ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI"

Transkript

1 ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI Murat Eyvaz 1, Mehmet Kobya 1, Mahmut Bayramoğlu 2, Elif Şentürk 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Muallimköy Kampusü Gebze-Kocaeli e-posta: 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Muallimköy Kampusü Gebze-Kocaeli, e-posta: ÖZET Bu çalışmada tavuk kesimhane atıksularının elektrokoagülasyon (EC) ile arıtılmasının teknik ve ekonomik analizi, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve yağ-gres giderme verimleri ile toplam işletme gideri temel alınarak incelenmiştir. İşletme gideri hesabında; elektrik-enerji, elektrot tüketimi, işçilik, çamur taşınımı ve bakım-amortisman giderleri dikkate alınmıştır. Elektrot materyali olarak alüminyum (Al) ve demir (Fe), proses değişkenleri olarak ise başlangıç ph sı, akım yoğunluğu ve deney süresi ele alınmıştır. Sonuçlara göre, teknik açıdan %93 lük KOİ giderimi ile (ph 3, 150 A/m 2 ve 25 dakikalık deney süresi şartlarında) Al elektrot, yağ-gres gideriminde ise, % 98 verimle Fe elektrot daha etkindir. Ekonomik açıdan ise, Fe elektrot 0,54 YTL/m 3 veya 0,02 YTL/kg KOİ lük işletme gideri ile Al elektroda (0,04 YTL/kg KOİ) göre daha uygundur. Anahtar Kelimeler: Tavuk kesimhane atıksuları, elektrokoagülasyon, teknik analiz, ekonomik analiz, işletme maliyeti 1. GİRİŞ EC; etkin enerji kullanımı, basit ekipman gereksinimi, otomatik kontrole yatkınlık, işletim kolaylığı, düşük miktarlarda ve kolay ayrılabilen atık çamur üretimi, ortama minimum miktarda iyon salınımı gibi avantajları nedeniyle atıksu arıtımında son yıllarda önem kazanan bir yöntemdir [1-3]. Bu özelliklerinden dolayı EC; tekstil endüstrisi atıksuları, [4 8], kentsel atıksular [9] ve katı atık sızıntı suları [10] gibi pekçok atıksu arıtımında kullanılmaktadır. Türkiye de halen kişi başına yılda 10 kg tavuk eti tüketilmektedir. Tavuk kesimhanelerinde oluşan ve yağ, protein ve selüloz gibi kolloidal madde içeren atıksuların arıtılmasında aerobik ve anaerobik yöntemler kullanılmaktadır [11-15]. Havalandırma için gereksinim duyulan yüksek enerji ve oluşan büyük miktarlarda çamur, aerobik arıtma prosesinin verimliliğini sınırlandırmaktadır. Anaerobik arıtımda ise reaktör içerisinde askıda katı maddelerin birikimi ve yüzen yağlar metanojenik aktiviteyi azaltarak arıtma verimini azaltmaktadır [16-17]. Ayrıca, anaerobik sistemin yüksek organik yüklemelere hassas olması da bir dezavantaj olarak gözükmektedir [18, 19]. Her iki biyolojik proses de uzun hidrolik

2 2 alıkoyma süreleri, büyük reaktör boyutları, yüksek biyokütle konsantrasyonları ve çamur kaybı kontrolü gerektirmektedir. EC prosesi ile çeşitli atıksuların arıtılması üzerinde tekno-ekonomik çalışmalar oldukça kısıtlıdır [20, 21]. Bu çalışmada, tavuk kesimhane atıksularının EC yöntemi ile arıtılmasının teknik ve ekonomik analizi yapılmıştır. Bu amaçla, elektrot materyalinin türünün (Fe ve Al elektrot), atıksu ph sının, akım yoğunluğunun ve EC süresinin arıtım üzerine etkileri araştırılmıştır. Arıtım performans kriterleri olarak KOİ ve yağ-gres giderimleri seçilmiştir. 2. MATERYAL ve METOT Çalışmada kullanılan atıksu, tavuk/gün kesim kapasiteli (480 m 3 atıksu/gün) bir kesimhanenin dengeleme tankından alınmış olup: bileşimi; mg/l KOİ, mg/l BOİ, mg/l yağ-gres, mg/l AKM den oluşmaktadır. Atıksuyun bulanıklığı 600 NTU, iletkenliği 1,99 ms ve ph sı da 6,7 dir. Bu atıksu; kesim, haşlayarak temizleme, tüylerin yolunması, iç temizliği, dondurma, paketleme ve tesisin temizlenmesi gibi çeşitli işlemler sonrasında açığa çıkarak bir elek filtreden geçirilip tüy ve katı maddelerden arındırıldıktan sonra dengeleme tankına gelmektedir. Ham atıksu; yağ-gres, karbonhidrat ve protein gibi organik maddeler içermektedir. Termostatlı elektrokoagülatör 250 cm 3 hacminde Plexiglas malzemeden yapılmış olup, magnetik karıştırıcı ile 200 rpm hızında 25 C sabit sıcaklıkta karıştırma yapılmıştır. EC reaktörü içerisinde monopolar paralel bağlı 4 adet elektrot kullanılmıştır. Fe (%99,5 saflıkta) ve Al (%99,53 saflıkta) elektrotların (anot ve katot) toplam efektif alanı 80 cm 2 ve elektrotlar arasındaki mesafe 11 mm olarak ayarlanmıştır. Elektrotlar, bir dijital güç kaynağına bağlanmıştır ve galvanostatik modda kullanılmıştır (Topward 6306D; 30 V, 6A). EC deneyleri sonunda atıksu filtre edilerek (Whatman 40 filtre kağıdı); KOİ ve yağ-gres analizleri ile birlikte filtre edilen katı maddenin kuru ve yaş tartımları da yapılarak oluşan çamur miktarı maliyet hesabına katılmıştır. Her bir deney sonrası elektrot yüzeyleri temizlenerek, kurutulup yeniden tartılmış ve elektrot tüketimi de hesaplanmıştır. Bu hesaplama da toplam işletme maliyetinin hesabında kullanılmıştır Deneysel İşlem KOİ, BOİ, yağ-gres, iletkenlik, ph ve toplam askıda katı madde analizleri Standard Methods kitabına göre gerçekleştirilmiştir [22]. KOİ ölçümleri spektrofotometrede direkt okuma (DR/2000, HACH, USA) ile yapılmıştır. Yağ-gres analizinde hekzan ekstraksiyonu esas alınmıştır. ph ve iletkenlikte istenilen değerlerin elde edilebilmesi için NaOH veya H 2 SO 4 ile NaCl kullanılmıştır ve ölçümler ise AZ 8601 model ph metre ve Lutron CD-4303 model iletkenlik ölçer ile gerçekleştirilmiştir. 3. TARTIŞMA ve SONUÇLAR Başlangıç ph sının 3, akım yoğunluğunun 150 A/m 2 ve EC süresinin 25 dakika olduğu proses koşulları altında Al elektrotla % 93 lük KOİ giderme verimi elde edilmiştir. Fe elektrot ise yağ ve gres gideriminde % 98 gibi üstün bir performans göstermiştir. Fe elektrotların kullanıldığı sistemde toplam işletme gideri; YTL/m 3 veya 0.02 YTL/kg KOİ olarak hesaplanmıştır. Al elektrot durumunda toplam işletme gideri Fe nin iki katı kadardır. Tavuk kesimhane atıksularının EC ile arıtımından elde edilen tüm veriler ve bunun dışındaki diğer çalışmalar hem teknik hem de ekonomik açıdan değerlendirildiğinde EC ile tavuk kesimhane atıksularının arıtımının daha uygun bir arıtım yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

3 Teknik Analiz Başlangıç ph sının EC ile arıtıma etkisini belirlemek için, daha önceki bir çalışmadan belirlenen 150 A/m 2 sabit akım yoğunluğu, 25 dakikalık işlem süresi deney şartları kullanılmıştır [23]. Deney sonrası ölçülen ph değeri, her zaman başlangıç ph değerinden yüksek ölçülmüştür. Elektrotlarda oluşan OH /M 3+ oranı 3 e eşittir. Bununla birlikte, oluşan metal hidroksit floklarında bu oran 3 den az olup çözeltide kalan OH - fazlası ortamın ph sını yükseltmektedir. [5 8, 24, 25]. Bu özelliklere göre her iki elektrot materyali de farklı davranışlar sergilemektedirler. EC deneyinde Fe elektrotta, asidik ya da nötral ph ya sahip atıksuda ph değeri 7,5-8 değerlerine ulaşmaktayken, bazik ph ya sahip atıksuda ise ph 10,5 civarında kararlı hale gelmektedir. Al elektrotta ise ph değeri asidik özellikteki atıksuya bağlı olarak değerlerinde seyrederken, başlangıç ph sının artmasıyla son ph değeri de lineer olarak artmaktadır. Başlangıç ph sının KOİ ve yağ-gres giderimi üzerine etkisi Şekil 1(a) da verilmiştir. Her iki elektrot da asidik ph değerlerinde yüksek KOİ giderme verimlerine ulaşmışlardır. ph 2 de Al elektrot %93, Fe elektrot %85 KOİ giderim performansı göstermişlerdir. Nötr ve bazik ph da (atıksuyun ph sı 6,7 de) KOİ giderme verimleri Al için %70, Fe için de %60 olarak gerçekleşmiştir. Yağ-gres gideriminde Al elektrot %64-98 arasında değişen giderme verimleri sergilerken, Fe için giderme veriminin ph dan pek etkilenmediği ve %96-98 olduğu görülmektedir. Yağ-gres kolloidlerinin gideriminde, EC deki elektrik alan içerisinde oluşan metal iyonlarının meydana getirdiği floklardaki adsorbsiyon gibi çeşitli mekanizmalar rol oynamaktadır. Akım yoğunluğunun (25 dakikalık elektroliz süresi ve ph 3 deney şartlarında) KOİ ve yağ-gres giderimi üzerine etkisi Şekil 1(b) de verilmiştir. Her iki elektrot materyali için de, her iki parametrenin gideriminde yüksek akım yoğunluğu etkili olmaktadır. 150 A/m 2 nin üzerindeki A.Y. değerlerinde KOİ gideriminde Al %92 ve Fe %85 giderim verimleri gösterirken, yağ-gres gideriminde ise Al %94 Fe ise %99 verime ulaşmaktadır. Elektroliz süresinin giderme verimlerine etkisini incelemek için EC deneyleri 150 A/m 2 sabit A.Y. ve ph 2deney şartlarında gerçekleştirilmiştir. Şekil 1(c) ye göre her iki elektrot için de KOİ giderme verimleri elektroliz süresinin artmasıyla yükselmektedir. 25 dakikalık süre sonunda Al için bu değer %93 e ve Fe için de %85 e ulaşmıştır. 25 dakikadan büyük değerlerde koagülan floklarının pozitif bir etkisi artık görülmemektedir. Yağ-gres gideriminde 7,5 dakika sonunda Al elektrotlar kararlı bir değere ulaşırken (%90), 15 dakikalık sürede de Fe giderme verimindeki artışla %95 e ulaşmıştır Giderme verimi (%) Giderme verimi (%) 80 Giderme verimi (%) Başlangıç ph (a) Akım Yoğunluğu (A/m 2 ) (b) Elektroliz süresi (dak.) (c) KOİ Al, BOİ Fe, Yağ&gres Al, Yağ&gres Fe Şekil 1. Proses değişkenlerinin KOİ ve yağ gres giderimi üzerine etkisi. (a) Başlangıç ph sının etkisi, (b) A.Y. nin etkisi, (c) Elektroliz süresinin etkisi

4 Ekonomik Analiz Toplam işletme maliyeti 480 m 3 /gün kapasiteli bir tesis için hesaplanmıştır. Bu amaçla elektrik, elektrot materyali ile kimyasallar, çamur taşınım ve kontrolü gibi direkt maliyet unsurları ile işçilik, bakım-amortisman ve güç kaynağı ile elektrokimyasal reaktör gibi sabit unsurları da kapsayan dolaylı maliyet hesaplamaları yapılmıştır. Maliyet hesabındaki maliyetler 2006 yılının ilk çeyreğine ait olup değerlendirmeler buna göre yapılmıştır ve Tablo 1 de de sunulmuştur. Şekil 2(a) da ph nın toplam işletme maliyetine etkisi görülmektedir. Metreküp atıksu başına verilen maliyetlerde Fe nin maliyeti Al ye göre daha düşüktür. Parabolik bir maliyet eğrisi gösteren Fe, ph 3 ve 4 değerlerinde minimum maliyet açığa çıkarmıştır. Fe için YTL/m 3 ve Al için 0,9 YTL/m 3 bulunmuştur. Böylece asidik bir başlangıç ph sının hem teknik hem de ekonomik yönden her iki elektrot materyali için de uygun olduğu görülmektedir. Şekil 2(b) ye göre akım yoğunluğunun artması maliyeti de artırmaktadır. Özellikle 150 A/m 2 değerinin üzerine çıkıldığında gerçekleşen maliyetteki ani artış ve Şekil 1(b) ile 2(b) birlikte değerlendirildiğinde A/m 2 A.Y. aralığının hem teknik hem de ekonomik açıdan optimum olduğu görülmektedir. Şekil 2(c) de elektroliz süresinin toplam işletme maliyetine etkisi görülmektedir. Normal olarak sürenin artması ile maliyet de artmaktadır ancak, etkili bir KOİ ve yağ-gres giderimi için en az 20 dakikalık bir süre gerekmektedir. Bu da 0,54 YTL/m 3 lük bir maliyet açığa çıkarmaktadır (Fe elektrot için). EC prosesi süresince proses değişkenlerine bağlı olarak oluşan çamur miktarlarında da farklılıklar gözlenmiştir. Farklı ph değerlerinde Al için 7 10,24 kg/m 3, Fe için de 2,31 11,43 kg/m 3 çamur oluşurken değişik A.Y. değerlerinde ise ( A/m 2 ) Al için 10,77 12,16 kg/m 3 çamur ve Fe için de 8,02 11,43 kg/m 3 çamur oluştuğu görülmüştür. İşletme maliyeti hesabında çamurun susuzlaştırma işleminden sonra katı atık sahasına taşındığı kabul edilmiştir. Toplam İşletme Maliyeti (YTL/m 3 ) 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 Al Fe 0, Başlangıç ph (a) Toplam İşletme Maliyeti (YTL/m 3 ) 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 Al Fe 0, Akım yoğunluğu (A/m 2 ) (b) Toplam İşletme Maliyeti (YTL/m 3 ) 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 Al Fe 0, Elektroliz süresi (dak.) (c) Şekil 2. Proses değişkenlerinin toplam işletme maliyetine etkisi. (a) Başlangıç ph sının etkisi, (b) A.Y. nin etkisi, (c) Elektroliz süresinin etkisi 4.SONUÇ EC nin tavuk kesimhane atıksuyunun arıtılmasında etkili bir yöntem olduğu görülmüştür. Düşük ph (3 gibi), 150 A/m 2 A.Y. ve 25 dakikalık işlem süresinde Al elektrotun KOİ gideriminde Fe ye göre daha etkili olduğu görülmüştür. Al ile KOİ de %93 giderme verimi elde edilmiştir. Diğer taraftan yağ-gres gideriminde ise aynı deney şartlarında (ph dan da bağımsız olarak) %98 lik verimle Fe elektrot daha etkili olmuştur. Ekonomik analize

5 5 bakıldığında 0,54 maliyeti ile Fe elektrotun 0,81 0,94 YTL/m 3 lük bir maliyet açığa çıkaran Al elektrottan daha tercih edilebilir olduğu görülmektedir. Toplam işletme maliyeti giderilen KOİ ye göre hesaplandığında ise, Al için 0,04 ve Fe için de 0,02 YTL/kg KOİ olarak bulunmuştur. Çizelge 1. Toplam işletme maliyeti hesabında kullanılan unsurlar Öğe Maliyet/Faktör Amortisman Güç kaynağı ve ekipmanlar (yıl) 10 EC tankı (yıl) 20 Bakım ( sabit maliyet) 0,06 Elektrik donanımı (YTL/kWh) 0,08 İşçilik maliyeti (YTL/saat) 3,24 Çamur taşınımı ve uzaklaştırılması (YTL/kg) 0,014 Elektrot materyalleri ve kimyasallar Al elektrot (YTL/kg) 2,43 Fe elektrot (YTL/kg) Kimyasallar (YTL/m 3 ) 0,03 5. KAYNAKLAR [1] Chen, G., Electrochemical technologies in wastewater treatment, Separation and Purification Technology. 38, [2] Mollah, M Y.A., Morkovsky P., Gomes, J. A.G., Kesmez, M., Parga, J. and Cocke D. L., Fundamentals, present and future perspectives of Electrocoagulation,Journal of Hazardous Materials, 114, (1-3), [3] Mollah, M. Y A., Schennach, R., Parga J. R. and Cocke D. L., Electrocoagulation (EC) science and applications, Journal of Hazardous Materials, 84, 1, 1, [4] Daneshvar, N., Sorkhabi, H. A. and Kasiri, M. S., Decolorization of dye solution containing Acid Red 14 by electrocoagulation with a comparative investigation of different electrode connections Journal of Hazardous Materials, 112, 1, [5] Kobya, M., Can, O. T. and Bayramoglu, M., Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminum electrodes Journal of Hazardous Materials, 100, 1-3, [6] Can, O.T., Bayramoglu, M. and Kobya, M., 2003 Decolorization of Reactive Dye Solutions by Electrocoagulation Using Aluminum Electrodes, Industrial and Engineering Chemistry Research, 42, [7] Lin, S. H. and Chen, M. L., Treatment of textile wastewater by chemical methods for reuse, Water Research, 31,

6 6 [8] Lin, S. H. and Peng, C. F., Treatment of textile wastewater by electrochemical method, Water Research, 28, [9] Pouet, M. F. and Grasmick, A., Urban wastewater treatment by electrocoagulation and flotation, Water Science and Technology. 31, [10] Tsai, C. T., Lin, S. T., Shue, Y.C. and Su, P. L., Electrolysis of soluble organic matter in leachate from landfills, Water Research, 31, [11] Al-Mutairi, N. Z., Hamoda, M. F. and Al-Ghusain I., Coagulant selection and sludge conditioning in a slaughterhouse wastewater treatment plant, Bioresource Technology. 95, (2), [12] Aguilar, M. I., Saez, J., Llorens, M., Soler, A. and Ortuno, J. F., Microscopic observation of particle reduction in slaughterhouse wastewater by coagulationflocculation using ferric sulphate as coagulant and different coagulant aids, Water Research. 37, [13] Masse, L., Kennedy, K. J.and Chou, S., The effect of temperature on slaughterhouse wastewater treatment in anaerobic sequencing batch reactors, Bioresource Technology, 77, 145. [14] Johns, M. R., Developments in wastewater treatment in the meat processing industry: a review, Bioresource Technology. 54, [15] Barnes, D., Forster, C. F. and Hrudey, S. E., Survey in Industrial Wastewater Treatment, ISBN: , Vol. 1, Pittman Publication Ltd., London, 1984, pp [16] Caixeta, C. E. T., Cammarota, M. C. and Xavier A. M. F., Slaughterhouse wastewater treatment: evaluation of a new three-phase separation system in a UASB reactor Bioresource Technology, 81, [17] Masse, D. and Masse, L., The effect of temperature on slaughterhouse wastewater treatment in anaerobic sequencing batch reactors, Bioresource Technology, 76, [18] Nunez, L. A. and Martinez, B., Anaerobic treatment of slaughterhouse wastewater in an expanded granular sludge bed (EGSB) reactor, Water Science and Technology. 40, [19] Pozo, R. D., Diez, V. and Beltran, S., Anaerobic pre-treatment of slaughterhouse wastewater using fixed-film reactors, Bioresource. Technology, 71, [20] Bayramoglu, M., Can, O. T., Kobya, M. and Sozbir M., Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater, Separation and Purification Technology, 37, [21] Donini, J. C. Kan, J., Szynkarczuk, J., Hassan, T. A., Kar, K. L. and Can, J., The operating cost of Electrocoagulation, Chemical Engineering 72, [22] American Public Health Association (APHA), Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 18th ed., ISBN: American Public Health Association, Washington, DC, [23] Kobya, M., Senturk, E. and Bayramoglu, M., Treatment of poultry slaughterhouse wastewaters by Electrocoagulation, Journal of Hazardous Material, 133, 1, [24] Chen, X., Chen, G. and Yue P. L., Separation of pollutants from restaurant wastewater by Electrocoagulation, Separation and Purification Technology, 19, [25] Chen, G., Chen, X. and Yue P. L., Electrocoagulation and Electroflotation of Restaurant Wastewater, Journal of Environmental. Engineering. 126,

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 68-77 (2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Murat TOPAL

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

BİR İLERİ OKSİDASYON PROSESİ : FENTON PROSES

BİR İLERİ OKSİDASYON PROSESİ : FENTON PROSES P A M U K K A L E Ü Nİ V E R Sİ T E Sİ M Ü H E N Dİ S LİK F A K Ü L T E Sİ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N DİS LİK BİLİML E Rİ D E R GİSİ J O U R N A

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:19, Sayı:1-2, 74-84 29 Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği Hakkı GÜLŞEN *, Mustafa TURAN İTÜ Fen Bilimleri

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI ÖZET Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY Bu çalışmada katı atık düzenli depolama sahasında oluşan sızıntı sularının farklı kimyasal maddelerle

Detaylı

FLOKÜLASYON YÖNTEMİ İLE ATIKSUDAN ASKIDA TANELERİN GİDERİMİ

FLOKÜLASYON YÖNTEMİ İLE ATIKSUDAN ASKIDA TANELERİN GİDERİMİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:1, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:1, 2010

Detaylı

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALRNATIVE CHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING

Detaylı

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1

Detaylı

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:1, 3-14 Mart 07 Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Nezih Kamil SALİHOĞLU *, Vedat PINARLI Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

içme SUYU ARITIMINDA KiMYASAL MADDE KULLANIMI VE OPTİMİZASYONU

içme SUYU ARITIMINDA KiMYASAL MADDE KULLANIMI VE OPTİMİZASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 1 : 255-260

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ *

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * Investigation of the Use of Waste Sludges Generated from Various İndustries As an Adsorbent

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Application of Partial Nitrification/Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment

Application of Partial Nitrification/Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment Application of Partial Nitrification/Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment Ayben POLAT* 1 Mustafa ÖZTÜRK 2 Uğur Savaş Topçu 1 Şükrü ASLAN 1 1 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Sigma 28, 235-248, 2010

Sigma 28, 235-248, 2010 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM WASTE SLUDGE Sigma 28, 235-248, 2010 Nevim GENÇ* Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği

Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 43 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ

MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ Yunus Arıkan 1, Nimet

Detaylı

Sigma 30, 156-178, 2012

Sigma 30, 156-178, 2012 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi SEAWATER DESALINATION TECHNOLOGIES Sigma 30, 156-178, 2012 Fulya AYDIN *, Yüksel ARDALI

Detaylı

ET İŞLEME TESİSLERİ VE YERLEŞİM YERİ ATIKLARININ KARASU NEHRİNE ETKİSİ

ET İŞLEME TESİSLERİ VE YERLEŞİM YERİ ATIKLARININ KARASU NEHRİNE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1996 : 2 : 1 : 9-14

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

AÇIK VE KAPALI ÇAMUR KURUTMA YATAKLARINDAKĐ TOPLAM KOLĐFORM VE HETEROTROFĐK BAKTERĐ SAYILARININ DEĞĐŞĐMĐ

AÇIK VE KAPALI ÇAMUR KURUTMA YATAKLARINDAKĐ TOPLAM KOLĐFORM VE HETEROTROFĐK BAKTERĐ SAYILARININ DEĞĐŞĐMĐ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 28 AÇIK VE KAPALI ÇAMUR KURUTMA YATAKLARINDAKĐ TOPLAM KOLĐFORM VE HETEROTROFĐK BAKTERĐ SAYILARININ DEĞĐŞĐMĐ F. Olcay TOPAÇ *

Detaylı

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Biosorption, adsorption, phytoremediation methods and applications Rasim

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı