Su Sektörü Projelerine Finansman Sağlanmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su Sektörü Projelerine Finansman Sağlanmas"

Transkript

1 Yerel YönetimlerinY Su Sektörü Projelerine Finansman Sağlanmas lanması Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü Ülkü TÜRKMEN Hazine Uzmanı Artan Yatırım İhtiyacı Giderek artan yatırım m ihtiyacına karşı şın tasarruf oranlarının n yetersizliği Avrupa Birliği ne üyelik süreci s ile birlikte temel fiziki altyapı yatırımlar mlarının n AB normlarında nda tamamlanmasına na yönelik y taahhütlerimiz tlerimiz Sadece su-at atıksu sektörlerinde ihtiyaç duyulan tutar 34 milyar Avro Söz konusu yatırımlar mların n büyük b ölçüde belediyeler tarafından hayata geçirilmesi zorunluluğu: u: 1

2 Yerel Yönetim Y Altyapı Projelerinin Finansman Problemi Yatırımlar için i in belediyelerin özgelirlerinin yeterli olmaması Kendi gelirlerini yaratma kapasitelerinin sınırlı olması Yerel Yönetim Y Altyapı Projelerinin Finansman Kaynakları İç Kaynaklar Öz z Kaynaklar Yerel Vergiler Harçlar Hizmet Bedelleri Sair Merkezi Yönetim Vergi Payları Hibeler Yerel Banka Kredileri İller Bankası Dış Kaynaklar AB Hibeleri Uluslararası Finansman Kuruluşlar ları Kredi ve Hibeleri (DB, AYB, CEB, İKB, EBRD, IFC) İki Taraflı Kalkınma Kuruluşlar ları Kredi ve Hibeleri (KfW,, JICA, AFD, ICO, KİK) K K) Yabancı Banka Kredileri Tahvil İhracı Alternatif Finansman Kaynakları Kamu Özel İşbirli birliği Tahvil İhracı/ Sukuk Gelir Ortaklığı Senetleri İmar gelirleri Varlığ ığa a Dayalı Diğer Sermaye Piyasası Araçlar ları 2

3 Belediyelere DışD Finansman Sağlanmas lanmasında nda Temel Hedefler En düşük d k maliyetli ve en uzun vadeli finansmanın zamanında nda temin edilmesi Belediyelerin mali ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi Sağlanan finansmanın n yerinde, ihtiyaç duyulan projelerde ve etkin olarak kullanılmas lması Su Sektörü İçin Hazine Müsteşarlığınca Sağlanan Dış Krediler Milyon $ İçmesuyu / Atıksu

4 Su Sektörü İçin Sağlanan Krediler (Kaynaklarına Göre) G Milyon $ Uluslararası Kuruluşlar Hükümet Kredisi Ticari Kredi İhracat Kredisi Belediyelere DışD Finansman Sağlanmas lanmasında nda Esas Alınan Temel Hususlar Teknik, ekonomik ve mali açıdan a uygulanabilir projelerin gerçekle ekleştirilmesi Belediyelerin orta-uzun vadeli mali planlama ve programlama yeteneklerinin geliştirilmesi Belediyelerde mali sorumluluk kavramının oluşturulmas turulması Belediyelerin mali kapasitelerinin üzerinde yük y getirecek borçlanmalar lanmalarının n engellenerek, borçlanmadan doğan yükümly mlülüklerinin takibi ile yerine getirilmesinin güvence g altına alınmas nması 4

5 Belediyelere DışD Finansman Sağlanmas lanmasında nda Esas Alınan Temel Hususlar Belediyelerin mali raporlama kapasitelerinin iyileştirilmesi Koşullu yükümlülüklerin azaltılmas lması Az gelişmi miş bölgelerdeki küçük üçük k ve orta ölçekli belediyelerin temel altyapı projelerinin finansmanı için in modeller geliştirilmesi Her bir belediye projesine Hazine nin nin katılımı yerine bu projelere finansman ve teknik destek sağlamakla görevli g güçlü bir aracı yatırım m bankası oluşturulmas turulması İller Bankası nı gerçek ek anlamda bir yatırım m ve kalkınma bankası olarak yeniden yapıland landırılması Belediyelere DışD Finansman Sağlanmas lanmasında nda Esas Alınan Temel Hususlar Etkin bir mali yönetim y mekanizması kurulması Harcama ve gelirlerin şeffaflık k ilkesi çerçevesinde evesinde uluslararası norm ve standartlara uygun şekilde kaydı ve muhasebeleştirilmesi 5

6 Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü-I DPT ile işbirlii birliği i içinde i inde dışd finansmanla gerçekle ekleştirilecek öncelikli belediye projelerinin belirlenmesi Öncelikli projeler için i in en uygun koşullu finansman paketinin oluşturulmas turulması amacıyla ikili ve çokuluslu donör ve kreditör kuruluşlarla larla temas kurulması Bu kuruluşlarla larla belediyeler arasında etkin koordinasyonun temini Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü-II Dış borcun ikrazen kullandırılmas lması Dış kredi Hazine Müsteşarlığı nca borçlu sıfatıyla temin edilir, belediye ile Hazine MüsteM steşarlığı arasında imzalanan ikraz anlaşmas ması ile Belediye ye ikrazen kullandırılır. r. Hazine Garantisi altında kredi sağlanmas lanması %100 oranında nda garanti: ikili işbirliği i anlaşmalar malarından, çok taraflı kuruluşlardan, lardan, İhracat Sigorta Kuruluşunun unun garantisi altında sağlanan krediler Kısmi garanti (en çok %95): Ticari bankalardan sağlanan krediler Belediyenin Hazine Garantisi olmaksızın n (ancak( Hazine Müsteşarlığının n onayına tabi olarak) ) dışd borç sağlamas laması Belediye altyapı projeleri için i in Hazine MüsteM steşarlığı tarafından sağlanan hibeler 6

7 Hukuki Çerçeveeve Kanunlar 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5393 sayılı Belediye Kanunu Yönetmelik 4749 Sayılı Kanun Kapsamında DışD Finansman Sağlanmas lanmasına na İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik (17 Aralık 2009 tarih ve say k 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Doğrudan Hazine Aracılığı ığıyla DışD Finansman Sağlanmas lanması Kuruluşun Dış Finansman İzni için Hazineye Başvurusu Uluslararası Kuruluş/Yabancı Hükümet ile Hazine nin temasları Talep Reddedilir OLUMSUZ Teknik Analiz (DPT nin Görüşü) OLUMLU Finansal Analiz OLUMSUZ Talep Reddedilir 1 GARANTİ OLUMLU 2 İKRAZ Geri Ödeme Garantili Kredi için Dış Finansman İzni Onayı Kuruluşa Bildirim Dış Borcun İkrazen Kullandırılması için Dış Finansman İzni Onayı Finansal Analiz-DBÖH Kurulması Müzakere ve İmza Onayı Projeye İlişkin İhale Fiyat (Kuruluş) Garanti Ücreti Kuruluşla Garanti Protokolünün İmzası GARANTİ Anlaşmaların Müzakeresi Kreditörle Anlaşmaların İmzası Kredilerin Yürürlüğe Girmesi ve Kullanılması İKRAZ BKK İkraz Koşulları ve Ücreti Kuruluşla İkraz Anlaşmasının İmzası DBÖH ndan Borç Servisi Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi 7

8 Uluslararası Kredili İhale (UKİ) ) Yoluyla DışD Finansman Sağlanmas lanması Kuruluşun UKİ İzni için Talebi Teknik Analiz (DPT nin Görüşü) OLUMLU OLUMSUZ Talep Reddedilir Finansal Analiz OLUMSUZ Talep Reddedilir 1 GARANTİ OLUMLU 2 İKRAZ Geri Ödeme Garantili Kredi için UKİ Onayı Kuruluşa Bildirim Dış Borcun İkrazen Kullandırılması için UKİ Onayı Projeye İlişkin İhale Fiyat+Finansman (Kuruluş) Kuruluş Tarafından Finansman Paketinin Hazineye İletilmesi Finansal Analiz- DBÖH Kurulması Garanti Ücreti GARANTİ Müzakere ve İmza Onayı Anlaşmaların Müzakeresi İKRAZ İkraz Koşulları ve Ücreti Kuruluşla Garanti Protokolünün İmzası Kreditörle Anlaşmaların İmzası BKK Kuruluşla İkraz Anlaşmasının İmzası Kredilerin Yürürlüğe Girmesi ve Kullanılması DBÖH ndan Borç Servisi Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi Belediyelerin DışD Borçlanmas lanmasına na İlişkin Koşullar Yalnızca proje finansmanı amacıyla Projenin YıllY llık k Yatırım m Programında dış kredili olarak yer alması Belediye nin borçlanma limiti içinde i inde yer alması Hazine Müsteşarlığı nın garanti ve ikraz limiti içinde i inde yer alması Belediye nin Hazine MüsteM steşarlığına vadesi geçmi miş borcunun bulunmaması Belediye nin borç servisini aksatmadan gerçekle ekleştirebilecek sağlam bir mali yapıya sahip olması Belediye nin yetkili organları tarafından dışd borçlanma yapılmas lması ve belediye nin Dış Borç Ödeme Hesabı kurmasına ilişkin karar alınmas nması ile DışD Borç Ödeme Hesabı nın n fiilen teşekk ekkülü 8

9 Finansal Analiz-I Belediyenin krediye ait ödeme yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceğinin tespiti için Belediye den aşağıdaki bilgiler talep edilir: Belediyenin son 5 yıla ait kesinleşmiş bütçesi ile öngörülen finansman vadesi kapsamındaki gelir ve gider projeksiyonları Projeye ilişkin nakit akış projeksiyonları Dış Borç Ödeme Hesabı Fon Akış projeksiyonları Öngörülen/mevcut tarife bilgilerine, abone/yolcu sayısına, kullanılan döviz kuruna ilişkin bilgiler ile projeksiyonlarda yapılan diğer varsayımlar Belediyenin mevcut borçları ile borçlanma limitine ilişkin hususun değerlendirilebilmesine ilişkin bilgiler Belediyenin diğer kamu kurumlarına olan borçlar ları Finansal Analiz-II Belediyenin kanunda belirtilen borçlanma limiti içinde olması Belediye bütçesinin durumu Projeksiyonlarda kullanılan varsayımların geçmiş yıllara ait gerçekleşmiş rakamlarla uyumlu olması Proje gelirleri ile belediyenin diğer gelirlerinin, proje giderlerini ve krediye ilişkin borç servisini karşılayacak düzeyde olması 9

10 Alternatif Yöntem: Y Kamu Özel Sektör İşbirli birliği i Modelleri KÖİ (PPP) Geleneksel finansman yöntemini y ve kamu satım m alım m sürecini s tamamlayıcı ve belli ölçüde ikâme edici alternatif bir yöntem. y Ancak, alternatif bir finansman aracı değil, alternatif bir satın n alma yöntemi! y Esas hedeflenen özel sektörün n tasarım, inşaa ve işletme i becerisinden faydalanma olmalıdır. Bu şekilde, yürütülen y faaliyetin öngörülen bütçe b e ve sürede s tamamlanması,, KÖİ nin K yaratacağı gerçek ek fayda olacaktır. Kamu yatırım m projelerinin gelecekteki bakım m ve onarım m giderlerinin optimize edilmesi ve bu harcamaların önceden planlanabilmesi Doğrudan yabancı yatırım m girişinde inde artış Belediyelerin KÖİK Modeli Uygulamaları Başar arılı KÖİ uygulamaları için: in: Yeterli ve kapsayıcı bir yasal altyapının n oluşturulmas turulması ve düzenleyici d bir otoritenin nezareti Özellikle mahalli idarelere hizmet verecek bir bilgi ve müşavirlik m biriminin öncelikle oluşturulmas turulması İlk etapta kamudan nakit çıkışıışı olmuyor gözükse g de, proje kapsamında verilen taahhütlerin tlerin uzun dönemli d mali yükler y yaratılmas lması ihtimalinin azaltılmas lmasını içinin gerçek ekçi i analizler içeren i fizibilite raporu hazırlanmas rlanması Dengeli risk paylaşı şımı: : Talep ve inşaa gibi riskler özel sektör, politik risk, tarife ve mevzuat gibi riskler kamu tarafından Kirleten/kullanan öder prensibi ile hizmet bedellerinin kullanıcılara lara yansıtılmas lması Garanti sağlanmas lanması durumunda söz s z konusu garantinin mutlaka katma değerinin erinin bulunması 10

11 Uluslararası Sermaye Piyasalarına Erişim im 5393 sayılı Belediye Kanunu nun borçlanmaya ilişkin 68. maddesi çerçevesinde evesinde proje finansmanı amacıyla yurtdışı ışına tahvil ihracı yapabilir. Piyasalara erişim im için i in öncelikle belediyelerin bilançolar olarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bilançolar oların n aktif kısımlark mlarının n sahip olunan taşı şınmazlar ve araçlar ların n yanı sıra su ve atıksu borularının n bedelleri gibi detaylara da bilançoda yer verilmesi bilançonun güçlendirilmesine yönelik y bir adım m olabilir. Ancak ülkemizde belediyeler bu derece detaylı bir aktif düzeltmesi yerine genellikle sahip oldukları taşı ile kamyon, işi makineleri ve itfaiye araçlar ları gibi taşı şınmazları dikkate almakta ve sadece bunları bedellerine bilançolar oların aktif tarafında yer vermektedir. AB Hibeleri Su ve katı atık k projeleri için i in AB tarafından sağlanacak hibe miktarı Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) ile belirlenir ve sınırlıdır ve dönemleri d ÇOP toplam bütçesi ~554 milyon EUR (AB Katkısı: : 416 milyon EUR) En fazla %85 AB hibesi + %5 ÇOB hibesi + belediye katkısı Kaynaklar: Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 11

12 AB Hibeleri Projenin önceliklendirme listesinde yer alması Belediye katkısı (en az %10 tutarında) AB tarafından karşı şılanmayan giderler (örn:( işletme-bakım m giderleri) Projelerin AB standartlarında hazırlanmas rlanması belediyenin sorumluluğunda unda (ÇED( raporu, IPA başvuru paketi vs) AB fonlarının n kullanılmas lmasında süre s kısıtlamask tlaması Projenin finansman öncesi çalışmalarının n uzun sürmesi aciliyeti olan projeler için i in uygun olmaması Kaynak Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi AB Hibeleri Belediyelerin düşüncesi d AB Fonlarının n sınırss rsız z olduğu şeklindedir. Ancak, AB fonlarının n sınırss rsız z değildir Projenin önceliklendirme listesinde yer almasının n AB fonu ile finanse edileceğini ini garanti etmemesi Projelerin AB tarafından onaylanması için in AB standartlarında hazırlanmas rlanması kurumsal kapasite gerekliliği Belediyelerin proje hazırlama kapasiteleri geliştik tikçe e AB kaynaklarına erişim im daha kolay sağlanabilecektir Belediyelerin AB Hibe Fonlarından ndan faydalanmak için, i in, uluslararası finans kuruluşlar larından veya hükümetlerden h sağlanabilecek uzun vadeli düşük d k maliyetli kredilerden faydalanma fırsatf rsatını kaçırmalar rmaları 12

13 Belediye Projelerinin Finansmanında nda Geleceğe Yönelik Beklentiler Merkezi ve yerel kamu kaynaklarının kullanımına devam edilmesi Özel sektörün maddi kaynaklarının yanı sıra tecrübesi ile de katkıda bulunması Uluslararası yatırımcı ve kuruluşların kaynaklarının kullanılması Makroekonomik istikrar Rekabetçi piyasa koşulları Güçlü yasal ve kurumsal altyapı TEŞEKK EKKÜRLER Ülkü TÜRKMEN Hazine Uzmanı Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Tel: (312)

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI Mustafa GÜL 1- GİRİŞ Türkiye nin 1960 lı yıllarda 21 milyon olan toplam nüfusunun % 25 i, 1980 lerde 50 milyon olan toplam nüfusun % 38 i, 2000 nüfus sayımı sonuçlarına

Detaylı

YÖNETMELİK. 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK 25 Aralık 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29216 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIġ FĠNANSMAN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye nin Yapıcı Gücü İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: Sunuş 1 à 35 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü...2 Olağan Genel Kurul Gündemi...3 Misyonumuz-Vizyonumuz-Stratejimiz...6

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KAMU SEKTÖRÜ

ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KAMU SEKTÖRÜ SPK 7. ARAMA KONFERANSI KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI 26 Aralık 2006- ANKARA ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KAMU SEKTÖRÜ Belgin Akçay, Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine

Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine 3 Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye ye Yönelik Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine Özet Avrupa Birliğine üyelik sürecinde aday ülke olan Türkiye ye yönelik olarak son yıllarda nitelik ve

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2014-2016 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ TEMMUZ 2005 KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Konut Finansman Sistemine İlişkin

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI 07.07.2010 Sayfa 1 / 33 İLLER BANKASI İle. BELEDİYESİ Arasında ALT KREDİ ANLAŞMASI (... Projesi) ( 20..) (Alt Kredi Anlaşması No: ) ALT KREDİ ANLAŞMASI İller Bankası (bundan böyle İller Bankası veya İB

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu,

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU NCA KURUM DIŞINA VERİLEN HİZMETLERİN BEDELİNİN TESPİTİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı