TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ. M.No: Madde Konusu : Sayfa No :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ. M.No: Madde Konusu : Sayfa No :"

Transkript

1 TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ M.No: Madde Konusu : Sayfa No : BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç Kapsam Tanımlar... 4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler 4. ĠĢletmelerde hayvancılık faaliyeti Hayvan temini Tesis ve hayvan varlıklarının gözden geçirilmesi Faaliyet raporları Sağlık tedbirlerinin alınması Reforme kararları Damızlık satıģ programları Damızlık ve reforme iģleri Damızlık ve reforme satıģ iģleri Kayıtlara intikal Ölüm ve mecburi kesim Kayıtlardan düģme Tesis ve hayvanların bakımı ile ilgili alınacak tedbirler Kayıtların tutulması Hayvan yetiģtiriciliği broģürü Dezenfeksiyon AĢı ve ilaçlama programları Hasta hayvan vizite defteri Salgın hastalıklar Damızlık satın alınmasında uyulacak kurallar Damızlık satıģlarında uyulacak kurallar Kayıt iģlemleri Hayvan sayımları ve kimliklendirme Yem cetvellerinin hazırlanması Kadavra imhası Hayvancılık araģtırma faaliyetleri Ġlaç ve kimyasal maddelerin muhafazası Personelin Ģahsi hayvan beslemesi Kesif yem hazırlama... 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Hükümler Sığır YetiĢtirme ĠĢleri 33. Damızlık seçimi Sürü kompozisyonu Çağ değiģimi Reforme ve kadro fazlası

2 37. Ölüm ve kesim Üreme Sağım Bakım ve besleme Sağlık Teknik kayıtlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Koyun-Keçi YetiĢtirme ĠĢleri 43. Damızlık seçimi Sürü kompozisyonu Çağ değiģimi Reforme ve kadro fazlası Ölüm ve kesim Üreme Sağım ve kırkım Bakım ve besleme Sağlık Teknik kayıtlar BEġĠNCĠ BÖLÜM Köpek YetiĢtirme ĠĢleri 53. Damızlık seçimi Çağ değiģimi Üreme Bakım ve besleme Sağlık Teknik kayıtlar ALTINCI BÖLÜM Kesif Yem Hazırlama ĠĢleri 59. Kesif yem hazırlama YEDĠNCĠ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme 60. Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlük Yürütme EKLER Hayvan hareket tablosu Yem tabelası ( sığır ) Tohumlama cetveli Süt üretim cetveli (sığır) Hayvan hareket tablosu Döl verim tablosu Tohumlanan sığırların gebelikle ilgili sonuçları Damızlıkların yaģ ve ırka göre dağılımı Damızlık inek soy kütüğü kartı Tohumlama defteri Buzağı doğum defteri

3 Süt kontrol defteri (sığır) Süt üretim ve sarfiyat defteri (sığır) Laktasyonu tamamlayan ineklerin süt verimine ait cetvel Damızlık sığırların günlük vukuat defteri Reforme sığırların günlük vukuat defteri Hayvancılık Ģubesi (koyun-keçi yet.) aylık hareket cetveli Yem tabelası ( koyun-keçi ) Süt-yapağı-tiftik üretim cetveli (koyun-keçi) Hayvancılık Ģubesi (koyun - keçi yet.) yıllık faaliyet raporu Kuzu-oğlak doğum ve randıman cetveli Süt-yapağı-tiftik üretim yıllık cetveli (koyun-keçi yetiģtiriciliği) Koyun-keçi soy kütüğü defteri AĢım defteri Kuzu-oğlak doğum defteri Koyun-keçi süt kontrol defteri Süt üretim ve sarfiyat defteri (koyun-keçi) Kırkım defteri Damızlık koyun-keçi günlük vukuat defteri Reforme koyun-keçi günlük vukuat defteri Hayvancılık Ģubesi (köpek yetiģtiriciliği) aylık faaliyet raporu Yem tabelası ( köpek ) Hayvancılık Ģubesi (köpek yet.) aylık yavru üretim cetveli Hayvancılık Ģubesi (köpek) yıllık faaliyet raporu Hayvancılık Ģubesi (köpek yet.) yıllık yavru üretim cetveli Köpek pedigri kartı Köpekçilik yavru kayıtları defteri Köpekleri günlük vukuat defteri Hayvancılık Ģubesi (ceylan) aylık faaliyet raporu Hayvancılık Ģubesi (ceylan yetiģtirme) yıllık faaliyet raporu Yem tabelası ( ceylan ) Üretim ve damızlık satıģların program ve gerçekleģme cetveli Hasta hayvan vizite defteri Hayvancılık Ģubesi yıllık aģı-serum ve test programı AĢı-ilâç uygulama formu / defteri Ölüm-kesim cetveli Otopsi raporu Damızlık satıģ kararı Reforme kararı Genel Müdürlüğe gönderilmesi gereken cetveller + raporlama

4 TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı iģletmelerde yetiģtiriciliği yapılan hayvanlara iliģkin ıslah, üretim, besleme, yetiģtirme, damızlık tedarik ve tahsisi, hayvan sağlığını koruma, araģtırma, damızlık ve reforme satıģı gibi faaliyetlerin prensiplerini belirlemek ve bu hizmetlerin yürütülmesinde birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıģtır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde belirtilen görev ve faaliyetlere iliģkin olarak, TĠGEM e bağlı iģletmelerde yürütülen hayvancılık faaliyetlerini kapsar. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede bahsedilen; a) Bakanlık; Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığını, b) TĠGEM; Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünü, c) Daire; TĠGEM Hayvancılık Daire BaĢkanlığını, ç) Damızlık hayvan; ırk vasfını tam olarak gösteren, ebeveynleri yüksek verimli, döl verim gücü üstün, ferdi verim kabiliyeti çok iyi olan sağlıklı hayvanı, d) Reforme Hayvan; damızlık veya üretim niteliklerini kısmen ve tamamen yitirmiģ damızlık dıģı hayvanı, e) Embriyo Transferi; bir hayvandan alınan embriyoların aynı türden diğer hayvanlara nakledilmesini, f) Sıfat; ergenlik çağına gelmiģ hayvanların tabii veya suni olarak tohumlamada kullanılmasını, g) Kızgınlık (Ostrüs); diģi hayvanların belli fizyolojik ve psikolojik belirtiler göstererek erkek hayvanları kabul etme durumunu (uygun tohumlama zamanını), ğ) Döl verimi (Fertilite); döllenme, nidasyon, gebelik, yavru gibi belli baģlı döllenme fonksiyonlarının sonuçlarını ve hayvanların yavru yapmak için taģıdıkları üreme özelliğini, h) Yavru verimi; erkek ve diģiden elde edilen yavru sayısını, ı) Döl verimi düģüklüğü (Ġnfertilite); döl veriminin normal sınırlar altında bulunmasını, i) Kısırlık (Sterilite); hayvanların döl vermemesi durumunu, j) Seleksiyon; gerek tabiat ve gerekse insan tarafından bir popülasyon içindeki bazı fertlere diğerlerine göre daha fazla döl verme imkânının sağlanmasını, k) Islah; verimlerde genotip ve fenotip iyileģmenin sağlanmasını, l) Hastalıktan Ģüpheli; Hastalık belirtisini açıkça ve tam göstermeyen hayvanları; m) BulaĢmadan Ģüpheli; hastalık belirtilerini göstermemekle beraber, hastalığı almıģ olduğu kabul edilen hayvanları, n) Ġhbarı mecburi hastalıklar; Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönerge ve tebliğlerde belirtilen hastalıkları, o) Mecburi kesim; tedavisi imkânsız veya ekonomik olmayan hastalık taģıyan veya diğer hayvanlar için risk oluģturan hayvanın kesilmesini, ö) Telefat; çeģitli hastalıklar, tabii afetler, yabani hayvan saldırısı vs. gibi çeģitli nedenler sonucu damızlık sürüde oluģan ölüm ve kesimleri ifade eder. 4

5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ĠĢletmelerde hayvancılık faaliyeti MADDE 4- (1) Hayvancılık yapılan iģletmelerde ülke ihtiyaçlarına ve Ģartlarına uygun olarak; damızlık sığır, koyun-keçi, köpek ve diğer hayvanlar yetiģtirilir. ĠĢletmelerde TeĢkilat ġeması na göre yeterli sayıda eleman tarafından; arazi varlığına, yem, mera ve diğer çevre Ģartlarına göre bu hayvan türlerinden bir veya birkaçının ıslahı, üretimi, yetiģtirme ve araģtırmaları yapılır. Hayvancılık birimlerinde, Genel Müdürlük tarafından tespit edilen ana kadrolar, gerektiğinde Genel Müdürlükten onay alınarak değiģtirilir. Hayvan temini MADDE 5- (1) ĠĢletmelerde yetiģtirilmesi yapılacak hayvanlar, Bakanlığın hayvancılıkla ilgili mevzuatlarına uygun olarak Genel Müdürlükçe kurulacak bir komisyon tarafından ülke içinden veya dıģından temin edilir. Tesis ve hayvan varlıklarının gözden geçirilmesi MADDE 6- (1) Hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü iģletmelerde; müdür, müdür yardımcısı, hayvancılık Ģube Ģefi, teknik ve sağlık elemanlarınca her yıl, nisan ve eylül aylarında olmak üzere tüm damızlıklar, hayvan barınakları, tesisler ve ekipman gözden geçirilir. Görülen eksiklik ve aksaklıklar bir zapta bağlanır, düzeltilmesi için gerekli tedbirler alınır ve hayvancılık Ģubesinin genel durumu hakkındaki bilgiler Genel Müdürlüğe gönderilir. Faaliyet raporları MADDE 7- (1) Aylık faaliyet raporları, yem tabelaları, tohumlama cetveli ve laktasyon cetvelleri, müteakip ayın 10 una kadar, yıllık faaliyet raporları ise ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlükte olacak Ģekilde gönderilir. Sağlık tedbirlerinin alınması MADDE 8- (1) Damızlık, reforme ve iģ hayvanlarında; mesai saatleri içinde ve dıģında meydana gelecek her türlü hastalık, kaza ve yaralanmalarda, acil tedbirlerin alınması ve tedavilerinin yapılması hayvancılık Ģubesi elemanları tarafından sağlanır. Reforme kararları MADDE 9- (1) Damızlık büyükbaģ hayvanlar arasında çeģitli nedenlerle damızlık vasfını kaybedenlerin sürüden ayıklanması amacıyla yılda iki kez, Mart-Nisan, Eylül-Ekim aylarında reforme iģleri yapılarak tasdik edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Gerekli görüldüğünde bu ayların dıģında da reforme iģleri yapılabilir. (2) Eradikasyona tabi hastalık sebebiyle yapılan reformeler ile seleksiyona tabi reformeler ayrı ayrı yapılacaktır. Reforme oranlarının hesaplanmasında eradikasyona tabi hastalık sebebiyle yapılan reformeler dikkate alınmayacaktır. (Değişiklik; 04/04/2008 tarihli ve 60 sayılı YKK) Damızlık satıģ programları MADDE 10- (1) Damızlık olarak yetiģtiricilere satılacak olan hayvanların miktarı iģ programı ve bütçe esaslarına göre iģletme müdürlükleri tarafından tespit edilerek her yıl Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Damızlık ve reforme iģleri MADDE 11- (1) KüçükbaĢ ve diğer hayvanlardan damızlık satılacakların ayrımı ile reforme iģleri hayvancılık Ģubesi elemanları tarafından Genel Müdürlük talimatları ve teknik esaslar doğrultusunda iģletme müdürünün onayı ile yapılır. Damızlık ve reforme satıģ iģleri MADDE 12- (1) Damızlık satıģı için ayrılan hayvanlar, yıllık Damızlık Dağıtım Genelgesi esaslarına göre yetiģtiricilere, reforme hayvanlar ise Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre yıl içinde ve en kısa zamanda satıģa çıkarılır. Besi programına alınan reforme hayvanlar ise besi süresi sonunda satılır. Kayıtlara intikal 5

6 MADDE 13- (1) Hayvancılık ünitelerinde meydana gelen normal doğumlar (buzağı, kuzuoğlak, enik v.s.) günü gününe Doğum Tutanağı ile ilgili birim elemanları tarafından hayvancılık Ģube Ģefliğine bildirilir. Hayvancılık Ģube Ģefi Ambarlar ve Sabit Kıymetler Yönergesi ne göre bunların üç gün içerisinde iģletme kayıtlarına intikalini sağlar. (2) Hayvancılık birimlerinde elde edilen her türlü hayvan ürünleri (yavru, süt, et, deri, yapağı vs.) günü gününe ve usulüne uygun olarak hayvancılık Ģube Ģefliği tarafından ambar kayıtlarına intikal ettirilir. Gübre istihsali ise her yıl sonunda verilir. (3) Hayvancılık Ģubesinde tutulması gereken kayıt ve defterler, elektronik ortamda aynı bilgilerden çıktı alınıp muhafaza edilebilmesi kaydıyla da tutulabilir. Ölüm ve mecburi kesim MADDE 14- (1) ĠĢletmelerde yetiģtirilen büyükbaģ hayvanların ölüm ve mecburi kesimleri halinde; a) BüyükbaĢ hayvanlara otopsi raporu düzenlenir. Gerektiğinde ambarlar ve sabit kıymetler yönergeleri çerçevesinde otopsi raporuna ifade tutanakları ve Teknik Heyet Kararı eklenir. ĠĢletme müdürünün onayı ile kayıttan düģülür. Damızlık sığırların ölüm-kesim cetveli aylık olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. b) Diğer hayvanlar için hayvancılık Ģubesince hazırlanan ve ölüm-kesim nedenleri ile miktarlarını gösterir tutanağın iģletme müdürü tarafından onaylanması suretiyle kayıttan düģme iģlemleri yapılır. Aylık raporlarla durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Ancak salgın hastalık, hırsızlık, yırtıcı hayvanların sebep olduğu toplu telefat ve kayıplar telefata sebep olan mücbir sebepler; ĠĢletme müdür yardımcısı ve hayvancılık Ģefi ile ilgili birim elemanlarından oluģan teknik heyetin hazırladığı raporla derhal Genel Müdürlüğe bildirilir, onay alındıktan sonra TĠGEM Sabit Kıymetler Yönergesi esaslarına göre kayıttan düģülür. Kayıtlardan düģme MADDE 15- (1) Damızlık veya reforme olarak satıģı yapılan büyük ve küçükbaģ hayvanlar ile diğer hayvanların kayıt silme iģlemleri Ambarlar ve Sabit Kıymetler Yönergeleri esaslarına göre yapılır. Tesis ve hayvanların bakımı ile alınacak tedbirler MADDE 16- (1) Hayvancılık Ģubesine ait hayvan barınakları ve padoksların etrafındaki fundalık, dikenlerin temizlenmesi iģi hayvancılık Ģubesine aittir. (2) Hayvancılık Ģubesi; hayvan barınakları civarındaki silaj çukurları, ot sundurmaları ve gübreliklerin usulüne göre düzenlenmesinden sorumludur. Gübreliklerin etrafında alınması gereken emniyet tedbirlerinden (ihata, tel örgü, çit, ikaz, iģaret, paratoner v.b.) ise iģletme idaresi sorumludur. (3) Hayvancılık Ģubesi; üretimde kullanılan her türlü alet ve ekipmanın en iyi Ģekilde kullanılması ve korunması ile birlikte ağıl, ahır ve diğer barınakların günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik bakım, temizlik ve dezenfeksiyon iģlerini yapar ve her türlü sağlık-emniyet tedbirlerini alır. (4) Hayvancılık Ģubesine ait birimlerde depolanan kaba ve kesif yemlerin bozulmalarının önlenmesi, kalitelerinin muhafazası ve kayıpların en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınarak korunması sağlanır. (5) Üretimi artırıcı, maliyeti düģürücü teknik ve idari tedbirler alınarak bütçe ve iģ programları çerçevesinde üretimlerin sağlanması ve yıl içinde gerçekleģmesi temin edilir. (6) Barınaklar, yem tesisleri, silo, gübrelik, sağımhane, doğumhane, revir vb. tesislerin bakımı yapılarak, ihtiyaçları tespit edilir. Bu konularda gerekli yatırımlar iģ programları ve bütçe çerçevesinde gerçekleģtirilir. Kayıtların tutulması MADDE 17- (1) Hayvancılık Ģubesinde; gerek iģletmede bulunan ve gerekse dıģarıdan satın alınan damızlıklara ait soykütüğü, yetiģtirme ve verim kayıtlarının tutulması ve her türlü evrakın muhafazası sağlanır. 6

7 (2) DıĢarıdan satın alınan hayvanlar numaralanarak usulüne göre ayniyat ambar kayıtlarına alınır. Hayvan yetiģtiriciliği broģürü MADDE 18- (1) Damızlık hayvanların bakım, besleme ve hastalıklardan korunması konularında iģletme müdürlükleri tarafından broģürler hazırlanabilir ve bu broģürler yetiģtiricilere verilir. Dezenfeksiyon MADDE 19- (1) Hayvan barınakları, tecrithane ve doğum ahırları ile buzağı kulübeleri sık sık temizlenip dezenfekte edilerek, herhangi bir hastalık etkeninin üreme ve yayılmasını önleyici tedbirler alınır. AĢı ve ilaçlama programları MADDE 20- (1) Hayvanlara uygulanacak olan aģı-serum ve her türlü kimyasal-biyolojik maddeler zamanında sağlanarak usulüne uygun tatbik edilir. Boynuz köreltme ve ayak-tırnak bakımlarına azami özen gösterilir. (2) ĠĢletmede yıl içerisinde yapılacak aģı ve ilâçlama programı yılbaģında hazırlanarak, onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylanan program aynen uygulanır. Programda yapılacak değiģiklikler için Genel Müdürlükten onay alınır. (3) Salgın ve paraziter hastalıklara karģı zamanında koruyucu olarak yapılan aģı, serum, test ve ilâçlamalar ilgili defterlere kaydedilir. Yapılan aģı ve ilâçlamalara ait formlar aylık faaliyet raporları ile birlikte her ay Genel Müdürlüğe gönderilir. Hasta hayvan vizite defteri MADDE 21- (1) Hayvancılık birimlerinde Hasta Hayvan Vizite Defteri tutulur. Bu deftere yapılan tedaviler ve sonuçları günü gününe kayıt edilir. Salgın hastalıklar MADDE 22- (1) ĠĢletmelerde herhangi bir salgın hastalığın çıkması halinde, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönerge ve tebliğlere göre gerekli idari ve teknik önlemler alınarak; a) Ġhbarı mecburi hastalıklar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġl-Ġlçe Müdürlüğüne, b) Ġhbarı mecburi olan ve olmayan salgın hastalıklar Genel Müdürlüğe hemen bildirilir ve en yakın Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitüsüne marazi madde gönderilir. c) Acil durumlarda en yakın lâboratuar, enstitü veya fakültelerden uzman istenir. Damızlık satın alınmasında uyulacak kurallar MADDE 23- (1) ĠĢletmelere damızlık olarak dıģarıdan satın alınacak hayvanların çeģitli yetiģtirme hastalıklarından ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nda belirtilen ihbarı mecburi hastalıklardan salim olmaları gereklidir. (2) Damızlık olarak dıģarıdan satın alınan veya hibe edilen hayvanlar, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nda belirtilen hastalıklardan salim olduklarının belgelenmesi halinde iģletmeye alınır ve 30 gün tecride tabi tutulurlar. Tecrit süresi sonunda bu hayvanlarda herhangi bir hastalık tespit edilmediği takdirde esas sürülere katılır. Aksi halde Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu na göre iģlem yapılır. Damızlık satıģlarında uyulacak kurallar MADDE 24- (1) Damızlık satıģları, yıllık bütçe ve Damızlık SatıĢ Genelgesi esaslarına göre yapılır. (2) YetiĢtiricilere damızlık maksadıyla iģletmelerden satılacak olan hayvanların da aynı Ģekilde salgın ve paraziter hastalıklardan salim olmaları ve gerekli aģılarının yapılmıģ olması Ģarttır. Kayıt iģlemleri MADDE 25- (1) ĠĢletmelerde yetiģtirmesi yapılan damızlık sığırların soykütüğü kayıtları, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Merkez Soykütüğüne paralel olarak Türkiye Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Merkez Birliği ile Genel Müdürlüğümüz arasındaki protokol esasları doğrultusunda iģletmelerce tutulur. 7

8 Hayvan sayımları ve kimliklendirme MADDE 26- (1) Günlük sayımlar dıģında her ay sonu sürülerde sayım yapılarak ayniyat kayıtları ile mutabakat sağlanır ve müģterek bir tutanak tutulur. Kayıtlardaki değiģiklikler ve giriģçıkıģlar aylık faaliyet raporları ile Genel Müdürlüğe bildirilir. (2) Doğan buzağıların tamamı Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda numaralandırılarak buzağı doğum defterine, koyun ve keçilerde numaralandırılarak, sadece elit sürüler koyun-keçi soykütüğü defterine kaydedilir. Damızlık koyun yetiģtiriciliği birliği ile yapılacak protokoller, Türkiye Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliği ile yapılan protokollerde olduğu gibi aynen uygulanır. Yem cetvellerinin hazırlanması MADDE 27- (1) Hayvanların ihtiyacı olan her türlü yem ve yem katkı maddelerini (yem fabrikalarından satın alınan konsantre yemler dahil) ihtiva eden yem rasyon cetvelleri aylık olarak hazırlanır, ĠĢletme müdürünün onayından sonra usulüne uygun olarak ambardan çıkarılır. Gerektiğinde bu cetveller haftalık veya onbeģ günlük olarak hazırlanabilir. Hayvanlara yedirilen kaba yemlerin besin değerlerinin tespiti için en az yılda bir defa, kesif yemler için iki defa, dıģarıdan satın alınanlar için gerektiğinde daha fazla sayıda olmak üzere lâboratuar analizleri yaptırılır. Ancak dıģarıdan satın alınan her parti yemden Ģahit numune alınarak alınan yem tüketildikten en az 1 ay sonrasına kadar muhafaza edilir. Kadavra imhası MADDE 28- (1) ĠĢletmelerde ölen büyük ve küçükbaģ hayvanların otopsilerinden sonra, kadavraların tamamı, kesilen hayvanların mezbaha artıkları ile imhası gereken bütün organları ve doğum yapan hayvanların sonları tekniğine uygun olarak imha edilir. Hayvancılık araģtırma faaliyetleri MADDE 29- (1) Yerli ve yabancı araģtırma kurumları ve üniversitelerle ortaklaģa olarak hazırlanan hayvancılık araģtırma projeleri Genel Müdürlükçe onaylanmadan uygulamaya konulmaz. ĠĢletme müdürlüğü bünyesinde yapılacak hayvancılık araģtırmaları için de Genel Müdürlükten izin alınır. AraĢtırmaların sonuçları Genel Müdürlüğe bilgi verilmek ve yayın müsaadesi alınmak kaydıyla yayınlanabilir. Ġlaç ve kimyasal maddelerin muhafazası MADDE 30- (1) Hayvancılıkta kullanılan her türlü biyolojik-kimyasal maddeler, aģı, ilâç, serum, sperma, embriyo v.b. tekniğine uygun olarak taģınır, muhafaza edilir ve kullanılır. Personelin Ģahsi hayvan beslemesi MADDE 31- (1) ĠĢletme personeli, iģletme sınırları içerisinde yetiģtirilen hayvanların dıģındaki bazı evcil hayvanları (kedi, kuģ v.b); her türlü sağlık kontrol ve uygulamalarını sürekli yapmak ve belgelendirmek, iģletme hayvanlarına zarar vermemek kaydıyla bulundurabilir. Bu konuda her türlü izin iģletme idaresine aittir. Kesif yem hazırlama MADDE 32- (1) Yem hazırlama ünitesi bulunan iģletmeler kendi ihtiyaçları ile isteği halinde diğer iģletmelerin kesif yemlerini de tekniğine uygun olarak hazırlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sığır YetiĢtirme ĠĢleri Damızlık seçimi MADDE 33- (1) Damızlık sürüyü meydana getiren sığırların ırk vasıflarını tam olarak göstermeleri, ebeveynlerinin yüksek verimli ve sağlıklı olmaları, cinsiyetle ilgili özellikleri tam olarak göstermeleri gerekir. Sürü kompozisyonu 8

9 MADDE 34- (1) Genel olarak ortalama 100 baģ ana inekten meydana gelen bir damızlık sürüde ayrıca; yaklaģık baģ düve, baģ dana ile baģ erkek ve diģi buzağı olması gerekir. Bu durumda 100 baģ ana inek mevcudu olan bir sürüde, toplam baģ sığır bulunur. (2) ĠĢletmelerdeki damızlık sürülerin kompozisyonlarında sekiz (8) yaģın üzerindeki ineklerin oranı toplam inek sayısının %5 ini geçmeyecektir. (Değişiklik; 04/04/2008 tarihli ve 60 sayılı YKK) Çağ değiģimi MADDE 35- (1) Sığırlarda çeģitli yaģ guruplarına göre; a) 0 6 Aylıklar (6. ay dâhil) : Buzağı (diģi-erkek), b) 7 12 Aylıklar (12. ay dâhil) : Dana (diģi-erkek), c) 12 Aydan büyükler : Düve-genç boğa, ç) Düveler doğumu müteakip : Ġnek, d) Genç boğalar 18 aydan sonra: Boğa, olarak tasnif edilir ve çağ değiģimleri buna göre yapılarak kayıtlara alınırlar. Reforme ve kadro fazlası MADDE 36- (1) DiĢi sığırlarda yılda ortalama % oranında damızlık satıģ, kadro fazlası ve reforme için ayrım yapılır. (2) ĠĢletmelerden yetiģtiricilere satılacak damızlık sığırların ayrımı; reforme iģleri ve sıfat tevzii iģlemleri iģletme müdürünün baģkanlığında müdür yardımcısı ve hayvancılık Ģubesi elemanlarının da katılımıyla oluģturulacak bir komisyon tarafından yapılır. Düzenlenen liste ve cetveller Genel Müdürlükçe uygun görülen haliyle tasdik edilmek üzere iki nüsha halinde gönderilir. (3) Damızlık ve reforme olarak satılacak hayvanlar ile her türlü sığırcılık ürün ve üretimlerinin değerlendirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonlar sağlanarak satıģa hazırlanır. Ölüm ve kesim MADDE 37- (1) Buzağı ve danalarda toplam ölüm ve mecburi kesimlerin oranının % 6 yı, düve, genç boğa ve ergin sığırlarda ise toplam % 5 i geçmemesine azami özen gösterilir. Üreme MADDE 38 - (1) Damızlık inek ve düvelerin bütün özellikleri ve iģletmenin yetiģtirmedeki amacı dikkate alınarak sıfat tevzii iģleri her yıl Ocak ayı içerisinde iģletme müdürünün baģkanlığında hayvancılık Ģubesi elemanlarının katılmasıyla oluģan bir komisyon tarafından yapılır. Düzenlenen sıfat tevzii cetvellerinin 2 sureti Genel Müdürlükçe uygun görülen haliyle tasdik edilmek üzere gönderilir ve onaylanan cetveller aynen uygulanır. Sıfat cetveline alınan sığırlarda bir gebeliğe düģen ortalama tohumlama adedinin en fazla 2 olmasına ve gebelik baģına 3 den fazla tohumlanan sığır sayısının %16 yı geçmemesine azami özen gösterilir. (2) Kızgınlık (ostrüs) gösteren hayvanlar yıl boyunca tohumlanır. (3) ĠĢletmelerin bakım ve besleme Ģartları ve sığırların ırk özellikleri göz önünde bulundurularak düveler ergin canlı ağırlığının 2/3 ünü kazandıklarında (genel olarak Jersey lerde 15-17, Siyah-Alaca larda 16 18, Esmer ve Simental lerde 18 20, yerli ve melez ırklarda aylık yaģta) kızgınlık (oestrus) gösterme durumlarına göre ilk tohumlamaları yapılır. (4) ĠĢletmelerde doğumlar baģlamadan önce doğum bölmeleri temizlenip dezenfekte edilerek doğuma hazırlanır. (5) Doğumdan 3 5 gün önce inekler doğum bölmelerine alınır, devamlı takip edilerek sakin bir ortamda doğum yapmaları temin edilir. (6) Doğumda gerekli olan her türlü steril alet ve malzemeler ile ilaçlar doğumhanede hazır bulundurulur. (7) Doğan buzağının göbeği uygun bir antiseptik solüsyonla temizlenir ve azami 1 3 saat içinde anasını emerek ağız sütünü (kolostrumu) alması sağlanır. Buzağı emmeden önce anasının memesi ılık antiseptikli suyla yıkanıp durulanarak temiz bir peçeteyle kurulanmalıdır. 9

10 (8) Ġnekler doğumlarını takip eden ıncı günlerde gösterdiği kızgınlıkta tohumlanır. Damızlıklardan yılda bir yavru alınması ve iki doğum arasındaki sürenin sürü bazında 400 günü geçmemesi esastır. (9) Gebe inekler gebeliğinin son iki ayında usulüne uygun metotlarla sağımdan çıkarılarak kuruya alınır. Kuru dönemde meme sağlığı için gerekli tedbirler alınır. (10) Boğa adayları ebeveynlerinin verimleri göz önüne alınarak buzağılık döneminde seçilir, özel bakım ve beslemeye alınır. (11) Tabii tohumlama yapılan iģletmeler ile sunî tohumlama lâboratuarlarında bulunan boğalar özel beslemeye tabi tutulur, ayrıca yağlanmalarını önlemek için idman padoklarında günlük idman yaptırılır. Sağım MADDE 39- (1) Ġnekler günde iki defa sağılır. Sağım aralıklarının eģit olması için gerekli tedbirler alınır. Yüksek verimli ineklerde imkânlar ölçüsünde günde 3 sağım yapılabilir. (2) Sağımdan önce, özellikle de sağımdan sonra ineklerin memeleri uygun antiseptiklerle mutlaka temizlenmelidir. Mastitisli inekler ayrılarak elle veya seyyar sağım makinesi ile ayrı sağılmalıdır. (3) Sağım sırasında mevcut sağım tesisinin durumuna göre ineklere (ferdi beslemede ferdi verimine göre, gurup beslemede gurup verimine göre) kesif yem verilir. (4) Sağımdan önce ve sonra sağım tesislerinin makine ve ekipmanlarının periyodik bakım, temizlik ve dezenfeksiyonu titizlikle yapılır. (5) Sağmal oranının % arasında olmasına azami itina gösterilmelidir. Bakım ve besleme MADDE 40- (1) ĠĢletmelerde, sığırlara verilecek kaba ve kesif yem miktarlarının tespiti yapılarak gerekli yem hammaddelerinin zamanında temini sağlanır, tekniğine uygun olarak depolanır ve zarar görmemeleri için tedbirler alınarak sık sık kontrol edilir. Hayvanların bilimsel ve teknik esaslara göre hazırlanacak rasyonlarla beslenmesi sağlanır. (2) Özellikle süt sığırlarının beslenmesinde iģletmede sulu kaba yem zincirinin kurulması esastır. Sığırlarda yem değiģikliği stres oluģturmakta ve rumen ph sının bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sürekli kaliteli silaj ile beslemeye özen gösterilmelidir. Bunun temini için gerekli programların yapılması ve uygulamada ekim ve hasat zamanları ile en uygun stoklama Ģartlarının temini konularında iģletme idaresinin koordinasyonu ile ilgili birimlerle iģbirliği sağlanır. (3) Kaba yemlerin stoklanması öncesinde sayım, ölçüm ve tartımın hayvancılık Ģefi, bitki üretim Ģefi ve ambar memuru birlikte tespit ederek düzenledikleri tutanak doğrultusunda istihsali verilir. (4) Silâj imaline verilen kaba yemin % nispetinde fire maksatlı ve diğer katkı maddeleri ilâvesiyle silâj imalât zaptı düzenlenerek ambar kayıtlarına intikali sağlanır. (5) Kaba yemlerin ambardan çıkıģları Yönergede belirtilen yıllık ambar fire miktarları dikkate alınarak hayvancılık Ģefi ve ambar memurunun günlük olarak birlikte yaptıkları tespit doğrultusunda her ay sonu itibariyle ambardan çıkıģları yapılır. (6) ĠĢletmelerde buzağı beslemede geliģen yeni teknolojilerden de yararlanılarak 2,5 3 ay süre ile buzağılar sun î emzirmeye tabi tutulur ve bu konuda Genel Müdürlükçe verilen talimatlar eksiksiz uygulanır. (7) Buzağılara içirilecek sütün normal vücut sıcaklığında (36-38 o C) olması gereklidir. Kesinlikle soğuk ve sıcak süt içirilmemelidir. Buzağılara ilk bir hafta üç öğün süt verilmeli daha sonra öğün sayısı eģit aralıklarla olmak üzere ikiye, son haftada bire indirilmelidir. (8) Buzağılar doğumu takip eden 1 3 saat içerisinde ağız sütünü anasından mutlaka emerek almalıdır. Ağız sütünün içirilmesine 3 4 gün öğünler halinde kendi analarından tabiî veya sunî olarak devam edilmelidir. Özellikle yaģlı ineklerin olmak üzere ihtiyaç fazlası ağız sütleri derin dondurucularda münferiden etiketlenip saklanarak gerektiğinde kullanılabilmelidir. 10

11 (9) Ġhtiyaçtan eksik veya fazla süt içmemesi için buzağılara temiz ve ayrı ayrı emzikli kovalarda süt verilmelidir. Emzikli kovalara konan süt sıcaklığının düģmemesi için o C de temiz su ile duģlanabilir veya aynı amaçla etüvde bekletilebilir. Buzağıların önlerinde günlük temiz ve kaliteli kesif yem, kuru yonca veya çayır otu ile içme suyu bulundurulur. (10) Buzağılar doğumdan sonra iģletme Ģartlarına göre üç gün içinde ferdi bölmelere veya buzağı kulübelerine alınır. Sütten kesimden sonra guruplar halinde padoklara alınarak çevre Ģartlarına alıģtırılır. En çok buzağı kayıplarının bu dönemlerde olduğu dikkate alınarak besleme ve bakımlarına azami titizlik gösterilir. (11) Buzağılar 6 aylık olduklarında erkek ve diģiler birbirlerinden ayrılır ve ayrı guruplar halinde bulundurulur. (12) Doğan buzağılara numaraları en geç 3 gün içinde verilir, 6 hafta içinde uygun metotlarla boynuzları köreltilir, fazla meme baģları usulüne uygun olarak alınır. Numaralama iģlemi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının yayınlamıģ olduğu Damızlık Süt Sığırlarında Soykütüğü Talimatı esaslarına uygun olarak yapılır. (13) Damızlık sığırlar, mümkünse verimlerine göre ferdi yemlemeye veya gurup yemlemesine tabi tutulurlar. Sığırların beslenmesi için hazırlanacak rasyonların yaģama ve verim payları için ihtiyaç duyulan besin maddelerini ihtiva etmesi yanında ekonomik olmasına da dikkat edilir. Sağlık MADDE 41- (1) Hayvan barınakları, tecrithane ve doğum ahırları ile buzağı kulübeleri, sık sık temizlenerek dezenfekte edilir. Herhangi bir hastalık etkeninin üreme ve yayılmasını önleyici tedbirler alınır. (2) Hayvanlara uygulanacak olan aģı-serum ve her türlü biyolojik-kimyasal maddeler zamanında sağlanarak usulüne uygun olarak tatbik edilir. Ayak ve tırnak bakımlarına azami özen gösterilir. (3) ĠĢletmede yıl içerisinde yapılacak aģı ve ilâçlama programı yılbaģında hazırlanarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylanan program eksiksiz uygulanır. Programda yapılacak değiģiklikler için Genel Müdürlükten onay alınır. (4) Salgın ve paraziter hastalıklara karģı zamanında koruyucu olarak yapılan aģı, serum, test ve ilâçlamalar ilgili defterlere kaydedilir. Yapılan aģı ve ilâçlamalara ait formlar aylık faaliyet raporları ile birlikte her ay Genel Müdürlüğe gönderilir. (5) Hayvancılık birimlerinde Hasta Hayvan Vizite Defteri tutulur. Bu deftere yapılan tedaviler ve sonuçları kayıt edilir. (6) ĠĢletmelerde herhangi bir salgın hastalığın çıkması halinde, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere göre gerekli idari ve teknik önlemler alınarak; a) Ġhbarı mecburi hastalıklar Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġl-Ġlçe Müdürlüğüne, b) Ġhbarı mecburi olan ve olmayan salgın hastalıklar, Genel Müdürlüğe, derhal bildirilir ve en yakın Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitüsüne marazi madde gönderilir. Acil durumlarda en yakın lâboratuar, enstitü veya fakültelerden uzman istenir. Teknik kayıtlar MADDE 42- (1) Sığır yetiģtirme hizmetlerinde aģağıda belirtilen ana kayıtlar tutulur; a) AĢı-ilâç uygulama defteri, b) Hasta hayvan vizite defteri, c) Damızlık sığır soy kütüğü kartı, ç) Tohumlama defteri, d) Buzağı doğum defteri, e) Süt kontrol defteri, f) Süt üretim ve sarfiyat defteri, g) Damızlık sığır günlük vukuat defteri, 11

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI

ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI . ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI TEBLĠĞ NO: 293 ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 0 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla

Detaylı

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA Sayi Konu T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii : B.12.0.TAG-0.04.02.604.01 : Halk Elinde Hayvan Islahi Uygulama Esaslan Olur No: I ()),J BAKANLIK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ. b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

TEBLİĞ. b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi, 25 Mayıs 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28657 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/29) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı, 6 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27926 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/26) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : B.02.1.DĠB.0.74.01-010-2117 09.03.2012 Konu : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi GENEL TALĠMAT Ġlgi : a) Bakanlar Kurulunun 01/04/1988 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49)

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI 2014 YILI UYGULAMA TALİMATI I- ORMAN KÖYLERİ ETÜT-PLANLAMA ÇALIŞMALARI 1-Orman köyü tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı 6851 no lu Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi

Detaylı

TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2015/17)

TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2015/17) 12 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29353 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2015/17) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO: 2014/22) (28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29353 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/17) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ 2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

24 Aralık 2011 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELĠK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

24 Aralık 2011 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELĠK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 24 Aralık 2011 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELĠK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANLARIN NAKĠLLERĠ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2015/19) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı