ALINAN ÇAĞDAN GELEN DĠĞER GĠRĠġLER I DAMIZLIK SATILAN ĠġLETMELERE GĠDEN REFORME EDĠLEN KESĠLEN ÇAĞA GĠDEN DĠĞER ÇIKIġLAR I AY SONU MEVCUDU DANA IRKLARA GÖRE DAMIZLIKLARIN DAĞILIMI BUZAĞI ERKEK DĠġĠ ERKEK DĠġĠ EK : S 1A IRKLARA GÖRE DAMIZLIK SIĞIR SATIġLARI BU AY GEÇEN AYLAR AY BAġI MEVCUDU DAMIZLIKTAN GELEN ĠġLETMELERDEN GELEN SATIN ALINANLAR DĠĞER GĠRĠġLER I ĠġLETMELERE GĠDEN SATILAN KESĠLEN DĠĞER ÇIKIġLAR I AY SONU MEVCUDU REFORME SIĞIRLAR 17

18 ... TARIM ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ YEM TABELASI ( SIĞIR )..AY YILI YEM ve KATKI MADDELERĠ EK :S 1B SIĞIRLAR BOĞA 1. GRUP SAĞMAL ĠNEK 2. GRUP SAĞMAL ĠNEK 3. GRUP SAĞMAL ĠNEK 4.GRUP SAĞMAL ĠNEK KURUDA ĠNEK DÜVE GENÇ BOĞA DANA BUZAĞI REFORME SIĞIR TUTARI TL. HAYVAN SAYISI (BAġ) BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY BĠRĠM FĠATI... KG/GÜN BAġ KG/AY ĠĢletmemiz... ġubesinin... Ayına ait yem tabelasını olurlarınıza arzederim. Tastik Olunur.../.../20.. ĠĢletme Müdürü TUTARI... TL. Hayv.ġb. ġefi 18

19 . TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ŞUBESİ (SIĞ. YET.) AYI TOHUMLAMA CETVELİ Tohumlamada Kullanılan Boğanın Tohumlanan Sığır Sayısı No. Adı Irkı Toh. ġekli 1. Toh. 2. Toh. 3. ve Daha Fazla Toh. EK : S 1C Toplam Geçen Aylarda Tohumlanan Sığır Miktarı GENEL AYLIK SPERMA STOK VE SARF BİLGİLERİ CETVELİ DONDURULMUġ SPERMANIN CĠNSĠ 20 Yılından Devreden 20 Yılında Tahsis Edilen Bu Ay Alınan Toplam Ġçinde Kullanılan Geçen Aylarda Kullanılan Toplam Kullanılan ĠTHAL YERLĠ 3 VE DAHA FAZLA TOHUMLANAN (REPEAD BREEDER) HAYVANLARDA KULLANILAN SPERMALAR BOĞANIN ADI VE NO TOHUMLAMA ġeklġ

20 SÜT ÜRETİM CETVELİ (SIĞIR).../... AYI FAALİYETİ EK : S 1D IRKI ORTALAMA ANA SAYISI SAĞILAN HAY.SAYISI BAġ SAĞMAL YÜZDESĠ % SAĞMAL ORTALAMASI KG AHIR ORTALAMASI KG AY ĠÇERĠSĠNDE DOĞAN BUZAĞILARIN IRKLARA GÖRE DAĞILIMI (BAġ) SÜT ÜRETĠMĠ (Kg) BU AY GEÇEN AYLAR ĠġLETMEDE ÜRETĠLEN SATILAN ĠMALATTA KULLANILAN BUZAĞILARA ĠÇĠRĠLEN KOYUNCULUĞA YAĞLI YAĞSIZ ĠMALATA VERĠLEN SÜT ÜRÜNLERĠ (Kg-%) ĠġLENEN SÜT BEYAZ PEYNĠR YOĞURT... PEYNĠRĠ ELDE EDĠLEN PEYNĠR RANDIMAN ĠġLENEN SÜT ELDE EDĠLEN YOĞURT RANDIMAN ĠġLENEN SÜT ELDE EDĠLEN PEYNĠR RANDIMAN % YAĞLI BU AY YAĞSIZ GEÇEN AYLAR YAĞLI YAĞSIZ YAĞLI YAĞSIZ SÜT ÜRÜNLERĠ (Kg-%) ĠġLENEN SÜT ELDE EDĠLEN KREMA YAĞSIZ SÜT SATILAN KREMA ĠġLENEN KREMA ELDE EDĠLEN TEREYAĞ YAĞ RANDIMANI ĠġLENEN KREMAYA GÖRE ĠġLENEN SÜTE GÖRE BU AY GEÇEN AYLAR 20

ĠġLETME DÖL VERĠM RAPORU

ĠġLETME DÖL VERĠM RAPORU ĠġLETME DÖL VERĠM RAPORU Veteriner Hekim Koray PAMUK Afyonkarahisar Ġli Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliği Sorumlu Müdürü 2014 AYDIN ĠġLETME DÖL VERĠM RAPORUNUN ĠġLETMEYE OLAN YARARI NEDĠR? SÜRÜMÜZÜN

Detaylı

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Dişi Sığır Büyütmede Hedefler Yaş CA (kg) Gcaa (g) 0 (Doğumda) 38 2 aylık 70

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve SORUMLULAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve SORUMLULAR ( Satınalma Şube Sayfa No Sayfa 1 / 6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve SORUMLULAR 1.1 AMAÇ : Kurumumuzca ihtiyaç duyulan büyükbaş hayvanlara ait yağsız ve yağlı kesim alım kriterlerine ilişkin uygulama esaslarının

Detaylı

Prof.Dr. Selahattin Kumlu

Prof.Dr. Selahattin Kumlu Döl Verimi Sürü Yönetim Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Amaç; Sürü Yönetim Programı Asgari kayıpla üretim Koruma yoluyla tedavi ihtiyacını

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR *

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 15 Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 1 Tedbir 1: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir 1: Süt Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ daha ver ml b r laktasyon ç n Mehmet AK Z raat Mühend s Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Neden

Detaylı

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 24-29 OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ KURULUŞ Türkiye de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma

Detaylı

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah 1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Etin kimyasal içeriği Yaşa, cinsiyete, beslemeye bakılmadan kimyasal yapı da ortalama: %70 su, %18 protein,

Detaylı

AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ AYDIN ÇİFTLİK DANIŞMA MERKEZİ 12-14 ARALIK 2014 EĞİTİM TOPLANTISI Türkiye de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma çalıģmaları Ġtalya ve Almanya

Detaylı

creafix.net 0332 235 85 95

creafix.net 0332 235 85 95 www.kosgeb.gov.tr Basım Tarihi : 0.0.0 Basım Yeri: Adım Ofset creafix.net 0 SIĞIR SÜT YEMLERİ BUZAĞI YEMLERİ SIĞIR BESİ YEMLERİ KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ Dairy cattle feed Calf feed Beef cattle feed Sheep feed

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUN IRKLARI Koyunları verimlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar, Bir işletmede yetiştirilecek koyun ırkı seçilirken şu hususları dikkate

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar;

CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar; Düve Dişi dana yağlandırılmamalı CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar; 14 aylıkyaşta yaşta (360-400 kg) tohumlama Düve Yağlandırmamak için kaba yem kalitesine

Detaylı

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ Prof Dr. Orhan ALPAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni AnabilimDalı Emekli Öğretim Üyesi Prof Dr. Ali Rıza AKSOY Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Detaylı

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar KONU İLGİ Koyunların beslenmesi TERCÜME VE DERLEME Koyun beslemesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli KAYNAKÇA

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Bu yetiştirme şeklinde mevsim ve meraların uygun olduğu dönemlerde hayvanlar günün belli bir kısmında meralardan yararlanır. Diğer zamanlarında ise konsantre yem ağırlıklı

Detaylı

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006 2005 2010 Erzurum İli Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi Kasım 2006 1 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Suni tohumlama merkezli bir hayvan ıslahı projesine

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR*

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* Çağrı Dönemi Tedbir 0: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. 1 Gıda analizleri mikrobiyolojik- 2 Gıda analizleri serolojik ve toksikolojik- 3 Danışmanlık hizmeti 1. Yapılacak analizleri ve ilgili mevzuatı

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KADININ ROLÜ. Zerrin KUMLU. Salahattin KUMLU. DGRV Eğitim Ekibi Ankara, 2016

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KADININ ROLÜ. Zerrin KUMLU. Salahattin KUMLU. DGRV Eğitim Ekibi Ankara, 2016 DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KADININ ROLÜ Zerrin KUMLU Salahattin KUMLU DGRV Eğitim Ekibi Ankara, 2016 Hollanda Örneği 2 CRV CRV, merkezi Hollanda da olan sığır ıslahı amaçlı bir kooperatiftir.

Detaylı

SÜT SIĞIRI YETİ TİRİCİLİĞİNDE DÖL VERİMİ SORUNLARI. Prof. Dr. Selahattin KUMLU. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya

SÜT SIĞIRI YETİ TİRİCİLİĞİNDE DÖL VERİMİ SORUNLARI. Prof. Dr. Selahattin KUMLU. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya SÜT SIĞIRI YETİ TİRİCİLİĞİNDE DÖL VERİMİ SORUNLARI Prof. Dr. Selahattin KUMLU Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya Döl veriminde 4 ana hedef 1. Gebeliğin süt verimine ve yemden

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları,

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları, 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri Buzağılar Sürünün Geleceğidir. Buzağı yetiştiriciliğinde anahtar noktalar! Doğum Kolostrum (Ağız Sütü) Besleme Sistemi Sindirim Sağlık Doğum ile ilgili anahtar noktalar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi: Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Süt

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM TeĢkilatımızdaki makine ve ekipman ile atelye tezgahlarının faal halde bulundurulması için ihtiyaç duyulan yedek parçalar Ġkmal ġubesi Müdürlüğünce yurt içinden ve

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT ÜRETİMİNİN ZAMANLAMASI İLK BUZAĞILAMA 305 GÜN 60 GÜN İKİNCİ BUZAĞILAMA 365 GÜN SÜT SIĞIRI BESLEMEDE KRİTİK GÜNLER 3

Detaylı

düve yedüvtistirmee yetistirm

düve yedüvtistirmee yetistirm üve düve yetistirme 2 Düve Yetistirme ve Besleme Prof. Dr. Murat Görgülü Süt sığırcılığı işletmelerinde düveler, sürü yenileme materyali olması ve damızlık satışları ile karlılıktaki belirleyici rolleri

Detaylı

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu 2005 2010 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi 2009 Çiftçi Eğitimi Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu Program (Cumartesi) Program (Pazar) Sunumlar I. Oturum Problem ve Çözüm Projenin

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ)

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ) MADDE 4 Damızlık süt sığırı On baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı

Detaylı

KOYUNLARIN BESLENMESİ

KOYUNLARIN BESLENMESİ KOYUNLARIN BESLENMESİ Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, KONYA Buğday ile koyun gerisi oyun Mera ile koyun gerisi oyun Biz de koyunlarımızı böyle kaliteli meralarda

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Konukevi nin yönetimi, yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususları tespit

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Proje ile yüksek genetik kapasiteli damızlıklar öncelikle yurt içinden temin edilmeye çalışılacaktır.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Proje ile yüksek genetik kapasiteli damızlıklar öncelikle yurt içinden temin edilmeye çalışılacaktır. YÖNETİCİ ÖZETİ Önerilen projenin kapasitesi 100 Baş Ana kadrolu Damızlık Süt Sığırcılığı ve işletmede doğan erkek buzağıların besiye alınarak değerlendirilmesidir. Proje, 100 ana başlık bir damızlık süt

Detaylı

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dünyada yaklaşık Simental varlığı 42 milyon baştır. Dünyada yetiştiriciliği yapılan en yaygın

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ ( )

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ ( ) HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ (2005-2015) PROJE NASIL UYGULANMAKTA (2005-2015) 2 PROJENİN DAYANAĞI 3 Projenin yasal dayanağı; Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal

Detaylı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Islah Stratejileri Saf yetiştirme Melezleme a) Birleştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-2 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı TAġINIR DÜZENLEME VE DESTEK ġubesġ GeliĢen Ģartlar ve kamu idareleri ile uygulayıcılardan

Detaylı

Kuzu üretim teknikleri:

Kuzu üretim teknikleri: Kuzu üretim teknikleri: akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Koç katımında yoğun-ek yemleme:flushing Erken yaşta damızlıkta kullanma Kuzulama aralığının kısaltılması Hormon uygulama, embriyo transferi

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan,

Detaylı

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK 3.12.2016 ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK Babadan kalma yöntemler. Tarımsal yayım(bilgi üniversiteden Halka indirilemiyor) Yüksek girdi ucuz ürünler. Satış tabanlı bilgi Doğru Bilginin yayımı önemli 1 BUZAĞI ESLEME

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

DÖL TUTMA SORUNLARINDA HAYVAN SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER

DÖL TUTMA SORUNLARINDA HAYVAN SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER DÖL TUTMA SORUNLARINDA HAYVAN SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Uğur Büyükyörük Veteriner Hekim 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Döl

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Buzağının sağlıklı olarak doğması ve büyümesi büyük ölçüde doğum öncesi, doğum ve doğumun hemen sonrasında ana ve yavruya uygulanacak özenle çok

Buzağının sağlıklı olarak doğması ve büyümesi büyük ölçüde doğum öncesi, doğum ve doğumun hemen sonrasında ana ve yavruya uygulanacak özenle çok Buzağı Yetiştirme Buzağının sağlıklı olarak doğması ve büyümesi büyük ölçüde doğum öncesi, doğum ve doğumun hemen sonrasında ana ve yavruya uygulanacak özenle çok yakın ilişkilidir. Doğumdan sonra buzağı

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

BİRLİĞİN KURULUŞU: 1995 yılında 13 kişi. Türkiye nin 2. Birliği.

BİRLİĞİN KURULUŞU: 1995 yılında 13 kişi. Türkiye nin 2. Birliği. 1 BİRLİĞİN KURULUŞU: 1995 yılında 13 kişi. Türkiye nin 2. Birliği. BİRLİĞİN MEVZUATI :5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki sağlığı Gıda ve Yem Kanununun 10.maddesi ve 17.02.2015 tarihli 6589 sayılı kanun,ıslah

Detaylı

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 13.04.2007 / 26492 13 Nisan 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26492 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2007/20) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

Irkların Sınıflandırılması

Irkların Sınıflandırılması Irkların Sınıflandırılması Gelişmişlik düzeyine göre İlkel yerli ırk Islah edilmiş yerli (geçit) ırk Kültür ırkları Verim yönlerine göre Tek verim yönlü ırklar Kombine verimli ırklar İlkel yerli ırk; Genellikle

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 YÖNETMELİK

23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 YÖNETMELİK 23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SIĞIRLARDA LÖYKOZ HASTALIĞINA KARġI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ

TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ LBV201U KISA ÖZET 1 1. ÜNİTE Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinde Temel Sürü Sağlığı Prensipleri SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİNİN AMACI Hayvansal gıda üretimi yapılan işletmelerde

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ

AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ Dr. Ali Murat TATAR tatar@agri.ankara.edu.tr 1 İşletmede her yıl ineklerin yaklaşık %25 i sürüden çıkarılır Düve yetiştirmede esas amaç, sürünün

Detaylı

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım İşletme, gerek duyulan ekonomik mal ve hizmetleri üretmek ve/veya pazarlamak,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE ÜREME YÖNETİMİ

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE ÜREME YÖNETİMİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE ÜREME YÖNETİMİ "Bu bilgi kaynağının amacı; yetiştiricilere sürü sağlığı ve üreme yönetimi programlarının hazırlanması ve uygulanması konularında gerekli temel

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ve KAPSAMI Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Merkezi, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Başarılı Süt Sığırcılığı İçin Neler Yapılmalıdır. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Zootekni Bölümü 01330 Adana

Başarılı Süt Sığırcılığı İçin Neler Yapılmalıdır. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Zootekni Bölümü 01330 Adana Başarılı Süt Sığırcılığı İçin Neler Yapılmalıdır Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bu çalışmada süt sığırı yetiştiricisi için, sürü yönetiminde üzerinde

Detaylı

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede BESİLİK BÜYÜKBAŞ SIMMENTAL (SİMENTAL) Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir.

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

SÜT SIĞIRCILIĞI. 2-Hayvan ıslahını daha etkili ve yaygın hale getirmek için sun i tohumlama yaptıranlar ile sun i tohumlama ekibi kuranlar ve

SÜT SIĞIRCILIĞI. 2-Hayvan ıslahını daha etkili ve yaygın hale getirmek için sun i tohumlama yaptıranlar ile sun i tohumlama ekibi kuranlar ve SÜT SIĞIRCILIĞI Sayın üreticimiz; hayvancılık konusunda yapacağınız yatırımlarda Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerden yeterince yararlanabilmek için taşrada Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerimize merkezde

Detaylı

İstenilen mal/hizmetin özellikleri : Ödeneği Yazan Yetkilinin İsmi ve İmzası

İstenilen mal/hizmetin özellikleri : Ödeneği Yazan Yetkilinin İsmi ve İmzası Ek-1 Tarih:.../... /... Sipariş No Ambar Grup No. Siparişi Veren Birim İhtiyacın Cinsi: İHTİYAÇ PUSULASI No :... Gelmesi İstenen Müddet Mevcudu Asg. mevcut Azami mevcut Geçen yıl Sarfiyatı Ambar Memuru

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı